STATISTIK ASA, Fänriksgatan 2 B, Åbo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STATISTIK ASA, Fänriksgatan 2 B, 20500 Åbo http://ises.abo.fi/"

Transkript

1 131 STATISTIK ASA, Fänriksgatan 2 B, Åbo Huvudämnesstrukturen för ämnet STATISTIK Politices kandidatexamen 70 sp Grundstudier Grundkurs i statistisk teori Stickprovsteknik med R Ämnesstudier Statistisk inferens 1 Bayesiansk statistik 2 valbara kurser à 5 sp inom Grupp A 10 sp Kandidatseminarier/avhandling 10 sp 10 sp 5 sp 10 sp 5 sp 25 sp 35 sp 10 sp Politices magisterexamen 85 sp Fördjupade studier Statistisk inferens 2 10 sp 3 valbara kurser à 10 sp inom grupp B 30 sp Seminarium 10 sp Avhandling pro gradu 40 sp 35 sp Valbara kurser inom grupp A à 5 sp Varians- och regressionsanalys Multivariatmetoder Tidsserieanalys Ekonometri 1 Analys av kontingenstabeller Demografi Industriell försöksplanering Icke-parametriska metoder Metoder för analys av longitudinell data Metoder för analys av livslängdsdata

2 132 Valbara kurser inom grupp B à 10 sp Ekonometri 2 Beslutsteori Lineära modeller Stokastiska processer (MNF) Försäkringsmatematik (MNF) Finansmatematik (MNF) Fourieranalys (MNF) GRUNDSTUDIER (version 1) GRUNDKURS I STATISTISK TEORI (10 sp) Basic course in statistical theory Att lära deltagarna grunderna i sannolikhetskalkyl och statistisk inferensteori. - diskreta och kontinuerliga stokastiska variabler - sannolikhetsfördelningar - de vanligaste testen - punkt- och intervallskattningar - grunderna för korrelations-, regressions-, varians- och multivariatanalys - sannolikhetskalkylens grunder - grunderna för estimationsteorin - grunderna för hypotesprövningsteorin - grunderna för korrelations- och regressionsanalys - grunderna för variansanalys - grunderna för multivariat analys Uppnådda färdigheter - förmåga att på egen hand lösa enkla problem inom sannolikhetskalkylen - förmåga att lösa enkla estimations- och hypotesprövningsproblem med standardmetoder - förmåga att utföra jämförelser mellan två populationer - förmåga att lösa elementära problem inom korrelations-, regressions-, varians- och multivariatanalys med utnyttjande av statistiska programpaket Förkunskaper Studerande som önskar avlägga minst grundstudier i statistik. Grundkurs i statistik

3 133 Antal deltagare min/max 5/- Annat kursmaterial Föreläsarens kompendium Period IV Föreläsningar (80.00h), räkneövningar (80.00h), kurstentamen (40.00h), hemuppgifter (inlämnas) (67.00h) Tentamensrätt uppnås Godkända räkneövningar och hemuppgifter Hjälpmedel vid tentamen Miniräknare, tabell- och formelsamlingar (version 1) GRUNDKURS I STATISTISK TEORI, LITT.KURS (10 sp) Basic course in statistical theory, lit. course Att lära deltaga grunderna i sannolikhetskalkyl och statistisk inferensteori. - diskreta och kontinuerliga stokastiska variabler - sannolikhetsfördelningar - de vanligaste testen - punkt- och intervallskattningar - grunderna för korrelations-, regressions-, varians- och multivariatanalys - sannolikhetskalkylens grunder - grunderna för estimationsteorin - grunderna för hypotsprövningsteorin - grunderna för korrelations- och regressionsanalys - grunderna för variansanalys - grunderna för multivariat analys Uppnådda färdigheter - förmåga att på egen hand lösa enkla problem inom sannolikhetskalkylen - förmåga att lösa enkla estimations- och hypotesprövningsproblem med standardmetoder - förmåga att utföra jämförelser mellan två populationer - förmåga att lösa elementära problem inom korrelations-, regressions-, varians- och multivariatanalys med utnyttjande av statistiska programpaket Förkunskaper Studerande som önskar avlägga minst grundstudier i statistik. Grundkurs i statistik

4 134 Blom G., Enger J., Englund G., Grandell J. och L. Holst. Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar. 5:te uppl./2005. Studentlitteratur. (svenska, nord. språk) (227.00h), litteraturtentamen (40.00h) Hjälpmedel vid tentamen Miniräknare, tabell- och formelsamlingar (version 1) STICKPROVSTEKNIK (10 sp) Sampling techniques Att lära deltagarna grunderna för modern stickprovsteori samt planera och analysera resultaten av en stickprovsundersökning. - grundprinciperna för sannolikhetsurval - användningen av vikter - de vanligaste stickprovsdesignerna - användningen av tilläggsinformation - olika typer av felkällor vid en stickprovsundersökning - grundläggande teori - planering av en stickprovsundersökning - olika stickprovsdesigner och -strategier - användning av tilläggsinformation - användning av statistiska programpaket vid olika stickprovsdesigner Uppnådda färdigheter - förmåga att planera en stickprovsundersökning - kännedom om för- och nackdelarna med olika designer - förmåga att anlysera resulaten av en stickprovsundersökning under de vanligaste designerna Alla som önskar välja statistik till minst kort biämne. Antal deltagare min/max 5/- Annat kursmaterial På föreläsningarna utdelat material Period II Föreläsningar (80.00h), räkneövningar (80.00h), kurstentamen (40.00h), hemuppgifter (inlämnas) (67.00h)

5 (version 1) STICKPROVSTEKNIK, LITT.KURS (10 sp) Sampling techniques, lit. course Att lära deltagarna grunderna för modern stickprovsteori samt planera och analysera resultaten av en stickprovsundersökning. - grundprinciperna för sannolikhetsurval - användningen av vikter - de vanligaste stickprovsdesignerna - användningen av tilläggsinformation - olika typer av felkällor vid en stickprovsundersökning - grundläggande teori - planering av en stickprovsundersökning - olika stickprovsdesigner och -strategier - användning av tilläggsinformation - användning av statistiska programpaket vid olika stickprovsdesigner Uppnådda färdigheter - förmåga att planera en stickprovsundersökning - kännedom om för- och nackdelarna med olika designer - förmåga att analysera resultaten av stickprovsundersökning under de vanligaste designerna Alla som väljer statistik till minst kort biämne. Lehtonen R. och E. J. Pahkinen. Practical methods for design and analysis of complex surveys. Sec.ed./2003. Chichester : Wiley. Särndal C.-E., Swensson B. och J. Wretman. Model assisted survey sampling New York : Springer. Kap. 1-8 (engelska) (227.00h), litteraturtentamen (40.00h) (version 1) STATISTIK MED R (5 sp) Statistics with R Att lära deltagarna känna till och kunna använda R i enkla statistiska beräkningar. Statistiska analyser med R Kännedom om R

6 136 Uppnådda färdigheter Förmåga att använda R Antal deltagare min/max 5/10 Annat kursmaterial Av läraren utdelat material Period III Föreläsningar (60.00h), räkneövningar (33.00h), kurstentamen (20.00h), hemuppgifter (inlämnas) (20.00h) ÄMNESSTUDIER (version 1) STATISTISK INFERENS 1 (10 sp) Statistical inference 1 Att lära ut de sannolikhetsteoretiska grundvalarna för statistisk inferens samt att lära deltagarna känna till och kunna använda de viktigaste grundbegreppen inom de klassiska inferensteorin. - sannolikhetskalkyl - estimering - hypotesprövning - den lineära modellen De viktigaste grundbegreppen och arbetsredskapen inom sannoliketskalkylen, fördelningsteorin och inferensteorin. Uppnådda färdigheter Förmåga att på egen hand formulera och lösa inferensproblem. Alla som har för avsikt att välja statistik till minst långt biämne. Förkunskaper Grundkurs i statistisk teori Antal deltagare min/max 5/- Annat kursmaterial På föreläsningarna utdelat material Period I Föreläsningar (80.00h), räkneövningar (80.00h), kurstentamen (40.00h), hemuppgifter (inlämnas) (67.00h)

7 (version 1) STATISTISK INFERENS 1, LITT.KURS (10 sp) Statistical inference 1, lit. course Att lära ut de sannolikhetsteoretiska grundvalarna för statistisk inferens samt att lära deltagarna känna till och kunna använda de viktigaste grundbegreppen inom den klassiska inferensteorin. Uppnådda färdigheter Förkunskaper - sannolikhetskalkyl - estimering - hypotesprövning - den lineära modellen De viktigaste grundbegreppen och arbetsredskapen inom sannolikhetskalkylen, fördelningsteorin och inferensteorin. Förmåga att på egen hand formulera och lösa inferensproblem. Alla som har för avsikt att välja statistik till minst långt biämne. Grundkurs i statistisk teori Bartoszynski R. ch M. Niewiadomska-Bugaj. Probability and statistical inference New York : Wiley Period I, Period I + II + III + IV (engelska) (227.00h), litteraturtentamen (40.00h) (version 1) BAYESIANSK STATISTIK, LITT. KURS (5 sp) Bayesian statistics, lit. course Att lära deltagarna känna till grunderna för bayesiansk statistisk inferens. - likelihoodprincipen - utnyttjande av a priori information - posteriorianalys - beräkningsmetoder Kännedom om tolkningen och användningen av de viktigaste grundbegreppen inom bayesiansk metodik. Uppnådda färdigheter Att kunna lösa enkla inferensproblem med utnyttjande av bayesiansk metodik. Alla som väljer statistik till minst långt biämne.

8 138 Lee, P. M. Bayesian statistics: an introduction. London : Arnold,. (engelska) (113.00h), litteraturtentamen (20.00h) (version 1) MULTIVARIATMETODER (5 sp) Multivariate Methods Att lära deltagarna känna till de viktigaste multivariata metoderna. - huvudkomponent- och faktoranalys - diskriminantanalys - klusteranalys - strukturekvationsmodeller Basmetoderna inom multivariat analys. Uppnådda färdigheter Att kunna utföra enklare typer av multivariata analyser. Alla som väljer statistik till minst långt biämne. Övriga anmärkningar Valbar specialkurs inom Grupp A Antal deltagare min/max 5/- Annat kursmaterial Av läraren utdelat material Period II Föreläsningar (80.00h), räkneövningar (23.00h), kurstentamen (20.00h), hemuppgifter (inlämnas) (10.00h) (version 1) MULTIVARIATMETODER, LITT. KURS (5 sp) Multivariate Methods, lit. course Att lära deltagarna känna till de viktigaste multivariata metoderna. - huvudkomponent- och faktoranalys - diskriminantanalys - klusteranalys - strukturekvationsmodeller

9 139 Basmetoderna inom multivariat analys. Uppnådda färdigheter Att kunna utföra enklare typer av multivariata analyser med hjälp av statistiska programpaket. Alla som väljer statistik till minst långt biämne. Övriga anmärkningar Valbar specialkurs inom Grupp A Chatfield C. och A. J. Collins. Introduction to multivariate analysis London : Chapman and Hall. (engelska) (113.00h), litteraturtentamen (20.00h) (version 1) VARIANS- OCH REGRESSIONSANALYS (5 sp) Analysis of Variance and Regression Analysis Att lära deltagarna känna till grunderna för variansanalys och regressionsanalys. - en- och tvåfaktors variansanalys - några mera komplicerade försökplaner - regressionsanalys med en och flere förklarande variabler Grundbegreppen inom variansanalys och regressionsanalys. Uppnådda färdigheter Att kunna utföra enklare typer av variansanalys och regressionsanalys med utnyttjande av statistiska programpaket. Alla som väljer statistik till minst långt biämne. Övriga anmärkningar Valbar specialkurs inom Grupp A Annat kursmaterial Av läraren utdelat material Period IV Föreläsningar (80.00h), räkneövningar (23.00h), kurstentamen (20.00h), hemuppgifter (inlämnas) (10.00h)

10 (version 1) VARIANS- OCH REGRESSIONSANALYS, LITT. KURS (5 sp) Analysis of Variance and Regression Analysis, lit. course Att lära deltagarna känna till grunderna för variansanalys och regressionsanalys. - en- och tvåfaktors variansanalys - några mera komplicerade försökplaner - regressionsanalys med en och flere förklarande variabler Grundbegreppen inom variansanalys och regressionsanalys. Uppnådda färdigheter Att kunna utföra enklare typer av variansanalys och regressionsanalys med utnyttjande av statistiska programpaket. Alla som väljer statistik till minst långt biämne. Övriga anmärkningar Valbar specialkurs inom Grupp A Draper N.R. och H. Smith. Applied regression analysis. Third.ed /1998. New York : Wiley. (engelska) (113.00h), litteraturtentamen (20.00h) (version 1) TIDSSERIEANALYS (5 sp) Time Series Analysis -att känna till de viktigaste metoderna för analys och prognostisering av tidsserier -att kunna specificera modeller för tidsserier -att känna till och kunna använda de vanligaste estimeringsmetoderna -att kunna tillämpa univariata och multivariata tidsseriemodeller Stokastiska processer och dess egenskaper Tidsserieanalys i tidsdomänen Prognosticering Tidsserieanalys i frekvensdomänen Bivariata processer Linjära system Multivariata tidsseriemodeller

11 141 Förkunskaper -, ekonom- och nationalekonomistuderanden Grundkurs i statistik, Grundkurs i statistisk teori Chatfield Chris. The Analysis of Time Series - An Introduction. 6. Chapman & Hall/CRC. Annat kursmaterial Meddelas i samband med föreläsningarna Period I Föreläsningar (48.00h), räkneövningar (32.00h), kurstentamen (28.00h), projektarbete (i grupp) (25.00h) (version 1) EKONOMETRI I (5 sp) Basic Econometrics - att förstå vad ekonometriska modeller kan användas till - att känna till de viktigaste principerna för specificering, estimering, testning och användning av ekonometriska modeller - metoder för analys av enekvationsmodeller - introduktion till flerekvationsmodeller - användning av ekonometriska modeller Förkunskaper Studerande i statistik, studerande i ekonomiska ämnen speciellt nationalekonomi Grundkurs i statistik, Grundkurs i statistisk teori Pindyck, R.S & D.L Rubinfeld. Econometric Models and Economic Forecasts. Fourth ed. McGraw-Hill International. Annat kursmaterial Meddelas i samband med föreläsningarna Period I Föreläsningar (53.00h), räkneövningar (30.00h), kurstentamen (20.00h), projektarbete (i grupp) (30.00h)

12 (version 1) ANALYS AV KONTINGENSTABELLER, LITT. KURS (5 sp) The Analysis of Contingency Tables, lit. course Att lära deltagarna känna till de viktigaste metoderna för analys av frekvensdata. - metoder för analys av frekvensdata - mått på samband i kontingenstabeller - log-lineära modeller Basmetoderna för analys av frekvensdata. Uppnådda färdigheter Att kunna utföra enklare typer av analys av frekvensdata. Alla som väljer statistik till minst långt biämne. Övriga anmärkningar Valbar specialkurs inom Grupp A Andersen, Erling B. Introduction to the statistical analysis of categorical data Berlin : Springer. (engelska) (113.00h), litteraturtentamen (20.00h) (version 1) DEMOGRAFI, LITT. KURS (5 sp) Demography, lit. course -att känna till demografins historia och förhållande till andra vetenskaper -att känna till definitionen på de vanligaste demografiska måtten -att känna till de vanligaste metoderna för konstruktion av livslängdstabeller -att känna till de vanligaste metoderna för uppgörande av befolkningsprognoser -kunna analysera aktuella nationella och globala befolkningsfrågeställningar Demografins utveckling, avgränsning och indelning Definition av grundbegreppen inom analysen av befolkningsutvecklingen Mätning av dödlighet Mätning av nativitet och fruktsamhet Mätning av äktenskapsbildning och omflyttning

13 143 Konstruktion av livslängdstabeller Konstruktion av befolkningsprojektioner och prognoser Standardiseringar och indexmått Demografiska problem i industiländerna Demografiska problem i underutvecklade länder Förkunskaper Studerande inom samhällsvetenskapliga ämnen Grundkurs i statistik Hofsten, Erland. Demografins grunder. 3. Studentlitteratur. Haimi, Olavi. Väestöntutkimus : periaatteet ja menetelmät. 1. Väestöntutkimuslaitos. (svenska, nord. språk) (50.00h), litteratur (finska) (63.00h), litteraturtentamen (20.00h) (version 1) INDUSTRIELL FÖRSÖKPLANERING, LITT. KURS (5 sp) Design and Analysis of Industrial Experiments, lit. course Att lära deltagarna känna till de viktigaste metoderna för planering och analys av industriella försök. - olika försöksplaner - analys av data från en- och flerfaktors försök Basmetoderna för planering av och analys av data från försök. Uppnådda färdigheter Att kunna planera och genomföra ett industriellt experiment. Alla som väljer statistik till minst långt biämne Övriga anmärkningar Valbar specialkurs inom Grupp A Montgomery, D. C. Design and analysis of experiments. Fifth ed./2001. New York : John Wiley & Sons, Inc. (engelska) (113.00h), litteraturtentamen (20.00h)

14 (version 1) ICKE-PARAMETRISKA METODER, LITT. KURS (5 sp) Non-parametric Methods, lit. course Att lära deltagarna känna till de viktigaste icke-parametriska metoderna. - För- och nackdelarna med icke-parametriska metoder - De vanligaste testen Basmetoder inom icke-parametrisk analys. Uppnådda färdigheter Att kunna utföra enklare typer av icke-parametrisk analys. Alla som väljer statistik till minst långt biämne Övriga anmärkningar Valbar specialkurs inom Grupp A Gibbons J. D. Nonparametric statistical inference. Third ed. / New York : Dekker. (engelska) (113.00h), litteraturtentamen (20.00h) (version 1) LONGITUDINELL ANALYS, LITT. KURS (5 sp) Longitudinal Methods, lit. course Att lära deltagarna känna till de viktigaste metoderna för analys av longitudinella data. - användningen av lineära modeller - varianskomponent modeller - markovkedjor Basmetoder inom longitudinell analys. Uppnådda färdigheter Att kunna utföra enklare typer av longitudinell analys. Alla som väljer statistik till minst långt biämne Övriga anmärkningar Valbar specialkurs inom Grupp A Hand D. och M. Crowder. Practical longitudinal data analysis London : Chapman & Hall.

15 145 (engelska) (113.00h), litteraturtentamen (20.00h) (version 1) ANALYS AV LIVSLÄNGDSDATA, LITT. KURS (5 sp) Survival Analysis, lit. course Att lära deltagarna känna till de viktigaste metoderna för analys av livslängdsdata. - grundbegreppen - överlevnadstabeller - icke-parametriska, semiparametriska och parametriska metoder - analys med kovariater - Cox's modell Basmetoderna för analys av livslängdsdata. Uppnådda färdigheter Att kunna utföra enklare typer av analys av livslängdsdata med utnyttjande av olika statistiska programpaket. Alla som väljer statistik till minst långt biämne Övriga anmärkningar Valbar specialkurs inom Grupp A Hosmer D.W och S. Lemeshow. Applied survival analysis: regression modeling of time to event data New York : Wiley. (engelska) (113.00h), litteraturtentamen (20.00h) (version 1) KANDIDATAVHANDLING I STATISTIK (10 sp) Candidate thesis in statistics Att lära ut genomförandet av en statistisk undersökning. - planering - analys - rapportering - deltagande i seminariearbete

16 146 Att kunna planera och genomföra en statistisk undersökning. Uppnådda färdigheter Förmåga att på egen hand planera och genomföra en statistisk undersökning. Alla som har för avsikt att välja statistik till minst långt biämne. Antal deltagare min/max 5/- Uppgörande av seminarieuppsats (46.00h), seminarietillfällen (7.00h), kandidatavhandling (214.00h) FÖRDJUPADE STUDIER (version 1) STATISTISK INFERENS 2, LITT.KURS (10 sp) Statistical inference 2, lit. course Att lära deltagarna avancerad statistisk inferensteori. - sannolikhetskalkyl - estimering - hypotesprövning - asymptotisk teori - den generaliserade lineära modellen - varians och regressionsanalys Avancerad användning av de viktigaste arbetsredskapen inom sannolikhetskalkylen, fördelningsteorin och inferensteorin. Uppnådda färdigheter Förmåga att på egen hand formulera och lösa avancerade inferensproblem. Alla som läser statistik som huvudämne Casella G. och R. L. Berger. Statistical inference. Sec.ed. /2001. Pacific Grove (CA) : Duxbury Period I + II + III + IV (engelska) (227.00h), litteraturtentamen (40.00h)

17 (version 1) SEMINARIUM I STATISTIK (10 sp) Statistical seminars Att lära att presentera och kritiskt analysera en statistisk undersökning. - seminarieuppsats - seminariepresentation - deltagande i seminariearbete Kännedom om olika statistiska metoder. Uppnådda färdigheter Förmåga att kunna presentera och analysera en statistisk undersökning. Alla som väljer statistik till huvudämne Förkunskaper Statistisk inferens 2 Antal deltagare min/max 5/ Period I + II + III + IV Uppgörande av seminarieuppsats (160.00h), seminarietillfällen (54.00h), presentation (53.00h) (version 1) PRO GRADU AVHANDLING I STATISTIK (35 sp) Pro gradu thesis in statistics Att kunna genomföra en avancerad statistisk undersökning. - planering - analys - rapportering Att kunna planera och genomföra en avancerad statistik undersökning. Uppnådda färdigheter Förmåga att på egen hand planera och genomföra en avancerad statistisk undersökning inkl. rapportering av resultaten. Alla som väljer statistik till huvudämne Förkunskaper Statistisk inferens 2 Pro gradu-avhandling (935.00h)

18 (version 1) EKONOMETRI 2, LITT.KURS (10 sp) Econometric Theory 2, lit. course Att lära deltagarna avancerade ekonometriska metoder. - en-ekvationsmodeller - simultanmodeller - tidsserieanalys Avancerad användning av de viktigaste metoderna inom ekonometri. Uppnådda färdigheter Förmåga att på egen hand formulera och lösa avancerade ekonometriska problem. Alla som läser statistik som huvudämne Förkunskaper Ekonometri 1 Greene, W. H. Econometric analysis. Fifth ed/2002. Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall. (engelska) (227.00h), litteraturtentamen (40.00h) (version 1) BESLUTSTEORI, LITT.KURS (10 sp) Decision theory, lit. course Att lära deltagarna avancerad statistisk beslutsteori. - utilitetsteori - max-min baserade beslutsregler - bayesiansk beslutsteori Förtrogenhet med användningen av olika avancerade beslutsteoretiska metoder vid statistisk analys. Uppnådda färdigheter Förmåga att på egen hand utveckla och använda beslutsteoretiska metoder vid avancerad statistisk analys. Alla som läser statistik som huvudämne Övriga anmärkningar Valbar kurs inom Grupp B

19 149 Berger, J. O. Statistical decision theory and Bayesian analysis. Sec.ed./1988. New York : Springer. (engelska) (227.00h), litteraturtentamen (40.00h) (version 1) LINEÄRA MODELLER, LITT.KURS (10 sp) Linear Models, lit. course Att lära deltagarna avancerad teori för lineära modeller. - basteori för lineära modeller - generaliserade lineära modeller - GEE-estimering Avancerad användning av lineära modeller vid statistisk analys. Uppnådda färdigheter Förmåga att på egen hand utveckla och använda lineära modeller vid avancerad statistisk analys. Alla som läser statistik som huvudämne Övriga anmärkningar Valbar kurs inom Grupp B McCullagh P. och J. A. Nelder. Generalized linear models. Sec.ed / London : Chapman and Hall Period I + II + III + IV (engelska) (227.00h), litteraturtentamen (40.00h)

Gammal struktur för nationalekonomi. Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp)

Gammal struktur för nationalekonomi. Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp) Gammal struktur för nationalekonomi Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp) Grundstudier 350000 Grundkurs i nationalekonomi 10 sp 350001 Finland och EU aktuella ekonomiska frågor

Läs mer

Utbildningsplan. för KANDIDATPROGRAMMET. STATISTIK OCH DATAANALYS (Statistics and Data Analysis)

Utbildningsplan. för KANDIDATPROGRAMMET. STATISTIK OCH DATAANALYS (Statistics and Data Analysis) Utbildningsplan för KANDIDATPROGRAMMET I STATISTIK OCH DATAANALYS (Statistics and Data Analysis) SYFTE I utbildningen skall den studerande förvärva en fördjupning i ämnet statistik och i integrationen

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 35 8. Informationssystem Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2005 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna

Läs mer

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium PSYKOLOGI

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium PSYKOLOGI PSYKOLOGI Period 1 För närmare information om tidpunkt och plats, se: http://www.abo.fi/institution/undervisnprogrpsyk Utvecklingspsykologi 5 sp 118010 Witting Beteendevetenskaplig forskning 5 sp 118014

Läs mer

Stockholms Universitet Statistiska Institutionen VT-2009. Kursbeskrivning. Statistisk Teori I, grundnivå, 15 högskolepoäng

Stockholms Universitet Statistiska Institutionen VT-2009. Kursbeskrivning. Statistisk Teori I, grundnivå, 15 högskolepoäng Stockholms Universitet Statistiska Institutionen VT-2009 Kursbeskrivning Statistisk Teori I, grundnivå, 15 högskolepoäng Allmänt Kursen består av två moment: Moment 1. Grundläggande statistisk teori, 12hp.

Läs mer

I. Grundläggande begrepp II. Deskriptiv statistik III. Statistisk inferens Parametriska Icke-parametriska

I. Grundläggande begrepp II. Deskriptiv statistik III. Statistisk inferens Parametriska Icke-parametriska Innehåll I. Grundläggande begrepp II. Deskriptiv statistik III. Statistisk inferens Hypotesprövnig Statistiska analyser Parametriska analyser Icke-parametriska analyser Univariata analyser Univariata analyser

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.)

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.) LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniska fakultetskansliet FÖRSLAG TILL PROGRAMNÄMND INFÖR ÅR NÄMND/NÄMNDER: Förslagsställare (Namn, funktion, Inst/Enhet) FÖRSLAGET GÄLLER: a) EXISTERANDE KURS (Ange kurskod

Läs mer

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo Den traditionella indelningen i privaträtt och offentlig rätt har utgått från tanken om att det finns å ena sidan privata och å andra sidan offentliga

Läs mer

Statistikutbildning för effektivare forskning

Statistikutbildning för effektivare forskning TM MEDICINSK SPSS software Statistikutbildning för effektivare forskning Spar tid med pedagogiska kurser i SPSS och Statistica. Kurser 2015 2016 Förenklat statistikarbete ger effektivare forskning Något

Läs mer

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken. Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors Studiebyrån, våren 2015 Dagens tema» Huvudämnesval Examenskraven ISP:en och huvudämnesvalet» Studieplanering» Karriärplanering Huvudämnet i examen» Minst

Läs mer

Kompetenskrav för olika medlemskap inom Svenska Aktuarieföreningen

Kompetenskrav för olika medlemskap inom Svenska Aktuarieföreningen Kompetenskrav för olika medlemskap inom Svenska Aktuarieföreningen Antagna av Svenska Aktuarieföreningens styrelse 2013-01-28, gällande från och med 2013-01-01 Inriktningsbeslut taget av styrelsen 2015-01-12,

Läs mer

TNIU66: Statistik och sannolikhetslära

TNIU66: Statistik och sannolikhetslära Institutionen för teknik och naturvetenskap Michael Hörnquist, 1 februari 2013 TNIU66: Statistik och sannolikhetslära Kursinformation 2013 Mål och innehåll Kursens mål och förväntade läranderesultat enligt

Läs mer

Utbildningslinjen för Informationsteknologi

Utbildningslinjen för Informationsteknologi Utbildningslinjen för Informationsteknologi Jan Westerholm utbildningslinjeansvarig 27.8.2015 1 Fyra Fakulteter vid ÅA och deras utbildningslinjer 1. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi kultur,

Läs mer

Kurs. A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) Nivå (G, A, F)

Kurs. A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) Nivå (G, A, F) IH Kurs Hp Nivå (G, A, F) A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) HU nämt i mål HU nämt i innehåll Litteratur med HU HU examineras Nära kontakter med samhället Affärssystem/Applikationer 7,5

Läs mer

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus)

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus) Ämnet Redovisning Accounting Laskentatoimi Redovisning beskriver den företagsekonomiska verkligheten i siffror. Den ger underlag för ledning av företag och organisationer och den visar utåt hur företaget

Läs mer

Statistik 2 2010, 3.-9.5.2010. Stansens PC-klass ASA-huset. Schema: mån ti ons to fre 9.15-12.00 9.15-12.00 10.15-13.00 10.15-12.00 10.15-12.

Statistik 2 2010, 3.-9.5.2010. Stansens PC-klass ASA-huset. Schema: mån ti ons to fre 9.15-12.00 9.15-12.00 10.15-13.00 10.15-12.00 10.15-12. Statistik 2 2010, 3.-9.5.2010 Stansens PC-klass ASA-huset. Schema: mån ti ons to fre 9.15-12.00 9.15-12.00 10.15-13.00 10.15-12.00 10.15-12.00 13.15-15.00 13.15-15.00 13.15-16.00 13.15-16.00 Under kursens

Läs mer

Utbildningsprogrammet i datateknik 2014-2015

Utbildningsprogrammet i datateknik 2014-2015 Utbildningsprogrammet i datateknik 2014-2015 Först avläggs teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 300 sp på 5

Läs mer

Projekt - Pedagogiska verktyg för att förbättra studenters färdighet i muntlig framställning

Projekt - Pedagogiska verktyg för att förbättra studenters färdighet i muntlig framställning Projekt - Pedagogiska verktyg för att förbättra studenters färdighet i Lars Forsberg Oktober 2011 Lars Forsberg (Uppsala University) Pedagogiskt projekt Oktober 2011 1 / 18 Undervisningen: Vad lär vi ut

Läs mer

Att lära sig självständigt analysera och översätta nytestamentliga texter från grekiska till svenska. Målgrupp

Att lära sig självständigt analysera och översätta nytestamentliga texter från grekiska till svenska. Målgrupp 583100.0 (2013-2014 Grundkurs i nytestamentlig grekiska (10 sp) Introductory Course in New Testament Greek Målsättningar och innehåll Analys och översättning av nytestamentliga texter från grekiska till

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

STATISTICA Kurskatalog 2010 2011. Kunskap bär frukt

STATISTICA Kurskatalog 2010 2011. Kunskap bär frukt TM STATISTICA Kurskatalog 2010 2011 Kunskap bär frukt Vårt mål är att underlätta ditt arbete! Att på ett korrekt sätt kunna bearbeta statistik är mycket viktigt. Förutsättningarna för detta är en kombination

Läs mer

Sökaktivitet inom olika arbetsmarknadspolitiska program

Sökaktivitet inom olika arbetsmarknadspolitiska program Sökaktivitet inom olika arbetsmarknadspolitiska program Petra Nilsson 20 maj 2011 Working Paper 2011:1 Arbetsförmedlingens Working Paper serie presenterar rapporter som rör analys av arbetsmarknadens funktionssätt

Läs mer

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng Psychology, 1-30, 30 credits Kurskod: LPYA17 Fastställd av: Utbildningsledare 2013-05-21 Reviderad av: Utbildningsledare 2014-05-20 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Detta har vi gjort. Rapport från kommittén för FRÄMJANDE AV UTBILDNINGEN inom surveyområdet. Martin Eva Antonio Axelson Leander Marañon

Detta har vi gjort. Rapport från kommittén för FRÄMJANDE AV UTBILDNINGEN inom surveyområdet. Martin Eva Antonio Axelson Leander Marañon Detta har vi gjort Rapport från kommittén för FRÄMJANDE AV UTBILDNINGEN inom surveyområdet Martin Eva Antonio Axelson Leander Marañon Disposition av vår slutrapport Uppdraget och vad vi ville från början

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland. Helene Martinsson-Wallin

Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland. Helene Martinsson-Wallin Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland Helene Martinsson-Wallin Grundutbildningens struktur Campus Arkeologiprogrammet med internationell inriktning (3 år 180 hp) Arkeologi: 90 hp arkeologi,

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Användningen av nätet i undervisningen Bilaga 1 Institution: "Bioblocket": biologi (BL), biokemi (BK), biovetenskap (BV), farmaci (F)

Användningen av nätet i undervisningen Bilaga 1 Institution: Bioblocket: biologi (BL), biokemi (BK), biovetenskap (BV), farmaci (F) Användningen av nätet i undervisningen Bilaga 1 Institution: "Bioblocket": biologi (BL), biokemi (BK), biovetenskap (BV), farmaci (F) BV Ämneskurser: Computers / Computational Methods in bioresearch nätet

Läs mer

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Åbo Akademi (rektor, Mikko Hupa) Fyra fakulteter Fakulteten för humanoria, psykologi och teologi Fakulteten för padagogik och välfärdsstudier

Läs mer

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Beslutad i 6 februari 2008. Senast reviderad 23 augusti 2011.

Läs mer

Välkommen till Statistiska institutionen VT 2015

Välkommen till Statistiska institutionen VT 2015 Statistiska institutionen Välkommen till Statistiska institutionen VT 2015 Welcome to the Department of Statistics Spring 2015 Postadress Besöksadress Telefon 046-222 00 00 (vx) Box 743 EC1, Tycho Brahes

Läs mer

Aktuell information finns på anslagstavlor och på institutionens hemsida www.abo.fi/it. Studieperiod Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

Aktuell information finns på anslagstavlor och på institutionens hemsida www.abo.fi/it. Studieperiod Kod Lärare Vecka Tid Auditorium DATAVETENSKAP Information för årskurs 2-n ges i aud. Gamma tis 4.9 12-13. Kursutvärderingstillfälle för alla åk 9.12. i Gamma kl 13-15 och 7.5. i Gamma kl 10-12. Aktuell information finns på anslagstavlor

Läs mer

En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering. Lars Rönnegård

En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering. Lars Rönnegård En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering Lars Rönnegård Forskarutbildning Mikrodataanalys Masterprogram i Business Intelligence Nätbaserad uppdragsutbildning

Läs mer

Försäkringsmatematik 7,5 högskolepoäng Actuarial Mathematics

Försäkringsmatematik 7,5 högskolepoäng Actuarial Mathematics Försäkringsmatematik 7,5 högskolepoäng Actuarial Mathematics Kurskod: MMA713 Utbildningsnivå: Avancerad nivå Ämne: Matematik/Tillämpa Utbildningsområde Naturvetenskap d matematik : Giltig fr.o.m. termin:

Läs mer

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng 1. Fastställande av plan Styrelsen för Institutionen för

Läs mer

ÅRSKURS 1 Period 1 v. 36-43

ÅRSKURS 1 Period 1 v. 36-43 Information om studieorienteringsveckan hittas på http://www.abo.fi/student/studieorientering Tutorer: Elisabeth Björnvik och Aino Visuri Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium ÅRSKURS 1 Period

Läs mer

TNIU66: Statistik och sannolikhetslära

TNIU66: Statistik och sannolikhetslära Institutionen för teknik och naturvetenskap TNIU66: Statistik och sannolikhetslära Kursinformation 2015 Kursens mål och förväntade läranderesultat Kursens mål är att ge en introduktion till matematisk

Läs mer

Undervisningsprogram 2014-2015 Uppdaterat 18.6.2014. Cellbiologi

Undervisningsprogram 2014-2015 Uppdaterat 18.6.2014. Cellbiologi Undervisningsprogram 2014-2015 Uppdaterat 18.6.2014 Cellbiologi Information för nybörjare (åk 1) i cellbiologi ges torsdag den 28.8. kl. 13-15 i aud. Wikgren, Biocity, Artillerig.6, gatuplan. Tutorer:

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen

Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen Studiebyrån Snart kandidat?» Då du avlagt alla kurser som krävs för kandidatexamen ska du ansöka om kandidatbetyg.»

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Psykologi 2013-2014. Innehållsförteckning

Psykologi 2013-2014. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Psykologi... 2 1.1. Presentation... 2 1.2. Examensstruktur... 3 1.3. Studiehelheter... 4 1.3.1. Grundstudier... 4 1.3.2. Ämnesstudier... 4 1.3.3. Fördjupade studier... 4 1.3.4.

Läs mer

LU/LTHs undervisningsstruktur

LU/LTHs undervisningsstruktur Erik Lindström Matematisk Statistik, Matematikcentrum Lunds Universitet Lund, 2008 Overview LTH Kurser LU & LTH Kurser Snabba fakta om LTH och LU 7000 Helårsstudenter (LTH) 42 000 Helårsstudenter (LU)

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Dokumentet utvärderas en gång per läsår (vid internatet i juni) och uppdateras vid behov.

Dokumentet utvärderas en gång per läsår (vid internatet i juni) och uppdateras vid behov. Bilaga 1 till Utbildningsplanen Progression i skrivande, muntlig framställning, IKT och statistik i Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle 240 hp och Biologprogrammet

Läs mer

KVANTITATIV FORSKNING

KVANTITATIV FORSKNING KVANTITATIV FORSKNING Teorier innehåller begrepp som byggstenar. Ofta är kvantitativa forskare intresserade av att mäta företeelser i verkligheten och att koppla denna kvantitativa information till begrepp

Läs mer

Institutionen för beteendevetenskap Tel: 0733-633 266 013-27 45 57/28 21 03. Tentamen i kvantitativ metod Psykologi 2 HPSB05

Institutionen för beteendevetenskap Tel: 0733-633 266 013-27 45 57/28 21 03. Tentamen i kvantitativ metod Psykologi 2 HPSB05 Linköpings Universitet Jour; Ulf Andersson Institutionen för beteendevetenskap Tel: 0733-633 266 013-27 45 57/28 21 03 Tentamen i kvantitativ metod Psykologi 2 HPSB05 Torsdagen den 3/5 2007, kl. 14.00-18.00

Läs mer

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt)

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt) Litteratur Strategi och offentligt ledarskap (10 hp) Busch Tor, Johnsen Erik, Klausen Kurt Klaudi och Vanebo Jan Ole, red. (2005): Modernisering av offentlig sektor. Utfordringer, metoder og dilemmaer.

Läs mer

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING 1 PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING Praktiken ingår som en central del i studierna för pedagogie magisterexamen vid Enheten för pedagogik och vuxenpedagogik. Dessa studier har historiskt byggts upp kring

Läs mer

Ekonomprogrammet termin 7 ht13 mot civilekonomexamen, kull H10 S1HEP alla inrikt.

Ekonomprogrammet termin 7 ht13 mot civilekonomexamen, kull H10 S1HEP alla inrikt. Kurs/er att söka inom program inför höstterminen 2013 Ekonomprogrammet termin 5 HT2013 Kull H11 S1HEG Samtliga inriktningar Anmälan till kurser inom program hösten 2013 görs via www.antagning.se som öppnar

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

SF1646, Analys i era variabler, 6 hp, för I1, läsåret 2007.2008.

SF1646, Analys i era variabler, 6 hp, för I1, läsåret 2007.2008. SF1646, Analys i era variabler, 6 hp, för I1, läsåret 2007.2008. Anders Karlsson, Inst för Matematik, KTH January 22, 2008 Kursinnehåll: Grundläggande kurs i di erential- och integralkalkyl i era variabler.

Läs mer

KURSPLAN. Fördjupningskurs II i logistik. Advanced Course II in Business Logistics. Kurskod Beslutsdatum Gäller från FEC365 2004-12-01 2005-01-17

KURSPLAN. Fördjupningskurs II i logistik. Advanced Course II in Business Logistics. Kurskod Beslutsdatum Gäller från FEC365 2004-12-01 2005-01-17 Dnr: EHVd: 2004:57 Ekonomihögskolan KURSPLAN Fördjupningskurs II i logistik Advanced Course II in Business Logistics Kurskod Beslutsdatum Gäller från FEC365 2004-12-01 2005-01-17 Undervisningsspråk Ämne

Läs mer

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Innehåll Individuell studieplan (ISP): Instruktioner... 1 Individuell studieplan (ISP)... 2 ISP:n för kandidatexamen... 2 Steg för steg anvisningar för ifyllande

Läs mer

Kursplan 1(5) Ekonomihögskolan. Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09. Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng

Kursplan 1(5) Ekonomihögskolan. Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09. Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng 1(5) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09 Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng Business Administration,

Läs mer

Matematik i Gy11. 110912 Susanne Gennow

Matematik i Gy11. 110912 Susanne Gennow Matematik i Gy11 110912 Susanne Gennow Var finns matematik? Bakgrund Nationella utredning 2003 PISA 2009 TIMSS Advanced 2008 Skolinspektionens rapporter Samband och förändring åk 1 3 Olika proportionella

Läs mer

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Centret för språk och kommunikation utbildningschef Jan Jylhä tf. avdelningsföreståndare Marjaana Laaksonen 27.8.2015 Informationen kan läsas

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

TENTAMINA för läsåret 2008-2009

TENTAMINA för läsåret 2008-2009 TENTAMINA för läsåret 2008-2009 Kurstentamen Kurstentamina planeras av varje ansvarig lärare i början av respektive undervisningsperiod. Kurstentamen inplaceras med fördel i den undervisningsfria veckan

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng Psychology, 1-30, 30 credits Kurskod: LPYA17 Fastställd av: VD 2007-06-26 Gäller fr.o.m.: HT 2012, rviderad 2010-06-01 Version: 2 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Industriell logistik omfattar förädlingsflöden och deras styrning. Produktionsplanering, transportplanering,

Läs mer

Differentiell psykologi

Differentiell psykologi Differentiell psykologi Tisdag 24 september 2013 Confirmatory Factor Analysis CFA Dagens agenda Repetition: Sensitivitet och specificitet Övningsuppgift från idag Confirmatory Factor Analysis Utveckling

Läs mer

Ämnesstudierna består av fem undervisningshelheter. Inom dessa behandlas främst följande ämnen:

Ämnesstudierna består av fem undervisningshelheter. Inom dessa behandlas främst följande ämnen: Farmaci MÅLSÄTTNING Utbildningen som leder till farmaceutexamen strävar till att ge studeranden färdigheter inom läkemedelsförsörjningens alla delområden. Framförallt strävar utbildningen till att främja

Läs mer

VÅRA KURSER I 2014 2015

VÅRA KURSER I 2014 2015 VÅRA KURSER I 2014 2015 TM TM STATISTICA förvandlar data till information Genom STATISTICA, ett statistik- och analysverktyg utvecklat av StatSoft, får du tillgång till statistisk bearbetning på hög nivå.

Läs mer

Poolade data över tiden och över tvärsnittet. Oberoende poolade tvärsnittsdatamängder från olika tidpunkter.

Poolade data över tiden och över tvärsnittet. Oberoende poolade tvärsnittsdatamängder från olika tidpunkter. PANELDATA Poolade data över tiden och över tvärsnittet Alternativ 1: Oberoende poolade tvärsnittsdatamängder från olika tidpunkter. Oberoende stickprov dragna från stora populationer vid olika tidpunkter.

Läs mer

Ämnesordsmöte 2012-08-30 Protokoll

Ämnesordsmöte 2012-08-30 Protokoll Ämnesordsmöte 2012-08-30 Protokoll Närvarande: Kerstin Urberg som skrev, Grazyna Sowinska. Nya ämnesord Android (operativsystem) 005.432 ; 621.38456 #c Mobiltelefonisystem Överordnad term: Mobiltelefoner

Läs mer

Analytical Finance, 180 högskolepoäng

Analytical Finance, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Programkod: RMV20 Analytical Finance, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Analytical Finance, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för naturvetenskap

Läs mer

Masterprogram i Financial Engineering, 120 högskolepoäng

Masterprogram i Financial Engineering, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: ZMS20 Masterprogram i Financial Engineering, 120 högskolepoäng Master Program in Financial Engineering, 120 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Dnr: 207/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HANDELSHÖGSKOLAN Utbildningsplan Dnr CF 52-547/2009 Sida 1 (7) PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Health and Environmental Economics, 60 Higher Education Credits Utbildningsprogrammet

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i bioentreprenörskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i bioentreprenörskap Utbildningsplan för masterprogrammet i bioentreprenörskap Inrättad av Styrelsen för utbildning 2007-11-07 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-11-28 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2008-04-22

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

Upprepade mätningar och tidsberoende analyser. Stefan Franzén Statistiker Registercentrum Västra Götaland

Upprepade mätningar och tidsberoende analyser. Stefan Franzén Statistiker Registercentrum Västra Götaland Upprepade mätningar och tidsberoende analyser Stefan Franzén Statistiker Registercentrum Västra Götaland Innehåll Stort område Simpsons paradox En mätning per individ Flera mätningar per individ Flera

Läs mer

1. Basdata Kursen ingår som en obligatorisk kurs i Tränarprogrammet

1. Basdata Kursen ingår som en obligatorisk kurs i Tränarprogrammet Kursplan Tränarskap I, 30 högskolepoäng Sport Specific Methodology, 30 credits 1. Basdata Kursen ingår som en obligatorisk kurs i Tränarprogrammet Omfattning: Nivå: Kurskod: 30 högskolepoäng Grundnivå,

Läs mer

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för matematisk statistik Statistik för Teknologer, 5 poäng MSTA33 Ingrid Svensson TENTAMEN 2004-01-13 TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Statistik för Teknologer, 5 poäng Tillåtna

Läs mer

Va rme och fukt i tra hus, 7,5 hp

Va rme och fukt i tra hus, 7,5 hp Kurs-PM Va rme och fukt i tra hus, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Björn Mattsson och Anders Olsson Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4BY105 Syftet med kursen Syftet

Läs mer

MALMÖ HÖGSKOLA Teknik och samhälle. Kurs-PM Fastighetsvetenskap 31-45 hp Fastighetsmarknad och värdering (FF221A)

MALMÖ HÖGSKOLA Teknik och samhälle. Kurs-PM Fastighetsvetenskap 31-45 hp Fastighetsmarknad och värdering (FF221A) MALMÖ HÖGSKOLA Teknik och samhälle Kurs-PM Fastighetsvetenskap 31-45 hp Fastighetsmarknad och värdering (FF221A) HT 2007 1 Detta PM syftar till att ge er mera detaljerad information om kursen utöver vad

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Nationalekonomi vid Hanken

Nationalekonomi vid Hanken vid Hanken Magistersstudier i Generella synpunkter Ekonomiemagistrar med nationalekonomi som huvudämne placerar sig bra i arbetslivet, speciellt där ekonomisk expertis och analytiskt tänkande förutsätts.

Läs mer

Analytical Finance, 180 högskolepoäng

Analytical Finance, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 2012-05-10 Analytical Finance, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Analytical Finance, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter 2012-07-01. Utbildningsplanen

Läs mer

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap Program och kurser inom Medier och kommunikation ett område som växer Medier och kommunikation är ett område som utvecklas starkt. Det finns allt fler medier för människor att använda och ett allt större

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE STATISTIK FÖR EKONOMER

GRUNDLÄGGANDE STATISTIK FÖR EKONOMER Statistiska institutionen Annika Tillander TENTAMEN GRUNDLÄGGANDE STATISTIK FÖR EKONOMER 2015-04-23 Skrivtid: 16.00-21.00 Hjälpmedel: Godkänd miniräknare utan lagrade formler eller text, samt bifogade

Läs mer

Business Architecture Program. Folksam 1

Business Architecture Program. Folksam 1 Architecture Program Folksam 1 Kursdatum Kick-off Inför kursstart 12 mars Webbstudier Affärsarkitekturens grunder 16 mars 21 april Dag 1-3 Fördjupningskurs i affärsarkitektur 22 24 april Dag 4 Gruppredovisning

Läs mer

International Business Management, 180 högskolepoäng

International Business Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 International Business Management, 180 högskolepoäng International Business Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer