MUSEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBILD AF DELTAG ARNE. FÖR IDUN AF HOFFOTOGRAF A. JONASON.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MUSEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBILD AF DELTAG ARNE. FÖR IDUN AF HOFFOTOGRAF A. JONASON."

Transkript

1 N:R 8 (999) TORAGEN EN FEBRUARI E ÅRG MUEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBIL AF ELTAG ARNE FÖR IUN AF HOFFOTOGRAF A JONAON EN FRÄMRE ITTANE RAEN FRÅN VÄNTER: FRÖKNARNA VIEN LEVIN, LOUIE HAGBERG OCH A N N A LEVIN, :R L IOOTRÖM, :R B ALIN, LEKTOR O Kl OCKHOFF, PROF O MONTEIIU, KAMMARH- C LAGERBERG, LEKTOR F B/EHRENTZ, R F EICHTÄT, KONUL A THORBURN, INTENENTEN G- QUIING E N BAKRE TÅENE RAEN FRÅN VÄNTER: :R A U- BÅÅTH, AMANUENERNA WEINBERG, HAMMARTET OCH NILON, :R O JANE, AMAN AMBROIANI, INTENENTEN H E LARON, HR C CLAUIU, :R K WÅHLIN, :R O RYBECK, INGENJÖR A FRIBERG, :R G BLOMGREN, OKTORERNA UPMARK, ROMAHL, KRUE OCH ALMGREN, MAJOR V FEILITZEN, NOTARIEN E LANNGE, INTENENTEN A HEENKOG, INTENENTEN G KARLIN ET FÖRTA VENKA MUEIMAN NAMÖTET "ENIGHET GER TYRKA" ä gl god g, o vå dg ä ågo ä väd hågo f vå ld bygg på ll oåd f och häll lf uvcld od fögväd, få hud-fög och juo äd upp ll fcfög väldg, fö dvd of ll ll öfv gä f d ouhädlg ycd lug v, d gl g blfv ll l fö äo och blfv äg häfåg fö hl uvclg Äfv uä hfv på d ll å ä föu böj ä olg vgh och lug y Mö hfv uld, åväl Egld o Tyld, böj håll ll uä få ol läd, och fjol d oll df fö ul äd, d f Kl Kochu dgd "Muuud", hv fö u Tyld vfvlu böd glldö Wlhl Bod dogjod, fö uppällg och odg f d y K Fdch-uu Bl upp f yc o och o d fo på föjäfull ä d bdg äfv få uld d lluo, o föydlg x bfg på d fffgh fåg o flo hägg, å d få d bä öjlg lju god doblyg u födlg ä ofvlju ulpuv uppällg och blyg, o fö y c c fu "Bv o väl, hvd åd dä df fö dl u fågo å v åg!" hö jg lä ub Nåj, Od och Bld ä vlg bydlg olg, Tlu ocå, d u lö M d älg vh äo f ågfldg lg, och fö, älväd läo, ol få d flg och b på ll v, ä gå u, och lpp fög öfv op gg, få v uä lof, o v ocå f u ull v fög lgd å d p håll, uppöfv vå uppfgföåg och äp vå blc fö d pobl, o c u udgå fäll g fö o, d dä båd ol bv fö o och l, jufv och ohy och på bä v uäll d ll lläh y och öj I lu f fögåd å hd d uop öl fö lug uä ll å upp ll vå Ul Thul, och upp-

2 IUN 906 o p, u d c d f l f å d u ä o c h o l o c h G ö b o g, u g c d l l l ll ö G ö b o g d 4 fbu d å fö d y f d f fåg o b l d d f v u f ö g och d ä d bd åd pöål polg vo ll dlg T d fö ö v å g o g d o l g v l d, d v och b d b M l p o fuo g, o d ö l och g å ä g d fug G ö - d, och äfv å l l g ol h d gjo g l d g få d g u g och p d å l u d ä ll ö u ldo o u hufvudd hd äd l p å föädd ho uu f pof M o l u och u, N o l u u f d och u, N o d u f y d c d ä 5 l g och 3 v l g u Äfv p ä u o c hol v o o p d, ä l g All u u och P o u Ldo v l föädd Få uluho u Lud hd ålud d Kl o, få M l ö u u d H El L o, få L u d o u och d h o u chf, pof W g l och d: R y d b c, få L ö p g Ö g ö l d u u f ö å d l o Klochoff, få K l l o Bffhdz, få Klo h Guf Q u d g, b fö B l g u g, få M l ö d b l f u u och d M u h o u o c h o l fog c, d d f ö d d h Cludu M äfv få B o å, A v, Udd v l l och J ö ö p g ågo p, och jälfl ä, d G ö b o g u ä : h L g b g, d: A U B å å h, d: J ä g ö l d, d: E c h ä d, u W b g och jo Gll b å d d l o g o ö och d ä g ö b o g gäfh och gll p l d v ä d och föv å fgo v d få d j u odf G ö b o g u u p p g p o l, ll ö dl ll å g å g f d å g l bd, vd d Achbg gfo d d l, å g u och d p f u l l lfvblg, K o, d v ä l d g o l d fäg d u f ä g jocl och ä gfull hvlfö, y l g o d g ä l l d och b v d g o jo Cl Gll g och M fö och v d G ö b o g u å g fd o d l g, o gåfvo ö d l g u d u b y jälfv ö l o l v " F b g gll ", d v d dl f u, h v l y d o l y c l g v få g l h d d ofögälg u o B u p boföd h ä l g o l g, o g å g f ö d f P o u och G ö h l d F u b g A u p p ä l l g h blfv gjod d y c y p, och h v d Cl L o p y och H l b g b u d v ä d l l g o g u p p bäff, o d d y lol o l g b ä ll ä, fö öfg y g o v c v å v ä l u p p h ä g d, o u d ö M h bld d fö y c, p l o ä och h ö d g u p p b p å v d l l d håll, å d v bl d och hlgju, ä o d v l d å x j g få d g l F b g gll, hvl och å g d g y c d l d v ä g g d g - N l o flo g j o d Nu få ö h o o p å å g håll och få g l och l d bld f d b z bgåfg H v f ö u j hll J u l u P u l å u d b l d p få häg l l ll H h ö j ö? u d o c å p b hop d h v d! M j g h å l l p å fö g få uön o g f, d G ö b o g u u f p å ll o å d y c och g o d l och d ä ll ö f v v ä g d dl g v ä l o d d c v u l o G ö b o g u u fä p l l d o u d och, åo of p å p, fåg o o d v o å fo ll offlg l g l d M u ö f ö h d l g ö d g o öv ä d h f l g å l d o u, fåg o b l ö ä u d och o v, fld å g o fölg fö :, v d o l o g g och u g f föål, o u d v d f o u vd u o och d ö p c E f ö d g f u o o d l g o fö ll dlg v d y l g ufölg och, o N o d u y, d: B h l, höll o u p p ä l l g f N o d u och d ä v d v ä d uällgl H d d l d dävd d u l, o h ö dl g o f h få u l ä d ud, dl g o N o d u jälf fög xp Vd ö f l u g ä d o d p l d v ufög ll å d, och u g o ll d o d f ö d pof M o l u och d: G U p N ä ö ll ä g u o c h o l o 9 0 7, d å Nod u ä fd ö p p fö l l ä h c v g u l f ö v d p o l g b p ll u ä, o d ä v d l d d och o ä l d bfä g o fö d g g dd g p å - G d H o l H g l u d och ä l l p G o l g f p å ä l l d g d ä p å, vd h v l o g 5 0 p o f båd ö dlogo Pofo v o w höll l g och f ä g l d födg o Olof R u d b c d ä: p g o, d y b A l c o g p l d, d v d b ö d A o J o o lä v å öo få l y ä f d djäfv g ö b o g v h v l c o p j d d h ä p d v ä c d c o p o b l d h vd o f ä d d l G, ö f v d u o, o d o g l d g jälfv u d ö o, och o p å ä l g ä ö f v ä d d b ö d flo G ö b o g u u, u g ö bg d o f fö h ä lg o f A d d W h l, T o v b g och V c o L u d b g g d o l g h l och ä, och lulg göb o g o o på v g o ä g j ll b o o b h g JOHN KRUE f o l, o c h d ä o vo H v och o vll g ö g b v ä d b ö v å ä b v, ll u p p ä c d, d ä d, flg l u d öfv b bod y l d f g, ffg g, bofög, f g o v d p, j, d l l fl ä b v f d E p å d fdlg jägö 50-l udo v ä d d äfv o l g u bå vd x p d o, d fyll å g h d y l o f, d b u gö ofgflg l ä ä b v fuo jägö glbud på äb u u d f ö d d g och å g g å g l ä g d ä d o d j ä, d å d o l o d fö d, h o, och ö u d f h o o, d h g å hfv ocå, ll l l d få å g od j ä, of h b p å f d d g, u d o ll l å g p å ä b ö o c å, d f o g och yc lld yläg ä äld ä g d l p å h ä l, d däfö äo y l g bhof f äo oc u vfvl bhof f p o ä vd d g å l d ä d l g j ä ä y p u fhåll lflg vd å d g f d o u ö l g ä p fö äv å v, bogä Ldhg, väc oo I d bgä, dg vll h o : lå v ä l l u d g hvd å ho äbv och ydgh po äo på dgvd ä y l d fgöoål och d y l y l o u ä g å g o f ä l l g, äfvo l d g f d u d g fölå d g fodlg å g ä d, ä d å l j ä väl d b ä d, v o åväl o ä, å lh d öfg ä b - och jähfv v b j ä h å l l f ä l l g d ä ll j u h j ä l p, och p o Vd fö å l g ö fc h L d h g d d g o d h ä l l, fö v d, o å å g d fll, ovllg u b b ju; quo Mooä hopp, ä h u o l l b, äfv fö l l ö p p ö g o fö d o v ä d g u l u dbog bf u på ågo ä öj fö d å l d d o ä f å y c ö v, o o j u u bfll, o v l g f h o d h ä åyfd j ä l, ä l ö g l g o é c y h hf ö g o ö p p fö d ofvlg f p å ä v p d, o h ä g fölgg Allå, h o: hd på hjä! J KVINNORNA OCH "TATEN KAKA" " CITATEN K A K A ä pp, ä" ll o d p å v o d u y c h u l g o v g d ä u j ä l l ä h å j u följd f ö å : o d ä l l g d däf h ä f l y d ä g h j u g o d y c l g f d, h ä d l f l g föfll fö j ä g ö g (judo d) j bhöfv f lö få ä j ä g ö g p g, få, j ä vd f d g d håll po j ä, o å j u ll d födl, h gl g o hl l d g l g öfv " p p h " M väl d ä g o d, o fyll o d uppgf, c d d ä o u l u få hvj öjlgh ä få b l d pc å l ä g h ä l och f ä c, c ögoblc läg? F då vlg åd? B TAKTLÖHET EN T E A T E R Ä L K A N E ocholpubl få och g å g u p p u l d g fö b p å föjä d, och j u däfö f ö b å l ä o b ä g d, l ä d d ll ä d p å o p, o publ f fu fö v ä, o h ä g o d c l ä p p å g o, d o böj, l ä g g d g d h ä y, o b o d v u l g P å ll v å d ä d dglg föl, böj f hvj g å fölod L å g f d d å g å u p p, ä g g p u c h - och cgl u d d v d f l l bäd Och d l å l d g fl, l u p l d u p u b l v ö l ä g f p o l ä d och gloch g ö lldl d, o v o fö Ull, d v ä o l y c l g o g o fö däfå Lg flyd pupod B O N A M I

3 87 f lld ol b g p p o p å å j g v på "Lll dog" å d p h, o hf o u få p l d p å p, g l ö g v chvz Myc gd, ud upp p d b u g g och v d b ö l g u d u d y g d f oglld blc, b d d g v ä g, dlg u p p p d : J g b o uä! V h ö d gg M ålog ofvd ä of o d föulg h å y c, d b o u ä fö b p å c l llfö y c fö å v d ä fll M o, o d l g och u d ö d, o l ä d o l o f, l d g, huhåll g ä l l p och ld, d hll p å d fl få ö å g l u g f fol u g d o jälf, å o v d, g d o, h ä l g folhög o l o å d c blfv lläclg l g j o d och föådd ll oc d få d d ä g l o l och oll f ö u ä g h d föd f folhögol p å ll ä c ä å d v å l å g vdäc och gl bfold bygd o å o dl f fol ll godo o g b o d T y fåvo f u p och v d b g ä h o l d b y g d u g d o ull v o ll d g l u g ll d fl f f o l h ö g o l o och få c h å l l fö, o å g o h lä ä d vå ud ugdo M ä o, o h å y c ä g hv d, d å p d u d d o A o h ä d ll d L o h g j u g å g o Gl, b o d hll g å p å v ä på op E f u l v ä, p o d ä l f o p, d ä h h ä v d v c l f d g b, h u d o o u å u fö d I d fl fll fll g h och f g Nj, p å! U g d o o c d o u d v l g M g å g gc d fö l å g Och f lu h g u p p och ll c o ll folhögol å o d b o d och ö gö, höll g, h p c ull ö däfö å folhögol g å ll u g d o, g gå u d g b y g d och d ä, l u g M g y c, o o, d ä d l ö, o vd å d llfäll bl vlö bl u g Och d fölggd fll å g o d u l g v u l v ä o y oblfvd h Vd llfäll, p å, u d u p p f ö d f y c llvlg pjä, gjod p l g d é p å p l å g f d då g å u p p fgo ä d l g d p å b ä, h v g å g b v d f o v ä x g l d g och d o g ll c g h d u p p ä h fäd på h d l g och ö d g c V h ä! g å g fofd oböd u V g o d g u p p, å v o föb! M d g h d hl jäl p å c och oölg o y å ö d d h o o d b l c : O f ö ä d! d d, d å d lulg d v ä g g l y c d o föb J g ä öfvygd o, d b ä g g od d d g ågo pofg f ll h v d o g h och l ö h h, d jälfv c ögoblc ågo d l ö g bd THORE BLANCHE FOLKHÖGKOLEKURERNA ILJAN KRING E T T F Ö R V Å R T v g y folupplygb h d oob pågå h ä l j o c gl b y g d och h d u ojäfg v g ä g bäf och o uvclgöjlgh ä d f o l h ö g o l u, o u d d f å v å å d h v d håll å o l l ö, å M o d och V b y R ä v, och h v l, d olf å F l d gåg och l d d f u d o och u p d d öfv hl l d, h ä ho o u d y l g lyclg c b f f d f f o l h ö g o l och fölä, d u vg bo o U o du F o l h ö g o l u, hvd ä då d, fåg ä g? J, h v d folhögol ä och vll, d h v v ä l o g o c å vg å å g o böj föå och ä, h u u d föhålld ll v å l d bfolg ä u b lglg g l v folhögolo E o öj IUN 906 l Rv pof och odplch å vå hlffädg, bodd, hv, vää blädg få 350 ll 4350 fö hl ldg V äd d uvld lädg ulloch poof ll bod chwz & Co, Luz F 8 dyg-expo Kugl hoflv d g ögo, l ä d f d d, o g å, b fö d d, o o A v d, ä h v d d f o l h ö g o l u åyf, och ä o d å d l glg g v ä c l b A d åo ll å d b vd f c h d å o l ö d glädj å d lväl o f u g g ä d l och y g d o go å d d ä jälfl, d d h v d g ö d lllug, o d u h ä l j b y g d v u och v, v g o d o d fol jälfädgh o c h d u g d o v h och ä l fö fd f p å h b y g d ä och v o F ö p å öjlg f folhögol, ä l d l ä p d fö d b y g d och d ä g föhålld, v ä c fö p å d v d fölägbö f U o d u, d fö u d å f d f f o l h ö g o l fg b och äld f u p p h o f ä ll d åo ä d u öfv hl F l d p d d folhögolu v doc fö o o d f d fö llfäll o g fo pl p å " u ", å d o d u p å g å d, h v l g och llvo d ä d lll l p å p ll lfv jälf, dl l å u g d o få ä g f och o p å h v d folhögol vll och dl ö å och v ä c å vd öjlg b y g d hl u g d o, c d d d föu v och bä l o d bld d ä d l d d och lfvd g u d folhögolu ä o llå c u p p l y g ö l vd d f och p o d f folhögol, åo öjlg u d g, u d folhögol jälf g å d u ll fol och b y g d, dä ä d d d l d g u d l j f folhög o l ä v ä c d ll lfvd lf g fö u p p l y g och bhofv f och föål fö d djup och lldg f folhögol u d v g E g u b d d u p p f g f folh ö g o l uppgf h å l l d fö v g g ä lg ll d p å l l d p o f ll f o ä g ^folol l ä o u ä ulgv gudfl F o l o l ä o b l g u d vgfo fö l d b v d åld, d å d jälfädg flo- och b h o f v ä u c v folhögol d ä o d v u x ugdo ol, v ä d j d ll d u g do f vlj, bhof och föåg fl öfv lfv uppgf och v och v d d u g d o h b y g d och f o l d fod p å o ä d g och ä god opp hé O N ö lld håll f hé, gd bolu ä, v I M o v d o å g d po fö blöo ä g å g å d u och häfö b g ä d d u ' l d g och hjälp M å f d å g v u g d o på ollö, o ocå g h d blc fö och fgo d d g, å d d 70-l u ä l g p å fc v c d g b g ä d d u d o o b få d fö f o l h ö g o l u fölgd ll " o l - ö " l ä g oc gö, och d 5 o fjol öpp d o l l ö u och pågc o d 4 ov, hvf u p å Mo d ö p p d d v c h ö g d l g h d 6 o v T v å å d fogc å d u u d dglg v ä x d få fol och u g d o d, ä d c d ä 0 5 o d u d l g, och, d b ö h ä c fög, u d o och vädfull öd få d Z o h d Rd d 8 j böjd å d dj u d o o c h v c V b y R ä v, föbdd och o d d fä f g o o d p l p å p l och ä d d få böj 70-l o d d l g föuo d o o f b y g d fol, o öfvv d å g offlg" föläg Äfv d u ä u flud f d v c och löf fölopp, och d u ä o h ä få c d ä x ol o c u b g ä d fö ä hl å få E fö d v å ä O y b y och j u g b y L d h 3 0 d l g d c g å v o g fö v, h u u d g f d h ä ä d g ä p d u p p l y g b lg go M l å d h ä oc fhåll, d ä d fö d y d löod d v d h l y - H O R N I M A N ' " B O U O I R T H É "

4 IUN j I NTILL YTTERTA KÄREVEN EN BERÄTTELE FRÅN REVOLUTIONAGARNE I BAKU FÖR IUN A F J A N E GERNANT-CLAINE (lu f fög :) G R U P P B I L A F E L T A G A R N E I FOLKHÖGKOLEKUREN I RÄTTVIK GUM B E R G FOTO E N A F T O N E N d v d d ov b u d g f h o l l å b å d d u o och ö å g, å p å p o g ä ll u d ä d l ä l och g b ä l l w y ll l o p p u H v d v å v u g d o c b d g å ll c och föälj höfv ä j u j u g j u g lll ho o h u v d v ä d g u g v och fö b lfv Bld d d åg llb döp u d l g h d u p å d ol ä l l o u o ld och b l o d b l d och ld b l d d ö p å l l 3 0 N ä v å hl d y g h d fh y b o l 60 dl vj få offlg och l d b y g g d, Kufgf h v ä x l l l 3 och 5 o o ly få p å v g och b u uf f fö ll plu o g o fö u d y g l g och flco, o v d g o vgl p dlg d f l l o, d å o h v ä l f g jälfl ä hä "oldé" v o och pol h ä g l l ä c l g fö l l ä p d, å o j u äfv vd d y f u p å g å d u h fo f v h v d d ä fö, o ä u y f o l h ö g o l o ä fll K u l l o h o l g fool, fö d u g o l öjryld På o g u f ö d o o d o x hll v j o, h v l ocå äl g å u d g å h d b d l h d å g h u d l c å l l d l l d h v ä c på l ä p l g h f h och b y g d Td h v og l u p ä u p p o l h y och fdl v u l d d u o b d g l g, l l 6 9 p å v ä l l, och " b ö " och d h bld p vd b u l d o l ö u P å " " h u g å u o p öfg d d h o p d å g o, d ä ll o y d d fg, ä g, h u h å l l b o f ö g o v h å g l o f ö u öfv d lf och lu, på h v d o l l d g g d g föu, föoch d v c ä g f l l v, b f ö l ä g v g ho, h ä l l - och v u o g o o l l l g och glädj fög h h v l öfv d hl folbldgfågo, h ä l o l ä och y h v ö p p h l g h, v o d ufågo p å v p l g och g u d v l M å g bv p å äfv d ä l d b y g d ö b l d d o, h v l f U o d u, l d b u och hub l å h d och c h fö u g o d b å d f ö v och o djuöl f l ä g o o F z F l b f o d g l g, och fä bö vd ö d, och vd d d g d h d o o g v å d f l ä o g v C A Gufhvj llfäll offlg gfv c ll p ä g v å ll v o l u o ä luf o " l f h v j " ö d " h, l u v d höfdg fö d u p p u E fyol ull blfv ö d d, h l ö j d, h b y g d, h b y g d u och hoch d ö d, h gfv d o ll ä l g och f p å d g p d g d y, B u b y g d l " f u d c d å hfv duf g b h ö f d g d ö l d ö lfv b l o d b d, o och o fgd o u l ä o Tll b l o od ä c u o u l l g böj ä o d öh å l l, och c h å g, d u p p l l o fö g v d dg u d d off höllo d p å f v g ugdo, l ä h och h o l l v ä d v full och c d u p p g d ä g j ll ll, o lvlg, vg på f o d f u, då u g h, o u fäl, d ä d u d och lä d g, g och gc b o ll o g v å ld lfo U y c d l j u l g d u d p å