BOSTÄDER S.17 HÄLSA OCH MOTION S.21 AFFÄRSRESANDE S.25 INVESTERINGAR S.29 INNEHÅLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOSTÄDER S.17 HÄLSA OCH MOTION S.21 AFFÄRSRESANDE S.25 INVESTERINGAR S.29 INNEHÅLL"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2014

2 INNEHÅLL Året i korthet 3 Tagehus utveckling 4 Tagehus i korthet 5 VD-ord 6 Ordförande-ord 8 Detta är Tagehus 9 Resultat och nyckeltal Bostäder 17 Hälsa och motion 21 Affärsresande 25 Investeringar 29 Organisation och medarbetare 31 Styrelse och ledning 33 Finansiering 34 Tagehus Holding AB Förvaltningsberättelse 36 Resultaträkning 39 Balansräkning 40 Rapport över förändring i eget kapital 42 Kassaflödesanalys 44 Tilläggsupplysningar 45 Noter 50 Revisionsberättelse 58 T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 59 Koncernresultaträkning 61 Koncernbalansräkning 62 Definitioner 64 Fastighetsförteckning 65 Adresser 66 BOSTÄDER S.17 Efter ytterligare förvärv under året erbjuder Tagehus cirka hyreslägenheter i Åre, Norrtälje samt på Lidingö. Credentia byggstartade drygt 155 bostadsrätter i Norrtäljeområdet. Bostadsmarknaden är långsiktigt intressant för Tagehus. HÄLSA OCH MOTION S.21 Genom Medleys försorg erbjuds bad och friskvård i drygt 20 kommuner från Umeå till Lomma. Verksamheten kan ramas in i ett nybyggt badhus från Tagebad, vilket Järfälla kommun fattade beslut om i år. För skidåkare och friluftsmänniskor erbjuder Åre Ski Inn gästerna mat och avkoppling. Hälsa och motion är en marknad i tillväxt och långsiktigt intressant. AFFÄRSRESANDE S.25 Rockton hyr ut regionalflygplan till exempelvis Braathens Regional, brittiska Eastern Airways eller skotska Loganair. Väl framkommen kanske incheckning sker på Time Hotel i Stockholm, Marriott i Amsterdam, eller så är det möte i en av kontorsfastigheterna i Amsterdam eller konferens på Tammsvik. Rese- och besöksnäringarna är i tillväxt och långsiktigt intressanta marknader. INVESTERINGAR S.29 Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde om 28 Mdr kronor där Tagehus är en av huvudägarna.

3 ÅRET I KORTHET Rörelsens intäkter (799) Mkr* Förvaltningsresultat 124 (190) Mkr Årets resultat 211 (385) Mkr Eget kapital (2 540) Mkr Investeringar om 881 (168) Mkr Förvärv av tre fastigheter med 318 hyreslägenheter och kvadratmeter lokaler i Åre kommun samt tillträde till 460 lägenheter på Lidingö Tagebad deltog i upphandling av badhus i Järfälla kommun. Avtal väntas bli klart i juni 2015 Credentias produktionsstarter av lägenheter ökade kraftigt till 155 (59) lägenheter Standardhöjning och tydligare profilering av konferens- och weekendanläggningarna Tammsvik och Krägga Avyttring av gästgiveri och studentbostäder i Grythyttan som del i renodling * Observera att resultatet ovan summerar utfallen i de båda koncernerna Tagehus Holding AB samt T Ljungberg BV. Siffrorna är fiktiva i den meningen att de båda koncernerna redovisar sina resultat separat. Syftet här är endast att ge en bild av de båda koncernernas samlade resultat och ekonomiska ställning. TAGEHUS ÅRSREDOVISNING

4 MED ETT LÅNGSIKTIGT INVESTERINGSPERSPEKTIV 1940-talet Tagehus rötter sträcker sig tillbaka till den byggnadsfirma som Tage Ljungberg grundar i Stockholm Tage satsar på att bygga villor och lägenheter för att möta efterfrågan på bostäder efter andra världskriget. Verksamhetens omfattning är mindre och Tage känner personligen många av sina hyresgäster. Ärlighet, goda relationer till kunden samt att båda parter ska vara nöjda med affären hörde och hör fortfarande till de grundläggande värderingarna och 60-talen Verksamheten breddas till att även omfatta fastighetsägande samt förädling av befintliga fastigheter talet Tage Ljungbergs barn Åke Ljungberg och Birgitta Holmström börjar arbeta i firman talet I slutet av årtiondet delas verksamheten upp i två företag, LjungbergGruppen med främst kommersiella lokaler medan övriga innehav placerades i Tagehus Förvaltning AB talet T Ljungberg BV etableras i Nederländerna i samband med att en hotellfastighet förvärvas i centrala Amsterdam i början av 1990-talet. LjungbergGruppen börsnoteras talet LjungbergGruppen fusioneras med Atrium Fastigheter 2006 och bildar Atrium Ljungberg talet Tagehus Holding AB bildas 2010 och tar över merparten av verksamheten i Tagehus AB, före detta Tagehus Förvaltning AB. Förändringen sker i samband med en omstrukturering där Tagehus avyttrar samtliga bostadsfastigheter i centrala Stockholm och samtidigt ökar ägandet i Atrium Ljungberg. Med bas i fastigheter och fastighetsnära investeringar har Tagehus verksamhet kommit att utvecklas och breddas till att även omfatta andra investeringsområden. 4 TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2014 För Tage Ljungberg var det viktigt att båda parter skulle vara nöjda med affären. Det gäller än i dag.

5 TAGEHUS I KORTHET Tagehus är ett samlingsnamn för Tagehus Holding AB och det i Nederländerna baserade T Ljungberg BV med respektive dotterföretag. Investeringarna är främst fastighetsrelaterade och det finns både noterade och onoterade bolag i portföljen. Tagehus är familjeägt och har varit verksamt under tre generationer. Det kapital som har byggts upp har återinvesterats Mkr Intäkter Mkr Värde tillgångar 603 Antal medarbetare Till de strategiska investeringarna hör Atrium Ljungberg där Tagehus har en aktiv roll i styrelsen som en av huvudägarna. Det är Tagehus största investering i ett enskilt bolag. Till finansiella placeringar hör en begränsad kapitalförvaltning, inklusive värdepappershandel. På koncernnivå finns tolv medarbetare som är baserade på huvudkontoret i Stockholm medan ytterligare totalt 591 personer är anställda i tio olika dotterföretag i Sverige och Nederländerna. Vid utgången av 2014 hade de samlade tillgångarna ett marknadsvärde på (4 514) Mkr och det egna kapitalet uppgick till (2 540) Mkr. Tagehus Holding AB och T Ljungberg BV ägs av familjerna Ljungberg och Holmström tillsammans. TAGEHUS Uppdelningen av ägandet mellan Tagehus Holding och T Ljungberg BV är en del i Tagehus strategi för riskspridning. För att lättare se i vilken koncern en tillgång hör hemma markeras tillgångarna med AB respektive BV. AB Tillgångar som tillhör Tagehus Holding AB BV Tillgångar som tillhör T Ljungberg BV Årsredovisningen speglar verksamheten inom hela gruppen, inklusive T Ljungberg BV. Bolagen drivs av en gemensam företagsledning. Den formella delen av årsredovisningen för Tagehus Holding AB är upprättad enligt Bokföringsnämndens allmäna råd (K3-reglerna), vilket innebär en mer försiktig värdering av de bokförda värdena än vid marknadsvärdering enligt IFRS. Koncernredovisningen för T Ljungberg BV är upprättad enligt holländska redovisningsregler (Dutch GAAP). Sidorna utgör den formella årsredovisningen inklusive koncernredovisning för Tagehus Holding AB. Efter den formella delen följer ett utdrag ur T Ljungberg BV:s årsredovisning, innehållande förvaltningsberättelse, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. TAGEHUS ÅRSREDOVISNING

6 VD-ORD Hur vill ni sammanfatta 2014? Karl: Man kan säga att 2014 var ett år då Tagehus började gå tillbaka till rötterna. Vi förvärvade bostäder på Lidingö och i Åre. Vi köpte en hotellfastighet i Enköping medan Credentia i Norrtälje fortsatte att renodla mot bostadsproduktion samt ägande och förvaltning av bostäder. Credentia gjorde för övrigt ett imponerande arbete med att se över och stärka bostadsproduktionsdelen under fjolåret, vilket jag är stolt över. Samtliga aktiviteter ligger väl i linje med Tagehus byggmästartradition. Fredrik: Vi hade ett mellanår resultatmässigt, men ett starkt år affärsmässigt, det gäller såväl Sverige som Nederländerna. Det beror bland annat på att vi gjorde investeringar för framtiden inom samtliga affärsområden. Vi gjorde färre men större affärer, vilket är i linje med plan. Vad hörde till det viktigaste under året i Sverige respektive Nederländerna? Karl: Jag tycker att vi lyckades ta tillvara på de affärer som affärsområdena genererade. Fokus var på förvärv, nyproduktion och förvaltning av fastigheter. Ett stort arbete lades på vårt förslag till nytt badhus för Järfälla kommun vilket ledde till att vi fick ett tilldelningsbeslut i början av Det är vi mycket nöjda med. Fredrik: Genom att vi refinansierade hotellfastigheten i Amsterdam har vi ökat vårt handlingsutrymme för förvärv och nya offensiva investeringar lokalt. Hotellet hade ännu ett rekordår men kursdifferenser gör att det inte syns fullt ut i svenska kronor. Rockton förlängde leasingavtalen på flygplansflottan och vi strukturerade om konferens- och weekendverksamheterna så att vi kan ta mer av ett helhetsansvar. Är det något särskilt man bör notera vad gäller måluppfyllelsen för 2014? Karl: Vi hade en hög tillväxt med bibehållen stabil nivå på soliditeten. Förvaltningsresultatet blev dock sämre jämfört med 2013, då realisationsvinster på över 50 Mkr lyfte resultatet. I år påverkades resultatet av negativa kursdifferenser samtidigt som vi investerade i standardhöjningar vid konferens- och weekendanläggningarna i samband med driftsövertagandet. Vi valde också att omstrukturera innehaven och satsa på Krägga och Tammsvik medan Grythyttan avyttrades. Det är för tidigt att säga något ännu, men i början av 2015 såg bokningsläget bra ut. På vilket sätt är Tagehus annorlunda i dag, jämfört med för ett år sedan? Karl: Vi är mer samordnade vilket resulterat i ännu bättre intern kontroll. Det har också varit nödvändigt med mer strukturer i takt med att portföljen växt. Som en del i det stärkte vi organisationen generellt. Vi har också erhållit bättre finansieringsvillkor och jag tycker att vi har fördjupat våra bankrelationer på ett bra sätt. Fredrik: Vi har även fått starkare och jämnare kassaflöden inom Tagehus, vi ser det i Medley, inom flygverksamheten samt i bostads- och hotellverksamheterna. Det skapar stabilitet och trygghet. Vilka är utmaningarna? Karl: Att hålla en bra takt och fördelning i tillväxten mellan de olika verksamhetsdelarna, det är ett maratonlopp mer än sprinterlopp. Under 2015 handlar det om bra genomförande och om att kunna ta väl hand om det vi har. Den extrema lågräntemiljön kan säkert fortsätta under en tid men den kommer inte att bestå för alltid. För att hela tiden ha beredskap och flexibilitet så ser vi regelbundet över räntesäkringar och kreditportföljens löptider. 6 TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2014

7 Och möjligheterna? Fredrik: När förutsättningarna är rätt och när vi har rätt personer att driva nya projekt och nya utvecklingssteg så satsar vi. Det har gjort att alla verksamhetsben växt under året och så kommer vi att fortsätta arbeta. Karl: Tagehus har historiskt haft en koppling till Åre och det finns en vilja att bredda närvaron där och stötta kommunens vidareutveckling. Därför håller vi på att ta fram en plan för att öka bostadsbeståndet i Åre som känns väldigt intressant. Ett annat spännande område är att utveckla Lidingöfastigheterna. Det är byggtekniskt komplicerat att renovera dem men samtidigt ser vi möjligheter att bygga på med fler lägenheter. Karl: När vi nu summerar fjolåret vill jag även passa på att tacka medarbetarna. Det är ingen tvekan om att för att skapa alla dessa nya möjligheter har det under året krävts större arbetsinsatser än vad det gjort något år tidigare. Det är något jag vill passa på att tacka medarbetarna för när vi nu avslutat året. Fredrik: Jag vill gärna instämma i detta tack till medarbetarna. Samtidigt visar det att vi har en organisation med en hög leveranskapacitet, vilket är glädjande. Hur ser utsikterna ut för 2015? Karl: Jag tycker att vi är på rätt väg. Vi ska fortsätta utveckla de verksamhetsområden vi har och skapa förutsättningar för långsiktig och beständig tillväxt. Exempel på det vore att expandera flygplansaffären ytterligare. Eller att vi utifrån Tagebad skapar möjligheter till ökad samverkan med kommuner. Fredrik Waern är VD för T Ljungberg BV. Karl Lilja är VD för Tagehus Holding AB

8 ORDFÖRANDE-ORD Vad är viktigt att framhålla när du blickar tillbaka på 2014? Vi blev starkare på många plan och bland annat ökade vår balansomslutning med 26 procent till 5.7 Mdr kronor. I takt med att underliggande verksamhet växer i form av bostads- och hotellfastigheter, desto större kassaflöden har vi för finansiering av fortsatt expansion. Vi har under året arbetat med ägar- och strukturfrågor för att ytterligare effektivisera Tagehus. I egenskap av styrelseordförande, vad har stått i fokus för dig under året? Jag har ägnat mig åt styrelsearbete i bolag i vår portfölj, bland dem Credentia och inte minst Atrium Ljungberg. Som en del i detta arbete har jag lagt tid på att stärka Tagehus relationer till olika nyckelaktörer i vår närhet. Jag noterar att omvärldens bild av Tagehus har förstärkts och vi ses nu allt oftare som preferred partner. Det ryktet och den känslan har befästs och det ska vi vara rädda om. Ser du annorlunda på Tagehus i dag, jämfört med för ett år sedan? Nej, jag ser det mer som en evolution av bolaget. Under året har vi arbetat mycket med förvärv av bostäder på Lidingö och i Åre samt med att vidareutveckla vår flygverksamhet. Bostäder i attraktiva lägen är en stabil och växande marknad. Trenden med ökat resande gör att flygverksamheten känns väldigt rätt. Tagebad har en bra marknadsposition, även om det har tagit längre tid att utveckla konceptet än vad vi ursprungligen hade trott. Driftsbolaget Medley utvecklas väl och är stabilt växande. Vi är en seriös och långsiktig aktör på marknaden och det är viktigare att vi gör rätt än att det går fort. Vad kan man säga om potentialen i bolaget? Inom bad- och friskvård är vi marknadsledande via Medley och vi kan växa vidare både organiskt och via förvärv. Tageflyg, är via Rockton, en aktör av rang inom uthyrning av turboproppflygplan. Även här ser jag goda möjligheter att växa vidare genom förvärv. Credentia har potential att växa och bygga mer bostäder på nuvarande marknader i Norrtälje och Östhammar med omnejd och även på sikt bredda sig geografiskt. Vi har god kunskap och erfarenhet inom produktion av hyres- och bostadsrätter samt ett stort förtroende hos våra kunder, vilket kan hjälpa oss att växa vidare. Det talas mycket om samhällsansvar, hur ser du på dessa frågor? I ägarledet vill vi arbeta med samhällsansvar i olika former och vi gör det redan. Vi har byggt upp en bas inom något som vi kallar för Giving Wings, en stiftelse som främjar utbildning av barn och kvinnor. Insatserna består av både kapital och arbetsresurser. Det finns ingen formell koppling mellan Tagehus och Giving Wings men det är vårt arbete inom ramen för Tagehus som möjliggör verksamheten inom Giving Wings. Vilka är utsikterna för 2015? Utsikterna är goda och det känns rimligt att vi ska nå flertalet av uppsatta mål. Man kan betrakta Tagehus som en diversifierad tillgångsmassa. Vi har komponerat ihop en portfölj av tillgångar med bostäder, hotellanläggningar för affärs- och nöjesresenärer, badhus för motion och friskvård samt en flygplansflotta. Sammantaget ger det en god riskspridning som vi tror överavkastar i en stark ekonomi och dämpar nedgångarna i en svag ekonomi. Framtiden kommer att utvisa om vi har rätt eller fel. 8 TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2014

9 DETTA ÄR TAGEHUS Tagehus skapar substanstillväxt genom förädling och vidare utveckling av portföljbolag samt genom fastighetsägande. Investeringsperspektivet är långsiktigt. I år har Tagehus valt att presentera innehavens erbjudanden sett ur kundens perspektiv; bostäder, hälsa och motion, affärsresande samt investeringar. Till de mer betydelsefulla innehaven hör Medley, som är verksamt inom bad och friskvård. Medley är den största privatägda operatören av kommunala bad- och friskvårdsanläggningar i Sverige. Rockton hyr ut flygplan till regionala flygbolag i Europa och USA. Credentia förvaltar och bygger bostäder, främst i trakterna kring Norrtälje. Till de större investeringarna hör ägandet i Atrium Ljungberg som gör Tagehus till en av huvudägarna. Sammantaget finns Tagehus byggverksamheter, bostäder, hotellfastigheter samt bad- och friskvårdsverksamheter på ett trettiotal orter runt om i Sverige. VISION Att bygga bestående värden för kommande generationer. AFFÄRSIDÉ Att skapa värdetillväxt genom att investera i och utveckla fastigheter, mark, företag och fastighetsvärdepapper med god värdepotential. AFFÄRSMODELL Tagehus har en långsiktig investeringshorisont sprungen ur det fastighetskunnande och kapital som byggts upp sedan verksamheten startades på talet. Genom att utveckla och förädla fastighetsrelaterade investeringar kan Tagehus få hävstång på kompetensen och kunnandet inom fastighetsområdet i Sverige och utomlands. Med ett öppet investeringsperspektiv möjliggörs kompletterande investeringar inom ett brett område samtidigt som riskerna sprids. HÄLSA OCH MOTION Umeå simhall och Ume Lagun, Umeå Söra simhall och Solskiftesbadet, Österåker Vilundabadet, Upplands Väsby Tibblebadet, Tibblehallen och Norskogsbadet, Täby Sollentuna sim- och sporthall, Sollentuna Mörbybadet och Vasabadet, Danderyd Frescatihallem, Stockholm Vasalundshallen, Turkosen, Svedenbadet och Huvudstabadet, Solna Näckenbadet och Nacka simhall, Nacka Tyresö Aquarena, Tyresö Skogåshallen, Huddinge Säby sim- och sporthall, Salem Hjortensbergsbadet och Stenkulla träningscenter, Nyköping Ramdalens sportcenter, Oxelösund Arena Grosvad m.fl. anläggningar, Finspång Centralbadet, Norrköping Linköpings simhall, Linköpings sporthall, Tinnerbäcksbadet Ljungsbro fritidscenter, Linköping Vetlanda badhus och Myresjö simhall, Vetlanda Växjö simhall Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd Pilängsbadet, Lomma Vikenbadet och Tolvåkerbadet, Kävlinge Åre Ski Inn BOSTÄDER Norrtälje Östhammar Lidingö Åre/Duved/Järpen AFFÄRSRESANDE Enköping Stockholm Bålsta Upplands-Bro TAGEHUS ÅRSREDOVISNING

10 Genom ett långsiktigt, professionellt, aktivt och ansvarsfullt ägande skapas förutsättningar för bästa möjliga riskjusterade avkastning. Affärsmodellen bygger på aktivt företagande där enskilda tillväxtmål ska nås med en kombination av organisk och förvärvad tillväxt. Styrning och kontroll av enskilda innehav hanteras direkt i Tagehus, via styrelserepresentation eller genom samarbetsavtal med externa partners. Organisationen har en aktiv ägare och få beslutsnivåer vilket bäddar för snabbt och effektivt beslutsfattande, starkt personligt engagemang på alla nivåer och nära relationer mellan individer. STRATEGI Tagehus strategi är att investera i fastigheter och fastighetsrelaterade tillgångar med hög riskjusterad avkastning. Det kan vara bostads- eller hotellfastigheter, specialfastigheter som till exempel bad- och friskvårdsanläggningar men även börsnoterade fastighetsbolag. Som familjeägt bolag har Tagehus stor frihet att investera inom en rad olika områden. Tagehus kan söka affärer där andra aktörer har svårt att vara med bland annat för att organisationen är flexibel och beslut kan fattas snabbt. Med bostäder, flygplansflotta, hotell-, kontors- och konferensfastigheter samt bad- och friskvårdsverksamheter täcker Tagehus ganska väl in livets olika delar, från boende och arbete till motion och fritid. Tagehus ska ha ett tydligt fokus på långsiktig tillväxt av såväl bolagets förvaltningsresultat som egna kapital. Förutom långsiktigheten är Tagehus strategi att äga mer än 50 procent i portföljbolagen. Som långsiktig investerare har Tagehus ingen bestämd exithorisont. Som familjeägt företag finansierar Tagehus sina investeringar med eget kapital och lån. Andelen eget kapital ska vara anpassad till koncernens totala risktagande och uppgå till minst 40 procent. Som ett mycket långsiktigt familjeägt företag kan Tagehus positionera sig för att med egna medel ta hela risken vid en investering. Tagehus ska ha låga förvaltningskostnader. FINANSIELLT MÅL Tagehus övergripande mål är att det egna kapitalet ska öka med 10 procent i snitt per år. Ökningen omfattar synligt förvaltningsresultat samt orealiserade värdeförändringar. Tidsperspektivet är 20 år. Genom att utveckla och förädla fastighetsrelaterade investeringar kan Tagehus få hävstång på kompetensen och kunnandet inom fastighetsområdet i Sverige och utomlands. 10 TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2014

11 AVSTÄMNING AV MÅL Finansiella mål Beskrivning Måluppfyllelse 2014 Omsättningen ska öka med 5 procent per år. Tagehus har för avsikt att bedriva en aktiv företagsverksamhet och växa genom såväl förvärv som organisk tillväxt. Omsättningen ökade för 2014 med 30 procent ,7 613,8 677,3 799,2 344,7 Mkr Förvaltningsresultatet ska öka med 10 procent per år. Tagehus har för avsikt att öka lönsamheten genom såväl förvärv som förbättrat resultat på befintliga verksamheter. Förvaltningsresultatet minskade med 35 procent under Året präglades av bolagsförvärv och försäljningar och därmed sammanhängande strukturkostnader. 190,4 139,3 152,2 124,3 75,9 Mkr Det egna kapitalet ska årligen öka med 10 procent under en tjugoårsperiod. Verksamheten ska generera långsiktigt uthållig avkastning som leder till tillväxt av Tagehus egna kapital. Det egna kapitalet ökade för 2014 med 11 procent. Ökningen totalt för det egna kapitalet har varit 82 procent sedan Tagehus bildades % Räntetäckningsgraden ska långsiktigt överstiga 200 procent. De löpande kassaflödena ska med god marginal täcka räntekostnaderna. Räntetäckningsgraden uppgick till 256 procent för Den genomsnittliga räntetäckningsgraden under den senaste treårsperioden har uppgått till 307 procent. % Soliditeten ska långsiktigt överstiga 40 procent. Bolagets kapitalbas ska vara anpassad till bolagets risktagande. Soliditeten uppgick till 50 procent för % Den genomsnittliga räntebindningstiden på Tagehus långfristiga lån ska ligga mellan ett till tre år. Genom att välja en relativt lång räntebindningstid minskar bolagets räntekänslighet. Räntebindningstiden uppgick till 2,5 år för ,8 2,5 2,1 2,0 2,5 År Sociala mål Personalomsättningen ska vara låg. Tagehus ska bedriva en verksamhet som präglas av ärlighet, lojalitet, pålitlighet och omtanke om individen. För såväl 2014 samt den aktuella perioden har personalomsättningen varit noll för moderbolaget. TAGEHUS ÅRSREDOVISNING

12 RESULTAT OCH NYCKELTAL Tagehus intäkter ökade med 30 procent under året till drygt 1 Mdr kronor. Nyckeltalen påverkades av att det var ett investeringstungt år där investeringarna mer än femfaldigades till drygt 880 Mkr, varav 750 Mkr utgjorde bolagsförvärv. Investeringarna finansierades med externa och interna medel. Trots att belåningsgraden ökade med drygt 5 procentenheter till knappt 40 procent uppgick soliditeten fortfarande till betryggande 50 procent vid årets utgång. Intäkterna uppgick till (799) Mkr för Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar är exkluderade i rörelseresultatet, som uppgick till 160 (171) Mkr. Förvaltningsresultatet blev 124 (190) Mkr. Minskningen beror på såväl lägre realisationsvinster vid försäljning av aktier jämfört med föregående år som strukturkostnader i samband med gjorda förvärv och försäljningar av bolag under Förvaltningsresultat, det vill säga resultatet efter finansiella poster men efter återläggning av avskrivningar, motsvarar 11,9 (23,8) procent av rörelsens intäkter. Räntetäckningsgraden var 255,7 (322,6) procent. Även räntetäckningsgraden har beräknats som ett kassaflödesbaserat mått utan påverkan av avskrivningar. Vid upprättande av balansräkning för Tagehus har tillgångar inklusive dotterföretag värderats till marknadsvärden. Redovisningen i de svenska bolagen baseras på Bokföringsnämndens allmänna råd (K3-reglerna). Tidigare tillämpades Bokföringsnämndens anvisningar. Byte av redovisningsprincip har framförallt påverkat redovisade avskrivningar på fastigheter. För att tillämpa samma redovisningsprinciper mellan åren har jämförelsesiffrorna för 2013 räknats om. Innehavet i Atrium Ljungberg, som ses som ett långfristigt strategiskt innehav, har värderats till substansvärde istället för till börskurs. Värdeförändringar mellan åren redovisas i resultaträkningen. Avdrag har gjorts för avsättning till uppskjuten skatt med 22,0 procent i Sverige respektive 25,0 procent för innehav av värdepapper och 12,5 procent för fastigheter i Nederländerna. Orealiserade värdeförändringar efter avdrag för uppskjuten skatt som påverkat eget kapital uppgick till 210,0 (299,5) Mkr. Soliditeten vid årets utgång uppgick till 49,6 (56,3) procent. Under året gjordes investeringar med 881,2 (167,5) Mkr, varav 750,3 (68,8) Mkr utgjorde förvärv av dotterföretag. Investeringarna finansierades genom såväl extern finansiering som internt genererade medel. Belåningsgraden ökade till 39,7 (34,4) procent. Tagehus Holding AB bildades 2010 och övertog samma år verksamhet som tidigare bedrivits av Tagehus AB. Under 2010 avyttrades hyresfastigheter och aktier förvärvades i Atrium Ljungberg. Realisationsvinsten från försäljningen särredovisas för att underlätta jämförelsen mellan åren. T Ljungberg BV har bedrivit verksamhet sedan 1990-talet. NYCKELTALSANALYS (%) Förvaltningsresultat vs rörelsens intäkter 11,9 23,8 22,5 22,7 22,0 Räntetäckningsgrad 255,7 322,6 314,5 325,1 268,6 Avkastning på eget kapital 7,9 16,5 13,9 9,1 34,3 Avkastning på eget kapital exklusive värdeförändringar 0,1 5,6 3,6 4,4 32,3 Avkastning på totalt kapital 6,7 12,4 10,3 6,9 19,0 Avkastning på totalt kapital exklusive värdeförändringar 2,3 5,2 4,5 5,0 16,8 Soliditet 49,6 56,3 53,3 52,5 53,7 Belåningsgrad 39,7 34,4 37,4 38,5 36,8 Medelränta räntebärande skulder 3,1 4,7 4,8 4,8 4,6 Medelantal anställda (stycken) TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2014

13 RESULTATRÄKNING Mkr Rörelsens intäkter 1 041,7 799,2 677,3 613,8 344,7 Rörelsens kostnader exklusive av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar 882,0 628,2 521,3 464,0 265,7 Rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar 159,7 171,0 156,0 149,8 79,0 Finansiella intäkter 60, ,2 2 67,1 51,4 41,9 Finansiella kostnader 96,0 85,8 70,9 61,9 45,0 Förvaltningsresultat 124,3 190,4 152,2 139,3 75,9 Realisationsvinst vid försäljning av fastigheter i samband med omstrukturering av Tagehus Holding-koncernen 0,0 0,0 0,0 0,0 449,8 Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar 111,5 91,3 80,4 52,2 80,4 Orealiserade värdeförändringar på långfristiga värdepappersinnehav 54,9 152,2 98,5 64,6 127,5 Orealiserade värdeförändringar på fastigheter och flygplan 195,3 189,3 156,9 24,7 9,3 Resultat före skatt 263,0 440,6 327,2 176,4 582,1 Skatt på årets resultat 51,6 57,3 49,7 11,0 13,6 Årets resultat 211,4 383,3 277,5 165,4 568,5 Härnförligt till Moderföretagets aktieägare 203,3 381,7 279,6 183,8 569,6 Minoritetsintresse ,1 18,4 1,1 BALANSRÄKNING Mkr Materiella anläggningstillgångar 3 364, , , , ,7 Finansiella anläggningstillgångar 1 720, , , , ,9 Övriga anläggningstillgångar 181,7 180,3 87,9 22,0 86,9 Omsättningstillgångar exklusive kassa 194,6 193,2 198,6 150,4 186,1 Kassa 222,4 125,0 88,0 105,3 90,6 Summa tillgångar 5 683, , , , ,2 Eget kapital 2 818, , , , ,9 Avsättningar 200,5 157,5 147,1 112,9 112,6 Räntebärande långfristiga skulder 2 131, , , , ,0 Övriga långfristiga skulder 129,9 43,4 55,2 66,8 68,7 Räntebärande kortfristiga skulder 123,6 125,9 91,7 9,2 17,6 Övriga kortfristiga skulder 278,6 219,0 167,2 140,1 133,4 Summa eget kapital och skulder 5 683, , , , ,2 1 Under 2010 omstrukturerades koncernen. Avser perioden 1 september 31 december 2010 för Tagehus Holding-koncernen och helår för T Ljungberg BV-koncernen. 2 Varav realisationsvinster vid försäljning av aktier 0 (53) Mkr. TAGEHUS ÅRSREDOVISNING

14 SEGMENTSRAPPORTERING 2014 Mkr Tagebad Tageflyg Tageinvest Fastigheter Bostäder och kontor Hotell- och konferensfastigheter Utvecklingsprojekt Övrig verksamhet Elimineringar Summa Resultaträkning Rörelsens intäkter 330,4 104,2 196,8 369,6 56,4 11,5 12,2 39, ,7 Rörelsens kostnader exklusive av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar 294,1 56,4 196,4 306,4 27,3 2,4 37,9 38,9 882,0 Rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar 36,3 47,8 0,4 63,2 29,1 9,1 25,7 0,5 159,7 Finansiella intäkter 0,5 1,6 57,1 0,5 0,1 0,5 16,6 16,1 60,6 Finansiella kostnader 5,2 9,6 20,6 28,5 16,1 3,2 28,9 16,1 96,0 Förvaltningsresultat 31,6 39,8 36,9 35,2 12,9 6,4 38,0 0,5 124,3 Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar 21,5 13,9 6,8 49,2 19,6 0,1 0,4 0,0 111,5 Orealiserade värdeförändringar på långfristiga värdepappersinnehav 9,3 0,0 45,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,9 Orealiserade värdeförändringar på fastigheter och flygplan 5,0 85,8 0,0 85,1 19,4 0,0 0,0 0,0 195,3 Resultat före skatt 24,4 111,7 75,7 71,1 12,7 6,3 38,4 0,5 263,0 Skatt på årets resultat 0,7 24,3 2,0 26,7 4,1 1,3 2,1 0,0 51,6 Årets resultat 25,1 87,4 77,7 44,4 8,6 5,0 36,3 0,5 211,4 Tillgångar per segment Vid årets ingång 426,2 296, , ,0 222,8 141,5 222,5 0, ,9 Vid årets utgång 427,8 389, , ,9 939,8 74,8 338,7 0, ,0 Investeringar per segment Materiella investeringar 4,0 37,6 6,4 26,4 3,4 4,0 0,4 0,0 82,2 Förvärv dotterföretag 0,0 0,0 0,0 45,6 704,7 0,0 0,0 0,0 750,3 Immateriella investeringar 2,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 Finansiella investeringar 0,0 6,9 36,7 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 46,1 Investeringar totalt 6,5 44,5 43,1 74,6 708,1 4,0 0,4 0,0 881,2 Tagehus verksamhet delas upp i sex segment, varav tre avser direktägande i fastigheter. Övrig verksamhet avser främst verksamheten vid huvudkontoret. Denna omfattar ej fördelade kostnader i form av administrativa kostnader på 26 (20) Mkr samt orealiserade kursdifferenser på 17 (11) Mkr som uppstår vid omräkning av den nederländska verksamheten för TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2014

15 SEGMENTSRAPPORTERING 2013 Mkr Tagebad Tageflyg Tageinvest Fastigheter Bostäder och kontor Hotell- och konferensfastigheter Utvecklingsprojekt Övrig verksamhet Elimineringar Summa Resultaträkning Rörelsens intäkter 315,5 105,5 74,1 287,1 15,5 0,2 7,5-6,2 799,2 Rörelsens kostnader exklusive av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar -278,8-40,6-77,9-198,4-10,7-1,0-27,0 6,2-628,2 Rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar 36,7 64,9-3,8 88,7 4,8-0,8-19,5 0,0 171,0 Finansiella intäkter 0,7 0,7 104,8 0,3-2,7 0,2 12,7-11,5 105,2 Finansiella kostnader -6,0-16,9-18,5-30,3-4,5-1,6-19,5 11,5-85,8 Förvaltningsresultat 31,4 48,7 82,5 58,7-2,4-2,2-26,3 0,0 190,4 Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar -17,3-27,0-5,7-37,3-3,3-0,6-0,1 0,0-91,3 Orealiserade värdeförändringar på långfristiga värdepappersinnehav 74,2 0,0 78,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 152,2 Orealiserade värdeförändringar på fastigheter och flygplan 21,9 24,6 2,9 139,2 0,7 0,0 0,0 0,0 189,3 Resultat före skatt 110,2 46,3 157,7 160,6-5,0-2,8-26,4 0,0 440,6 Skatt på årets resultat -5,2-10,0 3,4-42,2 0,7 0,0-4,0 0,0-57,3 Årets resultat 105,0 36,3 161,1 118,4-4,3-2,8-30,4 0,0 383,3 Tillgångar per segment Vid årets ingång 330,7 295, , ,3 224,3 79,5 200,4 0, ,6 Vid årets utgång 426,2 296, , ,0 222,8 141,5 222,5 0, ,9 Investeringar per segment Materiella investeringar 8,8 0,0 0,6 35,6 31,2 14,2 2,4 0,0 92,8 Förvärv dotterföretag 12,1 0,0 29,0 23,2 0,0 4,5 0,0 68,8 Finansiella investeringar 0,0 3,6 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 Investeringar totalt 20,9 3,6 31,9 58,8 31,2 18,7 2,4 0,0 167,5 TAGEHUS ÅRSREDOVISNING

16 Med kvalitetstänk och klimat smarta lågenergihus som standard är Credentias mål att fortsätta växa inom projektutveckling av bostäder. 16 TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2014

17 BOSTÄDER Efterfrågan på bostäder var fortsatt mycket stor 2014, särskilt i tillväxtorter. Bostadsbrist och låga räntor bidrog till hög efterfrågan. Under året utökade Tagehus sitt bestånd i Åre med ytterligare 318 hyreslägenheter och har nu sammanlagt cirka 470 lägenheter på orten. Tagehus bestånd uppgår därmed till totalt drygt hyreslägenheter i Stockholm (Lidingö), Åre samt Norrtälje. Därtill påbörjade dotterföretaget Credentia produktion av 155 bostadsrätter i Norrtäljeområdet. Mkr Intäkter 264,8 92,3 Förvaltningsresultat 21,3 1,0 1 Räntetäckningsgrad (%) Avkastning på totalt kapital (%) 4,7 0, ,6 Mkr Redovisat värde tillgångar, Bostäder 1 Negativt resultat p.g.a nedskrivning av en fastighet i ett intresseföretag. Under 2014 påbörjades cirka bostäder i Sverige. Samtidigt ökade befolkningen med drygt personer. Redan 2017 beräknas Sveriges befolkning passera 10 miljoner invånare, allt enligt SCB. Detta gör att bostadsbristen väntas vara fortsatt stor kommande år. Sveriges relativt starka ekonomi, låga räntor samt en större invandring än tidigare år, bidrog till fortsatt högt efterfrågetryck på bostäder. Under året fortsatte Tagehus att satsa på att växa portföljen med hyresfastigheter samt nybyggnation av bostadsrätter på utvalda marknader. På det lokala planet har Åre haft en positiv utveckling sedan 1990-talet vilket skapat efterfrågan på lägenheter för semester- och permanentboende. Tagehus äger sedan tidigare ett bestånd om cirka 150 hyreslägenheter i Åre vilket gör det intressant att utvärdera andra möjligheter på orten. Åre är en tillväxtort där stora vintersportevenemang ofta arrangeras, exempelvis Alpina VM 2019, men orten har också ett starkt varumärke som friluftsort, inte bara på vintern. ÅRE HYRESFASTIGHETER I ÅRE, DUVED OCH JÄRPEN BV Sommaren 2014 träffade Tagehus avtal om förvärv av tre fastigheter från Akelius. Fastigheterna rymmer 318 hyreslägenheter samt drygt kvadratmeter lokalyta och är belägna, förutom i Åre, i Duved och Järpen inom Åre kommun. Fastigheterna tillträddes den 1 september Förvärvet innebär att Tagehus tar ännu ett viktigt steg mot att bli en mer betydande fastighetsägare, efter förvärvet av tre hyresfastigheter på Lidingö i början av Tillsammans med de befintliga markområden som Tagehus äger sedan tidigare i Åre ökar förvärvet möjligheterna att ytterligare expandera lokalt. En aktiv dialog förs med Åre kommun om att utöka bostadsbeståndet. TAGEHUS ÅRSREDOVISNING

18 ÅRE HYRESFASTIGHET AB Tagehus äger sedan 1999 en hyresfastighet i centrala Åre med cirka 150 hyreslägenheter som är fullt uthyrd. Fastigheten var tidigare en bostadsrättsförening som omvandlades till hyresrätter. Vidare äger Tagehus en fastighet för personalboende. ÅRE MARKUTVECKLINGSPROJEKT AB Tillgången utgörs av tomtmark i fritidshusområdet Björnen öster om Åre. Marken är en av ett 30-tal platser som har identifierats som möjliga för byggnation av bostäder eller tillfälliga friluftsbostäder i Åretrakten. Under året förstärktes den organisation som arbetar med att vidareutveckla tillgången. NORRTÄLJE BYGG- OCH FASTIGHETS- KONCERNEN CREDENTIA AB Credentia är en bygg- och fastighetskoncern med cirka 75 medarbetare, grundad 1926 i Norrtälje. Koncernen har tre verksamhetsområden: Projektutveckling samt nyproduktion av bostadsrätter och småhusområden. Vid årets utgång bestod projektportföljen av cirka 783 (691) byggrätter Förvaltning av den egna fastighetsportföljen i Roslagen med omnejd. Portföljen utgörs främst av bostäder och hade ett marknadsvärde om cirka 200 (164) Mkr Bygg- och VVS-arbete på entreprenad Fortsatt hög aktivitet 2014 Efterfrågan på bostadsrätter var fortsatt god under året med starka flöden på visningarna och många besökare och förfrågningar via den egna bostadsbutiken i Norrtälje. Till kunderna hör barnfamiljer och äldre sommarstugeägare som vill flytta närmare tätorten. Under året startade försäljningen av tre nya bostadsrättsföreningar, inklusive en i Östhammar. Credentia äger mark sedan tidigare i Norrtäljeområdet och tillsammans med nya markanvisningar från kommunen finns möjligheter att fortsätta producera bostäder. Bättre bussar och förbindelser med Stockholm underlättar pendling och arbete ombord på bussen. Under inledningen av 2014 fortsatte arbetet med omstruktureringen av Credentia, en process som inleddes under Mycket av fokus under året låg på projektutveckling av bostadsrättsfastigheter. I samband med produktionsstarten av totalt 155 lägenheter bistod Tagehus med att hitta och garantera finansiering av projekten. Det var en väsentlig ökning jämfört med 2013, då antalet byggstarter uppgick till 59. Därtill vann Credentia fyra anbud på relativt stora byggprojekt inklusive byggnation av totalt 60 lägenheter i Sigtuna samt Norrtälje för Riksbyggen respektive Roslagsbostäder, en bilhall för Norrbil i Norrtälje samt renovering av Tagehus tre bostadsfastigheter på Lidingö. Byggprojektet Solbackastrand, som tidigare utgjort ett separat utvecklingsprojekt i Tagehus portfölj, är helägt av Credentia från årsskiftet 2014/2015. Solbackastrand ligger cirka 1,5 kilometer öster om Norrtälje och omfattade från början drygt 200 lägenheter och 60 villatomter. Projektet sträcker sig över flera år och beräknas stå fullt klart Under 2014 började Credentia bygga ytterligare två bostadsrätter i området. Efter en ändring av planerna kvarstår knappt 120 lägenheter att utveckla varav knappt 30 i en tänkt hyresfastighet. Det finns dessutom dryga 30-talet villatomter som kommer att avyttras, varav hälften under En annan byggstart skedde i Kvarteret Haren i centrala Norrtälje, som kommer att omfatta 145 lägenheter i fyra bostadsrättsföreningar. Projektet beräknas ta cirka fem år innan det är fullt färdigställt. Vidare förvärvade Credentia rättigheterna till nyproduktion av 200 lägenheter i Rimbo. Med den relativa närheten till Stockholm är utsikterna goda för Rimbo som pendlingsort. Bakgrunden är att infrastrukturen kring Rimbo väntas bli utbyggd med bättre pendlingsmöjligheter. Totalt har Credentia byggrätter som beräknas motsvara ett värde av cirka (2 400) Mkr vid färdigställandet. De närmaste åren väntas dessa tillgångar successivt omvandlas till nya intäktskällor. För helåret 2014 uppgick omsättningen i Credentiakoncernen totalt till 198 (173) Mkr medan rörelseresultatet blev 2 ( 17) Mkr. För 2015 ser utsikterna fortsatt ljusa ut. Med kvalitetstänk och klimatsmarta lågenergihus som standard är målet att fortsätta växa inom projektutveckling av bostäder. Tidigare mål om att nå 300 Mkr i omsättning 2015 kvarstår. Tagehus investerade i Credentia första gången LIDINGÖ HYRESFASTIGHETER AB Beståndet på Lidingö utgörs av tre centralt belägna hyresfastigheter nära Käppala station. Fastigheterna tillträddes i januari 2014 och sammanlagt rör det sig om 460 hyresrätter och drygt kvadratmeter lokalyta. Under året har en planerad renovering och förutsättningarna att komplettera med taklägenheter utretts. Därefter är avsikten att vidareutveckla fastigheterna samt tillhörande mark. Möjligheterna bedöms som goda att skapa långsiktiga värden i beståndet. 18 TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2014

19 ÅKERSBERGA MARKUTVECKLINGS- PROJEKT BV Täljöviken är ett markområde om cirka 200 hektar strax utanför Åkersberga, cirka tre mil nordost om Stockholm. Projektet är det största i kommunen och kommer att knyta ihop Åkersberga centrum med Österskär och Svinninge. Projektet omfattar byggnation av kommersiella lokaler samt bostäder under år. Bindande avtal respektive principöverenskommelser är tecknade för försäljning av samtliga cirka 400 byggrätter i den första detaljplanen som vann laga kraft sommaren Byggnation av infrastruktur väntas påbörjas hösten 2015 och de första bostäderna väntas vara klara för inflyttning under hösten Arbetet med nästföljande detaljplan pågår medan arbetet med ytterligare en detaljplan inleddes i början av Tagehus engagemang sker genom samarbetspartnern Imprestor Fastighets AB i samverkan med LO och Peab Bostad. Tagehus äger sedan 2007 en andel motsvarande 10 procent i projektet. Björkhaga är ett markområde om cirka 30 hektar med 145 villatomter i norra Åkersberga. Tomtförsäljningen fortsatte 2014 i samarbete med husbyggare och under 2015 väntas samtliga tomter vara sålda. Imprestors andel uppgår till 68 tomter, varav Tagehus andel uppgår till 26 procent. Investeringen gjordes fem bostadsrättslägenheter i fastigheten, som därefter avyttrades. Vid årsskiftet uppgick värdet på Redab till motsvarande drygt 60 Mkr. Tagehus ägarandel i Redab uppgår till drygt 26 procent. ÖVRIGA UTVECKLINGSPROJEKT BV Ett markutvecklingsprojekt i anslutning till Krägga Herrgård omfattar 27 villatomter i en första etapp. Tagehus äger sedan 2010 tomtmarken, som har ett sjönära läge med egen badstrand knappt sex mil nordväst om Stockholm. I samarbete med Imprestor har Tagehus även intressen i markutvecklingsprojektet Morningside Marina i Saltsjö-Duvnäs samt Länna i Stockholmsområdet. Beslut om att gå ut på samråd för detaljplanen för bostäder i Morningside Marina fattades i slutet av 2014 och byggnation väntas påbörjas under senare delen av Detaljplanen för Länna-projektet återupptogs under året och projektet omfattar nu cirka 150 byggrätter samt ett vårdboende, vilket är betydligt större än tidigare planerat. LONDON FASTIGHETSUTVECKLINGS- PROJEKT BV Redab förvaltar och utvecklar fastigheter främst i London och södra England. Till de större projekten 2014 hörde en planerad investering om motsvarande cirka 180 Mkr i byggandet av en fastighet med 24 lägenheter, en restaurang om 700 kvadratmeter samt garage i Southend-on-Sea i sydöstra England. Under året färdigställdes en ny etapp om fem bostadsrättslägenheter i fastigheten Jubilee Hights, Killburn. Bygglov erhölls för en etapp om ytterligare Under året fortsatte Tagehus att satsa på att växa portföljen med hyresfastigheter samt nybyggnation av bostadsrätter på utvalda marknader. TAGEHUS ÅRSREDOVISNING

20 Flodis har blivit mycket populär bland våra yngre besökare. Flodis besöker våra anläggningar under bland annat familjehelger och simskoleavslutningar. 20 TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2014

21 HÄLSA OCH MOTION Marknaderna för produkter och tjänster inom områdena hälsa, motion och fritid var generellt starka under fjolåret. Affärsområdet Tagebad tecknade avtal om att bygga och driva det nya badhuset i Järfälla kommun och Medleys bad- och friskvårdserbjudanden hade en fortsatt positiv utveckling. Tagebad kan med sitt kompletta badhuskoncept bidra till folkhälsan. Mkr Intäkter 338,0 325,0 Förvaltningsresultat 32,2 33,1 Räntetäckningsgrad (%) Avkastning på totalt kapital (%) 6,7 30,0 450,0 Mkr Redovisat värde tillgångar, Hälsa och motion Inom affärsområdet Tagebad, där Medley ingår, lades under 2014 mycket arbete på upphandlingsunderlag, främst avseende ett badhus för Järfälla kommun. Efter en lång process var parterna eniga och i juni 2015 väntades Tagehus underteckna ett avtal med kommunen om att bygga och äga det nya badhuset. Projektet budgeteras till totalt cirka 260 Mkr och innebär att Tagehus köper marken av Järfälla kommun och bygger en modern simhall nära nuvarande, äldre simhall. Medley kommer att driva och sköta simhallen som beräknas stå klar i slutet av Simhallen kommer att ha en 50-metersbassäng som kan förvandlas till två bassänger om 25 meter vardera vid behov. Det blir även två undervisningsbassänger, bubbelpool, rutschkanor och en barnbassäng. Järfälla badhus är det andra kompletta bad- och friskvårdskonceptet som Tagebad tagit fram. Det första badhuset byggdes i Tyresö och öppnade i januari Ett viktigt skäl till en lyckad satsning är att en part ensam har helhetsansvar för utformning, lokalisering samt hur anläggningen ska byggas inklusive projektering, drift, förvaltning och ägande. Ett alternativ som även kan bli aktuellt är att förvärva badhus och renovera dem. Många av landets kommuner är i en situation där de måste besluta huruvida de ska bygga nytt eller renovera sitt gamla badhus, som i många fall är runt 50 år gammalt. Det är en utmaning att bygga, äga och driva badhus. En långsiktig investeringshorisont kombinerat med expertis och erfarenhet av drift och teknik vid dessa specialfastigheter gör att Tagebad bedöms ha en stark marknadsposition. TAGEHUS ÅRSREDOVISNING

22 MEDLEY AB Medley driver och utvecklar bad- och friskvårdsanläggningar på uppdrag av kommuner sedan Lång erfarenhet gör att Medley kan erbjuda attraktiva aktiviteter och samtidigt driva anläggningarna effektivt. Vid årsskiftet drev Medley 35 (33) bad- och friskvårdsanläggningar i 22 (20) kommuner. Under 2014 steg Medleys omsättning 5,0 (12,5) procent till 331 (315) Mkr medan rörelseresultatet minskade något till 20,9 (21,7) Mkr. Försämringen berodde i första hand på ändrad periodisering av simskoleintäkter. Tidigare har intäkterna redovisats det år betalning skett, numera redovisas de när aktiviteten genomförs. Det innebär att intäkter som enligt tidigare principer skulle redovisats 2014 istället förskjuts till De senaste fem åren har omsättningen ökat med i snitt 12 procent per år. Vunna upphandlingar, fler kunder i befintliga anläggningar samt breddad verksamhet har fortsatt att bidra till tillväxten. Under året ökade antalet friskvårds- och badbesök hos Medley med cirka 3 (7) procent till 3,4 (3,3) miljoner. Under 2014 övertog Medley driften av Nacka kommuns simhallar. Medley fick förnyat förtroende att driva Växjö simhall. Vidare tecknades avtal med Stockholms studentkår gällande drift av verksamhet i Frescatihallen vid Stockholms Universitet. Under året var intresset stort för crawlkurser och även simskolan uppvisade en positiv utveckling. Ett viktigt steg har varit att även erbjuda kompletterande tjänster utanför nuvarande badhus. I ett nytt samarbete började Medley ansvara för bad- och simaktiviteter vid Vings semesteranläggningar i bland annat Spanien, Grekland och Thailand. Av den totala kommunala marknaden för drift av badoch friskvårdsanläggningar beräknas cirka 20 procent vara upphandlad med externa aktörer som leverantörer, varav Medleys andel bedöms uppgå till omkring 70 procent. Det motsvarar cirka 15 procent av totalmarknaden, som uppgår till mer än 400 simhallar och värderas till 3 4 Mdr kronor. Medleys bedömning kvarstår att marknaden kommer att växa i takt med att kommunerna måste fokusera sina resurser på skola och annan kärnverksamhet. Medley blev helägt av Tagehus 2012 efter det att en första investering gjorts Samhällsansvar Medley tar initiativ till att minska badanläggningarnas miljöpåverkan tillsammans med uppdragsgivare. Medley stödjer WaterAid, som är en samarbetspartner för att förbättra tillgången bland annat på rent vatten och sanitet i några av världens fattigaste länder. ÅRE SKI INN BV Åre Ski Inn ligger mitt i Åres skidområde med café, restaurang och bar med 300 gästplatser inomhus. Det finns även en konferenslokal samt två mindre gruppmatsalar. Anläggningen drivs i egen regi och har tio medarbetare på helårsbasis. Under 2014 investerades i ytterligare standardförbättringar av lokalerna. Omsättningen uppgick till 7 (9) Mkr och rörelseresultatet till 0,4 (1,5) Mkr för helåret. Marknaden Marknadstillväxten beror till stor del på kommunernas beredskap att fortsätta effektivisera, öka servicen och bredda utbudet av bad- och friskvårdstjänster. Under 2014 var upphandlingsaktiviteten låg. En tolkning är att den politiska viljan att åstadkomma förändringar avstannade inför och efter valet, åtminstone tillfälligt. Tagehus förvärvade över 300 hyreslägenheter i Åre kommun Förvärvet innebär att Tagehus tar ännu ett steg mot att bli en mer betydande fastighetsägare. 22 TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2014

23 Tagehus har verksamheter inom bad, friskvård och friluftsliv vilka bidrar till att förbättra folkhälsan. TAGEHUS ÅRSREDOVISNING

24 Under året var flottan uthyrd till brittiska Eastern Airways, Braathens Regional, polska Sky Taxi, skotska Loganair samt Florida-baserade Silver Airways. 24 TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2014

25 AFFÄRSRESANDE En relativt starkare konjunktur i norra Europa bidrog till en positiv utveckling inom hotell- och kontorsverksamheterna i Sverige och Nederländerna liksom i Storbritannien där Rockton har några av sina flygbolagskunder. Oljeprisfallet utgjorde en allmänt gynnsam faktor mot slutet av året. För konferensverksamheterna i Sverige var marknaden generellt utmanande, men en stor satsning på tydligare profilering av erbjudandet gav ett förbättrat bokningsläge vid årets slut. Mkr Intäkter 471,3 386,7 Förvaltningsresultat ,0 Räntetäckningsgrad (%) Avkastning på totalt kapital (%) 11,6 14, ,0 Mkr Redovisat värde tillgångar, Affärsresande Flygplansleasingen utvecklades positivt under året. Liksom tidigare år är en av de främsta orsakerna att flygbolagskunderna finns främst i norra Europa, som inte påverkats i lika hög utsträckning av den finanskris som sedan flera år tyngt länderna kring Medelhavet. För 2015 väntas starkare ekonomi globalt bidra till att antalet flygpassagerare ökar med 7 procent, vilket är klart över den årliga snittökningen om 5,5 procent som gällt de senaste två årtiondena, enligt IATA. Hotellen i Amsterdam respektive Stockholm gynnades av en stark underliggande ekonomi främst i Sverige men även i Nederländerna. Cirka procent av gästerna utgörs av affärsresenärer medan procent är turister, där den senare gruppen företrädesvis övernattar under sommarhalvåret. Den svenska kronans försvagning mot dollarn och euron bidrog till fler utländska hotellgäster i Sverige. Efterfrågan på kontorsyta, som Tagehus endast erbjuder i Amsterdam, förbättrades under året. En drivkraft var en något bättre konjunktur i Nederländerna. Under året fortsatte arbetet att utvärdera potentiella investeringar i Amsterdam, både vad gäller kontors- och hotellfastigheter. För Tagehus är ett bra geografiskt läge viktigt. Den hårda konkurrensen på konferensmarknaden i Sverige var i stort sett oförändrad jämfört med föregående år, men med regionala skillnader där Stockholmsregionen utvecklades bättre än genomsnittet. ROCKTON AB AB BV ROCKTON AVIATION AB AB BV Rockton, som ingår i affärsområdet Tageflyg, fortsatte sin positiva utvecklingstrend under Förvärvet av 19 flygplan av typ Saab 340 via två konsortier gjorde att verksamheten växte ytterligare. Förvaltningsbolaget Rockton AB är så kallad co-manager av den nya flottan, där Tagehus har en konsortieandel om 10 procent. TAGEHUS ÅRSREDOVISNING

Detta är Tagehus. Affärsidén är att skapa värde genom investeringar och utveckling av:

Detta är Tagehus. Affärsidén är att skapa värde genom investeringar och utveckling av: Detta är Tagehus Affärsidén är att skapa värde genom investeringar och utveckling av: Fastigheter, bl. a. bostäder och hotell Företag med god värdetillväxt Strategiskt, långsiktigt innehav i Atrium Ljungberg

Läs mer

TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2016

TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2016 14 Tålamod viktig ingrediens för lyckad bostadsutveckling Tålamodet att invänta den rätta affären är en av Tagehus styrkor. Förutsättningarna för att förädla fastigheter eller utveckla nya bostäder kanske

Läs mer

INNEHÅLL. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 55 Koncernresultaträkning 57 Koncernbalansräkning 58

INNEHÅLL. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 55 Koncernresultaträkning 57 Koncernbalansräkning 58 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Året i korthet 3 Tagehus utveckling 4 Tagehus i korthet 5 Fem frågor till VD och styrelseordförande 7 Detta är Tagehus 9 Fastigheter Bostäder och kontor 17 Fastigheter Hotell-

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Innehåll. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 49 Koncernresultaträkning 51 Koncernbalansräkning 52. Definitioner 54 Fastighetsförteckning 55

Innehåll. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 49 Koncernresultaträkning 51 Koncernbalansräkning 52. Definitioner 54 Fastighetsförteckning 55 årsredovisning 2012 Innehåll Året i korthet 3 Tagehus historia 4 VD har ordet 6 Detta är Tagehus 8 Tagebad 13 Tageflyg 16 Investeringar i bolag 18 Fastigheter Hotell- och konferensfastigheter 22 Fastigheter

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2003

Delårsrapport januari - mars 2003 Delårsrapport januari - mars 2003 Resultatet efter full skatt uppgick till 409 Mkr (352), vilket motsvarar 6:59 kronor (5:67) per aktie. 2 Substansvärdet uppgick den 31 mars 2003 till 240 kronor per aktie

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Kvalitetsundersökning Medley 2013

Kvalitetsundersökning Medley 2013 Kvalitetsundersökning Medley 2013 Solna 20 maj 2013 Innehåll Inledning... 3 Metodik... 3 Resultat... 4 Diagram... 6 Betyg för anläggningen som helhet... 6 Betyg personalens servicevilja... 6 Betyg olika

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Delårsrapport januari september 2002

Delårsrapport januari september 2002 Delårsrapport januari september 2002 2 Resultatet efter full skatt uppgick till 504 Mkr (2 002), vilket motsvarar 8:11 kronor (31:57) per aktie. I resultatet för 2001 ingick extrautdelning från Holmen

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2016

TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2016 36 att köpa undervärderade värdepapper och tvärtom Det som är ute i dag kan vara inne i morgon. Genom att utveckla sin investerings strategi och ibland agera motvalls är tanken att en ökad satsning på

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn 2014-05-09 Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn Delårsrapport januari mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 82 % under första kvartalet Resultatförbättring med nästan 3 MSEK mot föregående år

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

MED HÅLLBARHET I TANKEN.

MED HÅLLBARHET I TANKEN. ÅRSBERÄTTELSE 2015 MED HÅLLBARHET I TANKEN. FORIAs övergripande miljömål är att minska verksamhetens klimatpåverkan. Under 2015 har vi fortsatt att jobba aktivt med att öka användningen av förnybara drivmedel,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2003

Delårsrapport januari - juni 2003 Delårsrapport januari - juni 2003 Resultatet efter skatt ökade med 38 procent till 665 Mkr (483), vilket motsvarar 10:71 kronor (7:78) per aktie. Nettoomsättningen uppgick till 1 545 Mkr (1 091). 2 Substansvärdet

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

Hagöns Camping Halmstad

Hagöns Camping Halmstad 2016-08-25 Hagöns Camping Halmstad Halvårsrapport januari juni 2016 Nettoomsättningen ökade med drygt 26 % under första halvåret Resultatförbättring med 3,4 MSEK Hagöns Camping i Halmstad förvärvades 1

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 Nordic Campings tillväxt fortsätter och omsättningen ökade med 31 % jämfört med motsvarande period föregående år. Delårsperiod (januari-september) Nettoomsättningen

Läs mer

G & L Beijer AB. Förvärv av rörelsen i Renheat AB. Avyttringar av Svenska Daikin och Brogårdsand. Stärkt finansiell ställning.

G & L Beijer AB. Förvärv av rörelsen i Renheat AB. Avyttringar av Svenska Daikin och Brogårdsand. Stärkt finansiell ställning. G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2008 Fortsatt positiv utveckling under det första kvartalet. Nettoomsättningen steg med 10 procent till 756,8 (685,6). Rörelseresultatet ökade till 108,1

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016. Sammanfattning St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31 Räkenskapsåret 1 januari 31 december

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Halvårsrapport Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan Ängelholm. Halvårsrapport Sida 1 av 8

Halvårsrapport Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan Ängelholm. Halvårsrapport Sida 1 av 8 Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan 2 262 63 Ängelholm Halvårsrapport 2016 Sida 1 av 8 Sammanfattning av halvårsrapport (koncernen) Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

G&L BEIJER Q Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 mkr (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 mkr (40,5).

G&L BEIJER Q Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 mkr (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 mkr (40,5). G&L BEIJER Q1 2011 Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 (40,5). Avyttring av aktier i Beijer Alma gav realisationsvinst på 51,7. Vinsten

Läs mer

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002 Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 22 Freetel redovisar fortsatt resultatförbättring samt vinst före goodwill avskrivningar för fjärde kvartalet Bolagets nettoomsättning uppgick

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005 23 februari 2006 Koncernen i sammandrag Januari december 2005 Intäkterna ökade med 16 procent till 9 887 mkr (8 532) Resultatet före skatt förbättrades kraftigt till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer