Förnyat Stadsbibliotek i Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förnyat Stadsbibliotek i Stockholm"

Transkript

1 Förnyat Stadsbibliotek i Stockholm Verksamhetsprogram

2 Förnyat Stadsbibliotek i Stockholm Verksamhetsprogram 2014 Det förnyade Stadsbiblioteket ska spegla och möta det mångspråkiga, mångkulturella och mångsidiga Stockholm. En central del av verksamhetskonceptet är ett nytt Barnens bibliotek på alla språk. Det Stadsbibliotek som vi beskriver i det här programmet är ett bibliotek där vi samordnar och utvecklar den verksamhet som idag bedrivs dels i Gunnar Asplunds biblioteksbyggnad, dels i det så kallade Annexet (Internationella biblioteket). Inledning Det är något särskilt med Stadsbiblioteket. När vi frågar stockholmarna, säger de att de uppskattar ett rikt utbud av medier, kompetent personal och generösa öppettider. Men inte bara det. Många berättar också om atmosfären, rymd och arkitektur i världsklass, en alldeles särskild stämning som man längtar tillbaka till. Stadsbiblioteket/Asplundhuset är både ett lokalt bibliotek drygt 33 % av besökarna bor i Norrmalms stadsdel och ett bibliotek för alla Stockholmare, cirka 40 % av besökarna kommer resande från andra delar av staden och resten, mer än 25 % kommer från andra delar av regionen och landet och världen. De som besöker Internationella biblio teket (IB) har ofta rest längre. Över 50 % bor i Stockholm, men inte i Norrmalms stadsdel, även här kommer en fjärdedel av besökarna från platser utanför Stockholms stad. Det våra användare fram för allt saknar i dag är tillgång till grupprum, varierade läs- och studieplatser, ytor för evenemang och toaletter. 2

3 Stadsbiblioteket sett från Observatoriekullen. Foto: Olle Norberg Gunnar Asplunds biblioteksbyggnad från 1928 är världsberömd. Varje vecka kommer studiebesök med arkitektur- och biblioteksintresserade människor från hela världen. Och samtidigt är det ett vardagsbibliotek, en viktig plats för lärande och upplevelser, för nästan 3000 personer varje dag, sju dagar i veckan. Några år framåt i tiden är Citybanan färdigbyggd. Då kommer flödet av människor till och från arbete och studier öka ytterligare på och kring Odenplan. Stadsbibliotekets läge blir ännu mer centralt än idag. I närbelägna Hagastaden byggs för omkring nya bostäder och arbetsplatser. Stadsbiblioteket behöver rustas för att kunna ta emot ett ökat antal besökare och utveckla de värden som biblioteket tillför i området. Stadens utmaning är att se till att Stadsbiblioteket fortsätter att attrahera människor i lärande och människor som söker upplevelser kopplade till ord, text, berättelser samtidigt som man bevarar Asplundhusets kultur historiska värden och magiska atmosfär. Stadsbiblioteket ska vara en ikon mitt i samtiden i varje tid. Det Stadsbibliotek som vi beskriver i det här programmet är ett biblio tek där vi samordnar och utvecklar den verksamhet som idag bedrivs dels i Asplundhuset, dels i det så kallade Annexet (IB). Förutom publik biblioteksverksamhet i stadens regi, ryms här också en informations- och lånecentral med regionalt och statligt uppdrag kopplat till medier på andra språk än svenska. 3

4 Ledordet för den här förstudien är yteffektivisering och ytmaximering. Vi har gått runt i befintliga lokaler Asplundhuset och Annexet och frågat oss: Vilka ytor som idag är administrativa, skulle kunna bli publika? Vilka funktioner kan samordnas? Vilka ytor kan användas för olika målgrupper och olika behov under olika delar av dagen? Vilka samband är möjliga att skapa för att främja enklare logistik och ännu mer lustfyllt lärande och läsande? En viktig och central del i det nya Stadsbiblioteket är Barnens bibliotek på alla språk. Vi har redan i dag en unik samling medier från hela världen och en samlad språk- och kulturkompetens hos våra medarbetare som inte finns någon annanstans. Ett bibliotek för barnens alla språk skapar möten mellan olika kulturer, främjar läs- och språkutveckling, utforskar språk och uttryck tillsammans med barnen, stärker självkänsla och identitet. I det nya biblioteket sätter vi samman alla dessa resurser för att skapa förutsättningar för ett alldeles nytt och outforskat erbjudande till barn i ett Stockholm präglat av mångfald och mång sidighet. Ett bibliotek för barnens alla språk skapar möten mellan olika kulturer, främjar läs- och språkutveckling, utforskar språk och uttryck tillsammans med barnen, stärker självkänsla och identitet. Ett bibliotek på barnens alla språk arbetar också med ett vidgat textbegrepp, med kroppens språk och med olika sätt att uttrycka sig själv och sin syn på världen. Det nya barn biblio teket ska med sin särskilda mångspråkiga profil vända sig till barn fram för allt i förskolan och skolan över hela staden. Samtidigt ska biblioteket fortsätta att vara ett spännande lokalt bibliotek, för alla barn i närområdet och deras vuxna. 4

5 Stadsbiblioteket är uppskattat för sitt djupa och breda mediebestånd. Internationella biblioteket är dessutom unikt i sitt slag. Ingen annanstans i Europa finns ett så stort och mångsidigt bestånd av medier på olika språk. Det är värden som är viktiga att bevara och vidareutveckla. Stadsbibliotekets arbete handlar i hög grad om att inspirera och bilda, med kopplingar mellan äldre och nyare litteratur, mellan samtida debatter och stora frågor och deras motsvarighet längre tillbaka i tiden. Men för att skapa större möjligheter än idag för att verkliga möten ska ske mellan medier och människor, mellan medier från olika tider och mellan människor och människor, behöver vi hitta logistiska och distributionsmässiga lösningar som gör att vi kan öka den publika ytan, utan att drastiskt minska på den faktiska tillgängligheten till medier. Nya medieformat och nya läs- och lärstilar är redan- och kommer alltmer att vara en del av Stadsbibliotekets vardag. En del av det som idag behöver hämtas fysiskt i magasin, kommer att finnas att ladda ner till närmsta dator, läsplatta eller telefon. En del av det som vi idag köper både på papper och i e-format, kommer sannolikt inom en snar framtid att enbart efterfrågas digitalt. Stadsbiblioteket är också många medarbetares arbetsmiljö. Att arbeta på bibliotek är varierat. Inte bara för att man ständigt möter olika människor, med olika frågor, i olika åldrar och med olika behov och önskemål. Också för att biblioteksverksamheten rymmer allt från att arrangera program till att sätta ämnesord på nya böcker, från att hjälpa människor att ladda ner textfiler till datorn till att ordna rim och ramsor för bebisar. Intern planering och externa möten, förvalta och utveckla, samarbete och egna uppdrag. Sådana förutsättningar 5

6 måste mötas av flexibla arbetsplatser. En hel del funktioner kan samutnyttjas. Många medarbetare tillbringar idag inte mer än någon timme om dagen vid dator och skrivbord. I så hög grad som möjligt ska därför dessa funktioner samutnyttjas. Arbetsplatserna ska kompletteras med rum för interna möten och möten med samarbetsparters och med smarta lösningar (olika sittmöbler, möjlighet till avskildhet när det behövs etc.) som främjar olika lärstilar även hos medarbetare. Det på alla sätt mång sidiga Stockholm ska synas också hos dem som arbetar på biblioteket. 1. Vision för Stockholms stadsbibliotek Stockholms stadsbibliotek är en del av Stockholms stad och av stadens vision I biblioteksplanen, Bibliotek i rörelse. Biblioteksplan 3.0 en strategisk plan för Stockholms bibliotek , är visionen konkretiserad utifrån bibliotekens förutsättningar och utmaningar. Biblioteken ska möta ett innovativt och växande Stockholm genom att främja bildning som ett medel mot rädsla och fördomar. I en stad som växer inte bara i antal utan också i kunskap, komplexitet och mångfald, är bibliotekens uppgift att nå fler men alltid utifrån den enskilda individens behov. Läsandet och möjligheterna till livslångt lärande ska öka. Teknikutvecklingen får inte bli ett hinder, därför ska biblioteken arbeta för att öka den digitala delaktigheten. Så mycket som möjligt ska göras i samverkan med andra för att få ut mer verksamhet, för att öka innovation och lärande eller för att öka intäkterna inom ramen för uppdraget. Stockholms bibliotek ska vara mångsidiga och upplevelserika. Alla bibliotek ska ha en hög kvalitet på sin verksamhet, många ska dessutom ha en särskild lokal- eller verksamhetsmässig profil. Bibliotekens innehåll, medierna och förmedlingen av dem, ska kännetecknas av både bredd och djup. Biblioteken ska finnas där Stockholmarna finns i sin vardag och vara öppna när Stockholmarna har tid att besöka dem. Stockholms bibliotek är medborgarnas bibliotek. Stockholmarna ska ställa höga krav på verksamheten och få veta vad de kan förvänta sig av den. 6

7 1.1 Verksamhetsidé för Stadsbiblioteket Stockholms stadsbibliotek ska inte bara ha ett internationellt bibliotek, det ska vara ett. En av utmaningarna i biblioteksplanen är formulerad så här: Stockholms stadsbibliotek ska inte bara ha ett internationellt bibliotek, det ska vara ett. Man kan vända på innebörden i den meningen och fråga sig: vad är ett svenskt bibliotek idag? I det nuvarande Stadsbiblioteket/Asplundhuset finns medier på svenska och på de så kallade skolspråken. Med något undantag, har den svensk med annan bakgrund än helsvensk, som kommer till biblioteket för att hitta läsinspiration eller fakta på alla sina språk, inte möjlighet att få sina behov tillgodosedda. På IB finns litteratur på mer än 120 språk, men inte på svenska. Nya svenskar kan hitta texter på sitt modersmål, men inte på sitt nya vardagsspråk. Det nya Stadsbiblioteket ska vara ett verkligt svenskt bibliotek genom att spegla och möta det mångspråkiga, mångkulturella och mångsidiga Stockholm. De två biblioteken blir tillsammans ett bibliotek som integrerar och skapar tillfällen för möten. Integrationen ska synas i utbudet av medier och aktiviteter, i lokalerna och i kompetensen hos bibliotekets medarbetare. Alla medarbetare ska kunna möta alla besökare, men genom ett arbetssätt som präglas av samarbete och delad kunskap, ska biblioteket kunna erbjuda varje användare både bredd och djup utifrån individuella behov och önskemål. Som besökare ska man kunna identifiera sig med bibliotekets medarbetare, språkligt, kulturellt men också, när ingen av detta är giltigt, utifrån en gemensam idé om att olikheter berikar och skapar mervärde. Medarbetarnas attityder, öppenhet och nyfikenhet är avgörande för att förverkliga det nya Stadsbiblioteket. Det ska synas att Stadsbiblioteket är ett mångspråkigt bibliotek: i information och skyltning, i utbud och verksamhet. Det ska också synas bland bibliotekets medarbetare, med en personalgrupp som speglar Sverige av idag med både språkkunskap och kulturell mångfald. Men den bärande tanken i biblioteket är det som är gemensamt och lika, mellan olika kulturer och mellan människor med skiftande erfarenheter och bakgrund. Biblioteket har sin bas i det mångspråkiga biblioteket för barn. Det ska präglas av nyfikenheten på det mångspråkiga och mångsidiga och utgå från den balans mellan trygghet och utmaning som är avgörande för alla barns möjligheter att lära och växa. Samma nyfikenhet och öppenhet för världen och för nya kunskaper och insikter ska vara en bärande och synlig del också i bibliotekets övriga verksamhet. 7

8 Programverksamhet som främjar och lockar till läsning och lärande och som möjliggör samtal, är prioriterat i det nya stadsbiblioteket. Rotundan ska även fortsättningsvis kunna fungera som plats för program och evenemang, men den behöver kompletteras med ytterligare någon eller några lokaler för den typen av aktiviteter. Ytor för program verk sam het ska vara multifunktionella, vilket betyder att de lätt ska kunna användas till annan verksamhet när inget program pågår. Det nya Stadsbiblioteket är profilerat både utifrån verksamhetsinriktning och av nödvändighet: mycket verksamhet ska rymmas på en begränsad yta. Barn är en särskilt prioriterad målgrupp, medan den mest intressanta verksamheten för ungdomar och unga vuxna snarare kommer att finnas och utvecklas på Medborgarplatsens bibliotek, några tunnelbanestationer bort. Den litteratur som av utrymmesskäl inte kan finnas direkt tillgänglig, ska vara enkel att nå genom ändamålsenlig logistik och effektiv distribution. Stadsbibliotekets berömda sagorum med målningen John Blund av Nils Dardel. Barnens stora betydelse och plats i biblioteket finns rotad i den nuvarande arkitekturen initierad av Valfrid Palmgren och fullföljd av Gunnar Asplund. Biblioteket ska bättre än idag svara mot de behov av rum för möten, för gemensamt lärande och för samtal om litteratur och läsande, som stockholmarna har. Ledorden här är största möjliga flexibilitet och stort fokus på samutnyttjande. En lokal som på förmiddagen välkomnar en förskolegrupp, ska enkelt kunna förvandlas till lokal 8

9 för 10-åringarnas bokklubb och därefter en plats för läxhjälp med volontärer. Strax innan biblioteket stängs för natten, används samma lokal för poesiuppläsning för en mindre publik. Det ställer höga krav på samband mellan olika funktioner och på högsta möjliga tillgänglighet till lokalerna. Delar av biblioteket ska kunna användas även på tider när större delen av verksamheten är stängd. Det gäller framför allt funktioner som grupprum och läsplatser. Det nya stadsbiblioteket ska bättre än idag kunna möta människors behov av att stanna länge. Man ska kunna sitta ner ensam eller tillsammans med andra för att läsa eller prata, strosa runt i byggnaderna, ta en fika, använda toaletter. Samtidigt är det ett bibliotek som i och med Citybanan blir ännu mer centralt. Det talar för fler, snabba besök. De ska främjas och underlättas genom enklast möjliga och effektiva logistik. 2. Avgränsningar från tidigare program för Nytt Stadsbibliotek En internationell tävling för ett nytt stadsbibliotek i Stockholm utlystes Utgångspunkten var att Gunnar Asplunds bibliotek från 1928 skulle fortsätta att vara en del av det nya stadsbiblioteket, medan det var upp till de tävlande huruvida man valde att bevara och integrera de tre så kallade lamellhusen eller inte. Till grund för tävlingen låg ett program för det nya stadsbiblioteket. Tävlingen vanns av den tyska arkitekten Heike Hanada som ritade byggnaden Delphinium fattades beslut om att inte gå vidare med det vinnande förslaget. Stadsbiblioteket saknar idag flera viktiga funktioner som kännetecknar ett samtida bibliotek. De behov som beskrevs i förstudier och i programmet för ett nytt stadsbibliotek är i huvudsak fortsatt giltiga. I syfte att få ett fördjupat och breddat underlag inför framtida beslut och inriktningar som berör stadsbiblioteket genomfördes en kundundersökning hösten Kundundersökningen visar att stadsbiblioteket både är ett lokalt bibliotek för dem som bor och arbetar i närområdet och ett bibliotek dit människor kommer från andra delar av staden och länet. 42 % av dem som använder Stadsbiblioteket bor i Stockholm, utanför Norrmalms stadsdel, 33 % bor i Norrmalm. Av dem som besöker stadsbiblioteket är 33 % studerande på olika nivåer (för enbart IB är motsvarande siffra betydligt lägre, där uppger 16 % att de är studerande). Många besökare använder också andra bibliotek i Stockholm och i länet. Det som fram för allt skiljer stadsbiblioteket från andra bibliotek är, i besökarnas ögon, ett större utbud av medier. Man uppskattar 9

10 också de generösa öppettiderna och tillgången till läsplatser. Många nämner också atmosfären i fram för allt Gunnar Asplunds byggnad, arkitekturen och den särskilda stämning som uppstår i huset. Det man fram för allt saknar på Stadsbiblioteket är tillgång till grupprum, varierande läs- och studieplatser, café och toaletter. Det är behov som i hög grad stämmer överens med dem som beskrevs i programmet för det nya stadsbiblioteket I programmet för det nya stadsbiblioteket beräknades behovet av ytor till totalt cirka kvm. Förutsättningarna nu är betydligt mindre ytor. Ledorden är därför yteffektivisering och högsta möjliga flexibilitet för att möjliggöra varierad användning av lokalerna under olika delar av dagen. Andra avgränsningar: I programmet från 2006 beskrevs hur medier inom olika ämnesområden delades upp i olika zoner. Till varje sådant område knöts en rad kringfunktioner som ytor för program, grupprum och utställningar, presenterat med blomman Rum i rummet Mötesplatsen Publika PC Samlingar Infopunkter Arbetsplatser Infopunkter Grupprum Samlingar Exponerade Ämnesområde Studieplatser Utställningar Programyta Samlingar Läsmiljöer Sökstationer Kreativt rum I det här förslaget utgår vi från att den typen av funktioner samutnyttjas. Antalet sitt- och läsplatser och grupprum är färre jämfört med Ytorna för medier ökar inte vilket viss mån kan kompetenseras genom effektiv logistik och distribution. Två barnbibliotek; Barnens berättarbibliotek och Barnens upptäckarbibliotek fanns med i programmet I det här förslaget beskriver vi i stället ett bibliotek för barn med fokus på mångspråkighet och möten mellan olika kulturer och erfarenheter. 10

11 Verksamhet för ungdomar/unga vuxna, vid sidan av den del som handlar om stöd för studier och lärande av olika slag, föreslår vi att Stockholms stadsbibliotek utvecklar vid Medborgarplatsens bibliotek. I det här förslaget finns ingen restaurang med. Caféverksamhet finns redan idag på Stadsbiblioteket och den bör finnas kvar och utvecklas. I programmet för nytt stadsbibliotek ingick även ytor för Uppdragsenheten, stadsbibliotekariens stab, Marknadsenheten och Virtuella enheten. I det här förslaget har vi enbart utgått från den verksamhet som idag bedrivs på Stadsbiblioteket, Internationella biblioteket och Regionbibliotek Stockholm. Regionbiblioteket arbetar med verksamhetsutveckling vid biblioteken i Stockholms län genom att driva projekt, bygga nätverk, arrangera utbildningar etc. 3. Bibliotek för lärande och läsande Bibliotek är viktiga resurser för människors livslånga lärande. I en stad som växer, inte bara i antal utan också i kunskap, komplexitet och mångfald ökar behovet av bildning som ett medel mot rädsla och fördomar. Varje bok har sin läsare. Det gäller bara att de finner varandra, boken och läsaren. Bibliotekens utmaning är att hitta kopplingarna och sammanhangen, att introducera det oväntade, det man inte omedelbart hittar. Det finns all anledning att tro att människors sätt att läsa och lära kommer att förändras i takt med att tekniken utvecklas och möjligheterna att ta till sig text, information och upplevelser blir fler och mer varierade. Stadsbiblioteket möter människors behov av lärande och läsupplevelser med en kombination av rätt medier till varje användare, anpassade, flexibla och tillgängliga lokaler och medarbetarnas kompetens som ska kännetecknas av lyhördhet, kunskap och professionalitet. 11

12 Programverksamheten på Stadsbiblioteket har utvecklats mycket under de senaste cirka 5 åren. En spännande och angelägen programverksamhet gör biblioteket mer mångsidigt och upplevelserikt. Den bidrar till att levandegöra våra medier, till att sätta författarskap och idéer i ett sammanhang och till att peka på samband mellan dåtid, samtid och framtid. För att skapa fördjupade upplevelser och utveckla nya former av förmedling arbetar vi ofta tematiskt och i längre programserier. Programverksamheten är uppskattad och en viktig del av bibliotekets verksamhet. Samtidigt har den bidragit till att tydliggöra hur vi idag fyller biblioteket med verksamhet som husen bara nästan klarar av. Det uppstår krockar mellan programverksamhet och den besökare som kommer för att låna en bok eller ställa en fråga. Krockarna kan ibland vara kreativa och roliga, men ofta präglas de mer av irritation och frustration när besökarnas olika behov av biblioteksverksamhet ställs emot varandra. 3.1 Rum för lärande Antalet platser för enskilda studier är oförändrat i det nya stadsbiblioteket jämfört med idag. Däremot ökar vi antalet sitt- och läsplatser för en mer varierad användning av biblioteket och för att möta olika användares olika sätt att lära och läsa. För att möta behovet av rum för samtal, för till exempel läsecirklar eller grupparbeten, ska det nya biblioteket utökas med cirka rum. Samtliga rum är i huvudsak avsedda för publik användning, men de kan också användas för internutbildning och interna möten. De mindre rummen för upp till 15 personer behöver till skillnad från det större, inte ha något direkt samband till det publika biblioteket. Se vidare i funktionsprogrammet. 12

13 3.2 Rum för program och evenemang Stadsbibliotekets programverksamhet ska kunna bedrivas både i det öppna biblioteket för att locka fler besökare och för att inspirera till det oväntade och mer avskilt och slutet. De program som Stadsbiblioteket erbjuder, eller möjliggör för andra att genomföra, har alltid en koppling till bibliotekets uppdrag att främja lärande och läsning. Det är därför en poäng att en hel del av dem äger rum i det öppna biblioteket och på så sätt stärker och tydliggör verksamhetsidén. Större evenemang lockar många. För den typen av program behövs en fast, men flexibel, scen som även kan fylla andra funktioner, till exempel fungera som exponeringsyta när inget program pågår. De senaste åren har Rotundan fungerat som plats för denna typ av program. Det ska den delvis fortsätta att göra. Programytorna behöver dock kompletteras med en multifunktionell samlingssal med plats för cirka 200 personer och fullt utrustad med modern AV-teknik. Den multifunktionella samlingssalen skulle då ersätta befintlig aula, som ligger i fastigheten Odengatan 61. En typ av program som blir allt vanligare är debatter och samtal av olika slag. De kan antingen vara helt öppna eller bygga på en introduktion i ett ämne eller en fråga som följs av en gemensam diskussion eller reflektion. Programmen kräver en scen som är enkel att möblera och förändra. Mindre program pågår dagligen, ofta flera gånger varje dag, i biblioteket. De kan arrangeras av biblioteket, men ofta av någon annan. Det kan vara bokpresentationer av bibliotekets medarbetare, en skolklass som läser dikter eller debatterar, ett förlag som 13

14 presenterar sin utgivning eller kanske några politiker som ger sin syn på en aktuell fråga. Programmen äger rum i olika delar av biblioteket i caféet, i anslutning till våra lyriksamlingar eller kanske till och med utomhus på sommaren. Vid något tillfälle varje år anordnar vi en festival eller ett annat större evenemang som tar hela biblioteket i anspråk. Vid sådana tillfällen pågår en mängd olika programpunkter samtidigt som biblioteket fylls av musik, samtal och mingel. 3.3 Rum för Barnens bibliotek på alla språk Barnens bibliotek välkomnar alla barn från nyfödda till yngre tonåren. Här får barnen möta böcker på alla sina språk. Barnens bibliotek är inbjudande, stimulerar fantasi och lust att läsa och lära. Barnavdelningen får ta plats. Det ska märkas att barn är viktiga på Stadsbiblioteket. De lokaler och ytor som planeras med utgångspunkt i barnens behov ska även kunna fungera för andra grupper av användare under tider när där inte pågår verksamhet med, för och av barn. En viktig utgångspunkt för planeringen av barnens bibliotek är att barnen ska ha möjlighet att påverka utformning och verksamhet inte bara en gång. Det ställer krav på lokaler som medger förändring av funktion och inredning. Nya tankar och nya barn ska kunna sätta sin prägel på biblioteket. Två sagorum som rymmer grupper på upp till 30 personer behövs. Rummen fungerar också som scener vid program. När där inte pågår verksamhet är rummen platsen för barnens egen teaterlek med utklädningskläder och annan rekvisita. Ett rum av klassrumsstorlek används för skapande verksamhet, där finns diskbänk och förråd med 14

15 plats för olika typer av material. Vi har Luma biblioteks grupprum/lab som förebild för detta. I direkt anslutning ska finnas ett mindre rum (halvklasstorlek) med pentry. Behov finns av kapprum, barnvagnsparkering, möjlighet att värma mat, koka kaffe och äta egen matsäck. I biblioteket ska finnas generösa utställnings- och exponeringsytor både för sådant som barnen själva har skapat och för andra utställningar. Där ska finnas sittplatser av alla typer; vanliga bord och raka stolar, sköna fåtöljer, plats att ligga eller halvligga och platser för små barn att krypa. De olika utrymmena måste tillåta en mycket hög grad av flexibilitet. Det ska snabbt gå att ställa om från ett bebisbokprat till en förskolegrupp som målar, från en skolklass som berättar för varandra till en skrivarcirkel med ett mindre antal deltagare. Här följer en beskrivning av hur utrymmena kan användas under olika tidpunkter på dagen och för olika målgrupper. Från och med sen eftermiddag/tidig kväll kan lokalerna sedan vara tillgängliga för programverksamhet, cirklar och möten för andra målgrupper än barn. De minsta barnen och deras föräldrar: Flera gånger varje dag erbjuder biblioteket återkommande program såsom rim och ramsor, sångstunder och bokprat med bebisar. Grupperna består av upp till 15 barn och deras vuxna. Cirklar arrangeras för föräldrar med små barn, exempelvis läsecirklar. Då samtalar föräldrarna och dricker kaffe samtidigt som barnen finns intill. Alla dessa aktiviteter kan pågå samtidigt. För de här besökarna är det viktigt med mjuka och barnvänliga material, krypvänliga golv. Det är också avgörande med skötrum, plats för barnvagnar och möjlighet att värma medhavd mat. 15

16 I biblioteket ska finnas hyllor och bilderbokstråg och möjlighet till exponering på låg höjd. Förskolan och 6-årsgrupper: Biblioteket ska kunna ta emot upp till 15 grupper från förskola och skola under en dag. De flesta grupperna kommer från förskolan på förmiddagen. En grupp kan bestå av barn. Man kommer för att låna och lämna böcker men också för att lyssna och berätta, skapa och agera. De här besökarna behöver tillgång till sagorum och till rum för skapande. Barnen ska kunna äta medhavd matsäck. I biblioteket ska miljön stimulera fantasi, lek och upptäckarlust. Där ska finnas flexibla utställningsytor. Där ska finnas sköna läsplatser, bord att arbeta vid och IT-platser. Där ska finnas bokhyllor, bilderbokstråg och exponeringshyllor. 16

17 Skolklasser: Varje dag tar biblioteket emot klasser från skolorna. Upp till tre grupper från skolan ska kunna vara i biblioteket samtidigt. Eleverna får visning och lästips och arbetar ibland med uppgifter. I biblioteket behövs IT-platser men också platser för laptops. Där ska finnas plats för olika lärstilar; bord där man kan sitta och skriva, rita och arbeta, enskilt eller i grupp. Där ska också finnas sköna läsfåtöljer och ställen att ligga eller halvligga. Där ska finnas hyllor och exponeringshyllor. Där ska finnas ytor för elevernas egna utställningar. Barnens eftermiddagsbibliotek och lovaktiviteter: Varje eftermiddag ska biblioteket kunna arrangera läseklubbar, skrivar grupper och olika verkstäder för barn i skolåldern. Deltagarna ska kunna träffas, skriva, läsa och samtala i mindre och ostörda utrymmen. De ska också kunna äta mellanmål. I biblioteket ska barnen kunna läsa, umgås, prata med varandra, spela olika typer av spel. Barnen ska kunna lämna avtryck på olika sätt meddelanden, affischer, lästips, utställningar. Det ska finnas hyllor för böcker och tidskrifter, musik och multimedia och gott om exponeringshyllor, för att främja inspiration och läslust. På loven fylls biblioteket av barn som deltar i dataspelsdagar, serieverkstad eller t ex bokkollo. 17

18 4. Medier Fri tillgång till medier och information är yttrande- och tryckfrihet i praktiken. Den begränsning som antalet kvadratmeter utgör, ska kompenseras med enkel och effektiv logistik och distribution. En del av de medier som efterfrågas mer sällan kommer inte att finns på Stadsbiblio teket, men det ska vara lätt och självklart att beställa dit dem. Stockholmarnas utbildningsnivå är idag generellt sett högre än tidigare, samtidigt som Stockholm blir allt mer segregerat. Människor har olika förutsättningar, ekonomiskt och socialt, att ta del av vad staden har att erbjuda. Bibliotekets roll att främja delaktighet och inkludering blir därför ännu viktigare, för att inte klyftorna ska öka ytterligare. Bibliotekens utbud ska präglas av kvalitet och allsidighet. Detta innebär att man som användare ska hitta det breda, det smala och det efterfrågade. Inköp och urval ska ske med användaren i fokus. Stadsbiblioteket har en särställning bland biblioteken i Stockholm på grund av mediebeståndets bredd och djup och de stora samlingarna på över 100 olika språk. Den särställningen ska vidmakthållas och utvecklas både genom att den som kommer till Stadsbiblioteket får tillgång till ett stort och varierat utbud, men också genom att Stadsbiblioteket är en resurs för hela staden. I rollen som informations- och lånecentral är Stadsbiblioteket dessutom en tillgång för övriga länet och landet. För många böcker i för trånga rader skymmer sikten för varandra. Bara bokryggar lockar endast den som vet precis vad han eller hon söker. För att locka till läsning och inspirera till nya upptäckter behöver det finnas luft kring medierna. Oavsett målgrupp eller medietyp bör 20 % av utrymmet för media utgöra exponeringsyta. Stadsbibliotekets medier ska finnas i ett sammanhang. Många stockholmare läser på fler språk än ett, kanske läser man skönlitteratur på modersmålet och facklitteratur på svenska eller engelska, kanske varvar man läsning på flera olika språk beroende på olika professionella och privata behov. I så stor utsträckning som möjligt ska exponering och placering av bibliotekets medier underlätta för alla att hitta till sina olika alternativa språk. Den som är intresserad av litteratur på ett visst språk kunna få en överblick över hela utbudet, oavsett genre. På barnavdelningen ska alla barnmedier på alla språk finnas samlade. Tidskrifterna förs ihop med sina respektive ämnen. Det är särskilt viktigt inom ämnesområden där en stor del av forskning och nya rön presenteras i tidskriftsartiklar. Mer allmänna och populära tidskrifter ska finnas samlade i anslutning till entré, café och dagstidningar. 18

19 4.1 E-medier och ny tekniks möjligheter Medielandskapet förändras snabbt. I Sverige har nu försäljningen av e-böcker börjat ta fart. Det händer mycket och det händer snabbt. E-bokslånen vid Stockholms stadsbibliotek står idag för cirka sju procent av lånen. För tre år sedan var den siffran en procent. Vår bedömning är trots det att utlåningen av fysiska medier kommer att vara konstant under en lång tid framåt. Utlåningen av e-medier ökar visserligen kraftigt, om än från en låg nivå. Men svenskan är ett litet språk område. Det är knappast kommersiellt intressant för förlagen att satsa på digitalisering i stor skala, av titlar som är några år gamla. Samma sak gäller för flertalet av de språkområden som finns representerade på Internationella biblioteket. Det är utifrån den analysen som vi har bedömt behovet av hyllor, självbetjäning och logistik. När verkliga förändringar sker som påverkar bibliotekets mediebestånd, ska ytor kunna omvandlas från medieförvaring till andra publika funktioner. IT kommer framöver i allt större utsträckning att genomsyra alla bibliotekets tjänster och all verksamhet. Det handlar om allt från logistik och smarta betalningslösningar till erbjudanden och tjänster i det fysiska rummet som informerar, inspirerar och involverar bibliotekets användare. Stadsbiblioteket ska ta tillvara och utveckla de möjligheter som utvecklingen av det digitala i det fysiska ger. Det handlar bland annat om digital skyltning och navigering, om intelligenta hyllor som samspelar med användaren i valet av litteratur. Det handlar också om bibliotekets möjligheter att öka digital delaktighet genom att introducera och i något fall även låna ut redskap som datorer, surfplattor och spel. Som besökare på biblioteket ska man dessutom kunna ladda ner e-medier, lyssna på ljudböcker och musik direkt på plats, i 19

20 ljudduschar eller specialdesignade möbler. Man ska kunna bidra med egenproducerat material och tillgängliggöra det för flera i biblioteket. Stadsbiblioteket ska utformas så att det är enkelt att anpassa utbudet till de nya möjligheter som tekniken alldeles säkert kommer att ge, men som vi nu har svårt att förutse. 4.2 Medielogistik En fungerande, effektiv och enkel cirkulation och logistik är avgörande för tillgängligheten i det nya stadsbiblioteket. Det kräver ett driftssäkert sorteringsverk med hög kapacitet och med möjlighet till hög grad av automatisk sortering av medier. Tiden från det att en bok återlämnas till att den finns tillgänglig för nya läsare ska vara så kort som möjligt. Att minimera antalet omlastningar från återlämning till hylla är också viktigt ur arbetsmiljösynpunkt. Sorteringsverket i det nya stadsbiblioteket ska ha inkast både för besökarnas och för personalens användning. För besökare ska två inkast finnas, placerade i närheten av varandra. Sorteringsverket ska klara av att transportera medier mellan olika plan. Det är dessutom önskvärt att möjlighet finns till återlämning på mer än ett plan. Det finns behov av sortering i 53 fack, fördelade på två plan. Det sorteringsverk som installerades på Stadsbiblioteket 2013 är konstruerat på ett sådant sätt att det kan flyttas till annan plats i lokalerna. Sorteringsverket ska ha samband med vaktmästeri och arbetsplatser där medier som ska skickas iväg till andra bibliotek hanteras, samt till lastkaj. Det ska finnas en enkel logistik mellan magasin, sorteringsverk och huvudsaklig mediehantering. En del av magasinet ska vara öppet och därmed direkt tillgängligt för bibliotekets besökare. Den internationella lånecentralen hanterar en stor mängd medier varje dag för vidare transport till andra bibliotek i staden, länet och landet. Dessutom sker en omfattande transport av medier mellan de olika biblioteken inom Stockholms stadsbibliotek. 20

21 För hantering av transport och vidare logistik inom biblioteket behövs praktiska, ergonomiska och enkla lösningar. Medier som hanteras samtidigt bör i så stor utsträckning som möjligt finnas samlade, det gäller inte minst medier på andra språk än svenska. Antalet omlastningar av medier från en bokvagn till en annan på väg till eller från hyllan, ska vara så få som möjligt. Det nuvarande magasinet i Asplundhuset behöver åtgärdas på grund av radon, mögel och fukt. Under förutsättning att de renoverade magasinen kan hålla hög standard vad gäller ljus, ljud, ergonomi och arbetsmiljö i övrigt, så bör de rymma samtliga medier som ska finnas i magasin, men ändå i samma byggnad som biblioteket. För de delar av nuvarande magasin i Asplundhuset som eventuellt inte behöver användas för medieförvaring, kan annan användning föreslås. 5. Övriga funktioner 5.1 Arbetsplatser Funktionsarbetsplatser för medarbetare och chefer ska huvudsakligen finnas samlade i någon av byggnaderna. De allra flesta medarbetare tillbringar bara en liten del av sin arbetstid vid ett skrivbord. Därför kan arbetsplatser i de flesta fall delas. Samtidigt är det av största vikt att tillgången är avvägd på ett sätt som minimerar risken för att onödig tid läggs på att leta efter ledigt utrymme. Så kallade semi-publika arbetsplatser ska finnas på olika platser i direkt anslutning till publika ytor. Här ska medarbetarna kunna gå De allra flesta medarbetare tillbringar bara en liten del av sin arbetstid vid ett skrivbord. 21

22 undan för att lösa någon uppgift, ensam eller tillsammans med en kollega eller en besökare. Det ska även finnas enskilda arbetsplatser, framför allt för IB, för katalogisering/inköp. För att funktionsarbetsplatser ska fungera fullt ut behöver dessa kompletteras med mötesrum/ samtalsrum samt telefonrum/hytt. I nästa skede definieras vilka olika typer av funktionsarbetsplatser som krävs. Till arbetsplatserna ska finnas stödfunktioner som kapprum, postfack, toaletter, paus/lunchrum, kopieringsrum, Varje dag hanteras en stor mängd medier, dels sådant som kommer till biblioteket, dels medier som ska skickas till andra bibliotek i staden, länet och landet. All mediehantering bör kunna samordnas i en process och på en plats. Denna skulle kunna outsourcas i sin helhet på samma sätt som gjorts idag för Asplundhusets sändningar. Vaktmästeriet sköter detta idag, liksom programmering av passerkort och viss annan säkerhetshantering. 5.2 Godsmottagning/service En gemensam lastkaj för transporter och leveranser till och från biblioteket ska finnas i direkt anslutning till godsmottagning, vaktmästeri och sorteringsverk liksom idag. Här ska också finnas utrymme för sortering av medier för vidare transport in i byggnaden eller ut till andra bibliotek i staden, länet och landet. Se även mediehantering under Miljöstation/Sophantering En miljöstation ska finnas för hantering av grovsopor. Den utrustas enligt riktlinjer för Stockholms stads miljöpolicy. 5.4 Tekniska utrymmen I samråd med FSK får man se över de tekniska lösningarna för uppdatering till dagen energikrav etc. Detta kan ställa andra krav på tekniska utrymmen som vi i denna studie förutsätter klarar sig inom befintliga ytor. Rev / Johanna Hansson, Anne-Marie Evers Rev / Anne-Marie Evers 22

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Mediepolicy 2013-2014

Mediepolicy 2013-2014 Mediepolicy 2013-2014 Mediepolicyn vänder sig i första hand till Nackas invånare men har också till uppgift att fungera som riktmärke för mediearbetet inklusive fjärrlån på biblioteken. Revidering sker

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Lokalprogram för. Nytt Stadsbibliotek. i Stockholm. del 2 (2) (del 1: Program för Nytt Stadsbibliotek)

Lokalprogram för. Nytt Stadsbibliotek. i Stockholm. del 2 (2) (del 1: Program för Nytt Stadsbibliotek) Lokalprogram för Nytt Stadsbibliotek i Stockholm del () (del : Program för Nytt Stadsbibliotek) Stockholms stadsbibliotek Stockholms Kulturförvaltning Februari 006 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 0 5

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka PROGRAM/PLAN Medieplan för biblioteken i Dokumentets syfte Medieplanen har till uppgift att fungera som riktmärke för mediearbetet inklusive fjärrlån på biblioteken Dokumentet gäller för Biblioteken i

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Jönköpings Stadsbibliotek

Jönköpings Stadsbibliotek Jönköpings Stadsbibliotek 1 Foto: Magdalena Angslycke Jönköpings stadsbibliotek invigdes 1969. Arkitekterna Jan Wallinder och Johan Hedborg ritade en vacker och funktionell byggnad, som tar vara på ljuset

Läs mer

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor.

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor. Innehållsförteckning Trollhättans stads vision och grundläggande värderingar 3 Uppdrag 3 Styrdokument 3 Biblioteksverksamhetens vision och inriktningsområden 4-5 Stadsbibliotekets framtida utveckling 6

Läs mer

Verksamhetsidé för Solkattens förskola

Verksamhetsidé för Solkattens förskola Verksamhetsidé för Solkattens förskola VERKSAMHETSIDÉ Solkattens förskola är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. En välkomnande förskola som genomsyras

Läs mer

Mediepolicy

Mediepolicy PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Mediepolicy 2016 2018. Örebro stadsbibliotek Örebro kommun 2016-09-21 Km 235/2016 orebro.se 2 MEDIEPOLICY 2016-2018 PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Hansson Annika Strömberg Datum 2014-04-01 Diarienummer KTN 2015-0276 Kulturnämnden Bibliotekplan för Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

Mitt i City förskolor

Mitt i City förskolor K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Giltig fr.o.m..2010-01-01 Mitt i City förskolor Ingress Varje barn har rätt att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och ständigt uppmuntras och stärkas

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Verksamhetsplan. Läsåret Förskolan Lillåsen

Verksamhetsplan. Läsåret Förskolan Lillåsen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan Läsåret 2013-2014 Förskolan Lillåsen 1 Inledning Förskolan Lillåsen består av två avdelningar, en grupp med barn i ålder 1-3 år och en grupp med barn i ålder 3-5 år.

Läs mer

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012 Datum: 1114 Sida: 1 (9) Enkät Mariestads Stadsbibliotek 12 Mariestads Stadsbibliotek fick i uppdrag av kulturnämnden att göra en enkät om bibliotekets verksamhet. Enkäten fanns på biblioteket samt kommunens

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Framtidens barnbibliotek

Framtidens barnbibliotek Framtidens barnbibliotek Samtidighet Delaktighet Ömsesidighet Tankar och synpunkter från verksamma inom Kalmar läns barnbibliotek Process startad 5 oktober 2009, fortsatt 2 februari 2010 Region Kalmars

Läs mer

Biblioteken på Gotland. Handlingsplan för mångfald

Biblioteken på Gotland. Handlingsplan för mångfald Biblioteken på Gotland Handlingsplan för mångfald 2016-02-05 1 Visionsmål, bibliotekslagen och Region Gotlands likabehandlingspolicy Biblioteken på Gotland är angelägna och tillgängliga för alla. De bidrar

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor

Verksamhetsplan för Malmens förskolor Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 1-5 år Kullerbyttan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Välkommen till Norrköpings kommunala förskola I Norrköpings förskolor är alla välkomna. Alla barn har rätt att möta en likvärdig förskola

Läs mer

Arbetsplan Äppelbo förskola

Arbetsplan Äppelbo förskola Arbetsplan 2016-2017 Äppelbo förskola 1 Vår syn på uppdraget Vi ser ett barn med stor kompetens, ett barn som vill och kan. Vi ser ett barn som utforskar och undersöker omvärlden och som lär i samspel

Läs mer

Samspela med politiken en långsiktigt hållbar agenda. Inga Lundén, Kompobib 2020, Eskilstuna 16.1.2012

Samspela med politiken en långsiktigt hållbar agenda. Inga Lundén, Kompobib 2020, Eskilstuna 16.1.2012 Samspela med politiken en långsiktigt hållbar agenda Inga Lundén, Kompobib 2020, Eskilstuna 16.1.2012 Försök till Taxonomi för samspel med politiken 1.Politiken lägger mål utifrån sin traditionella uppfattning

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för medier

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för medier VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2016-02-01 DNR KN 2016.005 MARIE GUSTAVSSON SID 1/1 SCHEF 08-587 853 45 MARIE.GUSTAVSSON@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinjer för medier Förslag till

Läs mer

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden Biblioteksplan 2016-2018 Antagen i Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-02 Innehåll Bakgrund 3 Biblioteken i Östersunds kommun 4 Det tillgängliga biblioteket 5 Samverkan 6 Fokusområden 7 Litteratur och läsning

Läs mer

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför.

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför. 1 Inledning 1.1 VISION, VÄRDEGRUND OCH VERKSAMHETSIDÉ Lindängenbiblioteket ska vara en attraktiv mötesplats som tidigt bygger relationer med närområdets medborgare och stödjer dessa till lärande, utveckling

Läs mer

Kvalitetsgaranti Öppna förskolan

Kvalitetsgaranti Öppna förskolan ÖPPNA FÖRSKOLAN Sid 1 (6) Giltig 2015 Genom öppna förskolan erbjuds familjer möjlighet att möta andra föräldrar och barn. Här erbjuds en planerad pedagogisk och social verksamhet vars innehåll påverkas

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S)

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S) MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Kommunikation och områdesarbete 2012-04-18 Referens Lena Hellström Dag och tid Onsdag den 18april 2012 Plats Närvarande Alby bibliotek Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson

Läs mer

Resultat brukarundersökningen hösten 2010

Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Om du tänker på bemötandet i stort. Hur nöjd är du då med personalens bemötande? Bemöter personalen dig lika bra som du hoppades? Tänk dig ett perfekt bemötande.

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

ENTRÉ OCH CAFÉ ENTRÉ (gemensam) NYHETSTORG med dagstidningar, tidskrifter, Utställningsyta etc LÄS- OCH SKRIVSTUDIO

ENTRÉ OCH CAFÉ ENTRÉ (gemensam) NYHETSTORG med dagstidningar, tidskrifter, Utställningsyta etc LÄS- OCH SKRIVSTUDIO KTH-A åk2 ht09 PSP 090925 BILAGA 1 LOKALPROGRAM TULLINGE IDEA STORE YTSAMMANSTÄLLNING ENTRÉ OCH CAFÉ ENTRÉ (gemensam) NYHETSTORG med dagstidningar, tidskrifter, Utställningsyta etc CAFÉ / KÖK TOALETTER

Läs mer

Biblioteksplan för Malmö stad

Biblioteksplan för Malmö stad Biblioteksplan för Malmö stad 2011-2014 Inledning Ett fritt meningsutbyte och en fri och allsidig upplysning är en förutsättning för ett fritt och demokratiskt samhälle. Biblioteken är som garanter för

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Björkbacken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Program för. Nytt Stadsbibliotek. i Stockholm. del 1 (2) (del 2: Lokalprogram för Nytt Stadsbibliotek )

Program för. Nytt Stadsbibliotek. i Stockholm. del 1 (2) (del 2: Lokalprogram för Nytt Stadsbibliotek ) Program för Nytt Stadsbibliotek i Stockholm del 1 (2) (del 2: Lokalprogram för Nytt Stadsbibliotek ) Stockholms stadsbibliotek Stockholms Kulturförvaltning Februari 2006 1 Program för Nytt Stadsbibliotek

Läs mer

Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019

Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019 DNR:KN 506/2014 SID 1(14) Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019 PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(14) Helsingborgs stads

Läs mer

Älvsjö Öppna förskola

Älvsjö Öppna förskola K V A L I T E T S G A R A N T I Älvsjö Öppna förskola Sid 1 (5) Öppna förskolan är öppen på heltid, med en heltidsanställd förskollärare och en på 80 %. Ledningen utgörs av förskolechef inom Solbergaskogens

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Tillsammans är vi starkare

Tillsammans är vi starkare Tillsammans är vi starkare 1 Innehåll Verksamhetschefen har ordet 4 Nuläge 7 Pysslingen Förskolors kultur 10 Förskolans framtid 15 Barnsyn 16 Lärmiljöer 21 Vår tjänst 23 Utvecklingsinriktade ledare 25

Läs mer

Gemensamt för all biblioteksverksamhet i kommunen är, enligt Bibliotekslag SFS 2013:801, uppdraget:

Gemensamt för all biblioteksverksamhet i kommunen är, enligt Bibliotekslag SFS 2013:801, uppdraget: Biblioteksplan för Aneby kommun 2016-2020 Antagen av kommunstyrelsen 2016-12-05 170 17 Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Biblioteksplanen för Aneby

Läs mer

[Document::Title] Program för biblioteksverksamheten i Tranås kommun

[Document::Title] Program för biblioteksverksamheten i Tranås kommun Sida 1 (7) Förvaltning: [Metadata::Ansvarig förvaltning] Ansvarig: [Metadata::Ansvarig avdelning/sektion/skola] Dokumenttyp: [Document::DocumentType] Diarienummer: [Metadata::Diarienummer] Beslutat av:

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Medborgardialog Sjöbo bibliotek

Medborgardialog Sjöbo bibliotek Medborgardialog Sjöbo bibliotek 1 Hur gammal är du? Namn Antal % Yngre än 15 11 13,8 16-20 4 5 21-30 4 5 31-40 9 11,2 41-50 11 13,8 51-60 18 22,5 61-70 13 16,2 71-80 7 8,8 Äldre än 80 3 3,8 Total 80 100

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013.

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013. Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013 Januari 2014 Syftet med enkäten har varit att ta reda på vad våra besökare vid biblioteken

Läs mer

Stenhamra och Drottningholms förskolor. Arbetslaget är navet i förskolans utveckling!

Stenhamra och Drottningholms förskolor. Arbetslaget är navet i förskolans utveckling! PEDAGOGISK PLATTFORM Stenhamra och Drottningholms förskolor Arbetslaget är navet i förskolans utveckling! Vad är viktigast för kvalitet i förskolan? I vår enhet har vi barnet i fokus vilket innebär att

Läs mer

Medieplan på Rinkeby bibliotek

Medieplan på Rinkeby bibliotek Medieplan på Rinkeby bibliotek 1. Beskrivning av nuläget. I Rinkeby bodde 2003 16 053 människor, fördelat på 5 099 hushåll, varav 67 % med utländsk bakgrund, i Tensta 17 463, varav 61% med utländsk bakgrund.

Läs mer

Kvalitetsgaranti - Öppna förskolan

Kvalitetsgaranti - Öppna förskolan ÖPPNA FÖRSKOLAN Sid 1 (5) Giltig 2016 - E n m ö t e s p l a t s för f ö r ä l d r a r o c h små b a r n ( 0-5 å r ) so m t i l l sa m m a n s u t for skar världen, k ny t e r ny a soc i a l a ko n t a

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUN STUDIERESA 20 SEPTEMBER Politisk styrgrupp fastighetsfrågor

ÄNGELHOLMS KOMMUN STUDIERESA 20 SEPTEMBER Politisk styrgrupp fastighetsfrågor ÄNGELHOLMS KOMMUN STUDIERESA 20 SEPTEMBER 2017 Politisk styrgrupp fastighetsfrågor INNEHÅLL BAKGRUND 4 ÄNGELHOLMS STADSBIBLIOTEK 5 VARBERGS STADSBIBLIOTEK/KULTURHUS KOMEDIANTEN 7 HALMSTADS STADSBIBLIOTEK/KONSTHALL

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 2015-06-14 Till alla vårdnadshavare På Förskolan Vattentornet Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 Bakgrund Under året hösten 2013 och våren 2014 arbetade vi med att lära oss förstå hur man

Läs mer

Från gurkprickar till ljus och skugga! En pedagogistaberättelse

Från gurkprickar till ljus och skugga! En pedagogistaberättelse Från gurkprickar till ljus och skugga! En pedagogistaberättelse Vilka tankar hade pedagogerna i början? Vilka frågor kan man ställa i insamlandet för att få syn på barns nyfikenhet och intresse? Vad ser

Läs mer

Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm

Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm En dag i november 2015 lämnade delar ur personalen på Gagnefs kommunbibliotek Dalarna för att åka till huvudstaden och besöka Internationella biblioteket

Läs mer

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 Verksamhetsplan Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 1 1 Bakgrund 3 2 Vision 4 3 Verksamheten 5 3.1 Organisation... 5 3.2 Lokaler och bemanning... 5 3.3 Bibliotekssamarbete... 5 4 Verksamhetens

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

Vad är inte delaktighet?

Vad är inte delaktighet? Vad är delaktighet? Vad är inte delaktighet? Inte sedd och hörd Utanförskap Uteslutning Ej kunna påverka beslut som står fast Ej bli lyssnad på Stängt ej öppet för dialog Vad är inte delaktighet? Undanhållas

Läs mer

Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation

Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation 2012-12-07 1 Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation Språk och kommunikation Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människan sin

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av kultur- och fritidsnämnden , 81

FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av kultur- och fritidsnämnden , 81 Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2016-12-08, 81 Norrtälje kommuns biblioteksplan 2016-18 har tagits fram genom omvärldsanalys och vilar samtidigt på den samlade yrkeserfarenheten hos personalen, Norrtälje

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

IT-plan för Förskolan Äventyret

IT-plan för Förskolan Äventyret IT-plan för Förskolan Äventyret 2015-2016 Inledning Idag är multimedia ett självklart verktyg i vardagen, både på arbetet och fritiden, på samma sätt som papper, penna och böcker. Vi använder datorn både

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

MÅLBILDER FÖR LÄRMILJÖN I SKELLEFTEÅS GRUNDSKOLOR

MÅLBILDER FÖR LÄRMILJÖN I SKELLEFTEÅS GRUNDSKOLOR MÅLBILDER FÖR LÄRMILJÖN I SKELLEFTEÅS GRUNDSKOLOR Övergripande vision Flexibla lärmiljöer som optimerar lärandet, anpassade för framtiden i ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv Lärmiljö - definition

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010

TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010 TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010 BARNGRUPPEN BESTÅR AV: KANINGRUPPEN: Anki ansvarar för dessa barn. EKORRGRUPPEN: Elisabeth ansvarar för dessa barn. BJÖRNGRUPPEN: Monika ansvarar för dessa barn.

Läs mer

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan Strategi Program >> Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Biblioteksplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-02-25, 32 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och tidplan för denna

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten. Verksamhetsplan för förskolan. Solrosen 13/14

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten. Verksamhetsplan för förskolan. Solrosen 13/14 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Solrosen 13/14 1 Innehållsförteckning Kommunens vision... 3 Verksamhetsidé... 4 "Vision"... 5 Förskolans uppdrag...

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PEDAGOGISKA GRUND- VÄRDERINGAR I VETLANDA KOMMUNS FÖRSKOLOR

PEDAGOGISKA GRUND- VÄRDERINGAR I VETLANDA KOMMUNS FÖRSKOLOR PEDAGOGISKA GRUND- VÄRDERINGAR I VETLANDA KOMMUNS FÖRSKOLOR Pedagogiska grundvärderingar i Vetlanda kommuns förskolor Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Förskolans ledningsgrupp (2015-11-03) Gäller

Läs mer

På seminariewebben http://trangtihyllan.blogspot.com/ hittar du bland annat program och bilder från dagen.

På seminariewebben http://trangtihyllan.blogspot.com/ hittar du bland annat program och bilder från dagen. Rapport från Trångt i hyllan eller ett väl genomtänkt bestånd? ett seminarium om gallring Katrineholm 2 april 2009 På seminariewebben http://trangtihyllan.blogspot.com/ hittar du bland annat program och

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Storbrons Förskola

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Storbrons Förskola Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Storbrons Förskola 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD. Mölndal (reviderad augusti -16)

Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD. Mölndal (reviderad augusti -16) Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD Sörgårdens förskola Mölndal (reviderad augusti -16) Våra styrdokument FN: deklaration om de mänskliga rättigheterna FN:s barnkonvention Läroplanen för förskolan

Läs mer