VIA EPOST och POST. Bygg- och miljöförvaltningen Gamla torg Hörby L 0150/2012; dnr A HO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VIA EPOST och POST. Bygg- och miljöförvaltningen Gamla torg 5 242 31 Hörby. 2014-11-10 L 0150/2012; dnr 2012-1420 A8681-003 HO"

Transkript

1 VIA EPOST och POST Bygg- och miljöförvaltningen Gamla torg Hörby Datum Er ref Vår ref L 0150/2012; dnr A HO Ansökan om bygglov (L 0150/2012) och anmälan enligt miljöbalken (dnr ) avseende uppförande vindkraftverk på Elestorp 1:13 och Tormastorp 1:12 I egenskap av ombud för Västanby Kraft i Hörby AB (Sökanden) hänvisar vi till rubricerade ärenden och inkommer med följande komplettering av ansökan respektive anmälan enligt önskemål från bygg- och miljöförvaltningen i meddelande per Advokatbyrån Gulliksson AB Box Lund Besöksadress Emdalavägen 16 Lund Tel Fax E-post Hemsida Momsregnr SE Plusgiro Bankgiro Klientmedel Nordea Koordinater för vindkraftverken i SWEREF Koordinater för samtliga fem vindkraftverk i SWEREF anges i bilaga Nytt fotomontage Sökanden och Ormastorp har tagit fram bifogat fotomontage med fotopunkt vid Elestorp (se bifogad fotopunktskarta) för samtliga fem vindkraftverk, bilaga 2. Fotopunkten har valts vid Elestorp med utgångspunkten för att sikten ska vara fri så att så många vindkraftverk som möjligt kan ses från den valda punkten.

2 3. Kommunekologens synpunkter Som övergripande svar på kommunekologens synpunkter önskar Sökanden framföra att aktuellt område är, såsom anges i det tematiska tillägget till översiktsplanen, i huvudsak beväxt med produktionsskog, barr och löv, i varierande (oftast yngre) åldrar samt öppen betesmark. Påverkan på de biologiska värdena i området bedöms därför inte påverkas i så stor grad att en etablering av vindkraft kan förhindras. Därutöver kan följande meddelas avseende kommunekologens olika specifika frågor Påverkan på miljömålet ett rikt odlingslandskap Sökanden hänvisar till vad Ormastorp Vind AB (Ormastorp) har anfört i detta avseende i sitt svar som ingivits till kommunen Påverkan på 34d. fäladsmark öster om Ormastorp Sökanden hänvisar till vad Ormastorp har anfört i detta avseende i sitt svar som ingivits till kommunen Påverkan på nr 36 odlingslandskapet kring Fjällmossen vindkraftverk 4 och 5 Odlingslandskapet kring Fjällmossen nr 36 beskrivs på följande sätt av Länsstyrelsen: Odlingslandskapet kring Fjällmossen har präglats framför allt av byarna Viggarum, Buus och Elestorp. I de delar som ligger närmast byarna finns åker och vall. Mycket av de forna vidsträckta betesmarkerna är numera granplanterade, men välhävdade rester finns fortfarande kvar. Tillsammans med lövkärr, fuktlövskogar och små ädellövskogsbestånd med främst bok, bildar det småkuperade och i övrigt öppna landskapet en sammanhållen enhet som belyser det äldre odlingslandskapet runt en större mosse. Djurlivet är rikt med förekomster av såväl älg som kronhjort och rådjur. I betesmarkerna finns strukturer som t.ex. fägator och stenmursomgärdade utmarksåkrar, vilka visar på den tidigare markanvändningen. Vid Viggarum finns även ryggade åkrar från 2(5)

3 järnåldern. Bebyggelsen, i synnerhet den i Viggarums by, är genuin och har en för bygden karakteristisk prägel. Avståndet mellan vindkraftverk 4 och 5 och Natura 2000-området Fjällmossen är över 1000 m. Vindbruksområdet ligger även utanför intresseområdet för naturvård Fjällmossen, som även synes motsvara gränsen för det nu aktuella odlingslandskapet nr 36, se bilaga 9 till Sökandens bygglovsansökan. Vindbruksgruppen kommer att lokaliseras väl avgränsad och distanserad från byarna Viggarum, Buus och Elestorp. Vindbruksverksamhetens påverkan på naturvärdena inskränks till de ytor som tas i anspråk för vindkraftverk, fundament och kranplats. Byggytan för vindkraftverken är ca 1000m2 per vindkraftverk jämte vägar. Total yta som tas i anspråk är således mycket begränsad. Utanför detta område påverkar inte vindbruksverksamheten floran. Vindkraftsverken saknar dessutom negativ påverkan på odlingslandskapets älg, kronhjort och rådjur, vilket bl.a. följer av Naturvårdsverkets rapport nr Vindkraftverk nummer 4 kommer att placeras i anslutning till befintlig hårdgjord vändplats vid nyligen gallrad ung produktionsskog med inslag av björk, al och sälg, se bild 1 nedan. Natur- och kulturvärdena bedöms i denna terräng därför vara låga. Bild 1 3(5)

4 Vindkraftverk nr 5 kommer att placeras vid befintlig markväg i torr terräng med produktionsskog bestående av blandbestånd med bok, ek, björk och gran i ålder från 15 till 50 år se bild 2 nedan. Natur- och kulturvärdena bedöms i denna terräng därför vara låga. Bild Påverkan på 34. odlingslandskapet Ö. Sallerup, Långaröd m.fl Sökanden hänvisar till vad Ormastorp har anfört i detta avseende i sitt svar som ingivits till kommunen Påverkan på fladdermöss Sökanden hänvisar till vad Ormastorp har anfört i detta avseende i sitt svar som ingivits till kommunen. Därutöver önskar Sökanden meddela att området till stora delar består av produktionsskog, vilket bl.a. visas av ingivet bildmaterial och Tematiskt tillägg för Vindkraft till Översiktsplanen Hörby kommun. Det tematiska tillägget beskriver aktuellt utredningsområde nr 3 på följande vis: Områdena är i huvudsak beväxt med produktionsskog, barr och löv, i varierande åldrar samt större åkermarksområden och annan öppen mark. 4(5)

5 4. Fågelinventering Sökanden och Ormastorp har låtit utföra en rovfågelinventering enligt kommunens ovannämnda meddelande. Inventeringsrapporten bifogas, bilaga 3. Inventeringen har utförts Richard Ottvall, disputerad ekolog och ornitolog med drygt 25 års erfarenhet av inventeringar och forskningsarbete på fåglar i Sverige och utomlands. Ottvall har tidigare tjänstgjort som forskare vid Lunds universitet och driver idag en egen konsultverksamhet. Inventeringsrapporten visar sammanfattningsvis att avstånden från vindkraftverk till de boplatser som har hittats uppfyller Naturvårdsverkets och Sveriges Ornitologiska Förenings rekommendationer för skyddszon kring boplatser av de skyddsvärda rovfågelsarter som förekommer i området. Den genomförda undersökningen visar vidare att det inte kunde påvisas någon förekomst av rovfåglar i allmänhet som går emot gängse rekommendationer vid uppförande av vindkraftverk. 5. Fortsatt handläggning Sökanden hemställer nu att handläggningen av ansökningarna återupptas. Lund som ovan Hans-Anders Odh Bilagor: 1. Koordinater 2. Fotomontage fotopunkt Elestorp 3. Fågelinventering 5(5)

6 SWERF99TM Verk X Y Z SWERF Verk X Y Z

7 Project: Hörby VISUAL - Main result Calculation: L st 3,2M114 hh93m WTG siting WTG type Distance to camera Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub A rated diameter height [kw] [m] [m] [m] 1 New Yes REpower 3.2M ,0 93, New Yes REpower 3.2M ,0 93, New Yes REpower 3.2M ,0 93, New Yes REpower 3.2M ,0 93, New Yes REpower 3.2M ,0 93,0 845 Printed/Page :07 / 1 WindPRO version Sep 2014 Licensed user: Renew Consulting & Construction Åkarevägen 11 A SE Falkenberg RenewWindpro2 / Calculated: :07/ New WTG Scale 1: Camera A FP Elestorp L st Repower3,2m114 hh93m.jpg SWE99TM East North Z Clouds :Partly covered with clouds (4/8) Landscape picture file: x 2048 pixels Eye point ,5 Visibility :Normal FP Elestorp L st Repower3,2m114 hh93m.jpg Target point ,8 Sun :Normal Panorama FOV: 145,0 [deg] Photo dir. 302 Wind dir. :109 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

8 WindPRO version Sep 2014 Project: Hörby Valid Manufact. Type-generator Power, rated Rotor diameter Hub height Distance [kw] [m] [m] [m] 1 New Yes REpower 3.2M ,0 93, New Yes REpower 3.2M ,0 93, New Yes REpower 3.2M ,0 93, New Yes REpower 3.2M ,0 93, New Yes REpower 3.2M ,0 93,0 845 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax , Recommended observation distance: 11 cm Photo exposed: :24:06 Panorama FOV: 145,0 [deg] Pixels: 12288x2048 Eye point: SWE99TM East: North: Wind direction: 109 Direction of photo: 302 Software: WindPRO version Sep 2014 Photo: FP Elestorp L st Repower3,2m114 hh93m.jpg Created by: Renew Consulting & Construction Åkarevägen 11 A SE Falkenberg RenewWindpro2 /

9 Project: Hörby VISUAL - Map Calculation: L st 3,2M114 hh93m Printed/Page :07 / 3 WindPRO version Sep 2014 Licensed user: Renew Consulting & Construction Åkarevägen 11 A SE Falkenberg RenewWindpro2 / Calculated: :07/ m Map: Fastighet, Print scale 1:20 000, Map center SWE99TM East: North: New WTG Camera WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

10 Fågelinventering Ormastorp Hörby kommun Bedömning av rovfågelförekomst Richard Ottvall Richard Ottvall Frostavallsvägen Höör Telefon: Mobil: E-post:

11 Sammanfattning Under 2014 har rovfågelfaunan undersökts inför en eventuell etablering av fem vindkraftverk i närheten av Ormastorp i Hörby kommun. Det inventerade området omfattar i huvudsak skogsmark med inslag av åker- och betesmark. Denna studies upplägg har haft som mål att fastställa häckande rovfåglar av arterna fiskgjuse, röd glada och bivråk inom 1 km från positionerna för de planerade vindkraftverken. Säker häckning har fastställts genom observation av ruvande vuxna fåglar eller årsungar på boplats. Inventeringen genomfördes under 8 dagar mars augusti. Fältstudierna resulterade i en funnen boplats av röd glada ca 1 km från närmaste planerade vindkraftverk samt en boplats av bivråk ca 1,2 km från närmaste planerade vindkraftverk. Fiskgjuse observerades inte alls vid inventeringen och inte heller någon annan rovfågelsart med särskilt skyddsvärde. Avstånden från vindkraftverk till de funna boplatserna uppfyller Naturvårdsverkets och Sveriges Ornitologiska Förenings rekommendationer för skyddszon kring boplatser av de skyddsvärda rovfågelsarter som förekommer i området. Den genomförda undersökningen av rovfågelfaunan i området vid Ormatorp kunde inte påvisa någon förekomst av rovfåglar som går emot gängse rekommendationer vid uppförande av vindkraftverk. Röd glada. Foto: Johan Hammar Utförare Richard Ottvall, disputerad ekolog och ornitolog med drygt 25 års erfarenhet av inventeringar och forskningsarbete på fåglar i Sverige och utomlands. Tidigare hade Richard en tjänst som forskare vid Lunds universitet men driver idag ett eget företag med bl.a. konsultrådgivning i vindkraftärenden. 1

12 Bakgrund Vindkraftetablering innebär en risk att fåglar omkommer genom kollisioner med vindkraftverkets torn eller oftare med rotorbladen. Kollisionsrisken är dock ofta låg där de flesta verk orsakar inga eller ett fåtal dödsfall årligen, men undantag finns. En olämplig placering av vindkraftverk kan medföra hög kollisionsrisk och dödlighet hos fåglar. De största och allvarligaste effekterna av kollisioner kan observeras hos långlivade rovfågelsarter som blir könsmogna sent i livet. Fågelarter som är kraftigt överrepresenterade i studier av kollisioner mellan fåglar och vindkraftverk är havsörn, kungsörn, röd glada, tornfalk och måsfåglar (Rydell m.fl. 2011). Många rovfåglar är utpräglade termikflygare som utnyttjar uppåtgående vindar vid födosök och revirmarkeringar. De födosöker regelbundet i öppen terräng med goda vind och termikförhållanden, dvs. på platser där också vindkraftetableringar ofta är som mest gynnsamma. Även om kollisionsrisken i normalfallet är liten kan vindkraftverk också påverka fåglarna negativt på andra sätt. Störningseffekter och biotopförlust kan vara betydande under vissa omständigheter för en del fågelarter, dock mer sällan för rovfågelarter. Flera studier pekar på att fågelfaunan kan påverkas påtagligt med halveringar av antal häckande par i ett område upp till 500 m radie från vindkraftverk. Smålom och storlom är exempel på fågelarter där störningsrisken kan vara betydelsefull (Rydell m.fl. 2011). Det mest effektiva och rimliga sättet att minimera negativa effekter på fåglar är att undvika att bygga vindkraft på platser där riskerna för kollisioner eller störning bedöms som särskilt stora. Olycksfrekvenser skiljer sig mellan olika miljöer och risken för olyckor är som störst vid våtmarker, kustnära områden, bergsryggar, åsar och höjder (Rydell m.fl. 2011). Produktionsskog i flack terräng och öppet odlingslandskap är ofta lågriskområden med liten påverkan av vindkraft på fågellivet. Vid förekomst av fåglar som är känsliga för påverkan av vindkraft kan det vara nödvändigt att undvika vindkraftverk nära boplatser av t.ex. rovfåglar. Den här studien utgör en riktad inventering av tre arter rovfåglar inom 1 km från placeringen av fem planerade vindkraftverk i Hörby kommun. Inventeringen har haft som mål att fastställa säkert häckande par i det inventerade området. Storleken på området omfattar den vid vindkraftetablering rekommenderade buffertzonen kring boplatser av särskilt skyddsvärda medelstora rovfåglar (Rydell m.fl. 2011, Sveriges Ornitologiska Förening 2013). 2

13 Metodik Från lämpliga observationspunkter spanades under hela perioden efter rovfåglar som uppehöll sig nära en möjlig boplats. I mars april innan lövsprickningen spanades särskilt efter röd glada som under denna period är aktiv nära boet. Vid misstanke om boplats genomsöktes området noggrant efter risbon. Röd glada blir ofta mycket ljudlig när man närmar sig boplatsen. Fiskgjuse spelflyger ofta över boplatsen och kan observeras vid födotransporter till ungar i boet. Bivråken lever mer undanskymt och boplatsen kan vara mycket svår att hitta. Bivråkshanen spelflyger regelbundet i centrala delen av reviret under andra halvan i maj och framåt under häckningssäsongen. Samtliga arters ungar tigger aktivt även när de lämnat boet och kan flyga själva. Ungarnas tiggläten hörs flera hundra meter och kan vara betydelsefulla för att hitta boplatsen. Inventeringen genomfördes under 8 dagar mars augusti i totalt 30 timmar. Obsplatsen i södra delen av området vid Ormastorp med god uppsikt över rovfåglarnas rörelser. Foto: Richard Ottvall 3

14 Inventeringsdagar: 22 mars Sol, halvklart till mulet, svag S vind, +7 grader. 2 april Sol, klart till halvklart, måttlig till frisk SO vind, +7 grader. 4 maj Sol, klart till halvklart, svag till måttlig NV vind, +13 grader. 22 maj , Sol, klart, måttlig O, +21 grader. 29 maj Sol, halvklart, måttlig NO vind, +16 grader. 2 juni Sol, halvklart, måttlig V vind, +18 grader. 18 juli Sol, klart, lugnt, +22 grader. 8 augusti Sol, klart, lugnt, +18 grader. Resultat av inventeringen Det inventerade området omfattar främst skogsmark med inslag av betes- och åkermark. Området är relativt stort, men bra observationsbetingelser fanns i den södra delen av området med god uppsyn över området. De mer perifera delarna täcktes till stor del från det befintliga vägnätet. Röda glador observerades oftast på jordbruksmarken utanför det inventerade området och sågs endast tillfälligt i de mer centrala delarna av inventeringsområdet vid födosök. Några revir av arten fanns i närheten men det var endast ett revir som tydligt berörde området. En boplats hittades ca 1 km sydost om två av de planerade vindkraftverken. Flera bivråkar noterades inom området, dels ett par vars bo påträffades ca 1,2 km sydväst om två av de planerade vindkraftverken, dels en hane som spelflög några hundra meter från parets boplats den 2/6. Samma hane sågs senare samma dag spelflyga 1 km söderut. Det är inte ovanligt att bivråkar från olika revir observeras i varandras närhet utan att det uppstår interaktioner. Därutöver observerades varken fiskgjuse eller någon annan rovfågelsart med särskilt skyddsvärde vid inventeringarna. 4

15 Skyddszoner för boplatser av särskilt skyddsvärda rovfåglar Röd glada och bivråk är båda upptagna på EU:s Fågelskyddsdirektiv bilaga 1. Beståndet av röd glada har dock genomgått en kraftig återhämtning i södra Sverige (Ottosson m.fl. 2012) och som en följd av detta är den inte längre nationellt rödlistad även om den fortfarande är upptagen på den internationella rödlistan. I Naturvårdsverkets syntesrapport från 2011 rekommenderas vid vindkraftsetablering en skyddszon av minst 1 km kring boplatser av dessa båda rovfågelsarter (Rydell m.fl. 2011). Storleken på denna skyddszon har ingen vetenskaplig förankring utan baseras på en rekommendation enligt försiktighetsprincipen från Sveriges Ornitologiska Förening. I en uppdaterad vindkraftspolicy från samma förening rekommenderas för röd glada en skyddszon av minst 1 km kring platser med större antal bon och i områden med koncentrationer av arten (Sveriges Ornitologiska Förening 2013). I det inventerade området vid Ormastorp förekommer varken någon koncentration av arten eller ett större antal bon. En viss kollisionsrisk för rovfåglar finns nästan alltid vid vindkraftsetablering. Den genomförda undersökningen av rovfågelfaunan i området vid Ormastorp kunde emellertid inte påvisa någon förekomst av rovfåglar som går emot gängse rekommendationer vid uppförande av vindkraftverk. Bivråksbo i gran till höger om orange pil. Boet hittades efter observationer av det häckande parets rörelser i området och tiggläten från en flygg unge. 5

16 Området öster om Ormastorp med placeringen av de fem vindkraftverken. Observationspunkt som användes i studien för överblick av området är markerad med svart cirkel, boplats för röd glada med blå fylld cirkel samt boplats för bivråk med vinröd fylld cirkel. De större blå ofyllda cirklarna markerar de områden där en bivråkshane sågs spelflyga den 2 juni Denna hane bedömdes inte häcka i området och boplatsen tillhörde en annan hane. 6

17 Referenser Ottosson U. m.fl Fåglarna i Sverige antal och förekomst. Sveriges Ornitologiska Förening. Halmstad. Rydell, J., Engström, H., Hedenström, A., Kyed Larsen, J., Pettersson, J. & Green, M Vindkraftens påverkan på fladdermöss och fåglar: En Syntesrapport. Rapport Naturvårdsverket. Sveriges Ornitologiska Förening Uppdaterad version av föreningens vindkraftpolicy daterad hösten 2013: 7

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO VINDKRAFT GLEMMINGEBRO OM VINDKRAFT Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

BILAGA 5 LIITE 5. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi

BILAGA 5 LIITE 5. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi BILAGA 5 LIITE 5 Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SVEVIND OY AB Sandbacka vindkraftpark, Vörå & Nykarleby FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Läs mer

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar Vindkraft Solberg Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Hittsjön. Vindkraftspark. Samrådsunderlag

Hittsjön. Vindkraftspark. Samrådsunderlag Hittsjön Vindkraftspark Samrådsunderlag Maj 2009 Lantmäteriverket,Gävle 2009. Medgivande MEDGIV-2009-20074. Karta: Terrängkartan Lantmäteriverket,Gävle 2009. Medgivande MEDGIV- 2009-20077. Karta:

Läs mer

WTGs: 13. Project: FOR 121003 EIA. Created by: wpd Scandinavia AB Ferkens Gränd 3 SE-111 30 Stockholm +46 8 501 091 50

WTGs: 13. Project: FOR 121003 EIA. Created by: wpd Scandinavia AB Ferkens Gränd 3 SE-111 30 Stockholm +46 8 501 091 50 Recommended observation distance: 36 cm Photo exposed: 2010-07-08 13:08:00 Lens: 49 mm Film: 36x24 mm Pixels: 3008x2000 Eye point: Swedish RT90 2.5gonV 0:-15-RT90 (SE) East: 1 670 242 North: 6 415 911

Läs mer

Printed/Page :41 / 1

Printed/Page :41 / 1 Project: Calculation: Ljudberäkning SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN LANDBASERADE VINDKRAFTVERK Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk rekommenderad metod "Ljud frånvindkraftverk",

Läs mer

Skrivbordsutredning av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Stickninge, Lekebergs kommun

Skrivbordsutredning av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Stickninge, Lekebergs kommun Skrivbordsutredning av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Stickninge, Lekebergs kommun MAGNUS GELANG Skrivbordsutredning av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Stickninge, Lekebergs kommun.

Läs mer

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009.

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Vindkraftverket i Stenninge fungerar och producerar bra. Därför har vi som äger verket Helianthemum Vind AB (se faktaruta) sedan drygt

Läs mer

PM Inventering av våtmarksfåglar och rovfågelbon vid Brattberget vindkraftanläggning

PM Inventering av våtmarksfåglar och rovfågelbon vid Brattberget vindkraftanläggning PM Inventering av våtmarksfåglar och rovfågelbon vid Brattberget vindkraftanläggning 2014-08-25 Enetjärn Natur AB Bakgrund Inför en planerad vindkraftanläggning vid Brattberget i Arvidsjaurs kommun har

Läs mer

Bilaga 1.6. Fotomontage

Bilaga 1.6. Fotomontage Bilaga 1.6 Fotomontage Gunbjörbyn Fotomontage Vindpark Gunbjörbyn Fotomontage har gjorts från följande punkter 1 Tingvallamossen 2 Böle 3 Gunbjörbyn 4 Kvarnekas 5 Bäckefors 6 Knä sjö Fotomontaget baserar

Läs mer

Rapport från den Uppföljande Örninventeringen i Hälsingeskogen

Rapport från den Uppföljande Örninventeringen i Hälsingeskogen Rapport från den Uppföljande Örninventeringen i Hälsingeskogen På Uppdrag av Bergvik Skog AB 2014-04-14 1 Innehåll 1. Sammanfattning och syfte 3 Sida 2. Metod 4-5 3. Resultat 6-7 4. Diskussion 8 5. Referenser

Läs mer

Rapport över skyddsvärda fågelförekomster i Möllstorp 2:4 m.fl.

Rapport över skyddsvärda fågelförekomster i Möllstorp 2:4 m.fl. Rapport över skyddsvärda fågelförekomster i Möllstorp 2:4 m.fl. Uppföljning med fältarbete 2015 Richard Ottvall 2015-11-06 Richard Ottvall Frostavallsvägen 325 243 93 Höör Telefon: 0413-55 14 36 Mobil:

Läs mer

Bilaga 1.6. Fotomontage

Bilaga 1.6. Fotomontage Bilaga 1.6 Fotomontage FOTOMONTAGE TILL MKB Vindpark Liane STEFAN LARSSON Fotomontage till MKB, augusti 2013 Inledning Syftet med dessa fotomontage, är att visualisera hur de planerade vindkraftverken

Läs mer

Bilaga 5 Fotomontage 1

Bilaga 5 Fotomontage 1 Bilaga 5 Fotomontage 1 WindPRO version 2.6.1.252 n 2009 Description: Printed/Page 2010.04.29 10:31 / 1 Licensed user: Prevind AB garanterar inte och ger inga garantier för levererat material som orsakats

Läs mer

WindPRO version 2.9.285 Sep 2014 Projekt:

WindPRO version 2.9.285 Sep 2014 Projekt: WindPRO version 2.9.285 Sep 2014 Beskrivning: Utskrift/Sida Dessa beräkningar har utförts i dataprogramet WindPro av på uppdrag av Vindkraft AB och i enlighet med Vindkraft AB;s instruktioner. KABEKO KRAFT

Läs mer

BULLERMODELLERING MELUMALLINNUS. Alt 2B / VE 2B. Vestas V126 x 28 x hh137m

BULLERMODELLERING MELUMALLINNUS. Alt 2B / VE 2B. Vestas V126 x 28 x hh137m BULLERMODELLERING MELUMALLINNUS Alt 2B / VE 2B Vestas V126 x 28 x hh137m Kalax Vindkraftprojekt / Tuulivoimahanke ( Vindkraftverk / Tuulivoimalaitos 28 st/kpl Decibel Vestas V126; hh137m; 17,5 db(a) Noise

Läs mer

BULLERMODELLERING MELUMALLINNUS. Alt 1 / VE 1. Vestas V126 x 33 x hh137m

BULLERMODELLERING MELUMALLINNUS. Alt 1 / VE 1. Vestas V126 x 33 x hh137m BULLERMODELLERING MELUMALLINNUS Alt 1 / VE 1 Vestas V126 x 33 x hh137m Kalax Vindkraftprojekt / Tuulivoimahanke ( Vindkraftverk / Tuulivoimalaitos 33 st/kpl Decibel Vestas V126; hh137m; 7,5 db(a) Noise

Läs mer

BILAGA 6. Placeringsrekommendationer Ottwall & Green

BILAGA 6. Placeringsrekommendationer Ottwall & Green Underlag för samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken Näsudden Öst Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, Gotland BILAGA 6 Placeringsrekommendationer Ottwall & Green Vattenfall Vindkraft

Läs mer

Fåglar och fladdermöss med fyra gånger mer vindkraft på land

Fåglar och fladdermöss med fyra gånger mer vindkraft på land Fåglar och fladdermöss med fyra gånger mer vindkraft på land Jens Rydell, Richard Ottvall, Stefan Pettersson & Martin Green Lunds universitet Vem är Richard Ottvall? Doktor i zooekologi Bakgrund som forskare

Läs mer

WindPRO version 2.7.448 feb 2010. SHADOW - Main Result. Calculation: inkl Halmstad SWT 2.3. Assumptions for shadow calculations. Shadow receptor-input

WindPRO version 2.7.448 feb 2010. SHADOW - Main Result. Calculation: inkl Halmstad SWT 2.3. Assumptions for shadow calculations. Shadow receptor-input SHADOW - Main Result Calculation: inkl Halmstad SWT 2.3 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look

Läs mer

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt:

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt: WindPRO version 2..4 Apr 2010 Beskrivning: Utskrift/Sida Dessa beräkningar har utförts i dataprogramet WindPro av på uppdrag av Uppvidinge Energi AB och i enlighet med Uppvidinge Energi AB's instruktioner.

Läs mer

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt:

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt: WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Beskrivning: Utskrift/Sida Dessa beräkningar har utförts i dataprogramet WindPro av på uppdrag av Uppvidinge Energi AB och i enlighet med Uppvidinge Energi AB's instruktioner.

Läs mer

RAPPORT ROVFÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO

RAPPORT ROVFÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO RAPPORT ROVFÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO 2013-2014 Lund 2014-04-29 Leif Nilsson Ritaregränden 16 226 47 Lund Leif.nilsson@biol.lu.se UPPDRAGET Vattenfall AB planerar att uppföra

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Samrådsyttrande över Vindpark Marviken

Samrådsyttrande över Vindpark Marviken Kolmårdsvind c/o Alf Gustafsson Älgstorp 1 618 92 Kolmården Norrköping 2015-03-10 Samrådsyttrande över Vindpark Marviken Samrådstiden var mycket kort, under senare delen av januari 2015. Naturskyddsföreningen

Läs mer

Fåglar och vindkraft Martin Green Biologiska institutionen, Lunds Universitet Vem är Martin Green? Forskare vid Lunds Universitet Miljöövervakningsprojekt & studier av påverkan Vindkraft och fåglar ca

Läs mer

WindPRO version 2.8.552 Jul 2012

WindPRO version 2.8.552 Jul 2012 Rekommenderat observationsavstånd: 7 cm Visat foto: 00--0 ::00 Objektiv: 9 mm Film: 6x mm Pixlar: 7x68 9 6 9 8 Siktpunkt: RN Öst: 9 70 Nord: 6 8 9 06 Vindriktning: 0 Fotots riktning: 0 8 Kamera: Väster

Läs mer

Vindkraft och fåglar Martin Green Biologiska i institutionen, Lunds Universitet Vem är Martin Green? Forskare vid Lunds Universitet Miljöövervakningsprojekt & studier av påverkan Vindkraft och fåglar ca

Läs mer

Yttrande över Svevias ansökan om täktverksamhet på fastigheten Lyckan 1:1 i Mölndals stad. Mål nr M

Yttrande över Svevias ansökan om täktverksamhet på fastigheten Lyckan 1:1 i Mölndals stad. Mål nr M Göteborg 2016-11-12 Mark och Miljödomstolen Box 1070 462 28 Vänersborg Yttrande över Svevias ansökan om täktverksamhet på fastigheten Lyckan 1:1 i Mölndals stad. Mål nr M 4675-14 Göteborgs Ornitologiska

Läs mer

WindPRO version 2.6.1.252 Jan 2009

WindPRO version 2.6.1.252 Jan 2009 Rekommenderat avstånd: 9 cm Visade foton: 2009.10.13 09:00:00 Objektiv: 10 mm Film: 42x11 mm Pixels: 4496x1146 Ögats Siktpunkt: Rikets Net (SE) Ost: 1 631 637 Nord: 7 130 004 Vindriktning: 225 Fotots riktning:

Läs mer

Miljöanmälan Sidan 15 av 15 Upplo

Miljöanmälan Sidan 15 av 15 Upplo Miljöanmälan Sidan 15 av 15 Upplo Bilagor 1. Registreringsbevis 2. Karta 3a. Prospekt på tänkbara vindkraftverk 3b. Prospekt på tänkbara vindkraftverk 4. Bullerberäkning 5. Skuggberäkning 6. Annons informationsmöte

Läs mer

Fågelinventering Ulatofta 5:21 och Sallerup 5:10

Fågelinventering Ulatofta 5:21 och Sallerup 5:10 Fågelinventering Ulatofta 5:21 och Sallerup 5:10 Hörby kommun Bedömning av rovfågelförekomst Richard Ottvall 2014-08-25 Richard Ottvall Frostavallsvägen 325 243 93 Höör Telefon: 0413-55 14 36 Mobil: 0705-64

Läs mer

Vindkraft, fåglar och fladdermöss

Vindkraft, fåglar och fladdermöss Vindkraft, fåglar och fladdermöss Foto: Espen Lie Dahl Martin Green Jens Rydell Biologiska Institutionen Lunds Universitet Vindkraft, fåglar och fladdermöss Kunskapssammanställning Ute hösten 2011, NV

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

SVERIGES ORNITOLOGISKA FÖRENING

SVERIGES ORNITOLOGISKA FÖRENING SVERIGES ORNITOLOGISKA FÖRENING partner i International 1(6) s Ornitologiska Förenings policy om vindkraft (september 2009) Målet för den planerade utbyggnaden av vindkraft i landet har av regeringen beslutats

Läs mer

w 2013-06-25 Diarienummer

w 2013-06-25 Diarienummer Ah BESLUT Aktbilaga 43 w 2013-06-25 Diarienummer 551-34405-201 1 Dossienummer LANSSTYRELSEN VASTRA GOTALANDS LAN \ör 1490-1279,.>&nQS 6:''.- cl5~\ln0 L',,-k. Miljöprövningsdelegationen \I,, 41i\ng Borås

Läs mer

Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn

Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn Stadsarkitektkontoret 621 81 VISBY Dnr 62039 Synpunkter på detaljplan för Stjups vindkraftspark Hablingbo Stjups 1:27

Läs mer

Bilaga12. Fotomontage från Västermo

Bilaga12. Fotomontage från Västermo Bilaga12. Fotomontage från Västermo FOTOMONTAGE Västermo Fotomontage Västermo, november 2016 Inledning Syftet med detta fotomontage, är att visualisera hur de planerade vindkraftverken i Vindpark Duvhällen

Läs mer

2 mars 2009. Till SOF:s regionala föreningar. Remiss: SOF:s vindkraftspolicy

2 mars 2009. Till SOF:s regionala föreningar. Remiss: SOF:s vindkraftspolicy 2 mars 2009 Till SOF:s regionala föreningar Remiss: SOF:s vindkraftspolicy Här kommer så äntligen ett förslag på SOF:s vindkraftspolicy. Fortfarande återstår en hel del arbete innan policyn är komplett

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

Vindkraftdialogen i Stockholm 2011-10-27. Naturvårdsverket Alexandra Norén

Vindkraftdialogen i Stockholm 2011-10-27. Naturvårdsverket Alexandra Norén Vindkraftdialogen i Stockholm 2011-10-27 Naturvårdsverket Alexandra Norén Syntesstudier 2009-2012 sammanfattar och generaliserar tillgänglig nationell och internationell forskning och kunskap; sammanvägd

Läs mer

RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO

RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO Lund 2009-12-17 Leif Nilsson Ekologihuset 223 62 Lund Leif.nilsson@zooekol.lu.se UPPDRAGET Vattenfall AB planerar att uppföra en mindre vindkraftspark

Läs mer

Kungsörnsinventering av området kring vindkraftprojekt Mjösjö

Kungsörnsinventering av området kring vindkraftprojekt Mjösjö Kungsörnsinventering av området kring vindkraftprojekt Mjösjö i Bräcke kommun, Jämtlands län Ett underlag till JämtVind AB Konsultrapport 2012-05-21 Författare: Jan Henriksson Amalina Natur & Miljökonsult

Läs mer

Kungsörninventering vid. i Skellefteå kommun, Västerbottens län FJÄLLBOHEDEN. Mars 2011 Miljötjänst Nord Stefan Holmberg

Kungsörninventering vid. i Skellefteå kommun, Västerbottens län FJÄLLBOHEDEN. Mars 2011 Miljötjänst Nord Stefan Holmberg Kungsörninventering vid FJÄLLBOHEDEN i Skellefteå kommun, Västerbottens län Mars 2011 Miljötjänst Nord Stefan Holmberg Miljötjänst Nord Bondevägen 4 923 32 Storuman Tel. 0951-120 00 Fax. 0951-121 11 Mobil.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl.

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Eva-Lena Larsdotter 2014-02-25 KS 2013/0985 Kommunstyrelsen Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna

Läs mer

Metodkatalog för fågelinventering vid Vattenfalls vindkraftsprojektering i Sverige. Fredrik Haas, Richard Ottvall & Martin Green

Metodkatalog för fågelinventering vid Vattenfalls vindkraftsprojektering i Sverige. Fredrik Haas, Richard Ottvall & Martin Green Metodkatalog för fågelinventering vid Vattenfalls vindkraftsprojektering i Sverige Fredrik Haas, Richard Ottvall & Martin Green 1 Författare Fredrik Haas. Disputerad biolog vid Lunds universitet. Har tidigare

Läs mer

Fåglar, fladdermöss och vindkraft

Fåglar, fladdermöss och vindkraft Foto: Espen Lie Dahl Fåglar, fladdermöss och vindkraft Martin Green & Jens Rydell Biologiska institutionen, Lunds Universitet Foto: fåglar Åke Lindström, fladdermöss Jens Rydell Fåglar, fladdermöss & vindkraft

Läs mer

Från skyddszoner till livskraftiga bestånd Det senaste om vindkraft, fladdermöss och fåglar

Från skyddszoner till livskraftiga bestånd Det senaste om vindkraft, fladdermöss och fåglar Från skyddszoner till livskraftiga bestånd Det senaste om vindkraft, fladdermöss och fåglar Martin Green Biologiska institutionen Lunds universitet Foton: Åke Lindström & Jens Rydell Fåglar påverkas av

Läs mer

Samråd om skogsbruksåtgärder

Samråd om skogsbruksåtgärder SAMRÅD 1(3) Datum 2015-03-05 Ärendenr A 67163-2014 Hallands distrikt Anders Hejnebo Ryttarevägen 8, 30262 HALMSTAD anders.hejnebo@skogsstyrelsen.se Tfn 035-136835 Er referens MAST00191878_1_1_T orpa Fastighet

Läs mer

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet Välkomna Utformning Lokalisering och placering Vindförutsättningar Vindkraftverk Fundament, väg och elnät Områdesbeskrivning Naturområden Djur och växter Inventeringar Kultur Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060308 DOM 2016-10-12 Stockholm Mål nr M 3668-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-04-13 i mål nr M 4082-15, se

Läs mer

SANDBACKA VINDKRAFTSPARK

SANDBACKA VINDKRAFTSPARK SVEVIND OY AB SANDBACKA VINDKRAFTSPARK MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 2. Bullermodelleringar FCG DESIGN OCH PLANERING AB 27.6.14 P19557 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Bullermodelleringar Bilaga 2 27.6.14

Läs mer

WindPRO version 2. 7.453 Aor 2010. VISUAL - Karta

WindPRO version 2. 7.453 Aor 2010. VISUAL - Karta rojekt: Stormon WindPRO version 2. 7.453 Aor 2010 Utskrift/Sida 2010-11-2310:47 I 13 Användarlicens: KABEKO KRAFT AB SE-752 25 Uppsala +46 (0)70 234 08 63 Erik Kolbäck, erik.kolback@kabeko.com Beräknat:

Läs mer

DOM 2014-03-04 meddelad i Växjö

DOM 2014-03-04 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2014-03-04 meddelad i Växjö Mål nr M 3071-13 KLAGANDE RM Wind AB c/o Ingrid Nordborg Bottorp 140 388 94 Vassmolösa MOTPART Länsstyrelsen i Kalmar län 391

Läs mer

DOM 2013-04-11 Stockholm

DOM 2013-04-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060101 DOM 2013-04-11 Stockholm Mål nr M 7865-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-08-15 i mål nr M 612-12, se bilaga A KLAGANDE 1. B O 2. S

Läs mer

Kontrollprogram avseende rovfågelförekomst inom Hjuleberg Vindkraftparks närområde

Kontrollprogram avseende rovfågelförekomst inom Hjuleberg Vindkraftparks närområde Bilaga 3 Kontrollprogram avseende rovfågelförekomst inom Hjuleberg Vindkraftparks närområde Vattenfall Vindkraft Sverige AB 2012-02-09 Reviderad 2012-06-18 samt 2014-10-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Kungsörnsinventering

Kungsörnsinventering Kungsörnsinventering Vindkraftprojekt Svanabyn Elisabet Persson 2011-03-28 Kungsörnsinventering i samband med planerad vindkraftutbyggnad på Hemberget, Svanabyn i Dorotea kommun. Inledning Vindvision Norr

Läs mer

Fåglar och vindkraft Jan Pettersson/ JP Fågelvind

Fåglar och vindkraft Jan Pettersson/ JP Fågelvind Fåglar och vindkraft Jan Pettersson/ Jan Pettersson/ Färjestaden på Öland --- Hela mitt arbetsverksamma liv har jag sysslat med fåglar --- Chef vid Ottenby fågelstation mellan 1981-1999 --- 35 internationella

Läs mer

Örnar och vindkraft i Piteå kommun. Örnar och vindkraft i Piteå kommun

Örnar och vindkraft i Piteå kommun. Örnar och vindkraft i Piteå kommun Örnar och vindkraft i Piteå kommun UNDERLAG FÖR FYSISK PLANERING FEBRUARI 2011 1 Örnar och vindkraft i Piteå kommun Piteå kommun Miljö- och byggkontoret 941 85 Piteå Tel: 0911-69 60 00 (växel) Internet:

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. KS 2008.0276 2009-02-03 Kommunstyrelsen VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. MSB 2008.3321 BAKGRUND Länsstyrelsen har på uppdrag av Energimyndigheten tagit fram förslag för områden av riksintresse

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Planförslag Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga 2: Områdesbeskrivningar

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Om Vindkraft. Sverige & EU

Om Vindkraft. Sverige & EU Vindkraft Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion var

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun

Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun Version 1.00 Projekt 7400 Upprättad 2016-05-30 Reviderad Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun Sammanfattning En inventering har

Läs mer

Vindkraft och naturvärden

Vindkraft och naturvärden Vindkraft och naturvärden Stockholm 2011-02-17 alexandra.noren@naturvardsverket.se 2011-02-22 2011-02-22 1 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency Perspektiv! Naturpåverkan från andra

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: 2010-06-21 Henrick Blank Naturavdelningen Land och miljömål 036-395037 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58 Arter och vindkraft Hänsyn till förekomst av

Läs mer

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun PM 2015-03-10 1(5) Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun Uppdraget Att bedöma hur fågellivet påverkas av en exploatering av ett ca 15 ha stort område

Läs mer

T räd. Värdefulla. Anderstorp

T räd. Värdefulla. Anderstorp Ekekullen i Anderstorp är ett bra exempel på hur värdefulla träd ger karaktär och upplevelsevärden åt ett område i tätortsmiljö. Värdefulla T räd Anderstorp Inventerare : Hanna Torén, Biolog Värdefulla

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 5 oktober 2010 KLAGANDE Onsala Rymdobservatorium Ombud: Advokat Mårten Tagaeus och jur.kand. Linnea Ljung Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 2235

Läs mer

WindPRO version 2.6.1.252 jan 2009 Project:

WindPRO version 2.6.1.252 jan 2009 Project: 11:35 / 1 DECIBEL - Huvudresultat SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN LANDBASERADE VINDKRAFTVERK Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk rekommenderad metod "Ljud från landbaserade

Läs mer

Kulturvärdesinventering och landskapsanalys inför vindkraftetablering i Fjällboda

Kulturvärdesinventering och landskapsanalys inför vindkraftetablering i Fjällboda Ske mus dnr 14/2011 Utsikt mot sydost från platsen för planerade verk nr 1 i Fjällboda. Foto Lage Johansson. Kulturvärdesinventering och landskapsanalys inför vindkraftetablering i Fjällboda Jörns socken,

Läs mer

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom 1/5 Wickman Vind AB Öja Gisle 220 623 33 Burgsvik andreas@wickmanwind.se Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av

Läs mer

Fåglar påverkas av många verksamheter

Fåglar påverkas av många verksamheter Fåglar påverkas av många verksamheter -dags för ökat fokus på att skydda fåglarnas livsmiljöer? Martin Green Biologiska institutionen Lunds universitet De flesta foton: Åke Lindström; Tjäderbilder: Leif

Läs mer

Fotomontage i panoramaformat för vindkraftsanläggning Storhöjden

Fotomontage i panoramaformat för vindkraftsanläggning Storhöjden BILAGA K 3 FOTOMONTGE Komplettering dnr: Version Datum Fotomontage i panoramaformat för vindkraftsanläggning Storhöjden 551-8715-13 1.0 2014-07-25 VINDPARK STORHÖJDEN FORMAT: A3 Fotomontage är framställda

Läs mer

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun Göteborg den 23 november 2012 Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun GreenExtreme AB avser att bygga fem vindkraftverk i Kalmar kommun i området Gunnarsbo, och vill med detta brev informera er närboende eller

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING 14 UPPDRAGSNUMMER: 3840003 FÖR DETALJPLAN LÅNGREVET, VÄSTERVIK 2014-04-03 Sweco Architects AB Ulrika Kanstrup Sweco 14 1 Sammanfattning Naturen i bostadsområdet utgörs av mindre skogspartier med främst

Läs mer

Planerade vindkraftverk vid Torkelsrud, Munkedals kommun

Planerade vindkraftverk vid Torkelsrud, Munkedals kommun Planerade vindkraftverk vid Torkelsrud, Munkedals kommun En analys av effekterna på fågelfaunan PM 2014-10-08 På uppdrag av HS Kraft AB Uppdragstagare: Naturvårdskonsult Gerell Tomelillavägen 456-72 275

Läs mer

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt:

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt: WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Beskrivning: Utskrift/Sida Dessa beräkningar har utförts i dataprogramet WindPro av på uppdrag av Uppvidinge Energi AB och i enlighet med Uppvidinge Energi AB's instruktioner.

Läs mer

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat:

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat: 2013-01-25 Mi 2010-816 Kenneth Kallin 0413-62085 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över tillståndsansökan om att uppföra två eller tre vindkraftverk norr om Högseröd, inom fastigheterna Högseröd

Läs mer

WindPRO version 2.7.490 Sep 2011 Projekt:

WindPRO version 2.7.490 Sep 2011 Projekt: WindPRO version 2.7.490 Sep 2011 Utskrift/Sida 2012-08-21 10:29 / 1 Användarlicens: Beräknat: 2012-08-21 10:26/2.7.490 VISUAL - Huvudresultat Beräkning: Foto_Gullabo VKV placering VKV typ Giltig Tillverkare

Läs mer

BILAGA 2 FÅGELFAUNAN

BILAGA 2 FÅGELFAUNAN Underlag för samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken Näsudden Öst Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, Gotland BILAGA 2 FÅGELFAUNAN Vattenfall Vindkraft Sverige AB och Näsvind AB,

Läs mer

Analys av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Gustavstorp, Karlshamns kommun

Analys av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Gustavstorp, Karlshamns kommun Analys av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Gustavstorp, Karlshamns kommun MAGNUS GELANG Analys av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Gustavstorp, Karlshamns kommun. Rapport: PF:111221 Författare:

Läs mer

SVERIGES ORNITOLOGISKA FÖRENING partner i BirdLife International

SVERIGES ORNITOLOGISKA FÖRENING partner i BirdLife International SVERIGES ORNITOLOGISKA FÖRENING partner i BirdLife International Rekommendationer för planering och handläggning av vindkraft för att begränsa negativ påverkan på fåglar (oktober 2013) Den forskning som

Läs mer

Till Västmanland Dala miljö- och byggförvaltning 774 81 Avesta Sändes som e-post och brev

Till Västmanland Dala miljö- och byggförvaltning 774 81 Avesta Sändes som e-post och brev 2011 09 16 Till Västmanland Dala miljö- och byggförvaltning 774 81 Avesta Sändes som e-post och brev Synpunkter på Planhandlingar för Vindkraft - Tillägg till översiktsplan för Avesta kommun och Fagersta

Läs mer

DOM 2013-08-23 Stockholm

DOM 2013-08-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060208 DOM 2013-08-23 Stockholm Mål nr M 10072-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-10-22 i mål nr M 1648-12, se bilaga KLAGANDE 1. G

Läs mer

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Utställningen ger aktuell information om projektet - Vad har skett sedan samrådet - Utförda inventeringar och undersökningar - Kommande inventeringar

Läs mer

Vindkraft och fågelliv

Vindkraft och fågelliv Vindkraft och fågelliv Jaktfalk. Tuschlavering: Staffan Ullström Frågan om hur fåglar påverkas av vindkraftanläggningar är viktig nu när så många vindkraftverk ska byggas i länet. Rapporter om stora antal

Läs mer

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 2. Bullermodelleringar

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 2. Bullermodelleringar SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK BILAGA 2. Bullermodelleringar 10/2014 UTGÅNGSDATA OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT Bullerberäkningarna gjordes med beaktande av vindkraftverkens

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Plan antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 44 Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Plan Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys

Läs mer

Rapport Arendus 2015:7 VÄNGE ROVALDS 1:4. Arkeologisk utredning Dnr Vänge socken Region Gotland Gotlands län 2015.

Rapport Arendus 2015:7 VÄNGE ROVALDS 1:4. Arkeologisk utredning Dnr Vänge socken Region Gotland Gotlands län 2015. Rapport Arendus 2015:7 VÄNGE ROVALDS 1:4 Arkeologisk utredning Dnr 431-540-15 Vänge socken Region Gotland Gotlands län 2015 Christian Hoffman Omslagsbild: Bild från skogsskiftet ut mot omgivande åker i

Läs mer

DOM 2014-04-04 Stockholm

DOM 2014-04-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060206 DOM 2014-04-04 Stockholm Mål nr P 9351-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-01 i mål nr P 3754-13, se bilaga

Läs mer

Vindkraftens påverkan på FÅGLAR OCH FLADDERMÖSS

Vindkraftens påverkan på FÅGLAR OCH FLADDERMÖSS Vindkraftens påverkan på FÅGLAR OCH FLADDERMÖSS OM SYNTESPROJEKTET Det har varit känt i årtionden att vindkraftverk kan utgöra en fara för fåglar och de senaste åren har det uppmärksammats att det finns

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Välkomna till samråd angående Hån vindpark

Välkomna till samråd angående Hån vindpark Välkomna till samråd angående Hån vindpark Syftet med samrådsmötet är att delge aktuell information om det planerade projektet samt att samla in information och synpunkter. Skriv gärna upp er på deltagarförteckningen.

Läs mer