Årsredovisning 2012 med hållbarhetsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012 med hållbarhetsredovisning"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 med hållbarhetsredovisning

2 B Innehållsförteckning VD har ordet...1 Innovationsbrons uppdrag och mål...2 Organisation...3 Innovationsbrons produkter och processer...4 Samarbete och nätverk...9 Resultat och effekter av Innovationsbrons verksamhet Utnämningar och priser...13 Innovationsbron i samhället Förvaltningsberättelse Bolagstyrningsrapport Hållbarhetsredvisningens innehåll och avgränsning Innehållsförteckning enligt GRI Revisorns rapport över HR Styrelse och VD Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse... 45

3 1 Fortsatta satsningar på tillväxt och innovation i hela landet För Innovationsbron präglades 2012 av fortsatt hög investeringstakt och sammanslagningen med Almi. Almi Innovationsbron AB 1) (Innovationsbron) har haft till uppgift att identifiera, utveckla och investera i blivande tillväxtföretag som har en internationell marknadspotential. Som en aktiv och kravställande ägare har Innovationsbron hjälpt entreprenörer att överbrygga de risker som de möter i företagets tidiga tillväxtfas. Innovationsbron har också arbetat med att kvalitetssäkra och därigenom utveckla Sveriges inkubatorer, så att de kan erbjuda professionell affärscoachning till projekt och företag. Som ett led i att skapa en tydligare aktörsstruktur för marknadskompletterande finansiering i tidiga skeden har regeringen beslutat om en sammanslagning av Almi Företagspartner AB (Almi) och Innovationsbron. Under 2012 satsades totalt 134,2 (138,8) miljoner kronor på att få fler bärkraftiga idéer att utvecklas till framgångsrika tillväxtföretag. Merparten av kapitalet har gått till investeringar i portföljbolag och Innovationsbron hade vid årets slut innehav i 172 (160) portföljbolag. Tre nya inkubatorer antogs till inkubator programmet Business Incubation for Growth, BIG Sweden. Regeringen lämnade en kvittens på arbets modellen när den våren 2012 beslutade tillföra Innovationsbron 35 miljoner kronor för 2012, 35 miljoner kronor 2013 och en option på ytterligare 30 miljoner kronor för 2014 för att vidareutveckla företagsinkubation i Sverige och stärka förutsättningarna för kunskapsintensivt företagande. Regeringen vill med satsningen stötta utvecklingen av tillväxtföretag genom inkubation och möjliggöra att bolagen når en snabbare etablering på internationella marknader. Innovationsbron hade sen tidigare identifierat att behovet av stöd till bolag för att växa på en internationell marknad är stort. Under året har Innovationsbron beslutat om insatser för att stärka det svenska inkubatorsystemet, ökade investeringar i ägarkapital i bolag som har potential till internationell tillväxt och flera projekt som syftar till att bolag, med stöd av rätt kompetens och goda förebilder samt nätverk, snabbare ska växa på en internationell marknad. Kopplingen mellan hållbarhet och affär är viktig för att det ska bli livskraftiga företag. På medellång sikt har Innovationsbron strävat mot visionen att integrera hållbarhet i hela verksamheten och med att systematiskt styra och följa upp hållbarhetsarbetet, samt verka för att portföljbolagen och inkubatorerna lever upp till goda principer för hållbarhet. Som ett led i att skapa en tydligare aktörsstruktur för marknadskompletterande finansiering i tidiga skeden har regeringen beslutat om en sammanslagning av Almi Företagspartner AB (Almi) och Innovationsbron. Innovationsbron är sedan den 2 januari 2013 ett helägt dotterbolag till Almi då de tidigare ägarna Näringsdepartementet (83,7 procent) och Stiftelsen Industrifonden (16,3 procent) överlät aktierna i Innovationsbron. En verksamhetsövergång från Innovationsbron till Almi skedde per den 2 januari Sammanslagningen ska leda till en effektivare och mer tillgänglig organisation som tillhandahåller rådgivning såväl som finansiering i tidiga skeden för innovation och tillväxt i hela landet. Syftet med sammanslagningen är att: bättre ta tillvara möjligheter till tillväxt och innovation i hela landet. Koncentrera statens insatser till skeden och segment där det finns ett tydligt behov av marknadskompletterande finansiering och därigenom stärka förutsättningarna för kommersialisering av kunskapsintensiva idéer i hela landet. Öka kundnyttan genom ett tydligare och mer tillgängligt system för tidigt riskkapital genom att finansiering i tidiga faser samlas hos en aktör. En gemensam organisation kan tillhandahålla ett samlat utbud av produkter och tjänster. Från och med årsskiftet samlas de båda organisationernas utbud av tjänster i Almi, som då får fyra affärsområden; rådgivning, lån, riskkapital och inkubation. I fortsättningen kan kunderna därmed vända sig till en och samma aktör som täcker hela kedjan från tidig idéfas till befintliga företag i expansionsfas över hela landet. Stockholm i mars 2013 Jan Bengtsson Verkställande direktör 1) namnändrat till Almi Innovationsbron AB från Innovationsbron AB. VD har ordet

4 2 Innovationsbrons uppdrag och mål Innovationsbrons verksamhet ska leda till fler nya tillväxtföretag. Regeringens uppdrag Regeringen har sett en betydande potential att utveckla idéer till nya kunskapsintensiva tjänster eller varor, vare sig dessa är forsknings- eller erfarenhetsbaserade, med hjälp av bl.a. affärsutvecklingskompetens och finansiering. Innovationsbrons verksamhet skulle innefatta förmedling av utvecklingskapital av olika slag och stöd till affärsutveckling, inklusive inkubatorverksamhet. Affärsidéerna kunde vara baserade på såväl tjänste- som produktinnovation. Inriktningen av verksamheten skulle till största delen ligga inom området utvecklingskapital. Innovationsbron skulle verka för kommersialisering av kunskapsintensiva idéer med ursprung i universitet och högskolor, befintligt näringsliv, forskningsinstitut och i nära samverkan och arbetsfördelning med andra offentliga aktörer. Innovationsbron skulle inte engagera sig där det finns lämpliga privata alternativ som kan lösa företagens finansieringsbehov, men ändå tillvarata de möjligheter som finns till del av vinst eller värdestegring i portföljbolag. Av bolagsordningen 2) som gällde till och med 2012 framgick bl.a. att Innovationsbrons syfte inte är att bereda vinst åt aktieägarna. Detta utvecklades i det s.k. ägardirektivet från Näringsdepartementet av vilket framgick att: Verksamheten ska inrikta sig på projekt som befinner sig i mycket tidiga utvecklingsskeden. Detta innebär att en stor andel av engagemangen inte kommer att bli kommersiellt framgångsrika. Innovationsbron skulle också bedriva ett kontinuerligt arbete för att öka kostnadseffektiviteten i koncernen. Särskilda återrapporteringskrav Enlig regeringens riktlinjer för budgetåret 2012 ska Innovationsbron: lämna en uppföljning av bolagets insatser inom såddfinansiering och affärsutveckling inklusive inkubatorer med avseende på hur verksamheten fördelar sig mellan branscher, idébärare, regional fördelning och kön. redovisa utvecklingen av inkubatorföretagens överlevnadsgrad och tillväxt samt hur väl inkubatorverksam heterna lyckats attrahera medfinansiering från offentliga eller privata aktörer som på så sätt bidragit till utvecklingen i inkubatorerna. redovisa antalet genomförda investeringar och belopp inom området såddfinansiering, samt attraherad offentlig eller privat medfinansiering i bolagen. Vision Innovationsbron medverkar till att Sverige är internationellt ledande i att omsätta forskning och innovation till framgångsrika och hållbara affärer. Mission Fler nya kunskapsintensiva tillväxtföretag, som bidrar till hållbar förnyelse av svenskt näringsliv. Värdegrund Innovationsbrons värdegrund ska vara vägledande i arbetet. Värdegrunden består i ledorden: Vi är engagerade, ansvarstagande och kompetenta. Långsiktigt mål Regeringen har fastställt följande mål för verksamheten: verksamheten ska stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för jobb i fler och växande företag. genom inkubatorprogrammet ska Innovationsbron göra det möjligt för deltagande inkubatorer att uppnå goda resultat som skapar tillväxt både för de enskilda inkubatorföretagen men också för den region där de verkar samt nationellt. Innovationsbron ska också verka för att finansiering och utveckling av utvecklingsbolag leder till fler och växande företag. Verksamhetsidé Innovationsbrons insatser ska öka samhällets avkastning på privata och offentliga investeringar i kunskap genom att förmedla såddkapital och stöd till affärsutveckling, inriktat mot projekt och bolag som befinner sig i tidiga och mycket riskfyllda utvecklingsskeden. en kravställd process leder till att det, i ett nationellt perspektiv, är de bästa projekten och företagen som kommer att sållas fram inför finansierings- och investeringsbeslut i processen olika delar. Innovationsbron bidrar till att fånga upp och utveckla framtidens nya lösningar, som i ett uppstartsskede ses som högriskprojekt, men som på längre sikt generar avkastning för samhället. en offentlig finansiering som kan sträcka sig över tidig tillväxtfas säkrar tidigare gjorda investeringar och medför att bolag kan nå privat finansiering på andra sidan dödens dal. Huvudsaklig målgrupp Målgruppen är innovatörer och entreprenörer med kunskapsintensiva affärsidéer oavsett ursprung. En stor del av Innovationsbrons investeringar har i dag sitt ursprung i akademin men verksamheten ska också aktivt utökas mot offentlig sektor, näringsliv och institut i enlighet med uppdraget. 2) Föremålet för bolagets verksamhet ändrades genom ny bolagsordning Innovationsbrons uppdrag och mål

5 3 Organisation Innovationsbron når entreprenörer över hela landet genom lokalkontoren. Innovationsbron är sedan den 2 januari 2013 ett helägt dotterbolag till Almi då de tidigare ägarna Näringsdepar tementet (83,7 procent) och Stiftelsen Industrifonden (16,3 procent), överlät aktierna i Innovationsbron. Innovationsbron har sedan 2007 drivit ett effektivise ringsarbete för att förenkla koncernstrukturen och öka transparensen genom att samla huvuddelen av verksam heten i moderbolaget och minska antalet dotterbolag. Per den 14 oktober 2011 övergick Teknopol AB från att ha varit ett dotterbolag till att vara ett intressebolag, genom avyttring av aktier till Region Skåne. Per ägde Innovationsbron 48,9 procent. Innovationsbrons innehav i Teknopol avyttrades i sin helhet per den 30 oktober Teknoseed I AB och Sydsvensk Entreprenörfond AB ägs till 100 procent av Innovationsbron. Detta gäller även Forskarpatent i Syd AB efter att Innovationsbron under året förvärvat utestående 49 procent av aktierna i bolaget. Forskarpatent i Syd AB har i sin tur tre helägda dotter bolag, HR K om mu n NG VD OP ER FÄ R Gö S E te N H bo rg AF TS NHE T ÄRSE A F F uleå L VD-stab Ekono n mi tio & a ik HE LI CK VE A F FÄ R S E NHE T Lund SAM ET NS IO AF n tratio nis mi Ad VERK AFF ÄR Upp S E N H sal a ET UT AT A F FÄ R S E N H E T Stockholm H EN RS å FÄ Ume ET HE T SEN Ä R öping F A F Link dels Innovationspatent Sverige AB, till vilket huvuddelen av Forskarpatents verksamhet överläts i december 2012, dels två mindre dotterbolag: Balx 4 AB och Jakten 7 AB. Innovationsbron har två vilande dotterbolag under likvida tion, Innovationsbron Syd AB och Innovationsbron Väst Startup AB. Innovationsbrons organisation tog sin utgångspunkt i ett sammanhållet nationellt bolag med ett starkt lokalt utförande. Samma produkter och processer erbjuds över hela landet. Den operativa verksamheten har lokalkontor i Luleå, Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund och huvudkontoret ligger i Stockholm. Moder bolaget är organiserat i avdelningarna Operations och Verksamhetsutveckling samt avdelningarna Ekonomi & Administration, HR och Kommunikation. Genom verksamhetsövergång per den 2 januari 2013 erbjöds personalen i Innovationsbron anställning i Almi. Organisation

6 4 Innovationsbrons produkter och processer Innovationsbron har under 2012 erbjudit en sammanhållen kedja av insatser i tidig fas där huvudinsatsen var ägarkapital, vilket skapar förutsättningar för tillväxt och privata investeringar. En sammanhållen kedja av insatser Innovationsbron har under 2012 erbjudit en sammanhållen kedja av finansiella insatser och inkubation i tidig fas under en affärsidés resa från idé till växande bolag. Tidig fas innebär att bolaget befinner sig i en fas då den tekniska risken i kombination med den kommersiella risken och risken i bolagsbyggandet i sig gör att privata aktörer tycker att det är för tidigt att investera i bolaget. Innovationsbrons roll är att minimera dessa risker i sådan grad att privat kapital (eller annan typ av finansiering) finns att tillgå för dessa bolag. Insatserna kompenserar delvis för bristen på privat kapital i tidiga skeden, samtidigt som förutsättningar för privata investeringar skapas. Innovationsbron ska arbeta systematiskt med att styra och följa upp hållbarhetsarbetet i verksamheten samt verka för att portföljbolagen och inkubatorerna lever upp till goda principer för hållbarhet. Investering och finansiering Innovationsbron har investerat i kunskapsintensiva bolag i tidig fas med internationell potential. Innovationsbron har investerat i alla branscher, förutsatt att bolagen uppfyller Innovationsbrons investeringskriterier. Kunskapsintensiva bolag baserar sin verksamhet på kunskap som ger företaget en uthållig konkurrensfördel. Som tidig investerare har Innovationsbron erbjudit flera olika finansiella produkter som är anpassade till det enskilda bolagets och projektets mognadsfas. Insatserna har riktats mot koncept-, förundersöknings- och utvecklingsfas. Innovationsbron investerar typiskt i idéer och projekt som bygger på en innovation som ger tydliga konkurrensfördelar, där det unga företaget inte är äldre än sex år svarar mot kundbehov där affärsidén är skalbar, gärna internationellt har engagerade entreprenörer i teamet har ett väldefinierat kapitalbehov där så är relevant kontrollerar de rättigheter som är nödvändiga för att affärsidén ska kunna exploateras. Innovationsbrons huvudsakliga finansiella erbjudande under 2012 var ägarkapital (utvecklingsfas). I fasen innan projekten och företagen är mogna för en investering i ägarkapital erbjöd Innovationsbron resurser för verifiering i flera steg. I takt med att projektet eller bolaget utvecklas ökar kraven på dem att bevisa att de uppfyller investerings kriterierna. I konceptfasen bedöms en affärsidés möjlighet att uppfylla kriterierna, i förundersökningsfasen en affärsidés rimlighet och i utvecklingsfasen en affärsidés sannolikhet. En viktig roll för Innovationsbron är också att på ett konstruktivt sätt och så tidigt som möjligt avsluta engagemanget i bolag och projekt som inte bedöms kunna nå kommersiell framgång. Verifiering ska ge svar på frågor som om den tekniska lösningen fungerar och löser ett viktigt problem för kunden till en rimlig kostnad (konceptfas). För detta erbjöds produkten Verifiering för Tillväxt. Verifiering ska också kunna användas för bl.a. teknisk utveckling, verifiering av prototyp och verifierande tester hos kund (förundersökningsfas). För detta erbjöds produkten Insats mot Royalty, ImR. Den finansiella produkten ägarkapital riktas till idéer som har potential att bli kommersiellt betydelsefulla, men där kapital behövs för att fortsätta utveckla affärsidén till produkter eller tjänster som kan introduceras och växa på marknaden. Regeringen har tillfört Innovationsbron 25 miljoner kronor för att Innovationsbron tillsammans med Vinnova skulle vidareutveckla det gemensamma programmet inom verifiering. Insatserna skulle inriktas mot att stödja projekt, idéer och företag som är knutna till inkubatorer eller näringsliv. Resultatet av insatserna redovisas i avsnittet Resultat och effekter av Innovationsbrons verksamhet. Den finansiella produkten ägarkapital riktas till idéer som har potential att bli kommersiellt betydelsefulla, men där kapital behövs för att fortsätta utveckla affärsidén till produkter eller tjänster som kan introduceras och växa på marknaden. I dessa mycket tidiga skeden upplevs risken, bl.a. i marknad och teknik, vara så stor att privat kapital inte möter det behov som finns. Innovationsbrons investeringar är därigenom marknadskompletterande och tillhandahåller den finansieringsbro som gör tidiga företag investeringsmogna och intressanta för kommersiella investerare. Den strategiska positioneringen av Innovationsbrons engagemang genom ägarkapital ligger i uppstarts/tidiga skeden i bolagets utveckling. Innovationsbron har genom Förordning (2009:268) om statlig finansiering genom Innovationsbron AB och dess dotterbolag möjlighet att finansiera ett nystartat bolag med ägarkapital upp till 1 miljon euro. Innovationsbron investerar i normalfallet upp till 2,5 miljoner kronor och går in som minoritetsägare. Innovationsbrons produkter och processer

7 5 VerifieringBeslut 2012 Bransch Antal Totalt koncernen Andel % Belopp (tkr) Andel % ICT Clean tech Life Science Industri Totalt Idébärare/ursprung Akademi Forskningsinstitut Näringsliv Offentlig sektor Totalt Genus Man Kvinna Totalt Region Syd Väst Mitt Norr Totalt Bransch 28% 34% 18% 20% Genus 21% 79% Bransch 32% 33% 18% 17% Genus 20% 80% Fördelning baserat på belopp ICT Clean Tech Life Science Industri Kvinnor Män Idébärare/Ursprung 6% 46% 44% 27% 30% 4% Regioner Fördelning baserat på antal ICT Clean Tech Life Science Industri Kvinnor Män 16% 27% Idébärare/Ursprung 4% 46% 46% 31% 20% 4% Regioner 20% 29% Akademi Forskningsinstitut Näringsliv Offentlig sektor Syd Väst Mitt Norr Akademi Forskningsinstitut Näringsliv Offentlig sektor Syd Väst Mitt Norr Insats mot Royalty-Beslut 2012 Totalt koncernen Andel % Belopp (tkr) Andel % Antal Bransch ICT Clean tech Life Science Industri Totalt Idébärare/ursprung Akademi Forskningsinstitut Näringsliv Offentlig sektor Totalt Genus Man Kvinna Totalt Region Syd Väst Mitt Norr Totalt Bransch 15% 45% 17% 23% Genus 12% 88% Bransch 15% 46% 17% 22% Genus 12% 88% Fördelning baserat på belopp ICT Clean Tech Life Science Industri Kvinnor Män Idébärare/Ursprung 3% 18% 79% 47% Regioner 8% 20% Fördelning baserat på antal ICT Clean Tech Life Science Industri Kvinnor Män Idébärare/Ursprung 3% 19% 47% 78% 25% Regioner 8% 20% 25% Akademi Forskningsinstitut Näringsliv Offentlig sektor Syd Väst Mitt Norr Akademi Forskningsinstitut Näringsliv Offentlig sektor Syd Väst Mitt Norr Innovationsbrons produkter och processer

