VIA EPOST och POST. Bygg- och miljöförvaltningen Gamla torg Hörby L 0150/2012; dnr A HO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VIA EPOST och POST. Bygg- och miljöförvaltningen Gamla torg 5 242 31 Hörby. 2014-11-10 L 0150/2012; dnr 2012-1420 A8681-003 HO"

Transkript

1 VIA EPOST och POST Bygg- och miljöförvaltningen Gamla torg Hörby Datum Er ref Vår ref L 0150/2012; dnr A HO Ansökan om bygglov (L 0150/2012) och anmälan enligt miljöbalken (dnr ) avseende uppförande vindkraftverk på Elestorp 1:13 och Tormastorp 1:12 I egenskap av ombud för Västanby Kraft i Hörby AB (Sökanden) hänvisar vi till rubricerade ärenden och inkommer med följande komplettering av ansökan respektive anmälan enligt önskemål från bygg- och miljöförvaltningen i meddelande per Advokatbyrån Gulliksson AB Box Lund Besöksadress Emdalavägen 16 Lund Tel Fax E-post Hemsida Momsregnr SE Plusgiro Bankgiro Klientmedel Nordea Koordinater för vindkraftverken i SWEREF Koordinater för samtliga fem vindkraftverk i SWEREF anges i bilaga Nytt fotomontage Sökanden och Ormastorp har tagit fram bifogat fotomontage med fotopunkt vid Elestorp (se bifogad fotopunktskarta) för samtliga fem vindkraftverk, bilaga 2. Fotopunkten har valts vid Elestorp med utgångspunkten för att sikten ska vara fri så att så många vindkraftverk som möjligt kan ses från den valda punkten.

2 3. Kommunekologens synpunkter Som övergripande svar på kommunekologens synpunkter önskar Sökanden framföra att aktuellt område är, såsom anges i det tematiska tillägget till översiktsplanen, i huvudsak beväxt med produktionsskog, barr och löv, i varierande (oftast yngre) åldrar samt öppen betesmark. Påverkan på de biologiska värdena i området bedöms därför inte påverkas i så stor grad att en etablering av vindkraft kan förhindras. Därutöver kan följande meddelas avseende kommunekologens olika specifika frågor Påverkan på miljömålet ett rikt odlingslandskap Sökanden hänvisar till vad Ormastorp Vind AB (Ormastorp) har anfört i detta avseende i sitt svar som ingivits till kommunen Påverkan på 34d. fäladsmark öster om Ormastorp Sökanden hänvisar till vad Ormastorp har anfört i detta avseende i sitt svar som ingivits till kommunen Påverkan på nr 36 odlingslandskapet kring Fjällmossen vindkraftverk 4 och 5 Odlingslandskapet kring Fjällmossen nr 36 beskrivs på följande sätt av Länsstyrelsen: Odlingslandskapet kring Fjällmossen har präglats framför allt av byarna Viggarum, Buus och Elestorp. I de delar som ligger närmast byarna finns åker och vall. Mycket av de forna vidsträckta betesmarkerna är numera granplanterade, men välhävdade rester finns fortfarande kvar. Tillsammans med lövkärr, fuktlövskogar och små ädellövskogsbestånd med främst bok, bildar det småkuperade och i övrigt öppna landskapet en sammanhållen enhet som belyser det äldre odlingslandskapet runt en större mosse. Djurlivet är rikt med förekomster av såväl älg som kronhjort och rådjur. I betesmarkerna finns strukturer som t.ex. fägator och stenmursomgärdade utmarksåkrar, vilka visar på den tidigare markanvändningen. Vid Viggarum finns även ryggade åkrar från 2(5)

3 järnåldern. Bebyggelsen, i synnerhet den i Viggarums by, är genuin och har en för bygden karakteristisk prägel. Avståndet mellan vindkraftverk 4 och 5 och Natura 2000-området Fjällmossen är över 1000 m. Vindbruksområdet ligger även utanför intresseområdet för naturvård Fjällmossen, som även synes motsvara gränsen för det nu aktuella odlingslandskapet nr 36, se bilaga 9 till Sökandens bygglovsansökan. Vindbruksgruppen kommer att lokaliseras väl avgränsad och distanserad från byarna Viggarum, Buus och Elestorp. Vindbruksverksamhetens påverkan på naturvärdena inskränks till de ytor som tas i anspråk för vindkraftverk, fundament och kranplats. Byggytan för vindkraftverken är ca 1000m2 per vindkraftverk jämte vägar. Total yta som tas i anspråk är således mycket begränsad. Utanför detta område påverkar inte vindbruksverksamheten floran. Vindkraftsverken saknar dessutom negativ påverkan på odlingslandskapets älg, kronhjort och rådjur, vilket bl.a. följer av Naturvårdsverkets rapport nr Vindkraftverk nummer 4 kommer att placeras i anslutning till befintlig hårdgjord vändplats vid nyligen gallrad ung produktionsskog med inslag av björk, al och sälg, se bild 1 nedan. Natur- och kulturvärdena bedöms i denna terräng därför vara låga. Bild 1 3(5)

4 Vindkraftverk nr 5 kommer att placeras vid befintlig markväg i torr terräng med produktionsskog bestående av blandbestånd med bok, ek, björk och gran i ålder från 15 till 50 år se bild 2 nedan. Natur- och kulturvärdena bedöms i denna terräng därför vara låga. Bild Påverkan på 34. odlingslandskapet Ö. Sallerup, Långaröd m.fl Sökanden hänvisar till vad Ormastorp har anfört i detta avseende i sitt svar som ingivits till kommunen Påverkan på fladdermöss Sökanden hänvisar till vad Ormastorp har anfört i detta avseende i sitt svar som ingivits till kommunen. Därutöver önskar Sökanden meddela att området till stora delar består av produktionsskog, vilket bl.a. visas av ingivet bildmaterial och Tematiskt tillägg för Vindkraft till Översiktsplanen Hörby kommun. Det tematiska tillägget beskriver aktuellt utredningsområde nr 3 på följande vis: Områdena är i huvudsak beväxt med produktionsskog, barr och löv, i varierande åldrar samt större åkermarksområden och annan öppen mark. 4(5)

5 4. Fågelinventering Sökanden och Ormastorp har låtit utföra en rovfågelinventering enligt kommunens ovannämnda meddelande. Inventeringsrapporten bifogas, bilaga 3. Inventeringen har utförts Richard Ottvall, disputerad ekolog och ornitolog med drygt 25 års erfarenhet av inventeringar och forskningsarbete på fåglar i Sverige och utomlands. Ottvall har tidigare tjänstgjort som forskare vid Lunds universitet och driver idag en egen konsultverksamhet. Inventeringsrapporten visar sammanfattningsvis att avstånden från vindkraftverk till de boplatser som har hittats uppfyller Naturvårdsverkets och Sveriges Ornitologiska Förenings rekommendationer för skyddszon kring boplatser av de skyddsvärda rovfågelsarter som förekommer i området. Den genomförda undersökningen visar vidare att det inte kunde påvisas någon förekomst av rovfåglar i allmänhet som går emot gängse rekommendationer vid uppförande av vindkraftverk. 5. Fortsatt handläggning Sökanden hemställer nu att handläggningen av ansökningarna återupptas. Lund som ovan Hans-Anders Odh Bilagor: 1. Koordinater 2. Fotomontage fotopunkt Elestorp 3. Fågelinventering 5(5)

6 SWERF99TM Verk X Y Z SWERF Verk X Y Z

7 Project: Hörby VISUAL - Main result Calculation: L st 3,2M114 hh93m WTG siting WTG type Distance to camera Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub A rated diameter height [kw] [m] [m] [m] 1 New Yes REpower 3.2M ,0 93, New Yes REpower 3.2M ,0 93, New Yes REpower 3.2M ,0 93, New Yes REpower 3.2M ,0 93, New Yes REpower 3.2M ,0 93,0 845 Printed/Page :07 / 1 WindPRO version Sep 2014 Licensed user: Renew Consulting & Construction Åkarevägen 11 A SE Falkenberg RenewWindpro2 / Calculated: :07/ New WTG Scale 1: Camera A FP Elestorp L st Repower3,2m114 hh93m.jpg SWE99TM East North Z Clouds :Partly covered with clouds (4/8) Landscape picture file: x 2048 pixels Eye point ,5 Visibility :Normal FP Elestorp L st Repower3,2m114 hh93m.jpg Target point ,8 Sun :Normal Panorama FOV: 145,0 [deg] Photo dir. 302 Wind dir. :109 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

8 WindPRO version Sep 2014 Project: Hörby Valid Manufact. Type-generator Power, rated Rotor diameter Hub height Distance [kw] [m] [m] [m] 1 New Yes REpower 3.2M ,0 93, New Yes REpower 3.2M ,0 93, New Yes REpower 3.2M ,0 93, New Yes REpower 3.2M ,0 93, New Yes REpower 3.2M ,0 93,0 845 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax , Recommended observation distance: 11 cm Photo exposed: :24:06 Panorama FOV: 145,0 [deg] Pixels: 12288x2048 Eye point: SWE99TM East: North: Wind direction: 109 Direction of photo: 302 Software: WindPRO version Sep 2014 Photo: FP Elestorp L st Repower3,2m114 hh93m.jpg Created by: Renew Consulting & Construction Åkarevägen 11 A SE Falkenberg RenewWindpro2 /

9 Project: Hörby VISUAL - Map Calculation: L st 3,2M114 hh93m Printed/Page :07 / 3 WindPRO version Sep 2014 Licensed user: Renew Consulting & Construction Åkarevägen 11 A SE Falkenberg RenewWindpro2 / Calculated: :07/ m Map: Fastighet, Print scale 1:20 000, Map center SWE99TM East: North: New WTG Camera WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

10 Fågelinventering Ormastorp Hörby kommun Bedömning av rovfågelförekomst Richard Ottvall Richard Ottvall Frostavallsvägen Höör Telefon: Mobil: E-post:

11 Sammanfattning Under 2014 har rovfågelfaunan undersökts inför en eventuell etablering av fem vindkraftverk i närheten av Ormastorp i Hörby kommun. Det inventerade området omfattar i huvudsak skogsmark med inslag av åker- och betesmark. Denna studies upplägg har haft som mål att fastställa häckande rovfåglar av arterna fiskgjuse, röd glada och bivråk inom 1 km från positionerna för de planerade vindkraftverken. Säker häckning har fastställts genom observation av ruvande vuxna fåglar eller årsungar på boplats. Inventeringen genomfördes under 8 dagar mars augusti. Fältstudierna resulterade i en funnen boplats av röd glada ca 1 km från närmaste planerade vindkraftverk samt en boplats av bivråk ca 1,2 km från närmaste planerade vindkraftverk. Fiskgjuse observerades inte alls vid inventeringen och inte heller någon annan rovfågelsart med särskilt skyddsvärde. Avstånden från vindkraftverk till de funna boplatserna uppfyller Naturvårdsverkets och Sveriges Ornitologiska Förenings rekommendationer för skyddszon kring boplatser av de skyddsvärda rovfågelsarter som förekommer i området. Den genomförda undersökningen av rovfågelfaunan i området vid Ormatorp kunde inte påvisa någon förekomst av rovfåglar som går emot gängse rekommendationer vid uppförande av vindkraftverk. Röd glada. Foto: Johan Hammar Utförare Richard Ottvall, disputerad ekolog och ornitolog med drygt 25 års erfarenhet av inventeringar och forskningsarbete på fåglar i Sverige och utomlands. Tidigare hade Richard en tjänst som forskare vid Lunds universitet men driver idag ett eget företag med bl.a. konsultrådgivning i vindkraftärenden. 1

12 Bakgrund Vindkraftetablering innebär en risk att fåglar omkommer genom kollisioner med vindkraftverkets torn eller oftare med rotorbladen. Kollisionsrisken är dock ofta låg där de flesta verk orsakar inga eller ett fåtal dödsfall årligen, men undantag finns. En olämplig placering av vindkraftverk kan medföra hög kollisionsrisk och dödlighet hos fåglar. De största och allvarligaste effekterna av kollisioner kan observeras hos långlivade rovfågelsarter som blir könsmogna sent i livet. Fågelarter som är kraftigt överrepresenterade i studier av kollisioner mellan fåglar och vindkraftverk är havsörn, kungsörn, röd glada, tornfalk och måsfåglar (Rydell m.fl. 2011). Många rovfåglar är utpräglade termikflygare som utnyttjar uppåtgående vindar vid födosök och revirmarkeringar. De födosöker regelbundet i öppen terräng med goda vind och termikförhållanden, dvs. på platser där också vindkraftetableringar ofta är som mest gynnsamma. Även om kollisionsrisken i normalfallet är liten kan vindkraftverk också påverka fåglarna negativt på andra sätt. Störningseffekter och biotopförlust kan vara betydande under vissa omständigheter för en del fågelarter, dock mer sällan för rovfågelarter. Flera studier pekar på att fågelfaunan kan påverkas påtagligt med halveringar av antal häckande par i ett område upp till 500 m radie från vindkraftverk. Smålom och storlom är exempel på fågelarter där störningsrisken kan vara betydelsefull (Rydell m.fl. 2011). Det mest effektiva och rimliga sättet att minimera negativa effekter på fåglar är att undvika att bygga vindkraft på platser där riskerna för kollisioner eller störning bedöms som särskilt stora. Olycksfrekvenser skiljer sig mellan olika miljöer och risken för olyckor är som störst vid våtmarker, kustnära områden, bergsryggar, åsar och höjder (Rydell m.fl. 2011). Produktionsskog i flack terräng och öppet odlingslandskap är ofta lågriskområden med liten påverkan av vindkraft på fågellivet. Vid förekomst av fåglar som är känsliga för påverkan av vindkraft kan det vara nödvändigt att undvika vindkraftverk nära boplatser av t.ex. rovfåglar. Den här studien utgör en riktad inventering av tre arter rovfåglar inom 1 km från placeringen av fem planerade vindkraftverk i Hörby kommun. Inventeringen har haft som mål att fastställa säkert häckande par i det inventerade området. Storleken på området omfattar den vid vindkraftetablering rekommenderade buffertzonen kring boplatser av särskilt skyddsvärda medelstora rovfåglar (Rydell m.fl. 2011, Sveriges Ornitologiska Förening 2013). 2

13 Metodik Från lämpliga observationspunkter spanades under hela perioden efter rovfåglar som uppehöll sig nära en möjlig boplats. I mars april innan lövsprickningen spanades särskilt efter röd glada som under denna period är aktiv nära boet. Vid misstanke om boplats genomsöktes området noggrant efter risbon. Röd glada blir ofta mycket ljudlig när man närmar sig boplatsen. Fiskgjuse spelflyger ofta över boplatsen och kan observeras vid födotransporter till ungar i boet. Bivråken lever mer undanskymt och boplatsen kan vara mycket svår att hitta. Bivråkshanen spelflyger regelbundet i centrala delen av reviret under andra halvan i maj och framåt under häckningssäsongen. Samtliga arters ungar tigger aktivt även när de lämnat boet och kan flyga själva. Ungarnas tiggläten hörs flera hundra meter och kan vara betydelsefulla för att hitta boplatsen. Inventeringen genomfördes under 8 dagar mars augusti i totalt 30 timmar. Obsplatsen i södra delen av området vid Ormastorp med god uppsikt över rovfåglarnas rörelser. Foto: Richard Ottvall 3

14 Inventeringsdagar: 22 mars Sol, halvklart till mulet, svag S vind, +7 grader. 2 april Sol, klart till halvklart, måttlig till frisk SO vind, +7 grader. 4 maj Sol, klart till halvklart, svag till måttlig NV vind, +13 grader. 22 maj , Sol, klart, måttlig O, +21 grader. 29 maj Sol, halvklart, måttlig NO vind, +16 grader. 2 juni Sol, halvklart, måttlig V vind, +18 grader. 18 juli Sol, klart, lugnt, +22 grader. 8 augusti Sol, klart, lugnt, +18 grader. Resultat av inventeringen Det inventerade området omfattar främst skogsmark med inslag av betes- och åkermark. Området är relativt stort, men bra observationsbetingelser fanns i den södra delen av området med god uppsyn över området. De mer perifera delarna täcktes till stor del från det befintliga vägnätet. Röda glador observerades oftast på jordbruksmarken utanför det inventerade området och sågs endast tillfälligt i de mer centrala delarna av inventeringsområdet vid födosök. Några revir av arten fanns i närheten men det var endast ett revir som tydligt berörde området. En boplats hittades ca 1 km sydost om två av de planerade vindkraftverken. Flera bivråkar noterades inom området, dels ett par vars bo påträffades ca 1,2 km sydväst om två av de planerade vindkraftverken, dels en hane som spelflög några hundra meter från parets boplats den 2/6. Samma hane sågs senare samma dag spelflyga 1 km söderut. Det är inte ovanligt att bivråkar från olika revir observeras i varandras närhet utan att det uppstår interaktioner. Därutöver observerades varken fiskgjuse eller någon annan rovfågelsart med särskilt skyddsvärde vid inventeringarna. 4

15 Skyddszoner för boplatser av särskilt skyddsvärda rovfåglar Röd glada och bivråk är båda upptagna på EU:s Fågelskyddsdirektiv bilaga 1. Beståndet av röd glada har dock genomgått en kraftig återhämtning i södra Sverige (Ottosson m.fl. 2012) och som en följd av detta är den inte längre nationellt rödlistad även om den fortfarande är upptagen på den internationella rödlistan. I Naturvårdsverkets syntesrapport från 2011 rekommenderas vid vindkraftsetablering en skyddszon av minst 1 km kring boplatser av dessa båda rovfågelsarter (Rydell m.fl. 2011). Storleken på denna skyddszon har ingen vetenskaplig förankring utan baseras på en rekommendation enligt försiktighetsprincipen från Sveriges Ornitologiska Förening. I en uppdaterad vindkraftspolicy från samma förening rekommenderas för röd glada en skyddszon av minst 1 km kring platser med större antal bon och i områden med koncentrationer av arten (Sveriges Ornitologiska Förening 2013). I det inventerade området vid Ormastorp förekommer varken någon koncentration av arten eller ett större antal bon. En viss kollisionsrisk för rovfåglar finns nästan alltid vid vindkraftsetablering. Den genomförda undersökningen av rovfågelfaunan i området vid Ormastorp kunde emellertid inte påvisa någon förekomst av rovfåglar som går emot gängse rekommendationer vid uppförande av vindkraftverk. Bivråksbo i gran till höger om orange pil. Boet hittades efter observationer av det häckande parets rörelser i området och tiggläten från en flygg unge. 5

16 Området öster om Ormastorp med placeringen av de fem vindkraftverken. Observationspunkt som användes i studien för överblick av området är markerad med svart cirkel, boplats för röd glada med blå fylld cirkel samt boplats för bivråk med vinröd fylld cirkel. De större blå ofyllda cirklarna markerar de områden där en bivråkshane sågs spelflyga den 2 juni Denna hane bedömdes inte häcka i området och boplatsen tillhörde en annan hane. 6

17 Referenser Ottosson U. m.fl Fåglarna i Sverige antal och förekomst. Sveriges Ornitologiska Förening. Halmstad. Rydell, J., Engström, H., Hedenström, A., Kyed Larsen, J., Pettersson, J. & Green, M Vindkraftens påverkan på fladdermöss och fåglar: En Syntesrapport. Rapport Naturvårdsverket. Sveriges Ornitologiska Förening Uppdaterad version av föreningens vindkraftpolicy daterad hösten 2013: 7

DOM 2012-07-04 Stockholm

DOM 2012-07-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 2012-07-04 Stockholm Mål nr M 8344-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

Furuby Vindbrukspark. Samrådsunderlag. Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Växjö kommun

Furuby Vindbrukspark. Samrådsunderlag. Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Växjö kommun Furuby Vindbrukspark Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Växjö kommun Bilaga 5 - Fågel- och naturvärdesinventering 2011 12 Februari 2015 Samrådsunderlag Inventering och bedömning av

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

Påverkansunderlag Stora Alvaret (SE0330176)

Påverkansunderlag Stora Alvaret (SE0330176) 2011-10-03 Påverkansunderlag Stora Alvaret (SE0330176) Sekretess: Detta dokument saknar information som faller under offentlighets- och sekretesslagens (2009:400) 20 kapitel, 1. Bakgrund Om en verksamhet

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PROJEKT SÄTTRAVALLEN STEFAN LARSSON

SAMRÅDSHANDLING PROJEKT SÄTTRAVALLEN STEFAN LARSSON SAMRÅDSHANDLING PROJEKT SÄTTRAVALLEN STEFAN LARSSON Figur 1. Översiktskarta som visar projekteringsområdets placering Samrådshandling Sättravallen, reviderad version 3 SAMRÅDSHANDLING Projekt Sättravallen

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindkraftpark Ödmården samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindkraftpark Ödmården samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2013-03-20 1(10) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

DOM 2014-08-27 Stockholm

DOM 2014-08-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2014-08-27 Stockholm Mål nr M 9473-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se bilaga A Målnr SVEA HOVRÄTT DOM Mark- och miljööverdomstolen 2014-08-27 M 9473-13 060201 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se bilaga

Läs mer

Till: Sätila 2011-01-04. Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Plan- och byggnämnden Miljönämnden samtliga i Marks kommun

Till: Sätila 2011-01-04. Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Plan- och byggnämnden Miljönämnden samtliga i Marks kommun Till: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Plan- och byggnämnden Miljönämnden samtliga i Marks kommun Sätila 2011-01-04 Ang. remiss från Länsstyrelsen i Västra Götalands län avseende ansökt vindkraftsexploatering

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET

SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET DECEMBER 2011 INNEHÅLL Inledning 3 Samråd 3 Projektbeskrivning 5 Projektets relation till planer och mål 7 Miljökonsekvenser 7 Ljud 8 Skuggor 8 Ljus 10 Säkerhet 10

Läs mer

Vindkraft i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2008

Vindkraft i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2008 Tillägg till Översiktsplan 2007 för Örnsköldsviks kommun Vindkraft i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2008 2 VINDKRAFT I ÖRNSKÖLDSVIK Tillägg till Översiktsplan 2007 för Örnsköldsviks

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Länsstyrelsen i Västernorrland Miljöprövningsdelegationen 871 86 HÄRNÖSAND 2015-06-26 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner,

Läs mer

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VÄVRA BERG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 LINDA ANDERSSON, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

Miljöanmälan enl. MB. Hylletofta Vindkraftspark

Miljöanmälan enl. MB. Hylletofta Vindkraftspark Miljöanmälan enl. MB Hylletofta Vindkraftspark Juni 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Ärende... 4 Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering Översiktskarta... 6 Vindresurser...

Läs mer

VINDKRAFT I KRAMFORS Tematiskt tillägg till översiktsplan för Kramfors kommun. Kraften finns i vinden Foto: bildarkivet.se

VINDKRAFT I KRAMFORS Tematiskt tillägg till översiktsplan för Kramfors kommun. Kraften finns i vinden Foto: bildarkivet.se VINDKRAFT I KRAMFORS Tematiskt tillägg till översiktsplan för Kramfors kommun Kraften finns i vinden Foto: bildarkivet.se Beställare: Kramfors kommun Projektledare: Ulf Breitholtz Konsult: Sweco Uppdragsledare:

Läs mer

Vindkraftsplan Tematiskt tillägg till översiktsplanen Ulricehamns kommun

Vindkraftsplan Tematiskt tillägg till översiktsplanen Ulricehamns kommun Vindkraftsplan Tematiskt tillägg till översiktsplanen Ulricehamns kommun ANTAGANDEHANDLING Upprättat 2010-11-19 Rev. 2011-20-25, 2012-06-18, 2013-03-01 och 2013-06-27 Medverkan Vindkraftsplan för Ulricehamns

Läs mer

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN HOFORS KOMMUN 2010

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN HOFORS KOMMUN 2010 TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN HOFORS KOMMUN 2010 VINDKRAFT HOFORS KOMMUN PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING 2013-05-02 Bilden på framsidan visar de fyra vindkraftverk som uppförts vid Kaptensberget,

Läs mer

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Datum Diarienummer 2013-01-09 Dnr PLAN 2010/4 Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Oxelösund, januari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Vindkraftsplan Ydre kommun

Vindkraftsplan Ydre kommun Vindkraftsplan Ydre kommun Samrådshandling Februari 2011 1 Förord Ydre kommun har upprättat ett förslag till vindkraftsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog 2009-12-07 beslutet att ansöka om stöd till

Läs mer

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Vindkraft i Svalövs kommun Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Utställningshandling 2013 Sammanfattning Svalövs kommun har med detta tematiska tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft pekat ut

Läs mer

Miljökonsekvenser Vindkraftprojekt Nordeåsen

Miljökonsekvenser Vindkraftprojekt Nordeåsen Miljökonsekvenser Vindkraftprojekt Nordeåsen Martin Lidvall Elisabet Persson 2011-10-27 1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 2 ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING... 4 3 BAKGRUND OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING... 5 3.1

Läs mer

JÄRVSJÖKULLARNA, ÅSELE SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PLANERAD UTÖKNING AV VINDKRAFTANLÄGGNING

JÄRVSJÖKULLARNA, ÅSELE SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PLANERAD UTÖKNING AV VINDKRAFTANLÄGGNING Åsele Vindkraft AB Järvsjökullarna Samråd den 16 maj 2015 JÄRVSJÖKULLARNA, ÅSELE SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PLANERAD UTÖKNING AV VINDKRAFTANLÄGGNING Underlag för samråd enligt 6 kap Miljöbalken för planerad utökning

Läs mer

Foto. Kristian Baurne, Nordex Sverige AB. Vindkra park Östavall. Samrådsunderlag

Foto. Kristian Baurne, Nordex Sverige AB. Vindkra park Östavall. Samrådsunderlag Foto. Kristian Baurne, Nordex Sverige AB Vindkra park Östavall Samrådsunderlag SAMRÅDSUNDERLAG VINDKRAFTPARK ÖSTAVALL FÖRFATTARE Kris an Baurne FRAMSIDA Östavall. Foto: Kris an Baurne ANSVARIG UTGIVARE

Läs mer

Vindkraftsplan för Vimmerby kommun

Vindkraftsplan för Vimmerby kommun Vindkraftsplan för Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 258 INNEHÅLL sida Förord 1 Innehåll 2 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund 3 1.2 Fördjupning av Översiktsplanen 3 1.3 Syfte och omfattning

Läs mer

Vindkraft. Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 3: MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. Dnr: 2010-2965 2014-04-11 Vunnit laga kraft 2014-06-17

Vindkraft. Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 3: MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. Dnr: 2010-2965 2014-04-11 Vunnit laga kraft 2014-06-17 Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 3: MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Dnr: 2010-2965 2014-04-11 Vunnit laga kraft 2014-06-17 Skellefteå kommun 931 85 Skellefteå 0910-73 50 00 kundtjanst@skelleftea.se

Läs mer

Mullsjö kommun, Jönköpings län... 93. 39 Yttrande till Mark- och miljödomstolen i mål M 2231-13 gällande ansökan till

Mullsjö kommun, Jönköpings län... 93. 39 Yttrande till Mark- och miljödomstolen i mål M 2231-13 gällande ansökan till 37 Anmälan om miljöfarlig verksamhet, Vindkraft Äskhult 1:6, Habo kommun... 65 38 Yttrande till Mark- och miljödomstolen i mål M 2131-13 gällande ansökan från Mullsjö Energi AB till bortledande av grundvatten

Läs mer

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29 Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft 2010-09-29 Ansvarig för för framtagandet av det Tematiska tillägget till översiktsplanen gällande vindkraft är Peter Persson, Torsås kommun. Medverkande

Läs mer

Till Länsstyrelsen i Skåne län

Till Länsstyrelsen i Skåne län Till Länsstyrelsen i Skåne län via Hörby kommun Överklagande av Miljönämndens i Hörby kommun beslut 2014-12-16 123 om vindkraftverksetablering på Sallerup 5:10 Jan 2015 Till Länsstyrelsen i Skåne län via

Läs mer

2012-06-07 VINDKRAFT KAJSBERGET

2012-06-07 VINDKRAFT KAJSBERGET 2012-06-07 VINDKRAFT KAJSBERGET Underlag för samråd med allmänheten och särskilt berörda inför uppförande av vindkraftpark Kajsberget i Vansbro kommun, Dalarnas län Beställare: Bergvik Skog AB Konsult:

Läs mer

sjöar Innehållsförteckning Fåglar på fågelskär i stora Version 1:0, 2011-12-07 Författare: Thomas Landgren & Thomas Pettersson

sjöar Innehållsförteckning Fåglar på fågelskär i stora Version 1:0, 2011-12-07 Författare: Thomas Landgren & Thomas Pettersson Programområde: Landskap (överförts från programområde Sötvatten, 1 juli 2011) : Fåglar på fågelskär i stora sjöar Författare: Thomas Landgren & Thomas Pettersson Innehållsförteckning Bakgrund och syfte

Läs mer