Å R S R E D OV I S N I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 1 3"

Transkript

1 Å R S R E D OV I S N I N G MAG- OCH TARMFÖRENINGEN I STOCKHOLMS LÄN S:T G Ö R A N S G A T A N S T O C K H O L M

2 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholm I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 1. LÄNSFÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL FÖRENINGENS KÄRNVÄRDEN 2. ORGANISATION STYRELSEN 2.2 FÖRENINGENS MEDLEMMAR 3. PÅVERKAN PÅVERKANSARBETET UNDER SAMRÅD OCH SAMVERKAN 4. GEMENSKAP KUNSKAP UTBILDNING 5.2 INTERN KOMPETENSHÖJNING 6. INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING NYHETSBREVET 6.2 HEMSIDAN 6.3 KANSLIET 6.4 TARMCANCERENKÄT 6.5 INFORMATION PÅ GASTROKLINKER 6.6 ÖVRIGT 7. SAMARBETEN ILCO 7.2 HSO 7.3 ABF 7.4 CANCERPATIENTORGANISATIONER 7.5 FUNKTIONSHINDERORGANISATIONER 8. EKONOMI BALANSRÄKNING 8.2 RESULTATRÄKNING 8.3 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 9. SLUTORD

3 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholms län 1. LÄNSFÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL Mag- och tarmföreningen är en ideell förening som organiserar människor i Stockholms län som lever med sjukdomar och funktionsstörningar i matsmältningskanalen. Föreningen verkar för att återskapa och öka livskvaliteten för sina medlemmar och för att personer med mag- och tarmbesvär skall kunna leva på samma villkor som alla andra i samhället. 1.1 FÖRENINGENS KÄRNVÄRDEN Länsföreningen bygger sin verksamhet på tre kärnvärden: PÅVERKAN Föreningen skall verka för att samhällets stöd och insatser för dem som lever med en mag-/tarmsjukdom utformas så att full delaktighet och jämlikhet uppnås. Föreningen skall initiera, följa och stödja arbete som syftar till att förebygga sjukdomar och funktionsstörningar i matsmältningskanalen, samt tillvarata medlemmarnas intressen gentemot beslutsfattare inom landsting och kommun. GEMENSKAP Föreningen skall inom sitt geografiska verksamhetsområde samla medlemmarna i syfte att ta tillvara deras kunskaper och bygga en arena med möjligheter till möten och samvaro med andra i samma situation. Ingen skall behöva känna sig ensam i sin sjukdom. KUNSKAP Föreningen skall öka medlemmarnas kunskaper om mag- och tarmsjukdomar och de rättigheter man har till samhällets stödinsatser, samt sprida information till sjukvård, allmänheten, politiker och myndigheter. 3

4 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholm 2. ORGANISATION Föreningen är med sina nästan 1400 medlemmar en av de största länsföreningarna i Mag- och tarmförbundet som sammanlagt har nästan 6700 medlemmar. 1 Föreningens upptagningsområde är Stockholms län som omfattar 26 kommuner. Föreningens upptagningsområde Länsföreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Inom länsföreningen tillämpas s.k. direkt demokrati, vilket innebär att samtliga huvudmedlemmar och stödmedlemmar har rätt att delta i länsföreningens årsmöte med alla de rättigheter som följer av medlemskapet. 2 Årsmötet utser länsföreningens styrelse. Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande instans. Den skall bestå av minst fem ordinarie ledamöter och är beslutsför med minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen skall även utse minst tre ersättare (suppleanter). Suppleanterna har närvarorätt vid styrelsens möten, men äger rösträtt endast då de tjänstgör, dvs. när de ersätter ordinarie styrelseledamot. Länsföreningen höll årsmöte den 15 mars st. den 31 december Familjemedlemskap, som är att betrakta som ett reducerat medlemskap till ett reducerat pris, medför ingen rösträtt. 4

5 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholms län 2.1 STYRELSEN Styrelsen består efter årsmötet 2013 av fem ordinarie ledamöter samt fyra suppleanter: Ordförande: Vice ordförande: Ledamöter: Suppleanter: Valberedning: Auktoriserad revisor: Förtroendevald revisor: Kanslipersonal: Birgitta Rehnby Cecilia af Ekenstam Britt Marie Färm Savsan Osmanova Camilla Eriksson Kerstin Lindsjö Jörgen Eklund Henrik Almlöf Ivar Hjelm Eva Jacobsson (sammankallande) Jonas Gamstorp Liisa Dar Staffan Svedin, Hummelkläppen i Stockholm AB. Revisorssuppleant är Katarina Nyberg, Hummelkläppen i Stockholm AB. Lilja Johansson Lindfors. Eva Jacobsson är revisorssuppleant. Peter Eneroth (kansliansvarig ombudsman) Inger Karlsson (ekonomiadministration) Birgitta Rehnby, Cecilia af Ekenstam, Britt Marie Färm, Savsan Osmanova och Camilla Eriksson valdes vid årsmötet 2012 för en period på två år. Styrelsesuppleanterna Kerstin Lindsjö (omval), Jörgen Eklund (nyval), Henrik Almlöf (nyval) och Ivar Hjelm (nyval) valdes för en period om ett år. Länsföreningen har sitt kansli på S:t Göransgatan 84. Lokalerna delas med ett flertal andra funktionshindersorganisationer och Handikapporganisationernas samarbetsorgan (HSO) i Stockholms län. 5

6 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholm NÄRMARE OM STYRELSEN Den ordinarie styrelsen som valdes in 2013 består enbart av kvinnor. Dock är tre av fyra suppleanter män, vilket innebär att styrelsen i sin sammansättning i stort återspeglar könsfördelningen i föreningen (se nedan 2.2). Medelåldern i styrelsen är förhållandevis låg med fyra ledamöter år och fyra ledamöter år (suppleanter inräknade). Styrelsen består av personer som själva lever med funktionsstörningar och sjukdomar i matsmältningskanalen vilket periodvis kan medföra att ledamöter av hälsoskäl är opassliga och inte kan delta i styrelsearbetet. Under 2013 har detta endast inträffat vid ett fåtal tillfällen. Arbetsbelastningen på de förtroendevalda har under året varit hög, inte minst pga. föreningens goda representation i HSO:s samverkansorgan i länet och Stockholms stad samt inom RCC. När det gäller ledamöternas egna diagnoser är de inflammatoriska tarmsjukdomarna vanligast, men också IBS är numera väl representerat. Styrelsen har under 2013 haft tio protokollförda sammanträden, samt ett konstituerande möte. Under året har röstningsförfarande tillämpats 0 (noll) gånger. Två styrelseinternat har genomförts under året; ett i april i syfte att planera genomförandet av det kommande verksamhetsåret, och ett i oktober med fokus på valåret Det senare skedde tillsammans med ILCO. 6 Foto: Yvette Lind.

7 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholms län 2.2 FÖRENINGENS MEDLEMMAR Föreningens verkliga tillgång är alla engagerade medlemmar. Genom det på förbundsnivå centralt administrerade medlemsregistret finns goda möjligheter att överblicka medlemskåren. Medlemsfakta: Föreningen hade den sista december 1390 medlemmar av dessa var Huvudmedlemmar, 51 Stödmedlemmar och 67 Familjemedlemmar. 70 % av medlemmarna är kvinnor. Medelåldern i föreningen är 53 år (54 år för kvinnor och 51 år för män). Åldersfördelning medlemmar den år 7-15 år år år år år 91 år - Kvinnor Män Totalt Åldersfördelningen i Mag- och tarmföreningen 2013 Diagnosfakta: När det gäller fördelningen av diagnoser i föreningen kan det konstateras att de inflammatoriska mag- och tarmsjukdomarna är vanligast förekommande. Crohns sjukdom är den vanligast angivna diagnosen (394 personer). 4 Näst vanligast är IBS (310 medlemmar) och tredje vanligast ulcerös kolit (290 medlemmar). 5 Den ovanligaste diagnosen är överviktsopererade, analatresi (1 person vardera) och esofagusatresi (3 personer). Föreningen har under året fått 9 medlemmar med diagnosen GIST (Gastrointestinal stromacellstumör) medlemmar saknar uppgift om ålder i medlemsregistret fler jämfört med sista december Under året har diagnosen IBS ökat från 278 till 310 och ulcerös kolit från 275 till

8 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholm Under året har föreningen ökat andelen medlemmar med diagnosen tarmcancer med nästan 30 %. I reella tal återspeglar dock dessa 31 medlemmar inte tillnärmelsevis incidensen (ca 6000 fall per år) i befolkningen m helhet. Fördelning av diagnoser i Mag- och tarmföreningen 2013 Kommentar: Tillväxttakten har varit något lägre än föregående år, men länsföreningen har ändå ökat medlemsantalet under 2013 (+39 st.). Antalet nya medlemmar som tillkommit i föreningen är i storleksordningen 150 personer, vilket innebär att ca 110 personer lämnat föreningen under samma period. * Gruppen omfattar mikroskopisk-, lymfocytär- och kollagen kolit ** I denna grupp om 241 personer ingår 89 st. familje- och stödmedlemmar. De är de stora diagnosgrupperna IBD och IBS som har ökat mest i reella tal, samtidigt som föreningen förlorat medlemmar i de ovanligare diagnoskategorierna (FAP, magsår, korttarmssyndrom mm). 8

9 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholms län Tumörsjukdomar i matsmältningssystemet (kolorektal-cancer och GIST) utgör numera den fjärde vanligaste diagnosen i föreningen också om kategorierna mikroskopisk-, lymfocytär- och kollagen kolit slås samman. 6 En tänkbar förklaring till detta skulle kunna vara att kolorektalcancerfrågan har fått mycket uppmärksamhet under det gångna året, och när det gäller GIST torde det inte föreligga några tvivel om att allmänhetsföreläsningen i januari är skälet till ökningen (se 5.1 nedan). Fortfarande handlar det dock om små grupper i reella tal jämfört med IBD och IBS. Ett stort antal medlemmar saknar diagnos i medlemsregistret. Av dessa är 89 st. familje- och stödmedlemmar. De återstående ca 150 medlemmarna utgör ett mörkertal avseende diagnos. Det mest sannolika är att det dolt i detta segment snarare återfinns personer med IBD och IBS än tarmcancer och mikroskopisk kolit, även om direkt stöd för detta antagande inte finns. Det finns också ett antal familje- och stödmedlemmar som har registrerat en diagnos. Detta kan bero på att de själva lider av en mag-/tarmsjukdom eller att de helt enkelt registrerat huvudmedlemmens diagnos. 58 personer har registrerat sig i kategorin Övrigt, Vad som ligger i detta begrepp är inte känt. Det kan vara så att dessa medlemmar lider av ytterligare någon mag- /tarmåkomma som inte finns uppräknad bland de 19 diagnoserna i medlemsregistret, men lika gärna ett sätt att uttrycka annan samsjuklighet, t.ex. att man har reumatism, osteoporos, tandproblem etc. Samma person kan vara registrerad i flera diagnosgrupper. 6 Lymfocytär- och kollagen kolit är egentligen att betrakta som undergrupper till mikroskopisk kolit, men i medlemsregistret delas dessa upp i tre kategorier. 9

10 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholm 3. PÅVERKAN En av länsföreningens viktigaste uppgifter är att bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen gentemot beslutsfattare i landsting och kommun. Till grund för påverkansarbetet ligger det vårdpolitiska program som antagits av förbundskongressen. Länsföreningens uppgift är att bearbeta programmet, dvs. att avgöra vilka frågor som skall prioriteras under verksamhetsåret och att föra ut programmet till medlemmarna. 3.1 PÅVERKANSARBETET UNDER 2013 Under 2013 har Mag- och tarmföreningen särskilt arbetat med dessa påverkansfrågor: FRAMTIDENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD En av de kommande största utmaningarna för Stockholms läns landsting ligger i implementeringen av den nya Planen för framtidens hälso- och sjukvård (Framtidsplanen). HSO i Stockholms län är naturligtvis mycket engagerade i detta och bjöd därför slutet på januari in sina medlemsorganisationer till ett seminarium om Nya Karolinska Solna (NKS). Kristina Stenberg Hjulström från Programkontoret för framtidens hälso- och sjukvård och Per Karlsson från LOCUM fanns på plats för att svara på frågor om sjukhuset som är ett av Sveriges just nu största pågående byggen och har en central roll i Framtidsplanen, I mitten av februari deltog länsföreningen i en workshop om Framtidsplanen, ledd av Erland Löfberg från Programkontoret, och senare under våren (13/5) anordnade DHR ett seminarium där tillfälle gavs för funktionshinderorganisationerna i länet att möta Britt Arrelöv, verksam vid Programkontoret för att diskutera steg 2 av den aktuella Framtidsplanen, då särskilt sjukvårdens bemötande av patienten. Utrymme för fördjupad diskussion om funktionshinderperspektivet i Framtidsplanen gavs vid ett seminarium den 4 juni. Capire AB ledde diskussionen med inriktning på situationen för personer med kroniska funktionsnedsättningar. Kvällen anordnades av HSO i Stockholms län. Framtidsplanen behandlas också återkommande i Hälso- och sjukvårdsförvaltningens samverkansråd, där föreningen genom HSO i Stockholms län har en representant (se 3.2 nedan). 10

11 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholms län ARBETSMARKNADSFRÅGOR Arbetsmarknadsfrågor är av stort intresse för länsföreningen, och genom arbetet i HSO (bl.a. Arbetsmarknadsnämndens Funktionshinderråd) har dessa bevakats kontinuerligt under året. Föreningen deltog också i en diskussionskväll (2/9) om HSO:s arbetsmarknadsprogram och har även lämnat synpunkter på det utbildningskoncept för myndigheter, privata entreprenörer mm. som HSO i Stockholms län för närvarande sammanställer. TARMCANCERVÅRDEN I STOCKHOLMSREGIONEN Kolorektalcancer (tarmcancer) är den tredje vanligast förekommande cancerformen i Sverige och drabbar årligen personer. Vården av tarmcancersjuka i Stockholmsregionen är därför en mycket viktig fråga för länsföreningen. Under 2013 har arbetet fortsatt med det s.k. patient- och närståenderådet som består av de olika cancerföreningarna i länet samt ledningen för Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland (RCC). 7 Rådet, som under året sammanträtt vid fyra tillfällen i interimsform, konstituerades i november 2013 och kommer framöver att ha en mer definierad roll i RCC-projektet. Vidare har föreningens referensgrupp fördjupat samarbetet med processledarna för kolorektalcancer inom RCC. Referensgruppen fungerar som bollplank när processledningen behöver snabba svar på frågor som rör patientperspektivet och ger länsföreningen goda möjligheter att påverka den operativa vårdprocessen. Patient- och närståenderådet, RCC. Foto: Monica Sandström. 7 RCC:s uppdrag kommer från Socialdepartementet, och dess syfte är att ta ett samlat helhetsgrepp på cancervården i landets samtliga sjukvårdsregioner för att implementera den nationella cancerstrategin. 11

12 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholm Under 2013 sammanträdde referensgruppen och processledarna sex gånger. Referensgruppen består av tre personer från Mag- och tarmföreningen och ILCO vardera. Föreningen har också deltagit i flera workshops under året för att tillhandahålla ett patientperspektiv på vissa specifika nyckelfrågor inom RCC-projektet, bl.a. utformandet av individuella vårdplaner, kontaktsjuksköterskornas funktion samt kvalitetsregistrens betydelse i vården. TRAFIKFRÅGOR Annika Sjövall, kolorektalkirurg och processledare. Foto: RCC STHLM-Gotland Under 2012 deltog föreningen i en undersökning om kollektivtrafikens användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Under 2013 följdes undersökningen upp, också denna gång av STELACON AB på uppdrag av myndigheten Trafikanalys, men med inriktning på resor utanför länets och även landets gränser. Målet med deltagandet från länsföreningens sida var i första hand att särskilt uppmärksamma de svårigheter som personer med dolda funktionshinder i form av störningar i matsmältningskanalen kan stöta på vid resor. Tillgänglighetsfrågor i lokaltrafiken har dessutom under året systematiskt aktualiserats genom föreningens HSOrepresentation i SL:s Funktionshinderråd (se 3.2 nedan). Här har den för föreningen viktiga toalettfrågan kunnat lyftas vid ett flertal tillfällen, särskilt i samband med ombyggnads- och utbyggnadsfrågor. 12

13 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholms län POLITIKERMÖTEN I maj träffade föreningen Kaj Nordqvist, Socialdemokraterna i Stockholms stad, för att diskutera partiets funktionshinderprogram. Mötet kom till stånd på initiativ av (S) som i samband med utformandet av sitt program kontaktat samtliga funktionshinderföreningar i kommunen. I september (11/9) fanns föreningen på plats när HSO i Stockholms stad arrangerade en paneldebatt om Stockholms funktionshinderpolitik i ABF-huset. Politiker från samtliga partier i Stockholms stad förutom Centerpartiet och Folkpartiet var representerade i panelen. Diskuterades gjordes, förutom jobb, skola och tillgänglighet, samverkan mellan kommun och landsting, brukarinflytande och möjligheterna att ge fleråriga anslag till funktionshinderorganisationer för att säkerställa kontinuitet och långsiktighet i deras arbete. Foto: Blog Halvarsson, Creative Commons. ALMEDALSVECKAN Under Almedalsveckan i juli på Gotland höll Mag- och tarmförbundet ett seminarium om den s.k. kömiljarden och de undanträngningseffekter den medför när det gäller vården för kroniskt sjuka patienter. Medverkade vid seminariet gjorde patienter, läkare, representanter från Socialstyrelsen samt landstingspolitiker. Länsföreningen representerades under veckan av ordföranden. ORDFÖRANDEKONFERENSEN Länsföreningen deltog vid Mag- och tarmförbundets ordförandekonferens i oktober med två förtroendevalda (ordförande och en ledamot) samt kanslipersonal. Förutom möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan ordföranden från norr till söder, stod utformningen av en organisationsgemensam strategi för det kommande valåret och föreläsningar om FODMAP, Cancerfonden och tarmfloratransplantation på agendan. 13

14 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholm LÄKEMEDELSFRÅGOR HSO i Stockholms län har under året arbetat med att utforma en ny läkemedelspolicy och kunde med anledning av detta erbjuda medlemsföreningarna att delta i två utbildningssymposium på detta tema (24/10 samt 18/11), där bl.a. kliniska prövningar, läkemedelsförsäkring och vårdjuridik behandlades. Länsföreningen fanns med vid båda tillfällen. TEMADAG OM IBD Den 30 augusti kunde länsföreningen delta i en temadag om IBD (inflammatoriska tarmsjukdomar) som anordnades av Dagens Medicin på Bonnier Conference Center i Stockholm. Temadagen riktade sig till professionen, patientföreträdare och politiker och syftet var att diskutera hur vård och behandling vid IBD skall utvecklas för att möta patientens behov. Dagen innehöll både utbildning i form av föreläsningar samt och påverkanstillfällen via de workshops där förtroendevalda i länsföreningen deltog. Ordförande fanns också med i den paneldebatt med tjänstemän från socialstyrelsen och politiker från landstinget som avslutade dagen. Debattpanelen från temadagen om IBD. Foto: Yvette Lind. 14

15 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholms län 3.2 SAMRÅD OCH SAMVERKAN Länsföreningen är genom de enskilda styrelseledamöternas engagemang i Handikapporganisationernas samarbetsorgan (HSO) i Stockholms län och i Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) i Stockholms stad väl representerad i de många samrådsgrupperna inom kommun och landsting. 8 HSO STOCKHOLMS STAD Under 2013 har medlemmar i länsföreningens styrelse haft följande ledamotsuppdrag: Norrmalms stadsdelsnämnds funktionshinderråd Södermalms stadsdelsnämnds funktionshinderråd Arbetsmarknadsnämndens funktionshinderråd Kommunstyrelsens funktionshinderråd Bromma stadsdelsnämnds funktionshinderråd HSO:s styrelse Cecilia af Ekenstam (t.o.m. april) Britt Marie Färm Cecilia af Ekenstam (t.o.m. juni) Britt-Marie Färm Britt-Marie Färm Eva Jacobsson Cecilia af Ekenstam Möte med HSO. Foto: Bengt Jansson. 8 Arbetet i samrådsorganen ger föreningen möjlighet att belysa livssituationen för människor med funktionsnedsättningar samt att fortlöpande få information om det som pågår i staden/länet inom funktionshindersfrågorna. 15

16 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholm HSO I STOCKHOLMS LÄN Under 2012 har medlemmar i länsföreningens styrelse innehaft ledamotsuppdrag i följande samverkansråd: Hälso- och sjukvårdsförvaltningens samverkansråd SL:s funktionshinderråd Birgitta Rehnby Britt-Marie Färm ABF Länsföreningen har under 2013 haft en ledamot i: ABF:s kommitté för studier med funktionshinderrörelsen i Stockholms län Camilla Eriksson (t.o.m. september) REGIONALT CANCERCENTRUM Under 2013 har föreningen haft förtroendevalda i följande samverkansgrupper inom RCC-projektet: Patient- och närståenderådet Referensgruppen/processen Birgitta Rehnby Ivar Hjelm Birgitta Rehnby Ivar Hjelm Lena Heimlén Det intressepolitiska påverkansarbetet i ovan nämnda organ är mycket arbetsintensivt och resurskrävande men samtidigt en mycket starkt bidragande orsak till att länsföreningen är väl känd bland politiker och beslutsfattare i län och kommun. Diskussionspanel från Cancerdagen, Almedalsveckan Foto: Lars Nyman, RCC väst.

17 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholms län 4. GEMENSKAP Medlemmarna är den viktigaste tillgången i föreningen. Ett av de grundläggande målen är därför att erbjuda en positiv och givande gemenskap med andra människor som lever med funktionsstörningar i matsmältningskanalen. Denna verksamhet kan handla om rena trivselarrangemang likväl som möten och träffar av mer utbildande karaktär. 60+ GRUPPEN Gruppens formella föreningsuppdrag är att särskilt bevaka frågor som rör vården av äldre personer med mag- och tarmsjukdomar, samt att tillhandahålla ett stödjande nätverk för seniormedlemmar. 60+ förfogar över en egen verksamhetsbudget och har under 2013 träffats en gång i månaden (uppehåll under sommaren). Flera utflykter har också genomförts, bl.a. till Millesgården, Nationalmuseum och Waldermarsudde. Gruppen är öppen för alla medlemmar över 60 år från både Mag- och tarmföreningen och ILCO. Sammankallande är Liisa Dar. 60+ gruppen träffas en gång i månaden. Foto: Eva Jacobsson. 17

18 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholm UNGA MAGAR STHLM I föreningen finns drygt 80 medlemmar mellan år, samt ett 50-tal mellan år. Sedan 2012 fungerar Facebookgruppen Unga Magar STHLM som nav för föreningens ungdomsverksamhet. Också Unga Magar STHLM har en bestämd verksamhetsbudget att röra sig med för att t.ex. subventionera fika, bowling, boule och liknande aktiviteter. Under året har ungdomsgruppen hunnit anordna två träffar IRL. I april deltog två styrelsemedlemmar i ett internat för unga vuxna som anordnades av EPI och PSO på folkhögskolan i Ädelfors, och under sommaren kunde föreningen genom riksförbundets försorg skicka en representant (Camilla Eriksson) till EFFCA Youth Meeting i Stuttgart. 9 Ett referat från konferensen publicerades i KANALEN nr. 4, ENGELSKA LUNCHER Samlingsbild från EFFCA Youth meeting. Foto: EYM. Sedan många år tillbaka driver en av föreningens medlemmar engelska luncher en gång i månaden då man samlas på ett konditori för en bit mat och konversation på engelska. Länsföreningen annonserar lunchträffarna i Nyhetsbrevet, som detta år blev 9 EFFCA står för European federation of Crohn s and Colitis Associations. 18

19 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholms län tio till antalet. Kontaktperson och drivande kraft bakom de engelska luncherna är William Austen. FRISKVÅRDSKURS I samarbete med Epilepsiföreningen (EPI) och Psoriasisföreningen (PSO) anordnade länsföreningen tidigt i mars månad en tredagars friskvårdskurs för de medlemmar som fyllt 55 år. Kursen hölls på folkhögskolan i Ädelfors i Småland, som specialiserat sig på kurs- och utbildningsverksamhet med inriktning på funktionshinder. Tanken bakom friskvårdskursen var att erbjuda deltagande medlemmar ett miljöombyte och få tid att odla tanke, kropp och själ i en lugn och avslappnad omgivning. Tio medlemmar deltog från Mag- och tarmföreningen av de totalt 28 deltagarna. Kostnaden för kursdagarna subventionerades till ca 50 % av föreningen. Folkhögskolan i Ädelfors från luften. Foto: Ädelfors, pressbild. MINDFULNESSKURS Mindfulness är en beprövad metod med tusenåriga anor för att hantera och reducera stress. I oktober kunde föreningen erbjuda medlemmarna en helgkurs i Mindfulness, ledd av en legitimerad psykolog. Kursen var inte specialinriktad på personer med magoch tarmbesvär, men får ses som en viktig del i föreningens övergripande hållning om att varje människa skall betraktas som en helhet och att kroppsliga funktionsnedsättningar inte skall ses isolerat utan behandlas ur ett holistiskt perspektiv. Kursen var ett samarrangemang med EPI och PSO. UTFLYKTER Tillsammans med ILCO anordnade Mag- och tarmföreningen i mitten av maj en dagsutflykt med båt för medlemmarna. Ett tjugotal deltagare från båda föreningarna trampade durk och hade dessutom tur med vädret! 19

20 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholm Ytterligare ett samarrangemang med ILCO var besöket på Nordiska museet den 8 oktober. TRÄFFPUNKT Träffpunkt är namnet på föreningens medlemscaféer för daglediga. Under våren 2013 hölls fyra caféer, men efter sommaren beslutades det att verksamheten skulle göra uppehåll på obestämd tid. Orsaken var i första hand att TRÄFFPUNKT, 60+ gruppen och de Engelska luncherna riktar sig till samma målgrupp, dvs. daglediga medlemmar. MÖTE FÖR NYA MEDLEMMAR En gång per termin (5/2 och 10/9) kallar föreningen nya medlemmar till ett uppstartsmöte för att presentera föreningens verksamhet och ge medlemmarna en möjlighet att träffa delar av styrelsen. CANCERGALAN Cancergalan Tillsammans mot cancer är ett arrangemang av Cancerfonden och en hyllning till alla dem som vunnit kampen mot sjukdomen, till dem som fallit och till deras anhöriga. Efter att ha arbetat hela året med administrationen och professionen inom cancervården var det en förmån för föreningen att den 28 oktober kunna delta i denna manifestation som gavs vacker inramning på Cirkus i Stockholm. JULFEST IDOL-deltagarna uppträder på Cancergalan Foto: Camilla Eriksson. 20

21 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholms län Som vanligt avslutade föreningen året med en julfest för medlemmarna. Ca 25 personer deltog och ett julbord anpassat för känsliga magar serverades till självkostnadspris. Detta år tog föreningen hjälp av en cateringfirma med maten. 5. KUNSKAP Mag- och tarmföreningen i Stockholms län verkar för att sprida kunskap om mag- och tarmsjukdomar, både till sina medlemmar och till allmänheten. 5.1 UTBILDNING FÖRELÄSNING OM GIST GIST (Gastrointestinal stromacellstumör) är den senast tillkomna diagnosen i Riksförbundet. I januari (23/1) anordnade förbundet en öppen föreläsning i Svenska Läkaresällskapets lokaler i centrala Stockholm om denna cancerform, och länsföreningen fanns på plats under arrangemanget för att informera och värva medlemmar. Föreläsningen resulterade i flera nya medlemmar och Stockholm är nu den länsförening som har flest medlemmar med GIST som angiven diagnos. Medverkande under kvällen var bl.a. Jan Zedenius (verksamhetschef Sarkomcenter), Robert Brännström (specialistläkare) och Sofia Grindberg (kontaktsköterska). TARMCANCERDAGEN Mars är tarmcancermånad, och den 20 mars höll som vanligt riksförbundet ett symposium om tarmcancer (Svenska Läkaresällskapets Hus). Det övergripande temat var den ojämlika cancervården som manifesterats genom den Nationella utvärderingen av Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård som presenterades bara några dagar innan symposiet. Stockholmsföreningens förtroendevalda och anställda fanns på plats för att bistå i genomförandet av kvällen. 21

22 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholm Tidigare vinnare av tarmcancerpriset: Lars Påhlman, Petra Flygare och Julia Mjörnstedt. Foto fr.v: Yvette Lind, pressbilder. DET NYA TANDVÅRDSBIDRAGET Reglerna om särskilt tandvårdsbidrag trädde i kraft den första januari 2013 och den 8 april deltog föreningen i ett informationsmöte om detta. Mötet anordnades av Försäkringskassan. Tandvårdsbidraget är av särskilt intresse för våra medlemmar som har problem med tandhälsan på grund av sina Mag-/tarmsjukdomar, och informationsträffen utmynnade i en översiktlig handledning som publicerades på föreningens hemsida. MAG- TARMDAGEN På Mag- tarmdagen den 17 oktober anordnade riksförbundet som vanligt ett symposium med temat magen och dess funktionsnedsättningar. Lokalen var också detta år Svenska Läkaresällskapet, och länsföreningen fanns på plats för att bistå i genomförandet. Kvällens ämnen var bl.a. kronisk förstoppning, tarmfloratransplantation och dieter. 22

23 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholms län 5.2 INTERN KOMPETENSHÖJNING Förtroendevalda i föreningen har under året deltagit i följande utbildningar: RCC:s patientföreträdarutbildning (internathelg i december) IBS-skola (utanför föreningens regi) med inriktning på FODMAP. 10 Många av de evenemang (föreläsningar seminarier mm.) som beskrivits i avsnitten ovan får också de anses innehålla ett stort inslag av utbildning. Foto: Kansliet. Foto: RCC STHLM-Gotland, Bengt Jansson. Under året har kansliet deltagit i följande utbildningar: Kursinternat för anställda inom funktionshinderrörelsen arrangerat av HSO i Stockholms län, förlagd till Ädelfors folkhögskola. Seminarium (17/9) om psykosociala arbetsmiljöfrågor. Aarrangör: HSO i Stockholms län. Föreläsare: KFO och Unionen. RCC:s utbildning för patientföreträdare. Kursen gavs vid sex kurstillfällen under våren Förkortning för Fermentable, Oliga-, Di-, Mono-saccharides And Polyols Foto: RCC STHLM-Gotland, Yvette Lind, Monica Sandström. 23

24 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholm 6. INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING Som för alla små, ideellt arbetande organisationer är det i stor utsträckning de ekonomiska resurserna som sätter gränserna för vad som är möjligt att göra i informations-, kommunikations- och marknadsföringshänseende. Förhållandena har dock utjämnats något i takt med att möjligheterna till elektronisk informationshantering ökat. E-post, hemsidor, Sociala medier mm. är billiga kommunikationskanaler och ord- och bildbehandlingsprogram gör det möjligt att producera snyggt material till små kostnader. Användandet av de nya medierna är dock inte helt problemfria ur demokratisynpunkt. Alla i föreningen har inte tillgång till Internet, än mindre till egna e-postadresser, och dessa medlemmar måste kunna känna sig trygga i förvissningen om att de nås av samma information på samma villkor som de som är Internetanslutna. Av denna orsak kan den nya teknologin inte alltid utnyttjas fullt så effektivt som egentligen är möjligt. 6.1 NYHETSBREVET Nyhetsbrevet är föreningens primära och viktigaste informationskanal till medlemmarna. Under 2013 gavs det ut i fyra nummer omfattande fyra A4-sidor tryckt i färg. E-upplagan överstiger numera pappersupplagan, och Nyhetsbrevet skickas i elektronisk form till ca 2/3 av medlemmarna. Distributionen i pappersform möjliggörs genom insatser från medlemmarna i utskicksgruppen. Samtliga Nyhetsbrev publiceras på hemsidan. 24

Å R S R E D OV I S N I N G 2012

Å R S R E D OV I S N I N G 2012 Å R S R E D OV I S N I N G 2012 MAG- OCH TARMFÖRENINGEN I STOCKHOLMS LÄN www.magotarm.se/stockholm kansliet.stockholm@magotarm.net S : T G Ö R A N S G A T A N 8 4 1 1 2 3 8 S T O C K H O L M Årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2012

Å R S R E D OV I S N I N G 2012 Å R S R E D OV I S N I N G 2012 MAG- OCH TARMFÖRENINGEN I STOCKHOLMS LÄN www.magotarm.se/stockholm kansliet.stockholm@magotarm.net S:T G Ö R A N S G A T A N 8 4 1 1 2 3 8 S T O C K H O L M Årsredovisning

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2011

Å R S R E D OV I S N I N G 2011 Å R S R E D OV I S N I N G 2011 MAG- OCH TARMFÖRENINGEN I STOCKHOLMS LÄN www.magotarm.se/stockholm rmt.stockholm@bredband.net S : T G Ö R A N S G A T A N 8 4 1 1 2 3 8 S T O C K H O L M Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET ÅRSBOKSLUT 2014 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Årsbokslutet omfattar: 2 RESULTATRÄKNINGAR 3 BALANSRÄKNINGAR 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 8 UNDERSKRIFTER R E S U L T A T R Ä K N I N G A R Not 2014-01-01

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för RFHL Stockholm Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-19 Leader Linné ideell förening organisationsnummer 802443-7223 Verksamhetsberättelse 2016 Styrelsearbetet Leader Linnés styrelse har under 2016 haft ett

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 1(6) ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 883201-6227 Styrelsen för Golf Administratörernas Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Verksamhetsberättelse för 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Swedish Chapter of the Internet Society - ISOC-SE...

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2015 Medlemsantal och medlemsavgift Vid utgången av 2015 hade föreningen totalt 688 (617) medlemmar, 418 (371) kvinnor och 269 (239) män. Av

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf SEBOHUS nr 1 726000-1958 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Republikanska Föreningen

Republikanska Föreningen Sida 1 av 8 Årsredovisning för Republikanska Föreningen 802411-5654 Räkenskapsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 - underskrifter

Läs mer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer Årsbokslut för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Svenska Roddförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(9) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen för Svensk Hemslöjd

Årsredovisning. Föreningen för Svensk Hemslöjd Årsredovisning för Föreningen för Svensk Hemslöjd Räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Föreningen för Svensk Hemslöjd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Riksförbundet Bokslut Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2011 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2011 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2011 2010 2009 2008 2007 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 3 949 3 784 4 024 2 800 2 283 Gåvor 90-konto 39 1 5 0 0 Medlemsavgifter 22 19 15

Läs mer

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm Årsbokslut Socialdemokraterna i Stockholm 2008 1 Stockholms arbetarekommun Organisationsnummer 802000-1627 Årsbokslut för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Stockholms arbetarekommun avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning Svenska Stadskärnor ideell förening, Styrelsen och kanslichefen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning Svenska Stadskärnor ideell förening, Styrelsen och kanslichefen avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Svenska Stadskärnor ideell förening, Styrelsen och kanslichefen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 3 - Balansräkning 4 - Noter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Älvsjöföretagarna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2-3 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

HSO i Stockholms län. En presentation. Handling Samverkan Omtanke Funktionshindersrörelsen i samverkan!

HSO i Stockholms län. En presentation. Handling Samverkan Omtanke Funktionshindersrörelsen i samverkan! HSO i Stockholms län En presentation Handling Samverkan Omtanke Funktionshindersrörelsen i samverkan! HSO i Stockholms län en presentation Vad är HSO? HSO i Stockholms län - Funktionshindersrörelsen i

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2010

Å R S R E D OV I S N I N G 2010 Å R S R E D OV I S N I N G 2010 STOCKHOLMS LÄNSFÖRENING AV RIKSFÖRBUNDET FÖR MAG- OCH TARMSJUKA S : T G Ö R A N S G A T A N 8 4 1 1 2 3 8 S T O C K H O L M www.magotarm.se/stockholm rmt.stockholm@bredband.net

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer Årsredovisning för 802001-1303 Räkenskapsåret 2015 07 01 2016 06 30 Document id: 689ce571-f601-4adc-8aed-dbf34df3b21d. Page 1 of 9. 1 (7) Styrelsen för, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Uppföljning av bidrag till intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län 2012

Uppföljning av bidrag till intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län 2012 Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration LSF Kansli 1 (6) Uppföljning av bidrag till intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr

Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer 4(13) Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Verksamhetens totala 16 512 16 668 13 464

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Sveriges Modellflygförbund

Sveriges Modellflygförbund Sveriges Modellflygförbund Organisationsnummer 825000-8532 Årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen för Sveriges Modellflygförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 1(5) ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 883201-6227 Styrelsen för Golf Administratörernas Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING 2008-07-01 2009-06-30 RÄKEN SKAPSÅRET

M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING 2008-07-01 2009-06-30 RÄKEN SKAPSÅRET M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING RÄKEN SKAPSÅRET 2008-07-01 2009-06-30 Styrelsen för Mälaröarnas Waldorfskoleförening avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Leader Stockholmsbygd Ideell förening

Leader Stockholmsbygd Ideell förening Årsredovisning för Leader Stockholmsbygd Ideell förening Räkenskapsåret 2015-09-23 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Missing People Sweden

Missing People Sweden Årsredovisning för Missing People Sweden Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Noter 6 Noter till resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT RESULTATRÄKNING NOT 2015 2016 1 Intäkter Verksamhetsintäkter 2 2 400 721 2 180 956 Offentligrättsliga bidrag 3 78 707 39 243 Gåvor/stipendier/övriga bidrag 4 535 950 580 747 Medlemsavgifter Övriga föreningsintäkter

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighets får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Brf Sydgården ÅRSREDOVISNING. Brf Sydgården Org nr RÄKENSKAPSÅRET

Brf Sydgården ÅRSREDOVISNING. Brf Sydgården Org nr RÄKENSKAPSÅRET 745000-1552 ÅRSREDOVISNING Brf Sydgården RÄKENSKAPSÅRET 2005-01-01-2005-12-31 RESULTATRÄKNING 2005-01-01 2004-01-01 Belopp i kr Not 2005-12-31 2004-12-31 Nettoomsättning 1 1 241 850 1 244 144 Summa intäkter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning för Svenska judoförbundet. ÅRSREDOVISNING Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31 Styrelsen för Svenska Judoförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll: Förvaltningsberättelse

Läs mer

Telefon rmt.ostergotland@fontanen.org RMT är en förening inom Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka. Föreningen verkar för att personer med magtarmsjukdomar ska kunna leva ett bra liv och få den hjälp och

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

2014-01-01 2013-01-01 2014-12-31 2013-12-31 Intäkter

2014-01-01 2013-01-01 2014-12-31 2013-12-31 Intäkter Resultaträkning 2014-01-01 2013-01-01 2014-12-31 2013-12-31 Intäkter Not Medlemsavgifter 330639 305328 Gåvor och bidrag 1 1174474 1374174 Övriga verksamhetsintäkter 2 944519 2383555 Övriga intäkter 3 424394

Läs mer

N y h e t s b r e v # 5, n o v e m b e r 2 0 1 2. Kära vänner

N y h e t s b r e v # 5, n o v e m b e r 2 0 1 2. Kära vänner N y h e t s b r e v # 5, n o v e m b e r 2 0 1 2 Innehåll: Kalendarium Sedan sist Temakväll: IBD Vinprovning Julfest 60+ Ungdomar TRÄFFPUNKT Informationsprojektet RCC Mag- och tarmdagen Avföringstransplantation

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer