Å R S R E D OV I S N I N G 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S R E D OV I S N I N G 2011"

Transkript

1 Å R S R E D OV I S N I N G 2011 MAG- OCH TARMFÖRENINGEN I STOCKHOLMS LÄN S : T G Ö R A N S G A T A N S T O C K H O L M

2 Årsredovisning 2011 Mag- och tarmföreningen i Stockholm I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 1. LÄNSFÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL FÖRENINGENS KÄRNVÄRDEN 2. ORGANISATION STYRELSEN 2.2 MEDLEMSKAP 2.3 FÖRENINGENS MEDLEMMAR 3. AKTIVITETER INTRESSEPOLITISKT PÅVERKANSARBETE VIKTIGA FRÅGOR SAMRÅDSGRUPPER 3.2 MEDLEMSVERKSAMHET 4. UTBILDNING FÖRELÄSNINGAR 4.2 KONTAKTPERSONSSYSTEMET 5. INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING NYHETSBREVET 5.2 HEMSIDAN 5.3 KANSLIET 5.4 INFORMATIONSPROJEKTET 6. SAMVERKAN ILCO 6.2 HSO 6.3 ABF 6.4 CANCERPATIENTORGANISATIONER 6.5 RCC 6.6 KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS SAMRÅDSGRUPP 7. EKONOMI BALANS- OCH RESULTATRÄKNING SLUTORD

3 Årsredovisning 2011 Mag- och tarmföreningen i Stockholms län 1. LÄNSFÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL Mag- och tarmföreningen är en ideell förening som organiserar människor i Stockholms län som lever med funktionsstörningar i matsmältningskanalen. Föreningen verkar för att personer med mag- och tarmbesvär skall kunna leva som alla andra i samhället och för att öka livskvaliteten och förbättra villkoren för medlemmarna. 1.1 FÖRENINGENS KÄRNVÄRDEN Länsföreningen bygger sin verksamhet på tre kärnvärden: GEMENSKAP Föreningen skall inom sitt geografiska verksamhetsområde samla medlemmarna i syfte att ta tillvara deras kunskaper och bygga en arena med möjligheter till möten och samvaro med andra i samma situation. Ingen skall behöva känna sig ensam i sin sjukdom. KUNSKAP Föreningen skall öka medlemmarnas kunskaper om mag- och tarmsjukdomar och de rättigheter man har till samhällets stödinsatser, samt sprida information till sjukvård, allmänheten, politiker och myndigheter. PÅVERKAN Föreningen skall verka för att samhällets stöd och insatser för dem som lever med en mag-/tarmsjukdom utformas så att full delaktighet och jämlikhet uppnås. Man skall initiera, följa och stödja arbete som syftar till att förebygga sjukdomar och funktionsstörningar i matsmältningskanalen, samt tillvarata medlemmarnas intressen gentemot beslutsfattare inom landsting och kommun i Stockholmsområdet. GEMENSKAP PÅVERKAN KUNSKAP 3

4 Årsredovisning 2011 Mag- och tarmföreningen i Stockholm 2. ORGANISATION Föreningen har under det gångna året bytt namn till Mag- och tarmföreningen i Stockholms län. Det tidigare namnet var Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka. I samband med förbundskongressen i oktober 2011 ändrade Riksförbundet för Magoch Tarmsjuka namn till det i skrift och tal mer lätthanterliga Mag- och tarmförbundet. Namnändringen medförde att samtliga länsföreningar som ingår i förbundet numera bildar namn enligt formen Mag- och tarmföreningen i XX-län. Föreningen är en av 21 länsföreningar inom Mag- och tarmförbundet, som sammanlagt har drygt 6000 medlemmar (6290 st. den 31 december 2011). Inom länsföreningen tillämpas s.k. direkt demokrati, vilket innebär att alla medlemmar har rätt att med alla de rättigheter som följer av medlemskapet delta i länsföreningens årsmöte (ang. rösträtt, se 2.2 nedan). Länsföreningen höll årsmöte den 9 mars STYRELSEN Styrelsen består efter årsmötet av fem ordinarie ledamöter samt tre suppleanter: Ordförande: Vice ordförande: Ledamöter: Suppleanter: Valberedning: Auktoriserad revisor: Förtroendevald revisor: Kanslipersonal: Birgitta Rehnby Cecilia af Ekenstam Britt Marie Färm Hamid Tahajjod Sebastian Clausin Camilla Eriksson Savsan Osmanova Maria Hansi Eva Jacobsson (sammankallande) Jonas Gamstorp Inga Söderberg Hummelkläppen i Stockholm AB, genom Ammi Björkvall. Revisorssuppleant är Ingrid Frisell Svedin. Lilja Johansson Lindfors. Eva Jacobsson är revisorssuppleant. Peter Eneroth (kansliansvarig ombudsman) Inger Karlsson (ekonomiadministration) Charlotte Magnusson (informationsansvarig) 4

5 Årsredovisning 2011 Mag- och tarmföreningen i Stockholms län Birgitta Rehnby, Cecilia af Ekenstam och Britt Marie Färm valdes 2010 för en period om två år. Deras mandat räcker således till Ledamöterna Hamid Tahajjod och Sebastian Clausin valdes för en period om vardera ett år. Styrelsesuppleanterna Camilla Eriksson, Savsan Osmanova och Maria Hansi valdes för en period om vardera ett år. Hamid Tahajjod och Sebastian Clausin lämnade sina styrelseposter av personliga skäl i oktober 2011 ( ). Länsföreningen har sitt kansli på S:t Göransgatan 84. Lokalerna delas med ett flertal andra handikapporganisationer och Handikapporganisationernas samarbetsorgan (HSO) i Stockholms län. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Den ordinarie styrelsen bestod fram till oktober 2011 av 3 kvinnor och 2 män. Efter avhopp under mandatperioden sitter dock enbart kvinnor i styrelsen, likaså är samtliga suppleanter kvinnor. Det är därför mycket angeläget för föreningen att vid kommande årsmöte välja in fler män i styrelsen, eftersom föreningens strävan är att uppnå en balanserad blandning av män, kvinnor, unga och gamla med olika diagnoser och bakgrunder. Medelåldern i styrelsen är förhållandevis låg med endast två ledamöter över 40 år, suppleanter inräknade. När det gäller ledamöternas diagnoser är de inflammatoriska magsjukdomarna dominerande. Styrelsen består av personer som själva lever med funktionsstörningar och sjukdomar i matsmältningskanalen, vilket periodvis kan medföra att ledamöter av hälsoskäl är opassliga och inte kan delta i styrelsearbetet. Genom flexibilitet när det gäller sammanträdesformer och schemaläggning av styrelsemöten kan man arbeta sig runt hälsohinder. Det är av stor vikt att styrelsearbetet anpassas till styrelseledamöterna och inte tvärt om i en förening som Mag- och tarmföreningen. Sjukdom skall inte hindra deltagande i föreningslivet. På grund av de oväntade avhoppen under mandatperioden har arbetsbelastningen på de återstående förtroendevalda stundtals varit hög, men i det stora hela har verksamheten trots detta kunnat bedrivas oförändrad. Någon förändring av styrelsens grundsammansättning med fem ordinarie ledamöter ansågs inte nödvändig pga. avhoppen. Istället har suppleanterna trätt in och axlat vakanserna och styrelsens beslutsförighet har aldrig äventyrats. Styrelsen har under 2011 haft nio protokollförda styrelsemöten, samt ett konstituerande sammanträde. Under sista helgen i oktober 2011 genomfördes ett styrelseinternat för att vidareutbilda de förtroendevalda i styrelse- och påverkansarbete. 5

6 Årsredovisning 2011 Mag- och tarmföreningen i Stockholm 2.2 MEDLEMSSKAP Det finns tre typer av medlemskap i Mag- och tarmföreningen i Stockholms län: Huvudmedlem Huvudmedlem kan den person bli som har en varaktig funktionsstörning i matsmältningskanalen och som vill främja föreningens ändamål och accepterar föreningens stadgar. Familjemedlem Familjemedlem kan den bli som är skriven på samma adress som en huvudmedlem och som vill främja föreningens ändamål och accepterar föreningens stadgar. Familjemedlemmar betalar reducerad avgift (f.n. 50 kr istället för 220 kr) för sitt medlemskap och åtnjuter därför heller inte samma förmåner som Huvud- och Stödmedlemmar. Stödmedlem Stödmedlem kan den bli som inte har en varaktig funktionsstörning i matsmältningskanalen men av andra skäl önskar stödja föreningens verksamhet och som accepterar föreningens stadgar. Rätt att rösta vid val av styrelse och ombud till kongress har den som är Huvudmedlem och den som är Stödmedlem. Familjemedlem har inte rösträtt, vilket förklaras av att denna medlemskategori betalar en kraftigt reducerad medlemsavgift. 2.3 FÖRENINGENS MEDLEMMAR Genom det på förbundsnivå centralt administrerade medlemsregistret finns stora möjligheter att överblicka medlemskåren. Några statistiska fakta: Föreningen hade den sista december 1267 medlemmar av dessa var Huvudmedlemmar, 54 Stödmedlemmar och 54 Familjemedlemmar. Under perioden till har 176 nya medlemmar tillkommit samtidigt som 110 medlemmar lämnat föreningen, vilket innebär att föreningen växt med 66 personer sett i reella tal. 1 Av de nytillkomna medlemmarna är drygt 75 % kvinnor. Medelåldern i föreningen är drygt 50 år. 1 Det kan tilläggas att Mag- och tarmförbundet under samma period ökat med 220 medlemmar totalt. Stockholms länsförening står således för nästan en tredjedel av den totala ökningen i hela förbundet. 6

7 Årsredovisning 2011 Mag- och tarmföreningen i Stockholms län Ca 70 % av medlemmarna är kvinnor. När det gäller fördelningen av diagnoser i föreningen kan det konstateras att de inflammatoriska mag- och tarmsjukdomarna sammantaget är vanligast förekommande. Crohns sjukdom är den vanligast angivna diagnosen (379 personer). Näst vanligast är IBS (Kolon irritabile/irritated Bowel Syndrome) och Ulcerös kolit (ca 280 personer vardera). Den ovanligaste diagnosen är esofagusatresi (2 personer). Omkring 70 medlemmar är stomiopererade. Länsföreningen växer i allt hastigare takt. Strävan att under 2011 nå ut till fler av dem som diagnostiserats med en mag-/tarmsjukdom och som är i behov av vårt stöd har således uppfyllts. Ungefär två procent av Stockholms läns invånare lever med en funktionsstörning i matsmältningskanalen. Föreningens tillväxtpotential är således fortsättningsvis hög. 7

8 Årsredovisning 2011 Mag- och tarmföreningen i Stockholm 3. AKTIVITETER 2011 har varit ett aktivitetsintensivt år för länsföreningen. Ett flertal utbildningsinsatser, både stora och små, har genomförts, och det intressepolitiska arbetet har tagit mycket tid i anspråk framförallt genom de olika samrådsorganen (se nedan 3.1.2). 3.1 INTRESSEPOLITISKT PÅVERKANSARBETE En av länsföreningens viktigaste uppgifter är att bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen gentemot beslutsfattare i landsting och kommun. Till grund för påverkansarbetet ligger det vårdpolitiska program som antagits av förbundskongressen. Programmet är uppbyggt kring ett antal centrala att-satser, och länsföreningens uppgift är att bearbeta programmet, dvs. att föra ut programmet till medlemmarna och undersöka vilka frågor som skall prioriteras under verksamhetsåret VIKTIGA FRÅGOR Under 2011 har Mag- och tarmföreningen särskilt arbetat med dessa påverkansfrågor: MÖTE MED JCDECAUX Genom riksförbundet (Mag- och tarmförbundet) fick länsföreningen möjlighet att den 9 juni delta i ett möte med JCDecaux som tillhandahåller möbler för offentliga miljöer, bl.a. toaletter. Företaget ville presentera ett förslag som gick ut på att man tillhandahåller Stockholms stad med gratis toaletter av extremt hög standard i utbyte mot att staden upplåter reklamplatser med lång kontraktstid till företaget. JCDecauxs förhoppning var att både Mag- och tarmförbundet och Mag- och tarmföreningen i Stockholms län skulle ställa sig bakom förslaget. Förslaget var intressant, men kunde dock inte stödjas eftersom upplägget av samarbetet enligt bedömning inte kunde anses vara i linje med föreningens ändamål och ideologi. E-HÄLSA Stockholms läns landsting satsar på att utveckla den s.k. ehälsan i länet, och den utgör också en central punkt i landstingets Framtidsplan för hälso- och sjukvården. Länsföreningen har under 2011 följt utvecklingen när det gäller ehälsa genom att delta i seminarier och informationsmöten som hållits i ämnet, samt genom deltagandet i Hälso- och Sjukvårdsnämndens samrådsgrupp. Föreningen kommer också fortsättningsvis att bevaka landstingets satsning för att tillvarata medlemmarnas intresse i saken. 8

9 Årsredovisning 2011 Mag- och tarmföreningen i Stockholms län Utbyggnaden av ehälsa medför både möjligheter och problem, och för länsföreningen är det intressant inte bara att bevaka hur utvecklingen påverkar vården för personer med funktionsnedsättningar i matsmältningskanalen, utan även människor som lever med funktionshinder i allmänhet. En av farhågorna kring detta är att någon eller några grupper kan komma att hamna på efterkälken pga. ovana vid IT-system. Ett annat problem är att ehälsa passar bäst för den normativa patienten dvs. den tillfälligtvis sjuke utan längre, omfattande vårdbehov. Länsföreningens medlemmar består av människor med kroniska sjukdomar med vårdbehov som ofta faller utanför den vanliga normen. Vilka fördelar/nackdelar kan ehälsa ha för de kroniskt sjuka blir det omvägar eller genvägar? REGIONALT CANCERCENTRUM (RCC) Kolorektalcancer (tarmcancer) är den tredje vanligast förekommande cancerformen i Sverige och drabbar årligen personer. Vården av tarmcancersjuka är därför en mycket viktig fråga inte bara för länsföreningen, utan också för Mag- och tarmförbundet. Under 2011 har Regionalt Cancercentrum (RCC) för regionen Stockholm-Gotland invigts, och länsföreningen har deltagit i den dialoggrupp som på inrådan av nationell cancersamordnare (Kjell Asplund) upprättats mellan cancerpatientföreningarna i länet och RCC. Som ett led i den nationella cancerstrategin pågår för närvarande arbetet med att upprätta Regionala Cancercentra (RCC) i samtliga sex sjukvårdregioner i landet (Norra, Uppsala- Örebro, Stockholm-Gotland, Sydöstra, Västra och Södra). Syftet med RCC är att ta ett samlat helhetsgrepp på cancervården i respektive region för att implementera den nationella cancerstrategin. RCC:s uppdrag kommer från Socialdepartementet. Regionalt Cancercentrum (RCC) för regionen Stockholm-Gotland invigdes i juni 2011 med verksamhetsbeskrivningen: Patientens perspektiv i en jämlik cancervård. Länsföreningen har också deltagit i regelbundna möten med projektgruppen på RCC (under ledning av Nicole Silverstolpe) som tagit fram den aktuella verksamhetsbeskrivningen, samt i den speciella arbetsgrupp som cancerpatientföreningarna i länet bildat för att samordna sina synpunkter på RCC:s verksamhet. REMISSYTTRANDEN FRAMTIDENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har gjort en stor översyn av det framtida behovet av sjukvården i Stockholmsregionen och presenterade under 2011 resultatet i rapporten Framtidens Hälso- och sjukvård. Rapporten gick på remiss till bl.a. HSO i Stockholms län, som begärde in medlemsföreningarnas reflektioner på skrivelsen för att få ett underlag att kunna utforma ett svar till HSN. Mag- och tarmföreningen i Stockholms län bidrog med sina synpunkter, och deltog även vid två seminarier i ämnet. 9

10 Årsredovisning 2011 Mag- och tarmföreningen i Stockholm POLITIKERMÖTEN Stockholms läns landsting Efter inbjudan av Miljöpartiets talesperson för sjukvårdsfrågor (Helene Öberg) fick länsföreningen möjlighet till ett längre möte för att diskutera föreningens syn på vården av mag- och tarmsjuka i länet. Stockholms stad Under valåret 2010 arrangerade HSO i Stockholms län möten med de politiska partierna i Stockholms stad för utfrågningar om stadens funktionshinderspolitik. Under 2011 följde man upp frågorna för att se vad som hänt sedan dess med två möten; den 7 september med majoriteten och den 13 september med oppositionen. Länsföreningen deltog vid båda tillfällena. MÄSSAN FORSKNING OCH HÄLSA För tredje året i rad arrangerade Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns landsting mässan Forskning & Hälsa i Kungsträdgården den 20 maj. Länsföreningen fanns på plats hela dagen i utställningstältet för Nätverket mot Cancer. Uppdraget för dagen var att samla in mer än 500 namnunderskrifter för att cancer (bl.a. kolorektalcancer) skall betraktas som en akutsjukdom i Sverige och behandlas därefter. ALMEDALSVECKAN Under Almedalsveckan i juli på Gotland hade Mag- och tarmförbundet ställt upp ett utedass som utställningsmonter där man delade ut information om förbundet. Under veckan lanserades också iphone-appen Toahjälpen för Visby 2. Man deltog i debatter och utfrågningar, samt ordnade ett välbesökt seminarium om IBD för att sprida kunskap om inflammatoriska tarmsjukdomar. Medverkade i debattpanelen vid seminariet gjorde bl.a. Lars Agréus, professor gastroenterologi vid KI, Gunvor G Ericson (MP), riksdagsledamot och ledamot i socialförsäkringsutskottet och Kenneth Johansson (C), riksdagsledamot och ordförande i socialutskottet. Länsföreningen representerades på plats under veckan av ordföranden. 2 Sedan november 2010 täcker Toahjälpen Stockholms innerstad. Applikationen visar närmaste toalett, öppettider, avgifter, handikappanpassning osv. Toahjälpen är utvecklad av Mag- och tarmförbundet tillsammans med företaget Kondensator AB, läkemedelsföretaget MSD samt Tork/SCA. 10

11 Årsredovisning 2011 Mag- och tarmföreningen i Stockholms län SAMRÅDSGRUPPER RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR Under 2011 har medlemmar i länsföreningens styrelse innehaft ledamotsuppdrag i följande råd för funktionshinderfrågor (FH-råd): HSO i Stockholms Stad Norrmalms stadsdelsnämnd Bromma stadsdelsnämnd Arbetsmarknadsnämnden Cecilia af Ekenstam Eva Jacobsson Britt-Marie Färm Cecilia af Ekenstam Under 2011 har medlemmar i länsföreningens styrelse innehaft ledamotsuppdrag i följande samverkansråd: HSO i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsstyrelsens samverkansråd Birgitta Rehnby Nota Bene att personerna i fråga representerar HSO i Stockholms stad respektive HSO i Stockholms län i dessa uppdrag, och inte Mag- och tarmföreningen i Stockholms län. Arbetet i de olika samrådsorganen ger dock möjlighet att fortlöpande få information om det som pågår i staden /länet inom funktionshindersfrågorna vilket rent informationsmässigt är en fördel för länsföreningen. ABF Länsföreningen har under 2010 haft en representant (vice ordförande) i ABF:s kommitté för studier med funktionshinderrörelsen i Stockholms län. KAROLINSKA SJUKHUSETS SAMVERKANSGRUPP Tillsammans med andra patient-, pensionärs-, och funktionshindersorganisationer deltog föreningen i samverkansmöte med Karolinska Universitetssjukhuset i maj Samverkansmöten av denna typ hålls en gång i halvåret. REGIONALT CANCERCENTRUM Se ovan. 11

12 Årsredovisning 2011 Mag- och tarmföreningen i Stockholm 3.2 MEDLEMSVERKSAMHET VINPROVNING I februari anordnades vinprovning tillsammans med ILCO i samlingslokalerna på S:t Göransgatan 82. Ett trettiotal medlemmar i Mag- och tarmföreningen och ILCO deltog. UNGDOMSGRUPPEN Det har varit mycket angeläget för länsföreningen att få igång en fungerande ungdomsverksamhet. Föreningen har ett 70-tal medlemmar mellan år och vill kunna erbjuda gemenskap och stöd för den här specifika medlemsgruppen. Att vara ung och ha en mag-/tarmsjukdom kan medföra svårigheter och hinder som inte alltid är lätta att hantera på egen hand, och det är viktigt att det finns arenor för att bearbeta och diskutera denna typ av frågor. Arbetet med att skapa en fungerande ungdomsgrupp sker långsiktigt. I sammanhanget skall man beakta att det kan vara särskilt svårt att arrangera ungdomsverksamhet i ett område med så stort utbud för den berörda åldersgruppen som Stockholms län. Ungdomar med mag-/tarmdiagnoser skiljer sig inte från andra ungdomar i annat hänseende än att de lever med en kronisk sjukdom, och konkurrensen med andra verksamheter är hård. Två ungdomsträffar anordnades under På grund av förändringar i styrelsen fick verksamheten vila under det senare halvåret. FÖRÄLDRANÄTVERK Föreningen träffar ofta föräldrar till barn med mag-/tarmsjukdomar som efterfrågar kontakt med andra familjer som lever under samma levnadsbetingelser (Mag- och tarmföreningen har ett trettiotal barn i åldern 0-18 år som är Huvudmedlemmar). Under 2011 hade Stockholms länsförening två föräldraträffar. Tanken är att träffarna skall leda till att ett föräldranätverk tar form, där familjer kan samverka, stödja och utbyta erfarenheter med varandra. Också ILCO:s föräldrar är inbjudna att delta i föräldraaktiviteterna. SOPPLUNCH Under 2011 anordnade ILCO vid två tillfällen sopplunch för daglediga. Lunchen är ett trevligt samkväm där medlemmarna skall kunna umgås under lättsamma former. I vanlig ordning inbjöds Mag- och tarmföreningen, och sammantaget ett tiotal medlemmar deltog vid de båda tillfällena. ENGELSKA LUNCHER Sedan ett par år tillbaka bedriver en av föreningens medlemmar engelska luncher en gång i månaden, då man samlas på ett konditori för en bit mat och konversation på engelska. Länsföreningen annonserar lunchträffarna i Nyhetsbrevet. 12

13 Årsredovisning 2011 Mag- och tarmföreningen i Stockholms län TRUBADUR- OCH BERÄTTARKVÄLL I maj hade föreningen tillsammans med ILCO och ABF bjudit in medlemmarna till en kombinerad trubadur- och berättarkväll. Ulf Bagge sjöng och spelade, och Birgit Peters från Sällskapet Fogelströms Vänner berättade om händelserna som visorna handlade om. FILMSEMINARIUM: LEVA LIVET LÄNGE! Leva Livet Länge! är ett samverkansprojekt mellan ABF, SKPF, PRO, Psoriasisförbundet, Reumatikerförbundet, Mag- och tarmföreningen samt Vårdförbundet som handlar om livskvalitet för äldre med funktionsnedsättningar och om hur vården bemöter denna grupp. I projektet ingår en dokumentärfilm som har till syfte att beröra och väcka diskussion och engagemang i dessa frågor. Länsföreningen och ILCO anordnade en medlemsvisning av filmen med efterföljande diskussion i lokalerna på S:t Göransgatan. 60+ GRUPPEN I samband med visningen av filmen Leva Livet Länge! bildades en arbetsgrupp med uppdraget att tillvarata och bevaka seniorfrågorna i länsföreningen. Gruppen som benämns 60-plussarna, och som är öppen för alla medlemmar över 60 år, hann med två möten under sista kvartalet FÖRELÄSNINGSSEMINARIUM: DET GODA SAMTALET Astrid Seeberger, njurläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, föreläste för föreningens medlemmar den 24 oktober 2011 om det viktiga mötet mellan läkare och patient. Föreläsnings- och samtalskvällen ordnades tillsammans med ILCO och ABF. JULFEST Som vanligt avslutade föreningen året med en julfest. Ett trettiotal personer deltog och ett julbord anpassat för känsliga magar serverades till självkostnadspris. Ett bra sätt att runda av ett verksamhetsår som inneburit en ökning av medlemsaktiviteten. 13

14 Årsredovisning 2011 Mag- och tarmföreningen i Stockholm 4. UTBILDNING Mag- och tarmföreningen i Stockholms län verkar för att sprida kunskap om magoch tarmsjukdomar, både till sina medlemmar och till allmänheten. Behovet av utbildning på området är stort, och tack vare ideella insatser från både styrelse och medlemmar har flera utbildningsinsatser, både stora och små, gjorts under Värt att notera i sammanhanget är att Mag- och tarmföreningen är en förening som bedriver all sin utbildningsverksamhet med en mycket begränsad budget. Även om både kunskap och studiematerial finns att tillgå i föreningen, ligger den stora utmaningen oftast i att nå ut till de berörda grupperna på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Annonsering i dagspress om öppna föreläsningar ligger exempelvis utanför de ekonomiska ramarna, och de primära informationskanaler som står till föreningens förfogande är därför hemsidan och nyhetsbrevet samt de rekommendationer som medlemmar sprider om föreningens verksamhet i sin bekantskapskrets. 4.1 FÖRELÄSNINGAR SEMINARIUM: INFLAMMATORISKA TARMSJUKDOMAR I februari anordnade länsföreningen en stor seminariekväll om inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) på Polstjärnan i centrala Stockholm. Kvällen riktade sig till allmänheten och annonserades i dagspressen vilket lockade fler intresserade åhörare än lokalen kunde rymma. Drygt 200 fick plats att lyssna på Dr Michael Eberhardson från Södersjukhuset. Kvällen sponsrades av läkemedelsbolaget Abbott. TARMCANCERDAGEN På tarmcancerdagen den 30 mars hölls ett för allmänheten öppet seminarium om tarmcancer på Oscarsteatern i Stockholm. Tarmcancerdagen anordnades av Mag- och tarmförbundet med benäget bistånd av stockholmsföreningens ordförande, kanslipersonal och frivilliga medlemmar. Länsföreningen hade även ett eget bok- och informationsbord under dagen. FÖRLÄSNING MED MARGARETA DANELIUS Tillsammans med ILCO och ABF anordnade länsföreningen under våren 2011 återigen en ett föreläsningsseminarium med Margareta Danelius, överläkare på Ersta sjukhus. Temat var också denna gång kost och mage, och repriseringen av föreläsningen föranleddes av det stora intresse som fanns bland medlemmarna i de båda föreningarna förra gången Margareta Danelius besökte föreningen. FÖRLÄSNING MED MAJ-BRITT ERIKSEN ILCO:s sopplunch i september, den andra för året, kombinerades med en föreläsning om kostens betydelse för magens och kroppens välmående. Föreläsare var leg. sjuksköterska och diplomerad näringsterapeut Maj-Britt Eriksen (kallad kostsyrran ) 14

15 Årsredovisning 2011 Mag- och tarmföreningen i Stockholms län SEMINARIUM: IBD OCH ANEMI Med stöd av Renapharma-Vifor kunde länsföreningen i oktober ordna ett kvällsseminarium för allmänheten på temat IBD och anemi. Anemi är en vanlig följd av inflammatoriska tarmsjukdomar (Crohns och Ulcerös Kolit) som ofta orsakar stora förluster av blod. Anemi kan leda till onaturlig trötthet, frusenhet, andfåddhet, hjärtklappning, yrsel, huvudvärk, försämrad koncentrationsförmåga och till och med depression. Ofta betraktas anemi som ett försumbart problem i skuggan av den betydligt farligare tarmsjukdomen, och syftet med seminariekvällen var att uppmärksamma att också anemin i sig kan påverka livskvaliteten hos den drabbade. Lokalen var också denna gång Polstjärnan och ca 180 åhörare deltog. Dr Per Karlén från Danderyds sjukhus var kvällens huvudföreläsare. TARMCANCERFÖRLÄSNING MED ANNA MARTLING Den 13 oktober hölls en föreläsning om tarmcancer för medlemmarna i länsföreningen och ILCO riktades till föreningens medlemmar och anordnades tillsammans med ILCO. Föreläsare för kvällen var Anna Martling, överläkare på Gastrocentrum Kirurgi vid Karolinska universitetssjukhuset. SYMPOSIUM: IBS På mag- och tarmdagen den 17 oktober stod riksförbundet som arrangör för ett symposium om IBS (Kolon Irritabile) och kostens betydelse för den som har IBS. Platsen var Svenska Läkaresällskapets lokaler i centrala Stockholm, och ca 200 personer deltog. Mag- och tarmföreningen fanns på plats med ordförande och kanslipersonal. Syftet med symposiet var att nå allmänheten och att sprida kunskap om sjukdomen. Medverkade gjorde bl.a. Lars Agréus, professor vid Karolinska Institutet, och Mona Hallin, leg. dietist. GASTROENTEROLOGISK KONFERENS I STOCKHOLM Den oktober hölls den internationella kongressen United European Gastroenterology Week i Älvsjö, Stockholm. Flera läkare med världsrenommé föreläste, och de senaste nyheterna på det gastroenterologiska området diskuterades. På invigningsdagen, den 22/10, bjöd Mag- och tarmförbundet tillsammans med Europeiska Gastroenterologiska Föreningen (UEGF), ILCO 1,6 miljonersklubben och Riksförbundet för Leversjuka in till ett seminarium om alkoholens effekter på magen. Representanter för Stockholms länsförening deltog. 15

16 Årsredovisning 2011 Mag- och tarmföreningen i Stockholm 4.2 KONTAKTPERSONSSYSTEMET För den som har en mag- och tarmsjukdom finns det ofta många frågor som läkare och sjukhuspersonal inte kan eller hinner svara på frågor som handlar om hur det är att leva med en kronisk sjukdom i vardagen. Stockholms länsförening har därför utarbetat ett kontaktpersonssystem i syfte att sammanföra medlemmar med samma eller likartade sjukdomsdiagnoser för de skall finna stöd hos varandra och kunna utbyta erfarenheter om frågor och hinder som mag- och tarmsjuka kan stöta på i samhället. Föreningen kan nu erbjuda kontaktpersoner för de vanligast förekommande sjukdomarna, och har utbildningsmaterial och möjlighet att utbilda flera i den mån frivilliga anmäler sig. Under 2011 har 6-8 personer kopplats samman, med gott resultat. I samtliga fall har kontakterna rapporterats positiva och gett det stöd som önskats. Att få en personlig kontakt med en annan människa i samma livssituation kan vara otroligt värdefullt. Länsföreningen hoppas därför att systemet kan utvecklas, utökas och användas i än högre grad av medlemmarna under kommande verksamhetsår. Vi tror att våra medlemmar är bäst på att identifiera de hinder som mag- och tarmsjuka möter i vardagen 16

17 Årsredovisning 2011 Mag- och tarmföreningen i Stockholms län 5. INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING Som för alla små, ideellt arbetande organisationer är det i mångt och mycket de ekonomiska resurserna som sätter gränserna för vad som är möjligt att göra i informationshänseende. Trycksaker kostar fortfarande pengar, även om det med modern tryckteknik har blivit förhållandevis billigt, och att annonsera i dagspress en metod som visat sig överlägset effektiv när det gäller att dra till sig uppmärksamhet från allmänheten är vanligtvis uteslutet av ekonomiska orsaker. Nya medier och ny teknik har dock gjort de ekonomiska begränsningarna mindre kännbara för små organisationer. E-post, hemsidor, Sociala media mm. är billiga informationsmedier, och ord- och bildbehandlingsprogram gör det möjligt att producera prydligt material till små kostnader. Användandet av de nya medierna är dock inte helt problemfria ur demokratisynpunkt. Problemet ligger här i att alla i föreningen inte har tillgång till Internet, än mindre till egna e-postadresser. Dessa medlemmar måste kunna känna sig trygga i förvissningen om att de nås av samma information på samma villkor som de som är Internetanslutna. På grund av detta måste man acceptera en viss tröghet i informationsflödet och att den nya teknologin inte alltid kan utnyttjas fullt så effektivt som egentligen är möjligt. 5.1 NYHETSBREVET Nyhetsbrevet är för närvarande föreningens primära och viktigaste informationskanal till medlemmarna. Under 2011 gavs det ut i fem nummer omfattande sex A4-sidor. Det skickas i elektronisk form till ca hälften av medlemmarna och som papperskopia till andra hälften. Innehållet är blandat, men den främsta funktionen är att sprida information till medlemmarna om föreningens verksamhet. Förutom kalendarium och information om föreningens medlemsvårdande och utbildande verksamheter skrivs det också om det intressepolitiska arbetet. 5.2 HEMSIDAN Sedan 2009 har Mag- och tarmförbundet och samtliga länsföreningar en tydlig och genomtänkt webbprofil. Möjligheterna för den enskilda länsföreningen att påverka utformningen och layouten på hemsidan är begränsade, men tillräckliga för att hemsidan skall kunna användas som en direktkanal ut till medlemmar och allmänheten. Mag- och tarmföreningen i Stockholms län strävar efter att ha en levande, aktuell och informativ hemsida. Avsikten är att medlemmarna genom att besöka hemsidan skall få all information de behöver för att kunna delta i föreningens verksamhet, samt kunna följa det påverkansarbete som utförs under året. 17

18 Årsredovisning 2011 Mag- och tarmföreningen i Stockholm 5.3 KANSLIET Kansliet har under första halvåret 2011 varit bemannat till 75 % och andra halvåret till 100 %. Numera är telefontider Måndag-torsdag med lunch mellan , samt på fredagar. Sedan november 2011 har föreningen även en halvtidsanställd informatör under ett års tid (se nedan). 5.4 INFORMATIONSPROJEKTET Mag- och tarmföreningen har som mål att nå så många mag- och tarmsjuka som möjligt med information om vad länsföreningen kan erbjuda när det gäller gemenskap, kunskap och påverkan. De viktigaste platserna för att sprida denna typ av information är de olika gastroklinikerna i länet. Det är på dessa kliniker man får sin diagnos, sin behandling och sin rehabilitering, och det är också här föreningen kan fånga upp nya medlemmar. Under senhösten/vintern 2011 startade föreningen ett informationsprojekt i syfte att nå fler personer ute på klinikerna i länet. Projektet pågår sammanlagt ett år, och en särskild informatör har anställts på halvtid med uppgift att kartlägga, besöka och distribuera material till gastroklinikerna för att bygga upp ett kontaktnät mellan föreningen och sjukvården under Arbetet är omfattande och tidskrävande, men på alla sätt genomförbart. Projektet finansieras till största delen av ändamålsbestämda medel som avsatts under de senaste åren. En mindre del finansieras genom bidrag från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 18

19 Årsredovisning 2011 Mag- och tarmföreningen i Stockholms län 6. SAMVERKAN Mag- och tarmföreningen i Stockholms län vinnlägger sig om att ha ett gott samarbete med andra organisationer inom och utanför handikapprörelsen. 6.1 ILCO Också under 2011 samarbetade länsföreningen med systerorganisationen ILCO vid en rad tillfällen. De båda föreningarna har många intressepolitiska frågor gemensamt, både lokalt och på riksplanet, och att man gör gemensam sak i påverkansfrågor då detta är lämpligt faller sig naturligt. Likaså har det varit passande att anordna medlemsvårdande verksamhet och föreläsningar tillsammans, och under året har de båda föreningarna gemensamt arrangerat soppluncher, föreläsningar om IBD, kost och tarmcancer, trubadurkväll mm. ILCO har en adjungerad ledamot i Mag- och tarmföreningens styrelse. 6.2 HSO Länsföreningen är medlem i Handikapporganisationernas samarbetsorgan (HSO) i Stockholms län och i Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) i Stockholms stad. Kansliets lokaler på S:t Göransgatan 82/84 delas med HSO i Stockholms län och ett flertal andra funktionshindersföreningar. I september 2011 arrangerade HSO i Stockholms län tillsammans Misa AB 3 en arbetsmarknadsdag där företagare, politiker och medlemmar från medlemsföreningarna kunde samtala kring förutsättningar och hinder på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar. De grundläggande syftena med arbetsmarknadsdagen var att visa den kompetens som finns hos HSO:s medlemmar. Stockholms länsförening deltog under arbetsmarknadsdagen med ett informationsbord. Under året har flera av länsföreningens styrelsemedlemmar också haft uppdrag i samverkansråden för HSO i Stockholms län och HSO i Stockholms stad. 3 Misa AB erbjuder arbetsinriktad verksamhet för människor med arbetshinder. Företagets grundidé är att alla människor, oavsett funktionsnedsättning, kan delta i både samhälle och arbetsliv om de får rätt stöd. Misa står för Metodutveckling, Individuellt stöd, Samhällsdeltagande och Arbetsdeltagande. 19

20 Årsredovisning 2011 Mag- och tarmföreningen i Stockholm 6.3 ABF ABF har länge varit en viktig samarbetspartner för länsföreningen, och under 2011 har man bl.a. varit medarrangör till flera föreläsningar/seminarier samt varit delfinansiär av ett styrelseinternat. Föreningen har under 2011 även haft en representant i ABF:s handikappkommitté. 6.4 CANCERPATIENTORGANISATIONER I samband med arbetet med RCC Stockholm-Gotland (se ovan 3.1.1) har länsföreningen kommit att samarbeta med flera av länets cancerpatientföreningar, bl.a. GCF (Gyncancer) Blodcancerföreningen i Stockholm ILCO BCF Amazona (bröstcancer) Lungcancerföreningen i Stockholm ProLiv Stockholm (prostatacancer) Syftet med samarbetet har varit att som representanter för respektive cancergrupp utarbeta en gemensam agenda för diskussioner med RCC angående cancervården i länet. Föreningarna har sammanträtt 2-3 gånger per termin under RCC Se ovan. 6.6 KAROLINSKA UNIVERISTETSSJUKHUSETS SAMRÅDSGRUPP Efter inbjudan har länsföreningen deltagit i samrådsgrupp. Se ovan

21 Årsredovisning 2011 Mag- och tarmföreningen i Stockholms län 7. EKONOMI Föreningens verksamhet har under året finansierats genom medlemsavgifter och bidrag från ABF. Vid de tillfällen då deltagaravgifter tagits ut inför de enskilda aktiviteterna har detta skett med en symbolisk summa som endast täckt en mindre del av föreningens kostnader för arrangemanget. Föreningens ekonomiska status är för närvarande god, och det är viktigt att detta märks också hos medlemmarna. Kansliet finansieras genom bidrag från Landstinget. Informationsprojektet finansieras till en mindre del av bidrag från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Firmatecknare och bank- och skatteärendetecknare är Birgitta Rehnby, Cecilia af Ekenstam och Inger Karlsson, två i förening. Attesterare är Birgitta Rehnby, Cecilia af Ekenstam och Inger Karlsson. Rätt att göra inköp för föreningens räkning har samtliga i styrelsen samt Peter Eneroth. Föreningens löpande ekonomiadministration (betalning av fakturor, löner, arbetsgivaravgifter, skatter mm.) sköts av Inger Karlsson. 21

22 Årsredovisning 2011 Mag- och tarmföreningen i Stockholm [Balansräkning 2011 bifogas som.pdf] 22

23 Årsredovisning 2011 Mag- och tarmföreningen i Stockholms län [Resultaträkning 2011 bifogas som.pdf] 23

24 Årsredovisning 2011 Mag- och tarmföreningen i Stockholm 8.1 KOMMENTARER TILL RESULTATET Föreningen visar för verksamhetsåret 2011 ett positivt resultat på kr, jämfört med ett budgeterat överskott på kronor. 8.2 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed. Intäkter redovisas i den period de avser. NOTER 1 I denna post ingår främst porto och frakt, telefon, kopiering, trycksaker, datadrift och -support, revision, kontorsmaterial, bankkostnader samt föreningsavgifter. 2 Merparten av medlemsavgifterna betalas direkt till förbundet. Hälften av medlemsavgiften betalas tillbaks till föreningen. De medlemsavgifter som betalats direkt till föreningen, betalas hälften till riksförbundet. 3 Anställda och styrelse Anställda: löner sociala avgifter pensionskostnader Styrelse: arvoden sociala avgifter Inventarier Kontorsmöbler till kansliet 2003 Anskaffningsvärde Avskrivning tidigare år Bokfört värde 0 Dator, färgskrivare/skanner 2004 Anskaffningsvärde Avskrivning tidigare år Bokfört värde 0 Summa bokfört värde 0 24

25 Årsredovisning 2011 Mag- och tarmföreningen i Stockholms län 5 Div kostnader avseende första kvartalet 2012: hyra, serviceavtal bokföringsprogram, Internetabonnemang m m. 6 Nya medlemmar sista kvartalet samt inbetalningar från befintliga medlemmar i december avseende Reservering avseende 2011 års revisionsarvode. 25

26 Årsredovisning 2011 Mag- och tarmföreningen i Stockholm 9. SLUTORD Styrelsen kan konstatera att vi under året haft en positiv utveckling av verksamheten. Medlemsantalet har ökat, det intressepolitiska engagemanget likaså och vi har fått en mer dynamisk medlemsverksamhet. Inget av detta hade kunnat ske utan aktiva och engagerade medlemmar som ställt upp som funktionärer vid olika arrangemang och också hjälpt oss med utskick av nyhetsbrevet. Stort tack till er alla! Bemanningen av kansliet har inneburit att vi blivit mer tillgängliga för medlemmarna och att vi fått resurser att utveckla informationen och arbeta mer aktivt gentemot politiker och beslutsfattare. Ett stort tack till vår kansliansvarige som på ett så förtjänstfullt sätt stöttat styrelsen i arbetet. STOCKHOLM 16 FEBRUARI 2012 Birgitta Rehnby styrelseordförande Cecilia af Ekenstam vice styrelseordförande Britt Marie Färm styrelseledamot Hamid Tahajjod styrelseledamot Sebastian Clausin styrelseledamot Vår revisionsberättelse har lämnats Ammi Björkvall Godkänd revisor Lilja Johansson Lindfors Förtroendevald revisor 26

Å R S R E D OV I S N I N G 2012

Å R S R E D OV I S N I N G 2012 Å R S R E D OV I S N I N G 2012 MAG- OCH TARMFÖRENINGEN I STOCKHOLMS LÄN www.magotarm.se/stockholm kansliet.stockholm@magotarm.net S : T G Ö R A N S G A T A N 8 4 1 1 2 3 8 S T O C K H O L M Årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2012

Å R S R E D OV I S N I N G 2012 Å R S R E D OV I S N I N G 2012 MAG- OCH TARMFÖRENINGEN I STOCKHOLMS LÄN www.magotarm.se/stockholm kansliet.stockholm@magotarm.net S:T G Ö R A N S G A T A N 8 4 1 1 2 3 8 S T O C K H O L M Årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2010

Å R S R E D OV I S N I N G 2010 Å R S R E D OV I S N I N G 2010 STOCKHOLMS LÄNSFÖRENING AV RIKSFÖRBUNDET FÖR MAG- OCH TARMSJUKA S : T G Ö R A N S G A T A N 8 4 1 1 2 3 8 S T O C K H O L M www.magotarm.se/stockholm rmt.stockholm@bredband.net

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Nyhetsbrev 2 mars 2011 Innehåll: Kalendarium Aktiviteter Ungdomsträff Tarmcancerdag Föreläsning med Margareta Danelius Temakväll IBD Anemi Studiecirkel Internetforum Årsmötet Hitta rätt Politikersamtal

Läs mer

RMT söker en informatör

RMT söker en informatör Nyhetsbrev 4 September 2011 Stockholms länsförening av riksförbundet för mag- och tarmsjuka Ordförande har ordet Kära medlemmar! Innehåll: Kalendarium Aktiviteter Sopplunch IBD och anemi Arbetsmarknadsdag

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 1 3

Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 1 3 Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 1 3 MAG- OCH TARMFÖRENINGEN I STOCKHOLMS LÄN www.magotarm.se/stockholm kansliet.stockholm@magotarm.net S:T G Ö R A N S G A T A N 8 4 1 1 2 3 8 S T O C K H O L M Årsredovisning

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Nyhetsbrev 3 Juni 2011 Stockholms länsförening av riksförbundet för mag- och tarmsjuka Ordförande har ordet Kära medlemmar! Innehåll: Till hösten Föräldranätverk Almedalsveckan Nätverket i Kungsan Analinkontinens

Läs mer

N y h e t s b r e v # 5, n o v e m b e r 2 0 1 2. Kära vänner

N y h e t s b r e v # 5, n o v e m b e r 2 0 1 2. Kära vänner N y h e t s b r e v # 5, n o v e m b e r 2 0 1 2 Innehåll: Kalendarium Sedan sist Temakväll: IBD Vinprovning Julfest 60+ Ungdomar TRÄFFPUNKT Informationsprojektet RCC Mag- och tarmdagen Avföringstransplantation

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Nyhetsbrev 3 maj 2010 Stockholms länsförening av riksförbundet för mag- och tarmsjuka Ordförande har ordet Innehåll: Styrelsen Föräldraträffar Kontaktperson Mötesplats Apoteksreformen Arbetsmarknadsdag

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Ordförande har ordet. Årsmöte 9 mars 2011. Nyhetsbrev 1 januari 2011. Stockholms länsförening av riksförbundet för mag- och tarmsjuka.

Ordförande har ordet. Årsmöte 9 mars 2011. Nyhetsbrev 1 januari 2011. Stockholms länsförening av riksförbundet för mag- och tarmsjuka. Nyhetsbrev 1 januari 2011 Stockholms länsförening av riksförbundet för mag- och tarmsjuka Ordförande har ordet Kära medlemmar! Innehåll: Kalendarium Aktiviteter IBD-föreläsning Sopplunch Världscancerdag

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2015 Medlemsantal och medlemsavgift Vid utgången av 2015 hade föreningen totalt 688 (617) medlemmar, 418 (371) kvinnor och 269 (239) män. Av

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Telefon rmt.ostergotland@fontanen.org RMT är en förening inom Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka. Föreningen verkar för att personer med magtarmsjukdomar ska kunna leva ett bra liv och få den hjälp och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Årsredovisning. Swedish Eventing

Årsredovisning. Swedish Eventing Årsredovisning för Swedish Eventing 802495-1363 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Swedish Eventing, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

STADGAR FÖR. SENIORPSYKOLOGER Sveriges psykologförbund

STADGAR FÖR. SENIORPSYKOLOGER Sveriges psykologförbund STADGAR FÖR SENIORPSYKOLOGER Sveriges psykologförbund KAPITEL 1: TILLHÖRIGHET OCH ÄNDAMÅL 1.1 Tillhörighet Seniorpsykologer i Sveriges Psykologförbund (Seniorpsykologerna) är en förening inom Sveriges

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Uppföljning av bidrag till intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län 2012

Uppföljning av bidrag till intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län 2012 Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration LSF Kansli 1 (6) Uppföljning av bidrag till intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2008.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2008. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2008. Styrelsen Ordförande AU Kerstin Gunnarson Fjugesta

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Ordförande har ordet. Föreningskansliet. Nyhetsbrev 5 September 2010. Stockholms länsförening av riksförbundet för mag- och tarmsjuka.

Ordförande har ordet. Föreningskansliet. Nyhetsbrev 5 September 2010. Stockholms länsförening av riksförbundet för mag- och tarmsjuka. Nyhetsbrev 5 September 2010 Stockholms länsförening av riksförbundet för mag- och tarmsjuka Ordförande har ordet Kära medlemmar! Innehåll: Kalendarium Aktiviteter Sopplunch Qi-gong Engelsk lunch Skattkammaren

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

STADGAR FÖR MAG- OCH TARMFÖRBUNDET. Förbundet

STADGAR FÖR MAG- OCH TARMFÖRBUNDET. Förbundet STADGAR FÖR MAG- OCH TARMFÖRBUNDET Förbundet Antagna vid förbundsstämman 20-21 maj 2000 Reviderade av kongressen 15-16 maj 2004 Reviderade av kongressen 20-21 maj 2006 Reviderade av kongressen 4-5 oktober

Läs mer

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster.

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster. Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2008 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare * * Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning: Özge Özen Zink Catarina

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 2010-01-21 Reviderade vid föreningsmöte i Stockholm 2015-05-21, fastställda den 2015-12-03 Namn 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

FÖRBUNDET Christer Johannesson har under året varit 2:e vice ordförande och Gerd Winoy Mowitz ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen.

FÖRBUNDET Christer Johannesson har under året varit 2:e vice ordförande och Gerd Winoy Mowitz ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen. V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E Styrelsen för Mag- och tarmföreningen i Skåne, avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2014. STYRELSEN Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN (nedan kallat HSO-T)

STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN (nedan kallat HSO-T) STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN (nedan kallat HSO-T) 1 ORGANISATIONENS NAMN 1.1 Handikappföreningarna Örebro län (HSO-T) är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Förslag till ändring av stadgar för Föreningen JAG

Förslag till ändring av stadgar för Föreningen JAG Förslag till ändring av stadgar för Föreningen JAG I dokumentet markeras ny text som understruken, och borttagen text som genomstruken. Ändringarna i sammanfattning: Föreningen JAG ändras till Riksföreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Älvsjöföretagarna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2-3 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor Årsredovisning för Svenska Stadskärnor 826001-6756 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Stadskärnor, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Riksförbundet Cystisk Fibros

Årsredovisning. Riksförbundet Cystisk Fibros Årsredovisning Riksförbundet Cystisk Fibros 1 januari - 31 december 2012 Innehåll Årsredovisning Förvaltningsberättelse 2 Räkenskaper... 4 Revisionsberättelse 10 1 Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING 2008-07-01 2009-06-30 RÄKEN SKAPSÅRET

M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING 2008-07-01 2009-06-30 RÄKEN SKAPSÅRET M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING RÄKEN SKAPSÅRET 2008-07-01 2009-06-30 Styrelsen för Mälaröarnas Waldorfskoleförening avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 för RME Västernorrland

Verksamhetsberättelse 2015 för RME Västernorrland Verksamhetsberättelse 2015 för RME Västernorrland Styrelse Ordförande Gertie Gladnikoff Sekreterare LiseLotte Olsson Kassör Richard Lundgren Ledamöter Cecilia Ekhem Inger Almgren (till 25/11) Suppleanter

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer Årsredovisning för 802001-1303 Räkenskapsåret 2015 07 01 2016 06 30 Document id: 689ce571-f601-4adc-8aed-dbf34df3b21d. Page 1 of 9. 1 (7) Styrelsen för, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Föredragningslista. 2. Upprop av medlemmar och styrelseledamöter samt fastställande av röstlängd.

Föredragningslista. 2. Upprop av medlemmar och styrelseledamöter samt fastställande av röstlängd. Mag- och tarmföreningen i Östergötland Årsmöte söndag 16 mars 2014 Lokal Lokatten Arbetets museum Norrköping 1. Årsmötet öppnas Föredragningslista 2. Upprop av medlemmar och styrelseledamöter samt fastställande

Läs mer

Årsredovisning Svenska Stadskärnor ideell förening, Styrelsen och kanslichefen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning Svenska Stadskärnor ideell förening, Styrelsen och kanslichefen avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Svenska Stadskärnor ideell förening, Styrelsen och kanslichefen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 3 - Balansräkning 4 - Noter

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 1. Kansliet Styrelsekonferensen Två ansökningar om medlemskap i HSO Stockholms län Ordförandestämman den 28 november Ledigt rum Vikariat

Läs mer

STADGAR. för. Myråsskolans Föräldraförening (MF)

STADGAR. för. Myråsskolans Föräldraförening (MF) 1 STADGAR för Myråsskolans Föräldraförening (MF) 1 Föreningen Myråsskolans Föräldraförening, förkortat MF, är en sammanslutning av föräldrar/vårdnadshavare till elever på Myråsskolan i Brämhult, Borås

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2013 Medlemsantal och medlemsavgift Vid utgången av 2013 hade föreningen 561 (504) medlemmar, 344 (308) kvinnor och 217 (196) män. 2012 års siffror inom parentes. Av dessa var 122

Läs mer

HANDIKAPPFÖRENINGARNA SÖRMLAND VERKSAMHETSPLAN. 2015 och framåt

HANDIKAPPFÖRENINGARNA SÖRMLAND VERKSAMHETSPLAN. 2015 och framåt HANDIKAPPFÖRENINGARNA SÖRMLAND VERKSAMHETSPLAN 2015 och framåt Handikappföreningarna Sörmland är en demokratiskt, politiskt och religiös obunden ideell samarbetsorganisation bestående av läns- och regiontäckande

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Nyhetsbrev 6 oktober 2010 Stockholms länsförening av riksförbundet för mag- och tarmsjuka Ordförande har ordet Innehåll: Kalendarium Aktiviteter F-kassan Föräldraträff Kulturfestival Kost och mage Radiumhemmet

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015-2016

VERKSAMHETSPLAN 2015-2016 SAMMANFATTNING Genom HSO Västerbotten arbetar medlemsföreningarna tillsammans och ger varandra stöd i frågor som rör dess medlemmar. HSO Västerbotten arbetar och företräder grupper med funktionsnedsättning,

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer