Kreditkorgsobligation Europa High Yield II

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kreditkorgsobligation Europa High Yield II"

Transkript

1 Kreditkorgsobligation Europa High Yield II Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI

2 Kreditkorgsobligation Europa High Yield II Den låga räntenivån och i synnerhet den kraftiga nedgången av marknadsräntorna under den senaste tiden har pressat ner avkastningen på många traditionella ränteplaceringar till mycket låga nivåer. Kreditkorgsobligation Europa High Yield II riktar sig till investerare som söker avkastning och är en lösning som eftersträvar hög årlig ränteavkastning. Avkastningen på investeringen är diversifierat kopplad till kreditrisken för 50 europeiska high yield-företag. Lösningen erbjuder möjlighet till en lockande avkastning för investerare som tror att de bolag som ingår i kreditkorgen bibehåller sin solvens under placeringstiden. Underliggande tillgång De bolag som ingår i indexet itraxx Europe Crossover Series 18 Löptid Återbetalning av kapitalet Cirka fem år Årlig ränta 7,00 % p.a. ** Emissionskurs 100 % Emittent Investeringen är inte kapitalskyddad. Om ett bolag som ingår i indexet drabbas av en kredithändelse, reduceras det kapital som återbetalas vid löptidens slut samt den årliga ränta som betalas till investeraren. Lånet är också förenat med emittentrisk. Om emittenten blir insolvent, kan investeraren förlora den eventuella avkastningen samt det investerade kapitalet delvis eller i sin helhet. * Danske Bank A/S * För riskerna och kredithändelserna redogörs mer ingående på sidan ** Räntan är indikativ och fastställs på emissionsdagen, dock minst till en nivå av 6,00 %. 2

3 Varför placera? Den låga räntenivån och i synnerhet den kraftiga nedgången av marknadsräntorna under den senaste tiden har pressat ner avkastningen på många traditionella ränteplaceringar till mycket låga nivåer. På grund av det ekonomiska läget i Europa förväntar vi oss att de korta marknadsräntorna kommer att vara fortsatt låga också under den närmaste framtiden. Sedan finanskrisen 2008 har marknaden prissatt kreditrisktilläggen i anslutning till europeiska företag till lockande nivåer. Trots de tidvis även höga kreditrisktilläggen har företagens konkursgrad varit måttlig. Till följd av den rådande situationen erbjuder avkastningsdifferensen i förhållande till de tryggaste placeringsobjekten för närvarande en lockande kompensation för den risk som investeraren tar. Kreditkorgsobligation Europa High Yield II riktar sig till investerare som söker avkastning och är ett alternativ som eftersträvar hög årlig ränteavkastning. Avkastningen på detta placeringsobjekt som emitterats av Danske Bank är diversifierat kopplad till kreditrisken för 50 europeiska high yield-företag. En investerare som tror att de bolag som ingår i kreditkorgen bibehåller sin solvens under placeringstiden har således möjlighet att få en lockande avkastning. Investeringen är inte kapitalskyddad, utan investeraren kan förlora det investerade kapitalet delvis eller i sin helhet. Det belopp som återbetalas till investeraren reduceras, om ett eller flera kredithändelser enligt lånevillkoren realiseras. Med risktillägg avses allmänt den marginal som låntagaren är tvungen att betala jämfört med en ränteplacering med låg risk. På kreditvärdigheten för ett enskilt företag och därigenom risktillägget inverkar bl.a. företagets solvens, lönsamhet och faktorer i konkurrensmiljön. Företagens kreditrisktillägg erbjuder ränteinvesterarna utöver en möjlighet att dra nytta av avkastningsdifferensen i förhållande till ränteplaceringar som anses som tryggare också möjlighet att bredda diversifieringen i sin placeringsportfölj. 3

4 Mer information om det underliggande instrumentet Som referensbolag används 50 europeiska företag, som tillsammans bildar serie 18 av ett index med namnet itraxx Europe Crossover. Bolagen hör genom sitt kreditbetyg till den s.k. high yield-kategorin. Bolagens kreditbetyg är under BBB, men dock minst CCC. Bland bolagen finns fyra bolag som saknar rating. Varje referensbolag har i indexet en lika stor vikt på 1/50, vilket motsvarar 2 procent. Referensbolagen kommer från 16 länder i Europa och representerar olika sektorer. De största sektorerna är kommunikation, cykliska konsumentprodukter (t.ex. bolag inom nöjes-, turism- och bilindustrin) samt basindustri, till vilka bl.a. skogsbolagen hör. I indexet ingår inga bolag från finanssektorn. Finländska bolag i indexet är UPM-Kymmene Abp, Stora Enso Abp, Metsä Board Abp och Nokia Abp. Mer ingående uppgifter om referensbolagen finns i de lånespecifika villkoren. Hittills har 18 serier publicerats av itraxx Europe Crossover-indexet. Den första serien publicerades år Två gånger om året publiceras en ny serie. Den senaste är serie 18, vars beräkning började Genom att investera i Kreditkorgsobligation Europa High Yield, investerar du i serie 18, vilket innebär att referensbolagen är desamma under hela löptiden. Sektorfördelning i det underliggande indexet 12 % 6 % 2 % 2 % 6 % 16 % 26 % 30 % Källa: Bloomberg, Danske Bank Abp Kommunikation Konsumentprodukter (cykliska) Basindustri Industriprodukter och -tjänster Geografisk fördelning i det underliggande indexet Frankrike 2 % 2 % 2 % Tyskland 2 % 2 % 2 % 16 % Storbritannien Italien 4 % Finland 4 % Spanien 4 % 14 % Portugal Luxemburg 6 % Schweiz Nederländerna 8 % Sverige 14 % Norge 8 % 10 % Danmark Grekland Polen Irland Källa: Bloomberg, Danske Bank Abp Konsumentprodukter (icke-cykliska) Mångbransch Råvaror Energi 4

5 Antalet kredithändelser i tidigare serier Bland referensbolagen i de tidigare serierna av itraxx Europe Crossover-indexet har det inträffat 8 kredithändelser sedan år Samma bolag har ofta ingått i flera serier och således har en händelse inverkat på flera serier. Antalet kredithändelser har varit störst i serie 8 och 9 med sex kredithändelser i vardera serien. Mer information om indexet på adressen 7 6 Antalet kredithändelser Serier I grafen ovan anger varje balk antalet kredithändelser i respektive serie. Källa: Markit, Danske Bank Abp 5

6 Beräkning av avkastningen Den årliga ränteavkastning som betalas på det nominella kapitalet i Kreditkorgsobligation Europa High Yield II är indikativt 7,00 %. Den slutliga räntesatsen fastställs på emissionsdagen. Eventuella kredithändelser reducerar det kapital som används vid beräkningen av avkastningen. Därefter betalas ränta på det återstående kapitalet. Den avkastning som betalas på investeringen och återbetalningen av det nominella kapitalet är beroende av om det under kreditansvarstiden inträffar en kredithändelse i ett eller flera referensbolag. Med kredithändelse avses utebliven betalning, omläggning av skulder eller insolvensförfarande. En mer ingående beskrivning av kredithändelserna finns på sidan 10 och i de lånespecifika villkoren. Vikten för varje referensbolag i Kreditkorgsobligation Europa High Yield II är 1/50, dvs. 2 %. För varje kredithändelse som inträffar i ett referensbolag, reduceras det nominella kapital som återbetalas till investeraren med 2 procentenheter. Varje kredithändelse reducerar också det kapital som används vid beräkningen av avkastningen med 2 procentenheter från det ursprungliga nominella kapitalet. Även tidpunkten för en eventuell kredithändelse är av betydelse med tanke på den avkastning som investeraren får. Kalkylexempel: Antalet Luottovastuutapahtuman bolag som varit föremål kohdanneiden för en kredithändelse yhtiöiden lukumäärä Sijoittajalle Andel av det totala palautettavan investerade pääoman kapitalet osuus som återbetalas koko sijoitetusta till investeraren pääomasta Årlig Vuosittain avkastning maksettava på det nominella tuotto kapitalet nimellispääomalle 0 50/50 = 100 % 100 % x 7,00 % = 7,00 % 1 49/50 = 98 % 98 % x 7,00 % = 6,86 % 5 45/50 = 90 % 90 % x 7,00 % = 6,30 % 10 40/50 = 80 % 80 % x 7,00 % = 5,60% 20 20/50 = 60% 60 % x 7, 00 % = 4,20 % 50 0/50 = 0 % 0 % X 7,00 % = 0 % I tabellen ovan finns exempel på hur stor andel av det investerade kapitalet som återbetalas till investeraren vid löptidens slut och hur den årliga ränteavkastningen förändras, om det inträffar en kredithändelse i ett referensbolag. Exemplen baserar sig inte på kredithändelsernas historiska eller förväntade utveckling. I exemplen har teckningsarvoden eller skatteeffekter inte beaktats. På följande sida åskådliggörs med hjälp av exempel hur avkastningen bildas och inverkan av eventuella kredithändelser på det kapital som återbetalas vid en nominell investering på euro. 6

7 Avkastningsexempel I exemplen har ett teckningsarvode på 1 % beaktats, men inga skatteeffekter. Exemplen nedan baserar sig inte på kredithändelsernas historiska eller förväntade utveckling. Exempel 1. Under kreditansvarstiden inträffar inga kredithändelser i referensbolagen. Till investeraren återbetalas på förfallodagen 100 % av kapitalet, dvs euro. Den avkastning som investeraren får under löptiden är sammanlagt euro. Således utgör det kapital som återbetalas och avkastningen sammanlagt euro. Den årliga avkastningen på det investerade kapitalet med beaktande av teckningsarvodet är 6,76 %. Exempel 2. I sammanlagt fyra referensbolag inträffar en kredithändelse och de fördelas sålunda att det första året löper utan kredithändelser och under de följande åren inträffar en kredithändelse per år. Till investeraren återbetalas på förfallodagen 92 % av kapitalet, dvs euro. Den avkastning som investeraren får under löptiden är sammanlagt euro. Således utgör det kapital som återbetalas och avkastningen sammanlagt euro. Den årliga avkastningen på det investerade kapitalet med beaktande av teckningsarvodet är 5,06 %. Exempel 3. I sammanlagt tio referensbolag inträffar en kredithändelse och de fördelas jämnt över hela löptiden. Till investeraren återbetalas på förfallodagen 80 % av kapitalet, dvs euro. Den avkastning som investeraren får under löptiden är sammanlagt euro. Således utgör det kapital som återbetalas och avkastningen sammanlagt euro. Den årliga avkastningen på det investerade kapitalet med beaktande av teckningsarvodet är 2,13 %. Exempel 4. I sammanlagt 20 referensbolag inträffar en kredithändelse och de fördelas jämnt över hela löptiden. Till investeraren återbetalas på förfallodagen 60 % av kapitalet, dvs euro. Den avkastning som investeraren får under löptiden är sammanlagt euro. Således utgör det kapital som återbetalas och avkastningen sammanlagt euro. Den årliga avkastningen på det investerade kapitalet med beaktande av teckningsarvodet är - 3,47 %. 7

8 Sammanfattning av villkoren Emittent Danske Bank A/S (Baa1/A-/A) Teckningstid Emissionsdag Återbetalningsdag Kreditansvarstid * Underliggande instrument De bolag som ingår i indexet itraxx Europe Crossover Series 18 Enhetsstorlek Emissionskurs 100 % Teckningsarvode 1 % euro, minimiinvestering euro Årlig ränta 7,00 % p.a. (Räntan är indikativ och fastställs på emissionsdagen till minst 6,00 %.) Räntebetalningsdagar Årligen 9.1. Den första räntebetalningsdagen är och den sista räntebetalningsdagen Struktureringskostnad Andrahandsmarknad Återbetalning av kapitalet Teckningsställen Beskattning Cirka 1,0 % p.a. Struktureringskostnaden inverkar inte på det nominella kapitalet som återbetalas. Ansökan om listning av lånet görs på Helsingforsbörsen. Danske Bank ger under handelstid och under normala marknadsförhållanden ett återköpspris för lånet. Investeringen är inte kapitalskyddad. Om det inträffar en kredithändelse i ett bolag som ingår i indexet, reduceras det kapital som återbetalas vid löptidens slut samt den årliga ränta som betalas till investeraren. Lånet är också förenat med emittentrisk. Om emittenten blir insolvent, kan investeraren förlora den eventuella avkastningen samt det investerade kapitalet delvis eller i sin helhet. Danske Banks och Danske Bank Private Bankings kontor. Lånets eventuella avkastning är skattepliktig kapitalinkomst enligt inkomstskattelagen (1535/1992) för i Finland bosatta fysiska personer och inhemska dödsbon. Skattesatsen för kapitalinkomster är 30 % och för den andel som överstiger euro 32 %. Förskottsinnehållningsprocenten är 30 från och med Beskattningen bestäms på basis av de individuella omständigheterna för respektive kund. * För konstaterandet av en kredithändelse kan situationen emellertid betraktas retroaktivt under 60 kalenderdagar före den egentliga kreditansvarstidens början i enlighet med internationell marknadspraxis. Emittenten har också rätt att anmäla en sådan kredithändelse som inträffat under kreditansvarstiden men som kommit till emittentens kännedom först efter kreditansvarstiden, dock senast två veckor efter kreditansvarstidens utgång. För utförlig information om emittenten och lånet, vänligen ta del av både grundprospektet och de slutliga villkoren. Grundprospektet och de lånespecifika villkoren finns att få på teckningsställena och på Danske Banks webbplats på adressen samt på 8

9 Risker som lånet är förknippat med Risken att förlora kapitalet Det belopp som återbetalas beror på om det under kreditansvarstiden inträffar en eller flera kredithändelser. Investeraren förlorar det investerade kapitalet delvis eller i sin helhet, om en eller flera kredithändelser realiseras. Emittentrisk Placeringen är förknippad med emittentens kreditrisk, dvs. risken att emittenten inte förmår fullfölja sina betalningsskyldigheter på förfallodagen. Om emittentrisken realiseras och emittenten blir insolvent under löptiden, kan investeraren förlora sin investering i sin helhet eller delvis. Ränterisk Ränterisken orsakas av att lånets värde förändras till följd av förändringar i marknadsräntan. Ränterisken kan realiseras, om investeraren avyttrar lånet före förfallodagen. En höjning av den allmänna räntenivån under tiden mellan köpet av lånet och avyttringen av lånet sänker lånets värde och en sänkning av den allmänna räntenivån höjer lånets värde. Risk relaterad till andrahandsmarknaden Risken relaterad till andrahandsmarknaden är risken att investeraren inte nödvändigtvis kan köpa eller sälja lånet till förväntat pris. En investering i lånet rekommenderas sålunda endast, om investeraren inte behöver det investerade kapitalet före förfallodagen. Om investeraren emellertid vill avyttra lånet före förfallodagen, sker avyttringen till det aktuella marknadspriset, som kan vara antingen högre eller lägre än det investerade nominella kapitalet. Investeraren kan sålunda också göra förlust vid avyttring av lånet på andrahandsmarknaden. Ändringar som beräkningsagenten gör Lånevillkoren ger beräkningsagenten möjlighet att göra ändringar i lånevillkoren inom de gränser som fastställs i lånevillkoren ifall en kredithändelse, ett marknadsavbrott eller någon liknande händelse inträffar. Säkringsrisk Emittenten eller säkringsmotparten kan skydda sig mot marknadsrisken på emissionsdagen eller före den. Skyddet mot marknadsrisken kan inverka på priset på det underliggande instrumentet och inverkar på den avkastning som kunden får. Likviditetsrisk Lånets arrangör strävar efter att erbjuda en andrahandsmarknad för lånet inom ramen för lagar, bestämmelser och interna anvisningar. Även om en andrahandsmarknad existerar, kan likviditeten på den vara för svag för att det ska vara möjligt att genomföra en enskild order. 9

10 Kredithändelser Definitionen av en kredithändelse motsvarar den sedvanliga definitionen av kredithändelser på den internationella kreditderivatmarknaden. Med kredithändelse avses en händelse, där det enligt den uppskattning som emittenten gjort i enlighet med lånevillkoren är fråga om utebliven betalning, omläggning av skulder eller insolvensförfarande hos ett referensbolag. Utebliven betalning ( Failure to pay ) innebär att ett referensbolag underlåter att fullgöra en eller flera betalningsåtaganden till ett sammanlagt belopp motsvarande minst USD Omläggning av skulder ( Restructuring ) innebär omläggning av en eller flera skuldförbindelser hos ett referensbolag till ett sammanlagt belopp motsvarande minst USD , vilket har en negativ inverkan på ställningen för samtliga innehavare av ifrågavarande skuldförbindelse; exempelvis minskning av räntan på skulden eller kapitalet från vad som avtalats eller senareläggning av förfallodagen för betalning av ränta eller kapital. Insolvensförfarande ( Bankruptcy ) innebär att ett referensbolag upplöses, blir insolvent eller försätts i likvidation. Definitionerna ovan är en sammanfattning av kredithändelserna, för vilka redogörs mer ingående i de lånespecifika villkoren. I händelse av en konfliktsituation är ordalydelsen i de lånespecifika villkoren gällande. Kunden bör omsorgsfullt ta del av lånevillkoren och prospektet. 10

11 Materialet utgör allmän information och är inte en fullständig beskrivning av placeringsobjektet eller de risker som det är förknippat med. Före ett placeringsbeslut ska kunden bekanta sig med placeringsobjektets egenskaper, risker och beskattning. Läs också masslånets grundprospekt, de lånespecifika villkoren och prislistan. Placering är alltid förknippat med ekonomisk risk. Den eftersträvade avkastningen kan utebli och det investerade kapitalet kan helt eller delvis gå förlorat. Det finns skäl att komma ihåg att den historiska avkastningen inte utgör någon garanti för framtiden. Kunden ska basera sitt placeringsbeslut på sin egen uppskattning av investeringstjänsten, det finansiella instrumentet och de risker som är förknippade med det, eftersom kunden själv ansvarar för de ekonomiska följderna av sina placeringsbeslut. Detta material är inte en individuell rekommendation och uppgifterna hänför sig inte till en enskild kunds placeringsmål, ekonomiska situation eller specialbehov. Även om syftet är att ge så exakt och korrekt information som möjligt, garanterar banken inte riktigheten eller fullständigheten i uppgifter som erhållits från externa källor. De presenterade synpunkterna representerar bankens uppskattningar vid tidpunkten för när materialet sammanställts och de kan ändras utan separat meddelande. Banken ansvarar inte för några som helst kostnader eller förluster som användningen av uppgifterna i materialet kan medföra. Materialet innehåller immaterialrättsligt skyddat material som tillhör banken, och banken förbehåller sig alla rättigheter till materialet. Grundprospektet och de lånespecifika villkoren finns att få på teckningsställena och på Danske Banks webbplats på adressen samt på RISKKLASSIFICERING: MEDELRISK. Strukturerade placeringsprodukter, där återbetalningen av det nominella kapitalet är beroende av utvecklingen på marknaden, såsom t.ex. utvecklingen av marknadsvärdet på referensbolagens aktier eller antalet kredithändelser i referensbolagen samt emittentens återbetalningsförmåga. En eventuell återbetalning av det nominella kapitalet täcker inte överkursen eller de arvoden och kostnader som investeraren betalat. Risken förknippad med emittentens återbetalningsförmåga är beskriven i denna marknadsföringsbroschyr. Riskklassificeringen avlägsnar inte investerarens skyldighet att bekanta sig noggrant med denna marknadsföringsbroschyr, de produktspecifika villkoren och det eventuella grundprospektet och riskerna beskrivna där. Tilläggsinformation om riskklassificeringen finns på Föreningen för Strukturerade Placeringsprodukter i Finland rf:s Internetsidor Danske Bank A/S. Registrerad hemort och adress Danmark, Holmens Kanal 2-12, DK-1092 Köpenhamn. CVR-NR Köpenhamn Danske Bank Abp. Registrerad hemort och adress Helsingfors, Kolkajsgränden 2, SAMPO BANK. FO-nummer

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N 1.1.2013 1 Allmän information om 1.1 Informationens syfte De som tillhandahåller investerings- och sidotjänster bör ge kunden tillräckliga uppgifter om sig själva och de tjänster som tillhandahålls innan

Läs mer

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad Europa 10 Bolag Express Defensiv Ej kapitalskyddad Skydd mot 24 första kredithändelserna Europa 10 bolag express defensiv Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter

Läs mer

Placeringen för dig som ser att Tyskland ger Europa dragkraft

Placeringen för dig som ser att Tyskland ger Europa dragkraft Recovery Tyskland 2013 teckningstid 18.11.13 09.12.13 Placeringen för dig som ser att Tyskland ger Europa dragkraft Aktieindexobligation Recovery Tyskland 2013 Vi går vår egen väg Aktieindexobligation

Läs mer

Till läsaren. Helsingfors 15.6.2013 Börsstiftelsen i Finland Sari Lounasmeri

Till läsaren. Helsingfors 15.6.2013 Börsstiftelsen i Finland Sari Lounasmeri Placerarens ränteguide 2013 Innehåll Till läsaren...3 Räntorna som en del av ekonomin...4 Ränteplaceringarna som en del av den övriga förmögenheten...7 Direkta ränteplaceringar...9 Räntefonder...20 Spar-

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter.

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna USA 15/25 high yield Exponering mot högavkastande företagskrediter USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori:

Läs mer

3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK

3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK INFORMATION OM TJÄNSTELEVER- ANTÖREN OCH DE INVESTERINGS- OCH SIDOTJÄNSTER SOM DENNE TILLHAN- DAHÅLLER SAMT SOM INFORMATION OM FINANSIELLA INSTRUMENT OCH TILL DEM ANKNUTNA RISKER. 1. ALLMÄNT I denna rapport

Läs mer

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 31 oktober 2013 och gäller i tolv månader från denna dag. GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 LEDARBANK SEB EMISSIONSINSTITUT

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 8 maj 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE BANK NORDEA HANDELSBANKEN CAPITAL

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Sverige 250 200 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av Barclays Bank PLC 150 Indikativt 150 procent deltagandegrad mot svenska börsen med riskreducering ned till minus 50 procent vid negativ utveckling

Läs mer

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start Foto: NordicPhotos Sprinter Sverige Optimal Start Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 21 SEPTEMBER Störst på boursen Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej ING Bank N.V. rating S&P

Läs mer

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Datum för Prospektets offentliggörande: 1 juni Diarienummer: 11-5469 GRUNDPROSPEKT SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt, ( Prospektet ), är upprättat

Läs mer

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3 Lån 5503 Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Sid Slutliga Villkor Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Information om underliggande Erbjudandets former och villkor Upptagande

Läs mer

Willhem AB (publ) MTN-program

Willhem AB (publ) MTN-program Willhem AB (publ) MTN-program 8 maj 2015 Ledarbank: SEB Emissionsinstitut: Handelsbanken Danske Bank SEB 1 Viktig information Med anledning av Willhem AB:s (publ) (organisationsnummer 556797-1295) ( Bolaget

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012

FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012 EMISSIONSBILAGA Lån 353 FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012 Lån 353 ("Räntedifferens") Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Återbetalningsdag 2012-04-27 FöreningsSparbanken

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna asien 15/35 express Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS:

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS: TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 OBLIGATION USA 1502A Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Obligation KAPITALSKYDD: 100 % av nominellt belopp LÖPTID: 3 år INDIKATIV DELTAGANDEGRAD:

Läs mer

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster Information om Ålandsbanken Abp Banken har tillstånd att såsom inlåningsbank bedriva kreditinstitutsverksamhet i enlighet med kreditinstituts

Läs mer

Global High Yield Bond 14

Global High Yield Bond 14 Equity Structured Business Retail area Global High Yield Bond 14 Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Erbjuds som: Hävstångscertifikat

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer