Å R S R E D OV I S N I N G

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 1 3"

Transkript

1 Å R S R E D OV I S N I N G MAG- OCH TARMFÖRENINGEN I STOCKHOLMS LÄN S:T G Ö R A N S G A T A N S T O C K H O L M

2 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholm I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 1. LÄNSFÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL FÖRENINGENS KÄRNVÄRDEN 2. ORGANISATION STYRELSEN 2.2 FÖRENINGENS MEDLEMMAR 3. PÅVERKAN PÅVERKANSARBETET UNDER SAMRÅD OCH SAMVERKAN 4. GEMENSKAP KUNSKAP UTBILDNING 5.2 INTERN KOMPETENSHÖJNING 6. INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING NYHETSBREVET 6.2 HEMSIDAN 6.3 KANSLIET 6.4 TARMCANCERENKÄT 6.5 INFORMATION PÅ GASTROKLINKER 6.6 ÖVRIGT 7. SAMARBETEN ILCO 7.2 HSO 7.3 ABF 7.4 CANCERPATIENTORGANISATIONER 7.5 FUNKTIONSHINDERORGANISATIONER 8. EKONOMI BALANSRÄKNING 8.2 RESULTATRÄKNING 8.3 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 9. SLUTORD

3 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholms län 1. LÄNSFÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL Mag- och tarmföreningen är en ideell förening som organiserar människor i Stockholms län som lever med sjukdomar och funktionsstörningar i matsmältningskanalen. Föreningen verkar för att återskapa och öka livskvaliteten för sina medlemmar och för att personer med mag- och tarmbesvär skall kunna leva på samma villkor som alla andra i samhället. 1.1 FÖRENINGENS KÄRNVÄRDEN Länsföreningen bygger sin verksamhet på tre kärnvärden: PÅVERKAN Föreningen skall verka för att samhällets stöd och insatser för dem som lever med en mag-/tarmsjukdom utformas så att full delaktighet och jämlikhet uppnås. Föreningen skall initiera, följa och stödja arbete som syftar till att förebygga sjukdomar och funktionsstörningar i matsmältningskanalen, samt tillvarata medlemmarnas intressen gentemot beslutsfattare inom landsting och kommun. GEMENSKAP Föreningen skall inom sitt geografiska verksamhetsområde samla medlemmarna i syfte att ta tillvara deras kunskaper och bygga en arena med möjligheter till möten och samvaro med andra i samma situation. Ingen skall behöva känna sig ensam i sin sjukdom. KUNSKAP Föreningen skall öka medlemmarnas kunskaper om mag- och tarmsjukdomar och de rättigheter man har till samhällets stödinsatser, samt sprida information till sjukvård, allmänheten, politiker och myndigheter. 3

4 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholm 2. ORGANISATION Föreningen är med sina nästan 1400 medlemmar en av de största länsföreningarna i Mag- och tarmförbundet som sammanlagt har nästan 6700 medlemmar. 1 Föreningens upptagningsområde är Stockholms län som omfattar 26 kommuner. Föreningens upptagningsområde Länsföreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Inom länsföreningen tillämpas s.k. direkt demokrati, vilket innebär att samtliga huvudmedlemmar och stödmedlemmar har rätt att delta i länsföreningens årsmöte med alla de rättigheter som följer av medlemskapet. 2 Årsmötet utser länsföreningens styrelse. Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande instans. Den skall bestå av minst fem ordinarie ledamöter och är beslutsför med minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen skall även utse minst tre ersättare (suppleanter). Suppleanterna har närvarorätt vid styrelsens möten, men äger rösträtt endast då de tjänstgör, dvs. när de ersätter ordinarie styrelseledamot. Länsföreningen höll årsmöte den 15 mars st. den 31 december Familjemedlemskap, som är att betrakta som ett reducerat medlemskap till ett reducerat pris, medför ingen rösträtt. 4

5 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholms län 2.1 STYRELSEN Styrelsen består efter årsmötet 2013 av fem ordinarie ledamöter samt fyra suppleanter: Ordförande: Vice ordförande: Ledamöter: Suppleanter: Valberedning: Auktoriserad revisor: Förtroendevald revisor: Kanslipersonal: Birgitta Rehnby Cecilia af Ekenstam Britt Marie Färm Savsan Osmanova Camilla Eriksson Kerstin Lindsjö Jörgen Eklund Henrik Almlöf Ivar Hjelm Eva Jacobsson (sammankallande) Jonas Gamstorp Liisa Dar Staffan Svedin, Hummelkläppen i Stockholm AB. Revisorssuppleant är Katarina Nyberg, Hummelkläppen i Stockholm AB. Lilja Johansson Lindfors. Eva Jacobsson är revisorssuppleant. Peter Eneroth (kansliansvarig ombudsman) Inger Karlsson (ekonomiadministration) Birgitta Rehnby, Cecilia af Ekenstam, Britt Marie Färm, Savsan Osmanova och Camilla Eriksson valdes vid årsmötet 2012 för en period på två år. Styrelsesuppleanterna Kerstin Lindsjö (omval), Jörgen Eklund (nyval), Henrik Almlöf (nyval) och Ivar Hjelm (nyval) valdes för en period om ett år. Länsföreningen har sitt kansli på S:t Göransgatan 84. Lokalerna delas med ett flertal andra funktionshindersorganisationer och Handikapporganisationernas samarbetsorgan (HSO) i Stockholms län. 5

6 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholm NÄRMARE OM STYRELSEN Den ordinarie styrelsen som valdes in 2013 består enbart av kvinnor. Dock är tre av fyra suppleanter män, vilket innebär att styrelsen i sin sammansättning i stort återspeglar könsfördelningen i föreningen (se nedan 2.2). Medelåldern i styrelsen är förhållandevis låg med fyra ledamöter år och fyra ledamöter år (suppleanter inräknade). Styrelsen består av personer som själva lever med funktionsstörningar och sjukdomar i matsmältningskanalen vilket periodvis kan medföra att ledamöter av hälsoskäl är opassliga och inte kan delta i styrelsearbetet. Under 2013 har detta endast inträffat vid ett fåtal tillfällen. Arbetsbelastningen på de förtroendevalda har under året varit hög, inte minst pga. föreningens goda representation i HSO:s samverkansorgan i länet och Stockholms stad samt inom RCC. När det gäller ledamöternas egna diagnoser är de inflammatoriska tarmsjukdomarna vanligast, men också IBS är numera väl representerat. Styrelsen har under 2013 haft tio protokollförda sammanträden, samt ett konstituerande möte. Under året har röstningsförfarande tillämpats 0 (noll) gånger. Två styrelseinternat har genomförts under året; ett i april i syfte att planera genomförandet av det kommande verksamhetsåret, och ett i oktober med fokus på valåret Det senare skedde tillsammans med ILCO. 6 Foto: Yvette Lind.

7 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholms län 2.2 FÖRENINGENS MEDLEMMAR Föreningens verkliga tillgång är alla engagerade medlemmar. Genom det på förbundsnivå centralt administrerade medlemsregistret finns goda möjligheter att överblicka medlemskåren. Medlemsfakta: Föreningen hade den sista december 1390 medlemmar av dessa var Huvudmedlemmar, 51 Stödmedlemmar och 67 Familjemedlemmar. 70 % av medlemmarna är kvinnor. Medelåldern i föreningen är 53 år (54 år för kvinnor och 51 år för män). Åldersfördelning medlemmar den år 7-15 år år år år år 91 år - Kvinnor Män Totalt Åldersfördelningen i Mag- och tarmföreningen 2013 Diagnosfakta: När det gäller fördelningen av diagnoser i föreningen kan det konstateras att de inflammatoriska mag- och tarmsjukdomarna är vanligast förekommande. Crohns sjukdom är den vanligast angivna diagnosen (394 personer). 4 Näst vanligast är IBS (310 medlemmar) och tredje vanligast ulcerös kolit (290 medlemmar). 5 Den ovanligaste diagnosen är överviktsopererade, analatresi (1 person vardera) och esofagusatresi (3 personer). Föreningen har under året fått 9 medlemmar med diagnosen GIST (Gastrointestinal stromacellstumör) medlemmar saknar uppgift om ålder i medlemsregistret fler jämfört med sista december Under året har diagnosen IBS ökat från 278 till 310 och ulcerös kolit från 275 till

8 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholm Under året har föreningen ökat andelen medlemmar med diagnosen tarmcancer med nästan 30 %. I reella tal återspeglar dock dessa 31 medlemmar inte tillnärmelsevis incidensen (ca 6000 fall per år) i befolkningen m helhet. Fördelning av diagnoser i Mag- och tarmföreningen 2013 Kommentar: Tillväxttakten har varit något lägre än föregående år, men länsföreningen har ändå ökat medlemsantalet under 2013 (+39 st.). Antalet nya medlemmar som tillkommit i föreningen är i storleksordningen 150 personer, vilket innebär att ca 110 personer lämnat föreningen under samma period. * Gruppen omfattar mikroskopisk-, lymfocytär- och kollagen kolit ** I denna grupp om 241 personer ingår 89 st. familje- och stödmedlemmar. De är de stora diagnosgrupperna IBD och IBS som har ökat mest i reella tal, samtidigt som föreningen förlorat medlemmar i de ovanligare diagnoskategorierna (FAP, magsår, korttarmssyndrom mm). 8

9 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholms län Tumörsjukdomar i matsmältningssystemet (kolorektal-cancer och GIST) utgör numera den fjärde vanligaste diagnosen i föreningen också om kategorierna mikroskopisk-, lymfocytär- och kollagen kolit slås samman. 6 En tänkbar förklaring till detta skulle kunna vara att kolorektalcancerfrågan har fått mycket uppmärksamhet under det gångna året, och när det gäller GIST torde det inte föreligga några tvivel om att allmänhetsföreläsningen i januari är skälet till ökningen (se 5.1 nedan). Fortfarande handlar det dock om små grupper i reella tal jämfört med IBD och IBS. Ett stort antal medlemmar saknar diagnos i medlemsregistret. Av dessa är 89 st. familje- och stödmedlemmar. De återstående ca 150 medlemmarna utgör ett mörkertal avseende diagnos. Det mest sannolika är att det dolt i detta segment snarare återfinns personer med IBD och IBS än tarmcancer och mikroskopisk kolit, även om direkt stöd för detta antagande inte finns. Det finns också ett antal familje- och stödmedlemmar som har registrerat en diagnos. Detta kan bero på att de själva lider av en mag-/tarmsjukdom eller att de helt enkelt registrerat huvudmedlemmens diagnos. 58 personer har registrerat sig i kategorin Övrigt, Vad som ligger i detta begrepp är inte känt. Det kan vara så att dessa medlemmar lider av ytterligare någon mag- /tarmåkomma som inte finns uppräknad bland de 19 diagnoserna i medlemsregistret, men lika gärna ett sätt att uttrycka annan samsjuklighet, t.ex. att man har reumatism, osteoporos, tandproblem etc. Samma person kan vara registrerad i flera diagnosgrupper. 6 Lymfocytär- och kollagen kolit är egentligen att betrakta som undergrupper till mikroskopisk kolit, men i medlemsregistret delas dessa upp i tre kategorier. 9

10 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholm 3. PÅVERKAN En av länsföreningens viktigaste uppgifter är att bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen gentemot beslutsfattare i landsting och kommun. Till grund för påverkansarbetet ligger det vårdpolitiska program som antagits av förbundskongressen. Länsföreningens uppgift är att bearbeta programmet, dvs. att avgöra vilka frågor som skall prioriteras under verksamhetsåret och att föra ut programmet till medlemmarna. 3.1 PÅVERKANSARBETET UNDER 2013 Under 2013 har Mag- och tarmföreningen särskilt arbetat med dessa påverkansfrågor: FRAMTIDENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD En av de kommande största utmaningarna för Stockholms läns landsting ligger i implementeringen av den nya Planen för framtidens hälso- och sjukvård (Framtidsplanen). HSO i Stockholms län är naturligtvis mycket engagerade i detta och bjöd därför slutet på januari in sina medlemsorganisationer till ett seminarium om Nya Karolinska Solna (NKS). Kristina Stenberg Hjulström från Programkontoret för framtidens hälso- och sjukvård och Per Karlsson från LOCUM fanns på plats för att svara på frågor om sjukhuset som är ett av Sveriges just nu största pågående byggen och har en central roll i Framtidsplanen, I mitten av februari deltog länsföreningen i en workshop om Framtidsplanen, ledd av Erland Löfberg från Programkontoret, och senare under våren (13/5) anordnade DHR ett seminarium där tillfälle gavs för funktionshinderorganisationerna i länet att möta Britt Arrelöv, verksam vid Programkontoret för att diskutera steg 2 av den aktuella Framtidsplanen, då särskilt sjukvårdens bemötande av patienten. Utrymme för fördjupad diskussion om funktionshinderperspektivet i Framtidsplanen gavs vid ett seminarium den 4 juni. Capire AB ledde diskussionen med inriktning på situationen för personer med kroniska funktionsnedsättningar. Kvällen anordnades av HSO i Stockholms län. Framtidsplanen behandlas också återkommande i Hälso- och sjukvårdsförvaltningens samverkansråd, där föreningen genom HSO i Stockholms län har en representant (se 3.2 nedan). 10

11 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholms län ARBETSMARKNADSFRÅGOR Arbetsmarknadsfrågor är av stort intresse för länsföreningen, och genom arbetet i HSO (bl.a. Arbetsmarknadsnämndens Funktionshinderråd) har dessa bevakats kontinuerligt under året. Föreningen deltog också i en diskussionskväll (2/9) om HSO:s arbetsmarknadsprogram och har även lämnat synpunkter på det utbildningskoncept för myndigheter, privata entreprenörer mm. som HSO i Stockholms län för närvarande sammanställer. TARMCANCERVÅRDEN I STOCKHOLMSREGIONEN Kolorektalcancer (tarmcancer) är den tredje vanligast förekommande cancerformen i Sverige och drabbar årligen personer. Vården av tarmcancersjuka i Stockholmsregionen är därför en mycket viktig fråga för länsföreningen. Under 2013 har arbetet fortsatt med det s.k. patient- och närståenderådet som består av de olika cancerföreningarna i länet samt ledningen för Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland (RCC). 7 Rådet, som under året sammanträtt vid fyra tillfällen i interimsform, konstituerades i november 2013 och kommer framöver att ha en mer definierad roll i RCC-projektet. Vidare har föreningens referensgrupp fördjupat samarbetet med processledarna för kolorektalcancer inom RCC. Referensgruppen fungerar som bollplank när processledningen behöver snabba svar på frågor som rör patientperspektivet och ger länsföreningen goda möjligheter att påverka den operativa vårdprocessen. Patient- och närståenderådet, RCC. Foto: Monica Sandström. 7 RCC:s uppdrag kommer från Socialdepartementet, och dess syfte är att ta ett samlat helhetsgrepp på cancervården i landets samtliga sjukvårdsregioner för att implementera den nationella cancerstrategin. 11

12 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholm Under 2013 sammanträdde referensgruppen och processledarna sex gånger. Referensgruppen består av tre personer från Mag- och tarmföreningen och ILCO vardera. Föreningen har också deltagit i flera workshops under året för att tillhandahålla ett patientperspektiv på vissa specifika nyckelfrågor inom RCC-projektet, bl.a. utformandet av individuella vårdplaner, kontaktsjuksköterskornas funktion samt kvalitetsregistrens betydelse i vården. TRAFIKFRÅGOR Annika Sjövall, kolorektalkirurg och processledare. Foto: RCC STHLM-Gotland Under 2012 deltog föreningen i en undersökning om kollektivtrafikens användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Under 2013 följdes undersökningen upp, också denna gång av STELACON AB på uppdrag av myndigheten Trafikanalys, men med inriktning på resor utanför länets och även landets gränser. Målet med deltagandet från länsföreningens sida var i första hand att särskilt uppmärksamma de svårigheter som personer med dolda funktionshinder i form av störningar i matsmältningskanalen kan stöta på vid resor. Tillgänglighetsfrågor i lokaltrafiken har dessutom under året systematiskt aktualiserats genom föreningens HSOrepresentation i SL:s Funktionshinderråd (se 3.2 nedan). Här har den för föreningen viktiga toalettfrågan kunnat lyftas vid ett flertal tillfällen, särskilt i samband med ombyggnads- och utbyggnadsfrågor. 12

13 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholms län POLITIKERMÖTEN I maj träffade föreningen Kaj Nordqvist, Socialdemokraterna i Stockholms stad, för att diskutera partiets funktionshinderprogram. Mötet kom till stånd på initiativ av (S) som i samband med utformandet av sitt program kontaktat samtliga funktionshinderföreningar i kommunen. I september (11/9) fanns föreningen på plats när HSO i Stockholms stad arrangerade en paneldebatt om Stockholms funktionshinderpolitik i ABF-huset. Politiker från samtliga partier i Stockholms stad förutom Centerpartiet och Folkpartiet var representerade i panelen. Diskuterades gjordes, förutom jobb, skola och tillgänglighet, samverkan mellan kommun och landsting, brukarinflytande och möjligheterna att ge fleråriga anslag till funktionshinderorganisationer för att säkerställa kontinuitet och långsiktighet i deras arbete. Foto: Blog Halvarsson, Creative Commons. ALMEDALSVECKAN Under Almedalsveckan i juli på Gotland höll Mag- och tarmförbundet ett seminarium om den s.k. kömiljarden och de undanträngningseffekter den medför när det gäller vården för kroniskt sjuka patienter. Medverkade vid seminariet gjorde patienter, läkare, representanter från Socialstyrelsen samt landstingspolitiker. Länsföreningen representerades under veckan av ordföranden. ORDFÖRANDEKONFERENSEN Länsföreningen deltog vid Mag- och tarmförbundets ordförandekonferens i oktober med två förtroendevalda (ordförande och en ledamot) samt kanslipersonal. Förutom möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan ordföranden från norr till söder, stod utformningen av en organisationsgemensam strategi för det kommande valåret och föreläsningar om FODMAP, Cancerfonden och tarmfloratransplantation på agendan. 13

14 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholm LÄKEMEDELSFRÅGOR HSO i Stockholms län har under året arbetat med att utforma en ny läkemedelspolicy och kunde med anledning av detta erbjuda medlemsföreningarna att delta i två utbildningssymposium på detta tema (24/10 samt 18/11), där bl.a. kliniska prövningar, läkemedelsförsäkring och vårdjuridik behandlades. Länsföreningen fanns med vid båda tillfällen. TEMADAG OM IBD Den 30 augusti kunde länsföreningen delta i en temadag om IBD (inflammatoriska tarmsjukdomar) som anordnades av Dagens Medicin på Bonnier Conference Center i Stockholm. Temadagen riktade sig till professionen, patientföreträdare och politiker och syftet var att diskutera hur vård och behandling vid IBD skall utvecklas för att möta patientens behov. Dagen innehöll både utbildning i form av föreläsningar samt och påverkanstillfällen via de workshops där förtroendevalda i länsföreningen deltog. Ordförande fanns också med i den paneldebatt med tjänstemän från socialstyrelsen och politiker från landstinget som avslutade dagen. Debattpanelen från temadagen om IBD. Foto: Yvette Lind. 14

15 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholms län 3.2 SAMRÅD OCH SAMVERKAN Länsföreningen är genom de enskilda styrelseledamöternas engagemang i Handikapporganisationernas samarbetsorgan (HSO) i Stockholms län och i Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) i Stockholms stad väl representerad i de många samrådsgrupperna inom kommun och landsting. 8 HSO STOCKHOLMS STAD Under 2013 har medlemmar i länsföreningens styrelse haft följande ledamotsuppdrag: Norrmalms stadsdelsnämnds funktionshinderråd Södermalms stadsdelsnämnds funktionshinderråd Arbetsmarknadsnämndens funktionshinderråd Kommunstyrelsens funktionshinderråd Bromma stadsdelsnämnds funktionshinderråd HSO:s styrelse Cecilia af Ekenstam (t.o.m. april) Britt Marie Färm Cecilia af Ekenstam (t.o.m. juni) Britt-Marie Färm Britt-Marie Färm Eva Jacobsson Cecilia af Ekenstam Möte med HSO. Foto: Bengt Jansson. 8 Arbetet i samrådsorganen ger föreningen möjlighet att belysa livssituationen för människor med funktionsnedsättningar samt att fortlöpande få information om det som pågår i staden/länet inom funktionshindersfrågorna. 15

16 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholm HSO I STOCKHOLMS LÄN Under 2012 har medlemmar i länsföreningens styrelse innehaft ledamotsuppdrag i följande samverkansråd: Hälso- och sjukvårdsförvaltningens samverkansråd SL:s funktionshinderråd Birgitta Rehnby Britt-Marie Färm ABF Länsföreningen har under 2013 haft en ledamot i: ABF:s kommitté för studier med funktionshinderrörelsen i Stockholms län Camilla Eriksson (t.o.m. september) REGIONALT CANCERCENTRUM Under 2013 har föreningen haft förtroendevalda i följande samverkansgrupper inom RCC-projektet: Patient- och närståenderådet Referensgruppen/processen Birgitta Rehnby Ivar Hjelm Birgitta Rehnby Ivar Hjelm Lena Heimlén Det intressepolitiska påverkansarbetet i ovan nämnda organ är mycket arbetsintensivt och resurskrävande men samtidigt en mycket starkt bidragande orsak till att länsföreningen är väl känd bland politiker och beslutsfattare i län och kommun. Diskussionspanel från Cancerdagen, Almedalsveckan Foto: Lars Nyman, RCC väst.

17 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholms län 4. GEMENSKAP Medlemmarna är den viktigaste tillgången i föreningen. Ett av de grundläggande målen är därför att erbjuda en positiv och givande gemenskap med andra människor som lever med funktionsstörningar i matsmältningskanalen. Denna verksamhet kan handla om rena trivselarrangemang likväl som möten och träffar av mer utbildande karaktär. 60+ GRUPPEN Gruppens formella föreningsuppdrag är att särskilt bevaka frågor som rör vården av äldre personer med mag- och tarmsjukdomar, samt att tillhandahålla ett stödjande nätverk för seniormedlemmar. 60+ förfogar över en egen verksamhetsbudget och har under 2013 träffats en gång i månaden (uppehåll under sommaren). Flera utflykter har också genomförts, bl.a. till Millesgården, Nationalmuseum och Waldermarsudde. Gruppen är öppen för alla medlemmar över 60 år från både Mag- och tarmföreningen och ILCO. Sammankallande är Liisa Dar. 60+ gruppen träffas en gång i månaden. Foto: Eva Jacobsson. 17

18 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholm UNGA MAGAR STHLM I föreningen finns drygt 80 medlemmar mellan år, samt ett 50-tal mellan år. Sedan 2012 fungerar Facebookgruppen Unga Magar STHLM som nav för föreningens ungdomsverksamhet. Också Unga Magar STHLM har en bestämd verksamhetsbudget att röra sig med för att t.ex. subventionera fika, bowling, boule och liknande aktiviteter. Under året har ungdomsgruppen hunnit anordna två träffar IRL. I april deltog två styrelsemedlemmar i ett internat för unga vuxna som anordnades av EPI och PSO på folkhögskolan i Ädelfors, och under sommaren kunde föreningen genom riksförbundets försorg skicka en representant (Camilla Eriksson) till EFFCA Youth Meeting i Stuttgart. 9 Ett referat från konferensen publicerades i KANALEN nr. 4, ENGELSKA LUNCHER Samlingsbild från EFFCA Youth meeting. Foto: EYM. Sedan många år tillbaka driver en av föreningens medlemmar engelska luncher en gång i månaden då man samlas på ett konditori för en bit mat och konversation på engelska. Länsföreningen annonserar lunchträffarna i Nyhetsbrevet, som detta år blev 9 EFFCA står för European federation of Crohn s and Colitis Associations. 18

19 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholms län tio till antalet. Kontaktperson och drivande kraft bakom de engelska luncherna är William Austen. FRISKVÅRDSKURS I samarbete med Epilepsiföreningen (EPI) och Psoriasisföreningen (PSO) anordnade länsföreningen tidigt i mars månad en tredagars friskvårdskurs för de medlemmar som fyllt 55 år. Kursen hölls på folkhögskolan i Ädelfors i Småland, som specialiserat sig på kurs- och utbildningsverksamhet med inriktning på funktionshinder. Tanken bakom friskvårdskursen var att erbjuda deltagande medlemmar ett miljöombyte och få tid att odla tanke, kropp och själ i en lugn och avslappnad omgivning. Tio medlemmar deltog från Mag- och tarmföreningen av de totalt 28 deltagarna. Kostnaden för kursdagarna subventionerades till ca 50 % av föreningen. Folkhögskolan i Ädelfors från luften. Foto: Ädelfors, pressbild. MINDFULNESSKURS Mindfulness är en beprövad metod med tusenåriga anor för att hantera och reducera stress. I oktober kunde föreningen erbjuda medlemmarna en helgkurs i Mindfulness, ledd av en legitimerad psykolog. Kursen var inte specialinriktad på personer med magoch tarmbesvär, men får ses som en viktig del i föreningens övergripande hållning om att varje människa skall betraktas som en helhet och att kroppsliga funktionsnedsättningar inte skall ses isolerat utan behandlas ur ett holistiskt perspektiv. Kursen var ett samarrangemang med EPI och PSO. UTFLYKTER Tillsammans med ILCO anordnade Mag- och tarmföreningen i mitten av maj en dagsutflykt med båt för medlemmarna. Ett tjugotal deltagare från båda föreningarna trampade durk och hade dessutom tur med vädret! 19

20 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholm Ytterligare ett samarrangemang med ILCO var besöket på Nordiska museet den 8 oktober. TRÄFFPUNKT Träffpunkt är namnet på föreningens medlemscaféer för daglediga. Under våren 2013 hölls fyra caféer, men efter sommaren beslutades det att verksamheten skulle göra uppehåll på obestämd tid. Orsaken var i första hand att TRÄFFPUNKT, 60+ gruppen och de Engelska luncherna riktar sig till samma målgrupp, dvs. daglediga medlemmar. MÖTE FÖR NYA MEDLEMMAR En gång per termin (5/2 och 10/9) kallar föreningen nya medlemmar till ett uppstartsmöte för att presentera föreningens verksamhet och ge medlemmarna en möjlighet att träffa delar av styrelsen. CANCERGALAN Cancergalan Tillsammans mot cancer är ett arrangemang av Cancerfonden och en hyllning till alla dem som vunnit kampen mot sjukdomen, till dem som fallit och till deras anhöriga. Efter att ha arbetat hela året med administrationen och professionen inom cancervården var det en förmån för föreningen att den 28 oktober kunna delta i denna manifestation som gavs vacker inramning på Cirkus i Stockholm. JULFEST IDOL-deltagarna uppträder på Cancergalan Foto: Camilla Eriksson. 20

21 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholms län Som vanligt avslutade föreningen året med en julfest för medlemmarna. Ca 25 personer deltog och ett julbord anpassat för känsliga magar serverades till självkostnadspris. Detta år tog föreningen hjälp av en cateringfirma med maten. 5. KUNSKAP Mag- och tarmföreningen i Stockholms län verkar för att sprida kunskap om mag- och tarmsjukdomar, både till sina medlemmar och till allmänheten. 5.1 UTBILDNING FÖRELÄSNING OM GIST GIST (Gastrointestinal stromacellstumör) är den senast tillkomna diagnosen i Riksförbundet. I januari (23/1) anordnade förbundet en öppen föreläsning i Svenska Läkaresällskapets lokaler i centrala Stockholm om denna cancerform, och länsföreningen fanns på plats under arrangemanget för att informera och värva medlemmar. Föreläsningen resulterade i flera nya medlemmar och Stockholm är nu den länsförening som har flest medlemmar med GIST som angiven diagnos. Medverkande under kvällen var bl.a. Jan Zedenius (verksamhetschef Sarkomcenter), Robert Brännström (specialistläkare) och Sofia Grindberg (kontaktsköterska). TARMCANCERDAGEN Mars är tarmcancermånad, och den 20 mars höll som vanligt riksförbundet ett symposium om tarmcancer (Svenska Läkaresällskapets Hus). Det övergripande temat var den ojämlika cancervården som manifesterats genom den Nationella utvärderingen av Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård som presenterades bara några dagar innan symposiet. Stockholmsföreningens förtroendevalda och anställda fanns på plats för att bistå i genomförandet av kvällen. 21

22 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholm Tidigare vinnare av tarmcancerpriset: Lars Påhlman, Petra Flygare och Julia Mjörnstedt. Foto fr.v: Yvette Lind, pressbilder. DET NYA TANDVÅRDSBIDRAGET Reglerna om särskilt tandvårdsbidrag trädde i kraft den första januari 2013 och den 8 april deltog föreningen i ett informationsmöte om detta. Mötet anordnades av Försäkringskassan. Tandvårdsbidraget är av särskilt intresse för våra medlemmar som har problem med tandhälsan på grund av sina Mag-/tarmsjukdomar, och informationsträffen utmynnade i en översiktlig handledning som publicerades på föreningens hemsida. MAG- TARMDAGEN På Mag- tarmdagen den 17 oktober anordnade riksförbundet som vanligt ett symposium med temat magen och dess funktionsnedsättningar. Lokalen var också detta år Svenska Läkaresällskapet, och länsföreningen fanns på plats för att bistå i genomförandet. Kvällens ämnen var bl.a. kronisk förstoppning, tarmfloratransplantation och dieter. 22

23 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholms län 5.2 INTERN KOMPETENSHÖJNING Förtroendevalda i föreningen har under året deltagit i följande utbildningar: RCC:s patientföreträdarutbildning (internathelg i december) IBS-skola (utanför föreningens regi) med inriktning på FODMAP. 10 Många av de evenemang (föreläsningar seminarier mm.) som beskrivits i avsnitten ovan får också de anses innehålla ett stort inslag av utbildning. Foto: Kansliet. Foto: RCC STHLM-Gotland, Bengt Jansson. Under året har kansliet deltagit i följande utbildningar: Kursinternat för anställda inom funktionshinderrörelsen arrangerat av HSO i Stockholms län, förlagd till Ädelfors folkhögskola. Seminarium (17/9) om psykosociala arbetsmiljöfrågor. Aarrangör: HSO i Stockholms län. Föreläsare: KFO och Unionen. RCC:s utbildning för patientföreträdare. Kursen gavs vid sex kurstillfällen under våren Förkortning för Fermentable, Oliga-, Di-, Mono-saccharides And Polyols Foto: RCC STHLM-Gotland, Yvette Lind, Monica Sandström. 23

24 Årsredovisning 2013 Mag- och tarmföreningen i Stockholm 6. INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING Som för alla små, ideellt arbetande organisationer är det i stor utsträckning de ekonomiska resurserna som sätter gränserna för vad som är möjligt att göra i informations-, kommunikations- och marknadsföringshänseende. Förhållandena har dock utjämnats något i takt med att möjligheterna till elektronisk informationshantering ökat. E-post, hemsidor, Sociala medier mm. är billiga kommunikationskanaler och ord- och bildbehandlingsprogram gör det möjligt att producera snyggt material till små kostnader. Användandet av de nya medierna är dock inte helt problemfria ur demokratisynpunkt. Alla i föreningen har inte tillgång till Internet, än mindre till egna e-postadresser, och dessa medlemmar måste kunna känna sig trygga i förvissningen om att de nås av samma information på samma villkor som de som är Internetanslutna. Av denna orsak kan den nya teknologin inte alltid utnyttjas fullt så effektivt som egentligen är möjligt. 6.1 NYHETSBREVET Nyhetsbrevet är föreningens primära och viktigaste informationskanal till medlemmarna. Under 2013 gavs det ut i fyra nummer omfattande fyra A4-sidor tryckt i färg. E-upplagan överstiger numera pappersupplagan, och Nyhetsbrevet skickas i elektronisk form till ca 2/3 av medlemmarna. Distributionen i pappersform möjliggörs genom insatser från medlemmarna i utskicksgruppen. Samtliga Nyhetsbrev publiceras på hemsidan. 24

Å R S R E D OV I S N I N G 2012

Å R S R E D OV I S N I N G 2012 Å R S R E D OV I S N I N G 2012 MAG- OCH TARMFÖRENINGEN I STOCKHOLMS LÄN www.magotarm.se/stockholm kansliet.stockholm@magotarm.net S:T G Ö R A N S G A T A N 8 4 1 1 2 3 8 S T O C K H O L M Årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2011

Å R S R E D OV I S N I N G 2011 Å R S R E D OV I S N I N G 2011 MAG- OCH TARMFÖRENINGEN I STOCKHOLMS LÄN www.magotarm.se/stockholm rmt.stockholm@bredband.net S : T G Ö R A N S G A T A N 8 4 1 1 2 3 8 S T O C K H O L M Årsredovisning

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

HSO i Stockholms län. En presentation. Handling Samverkan Omtanke Funktionshindersrörelsen i samverkan!

HSO i Stockholms län. En presentation. Handling Samverkan Omtanke Funktionshindersrörelsen i samverkan! HSO i Stockholms län En presentation Handling Samverkan Omtanke Funktionshindersrörelsen i samverkan! HSO i Stockholms län en presentation Vad är HSO? HSO i Stockholms län - Funktionshindersrörelsen i

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2013 Medlemsantal och medlemsavgift Vid utgången av 2013 hade föreningen 561 (504) medlemmar, 344 (308) kvinnor och 217 (196) män. 2012 års siffror inom parentes. Av dessa var 122

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Verksamhetsberättelse för 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Swedish Chapter of the Internet Society - ISOC-SE...

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Glada Hudik-teaterns Supporterklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2014 Medlemsantal och medlemsavgift Vid utgången av 2014 hade föreningen totalt 617 (561) medlemmar, 371 (344) kvinnor och 239 (217) män. Av dessa var 147 (122) familjemedlemmar.

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING 2008-07-01 2009-06-30 RÄKEN SKAPSÅRET

M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING 2008-07-01 2009-06-30 RÄKEN SKAPSÅRET M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING RÄKEN SKAPSÅRET 2008-07-01 2009-06-30 Styrelsen för Mälaröarnas Waldorfskoleförening avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund VERKSAMHET 2012... 2 ORGANISATION OCH STYRELSEARBETE... 3 FÖRENINGAR... 3 LICENSER...

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Enkät: tarmcancer. Frågor om dig. E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Enkät tarmcancer, maj 2013

Enkät: tarmcancer. Frågor om dig. E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Enkät tarmcancer, maj 2013 Enkät: tarmcancer E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Denna enkät skickas ut till de medlemmar i Mag- och tarmföreningen i Stockholm som har som har tarmcancer angiven som diagnos i medlemsregistret.

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning för. Lean Forum 857209-2685. Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Lean Forum 857209-2685. Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Lean Forum Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Innehållsförteckning: Sida Verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning.

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Årsbokslut för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 5

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Brf Djurgårdseken 2. Årsredovisning för 769604-1909. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Djurgårdseken 2. Årsredovisning för 769604-1909. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: , Årsredovisning för Brf Djurgårdseken 2 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster.

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster. Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2008 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare * * Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning: Özge Özen Zink Catarina

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

I (3) Blodcancerföreningen i Stockholms län. ._T-z. Verksam hetsberättelse 2007

I (3) Blodcancerföreningen i Stockholms län. ._T-z. Verksam hetsberättelse 2007 ._T-z EI Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksam hetsberättelse 27 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare (sjukhusrepr.) adjungerad Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms län 2012-05-14 Justerat 2012-09-10

Protokoll fört vid årsmöte med Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms län 2012-05-14 Justerat 2012-09-10 Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) i Stockholms län Protokoll fört vid årsmöte med Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms län 2012-05-14 Justerat 2012-09-10 1 Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014 1 ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 214 Medlemsutvecklingen Vid årsskiftet hade ProSkandia drygt 6 medlemmar. Det var färre än kalkylerat orsakat av att utskicken av ProSkandias

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

STADGAR FÖR MAG- OCH TARMFÖRBUNDET. Förbundet

STADGAR FÖR MAG- OCH TARMFÖRBUNDET. Förbundet STADGAR FÖR MAG- OCH TARMFÖRBUNDET Förbundet Antagna vid förbundsstämman 20-21 maj 2000 Reviderade av kongressen 15-16 maj 2004 Reviderade av kongressen 20-21 maj 2006 Reviderade av kongressen 4-5 oktober

Läs mer

Vårdkasens Vägförening 717904-4727

Vårdkasens Vägförening 717904-4727 1(9) Årsredovisning 2012010120121231 Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 7179044727 Räkenskapsåret 2012010120121231 FASTSTÄLLELSEINTYG Undertecknad styrelseledamot i Intygar härmed att en med denna

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Inledning Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka arbetar för att förbättra villkoren för människor med mag- och tarmsjukdomar. Vi har genom utåtriktat arbete försökt öka förståelsen

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer