Befolkningens utbildning och sysselsättning Högutbildade förvärvsarbetar i större utsträckning än de med lägre utbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Befolkningens utbildning och sysselsättning 2006. Högutbildade förvärvsarbetar i större utsträckning än de med lägre utbildning"

Transkript

1 UF 84 SM 0801 Befolkningens utbildning och sysselsättning 2006 Educational attainment and employment of the population 2006 I korta drag Högutbildade förvärvsarbetar i större utsträckning än de med lägre utbildning Det finns ett tydligt samband mellan utbildningsnivå och förvärvsintensitet. Den högutbildade delen av befolkningen förvärvsarbetar i större utsträckning än de med lägre utbildning. Med högutbildade avses här personer med eftergymnasial utbildning på minst tre år och med lågutbildade avses personer som genomgått folk- grundskola. År 2006 var 79 procent av den totala befolkningen i åldern år förvärvsarbetande. Motsvarande andel för högutbildade var 86 procent. Bland lågutbildade var 65 procent sysselsatta. Förvärvsarbetande har också följaktligen högre utbildningsnivå än icke förvärvsarbetande. Kvinnor är högre utbildade än män men förvärvsarbetar mindre Kvinnor har högre utbildningsnivå än män i befolkningen totalt. Det gäller också bland de förvärvsarbetande. Men trots det positiva sambandet mellan utbildningsnivå och förvärvsarbete så är kvinnor totalt sett sysselsatta i något lägre utsträckning än män, 77 respektive 81 procent i åldern år förvärvsarbetade under år När det gäller högutbildade personer är skillnaden mellan könen marginell. Bland dem som enbart har gått i grundskolan folkskolan är skillnaden större. Av dessa förvärvsarbetade 7 av 10 män, men endast 57 procent av kvinnorna. Högutbildade i Jönköpings län förvärvsarbetar i störst utsträckning Andelen förvärvsarbetande i länen varierar mellan 75 och 84 procent. Högutbildade personer förvärvsarbetar i ungefär samma utsträckning oavsett län. Högst förvärvsintensitet bland högutbildade hade Jönköpings län med 90 procent sysselsatta och lägst hade Skåne län med 82 procent. Skillnaden mellan länen när det gäller de lägre utbildade är större. Bland lågutbildade hade Jönköpings och Kronobergs län högst förvärvsintensitet med 74 respektive 73 procent och lägst andel förvärvsarbetande hade Norrbottens län med 59 procent. Michael Karlsson, SCB, tfn , Statistiken har producerats av SCB, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie UF Utbildning och forskning. Utkom den 26 juni URN:NBN:SE:SCB-2008-UF84SM0801_pdf Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Kjell Jansson, SCB.

2 SCB 2 UF 84 SM 0801 Även bland kommunerna är det en liten skillnad i de högutbildades förvärvsintensitet. Högutbildade i Värnamo, Nykvarns och Habo kommuner förvärvsarbetade i störst utsträckning, 93 procent. Bland kommunerna är det en större skillnad i de lågutbildades förvärvsintensitet. Den högsta förvärvsintensiteten hade lågutbildade i Gnosjö och Tranemo kommuner, 83 respektive 82 procent. Vid en jämförelse mellan länen finns det inget tydligt samband mellan utbildningsnivå och hög förvärvsintensitet. Jönköpings län är ett av de län med lägst formell utbildningsnivå samtidigt som andelen sysselsatta är högst. I Stockholms och Uppsala län är förvärvsintensiteten ungefär som i riket, trots att utbildningsnivån är väsentligt högre jämfört med övriga län. Män i vården och kvinnor inom teknik ofta högutbildade Skillnaden mellan kvinnor och män vad gäller utbildningsnivå är stor i vissa näringsgrenar. Ofta har männen inom kvinnodominerade områden högre utbildning än kvinnorna, samtidigt som kvinnor i många mansdominerade branscher är högre utbildade än männen. Inom den mycket kvinnodominerade hälso- och sjukvården har mer än tre femtedelar av männen minst en treårig eftergymnasial utbildning medan motsvarande andel bland kvinnorna uppgår till 40 procent i åldern år. På motsvarande sätt har kvinnorna i flera mansdominerade industrinäringar och inom jordbruk, skogsbruk och fiske högre utbildning än männen. Detta tyder på att män och kvinnor som arbetar inom för sitt kön otraditionella branscher i stor utsträckning har andra yrken och arbetsuppgifter än det antalsmässigt dominerande könet.

3 SCB 3 UF 84 SM 0801 Innehåll Statistiken med kommentarer 4 Utbildningsnivå och förvärvsarbete 4 Större andel högutbildade än lågutbildade förvärvsarbetar 4 Kvinnor är högre utbildade än män men förvärvsarbetar mindre 5 Låg förvärvsintensitet hos utrikes födda även bland högutbildade 5 Högutbildade födda i Finland förvärvsarbetar i störst utsträckning 6 4 av 10 lågutbildade födda i Asien och Afrika förvärvsarbetar 6 Högutbildade i Jönköpings län förvärvsarbetar i störst utsträckning 6 Större regionala skillnader i förvärvsintensitet bland lågutbildade 7 Utbildning och näringsgrenar 8 Låg utbildningsnivå inom tillverkningsindustrin 8 Män i vården och kvinnor inom teknik ofta högutbildade 8 Tab 10 Teckenförklaring Befolkningen 2006 i åldern år fördelad efter utbildningsnivå, näringsgren (SNI 2002, begränsad nivå) och kön Befolkningen 2006 i åldern år fördelad efter näringsgren (SNI 2002, grov nivå), utbildningsinriktning och kön Befolkningen 2006 i åldern år fördelad efter utbildningsnivå, förvärvsintensitet, födelseland och kön Befolkningen 2006 i åldern år fördelad efter utbildningsnivå, förvärvsintensitet, län, kommun och kön Befolkningen med högst förgymnasial respektive minst treårig eftergymnasial utbildning i åldern år under åren Fördelade efter näringsgren 1, kön och utbildningsnivå 51 Fakta om statistiken 54 Detta omfattar statistiken 54 Definitioner och förklaringar 54 Så görs statistiken 55 Statistikens tillförlitlighet 55 Annan statistik 55 In English 57 Summary 57 Highly educated people are gainfully employed to greater extent than those with lower education 57 Women more highly educated than men, but less gainfully employed 57 Highly educated in Jönköping County were most gainfully employed 57 Men in health care and women in technology often highly educated 58 List of tables 59 List of terms 60

4 SCB 4 UF 84 SM 0801 Statistiken med kommentarer Utbildningsnivå och förvärvsarbete SCB sammanställer årligen statistik över såväl befolkningens utbildningsnivå som befolkningens sysselsättning. Uppgifterna i detta Statistiska meddelande bygger på en sambearbetning mellan SCB:s Utbildningsregister (innehållande uppgift om högsta utbildning för den folkbokförda befolkningen) och SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik med uppgift om bl.a. befolkningens sysselsättningsstatus och de förvärvsarbetandes näringsgrentillhörighet. Statistiken som presenteras här visar utbildningsnivå i kombination med förvärvsarbete och utbildningsstrukturen inom olika näringsgrenar. Större andel högutbildade än lågutbildade förvärvsarbetar Det finns ett tydligt samband mellan utbildningsnivå och förvärvsintensitet. Den högutbildade delen av befolkningen förvärvsarbetar i större utsträckning än de med lägre utbildning. Med högutbildade avses här personer med eftergymnasial utbildning på minst tre år och med lågutbildade avses personer som genomgått folk- grundskola. År 2006 var 79 procent av den totala befolkningen i åldern år förvärvsarbetande. Motsvarande andel för högutbildade var 86 procent. Bland lågutbildade var 65 procent sysselsatta. Förvärvsarbetande har också följaktligen högre utbildningsnivå än icke förvärvsarbetande. Det finns flera förklaringar till att förvärvsintensiteten ökar med högre utbildning. Strukturförändringarna inom näringslivet och arbetslivet har medfört att kunskapskraven har ökat. Idag krävs oftast minst en gymnasieutbildning för många jobb. Lågutbildade personer har därmed fått allt svårare att hävda sig på arbetsmarknaden. Bland den yngre delen av befolkningen finns dessutom många studerande som inte hunnit skaffa sig högre utbildning och som p.g.a. studierna inte förvärvsarbetar. Äldre personer är överrepresenterade i gruppen med enbart förgymnasial utbildning. Andel sysselsatta 2006 per utbildningsnivå och kön år. Procent Förgymnasial asial asial minst Män Kvinnor Uppgif t

5 SCB 5 UF 84 SM 0801 Kvinnor är högre utbildade än män men förvärvsarbetar mindre Kvinnor har högre utbildningsnivå än män i befolkningen totalt. Det gäller också bland de förvärvsarbetande. Men trots det positiva sambandet mellan utbildningsnivå och förvärvsarbete så är kvinnor totalt sett sysselsatta i något lägre utsträckning än män, 77 respektive 81 procent i åldern år förvärvsarbetade under år När det gäller högutbildade personer är skillnaden mellan könen marginell. Även bland dem med gymnasial utbildning och kortare eftergymnasial utbildning förvärvsarbetade män i något högre utsträckning än kvinnor. Bland dem som enbart har gått i grundskolan folkskolan är skillnaden större. Av dessa förvärvsarbetade 7 av 10 män, men endast 57 procent av kvinnorna. Låg förvärvsintensitet hos utrikes födda även bland högutbildade Utbildningsnivån för den utrikes födda befolkningen skiljer sig något från de inrikes födda. Andelen högutbildade är lika stor för båda grupperna, men det är en något större andel invandrade personer som är lågutbildade. Ungefär var sjätte svenskfödd person i åldern år har endast förgymnasial utbildning. Motsvarande andel för utrikes födda är en dryg femtedel. Av de lågutbildade utrikes födda är det dessutom många som har kortare utbildning än motsvarande svensk grundskola. Gruppen utrikes födda är mycket heterogen och olika invandrargrupper uppvisar stora olikheter vad gäller utbildning. Utrikes födda förvärvsarbetar i klart mindre utsträckning än svenskfödda. förvärvsarbetade 83 procent av de svenskfödda och 58 procent av de utrikes födda i åldern år. Skillnaden kvarstår även om hänsyn tas till utbildningsnivån. Av de utrikes födda med lång eftergymnasial utbildning i åldern år förvärvsarbetade 68 procent. Bland svenskfödda med motsvarande utbildningsnivå förvärvsarbetade 90 procent. De utrikes födda männen förvärvsarbetar i något större utsträckning än de utrikes födda kvinnorna, 60 respektive 56 procent. Särskilt stor är skillnaden mellan könen bland de utrikes födda med en förgymnasial utbildning, där 52 procent av männen förvärvsarbetade men endast 41 procent av de utrikes födda kvinnorna. Andel sysselsatta 2006 per utbildningsnivå för svenskfödda respektive utrikes födda år. Procent Förgymnasial asial asial minst Födda i Sverige Utrikes födda Uppgift

6 SCB 6 UF 84 SM 0801 Högutbildade födda i Finland förvärvsarbetar i störst utsträckning Högutbildade födda i Norden (utom Sverige) förvärvsarbetade i stor utsträckning, 79 procent. En betydligt lägre förvärvsfrekvens har de högutbildade som är födda i Asien och Afrika, 59 respektive 58 procent. Av de större födelseländerna, som finns representerade i Sverige, förvärvsarbetade högutbildade födda i Finland i störst utsträckning, 86 procent. Även högutbildade som är födda i Tjeckoslovakien och Österrike förvärvsarbetade i stor utsträckning, 82 respektive 80 procent. Högutbildade födda i Irak och Somalia förvärvsarbetade i betydligt mindre utsträckning, 50 respektive 49 procent, än högutbildade från övriga större födelseländer. 4 av 10 lågutbildade födda i Asien och Afrika förvärvsarbetar Även bland lågutbildade förvärvsarbetar personer födda i Sverige i betydligt större utsträckning än utrikes födda, 70 respektive 46 procent. Bland utrikes födda med högst förgymnasial utbildning förvärvsarbetade personer födda i Norden (utom Sverige) i störst utsträckning, 55 procent. Bland lågutbildade födda i Asien och Afrika förvärvsarbetade 40 respektive 39 procent. Personer födda i Schweiz och Storbritannien med en förgymnasial utbildning förvärvsarbetade i nästan samma utsträckning som inrikes födda, 69 respektive 68 procent. Lågutbildade födda i Irak och Somalia förvärvsarbetade i liten utsträckning, 26 respektive 22 procent. I tabell 3 redovisas förvärvsintensiteten per utbildningsnivån för de vanligaste födelseländerna. Högutbildade i Jönköpings län förvärvsarbetar i störst utsträckning Andelen förvärvsarbetande i länen varierar mellan 75 och 84 procent av befolkningen i åldern år. Flertalet län har en förvärvsintensitet kring 80 procent. Högutbildade personer förvärvsarbetar i ungefär samma utsträckning oavsett län. Högst förvärvsintensitet bland högutbildade hade Jönköpings län med 90 procent sysselsatta och lägst hade Skåne län med 82 procent. Även bland kommunerna är det en liten skillnad i de högutbildades förvärvsintensitet. Högutbildade i Värnamo, Nykvarns och Habo kommuner förvärvsarbetade i störst utsträckning, 93 procent. Den lägsta förvärvsintensiteten bland högutbildade återfanns i några av landets gränskommuner såsom Eda, Haparanda, Strömstad och Malmö. Statistiken för vissa gränsregioner har täckningsbrister beroende på att en del av befolkningen där arbetar utanför Sverige. Detta ger en underskattning av förvärvsintensiteten då personerna bor i Sverige men arbetspendlar till grannlandet. Vid en jämförelse mellan länen finns det inget tydligt samband mellan utbildningsnivå och hög förvärvsintensitet. Jönköpings län är ett av de län med lägst formell utbildningsnivå samtidigt som andelen sysselsatta är högst. I Stockholms och Uppsala län är förvärvsintensiteten ungefär som i riket, trots att utbildningsnivån är väsentligt högre jämfört med övriga län.

7 SCB 7 UF 84 SM 0801 Kommuner med högst andel sysselsatta invånare med minst treårig eftergymnasial utbildning år år. Procent Kommun Andel sysselsatta invånare med minst treårig eftergymnasial utbildning Värnamo 93% Nykvarn 93% Habo 93% Härryda 92% Knivsta 92% Tranemo 92% Hammarö 92% Lidköping 91% Kungsbacka 91% Lerum 91% Riket 86% Större regionala skillnader i förvärvsintensitet bland lågutbildade Skillnaden mellan länen när det gäller de lägre utbildade är större. förvärvsarbetade 65 procent av dem med högst förgymnasial. Högst förvärvsintensitet bland lågutbildade hade Jönköpings och Kronobergs län med 74 respektive 73 procent och lägst andel förvärvsarbetande hade Norrbottens län med 59 procent. De förgymnasialt utbildade kvinnorna i respektive län har en betydligt lägre förvärvsintensitet än männen. Ungefär 80 procent av männen med en förgymnasial utbildning förvärvsarbetade i Jönköpings, Kronobergs och Hallands län. Motsvarande andel för kvinnorna i dessa tre län var drygt 60 procent. De förgymnasialt utbildade kvinnorna i Västmanlands län förvärvsarbetade i minst utsträckning, 51 procent. Bland kommunerna är det en stor skillnad i de lågutbildades förvärvsintensitet. Den högsta förvärvsintensiteten hade lågutbildade i Gnosjö och Tranemo kommuner, 83 respektive 82 procent. Den lägsta förvärvsintensiteten bland de lågutbildade återfanns i några kommuner i Tornedalen samt Malmö och Söderhamns kommuner. De lågutbildade i de tre storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö hade en klart lägre förvärvsintensitet jämfört med riket. I Stockholms kommun förvärvsarbetade 57 procent av de lågutbildade, i Göteborgs kommun 54 procent och i Malmö kommun förvärvsarbetade hälften av de lågutbildade. Kommuner med högst andel sysselsatta invånare med förgymnasial utbildning år år. Procent Kommun Andel sysselsatta invånare med högst förgymnasial utbildning Gnosjö 83% Tranemo 82% Habo 82% Vaggeryd 81% Ydre 79% Hylte 79% Svenljunga 78% Bollebygd 78% Värnamo 78% Älmhult 78% Riket 65% I tabell 4 redovisas förvärvsintensiteten per utbildningsnivå för samtliga län och kommuner.

8 SCB 8 UF 84 SM 0801 Utbildning och näringsgrenar De förvärvsarbetandes arbetsställen kan delas in i olika näringsgrenar (enligt SNI 2002, svensk standard för näringsgrensindelning). Detta ger möjlighet att studera utbildningsstrukturen inom olika branscher. Låg utbildningsnivå inom tillverkningsindustrin Inom vissa näringsgrenar är utbildningsnivån väsentligt högre än genomsnittet. Högst utbildade är de som arbetar med "utbildning och forskning". Knappt hälften, 48 procent, i åldern år har minst en treårig eftergymnasial utbildning. Av dessa har dessutom många en forskarutbildning. Andra näringsgrenar där utbildningsnivån är högre än genomsnittet är t.ex. banker och kreditinstitut, data, hälso- och sjukvård och offentlig förvaltning. Inom jordbruk, skogsbruk och fiske är andelen högutbildade liten och andelen lågutbildade relativt stor. Också inom tillverkningsindustrin som helhet är utbildningsnivån låg. Några industribranscher avviker dock. Inom kemisk industri och industri för el- och optikprodukter är andelen högutbildade stor. Inom kemisk industri finns också förhållandevis många forskarutbildade. Andel med högst förgymnasial utbildning respektive minst treårig eftergymnasial utbildning per näringsgren år. Procent Utbildning och forskning Offentlig förvaltning mm Finansiell verksamhet och företagstjänster Vård och omsorg Personliga och kulturella tjänster Energiproduktion, vattenförsörjning och avfallshantering Ej specificerad verksamhet Tillverkning och utvinning Handel och kommunikation Jordbruk, skogsbruk och fiske Byggverksamhet Andel med minst treårig eftergymn. Andel med högst förgymn. Män i vården och kvinnor inom teknik ofta högutbildade Skillnaden mellan kvinnor och män vad gäller utbildningsnivå är stor i vissa näringsgrenar. Ofta har männen inom kvinnodominerade områden högre utbildning än kvinnorna, samtidigt som kvinnor i många mansdominerade branscher är högre utbildade än männen. Inom den mycket kvinnodominerade hälso- och sjukvården har mer än 60 procent av männen minst en treårig eftergymnasial utbildning medan motsvarande andel bland kvinnorna uppgår till 40 procent i åldern år. På motsvarande sätt har kvinnorna i flera mansdominerade industrinäringar och inom jordbruk, skogsbruk och fiske högre utbildning än männen.

9 SCB 9 UF 84 SM 0801 Detta tyder på att män och kvinnor som arbetar inom för sitt kön otraditionella branscher i stor utsträckning har andra yrken och arbetsuppgifter än det antalsmässigt dominerande könet. För närmare studie av utbildningsnivå och utbildningsinriktning per näringsgren, se tabna 1, 2 och 5. Antal sysselsatta med minst treårig eftergymnasial utbildning per näringsgren och kön år Utbildning och forskning Vård och omsorg Finansiell verks. och företagstjän. Offentlig förvaltning mm Handel och kommunikation Tillverkning och utvinning Män Kvinnor Personliga och kulturella tjänster Ej specificerad verksamhet Byggverksamhet Energiprod., vattenförsörj., avfallshant. Jordbruk, skogsbruk och fiske Antal sysselsatta med högst förgymnasial utbildning per näringsgren och kön år Utbildning och forskning Vård och omsorg Finansiell verks. och företagstjän. Offentlig förvaltning mm Handel och kommunikation Tillverkning och utvinning Personliga och kulturella tjänster Ej specificerad verksamhet Byggverksamhet Energiprod., vattenförsörj., avfallshant. Jordbruk, skogsbruk och fiske Män Kvinnor

10 SCB 10 UF 84 SM 0801 Tab Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than Uppgift inte tillgänglig för Data not available osäker för att anges. Uppgift kan inte förekomma Not applicable * Preliminär uppgift Provisional figure 1. Befolkningen 2006 i åldern år fördelad efter utbildningsnivå, näringsgren (SNI 2002, begränsad nivå) och kön 1. The population 2006 aged by level of education, industry and sex Näringsgren (SNI 2002) Kön (antal) Uppgift Förgymnasial utbildning utbildning utbildning utbildning utbildning Forskarutbildning Kvinnor Män Förvärvsarbetande Kvinnor totalt Män Jordbruk Kvinnor Män Skogsbruk Kvinnor Män Fiske Kvinnor Män Gruvor och Kvinnor mineralutvinning Män Livsmedels- Kvinnor industri m.m. Män Textil- och Kvinnor beklädnads- Män industri Trävaruindustri Kvinnor Män Massa- och Kvinnor pappersindustri Män

11 SCB 11 UF 84 SM (forts.) Näringsgren (SNI 2002) Kön (antal) Uppgift Förgymnasial utbildning utbildning utbildning utbildning utbildning Forskarutbildning Förlag och Kvinnor grafisk industri Män Kemisk industri Kvinnor Män Gummi- och Kvinnor plastvaruindustri Män Jord- och Kvinnor stenvaruindustri Män Stål- och Kvinnor metallverk Män Metallindustri Kvinnor Män Maskinindustri Kvinnor Män Industri för el- och Kvinnor optikprodukter Män Transport- Kvinnor medelsindustri Män Övrig tillverknings- Kvinnor industri Män Energi-, vatten- och Kvinnor avfallshantering Män Byggverksamhet Kvinnor Män Handel med och ser- Kvinnor vice av motorfordon Män samt bensinstationer Parti- och Kvinnor agenturhandel Män

12 SCB 12 UF 84 SM (forts.) Näringsgren (SNI 2002) Kön (antal) Uppgift Förgymnasial utbildning utbildning utbildning utbildning utbildning Forskarutbildning Detaljhandel m.m. Kvinnor Män Transport och Kvinnor magasinering Män Post och tele Kvinnor Män Banker och andra Kvinnor kreditinstitut Män Försäkringsbolag Kvinnor Män Fastighetsbolag och Kvinnor fastighetsförvaltare Män Uthyrningsfirmor Kvinnor Män Datakonsulter och Kvinnor dataservicebyråer Män Andra företagstjänster Kvinnor Män Utbildning Kvinnor Män Forskning och Kvinnor utveckling Män Hälso- och sjukvård Kvinnor Män Äldre- och Kvinnor handikappomsorg Män Övrig vård och Kvinnor omsorg Män

13 SCB 13 UF 84 SM (forts.) Näringsgren (SNI 2002) Kön (antal) Uppgift Förgymnasial utbildning utbildning utbildning utbildning utbildning Forskarutbildning Hotell och Kvinnor restauranger Män Intresseorganisationer Kvinnor och religiösa samfund Män Rekreation, kultur Kvinnor och sport Män Annan service- Kvinnor verksamhet Män Offentlig Kvinnor förvaltning m.m. Män Ej specificerad Kvinnor verksamhet Män Ej förvärvsarbetande Kvinnor Män därav studerande Kvinnor Män

14 SCB 14 UF 84 SM Befolkningen 2006 i åldern år fördelad efter näringsgren (SNI 2002, grov nivå), utbildningsinriktning och kön 2. The population 2006 aged by industry, field of education and sex Utbildningsinriktning (SUN 2000) Kön Antal Förvärvsarbetande Jordbruk, skogsbruk och fiske Tillverkning och utvinning Energiprod., vattenförsörjning och avfallshant. Byggverksamhet Handel och kommunikation Samtliga inriktningar Kvinnor Män Allmän utbildning Kvinnor Män Pedagogik och Kvinnor lärarutbildning Män Humaniora och Kvinnor konst Män Samhällsvet., juridik, Kvinnor handel, administration Män Naturvetenskap, Kvinnor matematik och data Män Teknik och tillverkning Kvinnor Män Lant- och skogsbruk Kvinnor samt djursjukvård Män Hälso- och sjukvård Kvinnor samt social omsorg Män Tjänster Kvinnor Män Okänd Kvinnor Män

15 SCB 15 UF 84 SM (forts.) Utbildningsinriktning (SUN 2000) Kön Förvärvsarbetande Finansiell verksamhet och företagstjänster Utbildning och forskning Vård och omsorg Personliga och kulturella tjänster Offentlig förvaltning Ej specificerad verksamhet Ej förvärvsarbetande Samtliga inriktningar Kvinnor Män Allmän utbildning Kvinnor Män Pedagogik och Kvinnor Lärarutbildning Män Humaniora och Kvinnor konst Män Samhällsvet., juridik, Kvinnor handel, administration Män Naturvetenskap, Kvinnor matematik och data Män Teknik och tillverkning Kvinnor Män Lant- och skogsbruk Kvinnor samt djursjukvård Män Hälso- och sjukvård Kvinnor samt social omsorg Män Tjänster Kvinnor Män Okänd inriktning Kvinnor Män

16 SCB 16 UF 84 SM Befolkningen 2006 i åldern år fördelad efter utbildningsnivå, förvärvsintensitet, födelseland och kön 3. The population 2006 aged by level of education, relative share of employment, country of birth and sex Födelseland/kön (antal) Utbildningsnivå Förvärvsintensitet per utbildningsnivå Uppgift Förgymn. utbildning utbildning Förgymn Eftergym kortare än Eftergym Kvinnor Män Födda i Sverige Kvinnor Män Utrikes födda Kvinnor Män Norden (utom Sverige) Kvinnor Män Danmark Kvinnor Män Finland Kvinnor Män Island Kvinnor Män Norge Kvinnor Män EU27 utom Norden Kvinnor Män Belgien Kvinnor Män Bulgarien Kvinnor Män Estland Kvinnor Män

17 SCB 17 UF 84 SM (forts.) Födelseland/kön (antal) Utbildningsnivå Förvärvsintensitet per utbildningsnivå Uppgift Förgymn. utbildning utbildning Förgymn Eftergym kortare än Eftergym Frankrike Kvinnor Män Grekland Kvinnor Män Irland Kvinnor Män Italien Kvinnor Män Lettland Kvinnor Män Litauen Kvinnor Män Nederländerna Kvinnor Män Polen Kvinnor Män Portugal Kvinnor Män Rumänien Kvinnor Män Slovenien Kvinnor Män Spanien Kvinnor Män Storbritannien och Nordirland Kvinnor Män

18 SCB 18 UF 84 SM (forts.) Födelseland/kön (antal) Utbildningsnivå Förvärvsintensitet per utbildningsnivå Uppgift Förgymn. utbildning utbildning Förgymn Eftergym kortare än Eftergym Tjeckien Kvinnor Män Tjeckoslovakien Kvinnor Män Tyskland Kvinnor Män Ungern Kvinnor Män Österrike Kvinnor Män Övriga EU 27 (utom Norden) Kvinnor Män Europa utom EU27 och Norden Kvinnor Män Albanien Kvinnor Män Bosnien-Hercegovina Kvinnor Män Jugoslavien Kvinnor Män Kroatien Kvinnor Män Makedonien Kvinnor Män Ryssland Kvinnor Män

19 SCB 19 UF 84 SM (forts.) Födelseland/kön (antal) Utbildningsnivå Förvärvsintensitet per utbildningsnivå Uppgift Förgymn. utbildning utbildning Förgymn Eftergym kortare än Eftergym Schweiz Kvinnor Män Serbien och Montenegro Kvinnor Män Turkiet Kvinnor Män Ukraina Kvinnor Män Vitryssland Kvinnor Män Övriga Europa utom EU 27 och Norden Kvinnor Män Afrika Kvinnor Män Algeriet Kvinnor Män Burundi Kvinnor Män Egypten Kvinnor Män Eritrea Kvinnor Män Etiopien Kvinnor Män Gambia Kvinnor Män

20 SCB 20 UF 84 SM (forts.) Födelseland/kön (antal) Utbildningsnivå Förvärvsintensitet per utbildningsnivå Uppgift Förgymn. utbildning utbildning Förgymn Eftergym kortare än Eftergym Ghana Kvinnor Män Kamerun Kvinnor Män Kenya Kvinnor Män Kongo, Demokratiska republiken Kvinnor Män Liberia Kvinnor Män Libyen Kvinnor Män Marocko Kvinnor Män Nigeria Kvinnor Män Somalia Kvinnor Män Sudan Kvinnor Män Sydafrika Kvinnor Män Tanzania Kvinnor Män Tunisien Kvinnor Män

21 SCB 21 UF 84 SM (forts.) Födelseland/kön (antal) Utbildningsnivå Förvärvsintensitet per utbildningsnivå Uppgift Förgymn. utbildning utbildning Förgymn Eftergym kortare än Eftergym Uganda Kvinnor Män Övriga Afrika Kvinnor Män Nordamerika Kvinnor Män El Salvador Kvinnor Män Kanada Kvinnor Män Kuba Kvinnor Män Mexiko Kvinnor Män USA Kvinnor Män Övriga Nordamerika Kvinnor Män Sydamerika Kvinnor Män Argentina Kvinnor Män Bolivia Kvinnor Män Brasilien Kvinnor Män

22 SCB 22 UF 84 SM (forts.) Födelseland/kön (antal) Utbildningsnivå Förvärvsintensitet per utbildningsnivå Uppgift Förgymn. utbildning utbildning Förgymn Eftergym kortare än Eftergym Chile Kvinnor Män Colombia Kvinnor Män Ecuador Kvinnor Män Peru Kvinnor Män Uruguay Kvinnor Män Venezuela Kvinnor Män Övriga Sydamerika Kvinnor Män Asien Kvinnor Män Afghanistan Kvinnor Män Armenien Kvinnor Män Azerbajdjan Kvinnor Män Bangladesh Kvinnor Män Filippinerna Kvinnor Män

23 SCB 23 UF 84 SM (forts.) Födelseland/kön (antal) Utbildningsnivå Förvärvsintensitet per utbildningsnivå Uppgift Förgymn. utbildning utbildning Förgymn Eftergym kortare än Eftergym Indien Kvinnor Män Indonesien Kvinnor Män Irak Kvinnor Män Iran Kvinnor Män Israel Kvinnor Män Japan Kvinnor Män Jordanien Kvinnor Män Kazakstan Kvinnor Män Kina Kvinnor Män Korea, Syd- Kvinnor Män Kuwait Kvinnor Män Libanon Kvinnor Män Malaysia Kvinnor Män

24 SCB 24 UF 84 SM (forts.) Födelseland/kön (antal) Utbildningsnivå Förvärvsintensitet per utbildningsnivå Uppgift Förgymn. utbildning utbildning Förgymn Eftergym kortare än Eftergym Pakistan Kvinnor Män Sri Lanka Kvinnor Män Syrien Kvinnor Män Taiwan Kvinnor Män Thailand Kvinnor Män Uzbekistan Kvinnor Män Vietnam Kvinnor Män Västbanken/Gazaremsan Kvinnor Män Övriga Asien Kvinnor Män Oceanien Kvinnor Män Australien Kvinnor Män Nya Zeeland Kvinnor Män Övriga Oceanien Kvinnor Män

25 SCB 25 UF 84 SM (forts.) Födelseland/kön (antal) Utbildningsnivå Förvärvsintensitet per utbildningsnivå Uppgift Förgymn. utbildning utbildning Förgymn Eftergym kortare än Eftergym Sovjetunionen Kvinnor Män Okänt Kvinnor Män

26 SCB 26 UF 84 SM Befolkningen 2006 i åldern år fördelad efter utbildningsnivå, förvärvsintensitet, län, kommun och kön 4. The population 2006 aged by level of education, relative share of employment, county, municipality and sex Län/ kommun/ kön (antal) Utbildningsnivå Förvärvsintensitet per utbildningsnivå Uppgift Förgymn Förgymn. Riket Kvinnor Män Stockholms län Kvinnor Män Upplands Väsby Kvinnor Män Vallentuna Kvinnor Män Österåker Kvinnor Män Värmdö Kvinnor Män Järfälla Kvinnor Män Ekerö Kvinnor Män Huddinge Kvinnor Män Botkyrka Kvinnor Män Salem Kvinnor Män Haninge Kvinnor Män

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:6 Educational background

Läs mer

Michael Karlsson, SCB, tfn 019-17 64 81, michael.karlsson@scb.se

Michael Karlsson, SCB, tfn 019-17 64 81, michael.karlsson@scb.se UF 37 SM 1301 Befolkningens 2012 Educational attainment of the population 2012 I korta drag Högst snivå i Stockholmsområdet Cirka 40 kommuner, oftast storstadskommuner och residensstäder, har en större

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 UF 19 SM 1201 Universitet och högskolor Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11 Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 I korta drag Andelen

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Vuxnas deltagande i utbildning

Vuxnas deltagande i utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Vuxnas deltagande i 18 Vuxnas deltagande i Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 374 18.1 Andel deltagare i åldern 25 64 år i formell eller

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

2. Bakgrund och problembeskrivning

2. Bakgrund och problembeskrivning KONSEKVENSUTREDNING FS 1.5-598-15 2015-04-10 2015-119-3807 Konsekvensutredning med anledning av ändrad föreskrift om merkostnadslån för resor vid utlandsstudier 1. Sammanfattning Lånebelopp för resor vid

Läs mer

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 UF 20 SM 1302 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 I korta drag Fler svenskar studerar

Läs mer

Hotell- och restaurangbranschen

Hotell- och restaurangbranschen Hotell- och restaurangbranschen en jobbmotor för utlandsfödda Innehållsförteckning 15 Förord 18 Inledning 19 Statistiken 10 Utlandsfödda i hotell- och restaurangbranschen 14 Anställda 16 Företagare 18

Läs mer

Internationell studentmobilitet

Internationell studentmobilitet Internationell studentmobilitet En ökad internationalisering anses vara en förutsättning för en positiv utveckling av världsekonomin. Länder blir mer beroende av varandra och det blir allt viktigare för

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 UF 19 SM 1401 Universitet och högskolor Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 Swedish and foreign background among students and doctoral students in higher education 2012/13

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Internationell mobilitet 53

Internationell mobilitet 53 Internationell mobilitet Efter att ha ökat i tio år minskade antalet inresande studenter till Sverige läsåret med nästan 3 procent och det beror framför allt på införandet av studieavgifter. Det är främst

Läs mer

Omflyttningens demografi

Omflyttningens demografi Efterkrigstidens invandring och utvandring 49 Omflyttningens demografi Det är som regel unga människor som flyttar. Under etableringsfasen i livet är det vanligast att flytta d.v.s. från den åldern då

Läs mer

Statistiken med kommentarer

Statistiken med kommentarer Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 1302 Statistiken med kommentarer Internationell mobilitet en övergripande bild Syftet med detta Statistiska meddelande (SM) är att ge en bild av den internationella

Läs mer

Konkurser och offentliga ackord 2000

Konkurser och offentliga ackord 2000 1 Konkurser och offentliga ackord 2000 Bankruptcies and hearings on composition without bankruptcy 2000 Konkurser per 100 000 av medelfolkmängden 1866-2000 Per 100 000 300 250 200 150 100 50 0 1866 1886

Läs mer

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund 32 Invandring Antalet flyttningar varierar kraftigt år från år. Under de senast 2 åren har invandringen växlat mellan 27 år 1983 till som mest 84 år 1994. Både invandringen av utrikes födda och återinvandringen

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

2014-12-05 Mats Pergert www.smittskyddstockholm.se. Tuberkulos

2014-12-05 Mats Pergert www.smittskyddstockholm.se. Tuberkulos Tuberkulos Antal fall 2014-12-05 Antal fall av tuberkulos per 100 000 i Sverige och Stockholm mellan 1971 och 2013 40 35 30 25 Stockholms län 20 Sverige 15 10 8,4 5 6,8 0 800 3,5 Somalia Somalia 700 Sverige

Läs mer

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /..

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.6.2010 KOM(2010)342 slutlig 2010/0189 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. om fastställandet av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Stockholms län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 2 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/ Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

Annex I Activity Details KA107 2015

Annex I Activity Details KA107 2015 Annex I Activity Details KA107 2015 ENI South 509 258 Studenter ut Studenter in STA STT Bachelor Master PhD Bachelor Master PhD STA ut STA in STT ut STT in Lunds universitet, Egypten 22 105 0 2 1 2 0 0

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:3 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2014:3 UTBILDNING TEMARAPPORT 2014:3 UTBILDNING Vuxnas deltagande i utbildning 2011/2012 TEMARAPPORT 2014:3 UTBILDNING Vuxnas deltagande i utbildning 2011/2012 Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:3 Adult participation

Läs mer

Standardprislista Tele2 Företag

Standardprislista Tele2 Företag Standardprislista Tele2 Företag Gäller fr o m 2015-04-29 Innehåll Mobiltelefoni 2 Abonnemang 2 Bredband 4G 2 Tilläggstjänster 3 Extradata 3 Roamingpaket 3 Övriga tilläggstjänster 3 Fasttelefoni via kopparnätet

Läs mer

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401 NV 41 SM 1401 Inkvarteringsstatistik november 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics November 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i november Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 10,0 Sveriges bytesbalans 1998-2013 9,0 8,0 Andel av BNP (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

TEMA UTBILDNING RAPPORT 2013:2. Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter

TEMA UTBILDNING RAPPORT 2013:2. Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter TEMA UTBILDNING RAPPORT 23:2 Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter Producent Producer SCB, enheten för utbildning och arbete Statistics Sweden, Education and jobs SE-7 89 Örebro +46

Läs mer

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q2 27 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q2/7 Sverige 4

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

statistik om stockholm ArbetsmArknAd

statistik om stockholm ArbetsmArknAd Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Förvärvsarbetande i Stockholm 2010 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i olika delar av Stockholms stad på låg geografisk

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 STATISTIK OM STOCKHOLM ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms stad. Dels redovisas data för staden

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q2 212 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q2/12 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord-

Läs mer

UTREDNINGSENHET STADSKONTORETS. Sysselsättnings- och pendlingsutveckling RAPPORT

UTREDNINGSENHET STADSKONTORETS. Sysselsättnings- och pendlingsutveckling RAPPORT Utredare Karin Berntsson Telefon 036-10 57 40 E-post karin.berntsson@jonkoping.se Webbsida www.jonkoping.se/statistik Sysselsättnings- och pendlingsutveckling 2000 2012 Rapporten redovisar förändringar

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012,

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik februari 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1304

I korta drag. Inkvarteringsstatistik februari 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1304 NV 41 SM 1304 Inkvarteringsstatistik februari 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics February 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i februari Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik Maj 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1208

I korta drag. Inkvarteringsstatistik Maj 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1208 NV 41 SM 1208 Inkvarteringsstatistik Maj 2012 Preliminära siffror Accommodation statistics May 2012, provisional data I korta drag Antalet gästnätter för hotellen ökade i maj Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Arbetskraftflöden 2012

Arbetskraftflöden 2012 FS 2014:2 2014-04-04 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2012 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2012 med 750 personer. 4 130 personer som tidigare ej arbetat fick arbete under året mot

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juni 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1309

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juni 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1309 NV 41 SM 1309 Inkvarteringsstatistik juni 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics June 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i juni Antalet gästnätter uppgick enligt

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Sveriges utrikesfödda akademiker. Juni 2015. Josefin Edström

Sveriges utrikesfödda akademiker. Juni 2015. Josefin Edström Sveriges utrikesfödda akademiker Juni 2015 Josefin Edström Sveriges utrikesfödda akademiker Josefin Edström Josefin Edström och Saco 2015 ISBN: 978-91-88019-07-3 www.saco.se Förord Saco har under många

Läs mer

INTEGRATION: RAPPORT 3. Integration. ett regionalt perspektiv

INTEGRATION: RAPPORT 3. Integration. ett regionalt perspektiv INTEGRATION: RAPPORT 3 Integration ett regionalt perspektiv Omslagsbilden: Kartan återkommer inne i boken och visar andelen utrikes födda i de 72 FA-regionerna år 2008. INTEGRATION: RAPPORT 3 Integration

Läs mer

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09 Högskoleverket Delprov DTK 2005-04-09 2 ALKOHOLFÖRSÄLJNING Folkmängden i de redovisade länderna 1995. Miljoner invånare. Land Invånare (miljoner) Liter 100-procentig alkohol/inv. Försäljningen av alkoholhaltiga

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

Internationella fördrag

Internationella fördrag Internationella fördrag När Finland sluter ett internationellt avtal (fördrag) som innehåller en bestämmelse vilken står i strid med SjL eller vilken faller inom landskapets behörighet, fordras lagtingets

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

2009:3. In- och utvandring och utrikesfödda i Stockholms län 2008

2009:3. In- och utvandring och utrikesfödda i Stockholms län 2008 2009:3 In- och utvandring och utrikesfödda i Stockholms län 2008 Befolkningsprognos 2009 2018 In- och utvandring och utrikes födda i Stockholms län - 2008 2009:3 Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2013 Fakta i fickformat Enköpings kommun Enköpings kommun Befolkning 40800 Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 5 mil från Uppsala och 8 mil från

Läs mer

Prislista för mobila företagsabonnemang cellip

Prislista för mobila företagsabonnemang cellip Prislista för mobila företagsabonnemang cellip Utgåva 1 Abonnemang Abonnemang och månadsavgifter Cellip erbjuder två olika företagsabonnemang i olika utföranden. Abonnemangen kombineras eller kan med fördel

Läs mer

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Artikel 1 Allmänna förpliktelser enligt konventionen [1151] De fördragsslutande regeringarna

Läs mer

Högskolelyft. Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013

Högskolelyft. Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013 Högskolelyft Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013 Innehåll Den högre utbildningens utveckling Högskolelyftets sex delar Ökad efterfrågan på högutbildade 2500000 Prognos: efterfrågan

Läs mer

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel.

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Information och tjänstespecifika villkor. 3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Månadsavgift 29 kr/mån Tjänsten har ingen

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Q1 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q1 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q1 7 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 6, Manpower Inc. All rights reserved. Q1/7 Innehåll Sverige 4 Regionala

Läs mer

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Utbildningsöversikt OECD-indikatorer 2006 års utgåva

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Utbildningsöversikt OECD-indikatorer 2006 års utgåva Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Summary in Swedish Utbildningsöversikt OECD-indikatorer 2006 års utgåva Sammanfattning på svenska OECD:s utbildningsöversikt Education at a Glance

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Kursinbjudan och kursanmälan bifogas. Anmälan kan även göras på Arbetsgivarverkets hemsida under rubrikerna Utbildningar, Praktisk information.

Kursinbjudan och kursanmälan bifogas. Anmälan kan även göras på Arbetsgivarverkets hemsida under rubrikerna Utbildningar, Praktisk information. ARBETSGIVARVERKET INFORMERAR 2002-09-16 Jourtelefon för medlemmar: 08-700 14 44 Arbetsgivarverket informerar kan även läsas på vår hemsida: www.arbetsgivarverket.se Box 3267, 103 65 STOCKHOLM (besöksadress

Läs mer

SLU-doktorernas arbetsmarknad

SLU-doktorernas arbetsmarknad Ledningskansliet 2009-09-17 Olof Ingesson Lotta Hansson SLU-doktorernas arbetsmarknad Bakgrund Under åren 1996-2006 har 1520 personer tagit en doktorsexamen vid SLU. I syfte att ta reda på inom vilken

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2008 2009 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2008 2009 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats Antal % Antal

Läs mer