8 6 Investeringar i portföljbolag inklusive konverteringar 2012 Totalt koncernen Andel % Belopp (tkr) Andel % Antal Bransch ICT Clean tech Life Science Industri Totalt Idébärare/ursprung Akademi Forskningsinstitut Näringsliv Offentlig sektor Totalt Genus Man Kvinna Totalt Region Syd Väst Mitt Norr Totalt Bransch 29% 23% 14% ICT Clean Tech Life Science Industri 34% 89% 92% 25% 31% Genus 11% Bransch Genus 8% 31% 13% Fördelning baserat på belopp Kvinnor Män Idébärare/Ursprung 2% 65% 31% 2% Regioner 15% 36% 30% 19% Fördelning baserat på antal ICT Clean Tech Life Science Industri Kvinnor Män Idébärare/Ursprung 2% 60% 33% 36% 2% Regioner 16% 27% 24% Akademi Forskningsinstitut Näringsliv Offentlig sektor Syd Väst Mitt Norr Akademi Forskningsinstitut Näringsliv Offentlig sektor Syd Väst Mitt Norr Men många privata investerare som tidigare kunnat möta upp och ta stafettpinnen från Innovationsbron finns inte längre kvar, eller väljer att investera i senare skeden. Innovationsbron har tillfört en bred affärsmässig kompetens genom arbete i portföljbolagens styrelser, och på så sätt bistått innovatören och/eller entreprenörsteamet att bygga upp företaget. Innovationsbron har bidragit med en strukturerad utvecklingsmodell och nätverk som stimulerar bolagets utveckling. Innovationsbron har breda industriella- och investerarnätverk och har aktivt arbetat för att skapa samarbeten med industrin både som kund och investerare till portföljbolag. Innovationsbron har sedan tidigare på flera sätt integrerat ett hållbarhetsperspektiv i investeringsverksamheten, bl.a. genom att underlag om hållbarhet tas fram inför investeringsbeslut och lyfts fram i instruktion till VD och i styrelsens arbetsordning för portföljbolagen. Innovationsbrons produkter och processer

9 7 Insatser för ökad internationalisering Innovationsbron har arbetat för att stärka insatserna inom internationalisering till blivande tillväxtföretag i tidig fas. Under 2011 erbjöd Innovationsbron finansiellt stöd till de portföljbolag som bedömdes ha nytta av Exportrådets tjänster med syftet att förbereda bolagen för internationell expansion och att möta kunder. Exportprojekt genomfördes i 35 bolag. Under 2012 genomförde Exportrådet en utvärdering av projektet. Utvärderingen visar bl.a. att 7 av 10 bolag som nyttjat tjänsten Affärschansprojekt ser att det gav dem nya internationella kontakter som kan vara till nytta för företaget 7 av 10 bolag bedömer att man identifierat affärsmöjligheter som kan bli affär inom 2 år tack vare tjänsterna Men endast 3 bolag har gjort affärer utanför Sverige tack vare tjänsterna och bara hälften av bolagen tycker att tjänsten motsvarat förväntningarna. Endast 1 av 10 bolag hade köpt tjänsten om man hade behövt betala själv. I februari 2012 fick Innovationsbron förstärkta resurser av huvudägaren staten. Regeringen tillförde Innovationsbron 35 miljoner kronor för 2012, 35 miljoner kronor 2013 och en option på ytterligare 30 miljoner kronor för 2014 för att vidareutveckla företagsinkubation i Sverige och stärka förutsättningarna för kunskapsintensivt företagande. Innovationsbron har under 2012 beslutat om insatser för att stärka det svenska inkubatorsystemet, ökade investeringar i ägarkapital i bolag som har potential till internationell tillväxt och flera projekt som syftar till att bolag, med stöd av rätt kompetens och goda förebilder och nätverk, snabbare ska växa på en internationell marknad. Inkubation En fortsatt utveckling och förstärkning av inkubation ger fler tillväxtföretag. Inkubation är en välutvecklad affärsutvecklingsprocess för att stötta entreprenörer och företag så att de snabbare och starkare möter marknaden och tidigt fokuserar på internationell expansion. En inkubator arbetar med att förbereda unga företag för att övervinna de hinder som finns, utveckla entreprenörens förmåga att driva ett företag samt att fungera som guide till extern finansiering. Det finns en stor potential i att möjliggöra för inkubatorerna att tillvarata och utveckla fler idéer genom att vidareutveckla samtliga inkubatorer så att fler inkubationsmiljöer kan ta del av och stärka sin finansiering. Det finns också en stor potential i att stärka de mest tillväxtorienterade inkubatorernas processer så att de snabbare och bättre kan utveckla fler kunskapsintensiva tillväxtbolag. Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, är Innovationsbrons program för inkubatorer och inkubationsutveckling. Som underlag för utvärdering av vilka inkubatorer i Sverige som levererade bäst resultat och därmed får driftsfinansiering görs en årlig genomlysning, assessment, av inkubatorernas verksamhet så som den bedrevs i nuläget. Assessment omfattade besök hos de sökande inkubatorerna för att utvärdera deras verksamhet. Dessutom utgör data från analysverktyget Fokus Analys, som innehåller uppgifter om verksamheten i de projekt och bolag som är eller har varit anslutna till respektive inkubator, underlag för bedömningen. En väsentlig del av programmet har varit erfarenhetsutbyte för utveckling av next practise i syfte att förbättra inkubatorernas metoder, processer och erbjudande. På så sätt ökar förutsättningarna för inkubatorföretagen att snabbare nå tillväxt, nå högre överlevnadsgrad, bättre mångfald, fler anställda, säkrad finansiering m.m. Under 2012 har internationalisering och Lean Business Management varit fokusområden. Innovationsbron har under 2012 beslutat om insatser för att stärka det svenska inkubatorsystemet, ökade investeringar i ägarkapital i bolag som har potential till internationell tillväxt och flera projekt som syftar till att bolag, med stöd av rätt kompetens och goda förebilder och nätverk, snabbare ska växa på en internationell marknad. För att stötta hållbarhetsarbetet har Innovationsbron sedan tidigare tagit fram en struktur för en hållbarhetsplan för inkubatorer. Inom ramen för regeringens miljöteknikstrategi har regeringen tillfört Innovationsbron 10 miljoner kronor för att Innovationsbron ska genomföra en satsning på inkubatorutveckling som bidrar till ökat inflöde av kommersialiserbara innovationer inom miljöteknikområdet samt stödja vidareutveckling inom området. De två primära aktiviteterna inom denna satsning var under 2012 start av två projekt inom miljöteknik i fem inkubatorer varav det ena Go Global Cleantech är inriktat på internationalisering och det andra inriktat på samarbeten inkubatorer, inkubatorföretag och etablerad industri. Under 2012 satsade Innovationsbron 10 miljoner extra på landets främsta inkubatorer där sex inkubatorer fick ett särskilt tillskott för snabbare utveckling av unga Innovationsbrons produkter och processer

10 8 BIG Sweden Inkubatorprogrammet BIG Sweden består av delarna Basecamp, Summit och Explorer: basecamp omfattar samtliga svenska inkubatorer som uppfyller grundläggande krav på kvalitet och långsiktighet i verksamheten. Basecamp syftar till att löpande utveckla och lyfta hela inkubationsbranschen och till att förbättra varje inkubators processer och resurser. I Basecamp ingick 46 inkubatorer vid årets slut. summit omfattar resultatbaserad finansiering till Sveriges mest tillväxtorienterade inkubationsmiljöer. Summit syftar till att skapa tillväxt genom nya lång siktigt hållbara tillväxt bolag, med hög tillväxt potential. I Summit ingick 23 inkubatorer vid årets slut. explorer omfattar finansiering av nydanande utvecklingsprojekt på inkubationsområdet. Explorer syftar till att ge ett tydligt incitament till inkubatorer att i samverkan med andra inkubatorer genomföra projekt som på ett signifikant och mätbart sätt utvecklar inkubatorernas verksamhet i riktning mot Innovationsbrons resultatmål. Under 2012 inleddes sju Explorer-projekt, varav tre slutförts under året. tillväxtbolag. Åtgärden ingår som en del i den internationella satsning som Innovationsbron lanserat för att skapa snabb tillväxt och tidig internationell etablering. Totalt finansierade Innovationsbron inkubatorer inom inkubatorprogram med 65,9 (56,4) miljoner kronor, samt projekt knutna till inkubation med ytterligare 5,8 (3,2) miljoner kronor. Innovationsbron har erbjudit utbildning i en modell för affärsutveckling, kallad Fokus Affärsutveckling. Fokus Affärsutveckling riktar sig till affärsut Business Incubation for Growth 1. Teknikdalen 2. CREATE 3. Inkubera 4. Inova 5. Gothia Science Park 6. Innovatum 7. Entreprenörsarenan Bohuslän 8. Inkubatorn i Borås 9. GU Holding 10. Framtidens Företag 11. Brewhouse 12. IQube Göteborg 13. Chalmers Innovation 14. Sahlgrenska Science Park 15. Encubator 16. Science Park Halmstad 17. Ideon Innovation 18. Lund Life Science Incubator 19. LIFT 20. Medeon 21. MINC 22. Utvecklingscenter för film & upplevelser 23. Rampen vecklare, inkubatorledare, investerare, verksamhetsutvecklare och även i viss mån entreprenörer. Modellen hjälper affärsutvecklaren att tillsammans med entreprenörer och innovatörer utveckla en företagsidé till ett fungerande bolag. Den ger bland annat stöd för att formulera handlingsplaner, identifiera behov av information och tekniskt stöd, projektutvecklingskostnader och prognoser för finansiella behov. Modellen innehåller flera kraftfulla verktyg som underlättar dialogen med entreprenörerna och bolagen. 24. Arctic Business Incubatior 25. Umeå Biotech Incubator 26. Uminova Innovation 27. Business Incubator Jämtland 28. Åkroken Business Incubator 29. Movexum 30. Uppsala Innovation Centre 31. STING 32. Karolinska Innovation 33. Transit Kulturinkubator 34. SU Innovation 35. SMG 19/Punkt B 36. SSE Business Lab 37. Serendipity Innovation 38. LEAD 39. Science Park Gotland 40. Jönköping Science Park 41. science park-systemet Jönköpings län 42. Inkubatorn i Kronoberg 43. Atrinova 44. Kalmar Science Park 45. Blekinge Business Incubator 46. Alnarp Innovation Inkubator Innovationsbrons produkter och processer

11 9 Samarbete och nätverk Nära samarbete med regionala och nationella partners har varit en förutsättning för Innovationsbrons verksamhet. Tidiga bolags förutsättningar att utvecklas stärks när affärskompetens och kapital tillförs på ett strukturerat och professionellt sätt i samarbete med andra aktörer. Nationella samarbeten Innovationsbron har aktivt verkat för en bred diskussion kring framgångsfaktorer för nya bolag och driver projekt för att stärka kompetensen inom affärsutveckling. Innovationsbron har arbetat nära Almi för att gemensamt utforma förutsättningarna för verksamheten i Almi fr.o.m Innovationsbron har med stöd av Business Sweden erbjudit stöd till de portföljbolag som bedömdes ha nytta av Business Swedens tjänster med syfte att förbereda bolagen för internationell expansion och att möta kunder. Inkubatorprogrammet och insatser för verifiering erbjuds i samarbete med Vinnova. Innovationsbron har samarbetat med aktörer som är flödesskapande som lärosäten, innovationskontor, inkubatorer, innovationsslussar, forskningsinstitut, näringsliv etc. Innovationsbron har byggt relationer med industri, affärsänglar, venture capital fonder och offentliga investerare utifrån deras roll som möjliga följdinvesterare i eller tagare av Innovationsbrons portföljbolag. Länsstyrelser, regioner och kommuner är offentliga aktörer av stor vikt för utvecklingen av regionala innovationssystem. Innovationsbron har fört en nära dialog på regional och lokal nivå för att säkerställa att erbjudandet integreras i en regional kontext. Internationella samarbeten Innovationsbron deltar i Nordic to Global Initiative 2012 och 2013, ett nordiskt samarbete för att i första hand gemensamt och i ökad omfattning bidra till att nordiska bolag kan ges kontakter, kunder och kapital på internationell marknad. Projektet ägs av Nordic Innovation. Initiativet har under 2012 genomfört en resa med nordiska portföljbolag till Kina och anordnat en nordisk konferens i Stockholm på temat Fast track to internationalization. nordic-european Public Investor Initiative är ett nätverk där Innovationsbron under 2011 och 2012 deltagit tillsammans med elva offentliga investerare och Europeiska Investeringsfonden. Initiativet ägs av Nordic Innovation och syftade bl.a. till att utveckla effektiva finansiella instrument inom riskkapitalområdet, underlätta utbytet av best praxis mellan medlemmarna och belysa behovet av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden under kommande programperiod för utvecklingen av konkurrenskraftiga bolag genom användandet av finansiella instrument. Innovationsbron deltar i det europeiska standardiseringsarbetet inom CEN /TC 389 Innovation Management. Syftet med projektet är att skapa standardiserade verktyg, metoder, angreppssätt och processer som hjälper företag, myndigheter, universitet, och andra organisationer med att etablera och utveckla sin innovation management. Innovationsbron deltar som partner i 33-listan, Affärsvärldens och Ny Tekniks lista på vilka av dagens teknik-startups som har potential att bli morgondagens börsjättar. Samarbete och nätverk

12 10 Resultat och effekter av Innovationsbrons verksamhet Innovationsbron skapar genom sin verksamhet nytta på flera plan: kundnytta, samhällsnytta och finansiell nytta. NYTTA Innovationsbrons verksamhet ska skapa: Samhällsnytta Kundnytta Finansiell nytta MÅL Innovationsbrons mål är: Relevant inflöde Ökad finansiering i tidiga skeden Hög kundnöjdhet Hög effektivitet och kvalitet i produkter och processer Ökad omsättning och sysselsättning Högre överlevnadsgrad Ökade exportintäkter Investeringar i Innovationsbrons portföljbolag Mkr Nyinvesteringar Följdinvesteringar Innovationsbron Total medfinansiering Utifrån de mål som Näringsdepartementet har lagt fast har Innovationsbron formulerat en modell för att tydligare över tiden mäta effekter och nytta i relation till verksamhetens mål. Uppdraget från regeringen är bredare än att enbart skapa finansiell nytta och Innovationsbron har inte heller något krav på avkastning, även om möjligheter till vinst ska tas tillvara. Innovationsbron investerar i företag när de fortfarande är i mycket tidiga faser av sin utveckling. I dessa faser kan inte den nytta verksamheten skapar mätas enbart ur ett finansiellt perspektiv, utan det behövs ett bredare perspektiv som inkluderar den nytta som skapas för samhället och för de företag och entreprenörer som Innovationsbron stöder. För att konkretisera dessa nyttor har Innovationsbron formulerat sju stycken mål. För varje mål finns sedan ett antal indikatorer som ska följas för att kunna bedöma i vilken mån Innovationsbron når målen, och utfallet redovisas i detta avsnitt. När indikatorerna rör inkubatorer ingår de 23 inkubatorer som fram till och med december 2012 hade resultatbaserad driftsfinansiering (Summit) från Innovationsbrons inkubatorprogram. Jämförelsesiffror för föregående år har uppdaterats för att motsvara denna grupp inkubatorer. Mål: Relevant inflöde Innovationsbron söker en särskild typ av affärsidéer: sådana som är kunskapsbaserade och har potential att lägga grund för företag med hög tillväxt och export. De kan komma från universitet och högskolor, befintligt näringsliv, forskningsinstitut eller fristående innovatörer och entreprenörer. Ett viktigt inflöde är de idéer som inkubatorerna utvärderar, där de mest intressanta sedan antas till inkubatorerna. Under 2012 utvärderade inkubatorerna (2 700) idéer. 38 (35) procent av de utvärderade idéerna kom från aka demin. Till kategorin akademi räknas utöver idéer från forskare och doktorander även idéer från studenter och övrig personal. Näringslivets inklusive forskningsinstitutens andel var 33 (30) procent och andelen idéer från fristående innovatörer och entreprenörer var 26 (32) procent. Under 2012 antog inkubatorerna 285 (271) nya projekt och företag. Av dessa kom 30 (27) procent från akademin, 39 (40) procent från näringslivet inklusive forsknings institut, 28 (24) procent från fristående innovatörer/ entreprenörer samt 3 (4) procent från offentlig sektor. En jämförelse mellan ursprung för idéer som utvärderats och vilka som sedan har antagits visar att idéer från näringslivet tycks klara sig bättre i konkurrensen med idéer från akademin och fristående entreprenörer. Vid årsskiftet 2012 fanns 114 (116) projekt och 452 (421) företag i inkubatorerna. Huvud delen fanns inom branschen industri, 36 (35) procent, följt av ICT, 28 (31) procent, life science 28 (25) procent och clean tech 8 (9) procent. I 24 (25) procent av idéerna som inkubatorerna utvärderade var minst en av idébärarna kvinna. I en något högre andel, 28 (24) procent, av de idéer som antogs var minst en av idébärarna kvinna. Mål: Ökad finansiering i tidiga skeden Under 2012 har Innovationsbrokoncernen totalt genomfört 95 (87) ägarkapitalinvesteringar i portföljbolag till ett värde av 103,5 (101,6) miljoner kronor, varav 7,3 (10,8) miljoner kronor avser konverteringar, i huvudsak av tidigare lån och ImR. Investeringarna fördelar sig på 35 (42) nyinvesteringar till ett värde av 60,1 (69,2) miljoner kronor och 60 (45) följdinvesteringar till ett värde av 43,4 (32,4) miljoner kronor. I de bolag där Innovationsbron har nyinvesterat under 2012 uppgår med Samarbete och nätverk

13 11 finansieringen under samma period till 67 (181) miljoner kronor, varav 71 (94) procent kommer från privata finansiärer. Innovationsbrons nyinvesteringar har därmed växlats upp 0,8 (2,5) gånger med privat kapital. Av årets nyinvesteringar är det 22 (25) bolag, 63 (60) procent, som är, eller har varit, anslutna till en inkubator som deltagit i något av Innovationsbrons inkubatorprogram. I de bolag där Innovationsbron följdinvesterade under 2012 uppgår medfinansieringen under samma period till 172 (148) miljoner kronor, varav 87 (74) procent kommer från privata finansiärer. Innovationsbrons följdinvesteringar har därmed växlats upp 3,4 (3,4) gånger med privat kapital. Innovationsbrons innehav består till största delen av direktägda portföljbolag och därutöver av andelar i fondbolag, som i sin tur investerar i portföljbolag. Innovationsbron hade vid utgången av 2012 innehav i 155 (142) portföljbolag. hade vid samma tidpunkt innehav i 172 (160) portföljbolag. Vid årets slut hade koncernen även innehav genom delägande i 12 (15) fonder som i sin tur äger andelar i ett 50-tal (70-tal) företag. Under året genomförde Innovationsbrokoncernen i enlighet med tidigare ingångna avtal följdinvesteringar i fonder om 1,2 (7,6) miljoner kronor. Innovationsbron kräver minst 50 procents medfinansiering för att inkubatorer ska kunna beviljas driftsfinansiering. Under 2012 svarade Innovationsbrons inkubatorprogram för 28 (27) procent av inkubatorernas driftsfinansiering. Under första halvåret 2012 attraherade 84 (80) bolag i inkubatorerna 147 (216) miljoner kronor i ägarkapital (i 2011 års värde svarade ett bolag för över 100 miljoner kronor). Mål: Hög kundnöjdhet Innovationsbron genomför regelbundet kundundersökningar av portföljbolagen. Undersökningen som gjordes 2012 baserades på telefonintervjuer med 82 portföljbolag där Innovationsbron investerade ägarkapital under , vilket motsvarar en svarsfrekvens på 89 procent. Tre av fyra företag ger Innovationsbron ett högt helhetsbetyg och lika många anser att Innovationsbron motsvarar deras förväntningar. Det är en minskning från förra året, då fyra av fem portföljbolag gav Innovationsbron ett högt helhetsbetyg. Två av tre portföljbolag (65 procent) anger att Innovationsbrons investering var helt avgörande för bolagets överlevnad och 71 procent instämmer i att Innovationsbrons investering medförde att deras produkt/tjänst snabbare nådde marknaden. I de flesta frågor som rör Innovationsbron som ägare ges goda betyg. Portföljbolagen anser att Innovationsbron har störst fördel jämfört med andra investerare/ägare när det gäller att vara tillräckligt långsiktiga och bidra med nätverk. Innovationsbrons styrelserepresentanter upplevs i regel som likvärdiga eller något bättre än andra ledamöter, förutom i frågan om branschkompetens. Fyra av fem företag (83 procent) instämmer i att deras kontaktpersoner på Innovationsbron tar ansvar och ger den support de förväntar sig. Mål: Hög effektivitet och kvalitet i produkter och processer Innovationsbron erbjuder en kedja av såddprodukter som kan länka i varandra och stötta en innovation hela vägen från idé till växande bolag. Det är därför viktigt att följa i vilken mån insatserna leder till vidare kommersialisering. En indikator på betydelsen av verifierande insatser är att ca 30 procent av de 45 företag som beviljades ImR under 2011 senare har erhållit en nyinvestering med Innovationsbron som en av de Portföljbolagens helhetsattityd till Innovationsbron % 100 % Hur nöjd är du med IB? Hur väl motsvarar IB dina förväntningar? Samarbete och nätverk

14 12 investerande parterna. Ytterligare ca 28 procent har genomfört en nyemission där inte Innovationsbron deltagit. Nästan 60 procent av de företag som beviljades ImR under 2011 har därefter erhållit ägarkapital. Bland de resterande 40 procenten finns företag som valt att inte fortsätta kommersialiseringen, där projektet dragit ut på tiden eller där man fått finansiering på annat sätt, företrädesvis från kund. Innovationsbrons såddfinansieringsinsatser ska leda till att företagen utvecklas så att de kan stå på egna ben och är attraktiva för kunder och efterföljande investerare. Under 2012 har Innovationsbron sålt hela sitt innehav i 22 (17) bolag, vilket inneburit ett kapitaltillskott om totalt 2,5 (30,5) miljoner kronor. Av dessa har 14 (6) bolag sålts till grundare och anställda, 2 (3) till industriell köpare, 5 (4) till finansiell köpare (t.ex. venture capital bolag) och 1 (4) bolag har sålts sedan de noterats på börs eller marknadsplats. Likvidation har slutförts i 2 (3) bolag och konkurs har slutförts i 3 (3) bolag. Därutöver har likvidation, konkurs eller rekonstruktion inletts i 5 (6) bolag. Del av Innovationsbrons innehav har sålts i 17 (14) bolag, vilket inneburit ett kapitaltillskott om 19,1 (1,8) miljoner kronor. Inkubatorerna ska ha effektiva processer för att utveckla nya kunskapsbaserade tillväxtföretag. Under 2012 lämnade 130 (151) projekt och företag inkubatorerna och blev så kallade alumni. I genomsnitt hade dessa utvecklats under 28 (26) månader i inkubatorerna. Fyra av fem, 82 (79) procent, av dessa alumni var aktiebolag. Mål: Ökad omsättning och sysselsättning Omsättningen i de portföljbolag där moderbolaget hade direkt innehav vid utgången av 2012 var 770 (565) miljoner kronor under 2011, och bolagen sysselsatte då 830 (681) personer 1). Om dotterbolagens direkta portföljbolag läggs till var omsättningen 941 (708) miljoner kronor och sysselsättningen (833) personer under Den totala omsättningen i de portföljbolag som Innovationsbrokoncernen hade innehav i under hela 2011 ökade med 27 (51) procent mellan och den totala sysselsättningen ökade med 20 (17) procent. Projekt och företag som är, eller har varit anslutna till inkubatorer, sysselsatte (3 600) personer och omsatte 3,0 (2,6) miljarder kronor Uppgifterna om omsättning och sysselsatta i alumniföretag inkluderar bara aktiebolag, vilket gör att den verkliga sysselsättningen och omsättningen i alumniföretag underskattas. Ökningen i omsättning mellan åren beror dels på tillväxt i företagen, dels på att nya företag har tillkommit. Några företag går också i konkurs. Om man enbart tittar på de aktiva aktiebolag som blivit alumni 2011 eller tidigare, och jämför deras utveckling mellan så har deras totala omsättning ökat med 19 (21) procent och den totala syssel sättningen ökat med 10 (8) procent. För företag med brutet räkenskapsår där uppgifter för 2011 saknas har istället tillväxten mellan använts för denna uträkning. Mål: Högre överlevnadsgrad Av inkubatorbolagen var 74 procent av de aktiebolag som blev alumni 2008 fortfarande aktiva tre år senare. Vid årets slut hade 5 (6) av de 172 (160) portföljbolag som koncernen har innehav i inlett likvidation, konkurs. eller rekonstruktion Mål: Ökade exportintäkter I undersökningen av portföljbolag där Innovationsbron har investerat ägarkapital under ställdes för första gången frågor om export. Hälften av bolagen uppger att de hade exportintäkter under Företag där Innovationsbron sitter i styrelsen har i större utsträckning än övriga exportintäkter, liksom de företag som med stöd från Innovationsbron har tagit del av Business Sweden tjänster. Åtta av tio bolag som inte hade exportintäkter räknade med att sälja på en internationell marknad inom tre år. 1) om ett portföljbolag är moderbolag i en koncern ingår hela koncernens omsättning och sysselsättning, vilket inte räknades med förra året. Samarbete och nätverk

15 13 Utnämningar och priser Flera av de bolag som Innovationsbron har satsat såddkapital i har tilldelats utnämningar och priser under året. Ett urval är: Innovationsbron vann i april 2012 Swedfundpriset för årets mest samhällsnyttiga investering. Priset belönade en private equity-aktör som hade gjort en samhällsnyttig investering under 2011, och avsåg Innovationsbrons investering i företaget HiNation. Företaget har utvecklat en liten portabel lampa och batteriladdare som drivs helt av solceller. bonesupport var med på Red Herrings lista över de 100 hetaste teknikbolagen i Europa. ekobalans Fenix och Zemission var med på Nordic Cleantech Opens lista över de 25 bästa nystartade miljöteknikföretagen i Norden. Axiomatics, Diasend, Exini Diagnostics, Microdata Telecom Innovation Stockholm, Twingly, Infobric, Scandidos och Vehco fanns med på Deloittes lista Sweden Technology Fast 50, som korar de 50 snabbast växande teknikföretagen i Sverige. Absilion, Actiwave, Agricam, DoReMi, Malvacom, Neo technology, Protaurius, Scint-x, och Sensabues var med på listan över Sveriges 33 hetaste unga teknikföretag som väljs ut av tidningarna Affärsvärlden och Ny Teknik. Donya Labs vann Innovationsbron egna pris Årets Tillväxtstjärna, för att de bl.a. lyckats lansera och sälja sin produkt på den mycket krävande spelutvecklingsmarknaden. Samarbete och nätverk

16 14 Innovationsbron i samhället Eftersom Innovationsbron verkar i tidiga skeden är det viktigt att verksamheten har ett hållbarhetsperspektiv på arbetet med före tagen och att medarbetarna har kompetens inom området. Som statligt bolag har Innovationsbron ett särskilt ägar krav att ligga i framkant i arbetet med frågor som rör hållbarhet, arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald och etik. Styrelsen fastställer i bolagets strategi för att Innovationsbron ska säkerställa att samhällsansvaret inte greras i bolagets verksamhet. Innovationsbron ska arbeta systematiskt med att styra och följa upp hållbarhetsarbe tet i verksamheten samt verka för att portföljbolag och inkubatorerna lever upp till goda principer för hållbarhet. Innovationsbron har sedan tidigare utarbetat en defini tion av hållbarhet, som innefattar delarna hållbart ledar skap, en hållbar värld, hållbara företag, samt ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. En förutsättning för att lyckas med att integrera hållbarhet i verksamheten är att alla anställda är medvetna om att hållbarhetsfrågor är cen trala för organisationen och att alla har en grundläggande kunskap. Samtliga medarbetare har därför erbjudits en endagsutbildning som genomförs av det Naturliga Steget. Utbildningen erbjuds även löpande till dem som inte har deltagit vid tidigare utbildningstillfällen. Ansvar och utveckling ur ett ekonomiskt perspektiv Innovationsbron ska förvalta, investera och ansvarsfullt an vända ett kapital från olika former av offentlig finansiering för att uppnå sina mål. Kapitalet kommer huvudsakligen från staten (delvis via Vinnova), från regionala intressenter och från EU, se tabell. Effekterna av Innovationsbrons verksamhet i ett eko nomiskt perspektiv är både direkta och indirekta. Vid en investering blir effekterna direkta i investeringsobjektet, men kan samtidigt indirekt påverka andra att våga investera. Innovationsbron verkar även indirekt genom att stödja 46 inkubatorer i Sverige med kompetens och finansiering. Aktiviteterna underlättar för aktörer att ta steget mot en kommersialisering genom att minska riskerna och stärka kompetensen hos alla inblandade. I tabellen på nästa sida illustreras Innovationsbrons ekonomiska värdeskapande på ett antal områden. Offentlig finansiering av Innovationsbrons verksamhet Finansiär1) Ändamål Staten via Vinnova Staten Staten Staten Staten EU Regioner och kommuner Delfinansiering av inkubationsprogram Innovationsstöd Verifieringsinsatser Bioverifiering Projektbidrag Projektbidrag Samarbetsprojekt Totalt Mkr 2012 Mkr ,0 135,0 15,0 0,0 26,2 7,3 0,3 70,0 110,0 10,0 8,8 9,0 13,3 Mkr ,0 50,0 5,0 4,0 8,6 18,3 233,8 221,1 135,9 Finansieringsform Anslag Anslag Anslag Bidrag Bidrag Bidrag Bidrag Uppställningen avser hela koncernen. Teknopol AB ingår tom ) Anslag från staten som utbetalas via Vinnova har fr o m 2012 redovisats som intäkt. Jämförelseår har ändrats i enlighet. Samarbete och nätverk

17 15 Ansvar och utveckling ur ett socialt perspektiv Innovationsbron ska kännetecknas av att ha kompetenta medarbetare och vill vara ett föredöme och ligga i framkant i arbetet med frågor som rör friska arbetsplatser, jämställdhet, mångfald och etik. Innovationsbrons medarbetare Samtliga medarbetare, förutom VD, i Innovationsbron omfattas sedan av kollektivavtalet Tjänstemanna avtal Utveckling och Tjänster mellan Almega, Ledarna, Unionen och Sveriges Ingenjörer. Forskarpatent i Syd AB, Sydsvensk Entreprenörfond AB och Teknoseed I AB har inget kollektivavtal. (moderbolaget) hade 57 (50) medarbetare vid utgången av år 2012, varav 95 (94) procent var tillsvidareanställda och 86 (94) procent var anställda på heltid. För uppdelning på anställningsort, se tabellen på sidan 16. I Lund ingår även koncernbolagen Forskarpatent i Syd AB, Sydsvensk Entreprenörfond AB och Teknoseed I AB. Medarbetardialog Innovationsbron har som mål att regelbundet genomföra medarbetarundersökningar för att främja en kultur där varje medarbetare med lätthet kan komma till tals, känna delaktighet och utvärdera arbetstillfredsställelsen samt för att skapa en tydlig plattform för att lättare kunna identifiera områden där förbättringar bör ske. Medarbetarundersökningen genomfördes under perioden juni-augusti och innehöll 104 frågor inom områden som arbetsmiljö, arbetsuppgifter, kompetensutveckling, kommunikation, jämställdhet och ledarskap. Under 2012 lades ett extra frågeområde om den kommande sammanslagningen med Almi till för att inhämta medarbetarnas åsikter om bland annat förändringskommunikation. Som tidigare anlitades företaget Netigate för att säkerställa anonymitet och skapa ett jämförbart material. Resultatet i medarbetarundersökningen 2012 var mycket bra. Endast ett medeltal hamnade under 3 på en 5-gradig skala där 5 är bästa betyg. Det lägsta betyget avsåg frågan om hur medarbetarna upplever att Innovationsbrons kommunikation via Twitter fungerar, där svaret landade på medeltalet 2,84. De områden som framkom som utvecklingsområden var: kommunikationskanaler, arbetsbelastning och arbetsfördelning samt Innovationsbrons utveckling. Området kompetensutveckling, som fanns med bland utvecklingsområdena under 2011, blev Årets raket, dvs. det område som hade den största procentuella ökningen i medeltal. Detta speglar den satsning som Innovationsbron gjort under Flera interna och externa utbildningssatsningar har genomförts, med stort fokus på den operativa verksamheten. I de öppna svaren i medarbetarundersökningen gavs många bra förslag på förbättringar. Att låta medarbetarna komma med förslag på konkreta förbättringsåtgärder är en ständigt pågående process och sker dels genom gruppgenomgångar inom alla avdelningar och dels i enskild dialog mellan chef och medarbetare, bl.a. under det årliga medarbetarsamtalet. Ekonomiskt värdeskapande Genererade värden Intressenter Mkr 2012 Mkr 2011 Mkr 2010 Intäkter Anslag 1) Staten 226,2 190,0 100,0 Externa bidrag EU och myndigheter/samarbetspartners 7,7 31,2 35,9 Fakturerade intäkter Kunder 3,4 4,4 2,2 Konvertering av Insats mot Royalty till ägarkapital Företag, entreprenörer och kapitalägare 0,0 2,4 0,0 Royalty och licensintäkter Utvecklingsbolag och forskare 0,5 0,6 1,2 Övrigt Samarbetspartners 0,5 0,4 0,4 Totalt intäkter 238,3 229,0 139,7 Distribuerade värden Intressenter Mkr 2012 Mkr 2011 Mkr 2010 Kostnader Verksamhetskostnader Forskare, entreprenörer, inkubatorer och samarbetspartners 100,5 99,6 114,8 Övriga externa kostnader Leverantörer 35,6 38,1 40,4 Personalkostnader Anställda 70,9 69,2 83,0 Totalt kostnader 207,0 206,9 238,1 Investeringar Ägarkapital Företag, entreprenörer och kapitalägare 97,8 98,3 82,7 Låneprodukter 2) Företag, entreprenörer och kapitalägare 4,8 2,9 6,8 Totalt investeringar 102,6 101,2 89,5 Uppställningen avser hela koncernen. Teknopol ingår tom ) Anslag från staten som utbetalas via Vinnova har fr o m 2012 redovisats som intäkt. Jämförelseår har ändrats i enlighet. 2) Innovationsbron erbjuder inte lån sedan september Belopp för 2011 och 2012 avser förskotterade medel för nyemission. Samarbete och nätverk

18 16 Könsfördelning i Koncern Kvinnor Män Ledningsgrupp Kvinnor Män Styrelse Kvinnor Män Åldersfördelning per tjänstekategori Antal Antal Styrelse Ledning Stödfunktioner Operativa tjänster 2011 Jämställdhet och mångfald Innovationsbron ska vara en ickediskriminerande arbetsplats och utgångspunkten för mångfaldsarbetet är att alla medarbetare ska behandlas med respekt oavsett ålder, kön, sexuell läggning, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck. Innovationsbron strävar efter att arbeta aktivt och kontinuerligt med mångfaldsfrågor för att skapa ett inbjudande, dynamiskt och trivsamt arbetsklimat. Endast 9 procent av Innovationsbrons anställda är själva födda eller har en förälder som är född utanför Sverige. Detta har identifierats som en brist av ledningsgruppen och är därför jämte jämställdhetsaspekten en fråga som är integrerad i rekryteringsprocessen. Under årets rekryteringar har detta betonats särskilt till bolagets rekryteringspartners och Innovationsbron ser gärna en mångfald av sökanden till samtliga tjänster. Sedan november 2009 följer Innovationsbron regeringens riktlinjer för lönesättning. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Lönerna inom Innovationsbron är individuella och differentierade. Lön och löneutveckling bestäms utifrån arbetsuppgifter, kompetens och resultat. Innovationsbron strävar efter en jämlik lönesättning. Förhållandet mellan kvinnors medellön och mäns medellön inom koncernen var 79 procent per 31 december För operativa tjänster var förhållandet mellan kvinnors medel lön och mäns medellön 72 procent, för stödfunktionerna 90 procent och för ledningsgruppen 78 procent. Vid årsskiftet var 30 procent av ledamöterna och 3 av ordförandena i inkubatorernas styrelser kvinnor. Arbetsmiljö och hälsa Innovationsbron bedriver ett aktivt arbete för att förebygga ohälsa och bidra till medarbetarnas friskhet. Det är ett viktigt fokusområde eftersom förbättrad hälsa medför både en förbättrad livskvalitet för medarbetarna och en kostnadsbesparing för koncernen. Samtliga medarbetare erbjuds sjukvårdsförsäkring samt ett friskvårdsbidrag för fysisk träning, rökavvänjning, viktminskning m.m. För att inspirera till mer aktivitet i vardagen anordnades under året en aktivitetstävling på moderbolaget, i samarbete med Minovi som är ett av Innovationsbrons portföljbolag. I tävlingen deltog 36 procent av medarbetarna. Under 2012 har 60 procent av medarbetarna utnyttjat företagets friskvårdsbidrag, vilket är en ökning med 3 procentenheter från 2011 och 9 procentenheter från Styrelse Ledning Stödfunktioner Administratörer Operativa tjänster Anställningsform och anställningsavtal Lund 1) Göteborg Linköping Stockholm Uppsala Umeå Luleå Tillsvidareanställda 15 (17,29) 9 (9,8) 4 (5,5) 16 (14,13) 6 (6,6) 3 (3,3) 1 (1,1) Visstidsanställda 0 (0, 8) 0 (1,6) 0 (0,0) 3 (3,3) 0 (0,0) 0 (0,1) 0 (0,0) Heltidsanställda 10 (11,27) 8 (7,10) 4 (5,5) 17 (16,16) 6 (6,6) 3 (3,4) 1 (1,1) Deltidsanställda 5 (6, 10) 1 (3,4) 0 (0,0) 2 (1,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) Siffrorna inom parentes är siffror för 2011 och ) Inklusive personal på dotterbolag. Antal Löneförhållande 40 Antal män Antal kvinnor Relativt löneläge mellan kvinnor och män i procent 1) Styrelse Ledning Stödfunktioner Administratörer Operativa tjänster Ledningsgrupp 3 (4, 4) 2 (2,2) 78 (85, 90) Stödfunktioner 2 (2, 3) 13 (12, 14) 90 (87, 81) Operativa tjänster 29 (29, 30) 8 (9, 13) 72 (72, 90) 2) Siffror inom parentes är från 2011 och ) en siffra under 100 betyder att män har högre medellön än kvinnor. 2) gruppen affärstöd inkluderas i operativa tjänster. Samarbete och nätverk

19 17 I medarbetarundersökningen som genomfördes under perioden juniaugusti fanns det två frågeområden som behandlade arbetsmiljö, både den fysiska arbetsmiljön och den psykosociala. På frågan Tycker du att den fysiska arbetsmiljön på Innovationsbron är mycket bra totalt sett? svarade nu 100 procent av medarbetarna positivt (100 procent 2011 och 90 procent 2010). När det gäller den psykosociala arbetsmiljön så var 98 procent positiva (100 procent var positiva 2011 och 98 procent 2010). Innovationsbron ser detta som ett mycket bra resultat. Medarbetarna uttrycker i undersökningen en stark tilltro till varandra och upplever att medarbetarrelationerna är mycket bra. Sjukfrånvaron inom koncernen är låg. För år 2012 var den totalt 3,19 procent, vilket är en ökning med 1,66 procentenheter jämfört med år 2011 då var den totalt 1,53 procent. Uppdelat på män och kvinnor var sjukfrånvaron 1,08 procent respektive 6,07 procent. Inga olycksfall eller arbetsskador har rapporterats. Av integritetsskäl redovisas inte en utförligare nedbrytning av detta nyckeltal. Ansvar och utveckling ur ett miljömässigt perspektiv Miljöfrågorna ska vara en integrerad del i all Innovationsbrons verksamhet och bidra till att verksamhetsmålen uppfylls. Det övergripande målet för Innovationsbrons miljöarbete är att minimera verksamhetens skadliga miljöpåverkan. Innovationsbron har en aktuell miljöpolicy som uppdaterades VD ansvarar för verksamhetens miljöaspekter och alla medarbetare ansvarar för att följa miljöpolicyn. Externt ska Innovationsbron verka för att öka inflödet av kommersialiserbara innovationer inom miljöområdet, och stödja vidareutveckling av sådana innovationer till nya tillväxtföretag. Möjligheter att minska miljöpåverkan finns framför allt inom fyra områden: resor och transporter, inköp och leverantörer, avfall och pappersförbrukning samt energi. I miljöpolicyn anges riktlinjer för dessa områden. För att minska påverkan på miljön, sänka resekostnader och korta medarbetarnas restid använder Innovationsbron också verktyg för Internetbaserade möten. Ledningsgruppen genomför huvudsakligen sina möten på Internet och systemen används även för daglig kommunikation och interna projekt som involverar medarbetare på flera orter. Under 2012 genomfördes en utvärdering av Innovationsbrons portföljbolag, som visade att fyra av fem bolag anser att de har god kunskap om den påverkan på miljön deras erbjudande har. 23 procent av bolagen har genomfört livscykelanalys och knappt 20 procent har en CSR-policy och hanterar sina leverantörer utifrån ett CSR-perspektiv. Innovationsbron har inte fått några böter eller andra sanktioner till följd av brott mot miljölagstiftning och bestämmelser. Särskilda satsningar på miljöteknik I regeringens miljöteknikstrategi som presenterades den 1 september 2011 fick Innovationsbron uppdraget att fram till och med 2014 genomföra en riktad satsning på inkubatorutveckling med inriktning på miljöteknikområdet. Inom satsningen har erfarenheter från tidigare projekt inom miljöteknikområdet integrerats. Innovationsbron har tilldelat medel till tre inkubatorer under perioden för att öka samverkan mellan inkubatorer, inkubatorbolag och etablerad industri inom miljöteknik området samt vidare tilldelat medel till två inkubatorer under perioden för att göra en internationaliseringssatsning inom miljöteknikområdet. Innovationsbron har även bidragit till en kapitalmarknadsdag inom miljöteknikområdet vilket även flera andra aktörer inom regeringens miljötekniksatsning gjort under Tillsvidareanställda som börjat på Innovationsbron Sjukfrånvaro % Kvinnor Män Tillsvidareanställda som lämnat Innovationsbron Kvinnor Män Totalt Män Kvinnor Samarbete och nätverk

20 18 Förvaltningsberättelse Styrelse och verkställande direktören för Almi Innovationsbron AB, organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning för koncernen och moderbolaget avseende verksamheten för Start och utveckling av fler nya kunskapsintensiva tillväxtföretag Innovationsbron har under 2012 haft regeringens uppdrag att förmedla utvecklingskapital av olika slag och stöd till affärsutveckling, inklusive inkubatorverksamhet. Affärsidéerna kan vara baserade på såväl tjänste- som produktinnovation. I Innovationsbrons uppdrag anges att huvuddelen av verksamheten ska vara fokuserad på såddfinansiering. Av de produktrelaterade insatserna under 2012 som omfattade 203,6 (202,3) miljoner kronor avsåg 63 (69) procent såddfinansiering och 37 (31) procent inkubation. Väsentliga händelser under året Hög investeringstakt Innovationsbron har under året genomfört 95 (87) investeringar i portföljbolag till ett belopp om 103,5 (101,6) miljoner kronor, varav 7,3 (10,8) miljoner kronor tillkommit genom konvertering av, i huvudsak, tidigare lån eller ImR (insats mot royalty). Nyinvesteringar gjordes i 35 (42) bolag och följdinvesteringar i 60 (45) bolag. Antalet portföljbolag i koncernen har under året ökat med 12 (15) stycken till 172 (160) bolag. Återflöde av kapital Innovationsbron frigjorde under året 31,4 (40,6) miljoner kronor varav 21,6 (33,0) miljoner kronor genom avyttring, helt eller delvis av 48 (43) stycken portfölj- och fondbolag, tilläggs köpeskilling avseende tidigare års avyttringar av 5 (0) stycken bolag samt amorteringar av lån. Nokia förvärvade i juli 2012 Scalado AB:s bildbehandlingsteknik för mobiltelefoner. TeknoSeed beräknas under perioden från 2012 fram till 2015 tillföras medel som resultat av detta förvärv, dock har en merpart av dessa totala medel, drygt 14 Mkr, tillförts under Q Resultatet från försäljning av andelar i portfölj- och fondbolag 2012 var totalt 10,2 (10,2) miljoner kronor fördelat med 7,2 (8,2) miljoner kronor på avyttringar av 28 (27) i sin helhet och 16 (13) delförsäljningar av portföljbolag och 1,0 (2,0) miljoner kronor på avyttringar av 4 (3) fondbolag samt tilläggsköpeskilling avseende tidigare års avyttringar i bolag med 2,0 (0) miljoner kronor. Det ackumulerade resultatet under innehavstiden av dessa försäljningar uppgår till -43,4 (-17,5) miljoner kronor, varav -35,0 (-9,2) hänför sig till portföljbolag och -8,4 (-8,3) till fondbolag. Innovationsbrons investeringar skapar privat medfinansiering Innovationsbrons investeringar i ägarkapital i portföljbolag beräknas sammantaget under 2012 ha medfört privat medfinansiering med en faktor 1:0,8 (1:2,5) vid nyinvestering och en faktor 1:3,4 (1:3,4) vid följdfinansiering. Utökad satsning på inkubation och tillväxtföretagande Regeringen tillförde Innovationsbron 35 miljoner kronor för 2012, 35 miljoner kronor 2013 och en option på ytterligare 30 miljoner kronor för 2014 för att vidareutveckla företagsinkubation i Sverige och stärka förutsättningarna för kunskapsintensivt företagande. Sammanslagning mellan Innovationsbron och Almi, regeringens proposition 2011/12:99 Vårändringsbudget för 2012 För att bättre ta till vara potentialen till innovation och tillväxt hos företag i hela landet aviserade regeringen i budgetpropositionen för 2012 en reformering av det statliga riskkapitalsystemet. Ett syfte var att stärka förutsättningarna för kommersialisering av kunskapsintensiva idéer i tidiga skeden för att bättre kunna tillgodose ett varierande behov av marknadskompletterande riskkapital i hela landet. Förvaltningsberättelse

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktade sig till inkubatorer som arbetar med utveckling

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktar sig till inkubatorer som arbetar med utveckling av

Läs mer

Innovationsbron AB Anders Nilsson, manager Incubation development www.innovationsbron.se 2012 INNOVATIONSBRON

Innovationsbron AB Anders Nilsson, manager Incubation development www.innovationsbron.se 2012 INNOVATIONSBRON Innovationsbron AB Anders Nilsson, manager Incubation development www.innovationsbron.se 2012 INNOVATIONSBRON Vår vision Sverige är internationellt ledande på att omsätta forskning & innovation till framgångsrika

Läs mer

Innovationsbron SiSP 17/11

Innovationsbron SiSP 17/11 Innovationsbron SiSP 17/11 Katarina Segerborg Vision Innovationsbron medverkar till att Sverige är internationellt ledande i att omsätta forskning och innovation till framgångsrika och hållbara affärer

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014 Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 21 Inkubatorer har etablerats över hela världen som ett viktigt verktyg för att utveckla nya innovativa tillväxtföretag. Det totala antalet inkubatorer i

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr

Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr Bilaga till Protokoll den 10 mars 2017, 5, N2016/03278/BSÄ (delvis) Näringsdepartementet Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr. 556481-6204 A. Bolagets uppdrag 1 Bakgrund Syftet med Almi Företagspartner

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndigheten Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndighetens uppdrag: Att arbeta för ett tryggt,

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Västerås Science Parks finansieringsdag Västerås Science Park verkar för att ge företagare och entreprenörer i Västmanland inblick i vilka finansieringsalternativ

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt N2015/4705/KF C 2015-1127 SC 2015-0085 Regeringskansliet Näringsdepartementet Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt SOU 2015:64 Chalmers tekniska högskola 412 96

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation v Innovationsklimatet i Sverige Sverige hamnar ofta högt på rankingar Innovation Scoreboard Anses svaga på Kommersialisering. Har bra infrastruktur och resurser

Läs mer

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Linder Cecilia Datum 2016-11-14 Diarienummer KSN-2016-2333 Kommunstyrelsen Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre 2017-2019

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Sammanfattning. Mitt uppdrag

Sammanfattning. Mitt uppdrag Sammanfattning Mitt uppdrag Enligt direktiven (2007:169), bilaga 1, ska jag göra en översyn av de statliga finansieringsinsatserna för nya, små och medelstora företag (SME-företag). Jag ska analysera hur

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

EU:s regionala utvecklingsfond

EU:s regionala utvecklingsfond EU:s regionala utvecklingsfond Revolverande Finansierings Instrument Kapitalförsörjning genom riskkapital Satsningen i region Norra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige 2014-2020

Läs mer

Delårsrapport Almi Företagspartner

Delårsrapport Almi Företagspartner Delårsrapport Almi Företagspartner 1 januari - 31 mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB 1(5) Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB ALMI Företagspartner Stockholm AB, nedan kallat Bolaget, ägs av ALMI Företagspartner AB (51 %) och av Stockholms läns landsting (49

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

SiSP Swedish Incubators & Science Parks. Branschorganisationen för Sveriges Inkubatorer och Science Parks

SiSP Swedish Incubators & Science Parks. Branschorganisationen för Sveriges Inkubatorer och Science Parks SiSP Swedish Incubators & Science Parks Branschorganisationen för Sveriges Inkubatorer och Science Parks 2009 SiSPs syfte SiSP skall bidra till att utveckla optimala förutsättningar för Sveriges Inkubatorer

Läs mer

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), nedan kallat moderbolaget, och av Regionförbundet

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond Uppbyggnad av en såddkapital- och en riskkapitalfond med inriktning mot Cleantech för tillväxt inom Energi- och Miljöteknik i Fyrbodal och Västra Götalandsregionen

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla

Läs mer

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Sida 1 (3) Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), nedan kallat moderbolaget,

Läs mer

EU:s regionala utvecklingsfond

EU:s regionala utvecklingsfond EU:s regionala utvecklingsfond Revolverande Finansierings Instrument Kapitalförsörjning genom riskkapital Satsningen i region Småland och Öarna Uppstartsmöte Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

o l ~ SALA Bilaga KS 2014/9/1 Västmanlandsfonden ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING EKONOMIKONTORET

o l ~ SALA Bilaga KS 2014/9/1 Västmanlandsfonden ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING EKONOMIKONTORET ~ SALA Bilaga KS 2014/9/1 ~KOMMUN 1 (2) 2014-01-02 VlTRANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING EKONOMIKONTORET o l Västmanlandsfonden Västmaniandsfonden begär i bifogad skrivelse daterad 2013-12-13 "att kommunstyrelsen

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

Utlysning av inkubatorprogrammet 2005-2007. Inkubatorprogrammet

Utlysning av inkubatorprogrammet 2005-2007. Inkubatorprogrammet Inkubatorprogrammet Ökad tillväxt från affärsskapande av forskningsrelaterade kunskapsintensiva affärsidéer 1 Sammanfattning Pilotprogrammet VINNKUBATOR startades av VINNOVA våren 2003. Programmet koncentrerades

Läs mer

Från forskning till företag

Från forskning till företag Från forskning till företag LUIS Lunds Universitets innovationssystem Vi skapar tillväxt av forskning LUIS är navet för innovation och kommersialisering vid Lunds universitet. Med vår hjälp omvandlas värdefull

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare?

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? 1. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010 1. 134

Läs mer

Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet

Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet SWElifes förslag till finansiering av utveckling av LS bolag i tidig fas 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius

Läs mer

Swedish Incubators & Science Parks

Swedish Incubators & Science Parks Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges inkubatorer och science parks Inspel angående svensk inkubationsverksamhet Sveriges inkubatorer är kärnprocesser både

Läs mer

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser för nya, små och medelstora företag. Dir. 2007:169

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser för nya, små och medelstora företag. Dir. 2007:169 Kommittédirektiv Statliga finansieringsinsatser för nya, små och medelstora företag Dir. 2007:169 Beslut vid regeringssammanträde den 6 december 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska

Läs mer

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Östergötland AB samt finansiering av verksamheten 2017

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Östergötland AB samt finansiering av verksamheten 2017 BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Malin Thunborg 2016-08-15 Dnr: RUN 2016-254 Regionutvecklingsnämnden Ägaranvisning för Almi Företagspartner Östergötland AB samt finansiering av verksamheten 2017 Region

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009 Finansieringssituationen för små och medelstora företag Presentation 1. 2 Mars 2009 Företagens finansieringssituation - Låneindikatorn 150 bankkontorschefer intervjuades perioden 8 december 15 december

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Kommittédirektiv Statliga finansieringsinsatser Dir. 2015:21 Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga behovet av statliga marknadskompletterande

Läs mer

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286.

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Utveckla din ide Utveckla ditt foretag Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Har du en idé eller vill utveckla ditt företag? Hos oss får du hjälp på vägen med att förverkliga dina planer. Oavsett

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Statliga finansieringsinsatser

Statliga finansieringsinsatser N 2015:02 Hans Rydstad Särskild utredare 2015-06-02 Uppdraget till utredaren Kartläggning och analys: utbud och efterfrågan på finansiering (SMF) statliga finansieringsinsatser instrument och metoder för

Läs mer

27 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Halland 2016 RS160457

27 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Halland 2016 RS160457 27 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Halland 2016 RS160457 Ärendet För att genomföra ägaranvisningens intentioner föreslås att Region Hallands del av basanslaget ligger kvar på samma nivå som de senaste

Läs mer

2007-05-10 N2007/4596/ENT (delvis) N2006/9663/ENT N2007/2432/ENT Verket för Näringslivsutveckling Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm

2007-05-10 N2007/4596/ENT (delvis) N2006/9663/ENT N2007/2432/ENT Verket för Näringslivsutveckling Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm Regeringsbeslut I 12 Näringsdepartementet 2007-05-10 N2007/4596/ENT (delvis) N2006/9663/ENT N2007/2432/ENT Verket för Näringslivsutveckling Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm Program för att främja kvinnors

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

med anledning av prop. 2015/16:110 Staten och kapitalet struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt

med anledning av prop. 2015/16:110 Staten och kapitalet struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:3357 av Penilla Gunther (KD) med anledning av prop. 2015/16:110 Staten och kapitalet struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt Förslag till

Läs mer

Bidragsfinansiering av Stockholm Science City/Stiftelsen Vetenskapsstaden

Bidragsfinansiering av Stockholm Science City/Stiftelsen Vetenskapsstaden PM 2007: RI (Dnr 301-3152/2007) Bidragsfinansiering av Stockholm Science City/Stiftelsen Vetenskapsstaden Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Stiftelsen Vetenskapsstaden medges

Läs mer

BILAGA 1 PILOTPROJEKTEN. Ideon Innovation: The Creative Plot

BILAGA 1 PILOTPROJEKTEN. Ideon Innovation: The Creative Plot BILAGA 1 PILOTPROJEKTEN Ideon Innovation: The Creative Plot Projektperiod: 2011-11-01 2013-06-30 Region: Skåne www.ideoninnovation.se www.thecreativeplot.se Ideon Innovation är en av flera inkubatorer

Läs mer

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1)

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012 STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2012 STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Riskkapital Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Lite om ALMI INVEST Vårt investeringsfokus Life Science, varför

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi

Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi 30 mars 2012 Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationskraft är unik. Näringslivet är framgångsrikt och kunskapsintensivt, tjänstesektorn

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-11-28 i (i) LS 1209-1261 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2 *12-1 1 00 009 - Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Erfarenheter och effekter av venture capital. Anders Isaksson

Erfarenheter och effekter av venture capital. Anders Isaksson Erfarenheter och effekter av venture capital Anders Isaksson PhD, Universitetslektor anders.isaksson@chalmers.se Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation CHALMERS 1 The good 2 And the bad!

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Yttrande över betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64, från Göteborgs universitet

Yttrande över betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64, från Göteborgs universitet Institutet för innovation och samhällsförändring YTTRANDE 1 / 5 2015-09-14 dnr VR 2015/73 Näringsdeparementet Enheten för Kapitalförsörjning Henrik Levin Ert Dnr:N2015/4705/KF Yttrande över betänkandet

Läs mer

KUNSKAP OCH NÄTVERK FÖR SNABBARE TILLVÄXT OCH FRAMGÅNG

KUNSKAP OCH NÄTVERK FÖR SNABBARE TILLVÄXT OCH FRAMGÅNG KUNSKAP OCH NÄTVERK FÖR SNABBARE TILLVÄXT OCH FRAMGÅNG Per Bengtsson vd 2017-02-01 Vad är UIC? En av landets främsta företagsinkubatorer. Världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med

Läs mer

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling Innovation enligt vår definition Ny kunskap blir till nytta och handling Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Samverkan Vi har som mål att genom bred

Läs mer

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Västerås den 3 mars 2015 1 Från Arjeplog till Malmö Nationell myndighet Finns på 9 orter Cirka 370 medarbetare Intensiv global konkurrens

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet Information Nationella Regionalfondsprogrammet 1 1 Regionalfonden 2014-2020 Nio program i Sverige 6 2 3 4 5 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. Affärsutvecklingscheckar i Skåne

Från idéer till framgångsrika företag. Affärsutvecklingscheckar i Skåne Affärsutvecklingscheckar i Skåne Almis vision Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt,

Läs mer

Hållbart värdeskapande genom aktivt ägande

Hållbart värdeskapande genom aktivt ägande Hållbart värdeskapande genom aktivt ägande Smögen 23 juni 2015 FTABs uppdrag enligt bolagsordning Fouriertransform ABs FTAB s uppdrag enligt bolagsordning Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Därför fokuserar staten på hållbarhet

Därför fokuserar staten på hållbarhet Därför fokuserar staten på hållbarhet Finansmarknadsminister Peter Norman 9 april 2014 Staten en stor bolagsägare En av Sveriges största bolagsportföljer 51 bolag 42 helägda och 9 delägda 2 noterade bolag

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Ärende 16 Ansökan om medfinansiering för Inkubera i Örebro AB enligt avtal för år 2016

Ärende 16 Ansökan om medfinansiering för Inkubera i Örebro AB enligt avtal för år 2016 Ärende 16 Ansökan om medfinansiering för Inkubera i Örebro AB enligt avtal för år 2016 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-11-23 KS 2015.0316 Handläggare Karin Björkman, GP Kommunstyrelsen Ansökan om medfinansiering

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer