LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005"

Transkript

1 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram 2005 (Grundprospektet), av den 1 april 2005, uppdaterat 9 maj 2005, villkoren för detta Lån. De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. För att få fullständig information om Emittenten och erbjudandet bör man bekanta sig med både Grundprospektet och dessa lånespecifika villkor. Lånets namn: Emittent: Lånekapital: RÄNTEOBLIGATION PLUS Ålandsbanken Abp Högst euro och minst euro. Emissionssätt: Skuldebreven är tryckta på papper och inte anslutna till värdeandelssystemet. Skuldebreven ställda på innehavare eller bestämd person: Skuldebrevens nominella belopp: Skuldebrevens antal: Skuldebreven är utställda på innehavaren. Ettusen (1.000) euro Högst stycken och minst stycken. Emissionsdag: Emissionskurs: 100 % Löptid: 26 månader, Återbetalningsdag: Återbetalningsbelopp: Till innehavaren av varje skuldebrev med nominella värdet ettusen (1.000) euro betalas på Återbetalningsdagen ettusen (1.000) euro plus eventuell ränta eller annan gottgörelse såsom beskrivs nedan. Ränta eller annan gottgörelse: På Lånet betalas ingen nominell årlig ränta. På Återbetalningsdagen betalas utöver det nominella beloppet en gottgörelse ( Tilläggsbelopp ) som fastställs på nedan angivet sätt. Tilläggsbeloppets storlek fastställs som Beräknad Indexutveckling multiplicerad med Nominellt belopp enligt formeln: Nominellt belopp x Beräknad Indexutveckling där, Beräknad Indexutveckling beräknas enligt formeln 26 t = 1 I Min Tak ; Max t I I t 1 t 1 ; Golv där, Ålandsbanken Abp Hemort: Mariehamn Adress: Nygatan 2, FI MARIEHAMN FO-nummer

2 I t avser respektive Stängningsvärde för Index på respektive Värderingsdag (inklusive Indexets Startvärde). Tilläggsbeloppet bestäms således i relation till Indexets värdeutveckling under lånetiden och fastställs utgående från den procentuella förändringen av Indexets värde på en Värderingsdag i förhållande till Indexets värde på närmast föregående Värderingsdag (eller, i fråga om första Värderingsdagen, i förhållande till Startdagen). En uppgång vid varje Värderingsdag begränsas till ett tak på 1 % ( Tak ) och en nedgång begränsas till ett indikativt golv på 1 % ( Golv ). Fastställda uppgångar och nedgångar för respektive Värderingsdag adderas och bildar den Beräknade Indexutvecklingen. Tilläggsbeloppet betalas under förutsättning att den Beräknade Indexutvecklingen är positiv. Om den Beräknade Indexutvecklingen är negativ betalas inte något Tilläggsbelopp. Startdag avser (1 Startdag) och används vid beräkning av Startvärde för Index. Om sådan dag inte är en Börsdag på en relevant Börs eller tillämplig options- eller futurmarknadsbörs avses närmast påföljande Börsdag förutsatt att Marknadsavbrott inte anses föreligga. Anses Marknadsavbrott föreligga och ifall sådan Startdag för Index inte har infallit på eller före åttonde Börsdagen efter den ursprungliga Startdagen skall sådan åttonde Börsdag som skulle ha varit Startdag om Marknadsavbrott inte ansetts föreligga ändock vara Startdag för Index oavsett föreliggande Marknadsavbrott, varvid Kalkyleringsagenten efter bästa förmåga skall fastställa värdet för Index vid tidpunkten då Stängningsvärdet för Index beräknas ( Värderingstillfället ) på sådan åttonde Börsdag till värde som, med användande av beräkningssätt som Kalkyleringsagenten finner lämpligt, är så nära det värde, som skulle ha gällt om Marknadsavbrott inte hade förelegat, som möjligt. Värderingsdag är den 21 dagen varje månad (24 Värderingsdagar). Om en Värderingsdag inte är en Börsdag på en relevant Börs eller tillämplig options- eller futurmarknadsbörs avses närmast påföljande Börsdag förutsatt att den dagen inte är en annan Värderingsdag och Marknadsavbrott inte anses föreligga. Om en sådan Börsdag inte har infallit på eller före den åttonde Börsdagen efter den sista Värderingsdagen skall sådan åttonde Börsdag som skulle ha varit Värderingsdag om Marknadsavbrott inte ansetts föreligga ändock vara Värderingsdag för Index oavsett föreliggande Marknadsavbrott, varvid Kalkyleringsagenten efter bästa förmåga skall fastställa värdet för Index vid tidpunkten då Stängningsvärdet för Index beräknas ( Värderingstillfället ) på sådan åttonde Börsdag till värde som, med användande av beräkningssätt som Kalkyleringsagenten finner lämpligt, är så nära som möjligt det värde som skulle ha gällt om Marknadsavbrott inte hade förelegat. Marknadsavbrott anses föreligga om handeln med aktier, som utgör 20 % eller mer av värdet på Index, eller handeln i options- eller futurkontrakt relaterade till Index, på en relevant Börs eller en tillämplig options eller futurmarknadsbörs ( Börsen ), har upphört eller inskränkts under den sista timmen före Stängningsvärdet fastställs, förutsatt att Kalkyleringsagenten betraktar upphörandet eller inskränkningen som betydande. I detta sammanhang skall en begränsning av handel som införs under loppet av en dag på grund av förändringar i priser som överstiger tillåtna nivåer, enligt Börsen eller tillämplig options- eller futurmarknadsbörs, anses utgöra ett Marknadsavbrott. Däremot skall en begränsning av det antal timmar eller Ålandsbanken Abp Hemort: Mariehamn Adress: Nygatan 2, FI MARIEHAMN FO-nummer

3 dagar när handel sker inte anses utgöra ett Marknadsavbrott om begränsningen är förutbestämd. Stängningsvärde avser det av Indexansvarig eller Tredje Part beräknade och publicerade officiella stängningsvärdet för Index. Börsdag avser varje dag då handel sker på relevant Börs eller tillämplig options- eller futurmarknadsbörs, eller om Marknadsavbrott föreligger, skulle ha skett, förutom sådan dag då relevant Börs eller tillämplig optionseller futurmarknadsbörs stänger tidigare än ordinarie stängningstid. Index: OMXH25, med långnamn OMX Helsinki 25, (Bloombergs kod HEX25). Indexet är sammansatt av 25 storföre tag på Helsinki Stock Exchange. Indexet beräknas och publiceras av Helsinki Stock Exchange. Ålandsbanken Abp har på basis av ett licensavtal rätt att använda indexet OMXH25 i samband med emissionen av detta masskulde brevslån. Enligt licensavtalet är Ålandsbanken Abp skyldig att infoga följande text i prospektet: Dessa (Produkter) är inte i något avseende garanterade, godkända, emitterade eller understödda av Helsinki Stock Exchange Ltd ("HSE") eller OMX AB (publ) och HSE lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av OMXH25 index kan ge upphov till eller med avseende på värdet av OMXH25 index vid viss tidpunkt. HSE eller OMX AB (publ) skall i intet fall vara ansvarig för fel i OMXH25 index. HSE eller OMX AB (publ) skall ej heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i OMXH25 index. OMXH25 och HSE är varumärken tillhörande HSE eller OMX AB (publ) och används enligt licens från HSE eller OMX AB (publ). Källa för information om Index: Utbyte av Index: Om ett Index inte beräknas och publiceras av den institution som enligt ovan är ansvarig för detta utan beräknas och publiceras av en annan part som Kalkyleringsagenten anser godtagbar ("Tredje Part"), skall Återbetalningsbeloppet istället fastställas på basis av det av Tredje Part beräknade och publicerade Indexet. Om ett Index upphör men ersätts av ett annat Index som Kalkyleringsagenten bedömer som likvärdigt ( Ersättande Index ), skall ett sådant Index användas vid fastställandet av Återbetalnings beloppet. Ändringar i Index: Om det på eller före en Värderingsdag visar sig att formeln för eller metoden som använts vid beräkningen av ett Index har ändrats i väsentlig mån eller om Index ändrats på annat betydande sätt skall Kalkyleringsagenten vid fastställandet av Index på de Värderingsdagar som följer efter den ifrågavarande förändringen använda sig av den formel, metod och sammansättning som gällde innan ifrågavarande ändring. Avsaknad av Index: Om varken Indexansvarig eller Tredje Part längre beräknar eller publicerar ett Index, vare sig temporärt eller permanent, och det inte finns något Ersättande Index, eller om ansvarig institution inte klarar av att beräkna eller publicera ett Index skall Kalkyleringsagenten fastställa Index enligt den Ålandsbanken Abp Hemort: Mariehamn Adress: Nygatan 2, FI MARIEHAMN FO-nummer

4 formel, metod och sammansättning som gällde innan ifrågavarande ändring. Korrigering av Index: Om ett Index Stängningsvärde för en Start- eller Värderingsdag korrigeras inom fem dagar, dock alltid senast dagen innan Återbetalningsdagen, skall detta korrigerade värde användas av Kalkyleringsagenten vid beräkningen av indexutvecklingen. Lånets indikativa villkor: Lånets Golv är indikativt. Det indikerade Golvet är 1% (minimum 1,5%). Slutligt värde för Golvet fastställs och kan påverkas av eventuella ränteförändringar samt förändringar i valuta - och aktiekurser. Även det slutliga Lånekapitalet är indikativt och fastställs Kalkyleringsagent: Ålandsbanken Asset Management Ab, med hemort i Helsingfors. Kalkyleringsagenten skall fasts tälla samtliga uppgifter och detaljer som ankommer på Kalkyleringsagenten enligt vad som stadgas i dessa villkor. Kalkyleringsagentens beslut avseende sådana uppgifter och detaljer skall, såvida inte uppenbara fel befinns föreligga, vara bindande för Emittenten och skuldebrevsinnehavare. Varken Emittenten eller Kalkyleringsagenten ansvarar för fel eller försummelse vid beräkningen eller spridningen av sådana variabler som hämtats från officiella källor och som används vid beräkningen av Återbetalningsbeloppet. Räntans minimi-/maximibelopp: Lånet har en minimiränta om 0 % och en maximiränta om 26 % för hela lånetiden. Bankdagsantagande: Företrädesrätt: Säkerhet: Följande : angivet datum förskjuts till närmast följande bankdag. Densamma som Emittentens övriga förbindelser som saknar säkerhet Ingen säkerhet har ställts för L ånet. Emittentens rätt till förtida återbetalning: Nej. Emittenten har dock rätt att återköpa skuldebrev på andrahandsmarknaden eller på annat sätt till ett pris som överenskommes separat mellan Emittenten och säljaren. De på detta sätt återköpta skuldebreven kan säljas vidare till marknaden eller makuleras. Fordringsägarens rätt att kräva förtida återbetalning: Betalningssätt för ränta och kapital: Nej. Låneandelarna kan dock säljas vidare under lånetiden. Varje sk uldebrevs Återbetalning erläggs i enlighet med punkterna Återbetalningsbelopp och Ränta eller annan gottgörelse såsom ovan beskrivet. Skuldebrevets återbetalning sker på Ålandsbanken Abp:s samtliga kontor mot uppvisande av den till skuldebrevet fogade betalningskupongen. Om dagen för Återbetalning inte är en bankdag, uppskjuts betalningen till följande bankdag. Uppskjutning av betalning påverkar inte det belopp som skall betalas. Fastställande av lånevillkoren: Det lånevillkor som kan förändras i samband med det slutliga fastställandet gäller Golvet vars slutliga värde fastställs och offentliggörs senast på Ålandsbanken Abp:s hemsida under Tjänster, placera, aktieindexlån. Emittenten meddelar samtidigt om det slutliga Lånekapitalet. Ålandsbanken Abp Hemort: Mariehamn Adress: Nygatan 2, FI MARIEHAMN FO-nummer

5 Förbehåll för emissionens genomförande : Emittenten kommer att återkalla emissionen om Golvet inte uppnår -1,5 % samt om Lånekapitalet i sin helhet inte uppnår euro. Emittenten förbehåller sig rätten att återkalla emissionen helt eller delvis senast ifall Emittenten anser att det har inträffat en sådan förändring i nationella eller internationella ekonomiska eller politiska förhållanden, i räntor, valuta- eller aktiekurser eller några andra omständigheter vilka väsentligt påverkar emissionen av lånet, vilket skulle kunna störa eller försvåra genomförandet av lånets emission. Meddelande om återkallande av emissionen eller avbrytande av teckningen: Information om återkallande av emissionen eller avbrytande av teckningen på grund av överteckning finns tillgänglig på Ålandsbanken Abp:s kontor och på Ålandsbanken Abp:s hemsida under Tjänster, placera, aktieindexlån, senast Om emissionen återkallas, återbetalar Emittenten teckningsbeloppet inom fem bankdagar från återkallelsedagen, till det konto tecknaren angivit. På det återbetalade beloppet betalas ingen ränta. Därutöver, om emissionen återkallas eller teckningen avbryts på grund av överteck ning beslutar Emittentens ledningsgrupp skilt om de åtgärder som skall vidtas i enlighet med punkt 4.27 i de allmänna villkoren. Lånets avkastning och duration: Lånets effektiva årliga avkastning kan vara negativ (maximalt -0,68 %) med beaktande av teckningsprovisionen. Lånets duration är 2,2 år. Exempel på Ränteobligation Plus Nominellt belopp Beräknad indexutveckling -13 % 0 % 13 % 26 % Tilläggsbelopp Effektiv årlig avkastning -0,68 % -0,68 % 5,08 % 10,49 % med beaktande av 1,5 % teckningsprovision Observera att detta endast är ett exempel och skall inte ses som en försäkran om viss avkastning. I exemplet har inte skatteföljder beaktats. Lånets ISIN-kod: Beskattning: FI Källskatt på ränteinkomst gäller i Finland allmänt skattskyldiga fysiska personer och inhemska dödsbon. Skatten är 28 procent enligt gällande lag vid teckningsperiodens början. Ränteinkomst, för vilken betalas källskatt, är inte i inkomstbeskattningen skattepliktig inkomst, och kapitalet är inte skattepliktig förmögenhet. Ränteinkomst, för vilken källskatt har betalats, och kapitalet, behöver inte uppges i skattedeklarationen. Enligt 3 3 mom. Lagen om källskatt på ränteinkomst ( /1341) jämställs indexgottgörelse med ränta. Med indexgottgörelse avses det Tilläggsbelopp som betalas för varje skuldebrev med det nominella värdet ettusen (1.000) euro på Återbetalningsdagen. Ålandsbanken Abp Hemort: Mariehamn Adress: Nygatan 2, FI MARIEHAMN FO-nummer

6 Uppgifter om emittering av masskuldebrev Beslut och befogenheter som emitteringen av lånet grundar sig på: Emissionstyp: Enligt beslut den 3 maj 2005 av Emittentens ledningsgrupp. Sk. enskilt lån, riktat till allmänheten Teckningstid: Teckningsställen: Betalning av teckning: Minimiteckning: Teckningsprovision: Teckningsrätter: Över- och underteckning: Utgivning av skuldebreven: Samtliga Ålandsbanken Abp:s kontor. Vid teckning euro. 1,5 % på det nominella beloppet. Teckningsrätten har inte begränsats. Emittentens ledningsgrupp fattar beslut om förfaringssättet vid eventuell över- eller underteckning. Ledningsgruppen fattar beslut om höjning eller sänkning av lånekapitalet samt om en eventuell nedskärning av antalet teckningar och har även rätt att avbryta teckningen eller förlänga teckningstiden. Över betald teckning ges ett teckningsbevis. Skuldebreven överlåts till tecknaren eller till den vilken tecknarens rätt övergått, på teckningsstället mot teckningsbeviset, uppskattningsvis efter ca sex (6 ) månader. Skuldebreven emitteras som innehavarskuldebrev med betalningskuponger. Skuldebreven numreras i löpande ordning och trycks med säkerhetstryck försedda med Ålandsbanken Abp:s firmateckning. De lånespecifika villkoren trycks på skuldebreven. Teckningsförbindelser: Börslistning och uppskattad tidpunkt: Nej Offentlig notering på Helsinki Stock Exchange kommer att sökas för Lånet. Börslistning sker uppskattningsvis i juni Uppskattning av kapital som inflyter till emittenten och planerat användningsändamål: Högst euro. Lånet ingår i Emittentens kapitalanskaffning. Tillgång till Grundprospektet: Lånespecifika risker: Grundprospektet finns tillgängligt på samtliga Ålandsbanken Abp:s kontor samt på under Tjänster, placera, aktieindexlån. Avkastningen på detta Lån är beroende av Indexet värdeutveckling. Den förväntade avkastningen kan bli mycket liten eller helt utebli om Indexets värdeutveckling är negativ. Investeraren bör uppmärksamma att Lånets effektiva årliga avkastning kan vara negativ (maximalt -0,68 %) på grund av teckningsprovisionen. Mariehamn den 17 maj 2005 Ålandsbanken Abp Ålandsbanken Abp Hemort: Mariehamn Adress: Nygatan 2, FI MARIEHAMN FO-nummer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 297

FöreningsSparbankens lån 297 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 297 Giant Blue Marlin OMX index Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Giant Blue Marlin OMX index Inledning FöreningsSparbanken AB

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 215

FöreningsSparbankens lån 215 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 215 Blue Marlin OMX TM Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Detta erbjudande riktar sig enbart till depåkunder i FöreningsSparbanken

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 263

FöreningsSparbankens lån 263 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 263 Ikaros OMX TM Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent Ikaros OMX TM Inledning FöreningsSparbanken AB (publ), nedan kallad Banken,

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3613 Kupongobligation Tyska Bilar Plus Minus. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3613 Kupongobligation Tyska Bilar Plus Minus. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3613 Kupongobligation Tyska Bilar Plus Minus under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015. Emittent: Ålandsbanken Abp. Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035

PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015. Emittent: Ålandsbanken Abp. Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035 PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015 Emittent: Ålandsbanken Abp Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035 Emissionskurs: 100 % Lånekapital: Högst 20.000.000 euro och minst 2.000.000

Läs mer

PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015. Emittent: Ålandsbanken Abp. Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035

PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015. Emittent: Ålandsbanken Abp. Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035 PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015 Emittent: Ålandsbanken Abp Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035 Emissionskurs: 100 % Lånekapital: Högst 20.000.000 euro och minst 2.000.000

Läs mer

Lån 915. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 7

Lån 915. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 7 Lån 915 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 5 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 7 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 8 9 n Kompletterande

Läs mer

Kreditkorgsobligation Europa High Yield II

Kreditkorgsobligation Europa High Yield II Kreditkorgsobligation Europa High Yield II Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000062245 Kreditkorgsobligation Europa High Yield

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5082

Slutliga Villkor avseende lån 5082 Slutliga Villkor avseende lån 5082 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012

FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012 EMISSIONSBILAGA Lån 353 FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012 Lån 353 ("Räntedifferens") Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Återbetalningsdag 2012-04-27 FöreningsSparbanken

Läs mer

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Danske Bank Abp, www.danskebank.fi SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000050000 RÄNTEKORRIDOR XV En placering med

Läs mer

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor för lån nr 684 serie D utgivna av Swedbank AB (publ)

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2011/2014 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I LAGERCRANTZ GROUP AB (publ.)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2011/2014 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I LAGERCRANTZ GROUP AB (publ.) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2011/2014 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I LAGERCRANTZ GROUP AB (publ.) 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag dag

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/2007

FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/2007 EMISSIONSBILAGA Lån 418 FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/2007 Lån 418 ( SPAX - Valuta Tillväxtländer ) Återbetalningsdag 2007-12-05 Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro.

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 9 augusti 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav

Läs mer

Placeringen för dig som ser att Tyskland ger Europa dragkraft

Placeringen för dig som ser att Tyskland ger Europa dragkraft Recovery Tyskland 2013 teckningstid 18.11.13 09.12.13 Placeringen för dig som ser att Tyskland ger Europa dragkraft Aktieindexobligation Recovery Tyskland 2013 Vi går vår egen väg Aktieindexobligation

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1028. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1028. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1028 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 28 juni 2013 Diarienummer: 13-5882 Swedbank AB (publ) Banken Program för Medium Term Notes Programmet VIKTIG INFORMATION Detta grundprospekt

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Daterat 21 januari 2010 Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Ledarbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut AB SEK Securities DANSKE BANK A/S, Danmark

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS054 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS054 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS054 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna

Läs mer

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information:

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information: Styrelsens för RusForest AB (publ) (org. nr. 556694-6421) förslag om antagande av RusForest AB:s personaloptionsprogram 2012/2015 samt emission av teckningsoptioner respektive godkännande av förfogande

Läs mer

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE BANK NORDEA HANDELSBANKEN CAPITAL

Läs mer

Castellum Aktiebolag (publ)

Castellum Aktiebolag (publ) Detta Grundprospekt är daterat och offentliggjort den 1 juni 2012. Castellum Aktiebolag (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om fem miljarder (5 000 000 000) svenska kronor eller motvärdet

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

Peab Finans AB (publ)

Peab Finans AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 19 maj 2014. Peab Finans AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om tre miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av

Läs mer