STATISTIK ASA, Fänriksgatan 2 B, Åbo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STATISTIK ASA, Fänriksgatan 2 B, 20500 Åbo http://ises.abo.fi/"

Transkript

1 131 STATISTIK ASA, Fänriksgatan 2 B, Åbo Huvudämnesstrukturen för ämnet STATISTIK Politices kandidatexamen 70 sp Grundstudier Grundkurs i statistisk teori Stickprovsteknik med R Ämnesstudier Statistisk inferens 1 Bayesiansk statistik 2 valbara kurser à 5 sp inom Grupp A 10 sp Kandidatseminarier/avhandling 10 sp 10 sp 5 sp 10 sp 5 sp 25 sp 35 sp 10 sp Politices magisterexamen 85 sp Fördjupade studier Statistisk inferens 2 10 sp 3 valbara kurser à 10 sp inom grupp B 30 sp Seminarium 10 sp Avhandling pro gradu 40 sp 35 sp Valbara kurser inom grupp A à 5 sp Varians- och regressionsanalys Multivariatmetoder Tidsserieanalys Ekonometri 1 Analys av kontingenstabeller Demografi Industriell försöksplanering Icke-parametriska metoder Metoder för analys av longitudinell data Metoder för analys av livslängdsdata

2 132 Valbara kurser inom grupp B à 10 sp Ekonometri 2 Beslutsteori Lineära modeller Stokastiska processer (MNF) Försäkringsmatematik (MNF) Finansmatematik (MNF) Fourieranalys (MNF) GRUNDSTUDIER (version 1) GRUNDKURS I STATISTISK TEORI (10 sp) Basic course in statistical theory Att lära deltagarna grunderna i sannolikhetskalkyl och statistisk inferensteori. - diskreta och kontinuerliga stokastiska variabler - sannolikhetsfördelningar - de vanligaste testen - punkt- och intervallskattningar - grunderna för korrelations-, regressions-, varians- och multivariatanalys - sannolikhetskalkylens grunder - grunderna för estimationsteorin - grunderna för hypotesprövningsteorin - grunderna för korrelations- och regressionsanalys - grunderna för variansanalys - grunderna för multivariat analys Uppnådda färdigheter - förmåga att på egen hand lösa enkla problem inom sannolikhetskalkylen - förmåga att lösa enkla estimations- och hypotesprövningsproblem med standardmetoder - förmåga att utföra jämförelser mellan två populationer - förmåga att lösa elementära problem inom korrelations-, regressions-, varians- och multivariatanalys med utnyttjande av statistiska programpaket Förkunskaper Studerande som önskar avlägga minst grundstudier i statistik. Grundkurs i statistik

3 133 Antal deltagare min/max 5/- Annat kursmaterial Föreläsarens kompendium Period IV Föreläsningar (80.00h), räkneövningar (80.00h), kurstentamen (40.00h), hemuppgifter (inlämnas) (67.00h) Tentamensrätt uppnås Godkända räkneövningar och hemuppgifter Hjälpmedel vid tentamen Miniräknare, tabell- och formelsamlingar (version 1) GRUNDKURS I STATISTISK TEORI, LITT.KURS (10 sp) Basic course in statistical theory, lit. course Att lära deltaga grunderna i sannolikhetskalkyl och statistisk inferensteori. - diskreta och kontinuerliga stokastiska variabler - sannolikhetsfördelningar - de vanligaste testen - punkt- och intervallskattningar - grunderna för korrelations-, regressions-, varians- och multivariatanalys - sannolikhetskalkylens grunder - grunderna för estimationsteorin - grunderna för hypotsprövningsteorin - grunderna för korrelations- och regressionsanalys - grunderna för variansanalys - grunderna för multivariat analys Uppnådda färdigheter - förmåga att på egen hand lösa enkla problem inom sannolikhetskalkylen - förmåga att lösa enkla estimations- och hypotesprövningsproblem med standardmetoder - förmåga att utföra jämförelser mellan två populationer - förmåga att lösa elementära problem inom korrelations-, regressions-, varians- och multivariatanalys med utnyttjande av statistiska programpaket Förkunskaper Studerande som önskar avlägga minst grundstudier i statistik. Grundkurs i statistik

4 134 Blom G., Enger J., Englund G., Grandell J. och L. Holst. Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar. 5:te uppl./2005. Studentlitteratur. (svenska, nord. språk) (227.00h), litteraturtentamen (40.00h) Hjälpmedel vid tentamen Miniräknare, tabell- och formelsamlingar (version 1) STICKPROVSTEKNIK (10 sp) Sampling techniques Att lära deltagarna grunderna för modern stickprovsteori samt planera och analysera resultaten av en stickprovsundersökning. - grundprinciperna för sannolikhetsurval - användningen av vikter - de vanligaste stickprovsdesignerna - användningen av tilläggsinformation - olika typer av felkällor vid en stickprovsundersökning - grundläggande teori - planering av en stickprovsundersökning - olika stickprovsdesigner och -strategier - användning av tilläggsinformation - användning av statistiska programpaket vid olika stickprovsdesigner Uppnådda färdigheter - förmåga att planera en stickprovsundersökning - kännedom om för- och nackdelarna med olika designer - förmåga att anlysera resulaten av en stickprovsundersökning under de vanligaste designerna Alla som önskar välja statistik till minst kort biämne. Antal deltagare min/max 5/- Annat kursmaterial På föreläsningarna utdelat material Period II Föreläsningar (80.00h), räkneövningar (80.00h), kurstentamen (40.00h), hemuppgifter (inlämnas) (67.00h)

5 (version 1) STICKPROVSTEKNIK, LITT.KURS (10 sp) Sampling techniques, lit. course Att lära deltagarna grunderna för modern stickprovsteori samt planera och analysera resultaten av en stickprovsundersökning. - grundprinciperna för sannolikhetsurval - användningen av vikter - de vanligaste stickprovsdesignerna - användningen av tilläggsinformation - olika typer av felkällor vid en stickprovsundersökning - grundläggande teori - planering av en stickprovsundersökning - olika stickprovsdesigner och -strategier - användning av tilläggsinformation - användning av statistiska programpaket vid olika stickprovsdesigner Uppnådda färdigheter - förmåga att planera en stickprovsundersökning - kännedom om för- och nackdelarna med olika designer - förmåga att analysera resultaten av stickprovsundersökning under de vanligaste designerna Alla som väljer statistik till minst kort biämne. Lehtonen R. och E. J. Pahkinen. Practical methods for design and analysis of complex surveys. Sec.ed./2003. Chichester : Wiley. Särndal C.-E., Swensson B. och J. Wretman. Model assisted survey sampling New York : Springer. Kap. 1-8 (engelska) (227.00h), litteraturtentamen (40.00h) (version 1) STATISTIK MED R (5 sp) Statistics with R Att lära deltagarna känna till och kunna använda R i enkla statistiska beräkningar. Statistiska analyser med R Kännedom om R

6 136 Uppnådda färdigheter Förmåga att använda R Antal deltagare min/max 5/10 Annat kursmaterial Av läraren utdelat material Period III Föreläsningar (60.00h), räkneövningar (33.00h), kurstentamen (20.00h), hemuppgifter (inlämnas) (20.00h) ÄMNESSTUDIER (version 1) STATISTISK INFERENS 1 (10 sp) Statistical inference 1 Att lära ut de sannolikhetsteoretiska grundvalarna för statistisk inferens samt att lära deltagarna känna till och kunna använda de viktigaste grundbegreppen inom de klassiska inferensteorin. - sannolikhetskalkyl - estimering - hypotesprövning - den lineära modellen De viktigaste grundbegreppen och arbetsredskapen inom sannoliketskalkylen, fördelningsteorin och inferensteorin. Uppnådda färdigheter Förmåga att på egen hand formulera och lösa inferensproblem. Alla som har för avsikt att välja statistik till minst långt biämne. Förkunskaper Grundkurs i statistisk teori Antal deltagare min/max 5/- Annat kursmaterial På föreläsningarna utdelat material Period I Föreläsningar (80.00h), räkneövningar (80.00h), kurstentamen (40.00h), hemuppgifter (inlämnas) (67.00h)

7 (version 1) STATISTISK INFERENS 1, LITT.KURS (10 sp) Statistical inference 1, lit. course Att lära ut de sannolikhetsteoretiska grundvalarna för statistisk inferens samt att lära deltagarna känna till och kunna använda de viktigaste grundbegreppen inom den klassiska inferensteorin. Uppnådda färdigheter Förkunskaper - sannolikhetskalkyl - estimering - hypotesprövning - den lineära modellen De viktigaste grundbegreppen och arbetsredskapen inom sannolikhetskalkylen, fördelningsteorin och inferensteorin. Förmåga att på egen hand formulera och lösa inferensproblem. Alla som har för avsikt att välja statistik till minst långt biämne. Grundkurs i statistisk teori Bartoszynski R. ch M. Niewiadomska-Bugaj. Probability and statistical inference New York : Wiley Period I, Period I + II + III + IV (engelska) (227.00h), litteraturtentamen (40.00h) (version 1) BAYESIANSK STATISTIK, LITT. KURS (5 sp) Bayesian statistics, lit. course Att lära deltagarna känna till grunderna för bayesiansk statistisk inferens. - likelihoodprincipen - utnyttjande av a priori information - posteriorianalys - beräkningsmetoder Kännedom om tolkningen och användningen av de viktigaste grundbegreppen inom bayesiansk metodik. Uppnådda färdigheter Att kunna lösa enkla inferensproblem med utnyttjande av bayesiansk metodik. Alla som väljer statistik till minst långt biämne.

8 138 Lee, P. M. Bayesian statistics: an introduction. London : Arnold,. (engelska) (113.00h), litteraturtentamen (20.00h) (version 1) MULTIVARIATMETODER (5 sp) Multivariate Methods Att lära deltagarna känna till de viktigaste multivariata metoderna. - huvudkomponent- och faktoranalys - diskriminantanalys - klusteranalys - strukturekvationsmodeller Basmetoderna inom multivariat analys. Uppnådda färdigheter Att kunna utföra enklare typer av multivariata analyser. Alla som väljer statistik till minst långt biämne. Övriga anmärkningar Valbar specialkurs inom Grupp A Antal deltagare min/max 5/- Annat kursmaterial Av läraren utdelat material Period II Föreläsningar (80.00h), räkneövningar (23.00h), kurstentamen (20.00h), hemuppgifter (inlämnas) (10.00h) (version 1) MULTIVARIATMETODER, LITT. KURS (5 sp) Multivariate Methods, lit. course Att lära deltagarna känna till de viktigaste multivariata metoderna. - huvudkomponent- och faktoranalys - diskriminantanalys - klusteranalys - strukturekvationsmodeller

9 139 Basmetoderna inom multivariat analys. Uppnådda färdigheter Att kunna utföra enklare typer av multivariata analyser med hjälp av statistiska programpaket. Alla som väljer statistik till minst långt biämne. Övriga anmärkningar Valbar specialkurs inom Grupp A Chatfield C. och A. J. Collins. Introduction to multivariate analysis London : Chapman and Hall. (engelska) (113.00h), litteraturtentamen (20.00h) (version 1) VARIANS- OCH REGRESSIONSANALYS (5 sp) Analysis of Variance and Regression Analysis Att lära deltagarna känna till grunderna för variansanalys och regressionsanalys. - en- och tvåfaktors variansanalys - några mera komplicerade försökplaner - regressionsanalys med en och flere förklarande variabler Grundbegreppen inom variansanalys och regressionsanalys. Uppnådda färdigheter Att kunna utföra enklare typer av variansanalys och regressionsanalys med utnyttjande av statistiska programpaket. Alla som väljer statistik till minst långt biämne. Övriga anmärkningar Valbar specialkurs inom Grupp A Annat kursmaterial Av läraren utdelat material Period IV Föreläsningar (80.00h), räkneövningar (23.00h), kurstentamen (20.00h), hemuppgifter (inlämnas) (10.00h)

10 (version 1) VARIANS- OCH REGRESSIONSANALYS, LITT. KURS (5 sp) Analysis of Variance and Regression Analysis, lit. course Att lära deltagarna känna till grunderna för variansanalys och regressionsanalys. - en- och tvåfaktors variansanalys - några mera komplicerade försökplaner - regressionsanalys med en och flere förklarande variabler Grundbegreppen inom variansanalys och regressionsanalys. Uppnådda färdigheter Att kunna utföra enklare typer av variansanalys och regressionsanalys med utnyttjande av statistiska programpaket. Alla som väljer statistik till minst långt biämne. Övriga anmärkningar Valbar specialkurs inom Grupp A Draper N.R. och H. Smith. Applied regression analysis. Third.ed /1998. New York : Wiley. (engelska) (113.00h), litteraturtentamen (20.00h) (version 1) TIDSSERIEANALYS (5 sp) Time Series Analysis -att känna till de viktigaste metoderna för analys och prognostisering av tidsserier -att kunna specificera modeller för tidsserier -att känna till och kunna använda de vanligaste estimeringsmetoderna -att kunna tillämpa univariata och multivariata tidsseriemodeller Stokastiska processer och dess egenskaper Tidsserieanalys i tidsdomänen Prognosticering Tidsserieanalys i frekvensdomänen Bivariata processer Linjära system Multivariata tidsseriemodeller

11 141 Förkunskaper -, ekonom- och nationalekonomistuderanden Grundkurs i statistik, Grundkurs i statistisk teori Chatfield Chris. The Analysis of Time Series - An Introduction. 6. Chapman & Hall/CRC. Annat kursmaterial Meddelas i samband med föreläsningarna Period I Föreläsningar (48.00h), räkneövningar (32.00h), kurstentamen (28.00h), projektarbete (i grupp) (25.00h) (version 1) EKONOMETRI I (5 sp) Basic Econometrics - att förstå vad ekonometriska modeller kan användas till - att känna till de viktigaste principerna för specificering, estimering, testning och användning av ekonometriska modeller - metoder för analys av enekvationsmodeller - introduktion till flerekvationsmodeller - användning av ekonometriska modeller Förkunskaper Studerande i statistik, studerande i ekonomiska ämnen speciellt nationalekonomi Grundkurs i statistik, Grundkurs i statistisk teori Pindyck, R.S & D.L Rubinfeld. Econometric Models and Economic Forecasts. Fourth ed. McGraw-Hill International. Annat kursmaterial Meddelas i samband med föreläsningarna Period I Föreläsningar (53.00h), räkneövningar (30.00h), kurstentamen (20.00h), projektarbete (i grupp) (30.00h)

12 (version 1) ANALYS AV KONTINGENSTABELLER, LITT. KURS (5 sp) The Analysis of Contingency Tables, lit. course Att lära deltagarna känna till de viktigaste metoderna för analys av frekvensdata. - metoder för analys av frekvensdata - mått på samband i kontingenstabeller - log-lineära modeller Basmetoderna för analys av frekvensdata. Uppnådda färdigheter Att kunna utföra enklare typer av analys av frekvensdata. Alla som väljer statistik till minst långt biämne. Övriga anmärkningar Valbar specialkurs inom Grupp A Andersen, Erling B. Introduction to the statistical analysis of categorical data Berlin : Springer. (engelska) (113.00h), litteraturtentamen (20.00h) (version 1) DEMOGRAFI, LITT. KURS (5 sp) Demography, lit. course -att känna till demografins historia och förhållande till andra vetenskaper -att känna till definitionen på de vanligaste demografiska måtten -att känna till de vanligaste metoderna för konstruktion av livslängdstabeller -att känna till de vanligaste metoderna för uppgörande av befolkningsprognoser -kunna analysera aktuella nationella och globala befolkningsfrågeställningar Demografins utveckling, avgränsning och indelning Definition av grundbegreppen inom analysen av befolkningsutvecklingen Mätning av dödlighet Mätning av nativitet och fruktsamhet Mätning av äktenskapsbildning och omflyttning

13 143 Konstruktion av livslängdstabeller Konstruktion av befolkningsprojektioner och prognoser Standardiseringar och indexmått Demografiska problem i industiländerna Demografiska problem i underutvecklade länder Förkunskaper Studerande inom samhällsvetenskapliga ämnen Grundkurs i statistik Hofsten, Erland. Demografins grunder. 3. Studentlitteratur. Haimi, Olavi. Väestöntutkimus : periaatteet ja menetelmät. 1. Väestöntutkimuslaitos. (svenska, nord. språk) (50.00h), litteratur (finska) (63.00h), litteraturtentamen (20.00h) (version 1) INDUSTRIELL FÖRSÖKPLANERING, LITT. KURS (5 sp) Design and Analysis of Industrial Experiments, lit. course Att lära deltagarna känna till de viktigaste metoderna för planering och analys av industriella försök. - olika försöksplaner - analys av data från en- och flerfaktors försök Basmetoderna för planering av och analys av data från försök. Uppnådda färdigheter Att kunna planera och genomföra ett industriellt experiment. Alla som väljer statistik till minst långt biämne Övriga anmärkningar Valbar specialkurs inom Grupp A Montgomery, D. C. Design and analysis of experiments. Fifth ed./2001. New York : John Wiley & Sons, Inc. (engelska) (113.00h), litteraturtentamen (20.00h)

14 (version 1) ICKE-PARAMETRISKA METODER, LITT. KURS (5 sp) Non-parametric Methods, lit. course Att lära deltagarna känna till de viktigaste icke-parametriska metoderna. - För- och nackdelarna med icke-parametriska metoder - De vanligaste testen Basmetoder inom icke-parametrisk analys. Uppnådda färdigheter Att kunna utföra enklare typer av icke-parametrisk analys. Alla som väljer statistik till minst långt biämne Övriga anmärkningar Valbar specialkurs inom Grupp A Gibbons J. D. Nonparametric statistical inference. Third ed. / New York : Dekker. (engelska) (113.00h), litteraturtentamen (20.00h) (version 1) LONGITUDINELL ANALYS, LITT. KURS (5 sp) Longitudinal Methods, lit. course Att lära deltagarna känna till de viktigaste metoderna för analys av longitudinella data. - användningen av lineära modeller - varianskomponent modeller - markovkedjor Basmetoder inom longitudinell analys. Uppnådda färdigheter Att kunna utföra enklare typer av longitudinell analys. Alla som väljer statistik till minst långt biämne Övriga anmärkningar Valbar specialkurs inom Grupp A Hand D. och M. Crowder. Practical longitudinal data analysis London : Chapman & Hall.

15 145 (engelska) (113.00h), litteraturtentamen (20.00h) (version 1) ANALYS AV LIVSLÄNGDSDATA, LITT. KURS (5 sp) Survival Analysis, lit. course Att lära deltagarna känna till de viktigaste metoderna för analys av livslängdsdata. - grundbegreppen - överlevnadstabeller - icke-parametriska, semiparametriska och parametriska metoder - analys med kovariater - Cox's modell Basmetoderna för analys av livslängdsdata. Uppnådda färdigheter Att kunna utföra enklare typer av analys av livslängdsdata med utnyttjande av olika statistiska programpaket. Alla som väljer statistik till minst långt biämne Övriga anmärkningar Valbar specialkurs inom Grupp A Hosmer D.W och S. Lemeshow. Applied survival analysis: regression modeling of time to event data New York : Wiley. (engelska) (113.00h), litteraturtentamen (20.00h) (version 1) KANDIDATAVHANDLING I STATISTIK (10 sp) Candidate thesis in statistics Att lära ut genomförandet av en statistisk undersökning. - planering - analys - rapportering - deltagande i seminariearbete

16 146 Att kunna planera och genomföra en statistisk undersökning. Uppnådda färdigheter Förmåga att på egen hand planera och genomföra en statistisk undersökning. Alla som har för avsikt att välja statistik till minst långt biämne. Antal deltagare min/max 5/- Uppgörande av seminarieuppsats (46.00h), seminarietillfällen (7.00h), kandidatavhandling (214.00h) FÖRDJUPADE STUDIER (version 1) STATISTISK INFERENS 2, LITT.KURS (10 sp) Statistical inference 2, lit. course Att lära deltagarna avancerad statistisk inferensteori. - sannolikhetskalkyl - estimering - hypotesprövning - asymptotisk teori - den generaliserade lineära modellen - varians och regressionsanalys Avancerad användning av de viktigaste arbetsredskapen inom sannolikhetskalkylen, fördelningsteorin och inferensteorin. Uppnådda färdigheter Förmåga att på egen hand formulera och lösa avancerade inferensproblem. Alla som läser statistik som huvudämne Casella G. och R. L. Berger. Statistical inference. Sec.ed. /2001. Pacific Grove (CA) : Duxbury Period I + II + III + IV (engelska) (227.00h), litteraturtentamen (40.00h)

17 (version 1) SEMINARIUM I STATISTIK (10 sp) Statistical seminars Att lära att presentera och kritiskt analysera en statistisk undersökning. - seminarieuppsats - seminariepresentation - deltagande i seminariearbete Kännedom om olika statistiska metoder. Uppnådda färdigheter Förmåga att kunna presentera och analysera en statistisk undersökning. Alla som väljer statistik till huvudämne Förkunskaper Statistisk inferens 2 Antal deltagare min/max 5/ Period I + II + III + IV Uppgörande av seminarieuppsats (160.00h), seminarietillfällen (54.00h), presentation (53.00h) (version 1) PRO GRADU AVHANDLING I STATISTIK (35 sp) Pro gradu thesis in statistics Att kunna genomföra en avancerad statistisk undersökning. - planering - analys - rapportering Att kunna planera och genomföra en avancerad statistik undersökning. Uppnådda färdigheter Förmåga att på egen hand planera och genomföra en avancerad statistisk undersökning inkl. rapportering av resultaten. Alla som väljer statistik till huvudämne Förkunskaper Statistisk inferens 2 Pro gradu-avhandling (935.00h)

18 (version 1) EKONOMETRI 2, LITT.KURS (10 sp) Econometric Theory 2, lit. course Att lära deltagarna avancerade ekonometriska metoder. - en-ekvationsmodeller - simultanmodeller - tidsserieanalys Avancerad användning av de viktigaste metoderna inom ekonometri. Uppnådda färdigheter Förmåga att på egen hand formulera och lösa avancerade ekonometriska problem. Alla som läser statistik som huvudämne Förkunskaper Ekonometri 1 Greene, W. H. Econometric analysis. Fifth ed/2002. Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall. (engelska) (227.00h), litteraturtentamen (40.00h) (version 1) BESLUTSTEORI, LITT.KURS (10 sp) Decision theory, lit. course Att lära deltagarna avancerad statistisk beslutsteori. - utilitetsteori - max-min baserade beslutsregler - bayesiansk beslutsteori Förtrogenhet med användningen av olika avancerade beslutsteoretiska metoder vid statistisk analys. Uppnådda färdigheter Förmåga att på egen hand utveckla och använda beslutsteoretiska metoder vid avancerad statistisk analys. Alla som läser statistik som huvudämne Övriga anmärkningar Valbar kurs inom Grupp B

19 149 Berger, J. O. Statistical decision theory and Bayesian analysis. Sec.ed./1988. New York : Springer. (engelska) (227.00h), litteraturtentamen (40.00h) (version 1) LINEÄRA MODELLER, LITT.KURS (10 sp) Linear Models, lit. course Att lära deltagarna avancerad teori för lineära modeller. - basteori för lineära modeller - generaliserade lineära modeller - GEE-estimering Avancerad användning av lineära modeller vid statistisk analys. Uppnådda färdigheter Förmåga att på egen hand utveckla och använda lineära modeller vid avancerad statistisk analys. Alla som läser statistik som huvudämne Övriga anmärkningar Valbar kurs inom Grupp B McCullagh P. och J. A. Nelder. Generalized linear models. Sec.ed / London : Chapman and Hall Period I + II + III + IV (engelska) (227.00h), litteraturtentamen (40.00h)

Psykologi 2013-2014. Innehållsförteckning

Psykologi 2013-2014. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Psykologi... 2 1.1. Presentation... 2 1.2. Examensstruktur... 3 1.3. Studiehelheter... 4 1.3.1. Grundstudier... 4 1.3.2. Ämnesstudier... 4 1.3.3. Fördjupade studier... 4 1.3.4.

Läs mer

SOCIALPSYKOLOGI OCH PSYKOLOGI

SOCIALPSYKOLOGI OCH PSYKOLOGI SOCIALPSYKOLOGI OCH PSYKOLOGI Socialpsykologin undersöker den sociala interaktionens och smågruppernas lagbundenheter samt den sociala miljöns inverkan på individernas tänkande, känslor och handling. Individernas

Läs mer

Stockholms Universitet Statistiska Institutionen VT-2009. Kursbeskrivning. Statistisk Teori I, grundnivå, 15 högskolepoäng

Stockholms Universitet Statistiska Institutionen VT-2009. Kursbeskrivning. Statistisk Teori I, grundnivå, 15 högskolepoäng Stockholms Universitet Statistiska Institutionen VT-2009 Kursbeskrivning Statistisk Teori I, grundnivå, 15 högskolepoäng Allmänt Kursen består av två moment: Moment 1. Grundläggande statistisk teori, 12hp.

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 35 8. Informationssystem Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2005 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna

Läs mer

Utbildningsstruktur. Studiegång. Allmän linje. Kandidatexamen 70 60 0/25 max 25 25/0 180 Magisterexamen 80 0 0/25 max 25 35/10 120 KANDIDATEXAMEN ÅR 1

Utbildningsstruktur. Studiegång. Allmän linje. Kandidatexamen 70 60 0/25 max 25 25/0 180 Magisterexamen 80 0 0/25 max 25 35/10 120 KANDIDATEXAMEN ÅR 1 Musikvetenskap Studier i musikvetenskap ger en bred kunskap om musikens varierande stilar genom tiderna och i olika kulturer. Ämnet innefattar allt från konstmusik till jazz-, populär-, folk, världs- och

Läs mer

Gammal struktur för nationalekonomi. Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp)

Gammal struktur för nationalekonomi. Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp) Gammal struktur för nationalekonomi Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp) Grundstudier 350000 Grundkurs i nationalekonomi 10 sp 350001 Finland och EU aktuella ekonomiska frågor

Läs mer

STATISTICA Kurskatalog 2010 2011. Kunskap bär frukt

STATISTICA Kurskatalog 2010 2011. Kunskap bär frukt TM STATISTICA Kurskatalog 2010 2011 Kunskap bär frukt Vårt mål är att underlätta ditt arbete! Att på ett korrekt sätt kunna bearbeta statistik är mycket viktigt. Förutsättningarna för detta är en kombination

Läs mer

Analytical Finance, 180 högskolepoäng

Analytical Finance, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 2012-05-10 Analytical Finance, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Analytical Finance, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter 2012-07-01. Utbildningsplanen

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr.o.m. 2013 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Programme in Business and Economics Analytic orientation 180/300

Läs mer

Vade mecum (lat) "gå med mig" - en handbok eller manual - en användbar tingest som man alltid bör bära med sig (källa: Merriam-Webster Online)

Vade mecum (lat) gå med mig - en handbok eller manual - en användbar tingest som man alltid bör bära med sig (källa: Merriam-Webster Online) Vade mecum (lat) "gå med mig" - en handbok eller manual - en användbar tingest som man alltid bör bära med sig (källa: Merriam-Webster Online) 2 Konstvetenskap vid Åbo Akademi läsåret 2015 2016 Innehållsförteckning

Läs mer

Analytical Finance, 180 högskolepoäng

Analytical Finance, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Programkod: RMV20 Analytical Finance, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Analytical Finance, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för naturvetenskap

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

Regressionsanalys av tillströmningen till svenska universitet och högskolor. Lisa Wimmerstedt i

Regressionsanalys av tillströmningen till svenska universitet och högskolor. Lisa Wimmerstedt i Regressionsanalys av tillströmningen till svenska universitet och högskolor -en studie av variationen i antalet inskrivna studenter Lisa Wimmerstedt i Syftet med Sveriges utbildningssystem är att göra

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Analytic orientation 180/300 higher education credits, first/second

Läs mer

Teknik, matematik. Nytt för din litteraturlista 2011. Mer att upptäcka

Teknik, matematik. Nytt för din litteraturlista 2011. Mer att upptäcka Teknik, matematik och data Nytt för din litteraturlista 2011 Mer att upptäcka Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget utvärderingsexemplar Hör gärna av dig Vi hjälper alltid till om du har

Läs mer

Prognos av framtida inkomster hos CSN:s låntagare

Prognos av framtida inkomster hos CSN:s låntagare Prognos av framtida inkomster hos CSN:s låntagare En jämförande regressionsanalys mellan flera regressionsmetoder vid vänstertrunkerad data Qun Wang Ali-Reza Rezaie Student VT-2011 Examensarbete, 15 hp

Läs mer

Kurs i statistisk dataanalys och tolkning av resultat. Tillämpningar inom förorenad mark

Kurs i statistisk dataanalys och tolkning av resultat. Tillämpningar inom förorenad mark Kurs i statistisk dataanalys och tolkning av resultat Tillämpningar inom förorenad mark rapport 5897 April 2009 Kurs i statistisk dataanalys och tolkning av resultat Tillämpningar inom förorenad mark Lars

Läs mer

PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HANDELSHÖGSKOLAN Utbildningsplan Dnr CF 52-547/2009 Sida 1 (7) PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Health and Environmental Economics, 60 Higher Education Credits Utbildningsprogrammet

Läs mer

Informatik B. 1. Beslut om fastställande. 2. Innehåll

Informatik B. 1. Beslut om fastställande. 2. Innehåll Informatik B Informatics B Högskolepoäng: 30 Kurskod: 2IN001 Ansvarig institution: Informatik Ämne: Informatik Nivå: Grund Betygsgrader: Väl godkänd, godkänd eller underkänd Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt

Läs mer

8.2. UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR FÖRETAGSEKONOMI

8.2. UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR FÖRETAGSEKONOMI 8.2. UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR FÖRETAGSEKONOMI Studiernas omfattning i studieveckor Gymnasiet Yrkesutbildning Studiehelheter Studieår Sam. Studieår Sam. Kod Studieperiod 1 2 3 4 lagt 1 2 3 4 lagt OMFATTNING

Läs mer

Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng

Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng (Bachelor Programme in Information Systems) Utbildningsplan Syfte Utbildningen består av en helhet där den studerande

Läs mer

Kompetenskrav för olika medlemskap inom Svenska Aktuarieföreningen

Kompetenskrav för olika medlemskap inom Svenska Aktuarieföreningen Kompetenskrav för olika medlemskap inom Svenska Aktuarieföreningen Antagna av Svenska Aktuarieföreningens styrelse 2013-01-28, gällande från och med 2013-01-01 Inriktningsbeslut taget av styrelsen 2015-01-12,

Läs mer

Teknikbaserad affärsutveckling och entreprenörskap, 30 högskolepoäng

Teknikbaserad affärsutveckling och entreprenörskap, 30 högskolepoäng 1 av 6 2008-01-07 14:37 UPPSALA UNIVERSITET : Utbildning Teknikbaserad affärsutveckling och entreprenörskap, 30 högskolepoäng Kurskod: 1TE613 Beslut: 2007-11-06 Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng

Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng (Information Systems Analysis Programme) Utbildningsplan för antagna 2009 Syfte Utbildningen är en samhällsvetenskaplig

Läs mer

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 Torsdagen den 28 augusti kl. 13.15-14.00 ordnar vi ett informationsmöte för studenterna i Forsthuset (Unionsgatan 40), sal 20. På

Läs mer

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.)

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.) LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniska fakultetskansliet FÖRSLAG TILL PROGRAMNÄMND INFÖR ÅR NÄMND/NÄMNDER: Förslagsställare (Namn, funktion, Inst/Enhet) FÖRSLAGET GÄLLER: a) EXISTERANDE KURS (Ange kurskod

Läs mer

The effect of a reduced mortgage interest deduction. Pardis Ghadrdan och Samuel Hultqvist

The effect of a reduced mortgage interest deduction. Pardis Ghadrdan och Samuel Hultqvist Kandidatuppsats Statistiska institutionen Bachelor thesis, Department of Statistics Nr 2014:17 Effekten av borttaget ränteavdrag The effect of a reduced mortgage interest deduction Pardis Ghadrdan och

Läs mer

StaM-Bladet. Informationsblad för medlemmar i StaM (Statistisk Metodik), sektion inom SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet

StaM-Bladet. Informationsblad för medlemmar i StaM (Statistisk Metodik), sektion inom SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet StaM-Bladet Informationsblad för medlemmar i StaM (Statistisk Metodik), sektion inom SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet September 1997 årgång 7 nummer 14 Fjortonde numret I detta nummer av StaM-Bladet,

Läs mer

Ansökan om inrättande av masterprogram i maskininlärning

Ansökan om inrättande av masterprogram i maskininlärning Ansökan om inrättande av masterprogram i maskininlärning Denna ansökan behandlar inrättandet av ett masterprogram i området maskininlärning (eng. computational learning). Det kommer att ges på engelska

Läs mer

Integrerade affärssystem och affärsprocesser Planering av nätbaserad undervisning och utvärdering, LIN1 P. Hirkman

Integrerade affärssystem och affärsprocesser Planering av nätbaserad undervisning och utvärdering, LIN1 P. Hirkman Integrerade affärssystem och affärsprocesser Planering av nätbaserad undervisning och utvärdering, LIN1 P. Hirkman Denna rapport innehåller kursplanen för kursen Integrerade affärssystem och affärsprocesser

Läs mer