Förnyat Stadsbibliotek i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förnyat Stadsbibliotek i Stockholm"

Transkript

1 Förnyat Stadsbibliotek i Stockholm Verksamhetsprogram

2 Förnyat Stadsbibliotek i Stockholm Verksamhetsprogram 2014 Det förnyade Stadsbiblioteket ska spegla och möta det mångspråkiga, mångkulturella och mångsidiga Stockholm. En central del av verksamhetskonceptet är ett nytt Barnens bibliotek på alla språk. Det Stadsbibliotek som vi beskriver i det här programmet är ett bibliotek där vi samordnar och utvecklar den verksamhet som idag bedrivs dels i Gunnar Asplunds biblioteksbyggnad, dels i det så kallade Annexet (Internationella biblioteket). Inledning Det är något särskilt med Stadsbiblioteket. När vi frågar stockholmarna, säger de att de uppskattar ett rikt utbud av medier, kompetent personal och generösa öppettider. Men inte bara det. Många berättar också om atmosfären, rymd och arkitektur i världsklass, en alldeles särskild stämning som man längtar tillbaka till. Stadsbiblioteket/Asplundhuset är både ett lokalt bibliotek drygt 33 % av besökarna bor i Norrmalms stadsdel och ett bibliotek för alla Stockholmare, cirka 40 % av besökarna kommer resande från andra delar av staden och resten, mer än 25 % kommer från andra delar av regionen och landet och världen. De som besöker Internationella biblio teket (IB) har ofta rest längre. Över 50 % bor i Stockholm, men inte i Norrmalms stadsdel, även här kommer en fjärdedel av besökarna från platser utanför Stockholms stad. Det våra användare fram för allt saknar i dag är tillgång till grupprum, varierade läs- och studieplatser, ytor för evenemang och toaletter. 2

3 Stadsbiblioteket sett från Observatoriekullen. Foto: Olle Norberg Gunnar Asplunds biblioteksbyggnad från 1928 är världsberömd. Varje vecka kommer studiebesök med arkitektur- och biblioteksintresserade människor från hela världen. Och samtidigt är det ett vardagsbibliotek, en viktig plats för lärande och upplevelser, för nästan 3000 personer varje dag, sju dagar i veckan. Några år framåt i tiden är Citybanan färdigbyggd. Då kommer flödet av människor till och från arbete och studier öka ytterligare på och kring Odenplan. Stadsbibliotekets läge blir ännu mer centralt än idag. I närbelägna Hagastaden byggs för omkring nya bostäder och arbetsplatser. Stadsbiblioteket behöver rustas för att kunna ta emot ett ökat antal besökare och utveckla de värden som biblioteket tillför i området. Stadens utmaning är att se till att Stadsbiblioteket fortsätter att attrahera människor i lärande och människor som söker upplevelser kopplade till ord, text, berättelser samtidigt som man bevarar Asplundhusets kultur historiska värden och magiska atmosfär. Stadsbiblioteket ska vara en ikon mitt i samtiden i varje tid. Det Stadsbibliotek som vi beskriver i det här programmet är ett biblio tek där vi samordnar och utvecklar den verksamhet som idag bedrivs dels i Asplundhuset, dels i det så kallade Annexet (IB). Förutom publik biblioteksverksamhet i stadens regi, ryms här också en informations- och lånecentral med regionalt och statligt uppdrag kopplat till medier på andra språk än svenska. 3

4 Ledordet för den här förstudien är yteffektivisering och ytmaximering. Vi har gått runt i befintliga lokaler Asplundhuset och Annexet och frågat oss: Vilka ytor som idag är administrativa, skulle kunna bli publika? Vilka funktioner kan samordnas? Vilka ytor kan användas för olika målgrupper och olika behov under olika delar av dagen? Vilka samband är möjliga att skapa för att främja enklare logistik och ännu mer lustfyllt lärande och läsande? En viktig och central del i det nya Stadsbiblioteket är Barnens bibliotek på alla språk. Vi har redan i dag en unik samling medier från hela världen och en samlad språk- och kulturkompetens hos våra medarbetare som inte finns någon annanstans. Ett bibliotek för barnens alla språk skapar möten mellan olika kulturer, främjar läs- och språkutveckling, utforskar språk och uttryck tillsammans med barnen, stärker självkänsla och identitet. I det nya biblioteket sätter vi samman alla dessa resurser för att skapa förutsättningar för ett alldeles nytt och outforskat erbjudande till barn i ett Stockholm präglat av mångfald och mång sidighet. Ett bibliotek för barnens alla språk skapar möten mellan olika kulturer, främjar läs- och språkutveckling, utforskar språk och uttryck tillsammans med barnen, stärker självkänsla och identitet. Ett bibliotek på barnens alla språk arbetar också med ett vidgat textbegrepp, med kroppens språk och med olika sätt att uttrycka sig själv och sin syn på världen. Det nya barn biblio teket ska med sin särskilda mångspråkiga profil vända sig till barn fram för allt i förskolan och skolan över hela staden. Samtidigt ska biblioteket fortsätta att vara ett spännande lokalt bibliotek, för alla barn i närområdet och deras vuxna. 4

5 Stadsbiblioteket är uppskattat för sitt djupa och breda mediebestånd. Internationella biblioteket är dessutom unikt i sitt slag. Ingen annanstans i Europa finns ett så stort och mångsidigt bestånd av medier på olika språk. Det är värden som är viktiga att bevara och vidareutveckla. Stadsbibliotekets arbete handlar i hög grad om att inspirera och bilda, med kopplingar mellan äldre och nyare litteratur, mellan samtida debatter och stora frågor och deras motsvarighet längre tillbaka i tiden. Men för att skapa större möjligheter än idag för att verkliga möten ska ske mellan medier och människor, mellan medier från olika tider och mellan människor och människor, behöver vi hitta logistiska och distributionsmässiga lösningar som gör att vi kan öka den publika ytan, utan att drastiskt minska på den faktiska tillgängligheten till medier. Nya medieformat och nya läs- och lärstilar är redan- och kommer alltmer att vara en del av Stadsbibliotekets vardag. En del av det som idag behöver hämtas fysiskt i magasin, kommer att finnas att ladda ner till närmsta dator, läsplatta eller telefon. En del av det som vi idag köper både på papper och i e-format, kommer sannolikt inom en snar framtid att enbart efterfrågas digitalt. Stadsbiblioteket är också många medarbetares arbetsmiljö. Att arbeta på bibliotek är varierat. Inte bara för att man ständigt möter olika människor, med olika frågor, i olika åldrar och med olika behov och önskemål. Också för att biblioteksverksamheten rymmer allt från att arrangera program till att sätta ämnesord på nya böcker, från att hjälpa människor att ladda ner textfiler till datorn till att ordna rim och ramsor för bebisar. Intern planering och externa möten, förvalta och utveckla, samarbete och egna uppdrag. Sådana förutsättningar 5

6 måste mötas av flexibla arbetsplatser. En hel del funktioner kan samutnyttjas. Många medarbetare tillbringar idag inte mer än någon timme om dagen vid dator och skrivbord. I så hög grad som möjligt ska därför dessa funktioner samutnyttjas. Arbetsplatserna ska kompletteras med rum för interna möten och möten med samarbetsparters och med smarta lösningar (olika sittmöbler, möjlighet till avskildhet när det behövs etc.) som främjar olika lärstilar även hos medarbetare. Det på alla sätt mång sidiga Stockholm ska synas också hos dem som arbetar på biblioteket. 1. Vision för Stockholms stadsbibliotek Stockholms stadsbibliotek är en del av Stockholms stad och av stadens vision I biblioteksplanen, Bibliotek i rörelse. Biblioteksplan 3.0 en strategisk plan för Stockholms bibliotek , är visionen konkretiserad utifrån bibliotekens förutsättningar och utmaningar. Biblioteken ska möta ett innovativt och växande Stockholm genom att främja bildning som ett medel mot rädsla och fördomar. I en stad som växer inte bara i antal utan också i kunskap, komplexitet och mångfald, är bibliotekens uppgift att nå fler men alltid utifrån den enskilda individens behov. Läsandet och möjligheterna till livslångt lärande ska öka. Teknikutvecklingen får inte bli ett hinder, därför ska biblioteken arbeta för att öka den digitala delaktigheten. Så mycket som möjligt ska göras i samverkan med andra för att få ut mer verksamhet, för att öka innovation och lärande eller för att öka intäkterna inom ramen för uppdraget. Stockholms bibliotek ska vara mångsidiga och upplevelserika. Alla bibliotek ska ha en hög kvalitet på sin verksamhet, många ska dessutom ha en särskild lokal- eller verksamhetsmässig profil. Bibliotekens innehåll, medierna och förmedlingen av dem, ska kännetecknas av både bredd och djup. Biblioteken ska finnas där Stockholmarna finns i sin vardag och vara öppna när Stockholmarna har tid att besöka dem. Stockholms bibliotek är medborgarnas bibliotek. Stockholmarna ska ställa höga krav på verksamheten och få veta vad de kan förvänta sig av den. 6

7 1.1 Verksamhetsidé för Stadsbiblioteket Stockholms stadsbibliotek ska inte bara ha ett internationellt bibliotek, det ska vara ett. En av utmaningarna i biblioteksplanen är formulerad så här: Stockholms stadsbibliotek ska inte bara ha ett internationellt bibliotek, det ska vara ett. Man kan vända på innebörden i den meningen och fråga sig: vad är ett svenskt bibliotek idag? I det nuvarande Stadsbiblioteket/Asplundhuset finns medier på svenska och på de så kallade skolspråken. Med något undantag, har den svensk med annan bakgrund än helsvensk, som kommer till biblioteket för att hitta läsinspiration eller fakta på alla sina språk, inte möjlighet att få sina behov tillgodosedda. På IB finns litteratur på mer än 120 språk, men inte på svenska. Nya svenskar kan hitta texter på sitt modersmål, men inte på sitt nya vardagsspråk. Det nya Stadsbiblioteket ska vara ett verkligt svenskt bibliotek genom att spegla och möta det mångspråkiga, mångkulturella och mångsidiga Stockholm. De två biblioteken blir tillsammans ett bibliotek som integrerar och skapar tillfällen för möten. Integrationen ska synas i utbudet av medier och aktiviteter, i lokalerna och i kompetensen hos bibliotekets medarbetare. Alla medarbetare ska kunna möta alla besökare, men genom ett arbetssätt som präglas av samarbete och delad kunskap, ska biblioteket kunna erbjuda varje användare både bredd och djup utifrån individuella behov och önskemål. Som besökare ska man kunna identifiera sig med bibliotekets medarbetare, språkligt, kulturellt men också, när ingen av detta är giltigt, utifrån en gemensam idé om att olikheter berikar och skapar mervärde. Medarbetarnas attityder, öppenhet och nyfikenhet är avgörande för att förverkliga det nya Stadsbiblioteket. Det ska synas att Stadsbiblioteket är ett mångspråkigt bibliotek: i information och skyltning, i utbud och verksamhet. Det ska också synas bland bibliotekets medarbetare, med en personalgrupp som speglar Sverige av idag med både språkkunskap och kulturell mångfald. Men den bärande tanken i biblioteket är det som är gemensamt och lika, mellan olika kulturer och mellan människor med skiftande erfarenheter och bakgrund. Biblioteket har sin bas i det mångspråkiga biblioteket för barn. Det ska präglas av nyfikenheten på det mångspråkiga och mångsidiga och utgå från den balans mellan trygghet och utmaning som är avgörande för alla barns möjligheter att lära och växa. Samma nyfikenhet och öppenhet för världen och för nya kunskaper och insikter ska vara en bärande och synlig del också i bibliotekets övriga verksamhet. 7

8 Programverksamhet som främjar och lockar till läsning och lärande och som möjliggör samtal, är prioriterat i det nya stadsbiblioteket. Rotundan ska även fortsättningsvis kunna fungera som plats för program och evenemang, men den behöver kompletteras med ytterligare någon eller några lokaler för den typen av aktiviteter. Ytor för program verk sam het ska vara multifunktionella, vilket betyder att de lätt ska kunna användas till annan verksamhet när inget program pågår. Det nya Stadsbiblioteket är profilerat både utifrån verksamhetsinriktning och av nödvändighet: mycket verksamhet ska rymmas på en begränsad yta. Barn är en särskilt prioriterad målgrupp, medan den mest intressanta verksamheten för ungdomar och unga vuxna snarare kommer att finnas och utvecklas på Medborgarplatsens bibliotek, några tunnelbanestationer bort. Den litteratur som av utrymmesskäl inte kan finnas direkt tillgänglig, ska vara enkel att nå genom ändamålsenlig logistik och effektiv distribution. Stadsbibliotekets berömda sagorum med målningen John Blund av Nils Dardel. Barnens stora betydelse och plats i biblioteket finns rotad i den nuvarande arkitekturen initierad av Valfrid Palmgren och fullföljd av Gunnar Asplund. Biblioteket ska bättre än idag svara mot de behov av rum för möten, för gemensamt lärande och för samtal om litteratur och läsande, som stockholmarna har. Ledorden här är största möjliga flexibilitet och stort fokus på samutnyttjande. En lokal som på förmiddagen välkomnar en förskolegrupp, ska enkelt kunna förvandlas till lokal 8

9 för 10-åringarnas bokklubb och därefter en plats för läxhjälp med volontärer. Strax innan biblioteket stängs för natten, används samma lokal för poesiuppläsning för en mindre publik. Det ställer höga krav på samband mellan olika funktioner och på högsta möjliga tillgänglighet till lokalerna. Delar av biblioteket ska kunna användas även på tider när större delen av verksamheten är stängd. Det gäller framför allt funktioner som grupprum och läsplatser. Det nya stadsbiblioteket ska bättre än idag kunna möta människors behov av att stanna länge. Man ska kunna sitta ner ensam eller tillsammans med andra för att läsa eller prata, strosa runt i byggnaderna, ta en fika, använda toaletter. Samtidigt är det ett bibliotek som i och med Citybanan blir ännu mer centralt. Det talar för fler, snabba besök. De ska främjas och underlättas genom enklast möjliga och effektiva logistik. 2. Avgränsningar från tidigare program för Nytt Stadsbibliotek En internationell tävling för ett nytt stadsbibliotek i Stockholm utlystes Utgångspunkten var att Gunnar Asplunds bibliotek från 1928 skulle fortsätta att vara en del av det nya stadsbiblioteket, medan det var upp till de tävlande huruvida man valde att bevara och integrera de tre så kallade lamellhusen eller inte. Till grund för tävlingen låg ett program för det nya stadsbiblioteket. Tävlingen vanns av den tyska arkitekten Heike Hanada som ritade byggnaden Delphinium fattades beslut om att inte gå vidare med det vinnande förslaget. Stadsbiblioteket saknar idag flera viktiga funktioner som kännetecknar ett samtida bibliotek. De behov som beskrevs i förstudier och i programmet för ett nytt stadsbibliotek är i huvudsak fortsatt giltiga. I syfte att få ett fördjupat och breddat underlag inför framtida beslut och inriktningar som berör stadsbiblioteket genomfördes en kundundersökning hösten Kundundersökningen visar att stadsbiblioteket både är ett lokalt bibliotek för dem som bor och arbetar i närområdet och ett bibliotek dit människor kommer från andra delar av staden och länet. 42 % av dem som använder Stadsbiblioteket bor i Stockholm, utanför Norrmalms stadsdel, 33 % bor i Norrmalm. Av dem som besöker stadsbiblioteket är 33 % studerande på olika nivåer (för enbart IB är motsvarande siffra betydligt lägre, där uppger 16 % att de är studerande). Många besökare använder också andra bibliotek i Stockholm och i länet. Det som fram för allt skiljer stadsbiblioteket från andra bibliotek är, i besökarnas ögon, ett större utbud av medier. Man uppskattar 9

10 också de generösa öppettiderna och tillgången till läsplatser. Många nämner också atmosfären i fram för allt Gunnar Asplunds byggnad, arkitekturen och den särskilda stämning som uppstår i huset. Det man fram för allt saknar på Stadsbiblioteket är tillgång till grupprum, varierande läs- och studieplatser, café och toaletter. Det är behov som i hög grad stämmer överens med dem som beskrevs i programmet för det nya stadsbiblioteket I programmet för det nya stadsbiblioteket beräknades behovet av ytor till totalt cirka kvm. Förutsättningarna nu är betydligt mindre ytor. Ledorden är därför yteffektivisering och högsta möjliga flexibilitet för att möjliggöra varierad användning av lokalerna under olika delar av dagen. Andra avgränsningar: I programmet från 2006 beskrevs hur medier inom olika ämnesområden delades upp i olika zoner. Till varje sådant område knöts en rad kringfunktioner som ytor för program, grupprum och utställningar, presenterat med blomman Rum i rummet Mötesplatsen Publika PC Samlingar Infopunkter Arbetsplatser Infopunkter Grupprum Samlingar Exponerade Ämnesområde Studieplatser Utställningar Programyta Samlingar Läsmiljöer Sökstationer Kreativt rum I det här förslaget utgår vi från att den typen av funktioner samutnyttjas. Antalet sitt- och läsplatser och grupprum är färre jämfört med Ytorna för medier ökar inte vilket viss mån kan kompetenseras genom effektiv logistik och distribution. Två barnbibliotek; Barnens berättarbibliotek och Barnens upptäckarbibliotek fanns med i programmet I det här förslaget beskriver vi i stället ett bibliotek för barn med fokus på mångspråkighet och möten mellan olika kulturer och erfarenheter. 10

11 Verksamhet för ungdomar/unga vuxna, vid sidan av den del som handlar om stöd för studier och lärande av olika slag, föreslår vi att Stockholms stadsbibliotek utvecklar vid Medborgarplatsens bibliotek. I det här förslaget finns ingen restaurang med. Caféverksamhet finns redan idag på Stadsbiblioteket och den bör finnas kvar och utvecklas. I programmet för nytt stadsbibliotek ingick även ytor för Uppdragsenheten, stadsbibliotekariens stab, Marknadsenheten och Virtuella enheten. I det här förslaget har vi enbart utgått från den verksamhet som idag bedrivs på Stadsbiblioteket, Internationella biblioteket och Regionbibliotek Stockholm. Regionbiblioteket arbetar med verksamhetsutveckling vid biblioteken i Stockholms län genom att driva projekt, bygga nätverk, arrangera utbildningar etc. 3. Bibliotek för lärande och läsande Bibliotek är viktiga resurser för människors livslånga lärande. I en stad som växer, inte bara i antal utan också i kunskap, komplexitet och mångfald ökar behovet av bildning som ett medel mot rädsla och fördomar. Varje bok har sin läsare. Det gäller bara att de finner varandra, boken och läsaren. Bibliotekens utmaning är att hitta kopplingarna och sammanhangen, att introducera det oväntade, det man inte omedelbart hittar. Det finns all anledning att tro att människors sätt att läsa och lära kommer att förändras i takt med att tekniken utvecklas och möjligheterna att ta till sig text, information och upplevelser blir fler och mer varierade. Stadsbiblioteket möter människors behov av lärande och läsupplevelser med en kombination av rätt medier till varje användare, anpassade, flexibla och tillgängliga lokaler och medarbetarnas kompetens som ska kännetecknas av lyhördhet, kunskap och professionalitet. 11

12 Programverksamheten på Stadsbiblioteket har utvecklats mycket under de senaste cirka 5 åren. En spännande och angelägen programverksamhet gör biblioteket mer mångsidigt och upplevelserikt. Den bidrar till att levandegöra våra medier, till att sätta författarskap och idéer i ett sammanhang och till att peka på samband mellan dåtid, samtid och framtid. För att skapa fördjupade upplevelser och utveckla nya former av förmedling arbetar vi ofta tematiskt och i längre programserier. Programverksamheten är uppskattad och en viktig del av bibliotekets verksamhet. Samtidigt har den bidragit till att tydliggöra hur vi idag fyller biblioteket med verksamhet som husen bara nästan klarar av. Det uppstår krockar mellan programverksamhet och den besökare som kommer för att låna en bok eller ställa en fråga. Krockarna kan ibland vara kreativa och roliga, men ofta präglas de mer av irritation och frustration när besökarnas olika behov av biblioteksverksamhet ställs emot varandra. 3.1 Rum för lärande Antalet platser för enskilda studier är oförändrat i det nya stadsbiblioteket jämfört med idag. Däremot ökar vi antalet sitt- och läsplatser för en mer varierad användning av biblioteket och för att möta olika användares olika sätt att lära och läsa. För att möta behovet av rum för samtal, för till exempel läsecirklar eller grupparbeten, ska det nya biblioteket utökas med cirka rum. Samtliga rum är i huvudsak avsedda för publik användning, men de kan också användas för internutbildning och interna möten. De mindre rummen för upp till 15 personer behöver till skillnad från det större, inte ha något direkt samband till det publika biblioteket. Se vidare i funktionsprogrammet. 12

13 3.2 Rum för program och evenemang Stadsbibliotekets programverksamhet ska kunna bedrivas både i det öppna biblioteket för att locka fler besökare och för att inspirera till det oväntade och mer avskilt och slutet. De program som Stadsbiblioteket erbjuder, eller möjliggör för andra att genomföra, har alltid en koppling till bibliotekets uppdrag att främja lärande och läsning. Det är därför en poäng att en hel del av dem äger rum i det öppna biblioteket och på så sätt stärker och tydliggör verksamhetsidén. Större evenemang lockar många. För den typen av program behövs en fast, men flexibel, scen som även kan fylla andra funktioner, till exempel fungera som exponeringsyta när inget program pågår. De senaste åren har Rotundan fungerat som plats för denna typ av program. Det ska den delvis fortsätta att göra. Programytorna behöver dock kompletteras med en multifunktionell samlingssal med plats för cirka 200 personer och fullt utrustad med modern AV-teknik. Den multifunktionella samlingssalen skulle då ersätta befintlig aula, som ligger i fastigheten Odengatan 61. En typ av program som blir allt vanligare är debatter och samtal av olika slag. De kan antingen vara helt öppna eller bygga på en introduktion i ett ämne eller en fråga som följs av en gemensam diskussion eller reflektion. Programmen kräver en scen som är enkel att möblera och förändra. Mindre program pågår dagligen, ofta flera gånger varje dag, i biblioteket. De kan arrangeras av biblioteket, men ofta av någon annan. Det kan vara bokpresentationer av bibliotekets medarbetare, en skolklass som läser dikter eller debatterar, ett förlag som 13

14 presenterar sin utgivning eller kanske några politiker som ger sin syn på en aktuell fråga. Programmen äger rum i olika delar av biblioteket i caféet, i anslutning till våra lyriksamlingar eller kanske till och med utomhus på sommaren. Vid något tillfälle varje år anordnar vi en festival eller ett annat större evenemang som tar hela biblioteket i anspråk. Vid sådana tillfällen pågår en mängd olika programpunkter samtidigt som biblioteket fylls av musik, samtal och mingel. 3.3 Rum för Barnens bibliotek på alla språk Barnens bibliotek välkomnar alla barn från nyfödda till yngre tonåren. Här får barnen möta böcker på alla sina språk. Barnens bibliotek är inbjudande, stimulerar fantasi och lust att läsa och lära. Barnavdelningen får ta plats. Det ska märkas att barn är viktiga på Stadsbiblioteket. De lokaler och ytor som planeras med utgångspunkt i barnens behov ska även kunna fungera för andra grupper av användare under tider när där inte pågår verksamhet med, för och av barn. En viktig utgångspunkt för planeringen av barnens bibliotek är att barnen ska ha möjlighet att påverka utformning och verksamhet inte bara en gång. Det ställer krav på lokaler som medger förändring av funktion och inredning. Nya tankar och nya barn ska kunna sätta sin prägel på biblioteket. Två sagorum som rymmer grupper på upp till 30 personer behövs. Rummen fungerar också som scener vid program. När där inte pågår verksamhet är rummen platsen för barnens egen teaterlek med utklädningskläder och annan rekvisita. Ett rum av klassrumsstorlek används för skapande verksamhet, där finns diskbänk och förråd med 14

15 plats för olika typer av material. Vi har Luma biblioteks grupprum/lab som förebild för detta. I direkt anslutning ska finnas ett mindre rum (halvklasstorlek) med pentry. Behov finns av kapprum, barnvagnsparkering, möjlighet att värma mat, koka kaffe och äta egen matsäck. I biblioteket ska finnas generösa utställnings- och exponeringsytor både för sådant som barnen själva har skapat och för andra utställningar. Där ska finnas sittplatser av alla typer; vanliga bord och raka stolar, sköna fåtöljer, plats att ligga eller halvligga och platser för små barn att krypa. De olika utrymmena måste tillåta en mycket hög grad av flexibilitet. Det ska snabbt gå att ställa om från ett bebisbokprat till en förskolegrupp som målar, från en skolklass som berättar för varandra till en skrivarcirkel med ett mindre antal deltagare. Här följer en beskrivning av hur utrymmena kan användas under olika tidpunkter på dagen och för olika målgrupper. Från och med sen eftermiddag/tidig kväll kan lokalerna sedan vara tillgängliga för programverksamhet, cirklar och möten för andra målgrupper än barn. De minsta barnen och deras föräldrar: Flera gånger varje dag erbjuder biblioteket återkommande program såsom rim och ramsor, sångstunder och bokprat med bebisar. Grupperna består av upp till 15 barn och deras vuxna. Cirklar arrangeras för föräldrar med små barn, exempelvis läsecirklar. Då samtalar föräldrarna och dricker kaffe samtidigt som barnen finns intill. Alla dessa aktiviteter kan pågå samtidigt. För de här besökarna är det viktigt med mjuka och barnvänliga material, krypvänliga golv. Det är också avgörande med skötrum, plats för barnvagnar och möjlighet att värma medhavd mat. 15

16 I biblioteket ska finnas hyllor och bilderbokstråg och möjlighet till exponering på låg höjd. Förskolan och 6-årsgrupper: Biblioteket ska kunna ta emot upp till 15 grupper från förskola och skola under en dag. De flesta grupperna kommer från förskolan på förmiddagen. En grupp kan bestå av barn. Man kommer för att låna och lämna böcker men också för att lyssna och berätta, skapa och agera. De här besökarna behöver tillgång till sagorum och till rum för skapande. Barnen ska kunna äta medhavd matsäck. I biblioteket ska miljön stimulera fantasi, lek och upptäckarlust. Där ska finnas flexibla utställningsytor. Där ska finnas sköna läsplatser, bord att arbeta vid och IT-platser. Där ska finnas bokhyllor, bilderbokstråg och exponeringshyllor. 16

17 Skolklasser: Varje dag tar biblioteket emot klasser från skolorna. Upp till tre grupper från skolan ska kunna vara i biblioteket samtidigt. Eleverna får visning och lästips och arbetar ibland med uppgifter. I biblioteket behövs IT-platser men också platser för laptops. Där ska finnas plats för olika lärstilar; bord där man kan sitta och skriva, rita och arbeta, enskilt eller i grupp. Där ska också finnas sköna läsfåtöljer och ställen att ligga eller halvligga. Där ska finnas hyllor och exponeringshyllor. Där ska finnas ytor för elevernas egna utställningar. Barnens eftermiddagsbibliotek och lovaktiviteter: Varje eftermiddag ska biblioteket kunna arrangera läseklubbar, skrivar grupper och olika verkstäder för barn i skolåldern. Deltagarna ska kunna träffas, skriva, läsa och samtala i mindre och ostörda utrymmen. De ska också kunna äta mellanmål. I biblioteket ska barnen kunna läsa, umgås, prata med varandra, spela olika typer av spel. Barnen ska kunna lämna avtryck på olika sätt meddelanden, affischer, lästips, utställningar. Det ska finnas hyllor för böcker och tidskrifter, musik och multimedia och gott om exponeringshyllor, för att främja inspiration och läslust. På loven fylls biblioteket av barn som deltar i dataspelsdagar, serieverkstad eller t ex bokkollo. 17

18 4. Medier Fri tillgång till medier och information är yttrande- och tryckfrihet i praktiken. Den begränsning som antalet kvadratmeter utgör, ska kompenseras med enkel och effektiv logistik och distribution. En del av de medier som efterfrågas mer sällan kommer inte att finns på Stadsbiblio teket, men det ska vara lätt och självklart att beställa dit dem. Stockholmarnas utbildningsnivå är idag generellt sett högre än tidigare, samtidigt som Stockholm blir allt mer segregerat. Människor har olika förutsättningar, ekonomiskt och socialt, att ta del av vad staden har att erbjuda. Bibliotekets roll att främja delaktighet och inkludering blir därför ännu viktigare, för att inte klyftorna ska öka ytterligare. Bibliotekens utbud ska präglas av kvalitet och allsidighet. Detta innebär att man som användare ska hitta det breda, det smala och det efterfrågade. Inköp och urval ska ske med användaren i fokus. Stadsbiblioteket har en särställning bland biblioteken i Stockholm på grund av mediebeståndets bredd och djup och de stora samlingarna på över 100 olika språk. Den särställningen ska vidmakthållas och utvecklas både genom att den som kommer till Stadsbiblioteket får tillgång till ett stort och varierat utbud, men också genom att Stadsbiblioteket är en resurs för hela staden. I rollen som informations- och lånecentral är Stadsbiblioteket dessutom en tillgång för övriga länet och landet. För många böcker i för trånga rader skymmer sikten för varandra. Bara bokryggar lockar endast den som vet precis vad han eller hon söker. För att locka till läsning och inspirera till nya upptäckter behöver det finnas luft kring medierna. Oavsett målgrupp eller medietyp bör 20 % av utrymmet för media utgöra exponeringsyta. Stadsbibliotekets medier ska finnas i ett sammanhang. Många stockholmare läser på fler språk än ett, kanske läser man skönlitteratur på modersmålet och facklitteratur på svenska eller engelska, kanske varvar man läsning på flera olika språk beroende på olika professionella och privata behov. I så stor utsträckning som möjligt ska exponering och placering av bibliotekets medier underlätta för alla att hitta till sina olika alternativa språk. Den som är intresserad av litteratur på ett visst språk kunna få en överblick över hela utbudet, oavsett genre. På barnavdelningen ska alla barnmedier på alla språk finnas samlade. Tidskrifterna förs ihop med sina respektive ämnen. Det är särskilt viktigt inom ämnesområden där en stor del av forskning och nya rön presenteras i tidskriftsartiklar. Mer allmänna och populära tidskrifter ska finnas samlade i anslutning till entré, café och dagstidningar. 18

19 4.1 E-medier och ny tekniks möjligheter Medielandskapet förändras snabbt. I Sverige har nu försäljningen av e-böcker börjat ta fart. Det händer mycket och det händer snabbt. E-bokslånen vid Stockholms stadsbibliotek står idag för cirka sju procent av lånen. För tre år sedan var den siffran en procent. Vår bedömning är trots det att utlåningen av fysiska medier kommer att vara konstant under en lång tid framåt. Utlåningen av e-medier ökar visserligen kraftigt, om än från en låg nivå. Men svenskan är ett litet språk område. Det är knappast kommersiellt intressant för förlagen att satsa på digitalisering i stor skala, av titlar som är några år gamla. Samma sak gäller för flertalet av de språkområden som finns representerade på Internationella biblioteket. Det är utifrån den analysen som vi har bedömt behovet av hyllor, självbetjäning och logistik. När verkliga förändringar sker som påverkar bibliotekets mediebestånd, ska ytor kunna omvandlas från medieförvaring till andra publika funktioner. IT kommer framöver i allt större utsträckning att genomsyra alla bibliotekets tjänster och all verksamhet. Det handlar om allt från logistik och smarta betalningslösningar till erbjudanden och tjänster i det fysiska rummet som informerar, inspirerar och involverar bibliotekets användare. Stadsbiblioteket ska ta tillvara och utveckla de möjligheter som utvecklingen av det digitala i det fysiska ger. Det handlar bland annat om digital skyltning och navigering, om intelligenta hyllor som samspelar med användaren i valet av litteratur. Det handlar också om bibliotekets möjligheter att öka digital delaktighet genom att introducera och i något fall även låna ut redskap som datorer, surfplattor och spel. Som besökare på biblioteket ska man dessutom kunna ladda ner e-medier, lyssna på ljudböcker och musik direkt på plats, i 19

20 ljudduschar eller specialdesignade möbler. Man ska kunna bidra med egenproducerat material och tillgängliggöra det för flera i biblioteket. Stadsbiblioteket ska utformas så att det är enkelt att anpassa utbudet till de nya möjligheter som tekniken alldeles säkert kommer att ge, men som vi nu har svårt att förutse. 4.2 Medielogistik En fungerande, effektiv och enkel cirkulation och logistik är avgörande för tillgängligheten i det nya stadsbiblioteket. Det kräver ett driftssäkert sorteringsverk med hög kapacitet och med möjlighet till hög grad av automatisk sortering av medier. Tiden från det att en bok återlämnas till att den finns tillgänglig för nya läsare ska vara så kort som möjligt. Att minimera antalet omlastningar från återlämning till hylla är också viktigt ur arbetsmiljösynpunkt. Sorteringsverket i det nya stadsbiblioteket ska ha inkast både för besökarnas och för personalens användning. För besökare ska två inkast finnas, placerade i närheten av varandra. Sorteringsverket ska klara av att transportera medier mellan olika plan. Det är dessutom önskvärt att möjlighet finns till återlämning på mer än ett plan. Det finns behov av sortering i 53 fack, fördelade på två plan. Det sorteringsverk som installerades på Stadsbiblioteket 2013 är konstruerat på ett sådant sätt att det kan flyttas till annan plats i lokalerna. Sorteringsverket ska ha samband med vaktmästeri och arbetsplatser där medier som ska skickas iväg till andra bibliotek hanteras, samt till lastkaj. Det ska finnas en enkel logistik mellan magasin, sorteringsverk och huvudsaklig mediehantering. En del av magasinet ska vara öppet och därmed direkt tillgängligt för bibliotekets besökare. Den internationella lånecentralen hanterar en stor mängd medier varje dag för vidare transport till andra bibliotek i staden, länet och landet. Dessutom sker en omfattande transport av medier mellan de olika biblioteken inom Stockholms stadsbibliotek. 20

21 För hantering av transport och vidare logistik inom biblioteket behövs praktiska, ergonomiska och enkla lösningar. Medier som hanteras samtidigt bör i så stor utsträckning som möjligt finnas samlade, det gäller inte minst medier på andra språk än svenska. Antalet omlastningar av medier från en bokvagn till en annan på väg till eller från hyllan, ska vara så få som möjligt. Det nuvarande magasinet i Asplundhuset behöver åtgärdas på grund av radon, mögel och fukt. Under förutsättning att de renoverade magasinen kan hålla hög standard vad gäller ljus, ljud, ergonomi och arbetsmiljö i övrigt, så bör de rymma samtliga medier som ska finnas i magasin, men ändå i samma byggnad som biblioteket. För de delar av nuvarande magasin i Asplundhuset som eventuellt inte behöver användas för medieförvaring, kan annan användning föreslås. 5. Övriga funktioner 5.1 Arbetsplatser Funktionsarbetsplatser för medarbetare och chefer ska huvudsakligen finnas samlade i någon av byggnaderna. De allra flesta medarbetare tillbringar bara en liten del av sin arbetstid vid ett skrivbord. Därför kan arbetsplatser i de flesta fall delas. Samtidigt är det av största vikt att tillgången är avvägd på ett sätt som minimerar risken för att onödig tid läggs på att leta efter ledigt utrymme. Så kallade semi-publika arbetsplatser ska finnas på olika platser i direkt anslutning till publika ytor. Här ska medarbetarna kunna gå De allra flesta medarbetare tillbringar bara en liten del av sin arbetstid vid ett skrivbord. 21

22 undan för att lösa någon uppgift, ensam eller tillsammans med en kollega eller en besökare. Det ska även finnas enskilda arbetsplatser, framför allt för IB, för katalogisering/inköp. För att funktionsarbetsplatser ska fungera fullt ut behöver dessa kompletteras med mötesrum/ samtalsrum samt telefonrum/hytt. I nästa skede definieras vilka olika typer av funktionsarbetsplatser som krävs. Till arbetsplatserna ska finnas stödfunktioner som kapprum, postfack, toaletter, paus/lunchrum, kopieringsrum, Varje dag hanteras en stor mängd medier, dels sådant som kommer till biblioteket, dels medier som ska skickas till andra bibliotek i staden, länet och landet. All mediehantering bör kunna samordnas i en process och på en plats. Denna skulle kunna outsourcas i sin helhet på samma sätt som gjorts idag för Asplundhusets sändningar. Vaktmästeriet sköter detta idag, liksom programmering av passerkort och viss annan säkerhetshantering. 5.2 Godsmottagning/service En gemensam lastkaj för transporter och leveranser till och från biblioteket ska finnas i direkt anslutning till godsmottagning, vaktmästeri och sorteringsverk liksom idag. Här ska också finnas utrymme för sortering av medier för vidare transport in i byggnaden eller ut till andra bibliotek i staden, länet och landet. Se även mediehantering under Miljöstation/Sophantering En miljöstation ska finnas för hantering av grovsopor. Den utrustas enligt riktlinjer för Stockholms stads miljöpolicy. 5.4 Tekniska utrymmen I samråd med FSK får man se över de tekniska lösningarna för uppdatering till dagen energikrav etc. Detta kan ställa andra krav på tekniska utrymmen som vi i denna studie förutsätter klarar sig inom befintliga ytor. Rev / Johanna Hansson, Anne-Marie Evers Rev / Anne-Marie Evers 22

Stadsbiblioteket Malmö

Stadsbiblioteket Malmö Stadsbiblioteket Malmö Strategiuppdatering 2012 2016 Datum: Ansvarig: Enhet: Förvaltning: 2012-03-07 Elsebeth Tank Stadsbiblioteket Kulturförvaltningen Foto: Lotte Lekholm 1 Innehållsförteckning Stadsbiblioteket

Läs mer

Förslag till ny struktur för biblioteksverksamheten i Västerås Inger Eide-Jensen 2014-03-01

Förslag till ny struktur för biblioteksverksamheten i Västerås Inger Eide-Jensen 2014-03-01 Förslag till ny struktur för biblioteksverksamheten i Västerås Inger Eide-Jensen 2014-03-01 Nätverkstan Kultur AB Lagerhuset Box 31120, 40032 Göteborg, www.natverkstan.net Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

konceptbeskrivning för Lilla Slottet

konceptbeskrivning för Lilla Slottet konceptbeskrivning för Lilla Slottet Malmö Stadsbibliotek Unsworn Industries Testbedstudio Arkitekter HéLEN PHAN OCH ERIKA LINDMARK, HDK Juni 2014 Lilla slottet - en magisk plats för alla Här finns upplevelser,

Läs mer

Flemingsbergs bibliotek

Flemingsbergs bibliotek Flemingsbergs bibliotek i ständig utveckling Lena Lundgren Regionbibliotek Stockholm Regionbibliotek Stockholms skriftserie 6 Flemingsbergs bibliotek i ständig utveckling Lena Lundgren Regionbibliotek

Läs mer

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek Medborgardialog om Framtidens bibliotek Innehållsförteckning DEL 1 Inledning 3 DEL 2 Bakgrund och metod 4 DEL 3 Resultat fokusgruppssamtal 6 DEL 4 Avslutande analys 21 bilaga A Verksamheter 25 bilaga B

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN INNEHÅLL INLEDNING... 3 OMVÄRLDSANALYS AV KOMMUNEN... 3 Geografiskt läge... 3 Befolkning och boende... 3 Arbete och näringsliv... 4 Kulturliv och kulturinstitutioner... 4 Hälsovård

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20 Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB INNEHÅLL Sida 1. MÖJLIGHETERNAS RUM 1 2. UTGÅNGSPUNKTER 2 3. BIBLIOTEKETS UPPGIFTER 3 4.

Läs mer

Kartläggning av göteborgarnas behov och önskemål av öppettider på folkbiblioteken

Kartläggning av göteborgarnas behov och önskemål av öppettider på folkbiblioteken Kartläggning av göteborgarnas behov och önskemål av öppettider på folkbiblioteken Undersökningen har genomförts av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgs Kulturförvaltning April 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN. 2005-06-21 Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA

KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN. 2005-06-21 Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN 2005-06-21 Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA 1 [1] Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteken i Botkyrka 2005-02-23 Referens

Läs mer

Verksamheters önskemål om lokaler, delaktighet och samverkan i Kulturväven Arbetsmaterial

Verksamheters önskemål om lokaler, delaktighet och samverkan i Kulturväven Arbetsmaterial Verksamheters önskemål om lokaler, delaktighet och samverkan i Kulturväven Arbetsmaterial Rapport: Dialogarbete augusti-november 2011 1. Innehållsförteckning Bakgrund: Dialog hösten 2011... 3 Idéan, Umeå

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Kulturcentrumsamverkan. medborgardialog

Kulturcentrumsamverkan. medborgardialog Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(27) Marcus Strand 11-06-23 Kulturcentrum samverkan och medborgardialog Projekt: Kulturcentrumsamverkan Beställare: Bosse Eriksson Skriven av: Marcus Strand Datum:

Läs mer

Bibliotekssamverkan i sydost

Bibliotekssamverkan i sydost KulturSkåne Regionbibliotek Skåne Bibliotekssamverkan i sydost En studie i landsbygdens biblioteksservice - en studie av landsbygdens biblioteksservice Ylva Arnman och Annelie Börjesson FÖRORD Regionbiblioteket

Läs mer

Framtidens skola. Borlänge

Framtidens skola. Borlänge Bilaga 1 Framtidens skola Borlänge Tankar som pedagogiska ledare i förskola och grundskola arbetat fram för att ge förutsättningar för hög måluppfyllelse och en inkluderad skola i framtidens Borlänge.

Läs mer

Biblioteksplan för Nora kommun

Biblioteksplan för Nora kommun Biblioteksplan för Nora kommun Del 1 Vad är en biblioteksplan? En biblioteksplan skall ses som en möjlighet att formulera en lokal bibliotekspolitik, som inte bara lyfter fram de traditionella värdena

Läs mer

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö Malmö högskola Lärande och Samhälle Barn Unga Samhälle VT-2014 Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets

Läs mer

Det ska vara så stort så att alla som vill komma in får plats

Det ska vara så stort så att alla som vill komma in får plats RAPPORT 1 av 24 2010-04-09 Det ska vara så stort så att alla som vill komma in får plats Förutsättningar för ett eventuellt kulturens centrum inom eller i anslutning till området Staden mellan broarna

Läs mer

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010. Paper

MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010. Paper 1 MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010 Paper Projekt och visioner om det lokal-globala biblioteket av Ingrid Atlestam och Lisbeth Stenberg Ingrid.Atlestam@vgregion.se, Lisbeth.Stenberg@vgregion.se,

Läs mer

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan Svensk Biblioteksförening Arbetar för skol-, folk-, vård- och forskningsbibliotek. Föreningen är ideell och har cirka 550 institutionella och 3 000 enskilda medlemmar. Föreningen har funnits sedan år 2000

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss ett uppdrag för Sveriges kommuner och landsting Skolbiblioteket finns där kompetens och resurser blir synliga och samverkar med elever och pedagoger. Skolbiblioteket

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Framgångsrikt, men förbisett

Framgångsrikt, men förbisett om bibliotekets betydelse för integration Svensk Biblioteksförening april 2008 SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Box 70380, 107 24 STOCKHOLM Tel: 08-545 132 30. Fax. 08-545 132 31 E-post: info@biblioteksforeningen.org

Läs mer