INNEHÅLL. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 55 Koncernresultaträkning 57 Koncernbalansräkning 58

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 55 Koncernresultaträkning 57 Koncernbalansräkning 58"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013

2 INNEHÅLL Året i korthet 3 Tagehus utveckling 4 Tagehus i korthet 5 Fem frågor till VD och styrelseordförande 7 Detta är Tagehus 9 Fastigheter Bostäder och kontor 17 Fastigheter Hotell- och konferensfastigheter 19 Fastigheter Utvecklingsprojekt 22 Tagebad 23 Tageflyg 26 Tageinvest 29 Organisation och medarbetare 32 Styrelse och ledning 34 Finansiering 35 Tagehus Holding AB Förvaltningsberättelse 37 Resultaträkning 39 Balansräkning 40 Kassaflödesanalys 42 Tilläggsupplysningar 43 Revisionsberättelse 54 T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 55 Koncernresultaträkning 57 Koncernbalansräkning 58 Definitioner 60 Fastighetsförteckning 61 Adresser 62 Tagehus är samlingsnamnet för Tagehus Holding AB och det i Nederländerna baserade T Ljungberg BV med dotterföretag. Uppdelningen av ägandet mellan Tagehus Holding och T Ljungberg BV är en del i Tagehus strategi för riskspridning. För att lättare se i vilken koncern en tillgång hör hemma markeras tillgångarna med AB respektive BV. AB Tillgångar som tillhör Tagehus Holding AB BV Tillgångar som tillhör T Ljungberg BV

3 ÅRET I KORTHET Rörelsens intäkter 799 (677) Mkr* Förvaltningsresultat 190 (152) Mkr Årets resultat 385 (275) Mkr Eget kapital (2 116) Mkr Investeringar om 168 (286) Mkr Medley redovisar sitt bästa år hittills med såväl ökad omsättning som förbättrat resultat Förvärv av tre fastigheter med 460 hyreslägen heter på Lidingö Tagehus ökade ägandet i Credentia från 12 procent till 69 procent. Tillsammans med närstående person/bolag kontrollerar Tagehus därefter 100 procent av Credentia. Samtidigt utsågs Ronny Jansson till ny VD Karl Lilja utsedd till ny VD för Tagehus Holding AB TLBV Förvaltning förvärvar driftsbolagen på Tammsvik och Krägga Herrgårdar av c/o Hotels * Observera att resultatet ovan summerar utfallen i de båda koncernerna Tagehus Holding AB samt T Ljungberg BV. Siffrorna är fiktiva i den meningen att de båda koncernerna redovisar sina resultat separat. Syftet här är endast att ge en bild av de båda koncernernas samlade resultat och ekonomiska ställning. Årsredovisningen speglar verksamheten inom hela gruppen, inklusive T Ljungberg BV. Bolagen drivs av en gemensam företagsledning. Den formella delen av årsredovisningen för Tagehus Holding AB är upprättad enligt Bokföringsnämndens anvisningar, vilket innebär en mer försiktig värdering av de bokförda värdena än vid marknadsvärdering enligt IFRS. Koncernredovisningen för T Ljungberg BV är upprättad enligt holländska redovisningsregler (Dutch GAAP). Sidorna utgör den formella årsredovisningen inklusive koncernredovisning för Tagehus Holding AB. Den formella delen kompletteras med ett utdrag ur T Ljungberg BV:s årsredovisning, innehållande förvaltningsberättelse, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. TAGEHUS ÅRSREDOVISNING

4 1946 Tage Ljungberg grundar sin byggnadsfirma 1970-talet Verksamheten utökas med bostäder och kommersiella lokaler MED ETT LÅNGSIKTIGT INVESTERINGSPERSPEKTIV 1990 Investerar i hotellfastighet i Amsterdam 1940-talet Tagehus rötter sträcker sig tillbaka till den byggnadsfirma som Tage Ljungberg grundar i Stockholm Tage satsar på att bygga villor och lägenheter för att möta efterfrågan på bostäder efter andra världskriget. Verksamhetens omfattning är mindre och Tage känner personligen många av sina hyresgäster. Ärlighet, goda relationer till kunden samt att båda parter ska vara nöjda med affären hör och hör fortfarande - till de grundläggande värderingarna Investering görs i oljerigg och 60-talen Verksamheten breddas till att även omfatta fastighetsägande samt förädling av befintliga fastigheter talet Tage Ljungbergs barn Åke Ljungberg och Birgitta Holmström börjar arbeta i firman Ljungberg- Gruppen förvärvade stort fastighetsbestånd i Sickla av Atlas Copco 1980-talet I slutet av årtiondet delas verksamheten upp i två företag, LjungbergGruppen med främst kommersiella lokaler medan övriga innehav placerades i Tagehus Förvaltning AB talet T Ljungberg BV etableras i Nederländerna i samband med att en hotellfastighet förvärvas i centrala Amsterdam i början av 1990-talet. LjungbergGruppen börsnoteras talet LjungbergGruppen fusioneras med Atrium Fastigheter 2006 och bildar Atrium Ljungberg Time Hotels fastighet i Stockholm färdigställs 2011 Flygleasingföretaget Tageflyg köper 19 flygplan 2010-talet Tagehus Holding AB bildas 2010 och tar över merparten av verksamheten i Tagehus AB, före detta Tagehus Förvaltning AB. Förändringen sker i samband med en omstrukturering där Tagehus avyttrar samtliga bostadsfastigheter i centrala Stockholm och samtidigt ökar ägandet i Atrium Ljungberg. Med bas i fastigheter och fastighetsnära investeringar har Tagehus verksamhet kommit att utvecklas och breddas till att även omfatta andra investeringsområden Tyresö badhus färdigställs

5 TAGEHUS I KORTHET Tagehus skapar substanstillväxt genom förädling och vidareutveckling av portföljbolag samt genom fastighetsägande. Tagehus eftersträvar en flexibel organisation som gör det möjligt att agera snabbt när en affärsmöjlighet yppar sig. Investeringsperspektivet är långsiktigt. I Tagebad ingår Medley, som är verksamt inom bad, friskvård och rekreation. Medley är den största privatägda operatören av kommunala bad- och friskvårdsanläggningar i Sverige. I Tageflyg ingår Rockton vars flygplan hyrs ut till regionala flygbolag främst i Europa. Från och med 2013 finns kunder även i USA och Australien. Fastighetsportföljen innehåller flera typer av fastigheter vilket bidrar till riskspridning. I portföljen ingår även fastighetsutvecklingsprojekt. Till bolagsinvesteringarna hör Atrium Ljungberg som är en strategisk viktig investering där Tagehus intar en aktiv ägarroll. Det är samtidigt Tagehus största investering i ett enskilt bolag. Till finansiella placeringar hör en begränsad kapitalförvaltning, inklusive värdepappershandel. På koncernnivå finns nio (åtta) medarbetare som är baserade i Stockholm medan ytterligare totalt 548 (470) personer är anställda i nio (sex) olika dotterföretag i Sverige och Nederländerna. Verksamheten bedrivs i fyra affärsområden; Tagebad, Tageflyg, Tageinvest samt Fastigheter. Tagebad Tageflyg Tageinvest Fastigheter Affärsområdet utvecklar och designar koncept för bad- och friskvårdsanläggningar. I erbjudandet ingår helhetsansvar för utformning, projektering, byggnation, drift, förvaltning samt ägande av anläggningen. Här ingår även Medley som driver ett 30-tal bad- och friskvårdsanläggningar i 20 kommuner runt om i landet. I Tageflyg ingår bolag som äger flygplan, för närvarande SAAB 2000 och SAAB 340 samt Rockton som är en så kallad lease-manager. En lease-manager identifierar flygplansförvärv, arrangerar finansiering, hittar kunder, genomför transaktionen samt förvaltar flygplanen. Atrium Ljungberg samt bygg- och fastighetsbolaget Credentia är några av investeringarna i enskilda bolag. I fastighetsportföljen ingår hotell- och konferensfastigheter, bostäder och kontor samt mark- och fastighetsutvecklingsprojekt främst i Sverige men även i Nederländerna. TAGEHUS ÅRSREDOVISNING

6 6 TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2013 KARL LILJA, JOHAN LJUNGBERG OCH FREDRIK WAERN

7 FEM FRÅGOR TILL VD OCH STYRELSEORDFÖRANDE I år är VD-ordet ersatt med fem frågor till styrelseordförande och VD, efter det att flera förändringar skett på styrelse- och ledningsnivå under Karl Lilja utsågs till ny VD i juni efter Johan Ljungberg som blev styrelseordförande. Johan kommer bland annat att arbeta med strategifrågor, utvärdering av större investeringsbeslut samt portföljutveckling. Fredrik Waern är VD för T Ljungberg BV och ansvarar bland annat för Tageflyg samt Nederländerna. Vad var det viktigaste som hände under 2013? Johan: Förvärvet av tre fastigheter på Lidingö med 460 hyresrätter innebar att vi utökade vårt bostadsbestånd markant. Fastigheterna är i behov av renovering och det arbetet kommer vi att påbörja under de närmaste åren. Förvärvet är ett bra exempel på den nischade position som Tagehus har på marknaden. Affären skulle, åtminstone kortsiktigt, riskera att påverka nyckeltal på ett oönskat sätt för en mer publik aktör medan den skulle vara för stor för många mindre fastighetsägare. För säljaren var dessutom Tagehus långsiktighet och erfarenhet av fastighetsägande viktiga faktorer. I grunden är investeringen ett antagande om en fortsatt positiv tillväxt för Storstockholm. Karl: En annan milstolpe var simhallen i Tyresö som hade sitt första hela driftår och det var väldigt framgångsrikt. Badet är större och bättre anpassat till verksamheten än det gamla. Johan: Vi ökade även ägandet i Credentia, den i särklass största bostadsutvecklaren i Norrtäljetrakten. I samband med att vi ökade ägandet fick Credentia en ny ledning under Ronny Jansson som är helt rätt person att vidareutveckla koncernen. Det finns god potential i en mer industrialiserad byggprocess för att kunna erbjuda bra bostadsrätter till attraktiva priser. Fredrik: Affärsområdet Tageflyg redovisade ett mycket starkt resultat, bland annat som en följd av god efterfrågan. Det gjorde att leasingavtalen kunde förlängas på längre löptider än tidigare. Vi, och då menar jag Tagehus, förvärvade dessutom andelar i tre regionalflygplan samt optioner på ytterligare två medan Rockton Aviation avyttrade tre flygplan till mycket bra prisnivåer. Karl: I övrigt när det gäller 2013 uppvisade såväl resultat- som balansräkningar en trygg och jämnt uppåtgående trend för året, vilket är positivt då det skapar goda förutsättningar inför framtiden. Tagebad är en omfattande och långsiktig badhussatsning, hur ser framtidsutsikterna ut? Johan: Tagebad har den kompetens och erfarenhet som gör att vi kan lämna ett bättre erbjudande än många andra. Om hinder uppstår under en upphandling är det inte ett problem för oss. Vi har den uthållighet som krävs för att kunna vänta på politiska och andra beslutsprocesser. Karl: Simhallen i Tyresö är en bra referens. Badet hade besökare under 2013, vilket var över förväntan. Tekniskt och energimässigt har det fungerat väldigt bra sedan öppningen i januari Att kommun och besökare är nöjda underlättar i andra upphandlingar. Fredrik: Utöver att egenproducera badhus inom ramen för Offentlig-Privat Samverkansprojekt, kan Tagebad även förvärva och renovera befintliga badhus. I dagsläget fokuserar vi på Storstockholm där det pågår ett antal processer som gör att jag ser positivt på Tagebads framtidsmöjligheter. Tagehus har investerat brett i fastigheter, badhus och flyg, skulle ni vinna på ökad fokusering? Johan: Vi gör inte den bedömningen, vårt mål är att skapa bästa möjliga riskjusterade avkastning. Mäter man risken i Tagehus kan man konstatera att risken är lägre med fler innehav. Vid sidan av det noterade innehavet i Atrium Ljungberg gör fler icke-noterade innehav att korrelationen till börsen blir lägre. Sammantaget borde det leda till utjämnad volatilitet och ökad riskspridning. Fredrik: Det finns även en geografisk riskspridning. Tagehus har stora tillgångar i euro, främst i form av Marriott-fastigheten i Nederländerna som dessutom har en lite annan konjunktur. Karl: Medan Tagehus kan utvärdera affärsmöjligheter och titta på finansiering är det viktigt att komma ihåg att vi själva inte alltid gör jobbet, vi är många gånger bara navet. Det kan till exempel gälla affärer inom Tageflyg. Med nuvarande struktur har vi ett antal olika investeringsspår och med rätt ledarskap och incitament i ekrarna är jag övertygad om att Tagehus kommer att utvecklas väl över tid. TAGEHUS ÅRSREDOVISNING

8 På vilket sätt kommer affärsområdena att bidra till tillväxten kommande år? Karl: Vi ser att det finns goda möjligheter att skapa tillväxt inom samtliga affärsområden. Det finns ett stort engagemang hos dem som arbetar inom affärsområdena och affärsmöjligheter saknas inte i något ben. Tagehus kan bidra med prioriteringar och en stabil finansiell plattform för att möjliggöra tillväxt. Fredrik: Vi ska agera när tillfälle ges och då gör det ingenting om affärsområdena har lite olika prioritet över tid. Vissa år kommer vi att göra en större affär i ett affärsområde, till exempel fastigheterna på Lidingö Det gör att Tagehus tillväxttakt inte kommer att vara jämn över tid. Hur ser utsikterna ut inför 2014? Johan: Aktiviteten kommer att vara fortsatt hög under 2014, medan antalet affärer kanske blir något färre så att vi får mer tid att arbeta med nuvarande innehav. Det gäller bland annat fastigheterna på Lidingö och Credentia, där vi ökade ägandet 2013 och där vi har kunnat se en vändning. Tagebad deltar i olika kommunala upphandlingar av nya badhus, vilket kräver en hel del arbete. Under inledningen av 2014 har vi även fokuserat fastighetsinnehavet geografiskt genom att avyttra Grythyttan. Min bedömning är att förutsättningarna är fortsatt goda för långsiktigt värde skapande i Tagehus. Fredrik: Under 2013 var konjunkturen visserligen svag i Nederländerna men trots det ökade avkastningen på totalt kapital från 10 till 14 procent för året, vilket var glädjande. För 2014 är konjunkturutsikterna något ljusare och det är bra för samtliga våra verksamheter där. Karl: Till en början kan man konstatera att Tagehus har en lönsam verksamhet som har vuxit stabilt till att bli relativt omfattande. Dessutom arbetar vi med inkubation av verksamheter som kan få betydande storlek på sikt och i den meningen bör man även blicka bortom Gör man det tycker jag att utsikterna är särskilt goda. Om vi låter sista ordet gå till dig Johan, hur vill du avsluta? Johan: Vi redovisar ett starkt resultat för 2013 samtidigt som vi genom förvärv lagt grunden till en fortsatt god resultatutveckling även framöver. Det har inneburit mycket hårt arbete under 2013 och även under inledningen av Därför vill jag passa på att tacka samtliga medarbetare för alla fina arbetsinsatser och ett fantastiskt engagemang. 8 TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2013

9 DETTA ÄR TAGEHUS Tagehus är ett samlingsnamn för Tagehus Holding AB och det i Nederländerna baserade T Ljungberg BV med respektive dotterföretag. Investeringarna är främst fastighetsrelaterade, men Tagehus har också noterade och onoterade bolag i sin portfölj. Tagehus är ett familjeägt företag som har varit verksamt under tre generationer. Det kapital som har byggts upp har återinvesterats. Vid utgången av 2013 hade de samlade tillgångarna ett marknadsvärde på (3 973) Mkr och det egna kapitalet uppgick till (2 116) Mkr. Tagehus Holding AB och T Ljungberg BV ägs av familjerna Ljungberg och Holmström tillsammans. TAGEHUS ÅRSREDOVISNING

10 VISION Att bygga bestående värden för kommande generationer. AFFÄRSIDÉ Att skapa värdetillväxt genom att investera i och utveckla fastigheter, mark, företag och fastighetsvärdepapper med god värdepotential. AFFÄRSMODELL Tagehus har en långsiktig investeringshorisont sprungen ur det fastighetskunnande och kapital som byggts upp sedan verksamheten startades på talet. Genom att utveckla och förädla fastighetsrelaterade investeringar kan Tagehus få hävstång på kompetensen och kunnandet inom fastighetsområdet i Sverige och utomlands. Med ett öppet investeringsperspektiv möjliggörs kompletterande investeringar inom ett brett område samtidigt som riskerna sprids. Genom ett långsiktigt, professionellt, aktivt och ansvarsfullt ägande skapas förutsättningar för bästa möjliga riskjusterade avkastning. Affärsmodellen bygger på aktivt företagande där enskilda tillväxtmål ska nås med en kombination av organisk och förvärvad tillväxt. Styrning och kontroll av enskilda innehav hanteras direkt i Tagehus, via styrelserepresentation eller genom samarbetsavtal med externa partners. Organisationen har en aktiv ägare och få beslutsnivåer vilket bäddar för snabbt och effektivt beslutsfattande, starkt personligt engagemang på alla nivåer och nära relationer mellan individer. STRATEGI Tagehus strategi är att investera i fastigheter och fastighetsrelaterade tillgångar med hög riskjusterad avkastning. Det kan vara bostads- eller hotellfastigheter, specialfastigheter som till exempel bad- och friskvårdsanläggningar men även börsnoterade fastighetsbolag. Som familjeägt bolag har Tagehus stor frihet att investera inom en rad olika områden. Tagehus kan söka affärer där andra aktörer har svårt att vara med bland annat för att organisationen är flexibel och beslut kan fattas snabbt. En framgångsrik del av strategin har varit att investera i människor med en bevisad förmåga inom ledarskap och entreprenörskap, snarare än att binda sig vid vissa branscher. Tagehus ska ha ett tydligt fokus på långsiktig tillväxt av såväl bolagets förvaltningsresultat som egna kapital. Förutom långsiktigheten är Tagehus strategi att äga mer än 50 procent i portföljbolagen. Som långsiktig investerare har Tagehus ingen bestämd exithorisont. Som familjeägt företag finansierar Tagehus sina investeringar med eget kapital och lån. Andelen eget kapital ska vara anpassad till koncernens totala risktagande och uppgå till minst 40 procent. Som ett mycket långsiktigt familjeägt företag kan Tagehus positionera sig för att med egna medel ta hela risken vid en investering. Tagehus ska ha låga förvaltningskostnader. FINANSIELLT MÅL Tagehus övergripande mål är att det egna kapitalet ska öka med 10 procent i snitt per år. Ökningen omfattar synligt förvaltningsresultat samt orealiserade värdeförändringar. Tidsperspektivet är 20 år. 5% 3% 5% 9% 7% Tagehus tillgångar 32% 39% 9% (8) Tagebad 7% (8) Tageflyg 39% (40) Tageinvest 32% (31) Hotell- och konferensfastigheter 5% (6) Bostäder och kontor 3% (2) Utvecklingsprojekt 5% (5) Övrig verksamhet Tagehus har en bred verksamhet, är en aktiv ägare och kan agera snabbt när affärsmöjligheter uppstår. Tagehus har ett långsiktigt perspektiv i sitt ägande samt en lång tradition av att bedriva affärsverksamhet i fastighetsbranschen. 10 TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2013

11 AVSTÄMNING AV MÅL Finansiella mål Beskrivning Måluppfyllelse 2013 Omsättningen ska öka med 5 procent per år. Tagehus har för avsikt att bedriva en aktiv företagsverksamhet och växa genom såväl förvärv som organisk tillväxt. Omsättningen ökade för 2013 med 18 procent. 799,2 613,8 677,3 344,7 Mkr Förvaltningsresultatet ska öka med 10 procent per år. Tagehus har för avsikt att öka lönsamheten genom såväl förvärv som förbättrat resultat på befintliga verksamheter. Förvaltningsresultatet ökade med 25 procent under ,9 190,4 139,3 152,2 Mkr Det egna kapitalet ska årligen öka med 10 procent under en tjugoårsperiod. Verksamheten ska generera långsiktigt uthållig avkastning som leder till tillväxt av Tagehus egna kapital. Det egna kapitalet ökade för 2013 med 19 procent. Ökningen totalt för det egna kapitalet har varit 63 procent sedan Tagehus bildades % Räntetäckningsgraden ska långsiktigt överstiga 200 procent. De löpande kassaflödena ska med god marginal täcka räntekostnaderna. Räntetäckningsgraden uppgick till 323 procent för Den genomsnittliga räntetäckningsgraden under den senaste treårsperioden har uppgått till 321 procent. % Soliditeten ska långsiktigt överstiga 40 procent. Bolagets kapitalbas ska vara anpassad till bolagets risktagande. Soliditeten uppgick till 56 procent för % Den genomsnittliga räntebindningstiden på Tagehus långfristiga lån ska ligga mellan ett till tre år. Genom att välja en relativt lång räntebindningstid minskar bolagets räntekänslighet. Räntebindningstiden uppgick till 2,0 år för ,8 2,5 2,1 2,0 År Sociala mål Personalomsättningen ska vara låg. Tagehus ska bedriva en verksamhet som präglas av ärlighet, lojalitet, pålitlighet och omtanke om individen. För såväl 2013 samt den aktuella perioden har personalomsättningen varit noll för moderbolaget. TAGEHUS ÅRSREDOVISNING

12 TAGEHUS I SIFFROR Intäkterna uppgick till 799 (677) Mkr för Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar är exkluderade i rörelseresultatet, som uppgick till 171 (156) Mkr. Förvaltningsresultatet blev 190 (152) Mkr. Förvaltningsresultatet, det vill säga resultat efter finansiella poster men efter återläggning av avskrivningar, motsvarar 23,8 (22,5) procent av rörelsens intäkter. Räntetäckningsgraden var 322,6 (314,5) procent. Även räntetäckningsgraden har beräknats som ett kassaflödesbaserat mått utan påverkan av avskrivningar. Vid upprättande av balansräkning för Tagehus har tillgångar inklusive dotterföretag värderats till marknadsvärden. För 2013 har vi sett över vår värderingsmodell för dotterföretag för att på ett bättre sätt spegla värdet på de tillgångar som finns i Tagehus. Vi har jämfört dotterföretags tillgångar med bedömt marknadsvärde för respektive bolag. Tidigare år har jämförelse gjorts mellan marknadsvärde och substansvärde. Vi har också gjort en marknadsvärdering av Tagehus flygplan. För att tillämpa samma principer mellan åren har jämförelsesiffrorna för 2012 och 2011 räknats om. Innehavet i Atrium Ljungberg, som ses som ett långfristigt strategiskt innehav, har värderats till bolagets substansvärde istället för börskurs. Värdeförändringar mellan åren redovisas i resultaträkningen. Avdrag har gjorts för avsättning till uppskjuten skatt med 22,0 procent i Sverige respektive 25,0 procent för innehav av värdepapper och 12,5 procent för fastigheter i Nederländerna. Orealiserade värdeförändringar efter avdrag för uppskjuten skatt som påverkat eget kapital uppgick till 299,5 (223,7) Mkr. Soliditeten vid årets utgång uppgick till 56,0 (53,3) procent. Under året gjordes investeringar med 167,5 (286,5) Mkr. Härav utgjorde 68,8 (0) Mkr investeringar genom förvärv av dotterföretag. Investeringarna finansierades genom såväl extern finansiering som internt genererade medel. Belåningsgraden minskade till 34,4 procent (37,8). Tagehus Holding AB bildades 2010 och övertog samma år verksamhet som tidigare bedrivits av Tagehus AB. Under 2010 avyttrades hyresfastigheter och aktier förvärvades i Atrium Ljungberg. Realisationsvinsten från försäljningen särredovisas för att underlätta jämförelsen mellan åren. T Ljungberg BV har bedrivit verksamhet sedan 1990-talet. NYCKELTALSANALYS (%) Förvaltningsresultat vs rörelsens intäkter 23,8 22,5 22,7 22,0 Räntetäckningsgrad 322,6 314,5 325,1 268,6 Avkastning på eget kapital 16,6 13,9 8,1 34,1 Avkastning på eget kapital exklusive värdeförändringar 5,6 3,6 4,4 32,3 Avkastning på totalt kapital 12,4 10,3 6,9 19,0 Avkastning på totalt kapital exklusive värdeförändringar 5,2 4,5 5,0 16,8 Soliditet 56,0 53,3 51,9 53,6 Belåningsgrad 34,4 37,4 38,5 36,8 Medelränta räntebärande skulder 4,7 4,8 4,8 4,6 Medelantal anställda (stycken) UNDER 2013 VÄXTE ORGANISATIONEN OCH TAGEHUS FLYTTADE TILL NYTT KONTOR 12 TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2013

13 RESULTATRÄKNING Mkr Rörelsens intäkter 799,2 677,3 613,8 344,7 Rörelsens kostnader exklusive av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar 628,5 521,3 464,0 265,7 Rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar 170,7 156,0 149,8 79,0 Finansiella intäkter 105,2 2 67,1 51,4 41,9 Finansiella kostnader 85,5 70,9 61,9 45,0 Förvaltningsresultat 190,4 152,2 139,3 75,9 Realisationsvinst vid försäljning av fastigheter i samband med omstrukturering av Tagehus Holdingkoncernen 0,0 0,0 0,0 449,8 Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar 89,9 80,4 52,2 80,4 Orealiserade värdeförändringar på långfristiga värdepappersinnehav 152,2 98,5 64,6 127,5 Orealiserade värdeförändringar på fastigheter och flygplan 187,9 156,9 24,7 9,3 Resultat före skatt 440,6 327,2 176,4 582,1 Skatt på årets resultat 57,3 49,7 11,0 13,6 Minoritetsintressen 1,6 2,1 18,4 1,2 Årets resultat 384,9 275,4 147,0 567,3 1 Under 2010 omstrukturerades koncernen. Avser perioden 1 september 31 december 2010 för Tagehus Holdingkoncernen och helår för T Ljungberg BV-koncernen. 2 Varav realisationsvinster vid försäljning av aktier 53 Mkr. BALANSRÄKNING Mkr Materiella anläggningstillgångar 2 388, , , ,7 Finansiella anläggningstillgångar 1 627, , , ,9 Övriga anläggningstillgångar 180,3 87,9 22,0 86,9 Omsättningstillgångar exklusive kassa 193,2 198,6 150,4 186,1 Kassa 125,0 88,0 105,3 90,6 Summa tillgångar 4 513, , , ,2 Eget kapital 2 526, , , ,2 Minoritetsintressen 14,0 1,0 22,4 4,7 Avsättningar 157,5 147,1 112,9 112,6 Räntebärande långfristiga skulder 1 427, , , ,0 Övriga långfristiga skulder 43,4 55,2 66,8 68,7 Räntebärande kortfristiga skulder 125,9 91,7 9,2 17,6 Övriga kortfristiga skulder 219,0 167,2 140,1 133,4 Summa eget kapital och skulder 4 513, , , ,2 TAGEHUS ÅRSREDOVISNING

14 SEGMENTSRAPPORTERING 2013 Mkr Tagebad Tageflyg Tageinvest Fastigheter Bostäder och kontor Hotell- och konferensfastigheter Utvecklingsprojekt Övrig verksamhet Summa Resultaträkning Rörelsens intäkter 315,6 105,5 74,1 287,1 15,5 0,2 1,2 799,2 Rörelsens kostnader exklusive av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar 279,2 40,6 77,9 198,4 10,7 1,0 20,7 628,5 Rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar 36,4 64,9 3,8 88,7 4,8 0,8 19,5 170,7 Finansiella intäkter 0,3 0,7 104,9 0,3 2,7 0,2 1,5 105,2 Finansiella kostnader 5,7 16,9 14,0 30,3 4,6 1,6 12,4 85,5 Förvaltningsresultat 31,0 48,7 87,1 58,7 2,5 2,2 30,4 190,4 Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar 17,8 27,0 2,9 38,5 3,0 0,6 0,1 89,9 Orealiserade värdeförändringar på långfristiga värdepappersinnehav 74,2 0,0 78,0 0,0 0,0 0,0 0,0 152,2 Orealiserade värdeförändringar på fastigheter och flygplan 22,5 24,6 0,0 140,4 0,4 0,0 0,0 187,9 Resultat före skatt 109,9 46,3 162,2 160,6 5,1 2,8 30,5 440,6 Skatt på årets resultat 5,2 10,0 3,4 42,0 0,8 0,0 4,3 57,3 Minoritetsintressen 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,1 0,0 1,6 Årets resultat 104,7 36,3 167,1 118,6 4,3 2,7 34,8 384,9 Tillgångar per segment Vid årets ingång 330,7 295, , ,3 224,3 75,8 204, ,6 Vid årets utgång 426,2 296, , ,0 222,8 137,1 226, ,9 Investeringar per segment Materiella investeringar 8,8 0,0 0,6 35,6 31,2 14,2 2,4 92,8 Förvärv av dotterföretag 12,1 0,0 29,0 23,2 0,0 4,5 0,0 68,8 Finansiella investeringar 0,0 3,6 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 Investeringar totalt 20,9 3,6 31,9 58,8 31,2 18,7 2,4 167,5 Tagehus verksamhet delas upp i sex segment, varav tre avser direktägande i fastigheter. Övrig verksamhet avser främst verksamheten vid huvudkontoret. Denna omfattar ej fördelade kostnader i form av administrativa kostnader på 20 Mkr samt orealiserade kursdifferenser på 10 Mkr som uppstår vid omräkning av den nederländska verksamheten för TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2013

15 SEGMENTSRAPPORTERING 2012 Mkr Tagebad Tageflyg Tageinvest Fastigheter Bostäder och kontor Hotell- och konferensfastigheter Utvecklingsprojekt Övrig verksamhet Summa Resultaträkning Rörelsens intäkter 281,9 97,7 6,2 274,8 16,3 0,1 0,5 677,3 Rörelsens kostnader exklusive av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar 264,3 39,7 2,6 190,2 8,6 0,0 15,9 521,3 Rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar 17,6 58,0 3,6 84,6 7,7 0,1 15,4 156,0 Finansiella intäkter 0,4 0,0 51,8 0,4 4,7 1,3 8,5 67,1 Finansiella kostnader 0,5 13,7 14,0 33,5 5,5 0,2 3,5 70,9 Förvaltningsresultat 17,5 44,3 41,4 51,5 6,9 1,0 10,4 152,2 Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar 7,4 27,4 0,0 43,0 2,6 0,0 0,0 80,4 Orealiserade värdeförändringar på långfristiga värdepappersinnehav 15,4 0,0 83,1 0,0 0,0 0,0 0,0 98,5 Orealiserade värdeförändringar på fastigheter och flygplan 0,0 69,2 0,0 87,0 0,7 0,0 0,0 156,9 Resultat före skatt 25,5 86,1 124,5 95,5 5,0 1,0 10,4 327,2 Skatt på årets resultat 4,3 17,7 5,7 28,8 2,5 0,0 4,3 49,7 Minoritetsintressen 1,2 0,9 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 2,1 Årets resultat 20,0 67,5 118,8 66,7 7,5 1,1 6,2 275,4 Tillgångar per segment Vid årets ingång 211,6 181, , ,6 226,2 68,2 182, ,5 Vid årets utgång 330,7 295, , ,3 224,3 75,8 204, ,6 Investeringar per segment Materiella investeringar 68,5 97,3 41,3 12,9 0,4 0,6 0,0 221,0 Immateriella investeringar 53,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,1 Finansiella investeringar 0,0 0,0 9,2 0,0 0,0 2,7 0,5 12,4 Investeringar totalt 121,6 97,3 50,5 12,9 0,4 3,3 0,5 286,5 TAGEHUS ÅRSREDOVISNING

16 I SLUTET AV 2013 FÖRVÄRVADES TRE HYRESFASTIGHETER VID KÄPPALA PÅ LIDINGÖ 16 TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2013

17 FASTIGHETER Bostäder och kontor Tagehus kontors- och bostadsfastigheter är belägna i Sverige samt Amsterdam. En andel i ett mindre Londonbaserat fastighetsbolag ingår också i affärsområdet. I slutet av året gjordes ett större förvärv i form av tre bostadsfastigheter på Lidingö, med totalt 460 lägenheter. Dessa fastigheter motsvarade cirka 229 procent av affärsområdets totala portföljvärde vid årsskiftet. Mkr Intäkter 15,5 16,3 Förvaltningsresultat 2,5 1 6,9 Räntetäckningsgrad (%) Avkastning på totalt kapital (%) neg 4,6 222,8 Mkr Redovisat värde tillgångar, Bostäder och kontor 1 Negativt resultat p.g.a nedskrivning av en fastighet i ett intresseföretag. LIDINGÖ HYRESLÄGENHETER AB I december 2013 träffade Tagehus avtal med Rikshem om förvärv av tre hyresrättsfastigheter på Lidingö. Fastig heterna är centralt belägna nära Käppala station och har sammanlagt 460 hyresrätter och drygt kvm lokalyta. Förvärvet innebär att Tagehus markant utökar sitt bostadsbestånd. Fastigheterna är i behov av en renovering som kommer att planeras och genomföras under de närmaste åren. Därutöver är planen att vidareutveckla fastigheterna och tillhörande mark, som en del i den fortsatta utbyggnaden på ön. Sammantaget bedömer Tagehus att det finns goda möjligheter att skapa långsiktiga värden i beståndet, som tillträddes i slutet av januari AMSTERDAM KONTORSFASTIGHETER BV Tagehus har två kontorsfastigheter i centrala Amsterdam, varav den ena är delägd. Den helägda fastigheten har drygt kvm uthyrningsbar yta samt ett 20-tal parkeringsplatser. Fastigheten ligger i direkt anslutning till den Tagehus-ägda hotellfastigheten Marriott och förvärvades år Modekedjan Tommy Hilfiger tillträdde fastigheten 1 juli 2013 på ett femårigt kontrakt. I samband med tillträdet gjordes en relativt omfattande hyresgästanpassning av fastigheten, inklusive bland annat installation av en ny värme- och kylanläggning. Den andra fastigheten ägs till 33 procent och har cirka kvm uthyrningsbar yta med ett 70-tal parkeringsplatser. Den tidigare största hyresgästen, Amsterdams kommun, utrymde lokalerna vid årsskiftet 2013/2014 i enlighet med kontraktet. Planen är att delvis konvertera fastigheten för en tilltänkt hyresgäst som erbjuder en kombination av arbets- och mötesplats samt hotell och korttidsboende. Planändringen väntas bli godkänd av Amsterdams stad under AMSTERDAM KONTORSFASTIGHETER TAGEHUS ÅRSREDOVISNING

18 GRYTHYTTAN STUDENTLÄGENHETER BV Tagehus äger tre fastigheter med totalt 32 studentlägenheter uppdelade på mindre studentrum i Grythyttan. Fastigheterna ligger i anslutning till Grythyttans Gästgivaregård och nära Måltidens Hus, som är en del av Örebro Universitet. LONDON FASTIGHETSUTVECKLINGSPROJEKT BV Redab, där Tagehus äger drygt 26 procent, förvaltar och utvecklar fastigheter i Londonområdet. Fokus var fortsatt på de båda utvecklingsfastigheterna Commercial Road nära Docklands samt utvecklingsfastigheten Jubilee Hights i Kilburn. På Commercial Road färdigställdes fastighetens 18 lägenheter sommaren Samtliga lägenheter är uthyrda liksom en tillhörande restauranglokal. I Jubilee Hights påbörjades uppförandet av en ny etapp om fem bostadsrättslägenheter. Etappen väntas stå klar under Två av lägenheterna var redan sålda vid årsskiftet liksom tre kvarvarande lägenheter i en äldre del av fastigheten. Redab avser söka bygglov för en etapp om ytterligare fem bostadsrättslägenheter i fastigheten. Dotterföretaget Redab Residential sålde åtta av nio återstående lägenheter. I början av 2014 träffades överenskommelse om att sälja den sista lägenheten, varefter Redab Residential kommer att avvecklas. ÅRE HYRESLÄGENHETER AB Tagehus hyresfastighet i centrala Åre har cirka 150 hyreslägenheter och är fullt uthyrd. Fastigheten var tidigare en bostadsrättsförening och förvärvades Tagehus för en aktiv dialog med Åre kommun om att utöka bostadsbeståndet. Åre är en fortsatt intressant marknad som bedöms ha goda tillväxtmöjligheter inom skid- och friluftsliv. GRYTHYTTAN STUDENTLÄGENHETER LONDON FASTIGHETSUTVECKLINGSPROJEKT ÅRE HYRESLÄGENHETER 18 TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2013

19 FASTIGHETER Hotell- och konferensfastigheter I affärsområdet finns två hotellfastigheter samt fyra restaurang- och konferensanläggningar. Hotellfastigheten i Amsterdam med Marriott som operatör står för 71 procent av affärsområdets redovisade värde. Som ett led i att ta mer av ett helhetsgrepp förvärvades rörelserna vid två av konferensanläggningarna under året. Hotellverksamheterna drivs av kedjorna Best Western i Stockholm respektive av Marriott i Amsterdam. Som ägare bistår Tagehus med förvaltning och fastighetskompetens. Strax före årsskiftet 2013/2014 förvärvades rörelserna vid Krägga och Tammsviks herrgårdar från c/o Hotels. Syftet är att ta mer av ett helhetsgrepp för att ytterligare förbättra förutsättningarna för en positiv utveckling på sikt. Ett externt konsultföretag anlitades för att vidareutveckla de individuella verksamheterna och koncepten. Anläggningarna förvaltas fortsatt av TLBV Förvaltning AB. Nya investeringsmöjligheter utvärderades under året, såväl i Sverige som Nederländerna. Portföljvärdet ökade med 177,7 (14,7) Mkr under året främst som en följd av ökade marknadsvärden för de två hotellen Marriott Hotel och Time Hotel. Mkr Intäkter 287,1 274,8 Förvaltningsresultat 58,7 51,5 Räntetäckningsgrad (%) Avkastning på totalt kapital (%) 14,3 10, ,0 Mkr Redovisat värde tillgångar, Hotell- och konferensfastigheter MARRIOTT HOTEL BV Hotellfastigheten är centralt belägen i Amsterdam och har cirka kvm fördelade på 396 rum. Trots en generellt svag ekonomisk utveckling i Nederländerna under året blev resultatet det bästa hittills. Den främsta förklaringen var en ökad beläggningsgrad i kombination med fortsatt kostnadskontroll. Omsättningen uppgick till 27,7 (26,2) MEUR med ett resultat om 2,4 (2,1) MEUR baserat på en beläggning om 81 (79) procent. Hotellet har cirka 168 (164) anställda. Renoveringen av konferensdelen avslutades under året samtidigt som konferensytan utökades och Marriotts nya konferenskoncept The Future of Meetings introducerades. Hotellet är det första i kedjan som öppnade utanför USA. Marriott är en stark partner med hotell i över 70 länder. Hotellrörelsen drivs av Marriott i enlighet med ett managementavtal som tecknats med Tagehus som en del av ett långsiktigt samarbete. Fastigheten är helägd av Tagehus sedan 1996, efter att en första investering gjordes MARRIOTT HOTEL REX NIJHOF, GENERAL MANAGER MARRIOTT HOTEL ÅRE SKI INN TAGEHUS ÅRSREDOVISNING

20 BEST WESTERN TIME HOTEL AB Hotellet har 144 rum varav 15 rum med en liten köksdel för längre vistelser. Hotellet, som är fyrstjärnigt, har även två konferenslokaler varav den ena har kapacitet för drygt 70 personer. Beläggningen var fortsatt god under året. Hotellfastigheten ligger i Vasastan i Stockholm och färdigställdes KRÄGGA HERRGÅRD BV Krägga Herrgårds konferensanläggning, som ligger cirka sex mil nordväst om Stockholm, utgörs av sammanlagt elva byggnader på en areal om cirka kvm. Anläggningen, som har anor sedan 1300-talet, har 47 rum och åtta konferenslokaler. Konferenslokalerna har en kapacitet upp till 150 deltagare. Matsalarna i herrgården har en total kapacitet om drygt 110 gäster. Krägga erbjuder även mat- och dryckesrelaterade upplevelser. Från årsskiftet 2013/2014 ingår även rörelsen i verksamheten. TAMMSVIKS HERRGÅRD BV Tammsviks Herrgård, cirka 45 kilometer nordväst om Stockholm, stod klar 1921 och utgörs av ett tiotal byggnader med 107 rum, restaurang och konferenslokaler. Till Tammsvik hör även den före detta skolbyggnaden Mälargården från 1929 med 16 rum, två konferensrum samt relaxavdelning. Från årsskiftet 2013/2014 ingår även rörelsen i Tagehus portfölj. GRYTHYTTANS GÄSTGIVAREGÅRD BV Grythyttans Gästgivaregård, cirka 75 kilometer nordväst om Örebro, grundades 1640 och omfattar ett tjugotal byggnader. Anläggningen har 54 rum, sex matsalar med kapacitet för upp till 180 gäster samt nio konferensrum för upp till cirka 175 deltagare. I erbjudandet ingår ett uppskattat spa samt mat- och dryckesrelaterade aktiviteter. Gästgivaregården inklusive rörelsen avyttrades under våren Det geografiska läget gjorde att synergier inte kunde uppnås i samma utsträckning som vid anläggningarna runt Mälardalen, där TLBV Förvaltning är förvaltare. ÅRE SKI INN BV Mitt i Åres skidområde ligger Åre Ski Inn med café, restaurang, bar och sammanlagt 300 platser inomhus. En konferenslokal samt två mindre gruppmatsalar hör också till anläggningen. För 2013 redovisade Åre Ski Inn, som drivs i egen regi, sitt bästa resultat någonsin. Omsättningen uppgick till 9 (8) Mkr med ett rörelseresultat om 1,5 (0,8) Mkr. Förbättringen var främst en följd av väsentligt färre dagar med stängda liftar på grund av dåligt väder, jämfört med föregående år. Åre Ski Inn har tio medarbetare på helårsbasis. BEST WESTERN TIME HOTEL GRYTHYTTANS GÄSTGIVAREGÅRD SÅLDES TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2013

Detta är Tagehus. Affärsidén är att skapa värde genom investeringar och utveckling av:

Detta är Tagehus. Affärsidén är att skapa värde genom investeringar och utveckling av: Detta är Tagehus Affärsidén är att skapa värde genom investeringar och utveckling av: Fastigheter, bl. a. bostäder och hotell Företag med god värdetillväxt Strategiskt, långsiktigt innehav i Atrium Ljungberg

Läs mer

Innehåll. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 49 Koncernresultaträkning 51 Koncernbalansräkning 52. Definitioner 54 Fastighetsförteckning 55

Innehåll. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 49 Koncernresultaträkning 51 Koncernbalansräkning 52. Definitioner 54 Fastighetsförteckning 55 årsredovisning 2012 Innehåll Året i korthet 3 Tagehus historia 4 VD har ordet 6 Detta är Tagehus 8 Tagebad 13 Tageflyg 16 Investeringar i bolag 18 Fastigheter Hotell- och konferensfastigheter 22 Fastigheter

Läs mer

TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2016

TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2016 36 att köpa undervärderade värdepapper och tvärtom Det som är ute i dag kan vara inne i morgon. Genom att utveckla sin investerings strategi och ibland agera motvalls är tanken att en ökad satsning på

Läs mer

TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2016

TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2016 14 Tålamod viktig ingrediens för lyckad bostadsutveckling Tålamodet att invänta den rätta affären är en av Tagehus styrkor. Förutsättningarna för att förädla fastigheter eller utveckla nya bostäder kanske

Läs mer

BOSTÄDER S.17 HÄLSA OCH MOTION S.21 AFFÄRSRESANDE S.25 INVESTERINGAR S.29 INNEHÅLL

BOSTÄDER S.17 HÄLSA OCH MOTION S.21 AFFÄRSRESANDE S.25 INVESTERINGAR S.29 INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Året i korthet 3 Tagehus utveckling 4 Tagehus i korthet 5 VD-ord 6 Ordförande-ord 8 Detta är Tagehus 9 Resultat och nyckeltal 2010 2014 12 Bostäder 17 Hälsa och motion 21 Affärsresande

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2003

Delårsrapport januari - mars 2003 Delårsrapport januari - mars 2003 Resultatet efter full skatt uppgick till 409 Mkr (352), vilket motsvarar 6:59 kronor (5:67) per aktie. 2 Substansvärdet uppgick den 31 mars 2003 till 240 kronor per aktie

Läs mer

Delårsrapport januari september 2002

Delårsrapport januari september 2002 Delårsrapport januari september 2002 2 Resultatet efter full skatt uppgick till 504 Mkr (2 002), vilket motsvarar 8:11 kronor (31:57) per aktie. I resultatet för 2001 ingick extrautdelning från Holmen

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2003

Delårsrapport januari - juni 2003 Delårsrapport januari - juni 2003 Resultatet efter skatt ökade med 38 procent till 665 Mkr (483), vilket motsvarar 10:71 kronor (7:78) per aktie. Nettoomsättningen uppgick till 1 545 Mkr (1 091). 2 Substansvärdet

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000 PRESSMEDDELANDE 23 augusti 2000 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000 Periodens vinst före skatt ökade med 224 procent till 117,9 Mkr (36,4), varav reavinster utgjorde 72,5 Mkr (0,0). Hyresintäkterna uppgick

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 54,4 mkr då alla förvärv från 2013 nu ingår för hela perioden. Driftsöverskottet uppgick till 47,3 mkr och

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2016

TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2016 20 Redo att tillreda nästa hotellkoncept Tagehus har lång erfarenhet av att äga och driva hotellrörelser. Bara i Amsterdam välkomnas cirka 190 000 hotellgäster per år. Tagehus projekterar och bygger nya

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

INNEHÅLL. Tagehus Holding AB Förvaltningsberättelse 26 Resultaträkning 28 Balansräkning 29 Tilläggsupplysningar 31 Revisionsberättelse 40

INNEHÅLL. Tagehus Holding AB Förvaltningsberättelse 26 Resultaträkning 28 Balansräkning 29 Tilläggsupplysningar 31 Revisionsberättelse 40 ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL Året i korthet 3 Detta är Tagehus 4 Affärsmodell och genomförande 5 VD har ordet 6 Hotell- och konferensfastigheter 8 Bostäder och kontor 11 Egna utvecklingsprojekt 12 Fördjupning

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002 Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla, förvalta och avyttra fastigheter och fastighetsbolag med fokus på hög avkastning på

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 Catena i korthet Sprunget ur Bilia, börsnoterat 2006 Beslut 2010 om ny inriktning mot projektutveckling Avyttring av återstoden av portföljen till Balder jan 2011 Flytt från Göteborg

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balder (publ) Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB 1 (5) Delårsrapport 1 maj 31 oktober 2003 Hemtex AB 2 (5) Hemtex AB, organisationsnummer 556132-7056, får härmed avge delårsrapport för perioden 1 maj 2003 31 oktober 2003. INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Active PropertiesAB AB info@activeproperties.se infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé och övergripande mål Active Properties affärsidé

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Innehåll. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 49 Koncernresultaträkning 51 Koncernbalansräkning 52. Definitioner 54 Fastighetsförteckning 55

Innehåll. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 49 Koncernresultaträkning 51 Koncernbalansräkning 52. Definitioner 54 Fastighetsförteckning 55 årsredovisning 2011 Innehåll Året i korthet 3 Historik 4 Detta är Tagehus 6 VD har ordet 8 Hotell- och konferensfastigheter 10 Bostäder och kontor 12 Egna utvecklingsprojekt 14 Tagebad 16 Externa utvecklingsprojekt

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Hagöns Camping Halmstad

Hagöns Camping Halmstad 2016-08-25 Hagöns Camping Halmstad Halvårsrapport januari juni 2016 Nettoomsättningen ökade med drygt 26 % under första halvåret Resultatförbättring med 3,4 MSEK Hagöns Camping i Halmstad förvärvades 1

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn 2014-05-09 Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn Delårsrapport januari mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 82 % under första kvartalet Resultatförbättring med nästan 3 MSEK mot föregående år

Läs mer

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002 Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 22 Freetel redovisar fortsatt resultatförbättring samt vinst före goodwill avskrivningar för fjärde kvartalet Bolagets nettoomsättning uppgick

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Delårsrapport januari juni

Delårsrapport januari juni 2011-08-26 Delårsrapport januari juni 2011 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen ökade till 8 615 (5 705). Rörelseresultatet ökade till 21 (-564). Rörelseresultatet efter finansiella poster och skatt

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016. Sammanfattning St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31 Räkenskapsåret 1 januari 31 december

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer