VIA EPOST och POST. Bygg- och miljöförvaltningen Gamla torg Hörby L 0150/2012; dnr A HO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VIA EPOST och POST. Bygg- och miljöförvaltningen Gamla torg 5 242 31 Hörby. 2014-11-10 L 0150/2012; dnr 2012-1420 A8681-003 HO"

Transkript

1 VIA EPOST och POST Bygg- och miljöförvaltningen Gamla torg Hörby Datum Er ref Vår ref L 0150/2012; dnr A HO Ansökan om bygglov (L 0150/2012) och anmälan enligt miljöbalken (dnr ) avseende uppförande vindkraftverk på Elestorp 1:13 och Tormastorp 1:12 I egenskap av ombud för Västanby Kraft i Hörby AB (Sökanden) hänvisar vi till rubricerade ärenden och inkommer med följande komplettering av ansökan respektive anmälan enligt önskemål från bygg- och miljöförvaltningen i meddelande per Advokatbyrån Gulliksson AB Box Lund Besöksadress Emdalavägen 16 Lund Tel Fax E-post Hemsida Momsregnr SE Plusgiro Bankgiro Klientmedel Nordea Koordinater för vindkraftverken i SWEREF Koordinater för samtliga fem vindkraftverk i SWEREF anges i bilaga Nytt fotomontage Sökanden och Ormastorp har tagit fram bifogat fotomontage med fotopunkt vid Elestorp (se bifogad fotopunktskarta) för samtliga fem vindkraftverk, bilaga 2. Fotopunkten har valts vid Elestorp med utgångspunkten för att sikten ska vara fri så att så många vindkraftverk som möjligt kan ses från den valda punkten.

2 3. Kommunekologens synpunkter Som övergripande svar på kommunekologens synpunkter önskar Sökanden framföra att aktuellt område är, såsom anges i det tematiska tillägget till översiktsplanen, i huvudsak beväxt med produktionsskog, barr och löv, i varierande (oftast yngre) åldrar samt öppen betesmark. Påverkan på de biologiska värdena i området bedöms därför inte påverkas i så stor grad att en etablering av vindkraft kan förhindras. Därutöver kan följande meddelas avseende kommunekologens olika specifika frågor Påverkan på miljömålet ett rikt odlingslandskap Sökanden hänvisar till vad Ormastorp Vind AB (Ormastorp) har anfört i detta avseende i sitt svar som ingivits till kommunen Påverkan på 34d. fäladsmark öster om Ormastorp Sökanden hänvisar till vad Ormastorp har anfört i detta avseende i sitt svar som ingivits till kommunen Påverkan på nr 36 odlingslandskapet kring Fjällmossen vindkraftverk 4 och 5 Odlingslandskapet kring Fjällmossen nr 36 beskrivs på följande sätt av Länsstyrelsen: Odlingslandskapet kring Fjällmossen har präglats framför allt av byarna Viggarum, Buus och Elestorp. I de delar som ligger närmast byarna finns åker och vall. Mycket av de forna vidsträckta betesmarkerna är numera granplanterade, men välhävdade rester finns fortfarande kvar. Tillsammans med lövkärr, fuktlövskogar och små ädellövskogsbestånd med främst bok, bildar det småkuperade och i övrigt öppna landskapet en sammanhållen enhet som belyser det äldre odlingslandskapet runt en större mosse. Djurlivet är rikt med förekomster av såväl älg som kronhjort och rådjur. I betesmarkerna finns strukturer som t.ex. fägator och stenmursomgärdade utmarksåkrar, vilka visar på den tidigare markanvändningen. Vid Viggarum finns även ryggade åkrar från 2(5)

3 järnåldern. Bebyggelsen, i synnerhet den i Viggarums by, är genuin och har en för bygden karakteristisk prägel. Avståndet mellan vindkraftverk 4 och 5 och Natura 2000-området Fjällmossen är över 1000 m. Vindbruksområdet ligger även utanför intresseområdet för naturvård Fjällmossen, som även synes motsvara gränsen för det nu aktuella odlingslandskapet nr 36, se bilaga 9 till Sökandens bygglovsansökan. Vindbruksgruppen kommer att lokaliseras väl avgränsad och distanserad från byarna Viggarum, Buus och Elestorp. Vindbruksverksamhetens påverkan på naturvärdena inskränks till de ytor som tas i anspråk för vindkraftverk, fundament och kranplats. Byggytan för vindkraftverken är ca 1000m2 per vindkraftverk jämte vägar. Total yta som tas i anspråk är således mycket begränsad. Utanför detta område påverkar inte vindbruksverksamheten floran. Vindkraftsverken saknar dessutom negativ påverkan på odlingslandskapets älg, kronhjort och rådjur, vilket bl.a. följer av Naturvårdsverkets rapport nr Vindkraftverk nummer 4 kommer att placeras i anslutning till befintlig hårdgjord vändplats vid nyligen gallrad ung produktionsskog med inslag av björk, al och sälg, se bild 1 nedan. Natur- och kulturvärdena bedöms i denna terräng därför vara låga. Bild 1 3(5)

4 Vindkraftverk nr 5 kommer att placeras vid befintlig markväg i torr terräng med produktionsskog bestående av blandbestånd med bok, ek, björk och gran i ålder från 15 till 50 år se bild 2 nedan. Natur- och kulturvärdena bedöms i denna terräng därför vara låga. Bild Påverkan på 34. odlingslandskapet Ö. Sallerup, Långaröd m.fl Sökanden hänvisar till vad Ormastorp har anfört i detta avseende i sitt svar som ingivits till kommunen Påverkan på fladdermöss Sökanden hänvisar till vad Ormastorp har anfört i detta avseende i sitt svar som ingivits till kommunen. Därutöver önskar Sökanden meddela att området till stora delar består av produktionsskog, vilket bl.a. visas av ingivet bildmaterial och Tematiskt tillägg för Vindkraft till Översiktsplanen Hörby kommun. Det tematiska tillägget beskriver aktuellt utredningsområde nr 3 på följande vis: Områdena är i huvudsak beväxt med produktionsskog, barr och löv, i varierande åldrar samt större åkermarksområden och annan öppen mark. 4(5)

5 4. Fågelinventering Sökanden och Ormastorp har låtit utföra en rovfågelinventering enligt kommunens ovannämnda meddelande. Inventeringsrapporten bifogas, bilaga 3. Inventeringen har utförts Richard Ottvall, disputerad ekolog och ornitolog med drygt 25 års erfarenhet av inventeringar och forskningsarbete på fåglar i Sverige och utomlands. Ottvall har tidigare tjänstgjort som forskare vid Lunds universitet och driver idag en egen konsultverksamhet. Inventeringsrapporten visar sammanfattningsvis att avstånden från vindkraftverk till de boplatser som har hittats uppfyller Naturvårdsverkets och Sveriges Ornitologiska Förenings rekommendationer för skyddszon kring boplatser av de skyddsvärda rovfågelsarter som förekommer i området. Den genomförda undersökningen visar vidare att det inte kunde påvisas någon förekomst av rovfåglar i allmänhet som går emot gängse rekommendationer vid uppförande av vindkraftverk. 5. Fortsatt handläggning Sökanden hemställer nu att handläggningen av ansökningarna återupptas. Lund som ovan Hans-Anders Odh Bilagor: 1. Koordinater 2. Fotomontage fotopunkt Elestorp 3. Fågelinventering 5(5)

6 SWERF99TM Verk X Y Z SWERF Verk X Y Z

7 Project: Hörby VISUAL - Main result Calculation: L st 3,2M114 hh93m WTG siting WTG type Distance to camera Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub A rated diameter height [kw] [m] [m] [m] 1 New Yes REpower 3.2M ,0 93, New Yes REpower 3.2M ,0 93, New Yes REpower 3.2M ,0 93, New Yes REpower 3.2M ,0 93, New Yes REpower 3.2M ,0 93,0 845 Printed/Page :07 / 1 WindPRO version Sep 2014 Licensed user: Renew Consulting & Construction Åkarevägen 11 A SE Falkenberg RenewWindpro2 / Calculated: :07/ New WTG Scale 1: Camera A FP Elestorp L st Repower3,2m114 hh93m.jpg SWE99TM East North Z Clouds :Partly covered with clouds (4/8) Landscape picture file: x 2048 pixels Eye point ,5 Visibility :Normal FP Elestorp L st Repower3,2m114 hh93m.jpg Target point ,8 Sun :Normal Panorama FOV: 145,0 [deg] Photo dir. 302 Wind dir. :109 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

8 WindPRO version Sep 2014 Project: Hörby Valid Manufact. Type-generator Power, rated Rotor diameter Hub height Distance [kw] [m] [m] [m] 1 New Yes REpower 3.2M ,0 93, New Yes REpower 3.2M ,0 93, New Yes REpower 3.2M ,0 93, New Yes REpower 3.2M ,0 93, New Yes REpower 3.2M ,0 93,0 845 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax , Recommended observation distance: 11 cm Photo exposed: :24:06 Panorama FOV: 145,0 [deg] Pixels: 12288x2048 Eye point: SWE99TM East: North: Wind direction: 109 Direction of photo: 302 Software: WindPRO version Sep 2014 Photo: FP Elestorp L st Repower3,2m114 hh93m.jpg Created by: Renew Consulting & Construction Åkarevägen 11 A SE Falkenberg RenewWindpro2 /

9 Project: Hörby VISUAL - Map Calculation: L st 3,2M114 hh93m Printed/Page :07 / 3 WindPRO version Sep 2014 Licensed user: Renew Consulting & Construction Åkarevägen 11 A SE Falkenberg RenewWindpro2 / Calculated: :07/ m Map: Fastighet, Print scale 1:20 000, Map center SWE99TM East: North: New WTG Camera WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

10 Fågelinventering Ormastorp Hörby kommun Bedömning av rovfågelförekomst Richard Ottvall Richard Ottvall Frostavallsvägen Höör Telefon: Mobil: E-post:

11 Sammanfattning Under 2014 har rovfågelfaunan undersökts inför en eventuell etablering av fem vindkraftverk i närheten av Ormastorp i Hörby kommun. Det inventerade området omfattar i huvudsak skogsmark med inslag av åker- och betesmark. Denna studies upplägg har haft som mål att fastställa häckande rovfåglar av arterna fiskgjuse, röd glada och bivråk inom 1 km från positionerna för de planerade vindkraftverken. Säker häckning har fastställts genom observation av ruvande vuxna fåglar eller årsungar på boplats. Inventeringen genomfördes under 8 dagar mars augusti. Fältstudierna resulterade i en funnen boplats av röd glada ca 1 km från närmaste planerade vindkraftverk samt en boplats av bivråk ca 1,2 km från närmaste planerade vindkraftverk. Fiskgjuse observerades inte alls vid inventeringen och inte heller någon annan rovfågelsart med särskilt skyddsvärde. Avstånden från vindkraftverk till de funna boplatserna uppfyller Naturvårdsverkets och Sveriges Ornitologiska Förenings rekommendationer för skyddszon kring boplatser av de skyddsvärda rovfågelsarter som förekommer i området. Den genomförda undersökningen av rovfågelfaunan i området vid Ormatorp kunde inte påvisa någon förekomst av rovfåglar som går emot gängse rekommendationer vid uppförande av vindkraftverk. Röd glada. Foto: Johan Hammar Utförare Richard Ottvall, disputerad ekolog och ornitolog med drygt 25 års erfarenhet av inventeringar och forskningsarbete på fåglar i Sverige och utomlands. Tidigare hade Richard en tjänst som forskare vid Lunds universitet men driver idag ett eget företag med bl.a. konsultrådgivning i vindkraftärenden. 1

12 Bakgrund Vindkraftetablering innebär en risk att fåglar omkommer genom kollisioner med vindkraftverkets torn eller oftare med rotorbladen. Kollisionsrisken är dock ofta låg där de flesta verk orsakar inga eller ett fåtal dödsfall årligen, men undantag finns. En olämplig placering av vindkraftverk kan medföra hög kollisionsrisk och dödlighet hos fåglar. De största och allvarligaste effekterna av kollisioner kan observeras hos långlivade rovfågelsarter som blir könsmogna sent i livet. Fågelarter som är kraftigt överrepresenterade i studier av kollisioner mellan fåglar och vindkraftverk är havsörn, kungsörn, röd glada, tornfalk och måsfåglar (Rydell m.fl. 2011). Många rovfåglar är utpräglade termikflygare som utnyttjar uppåtgående vindar vid födosök och revirmarkeringar. De födosöker regelbundet i öppen terräng med goda vind och termikförhållanden, dvs. på platser där också vindkraftetableringar ofta är som mest gynnsamma. Även om kollisionsrisken i normalfallet är liten kan vindkraftverk också påverka fåglarna negativt på andra sätt. Störningseffekter och biotopförlust kan vara betydande under vissa omständigheter för en del fågelarter, dock mer sällan för rovfågelarter. Flera studier pekar på att fågelfaunan kan påverkas påtagligt med halveringar av antal häckande par i ett område upp till 500 m radie från vindkraftverk. Smålom och storlom är exempel på fågelarter där störningsrisken kan vara betydelsefull (Rydell m.fl. 2011). Det mest effektiva och rimliga sättet att minimera negativa effekter på fåglar är att undvika att bygga vindkraft på platser där riskerna för kollisioner eller störning bedöms som särskilt stora. Olycksfrekvenser skiljer sig mellan olika miljöer och risken för olyckor är som störst vid våtmarker, kustnära områden, bergsryggar, åsar och höjder (Rydell m.fl. 2011). Produktionsskog i flack terräng och öppet odlingslandskap är ofta lågriskområden med liten påverkan av vindkraft på fågellivet. Vid förekomst av fåglar som är känsliga för påverkan av vindkraft kan det vara nödvändigt att undvika vindkraftverk nära boplatser av t.ex. rovfåglar. Den här studien utgör en riktad inventering av tre arter rovfåglar inom 1 km från placeringen av fem planerade vindkraftverk i Hörby kommun. Inventeringen har haft som mål att fastställa säkert häckande par i det inventerade området. Storleken på området omfattar den vid vindkraftetablering rekommenderade buffertzonen kring boplatser av särskilt skyddsvärda medelstora rovfåglar (Rydell m.fl. 2011, Sveriges Ornitologiska Förening 2013). 2

13 Metodik Från lämpliga observationspunkter spanades under hela perioden efter rovfåglar som uppehöll sig nära en möjlig boplats. I mars april innan lövsprickningen spanades särskilt efter röd glada som under denna period är aktiv nära boet. Vid misstanke om boplats genomsöktes området noggrant efter risbon. Röd glada blir ofta mycket ljudlig när man närmar sig boplatsen. Fiskgjuse spelflyger ofta över boplatsen och kan observeras vid födotransporter till ungar i boet. Bivråken lever mer undanskymt och boplatsen kan vara mycket svår att hitta. Bivråkshanen spelflyger regelbundet i centrala delen av reviret under andra halvan i maj och framåt under häckningssäsongen. Samtliga arters ungar tigger aktivt även när de lämnat boet och kan flyga själva. Ungarnas tiggläten hörs flera hundra meter och kan vara betydelsefulla för att hitta boplatsen. Inventeringen genomfördes under 8 dagar mars augusti i totalt 30 timmar. Obsplatsen i södra delen av området vid Ormastorp med god uppsikt över rovfåglarnas rörelser. Foto: Richard Ottvall 3

14 Inventeringsdagar: 22 mars Sol, halvklart till mulet, svag S vind, +7 grader. 2 april Sol, klart till halvklart, måttlig till frisk SO vind, +7 grader. 4 maj Sol, klart till halvklart, svag till måttlig NV vind, +13 grader. 22 maj , Sol, klart, måttlig O, +21 grader. 29 maj Sol, halvklart, måttlig NO vind, +16 grader. 2 juni Sol, halvklart, måttlig V vind, +18 grader. 18 juli Sol, klart, lugnt, +22 grader. 8 augusti Sol, klart, lugnt, +18 grader. Resultat av inventeringen Det inventerade området omfattar främst skogsmark med inslag av betes- och åkermark. Området är relativt stort, men bra observationsbetingelser fanns i den södra delen av området med god uppsyn över området. De mer perifera delarna täcktes till stor del från det befintliga vägnätet. Röda glador observerades oftast på jordbruksmarken utanför det inventerade området och sågs endast tillfälligt i de mer centrala delarna av inventeringsområdet vid födosök. Några revir av arten fanns i närheten men det var endast ett revir som tydligt berörde området. En boplats hittades ca 1 km sydost om två av de planerade vindkraftverken. Flera bivråkar noterades inom området, dels ett par vars bo påträffades ca 1,2 km sydväst om två av de planerade vindkraftverken, dels en hane som spelflög några hundra meter från parets boplats den 2/6. Samma hane sågs senare samma dag spelflyga 1 km söderut. Det är inte ovanligt att bivråkar från olika revir observeras i varandras närhet utan att det uppstår interaktioner. Därutöver observerades varken fiskgjuse eller någon annan rovfågelsart med särskilt skyddsvärde vid inventeringarna. 4

15 Skyddszoner för boplatser av särskilt skyddsvärda rovfåglar Röd glada och bivråk är båda upptagna på EU:s Fågelskyddsdirektiv bilaga 1. Beståndet av röd glada har dock genomgått en kraftig återhämtning i södra Sverige (Ottosson m.fl. 2012) och som en följd av detta är den inte längre nationellt rödlistad även om den fortfarande är upptagen på den internationella rödlistan. I Naturvårdsverkets syntesrapport från 2011 rekommenderas vid vindkraftsetablering en skyddszon av minst 1 km kring boplatser av dessa båda rovfågelsarter (Rydell m.fl. 2011). Storleken på denna skyddszon har ingen vetenskaplig förankring utan baseras på en rekommendation enligt försiktighetsprincipen från Sveriges Ornitologiska Förening. I en uppdaterad vindkraftspolicy från samma förening rekommenderas för röd glada en skyddszon av minst 1 km kring platser med större antal bon och i områden med koncentrationer av arten (Sveriges Ornitologiska Förening 2013). I det inventerade området vid Ormastorp förekommer varken någon koncentration av arten eller ett större antal bon. En viss kollisionsrisk för rovfåglar finns nästan alltid vid vindkraftsetablering. Den genomförda undersökningen av rovfågelfaunan i området vid Ormastorp kunde emellertid inte påvisa någon förekomst av rovfåglar som går emot gängse rekommendationer vid uppförande av vindkraftverk. Bivråksbo i gran till höger om orange pil. Boet hittades efter observationer av det häckande parets rörelser i området och tiggläten från en flygg unge. 5

16 Området öster om Ormastorp med placeringen av de fem vindkraftverken. Observationspunkt som användes i studien för överblick av området är markerad med svart cirkel, boplats för röd glada med blå fylld cirkel samt boplats för bivråk med vinröd fylld cirkel. De större blå ofyllda cirklarna markerar de områden där en bivråkshane sågs spelflyga den 2 juni Denna hane bedömdes inte häcka i området och boplatsen tillhörde en annan hane. 6

17 Referenser Ottosson U. m.fl Fåglarna i Sverige antal och förekomst. Sveriges Ornitologiska Förening. Halmstad. Rydell, J., Engström, H., Hedenström, A., Kyed Larsen, J., Pettersson, J. & Green, M Vindkraftens påverkan på fladdermöss och fåglar: En Syntesrapport. Rapport Naturvårdsverket. Sveriges Ornitologiska Förening Uppdaterad version av föreningens vindkraftpolicy daterad hösten 2013: 7

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO VINDKRAFT GLEMMINGEBRO OM VINDKRAFT Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar Vindkraft Solberg Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009.

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Vindkraftverket i Stenninge fungerar och producerar bra. Därför har vi som äger verket Helianthemum Vind AB (se faktaruta) sedan drygt

Läs mer

Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn

Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn Stadsarkitektkontoret 621 81 VISBY Dnr 62039 Synpunkter på detaljplan för Stjups vindkraftspark Hablingbo Stjups 1:27

Läs mer

SVERIGES ORNITOLOGISKA FÖRENING

SVERIGES ORNITOLOGISKA FÖRENING SVERIGES ORNITOLOGISKA FÖRENING partner i International 1(6) s Ornitologiska Förenings policy om vindkraft (september 2009) Målet för den planerade utbyggnaden av vindkraft i landet har av regeringen beslutats

Läs mer

2 mars 2009. Till SOF:s regionala föreningar. Remiss: SOF:s vindkraftspolicy

2 mars 2009. Till SOF:s regionala föreningar. Remiss: SOF:s vindkraftspolicy 2 mars 2009 Till SOF:s regionala föreningar Remiss: SOF:s vindkraftspolicy Här kommer så äntligen ett förslag på SOF:s vindkraftspolicy. Fortfarande återstår en hel del arbete innan policyn är komplett

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

Vindkraft, fåglar och fladdermöss

Vindkraft, fåglar och fladdermöss Vindkraft, fåglar och fladdermöss Foto: Espen Lie Dahl Martin Green Jens Rydell Biologiska Institutionen Lunds Universitet Vindkraft, fåglar och fladdermöss Kunskapssammanställning Ute hösten 2011, NV

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom 1/5 Wickman Vind AB Öja Gisle 220 623 33 Burgsvik andreas@wickmanwind.se Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av

Läs mer

Planerade vindkraftverk vid Torkelsrud, Munkedals kommun

Planerade vindkraftverk vid Torkelsrud, Munkedals kommun Planerade vindkraftverk vid Torkelsrud, Munkedals kommun En analys av effekterna på fågelfaunan PM 2014-10-08 På uppdrag av HS Kraft AB Uppdragstagare: Naturvårdskonsult Gerell Tomelillavägen 456-72 275

Läs mer

Bygg- och miljöförvaltningen Gamla torg 5 242 31 Hörby 2012-08-17 A8681-003 HO

Bygg- och miljöförvaltningen Gamla torg 5 242 31 Hörby 2012-08-17 A8681-003 HO Bygg- och miljöförvaltningen Gamla torg 5 242 31 Hörby Datum Er ref Vår ref 2012-08-17 A8681-003 HO Ansökan om bygglov och anmälan enligt miljöbalken avseende uppförande vindkraftverk Med stöd av bifogat

Läs mer

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun PM 2015-03-10 1(5) Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun Uppdraget Att bedöma hur fågellivet påverkas av en exploatering av ett ca 15 ha stort område

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Översiktlig bedömning och sammanställning av Lysekils fågelfaunas känslighet för vindkraft

Översiktlig bedömning och sammanställning av Lysekils fågelfaunas känslighet för vindkraft Översiktlig bedömning och sammanställning av Lysekils fågelfaunas känslighet för vindkraft MAGNUS GELANG Översiktlig bedömning och sammanställning av Lysekils fågelfaunas känslighet för vindkraft. Bilaga

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Plan antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 44 Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Plan Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Vindkraft och fåglar Västra Götalands län, 6 och 7 december 2010

Vindkraft och fåglar Västra Götalands län, 6 och 7 december 2010 Vindkraft och fåglar Västra Götalands län, 6 och 7 december 2010 Mats O.G. Eriksson. MK Natur- och Miljökonsult HB Tel & fax 031-94 87 91, mobil 070-609 94 33 eriksson.tommered@telia.com Vindkraft Fåglar

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 1 (5)

PRESSMEDDELANDE 1 (5) PRESSMEDDELANDE 1 (5) Positivt för rödspoven på Öland Den vackra, karakteristiska rödspoven har blivit en symbol för arbetet med att förbättra livsmiljöer för vadarfåglarna på Öland. För några år sedan

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna

Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna 1 (8) Om dokumentet Enetjärn Natur AB Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna Utredningen

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-02-15 FALKENBERG 50 Yttrande över ansökan från Eolus Vind AB avseende miljöfarlig KS verksamhet gällande vindkraftverk

Läs mer

DOM 2011-04-06 Meddelad i Härnösand

DOM 2011-04-06 Meddelad i Härnösand Föredraganden Y Gilbert Meddelad i Härnösand Mål nr Sida 1 (6) KLAGANDEN 1. Erik Fursäter, 601005-0216 Hållands byalag Slagsån 594 830 05 Järpen 2. Barbro Rolandsson, 591211-8246 Skogsvägen 5 A 181 41

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

Inventering av fladdermöss vid Borgstena, Borås kommun (Västra Götalands län), inför ansökan om vindkraftsutbyggnad

Inventering av fladdermöss vid Borgstena, Borås kommun (Västra Götalands län), inför ansökan om vindkraftsutbyggnad 1 Inventering av fladdermöss vid Borgstena, Borås kommun (Västra Götalands län), inför ansökan om vindkraftsutbyggnad Till Eolus Vind AB Box 26 447 21 Vårgårda Projektör Vanja Larsson (vanja.larsson(at)eolusvind.com)

Läs mer

1. Komplettera fågelinventeringen med en fältinventering av nattskärra och en analys av områdets potential som häckningsområde för berguv

1. Komplettera fågelinventeringen med en fältinventering av nattskärra och en analys av områdets potential som häckningsområde för berguv Kompletteringshandling Föreläggande: 2012-05-04 Datum: 2012-07-18 Länsstyrelsen Östergötland Miljöprövningsdelegationen Östgötagatan 3 581 86 Linköping Komplettering av Tranås Energi Elförsäljning AB:s

Läs mer

VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun

VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun HUR UTSTÄLLNING 2 HAR BEDRIVITS Vindkraft - Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Undersökningar av fågelfaunan vid Ribbingsfors - inför planerna att bygga en stor vindkraftpark

Undersökningar av fågelfaunan vid Ribbingsfors - inför planerna att bygga en stor vindkraftpark Undersökningar av fågelfaunan vid Ribbingsfors - inför planerna att bygga en stor vindkraftpark JP Fågelvind / Jan Pettersson På uppdrag åt Gullspång kommun och Amnehärad Vindkraft 1 Undersökningar av

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011.

Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011. Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011. Mattias Lif På uppdrag av markägaren Swedavia AB och Länsstyrelsen

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Fotomontage. Vindparkens slutgiltiga layout är ännu inte fastställd.

Fotomontage. Vindparkens slutgiltiga layout är ännu inte fastställd. Fotomontage Vindparkens slutgiltiga layout är ännu inte fastställd. Detta fotomontage grundar sig på ett exempel med 34 st vindkraftverk vars totalhöjd uppgår till 210 meter. Fotopunkter Bilderna till

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

2015-03-30. Stadsbyggnadskontoret Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm

2015-03-30. Stadsbyggnadskontoret Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm 2015-03-30 Stadsbyggnadskontoret Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm Remiss från Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening över förslag till detaljplan för område vid Fagersjövägen

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Sjöfåglar och havsbaserade vindkraftverk

Sjöfåglar och havsbaserade vindkraftverk Sjöfåglar och havsbaserade vindkraftverk Sammanfattning av en studie utförd i södra Kalmarsund under vår- och höstflyttningen 1999-03 Jan Pettersson Havsbaserade vindkraftverk i ejderns flyttningsväg Vindförutsättningarna

Läs mer

DOM 2010-06-10 Stockholm

DOM 2010-06-10 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Rotel 0613 DOM 2010-06-10 Stockholm Mål nr M 8133-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom 2008-10-02 i mål nr M 1178-08, se bilaga A KLAGANDE 1.

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Svensk standard för naturvärdesinventering NVI

Svensk standard för naturvärdesinventering NVI Svensk standard för sinventering NVI Lättare att upphandla Lättare att granska Lättare att jämföra Lättare att sammanställa Bättre naturvård Vilka är med och tar fram standarden? Trafikverket har initierat

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

DOM 2012-07-04 Stockholm

DOM 2012-07-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 2012-07-04 Stockholm Mål nr M 8344-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

Gabrielsbergets vindkraftpark - kontrollprogram med avseende på fåglar Kontrollprogrammet kommer att behandla habitatförluster och störningar för häckande fåglar samt påverkan på flyttande fåglar. Nedan

Läs mer

Vindkraftprojektet Stora Uvberget

Vindkraftprojektet Stora Uvberget Vindkraftprojektet Stora Uvberget Projektpresentation, september 2010 1 Projektets bakgrund Vindkraftprojektet Stora Uvberget initierades under 2007 av Ekoklimat Sverige AB. För projektets fortsatta utveckling

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15 Invigning av naturreservaten Vedåsa och Marsholm Samling Vedåsaguidning, Parkering 9 September 2012 Marsholms gård, Parkering Vägbeskrivning: Från väg 124 mellan Liatorp och Ljungby, sväng söderut mot

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

Yttrande över Vindbruksplan Härryda

Yttrande över Vindbruksplan Härryda Yttrande över Vindbruksplan Härryda Utöver det som skrivs i detta yttrande vill vi också ansluta oss till de av Sveriges ornitologiska förenings framtagna vindkraftspolicy som kommer som bilaga. Vindbruksplanen

Läs mer

geoteknisk-/hydrologiskundersökning genomförs för att bestämma vilken/vilka typer som kan vara aktuella. De tre vanligaste typerna av fundament är: Pålfundament vilket innebär att betongpålar forceras

Läs mer

Påverkansunderlag Stora Alvaret (SE0330176)

Påverkansunderlag Stora Alvaret (SE0330176) 2011-10-03 Påverkansunderlag Stora Alvaret (SE0330176) Sekretess: Detta dokument saknar information som faller under offentlighets- och sekretesslagens (2009:400) 20 kapitel, 1. Bakgrund Om en verksamhet

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Kastlösa södra. Albrunna norra. Övra. Västerstad. Nedra. Västerstad. Degerhamn. Södra Möckleby. väg 136. Albrunna

Kastlösa södra. Albrunna norra. Övra. Västerstad. Nedra. Västerstad. Degerhamn. Södra Möckleby. väg 136. Albrunna Kastlösa södra Degerhamn Övra Västerstad Nedra Västerstad Nr 15 Kastlösa södra (ca 179 ha) är etablerat med 16 stycken verk med en total effekt på 10 MW och en totalhöjd på ca 60 meter. Vid ett generationsskifte

Läs mer

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Per Lidström Siw Lidström, sekreterare Lennart Lindelöf Peder Ljungqvist Tomas Öman

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Per Lidström Siw Lidström, sekreterare Lennart Lindelöf Peder Ljungqvist Tomas Öman Sammanträdesdatum Sida 2008-05-22 89 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, stadshuset, Piteå, torsdag den 22 maj 2008, kl. 13:00-14:30 Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman Lennart Björklund

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Minnesanteckningar från dialogmöte för översiktsplanen, i Färingtofta.

Minnesanteckningar från dialogmöte för översiktsplanen, i Färingtofta. Datum 2011-05-25 Ert datum Beteckning Översiktsplan Er beteckning Minnesanteckningar från dialogmöte för översiktsplanen, i Färingtofta. Datum: 2011-05-19 Tid: 19.00-22.00 Plats: Församlingshemmet, Färingtofta

Läs mer

Naturvårdseffekter av granbarkborrebekämpningen

Naturvårdseffekter av granbarkborrebekämpningen Sundsvall 2012-03-13 Naturvårdseffekter av granbarkborrebekämpningen Bengt Gunnar Jonsson Mittuniversitetet, Sundsvall Skurken Mittuniversitetet i projektet Utveckling av feromon för dubbelögad bastborre

Läs mer

DOM. 2011-12- 2 2 Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsstyrelsen i Hallands läns beslut den 31 oktober 2011, dnr 551-1203-10, se bilaga A

DOM. 2011-12- 2 2 Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsstyrelsen i Hallands läns beslut den 31 oktober 2011, dnr 551-1203-10, se bilaga A KAMMARRÄTTEN I Avdelning 3 DOM 2011-12- 2 2 Meddelad i Göteborg Sida l (4) KLAGANDE Rolf Jonsson, 19610927 Kusagärde l 432 68 Veddige ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsstyrelsen i Hallands läns beslut den 31 oktober

Läs mer

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner Yttrande Datum 2012-09-19 Ärendebeteckning 551-3619-2012 Arkivbeteckning 2400-51-128 1(4) Nordisk Vindkraft AB Sanna Lindqvist Sanna.Lindqvist@nordiskvindkraft.se Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Fyra vindkraftverk vid Läppe

Fyra vindkraftverk vid Läppe Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:41 Fyra vindkraftverk vid Läppe Särskild utredning Blomsterhult 1:8 och Stavhälla 1:7 m.fl. Västra Vingåkers och Österåkers socken Vingåkers kommun Södermanland

Läs mer

Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning

Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning Kraftö AB Stockholms Frihamn, Hus D, vån 2 115 56 Stockholm Kontaktperson: Björn Grinder, Miljöutredare Tfn 08-505 35 453 bjorn.grinder@krafto.se Inledning

Läs mer

Gotlands Datum Diarienr: Ornitologiska Förening 2012.12.01 5511-23714-2012

Gotlands Datum Diarienr: Ornitologiska Förening 2012.12.01 5511-23714-2012 GOF YTTRANDE 1 (10) YTTRANDE Gotlands Datum Diarienr: Ornitologiska Förening 2012.12.01 5511-23714-2012 Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Yttrande över ansökan om tillstånd för

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Ringstad mo Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2008:2187 Linda Lindwall 1 Kartor ur allmänt kartmaterial:

Läs mer

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 Gislaveds kommun är positiv till vindkraftverk. Gislaveds kommun arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt

Läs mer

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Miljö- och byggförvaltningen Skrivelse 2014-09-09 1 (5) Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Bakgrund Efter önskemål från miljöplanerare Anna Wallblom har

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Velinga vindkraft BILAGA 6. VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv.

Velinga vindkraft BILAGA 6. VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv. BILAGA 6 2013-09-23 VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv. Velinga vindkraft Pär Connelid Kula HB Förord Den kulturhistoriska analysen

Läs mer

Vattenfalls vindkraftprojekt

Vattenfalls vindkraftprojekt Vattenfalls vindkraftprojekt Kort om Vattenfall Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största producenten av fjärrvärme. Netto försäljning 2011: 181,040 miljarder kronor 7.7 miljoner

Läs mer

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Mötesanteckningar Tegneby församlingshem 2014-05-05 Närvarande från kommunen Bertil Olsson (s), vice ordförande utskottet för samhällsutveckling

Läs mer

Vindkraft på rätt plats

Vindkraft på rätt plats Vindkraft på rätt plats Rapport från Naturskyddsföreningens och Studiefrämjandets kurs den 15 november 2014 i Hässleholm. Deltagare från vår krets: Cornelia Lovfeldt och Lars Leonardson. Upplägg Isak Isaksson:

Läs mer

Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6

Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6 Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6 Rapport, år och nr: 2003:6 Rapportnamn: Fåglar och fågeldöd i Blekinge skärgård 2003 Utgåva: Första utgåvan Utgivare: Länsstyrelsen Blekinge län, 371

Läs mer

Vindkraften og befolkningen hvordan sikres lokal opbakning til projekter? Johan Risholm, Stadsbyggnadskontoret Falkenberg

Vindkraften og befolkningen hvordan sikres lokal opbakning til projekter? Johan Risholm, Stadsbyggnadskontoret Falkenberg Vindkraften og befolkningen hvordan sikres lokal opbakning til projekter? Johan Risholm, Stadsbyggnadskontoret Falkenberg Vindkraften og befolkningen hvordan sikres lokal opbakning til projekter? jan-ake.jacobson@telia.com

Läs mer

Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013

Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013 Upprättad: 20131220 Projekt: Markbygden etapp 2 Reviderad: Ärende: Byggnader Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013 1. Vad

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. Upprättad Oktober 2009 av Vind i Tiden AB efter begäran av TFE institutionen på Umeå Universitet.

Miljökonsekvensbeskrivning. Upprättad Oktober 2009 av Vind i Tiden AB efter begäran av TFE institutionen på Umeå Universitet. Vind i Tiden AB Miljökonsekvensbeskrivning Etablering av vindkraftverk på Kuormakka, Kiruna Kommun, Norrbottens län. Upprättad Oktober 2009 av Vind i Tiden AB efter begäran av TFE institutionen på Umeå

Läs mer

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 RIKTLINJER FÖR PLACERING AV MOBILRADIOSTATIONER Godkänd i miljönämnden 2002-01-30 Allmänt Det moderna samhället medför behov av en mängd anläggningar

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 1 Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 Svar sammanställda av arbetsgruppen för vindbruksplanen 2011-05-03. 1. I Ale kommun

Läs mer

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro Bygglovsansökan enligt Plan- och Bygglagen för uppförande och driften och avveckling av två vindkraftverk på fastigheten Skedom 3:10 i Härnösands kommun. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

Regional satsning på småskalig vindkraft i sydöstra Sverige inom Nätverk för vindbruk

Regional satsning på småskalig vindkraft i sydöstra Sverige inom Nätverk för vindbruk Regional satsning på småskalig vindkraft i sydöstra Sverige inom Nätverk för vindbruk Energimyndigheten Intelligent Energy Europe start 2008-12, avslut 2011-03 Småskalig vindkraft Genomförande - Kalmar

Läs mer

Bilaga 1.13. Inkomna yttranden

Bilaga 1.13. Inkomna yttranden Bilaga 1.13 Inkomna yttranden !sdag den 6 mars 2012 kl. 10.11.03 Sverige Ämne: Remissvar vindkraftsansökan 3567 Datum: tisdag den 6 mars 2012 kl. 10.09.16 Sverige Från: Till: no- reply@teracom.se

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Hur påverkas de rastande och flygande sjöfåglarna i Torsviken av befintliga och sex nya placeringar för vindkraftverk? Jan Pettersson/JP Fågelvind

Hur påverkas de rastande och flygande sjöfåglarna i Torsviken av befintliga och sex nya placeringar för vindkraftverk? Jan Pettersson/JP Fågelvind Hur påverkas de rastande och flygande sjöfåglarna i Torsviken av befintliga och sex nya placeringar för vindkraftverk? En bedömning efter en studie med radar och visuella följningar under ett helt år.

Läs mer

Tilläggsplan för vindkraft

Tilläggsplan för vindkraft Tilläggsplan för vindkraft Storuman och Sorsele kommuner Erika Arklöf Bakgrund Syftet med projektet var att underlätta pågående och kommande etableringar av vindkraft i Storumans och Sorsele kommuner.

Läs mer