Strategisk studie av infrastruktur för snabbladdning av elfordon i Halland och Skåne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk studie av infrastruktur för snabbladdning av elfordon i Halland och Skåne"

Transkript

1 Strategisk studie av infrastruktur för snabbladdning av elfordon i Halland och Skåne Rapport framtagen av emotion Technologies Sweden på uppdrag av Region Skåne och Länsstyrelsen i Hallands län inom ramen för interreg-projektet E-mission 1

2 Förord Vi vet att vi behöver ställa om vårt sätt att transportera oss själva och allt gods! Vi vet att vi inte kan fortsätta nyttja den fossila resurs vi gjort oss så beroende av och som skapar negativa konsekvenser för vår miljö och vårt klimat. Vi vet att vi inte kan förlita oss på ett alternativ i denna omställning utan att vi behöver öppna upp för, utveckla och använda oss av olika alternativ. Ett av dessa alternativ är elfordon och för att öka möjligheterna för en bredare och snabbare marknadsintroduktion tror vi att en infrastruktur av snabbladdare behöver finnas på plats för att skapa en trygghet för elbilsförare och för att elfordon ska kunna användas även för längre resor. Interregprojektet E-mission har arbetat med frågeställningarna kring hur få till stånd fler elbilar på vägarna i Öresundsregionen och hur skapa god laddinfrastruktur för att möjliggöra att man kan förflytta sig med elbil i denna region under de senaste 3 åren. Som ett led i detta arbete har nu Region Skåne tillsammans med Länsstyrelsen i Hallands län tagit fram en rapport för att belysa hur en basinfrastruktur för snabbladdning kan placeras ut för att möjliggöra resor längs väg E6 och i Skåne med elfordon. Vi anser att denna fråga är mycket betydelsefull och vi kommer att arbeta gemensamt med andra aktörer inom såväl offentlig sektor som näringsliv för att den plan som presenteras i denna rapport ska förverkligas. Sofia Frising Energi- och Klimatsamordnare Länsstyrelsen i Hallands län Britt Carlsson Green Projektledare Hållbar Mobilitet Skåne Region Skåne 2

3 Syfte med rapporten Rapporten har tagits fram på uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län och Region Skåne samt Öresundskraft inom ramen för interregprojektet E-mission. Rapporten ska ses som en komplettering till den rapport som har tagits fram på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland Infrastruktur för snabbladdning av elfordon, Strategisk studie inom Fyrbodal & Göteborgsregionen Rapport 2013:41 och de båda rapporterna utgör en heltäckande studie för snabbladningsinfrastruktur längs hela sträckningen av väg E6 genom Västsverige. För grundläggande resonemang och tekniska förutsättningar hänvisas till den tidigare rapporten. I de fall då förutsättningarna har förändrats, exempelvis lansering av nya elbilsmodeller, tas detta upp specifikt i denna nya rapport. Studien för utbyggnad av snabbladdningsinfrastruktur i Halland och Skåne bygger på Trafikverkets registrerade trafikströmmar och redan befintliga snabbladdare i regionen. För att skapa en sammanhängande nationell korridorstruktur med snabbladdare skall hänsyn tas till etablering av snabbladdare i angränsande regioner som Västra Götaland och Småland. Sammanfattning Miljöengagemang anses vara den största drivkraften hos svenska elbilsköpare men det finns andra orsaker som kan väga tyngre. Låga ägandekostnader är ett minst lika starkt argument och trots att elbilar är förhållandevis dyra i inköp gör dess låga driftskostnader att bilägandet blir ekonomiskt fördelaktigt över tid. Ytterligare påverkande faktor vid val av bil är att den, medvetet eller omedvetet, är en social markör som förmedlar status, livsstil och tillhörighet. Tidigare gav attribut som motorstyrka, storlek och bilmärke ett högt signalvärde men under senare år har bilköpare börjat intressera sig mer för låg bränsleförbrukning och låga driftskostnader, troligen en effekt av att drivmedelpriserna ökat under längre tid. Oavsett anledning till att bilköpare överväger en elbil så finns ett par osäkerhetsfaktorer som verkar hämmande på elbilsförsäljningen. Högt inköpspris och osäkert andrahandsvärde är tillsammans med bristande infrastruktur för snabbladdning de enskilt största anledningarna till att elbilsförsäljningen fortfarande inte har tagit ordentlig fart. Snabb utbyggnad av ett nationellt nätverk med strategiskt placerade snabbladdare är därför avgörande för att öka försäljningen av rena elfordon i Sverige. Möjligheter Skåne och Halland är viktiga geografiska pusselbitar för att skapa ett rikstäckande nät av snabbladdningsstationer och möjliggöra elektrifierade bilresor mellan städer i Sverige. Regionen är även en naturlig länk till Danmarks redan befintliga infrastruktur av snabbladdare och elbilister i båda länder kan genom en svensk utbyggnad resa fritt inom Öresundsregionen och vidare ut på kontinenten. Med snabbladdare placerade på strategiskt avstånd utefter E6 mellan Malmö och Göteborg och vidare till norska gränsen kan den svenska västkusten bli en länk mellan elbilslandet Norge i norr och Danmarks väl utbyggda laddinfrastruktur i söder. Uppförande av snabbladdare möjliggör även ökad daglig elbilsanvändning inom städer och orter där en övergång till eldriven biltrafik har stor potential att förbättra den lokala luftkvalitén och även ge minskat buller från biltrafik. 3

4 Rekommendation För att möjliggöra elbilsresor utöver vanliga elbilars normala räckvidd krävs uppbyggnad av en sammanhängande korridorstruktur av snabbladdare utefter de större vägarna i regionen. Den avgjort största vägen med högst trafikflöde är E6 mellan Trelleborg och Kungsbacka. Tillsammans med redan befintliga snabbladdare i Helsingborg räcker det att uppföra ytterligare tre snabbladdare utefter E6 för att skapa en gles men fungerande korridor som gör elbilsresor möjliga mellan västkustens två största städer Malmö och Göteborg. För att stärka denna korridorstruktur rekommenderas att ytterligare fyra snabbladdare installeras för att korta ned avstånden mellan laddstationerna och öka möjligheterna till laddstopp på sträckan. E4 nordöst om Helsingborg och E22 mellan Malmö och Kristianstad samt E65 mellan Malmö och Ystad är relativt vältrafikerade. Den korta sträckningen av dessa vägar inom regionen gör det fullt tillräckligt att uppföra ytterligare en snabbladdare per vägsträcka för att bygga korridorer mellan samtliga större orter i regionen och skapa ett kluster av snabbladdare i Skåne. Prio Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Ort 1 Halmstad Korridor E6, Väg 25, Väg 26 2 Varberg E6, Väg 41, Väg Malmö E6, E22 4 Kungsbacka E6 5 Falkenberg E6, Väg 154, Väg Hallandsåsen E6 7 Helsingborg E6, E4 8 Örkelljunga E4, Väg 24 9 Kristianstad E22, Väg 21, Väg Ystad E65, Väg 19 Rekommenderad prioritetsordning för utplacering av snabbladdare För att möjliggöra längre resor för samtliga elbilar bör snabbladdare med stöd för både den redan etablerade CHAdeMO-standarden och den nya europeiska CCS-standarden upprättas. I anslutning till dessa snabbladdstationer rekommenderas att även laddstolpar för 22kW växelströmsladdning installeras då det även förekommer elbilar med stöd för denna form av semi-snabbladdning. Rapporten har lagt fokus på uppbyggnad av snabbladdningskorridor utefter E6 mellan Malmö och Kungsbacka vilket i förlängningen kan göra det möjligt att resa med elbil mellan Oslo och Köpenhamn. Även övriga vägar med stora trafikflöden i Skåne och Halland berörs i rapporten och korridorstrukturen bör sammanlänkas med omgivande regioner, främst utefter E4 genom Småland samt E22 utefter Blekingekusten och vidare genom Småland och Östergötland. Slutsatser Utbyggd infrastruktur med snabbladdare är en förutsättning för att fler ska våga köpa och köra rena elbilar Viktigt att skapa en sammanhängande infrastruktur som stödjer snabbladdning av samtliga elfordon med stöd för snabbladdning För att minska driftstörningar krävs övervakningssystem och jour för reparation Samarbete med olika aktörer och angränsande regioner är en förutsättning för att skapa ett nationellt nätverk av snabbladdare 4

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Skillnad mellan olika typer av elfordon Mål med rapporten Elfordon Elbilar på Svenskamarknaden Förutsättningar för elbilsägande Elbilars räckvidd Elbilar med stöd för snabbladdning Laddning av elfordon Snabbladdning Semi-snabbladdning Kontakter och standarder vid snabbladdning Uppbyggnad av snabbladdinfrastruktur Korridorstruktur Klusterstruktur Kombinerad struktur Placering av snabbladdningsstationer Passande verksamheter för snabbladdare Snabbladdning som konkurrensfördel Snabbladdning kombinerat med solceller Samverkan vid uppförande av snabbladdare Analys av trafikflöden Trafikflöden i Halland Trafikflöden i Skåne Befintlig snabbladdinfrastruktur Rekommenderad utbyggnad av snabbladdinfrastruktur Första etappen - Korridorstruktur E Andra etappen Förstärkt korridorstruktur E Tredje etappen - Klusterstruktur Skåne Slutord

6 1. Inledning För att minska klimatutsläppen från transporter och nå regeringens mål med en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 krävs en övergång till förnybara energislag inom transportsektorn. Det finns flertalet möjliga teknologier idag där elektrifiering är den lösning med bäst förutsättning att reducera växthusgaser, partikelutsläpp och ljudföroreningar från trafiken. Vanliga personbilar har en medellivslängd på 17 år vilket gör att de flesta bilar som säljs idag fortfarande rullar på Svenska vägar Det är alltså viktigt att det sker en snabb omställning till fossilfri bilpark för att nå regeringens klimatmål dels genom förbättrade förmåner för elbilsägare tillsammans med en kraftig utbyggnad av laddinfrastrukturen för elfordon. 1.1 Skillnad mellan olika typer av elfordon Elbilar, eller laddfordon som de även kallas, kan vara helt elektriska eller ha en kombination av både eldrift och fossildrift. En laddhybrid eller PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) har en eller flera elmotorer i kombination med en förbränningsmotor. Till skillnad från vanliga hybridfordon (HEV Hybrid Electric Vehicle) kan en plug-in hybrid laddas från elnätet. Laddhybrider har ett relativt litet batteripack vilket begränsar den elektriska räckvidden till max 50 km, för vissa modeller är räckvidden på batteridrift inte mer än 20 km. När laddhybridens batterier är urladdade tar förbränningsmotorn vid och bilen kan köra vidare med fossildrift. Plug-in hybrider har alltså en inbyggd räckviddsförlängare som gör att föraren inte riskerar att bli strandsatt med urladdade batterier. Eftersom laddhybrider har kort elektrisk räckvidd och inte heller behöver laddas för att brukas kan det få till följd att de används som rena fossilbilar. Rena elbilar har endast elektrisk framdrivning och hämtar sin energi från stora batteripack som laddas upp under tiden elbilen står parkerad. En ren elbil benämns ofta som BEV (Battery Electric Vehicle). Beroende på batteristorlek har rena elbilar en räckvidd kring km på en laddning vilket är fullt tillräckligt för vardagliga pendlingsresor mellan hem och arbete samt eventuella ärenden som att handla eller skjutsa barn till skola och dagis. De flesta rena elbilar har även stöd för snabbladdning vilket gör det möjligt att på minuter utöka körsträckan med km per laddningstillfälle. Snabbladdning är att betrakta som en typ av stationär räckviddsförlängning för rena elbilar men det förutsätter att snabbladdaren är rätt placerad för att vara till hands där behovet uppstår. Undersökningar visar att de största hindren för en bredare acceptans av rena elfordon är dess begränsade räckvidd och höga inköpspris. Den begränsade räckvidden gör att avsaknad av en rikstäckande infrastruktur för snabbladdning har hämmande effekt på elbilsförsäljningen. 1.2 Mål med rapporten Denna rapport har som mål att undersöka förutsättningarna för att skapa en fungerande infrastruktur för snabbladdning i Hallands Län och Region Skåne med fokus på att göra elbilsresor möjliga. Frågeställningarna är främst: Hur grovmaskigt kan ett nät av snabbladdare vara för att på ett kostnadseffektivt sätt skapa en fungerande korridorstruktur på E6 mellan Malmö och Göteborg? I vilka etapper ska infrastrukturen förstärkas för att på bästa sätt skynda på introduktionen av rena elbilar i regionen? Eftersom laddhybrider har räckviddsförlängning inbyggt ligger rapportens fokus på behovet av snabbladdning för rena elfordon. 6

7 2. Elfordon En rent eldriven bil släpper inte ut några avgaser i närmiljö och förorenar därför inte lokal luftkvalité. Vid inbromsning regenereras större delen av rörelseenergin tillbaka till batteriet vilket innebär att det frigörs betydligt färre partiklar jämfört med konventionella bilar som bromsar med skiv- eller trumbromsar. Ytterligare fördel med elfordon är att de avger avsevärt mindre buller än konventionella fordon. På senare tid anses partiklar och buller från biltrafik vara ett växande hälsoproblem i städer. De avgjort största hindren för bredare acceptans av elfordon är den begränsade räckvidden, ett högt inköpspris samt osäkerhet kring batteriernas livslängd. Batteriernas livslängd har stor påverkan på elbilarnas andrahandsvärde och det är därför svårt att förutse värdeminskning och därigenom den totala milkostnaden. Den ekonomiska osäkerheten uppvägs av att elektriska drivlinor har hög verkningsgrad och därigenom mycket låg kostnad för drivmedel, vanligen förbrukar en elbil mindre än 2 kwh el per mil vilket ger en kostnad för drivmedel på 2-3 kr/mil. 2.1 Elbilar på Svenska marknaden Senaste året har flera nya elbilar blivit tillgängliga i Sverige och fler modeller lanseras under I tabellen nedan redovisas respektive bilmodell med deklarerad räckvidd samt typ av standard för snabbladdning. Tidpunkt för säljstart i Sverige samt av biltillverkare planerad introduktion för kommande modeller finns också angivet. Räckvidd Fabrikat & bilmodell (NEDC) Mitsubishi i-miev 150 km Peugeot ion 150 km Citroën C-Zero 150 km Mercedes-Benz Vito E-cell 130 km Renault Kangoo Z.E. fas km Fiat 500 (ecar) 120 km Volvo C30 Electric gen km Nissan Leaf 199 km Ford Focus Electric 162 km BMW i3 160 km Volkswagen e-up! 160 km Tesla Model S 85kWh 502 km Tesla Model S 60kWh 390 km Citroën Berlingo Electrique 170 km Peugeot Partner Electric 170 km Renault Zoe 210 km Nissan e-nv km Volkswagen e-golf 190 km Mercedes B-class ED 200 km Snabbladdning DC AC CHAdeMO CHAdeMO CHAdeMO 22kW Typ-2 1 CHAdeMO 2 CCS CCS 120kW SC 22kW Typ kW SC 2 22kW Typ CHAdeMO CHAdeMO 43kW Typ-2 CHAdeMO CCS 22kW Typ-2 1 Svensk säljstart 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2012Q4 2013Q2 2013Q2 2013Q2 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2013Q4 2013Q4 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q2 2014Q3 2014Q3 2014Q4 Tabell 1, Elbilar nu tillgängliga i Sverige samt med planerad lansering under Ombordladdare för 22kW växelströmsladdning ger 80% batterikapacitet på minuter. 2 Ingår ej i bilens standardutrustning men finns som tillval mot pristillägg. Ytterligare fordonstillverkare har elbilar redo för försäljning i Europa under nästa år men det finns just nu inga uppgifter om de kommer säljas i Sverige, exempel är Kia Soul EV och Chevrolet Spark EV. Den lilla tvåsitsiga Smart for Two finns med eldrift och förekommer i elbilspooler runt om i Europa, bl.a hos Car2Go i Köpenhamn. Tredje generationen av Smart for Two ED har nu lanserats men kommer troligen inte till Sverige då intresset varit mycket lågt för tidigare generationer av bilen med endast 2 exemplar sålda i Sverige. 7

8 Det finns elbilar som tagits fram enbart för amerikanska marknaden. Det är främst de stränga avgaskraven i Kalifornien som i praktiken tvingar fordonstillverkarna att sälja en viss andel utsläppsfria bilar. Fiat 500e, Toyota RAV4 EV, Honda Fit EV, BMW ActiveE och Mini E är exempel på elbilar som utvecklats enbart för US-marknaden. Dessa elbilar är endast framtagna i begränsat antal men beroende på hur den globala elbilsförsäljningen utvecklar sig är det möjligt att någon av dessa elbilar även kan bli aktuell för Europa och Sverige. 2.2 Förutsättningar för elbilsägande Normala tankegångar är att en bil ska fungera för samtliga resebehov som kan tänkas uppstå. Kravet att bilen ska kunna transportera en hel familj med skidutrustning och packning på sportlovsresa gör att många pendlar till sina arbeten i stora dieseldriva kombibilar med onödigt stor klimat- och miljöpåverkan som följd. 80% av hushållens dagliga privatresor är kortare än fem mil och 90% kör mindre än tio mil per dag en sträcka som utan problem avverkas med elbil. Skulle bilköpare titta mer på den dagliga körsträckan och inte fästa så stor vikt vid att lösa transportbehovet för ett fåtal semesterresor per år, skulle det sannolikt få fler människor att överväga ett elbilsköp. Figur 1, Fördelning av vardagliga körsträckor Källa: Blue Institute, 2013, Roadmap: Sweden Bruksbilar som används i kommersiell och offentlig verksamhet har hög utnyttjandegrad vilket innebär att en elbils höga inköpspris slås ut på långa körsträckor. Låga driftskostnader gör att elfordon är ekonomiskt fördelaktiga eftersom drivmedel ofta står för en betydande kostnad under fordonens livscykel. Distributionsbilar har ofta förutbestämda körmönster vilket gör att laddplatser med fördel kan planeras och anläggas där det finns behov att ladda fordonen. 2.3 Elbilars räckvidd Större delen av de elbilar som säljs idag och som lanseras under nästa år har en deklarerad räckvidd på km med helt uppladdade batterier. Vissa undantag förekommer med både kortare och längre räckvidd, värt att nämna är Tesla Modell S med en räckvidd över 500 km. Officiell data för förbrukning och räckvidd tas fram enligt EU:s NEDC-körcykel som tillämpas vid certifiering av alla nya bilmodeller som ska säljas i Europa. Under verkliga förhållanden begränsas räckvidden i de flesta fall till km beroende på körbeteende och användning. Det är framförallt i högre hastigheter som energiförbrukningen ökar markant till följd av ökat luftmotstånd. Elbilar är bäst anpassade till körning i tätbebyggda områden med hastigheter upp till 70 km/h med många stopp, då en stor del av bilens rörelseenergi kan tas till vara och återladdas i batteriet vid inbromsning. Elbilarnas batterier trivs bäst vid yttertemperaturer kring tjugo grader, vid minusgrader försämras batteriets kapacitet avsevärt vilket minskar räckvidden vintertid. Kyla ökar även behovet av kupévärme och defroster vilket tar kraft från batteriet och orsakar ytterligare begränsning av räckvidden. Vid temperaturer nedåt tjugo minusgrader är det inte ovanligt att elbilens räckvidd mer än halveras jämfört med den deklarerade enligt NEDC. 8

9 2.4 Elbilar med stöd för snabbladdning Enligt försäljningsstatistik fanns det 1447 st rena elbilar i Sverige vid ingången av 2014, lätta eldrivna transportbilar inräknat. Av dessa har knappt 700 st stöd för snabbladdning och det är den japanska CHAdeMO-standarden som dominerar bland befintliga elbilar. De första elbilarna med stöd för den Europeiska CCS-standarden lanserades i slutet på 2013 vilket gör att det under kommande år kommer finnas elbilar med anpassade för både CCS eller CHAdeMO. 3. Laddning av elfordon Den primära laddningen av elbilar sker vanligtvis då de står parkerade över natten och ibland även under dagtid om det finns laddmöjlighet då bilen parkeras vid arbetsplatsen. Samtliga elfordon kan laddas i vanliga eluttag men nu mer kan de flesta rena elbilar också snabbladdas på ett eller annat sätt. Snabbladdning gör det möjligt att utöka den dagliga körsträckan och kan alltså ses som en form av räckviddsförlängning. 3.1 Snabbladdning Snabbladdare är främst tänkt att fungera som räckviddsförlängare för rena elbilar vid tillfällen då det inte finns tid för normalladdning, ex vid längre resor eller frekvent dagligt användande inom tätort. Laddplatsen är endast avsedd för ett kort stopp för snabbladdning och är ej till för längre parkering eftersom snabbladdaren då blockeras för andra elbilar. Vid snabbladdning används vanligtvis en extern likströmsladdare som överför energi direkt till elbilens batteri med laddeffekt på upp till 50kW, tillräckligt för uppladdning av batteriets kapacitet till 80% på minuter. Under 2014 kommer Renault ZOE som är utrustad med en inbyggd växelströmsladdare på 43kW vilken laddar batteriet lika snabbt som vid DC-laddning, d.v.s minuter. I motsats till normalladdning så är snabbladdning något som elbilisten tvingas göra i samband med att elbilen körs längre sträckor det blir en aktivitet som avbryter bilresan på liknande sätt som bilister som kör på fossildrivmedel stannar för att tanka. Den väsentliga skillnaden är att laddförloppet tar upp till 30 minuter vilket ger tid över till annat som exempelvis fika, snabblunch, toalettbesök eller distansarbete över trådlöst nätverk. Snabbladdare är dyra i inköp och då det krävs stor tillgänglig effekt på upp till 400 volt och 120 ampere blir även kostnaden för entreprenad och anslutning till elnätet hög. Stort effektuttag vid laddning samt behov av övervakning och service gör även drift och underhåll kostsamt. 3.2 Semi-snabbladdning Det finns likströmsladdare med effekt på endast 20kW som är betydligt billigare i inköp och installation än snabbladdare på 50kW. Dessa laddare kräver endast 400 volt med strömstyrka på 32 ampere vilket gör att det totala effektuttaget vid laddning begränsas och elnätkostnaden blir lägre jämfört med en snabbladdare på 50kW. Att ladda en elbil till 80% batterikapacitet med en 20kW-laddare tar minuter. Dessa laddare finns både med CHAdeMO och CCS-standard. Vissa elbilar har inbyggda växelströmsladdare på 22 kw vilket återladdar batteriet till 80% på minuter och tiden till full laddning blir ca 1,5 timme. Fördelen med denna lösning är att det inte krävs någon extern laddare vilket sänker kostnaden för uppförande av laddplatser. Laddstolpar med 22 kw är ännu inte vanliga men det går även att ansluta till industriella 32A trefas-uttag som kan finnas på industrier och bilverkstäder. Elbilar som stödjer forcerad ACladdning upp till 22kW kan även laddas med lägre effekt. Laddning i ett 16A trefas-uttag ger en effekt på 11kW vilket laddar ett tomt elbilsbatteri till 80% på 2 timmar. Laddning som tar mellan 40 minuter och 2 timmar kan benämnas semi-snabbladdning och passar bra vid lite längre stopp vid exempelvis köpcentrum eller i samband med biobesök. 9

10 3.3 Kontakter och standarder vid snabbladdning Det finns ett flertal kontaktdon avsedda för snabbladdning av elfordon för snabbladdning med likström används antingen CCS eller CHAdeMO kontakter och för växelströmsladdning består gränssnitt mot bil av Typ-2 kontakt. Figur 2, Laddkontakter, från vänster; CHAdeMO, CCS och Typ-2 Trots att det utvecklats två fristående standarder för likströmsladdning innebär det inte några större problem vid etablering av snabbladdningsstationer då flera tillverkare har kombinerade snabbladdare med stöd för både CCS och CHAdeMO. I anslutning till dessa DC-snabbladdare placeras med fördel laddstolpar avsedda för AC-laddning upp till 22kW och Typ-2 kontakt. 4. Uppbyggnad av snabbladdinfrastruktur Snabbladdare är dyra i inköp, installation och drift vilket gör att placeringen bör väljas med omsorg för att snabbladdaren ska göra så stor nytta som möjligt. Med rätt placering kan en snabbladdare resultera i ökade dagliga elbilsresor samt fungera som räckviddsförlängare för elbilister på längre resor. Snabbladdstationer har även ett positivt signalvärde och en etablering på en ort kan vara en förlösande faktor som resulterar i lokalt ökad elbilsförsäljning. 4.1 Snabbladdare i klusterstruktur Genom strategisk placering av snabbladdningsstationer inom en tätort kan eldrivna budbilar, taxibilar och servicefordon operera utan större begränsning i storstäder. Ges även privatbilister möjlighet att ladda vid dessa snabbladdningsstationer ger det trygghet och möjlighet till räckviddsförlängning vid de fåtal tillfällen det skulle behövas. Figur 3, Klusterstruktur 4.2 Snabbladdare i korridorstruktur Utplacering av snabbladdare utefter motorvägar och större genomfartsleder mellan samhällen och städer gör det möjligt för förare av elbilar att göra resor som i praktiken är längre än elbilens normala räckvidd. Ett kort fikastopp vid en snabbladdstation räcker för att ge ytterligare mils räckvidd. Figur 4, Korridorstruktur En förutsättning är att snabbladdarna placeras på strategiskt avstånd från varandra och erfarenheter från Norge talar för ett maximalt avstånd på 80 km. För att få redundans och flexibilitet i ett nätverk av snabbladdare är dock det ideala avståndet km mellan laddstationerna, vilket bör vara riktvärde för ett väl utbyggt nätverk av snabbladdare. 10

11 4.3 Kombinerad struktur Genom att placera snabbladdare i en korridor så de kan nyttjas även som klusterladdare gör det möjligt att förlänga den dagliga körsträckan för elbilar som används inom en aktuell ort. Denna kombination ökar kundunderlaget för snabbladdningsstationen markant vilket är en stor fördel då antalet elbilar fortfarande är begränsad i Sverige. Behovet av klusterladdare är vanligtvis det första som uppstår på en ort och anges ofta som ett krav från taxibolag och distributionsföretag för att det ska vara möjligt att bruka elfordon i verksamheten. En organisation eller företag med potential att köpa in ett större antal elfordon kan vara intresserade att delfinansiera uppförande av klusterladdare. Placeras en klusterladdare så den även stödjer en korridorstruktur blir nyttan dubbel. Figur 5, Kombination av kluster- och korridorstruktur Ytterligare fördel att göra en laddare tillgänglig även för snabbladdningskorridorer är att man får tillgång till övriga snabbladdare i nätverket och enkelt kan göra längre elbilsresor då behov uppstår. 5. Placering av snabbladdningsstationer Att snabbladda en elbil kan ta mellan minuter beroende på tillgänglig laddeffekt, yttertemperatur och batteriets laddstatus då laddningen påbörjas. Laddplatsen måste därför kännas tillräckligt trygg och säker för att man ska vilja uppehålla sig där en längre stund, det bör också finnas belysning och väderskydd. Ytterligare argument att inte placera laddaren på en enslig plats är att den ska vara lätt att hitta. Tillgängligheten är viktig varför laddstationen bör hållas öppen dygnet runt samt vara enkel att använda Passande verksamheter för snabbladdare Det är en klar fördel om snabbladdaren placeras i närheten av annan verksamhet eller service eftersom elbilsföraren kommer uppehålla sig på platsen under ca 30 minuter. Exempel på verksamheter som är lämpliga att kombinera med snabbladdning: Vägkrog Internetcafé Dagligvaruhandel Bemannad bensinstation Oberoende av verksamhet bör det i anslutning till snabbladdstationen finnas tillgång till samma service som bilister vanligen efterfrågar vid konventionella tankstopp på långresor. Bemannade bensinstationer är i regel strategiskt placerade utefter större genomfartsleder och erbjuder ofta både snabbköp och caféverksamhet. Bemannade bensinstationer erbjuder även enklare självservice för bilresan. Påfyllning av spolarvätska Rengöring av vindruta Tryckluft för däckpåfyllnad Tillgång till toalett Speciellt kontroll av tryckluft är viktigt för elbilister på långresa då felaktigt däcktryck ger ökad elförbrukning vilket resulterar i försämrad räckvidd. 11

12 Bild 1, Norsk bensinstation som erbjuder snabbladdning för elbilar 5.2. Snabbladdning som konkurrensfördel Restauranger och köpcentrum kan erbjuda gratis snabbladdning av elfordon för att få konkurrensfördelar och locka kunder till sin egen verksamhet. Mest fördelaktigt vore då att installera laddare med lägre effekt för att få elbilförare att stanna längre tid. Likströmsladdare med 20 kw eller växelströmsladdning med 22 kw innebär att det tar knappt en timme att ladda batteriet till 80% vilket bör vara acceptabelt om laddningen är gratis. Den elbilist som stannar ca 1,5 timme får laddning upp till 100% SOC. Elkostnaden för ett full-laddat batteri på 24 kwh ligger mellan kronor beroende på aktuellt elpris. I gengäld får man en kund som besöker varuhuset under längre tid vilket förhoppningsvis ger merförsäljning. Semi-snabbladdare med denna effekt är billigare i drift och installation då de ansluts till lägre nätspänning på 400V 32A Snabbladdning i kombination med solceller Verksamheter som vill visa på miljöengagemang och locka miljömedvetna kunder kan med fördel erbjuda snabbladdning. Kombineras laddstationen med solceller eller annan miljövänlig elproduktion signaleras en ännu tydligare miljöprofil, som till och med kan ge ökad lönsamhet genom möjligheten att ta bättre betalt för ursprungsmärkt el. Elbilsladdning i kombination med solceller har i sig stort marknadsföringsvärde, exempelvis har Öresundskrafts solcellsladdade elbilspool i Helsingborg fått stor uppmärksamhet. Bild 1, O resundskrafts sol-laddade bilpool i Helsingborg 12

13 6. Samverkan vid uppförande av snabbladdare Det finns flera möjliga aktörer som kan ta initiativ att uppföra snabbladdare. Oftast är det lokalt engagemang eller behovet i den egna verksamheten som är drivkraft i syfte att möjliggöra och öka den dagliga elbilsanvändningen samt främja elbilsförsäljningen inom en kommun eller ort. Etablering och drift av snabbladdare är tidskrävande och kostsamt. Det finns flera olika aktörer som med fördel kan samverka för att med gemensamma krafter kan realisera en fungerande laddinfrastruktur både lokalt och nationellt. Brukare av elfordon som exempelvis distributionsföretag och taxibolag har behov att snabbt kunna ladda sin eldrivna vagnpark för att inte riskera att den dagliga verksamheten stannar upp. Bilpooler och biluthyrningsföretag vill skapa trygghet för sina användare för att öka beläggningen på sina eldrivna bilar. Köpcentrum och stormarknader kan med fördel medverka i etablering av snabbladdstationer för att locka miljömedvetna kunder och signalera miljöansvar och hållbarhet. Lokala energibolag tillsammans med kommuner och regionala myndigheter bör som offentliga aktörer utarbeta strategier och förenkla regelverket kring administration och tillstånd vid prospektering och etablering av snabbladdare. För att öka nyttan ur ett nationellt perspektiv och främja längre resor med elfordon krävs samverkan med aktörer i angränsande regioner för att tillsammans skapa korridorer med snabbladdare utefter det svenska vägnätet. Samverkan mellan snabbladdnings-operatörer och drivmedelsbolag krävs för att etablera en sammanhängande infrastruktur för snabbladdning med en gemensam och öppen plattform för att elbilsanvändare enkelt ska hitta snabbladdare och erbjudas enkla betallösningar vid laddning. Figur 6, Tänkbara intressenter vid uppförande av snabbladdstationer 13

14 7. Analys av trafikflöden Kartläggning av trafikflöden i Halland och Skåne är gjord utifrån Trafikverkets mätningar. För att få aktuella resultat har främst trafikflöden registrerade 2010 eller senare använts i rapporten och endast vägar som trafikeras med ett årssnitt om minst 3000 fordon/dygn har analyserats. Nedan redovisas samtliga vägsträckor med ett årsgenomsnitt på fordon/dygn eller mer. Trafiken genom Halland och Skåne går framför allt i nord-sydlig riktning på E6. I söder börjar europavägen i Trelleborg och fortsätter norrut förbi Malmö, Helsingborg, Halmstad och Kungsbacka. Efter Göteborg fortsätter E6 vidare norrut genom Bohuslän mot norska gränsen och Oslo. Figur 7, Trafikflöden i Halland och Skåne, antal fordon i snitt per dygn 14

15 7.1 Trafikflöden i Halland Genom Halland är trafiken på E6 som störst norr om Kungsbacka och tunnas successivt ut längre söder ut och blir som lägst mellan Varberg och Falkenberg. Trafiken ökar något kring Halmstad och här ansluter väg 25 (Nissastigen) från Gislaved och väg 26 från Växjö till E6. Andra mindre knytpunkter utefter E6 är Varberg där väg 41 ansluter från Borås samt Laholm där väg 24 ansluter från Hässleholm. Störst trafikflöden som registrerats i Halland, årsgenomsnitt per dygn: E6, Göteborg - Kungsbacka E6, Kungsbacka Varberg fordon/dygn fordon/dygn E6, Halmstad - Laholm fordon/dygn E6, Varberg - Falkenberg fordon/dygn 7.2 Trafikflöden i Skåne Största knytpunkten på E6 i Skåne är Malmö där E22 från Lund, Hörby och Kristianstad, E65 mot Svedala och Ystad samt väg 11 från Sjöbo och Simrishamn ansluter. Den avgjort största orsaken till de stora trafikströmmarna kring Malmö är Öresundsbron där E4 och E20 fortsätter till Köpenhamn och vidare ut på kontinenten. I Skåne är nästa stora knutpunkt Helsingborg där E4 ansluter till E6 från Örkelljunga och Jönköping. Här bidrar även väg 21 från Hässleholm och Kristianstad med fordon/dygn. Störst trafikflöden som registrerats i Skåne, årsgenomsnitt per dygn: E6, Malmö - Lomma fordon/dygn E22, Malmö - Lund fordon/dygn E6, Helsingborg - Landskrona fordon/dygn E6, Landskrona - Löddeköpinge fordon/dygn E6, Helsingborg fordon/dygn E6, Malmö Vellinge fordon/dygn E6, Helsingborg Ängelholm fordon/dygn E6, Lund Hörby fordon/dygn E6, Ängelholm Båstad fordon/dygn E65, Malmö Svedala fordon/dygn E22, Kristianstad Bromölla fordon/dygn E22, Kristianstad Hörby fordon/dygn E4, Helsingborg Örkelljunga fordon/dygn E6, Vellinge Trelleborg fordon/dygn Väg 21, Kristianstad Hässleholm fordon/dygn E65, Ystad Skurup fordon/dygn Väg 21, Åstorp Klippan fordon/dygn 15

16 8. Befintlig snabbladdinfrastruktur I april 2013 fanns det tolv snabbladdare i Sverige, samtliga med stöd för CHAdeMO-laddning. Under årets senaste 6 månader har antalet fördubblats då det nu finns 24 snabbladdare varav en handfull har stöd för både CCS och CHAdeMO. Tre av dessa finns i Skåne. Laddarna är uppförda av flera olika aktörer och samarbetsprojekt, främst bestående av drivmedelsbolag, snabbmatskedjor, elnätbolag och återförsäljare av elbilar. Sveriges första snabbladdare sattes upp i slutet på 2011 av Mobility Motors i Malmö som är återförsäljare av Nissans elbilar. Laddaren är tillgänglig dygnet runt och är gratis att använda men har endast stöd för CHAdeMO-laddning. Bild 2, Snabbladdare på Mobility Motors i Malmö I maj 2012 fick Skåne sin andra snabbladdare som uppfördes på OKQ8 i Glumslöv. Laddaren är endast tillgänglig för södergående trafik på E6, vid färd norrut krävs en omväg på ca 2 mil. Laddaren är öppen dygnet runt och gratis att använda men har bara stöd för CHAdeMO. Bild 3, Snabbladdare på OKQ8 i Glumslöv, E6 södergående 16

17 Helsingborgs första CHAdeMO-laddare invigdes i oktober 2013 på McDonalds i Ättekulla som ligger i anslutning till den södra påfarten till E6. Snabbladdaren är även förberedd för Typ-2 AC-laddning men denna funktion är ännu inte i drift. Laddaren är öppen dygnet runt och gratis att använda fram till årsskiftet 2013/14. Bild 4, Snabbladdare på McDonalds i Ättekulla, Helsingborg På IKEA vid Helsingborgs norra avfart från E6/E4 finns även en 20 kw DC-laddare för både CCS och CHAdeMO. Denna semi-snabbladdare klarar att ladda ett elbilsbatteri till 80% på 4050 minuter. Laddningen är gratis och startas med RFID-kort som erhålls inne i varuhuset. Laddaren är avsedd för IKEAs kunder och endast tillgänglig under varuhusets öppettider. Bild 5, Semi-snabbladdare på IKEA Helsingborg Halland har ännu inga snabbladdare men det finns tre CHAdeMO-laddare i Göteborgsområdet som ger möjlighet för elbilsförare som kommer norrifrån att ta sig 80 km ner till Varberg. 17

18 Den 22 november 2013 invigde OKQ8 Sveriges första trippel-laddare vid avfarten till Landvetter Flygplats på RV40, denna laddare har stöd för 50 kw DC-laddning med CHAdeMO och CCS samt 43 kw AC-laddning med Typ2/Mode3. Det finns även ett antal snabbladdare i Köpenhamn som ligger inom räckvidd från sydvästra Skåne vilket möjliggör längre elbilsresor vidare genom Danmark. Figur 8, Befintliga snabbladdare, cirklarna markerar en radie på 80 km I kartan ovan är CHAdeMO-laddare markerade med röda punkter och röd linje som markerar en radie om 80 km ut från laddpunkten. Detta symboliserar den minsta räckvidd som fås efter minuters snabbladdning, dvs med 80% batterikapacitet. Röda punkter med blå kanter symboliserar Duo-laddare med stöd för både CHAdeMO och CCS-laddning och den blå-röda linjen visar den räckvidd som erhålls efter minuters snabbladdning. Notera att det är två blå-röda cirklar kring semisnabbladdaren på IKEA i Helsingborg. Då denna har en effekt på 20 kw anger den innersta cirkeln 40 km räckvidd som fås efter minuters laddning och den tunnare yttre cirkeln markerar 80 km räckvidd som erhålls efter minuters laddning. Semisnabbladdaren är i egentlig mening ingen snabbladdare men är enda möjligheten för europeiska bilar med stöd för CCS att förlänga räckvidden så den får inledningsvis räknas till korridorstrukturen utefter E6. Av kartans cirklar går att utläsa att det är möjligt att resa med en CHAdeMO-kompatibel elbil mellan Ystad och Halmstad en resa på 20 mil med laddstopp i Malmö och Helsingborg. Europeiska elbilar med stöd för CCS-laddning kan endast ladda på IKEA i Helsingborg vilket gör det möjligt att resa mellan Malmö och Halmstad vilket kräver upp till 50 min laddning. 18

19 9. Rekommenderad utbyggnad av snabbladdinfrastruktur Utifrån trafikflöden och redan befintliga snabbladdare i regionen är det motiverat att i första hand upprätta en fungerande korridorstruktur som stödjer snabbladdning för både CHAdeMO och CCS utefter E6 från Malmö och upp mot Göteborg. Etablering av snabbladdningsstationer är kostsamt och involverar flera olika aktörer vilket tar tid och stora resurser i anspråk. Utbyggnaden av infrastruktur med snabbladdare bör därför delas upp i flera etapper där uppförande av korridorstruktur utefter E6 är prioriterad. 9.1 Första etappen Korridorstruktur E6 Första etappen i byggande av snabbladdningskorridor utefter E6 syftar till att skapa ett glest men ändå sammanhängande nätverk av snabbladdare för att med god planering göra det möjligt att resa från Trelleborg hela vägen upp till Göteborg med elbil. Steg 1 Halmstad Placering av en snabbladdningsstation utefter E6 i höjd med Halmstad möjliggör ett naturligt laddstopp ca 80 km norr om Helsingborg. Halmstad är även knytpunkt för Nissastigen mot Hyltebruk och Gislaved samt väg 26 mot Växjö och Kalmar. En snabbladdare i Halmstad får genom dessa tillfartsvägar möjlighet att nå fler elbilsresenärer och bli en första länk i framtida korridorstrukturer utefter väg 25 och väg 26. Steg 2 Varberg För att skapa en fungerande elbilskorridor utefter E6 genom Halland bör nästa snabbladdare placeras i anslutning till Varbergs norra avfart ca 70 km norr om Halmstad. Avståndet mellan en snabbladdare i Varberg och det relativt stora antalet snabbladdare i Göteborgsområdet blir då lite drygt 70 km, ett avstånd som enkelt avverkas med elbil. En snabbladdare utefter E6 i höjd med Varberg gör det också möjligt att snabbladda inför en fortsatt resa mot Kinna och Borås på väg 41 eller en elbilsresa till Ullared på väg 153. Steg 3 Malmö Snabbladdaren hos Mobility Motors i Malmö har endast stöd för CHAdeMO-laddning då den främst är till för Nissans elbilar. Därför rekommenderas uppförande av en publik snabbladdare höjd med Burlöv eller Åkarp som ligger i nära anslutning till både E6 och E22. Genom denna placering kan laddstationen fungera som korridorladdare både för resor på E6 och E22. 19

20 Figur 9, Förslag på placering av snabbladdare i etapp Andra etappen Förstärkt korridorstruktur E6 I en andra etapp föreslås ytterligare laddplatser utefter E6 för att korta ner avståndet mellan laddmöjligheterna till ca 40 km. Detta för att skapa ett robust nätverk som ger elbilsresenärer möjlighet att välja när och var ett laddstopp passar bäst utifrån återstående räckvidd och behov av rast. Med kortare avstånd mellan laddstationerna blir korridoren mindre sårbar ifall någon laddare i kedjan tillfälligt skulle gå sönder. Steg 4 Kungsbacka Kungsbacka som ligger knappt 40 km norr om den tidigare rekommenderade laddaren i Varberg blir sista länken i en snabbladdningskorridor utefter E6. Med bara 30 km till Göteborg gör att en laddare i Kungsbacka även förstärker en klusterstruktur som främjar ökad biltrafik mellan de båda städerna. Steg 5 Falkenberg Med drygt 40 km till Halmstad och 30 km till Varbergs norra avfart från E6 är Falkenberg en naturlig placering av ytterligare snabbladdare. Platsen är även bra med tanke på att de mindre vägarna 150 mot Hyltebruk och 154 mot Ullared ansluter här. 20

21 Steg 6 Hallandsåsen Hallandsåsen ligger ca 35 km söder om Halmstad och 45 km norr om Helsingborg vilket gör att platsen är lämplig för placering av snabbladdare för att förstärka korridorstrukturen utefter E6. På grund av sitt höga läge är Hallandsåsen är en populär rastplats och då en snabbladdning vanligen görs till 80% av batteriets kapacitet går det även att regenerera bilens rörelseenergi i nedförsbackarna både norrut och söderut efter laddstoppet. Steg 7 Helsingborg Eftersom de befintliga snabbladdarna i Helsingborg endast har stöd för CHAdeMO-laddning rekommenderas att någon av dessa kompletteras med en CCS-laddare för att erbjuda stöd för samtliga elbilar. Det finns visserligen en laddare på 20kW med stöd för både CHAdeMO och CCS hos IKEA i Helsingborg men denna är bara tillgänglig under varuhusets öppettider. Effekten på 20kW innebär dessutom att det tar minuter att ladda ett tomt EV-batteri till 80% vilket får anses vara i längsta laget för ett laddstopp vid en längre resa. Figur 10, Förslag på placering av snabbladdare i etapp 2 21

22 9.3 Tredje etappen Klusterstruktur Skåne De korta avstånden gör det enkelt att med relativt små medel skapa ett sammanhängande kluster av snabbladdare på Skånska halvön. Flera av Sveriges större Europavägar passerar genom Skåne vilket gör att snabbladdarna med fördel kan placeras så de även stöttar en fortsatt utbyggnad av snabbladdningskorridorer vidare genom angränsande län. Steg 8 O rkelljunga Avståndet mellan Helsingborg och Örkelljunga är 50 km vilket är lämpligt avstånd för korridor utefter E4. Genom Örkelljunga passerar även väg 24 mot Laholm i nordvästlig riktning och Hässleholm i sydöst samt väg 114 som leder till Ängelholm. Steg 9 Kristianstad Kristianstad är en lämplig placering av snabbladdare för att initiera en korridor utefter E22 och utökar även i ett Skånskt snabbladdningskluster åt öster. Avståndet mellan Kristianstad och Malmö är nästan 100km men det är fullt möjligt att genomföra elbilsresor mellan orterna. Steg 10 Ystad En snabbladdare i Ystad förstärker klusterstrukturen i de södra delarna av Skåne, placeringen 60 km sydöst om Malmö kan även ses som ytterligare en länk i en korridor utefter E6. Figur 11, Förslag på placering av snabbladdare i etapp 3 22

23 10. Slutord Med relativt enkla medel kan en sammanhängande infrastruktur med snabbladdare upprättas i Halland och Skåne. Genom att i två steg uppföra sju stycken snabbladdare utefter E6 skapar en fungerande och robust snabbladdningskorridor mellan Kungsbacka och Trelleborg. Ytterligare tre snabbladdare på skånska halvön bildar en klusterstruktur som med relativt enkla medel kan sammanlänkas med snabbladdningskorridorer utefter E4 och E22 vidare norr och väster ut genom Småland. Figur 12, Förslag på utbyggnad av snabbladinfrastruktur i Halland & Skåne 23

24 Referenser: - ecoast, 2013, Infrastruktur för snabbladdning av elfordon, Strategisk studie inom Fyrbodal & Göteborgsregionen, rapport 2013:41 - E-mission, 2013:36, Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen, rapport nr 2013:36 - Civitas, 2012, Helhetlig utbyggningsplan for infrastruktur til ladbare biler i fylkene Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold - e-mobility NSR, 2012, Experiences from the Gothenburg fast charging project for electrical vehicles - Blue Institute, 2013, Roadmap: Sweden En färdplan för att främja elfordon I Sverige, nå klimatmålen och samtidigt stärka den Svenska konkurrenskraften - e-mobility NSR, 2012, 1st International Workshop on "Experiences and the future of EV Fast Charging" - e-mobility NSR, 2012, Experience Electrical Vehicle - The case of fast charging Källor: - Uppladdning.nu Information om laddplatser i Sverige - PowerCircle.se - Statistikdatabasen ELIS Underlag för elbilsbestånd i Sverige - Trafikverket.se - Vägtafikflödeskarta Underlag för dygnsmedeltrafik 24

25 Denna rapport har tagits fram som ett underlag för interreg projektet e-mission. Parter på svenska och danska sidan är: Köpenhamns Kommun Malmö Stad Helsingborg Stad Öresundskraft Region Skåne Projektledare: Britt Carlsson-Green Projektsamordnare Hållbar Mobilitet Skåne Rapporten är framtagen av: emotion Technologies Sweden AB Mer information om emission på Med finansiering från: 25

GreenCharge - Strategisk studie för placering av snabbladdare i Småland, Blekinge, på Öland och i nordöstra Skåne

GreenCharge - Strategisk studie för placering av snabbladdare i Småland, Blekinge, på Öland och i nordöstra Skåne GreenCharge - Strategisk studie för placering av snabbladdare i Småland, Blekinge, på Öland och i nordöstra Skåne Slutlig version 2015-02-28 Författad av Gordon Strömfelt, emotion Technologies Sweden AB

Läs mer

Förord. Tillägg i samband med tryck av andra utgåvan

Förord. Tillägg i samband med tryck av andra utgåvan 1 Rapportnr: 2013:41 ISSN: 1403-168X Andra utgåvan januari 2014 Rapportansvarig: Rapport framtagen av emotion Technologies Sweden AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län inom ramen för projekten

Läs mer

Säkrad räckvidd Övervakade, fungerande laddstationer Heltäckande lösningar Användarvänliga hjälpmedel Fakta om laddstandarder

Säkrad räckvidd Övervakade, fungerande laddstationer Heltäckande lösningar Användarvänliga hjälpmedel Fakta om laddstandarder Säkrad räckvidd Övervakade, fungerande laddstationer Heltäckande lösningar Användarvänliga hjälpmedel Fakta om laddstandarder Säkrad räckvidd Vi bygger ut stationär räckviddsförlängning i Sverige och gör

Läs mer

Laddinfrastruktur i Östra Mellansverige

Laddinfrastruktur i Östra Mellansverige Laddinfra Öst Laddinfrastruktur i Östra Mellansverige Gordon Strömfelt, Engineering Force Sweden AB e-post: gordon@e4s.se telefon: 0761-729950 2016-04-08 Inledning Denna rapport syftar till att beskriva

Läs mer

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden!

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! 2 Det är dags att gå över el till! Försäljningen av elfordon och laddhybrider har det senaste året tagit fart på riktigt. De senaste 12 månaderna

Läs mer

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén 2016-02-28 Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening Daniel Norlén Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och målsättning... 2 1.3 Metod... 2 2. Allmänt om elbilar... 3

Läs mer

Rapport 2013:41. Infrastruktur för snabbladdning av elfordon Strategisk studie inom Fyrbodal & Göteborgsregionen

Rapport 2013:41. Infrastruktur för snabbladdning av elfordon Strategisk studie inom Fyrbodal & Göteborgsregionen Rapport 2013:41 Infrastruktur för snabbladdning av elfordon Strategisk studie inom Fyrbodal & Göteborgsregionen Rapportnr: 2013:41 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Rapport framtagen av HRM Engineering

Läs mer

Laddinfrastruktur i Halland ett kunskapsunderlag för strategisk utbyggnad

Laddinfrastruktur i Halland ett kunskapsunderlag för strategisk utbyggnad Laddinfrastruktur i Halland ett kunskapsunderlag för strategisk utbyggnad Foto Stefan Nilsson, Miljöfordon Syd Version 1.0 2016-03-28 På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län och Region Halland. Rapporten

Läs mer

Elbilar i Sverige. modeller på marknaden nu och 2014. Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22

Elbilar i Sverige. modeller på marknaden nu och 2014. Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22 Elbilar i Sverige modeller på marknaden nu och 2014 Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22 Antal elbilar i Sverige oktober 2013 (ELIS) Laddbara elbilar totalt

Läs mer

Jenny Miltell, 2013. ABB laddinfrastruktur för elbilar Workshop Green Highway

Jenny Miltell, 2013. ABB laddinfrastruktur för elbilar Workshop Green Highway Jenny Miltell, 2013 ABB laddinfrastruktur för elbilar Workshop Green Highway Följ bilen: vilken bil och när? Vilken laddinfrastruktur krävs? Endast ACladdning (3 kw) AC halvsnabb laddning (6 10 kw) På

Läs mer

SVERIGE ELEKTRIFIERAS! DAGS FÖR LADDNING. Trafikkonferens Skåne, 2016 Mazdak Haghanipour Projektledare, Power Circle

SVERIGE ELEKTRIFIERAS! DAGS FÖR LADDNING. Trafikkonferens Skåne, 2016 Mazdak Haghanipour Projektledare, Power Circle SVERIGE ELEKTRIFIERAS! DAGS FÖR LADDNING DAGS FÖR LADDNING Trafikkonferens Skåne, 2016 Mazdak Haghanipour Projektledare, Power Circle OM POWER CIRCLE PARTNERFÖRETAG/FINANSIÄRER VAR 4:E BIL, LADDBAR! 1

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle ELEKTRIFIERING AV FORDON Mazdak Haghanipour Power Circle OM POWER CIRCLE Varför el? VARFÖR ELEKTRIFIERING? 1. Securityofsupply minskat beroende av importerad olja 2. Förbättrad luftkvalitet 3. Minskade

Läs mer

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Vetlanda 28 mars

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Vetlanda 28 mars GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Vetlanda 28 mars GreenCharge roadshow Körschema 6 mars 11 april 6/3 fm: Ronneby (start) 6/3 em: Karlshamn 7-9/3: Norge/Danmark

Läs mer

El som drivmedel. Sten Karlsson. Energi och Miljö Chalmers. Snabbladdningsstation Östersund april 2011

El som drivmedel. Sten Karlsson. Energi och Miljö Chalmers. Snabbladdningsstation Östersund april 2011 El som drivmedel Sten Karlsson Energi och Miljö Chalmers Snabbladdningsstation Östersund april 2011 Presentation 13 Sept 2011 vid Fossiloberoende Transportsektor år 2030 och vägen dit El som drivmedel

Läs mer

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Habo 24 mars

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Habo 24 mars GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Habo 24 mars GreenCharge roadshow Körschema 6 mars 11 april 6/3 fm: Ronneby (start) 6/3 em: Karlshamn 7-9/3: Norge/Danmark

Läs mer

Elbilsstrategi. helsingborg.se. Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.

Elbilsstrategi. helsingborg.se. Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg. SID 1(5) Elbilsstrategi Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(5) Helsingborgs stads styrdokument Aktiverande syftar

Läs mer

Lärdomar elbilar och laddning i Stockholm. Eva Sunnerstedt Miljöförvaltningen Stockholms stad

Lärdomar elbilar och laddning i Stockholm. Eva Sunnerstedt Miljöförvaltningen Stockholms stad Lärdomar elbilar och laddning i Stockholm Eva Sunnerstedt Miljöförvaltningen Stockholms stad Elbilarna är här! Varför elbilar? Grön profil till organisationen Bidrar till en bättre miljö både globalt och

Läs mer

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se 4 Lennart Östblom www.kommunanalys.se Utredningar Enkäter Analyser Rapporter i text och grafik Information om Sveriges kommuner och deras verksamhet Elbilar och laddinfrastruktur Förbränningsmotorn betraktades

Läs mer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya

Läs mer

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet efordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya laddstationer

Läs mer

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund Vi utvecklar världens främsta gränsregion för biogas och el till fordon! Det började med två ministrar ett gemensamt projekt med Norges Vegdirektorat, Transnova och NVE där huvuduppgiften är att planera

Läs mer

Laddinfrastrukturutredning

Laddinfrastrukturutredning Laddinfrastrukturutredning 2016 MILJÖKONTORET Innehåll Introduktion...3 Bakgrund...3 Kommunens egna mål...3 Laddstationen...4 Kontakter...4 Laddtyper...5 Fast eller lös kabel?...6 Laddbeteende...7 Laddning

Läs mer

Bilaga 1, tillhörande ärende: Förslag om införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun.

Bilaga 1, tillhörande ärende: Förslag om införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun. Bilaga 1, tillhörande ärende: Förslag om införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun. Så fungerar en elbil En renodlad elbil har inget avgasrör och ger inga utsläpp i gatumiljö.

Läs mer

Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Intresserad av elfordon sedan...? Citroen Berlingo Electrique 2001

Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Intresserad av elfordon sedan...? Citroen Berlingo Electrique 2001 Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Civ. Ing. Uppsala F 1980 Intresserad av elfordon sedan...? Äger/kör: Mini-el 1987 Berix Eloped ca 1990 Citroen Berlingo Electrique 2001 Varför elbil? 1) Verkningsgraden!

Läs mer

Elbilar och laddning. -För dig som funderar på att skaffa elbil

Elbilar och laddning. -För dig som funderar på att skaffa elbil Elbilar och laddning -För dig som funderar på att skaffa elbil Funderar du på att skaffa elbil? Laddfordon blir allt vanligare och har de senaste åren ökat exponentiellt. I dagsläget finns över 12 000

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

LADDA DIN ELBIL. Laddningsalternativ och leverantörer av hemmaladdare och publika laddstationer

LADDA DIN ELBIL. Laddningsalternativ och leverantörer av hemmaladdare och publika laddstationer LADDA DIN ELBIL Laddningsalternativ och leverantörer av hemmaladdare och publika laddstationer INNEHÅLL Vad kostar det att köra en elbil? s. 3 Laddningsalternativ s. 4-7 Leverantörer av laddare s. 8-9

Läs mer

Information om stödet till laddinfrastruktur inom Klimatklivet

Information om stödet till laddinfrastruktur inom Klimatklivet 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Nanna Wikholm Tel: 010-698 14 02 Nanna.wikholm@naturvardsverket.se PM 2016-08-30 Ärendenr: NV-05824-15 Information om stödet till laddinfrastruktur

Läs mer

UNDERLAG ENERGIMYNDIGHETEN TRANSPORTSTRATEGI

UNDERLAG ENERGIMYNDIGHETEN TRANSPORTSTRATEGI UNDERLAG ENERGIMYNDIGHETEN TRANSPORTSTRATEGI ELEKTRIFIERING GER UNIKA MÖJLIGHETER! Energieffektivitet Inga/låga ljudemissioner Inga lokala utsläpp 3-4 ggr effektivare än diesel, fordonsgas, bränslecell

Läs mer

Rapport Ecoast. Utvärdering och användning laddstationer. Trollhättan och Kungälv 2014-12-08. Sid 1(8) Telefon: +46-705-22 24 75

Rapport Ecoast. Utvärdering och användning laddstationer. Trollhättan och Kungälv 2014-12-08. Sid 1(8) Telefon: +46-705-22 24 75 Sid 1(8) Rapport Ecoast Utvärdering och användning laddstationer Trollhättan och Kungälv 2014-12-08 Sid 2(8) Bakgrund Laddpunkten.se AB startades i juni 2013 som ett frö ur rapporten Infrastruktur för

Läs mer

Olle Johansson VD, Power Circle. Bollnäs 2013-11-28

Olle Johansson VD, Power Circle. Bollnäs 2013-11-28 Olle Johansson VD, Power Circle Bollnäs 2013-11-28 OM POWER CIRCLE POLITIK OCH MILJÖ VARFÖR ELEKTRIFIERING? Interna'onellt; 1. Security of supply minskat beroende av importerad olja 2. Förbä>rad lu?kvalitet

Läs mer

Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken

Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken Elektriska fordon i fokus 213-9-3 Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken Martina Wikström Institutionen för Kemiteknik, Avdelningen för Energiprocesser Elbilsupphandlingen Hösten

Läs mer

Laddsystem ALLT DU BEHÖVER VETA

Laddsystem ALLT DU BEHÖVER VETA Laddsystem ALLT DU BEHÖVER VETA Elbilarna blir fler - är vi redo? Antalet laddbara bilar ökar snabbt och allt fler behöver tillgång till säkra laddstationer både hemma, på arbetet och på resan. Behovet

Läs mer

Att ladda en elbil. Sten Bergman, Elbil2020

Att ladda en elbil. Sten Bergman, Elbil2020 Att ladda en elbil Innehåll Ladda elbil Publik och privat miljö Vem erbjuder vad? Ladda snabbt eller långsamt? Vad bör man tänka på om man vill skaffa laddplats till elbilen? 2 Hur lång tid att ladda?

Läs mer

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Vi tror att el kommer att vara ett självklart drivmedel för bilar i framtiden Elbil Dalarna

Läs mer

Laddinfrastruktur vid teknikparker, sjukhus och pendelparkeringar inom Västra Götaland.

Laddinfrastruktur vid teknikparker, sjukhus och pendelparkeringar inom Västra Götaland. Laddinfrastruktur vid teknikparker, sjukhus och pendelparkeringar inom Västra Götaland. Förstudie inför framtida utbyggnad Stefan Svedhem, Innovatum AB Trollhättan, 2015-12-28 Studien är genomförd i samverkan

Läs mer

LADDINFRASTRUKTUR. sundrive.se SKHF Peter Bäckström

LADDINFRASTRUKTUR. sundrive.se SKHF Peter Bäckström LADDINFRASTRUKTUR SKHF 2017-04-05 Peter Bäckström sundrive.se Vi levererar laddlösningar 25 års erfarenhet Produkter: SunDrive representerar flera av Europas ledande tillverkare av laddboxar och tillbehör

Läs mer

Hur mycket kommer den svenska fordonstrafiken att elektrifieras?

Hur mycket kommer den svenska fordonstrafiken att elektrifieras? Hur mycket kommer den svenska fordonstrafiken att elektrifieras? Per Kågeson IVA Vägval El 2015-04-14 Innebörden av elektrifiering Energiåtgången i fordonet reduceras med 50-75 % jämfört med en konventionell

Läs mer

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Det jobbiga först Vi människor släpper ut för mycket koldioxid i atmosfären därför har EU formulerat klimatmålen 20/20/20

Läs mer

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Ljungby 1 april

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Ljungby 1 april GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Ljungby 1 april GreenCharge roadshow Körschema 6 mars 11 april 6/3 fm: Ronneby (start) 6/3 em: Karlshamn 7-9/3: Norge/Danmark

Läs mer

Tanka med el om svenskarnas inställning till elbilar

Tanka med el om svenskarnas inställning till elbilar Fortum och Karlstad kommun inleder ett samarbete för att möjliggöra övergången till elbilar och laddhybrider i Karlstad och bidrar därmed till ett renare Karlstad. En storskalig övergång till elbilar skulle

Läs mer

Arbetspendlingens struktur i Skåne

Arbetspendlingens struktur i Skåne Arbetspendlingens struktur i Skåne Underlagsrapport till Regional systemanalys för infrastrukturen i Skåne Författare: Kristoffer Levin, Region Skåne Innehållsförteckning 1. BAKGRUND 3 1.1 Lokala arbetsmarknader

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland

D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland Projekttitel: Främjande av elbilar och dess infrastruktur Plats: Östergötland Submission date: 2016-01-

Läs mer

LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE

LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE OM POWER CIRCLE PARTNERFÖRETAG/FINANSIÄRER GÄVLE DÄR ALLT BÖRJADE? ELBILSVERIGE 2009 166 laddbara fordon i Sverige 50-tal laddstolpar

Läs mer

Tekniska verken/clever

Tekniska verken/clever Tekniska verken/clever Elbilsladdning Kunddag på MSE 8 november Tekniska verken Mikael Blom Key Account Manager CLEVER Sverige AB Affärsidé Skandinaviens ledande elbilsoperatör Grundades i Sverige 2015,

Läs mer

ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011

ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011 ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011 en sammanställning av de bilmodeller som presenterades av billeverantörer på Vattenfalls och Stockholms stads elbilsseminarium 12 april 2010. Informationen i dokumentet

Läs mer

Elbilar är roliga att köra! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm. Electric Vehicles are fun! Try!

Elbilar är roliga att köra! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm. Electric Vehicles are fun! Try! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm Elbilar är roliga att köra! Electric Vehicles are fun! Try! 1 Electric Vehicles are fun! Try! 2 From Evolution

Läs mer

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Varför har Vattenfall och Stockholms stad tagit detta initiativ?

Läs mer

Ladda för framtiden - laddinfrastruktur för elfordon. Eva Sunnerstedt Stockholms Stad

Ladda för framtiden - laddinfrastruktur för elfordon. Eva Sunnerstedt Stockholms Stad Ladda för framtiden - laddinfrastruktur för elfordon Eva Sunnerstedt Stockholms Stad eva.sunnerstedt@stockholm.se Antalet eldrivna bilar ökar i Sverige! 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2008 2009 2010

Läs mer

ELBILSBOOMEN ÄR HÄR Lång räckvidd, lågt pris och nya laddmöjligheter

ELBILSBOOMEN ÄR HÄR Lång räckvidd, lågt pris och nya laddmöjligheter ELBILSBOOMEN ÄR HÄR Lång räckvidd, lågt pris och nya laddmöjligheter Mazdak Haghanipour Sakkunnig e-mobility, Power Circle Fossilfritt Jämtland 2017-09-20 OM POWER CIRCLE En nationell intresseorganisation

Läs mer

Elfordon i samhället. Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten

Elfordon i samhället. Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten Elfordon i samhället Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten Vad styr elfordonsutvecklingen? Vilka är de starkaste drivkrafterna för elfordon nu? Styrmedel om ökad energieffektivitet,

Läs mer

FASTIGHETEN- FRAMTIDENS MACK. Fastighetsmässan

FASTIGHETEN- FRAMTIDENS MACK. Fastighetsmässan FASTIGHETEN- FRAMTIDENS MACK Fastighetsmässan 2017-03-16 DAGENS SEMINARIUM Utvecklingen på marknaden Laddinfrastruktur Typ av laddare Viktigt att tänka på vid etablering Prismodeller Sammanfattning ANTALET

Läs mer

Dags för sverige att ta ledartröjan. så når vi en miljon elbilar år 2030

Dags för sverige att ta ledartröjan. så når vi en miljon elbilar år 2030 Dags för sverige att ta ledartröjan så når vi en miljon elbilar år 2030 Så kan Sverige nå en miljon elbilar 2030 Sverige har som mål att minska utsläppen i transportsektorn med 70 % till år 2030. För att

Läs mer

Utredning av lämplig laddinfrastruktur för elbilar och laddhybrider i Umeå

Utredning av lämplig laddinfrastruktur för elbilar och laddhybrider i Umeå Utredning av lämplig laddinfrastruktur för elbilar och laddhybrider i Umeå Investigation of suitable charging infrastructure for electric vehicles in Umeå Linn Björ EN1307 Examensarbete för civilingenjörsexamen

Läs mer

TIPS OCH RÅD OM LADDINFRASTRUKTUR. Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING

TIPS OCH RÅD OM LADDINFRASTRUKTUR. Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Tips och råd till dig som vill installera laddstation i din bostadsrättsförening Förberedelser För att

Läs mer

valt att låta sina elfordon skilja ut sig ordentligt i designen för att indikera att ägaren åker elbil. Bakom Renault-märket i fronten sitter

valt att låta sina elfordon skilja ut sig ordentligt i designen för att indikera att ägaren åker elbil. Bakom Renault-märket i fronten sitter 024.REPORTAGE utstrålar Självförtroende. Renault har valt att låta sina elfordon skilja ut sig ordentligt i designen för att indikera att ägaren åker elbil. Bakom Renault-märket i fronten sitter ladduttaget.

Läs mer

Elfordonsinfrastruktur - Hur fungerar laddning av elfordon och vad bör man tänka på vid installation

Elfordonsinfrastruktur - Hur fungerar laddning av elfordon och vad bör man tänka på vid installation Elfordonsinfrastruktur - Hur fungerar laddning av elfordon och vad bör man tänka på vid installation John Engdahl ABB Marie Holmberg Schneider Electric Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Agenda

Läs mer

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11 Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne Hässleholm 2009-03-11 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se

Läs mer

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

Perspektiv på eldrivna fordon

Perspektiv på eldrivna fordon Perspektiv på eldrivna fordon Perspek'v på elfordon Elbilens historia Varför är elfordon bra? Kommer vi kunna göra så många elfordon som vi vill? Elfordon och energiproduk'on Elfordon och infrastruktur

Läs mer

Elbilens utmaningar och möjligheter. Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25

Elbilens utmaningar och möjligheter. Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25 Elbilens utmaningar och möjligheter Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25 Verkningsgrad hos elbil % Transmissionsförluster på nätet 8 Förluster vid laddning av batterierna 5 Batteriernas självurladdning

Läs mer

Elbilsupphandlingen! - upphandling av elbilar inom offentlig verksamhet

Elbilsupphandlingen! - upphandling av elbilar inom offentlig verksamhet Elbilsupphandlingen! - upphandling av elbilar inom offentlig verksamhet www.elbilsupphandling.se Eva Sunnerstedt, Stockholms stad eva.sunnerstedt@stockholm.se 08-508 28 913 Elbilsupphandlingens aktörer

Läs mer

Elbilsupphandlingen! www.elbilsupphandling.se. Eva Sunnerstedt, Stockholms stad eva.sunnerstedt@stockholm.se 08-508 28 913 I SAMARBETE MED

Elbilsupphandlingen! www.elbilsupphandling.se. Eva Sunnerstedt, Stockholms stad eva.sunnerstedt@stockholm.se 08-508 28 913 I SAMARBETE MED Elbilsupphandlingen! www.elbilsupphandling.se Eva Sunnerstedt, Stockholms stad eva.sunnerstedt@stockholm.se 08-508 28 913 Elbilsupphandlingens aktörer 2 MÅL för Elbilsupphandlingen Tillsammans med andra

Läs mer

Britt Karlsson Green Region Skåne Strateg Hållbara transporter. Den stora omställningen - 2 mars 2016 4 år till fossilfritt 2020 Hur ser läget ut?

Britt Karlsson Green Region Skåne Strateg Hållbara transporter. Den stora omställningen - 2 mars 2016 4 år till fossilfritt 2020 Hur ser läget ut? Britt Karlsson Green Region Skåne Strateg Hållbara transporter Den stora omställningen - 2 mars 2016 4 år till fossilfritt 2020 Hur ser läget ut? Utmaningen 100% fossilbränslefritt Skåne 2020 Ingen fossil

Läs mer

Undersökning av kunskaper om och inställning till laddfordon

Undersökning av kunskaper om och inställning till laddfordon Undersökning av kunskaper om och inställning till laddfordon Lärdomar från den tredje enkätomgången 2017 Syftet med undersökningen Sverige har ett mål om minst 70 % minskning av växthusgasutsläpp från

Läs mer

Sverige får inte missa elbilarna

Sverige får inte missa elbilarna Sverige får inte missa elbilarna Agenda Bilen är här för att stanna hur löser vi utsläppen? Bokslut Elbilsvision 2030 Många olika samarbeten Elbilarna står inför sitt kommersiella genombrott Program för

Läs mer

En elbilsnovis upptäcktsresa i laddjungeln! eller Hur tankar man el på offentliga laddstationer?

En elbilsnovis upptäcktsresa i laddjungeln! eller Hur tankar man el på offentliga laddstationer? En elbilsnovis upptäcktsresa i laddjungeln! eller Hur tankar man el på offentliga laddstationer? Det talas mycket om elbilar och elektromobilitet i dagsläget. Det finns många olika elbilsmodeller på marknaden

Läs mer

LaddinfraÖst. Tillsammans sätter vi fart på elfordonsutvecklingen www.laddinfraost.se. Jakob.lagercrantz@equest.se

LaddinfraÖst. Tillsammans sätter vi fart på elfordonsutvecklingen www.laddinfraost.se. Jakob.lagercrantz@equest.se LaddinfraÖst Tillsammans sätter vi fart på elfordonsutvecklingen www.laddinfraost.se Jakob.lagercrantz@equest.se FFF utredningen betonar mångfald 140 120 100 Energianvändning (TWh) 80 60 40 20 Trafiksnålt

Läs mer

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö PROTOKOLL UTDRAG Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö Tid: 2016-02-19 13:00-16:30 Plats: 9 RJL 2016/79 Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Utbyggnad av infrastruktur för laddstolpar Beslut Nämnden

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID

FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID INTRODUKTION 1. Hur fungerar Prius Laddhybrid? Prius Laddhybrid tillhör gruppen Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV) och är en laddbar parallellhybrid. I en parallellhybrid

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER APRIL 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på april 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-april 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

Laddstationer Vi på HEM har helhetslösningen

Laddstationer Vi på HEM har helhetslösningen Laddstationer Vi på HEM har helhetslösningen Ett av vår tids största miljöhot är global uppvärmning på grund av utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Koldioxidutsläppen orsakas främst av förbränning

Läs mer

Miljöbästa bilar 2016

Miljöbästa bilar 2016 Miljöbästa bilar 216 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 %

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Ingemar Bryman, Utvecklingsstrateg, Mejl: ingemar.bryman@skanetrafiken.se Tel: 0451-288 571 Från vision till verklighet om resvanor idag och

Läs mer

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Ronneby 6 mars

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Ronneby 6 mars GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Ronneby 6 mars GreenCharge roadshow Körschema 6 mars 11 april 6/3 fm: Ronneby (start) 6/3 em: Karlshamn 7-9/3: Norge/Danmark

Läs mer

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1 Sida 1 Miljöpåverkan från transporter Vilka är alternativen Volvos miljöbilar Elsattsningen One Tonne Life Säkerhet i alla faser Sida 2 Utställda bilar C30 DRIVe (115 hk) Bränsleförbrukning 0,38 l/mil

Läs mer

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Karlskrona 13 mars

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Karlskrona 13 mars GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Karlskrona 13 mars Green Charge Sydost Kraftsamling för elfordon och laddinfrastruktur i sydostregionen 2012-2015-03-31

Läs mer

Betalningsmodeller för el-laddning FÖ R D I G S OM S K A TA B E TA LT FÖ R L A DDN I N G AV E L FO R DO N

Betalningsmodeller för el-laddning FÖ R D I G S OM S K A TA B E TA LT FÖ R L A DDN I N G AV E L FO R DO N B E TA L N I N G S M O D E L L E R F Ö R E L- L A D D N I N G Betalningsmodeller för el-laddning FÖ R D I G S OM S K A TA B E TA LT FÖ R L A DDN I N G AV E L FO R DO N Sätt att ta betalt för publik el-laddning

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Uppbyggnad av ett laddningsnät för elfordon i sydöstra Sverige Ekerum, 21 maj

Uppbyggnad av ett laddningsnät för elfordon i sydöstra Sverige Ekerum, 21 maj Uppbyggnad av ett laddningsnät för elfordon i sydöstra Sverige Ekerum, 21 maj Jonas Lööf Projektledare Miljöfordon Syd Green Charge Sydost Green Charge Sydost Kraftsamling för elfordon och laddinfrastruktur

Läs mer

Gas i södra Sverige Mattias Hennius

Gas i södra Sverige Mattias Hennius Gas i södra Sverige Mattias Hennius E.ONs affärsidé är att producera, distribuera och sälja energi Ta tillvara klimatsmarta investeringar Vatten- och kärnkraft Fermentering ger biogas drivmedel för fordon

Läs mer

MÖJLIGHETER & UTMANINGAR MED LADDBARA BILAR SOM FÖRMÅNSBILAR

MÖJLIGHETER & UTMANINGAR MED LADDBARA BILAR SOM FÖRMÅNSBILAR MÖJLIGHETER & UTMANINGAR MED LADDBARA BILAR SOM FÖRMÅNSBILAR GREAT 10 november 2017 Research Institutes of Sweden RISE Viktoria Studien Projektet BeliEVe 2: Löptid: 2014-12-09 till 2018-05-31 Parter: RISE

Läs mer

Elbilar och laddhybrider du kan köpa nu. Chevrolet Volt laddhybrid

Elbilar och laddhybrider du kan köpa nu. Chevrolet Volt laddhybrid Elbilar och laddhybrider du kan köpa nu Här hittar du de bilar som du kan gå in i en bilaffär och beställa nu. Vi har inte tagit med fordon som klassas som mopeder, arbetsredskap eller fyrhjuliga motorcyklar.

Läs mer

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL?

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Koll på Läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan: SPF Seniorerna, PRO och Apoteket AB Samarbetet startade år 2010 med målet att nå en bättre läkemedelsanvändning bland äldre.

Läs mer

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Trelleborg den 27 september 2012 Biogas Syd arbetar med biogaspusslets olika sektorer Miljömål Ökad sysselsättning Klimatmål Klimatmål Ökad försörjningsgrad

Läs mer

Erfarenheter av stadens arbete med publik laddinfrastruktur för eldrivna fordon under år 2014 2015. Lägesrapport

Erfarenheter av stadens arbete med publik laddinfrastruktur för eldrivna fordon under år 2014 2015. Lägesrapport Dnr M 2013-8217 T 2014-00526 Sida 1 (15) 2015-08-25 Handläggare Eva Sunnerstedt Telefon: 08-508 28 913 Mats Fager Telefon: 08-508 26 298 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-09-22 Trafiknämnden 2015-09-24

Läs mer

FLER ELBILAR I ÖRESUNDSREGIONEN EN INSPIRATIONSKATALOG

FLER ELBILAR I ÖRESUNDSREGIONEN EN INSPIRATIONSKATALOG FLER ELBILAR I ÖRESUNDSREGIONEN EN INSPIRATIONSKATALOG Förord Kära läsare! Du har fått inspirationskatalogen "Fler elbilar i Öresundsregionen". Katalogen innehåller ett antal förslag på hur svenska och

Läs mer

Green Drive Region. Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018

Green Drive Region. Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018 Green Drive Region Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018 Framtidsplaner med samma riktning VÄRMLAND Vi står inför utmaningen att utveckla ett resurseffektivt samhälle utan klimatpåverkan.

Läs mer

Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar

Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar Anders Erngren PR- och produktchef Mitsubishi Motors: Miljövision 2020 Utveckla elbilstekniken n Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar (300 000 bilar) Reducera miljöpåverkan under

Läs mer

NYA PARTNER ELECTRIC

NYA PARTNER ELECTRIC NYA PARTNER ELECTRIC PARTNER ELECTRIC PARTNER ELECTRIC FÖR ALLA BEHOV Vi tar ytterligare ett steg i den tekniska utvecklingen och har nu en modell med en motor som är 100 % eldriven. Med minskad miljöpåverkan

Läs mer

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden 2 Förord Efter en trög start har försäljningen av elfordon och laddhybrider äntligen tagit fart, och det är i samband med det som avsaknaden av laddinfrastruktur

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! OKQ8 ska koncentrera sig på bensin och inte

Läs mer

Elfordonspooler Miljövänlig, kostnadseffektiv och imagestärkande mobilitet

Elfordonspooler Miljövänlig, kostnadseffektiv och imagestärkande mobilitet Elfordonspooler Miljövänlig, kostnadseffektiv och imagestärkande mobilitet Om Move About Historik / Vision Move About grundades i Norge 2007 och är världens första satsning på elfordonspooler. Move About

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 18 februari 2013 Naturskyddsföreningens dnr: Näringsdepartementets dnr: N2013/675/TE Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till

Läs mer

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Oskarshamn 19 mars

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Oskarshamn 19 mars GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Oskarshamn 19 mars GreenCharge roadshow Körschema 6 mars 11 april 6/3 fm: Ronneby (start) 6/3 em: Karlshamn 7-9/3: Norge/Danmark

Läs mer