TUNNEBERGA 5:2 M FL, I JONSTORP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TUNNEBERGA 5:2 M FL, I JONSTORP"

Transkript

1 KS/2009/506 SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR TUNNEBERGA 5:2 M FL, I JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN Reviderad enligt beslut i Kommunstyrelsens planutskott

2 2 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

3 BAKGRUND OCH SYFTE BAKGRUND Kommunstyrelsen uppdrog den 24 februari 2009 KS 44 åt planavdelningen att i enlighet med Jonstorps fördjupade översiktsplan genomföra detaljplaneläggning för Tunneberga 5:2 m fl. Uppdraget innefattar: Att möjliggöra för bostäder på Tunneberga 5:3 och Tunneberga 5:3 samt centrumverksamhet på Tunneberga 5:2. Att möjliggöra för ny byggnad med lägenheter på Tunneberga 5:2 samt renovering och ombyggnad inomhus i det fd bankhuset. Totalt ca 15 lägenheter i de båda byggnaderna. Att få skydds- och varsamhetsbestämmelser på bankhuset. Att möjliggöra för två våningar på enplanshusen på fastigheten Tunneberga 5:3. Att föreslå allmän platsmark på Tunneberga 5:2, parkeringsplatsen och g/c väg genom området. Parkeringen i anslutning till bankhuset skall innehålla p-platser till Jonstorp centrum med handel och resecentrum, samt till de boende inom planområdet. Gång- och cykelstråk ska sammanlänkas med övriga nätet i Jonstorp. DETALJPLANENS SYFTE Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya bostäder i Jonstorp centrum. Dels på fastigheten 5:2 med en ny byggnad intill bankhuset samt att möjliggöra totalt två våningsplan på de befintliga enplanslägenheterna på fastigheten Tunneberga 5:3. Samt att sätta varsamhetsbestämmelser på bankhuset och att centrumverksamhet prövas på Tunneberga 5:2. PLANARBETETS GÅNG PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN Detaljplanen för Tunneberga 5:2 m fl handläggs enligt normalt planförfarande, dvs. plansamråd och formell granskning. Program behövs inte då planuppdraget har stöd i Jonstorps fördjupade översiktsplan. Planen antas av kommunfullmäktige. PLANSAMRÅD Plansamråd genomfördes 11 juni till den 2 juli Underrättelse om samråd har skett genom utskick i enlighet med fastighetsförteckning och sändlista, annons i Lokaltidningen den 4 juni 2013 samt i Helsingborgs dagblad den 10 juni Dessutom har annonsering skett på kommunens hemsida och genom anslag på kommunens anslagstavla. Samrådsmöte hölls den 11 juni 2013 i Jonstorp. Sammanlagt deltog ca 35 personer och 3 tjänstemän (Karolina Bjerler, ansvarig handläggare, André Persson, planarkitekt och Mila Sladic, planchef) från kommunen. Vid mötet redogjordes för planprocessen och planförslaget presenterades. Frågor och synpunkter under samrådsmötet handlade bland annat om: Många frågar sig varför det byggs just här, och menar att det finns många andra ställen i Jonstorp som hade lämpat sig bättre att bygga på. Fastigheten Tunneberga 5:2, menar de, är en svår tomt att bebygga då det blir väldigt trångt. 3 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

4 Om man nu absolut måste bygga här hade det varit bättre att titta på att bygga en våning till på de befintliga enplanshusen på Tunneberga 5:3 inom planområdet. Enligt samrådsförslaget. En oro finns över att trafiken inom området kommer att öka. Då speciellt på Glimmingevägen som leder till den östra parkeringen på planen. Oron innefattar även att det kommer finnas för få parkeringsplatser i området. Man undrar om kommunen har haft koll på tidigare planarbete samt på diskussionen kring kyrkans minneslund. Kyrkan är också orolig över hur mycket skugga som kommer falla över minneslunden. Kommunen får kritik över att man inte tagit fram skisser och skuggstudier till samrådsförslaget. Man menar att om detta görs i senare skede bör ett allmänt möte hållas igen. I den gällande detaljplanen finns en byggrätt på ungefär samma plats som i den föreslagna detaljplanen. Den gällande detaljplanen med användningen allmänt ändamål är inte längre aktuell och därmed måste en omvärdering av marken bakom fd bankhuset ske. Kommunens bedömning är att det finns ett behov av bostäder i centrumnära läge i Jonstorp och att denna plats är lämplig för detta. En parkeringsutredning görs under hösten som underlag till beräkningen av antalet parkeringsplatser inom planområdet. Detta tillsammans med den parkeringspolicy för Höganäs kommun som tagits fram under Kommunen har haft planer på denna förtätning sedan då beslut om planarbete fattades. En skuggstudie tas fram till granskningsskedet som visar hur minneslund och grannar påverkas av den nya byggnaden. Studien presenteras i planbeskrivningen. 4 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

5 INKOMNA SYNPUNKTER Under samrådstiden har 12 skrivelser inkommit. Nedan angivet datum i anslutning till skrivelsen står för den dag då den diarieförts i kommunen. I de fall yttranden innehåller synpunkter om planförslaget kommenteras detta med ställningstagande inför fortsatt planprocess. I de fall de inkomna samrådsyttrandena varit långa har ansvarig handläggare sammanställt en kortare version som beskriver huvuddragen ur de inkomna synpunkterna. SOCIALFÖRVALTNINGEN ( ) har inget att erinra men skriver: Att de ser positivt på att det tillskapas fler lägenheter i centrala Jonstorp vilket ökar möjligheten till kvarboende för personer som inte kan bo kvar i egna hem men önskar stanna kvar på orten. De bostäder som planeras efterfrågas så vitt vi kan bedöma. Att centralt belägna möteslokaler efterfrågas av både föreningar och pensionärsorganisationer. Gemensamhetslokaler skapar även möjligheter för boende i området att mötas. Alla lägenheter i den planerade nya byggnaden samt den nedersta våningen på bankhuset kommer att tillgänglighetsanpassas. Detta efter att ett beslut fattats i byggnadsnämnden om att de två översta våningarna i bankhuset undantas tillgänglighetskravet (hisskravet) med motiveringen att en anpassning till handikappskraven med bland annat hiss skulle förvanska byggnaden som i planen är föremål för kulturskydd. Uppgiften om möteslokaler har vidarebefordrats till den handläggare som gör planprogram för Jonstorp. Synpunkten har även föranlett till att användningen centrum med verksamheter som handel, service och samlingslokaler används i planen för fastighet Tunneberga 5:2. TRAFIKVERKET ( ) erinrar följande: Trafikverket tolkar det som att befintlig anslutning till Jonstorpsvägen från parkeringen på Tunneberga 5:2 behålls och används. Planbestämmelse om förbud mot körbar anslutning ska införas längs planområdets gräns mot Jonstorpsvägen frånsett den befintliga anslutningen. Trafikverket tolkar kommunens skrivningar som att trafikarbetet inte kommer att öka på grund av planen. Vägområdet för Jonstorpsvägen (väg 1426) ska inte ingå i planområdet. Trafikverket förutsätter att området i sin helhet planeras och utformas så att gällande riktvärden för buller innehålls. Trafikverket förutsätter att kommunen bekostar eventuella nödvändiga bullerskyddsåtgärder. Riktvärdena för buller överskrids ej inom planområdet. 5 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

6 SVENSKA KYRKAN FARHULT-JONSTORPS FÖRSAMLING ( ) erinrar följande: Samtliga fastigheter runt Jonstorps kyrka har en bygghöjd av 1,5 plan och består av 1 familjs friliggande fastigheter, ingen av dessa fastigheter ligger i närheten av kyrkogårdsmuren. Det nya förslaget avser att bevilja en bygghöjd på 12,5 meter, 4 våningsplan, med ett avstånd till kyrkogårdsmuren och minneslunden av endast 5,5 meter. Dessutom möjliggör planen att väsentligt överskrida byggrätten på tomten. Detta medför en mycket stor inverkan på minneslunden på Jonstorps kyrkogård, som måste anses ha ett stort allmänt intresse. Besökare till minneslunden kan befaras bli störda då antalet boende i omedelbar närhet av minneslunden ökas med lägenheter. Olägenheten med insyn och möjlig identifiering ökar markant med höjden på byggnaden och det minimala avståndet till kyrkogårdsmuren och minneslunden. Minneslunden kommer skuggas av den nya huskroppen under stora delar av dagen. Detta inverkar menligt på både besökare och de planteringar som är gjorda i samband med ombyggnationen av minneslunden. Den sinnesro och frid som är så betydelsefull för besökare av en kyrkogård och minneslund kan befaras bli mycket störd och påverkad av den nya byggnationen. Den tilltänkta byggnaden kommer att påverka möjligheten att se kyrkan från centrala Jonstorp. Det kulturskyddade bankhuset, som är q och k märkt kommer att påverkas negativt, då dess framträdande plats i centrum och med det som kvarstår av bankparken nu försvinner. Den nya byggnaden med sina ca 300 kvadratmeter kommer att bli alltför dominant i förhållande till närliggande byggnader. Någon ritning eller förslag på byggnadens utformande är heller inte redovisade, vilket omöjliggör ett godkännande. Inom det tilltänkta området finns idag en förskola och en dagligvaruhandel, vilket redan i nuläget medför problem med parkeringsplatser och ett övergångsställe som borde få en bättre och tryggare placering. Vad avser att möjliggöra för 2 våningar på Tunneberga 5:3 har vi inget att erinra. Behovet av hyreslägenheter i Jonstorp är något vi är väl medvetna om och inte motsätter oss. Byggrätten på Tunneberga 5:2 tillåter en byggnadshöjd på 12.5 meter. En eventuell fjärde våning skall vara indragen på alla fyra sidor för att bättre harmoniera med kringliggande bebyggelse samt för att minska byggnadens volym. I den gällande detaljplanen finns en byggrätt på ungefär samma plats som i den föreslagna detaljplanen. Den gällande detaljplanen med användningen allmänt ändamål är inte längre aktuell och därmed måste en omvärdering av marken bakom fd bankhuset ske. Kommunens bedömning är att det finns ett behov av bostäder i centrumnära läge i Jonstorp och att denna plats är lämplig för detta. Detaljplanen beaktar insynsproblematiken mot kyrkogården på så sätt att den reglerar att det inte får förekomma balkonger mot norr. 6 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

7 En kompletterande skuggstudie har gjorts (se planbeskrivningen). Enligt Boverkets rekommendationer skall man ha minst fem timmar sol mellan klockan och vid höst- och vårdagjämning i bostaden och på närmiljöns uteplatser och lekytor. Fönster ska vara solbelysta fyra timmar per dygn vid höst- och vårdagjämning. Skuggstudien visar hur skuggorna från Tunneberga 5:2 påverkar Jonstorp 14:5, Tunneberga 5:5 samt kyrkogården. Frågan om skuggning och insyn beaktas även i bygglovsskedet. Boverkets rekommendationer är uppfyllda. För att minska obehag för besökande till minneslund och kyrkogård anpassas följande saker i planen: Minskad insyn då balkonger ej tillåts på norra fasaden Indragen 4e våning Skydd av träd och vegetation norr och öster om byggrätten för att ge skydd för insyn Det är framför allt vyn från norr som kommer påverkas av den nya byggnaden. Givetvis påverkas siluetten kring fd Bankhuset. Dock är fortfarande bankhuset den dominerande byggnaden i området. Att inte ha med skisser i samrådsskedet har varit ett medvetet val från kommunen. Detta för att inte låsa förslaget vid ett förslag samt därför att en volym kan vara missvisande mot hur det i verkligheten kommer bli. I granskningshandlingarna har dock förslaget redovisats med illustrationer. Förskola och dagligvaruhandel ligger inte inom planområdet men i direkt anslutning. Parkering till dessa verksamheter finns på befintliga platser öster om Jonstorpsvägen. En del av de parkeringar som finns i anslutning till fd Bankhuset kommer att behövas till centrumverksamheten utanför planområdet och de finns redovisade i planen. Antalet parkeringsplatser avsedda för centrum bedöms av kommunen räcka till det behov som finns till centrum. Dessa platser säkerställs i och med detaljplanens förslag till allmän platsmark TORG. De låg tidigare på kvartersmark. Övergångsställets placering vid Jonstorpsvägen kommer att ses över i och med en ombyggnad av parkeringen. LÄNSSTYRELSEN ( ) har inget att erinra men skriver: Riksintresse Planområde ingår i område definierat som riksintresse för kustzon enligt 4 kap Miljöbalken, samt riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 miljöbalken. Kommunen gör bedömningen att ett genomförande av planen inte medför någon påtaglig skada på de värden som riksintressena innehåller. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. Behovsbedömningen Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. Länsstyrelsens synpunkter beaktas i det fortsatta planarbetet. 7 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

8 LANTMÄTERIMYNDIGHETEN ( ) erinrar följande: Kommunen är enligt planbeskrivningen inte huvudman för allmänna platser. Detta ska framgå även av plankartan. Särskilda skäl ska anföras till varför kommunen inte skall vara huvudman. Fastigheten Tunneberga 1:25 har lämnats utanför denna detaljplan. Gällande byggnadsplan kommer att fortsätta gälla denna fastighet. Tillåten användning är bostad (mark som ej får byggas) samt park. Fastigheten är i dagsläget inte lämplig för något ändamål. Det vore lämpligt att inkludera denna fastighet i planen och reglera den till Tunneberga 5:3 i samband med kommande fastighetsreglering som planeras enligt planbeskrivningen, alternativt planlägga den som allmän plats om det är så den används. Fastighetsförteckningen har inte bifogats planhandlingarna och har inte gjorts tillgänglig på kommunens hemsida. Det finns en befintlig vägförening i Jonstorp vilken även i detta fall kommer vara ansvariga för den allmänna platsmarken. Detta redovisas i plankartan till granskning med bestämmelsen a 2. Tunneberga 1:25 kommer att ingå i planen och regleras till Tunneberga 5:3 samt till Tunneberga 16:1. Att fastighetsförteckningen inte kommit med i utskicket av handlingarna är en miss från kommunens sida. E.ON GAS SVRIGE AB ( ) har inget att erinra. RÄDDNINGSTJÄNSTEN ( ) har inget att erinra förutsatt att : Tillgängligheten för räddningstjänstens fordon vid en eventuell räddningsinsats beaktas. Kontakt tas med Räddningstjänsten vid eventuell utbyggnad av vattenledningsnätet för strategisk placering av brandposter i området. Räddningstjänstens synpunkter har beaktats i planarbetet och beaktas vanligtvis vid bygglovsprövningen. JONSTORPS BYALAG ( ) erinrar följande: Vi anser att samrådet inte var tillräckligt väl förberett, exempel på detta är att den föredragande planarkitekten hade problem att besvara sakfrågor. Vi tycker också att någon representant från Höganäshem borde medverkat vid mötet. Placering av nybyggnation: Vi anser att placering av en byggnad för nya hyreslägenheter i Jonstorp bör utredas vidare. Ett förslag som framkom på samrådet är att bygga nya hyreslägenheter där det idag finns två längor av lägenheter på Parkvägen. Tidigare nyttjades grönytan mellan 8 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

9 längorna mycket bättre till trädgårdar och umgänge vilket den inte gör längre då personerna som bor där idag är mycket äldre. Marken används därför inte längre på det sätt som då lägenheterna byggdes och som platsen var avsedd för. Detta innebär att det på denna plats finns möjlighet till att nyttja marken bättre än vad den görs idag. Enligt deltagande på mötet är byggnaderna i dålig kondition och det har varit mycket problem med fukt och mögel. Vi anser därför att möjligheten att bygga om dessa längor eller att riva och bygga nytt - högre byggnad/-er bör utredas innan jungfruligmark exploateras. Utformning av nybyggnationen: Då det inte finns några skisser eller andra illustrationer över hur nybyggnationen är tänkt att utformas anser vi att det är svårt att föreställa oss nybyggnationen. Vi anser att det vore värdefullt att se en skiss över planerad höjd i jämförelse med befintlig byggnation samt dess skuggbildning. På mötet förklarade planchefen att de medvetet valt att inte ha ett förslag på utformning då det begränsar det kommande arbetet. Vi anser dock att det vore lämpligt att ha representation från Höganäs hem som kunnat förklara sina idéer och svara på de frågor som berör byggnationen och lägenheterna. Vi delar kyrkans oro för skuggbildning över minneslunden. Parkering: Vi reagerar starkt över att förslaget innebär cirka 17 nya lägenheter men inga nya parkeringsplatser. Vi skulle gärna vilja ha redovisat hur detta är tänkt att lösas samt ha mer information om "parkeringsnormeri" som nämndes på samrådet men inte kunde presenteras mer detaljerat än så av de kommunala tjänstemännen på plats. Det känns också tämligen naivt och nonchalant att jämföra möjligheten att resa kollektivt från Jonstorp med möjligheten från Höganäs vilket tjänstemännen också gjorde. Verkligheten är att boende i Jonstorp har svårare att resa kollektivt än boende med närhet till busslinje 220. Bussturerna är färre och tiden att resa med buss jämfört med bil till exempelvis Helsingborg är den dubbla. Byalaget önskar fortfarande en busslinje som går till Helsingborg via Mjöhult och Hjälmshult och inte via Höganäs för att kunna öka den faktiska möjligheten att resa kollektivt från Jonstorp. Den plats som idag är parkering - främst för biblioteksbesökare definieras i planen som torg. Parkeringsplatserna är i planen flyttade till andra sidan (motsatt sida mot hur de är placerade idag). Där är en gång- och cykelväg utritad på den del av detta "torg" som idag är gräsbelagd. Denna förändring kräver att övergångsstället flyttas för att trygga gång och cykeltrafikanterna vilket vi också anser bör tas med i planen. Möjlighet till en andra våning på befintliga pensionärslägenheter inom planområdet: Då lägenheterna på andra våningen i Riksbyggens bostadsrättsområde (Jonstorpshus 1. Adress Vivebäcksvägen och Revavägen) har varit svårsålda ställer vi oss tveksamma till lösningen att bygga en andra våning på de befintliga pensionärslägenheterna inom planområdet. Detta eftersom det generellt sett är äldre som bor i lägenhet i Jonstorp vilka inte är intresserade av eller kan gå i trappor. Att bygga fler lägenheter som inte är på bottenplan, utan möjlighet till hiss verkar det därför inte finnas något större behov av. Tanken om att bygga bostäder vid Parkvägen beaktas i det planprogram som håller på att tas fram för Jonstorp. Att inte ha med skisser i samrådsskedet har varit ett medvetet val från kommunen. Detta för att inte låsa förslaget vid ett förslag samt därför att en volym kan vara missvisande mot hur det i verkligheten kommer bli. I granskningshandlingarna har dock förslaget redovisats med illustrationer. 9 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

10 En kompletterande skuggstudie har gjorts (se planbeskrivningen). Enligt Boverkets rekommendationer skall man ha minst fem timmar sol mellan klockan och vid höst- och vårdagjämning i bostaden och på närmiljöns uteplatser och lekytor. Fönster ska vara solbelysta fyra timmar per dygn vid höst- och vårdagjämning. Skuggstudien visar hur skuggorna från Tunneberga 5:2 påverkar Jonstorp 14:5, Tunneberga 5:5 samt kyrkogården. Frågan om skuggning och insyn beaktas även i bygglovsskedet. Boverkets rekommendationer är uppfyllda. I detaljplanen har sex parkeringsplatser tillkommit sedan samrådsskedet. Parkering finns inom planområdet på fyra platser. Antalet parkeringsplatser inom planområdet uppgår till 36 st. 32 av dem tillhör bostäderna inom planområdet. Höganäs kommun följer den parkeringsnorm från 2013, vilken gäller för Höganäs kommun (antagen 9 oktober 2013), som rekommenderar att planområdet bör innehålla 25 parkeringar. Övriga platser kan användas av Jonstorp centrum. Antalet parkeringar på allmänna platser kan varieras då parkering är tillåten på hela ytan markerad med TORG. Övergångsstället i anslutning till torgytan i planen regleras inte i detaljplanen men frågan vidarebefordras till trafikverket som är huvudman för Jonstorpsvägen. De planerade bostäderna är avsedda för olika åldersgrupper. De flesta lägenheter kommer att tillgänglighetsanpassas. De två övre våningarna i fd Bankhuset har dock undantagits kravet för handikappanpassning för att komma ifrån hisskravet enligt beslut i byggnadsnämnden. Detta på grund av att kommunen ej var nöjda med Höganäshems första förslag till byggnation där man skulle vara tvungen att sammanlänka gamla och nya byggnaden med en enorm glasgång för att kunna finansiera en hiss. Att bygga fler våningar ligger inom ramen för förtätning av befintlig bebyggelse enligt de nationella miljömålen. Vi måste spara på åkermark och arbeta för en hållbar samhällsplanering. Därför planerar vi för något högre byggnation i de befintliga områdena. Detaljplanearbetet är en komplicerad process och om byaföreningen känner att de inte fått svar på sakfrågor är de välkomna att höra av sig till planavdelningen. Kommunen har under framtagandet av detaljplanen varit i kontinuerlig kontakt med Höganäshem. FASTIGHETSÄGARE TILL JONSTORP 14:5 ( ) erinrar följande: Vi bor på fastigheten Jonstorp 14:5 norr och öster om Tunneberga 5:2 som vi här vill yttra oss om. Vi kan inte acceptera den byggnation som är tänkt här intill kyrkan och oss. Det vore väldigt synd på kyrkan med ett så högt grannhus. Vi själva skulle få en stor insyn och det höga huset skulle skugga vår tomt alldeles för mycket. Värdet på vårt hus sjunker ju. Det blir ren förlust. Vi kommer inte att skriva på något godkännande om man försöker genomföra dessa planer. Hänsynstagande har tagits när det gäller skuggbildning på grannfastigheter samt insyn mot såväl minneslund/kyrkogård som grannar på så sätt att en eventuell fjärde våning måste vara indragen på alla sidor samt att balkonger inte får finnas på norra fasaden för att minska insyn mot kyrkogård och grannar. Kommunen gör bedömningen att värdet på omkringliggande fastigheter inte påverkas negativt av planförslaget. Insyn från omkringliggande fastigheter i ett centralt läge är svårt att värja sig helt mot. En kompletterande skuggstudie har gjorts (se planbeskrivningen). 10 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

11 Enligt Boverkets rekommendationer skall man ha minst fem timmar sol mellan klockan och vid höst- och vårdagjämning i bostaden och på närmiljöns uteplatser och lekytor. Fönster ska vara solbelysta fyra timmar per dygn vid höst- och vårdagjämning. Skuggstudien visar hur skuggorna från Tunneberga 5:2 påverkar Jonstorp 14:5, Tunneberga 5:5 samt kyrkogården. Frågan om skuggning och insyn beaktas även i bygglovsskedet. Boverkets rekommendationer är uppfyllda. FASTIGHETSÄGARE TILL TUNNEBERGA 5:5 ( ) erinrar följande: Låt oss direkt slå fast: Förslaget är olämpligt. Omdömet grundar sig på följande: För att uppnå lönsamhet vid ombyggnaden av det gamla bankhuset till bostäder behöver Höganäshem en utökad byggrätt för ytterligare bostadshus. Detta vill man klämma in i den lilla gläntan mellan det skyddade Bank/biblioteks-huset och den skyddade kyrkan. Vi menar att detta förslag för med sig följande konsekvenser: För bankbyggnaden: Bankhuset med sitt upphöjda entréplan lämpar sig sannerligen dåligt för en transformation till äldrebostäder. Omfattande ramper exteriört samt installation av hiss kommer att krävas för att tillgodose dagens tillgänglighetslagstiftning för bostäder. I tillägg till detta kan man förmoda att nya balkonger ska hängas på. Att göra detta i en fastighet som samtidigt kulturvärdesskyddas både exteriört och interiört framstår som, om inte omöjligt så åtminstone ekonomiskt oförsvarbart. Vi välkomnar Höganäs kommun att visa ett enda exempel på när något sådant låtit sig göras. För kyrkan och minneslunden: Det är verkligen förvånande, att bara komma på tanken att uppföra ett högt bostadshus i direkt anslutning till denna 1200-tals kyrka och dess sakrosanta omgivningar. Plankartan redovisar inte hur nära den föreslagna byggnaden faktiskt hamnar kyrkan och framför allt dess minneslund. Hur går det att förena de speciella krav en minneslund ställer med uppförandet av en bostadsfasad i fyra plan ca 5 meter därifrån. För grannarna: För oss grannar är förslaget negativt ur alla synpunkter. Det åstadkommer bland annat: betydande insyn. Från fönstren och eventuella balkonger på bef. hus och via fönster och balkonger på den nya över 12 meter hög byggnaden på Tunneberga 5:2 kommer man att ha en för oss frustrerande bra insyn. Dessutom kommer föreslagna byggnad att kraftigt skugga våra trädgårdar. I vårt eget fall skyms eftermiddags- och kvällssolen. Värdeminskningen på våra fastigheter blir högst påtaglig. Vi har i vårt fall låtit en oberoende mäklare och fastighetsvärderare ta del av planerna och värdeminskningen värderas till 30%. Det handlar alltså om miljonbelopp som vi naturligtvis skulle se oss tvingade att kräva exploatörerna ersättning för. Syftet: Kommunen skriver i sin samrådshandling under stycket bebyggelse att syftet är att tillhandahålla bostäder för den generation som köpte hus här på 60-talet och nu börjar få behov av andra boendeformer. Syftet som sådant är ju vällovligt men är det något den kategorin efterfrågar är det ju marknära boende. Det verkar inte genomtänkt att man på en ort som i huvudsak erbjuder 1 och 2-plansbebyggelse avser att uppföra 4-planshus till en boendekategori som helst bor på markplan. Slutsats: Av texten i planförslaget framgår bl a citat: En övergripande utredning (på sikt ett planprogram) kommer att göras för Jonstorps centrum. 11 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

12 Avvakta denna! I stället för att nu pressa fram detta dåliga förslag. Specifikt för företaget Skandinavien Blonde AB i fastigheten Tunneberga 5:5: I samrådshandlingarna skriver man att gällande servitut för fastigheten Tunneberga 5:5 kommer att tas bort då behovet inte längre finns. På vår fastighet bedriver vi (i enlighet med gällande detaljplan) verksamhet som förutsätter leveranser och mottagande av gods. Vi behöver därför en försäkran att man även fortsättningsvis kan angöra med lastbil för leveranser av gods på europallar. Framkomligheten för de kontinentala åkerierna vi använder måste tillgodoses också i den nya planen. Avslutningsvis: I kallelsen till info-mötet skriver ni: yttranden ska vara oss tillhanda senast 2 juli. vi får alltså tre veckor på oss. Efter endast åtta arbetsdagar går planens handläggare, som skriver att det är henne vi ska ta kontakt med, på semester och blir inte tillgänglig igen förrän långt efter att svarstiden har gått ut. Vi hade alltså i praktiken 8 dagar på oss att sätta oss in i och förstå dessa intrikata frågor. Kommunen själva och dess planavdelning har tagit 8 ÅR på sig att agera i det detaljplaneärende som vi lämnade in Trots åtskilliga påstötningar har man fortfarande inte åtgärdat vår begäran! De planerade bostäderna är inte avsedda för äldreboende utan till för alla olika åldersgrupper. De flesta lägenheter kommer att tillgänglighetsanpassas enligt alla regler. De två övre våningarna i fd Bankhuset har enligt beslut i byggnadsnämnden undantagits kravet för handikappanpassning för att komma ifrån hisskravet, vilket innebär att det blir möjligt att bygga den nya byggnaden separat och slippa den enorma glaskonstruktionen som fanns med i planeringen från början. Modernisering och möjliggörande för bostäder i det fd bankhuset kommer att ske i samarbete med kommunens stadsantikvare och bygglovsavdelning. Plankartan visar tydligt var den nya byggrätten ligger, placeringen av en ny byggnad inom byggrätten kan variera då byggrätten är större än största möjliga byggarea. Alltså kommer den nya byggnaden hamna som närmst 5.5 meter från tomtgräns norrut mot kyrkan. Om huset uppförs i fyra våningar kräver planen att den fjärde våningen är indragen på alla sidor. För att minska insyn för besökande till minneslund och kyrkogård samt grannar anpassas följande saker i planen: Minskad insyn då balkonger ej tillåts på norra fasaden samt entré mot öster med litet antal förnster. Indragen 4e våning Skydd av träd i anslutning till grannar och kyrkogården för att ge skydd för insyn Kommunen gör bedömningen att värdet på omkringliggande fastigheter inte påverkas negativt av planförslaget. Insyn från omkringliggande fastigheter i ett centralt läge är svårt att värja sig helt mot. En kompletterande skuggstudie har gjorts (se planbeskrivningen). Enligt Boverkets rekommendationer skall man ha minst fem timmar sol mellan klockan och vid höst- och vårdagjämning i bostaden och på närmiljöns uteplatser och lekytor. Fönster ska vara solbelysta fyra timmar per dygn vid höst- och vårdagjämning. Skuggstudien visar hur skuggorna från Tunneberga 5:2 påverkar Jonstorp 14:5, Tunneberga 5:5 samt kyrkogården. Frågan om skuggning och insyn beaktas även i bygglovsskedet. Boverkets rekommendationer är uppfyllda. 12 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

13 Att bygga fler våningar ligger inom ramen för förtätning av befintlig bebyggelse enligt de nationella miljömålen. Vi måste spara på åkermark och arbeta för en hållbar samhällsplanering. Därför planerar vi för något högre byggnation i de befintliga områdena Hela den nya byggnaden samt bottenvåningen i fd bankhuset tillgänglighetsanpassas. Planarbetet för denna detaljplan initierades 2008 och kan därför inte sägas ha pressats fram. Det är av vikt att få denna långa process genomförd. Därför kan kommunen inte avvakta det planprogram som är under framtagande. Tidigare var angöringen till fastigheten Tunneberga 5:5 över kvartersmark, dvs privatägd mark (kommunens) och då är regelverket så att man måste lösa angöringsfrågan med servitut. I den nya planen kommer marken utanför densamma fastighet att vara allmän platsmark (torg) vilket betyder att den har samma klassning som gata eller liknande. Detta innebär att inget servitut behövs för att få angöra till Tunneberga 5:5 över marken utanför. Detta tydliggörs även i planbestämmelserna. Vad gäller transporter till fastigheten gäller att platsen på parkeringen kommer vara densamma som idag, med den eventuella skillnaden att bilarna parkerar på motsatt sida. Parkeringarna på ytan markerad med TORG är tänkta att användas för allmänt ändamål för Jonstorps centrumverksamhet. Planavdelningen har under hela samrådstiden varit bemannad för frågor. Fastighetsägaren har i ett mail daterat 25 april 2013 fått besked att de om de fortfarande vill få en detaljplan gjord så tas arbetet med denna upp när de känner att fastighetsägaren kan och vill. De fick i mailet ett kostnadsförslag på arbetet och kommunen ber fastighetsägaren fundera på hur de vill gå vidare och meddelar i mailet att bollen ligger hos dem. 13 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

14 SAMMANFATTNING Sammanlagt har 12 skrivelser inkommit. Skrivelser från Trafikverket, Svenska kyrkan, Lantmäterimyndigheten, Jonstorps byalag samt fastighetsägare till Tunneberga 5:5 och Jonstorp 14:5 innehåller synpunkter på förslaget. Dessa synpunkter har bemötts ovan med kommentarer. Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt följande: GJORDA ÄNDRINGAR I plankartan Tunneberga 1:25 i planområdet är tillagt i planområdet. Parkering på torgytan justerad. Parkering justerad längsmed Glimmingevägen samt södra hörnet av Tunneberga 5:3 mot Glimmingevägen. Korsmark justerad. Utfartsförbud mot Jonstorpsvägen. n-bestämmelserna justerade. Bestämmelserna a 1-marklov krävs för trädfällning samt a 2-kommunen är ej huvudman för allmänna platser är tillagda i planen. Samt motiveras i planbeskrivningen Prickmark runt bankhuset justerad. Användningen C tillagd på Tunneberga 5:2. Bestämmelsen Pulpettak får ej uppföras som en allmän bestämmelse under Utformning. Motiveras i planbeskrivningen. Gemensamhetsanläggning på parkeringsytorna. e 2 justerad komplementbyggnadsreglering ingår i bestämmelsen. V vind får inredas har lagts till på Tunneberga 5:3. Reglerar även att takkupor får finnas. I planbeskrivningen Lagt till skuggstudie under föreslagen struktur i planbeskrivningen.. Bild på nya byggnaden från minneslunden sett. Med och utan vegetation. FÖLJANDE SAKÄGARE MOTSÄTTER SIG FÖRELIGGANDE PLANFÖRSLAG MED FÖRESLAGEN NY BYGGNAD: Svenska Kyrkan Farhult-Jonstorps församling Jonstorps byalag Fastighetsägare till Tunneberga 5:5 Fastighetsägare till Jonstorp 14:5 14 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län

Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Detaljplan för Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse Upprättad 2015-06-10 Planenheten FÖRSLAG TILL BESLUT HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS FÖRSLAG Kommunstyrelsen

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Granskningsutlåtande antagandehandling

Granskningsutlåtande antagandehandling KS12.971 Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun Granskningsutlåtande antagandehandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Planenheten 2013-11-04 Innehåll

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214 Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola) I Köpingebro Ystads kommun, Skåne län GRANSKNINGEN (UTSTÄLLNINGEN) Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola), upprättad 2012-12-07,

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län BILAGA TILL UTLÅTANDE HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Plankarta, skala 1:1000

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Uddared 1:101 m.fl. och Kusebacka 1:1 m.fl., SB30 och SB 35, i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheterna Uddared 1:101 m.fl. och Kusebacka 1:1 m.fl., SB30 och SB 35, i Lerums kommun KS13.216 Detaljplan för fastigheterna Uddared 1:101 m.fl. och Kusebacka 1:1 m.fl., SB30 och SB 35, i Lerums kommun Granskningsutlåtande Antagandehandling Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2014-06-12 Reviderad

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 1(5) 2014-09-10 BN 2013-8881 Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden den 9 juni

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2014-03-06 Handläggare: Tony Andersson Tfn 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING Granskningsutlåtande 1(8) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Tulpanen 18 inom Gamla staden i Norrköping den 11 april 2013 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Fastighet 0:0 Detaljplanen

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora)

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN för DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 24 april 2015 SAMRÅDET

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Hökedalens industriområde Charlottenberg Eda kommun Värmlands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE med samrådsredogörelse PLANENS SYFTE Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för småindustri

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun

Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun Denna handling har utarbetats av kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet genom: Gustav Hellund, planeringsarkitekt

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24.

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24. GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2012-03-28 Detaljplan för KOSKULLSKULLE 1:81 GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

UNDERRÄTTELSEHANDLING

UNDERRÄTTELSEHANDLING V 130710 datum 2014-02-24 diarienummer 2011-00634 Dp 5208 UNDERRÄTTELSEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten BOLMÖRTEN 9 i Fosie i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för bostäder vid Veronikagränd, Bollmora i Tyresö kommun

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för bostäder vid Veronikagränd, Bollmora i Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret maj 2009 Annika Almqvist, planarkitekt UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för bostäder vid Veronikagränd, Bollmora i Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret upprättade i mars

Läs mer

Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-03-01 SBN2011/0113 Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet bedrivits Detaljplanen är upprättad i januari 2012 och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun 1(5) SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-31 Dnr TPN 2012/8 Teknik- och plannämnden Hallsbergs kommun Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun Rubricerad detaljplan handlades tidigare

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR FOLKPARKEN & JULIVALLEN, I HÖGANÄS HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR FOLKPARKEN & JULIVALLEN, I HÖGANÄS HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN Dnr KS/2012/86 SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN Folkparkens entré GRANSKNINGSHANDLING, 2014-11-11 INLEDNING PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling Gällande detaljplan Ändring av denna detaljplan antogs 2004-04-26. Ändringsbeslutet vann laga kraft 2004-06-01 Genomförandetiden för hela detaljplanen utgår 2009-06-01 Antagandehandling HANDLINGAR! Tillägg

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län B404 Dnr. 2013-1686 Ändring av detaljplan för Teglagärdet m.fl. Skara kommun, Västra Götalands län Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03 SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN

Läs mer

Remiss av promemorian En enklare detaljplaneprocess. 3.1 DetaljphmeprMessen katt förenklas

Remiss av promemorian En enklare detaljplaneprocess. 3.1 DetaljphmeprMessen katt förenklas LANTMÄTERIET 1 (6) YTTRANDE 2013-12-09 Dnr 102-2013/3653 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remiss av promemorian En enklare detaljplaneprocess Regeringskansliets dnr 52013/ 6968/PBB

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 2/5 INLEDNING

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan i Sundbyberg

Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan i Sundbyberg Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen Annika Colbengtson 2013-11-18 1 (5) DNR SMN-0273/2013 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan

Läs mer