SLUTLIGA VILLKOR UPPGIFTER OM LÅNET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUTLIGA VILLKOR UPPGIFTER OM LÅNET"

Transkript

1 SLUTLIGA VILLKOR lån nr 4719 Kreditbevis High Yield Europa emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1 Lånets villkor består av Allmänna Villkor för MTN-programmet av den 4 maj 2012, publicerade Tilläggsprospekt samt angivna Slutliga Villkor. De Allmänna Villkoren för Bankernas MTN-program återges i Grundprospektet. Begrepp som inte är definierade i dessa Slutliga Villkor ska ha samma betydelse som i Allmänna Villkor. Skulle Allmänna Villkor stå i strid med Slutliga Villkor, tillämpas Slutliga Villkor. Fullständig information om Utgivande Bank och erbjudandet fås genom att läsa Grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet fås på och kopior av prospektet och av Slutliga Villkor fås på adressen Nordea Bank Finland Abp, Treasury och Markets, Aleksis Kivis gata 9, Helsingfors samt på försäljningsställena. UPPGIFTER OM LÅNET Typ av lån Lån 4719 Kreditbevis High Yield Europa är ett masskuldebrevslån med en löptid på cirka fem år. Lånet är inte kapitalskyddat. Placeraren kan förlora det placerade kapitalet helt eller delvis. Lånet är ett lämpligt placeringsobjekt för sparmedel enligt lagen om bundet långsiktigt sparande. Referenstillgång Referenstillgång för Lånet är kreditrisken i de företag som ingår i indexet Markit itraxx Europe Crossover Series 17. Indexet består på lånets emissionsdatum av 50 referensbolag som framgår av Bilaga 1. Mer information om indexet: Återbetalningsbelopp och avkastning Om högst fem kredithändelser enligt lånevillkoren inträffar under kredittiden betalas till skuldebrevets innehavare skuldebrevets nominella värde i sin helhet på återbetalningsdagen eller en förskjuten återbetalningsdag. Om en kredithändelse inträffar i sex eller flera referensbolag under kredittiden sjunker beloppet på det kapital som återbetalas på återbetalningsdagen eller en förskjuten återbetalningsdag under skuldebrevets nominella värde. Beloppet på det kapital som återbetalas beror då på det totala antalet kredithändelser som inträffat under kredittiden. Om det inträffar 25 eller flera kredithändelser, har skuldebrevets nominella kapital förlorats i helhet. 1 Masskuldebrevsprogram som i enlighet med prospektdirektivet notifierats från Sverige till Finansinspektionen i Finland och till motsvarande myndighet i Estland, Lettland och Litauen. 1

2 En fast avkastning på den procentenhet som fastställs , betalas kvartalsvis till skuldebrevsinnehavaren. Om högst fem kredithändelser inträffat betalas avkastning på skuldebrevets nominella kapital. Om en kredithändelse har inträffat i sex eller flera referensbolag under kredittiden betalas avkastning på det återstående kapitalet som ska återbetalas till skuldebrevsinnehavaren. Kredithändelsernas inverkan på det lånekapital som återbetalas framgår av tabellen nedan. Antal kredithändelser Kapital som återbetalas % 6 95 % 7 90 % 8 85 % 9 80 % % % % % % % % % % % % % % % 24 5 % % Om kapitalet sjunker under det nominella värdet Om sex eller flera kredithändelser inträffar och beloppet på det kapital som återbetalas sjunker under skuldebrevets nominella värde, meddelar utgivande bank detta till skuldebrevsinnehavarna i enlighet med lånevillkoren efter varje kredithändelse. Meddelandet publiceras på Utgivande Banks webbsida vars adress för närvarande är eller sänds per post till skuldebrevsinnehavaren till den adress som Utgivande Bank har uppgift om. Utgivande Bank publicerar under löptiden lånespecifika uppgifter om realiserade kredithändelser och om det kapitalbelopp som ska återbetalas på sin webbplats Det kapitalbelopp som återbetalas kan vara lägre än skuldebrevets nominella värde i Euroclear Finland Oy:s 2 Preliminär avkastning vid början av försäljningstiden är 8,5 % p.a. Den fastställs den Lånet ställs in, ifall avkastningsprocent vore under 6,5 %. 2

3 (EFi) värdeandelssystem. Utgivande Bank förbehåller sig emellertid också rätten att sänka skuldebrevens nominella värde i EFi:s värdeandelssystem efter varje kredithändelse. Kredittid Placeraren ska beakta att man för att konstatera en kredithändelse kan granska referensbolagens situation retroaktivt under 60 kalenderdagar före kredittiden enligt internationell marknadspraxis. Utgivande Bank har också rätt att beakta en kredithändelse som har inträffat under kredittiden och som Utgivande Bank får kännedom om inom 14 kalenderdagar från kredittidens utgång, även om kredithändelsen i fråga inte bekräftas enligt internationell marknadspraxis inom den nämnda tidsfristen från kredittidens utgång. RISKFAKTORER Allmänna risker En investering i Lånet är förknippad med vissa risker. Potentiella placerare rekommenderas därför att ta del av punkten Riskfaktorer i Grundprospektet. Lånet är behäftat med en kreditrisk som omfattar kreditrisk avseende referensbolagen. Återbetalningsbeloppet för skuldebreven kan basera sig på värdet av referensbolagets skuldförbindelser. Detta värde kan variera avsevärt beroende på marknadsförhållandena. Återbetalningsbeloppet för skuldebreven kan vara noll. Lånet är därtill behäftat med risk avseende Utgivande Banks återbetalningsförmåga. Risk avseende Utgivande Banks återbetalningsförmåga är risken för att Utgivande Bank blir insolvent och inte kan ansvara för sina förbindelser. Om Utgivande Bank blir insolvent kan placeraren således förlora det placerade kapitalet samt eventuell avkastning delvis eller helt. Risker i anslutning till strukturerade skuldebrev Fordringsägarens rätt till avkastning och återbetalning av kapital beror på utvecklingen av referensbolagens ekonomiska ställning. Prissättningen av referensbolagens kreditrisk på marknaden, referensbolagens eventuella kommande ekonomiska problem, marknadsräntorna och ändringar i Utgivande Banks finansieringskostnader inverkar på värdet på andrahandsmarknaden. Avkastningsstrukturen för strukturerade skuldebrev är ibland komplex, vilket kan göra det besvärligt att jämföra skuldebreven med andra placeringsalternativ. Avkastningsstrukturen kan ibland innefatta hävstångseffekter varför till och med små förändringar kan ha stor inverkan på skuldebrevets värde och avkastning. Den historiska utvecklingen för en motsvarande placering är ingen garanti för framtida avkastning. Lånets pris på andrahandsmarknaden kan variera kraftigt och Utgivande Bank förbinder sig inte att återköpa lånet på andrahandsmarknaden, och placeringen är därför avsedd som en placering av typen köp och behåll. 3

4 LÅNETS SLUTLIGA VILLKOR Utgivande Bank Lån Nordea Bank Finland Abp. Lånets nummer är Lånet består av en serie som heter Kreditbevis High Yield Europa. ISIN-kod Kreditbevis High Yield Europa 4719 FI Försäljningstid Teckning Lånedatum Teckningstiden är fram till kl Teckningarna bör betalas vid teckning. Utgivande Bank har rätt att förkorta teckningsperioden. Teckningsställen är Nordea Markets, Aleksis Kivis gata 9, Helsingfors. Lånedatum är Om dagen inte är en Bankdag fastställs Lånedatumet enligt angiven Bankdagskonvention. Lånekapital Lånets uppskattade totala nominella kapital är euro. 3 Skuldebrevets teckningspris Skuldebrevets valör Valuta Skuldebrevens ställning i förmånsrättshänseende Typ av skuldebrev 100 % av skuldebrevets valör. Minimiteckning för lånet är euro. Skuldebrevets nominella kapital är euro. Euro ( EUR ). Skuldebreven har samma förmånsrätt som Utgivande Banks övriga förpliktelser utan säkerhet. Inte kapitalskyddat. Det återbetalningsbelopp som återbetalas till varje skuldebrevsinnehavare bestäms enligt dessa villkor och är beroende av antalet Kredithändelser under Kredittiden. Placeraren kan förlora det placerade kapitalet helt eller delvis. Återbetalning kan ske på Återbetalningsdagen eller på Förskjuten Återbetalningsdag. Referensbolag Referensbolag är de bolag som ingår i indexet itraxx Europe Crossover Series 17 (kollektivt kallade Referenskorgen ) samt bolagens eventuella Efterträdande bolag. Bolagen framgår av Bilaga 1. Om indexet itraxx Europe Crossover och listan med referensbolagen i Bilaga 1 står i strid med varandra, anses bolagen i indexet itraxx Europe Crossover vara referensbolag för Lånet. Kredittid Kredittiden är perioden mellan och För att konstatera en Kredithändelse kan Referensbolagets situation dock granskas retroaktivt under 60 kalenderdagar före Kredittiden enligt internationell marknadspraxis. Utgivande Bank har rätt att meddela en sådan Kredithändelse som inträffat 3 Det totala nominella kapitalet uppskattningsvis. Det emitterade totala nominella kapitalet fastställs den bankdag som följer på Teckningsperiodens sista dag. 4

5 under Kredittiden men som Utgivande Bank fått kännedom om först efter Kredittiden, dock senast inom 14 kalenderdagar från Kredittidens utgång. Återbetalningsdag Återbetalningsdagen är eller en Förskjuten Återbetalningsdag. Om Återbetalningsdagen inte är en Bankdag fastställs Återbetalningsdagen enligt angiven Bankdagskonvention. Återbetalningsbelopp Om högst 5 Kredithändelser inträffar under Kredittiden återbetalas Lånets nominella kapital till skuldebrevsinnehavaren på Återbetalningsdagen eller Förskjuten Återbetalningsdag. Om en Kredithändelse inträffar i sex eller flera Referensbolag under Kredittiden fastställs beloppet av det nominella kapital som betalas till skuldebrevsinnehavaren på Återbetalningsdagen eller på den Förskjutna Återbetalningsdagen utgående från det totala antalet Kredithändelser som har fastställts enligt internationell marknadspraxis. Den sjätte Kredithändelsen och varje därpå följande Kredithändelse sänker det kapital av skuldebrevet som återbetalas och det kalkylmässiga nominella värdet med 50 euro. Återbetalningsbeloppet kan vara lägre än skuldebrevets nominella värde. Förskjuten Återbetalningsdag Om Utgivande Bank får kännedom om en händelse som enligt Utgivande Banks bedömning är en Kredithändelse i Referensbolaget och som har inträffat under kredittiden, men som inte har bekräftats enligt internationell marknadspraxis senast sex (6) Bankdagar före Återbetalningsdagen, har Utgivande Bank rätt att förlänga löptiden. Lånet återbetalas då i stället för på Återbetalningsdagen på en Förskjuten Återbetalningsdag, som är den tionde (10) Bankdagen efter det att man enligt internationell praxis bekräftat att det är fråga om en Kredithändelse. Utgivande Bank underrättar skuldebrevsinnehavarna om förskjutning av Återbetalningsdagen och om eventuell Kredithändelse senast fem (5) Bankdagar före Återbetalningsdagen. Sänkning av Återbetalningsbeloppet och skuldebrevets nominella värde Utgivande Bank förbehåller sig rätten att sänka skuldebrevens nominella värde i EFi:s värdeandelssystem efter varje Kredithändelse. Om Utgivande Bank beslutar att sänka Lånets nominella värde efter en Kredithändelse, sjunker skuldebrevets nominella värde med 50 euro efter den sjätte och varje därpå följande Kredithändelse. Även om skuldebrevens nominella värde inte sänks har skuldebrevsinnehavaren inte rätt att få skillnaden mellan det nominella värdet och det kapital som återbetalas enligt lånevillkoren. Förtida inlösen Om skuldebrevets kalkylmässiga nominella värde sjunker till noll har Utgivande Bank rätt att lösa in alla skuldebrev i förtid och avlägsna lånet från EFi:s värdeandelssystem. Skuldebrevsinnehavarna informeras om eventuell Förtida inlösen av skuldebreven minst två veckor före den förtida inlösen. 5

6 Villkor för betalning av avkastning Avkastningsstruktur Avkastning Avkastningsperiod Strukturerat skuldebrev. Ingen ränta löper på skuldebrevens kapital, men på Betalningsdagen för avkastning betalas potentiell Avkastning på det kapital som återbetalas för varje skuldebrev som ingår i Lånet. Avkastningens procentenhet är fast, 8,5 % preliminärt, och den fastställs den Den första Avkastningsperioden börjar och går ut De följande avkastningsperioderna är tre månader långa och börjar varje år 20.1, 20.4, 20.7 och och går ut på den första dagen i följande avkastningsperiod. Den sista Avkastningsperioden börjar och går ut på Återbetalningsdagen. Om Betalningsdagen för avkastning förskjuts enligt Bankdagskonventionen på grund av att dagen inte är en Bankdag, fortsätter Avkastningsperioden i fråga till den Betalningsdag för avkastning som fastställs enligt Bankdagskonventionen och följande Avkastningsperiod börjar samma Betalningsdag för avkastning. Den sista Avkastningsperioden går ut på Återbetalningsdagen. Vid beräkning av avkastningen inkluderas Avkastningsperiodens första dag och exkluderas avkastningsperiodens sista dag. Betalningsdag för avkastning Betalningsdagarna för avkastning är 20.1, 20.4, 20.7 och varje år och Återbetalningsdagen eller Förskjuten Återbetalningsdag. Den första Betalningsdagen för avkastning är Om en Förskjuten Återbetalningsdag infaller senare än Återbetalningsdagen löper ingen avkastning eller annan ränta på Lånet efter Återbetalningsdagen. Om Betalningsdagen för avkastning inte är en Bankdag fastställs betalningsdagen för avkastning enligt Bankdagskonventionen. Fixeringsdag för avkastning Avkastningsbelopp Fixeringsdag för avkastning är den sjätte (6.) Bankdag före varje Betalningsdag för avkastning. Om högst fem Kredithändelser har kommit till Utgivande Banks kännedom senast på Fixeringsdag för avkastning betalas avkastning på varje skuldebrev till Skuldebrevsinnehavarna på Betalningsdagen för avkastning enligt följande formel: Skuldebrevets nominella kapital x Avkastning x antal dagar i Avkastningsperioden/360. Om sex eller flera Kredithändelser har kommit till Utgivande Banks kännedom senast på Fixeringsdag för avkastning betalas avkastning på varje skuldebrev till Skuldebrevsinnehavarna på Betalningsdagen för avkastning enligt följande formel: Kapital som återbetalas för varje skuldebrev på Fixeringsdag för avkastning x Avkastning x antalet dagar i Avkastningsperioden/360. Beräkningssättet faktiska/360 tillämpas på beräkningen av antalet dagar i 6

7 Avkastningsperioden. Alltför hög avkastningsbetalning Definitioner av Referensbolag Om en Kredithändelse har inträffat före Betalningsdagen för avkastning och denna Kredithändelse minskar det avkastningsbelopp som betalas och Utgivande Bank inte har kunnat beräkna det korrekta avkastningsbeloppet på Betalningsdagen för avkastning, meddelar Utgivande Bank Skuldebrevsinnehavarna så snart som möjligt efter den aktuella Betalningsdagen för avkastning om att alltför hög avkastning betalats. Den alltför höga avkastningsbetalningen dras av Återbetalningsbeloppet. Ingen ränta löper på den alltför höga avkastningsbetalningen. Skuldförbindelse avser Referensbolagets alla nuvarande, kommande, villkorliga eller övriga (a) med upplåning förknippade skuldförbindelser, som bland annat kan utgöras av masskuldebrevslån, avtal om kredit, finansieringslimit eller motsvarande avtal, insättning eller en betalningsförpliktelse avseende remburs och (b) borgen eller annan skriftlig förbindelse, som Referensbolaget ställt eller ställer för någon annans med upplåning förenade förbindelse. Efterträdande bolag Om, enligt Utgivande Banks bedömning, Succession ( Succession Event ) inträffar, dvs. om samtliga eller merparten av ett Referensbolags Skuldförbindelser direkt eller indirekt övergår till ett annat bolag eller andra bolag genom samgående, delning (antingen genom frivillig konvertering av Skuldförbindelser eller överföring på annat sätt), sammanslagning, fusion, överlåtelse eller motsvarande i kraft av lag eller avtal, ska detta eller dessa bolag vara Efterträdande bolag ( Successor ) och inkluderas som Referensbolag i Referenskorgen. På ovannämnda grunder kan Utgivande Bank besluta att det ursprungliga Referensbolaget avlägsnas från Referenskorgen eller att det fortfarande ingår som Referensbolag i Referenskorgen. Om vikten för ett enskilt Referensbolag i Referenskorgen ändras till följd av Succession, förbehåller sig Utgivande Bank rätten att korrigera beräkningsformlerna i dessa villkor så att de motsvarar den ändrade Referenskorgen. Det Efterträdande bolaget ansluts till Referenskorgen retroaktivt den dag då Successionen lagenligt trätt i kraft. Skulle Nordea Bank Finland Abp vara Efterträdande bolag enligt ovan nämnda regler, ska Utgivande Bank utse ett annat bolag i stället för Nordea Bank Finland Abp. Vid definition av Efterträdande bolag och vikten för dess Referensbolag baserar Utgivande Bank sin bedömning på definitionerna 2003 ISDA Credit Derivatives Definitions (på engelska) som publicerats av organisationen International Swaps and Derivatives Association (ISDA) samt på de tillägg som gjorts till dem i maj 2003 May 2003 Supplement to the ISDA Credit Derivatives Definitions. Definitioner av Kredithändelse Med Kredithändelse avses en händelse, som Utgivande Bank bedömer som en Utebliven betalning i Referensbolaget( Failure to pay ), Omläggning av skulder ( Restructuring ) eller Insolvensförfarande ( Bankruptcy ), som Utgivande Bank har fått kännedom om senast på Återbetalningsdagen. Utgivande Bank baserar sin bedömning på definitionerna 2003 ISDA Credit Derivatives Definitions (på engelska) som publicerats av International Swaps and Derivatives Association samt på de tillägg som gjorts till dem i maj 2003 May 2003 Supplement to the ISDA Credit Derivatives Definitions och på allmänt godtagen och vedertagen internationell praxis. Ovan avsedda Kredithändelser beskrivs närmare nedan. Med Utebliven betalning avses ett Referensbolags underlåtenhet att enligt villkoren för en eller flera Skuldförbindelser erlägga betalning på förfallodagen på vederbörande betalningsställe då den förfallna betalningen eller sum- 7

8 man av de förfallna betalningarna är minst USD (eller dess motvärde i annan valuta) då Utebliven betalning inträffar. (a) (b) Med Omläggning av skulder avses att antingen ett Referensbolag eller en myndighet och innehavarna av sådan Skuldförbindelse, vars beslut binder även övriga innehavare av Skuldförbindelsen ifråga, kommer överens om någon eller några av de i punkterna (i) (v) nämnda åtgärderna eller att ett Referensbolag eller en myndighet tillkännager eller förordnar en eller flera av de ovan nämnda åtgärderna på ett sätt som är bindande för samtliga innehavare av Skuldförbindelsen. För att en åtgärd ska kunna anses som Omläggning av skulder ska den skuldförbindelse som är föremål för åtgärden ha minst tre av varandra oberoende fordringsägare och minst 2/3 av fordringsägarna måste samtycka till att åtgärden betraktas som Omläggning av skulder. Därutöver förutsätts att den Skuldförbindelse eller de Skuldförbindelser som är föremål för åtgärden eller åtgärderna i punkterna (i) (v) har ett sammantaget värde av minst USD (eller dess motvärde i annan valuta) då Kredithändelsen inträffar. (i) (ii) (iii) (iv) (v) en minskning av räntesatsen, den ränta som förfallit till betalning eller summan av den upplupna räntan, en minskning av kapitalbeloppet eller av den premie som förfaller till betalning på förfallodagen eller av avtalsenlig inlösen, en senareläggning eller annat uppskjutande av datumet eller datumen för endera (A) (B) förfallodagen för betalning av ränta eller tidpunkten för ränteberäkning eller förfallodagen för betalning av kapital eller premie, en ändring av Skuldförbindelsens förmånsrätt som ger Skuldförbindelsen sämre förmånsrätt än vilken annan Skuldförbindelse som helst, eller en ändring av den valuta i vilken ränta eller kapital betalas eller en ändring av valutans sammansättning till någon annan valuta än: (A) (B) lagligt betalningsmedel i något av G7-länderna (inklusive kommande G7-länder om nya medlemmar antas till G7-gruppen), eller lagligt betalningsmedel i något land, som vid tiden för ändringen ifråga är OECD-medlem och vars hemmavaluta har en långfristig rating som är antingen minst AAA hos det till The McGrawHill Companies hörande ratinginstitutet Standard & Poor's eller hos en eventuell efterträdare till deras ratingverksamhet, minst Aaa hos Moody's Investor Service, Inc. eller en eventuell efterträdare till deras ratingverksamhet eller minst AAA hos Fitch Ratings eller en eventuell efterträdare till deras ratingverksamhet. Oaktat punkt (a) ovan ska ingen av följande händelser anses som Omläggning av skulder: (i) betalning i euro av ränta eller kapital avseende en Skuldför- 8

9 (ii) (iii) bindelse i en till Europeiska unionen hörande medlemsstats nationella valuta, då medlemsstaten ifråga har infört eller ska införa den gemensamma valutan enligt fördraget om upprättande av Europeiska ekonomiska gemenskapen, om någon av de i punkterna (a) (i) (v) nämnda åtgärderna föranleds, avtalas eller tillkännages på grund av en administrativ, bokföringsmässig, skattemässig eller annan teknisk justering eller korrigering inom ramen för normal affärsverksamhet, om någon av de i punkterna (a) (i) (v) nämnda händelserna inträffar, avtalas eller tillkännages under sådana omständigheter, då en sådan händelse inte är en direkt eller indirekt följd av en försämring av Referensbolagets kreditvärdighet eller finansiella ställning. (c) I punkterna (a) och (b) ovan avses med Skuldförbindelse även de förbindelser för vilka Referensbolaget har ställt en ovan under definitionen Skuldförbindelse nämnd borgen, varvid med Referensbolag i punkt (a) avses gäldenären i den förbindelse för vilken borgen ställs och i punkt (b) Referensbolaget. Insolvensförfarande betyder att Referensbolaget (a) (b) (c) (d) (e) (f) upplöses (annat än genom konsolidering, fusion eller sammanslagning), blir insolvent eller oförmöget att betala sina skulder eller inte fullgör sina åtaganden eller skriftligen i ett rättegångsförfarande, administrativt förfarande eller myndighetsförfarande eller i stämning medger generell oförmåga att betala sina skulder vid förfall, gör en generell överlåtelse av affärsverksamheten, en förlikning, omstrukturering av företaget, eller skuldsanering i samråd med eller till förmån för sina fordringsägare, inleder eller blir föremål för förfarande, som syftar till en dom om betalningsoförmåga eller konkurs, eller annat beslut med stöd av konkurs- eller insolvenslag eller liknande lagar, som skadar fordringsägarna, eller ansökan om att upplösa eller försätta Referensbolaget i likvidation har lämnats och ett sådant förfarande eller en sådan ansökan (i) (ii) leder till en dom om betalningsoförmåga eller konkurs, ett beslut som skadar fordringsägarna eller ett beslut om att upplösa Referensbolaget eller försätta det i likvidation, inte återtas, förkastas eller avbryts eller om det mål som gäller förfarandet respektive ansökan inte avskrivs inom trettio dagar efter att förfarandet inletts eller ansökan lämnats, ett beslut ges om att upplösa Referensbolaget, ställa det under tvångsförvaltning, eller försätta det i likvidation (annat än genom konsolidering, fusion eller sammanslagning), ansöker om eller att för Referensbolaget förordnas eller att för Referensbolagets samtliga tillgångar eller en väsentlig del av tillgångarna utses boutredningsman, utredningsman, interimistisk konkursförvaltare, syssloman, god man eller annan motsvarande befattningshavare, 9

10 (g) (h) låter en panthavare komma i besittning av Referensbolagets samtliga tillgångar eller en väsentlig del av tillgångarna eller att panthavaren har anhängiggjort utmätning, tvångsverkställighet, beslag, försäljnings- eller skingringsförbud eller annan utmätning eller tvångsverkställighet eller talan avseende Referensbolagets samtliga tillgångar eller en väsentlig del av tillgångarna och sådan panthavare behåller besittningen av panten och att ett sådant förfarande eller ansökan om sådant förfarande inte förkastas, återtas, blir föremål för förordnande om avbrott eller avskrivs inom trettio dagar eller orsakar eller utsätts för en händelse, som enligt en på Referensbolaget tillämplig lag har motsvarande effekt som den händelse eller de händelser som nämns i punkterna (a) (g). Bankdag Bankdagskonvention Ändring i lag Meddelanden till skuldebrevsinnehavare Övriga Villkor Registrering av värdeandelar Fordringsägarens samtycke till att lämna uppgifter om sig själv Andrahandsmarknad Med Bankdag avses dag då bankerna i Finland allmänt håller öppet och då Europeiska centralbankens TARGET-system är öppet. Efterföljande Bankdag. Utgivande Bank gör eller kan göra en eller flera derivataffärer med en part som agerar på den internationella derivatmarknaden, i syfte att skydda sig mot de ekonomiska risker som är förknippade med Lånet. Om derivathandeln i anslutning till Lånet enligt Utgivande Banks bedömning upphör till följd av en ändring i författning eller rättspraxis så att derivathandel blir olaglig eller att det blir olagligt att inneha, förvärva eller överlåta Referenstillgång för derivathandel kan Utgivande Bank besluta att alla skuldebrev som ingår i Lånet återbetalas i förtid. Utgivande Bank betalar till skuldebrevsinnehavarna Lånets aktuella marknadsvärde (inklusive eventuell avkastning), som Utgivande Bank fastställer enligt god marknadssed och som kan vara lika stor som eller mindre än Lånets nominella kapital. Utgivande Banks meddelanden till skuldebrevsinnehavare om omständigheter enligt lånevillkoren publiceras på Utgivande Banks webbsida vars adress för närvarande är eller sänds per post till skuldebrevsinnehavaren till den adress som Utgivande Bank har uppgift om. På detta Lån tillämpas de avvikelser i Allmänna Villkor som gäller Finland och som finns närmare förtecknade i Grundprospektet. Värdeandelarna registreras på det värdeandelskonto som tecknaren uppgett senast den tredje Bankdagen efter teckningsperiodens utgång enligt lagen om värdeandelssystemet och värdeandelskonton samt EFi:s regler och bestämmelser. Värdeandelarna kan fritt överlåtas först efter att de registrerats på värdeandelskontot. Uppgifterna om Fordringsägarna underlyder EFi:s sekretess och står således inte till Utgivande Banks förfogande utan Fordringsägarens samtycke. Genom att teckna av detta skuldebrevslån ger Fordringsägaren sitt samtycke till att Utgivande Bank har rätt att få och att EFi har rätt att på Utgivande Banks begäran och i syfte att ge meddelanden om skuldebrevet lämna uppgifter om Fordringsägaren, inklusive Fordringsägarens namn, kontaktuppgifter och eventuellt företagsregistreringsnummer. Nordea Bank Finland Abp noterar under normala marknadsförhållanden ett återköpspris för nominella belopp på minst euro. Återköpspriset kan överstiga eller understiga Lånets nominella kapital. 10

11 Tillämplig lag Finsk lag ANSVAR Utgivande Bank bekräftar härmed att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga betalningar. Helsingfors, NORDEA BANK FINLAND ABP 11

12 OPERATIONELL OCH ÖVRIG INFORMATION OM LÅNET Utgivande Bank Nordea Bank Finland Abp. Erbjudande Clearing PS-avtal Börsnotering Kostnader Kostnader för Lånet Offentligt erbjudande. Euroclear Finland Ab ( EFi ). Enligt lagen om långsiktigt bundet sparande kan Lånet användas som placeringsobjekt för sparmedel i PS-avtal. Ansökan om notering av skuldebreven kommer att lämnas till NASDAQ OMX Helsinki Oy. Uppskattade kostnader är: EFi euro samt ansökan till NASDAQ OMX Helsinki Oy euro. Lånets struktureringskostnad baserar sig på värdena av Lånets ränte- och derivatplaceringar på värderingsdagen Den årliga struktureringskostnaden är cirka 0,30 %, vilket betyder en totalkostnad på cirka 1,5 %. Struktureringskostnaden fastställs separat för varje lån. Kostnadens storlek beror på bl.a. marknadsläget, till exempel förändringar i räntenivån och marknadsvolatiliteten. I struktureringskostnaden ingår alla Utgivande Banks kostnader för Lånet, som till exempel emissionskostnader samt kostnader för licenser, material och marknadsföring. Utgivande Bank tar inte ut separata teckningsprovisioner eller separata förvaringsavgifter för Lånet. Vid jämförelse av olika emittenters kostnader bör placeraren beakta marknadsparternas varierande förmåga att genomföra de ränte- och derivatplaceringar som ingår i strukturerade produkter. Den årliga kostnaden som tas ut av säljaren är cirka 0,9 % p.a., vilket betyder en totalkostnad på cirka 4,5 %. Finansieringsnivå Vid beräkning tillämpas 3 månaders euribor med tillägg för 0,53 procentenheter som räntenivå. Inställd emission Beskattning Utgivande Bank förbehåller sig rätten att ställa in emissionen om 1) marknadsläget ändras, 2) teckningsaktiviteten är låg (under 3 miljoner euro) eller 3) det sker någonting som enligt Utgivande Banks bedömning kan äventyra emissionen. Utgivande Bank ställer också in emissionen om det totala tecknade beloppet är mindre än euro. Vid inställd emission återbetalas samtliga inbetalda belopp. Ingen ränta betalas på det belopp som återbetalas. Enligt gällande lag utgör den Avkastning som betalas på ett i Finland till allmänheten emitterat masskuldebrevslån inkomst enligt lagen om källskatt på ränteinkomst för en i Finland allmänt skattskyldig fysisk person och för ett inhemskt dödsbo. Den Avkastning som erhålls genom handel på andrahandsmarknaden utgör kapitalinkomst enligt inkomstskattelagen. Avkastningen utgör normal skattepliktig inkomst för organisationer och koncerner med de undantag som gäller för allmännyttiga samfunds skattefrihet. Denna beskrivning innehåller inte skatterådgivning. Beskrivningen är inte uttömmande utan den är avsedd som allmän information om vissa gällande regler. Fordringsägare ska själv bedöma de eventuella skattekonsekvenserna 12

13 och därvid rådfråga skatterådgivare. 13

14 BILAGA 1 Denna bilaga är en del av de Allmänna Villkoren för Lån nummer 4719 som Nordea Bank Finland Abp emitterat. Kreditbetygen per Referensbolagets namn Betyg - Moody's Betyg - S&P Alcatel Lucent B3 B ArcelorMittal Baa3 BB+ ARDAGH PACKAGING FINANCE PUBLIC LIMITED COMPANY B3 CCC+ BRITISH AIRWAYS plc B2 BB CABLE & WIRELESS LIMITED B1 B+ CABLE & WIRELESS WORLDWIDE PLC A3 A- CIR S.P.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE BB CODERE FINANCE (LUXEMBOURG) S.A. B3 B Continental Aktiengesellschaft Ba3 BB- ConvaTec Healthcare E S.A. Caa1 B Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Ba1 BBB- DIXONS RETAIL PLC B1 EDP - Energias de Portugal, S.A. Ba1 BB+ FIAT INDUSTRIAL S.P.A. Ba2 BB+ FIAT S.P.A. Ba3 BB- FINMECCANICA S.P.A. Baa2 BBB- Grohe Holding GmbH B3 CCC HAVAS HeidelbergCement AG Ba2 BB HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION SOCIETE ANONYME Caa1 B- INEOS GROUP HOLDINGS LIMITED Caa1 CCC+ ISS A/S B3 B ITV PLC Ba1 BB+ JAGUAR LAND ROVER PLC Ba3 BB- Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH Ba2 BB LADBROKES PLC Ba2 BB LAFARGE Ba1 BB+ MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A. Metsa Board OYJ B3 B- Kabel BW Musketeer GmbH Nokia Oyj Ba3 BB- NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Caa1 B- NXP B.V. ONO FINANCE II PUBLIC LIMITED COMPANY Caa1 B- PEUGEOT SA Ba2 BB Portugal Telecom International Finance B.V. Ba2 BB+ RALLYE RENAULT Ba1 BB+ SOCIETE AIR FRANCE 14

15 Stena Aktiebolag B2 BB Stora Enso Oyj Ba2 BB Sunrise Communications Holdings S.A. B3 B- ThyssenKrupp AG Baa3 BB TUI AG Caa1 B- Unitymedia GmbH B3 B- UPC Holding B.V. B2 B- UPM-Kymmene Oyj Ba1 BB VIRGIN MEDIA FINANCE PLC Ba2 BB- WENDEL BB Wind Acquisition Finance S.A. B3 BB- 15

SLUTLIGA VILLKOR. lån nr 4746 emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1

SLUTLIGA VILLKOR. lån nr 4746 emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1 SLUTLIGA VILLKOR lån nr 4746 emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1 Detta Lån är en private placement som är riktad till en viss placerargrupp.

Läs mer

Kreditcertifikat Europa 2012 Alternativ Offensiv

Kreditcertifikat Europa 2012 Alternativ Offensiv 1 FASTSTÄLLDA SLUTLIGA VILLKOR FÖR KREDITCERTIFIKAT EUROPA 2012 ALTERNATIV OFFENSIV som emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM och WARRANT- OCH CERTIFIKATPROGRAM 2012 Dessa slutliga villkor

Läs mer

Ålandsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning.

Ålandsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. 1 SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN KREDITRISKCERTIFIKAT FÖRETAG FINLAND som emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM och WARRANT- OCH CERTIFIKATPROGRAM 2012 Dessa slutliga villkor bildar tillsammans

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3580 ( Lånet ) under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3580 ( Lånet ) under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3580 ( Lånet ) under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3587 ( Lånet ) under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3587 ( Lånet ) under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3587 ( Lånet ) under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor och nedan angivna villkor. De Allmänna

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS008 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS008 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS008 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni

Läs mer

Kreditindexbevis Europa

Kreditindexbevis Europa Kreditindexbevis Europa är en placering som är knuten till kreditrisken i 50 europeiska bolag genom itraxx Crossover Europe S17. Placeringen är avsedd för dig som vill ha ett alternativ till ränte- och

Läs mer

Kreditindexbevis Hi h Yield Europa. Ej Kapitalskyddad. Tecknas till och med den 20 februari 2012.

Kreditindexbevis Hi h Yield Europa. Ej Kapitalskyddad. Tecknas till och med den 20 februari 2012. Emittent: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) SEB. Arrangör: Skandiabanken AB (publ). Ej Kapitalskyddad Kreditindexbevis High Yield Europa är en placering som är knuten till kreditrisken i 50 europeiska

Läs mer

Kreditindexbevis Europa 6. Ej Kapitalskyddad

Kreditindexbevis Europa 6. Ej Kapitalskyddad Kreditindexbevis Europa 6 är en placering som är knuten till kreditrisken i 50 europeiska bolag genom indexet itraxx Crossover Europe S18. Placeringen är avsedd för dig som vill ha ett alternativ till

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1248 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1248 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1248 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

High Yield. Exponering mot den europeiska High Yieldmarknaden med en årlig kupong om indikativt 7,4 procent INDEXCERTIFIKAT HIGH YIELD 15 MEDEL RISK

High Yield. Exponering mot den europeiska High Yieldmarknaden med en årlig kupong om indikativt 7,4 procent INDEXCERTIFIKAT HIGH YIELD 15 MEDEL RISK High Yield Marknadsföringsmaterial. Emitteras av Exponering mot den europeiska High Yieldmarknaden med en årlig kupong om indikativt 7,4 procent En investering i finansiella instrument kan både öka och

Läs mer

Kreditkorgsobligation Europa High Yield II

Kreditkorgsobligation Europa High Yield II Kreditkorgsobligation Europa High Yield II Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000062245 Kreditkorgsobligation Europa High Yield

Läs mer

ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Ränteobligation Specialränta 1/2011 (FI4000020391) har den 15 februari 2011 fastställts till följande:

Läs mer

Kreditcertifikat High Yield Europa nr 1885

Kreditcertifikat High Yield Europa nr 1885 Kreditcertifikat High Yield Europa nr 1885 TECKNA DIG SENAST 20 MAJ 2014 KREDITBEROENDE SKYDD/RISK Kreditcertifikat High Yield Europa nr 1885 EGENSKAPER INDIKATIVT 5% PER ÅR MED ÅRLIG UTBETALNING 3 EXPONERING

Läs mer

Utvalda Blue Chips. Kapitalskydd. Certifikat Marknadswarrant. Nordea Bank Finland Abp

Utvalda Blue Chips. Kapitalskydd. Certifikat Marknadswarrant. Nordea Bank Finland Abp Foto: NordicPhotos Kreditcertifikat High Yield & Svenska aktier Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 2 MARS Utvalda Blue Chips Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Nordea Bank Finland

Läs mer

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Värdepappersspecifika risker. Ekonomisk beskrivning

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Värdepappersspecifika risker. Ekonomisk beskrivning Certifikat Avseende: Aktiekorg samt itraxx Crossover series 23 Index Emissionsdag: 10 november 2015 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program

Läs mer

Månadens placeringar januari 2015

Månadens placeringar januari 2015 Månadens placeringar januari 2015 Slutliga Villkor kapitalskyddade placeringar sid 2-9 Sammanfattning kapitalskyddade placeringar sid 9-14 Slutliga Villkor certifikat sid 15-25 Sammanfattning certifikat

Läs mer

Kredithybrid Global 95%

Kredithybrid Global 95% ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Kredithybrid Global 95% nr 2182 TECKNA DIG SENAST 3 MARS 2015 KREDITBEROENDE SKYDD/RISK Kredithybrid Global 95% nr 2182 EGENSKAPER EXPONERING MOT 10 GLOBALA BOLAG

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3601 ( Lånet) under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3601 ( Lånet) under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3601 ( Lånet) under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Det är skillnad på kredit och kredit

Det är skillnad på kredit och kredit Räntebevis Det är skillnad på kredit och kredit I grafen nedan representeras företagskrediter med den bästa kreditvärdigheten (Investment Grade) av den ljusblå kurvan, medan mer riskfyllda krediter (High

Läs mer

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad Europa 10 Bolag Express Defensiv Ej kapitalskyddad Skydd mot 24 första kredithändelserna Europa 10 bolag express defensiv Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter

Läs mer

AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM TRE MILJARDER (3.000.000.000) I SVENSKA KRONOR ELLER MOTVÄRDE I EUR. Ledarbank SEB.

AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM TRE MILJARDER (3.000.000.000) I SVENSKA KRONOR ELLER MOTVÄRDE I EUR. Ledarbank SEB. Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 11 december 2013. Grundprospektet är offentliggjort på Skandiabanken AB (publ):s hemsida den den 11 december 2013 och gäller i 12

Läs mer

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad Europa 10 Bolag Express Defensiv 3 Ej kapitalskyddad Skydd mot 24 första kredithändelserna Europa 10 bolag express defensiv Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter

Läs mer

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 20 december 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor

Läs mer

GRUNDPROSPEKT. SKANDIABANKEN AB:S (publ) MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM. Ledarbank. Emissionsinstitut SEB HANDELSBANKEN SWEDBANK AVSEENDE

GRUNDPROSPEKT. SKANDIABANKEN AB:S (publ) MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM. Ledarbank. Emissionsinstitut SEB HANDELSBANKEN SWEDBANK AVSEENDE Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 31 maj 2012. Grundprospektet är offentliggjort på Skandiabanken AB (publ):s hemsida den 31 maj 2012 och gäller i 12 månader från

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna

Läs mer

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 17 december 2014 och gäller i 12 månader från denna dag. Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 5 miljarder svenska kronor

Läs mer

5. Allmänna villkor för Programmet (Gäller endast för Ålandsbanken Masskuldebrevslån 2009-2012)

5. Allmänna villkor för Programmet (Gäller endast för Ålandsbanken Masskuldebrevslån 2009-2012) Utdrag ur Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram 2009, av den 13 maj 2009. 5. Allmänna villkor för Programmet (Gäller endast för Ålandsbanken Masskuldebrevslån 2009-2012) 5.1. Allmänt Inom ramen för

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO FOND-OBLIGATION II/2007

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO FOND-OBLIGATION II/2007 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO FOND-OBLIGATION II/2007 De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för OKO Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.5.2007, som uppdaterats

Läs mer