Detta är Tagehus. Affärsidén är att skapa värde genom investeringar och utveckling av:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detta är Tagehus. Affärsidén är att skapa värde genom investeringar och utveckling av:"

Transkript

1

2 Detta är Tagehus Affärsidén är att skapa värde genom investeringar och utveckling av: Fastigheter, bl. a. bostäder och hotell Företag med god värdetillväxt Strategiskt, långsiktigt innehav i Atrium Ljungberg Verksamhet i Sverige och Nederländerna Familjeägt Grundat 1946 Vilar på en byggmästartradition

3 Marknader Bostäder Hälsa och motion Affärsresande Investeringar

4 Portföljtillgångar om ca 5,7 Mdr kr i fyra marknadssegment Övrig verksamhet 5% Hälsa och motion 8% Investeringar 29% Bostäder 22% Affärsresande 36%

5 Långsiktigt investeringsperspektiv Aktiv ägare Liten organisation, snabba beslutsvägar Mål om ägarandel över 50% i portföljbolag Strävan att skapa gemensamma incitament med ägarkretsen i portföljbolag Ingen uttalad exithorisont

6 Bostäder

7 Bostäder Mkr Intäkter 264,8 92,3 Förvaltningsresultat 21,3-1,0* Mkr Redovisat värde tillgångar Räntetäckningsgrad (%) Avkastning på totalt kapital (%) 4,7 0,4 *Nedskrivning av fastighet i ett intresseföretag

8 Tagehus bostadsportfölj Totalt fem hyresfastigheter i Åre kommun om cirka 620 lägenheter - Ambition att öka beståndet ytterligare i Åre Tre hyresfastigheter om 460 lägenheter på Lidingö Renovering inklusive nybyggnation av taklägenheter under planering Bild, Åre eller Lidingö Delägande i bostadsprojekt i Åkersberga om lägenheter. Ett samarbete med LO och Peab.

9 Bostäder Credentia grundat 1926 i Norrtälje Projektutveckling och nyproduktion av bostadsrätter och småhus Fastighetsförvaltning Bygg- och VVS-arbete på entreprenad Projektportfölj om totalt drygt 780 byggrätter per 31 dec 2014, till beräknat värde om 2,5 Mdr vid färdigställande Solbackastrand, exempelprojekt om ca 200 lgh och 30 radhus, färdigställt

10 Hälsa och motion

11 Hälsa och motion Mkr Intäkter 338,0 325,0 Förvaltningsresultat 32,2 33,1 450 Mkr Redovisat värde tillgångar Räntetäckningsgrad (%) Avkastning på totalt kapital (%) 6,7 30,0

12 Medley nya badhus utan kallduschar Fukt och temperaturskillnader medför utmaningar och ställer särskilda krav Helhetslösningar för badanläggningar, inklusive utformning, projektering, byggnation, förvaltning och ägande Typbadhus i olika skalstorlekar

13 Medley nya moderna badhus till rimliga villkor Lång erfarenhet av bad- och motionsverksamhet Simskolor och kompletta koncept för bad- och friskvårdstjänster för alla åldrar och alla kunskapsnivåer Transparenta avtal Rimliga och flexibla avgiftssystem

14 Medley 3,4 miljoner friskvårds- och badbesök 2014 Driver och utvecklar 35 bad- och friskvårdsanläggningar för ett 20-tal kommuner Största privatägda aktör i Sverige, grundad 2001 Omsättning 330 Mkr 2014 Driften av Nacka kommuns simhallar övertogs Driftavtal i Frescatihallen vid Stockholms universitet

15 Järfälla kommun väljer Medley Komplett bad- och friskvårdskoncept, inklusive byggnation och drift av nytt badhus 50-metersbassäng, tre undervisnings- och barnbassänger, bubbelpool Badhuset designas, projekteras och finansieras av Tagehus på ett 30-årsavtal Goda erfarenheter från Tyresö badhus, som invigdes enligt tidplan årsskiftet 2012/13

16 Översikt - Funktionsupphandling inom bad och friskvård Kostnadskontroll och förutsägbarhet Kontroll över bygg-, drifts- och kapitalkostnader Ersättningen fastställs för en lång tidsperiod Kvalitet som vilar på lång erfarenhet Kvalité och service lockar till fler besök Bidrar till bättre folkhälsa i kommunen Resurseffektiv och enkel administration En upphandling och ett avtal Inget behov av omfattande byggherrekompetens eller verksamhets- och personalansvar Oprövat koncept? Tagehus tar riskerna som regleras via avtal Positiva erfarenheter från Tyresö och Järfälla Kommunalt inflytande? Kontinuerligt samråd Ekonomisk inlåsning? Kommunen har återköpsrätt under avtalets löptid Högre kapitalkostnader? Kommunal borgen sänker kostnaden Buffert i operatörens egna kapital

17 Summering - växande geografisk närvaro Sammantaget finns Tagehus på ett 30-tal orter runt om i Sverige, inklusive Bostäder Hotell Bad- och friskvårdsverksamheter Tagehus eller koncernbolag kan utgöra strategisk motparter till kommuner inom bad- och friskvård samt bostadsbyggande

18 Affärsresande

19 Affärsresande Mkr Intäkter 471,3 386,7 Förvaltningsresultat , Mkr Redovisat värde tillgångar Räntetäckningsgrad (%) Avkastning på totalt kapital (%) 11,6 14,4

20 Affärsresande Resebranschen, inklusive affärsresande, visar en positiv underliggande trend Erbjudande Hotell- och konferensverksamhet Flygplansleasing Ett mindre bestånd kontorslokaler Hotellfastighet i Amsterdam främsta tillgången Fyra hotell- och konferensanläggningar i Sverige koncentrerade till Stockholm och Mälardalen

21 Rockton Leasing av flygplan till regionala flygbolag, främst i Europa men även USA Flotta om 35 turbopropp-flygplan, inklusive delägda flygplan Söker aktivt nya förvärvsmöjligheter, främst hela flottor Investeringsmöjligheter avgör, inget definierat tillväxtmål Andel om 99% i Rockton Aviation AB, som äger planen

22 Investeringar

23 Investeringar Mkr Intäkter* 51,2 99,1 Förvaltningsresultat 35,6 84, Mkr Redovisat värde tillgångar Räntetäckningsgrad (%) Avkastning på totalt kapital (%) 5,9 11,3 *Inkluderar även finansiella intäkter

24 Investeringar Atrium Ljungberg (10,6% av rösterna) Börsnoterat fastighetsbolag som äger, utvecklar och förvaltar främst handels- och kontorsfastigheter i bla Stockholm, Malmö och Uppsala Tidskriften Fokus (19,4% av rösterna) Fortsatt satsning på kvalitet och förstärkning av organisation och redaktion Viss värdepappersverksamhet

25 Tagehus i siffror

26 2014 i korthet Intäkter (799) Mkr* Förvaltningsresultat 124 (190) Mkr Resultat efter skatt 211 (385) Mkr Eget kapital (2 540) Mkr Investeringar 881 (168) Mkr Förvärv av tre hyresfastigheter i Åre med knappa 320 lägenheter Credentia ökade produktionsstarterna av lägenheter till 155 (59) Renodling och tydligare profilering av konferens- och weekendanläggningarna * Resultatet summerar utfallen i Tagehus Holding och T Ljungberg BV.

27 Utveckling 2015 Avtal om badhus tecknat med Järfälla kommun Förvärv av hotellverksamheten i Enköping Fortsatt förädlingsarbete av bostadsbestånden i Åre och på Lidingö

28 Resultaträkning Mkr Intäkter 1 041,7 799,2 Kostnader, exkl. av- och nedskrivningar -882,0-628,2 Rörelseresultat, exkl. av- och nedskrivningar 159,7 171,0 Finansiella poster -35,4 19,4 Förvaltningsresultat 124,3 190,4 Av- och nedskrivningar på anläggningstillgångar -111,5-91,3 Orealiserade värdeförändringar, värdepapper, fastigheter och flygplan 250,2 341,5 Resultat före skatt 263,0 440,6 Skatt -51,6-57,3 Årets resultat 211,4 383,3

29 Balansräkning Mkr Materiella anläggningstillgångar 3 364, ,2 Finansiella anläggningstillgångar 1 720, ,2 Övriga anläggningstillgångar 181,7 180,3 Kassa och omsättningstillgångar ,2 Summa tillgångar 5 683, ,9 Eget kapital 2 818, ,5 Avsättningar 200,5 157,5 Långfristiga skulder 2 261, ,0 Kortfristiga skulder 402,2 344,9 Summa eget kapital och skulder 5 683, ,9

30 Nyckeltal Förvaltningsresultat vs rörelsens intäkter 11,9% 23,8% Räntetäckningsgrad 255,7% 322,6% Avkastning på eget kapital 7,9% 16,5% Avkastning på eget kapital, exklusive värdeförändringar 0,1% 5,6% Avkastning på totalt kapital 6,7% 12,4% Avkastning på totalt kapital, exklusive värdeförändringar 2,3% 5,2% Soliditet 49,6% 56,3% Belåningsgrad 39,7% 34,4% Medelränta, räntebärande skulder 3,1% 4,7% Medelantal anställda, koncernen 603 st. 557 st.

31 Måluppfyllelse Finansiella mål Beskrivning Måluppfyllelse 2014 Omsättning +5%/år Organiskt och via förvärv +30% Förvaltningsresultat +10%/år Genom förvärv och förbättrat resultat i befintlig verksamhet -35% Förvärv och strukturkostnader EK, +10% i 20 år Långsiktigt uthållig avkastning +11% Räntetäckningsgrad Soliditet över 40% långsiktigt Genomsnittlig räntebindning 1-3 år Kassaflödet ska täcka räntekostnaderna med god marginal +256% Kapitalbas anpassad till risk 50% Syftar till att minska räntekänsligheten 2,5 år

32 Organisation Totalt cirka 600 medarbetare varav ca 80 inom bostäder, 300 inom Hälsa och motion (Medley) samt cirka 220 inom Affärsresande Huvudkontor i Stockholm med tolv medarbetare Förstärkt administrativ organisation för att hantera en växande portfölj Mål om låga förvaltningskostnader

33 Frågor? Kontaktuppgifter?

INNEHÅLL. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 55 Koncernresultaträkning 57 Koncernbalansräkning 58

INNEHÅLL. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 55 Koncernresultaträkning 57 Koncernbalansräkning 58 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Året i korthet 3 Tagehus utveckling 4 Tagehus i korthet 5 Fem frågor till VD och styrelseordförande 7 Detta är Tagehus 9 Fastigheter Bostäder och kontor 17 Fastigheter Hotell-

Läs mer

Innehåll. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 49 Koncernresultaträkning 51 Koncernbalansräkning 52. Definitioner 54 Fastighetsförteckning 55

Innehåll. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 49 Koncernresultaträkning 51 Koncernbalansräkning 52. Definitioner 54 Fastighetsförteckning 55 årsredovisning 2011 Innehåll Året i korthet 3 Historik 4 Detta är Tagehus 6 VD har ordet 8 Hotell- och konferensfastigheter 10 Bostäder och kontor 12 Egna utvecklingsprojekt 14 Tagebad 16 Externa utvecklingsprojekt

Läs mer

INNEHÅLL. Tagehus Holding AB Förvaltningsberättelse 26 Resultaträkning 28 Balansräkning 29 Tilläggsupplysningar 31 Revisionsberättelse 40

INNEHÅLL. Tagehus Holding AB Förvaltningsberättelse 26 Resultaträkning 28 Balansräkning 29 Tilläggsupplysningar 31 Revisionsberättelse 40 ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL Året i korthet 3 Detta är Tagehus 4 Affärsmodell och genomförande 5 VD har ordet 6 Hotell- och konferensfastigheter 8 Bostäder och kontor 11 Egna utvecklingsprojekt 12 Fördjupning

Läs mer

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Q2 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 1 187 mkr (1 131) varav hyres intäkter ökade till 1 037 mkr (981). UTHYRNINGSGRADEN ökade till 94 procent

Läs mer

Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER

Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER DET HÄR ÄR ATRIUM LJUNGBERG ANTAL FASTIGHETER 48 FASTIGHETSVÄRDE 26,5 MDKR KONTRAKTERAD ÅRSHYRA 2,0 MDKR UTHYRBAR YTA 1 012 000 KVM UTHYRNINGSGRAD Atrium Ljungberg

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2010

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2010 ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2010 Stockholm 2011-02-16 Oktober-december 2010 Omsättningen uppgick till 51,5 (2,2) Mkr Resultatet blev 5,1 (-1,8) Mkr, motsvarande 0,51 (-0,18) kr/aktie Eget kapital

Läs mer

Jan jun 2014. Belåningsgrad, % 65,1 66,3 65,1 66,3 65,1 66,5 Räntetäckningsgrad, ggr 3,3 2,5 3,4 2,7 3,1 2,7

Jan jun 2014. Belåningsgrad, % 65,1 66,3 65,1 66,3 65,1 66,5 Räntetäckningsgrad, ggr 3,3 2,5 3,4 2,7 3,1 2,7 Halvårsrapport januari juni 2015 Sammanfattning januari juni 2015 Hyresintäkterna uppgick till 989 mkr (986). Förvaltningsresultatet uppgick till 452 mkr (370). Värdeförändringar på fastigheterna uppgick

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2011

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2011 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2011 Stockholm 2011-11-18 Juli - september 2011 Omsättningen uppgick till 50,1 (41,9) Mkr Resultatet uppgick till 11,5 (6,0) Mkr, motsvarande 1,13

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2009

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2009 ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2009 April-juni 2009 Stockholm 2009-08-20 Omsättningen uppgick till 22,5 (40,9) Mkr Resultatet blev 1,9 (-1,2) Mkr, motsvarande 0,19 (-0,12) kr/aktie Brf

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Intäkterna ökade till 677 Mkr (621), en ökning med 9 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

Strategi för värdetillväxt

Strategi för värdetillväxt Strategi för värdetillväxt Strategi för värdetillväxt Wallenstam har sedan 1995 arbetat med mål och planer i femårscykler där innevarande period sträcker sig till 25. Wallenstam har redan under 23 uppnått

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké RÄKENSKAPSÅRET Hyresintäkterna uppgick till 556 mkr (544). Driftsöverskottet uppgick till 412 mkr (409). Förvaltningsresultatet uppgick till 158 mkr (171). Värdeförändringar

Läs mer

Svenska Hus AB Årsredovisning 2013

Svenska Hus AB Årsredovisning 2013 Svenska Hus AB Årsredovisning 2013 Omslagsbilden är tagen hos Vertiseit som är hyresgäst i Instrumentfabriken. Läs mer på sidan 16. Svenska Hus bedriver fastighetsverksamhet i Stockholm, Göteborg och Skåne.

Läs mer

Innehåll. Kort om Lundbergs 2 Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Lundbergs som investeringsföretag 10 Substansvärde 12 Kassaflödesrapport 13 Aktien 14

Innehåll. Kort om Lundbergs 2 Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Lundbergs som investeringsföretag 10 Substansvärde 12 Kassaflödesrapport 13 Aktien 14 2013 Innehåll Kort om Lundbergs 2 Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Lundbergs som investeringsföretag 10 Substansvärde 12 Kassaflödesrapport 13 Aktien 14 Dotterföretag och övriga portföljbolag Fastighets

Läs mer

NKI NMI. Årsredovisning 2014. miljoner kronor. Aspholmen Fastigheter AB. kvadratmeter FÖRVALTNINGSRESULTAT (2013: 213) MILJÖBYGGNAD

NKI NMI. Årsredovisning 2014. miljoner kronor. Aspholmen Fastigheter AB. kvadratmeter FÖRVALTNINGSRESULTAT (2013: 213) MILJÖBYGGNAD Ulf Tillman Monica Stolpe-Nordin Johanna Grönroos Årsredovisning 2014 Aspholmen Fastigheter AB Årsredovisning 2014 FÖRVALTNINGSRESULTAT 235 miljoner kronor (2013: 213) MILJÖBYGGNAD NKI 82 vilket är en

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2011

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2011 ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2011 Stockholm 2011-08-22 April - juni 2011 Omsättningen uppgick till 144,2 (14,1) Mkr Resultatet uppgick till 30,7 (0,3) Mkr, motsvarande 3,02 (0,03)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 Fastighetsintäkterna uppgick till 486 mkr (452), en ökning med 7,5 % främst hänförlig till förvärv av fastigheter. Driftnettot uppgick till 322 mkr (314), en ökning med

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 januari december 2014 Grunden lagd för stark tillväxt Detaljplan antagen för Stockholm Ferdinand 8, 10, 14 med cirka 1 100 lägenheter Två projekt i Göteborg med upp till 600 nya

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74)

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) Q2 Delårsrapport januari o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) o Överskottsgraden uppgick till 72 % (79) o Förvaltningsresultatet blev 90 MSEK (33) o Värdeförändringar

Läs mer

Periodens skattekostnad uppgick till -416 Mkr (-123). Skatt beräknades med 22 procent på löpande beskattningsbart resultat.

Periodens skattekostnad uppgick till -416 Mkr (-123). Skatt beräknades med 22 procent på löpande beskattningsbart resultat. Fabeges förvaltningsportfölj bidrog under perioden till det goda resultatet både genom ett bra kassaflöde och genom värdetillväxt. Substanstillväxten var god, EPRA NAV ökade med 15 kr i jämförelse med

Läs mer

Vi skapar levande mötesplatser för människor, handel och affärer

Vi skapar levande mötesplatser för människor, handel och affärer årsredovisning VI FÅR PLATSER ATT VÄXA OCH UTVECKLAS Vi skapar levande mötesplatser för människor, handel och affärer Det här är vi Vi är ett av Sveriges största börs noterade fastighetsbolag. Noterat

Läs mer

LÖNNBACKEN FASTIGHETER AB

LÖNNBACKEN FASTIGHETER AB LÖNNBACKEN FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2012 det här är lönnbacken 2010 beslöt Alecta, Kyrkans Pensionskassa och AI Pension att tillsammans starta Lönnbacken Fastigheter AB i avsikt att förvärva, förvalta

Läs mer

Delårsrapport. Premiärvisning av Arkitekturskolan. 1 januari 30 juni 2015

Delårsrapport. Premiärvisning av Arkitekturskolan. 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari 3 juni 215 Premiärvisning av Arkitekturskolan I juni hölls en förhandsvisning av nya Arkitekturskolan, som invigs efter sommaren. Här får framtidens arkitekter en stimulerande och

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2010

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2010 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2010 Stockholm 2010-11-19 Juli-september 2010 Omsättningen uppgick till 41,9 (9,6) Mkr Resultatet blev 6,0 (0,7) Mkr, motsvarande 0,60 (0,07) kr/aktie

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2010

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2010 ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2010 Stockholm 2010-08-20 April-juni 2010 Omsättningen uppgick till 14,1 (22,5) Mkr Resultatet blev 0,3 (1,9) Mkr, motsvarande 0,03 (0,19) kr/aktie Eget

Läs mer

Magnolia Bostad Kvartalsrapport

Magnolia Bostad Kvartalsrapport Q2 Magnolia Bostad Kvartalsrapport Koncernen april juni 2014 1 April juni 2014 Kvartalet i korthet Väsentliga händelser under kvartalet Nettoomsättning: 3,8 (8,2) mkr Rörelseresultat: 2,2 ( 2,1) mkr Resultat

Läs mer

delårsrapport jan sept 2008

delårsrapport jan sept 2008 delårsrapport jan sept 2008 Hyresintäkterna var 49,5 (51,8) Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till -16,8 (87,0) Mkr, vilket motsvarar -1,36 (7,02) kronor per aktie. Resultat före skatt uppgick till -59,2

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 212 1 oktober 31 december 212 Orderingång 15 423 (14 932) Nettoomsättning 19 69 (18 119) Resultat efter finansiella poster 1 252 (1 8) Periodens resultat efter skatt

Läs mer