Fokus på arbetsmiljö & säkerhet för GY2011. Lärarhandledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fokus på arbetsmiljö & säkerhet för GY2011. Lärarhandledning"

Transkript

1 1 (10) Här är uppgifter för eleverna att arbeta vidare med efter att ha läst reportaget. Syftet är att ämnesplanernas mål för arbetsmiljö och säkerhet ska täckas in av dessa. Uppgifterna är indelade enligt: Diskutera Gruppdiskussionsuppgifter för hela klassen eller mindre grupper. Viss faktaundersökning kan vara nödvändig för att ta reda på mer. Resultatet presenteras med fördel muntligen, men skriftlig sammanställning fungerar också. För vissa uppgifter finns rätt och fel svar, men inte för andra. I dessa fall Fokus på arbetsmiljö & säkerhet gör läraren är en ett bedömning. läro- Tidsåtgången är beräknad till minuter per diskussionsfråga eller uppgift. medel för gymnasieskolans yrkesinriktade pro- Lägg till ytterligare tid om minuter för sammanställning och redovisning. gram. Materialet består av Uppgift faktaboken Innefattar och en flera steg som att ta reda på fakta, att planera, att genomföra samt sammanställa och presentera uppgiften. Skriftligt eller webbplats med fördjupningsuppgifter muntligt. Kan genomföras framarbetade enskilt eller i grupp. Inget facit finns. Bedömning görs av läraren. Beräknad tidsåtgång kan variera mellan 1 2 lektionstimmar beroende på hur omfattande man väljer att göra den. Ta reda på Enklare uppgifter och frågor som kan genomföras enskilt eller i grupp. Svaren kan redovisas skriftligen eller muntligen. De flesta frågorna kan också användas som underlag för att skapa testfrågor. Facit finns. Tidsåtgången är beräknad till minuter per fråga eller uppgift. Referensmaterial I huvudsak använder eleverna faktaboken, samt internetsajter för att hitta svar på frågorna. Aktuella sajter är: Arbetsmiljöverkets hemsida. Innehåller bland annat lagar, regler, författningar, samt en temasida för Bygg. Arbetsmiljöupplysningen är en sajt för nybörjare på arbetsmiljö. Där finns bland annat sökordsregister från arbetsmiljötermer från A-Ö samt branschsidor. På Prevents hemsida finns faktainformation om olika ämnesområden och om arbetsmiljöarbete, samt gratis material att ladda ned. Exempelvis checklistor eller webbutbildningar. Ytterligare tips på användbara sajter: AMP-Guiden är ett verktyg och hjälpmedel för att ta ISBN 13: fram arbetsmiljöplaner enligt AFS 1999:3 med tillägg 2008:16 - Byggnads- och anläggningsarbete. På Svenska Byggnadsarbetareförbundets hemsida finns senaste nytt från branschen samt branschfakta. På byggföretagens bransch- och arbetsgivarorganistaion finns bland annat presentations- och utbildningsdmaterial om hälsa och motionsövningar att ladda ned.

2 2 (10) 1. Roller i arbetsmiljöarbetet Tänk dig att det var du som är anställd på bygget och att du sett att det saknas skyddsräcke. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet Vad kan är skyddsombudet ett läromedel för gymnasieskolans yrkesinriktade pro- göra? (Skyddsombudets ansvar) Svar: En anställd som ser en risk eller ett tillbud har skyldighet att rapportera det till sin chef. Lyssnar inte chefen, får man gå till skyddsombudet. Alla anställda har också skyldighet att använda den skyddsanordning som finns. gram. Materialet består av faktaboken och en Detta gäller även arbetsledare och chefer. webbplats med fördjupningsuppgifter Arbetgivaren/Byggherren framarbetade ansvarar för att se till så att det finns skyddsanordningar samt att de används. Platschefen eller chefen, som har fått uppgiften delegerat till sig, är den som i praktiken ska se till att det finns skyddsanordningar och att de används av alla anställda. Vad kan du göra som anställd för att se till så att skyddsräcket kommer på plats? (Ditt ansvar som anställd) (Ditt ansvar som anställd) Vad kan arbetsgivaren göra? (Arbetsgivarens/Byggherrens ansvar) Vad kan platschefen göra? (Chefens ansvar) Skyddsombudet ska vaka över att arbetsgivaren ser till så att det finns skyddsanordningar samt att de används. Skyddsombudet ska också vara med och informera om risker på arbetsplatsen till alla anställda. Underlag: Boken Fokus på arbetsmiljö och säkerhet, kapitlet Lagar och regler på arbetsplatsen. B. Ta reda på Byggherren har samordningsansvar för arbetsmiljö på en byggarbetsplats. Vad innebär det? Svar: I samordningsansvaret ingår bland annat att se till att det finns en lämplig organisation som i samverkan kan hantera arbetsmiljöfrågor, klargöra vem som har ansvaret för speciella skyddsanordningar, övervaka att allmänna skyddsanordningar anskaffas och underhålls. Byggherren ska också utse en byggarbetsmiljösamordnare för planering och ISBN 13: projektering av arbetet (BAS-P), och en för utförande av arbetet (BAS-U). Byggherren kan utse sig själv eller någon annan till denna roll, men har oavsett om någon annan person utses, kvar sitt arbetsmiljöansvar. Underlag: Boken, avsnittet Roller i arbetsmiljöarbetet, och

3 3 (10) Fokus på arbetsmiljö & Hade säkerhet du däremot ett läromedel för gymnasieskolans yrkesinriktade pro- varit inhyrd personal, har inhyraren (i det här fallet byggherren) samma ansvar för dig som för resten av sin personal. Underlag: gram. Materialet består av faktaboken och en webbplats med fördjupningsuppgifter D. Ta reda på framarbetade för samtliga nationella Arbetsmiljöverket yrkesinriktade påpekar Vad händer om arbetsgivaren inte tar ansvar för arbetsmiljön, och om det? C. Ta reda på Om du arbetar åt ett entreprenadföretag på en byggarbetsplats, vem har arbetsmiljöansvar för dig? Byggherren på arbetsplatsen eller din arbetsgivare på entreprenadföretaget? Svar: Arbetsgivaren för entreprenadföretaget har kvar hela arbetsmiljöansvaret för sin personal. Reglerna för samordningsansvar gäller. Byggherren har automatiskt samordningsansvaret om de inte avtalar om att lämna över det till någon av entreprenörerna. I samordningsansvaret ingår bland annat att se till att det finns en lämplig organisation som i samverkan kan hantera arbetsmiljöfrågpor, klargöra vem som har ansvaret för speciella skyddsanordningar, övervaka att allmänna skyddsanordningar anskaffas och underhålls. Svar: Arbetsmiljöverkets uppgift är att kontrollera att arbetsgivaren följer de lagar och regler som finns på arbetsmiljöområdet. Kontrollen sker oftast genom en inspektion på arbetsplatsen. Om inspektören hittar några brister skickas ett inspektionsmeddelande till arbetsgivaren. Där uppmanas arbetsgivaren att först berätta hur bristerna ska rättas till och sedan redovisa hur man har gått tillväga. Om bristerna inte åtgärdas kan Arbetsmiljöverket förbjuda den del av verksamheten som är farlig. Förbudet gäller tills arbetsgivaren följt kraven som ställts för att göra arbetsplatsen säker. Den som bryter mot förbudet kan straffas. Underlag: E. Ta reda på Vad är ett regionalt skyddsombud? Har de fått mer eller mindre att göra inom byggbranschen? Svar: Regionala skyddsombuds huvudsakliga uppgift är att arbeta med de mindre arbetsplatserna som inte har någon egen skyddsorganisation. Med den situation som alltjämt råder inom branschen, med fler mindre arbetsplatser och ISBN 13: allt kortare byggtider, har stressen tilltagit och olycksfallen och tillbuden blivit fler. Detta har i sin tur inneburit att de regionala skyddsombudens verksamhet ökat. Underlag: samt boken, avsnittet Roller i arbetsmiljöarbetet.

4 4 (10) F. Ta reda på Har skyddsombud rätt till utbildning? Är skyddsombudet till för alla på arbetsplatsen även för dem som jobbar tillfälligt eller är inhyrda från bemanningsföretag? Svar: Skyddsombud har rätt till utbildning i arbetsmiljöfrågor. Underlag: avsnittet Roller i arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet företräder inte tillfälligt inhyrda eller inhyrda från bemanningsföretag. Däremot kan skyddsombudet vända sig till sin arbetsgivare om han eller hon upptäcker behov av åtgärder för att uppnå en god arbetsmiljö. Det kan till exempel vara om en inhyrd person från bemanningsföretag inte följer säkerhetsrutiner. Underlag: Fokus på arbetsmiljö & säkerhet är ett läromedel för gymnasieskolans yrkesinriktade program. Materialet består av I reportaget faktaboken talar och man en om att skyddsombudet inte ska vara samma person som G. Diskutera lagbasen. Diskutera skälen för detta. Finns det några bestämmelser om detta? webbplats med fördjupningsuppgifter framarbetade för samtliga nationella men de yrkesinriktade prioriterar kanske olika. Därför kan det vara praktiskt att det är två Svar: Nej, inga bestämmelser finns. Båda är förtroendevalda av de anställda, olika personer. 2. Lagar och avtal AFS 1994:53 Enkla tryckkärl (Se AFS 1993:41) AFS 2001:04 Gasflaskor ISBN 13: AFS 2005:18 Härdplaster AFS 2000:04 Kemiska arbetsmiljörisker Föreskrifter behandlar särskilda risker i arbetsmiljön. I föreskrifterna finns till exempel bestämmelser för hur maskiner och verktyg ska vara utformade samt användas för att minska riskerna. Vilka föreskrifter styr arbetet på byggarbetsplatser? Svar: AFS 2006:04 Användning av arbetsutrustning AFS 2006:05 Användning av truckar AFS 2004:06 Användning av traktorer AFS 2010:01 Berg- och gruvarbete AFS 1984:02 Bultpistoler AFS 1984:03 Spikpistoler AFS 2007:01 Sprängarbete AFS 2005:15 Vibrationer Notering; Angränsande lagstiftning är Byggnadslagstiftningen Underlag: - Byggpaket utökat.

5 5 (10) B. Ta reda på I reportaget beskrivs en pärm med en arbetsmiljöplan. Vad ska finnas med i en sådan? Vem ska göra arbetsmiljöplanen? Svar: Arbetsmiljöplanen ska innehålla: A. De regler som ska tillämpas på byggarbetsplatsen. B. En beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet - schaktningsarbete är ett läro- med risk för ras, - arbete med vissa kemiska eller biologiska ämnen, medel för gymnasieskolans yrkesinriktade program. Materialet består av faktaboken och en - arbete i närheten av högspänningsledningar, - arbete som medför risk för drunkning, webbplats med fördjupningsuppgifter - arbete i brunnar fram- och tunnlar, arbetade för samtliga nationella - arbete yrkesinriktade vid vilket sprängämnen används, - arbete med montering av tunga byggelement, - arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik samt C. Risker som finns på arbetsplatsen och åtgärder för dessa ska beskrivas i arbetsmiljöplanen. En egen riskbedömning ska också göras. Några exempel på riskfyllt arbete ges i AFS 2008:16 - arbete med risk för fall, - rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen. Underlag: AFS 2008:16 och temasidorna. Byggarbetsmiljösamordnaren som utsetts för planering och projektering, BAS- P, ska upprätta arbetsmiljöplanen. Byggarbetsmiljösamordnaren som utsetts för utförandet, BAS-U, ska genomföra anpassningar av arbetsmiljöplanen allteftersom arbetet fortskrider. Underlag: och temasidorna om bygg samt AFS 1999:3 Byggnads och anläggningsarbete. C. Ta reda på Får du jobba hur länge som helst? Har du rätt till paus eller rast? Kan du lämna jobbet för att t ex röka eller göra något annat? ISBN 13: Svar: Utdrag ur arbetstidslagen: För myndiga gäller i Sverige 40-timmars arbetsvecka. Viss personal, till exempel inom Räddningstjänsten eller vården, kan undantas. Man har rätt till rast, och får inte arbeta mer än fem timmar i sträck utan rast. Med rast menas att man har rätt att lämna arbetet. Vill du röka så går det med andra ord bra. Arbetsgivaren skall ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs utöver rasterna. Om arbetsförhållandena kräver det, får i stället särskilda arbetspauser läggas ut. Arbetsgivaren skall i så fall på förhand ange arbetspausernas längd och förläggning så noga som omständigheterna medger.

6 6 (10) Fokus på arbetsmiljö & säkerhet Underlag: är ett läro-, arbetsmiljölagen (AML) kapitel 5 samt AFS 1996:1. medel för gymnasieskolans yrkesinriktade program. Materialet består av faktaboken och en webbplats med fördjupningsuppgifter framarbetade Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM? Vad i reportaget är en del av det? Pauser räknas in i arbetstiden. Underlag: Arbetstidslagen via samt D. Ta reda på Finns det särskilda bestämmelser för minderåriga generellt, samt för minderåriga på en byggarbetsplats? Förslag på tillvägagångssätt: Välj ut ett område att undersöka ISBN 13: Ta reda på vilka vad som gäller genom att söka information i faktaboken och i regelverket på Svar: I arbetsmiljölagen kap 5 finns särskilda regler om arbetstider samt arbetsuppgifter för minderåriga. Dessa ser olika ut beroende på ålder. Minderåriga får inte utföra arbeten som anses som alltför riskfyllda. Vissa av dessa arbetsuppgifter är arbeten som kan utföras på en byggarbetsplats. Rivning är ett sådant exempel. 3. Systematiskt arbetsmiljöarbete Svar: Att gå skyddsrond och upptäcka risker, samt åtgärda och följa upp är grundstommen i det systematiska arbetsmiljöarbetet. I reportaget går man skyddsrond minst varannan vecka. Exempel på åtgärder är den utbildning i första hjälpen alla fick gå, eller att sätta skyddsknoppar på armeringsjärnen. Underlag: Boken, avsnittet Systematiskt arbetsmiljöarbete, samt eller B. Uppgift På byggarbetsplatsen använder de en checklista för att undersöka miljön vid en skyddsrond. Gå en skyddsrond på skolan. Välj ut ett avgränsat område att undersöka, ex vis trivsel, buller, brand och andra nödsituationer eller skyddsutrustning. Använd gärna någon av checklistorna på att utgå från. Tips: på finns en bullerapp som kan användas för att mäta ljudnivån. Ladda ned en checklista från och ta ut det område du/ni valt att undersöka. Genomför undersökningen och fyll i alla fält. Riktlinjer för bedömning: Vet eleverna vad som gäller? Har de tagit reda på vad det står i boken eller aktuell föreskrift? Har de upptäckt relevanta

7 7 (10) förbättringsåtgärder, föreslagit relevant åtgärd etc? Har de fyllt i alla fält i checklistan som krävs för att den ska fungera som en handlingsplan? Underlag: Boken samt och. 4. Risker Vilka risker beskrivs i reportaget? Gör en sammanställning och ta reda på om dessa är typiska för branschen. Kan du komma på andra risker på en byggarbetsplats? Svar: Några exempel på risker som beskrivs i reportaget är skräp, höga höjder, Fokus på arbetsmiljö & isiga säkerhet trappor, är verktyg ett läromedel för gymnasieskolans damm, yrkesinriktade kyla, vibrationer. pro- Om man vill lyfta fram den psykosociala arbetsmiljön som tappas, armeringsjärnen som sticker upp, trappan utan skyddsräcke, bygghissen som står lite snett, obekväma arbetsställningar, skulle en risk kunna vara stress eller kränkande särbehandling som kan uppstå gram. Materialet består av för faktaboken en ensam tjej och på en en mansdominerad arbetsplats. webbplats med fördjupningsuppgifter Dessa är typiska framarbetade för en byggarbetsplats. Fler risker beskrivs bland annat i föreskrifterna om asbest, kemikalier, ställningar etc. Underlag: B. Ta reda på Vilka risker kan du själv påverka som anställd och hur? Svar: Några exempel är att lyfta rätt, använda personlig skyddsutrustning, lyfthjälpmedel och egonomiska maskiner. Växla arbetsställningar, följa säkerhetsföreskrifterna och rapportera tillbud. Vara medveten om sin egen hälsa samt bidra till den allmänna trivseln. Underlag: Boken, kapitlet Hälsa ditt eget ansvar samt avsnittet Belastning och ergonomi. 5. Klimat När är det för kallt för att jobba? Eller för varmt? Finns några regler? Svar: Ingen särskild temperatur finns. Arbetsmiljölagen, 2 kap, 4, anger att de arbetshygieniska förhållandena när det gäller luft, ljud, ljus, vibrationer ISBN 13: och liknande ska vara tillfredsställande. Bedömningar görs i första hand av arbetsgivare och arbetstagare gemensamt. Vid oenighet kan tillämpningen överlämnas till Arbetsmiljöverket i det aktuella distriktet. Underlag: Boken, avsnittet Klimat samt om temperatur och klimat och arbetsmiljölagen.

8 8 (10) 6. Personlig skyddsutrustning Vad är skillnaden mellan arbetskläder och pesronliga skyddskläder? Vilken typ av personliga skyddskläder och utrustning är nödvändiga på en byggarbetsplats? Vilka kläder brukar arbetsgivaren på en byggarbetsplats stå för? Svar: Personliga skyddskläder måste användas i arbeten där det inte är möjligt att minska eller ta bort riskerna. Arbetsgivaren är skyldig att se till att personlig skyddsutrustning finns, och den anställde har skyldighet att använda den, enligt Fokus på arbetsmiljö & säkerhet lag. För arbetskläder är ett läro- finns inga sådana krav och skyldigheter. Några exempel på skyddskläder och utrustning på byggarbetsplatsen är: medel för gymnasieskolans yrkesinriktade program. Materialet består av för. faktaboken och hörselskydd, hjälmar, handskar, skyddsskor som också arbetsgivaren brukar stå en Underlag: Boken avsnittet Personlig skyddsutrustning. webbplats med fördjupningsuppgifter framarbetade för samtliga nationella B. Diskutera yrkesinriktade Kan man vara klädd hur som helst på ett arbete? Hur är det med niqab, burka eller turban kan man ha det i alla yrken? Eller kortbyxor? Svar: Som anställd är du skyldig att använda den skyddsutrustning som krävs för att minska riskerna med det arbete som ska utföras. Ska du till exempel svetsa något kan du inte göra det klädd i kortbyxor. 7. Må bra på jobbet Diskutera också vad arbetsledningen kan göra, dvs. arbetsgivaren och chefen eller arbetsledaren? ISBN 13: Underlag: Boken, avsnittet Må bra på jobbet. A. Diskutera Byggbranschen är en mansdominerad arbetsplats. I reportaget säger praktikanten Sofia att hon känner sig positivt överraskad över det mottagande hon har fått. Diskutera med varandra vad kan ni som arbetskamrater skulle kunna göra för att underlätta för en ensam tjej på ett bygge. B. Diskutera vidare Vad är det som gör att man trivs på en arbetsplats oavsett om man är kill eller tjej, ung eller gammal? Hur beter vi oss mot varandra? Hur uttrycker vi oss? Är vi stressade? Hur är det med mobiltelefoner? Är det till exempel okej att alltid svara i mobiltelefonen när det ringer?

9 9 (10) äta på regelbunda tider för att minska toppar och dalar i blodsockerkurvan Fokus på arbetsmiljö & säkerhet samt komplettera är läro- med mellanmål, frukt och grönt. ta regelbundna pauser. medel för gymnasieskolans yrkesinriktade program. Materialet består av faktaboken och Underlag finns i boken samt på en Underlag finns bland annat i boken i avsnitten Röster om arbetsmiljö och Må bra på jobbet. 8. Hälsa ditt eget ansvar eller fundera på En förutsättning att må bra på arbetsplatsen handlar också om hur du mår det vill säga din personliga hälsa. Vad är viktigt för dig för att du ska må bra? Några exempel på vad som är viktigt att tänka på är att: träna fysiskt för att jämna ut belast ningen på musklerna 9. Tillbudsrapportering webbplats med fördjupningsuppgifter framarbetade I inledningen beskrivs en händelse med ett betongrör som kunde ha slutat illa om inte turen varit framme. Men skyddsombudet skrev en rapport. Till vem? Varför då? Hur används denna rapportering? Svar: För att det var ett allvarligt tillbud. Tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska rapporteras till Arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren är den som ska rapportera, se AMF 2. På arbetsplatser är rapporteringen ett viktigt underlag för att minska riskerna. Även mindre tillbud kan tillsammans med andra tillbud på sikt leda till olycka. Underlag: Boken, avsnittet Arbetssjukdomar och olycksfall samt i arbetsmiljölagen 2 som finns på Olyckor och arbetsskador De vanligaste anmälda arbetsolyckorna är de som orsakas av lyft eller fallolyckor på halt underlag. ISBN 13: Hur kan man förebygga belastningsskador och fallolyckor? Svar: Genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljön och genomföra regelbundna skyddsronder så att risker upptäcks och kan åtgärdas. Belastningsskador kan förebyggas, till exempel, genom att man lär sig att lyfta rätt, använder hjälpmedel för att minska belastningen, varierar arbetsställningen samt minskar stressen. För att förebygga fallolyckor kan man till exempel använda skyddsräcken, arbetsplattformar, arbetskorgar eller ställningar. Sådana skyddsanordningar

10 10 (10) behövs i allmänhet när nivåskillnaden är två meter eller mer. När det inte går att använda räcken, arbetsplattformar, arbetskorgar eller ställningar ska personlig fallskyddsutrustning användas. Fler förslag finns på Underlag: Boken, avsnittet Systematiskt arbetsmiljöarbete samt temasidor Bygg- och anläggning. Extra på nätet Facebook Ta reda på Vad finns om arbetsmiljö på Facebook? Svar: Arbetsmiljöverket och Prevent har grupper där om arbetsmiljö. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet På Arbetsmiljöverkets är ett läro-sidmedel för gymnasieskolans yrkesinriktade på Facebook kan man till exempel ställa frågor om olika saker. program. Materialet består av Webbutbildning faktaboken och en Uppgift webbplats med fördjupningsuppgifter framarbetade På arbetsmiljöverkets hemsida finns en grundläggande webbutbildning för byggbranschen. Den består av en fakta- och övningsdel samt ett avslutande kunskapstest. Filmklipp på Youtube Diskutera Titta på filmklippet om Säkert underhåll. Gå in på och sök på Säkert underhåll. Filmen är 4 minuter lång. Vilka maskiner finns det på en byggarbetsplats? Vad bör man tänka på när det gäller säkerhet och underhåll av dessa? ISBN 13:

Fall och farliga grepp vanliga på bygget

Fall och farliga grepp vanliga på bygget Fokus på arbetsmiljö & säkerhet är ett läromedel för gymnasieskolans yrkesinriktade program. Materialet består av faktaboken och en Ett bygge förändras hela tiden. Därför går man skyddsrond ofta, var eller

Läs mer

Fall och farliga grepp vanliga på bygget

Fall och farliga grepp vanliga på bygget Zebastian Engberg går i gymnasiet och är ute och praktiserar varannan månad. Han vill ha ett rörligt jobb: Att sitta vid en dator hela dagarna är inte mitt stuk, säger han. Ett bygge förändras hela tiden.

Läs mer

Fokus på arbetsmiljö & säkerhet för GY2011. Lärarhandledning

Fokus på arbetsmiljö & säkerhet för GY2011. Lärarhandledning 1 (5) Diskutera Gruppdiskussionsuppgifter för hela klassen eller mindre grupper. Viss faktaundersökning kan vara nödvändig för att ta reda på mer. Resultatet Fokus på arbetsmiljö & säkerhet presenteras

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

Trivsamt för boende farligt för anställd. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete pågår hela tiden.

Trivsamt för boende farligt för anställd. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete pågår hela tiden. Yvonne Hjelte tar gärna fram gitarren när det finns tid. Här spelar hon för Ann-Marie Hanning i hennes lägenhet i äldreboendet. Trivsamt för boende farligt för anställd Ljusa, fräscha lokaler. Breda dörrar,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Vanligt vatten är det värsta. En frisersalong. kanske kan liknas vid en kemifabrik. Giftiga kemikalier, ensidiga rörelser och

Vanligt vatten är det värsta. En frisersalong. kanske kan liknas vid en kemifabrik. Giftiga kemikalier, ensidiga rörelser och En frisersalong kanske kan liknas vid en kemifabrik. Giftiga kemikalier, ensidiga rörelser och vanligt vatten. Det finns en hel del risker med att arbeta som frisör. I modebranschen är det inte alltid

Läs mer

Trygga larm och trötta ben

Trygga larm och trötta ben Ingen dag är den andra lik på H&M:s butik i Sundsvall och de som arbetar här tycker att det är roligt. Men det kan också vara stressigt och tröttande för benen, för ryggen. Att stå och gå på hårda golv

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Bild 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-07 1 Bild 2 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

-upprätta arbetsmiljöplaner

-upprätta arbetsmiljöplaner -upprätta arbetsmiljöplaner Vad är en arbetsmiljöplan? Varför måste den finnas? Vad ska ingå i en arbetsmiljöplan Vad är en arbetsberedning Vad är Bas-P och Bas U? Hur är lagen? Är straffet fängelse? Vad

Läs mer

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning 1 Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning Janke Wikholm 2 Byggplatsdirektivet Utdrag ur inledningen av rådets direktiv 92/57 EEG På tillfälliga och rörliga

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund BAS-P, BAS-U Ansvar och roller Morgan Näslund Vilka regler finns det som reglerar arbetsmiljön? Arbetsmiljölagen Beslutas av riksdagen Arbetsmiljöförordningen meddelas av regeringen Arbetsmiljöföreskrifter

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD SVERIGES BYGGINDUSTRIER ARBETAR FÖR SÄKRA ARBETSPLATSER Våra arbetsplatser ska vara säkra, trygga

Läs mer

Kunskapsmål. Byggbranschen arbetsmiljö. Arbetsmiljö på byggarbetsplatsen. Arbetsolyckor 2010 2012, avvikelser

Kunskapsmål. Byggbranschen arbetsmiljö. Arbetsmiljö på byggarbetsplatsen. Arbetsolyckor 2010 2012, avvikelser Arbetsmiljö på byggarbetsplatsen Kunskapsmål Efter föreläsningen skall ni: Veta om Arbetsmiljölagen (AML) Förstå rollen av alla aktörer på byggarbetsplatsen Förstå hur arbetsmiljön påverkar arbetet på

Läs mer

Bonden vill slippa den farliga tjuren

Bonden vill slippa den farliga tjuren Om vi tar hand om korna, så tar korna hand om oss. Många tunga och farliga arbetsmoment är borta här på gården i Haxäng. Mjölkroboten jobbar på, så länge den är hel. Korna utfodras med maskinhjälp och

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Sammanfattning Abstract Förord Innehållsförteckning 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund 1.2 problemformulering 1.3 Syfte och mål 1.4 avgränsningar 2 Metod 2.1 Forskningstyp 2.2 Litteraturstudie 2.3 Datainsamling

Läs mer

Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på

Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete underrubrik Maria Morberg, 20161128 i bakgrunden Lagstiftning Arbetsmiljölagen AML Arbetsmiljöförordningen AMF Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg Arbetsmiljö och ansvar Anna Varg Arbetsmiljöverket 11-11-16 1 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över bl a arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter Utfärda föreskrifter med stöd

Läs mer

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 Ansvar enligt Arbetsmiljölagen - Arbetsgivarens huvudansvar - Arbetstagarens ansvar - Rådighetsansvar och ansvar för inhyrda - Samordningsansvar

Läs mer

Examination. Tentamen (6 hp) Projekt (1.5 hp) Projekt. Föreläsning Teori Tenta. Seminarium Teori. 10 december 2014.

Examination. Tentamen (6 hp) Projekt (1.5 hp) Projekt. Föreläsning Teori Tenta. Seminarium Teori. 10 december 2014. Examination Tentamen (6 hp) Projekt (1.5 hp) Projekt Föreläsning Teori Tenta Seminarium Teori Sara Bäckström 2 -upprätta arbetsmiljöplaner Vad är en arbetsmiljöplan? Varför måste den finnas? Vad ska ingå

Läs mer

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Den 1 januari 2009 började ändringar i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete (1999:3) att gälla. Tillsammans med ändringar i tredje kapitlet

Läs mer

Arbetsmiljö- Arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljöverket. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

Arbetsmiljö- Arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljöverket. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter Arbetsmiljö- lagen fastställer grundläggande regler Arbetsmiljöförordningen ger Arbetsmiljöverket rätt att ge ut föreskrifter 1 Lagens syfte Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt uppnå

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2015-09-09 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2015-09-09 1 Håkan Angeldahl Arbetsmiljöinspektör Region Öst, regionkontor Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Dags att bygga eller renovera villa? Du eller den som har hand om ditt bygge har ett ansvar för arbetsmiljön! När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version Arbetsmiljöarbete Lättläst version Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren undersöker och åtgärdar de risker som finns på jobbet. De anställda ska inte skadas,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller alla arbetsplatser. Att utveckla och förbättra arbetsmiljön är ett ständigt pågående arbete som aldrig

Läs mer

Hetta och hala golv många faror i köket

Hetta och hala golv många faror i köket Praktikanter står i kö för att få jobba på pampiga Grand hotel i Stockholm. Här finns flera kök och möjlighet att göra det mesta eftersom hotellet gör maten från grunden. Här finns också alla möjligheter

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Checklista Mini www.fastighets.se

Checklista Mini www.fastighets.se Checklista Mini www.fastighets.se Fungerar det systematiska arbetsmiljöarbetet hos dig? SAM 2001:1 Din arbetsgivare har ansvar för att du har en så säker och skadefri arbetsmiljö som möjligt. Som anställd

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

En säker arbetsplats. Din och min arbetsmiljö

En säker arbetsplats. Din och min arbetsmiljö En säker arbetsplats Din och min arbetsmiljö Innehåll Förord...3 Om säkerhet... 4-5 Attityder och beteenden...7 Roller och ansvar...9 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 11-13 Introduktion av nya medarbetare...15

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Arbetsmiljö uppgifter

Arbetsmiljö uppgifter Arbetsmiljö uppgifter Arbeten som utförs på byggarbetsplatser är ofta riskfyllda. Enligt lag måste det upprättas en arbetsmiljöplan (AMP) (8 kap 2 AML med hänvisningar, 36 kap 7-10 a BrB, 8, 12, 12 a,

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Viveca Wiberg Handläggare ergonomi 2014-02-26 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

Rädslan kom efteråt. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet för GY2011. Hot och våld. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet är ett läromedel

Rädslan kom efteråt. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet för GY2011. Hot och våld. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet är ett läromedel Hot och våld Rädslan kom efteråt Fyra maskerade rånare höll omgivningen i schack med pistol, yxa och kofot. Den som hade en pistol siktade på Andreas Gill. Det var en dag på jobbet i köpcentrumet där han

Läs mer

Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att arbeta i staten 2016

Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att arbeta i staten 2016 Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet Att arbeta i staten 2016 Systematiskt arbetsmiljöarbete En liten film om SAM https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-ochinspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2003:4 SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete hos oss? Jo, det är att chefen, arbetsgivaren, ser till att det inte finns risker med arbetet så någon blir skadad

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen för certifiering av 1 Bakgrund och syfte med certifieringen

Läs mer

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Arbetsmiljö Med fokus på BAS-P BAS-U Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Dagens upplägg - Arbetsmiljörättsligt regelverk - Övergripande genomgång - Bygg- och anläggningsentreprenader - Arbetsmiljö

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Reviderat av kommunstyrelsen 2008-06-11, 177 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187 Reviderat av kommunfullmäktige 2011-04-26, 33 1(6) Innehåll Systematiskt

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete DIARIENUMMER UN 2016.057 R I KTLINJER UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagna av utbildningsnämnden 15 2017 Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Innehåll 1. Övergripande

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN Norrtälje kommun vill med denna riktlinje säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet är ändamålsenligt utifrån vad lagstiftning

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Marianne Vestin Leffler marianne.vestin.leffler@harnosand.se RIKTLINJER/RUTINER Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Dokumentnamn

Läs mer

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter ARBETSMILJÖ- LAGEN fastställer grundläggande regler ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ger ARBETSMILJÖ- VERKET rätt att ge ut föreskrifter 1 LAGENS SYFTE Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt

Läs mer

Varje föreläsnings syfte och koppling till utbildningsmål framgår i innehållsbeskrivningen nedan.

Varje föreläsnings syfte och koppling till utbildningsmål framgår i innehållsbeskrivningen nedan. Bättre arbetsmiljö Föreläsningsbilder Art nr: 885 Senast uppdaterat: februari 2015. Fallen till deltagare och handledare finns på www.prevent.se/fallbanken. För att läsa materialen behöver du ha programmet

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Säkerhetskultur i det praktiska arbetsmiljöarbetet Solfrid Nilsen Avdelningen för regelarbete och expertstöd 2013-03-15 1 Presentationens innehåll Kort om Arbetsmiljöverket

Läs mer

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten Riskbedömning inför ändringar i verksamheten A B C för riskbedömning inför ändring i verksamheten A Precisera den planerade ändringen Vad består ändringarna av? Var ska ändringarna genomföras? Vilka arbetstagare

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Klicka här för att ändra format. arbetsmiljöarbete

Klicka här för att ändra format. arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Maria Morberg, Almega 20161116 08762 68 73 PROGRAM Arbetsmiljölagstiftningen Roller, Ansvar Anmälan, Tillsyn Systematiskt arbetsmiljöarbete Lagstiftningen AML AMF AFS underrubrik

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Projekt, kommun Arbetsmiljo plan

Projekt, kommun Arbetsmiljo plan Projekt, kommun Arbetsmiljo plan Detta är en bruttolista. Ta bort det som inte är relevant för det specifika projektet. Information om föreskrifter, anvisningar m.m. finns på AMP-Guidens hjälpsidor (www.ampguiden.net).

Läs mer

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Skyddsombud arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska sam arbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Handledning för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbunds gemensamma information om arbete i utgångskassa.

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Årlig av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 ska arbetsgivaren följa upp

Läs mer

Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst

Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst Arbetsmiljön Arbetsmiljölagen Föreskrifter (AFS) Alla förhållanden: fysiska, organisation At:s företrädare: Skyddsombud Drivs av: Arbetsmiljöverket

Läs mer

Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret

Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret Dnr Sida 1 (6) 2015-03-23 Handläggare Ann-Charlotte Bergqvist 08-508 271 25 Till Exploateringsnämnden 2015-04-13 Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret

Läs mer

Arbetsmiljöplan. Version Datum Framtagen av Namn. Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av. Projektets namn : Märkning : Adress :

Arbetsmiljöplan. Version Datum Framtagen av Namn. Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av. Projektets namn : Märkning : Adress : Arbetsmiljöplan Version Datum Framtagen av Namn Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av Projektets namn : Märkning : Adress : Arbetsområde : Entreprenadtid : Start : Slut : Byggarbetets miljösamordnare

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig ARBETSMILJÖHANDBOK MCR AB har 7 anställda och driver en ridskola reglerat genom avtal med klubben Malmö Civila Ryttareförening. Arbetsplatsen har stall med hästar, hagar, ridhus och kansli. VD är Kristin

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö CHECKLISTA: Organisatorisk och social arbetsmiljö datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Syftet med denna checklista är att identifiera vilken beredskap verksamheten har för att genomföra ett

Läs mer

Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet. den 21 september 2015. Av: Maia Carlsson, Personalenheten

Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet. den 21 september 2015. Av: Maia Carlsson, Personalenheten Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet den 21 september 2015 Innehållsförteckning Inledning... 3 Riskbedömning av arbetsmiljön... 4 Åtgärdande av risker... 5 Rapportering och

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteutlåtande 0 Öst ^ Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-06-01 Dnr KS 2015/0024 Till Kommunstyrelsen Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Skyddsombud UPPDRAG: SKYDDSOMBUD

Skyddsombud UPPDRAG: SKYDDSOMBUD Skyddsombud UPPDRAG: SKYDDSOMBUD Skyddsombuden är till för dig! Skyddsombudet är en nyckelperson i vårt gemensamma arbetsmiljöarbete. Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön. Skyddsombudet är arbetstagarnas

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer