Årsredovisning 2012 med hållbarhetsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012 med hållbarhetsredovisning"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 med hållbarhetsredovisning

2 B Innehållsförteckning VD har ordet...1 Innovationsbrons uppdrag och mål...2 Organisation...3 Innovationsbrons produkter och processer...4 Samarbete och nätverk...9 Resultat och effekter av Innovationsbrons verksamhet Utnämningar och priser...13 Innovationsbron i samhället Förvaltningsberättelse Bolagstyrningsrapport Hållbarhetsredvisningens innehåll och avgränsning Innehållsförteckning enligt GRI Revisorns rapport över HR Styrelse och VD Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse... 45

3 1 Fortsatta satsningar på tillväxt och innovation i hela landet För Innovationsbron präglades 2012 av fortsatt hög investeringstakt och sammanslagningen med Almi. Almi Innovationsbron AB 1) (Innovationsbron) har haft till uppgift att identifiera, utveckla och investera i blivande tillväxtföretag som har en internationell marknadspotential. Som en aktiv och kravställande ägare har Innovationsbron hjälpt entreprenörer att överbrygga de risker som de möter i företagets tidiga tillväxtfas. Innovationsbron har också arbetat med att kvalitetssäkra och därigenom utveckla Sveriges inkubatorer, så att de kan erbjuda professionell affärscoachning till projekt och företag. Som ett led i att skapa en tydligare aktörsstruktur för marknadskompletterande finansiering i tidiga skeden har regeringen beslutat om en sammanslagning av Almi Företagspartner AB (Almi) och Innovationsbron. Under 2012 satsades totalt 134,2 (138,8) miljoner kronor på att få fler bärkraftiga idéer att utvecklas till framgångsrika tillväxtföretag. Merparten av kapitalet har gått till investeringar i portföljbolag och Innovationsbron hade vid årets slut innehav i 172 (160) portföljbolag. Tre nya inkubatorer antogs till inkubator programmet Business Incubation for Growth, BIG Sweden. Regeringen lämnade en kvittens på arbets modellen när den våren 2012 beslutade tillföra Innovationsbron 35 miljoner kronor för 2012, 35 miljoner kronor 2013 och en option på ytterligare 30 miljoner kronor för 2014 för att vidareutveckla företagsinkubation i Sverige och stärka förutsättningarna för kunskapsintensivt företagande. Regeringen vill med satsningen stötta utvecklingen av tillväxtföretag genom inkubation och möjliggöra att bolagen når en snabbare etablering på internationella marknader. Innovationsbron hade sen tidigare identifierat att behovet av stöd till bolag för att växa på en internationell marknad är stort. Under året har Innovationsbron beslutat om insatser för att stärka det svenska inkubatorsystemet, ökade investeringar i ägarkapital i bolag som har potential till internationell tillväxt och flera projekt som syftar till att bolag, med stöd av rätt kompetens och goda förebilder samt nätverk, snabbare ska växa på en internationell marknad. Kopplingen mellan hållbarhet och affär är viktig för att det ska bli livskraftiga företag. På medellång sikt har Innovationsbron strävat mot visionen att integrera hållbarhet i hela verksamheten och med att systematiskt styra och följa upp hållbarhetsarbetet, samt verka för att portföljbolagen och inkubatorerna lever upp till goda principer för hållbarhet. Som ett led i att skapa en tydligare aktörsstruktur för marknadskompletterande finansiering i tidiga skeden har regeringen beslutat om en sammanslagning av Almi Företagspartner AB (Almi) och Innovationsbron. Innovationsbron är sedan den 2 januari 2013 ett helägt dotterbolag till Almi då de tidigare ägarna Näringsdepartementet (83,7 procent) och Stiftelsen Industrifonden (16,3 procent) överlät aktierna i Innovationsbron. En verksamhetsövergång från Innovationsbron till Almi skedde per den 2 januari Sammanslagningen ska leda till en effektivare och mer tillgänglig organisation som tillhandahåller rådgivning såväl som finansiering i tidiga skeden för innovation och tillväxt i hela landet. Syftet med sammanslagningen är att: bättre ta tillvara möjligheter till tillväxt och innovation i hela landet. Koncentrera statens insatser till skeden och segment där det finns ett tydligt behov av marknadskompletterande finansiering och därigenom stärka förutsättningarna för kommersialisering av kunskapsintensiva idéer i hela landet. Öka kundnyttan genom ett tydligare och mer tillgängligt system för tidigt riskkapital genom att finansiering i tidiga faser samlas hos en aktör. En gemensam organisation kan tillhandahålla ett samlat utbud av produkter och tjänster. Från och med årsskiftet samlas de båda organisationernas utbud av tjänster i Almi, som då får fyra affärsområden; rådgivning, lån, riskkapital och inkubation. I fortsättningen kan kunderna därmed vända sig till en och samma aktör som täcker hela kedjan från tidig idéfas till befintliga företag i expansionsfas över hela landet. Stockholm i mars 2013 Jan Bengtsson Verkställande direktör 1) namnändrat till Almi Innovationsbron AB från Innovationsbron AB. VD har ordet

4 2 Innovationsbrons uppdrag och mål Innovationsbrons verksamhet ska leda till fler nya tillväxtföretag. Regeringens uppdrag Regeringen har sett en betydande potential att utveckla idéer till nya kunskapsintensiva tjänster eller varor, vare sig dessa är forsknings- eller erfarenhetsbaserade, med hjälp av bl.a. affärsutvecklingskompetens och finansiering. Innovationsbrons verksamhet skulle innefatta förmedling av utvecklingskapital av olika slag och stöd till affärsutveckling, inklusive inkubatorverksamhet. Affärsidéerna kunde vara baserade på såväl tjänste- som produktinnovation. Inriktningen av verksamheten skulle till största delen ligga inom området utvecklingskapital. Innovationsbron skulle verka för kommersialisering av kunskapsintensiva idéer med ursprung i universitet och högskolor, befintligt näringsliv, forskningsinstitut och i nära samverkan och arbetsfördelning med andra offentliga aktörer. Innovationsbron skulle inte engagera sig där det finns lämpliga privata alternativ som kan lösa företagens finansieringsbehov, men ändå tillvarata de möjligheter som finns till del av vinst eller värdestegring i portföljbolag. Av bolagsordningen 2) som gällde till och med 2012 framgick bl.a. att Innovationsbrons syfte inte är att bereda vinst åt aktieägarna. Detta utvecklades i det s.k. ägardirektivet från Näringsdepartementet av vilket framgick att: Verksamheten ska inrikta sig på projekt som befinner sig i mycket tidiga utvecklingsskeden. Detta innebär att en stor andel av engagemangen inte kommer att bli kommersiellt framgångsrika. Innovationsbron skulle också bedriva ett kontinuerligt arbete för att öka kostnadseffektiviteten i koncernen. Särskilda återrapporteringskrav Enlig regeringens riktlinjer för budgetåret 2012 ska Innovationsbron: lämna en uppföljning av bolagets insatser inom såddfinansiering och affärsutveckling inklusive inkubatorer med avseende på hur verksamheten fördelar sig mellan branscher, idébärare, regional fördelning och kön. redovisa utvecklingen av inkubatorföretagens överlevnadsgrad och tillväxt samt hur väl inkubatorverksam heterna lyckats attrahera medfinansiering från offentliga eller privata aktörer som på så sätt bidragit till utvecklingen i inkubatorerna. redovisa antalet genomförda investeringar och belopp inom området såddfinansiering, samt attraherad offentlig eller privat medfinansiering i bolagen. Vision Innovationsbron medverkar till att Sverige är internationellt ledande i att omsätta forskning och innovation till framgångsrika och hållbara affärer. Mission Fler nya kunskapsintensiva tillväxtföretag, som bidrar till hållbar förnyelse av svenskt näringsliv. Värdegrund Innovationsbrons värdegrund ska vara vägledande i arbetet. Värdegrunden består i ledorden: Vi är engagerade, ansvarstagande och kompetenta. Långsiktigt mål Regeringen har fastställt följande mål för verksamheten: verksamheten ska stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för jobb i fler och växande företag. genom inkubatorprogrammet ska Innovationsbron göra det möjligt för deltagande inkubatorer att uppnå goda resultat som skapar tillväxt både för de enskilda inkubatorföretagen men också för den region där de verkar samt nationellt. Innovationsbron ska också verka för att finansiering och utveckling av utvecklingsbolag leder till fler och växande företag. Verksamhetsidé Innovationsbrons insatser ska öka samhällets avkastning på privata och offentliga investeringar i kunskap genom att förmedla såddkapital och stöd till affärsutveckling, inriktat mot projekt och bolag som befinner sig i tidiga och mycket riskfyllda utvecklingsskeden. en kravställd process leder till att det, i ett nationellt perspektiv, är de bästa projekten och företagen som kommer att sållas fram inför finansierings- och investeringsbeslut i processen olika delar. Innovationsbron bidrar till att fånga upp och utveckla framtidens nya lösningar, som i ett uppstartsskede ses som högriskprojekt, men som på längre sikt generar avkastning för samhället. en offentlig finansiering som kan sträcka sig över tidig tillväxtfas säkrar tidigare gjorda investeringar och medför att bolag kan nå privat finansiering på andra sidan dödens dal. Huvudsaklig målgrupp Målgruppen är innovatörer och entreprenörer med kunskapsintensiva affärsidéer oavsett ursprung. En stor del av Innovationsbrons investeringar har i dag sitt ursprung i akademin men verksamheten ska också aktivt utökas mot offentlig sektor, näringsliv och institut i enlighet med uppdraget. 2) Föremålet för bolagets verksamhet ändrades genom ny bolagsordning Innovationsbrons uppdrag och mål

5 3 Organisation Innovationsbron når entreprenörer över hela landet genom lokalkontoren. Innovationsbron är sedan den 2 januari 2013 ett helägt dotterbolag till Almi då de tidigare ägarna Näringsdepar tementet (83,7 procent) och Stiftelsen Industrifonden (16,3 procent), överlät aktierna i Innovationsbron. Innovationsbron har sedan 2007 drivit ett effektivise ringsarbete för att förenkla koncernstrukturen och öka transparensen genom att samla huvuddelen av verksam heten i moderbolaget och minska antalet dotterbolag. Per den 14 oktober 2011 övergick Teknopol AB från att ha varit ett dotterbolag till att vara ett intressebolag, genom avyttring av aktier till Region Skåne. Per ägde Innovationsbron 48,9 procent. Innovationsbrons innehav i Teknopol avyttrades i sin helhet per den 30 oktober Teknoseed I AB och Sydsvensk Entreprenörfond AB ägs till 100 procent av Innovationsbron. Detta gäller även Forskarpatent i Syd AB efter att Innovationsbron under året förvärvat utestående 49 procent av aktierna i bolaget. Forskarpatent i Syd AB har i sin tur tre helägda dotter bolag, HR K om mu n NG VD OP ER FÄ R Gö S E te N H bo rg AF TS NHE T ÄRSE A F F uleå L VD-stab Ekono n mi tio & a ik HE LI CK VE A F FÄ R S E NHE T Lund SAM ET NS IO AF n tratio nis mi Ad VERK AFF ÄR Upp S E N H sal a ET UT AT A F FÄ R S E N H E T Stockholm H EN RS å FÄ Ume ET HE T SEN Ä R öping F A F Link dels Innovationspatent Sverige AB, till vilket huvuddelen av Forskarpatents verksamhet överläts i december 2012, dels två mindre dotterbolag: Balx 4 AB och Jakten 7 AB. Innovationsbron har två vilande dotterbolag under likvida tion, Innovationsbron Syd AB och Innovationsbron Väst Startup AB. Innovationsbrons organisation tog sin utgångspunkt i ett sammanhållet nationellt bolag med ett starkt lokalt utförande. Samma produkter och processer erbjuds över hela landet. Den operativa verksamheten har lokalkontor i Luleå, Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund och huvudkontoret ligger i Stockholm. Moder bolaget är organiserat i avdelningarna Operations och Verksamhetsutveckling samt avdelningarna Ekonomi & Administration, HR och Kommunikation. Genom verksamhetsövergång per den 2 januari 2013 erbjöds personalen i Innovationsbron anställning i Almi. Organisation

6 4 Innovationsbrons produkter och processer Innovationsbron har under 2012 erbjudit en sammanhållen kedja av insatser i tidig fas där huvudinsatsen var ägarkapital, vilket skapar förutsättningar för tillväxt och privata investeringar. En sammanhållen kedja av insatser Innovationsbron har under 2012 erbjudit en sammanhållen kedja av finansiella insatser och inkubation i tidig fas under en affärsidés resa från idé till växande bolag. Tidig fas innebär att bolaget befinner sig i en fas då den tekniska risken i kombination med den kommersiella risken och risken i bolagsbyggandet i sig gör att privata aktörer tycker att det är för tidigt att investera i bolaget. Innovationsbrons roll är att minimera dessa risker i sådan grad att privat kapital (eller annan typ av finansiering) finns att tillgå för dessa bolag. Insatserna kompenserar delvis för bristen på privat kapital i tidiga skeden, samtidigt som förutsättningar för privata investeringar skapas. Innovationsbron ska arbeta systematiskt med att styra och följa upp hållbarhetsarbetet i verksamheten samt verka för att portföljbolagen och inkubatorerna lever upp till goda principer för hållbarhet. Investering och finansiering Innovationsbron har investerat i kunskapsintensiva bolag i tidig fas med internationell potential. Innovationsbron har investerat i alla branscher, förutsatt att bolagen uppfyller Innovationsbrons investeringskriterier. Kunskapsintensiva bolag baserar sin verksamhet på kunskap som ger företaget en uthållig konkurrensfördel. Som tidig investerare har Innovationsbron erbjudit flera olika finansiella produkter som är anpassade till det enskilda bolagets och projektets mognadsfas. Insatserna har riktats mot koncept-, förundersöknings- och utvecklingsfas. Innovationsbron investerar typiskt i idéer och projekt som bygger på en innovation som ger tydliga konkurrensfördelar, där det unga företaget inte är äldre än sex år svarar mot kundbehov där affärsidén är skalbar, gärna internationellt har engagerade entreprenörer i teamet har ett väldefinierat kapitalbehov där så är relevant kontrollerar de rättigheter som är nödvändiga för att affärsidén ska kunna exploateras. Innovationsbrons huvudsakliga finansiella erbjudande under 2012 var ägarkapital (utvecklingsfas). I fasen innan projekten och företagen är mogna för en investering i ägarkapital erbjöd Innovationsbron resurser för verifiering i flera steg. I takt med att projektet eller bolaget utvecklas ökar kraven på dem att bevisa att de uppfyller investerings kriterierna. I konceptfasen bedöms en affärsidés möjlighet att uppfylla kriterierna, i förundersökningsfasen en affärsidés rimlighet och i utvecklingsfasen en affärsidés sannolikhet. En viktig roll för Innovationsbron är också att på ett konstruktivt sätt och så tidigt som möjligt avsluta engagemanget i bolag och projekt som inte bedöms kunna nå kommersiell framgång. Verifiering ska ge svar på frågor som om den tekniska lösningen fungerar och löser ett viktigt problem för kunden till en rimlig kostnad (konceptfas). För detta erbjöds produkten Verifiering för Tillväxt. Verifiering ska också kunna användas för bl.a. teknisk utveckling, verifiering av prototyp och verifierande tester hos kund (förundersökningsfas). För detta erbjöds produkten Insats mot Royalty, ImR. Den finansiella produkten ägarkapital riktas till idéer som har potential att bli kommersiellt betydelsefulla, men där kapital behövs för att fortsätta utveckla affärsidén till produkter eller tjänster som kan introduceras och växa på marknaden. Regeringen har tillfört Innovationsbron 25 miljoner kronor för att Innovationsbron tillsammans med Vinnova skulle vidareutveckla det gemensamma programmet inom verifiering. Insatserna skulle inriktas mot att stödja projekt, idéer och företag som är knutna till inkubatorer eller näringsliv. Resultatet av insatserna redovisas i avsnittet Resultat och effekter av Innovationsbrons verksamhet. Den finansiella produkten ägarkapital riktas till idéer som har potential att bli kommersiellt betydelsefulla, men där kapital behövs för att fortsätta utveckla affärsidén till produkter eller tjänster som kan introduceras och växa på marknaden. I dessa mycket tidiga skeden upplevs risken, bl.a. i marknad och teknik, vara så stor att privat kapital inte möter det behov som finns. Innovationsbrons investeringar är därigenom marknadskompletterande och tillhandahåller den finansieringsbro som gör tidiga företag investeringsmogna och intressanta för kommersiella investerare. Den strategiska positioneringen av Innovationsbrons engagemang genom ägarkapital ligger i uppstarts/tidiga skeden i bolagets utveckling. Innovationsbron har genom Förordning (2009:268) om statlig finansiering genom Innovationsbron AB och dess dotterbolag möjlighet att finansiera ett nystartat bolag med ägarkapital upp till 1 miljon euro. Innovationsbron investerar i normalfallet upp till 2,5 miljoner kronor och går in som minoritetsägare. Innovationsbrons produkter och processer

7 5 VerifieringBeslut 2012 Bransch Antal Totalt koncernen Andel % Belopp (tkr) Andel % ICT Clean tech Life Science Industri Totalt Idébärare/ursprung Akademi Forskningsinstitut Näringsliv Offentlig sektor Totalt Genus Man Kvinna Totalt Region Syd Väst Mitt Norr Totalt Bransch 28% 34% 18% 20% Genus 21% 79% Bransch 32% 33% 18% 17% Genus 20% 80% Fördelning baserat på belopp ICT Clean Tech Life Science Industri Kvinnor Män Idébärare/Ursprung 6% 46% 44% 27% 30% 4% Regioner Fördelning baserat på antal ICT Clean Tech Life Science Industri Kvinnor Män 16% 27% Idébärare/Ursprung 4% 46% 46% 31% 20% 4% Regioner 20% 29% Akademi Forskningsinstitut Näringsliv Offentlig sektor Syd Väst Mitt Norr Akademi Forskningsinstitut Näringsliv Offentlig sektor Syd Väst Mitt Norr Insats mot Royalty-Beslut 2012 Totalt koncernen Andel % Belopp (tkr) Andel % Antal Bransch ICT Clean tech Life Science Industri Totalt Idébärare/ursprung Akademi Forskningsinstitut Näringsliv Offentlig sektor Totalt Genus Man Kvinna Totalt Region Syd Väst Mitt Norr Totalt Bransch 15% 45% 17% 23% Genus 12% 88% Bransch 15% 46% 17% 22% Genus 12% 88% Fördelning baserat på belopp ICT Clean Tech Life Science Industri Kvinnor Män Idébärare/Ursprung 3% 18% 79% 47% Regioner 8% 20% Fördelning baserat på antal ICT Clean Tech Life Science Industri Kvinnor Män Idébärare/Ursprung 3% 19% 47% 78% 25% Regioner 8% 20% 25% Akademi Forskningsinstitut Näringsliv Offentlig sektor Syd Väst Mitt Norr Akademi Forskningsinstitut Näringsliv Offentlig sektor Syd Väst Mitt Norr Innovationsbrons produkter och processer

8 6 Investeringar i portföljbolag inklusive konverteringar 2012 Totalt koncernen Andel % Belopp (tkr) Andel % Antal Bransch ICT Clean tech Life Science Industri Totalt Idébärare/ursprung Akademi Forskningsinstitut Näringsliv Offentlig sektor Totalt Genus Man Kvinna Totalt Region Syd Väst Mitt Norr Totalt Bransch 29% 23% 14% ICT Clean Tech Life Science Industri 34% 89% 92% 25% 31% Genus 11% Bransch Genus 8% 31% 13% Fördelning baserat på belopp Kvinnor Män Idébärare/Ursprung 2% 65% 31% 2% Regioner 15% 36% 30% 19% Fördelning baserat på antal ICT Clean Tech Life Science Industri Kvinnor Män Idébärare/Ursprung 2% 60% 33% 36% 2% Regioner 16% 27% 24% Akademi Forskningsinstitut Näringsliv Offentlig sektor Syd Väst Mitt Norr Akademi Forskningsinstitut Näringsliv Offentlig sektor Syd Väst Mitt Norr Men många privata investerare som tidigare kunnat möta upp och ta stafettpinnen från Innovationsbron finns inte längre kvar, eller väljer att investera i senare skeden. Innovationsbron har tillfört en bred affärsmässig kompetens genom arbete i portföljbolagens styrelser, och på så sätt bistått innovatören och/eller entreprenörsteamet att bygga upp företaget. Innovationsbron har bidragit med en strukturerad utvecklingsmodell och nätverk som stimulerar bolagets utveckling. Innovationsbron har breda industriella- och investerarnätverk och har aktivt arbetat för att skapa samarbeten med industrin både som kund och investerare till portföljbolag. Innovationsbron har sedan tidigare på flera sätt integrerat ett hållbarhetsperspektiv i investeringsverksamheten, bl.a. genom att underlag om hållbarhet tas fram inför investeringsbeslut och lyfts fram i instruktion till VD och i styrelsens arbetsordning för portföljbolagen. Innovationsbrons produkter och processer

9 7 Insatser för ökad internationalisering Innovationsbron har arbetat för att stärka insatserna inom internationalisering till blivande tillväxtföretag i tidig fas. Under 2011 erbjöd Innovationsbron finansiellt stöd till de portföljbolag som bedömdes ha nytta av Exportrådets tjänster med syftet att förbereda bolagen för internationell expansion och att möta kunder. Exportprojekt genomfördes i 35 bolag. Under 2012 genomförde Exportrådet en utvärdering av projektet. Utvärderingen visar bl.a. att 7 av 10 bolag som nyttjat tjänsten Affärschansprojekt ser att det gav dem nya internationella kontakter som kan vara till nytta för företaget 7 av 10 bolag bedömer att man identifierat affärsmöjligheter som kan bli affär inom 2 år tack vare tjänsterna Men endast 3 bolag har gjort affärer utanför Sverige tack vare tjänsterna och bara hälften av bolagen tycker att tjänsten motsvarat förväntningarna. Endast 1 av 10 bolag hade köpt tjänsten om man hade behövt betala själv. I februari 2012 fick Innovationsbron förstärkta resurser av huvudägaren staten. Regeringen tillförde Innovationsbron 35 miljoner kronor för 2012, 35 miljoner kronor 2013 och en option på ytterligare 30 miljoner kronor för 2014 för att vidareutveckla företagsinkubation i Sverige och stärka förutsättningarna för kunskapsintensivt företagande. Innovationsbron har under 2012 beslutat om insatser för att stärka det svenska inkubatorsystemet, ökade investeringar i ägarkapital i bolag som har potential till internationell tillväxt och flera projekt som syftar till att bolag, med stöd av rätt kompetens och goda förebilder och nätverk, snabbare ska växa på en internationell marknad. Inkubation En fortsatt utveckling och förstärkning av inkubation ger fler tillväxtföretag. Inkubation är en välutvecklad affärsutvecklingsprocess för att stötta entreprenörer och företag så att de snabbare och starkare möter marknaden och tidigt fokuserar på internationell expansion. En inkubator arbetar med att förbereda unga företag för att övervinna de hinder som finns, utveckla entreprenörens förmåga att driva ett företag samt att fungera som guide till extern finansiering. Det finns en stor potential i att möjliggöra för inkubatorerna att tillvarata och utveckla fler idéer genom att vidareutveckla samtliga inkubatorer så att fler inkubationsmiljöer kan ta del av och stärka sin finansiering. Det finns också en stor potential i att stärka de mest tillväxtorienterade inkubatorernas processer så att de snabbare och bättre kan utveckla fler kunskapsintensiva tillväxtbolag. Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, är Innovationsbrons program för inkubatorer och inkubationsutveckling. Som underlag för utvärdering av vilka inkubatorer i Sverige som levererade bäst resultat och därmed får driftsfinansiering görs en årlig genomlysning, assessment, av inkubatorernas verksamhet så som den bedrevs i nuläget. Assessment omfattade besök hos de sökande inkubatorerna för att utvärdera deras verksamhet. Dessutom utgör data från analysverktyget Fokus Analys, som innehåller uppgifter om verksamheten i de projekt och bolag som är eller har varit anslutna till respektive inkubator, underlag för bedömningen. En väsentlig del av programmet har varit erfarenhetsutbyte för utveckling av next practise i syfte att förbättra inkubatorernas metoder, processer och erbjudande. På så sätt ökar förutsättningarna för inkubatorföretagen att snabbare nå tillväxt, nå högre överlevnadsgrad, bättre mångfald, fler anställda, säkrad finansiering m.m. Under 2012 har internationalisering och Lean Business Management varit fokusområden. Innovationsbron har under 2012 beslutat om insatser för att stärka det svenska inkubatorsystemet, ökade investeringar i ägarkapital i bolag som har potential till internationell tillväxt och flera projekt som syftar till att bolag, med stöd av rätt kompetens och goda förebilder och nätverk, snabbare ska växa på en internationell marknad. För att stötta hållbarhetsarbetet har Innovationsbron sedan tidigare tagit fram en struktur för en hållbarhetsplan för inkubatorer. Inom ramen för regeringens miljöteknikstrategi har regeringen tillfört Innovationsbron 10 miljoner kronor för att Innovationsbron ska genomföra en satsning på inkubatorutveckling som bidrar till ökat inflöde av kommersialiserbara innovationer inom miljöteknikområdet samt stödja vidareutveckling inom området. De två primära aktiviteterna inom denna satsning var under 2012 start av två projekt inom miljöteknik i fem inkubatorer varav det ena Go Global Cleantech är inriktat på internationalisering och det andra inriktat på samarbeten inkubatorer, inkubatorföretag och etablerad industri. Under 2012 satsade Innovationsbron 10 miljoner extra på landets främsta inkubatorer där sex inkubatorer fick ett särskilt tillskott för snabbare utveckling av unga Innovationsbrons produkter och processer

10 8 BIG Sweden Inkubatorprogrammet BIG Sweden består av delarna Basecamp, Summit och Explorer: basecamp omfattar samtliga svenska inkubatorer som uppfyller grundläggande krav på kvalitet och långsiktighet i verksamheten. Basecamp syftar till att löpande utveckla och lyfta hela inkubationsbranschen och till att förbättra varje inkubators processer och resurser. I Basecamp ingick 46 inkubatorer vid årets slut. summit omfattar resultatbaserad finansiering till Sveriges mest tillväxtorienterade inkubationsmiljöer. Summit syftar till att skapa tillväxt genom nya lång siktigt hållbara tillväxt bolag, med hög tillväxt potential. I Summit ingick 23 inkubatorer vid årets slut. explorer omfattar finansiering av nydanande utvecklingsprojekt på inkubationsområdet. Explorer syftar till att ge ett tydligt incitament till inkubatorer att i samverkan med andra inkubatorer genomföra projekt som på ett signifikant och mätbart sätt utvecklar inkubatorernas verksamhet i riktning mot Innovationsbrons resultatmål. Under 2012 inleddes sju Explorer-projekt, varav tre slutförts under året. tillväxtbolag. Åtgärden ingår som en del i den internationella satsning som Innovationsbron lanserat för att skapa snabb tillväxt och tidig internationell etablering. Totalt finansierade Innovationsbron inkubatorer inom inkubatorprogram med 65,9 (56,4) miljoner kronor, samt projekt knutna till inkubation med ytterligare 5,8 (3,2) miljoner kronor. Innovationsbron har erbjudit utbildning i en modell för affärsutveckling, kallad Fokus Affärsutveckling. Fokus Affärsutveckling riktar sig till affärsut Business Incubation for Growth 1. Teknikdalen 2. CREATE 3. Inkubera 4. Inova 5. Gothia Science Park 6. Innovatum 7. Entreprenörsarenan Bohuslän 8. Inkubatorn i Borås 9. GU Holding 10. Framtidens Företag 11. Brewhouse 12. IQube Göteborg 13. Chalmers Innovation 14. Sahlgrenska Science Park 15. Encubator 16. Science Park Halmstad 17. Ideon Innovation 18. Lund Life Science Incubator 19. LIFT 20. Medeon 21. MINC 22. Utvecklingscenter för film & upplevelser 23. Rampen vecklare, inkubatorledare, investerare, verksamhetsutvecklare och även i viss mån entreprenörer. Modellen hjälper affärsutvecklaren att tillsammans med entreprenörer och innovatörer utveckla en företagsidé till ett fungerande bolag. Den ger bland annat stöd för att formulera handlingsplaner, identifiera behov av information och tekniskt stöd, projektutvecklingskostnader och prognoser för finansiella behov. Modellen innehåller flera kraftfulla verktyg som underlättar dialogen med entreprenörerna och bolagen. 24. Arctic Business Incubatior 25. Umeå Biotech Incubator 26. Uminova Innovation 27. Business Incubator Jämtland 28. Åkroken Business Incubator 29. Movexum 30. Uppsala Innovation Centre 31. STING 32. Karolinska Innovation 33. Transit Kulturinkubator 34. SU Innovation 35. SMG 19/Punkt B 36. SSE Business Lab 37. Serendipity Innovation 38. LEAD 39. Science Park Gotland 40. Jönköping Science Park 41. science park-systemet Jönköpings län 42. Inkubatorn i Kronoberg 43. Atrinova 44. Kalmar Science Park 45. Blekinge Business Incubator 46. Alnarp Innovation Inkubator Innovationsbrons produkter och processer

11 9 Samarbete och nätverk Nära samarbete med regionala och nationella partners har varit en förutsättning för Innovationsbrons verksamhet. Tidiga bolags förutsättningar att utvecklas stärks när affärskompetens och kapital tillförs på ett strukturerat och professionellt sätt i samarbete med andra aktörer. Nationella samarbeten Innovationsbron har aktivt verkat för en bred diskussion kring framgångsfaktorer för nya bolag och driver projekt för att stärka kompetensen inom affärsutveckling. Innovationsbron har arbetat nära Almi för att gemensamt utforma förutsättningarna för verksamheten i Almi fr.o.m Innovationsbron har med stöd av Business Sweden erbjudit stöd till de portföljbolag som bedömdes ha nytta av Business Swedens tjänster med syfte att förbereda bolagen för internationell expansion och att möta kunder. Inkubatorprogrammet och insatser för verifiering erbjuds i samarbete med Vinnova. Innovationsbron har samarbetat med aktörer som är flödesskapande som lärosäten, innovationskontor, inkubatorer, innovationsslussar, forskningsinstitut, näringsliv etc. Innovationsbron har byggt relationer med industri, affärsänglar, venture capital fonder och offentliga investerare utifrån deras roll som möjliga följdinvesterare i eller tagare av Innovationsbrons portföljbolag. Länsstyrelser, regioner och kommuner är offentliga aktörer av stor vikt för utvecklingen av regionala innovationssystem. Innovationsbron har fört en nära dialog på regional och lokal nivå för att säkerställa att erbjudandet integreras i en regional kontext. Internationella samarbeten Innovationsbron deltar i Nordic to Global Initiative 2012 och 2013, ett nordiskt samarbete för att i första hand gemensamt och i ökad omfattning bidra till att nordiska bolag kan ges kontakter, kunder och kapital på internationell marknad. Projektet ägs av Nordic Innovation. Initiativet har under 2012 genomfört en resa med nordiska portföljbolag till Kina och anordnat en nordisk konferens i Stockholm på temat Fast track to internationalization. nordic-european Public Investor Initiative är ett nätverk där Innovationsbron under 2011 och 2012 deltagit tillsammans med elva offentliga investerare och Europeiska Investeringsfonden. Initiativet ägs av Nordic Innovation och syftade bl.a. till att utveckla effektiva finansiella instrument inom riskkapitalområdet, underlätta utbytet av best praxis mellan medlemmarna och belysa behovet av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden under kommande programperiod för utvecklingen av konkurrenskraftiga bolag genom användandet av finansiella instrument. Innovationsbron deltar i det europeiska standardiseringsarbetet inom CEN /TC 389 Innovation Management. Syftet med projektet är att skapa standardiserade verktyg, metoder, angreppssätt och processer som hjälper företag, myndigheter, universitet, och andra organisationer med att etablera och utveckla sin innovation management. Innovationsbron deltar som partner i 33-listan, Affärsvärldens och Ny Tekniks lista på vilka av dagens teknik-startups som har potential att bli morgondagens börsjättar. Samarbete och nätverk

12 10 Resultat och effekter av Innovationsbrons verksamhet Innovationsbron skapar genom sin verksamhet nytta på flera plan: kundnytta, samhällsnytta och finansiell nytta. NYTTA Innovationsbrons verksamhet ska skapa: Samhällsnytta Kundnytta Finansiell nytta MÅL Innovationsbrons mål är: Relevant inflöde Ökad finansiering i tidiga skeden Hög kundnöjdhet Hög effektivitet och kvalitet i produkter och processer Ökad omsättning och sysselsättning Högre överlevnadsgrad Ökade exportintäkter Investeringar i Innovationsbrons portföljbolag Mkr Nyinvesteringar Följdinvesteringar Innovationsbron Total medfinansiering Utifrån de mål som Näringsdepartementet har lagt fast har Innovationsbron formulerat en modell för att tydligare över tiden mäta effekter och nytta i relation till verksamhetens mål. Uppdraget från regeringen är bredare än att enbart skapa finansiell nytta och Innovationsbron har inte heller något krav på avkastning, även om möjligheter till vinst ska tas tillvara. Innovationsbron investerar i företag när de fortfarande är i mycket tidiga faser av sin utveckling. I dessa faser kan inte den nytta verksamheten skapar mätas enbart ur ett finansiellt perspektiv, utan det behövs ett bredare perspektiv som inkluderar den nytta som skapas för samhället och för de företag och entreprenörer som Innovationsbron stöder. För att konkretisera dessa nyttor har Innovationsbron formulerat sju stycken mål. För varje mål finns sedan ett antal indikatorer som ska följas för att kunna bedöma i vilken mån Innovationsbron når målen, och utfallet redovisas i detta avsnitt. När indikatorerna rör inkubatorer ingår de 23 inkubatorer som fram till och med december 2012 hade resultatbaserad driftsfinansiering (Summit) från Innovationsbrons inkubatorprogram. Jämförelsesiffror för föregående år har uppdaterats för att motsvara denna grupp inkubatorer. Mål: Relevant inflöde Innovationsbron söker en särskild typ av affärsidéer: sådana som är kunskapsbaserade och har potential att lägga grund för företag med hög tillväxt och export. De kan komma från universitet och högskolor, befintligt näringsliv, forskningsinstitut eller fristående innovatörer och entreprenörer. Ett viktigt inflöde är de idéer som inkubatorerna utvärderar, där de mest intressanta sedan antas till inkubatorerna. Under 2012 utvärderade inkubatorerna (2 700) idéer. 38 (35) procent av de utvärderade idéerna kom från aka demin. Till kategorin akademi räknas utöver idéer från forskare och doktorander även idéer från studenter och övrig personal. Näringslivets inklusive forskningsinstitutens andel var 33 (30) procent och andelen idéer från fristående innovatörer och entreprenörer var 26 (32) procent. Under 2012 antog inkubatorerna 285 (271) nya projekt och företag. Av dessa kom 30 (27) procent från akademin, 39 (40) procent från näringslivet inklusive forsknings institut, 28 (24) procent från fristående innovatörer/ entreprenörer samt 3 (4) procent från offentlig sektor. En jämförelse mellan ursprung för idéer som utvärderats och vilka som sedan har antagits visar att idéer från näringslivet tycks klara sig bättre i konkurrensen med idéer från akademin och fristående entreprenörer. Vid årsskiftet 2012 fanns 114 (116) projekt och 452 (421) företag i inkubatorerna. Huvud delen fanns inom branschen industri, 36 (35) procent, följt av ICT, 28 (31) procent, life science 28 (25) procent och clean tech 8 (9) procent. I 24 (25) procent av idéerna som inkubatorerna utvärderade var minst en av idébärarna kvinna. I en något högre andel, 28 (24) procent, av de idéer som antogs var minst en av idébärarna kvinna. Mål: Ökad finansiering i tidiga skeden Under 2012 har Innovationsbrokoncernen totalt genomfört 95 (87) ägarkapitalinvesteringar i portföljbolag till ett värde av 103,5 (101,6) miljoner kronor, varav 7,3 (10,8) miljoner kronor avser konverteringar, i huvudsak av tidigare lån och ImR. Investeringarna fördelar sig på 35 (42) nyinvesteringar till ett värde av 60,1 (69,2) miljoner kronor och 60 (45) följdinvesteringar till ett värde av 43,4 (32,4) miljoner kronor. I de bolag där Innovationsbron har nyinvesterat under 2012 uppgår med Samarbete och nätverk

13 11 finansieringen under samma period till 67 (181) miljoner kronor, varav 71 (94) procent kommer från privata finansiärer. Innovationsbrons nyinvesteringar har därmed växlats upp 0,8 (2,5) gånger med privat kapital. Av årets nyinvesteringar är det 22 (25) bolag, 63 (60) procent, som är, eller har varit, anslutna till en inkubator som deltagit i något av Innovationsbrons inkubatorprogram. I de bolag där Innovationsbron följdinvesterade under 2012 uppgår medfinansieringen under samma period till 172 (148) miljoner kronor, varav 87 (74) procent kommer från privata finansiärer. Innovationsbrons följdinvesteringar har därmed växlats upp 3,4 (3,4) gånger med privat kapital. Innovationsbrons innehav består till största delen av direktägda portföljbolag och därutöver av andelar i fondbolag, som i sin tur investerar i portföljbolag. Innovationsbron hade vid utgången av 2012 innehav i 155 (142) portföljbolag. hade vid samma tidpunkt innehav i 172 (160) portföljbolag. Vid årets slut hade koncernen även innehav genom delägande i 12 (15) fonder som i sin tur äger andelar i ett 50-tal (70-tal) företag. Under året genomförde Innovationsbrokoncernen i enlighet med tidigare ingångna avtal följdinvesteringar i fonder om 1,2 (7,6) miljoner kronor. Innovationsbron kräver minst 50 procents medfinansiering för att inkubatorer ska kunna beviljas driftsfinansiering. Under 2012 svarade Innovationsbrons inkubatorprogram för 28 (27) procent av inkubatorernas driftsfinansiering. Under första halvåret 2012 attraherade 84 (80) bolag i inkubatorerna 147 (216) miljoner kronor i ägarkapital (i 2011 års värde svarade ett bolag för över 100 miljoner kronor). Mål: Hög kundnöjdhet Innovationsbron genomför regelbundet kundundersökningar av portföljbolagen. Undersökningen som gjordes 2012 baserades på telefonintervjuer med 82 portföljbolag där Innovationsbron investerade ägarkapital under , vilket motsvarar en svarsfrekvens på 89 procent. Tre av fyra företag ger Innovationsbron ett högt helhetsbetyg och lika många anser att Innovationsbron motsvarar deras förväntningar. Det är en minskning från förra året, då fyra av fem portföljbolag gav Innovationsbron ett högt helhetsbetyg. Två av tre portföljbolag (65 procent) anger att Innovationsbrons investering var helt avgörande för bolagets överlevnad och 71 procent instämmer i att Innovationsbrons investering medförde att deras produkt/tjänst snabbare nådde marknaden. I de flesta frågor som rör Innovationsbron som ägare ges goda betyg. Portföljbolagen anser att Innovationsbron har störst fördel jämfört med andra investerare/ägare när det gäller att vara tillräckligt långsiktiga och bidra med nätverk. Innovationsbrons styrelserepresentanter upplevs i regel som likvärdiga eller något bättre än andra ledamöter, förutom i frågan om branschkompetens. Fyra av fem företag (83 procent) instämmer i att deras kontaktpersoner på Innovationsbron tar ansvar och ger den support de förväntar sig. Mål: Hög effektivitet och kvalitet i produkter och processer Innovationsbron erbjuder en kedja av såddprodukter som kan länka i varandra och stötta en innovation hela vägen från idé till växande bolag. Det är därför viktigt att följa i vilken mån insatserna leder till vidare kommersialisering. En indikator på betydelsen av verifierande insatser är att ca 30 procent av de 45 företag som beviljades ImR under 2011 senare har erhållit en nyinvestering med Innovationsbron som en av de Portföljbolagens helhetsattityd till Innovationsbron % 100 % Hur nöjd är du med IB? Hur väl motsvarar IB dina förväntningar? Samarbete och nätverk

14 12 investerande parterna. Ytterligare ca 28 procent har genomfört en nyemission där inte Innovationsbron deltagit. Nästan 60 procent av de företag som beviljades ImR under 2011 har därefter erhållit ägarkapital. Bland de resterande 40 procenten finns företag som valt att inte fortsätta kommersialiseringen, där projektet dragit ut på tiden eller där man fått finansiering på annat sätt, företrädesvis från kund. Innovationsbrons såddfinansieringsinsatser ska leda till att företagen utvecklas så att de kan stå på egna ben och är attraktiva för kunder och efterföljande investerare. Under 2012 har Innovationsbron sålt hela sitt innehav i 22 (17) bolag, vilket inneburit ett kapitaltillskott om totalt 2,5 (30,5) miljoner kronor. Av dessa har 14 (6) bolag sålts till grundare och anställda, 2 (3) till industriell köpare, 5 (4) till finansiell köpare (t.ex. venture capital bolag) och 1 (4) bolag har sålts sedan de noterats på börs eller marknadsplats. Likvidation har slutförts i 2 (3) bolag och konkurs har slutförts i 3 (3) bolag. Därutöver har likvidation, konkurs eller rekonstruktion inletts i 5 (6) bolag. Del av Innovationsbrons innehav har sålts i 17 (14) bolag, vilket inneburit ett kapitaltillskott om 19,1 (1,8) miljoner kronor. Inkubatorerna ska ha effektiva processer för att utveckla nya kunskapsbaserade tillväxtföretag. Under 2012 lämnade 130 (151) projekt och företag inkubatorerna och blev så kallade alumni. I genomsnitt hade dessa utvecklats under 28 (26) månader i inkubatorerna. Fyra av fem, 82 (79) procent, av dessa alumni var aktiebolag. Mål: Ökad omsättning och sysselsättning Omsättningen i de portföljbolag där moderbolaget hade direkt innehav vid utgången av 2012 var 770 (565) miljoner kronor under 2011, och bolagen sysselsatte då 830 (681) personer 1). Om dotterbolagens direkta portföljbolag läggs till var omsättningen 941 (708) miljoner kronor och sysselsättningen (833) personer under Den totala omsättningen i de portföljbolag som Innovationsbrokoncernen hade innehav i under hela 2011 ökade med 27 (51) procent mellan och den totala sysselsättningen ökade med 20 (17) procent. Projekt och företag som är, eller har varit anslutna till inkubatorer, sysselsatte (3 600) personer och omsatte 3,0 (2,6) miljarder kronor Uppgifterna om omsättning och sysselsatta i alumniföretag inkluderar bara aktiebolag, vilket gör att den verkliga sysselsättningen och omsättningen i alumniföretag underskattas. Ökningen i omsättning mellan åren beror dels på tillväxt i företagen, dels på att nya företag har tillkommit. Några företag går också i konkurs. Om man enbart tittar på de aktiva aktiebolag som blivit alumni 2011 eller tidigare, och jämför deras utveckling mellan så har deras totala omsättning ökat med 19 (21) procent och den totala syssel sättningen ökat med 10 (8) procent. För företag med brutet räkenskapsår där uppgifter för 2011 saknas har istället tillväxten mellan använts för denna uträkning. Mål: Högre överlevnadsgrad Av inkubatorbolagen var 74 procent av de aktiebolag som blev alumni 2008 fortfarande aktiva tre år senare. Vid årets slut hade 5 (6) av de 172 (160) portföljbolag som koncernen har innehav i inlett likvidation, konkurs. eller rekonstruktion Mål: Ökade exportintäkter I undersökningen av portföljbolag där Innovationsbron har investerat ägarkapital under ställdes för första gången frågor om export. Hälften av bolagen uppger att de hade exportintäkter under Företag där Innovationsbron sitter i styrelsen har i större utsträckning än övriga exportintäkter, liksom de företag som med stöd från Innovationsbron har tagit del av Business Sweden tjänster. Åtta av tio bolag som inte hade exportintäkter räknade med att sälja på en internationell marknad inom tre år. 1) om ett portföljbolag är moderbolag i en koncern ingår hela koncernens omsättning och sysselsättning, vilket inte räknades med förra året. Samarbete och nätverk

15 13 Utnämningar och priser Flera av de bolag som Innovationsbron har satsat såddkapital i har tilldelats utnämningar och priser under året. Ett urval är: Innovationsbron vann i april 2012 Swedfundpriset för årets mest samhällsnyttiga investering. Priset belönade en private equity-aktör som hade gjort en samhällsnyttig investering under 2011, och avsåg Innovationsbrons investering i företaget HiNation. Företaget har utvecklat en liten portabel lampa och batteriladdare som drivs helt av solceller. bonesupport var med på Red Herrings lista över de 100 hetaste teknikbolagen i Europa. ekobalans Fenix och Zemission var med på Nordic Cleantech Opens lista över de 25 bästa nystartade miljöteknikföretagen i Norden. Axiomatics, Diasend, Exini Diagnostics, Microdata Telecom Innovation Stockholm, Twingly, Infobric, Scandidos och Vehco fanns med på Deloittes lista Sweden Technology Fast 50, som korar de 50 snabbast växande teknikföretagen i Sverige. Absilion, Actiwave, Agricam, DoReMi, Malvacom, Neo technology, Protaurius, Scint-x, och Sensabues var med på listan över Sveriges 33 hetaste unga teknikföretag som väljs ut av tidningarna Affärsvärlden och Ny Teknik. Donya Labs vann Innovationsbron egna pris Årets Tillväxtstjärna, för att de bl.a. lyckats lansera och sälja sin produkt på den mycket krävande spelutvecklingsmarknaden. Samarbete och nätverk

16 14 Innovationsbron i samhället Eftersom Innovationsbron verkar i tidiga skeden är det viktigt att verksamheten har ett hållbarhetsperspektiv på arbetet med före tagen och att medarbetarna har kompetens inom området. Som statligt bolag har Innovationsbron ett särskilt ägar krav att ligga i framkant i arbetet med frågor som rör hållbarhet, arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald och etik. Styrelsen fastställer i bolagets strategi för att Innovationsbron ska säkerställa att samhällsansvaret inte greras i bolagets verksamhet. Innovationsbron ska arbeta systematiskt med att styra och följa upp hållbarhetsarbe tet i verksamheten samt verka för att portföljbolag och inkubatorerna lever upp till goda principer för hållbarhet. Innovationsbron har sedan tidigare utarbetat en defini tion av hållbarhet, som innefattar delarna hållbart ledar skap, en hållbar värld, hållbara företag, samt ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. En förutsättning för att lyckas med att integrera hållbarhet i verksamheten är att alla anställda är medvetna om att hållbarhetsfrågor är cen trala för organisationen och att alla har en grundläggande kunskap. Samtliga medarbetare har därför erbjudits en endagsutbildning som genomförs av det Naturliga Steget. Utbildningen erbjuds även löpande till dem som inte har deltagit vid tidigare utbildningstillfällen. Ansvar och utveckling ur ett ekonomiskt perspektiv Innovationsbron ska förvalta, investera och ansvarsfullt an vända ett kapital från olika former av offentlig finansiering för att uppnå sina mål. Kapitalet kommer huvudsakligen från staten (delvis via Vinnova), från regionala intressenter och från EU, se tabell. Effekterna av Innovationsbrons verksamhet i ett eko nomiskt perspektiv är både direkta och indirekta. Vid en investering blir effekterna direkta i investeringsobjektet, men kan samtidigt indirekt påverka andra att våga investera. Innovationsbron verkar även indirekt genom att stödja 46 inkubatorer i Sverige med kompetens och finansiering. Aktiviteterna underlättar för aktörer att ta steget mot en kommersialisering genom att minska riskerna och stärka kompetensen hos alla inblandade. I tabellen på nästa sida illustreras Innovationsbrons ekonomiska värdeskapande på ett antal områden. Offentlig finansiering av Innovationsbrons verksamhet Finansiär1) Ändamål Staten via Vinnova Staten Staten Staten Staten EU Regioner och kommuner Delfinansiering av inkubationsprogram Innovationsstöd Verifieringsinsatser Bioverifiering Projektbidrag Projektbidrag Samarbetsprojekt Totalt Mkr 2012 Mkr ,0 135,0 15,0 0,0 26,2 7,3 0,3 70,0 110,0 10,0 8,8 9,0 13,3 Mkr ,0 50,0 5,0 4,0 8,6 18,3 233,8 221,1 135,9 Finansieringsform Anslag Anslag Anslag Bidrag Bidrag Bidrag Bidrag Uppställningen avser hela koncernen. Teknopol AB ingår tom ) Anslag från staten som utbetalas via Vinnova har fr o m 2012 redovisats som intäkt. Jämförelseår har ändrats i enlighet. Samarbete och nätverk

17 15 Ansvar och utveckling ur ett socialt perspektiv Innovationsbron ska kännetecknas av att ha kompetenta medarbetare och vill vara ett föredöme och ligga i framkant i arbetet med frågor som rör friska arbetsplatser, jämställdhet, mångfald och etik. Innovationsbrons medarbetare Samtliga medarbetare, förutom VD, i Innovationsbron omfattas sedan av kollektivavtalet Tjänstemanna avtal Utveckling och Tjänster mellan Almega, Ledarna, Unionen och Sveriges Ingenjörer. Forskarpatent i Syd AB, Sydsvensk Entreprenörfond AB och Teknoseed I AB har inget kollektivavtal. (moderbolaget) hade 57 (50) medarbetare vid utgången av år 2012, varav 95 (94) procent var tillsvidareanställda och 86 (94) procent var anställda på heltid. För uppdelning på anställningsort, se tabellen på sidan 16. I Lund ingår även koncernbolagen Forskarpatent i Syd AB, Sydsvensk Entreprenörfond AB och Teknoseed I AB. Medarbetardialog Innovationsbron har som mål att regelbundet genomföra medarbetarundersökningar för att främja en kultur där varje medarbetare med lätthet kan komma till tals, känna delaktighet och utvärdera arbetstillfredsställelsen samt för att skapa en tydlig plattform för att lättare kunna identifiera områden där förbättringar bör ske. Medarbetarundersökningen genomfördes under perioden juni-augusti och innehöll 104 frågor inom områden som arbetsmiljö, arbetsuppgifter, kompetensutveckling, kommunikation, jämställdhet och ledarskap. Under 2012 lades ett extra frågeområde om den kommande sammanslagningen med Almi till för att inhämta medarbetarnas åsikter om bland annat förändringskommunikation. Som tidigare anlitades företaget Netigate för att säkerställa anonymitet och skapa ett jämförbart material. Resultatet i medarbetarundersökningen 2012 var mycket bra. Endast ett medeltal hamnade under 3 på en 5-gradig skala där 5 är bästa betyg. Det lägsta betyget avsåg frågan om hur medarbetarna upplever att Innovationsbrons kommunikation via Twitter fungerar, där svaret landade på medeltalet 2,84. De områden som framkom som utvecklingsområden var: kommunikationskanaler, arbetsbelastning och arbetsfördelning samt Innovationsbrons utveckling. Området kompetensutveckling, som fanns med bland utvecklingsområdena under 2011, blev Årets raket, dvs. det område som hade den största procentuella ökningen i medeltal. Detta speglar den satsning som Innovationsbron gjort under Flera interna och externa utbildningssatsningar har genomförts, med stort fokus på den operativa verksamheten. I de öppna svaren i medarbetarundersökningen gavs många bra förslag på förbättringar. Att låta medarbetarna komma med förslag på konkreta förbättringsåtgärder är en ständigt pågående process och sker dels genom gruppgenomgångar inom alla avdelningar och dels i enskild dialog mellan chef och medarbetare, bl.a. under det årliga medarbetarsamtalet. Ekonomiskt värdeskapande Genererade värden Intressenter Mkr 2012 Mkr 2011 Mkr 2010 Intäkter Anslag 1) Staten 226,2 190,0 100,0 Externa bidrag EU och myndigheter/samarbetspartners 7,7 31,2 35,9 Fakturerade intäkter Kunder 3,4 4,4 2,2 Konvertering av Insats mot Royalty till ägarkapital Företag, entreprenörer och kapitalägare 0,0 2,4 0,0 Royalty och licensintäkter Utvecklingsbolag och forskare 0,5 0,6 1,2 Övrigt Samarbetspartners 0,5 0,4 0,4 Totalt intäkter 238,3 229,0 139,7 Distribuerade värden Intressenter Mkr 2012 Mkr 2011 Mkr 2010 Kostnader Verksamhetskostnader Forskare, entreprenörer, inkubatorer och samarbetspartners 100,5 99,6 114,8 Övriga externa kostnader Leverantörer 35,6 38,1 40,4 Personalkostnader Anställda 70,9 69,2 83,0 Totalt kostnader 207,0 206,9 238,1 Investeringar Ägarkapital Företag, entreprenörer och kapitalägare 97,8 98,3 82,7 Låneprodukter 2) Företag, entreprenörer och kapitalägare 4,8 2,9 6,8 Totalt investeringar 102,6 101,2 89,5 Uppställningen avser hela koncernen. Teknopol ingår tom ) Anslag från staten som utbetalas via Vinnova har fr o m 2012 redovisats som intäkt. Jämförelseår har ändrats i enlighet. 2) Innovationsbron erbjuder inte lån sedan september Belopp för 2011 och 2012 avser förskotterade medel för nyemission. Samarbete och nätverk

18 16 Könsfördelning i Koncern Kvinnor Män Ledningsgrupp Kvinnor Män Styrelse Kvinnor Män Åldersfördelning per tjänstekategori Antal Antal Styrelse Ledning Stödfunktioner Operativa tjänster 2011 Jämställdhet och mångfald Innovationsbron ska vara en ickediskriminerande arbetsplats och utgångspunkten för mångfaldsarbetet är att alla medarbetare ska behandlas med respekt oavsett ålder, kön, sexuell läggning, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck. Innovationsbron strävar efter att arbeta aktivt och kontinuerligt med mångfaldsfrågor för att skapa ett inbjudande, dynamiskt och trivsamt arbetsklimat. Endast 9 procent av Innovationsbrons anställda är själva födda eller har en förälder som är född utanför Sverige. Detta har identifierats som en brist av ledningsgruppen och är därför jämte jämställdhetsaspekten en fråga som är integrerad i rekryteringsprocessen. Under årets rekryteringar har detta betonats särskilt till bolagets rekryteringspartners och Innovationsbron ser gärna en mångfald av sökanden till samtliga tjänster. Sedan november 2009 följer Innovationsbron regeringens riktlinjer för lönesättning. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Lönerna inom Innovationsbron är individuella och differentierade. Lön och löneutveckling bestäms utifrån arbetsuppgifter, kompetens och resultat. Innovationsbron strävar efter en jämlik lönesättning. Förhållandet mellan kvinnors medellön och mäns medellön inom koncernen var 79 procent per 31 december För operativa tjänster var förhållandet mellan kvinnors medel lön och mäns medellön 72 procent, för stödfunktionerna 90 procent och för ledningsgruppen 78 procent. Vid årsskiftet var 30 procent av ledamöterna och 3 av ordförandena i inkubatorernas styrelser kvinnor. Arbetsmiljö och hälsa Innovationsbron bedriver ett aktivt arbete för att förebygga ohälsa och bidra till medarbetarnas friskhet. Det är ett viktigt fokusområde eftersom förbättrad hälsa medför både en förbättrad livskvalitet för medarbetarna och en kostnadsbesparing för koncernen. Samtliga medarbetare erbjuds sjukvårdsförsäkring samt ett friskvårdsbidrag för fysisk träning, rökavvänjning, viktminskning m.m. För att inspirera till mer aktivitet i vardagen anordnades under året en aktivitetstävling på moderbolaget, i samarbete med Minovi som är ett av Innovationsbrons portföljbolag. I tävlingen deltog 36 procent av medarbetarna. Under 2012 har 60 procent av medarbetarna utnyttjat företagets friskvårdsbidrag, vilket är en ökning med 3 procentenheter från 2011 och 9 procentenheter från Styrelse Ledning Stödfunktioner Administratörer Operativa tjänster Anställningsform och anställningsavtal Lund 1) Göteborg Linköping Stockholm Uppsala Umeå Luleå Tillsvidareanställda 15 (17,29) 9 (9,8) 4 (5,5) 16 (14,13) 6 (6,6) 3 (3,3) 1 (1,1) Visstidsanställda 0 (0, 8) 0 (1,6) 0 (0,0) 3 (3,3) 0 (0,0) 0 (0,1) 0 (0,0) Heltidsanställda 10 (11,27) 8 (7,10) 4 (5,5) 17 (16,16) 6 (6,6) 3 (3,4) 1 (1,1) Deltidsanställda 5 (6, 10) 1 (3,4) 0 (0,0) 2 (1,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) Siffrorna inom parentes är siffror för 2011 och ) Inklusive personal på dotterbolag. Antal Löneförhållande 40 Antal män Antal kvinnor Relativt löneläge mellan kvinnor och män i procent 1) Styrelse Ledning Stödfunktioner Administratörer Operativa tjänster Ledningsgrupp 3 (4, 4) 2 (2,2) 78 (85, 90) Stödfunktioner 2 (2, 3) 13 (12, 14) 90 (87, 81) Operativa tjänster 29 (29, 30) 8 (9, 13) 72 (72, 90) 2) Siffror inom parentes är från 2011 och ) en siffra under 100 betyder att män har högre medellön än kvinnor. 2) gruppen affärstöd inkluderas i operativa tjänster. Samarbete och nätverk

19 17 I medarbetarundersökningen som genomfördes under perioden juniaugusti fanns det två frågeområden som behandlade arbetsmiljö, både den fysiska arbetsmiljön och den psykosociala. På frågan Tycker du att den fysiska arbetsmiljön på Innovationsbron är mycket bra totalt sett? svarade nu 100 procent av medarbetarna positivt (100 procent 2011 och 90 procent 2010). När det gäller den psykosociala arbetsmiljön så var 98 procent positiva (100 procent var positiva 2011 och 98 procent 2010). Innovationsbron ser detta som ett mycket bra resultat. Medarbetarna uttrycker i undersökningen en stark tilltro till varandra och upplever att medarbetarrelationerna är mycket bra. Sjukfrånvaron inom koncernen är låg. För år 2012 var den totalt 3,19 procent, vilket är en ökning med 1,66 procentenheter jämfört med år 2011 då var den totalt 1,53 procent. Uppdelat på män och kvinnor var sjukfrånvaron 1,08 procent respektive 6,07 procent. Inga olycksfall eller arbetsskador har rapporterats. Av integritetsskäl redovisas inte en utförligare nedbrytning av detta nyckeltal. Ansvar och utveckling ur ett miljömässigt perspektiv Miljöfrågorna ska vara en integrerad del i all Innovationsbrons verksamhet och bidra till att verksamhetsmålen uppfylls. Det övergripande målet för Innovationsbrons miljöarbete är att minimera verksamhetens skadliga miljöpåverkan. Innovationsbron har en aktuell miljöpolicy som uppdaterades VD ansvarar för verksamhetens miljöaspekter och alla medarbetare ansvarar för att följa miljöpolicyn. Externt ska Innovationsbron verka för att öka inflödet av kommersialiserbara innovationer inom miljöområdet, och stödja vidareutveckling av sådana innovationer till nya tillväxtföretag. Möjligheter att minska miljöpåverkan finns framför allt inom fyra områden: resor och transporter, inköp och leverantörer, avfall och pappersförbrukning samt energi. I miljöpolicyn anges riktlinjer för dessa områden. För att minska påverkan på miljön, sänka resekostnader och korta medarbetarnas restid använder Innovationsbron också verktyg för Internetbaserade möten. Ledningsgruppen genomför huvudsakligen sina möten på Internet och systemen används även för daglig kommunikation och interna projekt som involverar medarbetare på flera orter. Under 2012 genomfördes en utvärdering av Innovationsbrons portföljbolag, som visade att fyra av fem bolag anser att de har god kunskap om den påverkan på miljön deras erbjudande har. 23 procent av bolagen har genomfört livscykelanalys och knappt 20 procent har en CSR-policy och hanterar sina leverantörer utifrån ett CSR-perspektiv. Innovationsbron har inte fått några böter eller andra sanktioner till följd av brott mot miljölagstiftning och bestämmelser. Särskilda satsningar på miljöteknik I regeringens miljöteknikstrategi som presenterades den 1 september 2011 fick Innovationsbron uppdraget att fram till och med 2014 genomföra en riktad satsning på inkubatorutveckling med inriktning på miljöteknikområdet. Inom satsningen har erfarenheter från tidigare projekt inom miljöteknikområdet integrerats. Innovationsbron har tilldelat medel till tre inkubatorer under perioden för att öka samverkan mellan inkubatorer, inkubatorbolag och etablerad industri inom miljöteknik området samt vidare tilldelat medel till två inkubatorer under perioden för att göra en internationaliseringssatsning inom miljöteknikområdet. Innovationsbron har även bidragit till en kapitalmarknadsdag inom miljöteknikområdet vilket även flera andra aktörer inom regeringens miljötekniksatsning gjort under Tillsvidareanställda som börjat på Innovationsbron Sjukfrånvaro % Kvinnor Män Tillsvidareanställda som lämnat Innovationsbron Kvinnor Män Totalt Män Kvinnor Samarbete och nätverk

20 18 Förvaltningsberättelse Styrelse och verkställande direktören för Almi Innovationsbron AB, organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning för koncernen och moderbolaget avseende verksamheten för Start och utveckling av fler nya kunskapsintensiva tillväxtföretag Innovationsbron har under 2012 haft regeringens uppdrag att förmedla utvecklingskapital av olika slag och stöd till affärsutveckling, inklusive inkubatorverksamhet. Affärsidéerna kan vara baserade på såväl tjänste- som produktinnovation. I Innovationsbrons uppdrag anges att huvuddelen av verksamheten ska vara fokuserad på såddfinansiering. Av de produktrelaterade insatserna under 2012 som omfattade 203,6 (202,3) miljoner kronor avsåg 63 (69) procent såddfinansiering och 37 (31) procent inkubation. Väsentliga händelser under året Hög investeringstakt Innovationsbron har under året genomfört 95 (87) investeringar i portföljbolag till ett belopp om 103,5 (101,6) miljoner kronor, varav 7,3 (10,8) miljoner kronor tillkommit genom konvertering av, i huvudsak, tidigare lån eller ImR (insats mot royalty). Nyinvesteringar gjordes i 35 (42) bolag och följdinvesteringar i 60 (45) bolag. Antalet portföljbolag i koncernen har under året ökat med 12 (15) stycken till 172 (160) bolag. Återflöde av kapital Innovationsbron frigjorde under året 31,4 (40,6) miljoner kronor varav 21,6 (33,0) miljoner kronor genom avyttring, helt eller delvis av 48 (43) stycken portfölj- och fondbolag, tilläggs köpeskilling avseende tidigare års avyttringar av 5 (0) stycken bolag samt amorteringar av lån. Nokia förvärvade i juli 2012 Scalado AB:s bildbehandlingsteknik för mobiltelefoner. TeknoSeed beräknas under perioden från 2012 fram till 2015 tillföras medel som resultat av detta förvärv, dock har en merpart av dessa totala medel, drygt 14 Mkr, tillförts under Q Resultatet från försäljning av andelar i portfölj- och fondbolag 2012 var totalt 10,2 (10,2) miljoner kronor fördelat med 7,2 (8,2) miljoner kronor på avyttringar av 28 (27) i sin helhet och 16 (13) delförsäljningar av portföljbolag och 1,0 (2,0) miljoner kronor på avyttringar av 4 (3) fondbolag samt tilläggsköpeskilling avseende tidigare års avyttringar i bolag med 2,0 (0) miljoner kronor. Det ackumulerade resultatet under innehavstiden av dessa försäljningar uppgår till -43,4 (-17,5) miljoner kronor, varav -35,0 (-9,2) hänför sig till portföljbolag och -8,4 (-8,3) till fondbolag. Innovationsbrons investeringar skapar privat medfinansiering Innovationsbrons investeringar i ägarkapital i portföljbolag beräknas sammantaget under 2012 ha medfört privat medfinansiering med en faktor 1:0,8 (1:2,5) vid nyinvestering och en faktor 1:3,4 (1:3,4) vid följdfinansiering. Utökad satsning på inkubation och tillväxtföretagande Regeringen tillförde Innovationsbron 35 miljoner kronor för 2012, 35 miljoner kronor 2013 och en option på ytterligare 30 miljoner kronor för 2014 för att vidareutveckla företagsinkubation i Sverige och stärka förutsättningarna för kunskapsintensivt företagande. Sammanslagning mellan Innovationsbron och Almi, regeringens proposition 2011/12:99 Vårändringsbudget för 2012 För att bättre ta till vara potentialen till innovation och tillväxt hos företag i hela landet aviserade regeringen i budgetpropositionen för 2012 en reformering av det statliga riskkapitalsystemet. Ett syfte var att stärka förutsättningarna för kommersialisering av kunskapsintensiva idéer i tidiga skeden för att bättre kunna tillgodose ett varierande behov av marknadskompletterande riskkapital i hela landet. Förvaltningsberättelse

103 33 Stockholm. Betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64

103 33 Stockholm. Betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64 ALMI... FÖRETAGSPARTNER 2015-09-14 N äringsdepartementet 103 33 Stockholm Er ref: N2015/4705/K.F Vår ref: Eva Sjöberg Betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64 Almi Företagspartner

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

En fondstruktur för innovation och tillväxt

En fondstruktur för innovation och tillväxt En fondstruktur för innovation och tillväxt Betänkande av utredningen Statliga finansieringsinstanser Stockholm 2015 SOU 2015:64 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes

Läs mer

Västerbo ens län behöver en rik g innova onsstrategi som möjliggör interna onell konkurrenskra 26 november 2012. Nils-Olof Forsgren, VD

Västerbo ens län behöver en rik g innova onsstrategi som möjliggör interna onell konkurrenskra 26 november 2012. Nils-Olof Forsgren, VD 1 v Västerbo ens län behöver en rik g innova onsstrategi som möjliggör interna onell konkurrenskra 26 november 2012 Nils-Olof Forsgren, VD 2 1. Inledning Uminova Innovation AB (UI) är regionens motor för

Läs mer

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Statens insatser för riskkapitalförsörjning i senaste laget rir 2014:1

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Statens insatser för riskkapitalförsörjning i senaste laget rir 2014:1 riksrevisionen granskar: offentliga finanser Statens insatser för riskkapitalförsörjning i senaste laget rir 2014:1 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2012-13. Vi bygger värden i svenska tillväxtföretag. Inte ensamma, utan tillsammans med entreprenörer och andra investerare.

Årsredovisning 2012-13. Vi bygger värden i svenska tillväxtföretag. Inte ensamma, utan tillsammans med entreprenörer och andra investerare. Årsredovisning 2012-13 Vi bygger värden i svenska tillväxtföretag. Inte ensamma, utan tillsammans med entreprenörer och andra investerare. Industrifonden i korthet Investeringar fördelade på investeringsår,

Läs mer

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödssystemet i Skåne... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015-01-29 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 5 februari kl 9-12 Plats: Clarion Hotel Gillet Föredragningar Gruppmöten Beslutsärenden Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare

Läs mer

Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer

Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 130 Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08-09

Verksamhetsberättelse 08-09 Verksamhetsberättelse 08-09 Industrifondens verksamhetsberättelse 2008-09 Industrifonden 1979-2009 Genom åren har Industrifonden finansierat cirka 1000 bolag med totalt tio miljarder kronor. Nedan och

Läs mer

Års rsra rapp pport 2 t 0 2 09-1 - 0 1

Års rsra rapp pport 2 t 0 2 09-1 - 0 1 Årsrapport 2009-10 Industrifondens Årsrapport 2009-2010 Innehåll Detta är Industrifonden/Året som gått...1 Vd har ordet...2 Industrifondens roll och uppgift...4 Uppdrag, mål och strategi...5 Industrifondens

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Årsredovisning 2013-14

Årsredovisning 2013-14 Årsredovisning 2013-14 Året som gått 1 Vd har ordet 2 Roll och position 4 Mål och strategi 6 Verksamhet 7 Nyinvesteringar 11 Viktiga händelser under året 12 Affärsområde Technology 14 Affärsområde Life

Läs mer

UIC bolag på internationell innovationsturné

UIC bolag på internationell innovationsturné UIC bolag på internationell innovationsturné Första stopp Silicon Valley First på First North Isconova - första UIC bolag som noteras 2010-2011 Innovationspolitiken får inte bli regionalpolitik UICs vd

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Movexum regional företagsinkubator Gävleborg

Movexum regional företagsinkubator Gävleborg Fördjupad projektbeskrivning Movexum regional företagsinkubator Gävleborg Fas 2 2011-07-01 -- 2013-12-31 Bilaga till ansökan om regionala projektmedel hos Region Gävleborg 2011-2013 Innehåll 1. Sammanfattande

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Små företags kapitalförsörjning på Åland Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik

Små företags kapitalförsörjning på Åland Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik Rapport 2012:6 Små företags kapitalförsörjning på Åland Behövs offentligt riskkapital? Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Undertitel Utredningsrapport 1 Underrubrik De senaste rapporterna från

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 INNEHÅLL STUNS INITIATIVTAGARE OCH PÅDRIVARE 3 Vägval Uppsala En innovationsstrategi för Uppsalaregionen 4 Vägval Uppsala Finansiering av tillväxtföretag 5 AGC en regional finansiell

Läs mer

VÄGVAL UPPSALA. Finansiering av tillväxtbolag. Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande

VÄGVAL UPPSALA. Finansiering av tillväxtbolag. Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande VÄGVAL UPPSALA 2 Finansiering av tillväxtbolag Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande finansiering av tillväxtföretag INNEHÅLL Bakgrund och sammanfattning 3 En

Läs mer

Guide till såddinvesteringsverksamhet. Projektet Svensk Tillväxtsådd

Guide till såddinvesteringsverksamhet. Projektet Svensk Tillväxtsådd Guide till såddinvesteringsverksamhet Projektet Svensk Tillväxtsådd 1 Innehåll Inledning... 4 1. Bakgrund... 4 1.1. Syfte... 4 1.2. Generella erfarenheter... 5 1.2.1. Behovet av finansiering i tidiga skeden...

Läs mer

Förslag till varaktig finansiering av tidiga life science-bolag och projekt i Sverige

Förslag till varaktig finansiering av tidiga life science-bolag och projekt i Sverige Förslag till varaktig finansiering av tidiga life science-bolag och projekt i Sverige Gemensamt framtagen av åtta svenska life science-inkubatorer: GU Holding Umeå Biotech Incubator Karolinska Institutet

Läs mer

Forskningsinstitut. Göteborgs universitet. Framtidens företag. AB Chalmersinvest Stiftelsen Chalmers Teknikpark

Forskningsinstitut. Göteborgs universitet. Framtidens företag. AB Chalmersinvest Stiftelsen Chalmers Teknikpark Bilaga 5 bilaga 5 a) Göteborg (Chalmers och GU) bilaga 5 b) Linköping (LiU) bilaga 5 c) Lund (LU) bilaga 5 d) Luleå (LTU) bilaga 5 e) Stockholm (KI, KTH, SU) bilaga 5 f) Umeå (UmU och SLU)) bilaga 5 g)

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 GLOBALT LEDANDE INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING SMÅFÖRETAG VINNOVA

VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 GLOBALT LEDANDE INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING SMÅFÖRETAG VINNOVA VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ARBETSLIV FORSKNING TRANSPORT HÄLSA GLOBALT LEDANDE INDIVIDER OCH INNOVATIONSMILJÖER KUNSKAPSTRIANGELN ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING

Läs mer

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering INNOVATIONS- CYKELN Del 2 Teknik- och metodgenomförande Finansiering Förord Denna handledning för fria uppfinnare har skapats av några medlemmar i Göteborgs Uppfinnareförening. Behovet upptäcktes när ALMI

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer