Fokus på arbetsmiljö & säkerhet för GY2011. Lärarhandledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fokus på arbetsmiljö & säkerhet för GY2011. Lärarhandledning"

Transkript

1 1 (10) Här är uppgifter för eleverna att arbeta vidare med efter att ha läst reportaget. Syftet är att ämnesplanernas mål för arbetsmiljö och säkerhet ska täckas in av dessa. Uppgifterna är indelade enligt: Diskutera Gruppdiskussionsuppgifter för hela klassen eller mindre grupper. Viss faktaundersökning kan vara nödvändig för att ta reda på mer. Resultatet presenteras med fördel muntligen, men skriftlig sammanställning fungerar också. För vissa uppgifter finns rätt och fel svar, men inte för andra. I dessa fall Fokus på arbetsmiljö & säkerhet gör läraren är en ett bedömning. läro- Tidsåtgången är beräknad till minuter per diskussionsfråga eller uppgift. medel för gymnasieskolans yrkesinriktade pro- Lägg till ytterligare tid om minuter för sammanställning och redovisning. gram. Materialet består av Uppgift faktaboken Innefattar och en flera steg som att ta reda på fakta, att planera, att genomföra samt sammanställa och presentera uppgiften. Skriftligt eller webbplats med fördjupningsuppgifter muntligt. Kan genomföras framarbetade enskilt eller i grupp. Inget facit finns. Bedömning görs av läraren. Beräknad tidsåtgång kan variera mellan 1 2 lektionstimmar beroende på hur omfattande man väljer att göra den. Ta reda på Enklare uppgifter och frågor som kan genomföras enskilt eller i grupp. Svaren kan redovisas skriftligen eller muntligen. De flesta frågorna kan också användas som underlag för att skapa testfrågor. Facit finns. Tidsåtgången är beräknad till minuter per fråga eller uppgift. Referensmaterial I huvudsak använder eleverna faktaboken, samt internetsajter för att hitta svar på frågorna. Aktuella sajter är: Arbetsmiljöverkets hemsida. Innehåller bland annat lagar, regler, författningar, samt en temasida för Bygg. Arbetsmiljöupplysningen är en sajt för nybörjare på arbetsmiljö. Där finns bland annat sökordsregister från arbetsmiljötermer från A-Ö samt branschsidor. På Prevents hemsida finns faktainformation om olika ämnesområden och om arbetsmiljöarbete, samt gratis material att ladda ned. Exempelvis checklistor eller webbutbildningar. Ytterligare tips på användbara sajter: AMP-Guiden är ett verktyg och hjälpmedel för att ta ISBN 13: fram arbetsmiljöplaner enligt AFS 1999:3 med tillägg 2008:16 - Byggnads- och anläggningsarbete. På Svenska Byggnadsarbetareförbundets hemsida finns senaste nytt från branschen samt branschfakta. På byggföretagens bransch- och arbetsgivarorganistaion finns bland annat presentations- och utbildningsdmaterial om hälsa och motionsövningar att ladda ned.

2 2 (10) 1. Roller i arbetsmiljöarbetet Tänk dig att det var du som är anställd på bygget och att du sett att det saknas skyddsräcke. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet Vad kan är skyddsombudet ett läromedel för gymnasieskolans yrkesinriktade pro- göra? (Skyddsombudets ansvar) Svar: En anställd som ser en risk eller ett tillbud har skyldighet att rapportera det till sin chef. Lyssnar inte chefen, får man gå till skyddsombudet. Alla anställda har också skyldighet att använda den skyddsanordning som finns. gram. Materialet består av faktaboken och en Detta gäller även arbetsledare och chefer. webbplats med fördjupningsuppgifter Arbetgivaren/Byggherren framarbetade ansvarar för att se till så att det finns skyddsanordningar samt att de används. Platschefen eller chefen, som har fått uppgiften delegerat till sig, är den som i praktiken ska se till att det finns skyddsanordningar och att de används av alla anställda. Vad kan du göra som anställd för att se till så att skyddsräcket kommer på plats? (Ditt ansvar som anställd) (Ditt ansvar som anställd) Vad kan arbetsgivaren göra? (Arbetsgivarens/Byggherrens ansvar) Vad kan platschefen göra? (Chefens ansvar) Skyddsombudet ska vaka över att arbetsgivaren ser till så att det finns skyddsanordningar samt att de används. Skyddsombudet ska också vara med och informera om risker på arbetsplatsen till alla anställda. Underlag: Boken Fokus på arbetsmiljö och säkerhet, kapitlet Lagar och regler på arbetsplatsen. B. Ta reda på Byggherren har samordningsansvar för arbetsmiljö på en byggarbetsplats. Vad innebär det? Svar: I samordningsansvaret ingår bland annat att se till att det finns en lämplig organisation som i samverkan kan hantera arbetsmiljöfrågor, klargöra vem som har ansvaret för speciella skyddsanordningar, övervaka att allmänna skyddsanordningar anskaffas och underhålls. Byggherren ska också utse en byggarbetsmiljösamordnare för planering och ISBN 13: projektering av arbetet (BAS-P), och en för utförande av arbetet (BAS-U). Byggherren kan utse sig själv eller någon annan till denna roll, men har oavsett om någon annan person utses, kvar sitt arbetsmiljöansvar. Underlag: Boken, avsnittet Roller i arbetsmiljöarbetet, och

3 3 (10) Fokus på arbetsmiljö & Hade säkerhet du däremot ett läromedel för gymnasieskolans yrkesinriktade pro- varit inhyrd personal, har inhyraren (i det här fallet byggherren) samma ansvar för dig som för resten av sin personal. Underlag: gram. Materialet består av faktaboken och en webbplats med fördjupningsuppgifter D. Ta reda på framarbetade för samtliga nationella Arbetsmiljöverket yrkesinriktade påpekar Vad händer om arbetsgivaren inte tar ansvar för arbetsmiljön, och om det? C. Ta reda på Om du arbetar åt ett entreprenadföretag på en byggarbetsplats, vem har arbetsmiljöansvar för dig? Byggherren på arbetsplatsen eller din arbetsgivare på entreprenadföretaget? Svar: Arbetsgivaren för entreprenadföretaget har kvar hela arbetsmiljöansvaret för sin personal. Reglerna för samordningsansvar gäller. Byggherren har automatiskt samordningsansvaret om de inte avtalar om att lämna över det till någon av entreprenörerna. I samordningsansvaret ingår bland annat att se till att det finns en lämplig organisation som i samverkan kan hantera arbetsmiljöfrågpor, klargöra vem som har ansvaret för speciella skyddsanordningar, övervaka att allmänna skyddsanordningar anskaffas och underhålls. Svar: Arbetsmiljöverkets uppgift är att kontrollera att arbetsgivaren följer de lagar och regler som finns på arbetsmiljöområdet. Kontrollen sker oftast genom en inspektion på arbetsplatsen. Om inspektören hittar några brister skickas ett inspektionsmeddelande till arbetsgivaren. Där uppmanas arbetsgivaren att först berätta hur bristerna ska rättas till och sedan redovisa hur man har gått tillväga. Om bristerna inte åtgärdas kan Arbetsmiljöverket förbjuda den del av verksamheten som är farlig. Förbudet gäller tills arbetsgivaren följt kraven som ställts för att göra arbetsplatsen säker. Den som bryter mot förbudet kan straffas. Underlag: E. Ta reda på Vad är ett regionalt skyddsombud? Har de fått mer eller mindre att göra inom byggbranschen? Svar: Regionala skyddsombuds huvudsakliga uppgift är att arbeta med de mindre arbetsplatserna som inte har någon egen skyddsorganisation. Med den situation som alltjämt råder inom branschen, med fler mindre arbetsplatser och ISBN 13: allt kortare byggtider, har stressen tilltagit och olycksfallen och tillbuden blivit fler. Detta har i sin tur inneburit att de regionala skyddsombudens verksamhet ökat. Underlag: samt boken, avsnittet Roller i arbetsmiljöarbetet.

4 4 (10) F. Ta reda på Har skyddsombud rätt till utbildning? Är skyddsombudet till för alla på arbetsplatsen även för dem som jobbar tillfälligt eller är inhyrda från bemanningsföretag? Svar: Skyddsombud har rätt till utbildning i arbetsmiljöfrågor. Underlag: avsnittet Roller i arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet företräder inte tillfälligt inhyrda eller inhyrda från bemanningsföretag. Däremot kan skyddsombudet vända sig till sin arbetsgivare om han eller hon upptäcker behov av åtgärder för att uppnå en god arbetsmiljö. Det kan till exempel vara om en inhyrd person från bemanningsföretag inte följer säkerhetsrutiner. Underlag: Fokus på arbetsmiljö & säkerhet är ett läromedel för gymnasieskolans yrkesinriktade program. Materialet består av I reportaget faktaboken talar och man en om att skyddsombudet inte ska vara samma person som G. Diskutera lagbasen. Diskutera skälen för detta. Finns det några bestämmelser om detta? webbplats med fördjupningsuppgifter framarbetade för samtliga nationella men de yrkesinriktade prioriterar kanske olika. Därför kan det vara praktiskt att det är två Svar: Nej, inga bestämmelser finns. Båda är förtroendevalda av de anställda, olika personer. 2. Lagar och avtal AFS 1994:53 Enkla tryckkärl (Se AFS 1993:41) AFS 2001:04 Gasflaskor ISBN 13: AFS 2005:18 Härdplaster AFS 2000:04 Kemiska arbetsmiljörisker Föreskrifter behandlar särskilda risker i arbetsmiljön. I föreskrifterna finns till exempel bestämmelser för hur maskiner och verktyg ska vara utformade samt användas för att minska riskerna. Vilka föreskrifter styr arbetet på byggarbetsplatser? Svar: AFS 2006:04 Användning av arbetsutrustning AFS 2006:05 Användning av truckar AFS 2004:06 Användning av traktorer AFS 2010:01 Berg- och gruvarbete AFS 1984:02 Bultpistoler AFS 1984:03 Spikpistoler AFS 2007:01 Sprängarbete AFS 2005:15 Vibrationer Notering; Angränsande lagstiftning är Byggnadslagstiftningen Underlag: - Byggpaket utökat.

5 5 (10) B. Ta reda på I reportaget beskrivs en pärm med en arbetsmiljöplan. Vad ska finnas med i en sådan? Vem ska göra arbetsmiljöplanen? Svar: Arbetsmiljöplanen ska innehålla: A. De regler som ska tillämpas på byggarbetsplatsen. B. En beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet - schaktningsarbete är ett läro- med risk för ras, - arbete med vissa kemiska eller biologiska ämnen, medel för gymnasieskolans yrkesinriktade program. Materialet består av faktaboken och en - arbete i närheten av högspänningsledningar, - arbete som medför risk för drunkning, webbplats med fördjupningsuppgifter - arbete i brunnar fram- och tunnlar, arbetade för samtliga nationella - arbete yrkesinriktade vid vilket sprängämnen används, - arbete med montering av tunga byggelement, - arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik samt C. Risker som finns på arbetsplatsen och åtgärder för dessa ska beskrivas i arbetsmiljöplanen. En egen riskbedömning ska också göras. Några exempel på riskfyllt arbete ges i AFS 2008:16 - arbete med risk för fall, - rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen. Underlag: AFS 2008:16 och temasidorna. Byggarbetsmiljösamordnaren som utsetts för planering och projektering, BAS- P, ska upprätta arbetsmiljöplanen. Byggarbetsmiljösamordnaren som utsetts för utförandet, BAS-U, ska genomföra anpassningar av arbetsmiljöplanen allteftersom arbetet fortskrider. Underlag: och temasidorna om bygg samt AFS 1999:3 Byggnads och anläggningsarbete. C. Ta reda på Får du jobba hur länge som helst? Har du rätt till paus eller rast? Kan du lämna jobbet för att t ex röka eller göra något annat? ISBN 13: Svar: Utdrag ur arbetstidslagen: För myndiga gäller i Sverige 40-timmars arbetsvecka. Viss personal, till exempel inom Räddningstjänsten eller vården, kan undantas. Man har rätt till rast, och får inte arbeta mer än fem timmar i sträck utan rast. Med rast menas att man har rätt att lämna arbetet. Vill du röka så går det med andra ord bra. Arbetsgivaren skall ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs utöver rasterna. Om arbetsförhållandena kräver det, får i stället särskilda arbetspauser läggas ut. Arbetsgivaren skall i så fall på förhand ange arbetspausernas längd och förläggning så noga som omständigheterna medger.

6 6 (10) Fokus på arbetsmiljö & säkerhet Underlag: är ett läro-, arbetsmiljölagen (AML) kapitel 5 samt AFS 1996:1. medel för gymnasieskolans yrkesinriktade program. Materialet består av faktaboken och en webbplats med fördjupningsuppgifter framarbetade Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM? Vad i reportaget är en del av det? Pauser räknas in i arbetstiden. Underlag: Arbetstidslagen via samt D. Ta reda på Finns det särskilda bestämmelser för minderåriga generellt, samt för minderåriga på en byggarbetsplats? Förslag på tillvägagångssätt: Välj ut ett område att undersöka ISBN 13: Ta reda på vilka vad som gäller genom att söka information i faktaboken och i regelverket på Svar: I arbetsmiljölagen kap 5 finns särskilda regler om arbetstider samt arbetsuppgifter för minderåriga. Dessa ser olika ut beroende på ålder. Minderåriga får inte utföra arbeten som anses som alltför riskfyllda. Vissa av dessa arbetsuppgifter är arbeten som kan utföras på en byggarbetsplats. Rivning är ett sådant exempel. 3. Systematiskt arbetsmiljöarbete Svar: Att gå skyddsrond och upptäcka risker, samt åtgärda och följa upp är grundstommen i det systematiska arbetsmiljöarbetet. I reportaget går man skyddsrond minst varannan vecka. Exempel på åtgärder är den utbildning i första hjälpen alla fick gå, eller att sätta skyddsknoppar på armeringsjärnen. Underlag: Boken, avsnittet Systematiskt arbetsmiljöarbete, samt eller B. Uppgift På byggarbetsplatsen använder de en checklista för att undersöka miljön vid en skyddsrond. Gå en skyddsrond på skolan. Välj ut ett avgränsat område att undersöka, ex vis trivsel, buller, brand och andra nödsituationer eller skyddsutrustning. Använd gärna någon av checklistorna på att utgå från. Tips: på finns en bullerapp som kan användas för att mäta ljudnivån. Ladda ned en checklista från och ta ut det område du/ni valt att undersöka. Genomför undersökningen och fyll i alla fält. Riktlinjer för bedömning: Vet eleverna vad som gäller? Har de tagit reda på vad det står i boken eller aktuell föreskrift? Har de upptäckt relevanta

7 7 (10) förbättringsåtgärder, föreslagit relevant åtgärd etc? Har de fyllt i alla fält i checklistan som krävs för att den ska fungera som en handlingsplan? Underlag: Boken samt och. 4. Risker Vilka risker beskrivs i reportaget? Gör en sammanställning och ta reda på om dessa är typiska för branschen. Kan du komma på andra risker på en byggarbetsplats? Svar: Några exempel på risker som beskrivs i reportaget är skräp, höga höjder, Fokus på arbetsmiljö & isiga säkerhet trappor, är verktyg ett läromedel för gymnasieskolans damm, yrkesinriktade kyla, vibrationer. pro- Om man vill lyfta fram den psykosociala arbetsmiljön som tappas, armeringsjärnen som sticker upp, trappan utan skyddsräcke, bygghissen som står lite snett, obekväma arbetsställningar, skulle en risk kunna vara stress eller kränkande särbehandling som kan uppstå gram. Materialet består av för faktaboken en ensam tjej och på en en mansdominerad arbetsplats. webbplats med fördjupningsuppgifter Dessa är typiska framarbetade för en byggarbetsplats. Fler risker beskrivs bland annat i föreskrifterna om asbest, kemikalier, ställningar etc. Underlag: B. Ta reda på Vilka risker kan du själv påverka som anställd och hur? Svar: Några exempel är att lyfta rätt, använda personlig skyddsutrustning, lyfthjälpmedel och egonomiska maskiner. Växla arbetsställningar, följa säkerhetsföreskrifterna och rapportera tillbud. Vara medveten om sin egen hälsa samt bidra till den allmänna trivseln. Underlag: Boken, kapitlet Hälsa ditt eget ansvar samt avsnittet Belastning och ergonomi. 5. Klimat När är det för kallt för att jobba? Eller för varmt? Finns några regler? Svar: Ingen särskild temperatur finns. Arbetsmiljölagen, 2 kap, 4, anger att de arbetshygieniska förhållandena när det gäller luft, ljud, ljus, vibrationer ISBN 13: och liknande ska vara tillfredsställande. Bedömningar görs i första hand av arbetsgivare och arbetstagare gemensamt. Vid oenighet kan tillämpningen överlämnas till Arbetsmiljöverket i det aktuella distriktet. Underlag: Boken, avsnittet Klimat samt om temperatur och klimat och arbetsmiljölagen.

8 8 (10) 6. Personlig skyddsutrustning Vad är skillnaden mellan arbetskläder och pesronliga skyddskläder? Vilken typ av personliga skyddskläder och utrustning är nödvändiga på en byggarbetsplats? Vilka kläder brukar arbetsgivaren på en byggarbetsplats stå för? Svar: Personliga skyddskläder måste användas i arbeten där det inte är möjligt att minska eller ta bort riskerna. Arbetsgivaren är skyldig att se till att personlig skyddsutrustning finns, och den anställde har skyldighet att använda den, enligt Fokus på arbetsmiljö & säkerhet lag. För arbetskläder är ett läro- finns inga sådana krav och skyldigheter. Några exempel på skyddskläder och utrustning på byggarbetsplatsen är: medel för gymnasieskolans yrkesinriktade program. Materialet består av för. faktaboken och hörselskydd, hjälmar, handskar, skyddsskor som också arbetsgivaren brukar stå en Underlag: Boken avsnittet Personlig skyddsutrustning. webbplats med fördjupningsuppgifter framarbetade för samtliga nationella B. Diskutera yrkesinriktade Kan man vara klädd hur som helst på ett arbete? Hur är det med niqab, burka eller turban kan man ha det i alla yrken? Eller kortbyxor? Svar: Som anställd är du skyldig att använda den skyddsutrustning som krävs för att minska riskerna med det arbete som ska utföras. Ska du till exempel svetsa något kan du inte göra det klädd i kortbyxor. 7. Må bra på jobbet Diskutera också vad arbetsledningen kan göra, dvs. arbetsgivaren och chefen eller arbetsledaren? ISBN 13: Underlag: Boken, avsnittet Må bra på jobbet. A. Diskutera Byggbranschen är en mansdominerad arbetsplats. I reportaget säger praktikanten Sofia att hon känner sig positivt överraskad över det mottagande hon har fått. Diskutera med varandra vad kan ni som arbetskamrater skulle kunna göra för att underlätta för en ensam tjej på ett bygge. B. Diskutera vidare Vad är det som gör att man trivs på en arbetsplats oavsett om man är kill eller tjej, ung eller gammal? Hur beter vi oss mot varandra? Hur uttrycker vi oss? Är vi stressade? Hur är det med mobiltelefoner? Är det till exempel okej att alltid svara i mobiltelefonen när det ringer?

9 9 (10) äta på regelbunda tider för att minska toppar och dalar i blodsockerkurvan Fokus på arbetsmiljö & säkerhet samt komplettera är läro- med mellanmål, frukt och grönt. ta regelbundna pauser. medel för gymnasieskolans yrkesinriktade program. Materialet består av faktaboken och Underlag finns i boken samt på en Underlag finns bland annat i boken i avsnitten Röster om arbetsmiljö och Må bra på jobbet. 8. Hälsa ditt eget ansvar eller fundera på En förutsättning att må bra på arbetsplatsen handlar också om hur du mår det vill säga din personliga hälsa. Vad är viktigt för dig för att du ska må bra? Några exempel på vad som är viktigt att tänka på är att: träna fysiskt för att jämna ut belast ningen på musklerna 9. Tillbudsrapportering webbplats med fördjupningsuppgifter framarbetade I inledningen beskrivs en händelse med ett betongrör som kunde ha slutat illa om inte turen varit framme. Men skyddsombudet skrev en rapport. Till vem? Varför då? Hur används denna rapportering? Svar: För att det var ett allvarligt tillbud. Tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska rapporteras till Arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren är den som ska rapportera, se AMF 2. På arbetsplatser är rapporteringen ett viktigt underlag för att minska riskerna. Även mindre tillbud kan tillsammans med andra tillbud på sikt leda till olycka. Underlag: Boken, avsnittet Arbetssjukdomar och olycksfall samt i arbetsmiljölagen 2 som finns på 10. Olyckor och arbetsskador De vanligaste anmälda arbetsolyckorna är de som orsakas av lyft eller fallolyckor på halt underlag. ISBN 13: Hur kan man förebygga belastningsskador och fallolyckor? Svar: Genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljön och genomföra regelbundna skyddsronder så att risker upptäcks och kan åtgärdas. Belastningsskador kan förebyggas, till exempel, genom att man lär sig att lyfta rätt, använder hjälpmedel för att minska belastningen, varierar arbetsställningen samt minskar stressen. För att förebygga fallolyckor kan man till exempel använda skyddsräcken, arbetsplattformar, arbetskorgar eller ställningar. Sådana skyddsanordningar

10 10 (10) behövs i allmänhet när nivåskillnaden är två meter eller mer. När det inte går att använda räcken, arbetsplattformar, arbetskorgar eller ställningar ska personlig fallskyddsutrustning användas. Fler förslag finns på Underlag: Boken, avsnittet Systematiskt arbetsmiljöarbete samt temasidor Bygg- och anläggning. Extra på nätet Facebook Ta reda på Vad finns om arbetsmiljö på Facebook? Svar: Arbetsmiljöverket och Prevent har grupper där om arbetsmiljö. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet På Arbetsmiljöverkets är ett läro-sidmedel för gymnasieskolans yrkesinriktade på Facebook kan man till exempel ställa frågor om olika saker. program. Materialet består av Webbutbildning faktaboken och en Uppgift webbplats med fördjupningsuppgifter framarbetade På arbetsmiljöverkets hemsida finns en grundläggande webbutbildning för byggbranschen. Den består av en fakta- och övningsdel samt ett avslutande kunskapstest. Filmklipp på Youtube Diskutera Titta på filmklippet om Säkert underhåll. Gå in på och sök på Säkert underhåll. Filmen är 4 minuter lång. Vilka maskiner finns det på en byggarbetsplats? Vad bör man tänka på när det gäller säkerhet och underhåll av dessa? ISBN 13:

Fall och farliga grepp vanliga på bygget

Fall och farliga grepp vanliga på bygget Zebastian Engberg går i gymnasiet och är ute och praktiserar varannan månad. Han vill ha ett rörligt jobb: Att sitta vid en dator hela dagarna är inte mitt stuk, säger han. Ett bygge förändras hela tiden.

Läs mer

Trivsamt för boende farligt för anställd. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete pågår hela tiden.

Trivsamt för boende farligt för anställd. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete pågår hela tiden. Yvonne Hjelte tar gärna fram gitarren när det finns tid. Här spelar hon för Ann-Marie Hanning i hennes lägenhet i äldreboendet. Trivsamt för boende farligt för anställd Ljusa, fräscha lokaler. Breda dörrar,

Läs mer

Trygga larm och trötta ben

Trygga larm och trötta ben Ingen dag är den andra lik på H&M:s butik i Sundsvall och de som arbetar här tycker att det är roligt. Men det kan också vara stressigt och tröttande för benen, för ryggen. Att stå och gå på hårda golv

Läs mer

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. facklig funktionsutbildning för skyddsombud och MB-ledamöter

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. facklig funktionsutbildning för skyddsombud och MB-ledamöter Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet facklig funktionsutbildning för skyddsombud och MB-ledamöter Den goda arbetsmiljön i byggbranschen en hel människa efter ett helt arbetsliv. Innehåll Vad är ett skyddsombud?

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar Två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Annika Hellberg

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Säkrare bygg- och anläggningsarbete Säkrare bygg- och anläggningsarbete Olyckor och arbetssjukdomar är ungefär dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos den genomsnittlige arbetstagaren. Några av de vanligaste orsakerna är fall till

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information.

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information. Samordningsansvar Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

SVERIGES RIKES LAG LÄRARHANDLEDNING. Arbetsmiljö. Så funkar det

SVERIGES RIKES LAG LÄRARHANDLEDNING. Arbetsmiljö. Så funkar det SVERIGES RIKES LAG LÄRARHANDLEDNING Arbetsmiljö Så funkar det Lärarhandledning Om materialet Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Arbetsmiljön i skolan

Arbetsmiljön i skolan Arbetsmiljön i skolan Skolan är Sveriges största arbetsplats om man ser till antalet elever och personal. Det finns många olika aspekter som är viktiga för att skolan ska fungera bra. Den här broschyren

Läs mer

Rädslan kom efteråt. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet för GY2011. Hot och våld. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet är ett läromedel

Rädslan kom efteråt. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet för GY2011. Hot och våld. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet är ett läromedel Hot och våld Rädslan kom efteråt Fyra maskerade rånare höll omgivningen i schack med pistol, yxa och kofot. Den som hade en pistol siktade på Andreas Gill. Det var en dag på jobbet i köpcentrumet där han

Läs mer

Arbetsmiljölagen. och dess förordning med kommentarer i lydelse den 2 maj 2011

Arbetsmiljölagen. och dess förordning med kommentarer i lydelse den 2 maj 2011 Arbetsmiljölagen och dess förordning med kommentarer i lydelse den 2 maj 2011 Arbetsmiljöverket Kommentarer: Arbetsmiljöverkets jurister Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form inlaga: Gidewall Produktion,

Läs mer

Riktlinje arbetsmiljö vid byggnadsoch anläggningsarbeten

Riktlinje arbetsmiljö vid byggnadsoch anläggningsarbeten vid byggnadsoch anläggningsarbeten Skapad: 2002-12-05 Senast ändrad: 2015-06-30 R 16 Claes Magnusson Kerstin Paulson Karin Sjöndin 2002-12-05 2015-06-30 2015-06-30 2(16) INNEHÅLL 1 Inledning... 3 1.1 Riktlinje

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS Att använda checklistan Arbetstagarnas arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar. Arbetsmiljöansvaret är detsamma oavsett om det finns en eller flera personer anställda

Läs mer

Arbetsmiljön är viktig

Arbetsmiljön är viktig Arbetsmiljön är viktig Vi tillbringar en stor del av vårt liv på jobbet. Hur vi mår i skolan eller på jobbet är väldigt viktigt och påverkar oss i vårt dagliga liv. Arbetsmiljön påverkar också våra förutsättningar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Förpackningsindustrin 8 nov. 2011 Innehåll

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Förpackningsindustrin 8 nov. 2011 Innehåll Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Förpackningsindustrin 8 nov. 2011 1 Innehåll Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) Undersökning av risker Handlingsplan Fördela arbetsmiljöuppgifter Olika typer av

Läs mer

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab arbetsmiljöhandbok arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab sammanfattning Fjärrvärmebranschens farliga varor - el, gas, kemikalier, ånga och hetvatten gör den riskfylld att

Läs mer

Arbetsmiljölagen. och dess förordning med kommentarer i lydelse den 1 augusti 2011

Arbetsmiljölagen. och dess förordning med kommentarer i lydelse den 1 augusti 2011 Arbetsmiljölagen och dess förordning med kommentarer i lydelse den 1 augusti 2011 Arbetsmiljöverket Kommentarer: Arbetsmiljöverkets jurister Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form inlaga: Gidewall Produktion

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare

Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen Femte upplagan Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen Arbetsmiljöverket Text: Carin Frostberg

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Skapa en bra arbetsmiljö vid. omvårdnadsarbete i boendemiljö

Skapa en bra arbetsmiljö vid. omvårdnadsarbete i boendemiljö Skapa en bra arbetsmiljö vid omvårdnadsarbete i boendemiljö Den här broschyren riktar sig till dig som leder verksamheter där arbete med människor utförs i boendemiljö. Det kan vara till exempel hemtjänst,

Läs mer

Radhlinah Aulin Byggproduktion, LTH 2011-04-08

Radhlinah Aulin Byggproduktion, LTH 2011-04-08 Radhlinah Aulin Byggproduktion, LTH 2011-04-08 Vem är byggherre? Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten, som t ex husbyggen och infrastrukturprojekt.

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö FACKLIG HANDBOK om arbetsmiljö Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig handbok om arbetsmiljö 1.

Läs mer