Befolkningens utbildning och sysselsättning Högutbildade förvärvsarbetar i större utsträckning än de med lägre utbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Befolkningens utbildning och sysselsättning 2006. Högutbildade förvärvsarbetar i större utsträckning än de med lägre utbildning"

Transkript

1 UF 84 SM 0801 Befolkningens utbildning och sysselsättning 2006 Educational attainment and employment of the population 2006 I korta drag Högutbildade förvärvsarbetar i större utsträckning än de med lägre utbildning Det finns ett tydligt samband mellan utbildningsnivå och förvärvsintensitet. Den högutbildade delen av befolkningen förvärvsarbetar i större utsträckning än de med lägre utbildning. Med högutbildade avses här personer med eftergymnasial utbildning på minst tre år och med lågutbildade avses personer som genomgått folk- grundskola. År 2006 var 79 procent av den totala befolkningen i åldern år förvärvsarbetande. Motsvarande andel för högutbildade var 86 procent. Bland lågutbildade var 65 procent sysselsatta. Förvärvsarbetande har också följaktligen högre utbildningsnivå än icke förvärvsarbetande. Kvinnor är högre utbildade än män men förvärvsarbetar mindre Kvinnor har högre utbildningsnivå än män i befolkningen totalt. Det gäller också bland de förvärvsarbetande. Men trots det positiva sambandet mellan utbildningsnivå och förvärvsarbete så är kvinnor totalt sett sysselsatta i något lägre utsträckning än män, 77 respektive 81 procent i åldern år förvärvsarbetade under år När det gäller högutbildade personer är skillnaden mellan könen marginell. Bland dem som enbart har gått i grundskolan folkskolan är skillnaden större. Av dessa förvärvsarbetade 7 av 10 män, men endast 57 procent av kvinnorna. Högutbildade i Jönköpings län förvärvsarbetar i störst utsträckning Andelen förvärvsarbetande i länen varierar mellan 75 och 84 procent. Högutbildade personer förvärvsarbetar i ungefär samma utsträckning oavsett län. Högst förvärvsintensitet bland högutbildade hade Jönköpings län med 90 procent sysselsatta och lägst hade Skåne län med 82 procent. Skillnaden mellan länen när det gäller de lägre utbildade är större. Bland lågutbildade hade Jönköpings och Kronobergs län högst förvärvsintensitet med 74 respektive 73 procent och lägst andel förvärvsarbetande hade Norrbottens län med 59 procent. Michael Karlsson, SCB, tfn , Statistiken har producerats av SCB, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie UF Utbildning och forskning. Utkom den 26 juni URN:NBN:SE:SCB-2008-UF84SM0801_pdf Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Kjell Jansson, SCB.

2 SCB 2 UF 84 SM 0801 Även bland kommunerna är det en liten skillnad i de högutbildades förvärvsintensitet. Högutbildade i Värnamo, Nykvarns och Habo kommuner förvärvsarbetade i störst utsträckning, 93 procent. Bland kommunerna är det en större skillnad i de lågutbildades förvärvsintensitet. Den högsta förvärvsintensiteten hade lågutbildade i Gnosjö och Tranemo kommuner, 83 respektive 82 procent. Vid en jämförelse mellan länen finns det inget tydligt samband mellan utbildningsnivå och hög förvärvsintensitet. Jönköpings län är ett av de län med lägst formell utbildningsnivå samtidigt som andelen sysselsatta är högst. I Stockholms och Uppsala län är förvärvsintensiteten ungefär som i riket, trots att utbildningsnivån är väsentligt högre jämfört med övriga län. Män i vården och kvinnor inom teknik ofta högutbildade Skillnaden mellan kvinnor och män vad gäller utbildningsnivå är stor i vissa näringsgrenar. Ofta har männen inom kvinnodominerade områden högre utbildning än kvinnorna, samtidigt som kvinnor i många mansdominerade branscher är högre utbildade än männen. Inom den mycket kvinnodominerade hälso- och sjukvården har mer än tre femtedelar av männen minst en treårig eftergymnasial utbildning medan motsvarande andel bland kvinnorna uppgår till 40 procent i åldern år. På motsvarande sätt har kvinnorna i flera mansdominerade industrinäringar och inom jordbruk, skogsbruk och fiske högre utbildning än männen. Detta tyder på att män och kvinnor som arbetar inom för sitt kön otraditionella branscher i stor utsträckning har andra yrken och arbetsuppgifter än det antalsmässigt dominerande könet.

3 SCB 3 UF 84 SM 0801 Innehåll Statistiken med kommentarer 4 Utbildningsnivå och förvärvsarbete 4 Större andel högutbildade än lågutbildade förvärvsarbetar 4 Kvinnor är högre utbildade än män men förvärvsarbetar mindre 5 Låg förvärvsintensitet hos utrikes födda även bland högutbildade 5 Högutbildade födda i Finland förvärvsarbetar i störst utsträckning 6 4 av 10 lågutbildade födda i Asien och Afrika förvärvsarbetar 6 Högutbildade i Jönköpings län förvärvsarbetar i störst utsträckning 6 Större regionala skillnader i förvärvsintensitet bland lågutbildade 7 Utbildning och näringsgrenar 8 Låg utbildningsnivå inom tillverkningsindustrin 8 Män i vården och kvinnor inom teknik ofta högutbildade 8 Tab 10 Teckenförklaring Befolkningen 2006 i åldern år fördelad efter utbildningsnivå, näringsgren (SNI 2002, begränsad nivå) och kön Befolkningen 2006 i åldern år fördelad efter näringsgren (SNI 2002, grov nivå), utbildningsinriktning och kön Befolkningen 2006 i åldern år fördelad efter utbildningsnivå, förvärvsintensitet, födelseland och kön Befolkningen 2006 i åldern år fördelad efter utbildningsnivå, förvärvsintensitet, län, kommun och kön Befolkningen med högst förgymnasial respektive minst treårig eftergymnasial utbildning i åldern år under åren Fördelade efter näringsgren 1, kön och utbildningsnivå 51 Fakta om statistiken 54 Detta omfattar statistiken 54 Definitioner och förklaringar 54 Så görs statistiken 55 Statistikens tillförlitlighet 55 Annan statistik 55 In English 57 Summary 57 Highly educated people are gainfully employed to greater extent than those with lower education 57 Women more highly educated than men, but less gainfully employed 57 Highly educated in Jönköping County were most gainfully employed 57 Men in health care and women in technology often highly educated 58 List of tables 59 List of terms 60

4 SCB 4 UF 84 SM 0801 Statistiken med kommentarer Utbildningsnivå och förvärvsarbete SCB sammanställer årligen statistik över såväl befolkningens utbildningsnivå som befolkningens sysselsättning. Uppgifterna i detta Statistiska meddelande bygger på en sambearbetning mellan SCB:s Utbildningsregister (innehållande uppgift om högsta utbildning för den folkbokförda befolkningen) och SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik med uppgift om bl.a. befolkningens sysselsättningsstatus och de förvärvsarbetandes näringsgrentillhörighet. Statistiken som presenteras här visar utbildningsnivå i kombination med förvärvsarbete och utbildningsstrukturen inom olika näringsgrenar. Större andel högutbildade än lågutbildade förvärvsarbetar Det finns ett tydligt samband mellan utbildningsnivå och förvärvsintensitet. Den högutbildade delen av befolkningen förvärvsarbetar i större utsträckning än de med lägre utbildning. Med högutbildade avses här personer med eftergymnasial utbildning på minst tre år och med lågutbildade avses personer som genomgått folk- grundskola. År 2006 var 79 procent av den totala befolkningen i åldern år förvärvsarbetande. Motsvarande andel för högutbildade var 86 procent. Bland lågutbildade var 65 procent sysselsatta. Förvärvsarbetande har också följaktligen högre utbildningsnivå än icke förvärvsarbetande. Det finns flera förklaringar till att förvärvsintensiteten ökar med högre utbildning. Strukturförändringarna inom näringslivet och arbetslivet har medfört att kunskapskraven har ökat. Idag krävs oftast minst en gymnasieutbildning för många jobb. Lågutbildade personer har därmed fått allt svårare att hävda sig på arbetsmarknaden. Bland den yngre delen av befolkningen finns dessutom många studerande som inte hunnit skaffa sig högre utbildning och som p.g.a. studierna inte förvärvsarbetar. Äldre personer är överrepresenterade i gruppen med enbart förgymnasial utbildning. Andel sysselsatta 2006 per utbildningsnivå och kön år. Procent Förgymnasial asial asial minst Män Kvinnor Uppgif t

5 SCB 5 UF 84 SM 0801 Kvinnor är högre utbildade än män men förvärvsarbetar mindre Kvinnor har högre utbildningsnivå än män i befolkningen totalt. Det gäller också bland de förvärvsarbetande. Men trots det positiva sambandet mellan utbildningsnivå och förvärvsarbete så är kvinnor totalt sett sysselsatta i något lägre utsträckning än män, 77 respektive 81 procent i åldern år förvärvsarbetade under år När det gäller högutbildade personer är skillnaden mellan könen marginell. Även bland dem med gymnasial utbildning och kortare eftergymnasial utbildning förvärvsarbetade män i något högre utsträckning än kvinnor. Bland dem som enbart har gått i grundskolan folkskolan är skillnaden större. Av dessa förvärvsarbetade 7 av 10 män, men endast 57 procent av kvinnorna. Låg förvärvsintensitet hos utrikes födda även bland högutbildade Utbildningsnivån för den utrikes födda befolkningen skiljer sig något från de inrikes födda. Andelen högutbildade är lika stor för båda grupperna, men det är en något större andel invandrade personer som är lågutbildade. Ungefär var sjätte svenskfödd person i åldern år har endast förgymnasial utbildning. Motsvarande andel för utrikes födda är en dryg femtedel. Av de lågutbildade utrikes födda är det dessutom många som har kortare utbildning än motsvarande svensk grundskola. Gruppen utrikes födda är mycket heterogen och olika invandrargrupper uppvisar stora olikheter vad gäller utbildning. Utrikes födda förvärvsarbetar i klart mindre utsträckning än svenskfödda. förvärvsarbetade 83 procent av de svenskfödda och 58 procent av de utrikes födda i åldern år. Skillnaden kvarstår även om hänsyn tas till utbildningsnivån. Av de utrikes födda med lång eftergymnasial utbildning i åldern år förvärvsarbetade 68 procent. Bland svenskfödda med motsvarande utbildningsnivå förvärvsarbetade 90 procent. De utrikes födda männen förvärvsarbetar i något större utsträckning än de utrikes födda kvinnorna, 60 respektive 56 procent. Särskilt stor är skillnaden mellan könen bland de utrikes födda med en förgymnasial utbildning, där 52 procent av männen förvärvsarbetade men endast 41 procent av de utrikes födda kvinnorna. Andel sysselsatta 2006 per utbildningsnivå för svenskfödda respektive utrikes födda år. Procent Förgymnasial asial asial minst Födda i Sverige Utrikes födda Uppgift

6 SCB 6 UF 84 SM 0801 Högutbildade födda i Finland förvärvsarbetar i störst utsträckning Högutbildade födda i Norden (utom Sverige) förvärvsarbetade i stor utsträckning, 79 procent. En betydligt lägre förvärvsfrekvens har de högutbildade som är födda i Asien och Afrika, 59 respektive 58 procent. Av de större födelseländerna, som finns representerade i Sverige, förvärvsarbetade högutbildade födda i Finland i störst utsträckning, 86 procent. Även högutbildade som är födda i Tjeckoslovakien och Österrike förvärvsarbetade i stor utsträckning, 82 respektive 80 procent. Högutbildade födda i Irak och Somalia förvärvsarbetade i betydligt mindre utsträckning, 50 respektive 49 procent, än högutbildade från övriga större födelseländer. 4 av 10 lågutbildade födda i Asien och Afrika förvärvsarbetar Även bland lågutbildade förvärvsarbetar personer födda i Sverige i betydligt större utsträckning än utrikes födda, 70 respektive 46 procent. Bland utrikes födda med högst förgymnasial utbildning förvärvsarbetade personer födda i Norden (utom Sverige) i störst utsträckning, 55 procent. Bland lågutbildade födda i Asien och Afrika förvärvsarbetade 40 respektive 39 procent. Personer födda i Schweiz och Storbritannien med en förgymnasial utbildning förvärvsarbetade i nästan samma utsträckning som inrikes födda, 69 respektive 68 procent. Lågutbildade födda i Irak och Somalia förvärvsarbetade i liten utsträckning, 26 respektive 22 procent. I tabell 3 redovisas förvärvsintensiteten per utbildningsnivån för de vanligaste födelseländerna. Högutbildade i Jönköpings län förvärvsarbetar i störst utsträckning Andelen förvärvsarbetande i länen varierar mellan 75 och 84 procent av befolkningen i åldern år. Flertalet län har en förvärvsintensitet kring 80 procent. Högutbildade personer förvärvsarbetar i ungefär samma utsträckning oavsett län. Högst förvärvsintensitet bland högutbildade hade Jönköpings län med 90 procent sysselsatta och lägst hade Skåne län med 82 procent. Även bland kommunerna är det en liten skillnad i de högutbildades förvärvsintensitet. Högutbildade i Värnamo, Nykvarns och Habo kommuner förvärvsarbetade i störst utsträckning, 93 procent. Den lägsta förvärvsintensiteten bland högutbildade återfanns i några av landets gränskommuner såsom Eda, Haparanda, Strömstad och Malmö. Statistiken för vissa gränsregioner har täckningsbrister beroende på att en del av befolkningen där arbetar utanför Sverige. Detta ger en underskattning av förvärvsintensiteten då personerna bor i Sverige men arbetspendlar till grannlandet. Vid en jämförelse mellan länen finns det inget tydligt samband mellan utbildningsnivå och hög förvärvsintensitet. Jönköpings län är ett av de län med lägst formell utbildningsnivå samtidigt som andelen sysselsatta är högst. I Stockholms och Uppsala län är förvärvsintensiteten ungefär som i riket, trots att utbildningsnivån är väsentligt högre jämfört med övriga län.

7 SCB 7 UF 84 SM 0801 Kommuner med högst andel sysselsatta invånare med minst treårig eftergymnasial utbildning år år. Procent Kommun Andel sysselsatta invånare med minst treårig eftergymnasial utbildning Värnamo 93% Nykvarn 93% Habo 93% Härryda 92% Knivsta 92% Tranemo 92% Hammarö 92% Lidköping 91% Kungsbacka 91% Lerum 91% Riket 86% Större regionala skillnader i förvärvsintensitet bland lågutbildade Skillnaden mellan länen när det gäller de lägre utbildade är större. förvärvsarbetade 65 procent av dem med högst förgymnasial. Högst förvärvsintensitet bland lågutbildade hade Jönköpings och Kronobergs län med 74 respektive 73 procent och lägst andel förvärvsarbetande hade Norrbottens län med 59 procent. De förgymnasialt utbildade kvinnorna i respektive län har en betydligt lägre förvärvsintensitet än männen. Ungefär 80 procent av männen med en förgymnasial utbildning förvärvsarbetade i Jönköpings, Kronobergs och Hallands län. Motsvarande andel för kvinnorna i dessa tre län var drygt 60 procent. De förgymnasialt utbildade kvinnorna i Västmanlands län förvärvsarbetade i minst utsträckning, 51 procent. Bland kommunerna är det en stor skillnad i de lågutbildades förvärvsintensitet. Den högsta förvärvsintensiteten hade lågutbildade i Gnosjö och Tranemo kommuner, 83 respektive 82 procent. Den lägsta förvärvsintensiteten bland de lågutbildade återfanns i några kommuner i Tornedalen samt Malmö och Söderhamns kommuner. De lågutbildade i de tre storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö hade en klart lägre förvärvsintensitet jämfört med riket. I Stockholms kommun förvärvsarbetade 57 procent av de lågutbildade, i Göteborgs kommun 54 procent och i Malmö kommun förvärvsarbetade hälften av de lågutbildade. Kommuner med högst andel sysselsatta invånare med förgymnasial utbildning år år. Procent Kommun Andel sysselsatta invånare med högst förgymnasial utbildning Gnosjö 83% Tranemo 82% Habo 82% Vaggeryd 81% Ydre 79% Hylte 79% Svenljunga 78% Bollebygd 78% Värnamo 78% Älmhult 78% Riket 65% I tabell 4 redovisas förvärvsintensiteten per utbildningsnivå för samtliga län och kommuner.

8 SCB 8 UF 84 SM 0801 Utbildning och näringsgrenar De förvärvsarbetandes arbetsställen kan delas in i olika näringsgrenar (enligt SNI 2002, svensk standard för näringsgrensindelning). Detta ger möjlighet att studera utbildningsstrukturen inom olika branscher. Låg utbildningsnivå inom tillverkningsindustrin Inom vissa näringsgrenar är utbildningsnivån väsentligt högre än genomsnittet. Högst utbildade är de som arbetar med "utbildning och forskning". Knappt hälften, 48 procent, i åldern år har minst en treårig eftergymnasial utbildning. Av dessa har dessutom många en forskarutbildning. Andra näringsgrenar där utbildningsnivån är högre än genomsnittet är t.ex. banker och kreditinstitut, data, hälso- och sjukvård och offentlig förvaltning. Inom jordbruk, skogsbruk och fiske är andelen högutbildade liten och andelen lågutbildade relativt stor. Också inom tillverkningsindustrin som helhet är utbildningsnivån låg. Några industribranscher avviker dock. Inom kemisk industri och industri för el- och optikprodukter är andelen högutbildade stor. Inom kemisk industri finns också förhållandevis många forskarutbildade. Andel med högst förgymnasial utbildning respektive minst treårig eftergymnasial utbildning per näringsgren år. Procent Utbildning och forskning Offentlig förvaltning mm Finansiell verksamhet och företagstjänster Vård och omsorg Personliga och kulturella tjänster Energiproduktion, vattenförsörjning och avfallshantering Ej specificerad verksamhet Tillverkning och utvinning Handel och kommunikation Jordbruk, skogsbruk och fiske Byggverksamhet Andel med minst treårig eftergymn. Andel med högst förgymn. Män i vården och kvinnor inom teknik ofta högutbildade Skillnaden mellan kvinnor och män vad gäller utbildningsnivå är stor i vissa näringsgrenar. Ofta har männen inom kvinnodominerade områden högre utbildning än kvinnorna, samtidigt som kvinnor i många mansdominerade branscher är högre utbildade än männen. Inom den mycket kvinnodominerade hälso- och sjukvården har mer än 60 procent av männen minst en treårig eftergymnasial utbildning medan motsvarande andel bland kvinnorna uppgår till 40 procent i åldern år. På motsvarande sätt har kvinnorna i flera mansdominerade industrinäringar och inom jordbruk, skogsbruk och fiske högre utbildning än männen.

9 SCB 9 UF 84 SM 0801 Detta tyder på att män och kvinnor som arbetar inom för sitt kön otraditionella branscher i stor utsträckning har andra yrken och arbetsuppgifter än det antalsmässigt dominerande könet. För närmare studie av utbildningsnivå och utbildningsinriktning per näringsgren, se tabna 1, 2 och 5. Antal sysselsatta med minst treårig eftergymnasial utbildning per näringsgren och kön år Utbildning och forskning Vård och omsorg Finansiell verks. och företagstjän. Offentlig förvaltning mm Handel och kommunikation Tillverkning och utvinning Män Kvinnor Personliga och kulturella tjänster Ej specificerad verksamhet Byggverksamhet Energiprod., vattenförsörj., avfallshant. Jordbruk, skogsbruk och fiske Antal sysselsatta med högst förgymnasial utbildning per näringsgren och kön år Utbildning och forskning Vård och omsorg Finansiell verks. och företagstjän. Offentlig förvaltning mm Handel och kommunikation Tillverkning och utvinning Personliga och kulturella tjänster Ej specificerad verksamhet Byggverksamhet Energiprod., vattenförsörj., avfallshant. Jordbruk, skogsbruk och fiske Män Kvinnor

10 SCB 10 UF 84 SM 0801 Tab Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than Uppgift inte tillgänglig för Data not available osäker för att anges. Uppgift kan inte förekomma Not applicable * Preliminär uppgift Provisional figure 1. Befolkningen 2006 i åldern år fördelad efter utbildningsnivå, näringsgren (SNI 2002, begränsad nivå) och kön 1. The population 2006 aged by level of education, industry and sex Näringsgren (SNI 2002) Kön (antal) Uppgift Förgymnasial utbildning utbildning utbildning utbildning utbildning Forskarutbildning Kvinnor Män Förvärvsarbetande Kvinnor totalt Män Jordbruk Kvinnor Män Skogsbruk Kvinnor Män Fiske Kvinnor Män Gruvor och Kvinnor mineralutvinning Män Livsmedels- Kvinnor industri m.m. Män Textil- och Kvinnor beklädnads- Män industri Trävaruindustri Kvinnor Män Massa- och Kvinnor pappersindustri Män

11 SCB 11 UF 84 SM (forts.) Näringsgren (SNI 2002) Kön (antal) Uppgift Förgymnasial utbildning utbildning utbildning utbildning utbildning Forskarutbildning Förlag och Kvinnor grafisk industri Män Kemisk industri Kvinnor Män Gummi- och Kvinnor plastvaruindustri Män Jord- och Kvinnor stenvaruindustri Män Stål- och Kvinnor metallverk Män Metallindustri Kvinnor Män Maskinindustri Kvinnor Män Industri för el- och Kvinnor optikprodukter Män Transport- Kvinnor medelsindustri Män Övrig tillverknings- Kvinnor industri Män Energi-, vatten- och Kvinnor avfallshantering Män Byggverksamhet Kvinnor Män Handel med och ser- Kvinnor vice av motorfordon Män samt bensinstationer Parti- och Kvinnor agenturhandel Män

12 SCB 12 UF 84 SM (forts.) Näringsgren (SNI 2002) Kön (antal) Uppgift Förgymnasial utbildning utbildning utbildning utbildning utbildning Forskarutbildning Detaljhandel m.m. Kvinnor Män Transport och Kvinnor magasinering Män Post och tele Kvinnor Män Banker och andra Kvinnor kreditinstitut Män Försäkringsbolag Kvinnor Män Fastighetsbolag och Kvinnor fastighetsförvaltare Män Uthyrningsfirmor Kvinnor Män Datakonsulter och Kvinnor dataservicebyråer Män Andra företagstjänster Kvinnor Män Utbildning Kvinnor Män Forskning och Kvinnor utveckling Män Hälso- och sjukvård Kvinnor Män Äldre- och Kvinnor handikappomsorg Män Övrig vård och Kvinnor omsorg Män

13 SCB 13 UF 84 SM (forts.) Näringsgren (SNI 2002) Kön (antal) Uppgift Förgymnasial utbildning utbildning utbildning utbildning utbildning Forskarutbildning Hotell och Kvinnor restauranger Män Intresseorganisationer Kvinnor och religiösa samfund Män Rekreation, kultur Kvinnor och sport Män Annan service- Kvinnor verksamhet Män Offentlig Kvinnor förvaltning m.m. Män Ej specificerad Kvinnor verksamhet Män Ej förvärvsarbetande Kvinnor Män därav studerande Kvinnor Män

14 SCB 14 UF 84 SM Befolkningen 2006 i åldern år fördelad efter näringsgren (SNI 2002, grov nivå), utbildningsinriktning och kön 2. The population 2006 aged by industry, field of education and sex Utbildningsinriktning (SUN 2000) Kön Antal Förvärvsarbetande Jordbruk, skogsbruk och fiske Tillverkning och utvinning Energiprod., vattenförsörjning och avfallshant. Byggverksamhet Handel och kommunikation Samtliga inriktningar Kvinnor Män Allmän utbildning Kvinnor Män Pedagogik och Kvinnor lärarutbildning Män Humaniora och Kvinnor konst Män Samhällsvet., juridik, Kvinnor handel, administration Män Naturvetenskap, Kvinnor matematik och data Män Teknik och tillverkning Kvinnor Män Lant- och skogsbruk Kvinnor samt djursjukvård Män Hälso- och sjukvård Kvinnor samt social omsorg Män Tjänster Kvinnor Män Okänd Kvinnor Män

15 SCB 15 UF 84 SM (forts.) Utbildningsinriktning (SUN 2000) Kön Förvärvsarbetande Finansiell verksamhet och företagstjänster Utbildning och forskning Vård och omsorg Personliga och kulturella tjänster Offentlig förvaltning Ej specificerad verksamhet Ej förvärvsarbetande Samtliga inriktningar Kvinnor Män Allmän utbildning Kvinnor Män Pedagogik och Kvinnor Lärarutbildning Män Humaniora och Kvinnor konst Män Samhällsvet., juridik, Kvinnor handel, administration Män Naturvetenskap, Kvinnor matematik och data Män Teknik och tillverkning Kvinnor Män Lant- och skogsbruk Kvinnor samt djursjukvård Män Hälso- och sjukvård Kvinnor samt social omsorg Män Tjänster Kvinnor Män Okänd inriktning Kvinnor Män

16 SCB 16 UF 84 SM Befolkningen 2006 i åldern år fördelad efter utbildningsnivå, förvärvsintensitet, födelseland och kön 3. The population 2006 aged by level of education, relative share of employment, country of birth and sex Födelseland/kön (antal) Utbildningsnivå Förvärvsintensitet per utbildningsnivå Uppgift Förgymn. utbildning utbildning Förgymn Eftergym kortare än Eftergym Kvinnor Män Födda i Sverige Kvinnor Män Utrikes födda Kvinnor Män Norden (utom Sverige) Kvinnor Män Danmark Kvinnor Män Finland Kvinnor Män Island Kvinnor Män Norge Kvinnor Män EU27 utom Norden Kvinnor Män Belgien Kvinnor Män Bulgarien Kvinnor Män Estland Kvinnor Män

17 SCB 17 UF 84 SM (forts.) Födelseland/kön (antal) Utbildningsnivå Förvärvsintensitet per utbildningsnivå Uppgift Förgymn. utbildning utbildning Förgymn Eftergym kortare än Eftergym Frankrike Kvinnor Män Grekland Kvinnor Män Irland Kvinnor Män Italien Kvinnor Män Lettland Kvinnor Män Litauen Kvinnor Män Nederländerna Kvinnor Män Polen Kvinnor Män Portugal Kvinnor Män Rumänien Kvinnor Män Slovenien Kvinnor Män Spanien Kvinnor Män Storbritannien och Nordirland Kvinnor Män

18 SCB 18 UF 84 SM (forts.) Födelseland/kön (antal) Utbildningsnivå Förvärvsintensitet per utbildningsnivå Uppgift Förgymn. utbildning utbildning Förgymn Eftergym kortare än Eftergym Tjeckien Kvinnor Män Tjeckoslovakien Kvinnor Män Tyskland Kvinnor Män Ungern Kvinnor Män Österrike Kvinnor Män Övriga EU 27 (utom Norden) Kvinnor Män Europa utom EU27 och Norden Kvinnor Män Albanien Kvinnor Män Bosnien-Hercegovina Kvinnor Män Jugoslavien Kvinnor Män Kroatien Kvinnor Män Makedonien Kvinnor Män Ryssland Kvinnor Män

19 SCB 19 UF 84 SM (forts.) Födelseland/kön (antal) Utbildningsnivå Förvärvsintensitet per utbildningsnivå Uppgift Förgymn. utbildning utbildning Förgymn Eftergym kortare än Eftergym Schweiz Kvinnor Män Serbien och Montenegro Kvinnor Män Turkiet Kvinnor Män Ukraina Kvinnor Män Vitryssland Kvinnor Män Övriga Europa utom EU 27 och Norden Kvinnor Män Afrika Kvinnor Män Algeriet Kvinnor Män Burundi Kvinnor Män Egypten Kvinnor Män Eritrea Kvinnor Män Etiopien Kvinnor Män Gambia Kvinnor Män

20 SCB 20 UF 84 SM (forts.) Födelseland/kön (antal) Utbildningsnivå Förvärvsintensitet per utbildningsnivå Uppgift Förgymn. utbildning utbildning Förgymn Eftergym kortare än Eftergym Ghana Kvinnor Män Kamerun Kvinnor Män Kenya Kvinnor Män Kongo, Demokratiska republiken Kvinnor Män Liberia Kvinnor Män Libyen Kvinnor Män Marocko Kvinnor Män Nigeria Kvinnor Män Somalia Kvinnor Män Sudan Kvinnor Män Sydafrika Kvinnor Män Tanzania Kvinnor Män Tunisien Kvinnor Män

21 SCB 21 UF 84 SM (forts.) Födelseland/kön (antal) Utbildningsnivå Förvärvsintensitet per utbildningsnivå Uppgift Förgymn. utbildning utbildning Förgymn Eftergym kortare än Eftergym Uganda Kvinnor Män Övriga Afrika Kvinnor Män Nordamerika Kvinnor Män El Salvador Kvinnor Män Kanada Kvinnor Män Kuba Kvinnor Män Mexiko Kvinnor Män USA Kvinnor Män Övriga Nordamerika Kvinnor Män Sydamerika Kvinnor Män Argentina Kvinnor Män Bolivia Kvinnor Män Brasilien Kvinnor Män

22 SCB 22 UF 84 SM (forts.) Födelseland/kön (antal) Utbildningsnivå Förvärvsintensitet per utbildningsnivå Uppgift Förgymn. utbildning utbildning Förgymn Eftergym kortare än Eftergym Chile Kvinnor Män Colombia Kvinnor Män Ecuador Kvinnor Män Peru Kvinnor Män Uruguay Kvinnor Män Venezuela Kvinnor Män Övriga Sydamerika Kvinnor Män Asien Kvinnor Män Afghanistan Kvinnor Män Armenien Kvinnor Män Azerbajdjan Kvinnor Män Bangladesh Kvinnor Män Filippinerna Kvinnor Män

23 SCB 23 UF 84 SM (forts.) Födelseland/kön (antal) Utbildningsnivå Förvärvsintensitet per utbildningsnivå Uppgift Förgymn. utbildning utbildning Förgymn Eftergym kortare än Eftergym Indien Kvinnor Män Indonesien Kvinnor Män Irak Kvinnor Män Iran Kvinnor Män Israel Kvinnor Män Japan Kvinnor Män Jordanien Kvinnor Män Kazakstan Kvinnor Män Kina Kvinnor Män Korea, Syd- Kvinnor Män Kuwait Kvinnor Män Libanon Kvinnor Män Malaysia Kvinnor Män

24 SCB 24 UF 84 SM (forts.) Födelseland/kön (antal) Utbildningsnivå Förvärvsintensitet per utbildningsnivå Uppgift Förgymn. utbildning utbildning Förgymn Eftergym kortare än Eftergym Pakistan Kvinnor Män Sri Lanka Kvinnor Män Syrien Kvinnor Män Taiwan Kvinnor Män Thailand Kvinnor Män Uzbekistan Kvinnor Män Vietnam Kvinnor Män Västbanken/Gazaremsan Kvinnor Män Övriga Asien Kvinnor Män Oceanien Kvinnor Män Australien Kvinnor Män Nya Zeeland Kvinnor Män Övriga Oceanien Kvinnor Män

25 SCB 25 UF 84 SM (forts.) Födelseland/kön (antal) Utbildningsnivå Förvärvsintensitet per utbildningsnivå Uppgift Förgymn. utbildning utbildning Förgymn Eftergym kortare än Eftergym Sovjetunionen Kvinnor Män Okänt Kvinnor Män

26 SCB 26 UF 84 SM Befolkningen 2006 i åldern år fördelad efter utbildningsnivå, förvärvsintensitet, län, kommun och kön 4. The population 2006 aged by level of education, relative share of employment, county, municipality and sex Län/ kommun/ kön (antal) Utbildningsnivå Förvärvsintensitet per utbildningsnivå Uppgift Förgymn Förgymn. Riket Kvinnor Män Stockholms län Kvinnor Män Upplands Väsby Kvinnor Män Vallentuna Kvinnor Män Österåker Kvinnor Män Värmdö Kvinnor Män Järfälla Kvinnor Män Ekerö Kvinnor Män Huddinge Kvinnor Män Botkyrka Kvinnor Män Salem Kvinnor Män Haninge Kvinnor Män

Befolkningens utbildning och sysselsättning 2010. Michael Karlsson, SCB, tfn 019-17 64 81, michael.karlsson@scb.se

Befolkningens utbildning och sysselsättning 2010. Michael Karlsson, SCB, tfn 019-17 64 81, michael.karlsson@scb.se UF 84 SM 1201 Befolkningens utbildning och sysselsättning 2010 Educational attainment and employment of the population 2010 I korta drag Högutbildade förvärvsarbetar i större utsträckning än de med lägre

Läs mer

Befolkningens utbildning och sysselsättning Högutbildade förvärvsarbetar i större utsträckning än de med lägre utbildning

Befolkningens utbildning och sysselsättning Högutbildade förvärvsarbetar i större utsträckning än de med lägre utbildning UF 84 SM 1601 Befolkningens utbildning och sysselsättning 2014 Educational attainment and employment of the population 2014 I korta drag Högutbildade förvärvsarbetar i större utsträckning än de med lägre

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Utbildningsnivå bland vuxna

Utbildningsnivå bland vuxna Kapitel 2 Befo efolkningens Utbildningsnivå bland vuxna 17 Fortsatt stigande snivå Statistiska centralbyrån har mätt snivån i Sverige årligen sedan 1985. Även i samband med folk- och bostadsräkningarna

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund Folkmängd i Skellefteå - efter utländsk bakgrund Beskrivning av statistiken - Bild 1 Födelseland Födelseland anger det land där personen är född. Födelselandets benämning hänförs till förhållandena vid

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007

Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007 Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2009 Följande rapport utgörs av en demografisk översikt

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:6 Educational background

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruket

14 Internationella uppgifter om jordbruket 14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 14 Internationella uppgifter om jordbruket Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

Michael Karlsson, SCB, tfn 019-17 64 81, michael.karlsson@scb.se

Michael Karlsson, SCB, tfn 019-17 64 81, michael.karlsson@scb.se UF 37 SM 1301 Befolkningens 2012 Educational attainment of the population 2012 I korta drag Högst snivå i Stockholmsområdet Cirka 40 kommuner, oftast storstadskommuner och residensstäder, har en större

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt Afghanistan 31 267 5 669 841 289 292 256 Albanien 2 569 283 268 209 362 109 Algeriet 3 022 1 156 639 427 1 438 150 Andorra 5 - - - - 2 Angola 742 130 154 64 197 206 Anguilla - - - - - - Antigua och Barbuda

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Utrikes födda i Linköping

Utrikes födda i Linköping Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo Utrikes födda i Linköpings kommun 2006:09 Antalet utrikes födda i Linköpings kommun har kontinuerligt ökat och uppgick år 2005 till 10,2 procent

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 211 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar Sammanfattning Statistik

Läs mer

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Högutbildade utvandrare återvänder. Utvandrade sjuksköterskor har återvänt. Många utrikes födda invandrare har hög utbildning

Högutbildade utvandrare återvänder. Utvandrade sjuksköterskor har återvänt. Många utrikes födda invandrare har hög utbildning UF37 SM 0201 Befolkningens utbildning Ut- och invandrares utbildning 1987-2001 Educational attainment of emigrants and immigrants 1987-2001 I korta drag Högutbildade utvandrare återvänder Av de inrikes

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:672 Utkom från trycket den

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd 2015-12-31. Tabell C20KDi:

BEFPAK-Folkmängd 2015-12-31. Tabell C20KDi: 1 (10) Samtliga Norden Danmark Finland 660 7 4 3 16 19 27 22 74 50 101 216 44 42 21 8 4 2 742 1 7 11 2 18 16 18 23 36 41 98 282 59 55 35 15 18 7 64 2 8 4 2 8 2 2 3 2 2 3 22 3 1 57 4 12 2 2 4 1 2 2 14 1

Läs mer

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket Befolkningsförändringar och folkmängd i Stockholms län och riket 1931-2009 Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket 1931-1940

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder.

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder. 1 (8) Samtliga Födda i Danmark Födda i Finland Födda i Norge Födda i 448 1 6 6 2 13 19 27 29 62 185 35 17 11 6 6 1 644 1 9 1 5 18 9 14 25 37 74 277 57 32 26 29 12 7 59 6 6 4 1 2 2 1 2 3 3 18 34 4 6 2 2

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2015-12-31 Utveckling och förändring

BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2015-12-31 Utveckling och förändring STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2015-12-31 Utveckling och förändring FOLKMÄNGD 2014-12-31 75 966 Antal födda 2015 737 Antal döda 2015 661 Inflyttade 2015 3 712 Utflyttade 2015 3 666 FOLKMÄNGD

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Högst utbildningsnivå i Stockholms län

Högst utbildningsnivå i Stockholms län UF 37 SM 1501 Befolkningens 2014 Educational attainment of the population 2014 I korta drag Högst snivå i Stockholms län Drygt en fjärdedel av befolkningen är högutbildad. De bor oftast i storstadskommuner

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare

Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare Befolkning 2010 Sysselsättning 2008 Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare Sett efter medborgarskap

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1503 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2014/15 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15 I korta drag

Läs mer

RAMS Maria Håkansson statistiska_centralbyran_scb

RAMS Maria Håkansson statistiska_centralbyran_scb RAMS 2014 Maria Håkansson 2015-12-03 facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb 4 655 800 4 285 109 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Folk- och bostadsräkningar

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader Ungdomsutbyte Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader A1.1 Österrike 39 Belgien 37 Bulgarien 32 Kroatien 35 Cypern

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2006:1129 Utkom från trycket den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2007:140 Utkom från trycket den

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. 2015-01-01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt påslag

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.6.2001 KOM(2001) 306 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 på löner

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2009:299 Utkom från trycket den

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 2,49 2,99 Albanien 3,95 3,95 0,99 2,89 Algeriet 3,95 3,95 1,29 2,24 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 3,49 3,49 Andorra 1,55 3,95

Läs mer

Besöksnäringen en jobbmotor för utlandsfödda

Besöksnäringen en jobbmotor för utlandsfödda Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46 63 14 10 99 www.visita.se Besöksnäringen

Läs mer

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning. En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977

Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning. En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977 Foto: Marit Jorsäter En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977 Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning 52 I Sverige genomfördes tidigt, internationellt

Läs mer

PIRLS 2011 & TIMSS 2011

PIRLS 2011 & TIMSS 2011 PIRLS 2011 & TIMSS 2011 Om PIRLS-studien 2011 Läsförmåga i årskurs 4 Ca 300 000 elever i 49 länder Ca 4660 elever i Sverige Enkäter till rektorer, lärare, föräldrar och elever Resultat i läsning Signifikant

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. 2015-01-01 Alla priser anges i kronor per minut inklusive moms. Satellitdestinationer och Premium-samtal är inte tillgängliga. Det går inte att ringa videosamtal

Läs mer

Statistik 2014. Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1

Statistik 2014. Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1 Statistik 2014 B ef o l k ningsutve ckling i Mariestad Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1 Utgivare: Mariestads kommun, Utvecklingsenheten Bearbetning och registrering: Camilla Pärleborn

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 UF 19 SM 1201 Universitet och högskolor Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11 Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 I korta drag Andelen

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2008:75 Utkom från trycket den

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från svenska pensionärer utomlands

Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från svenska pensionärer utomlands 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010-454 21 78 Mobil 0736-27 53 83 Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från 132 000 svenska pensionärer utomlands Färre personer med svensk pension

Läs mer

Statistikinfo 2013:13

Statistikinfo 2013:13 Statistikinfo 213:13 Ökat antal förvärvsarbetande 212 75 732 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 212, det är det högsta antalet förvärvsarbetande som någonsin redovisats för kommunen. Antalet

Läs mer

Befolkning. Population

Befolkning. Population Befolkning Population 30 3:1 Folkmängden i Jönköpings f.d. stad, nuvarande Jönköpings kommun samt riket 1910 2010 Population in Jönköping Municipality and the whole country År Jönköpings f.d. stad Jönköpings

Läs mer

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms Privat - Prislista Bredbandsabonnemang i utlandet. Gäller från 29 maj 2017 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Ombord på fartyg och flygplan (s k satellitnät) gäller särskilda priser. Dessa återfinns

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Mars 2016

Stockholms besöksnäring. Mars 2016 Stockholms besöksnäring. Under mars månad registrerades över 870 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var i nivå med mars månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna kom från inhemska

Läs mer

Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund

Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund 18 Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund Annika Klintefelt Vid slutet av år 22 var 1,1 miljoner av Sveriges befolkning födda utomlands. Det motsvarar knappt 12 procent av befolkningen. Drygt 6

Läs mer

Statistikinfo 2014:11

Statistikinfo 2014:11 Statistikinfo 214:11 Ökat antal förvärvsarbetande 213 77 169 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 213, en ökning med 1 437 personer jämfört med 212. För andra året i rad var transportmedelsindustrin

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren Economically active daytime population by field of activity

5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren Economically active daytime population by field of activity 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2003 2004 (förvärvsarbetande 16-w år, 1-w tim) Antal % Antal % Jordbruk,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2015

Stockholms besöksnäring. December 2015 Stockholms besöksnäring. När summeras kan vi se att närmare 13 miljoner gästnätter registrerats på kommersiella boendeanläggningar i, en ökning med 10 jämfört med 2014. Under december registrerades ca

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2017:8 Utkom från trycket den

Läs mer

Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för svenska pensionärer utomlands

Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för svenska pensionärer utomlands 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010-454 21 78 Mobil 0736-27 53 83 Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för 135 000 svenska pensionärer utomlands De flesta personer med svensk

Läs mer

Komma igång. Pro Focus UltraView. Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida.

Komma igång. Pro Focus UltraView. Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida. Komma igång Pro Focus UltraView Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida. Vänligen gå till: www.bkmed.com/customer service/user manuals Innan du använder scannern, läs användarguiden

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Standardprislista Tele2 Business

Standardprislista Tele2 Business Standardprislista Tele2 Business Gäller fr o m 2013-12-04 Innehåll Mobila produkter 2 Tele2 Business abonnemang 2 Mobiltelefoniabonneamang 2 Affärspaket 2 Mobilt bredband 2 Tele2 Business tilläggstjänster

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet.

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. Prislista 3Kontant Samtal och SMS. Gäller från 23 Februari 2015 Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms. Samtalpriserna presenteras i kronor per minut. Debiteringsintervall mottagna samtal: Samtal

Läs mer

Nulägesanalys skärgård och landsbygd i Stockholms län

Nulägesanalys skärgård och landsbygd i Stockholms län Nulägesanalys skärgård och landsbygd i Stockholms län 24 februari Lars Berglund 2017-02-24 Nulägesanalys och Näringslivsanalys 3 Nulägesanalys Befolkning Utbildningsnivå Inkomster Bostadsbestånd Bredband

Läs mer

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011 Bilaga till beslutsprotokoll Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011 Centrala studiestödsnämnden (CSN) har vid årets revidering av utlandslånebeloppen utgått ifrån att förra årets

Läs mer

Bilaga 1. samt musslor som räknas som icke livsdugliga blötdjur, till Europeiska gemenskapen. Om kommissionen godkänt ett tredjelands

Bilaga 1. samt musslor som räknas som icke livsdugliga blötdjur, till Europeiska gemenskapen. Om kommissionen godkänt ett tredjelands 4258 Bilaga 1 Tredje länder från vilka får importeras fiskerivaror samt råa bearbetade och beredda produkter av dem, dock med undantag av tvåskaliga mollusker, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor

Läs mer

Statistikinfo 2016:06

Statistikinfo 2016:06 Statistikinfo 216:6 Över förvärvsarbetande i Linköping 872 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 215, en ökning med 1 844 personer jämfört med 215, vilket är den näst största ökningen någonsin

Läs mer

Att kunna inför Kartgeografin

Att kunna inför Kartgeografin Sida 1 E C A Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt. Eleven

Läs mer

Vuxnas deltagande i utbildning

Vuxnas deltagande i utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Vuxnas deltagande i 18 Vuxnas deltagande i Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 374 18.1 Andel deltagare i åldern 25 64 år i formell eller

Läs mer

"Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein)

Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein) 12345 Lenze gör mycket enkelt. Tiderna förändras i rasande takt och bjuder på många utmaningar. I framtiden

Läs mer