Delårsrapport januari - juni 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari - juni 2003"

Transkript

1 Delårsrapport januari - juni 2003

2 Resultatet efter skatt ökade med 38 procent till 665 Mkr (483), vilket motsvarar 10:71 kronor (7:78) per aktie. Nettoomsättningen uppgick till Mkr (1 091). 2 Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 30 juni 2003 till 248 kronor per aktie ( : 221). Den 21 augusti 2003 var motsvarande värde 271 kronor per aktie. Fastighetsrörelsens resultat ökade med 9 procent till 201 Mkr (184). Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick till Mkr (1 091) varav Fastigheter svarar för 446 Mkr (439) och Invest för Mkr (652). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 708 Mkr (521). Resultatet efter skatt blev 665 Mkr (483), vilket motsvarar 10:71 kronor (7:78) per aktie. Fastigheter Delårsperiod Rörelseresultatet för affärsområde Fastigheter ökade med 9,3 procent till 201 Mkr (184). Hyresintäkterna ökade med 2,0 procent till 415 Mkr (407), varav bostäder med 2,7 procent till 202 Mkr (197) och kommersiella lokaler m m med 1,3 procent till 213 Mkr (210). Vakansgraden var i genomsnitt för perioden 2,7 procent (genomsnitt 2002: 2,6) varav bostädernas vakansgrad uppgick till 0,6 procent (genomsnitt 2002: 0,6) och de kommersiella lokalernas vakansgrad till 4,6 procent (genomsnitt 2002: 4,4). I augusti 2003 var vakansgraden 2,8 procent, fördelad med 0,6 procent på bostäder och 4,8 procent på kommersiella lokaler. I januari 2003 avyttrades andelarna i det hälftenägda kommanditbolaget Örebro City Hjälmarstaden Byggnads AB & Co för 20 Mkr med en realisationsvinst före skatt om 3 Mkr. I nämnda bolag ingick fastigheten Tryckeriet 12 med ett bokfört värde om 83 Mkr. Fastighetskostnaderna minskade till 200 Mkr (212). Förändringen förklaras främst av lägre kostnader för underhåll och hyresgästanpassningar med 21 Mkr och ökade kostnader för el och uppvärmning med 9 Mkr. Driftsnettot ökade med 8,9 procent till 253 Mkr (232). Under perioden har 12 Mkr (12) investerats i hel- och delägda fastigheter. Förvaltningsfastigheterna, med ett bokfört värde om Mkr (2 638), gav en direktavkastning (driftsnetto i förhållande till bokfört värde) på 19,4 procent (17,5) på årsbasis. Exploateringsfastigheternas bokförda värde uppgick till 127 Mkr (125). Aktuell rapportperiod april juni 2003 Hyresintäkterna ökade med 1,4 procent till 207 Mkr (204) varav bostäder med 3,0 procent till 101 Mkr (98) medan kommersiella lokaler m m var oförändrat 106 Mkr (106). Under andra kvartalet uppgick vakansgraden i genomsnitt till 2,8 procent (2,3), varav bostäder svarade för 0,5 procent (0,6) och kommersiella lokaler för 4,9 procent (3,8). Fastighetskostnaderna minskade med 6 Mkr till 92 Mkr (98). Minskningen är i huvudsak hänförlig till lägre kostnader för underhåll och hyresgästanpassningar vilka uppgick till 24 Mkr (34). Driftsnetto Bokförda i % av bok- Lägenhetsytor Hyres- Drifts- värden förda värden Mkr tusen kvm intäkter netto (årsbasis) Förvaltningsfastigheter ,4 Exploateringsfastigheter Sålda fastigheter Summa Sålda fastigheter 2003 (första halvåret 2002) Sålda fastigheter 2003 (helår 2002) 3 4 2

3 Utfall per kvartal Kvartal I II III IV Helår Hyresintäkter m m, Mkr Driftsnetto, Mkr Vakansgrad, procent ,6 2, ,5 2,3 3,0 2,8 2, ,7 2,7 1,9 2,1 2, ,6 4,3 3,4 3,0 3,8 Redovisat utfall har korrigerats för hyresintäkter och driftsnetto från sålda fastigheter. Invest Rörelseresultatet för affärsområde Invest uppgick till 565 Mkr (397). Reversering av nedskrivning av portföljplaceringsaktier har skett med 29 Mkr. I resultatet ingår utdelningar från de större aktieinnehaven i börsnoterade företag med 851 Mkr (425). Under andra kvartalet erhölls utdelning från Cardo, Industrivärden och NCC med 506 Mkr (114). Dotterföretaget L E Lundberg Kapitalförvaltnings rörelseresultat, som ingår i resultatet för affärsområde Invest, uppgick till 4 Mkr (-36) och för andra kvartalet till 5 Mkr (-24). Resultatet efter finansiella poster var 2 Mkr (-38). Den 30 juni 2003 var bruttoexponeringen mot aktier och räntebärande papper 192 Mkr ( : 117). Större innehav i börsnoterade företag Röstandel, kapitalandel, bokfört värde och marknadsvärde på aktieinnehaven framgår av tabellerna nedan. I april 2003 erhölls en extrautdelning från Cardo på 322 Mkr. I samband med detta har nedskrivning av aktierna i Cardo skett med samma belopp. Fram till och med 21 augusti 2003 har aktier i Cardo förvärvats netto för 13 Mkr, i Holmen netto för 9 Mkr och i Industrivärden (serie A) för 544 Mkr. Röst- och kapitalandelen i Hufvudstaden har påverkats av återköp av aktier och röstandelen i NCC har påverkats av omstämpling av aktier. Portföljplaceringar Utöver större innehav i börsnoterade företag ägde koncernen, exklusive L E Lundberg Procent Röstandel Kapitalandel Röstandel Kapitalandel Röstandel Kapitalandel Cardo 33,8 33,8 33,5 33,5 33,5 33,5 Holmen 52,2 27,5 52,2 27,5 52,1 27,5 Hufvudstaden 88,0 45,2 88,0 45,2 87,6 44,2 Industrivärden 10,1 7,3 9,7 7,1 6,2 4,5 NCC 17,2 13,6 17,1 13,6 17,0 13, Mkr Bokfört värde Marknadsvärde 1) Bokfört värde Marknadsvärde 1) Bokfört värde Marknadsvärde 1) Cardo Holmen Hufvudstaden Industrivärden NCC Summa ) Noterade tillgångar är upptagna till aktuella börskurser eller till lösenkurser för utställda optioner i de fall dessa är lägre.

4 4 Kapitalförvaltning, den 30 juni 2003 börsnoterade aktier med ett bokfört värde av 150 Mkr ( : 121) och ett marknadsvärde av 150 Mkr ( : 121). Övriga värdepappersinnehav Bland övriga värdepapper ingår det onoterade intresseföretaget Stadium med ett bokfört värde om 250 Mkr ( : 250). Finansiella poster Finansiella poster uppgick till -52 Mkr (-57), varav räntenettot utgjorde -53 Mkr (-28). Under andra kvartalet utgjorde räntenettot -25 Mkr (-18). Finansiell ställning Likvida medel (exklusive kreditlöften) ökade med 38 Mkr till 81 Mkr ( : 43). Räntebärande skulder minskade till Mkr ( : 2 449). Per den 30 juni 2003 uppgick den genomsnittliga räntebindningstiden till cirka 28 månader och den genomsnittliga räntesatsen till 4,2 procent (4,5). Koncernens räntebärande nettoskuld minskade till Mkr ( : 2 386) och skuldsättningsgraden minskade till 0,23 ( : 0,25). Koncernens redovisade egna kapital uppgick den 30 juni 2003 till Mkr ( : 9 675). Soliditeten var 76 procent ( : 76). Substansvärde Per 30 juni 2003 uppgick substansvärdet efter avdrag för uppskjuten skatt till 248 kronor per aktie ( : 221). Av substansvärdet utgjorde det redovisade egna kapitalet 163 kronor per aktie ( : 156). Per den 21 augusti 2003 har substansvärdet efter uppskjuten skatt uppskattats till 271 kronor per aktie. Substansvärdeberäkning Mkr Kr/aktie Mkr Kr/aktie Fastigheter Invest Cardo Holmen Hufvudstaden Industrivärden NCC Stadium Övriga börsnoterade aktier Övriga tillgångar, avsättningar och skulder Substansvärde före uppskjuten skatt 1) Uppskjuten skatt m m 2) ) -10 3) SUBSTANSVÄRDE EFTER UPPSKJUTEN SKATT Börsvärde Kurs/substans, procent ) Substansvärdet har beräknats enligt följande: Någon ny värdering av fastighetsbeståndet på fastighetsnivå har inte företagits. Ingen väsentlig förändring av det samlade värdet anses ha skett sedan 31 december Korrigering av det bedömda verkliga värdet per den 31 december 2002 har därför endast skett för investeringar och försäljningar under första halvåret Noterade tillgångar är upptagna till aktuell börskurs eller till lösenkurser för utställda optioner i de fall dessa är lägre. Övriga tillgångar, avsättningar (exkl. uppskjuten skatt) och skulder är upptagna till bokförda värden per 31 december 2002 respektive 30 juni ) Uppskjuten skatt m m har beräknats på skillnaden mellan marknads- och skattemässigt värde på fastigheter och i förekommande fall börsnoterade aktier samt på övriga avsättningar. 3) Till följd av ny lagstiftning har uppskjuten skatt inte beräknats på skillnaden mellan marknads- och skattemässigt värde på näringsbetingade andelar. Den nya lagstiftningen innebär även att fastigheter kan säljas via aktiebolag utan skattekonsekvenser. En sådan lösning innebär dock att en köpare förlorar skattemässigt avskrivningsunderlag som denne sannolikt vill ha kompensation för. Denna kompensation bedöms schablonmässigt uppgå till 10 procent.

5 Återköp av egna aktier Vid ordinarie bolagsstämma den 3 april 2003 fattades beslut om ett förnyat bemyndigande för styrelsen att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma besluta om förvärv av B-aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen och begränsas av att bolagets innehav inte får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Styrelsen beslöt vid sitt konstituerande sammanträde att utnyttja det förnyade bemyndigandet. Innehavet av egna B-aktier uppgick den 30 juni 2003 till aktier. Dessa aktier har återköpts för 12 Mkr eller i genomsnitt 178 kronor per aktie. Återköpen motsvarar 0,11 procent av kapitalet och 0,03 procent av röstvärdet. Under 2003 har inga aktier återköpts. Den 30 juni 2003 var antalet utestående aktier föregående år om inte annat anges. De siffror som redovisas har i vissa fall avrundats, vilket innebär att tabeller och beräkningar inte alltid summerar. Stockholm den 22 augusti 2003 FREDRIK LUNDBERG Verkställande direktör Moderbolaget Nettoomsättningen i L E Lundbergföretagen AB (publ) uppgick till 756 Mkr (370). Redovisat resultat efter finansiella poster var 431 Mkr (320). Likviditeten i moderbolaget är tillfredsställande. Investeringarna uppgick till 511 Mkr (180). 5 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20, Delårsrapportering. Redovisningen är i övrigt upprättad i enlighet med Redovisningsrådets Rekommendationer. Inga redovisningsprinciper har förändrats med effekt på denna rapport jämfört med tillämpade principer i senaste årsredovisning. 1) Angivna värden inom parentes avser jämförelsetal för motsvarande period KOMMANDE INFORMATION Delårsrapport januari - september november 2003 Bokslutskommuniké 2003 februari 2004 Årsredovisning 2003 mars ) Fullständig koncernredovisning enligt Årsredovisningslagen (ÅRL), se sidorna 8-9.

6 KONCERNENS RESULTATRÄKNING Januari - juni Kvartal II Helåret Mkr FASTIGHETER Rörelsens intäkter Hyresintäkter m m Fastighetsförsäljningar Övriga nettointäkter Fastighetskostnader Driftskostnader Fastighetsskatt Underhåll och hyresgästanpassningar Direkta försäljnings- och administrationskostnader Avskrivningar Nedskrivningar/reverseringar Centrala administrationskostnader m m Rörelseresultat fastigheter INVEST Rörelsens intäkter Utdelningar Nedskrivning av aktier i Cardo Resultat värdepapper Rörelsekostnader Rörelseresultat invest Centrala administrationskostnader m m Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatter 1) Minoritetens andel Redovisat resultat ) Utdelningar från Cardo, Holmen, Hufvudstaden och NCC är skattefria. KONCERNENS NYCKELTAL Antal utestående aktier Antal utestående aktier i genomsnitt Vinst per aktie efter full skatt, kr 10:71 7:78 9:62 Redovisat eget kapital per aktie, kr Skuldsättningsgrad 0,23 0,18 0,25 Soliditet, procent

7 KONCERNENS BALANSRÄKNING Mkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Omsättningsfastigheter Övriga omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS Januari - juni Helåret Mkr Kassaflöde från rörelsen Kassaflöde från investeringsaktiviteter Kassaflöde från finansieringsaktiviteter Förändring av kassa och bank Kassa och bank vid årets början Kassa och bank vid periodens slut EGET KAPITAL Mkr Vid årets början Utdelning Återköp av egna aktier Periodens resultat Utgående balans

8 KONCERNENS RESULTATRÄKNING ENLIGT ÅRL Januari - juni Kvartal II Helåret Mkr FASTIGHETER Rörelsens intäkter m m Driftskostnader Fastighetsskatt Underhåll och hyresgästanpassningar Direkta försäljnings- och administrationskostnader Avskrivningar Nedskrivningar/reverseringar Bruttoresultat fastigheter Centrala administrationskostnader m m Jämförelsestörande poster Rörelseresultat fastigheter INVEST Utdelningar Resultat värdepapper Rörelsekostnader Resultat från andelar i intresseföretag Rörelseresultat invest HOLMEN Nettoomsättning Driftskostnader Avskrivningar Resultat från andelar i intresseföretag Rörelseresultat Holmen Centrala administrationskostnader m m Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatter Minoritetens andel Redovisat resultat KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS ENLIGT ÅRL Januari - juni Helåret Mkr Kassaflöde från rörelsen Kassaflöde från investeringsaktiviteter Kassaflöde från finansieringsaktiviteter Förändring av kassa och bank Kassa och bank vid årets början Kassa och bank vid periodens slut

9 KONCERNENS BALANSRÄKNING ENLIGT ÅRL Mkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Omsättningsfastigheter Övriga omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder EGET KAPITAL ENLIGT ÅRL 9 Mkr Vid årets början Utdelning Återköp av egna aktier Omräkningsdifferenser m m Periodens resultat Utgående balans Granskningsrapport för L E Lundbergföretagen AB (publ) Org nr Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen. Stockholm den 29 augusti 2003 Bo Ribers Auktoriserad revisor Hans Wilhelmsson Auktoriserad revisor

10 L E Lundbergföretagen AB (publ). Telefon: eller Telefax: eller E-post: Hemsida: Org nr: Styrelsens säte: Stockholm.

Delårsrapport januari - mars 2003

Delårsrapport januari - mars 2003 Delårsrapport januari - mars 2003 Resultatet efter full skatt uppgick till 409 Mkr (352), vilket motsvarar 6:59 kronor (5:67) per aktie. 2 Substansvärdet uppgick den 31 mars 2003 till 240 kronor per aktie

Läs mer

Delårsrapport januari september 2002

Delårsrapport januari september 2002 Delårsrapport januari september 2002 2 Resultatet efter full skatt uppgick till 504 Mkr (2 002), vilket motsvarar 8:11 kronor (31:57) per aktie. I resultatet för 2001 ingick extrautdelning från Holmen

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 Delårsrapport januari - mars 2007 Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 31 mars 2007 till 35,6 mdr kronor (575 kronor per aktie) jämfört med 33,1 mdr kronor (535 kronor per aktie) den 31 december

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2006

Delårsrapport januari - september 2006 Delårsrapport januari - september 2006 Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 30 september 2006 till 29,3 mdr kronor (473 kronor per aktie) jämfört med 26,1 mdr kronor (421 kronor per aktie)

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2006

Bokslutskommuniké för 2006 Bokslutskommuniké för 2006 Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 31 december 2006 till 33,1 mdr kronor (535 kronor per aktie) jämfört med 26,1 mdr kronor (421 kronor per aktie) vid förra årsskiftet.

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2004

Delårsrapport januari - mars 2004 Delårsrapport januari - mars 2004 Nettoomsättningen uppgick till 4 877 Mkr (4 699). Resultatet efter skatt uppgick till 197 Mkr (160), vilket motsvarar 3:18 kronor (2:58) per aktie. L E Lundbergföretagen

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2007

Delårsrapport januari - juni 2007 Delårsrapport januari - juni 2007 Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 30 juni 2007 till 36,3 mdr kronor (585 kronor per aktie) jämfört med 33,1 mdr kronor (535 kronor per aktie) den 31 december

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2007

Bokslutskommuniké för 2007 Bokslutskommuniké för 2007 Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 31 december 2007 till 30,4 mdr kronor (490 kronor per aktie) jämfört med 33,1 mdr kronor (535 kronor per aktie) vid förra årsskiftet.

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2010

Bokslutskommuniké för 2010 Bokslutskommuniké för 2010 Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 31 december 2010 till 37,2 mdr kronor (600 kronor per aktie) jämfört med 28,0 mdr kronor (452 kronor per aktie) vid förra årsskiftet.

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2011

Bokslutskommuniké för 2011 Bokslutskommuniké för 2011 Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 31 december 2011 till 33,0 mdkr (267 kronor per aktie) jämfört med 37,2 mdkr (300 kronor per aktie) vid förra årsskiftet. Den

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Delårsrapport för januari mars 2015

Delårsrapport för januari mars 2015 Delårsrapport för januari mars 2015 Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 31 mars 2015 till 56,0 mdkr (451 kronor per aktie) jämfört med 49,4 mdkr (398 kronor per aktie) den 31 december 2014.

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2009

Bokslutskommuniké för 2009 Bokslutskommuniké för 2009 Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 31 december 2009 till 28,0 mdr kronor (452 kronor per aktie) jämfört med 22,1 mdr kronor (356 kronor per aktie) vid förra årsskiftet.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2004

Bokslutskommuniké för 2004 Bokslutskommuniké för 2004 Lundbergs redovisas på sidorna 2-5 ur ett kassaflödes- och substansperspektiv (se redovisningsprinciper sidan 3) och på sidorna 7-12 enligt Årsredovisningslagen (ÅRL). Då kassaflödes-

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2015

Delårsrapport för januari juni 2015 Delårsrapport för januari juni 2015 Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 30 juni 2015 till 52,5 mdkr (423 kronor per aktie) jämfört med 49,4 mdkr (398 kronor per aktie) den 31 december 2014.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2015

Delårsrapport för januari september 2015 Delårsrapport för januari september 2015 Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 30 september 2015 till 52,0 mdkr (419 kronor per aktie) jämfört med 49,4 mdkr (398 kronor per aktie) den 31 december

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

L u n dberg s. D e l å rs r a p p o rt januari juni 1999

L u n dberg s. D e l å rs r a p p o rt januari juni 1999 L u n dberg s D e l å rs r a p p o rt januari juni 1999 Resultatet efter full skatt ökade till 689,0 Mkr (407,1), vilket motsvarar 9:08 kronor (5:37) per aktie. Substansvärdet per aktie har per den 26

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 30 juni 2016 till 58,4 mdkr (471 kronor per aktie) jämfört med 55,9 mdkr (451 kronor per aktie) den 31 december 2015.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 INVESTMENT AB LATOUR (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 987 (1 029) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 december till 249 (237) kronor.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 445 (693) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 30 september till

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2016

Delårsrapport för januari september 2016 Delårsrapport för januari september 2016 Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 30 september 2016 till 65,6 mdkr (529 kronor per aktie) jämfört med 55,9 mdkr (451 kronor per aktie) den 31 december

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002

Bokslutskommuniké 2002 Bokslutskommuniké 2002 Substansvärdet minskade med 7 procent till 312 kronor per aktie 29 procent bättre än index Föreslagen utdelning om 20,00 (23,50) kronor per aktie 29 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2013

Bokslutskommuniké för 2013 Bokslutskommuniké för 2013 Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 31 december 2013 till 42,8 mdkr (345 kronor per aktie) jämfört med 37,5 mdkr (302 kronor per aktie) vid förra årsskiftet. Den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 31 mars LATOUR

Delårsrapport. 1 januari 31 mars LATOUR Delårsrapport 2004 1 januari 31 mars LATOUR Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Koncernens resultat efter fi nansiella poster uppgick till 785 (-2) Mkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till 779

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Bokslutskommuniké. Den 31 december 2001 var substansvärdet 233,61 kr per aktie (219,41)

Bokslutskommuniké. Den 31 december 2001 var substansvärdet 233,61 kr per aktie (219,41) Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 11,0 % inklusive lämnad utdelning (6,9 % föregående år) Den 31 december var substansvärdet 233,61 kr per aktie (219,41) Styrelsen föreslår att utdelning lämnas

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Industrivärdenaktiens totalavkastning bättre än index

Industrivärdenaktiens totalavkastning bättre än index Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 1998 Industrivärdenaktiens totalavkastning bättre än index Börsportföljens värdeökning under första halvåret blev 25 procent (generalindex 25 procent). Till och med den

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000 PRESSMEDDELANDE 23 augusti 2000 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000 Periodens vinst före skatt ökade med 224 procent till 117,9 Mkr (36,4), varav reavinster utgjorde 72,5 Mkr (0,0). Hyresintäkterna uppgick

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

L u n dberg s. D e l å rs r a p p o t rjanuari september 1999

L u n dberg s. D e l å rs r a p p o t rjanuari september 1999 L u n dberg s D e l å rs r a p p o t rjanuari september 1999 Resultatet efter full skatt ökade till 944,3 Mkr (606,4), vilket motsvarar 12:44 kronor (7:99) per aktie. Substansvärdet per aktie har per den

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen ökade med 21,8 procent och uppgick till 150 mkr (123). Rörelseresultatet ökade till 5,6 mkr (4,7). Rörelsemarginalen uppgick till 3,7 procent (3,8).

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Realias resultat ökar med 77 procent

Realias resultat ökar med 77 procent 1 Bokslutskommuniké 1998 Realias resultat ökar med 77 procent Resultatet efter finansnetto rensat från jämförelsestörande poster blev 33,1 Mkr (18,7), en ökning med 77 procent. Kassaflödet ökade till 61,0

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1997

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1997 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades under september, realisationsvinst 46 Mkr. Koncernens nettoomsättning under perioden 332 (645) Mkr, dito för jämförbara enheter 332

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2016

Delårsrapport januari - juni 2016 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I Januari Juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick till Resultatet efter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,5 Mkr till 40,8 Mkr (9,3). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Delårsrapport Nordisk Renting 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport Nordisk Renting 1 januari 30 juni 2004 PRESSMEDDELANDE 2004-08-24 Delårsrapport Nordisk Renting 1 januari 30 juni 2004 Koncernens resultat före vinster från fastighetsförsäljningar och skatt uppgick till 182 MSEK (153). Resultatet efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI 30 SEPTEMBER

DELÅRSRAPPORT JANUARI 30 SEPTEMBER DELÅRSRAPPORT 2000 1 JANUARI 30 SEPTEMBER DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ)

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) 4 maj 2004 Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) Nettoomsättningen under första kvartalet minskade med 17 procent till 19,2 mkr (23,0 mkr). Resultat för första kvartalet: o Rörelseresultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

Kvartal Januari-juni Mkr

Kvartal Januari-juni Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Kvartal Januari-juni Mkr 2-02 1-02 2002 2001 Nettoomsättning 4 027 3 938 7 965 8 213 Rörelseresultat 616 743 1 359 1 366 Resultat efter finansiella poster 572 705 1 277

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2016

Delårsrapport januari - mars 2016 Delårsrapport januari - 2016 Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Mars 2016 Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (-) MSEK Bruttoresultatet för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2002

Delårsrapport. Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,4 MSEK (15,5) Substansvärdet den 30 juni var 270 kronor (288) Substansvärdet den 21 augusti

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer