TUNNEBERGA 5:2 M FL, I JONSTORP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TUNNEBERGA 5:2 M FL, I JONSTORP"

Transkript

1 KS/2009/506 SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR TUNNEBERGA 5:2 M FL, I JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN Reviderad enligt beslut i Kommunstyrelsens planutskott

2 2 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

3 BAKGRUND OCH SYFTE BAKGRUND Kommunstyrelsen uppdrog den 24 februari 2009 KS 44 åt planavdelningen att i enlighet med Jonstorps fördjupade översiktsplan genomföra detaljplaneläggning för Tunneberga 5:2 m fl. Uppdraget innefattar: Att möjliggöra för bostäder på Tunneberga 5:3 och Tunneberga 5:3 samt centrumverksamhet på Tunneberga 5:2. Att möjliggöra för ny byggnad med lägenheter på Tunneberga 5:2 samt renovering och ombyggnad inomhus i det fd bankhuset. Totalt ca 15 lägenheter i de båda byggnaderna. Att få skydds- och varsamhetsbestämmelser på bankhuset. Att möjliggöra för två våningar på enplanshusen på fastigheten Tunneberga 5:3. Att föreslå allmän platsmark på Tunneberga 5:2, parkeringsplatsen och g/c väg genom området. Parkeringen i anslutning till bankhuset skall innehålla p-platser till Jonstorp centrum med handel och resecentrum, samt till de boende inom planområdet. Gång- och cykelstråk ska sammanlänkas med övriga nätet i Jonstorp. DETALJPLANENS SYFTE Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya bostäder i Jonstorp centrum. Dels på fastigheten 5:2 med en ny byggnad intill bankhuset samt att möjliggöra totalt två våningsplan på de befintliga enplanslägenheterna på fastigheten Tunneberga 5:3. Samt att sätta varsamhetsbestämmelser på bankhuset och att centrumverksamhet prövas på Tunneberga 5:2. PLANARBETETS GÅNG PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN Detaljplanen för Tunneberga 5:2 m fl handläggs enligt normalt planförfarande, dvs. plansamråd och formell granskning. Program behövs inte då planuppdraget har stöd i Jonstorps fördjupade översiktsplan. Planen antas av kommunfullmäktige. PLANSAMRÅD Plansamråd genomfördes 11 juni till den 2 juli Underrättelse om samråd har skett genom utskick i enlighet med fastighetsförteckning och sändlista, annons i Lokaltidningen den 4 juni 2013 samt i Helsingborgs dagblad den 10 juni Dessutom har annonsering skett på kommunens hemsida och genom anslag på kommunens anslagstavla. Samrådsmöte hölls den 11 juni 2013 i Jonstorp. Sammanlagt deltog ca 35 personer och 3 tjänstemän (Karolina Bjerler, ansvarig handläggare, André Persson, planarkitekt och Mila Sladic, planchef) från kommunen. Vid mötet redogjordes för planprocessen och planförslaget presenterades. Frågor och synpunkter under samrådsmötet handlade bland annat om: Många frågar sig varför det byggs just här, och menar att det finns många andra ställen i Jonstorp som hade lämpat sig bättre att bygga på. Fastigheten Tunneberga 5:2, menar de, är en svår tomt att bebygga då det blir väldigt trångt. 3 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

4 Om man nu absolut måste bygga här hade det varit bättre att titta på att bygga en våning till på de befintliga enplanshusen på Tunneberga 5:3 inom planområdet. Enligt samrådsförslaget. En oro finns över att trafiken inom området kommer att öka. Då speciellt på Glimmingevägen som leder till den östra parkeringen på planen. Oron innefattar även att det kommer finnas för få parkeringsplatser i området. Man undrar om kommunen har haft koll på tidigare planarbete samt på diskussionen kring kyrkans minneslund. Kyrkan är också orolig över hur mycket skugga som kommer falla över minneslunden. Kommunen får kritik över att man inte tagit fram skisser och skuggstudier till samrådsförslaget. Man menar att om detta görs i senare skede bör ett allmänt möte hållas igen. I den gällande detaljplanen finns en byggrätt på ungefär samma plats som i den föreslagna detaljplanen. Den gällande detaljplanen med användningen allmänt ändamål är inte längre aktuell och därmed måste en omvärdering av marken bakom fd bankhuset ske. Kommunens bedömning är att det finns ett behov av bostäder i centrumnära läge i Jonstorp och att denna plats är lämplig för detta. En parkeringsutredning görs under hösten som underlag till beräkningen av antalet parkeringsplatser inom planområdet. Detta tillsammans med den parkeringspolicy för Höganäs kommun som tagits fram under Kommunen har haft planer på denna förtätning sedan då beslut om planarbete fattades. En skuggstudie tas fram till granskningsskedet som visar hur minneslund och grannar påverkas av den nya byggnaden. Studien presenteras i planbeskrivningen. 4 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

5 INKOMNA SYNPUNKTER Under samrådstiden har 12 skrivelser inkommit. Nedan angivet datum i anslutning till skrivelsen står för den dag då den diarieförts i kommunen. I de fall yttranden innehåller synpunkter om planförslaget kommenteras detta med ställningstagande inför fortsatt planprocess. I de fall de inkomna samrådsyttrandena varit långa har ansvarig handläggare sammanställt en kortare version som beskriver huvuddragen ur de inkomna synpunkterna. SOCIALFÖRVALTNINGEN ( ) har inget att erinra men skriver: Att de ser positivt på att det tillskapas fler lägenheter i centrala Jonstorp vilket ökar möjligheten till kvarboende för personer som inte kan bo kvar i egna hem men önskar stanna kvar på orten. De bostäder som planeras efterfrågas så vitt vi kan bedöma. Att centralt belägna möteslokaler efterfrågas av både föreningar och pensionärsorganisationer. Gemensamhetslokaler skapar även möjligheter för boende i området att mötas. Alla lägenheter i den planerade nya byggnaden samt den nedersta våningen på bankhuset kommer att tillgänglighetsanpassas. Detta efter att ett beslut fattats i byggnadsnämnden om att de två översta våningarna i bankhuset undantas tillgänglighetskravet (hisskravet) med motiveringen att en anpassning till handikappskraven med bland annat hiss skulle förvanska byggnaden som i planen är föremål för kulturskydd. Uppgiften om möteslokaler har vidarebefordrats till den handläggare som gör planprogram för Jonstorp. Synpunkten har även föranlett till att användningen centrum med verksamheter som handel, service och samlingslokaler används i planen för fastighet Tunneberga 5:2. TRAFIKVERKET ( ) erinrar följande: Trafikverket tolkar det som att befintlig anslutning till Jonstorpsvägen från parkeringen på Tunneberga 5:2 behålls och används. Planbestämmelse om förbud mot körbar anslutning ska införas längs planområdets gräns mot Jonstorpsvägen frånsett den befintliga anslutningen. Trafikverket tolkar kommunens skrivningar som att trafikarbetet inte kommer att öka på grund av planen. Vägområdet för Jonstorpsvägen (väg 1426) ska inte ingå i planområdet. Trafikverket förutsätter att området i sin helhet planeras och utformas så att gällande riktvärden för buller innehålls. Trafikverket förutsätter att kommunen bekostar eventuella nödvändiga bullerskyddsåtgärder. Riktvärdena för buller överskrids ej inom planområdet. 5 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

6 SVENSKA KYRKAN FARHULT-JONSTORPS FÖRSAMLING ( ) erinrar följande: Samtliga fastigheter runt Jonstorps kyrka har en bygghöjd av 1,5 plan och består av 1 familjs friliggande fastigheter, ingen av dessa fastigheter ligger i närheten av kyrkogårdsmuren. Det nya förslaget avser att bevilja en bygghöjd på 12,5 meter, 4 våningsplan, med ett avstånd till kyrkogårdsmuren och minneslunden av endast 5,5 meter. Dessutom möjliggör planen att väsentligt överskrida byggrätten på tomten. Detta medför en mycket stor inverkan på minneslunden på Jonstorps kyrkogård, som måste anses ha ett stort allmänt intresse. Besökare till minneslunden kan befaras bli störda då antalet boende i omedelbar närhet av minneslunden ökas med lägenheter. Olägenheten med insyn och möjlig identifiering ökar markant med höjden på byggnaden och det minimala avståndet till kyrkogårdsmuren och minneslunden. Minneslunden kommer skuggas av den nya huskroppen under stora delar av dagen. Detta inverkar menligt på både besökare och de planteringar som är gjorda i samband med ombyggnationen av minneslunden. Den sinnesro och frid som är så betydelsefull för besökare av en kyrkogård och minneslund kan befaras bli mycket störd och påverkad av den nya byggnationen. Den tilltänkta byggnaden kommer att påverka möjligheten att se kyrkan från centrala Jonstorp. Det kulturskyddade bankhuset, som är q och k märkt kommer att påverkas negativt, då dess framträdande plats i centrum och med det som kvarstår av bankparken nu försvinner. Den nya byggnaden med sina ca 300 kvadratmeter kommer att bli alltför dominant i förhållande till närliggande byggnader. Någon ritning eller förslag på byggnadens utformande är heller inte redovisade, vilket omöjliggör ett godkännande. Inom det tilltänkta området finns idag en förskola och en dagligvaruhandel, vilket redan i nuläget medför problem med parkeringsplatser och ett övergångsställe som borde få en bättre och tryggare placering. Vad avser att möjliggöra för 2 våningar på Tunneberga 5:3 har vi inget att erinra. Behovet av hyreslägenheter i Jonstorp är något vi är väl medvetna om och inte motsätter oss. Byggrätten på Tunneberga 5:2 tillåter en byggnadshöjd på 12.5 meter. En eventuell fjärde våning skall vara indragen på alla fyra sidor för att bättre harmoniera med kringliggande bebyggelse samt för att minska byggnadens volym. I den gällande detaljplanen finns en byggrätt på ungefär samma plats som i den föreslagna detaljplanen. Den gällande detaljplanen med användningen allmänt ändamål är inte längre aktuell och därmed måste en omvärdering av marken bakom fd bankhuset ske. Kommunens bedömning är att det finns ett behov av bostäder i centrumnära läge i Jonstorp och att denna plats är lämplig för detta. Detaljplanen beaktar insynsproblematiken mot kyrkogården på så sätt att den reglerar att det inte får förekomma balkonger mot norr. 6 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

7 En kompletterande skuggstudie har gjorts (se planbeskrivningen). Enligt Boverkets rekommendationer skall man ha minst fem timmar sol mellan klockan och vid höst- och vårdagjämning i bostaden och på närmiljöns uteplatser och lekytor. Fönster ska vara solbelysta fyra timmar per dygn vid höst- och vårdagjämning. Skuggstudien visar hur skuggorna från Tunneberga 5:2 påverkar Jonstorp 14:5, Tunneberga 5:5 samt kyrkogården. Frågan om skuggning och insyn beaktas även i bygglovsskedet. Boverkets rekommendationer är uppfyllda. För att minska obehag för besökande till minneslund och kyrkogård anpassas följande saker i planen: Minskad insyn då balkonger ej tillåts på norra fasaden Indragen 4e våning Skydd av träd och vegetation norr och öster om byggrätten för att ge skydd för insyn Det är framför allt vyn från norr som kommer påverkas av den nya byggnaden. Givetvis påverkas siluetten kring fd Bankhuset. Dock är fortfarande bankhuset den dominerande byggnaden i området. Att inte ha med skisser i samrådsskedet har varit ett medvetet val från kommunen. Detta för att inte låsa förslaget vid ett förslag samt därför att en volym kan vara missvisande mot hur det i verkligheten kommer bli. I granskningshandlingarna har dock förslaget redovisats med illustrationer. Förskola och dagligvaruhandel ligger inte inom planområdet men i direkt anslutning. Parkering till dessa verksamheter finns på befintliga platser öster om Jonstorpsvägen. En del av de parkeringar som finns i anslutning till fd Bankhuset kommer att behövas till centrumverksamheten utanför planområdet och de finns redovisade i planen. Antalet parkeringsplatser avsedda för centrum bedöms av kommunen räcka till det behov som finns till centrum. Dessa platser säkerställs i och med detaljplanens förslag till allmän platsmark TORG. De låg tidigare på kvartersmark. Övergångsställets placering vid Jonstorpsvägen kommer att ses över i och med en ombyggnad av parkeringen. LÄNSSTYRELSEN ( ) har inget att erinra men skriver: Riksintresse Planområde ingår i område definierat som riksintresse för kustzon enligt 4 kap Miljöbalken, samt riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 miljöbalken. Kommunen gör bedömningen att ett genomförande av planen inte medför någon påtaglig skada på de värden som riksintressena innehåller. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. Behovsbedömningen Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. Länsstyrelsens synpunkter beaktas i det fortsatta planarbetet. 7 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

8 LANTMÄTERIMYNDIGHETEN ( ) erinrar följande: Kommunen är enligt planbeskrivningen inte huvudman för allmänna platser. Detta ska framgå även av plankartan. Särskilda skäl ska anföras till varför kommunen inte skall vara huvudman. Fastigheten Tunneberga 1:25 har lämnats utanför denna detaljplan. Gällande byggnadsplan kommer att fortsätta gälla denna fastighet. Tillåten användning är bostad (mark som ej får byggas) samt park. Fastigheten är i dagsläget inte lämplig för något ändamål. Det vore lämpligt att inkludera denna fastighet i planen och reglera den till Tunneberga 5:3 i samband med kommande fastighetsreglering som planeras enligt planbeskrivningen, alternativt planlägga den som allmän plats om det är så den används. Fastighetsförteckningen har inte bifogats planhandlingarna och har inte gjorts tillgänglig på kommunens hemsida. Det finns en befintlig vägförening i Jonstorp vilken även i detta fall kommer vara ansvariga för den allmänna platsmarken. Detta redovisas i plankartan till granskning med bestämmelsen a 2. Tunneberga 1:25 kommer att ingå i planen och regleras till Tunneberga 5:3 samt till Tunneberga 16:1. Att fastighetsförteckningen inte kommit med i utskicket av handlingarna är en miss från kommunens sida. E.ON GAS SVRIGE AB ( ) har inget att erinra. RÄDDNINGSTJÄNSTEN ( ) har inget att erinra förutsatt att : Tillgängligheten för räddningstjänstens fordon vid en eventuell räddningsinsats beaktas. Kontakt tas med Räddningstjänsten vid eventuell utbyggnad av vattenledningsnätet för strategisk placering av brandposter i området. Räddningstjänstens synpunkter har beaktats i planarbetet och beaktas vanligtvis vid bygglovsprövningen. JONSTORPS BYALAG ( ) erinrar följande: Vi anser att samrådet inte var tillräckligt väl förberett, exempel på detta är att den föredragande planarkitekten hade problem att besvara sakfrågor. Vi tycker också att någon representant från Höganäshem borde medverkat vid mötet. Placering av nybyggnation: Vi anser att placering av en byggnad för nya hyreslägenheter i Jonstorp bör utredas vidare. Ett förslag som framkom på samrådet är att bygga nya hyreslägenheter där det idag finns två längor av lägenheter på Parkvägen. Tidigare nyttjades grönytan mellan 8 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

9 längorna mycket bättre till trädgårdar och umgänge vilket den inte gör längre då personerna som bor där idag är mycket äldre. Marken används därför inte längre på det sätt som då lägenheterna byggdes och som platsen var avsedd för. Detta innebär att det på denna plats finns möjlighet till att nyttja marken bättre än vad den görs idag. Enligt deltagande på mötet är byggnaderna i dålig kondition och det har varit mycket problem med fukt och mögel. Vi anser därför att möjligheten att bygga om dessa längor eller att riva och bygga nytt - högre byggnad/-er bör utredas innan jungfruligmark exploateras. Utformning av nybyggnationen: Då det inte finns några skisser eller andra illustrationer över hur nybyggnationen är tänkt att utformas anser vi att det är svårt att föreställa oss nybyggnationen. Vi anser att det vore värdefullt att se en skiss över planerad höjd i jämförelse med befintlig byggnation samt dess skuggbildning. På mötet förklarade planchefen att de medvetet valt att inte ha ett förslag på utformning då det begränsar det kommande arbetet. Vi anser dock att det vore lämpligt att ha representation från Höganäs hem som kunnat förklara sina idéer och svara på de frågor som berör byggnationen och lägenheterna. Vi delar kyrkans oro för skuggbildning över minneslunden. Parkering: Vi reagerar starkt över att förslaget innebär cirka 17 nya lägenheter men inga nya parkeringsplatser. Vi skulle gärna vilja ha redovisat hur detta är tänkt att lösas samt ha mer information om "parkeringsnormeri" som nämndes på samrådet men inte kunde presenteras mer detaljerat än så av de kommunala tjänstemännen på plats. Det känns också tämligen naivt och nonchalant att jämföra möjligheten att resa kollektivt från Jonstorp med möjligheten från Höganäs vilket tjänstemännen också gjorde. Verkligheten är att boende i Jonstorp har svårare att resa kollektivt än boende med närhet till busslinje 220. Bussturerna är färre och tiden att resa med buss jämfört med bil till exempelvis Helsingborg är den dubbla. Byalaget önskar fortfarande en busslinje som går till Helsingborg via Mjöhult och Hjälmshult och inte via Höganäs för att kunna öka den faktiska möjligheten att resa kollektivt från Jonstorp. Den plats som idag är parkering - främst för biblioteksbesökare definieras i planen som torg. Parkeringsplatserna är i planen flyttade till andra sidan (motsatt sida mot hur de är placerade idag). Där är en gång- och cykelväg utritad på den del av detta "torg" som idag är gräsbelagd. Denna förändring kräver att övergångsstället flyttas för att trygga gång och cykeltrafikanterna vilket vi också anser bör tas med i planen. Möjlighet till en andra våning på befintliga pensionärslägenheter inom planområdet: Då lägenheterna på andra våningen i Riksbyggens bostadsrättsområde (Jonstorpshus 1. Adress Vivebäcksvägen och Revavägen) har varit svårsålda ställer vi oss tveksamma till lösningen att bygga en andra våning på de befintliga pensionärslägenheterna inom planområdet. Detta eftersom det generellt sett är äldre som bor i lägenhet i Jonstorp vilka inte är intresserade av eller kan gå i trappor. Att bygga fler lägenheter som inte är på bottenplan, utan möjlighet till hiss verkar det därför inte finnas något större behov av. Tanken om att bygga bostäder vid Parkvägen beaktas i det planprogram som håller på att tas fram för Jonstorp. Att inte ha med skisser i samrådsskedet har varit ett medvetet val från kommunen. Detta för att inte låsa förslaget vid ett förslag samt därför att en volym kan vara missvisande mot hur det i verkligheten kommer bli. I granskningshandlingarna har dock förslaget redovisats med illustrationer. 9 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

10 En kompletterande skuggstudie har gjorts (se planbeskrivningen). Enligt Boverkets rekommendationer skall man ha minst fem timmar sol mellan klockan och vid höst- och vårdagjämning i bostaden och på närmiljöns uteplatser och lekytor. Fönster ska vara solbelysta fyra timmar per dygn vid höst- och vårdagjämning. Skuggstudien visar hur skuggorna från Tunneberga 5:2 påverkar Jonstorp 14:5, Tunneberga 5:5 samt kyrkogården. Frågan om skuggning och insyn beaktas även i bygglovsskedet. Boverkets rekommendationer är uppfyllda. I detaljplanen har sex parkeringsplatser tillkommit sedan samrådsskedet. Parkering finns inom planområdet på fyra platser. Antalet parkeringsplatser inom planområdet uppgår till 36 st. 32 av dem tillhör bostäderna inom planområdet. Höganäs kommun följer den parkeringsnorm från 2013, vilken gäller för Höganäs kommun (antagen 9 oktober 2013), som rekommenderar att planområdet bör innehålla 25 parkeringar. Övriga platser kan användas av Jonstorp centrum. Antalet parkeringar på allmänna platser kan varieras då parkering är tillåten på hela ytan markerad med TORG. Övergångsstället i anslutning till torgytan i planen regleras inte i detaljplanen men frågan vidarebefordras till trafikverket som är huvudman för Jonstorpsvägen. De planerade bostäderna är avsedda för olika åldersgrupper. De flesta lägenheter kommer att tillgänglighetsanpassas. De två övre våningarna i fd Bankhuset har dock undantagits kravet för handikappanpassning för att komma ifrån hisskravet enligt beslut i byggnadsnämnden. Detta på grund av att kommunen ej var nöjda med Höganäshems första förslag till byggnation där man skulle vara tvungen att sammanlänka gamla och nya byggnaden med en enorm glasgång för att kunna finansiera en hiss. Att bygga fler våningar ligger inom ramen för förtätning av befintlig bebyggelse enligt de nationella miljömålen. Vi måste spara på åkermark och arbeta för en hållbar samhällsplanering. Därför planerar vi för något högre byggnation i de befintliga områdena. Detaljplanearbetet är en komplicerad process och om byaföreningen känner att de inte fått svar på sakfrågor är de välkomna att höra av sig till planavdelningen. Kommunen har under framtagandet av detaljplanen varit i kontinuerlig kontakt med Höganäshem. FASTIGHETSÄGARE TILL JONSTORP 14:5 ( ) erinrar följande: Vi bor på fastigheten Jonstorp 14:5 norr och öster om Tunneberga 5:2 som vi här vill yttra oss om. Vi kan inte acceptera den byggnation som är tänkt här intill kyrkan och oss. Det vore väldigt synd på kyrkan med ett så högt grannhus. Vi själva skulle få en stor insyn och det höga huset skulle skugga vår tomt alldeles för mycket. Värdet på vårt hus sjunker ju. Det blir ren förlust. Vi kommer inte att skriva på något godkännande om man försöker genomföra dessa planer. Hänsynstagande har tagits när det gäller skuggbildning på grannfastigheter samt insyn mot såväl minneslund/kyrkogård som grannar på så sätt att en eventuell fjärde våning måste vara indragen på alla sidor samt att balkonger inte får finnas på norra fasaden för att minska insyn mot kyrkogård och grannar. Kommunen gör bedömningen att värdet på omkringliggande fastigheter inte påverkas negativt av planförslaget. Insyn från omkringliggande fastigheter i ett centralt läge är svårt att värja sig helt mot. En kompletterande skuggstudie har gjorts (se planbeskrivningen). 10 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

11 Enligt Boverkets rekommendationer skall man ha minst fem timmar sol mellan klockan och vid höst- och vårdagjämning i bostaden och på närmiljöns uteplatser och lekytor. Fönster ska vara solbelysta fyra timmar per dygn vid höst- och vårdagjämning. Skuggstudien visar hur skuggorna från Tunneberga 5:2 påverkar Jonstorp 14:5, Tunneberga 5:5 samt kyrkogården. Frågan om skuggning och insyn beaktas även i bygglovsskedet. Boverkets rekommendationer är uppfyllda. FASTIGHETSÄGARE TILL TUNNEBERGA 5:5 ( ) erinrar följande: Låt oss direkt slå fast: Förslaget är olämpligt. Omdömet grundar sig på följande: För att uppnå lönsamhet vid ombyggnaden av det gamla bankhuset till bostäder behöver Höganäshem en utökad byggrätt för ytterligare bostadshus. Detta vill man klämma in i den lilla gläntan mellan det skyddade Bank/biblioteks-huset och den skyddade kyrkan. Vi menar att detta förslag för med sig följande konsekvenser: För bankbyggnaden: Bankhuset med sitt upphöjda entréplan lämpar sig sannerligen dåligt för en transformation till äldrebostäder. Omfattande ramper exteriört samt installation av hiss kommer att krävas för att tillgodose dagens tillgänglighetslagstiftning för bostäder. I tillägg till detta kan man förmoda att nya balkonger ska hängas på. Att göra detta i en fastighet som samtidigt kulturvärdesskyddas både exteriört och interiört framstår som, om inte omöjligt så åtminstone ekonomiskt oförsvarbart. Vi välkomnar Höganäs kommun att visa ett enda exempel på när något sådant låtit sig göras. För kyrkan och minneslunden: Det är verkligen förvånande, att bara komma på tanken att uppföra ett högt bostadshus i direkt anslutning till denna 1200-tals kyrka och dess sakrosanta omgivningar. Plankartan redovisar inte hur nära den föreslagna byggnaden faktiskt hamnar kyrkan och framför allt dess minneslund. Hur går det att förena de speciella krav en minneslund ställer med uppförandet av en bostadsfasad i fyra plan ca 5 meter därifrån. För grannarna: För oss grannar är förslaget negativt ur alla synpunkter. Det åstadkommer bland annat: betydande insyn. Från fönstren och eventuella balkonger på bef. hus och via fönster och balkonger på den nya över 12 meter hög byggnaden på Tunneberga 5:2 kommer man att ha en för oss frustrerande bra insyn. Dessutom kommer föreslagna byggnad att kraftigt skugga våra trädgårdar. I vårt eget fall skyms eftermiddags- och kvällssolen. Värdeminskningen på våra fastigheter blir högst påtaglig. Vi har i vårt fall låtit en oberoende mäklare och fastighetsvärderare ta del av planerna och värdeminskningen värderas till 30%. Det handlar alltså om miljonbelopp som vi naturligtvis skulle se oss tvingade att kräva exploatörerna ersättning för. Syftet: Kommunen skriver i sin samrådshandling under stycket bebyggelse att syftet är att tillhandahålla bostäder för den generation som köpte hus här på 60-talet och nu börjar få behov av andra boendeformer. Syftet som sådant är ju vällovligt men är det något den kategorin efterfrågar är det ju marknära boende. Det verkar inte genomtänkt att man på en ort som i huvudsak erbjuder 1 och 2-plansbebyggelse avser att uppföra 4-planshus till en boendekategori som helst bor på markplan. Slutsats: Av texten i planförslaget framgår bl a citat: En övergripande utredning (på sikt ett planprogram) kommer att göras för Jonstorps centrum. 11 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

12 Avvakta denna! I stället för att nu pressa fram detta dåliga förslag. Specifikt för företaget Skandinavien Blonde AB i fastigheten Tunneberga 5:5: I samrådshandlingarna skriver man att gällande servitut för fastigheten Tunneberga 5:5 kommer att tas bort då behovet inte längre finns. På vår fastighet bedriver vi (i enlighet med gällande detaljplan) verksamhet som förutsätter leveranser och mottagande av gods. Vi behöver därför en försäkran att man även fortsättningsvis kan angöra med lastbil för leveranser av gods på europallar. Framkomligheten för de kontinentala åkerierna vi använder måste tillgodoses också i den nya planen. Avslutningsvis: I kallelsen till info-mötet skriver ni: yttranden ska vara oss tillhanda senast 2 juli. vi får alltså tre veckor på oss. Efter endast åtta arbetsdagar går planens handläggare, som skriver att det är henne vi ska ta kontakt med, på semester och blir inte tillgänglig igen förrän långt efter att svarstiden har gått ut. Vi hade alltså i praktiken 8 dagar på oss att sätta oss in i och förstå dessa intrikata frågor. Kommunen själva och dess planavdelning har tagit 8 ÅR på sig att agera i det detaljplaneärende som vi lämnade in Trots åtskilliga påstötningar har man fortfarande inte åtgärdat vår begäran! De planerade bostäderna är inte avsedda för äldreboende utan till för alla olika åldersgrupper. De flesta lägenheter kommer att tillgänglighetsanpassas enligt alla regler. De två övre våningarna i fd Bankhuset har enligt beslut i byggnadsnämnden undantagits kravet för handikappanpassning för att komma ifrån hisskravet, vilket innebär att det blir möjligt att bygga den nya byggnaden separat och slippa den enorma glaskonstruktionen som fanns med i planeringen från början. Modernisering och möjliggörande för bostäder i det fd bankhuset kommer att ske i samarbete med kommunens stadsantikvare och bygglovsavdelning. Plankartan visar tydligt var den nya byggrätten ligger, placeringen av en ny byggnad inom byggrätten kan variera då byggrätten är större än största möjliga byggarea. Alltså kommer den nya byggnaden hamna som närmst 5.5 meter från tomtgräns norrut mot kyrkan. Om huset uppförs i fyra våningar kräver planen att den fjärde våningen är indragen på alla sidor. För att minska insyn för besökande till minneslund och kyrkogård samt grannar anpassas följande saker i planen: Minskad insyn då balkonger ej tillåts på norra fasaden samt entré mot öster med litet antal förnster. Indragen 4e våning Skydd av träd i anslutning till grannar och kyrkogården för att ge skydd för insyn Kommunen gör bedömningen att värdet på omkringliggande fastigheter inte påverkas negativt av planförslaget. Insyn från omkringliggande fastigheter i ett centralt läge är svårt att värja sig helt mot. En kompletterande skuggstudie har gjorts (se planbeskrivningen). Enligt Boverkets rekommendationer skall man ha minst fem timmar sol mellan klockan och vid höst- och vårdagjämning i bostaden och på närmiljöns uteplatser och lekytor. Fönster ska vara solbelysta fyra timmar per dygn vid höst- och vårdagjämning. Skuggstudien visar hur skuggorna från Tunneberga 5:2 påverkar Jonstorp 14:5, Tunneberga 5:5 samt kyrkogården. Frågan om skuggning och insyn beaktas även i bygglovsskedet. Boverkets rekommendationer är uppfyllda. 12 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

13 Att bygga fler våningar ligger inom ramen för förtätning av befintlig bebyggelse enligt de nationella miljömålen. Vi måste spara på åkermark och arbeta för en hållbar samhällsplanering. Därför planerar vi för något högre byggnation i de befintliga områdena Hela den nya byggnaden samt bottenvåningen i fd bankhuset tillgänglighetsanpassas. Planarbetet för denna detaljplan initierades 2008 och kan därför inte sägas ha pressats fram. Det är av vikt att få denna långa process genomförd. Därför kan kommunen inte avvakta det planprogram som är under framtagande. Tidigare var angöringen till fastigheten Tunneberga 5:5 över kvartersmark, dvs privatägd mark (kommunens) och då är regelverket så att man måste lösa angöringsfrågan med servitut. I den nya planen kommer marken utanför densamma fastighet att vara allmän platsmark (torg) vilket betyder att den har samma klassning som gata eller liknande. Detta innebär att inget servitut behövs för att få angöra till Tunneberga 5:5 över marken utanför. Detta tydliggörs även i planbestämmelserna. Vad gäller transporter till fastigheten gäller att platsen på parkeringen kommer vara densamma som idag, med den eventuella skillnaden att bilarna parkerar på motsatt sida. Parkeringarna på ytan markerad med TORG är tänkta att användas för allmänt ändamål för Jonstorps centrumverksamhet. Planavdelningen har under hela samrådstiden varit bemannad för frågor. Fastighetsägaren har i ett mail daterat 25 april 2013 fått besked att de om de fortfarande vill få en detaljplan gjord så tas arbetet med denna upp när de känner att fastighetsägaren kan och vill. De fick i mailet ett kostnadsförslag på arbetet och kommunen ber fastighetsägaren fundera på hur de vill gå vidare och meddelar i mailet att bollen ligger hos dem. 13 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

14 SAMMANFATTNING Sammanlagt har 12 skrivelser inkommit. Skrivelser från Trafikverket, Svenska kyrkan, Lantmäterimyndigheten, Jonstorps byalag samt fastighetsägare till Tunneberga 5:5 och Jonstorp 14:5 innehåller synpunkter på förslaget. Dessa synpunkter har bemötts ovan med kommentarer. Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt följande: GJORDA ÄNDRINGAR I plankartan Tunneberga 1:25 i planområdet är tillagt i planområdet. Parkering på torgytan justerad. Parkering justerad längsmed Glimmingevägen samt södra hörnet av Tunneberga 5:3 mot Glimmingevägen. Korsmark justerad. Utfartsförbud mot Jonstorpsvägen. n-bestämmelserna justerade. Bestämmelserna a 1-marklov krävs för trädfällning samt a 2-kommunen är ej huvudman för allmänna platser är tillagda i planen. Samt motiveras i planbeskrivningen Prickmark runt bankhuset justerad. Användningen C tillagd på Tunneberga 5:2. Bestämmelsen Pulpettak får ej uppföras som en allmän bestämmelse under Utformning. Motiveras i planbeskrivningen. Gemensamhetsanläggning på parkeringsytorna. e 2 justerad komplementbyggnadsreglering ingår i bestämmelsen. V vind får inredas har lagts till på Tunneberga 5:3. Reglerar även att takkupor får finnas. I planbeskrivningen Lagt till skuggstudie under föreslagen struktur i planbeskrivningen.. Bild på nya byggnaden från minneslunden sett. Med och utan vegetation. FÖLJANDE SAKÄGARE MOTSÄTTER SIG FÖRELIGGANDE PLANFÖRSLAG MED FÖRESLAGEN NY BYGGNAD: Svenska Kyrkan Farhult-Jonstorps församling Jonstorps byalag Fastighetsägare till Tunneberga 5:5 Fastighetsägare till Jonstorp 14:5 14 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2006/468 SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR UTKIKEN 12 OCH 13 I VIKEN HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 2016-08-12 BAKGRUND OCH SYFTE BAKGRUND Fastighetsägaren inkom 2014-06-17 med en ansökan om detaljplaneändring

Läs mer

DEL AV GULDFISKEN 1 MED FLERA

DEL AV GULDFISKEN 1 MED FLERA KS/2014/497 GRANSKNINGSUTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV GULDFISKEN 1 MED FLERA HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN Aktuellt detaljplanområde markerat med heldragen röd linje. ANTAGANDEHANDLING 2015-01-30 BAKGRUND

Läs mer

STUBBARP 39:2 m fl (14/07) och STUBBARP 39:3 m fl (1/13)

STUBBARP 39:2 m fl (14/07) och STUBBARP 39:3 m fl (1/13) KS/2015/726 SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR TILLÄGG TILL GÄLLANDE DETALJPLANER FÖR STUBBARP 39:2 m fl (14/07) och STUBBARP 39:3 m fl (1/13) HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 2016-03-16 BAKGRUND OCH SYFTE BAKGRUND Kommunstyrelsen

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

ELESHULT 8:40,I NYHAMNSLÄGE,

ELESHULT 8:40,I NYHAMNSLÄGE, KS/2014/562 GRANSKNINGSUTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR ELESHULT 8:40,I NYHAMNSLÄGE, HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTAGANDEHANDLING, 2015-08-13 BAKGRUND OCH SYFTE BAKGRUND 2013-09-30 inkom fastighetsägaren med en

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret dnr: 2015/260 2016-08-23 1(6) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Hyllinge 5:109 i Hyllinge samhälle och Åstorps kommun, Skåne län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran)

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) Samhällsbyggnadskontoret Granskningsutlåtande Dnr 2015-00397-214 Detaljplan för Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) inom Brunnsäng i Södertälje Upprättad 2017-05-15 Beslut Stadsbyggnadsnämnden beslöt 2015-03-24

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar

Läs mer

m.fl, Ringarums samhälle

m.fl, Ringarums samhälle Granskningshandling Tillägg till detaljplan för PRÄSTGÅRDEN 1:28 m.fl, Ringarums samhälle Tillägget gäller enbart för fastigheten RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69, det fd stationshuset. Gällande detaljplan: Detaljplan

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

GRANSKNINGSUTLÅTANDE NORMALT PLANFÖRFARANDE DNR KS 2011/416 PLAN NR S158 2014-04-29 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Del av Kv. Svärdet Tomelilla kommun, Skåne län GRANSKNING Detaljplanen har varit utställd för granskning

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Dnr: POM 2011-383 DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Hur samrådet har bedrivits Detaljplaneprövningen handläggs med normalt planförfarande. Förslag till detaljplan

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Upprättad av miljö- och byggavdelningen Strömsunds kommun 2016-02-25 Reviderad 2016-04-22 2 tillägg till

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer

Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun

Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun Planbeskrivning Antagandehandling Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun HANDLINGAR -

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN 2, att genomföra ett samråd i enlighet med 5 kap. 11 i Plan- och bygglagen.

Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN 2, att genomföra ett samråd i enlighet med 5 kap. 11 i Plan- och bygglagen. Samrådsredogörelse 2016-04-08 P 2015-2 Byggnadsnämnden SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ GETEN 2 M.FL., FALKÖPING HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för del av Rensbo 1:30 Hedemora kommun, Dalarnas län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upprättad 7 juli 2017 HANDLINGAR Detaljplanen består av: Plankarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Samrådshandling Januari 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Kumla 3:242 & 3:245, Malmstigen 1 & 3 i Tyresö kommun, Stockholms län

GRANSKNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Kumla 3:242 & 3:245, Malmstigen 1 & 3 i Tyresö kommun, Stockholms län Samhällsbyggnadsförvaltningen September 2014 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2012 KSM 0287 GRANSKNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Kumla 3:242 & 3:245, Malmstigen 1 &

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Sid 1 (5) Uppdrag Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för Hörby 42:1.

Sid 1 (5) Uppdrag Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för Hörby 42:1. 2014-06-24 Sid 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Dnr: 2013/504 Upprättad: 2014-06-24 Laga kraft: 2014-09-22 Ändring av detaljplan för Hörby 42:1 i Hällevik, Sölvesborgs kommun Syfte Ändringen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Antagandehandling Tillhörande ändr ing av byggnadsplan för del av Sim långsdalens sam hälle (Breared 1:105, 1:191 och 1:194), Plan 473 Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010 UTSTÄLLNINGSHANDLING tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010 Östanvik sett från Säfsbyn Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län

Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län Upphävande av del av Detaljplan för del av Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län Samrådsredogörelse Detta detaljplaneförslag, har varit utsänt för samråd under tiden 2013-12-02 till 2014-01-12

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN Viktoria 22 M FL TÅGABORG HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN Viktoria 22 M FL TÅGABORG HELSINGBORGS STAD DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN Viktoria 22 M FL TÅGABORG HELSINGBORGS STAD Upprättad den 24-09-2013 NORMALT PLANFÖRFARANDE Antagen av kommunfullmäktige. Laga kraft.. Genomförandetid t o m Dnr 1404/2010 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

BRUNNBY-BRÄCKE 2:107

BRUNNBY-BRÄCKE 2:107 Dnr: KS/2014/572 GRANSKNINGSUTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR BRUNNBY-BRÄCKE 2:107 I NYHAMNSLÄGE, HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 2015-05-05 BAKGRUND OCH SYFTE BAKGRUND Fastighetsägaren till Brunnby-Bräcke 2:107 inkom

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMRÅDSREDOGÖRELSE

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN för Laxen 14 i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 9 februari 2015 SAMRÅDET Samrådstid: 24 oktober 21 november (4 veckor) Samrådstiden förlängdes t o

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Inkomna synpunkter. Dnr KS/2015:180. Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden

Inkomna synpunkter. Dnr KS/2015:180. Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden Dnr KS/2015:180 Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2016-06-17 2016-07-15. Nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter under plansamrådet med s kommentarer. Inför granskningsskedet

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE. Loviselund Skolgärdet del av Bofors 1:19 m.fl. Granskningsutlåtande upprättat

GRANSKNINGSUTLÅTANDE. Loviselund Skolgärdet del av Bofors 1:19 m.fl. Granskningsutlåtande upprättat GRANSKNINGSUTLÅTANDE STANDARDFÖRFARANDE Planförslag upprättat/påbörjat 2016-03-11 SBN 2016.0044 Loviselund Skolgärdet del av Bofors 1:19 m.fl. Granskningsutlåtande upprättat 2016-10-03 BAKGRUND OCH SYFTE

Läs mer

Förslag till detaljplan för Rönnen 8 i Storumans samhälle, Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad

Förslag till detaljplan för Rönnen 8 i Storumans samhälle, Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad Förslag till detaljplan för Rönnen 8 i Storumans samhälle, Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad 2016-05-12 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Samrådsredogörelse med kommunens kommentarer efter samrådets avslutande.

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Ny detaljplan för Del av Övre Norrmalm Kv LÄRAREN. Miljö- och byggnämnden. Upprättad i juni 2011 Reviderad i augusti 2011

ANTAGANDEHANDLING. Ny detaljplan för Del av Övre Norrmalm Kv LÄRAREN. Miljö- och byggnämnden. Upprättad i juni 2011 Reviderad i augusti 2011 Ny detaljplan för Del av Övre Norrmalm Kv LÄRAREN Miljö- och byggnämnden Upprättad i juni 2011 Reviderad i augusti 2011 Kiruna Kommun Norrbottens län (foto: Sandra Minde, Ramböll Sverige AB) ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping 1(10) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9 inom Pryssgården i Norrköping den 19 september 2014 reviderad den 22 oktober 2014 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2014-11-11, 221

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Dnr: SBN Detaljplan för. Hyvlaren 14. inom Östertälje i Södertälje. Upprättad

Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Dnr: SBN Detaljplan för. Hyvlaren 14. inom Östertälje i Södertälje. Upprättad Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr: SBN-2015-02847 Detaljplan för Hyvlaren 14 inom Östertälje i Södertälje Upprättad 2016-11-21 Tidigare Beslut i ärendet Nämnd Beslut Beslutsdatum Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan)

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) PÄ 16/2009a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) Upprättad 2010-04-29 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Porsön, Porsön 1:239 och del av Porsön 1:3

Detaljplan för del av Porsön, Porsön 1:239 och del av Porsön 1:3 Dnr: SBF 2015/9 Stadsbyggnadsförvaltningen Detaljplan för del av Porsön, Porsön 1:239 och del av Porsön 1:3 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Pingstliljan 16 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling 2014-05-05. Kvarstående synpunkter:

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Pingstliljan 16 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling 2014-05-05. Kvarstående synpunkter: 1 Antagandehandling 2014-05-05 Samrådsredogörelse Detaljplan för Pingstliljan 16 Kristinehamns kommun, Värmlands län Hur processen har bedrivits Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2014-03-26

Läs mer

Tillägg till byggnadsplan för del av Rävsnäs by, del av Rävsnäs 1:9 m.fl. fastigheter Dnr 14-2753.214 Ks 14-2586.214

Tillägg till byggnadsplan för del av Rävsnäs by, del av Rävsnäs 1:9 m.fl. fastigheter Dnr 14-2753.214 Ks 14-2586.214 SÄRSKILT UTLÅTANDE 2015-09-04 Tillägg till byggnadsplan för del av Rävsnäs by, del av Rävsnäs 1:9 m.fl. fastigheter Dnr 14-2753.214 Ks 14-2586.214 SAMRÅDSFÖRFARANDE Planförslaget som upprättats av Kommunstyrelsekontoret,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HILLERSTORP 7:2 M.FL. (HILLERSTORPS HAMN) I GNOSJÖ KOMMUN

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HILLERSTORP 7:2 M.FL. (HILLERSTORPS HAMN) I GNOSJÖ KOMMUN 2014-08-04 DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HILLERSTORP 7:2 M.FL. (HILLERSTORPS HAMN) I GNOSJÖ KOMMUN GRANSKNINGSUTLÅTANDE ÄRENDEHANTERING Kommunstyrelsen beslutade 2011-11-08 226 att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna Kämpinge 1 och Neglinge 1 i stadsdelen Tensta

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna Kämpinge 1 och Neglinge 1 i stadsdelen Tensta Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2014-05-19 Handläggare Torbjörn Johansson Telefon 08-508 27 352 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna

Läs mer

(5) SAMRÅDSHANDLING. Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län

(5) SAMRÅDSHANDLING. Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län 2015-03-05 1(5) SAMRÅDSHANDLING Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län 2015-03-05 2(5) HANDLINGAR Detaljplan fastställd 1976-08-11 - bestämmelser och beskrivning

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Detaljplan för GRIMSTA 44:23-24 och Grimsta 44:256 Bollstanäs, Upplands Väsby kommun Stockholms län

Detaljplan för GRIMSTA 44:23-24 och Grimsta 44:256 Bollstanäs, Upplands Väsby kommun Stockholms län Granskningsutlåtande Kontoret för samhällsbyggnad 2016-01-22 Fredrik Drotte 08-590 000 00 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2015:386 fredrik.drotte@upplandsvasby.se Detaljplan för GRIMSTA 44:23-24 och Grimsta 44:256

Läs mer

datum 2014-07-11 Detaljplan för fastigheten SÄDESÄRLAN 6 i Limhamn i Malmö

datum 2014-07-11 Detaljplan för fastigheten SÄDESÄRLAN 6 i Limhamn i Malmö datum 2014-07-11 diarienummer 2012-01169 Dp 5374 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten SÄDESÄRLAN 6 i Limhamn i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med planen är att bestämmelsen

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Granskningshandling Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. HANDLINGAR PLANFÖRFARANDE

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Granskningshandling Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. HANDLINGAR PLANFÖRFARANDE Granskningshandling 2015-12-01 Dnr: 2014-0331 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Här redovisas yttranden inkomna under samrådstiden. DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Antagen av Kf Laga kraft

Antagen av Kf Laga kraft 2002-06-03 1 Rev: A. PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Antagen av Kf 2002-08-27 Laga kraft 2002-09-26 Utdrag ur plankartan ÄNDRING av detaljplan 268 för kv Folkskolan m fl avseende kvarteret BORGAREN i

Läs mer

Björkskatan1:764 och del av 1:3

Björkskatan1:764 och del av 1:3 Dnr: SBF 2015/125 Stadsbyggnadsförvaltningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för del av Björkskatan, Björkskatan1:764 och del av 1:3 Luleå kommun Norrbottens län Bakgrund Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-29

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen PLANBESKRIVNING LAGA KRAFT

HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen PLANBESKRIVNING LAGA KRAFT HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen PLANBESKRIVNING LAGA KRAFT Detaljplan för Steglinge 1:14 m.fl, i Höganäs Höganäs kommun, Skåne län Kullabygdensflygfoto 2008 HANDLINGAR Plankarta,

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Svanen 46 och del av Viken 134:6 m.fl., i Viken Höganäs kommun, Skåne län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Svanen 46 och del av Viken 134:6 m.fl., i Viken Höganäs kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Svanen 46 och del av Viken 134:6 m.fl., i Viken Höganäs kommun, Skåne län Samrådsredogörelse har upprättats 2012-09-04 Inledning Syfte Detaljplanens syfte är att pröva

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Ölycke 21:1 i Löberöd Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Ölycke 21:1 i Löberöd Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Ölycke 21:1 i Löberöd Eslövs kommun, Skåne län Dnr 2013-05- 30, ANTAGANDEHANDLING 2013-06-19 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2(6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Inbjudan till samråd för Ändring i form av tillägg till detaljplan för del av Torpa-Hestra 4:1 m.fl., kv. Berwald 89

Inbjudan till samråd för Ändring i form av tillägg till detaljplan för del av Torpa-Hestra 4:1 m.fl., kv. Berwald 89 SAMRÅD Delegationsbeslut 2017-01-13 PI 2017-000002 BN2015/1706 Inbjudan till samråd för Ändring i form av tillägg till detaljplan för del av Torpa-Hestra 4:1 m.fl., kv. Berwald 89 Planen syftar till att

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

TILLÄGG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Harbo-Smedsbo 1:31 m.fl. DPä 341/364 Harbo tätort Heby kommun, Uppsala län. SAMRÅDSTID 24 maj juni 2016

TILLÄGG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Harbo-Smedsbo 1:31 m.fl. DPä 341/364 Harbo tätort Heby kommun, Uppsala län. SAMRÅDSTID 24 maj juni 2016 SAMRÅDSHANDLING 1 (6) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 24 maj 2016-13 juni 2016 Antagen Laga kraft TILLÄGG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Harbo-Smedsbo 1:31 m.fl. DPä 341/364 Harbo tätort Heby kommun, Uppsala

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HILLERSTORP 21:1, TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER VID HILLERSTORPSSKOLAN I HILLERSTORP, GNOSJÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HILLERSTORP 21:1, TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER VID HILLERSTORPSSKOLAN I HILLERSTORP, GNOSJÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HILLERSTORP 21:1, TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER VID HILLERSTORPSSKOLAN I HILLERSTORP, GNOSJÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo.

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo. ANTAGANDEHANDLING Upprättad i maj 2015, reviderad i december 2015 och justerad i oktober 2016 1 (6) Dnr MSN 2013/65-214 Ändring av PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av Detaljplan för

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun. SAMRÅDSHANDLING 1 (7) Dnr MSN 2013/65-214 Tillägg till PLANBESKRIVNING OCH PLANBESTÄMMELSER Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Läs mer