f g u d v l o d full f f ö l ä g h, och fö ö g o b l c h d l g o ä h d h v å f od : " F ö l å, d ä lfvd v h j u h ö g o g l g, v d fåg lu och dll äfvd ä o b o b få hu d o g u v ö ä d g å d? " doc få folo, h d u p p l u och v ä d g ll go llvgd h o o, o l ; d v f h åoch f ö ä d l d f d c o d g, och o å g o f ö v å d h, på g g u d fv d d d o ä d g h, d u g växd y lä fåg y l d d å g o, o c f v g fol, o ö d h g ll ä p å ä g d v g fd äpo "Alldl g," ålog ho y ll äg älväd, "d påå b llu hbygd gud ä u p p d d få böj ll lu, och l l fd v ä x! d ä y c öjlg Md d h ä fl Vby Räv, ä d j u d l ä v ä l d p g få fb h u ll och lo o ll b o b få fgh, dä h y G U T A F ANKARCRONA g ä h d g g o d å d F E T L I G T AMKVÄM UNER FOLKHÖGKOLEKURERRA I VIKARBYN p å föhd å o " G BERG FOTO " J, j, " fbö d d, " " h u g d o, o d ä o l u u p p g d I h l y h - och h b y g d b å d o g u d l j ä d o g ocå o h l d b g å f, c fö, o d l j u y g g ö l å p å, y c u g d o lö få " d b å d ", u fö, l v d l ö j d h och l ö h o d u g l g h o v p p p å h b y g d fd, ö g u g d o ä g f å g b l d d v ä g, p å h v l d p å g h b y g d g u d d u ll f g å g ö b y g g g fd L-B ochol Köpb, Alg 3 B ^po^ Rä ubl hlfåv och, o dpo å ö, u bv föd, ä å äg b ll povxl

5 "Mä väl j g v ju gg, j g d b lu Ä g ä å g o d o h u d d v o och å g fg, o h v h å g o h o p p ll fu och o v få öfv hufvud f b h ä g h N u h pol l l d v u p p och g få, b y g g d ll b ä, och o v å å ll ö b l v u f l y d p å g J, ä d b b? ä lldl ä v ä d g, h v d o l y c föfölj ä ; bl j u ö d d v å, och j g h u b b o p p h v h ll h j u g f u å j g b å y c o u ä, u g d g T ä " h o h d d f lu, v ä d g på y " o c h böj j u p å fö fö få luf luc, o äg å b d fo, d ä j u ylg ll h u? " l j u l g d gf v, h gc f ll b o d och ö p p d d g d ö g o d g fä vd p u på v ä g g d o Öfv h p dogo b b y l ö, och plölg d h p p p få g, o g h och oc och p g u N å g o g h d d o d v o c, o å h ö, ll f d jöä och lö d g d f v, h v l ggo poco y c d d ö d flggo ufö p o ll " K p " d o och p d d u d fö, och dä å g g l d g få g, flög d o löpld få ld ll ld, öfv b ä v å g o få u u p, fl h u o d o lju l å g u f ö g u v ö ä d g å d, och ull ä ld p å p y c ll o o h d lu g ll på bfllg, d fl h d o fö öj ull, och ö b l å lfoc gc b l ä g och b u g d g fö b l d f R y l d och h h f P d h j ä full f öfv v l l d, o oc å g o o l u Vd d ö o g h d p du f h o b ö d äll g ll l g, g p f u, o ll c h d å g o ff d v o d ll v I d b d pll o f p v å d o l f p ä, o d g o b o d väl j u g u d o l y g, och o d ll ä h l d g u l l p d fö å g h u d p å d h ä d o d födöd h v ö d u l o, o l u g få och fö, u l l få ff; fol vll h ä, och pol höll d på d ä d h u, o d ö u p p g å lågo, d p o l u Af g ll hl l däfö d o d d läo d l l ä o d g u p p ä h å l l ll v ä f fll p å d öbl, o o d o ufö L l p o E bob o d d d få vd fyd p å f d d g, ä u h d o c få g g ä g, o d h g ö g ä l l, dä h v oå o l g fö d u l o b å d y och o fö Fu hu hd få v, h l h ä l g h ull c b d ö g, ll gc o d l g ll ä o g, o u f ä d d o, hjälp jälfv ll d b ä h u g å d u på g, och u p p och d fö p p o p g l f, o d å gå u v ä g fö, g d vll ll H o gf d blc, d l o c g fhå g på ä d och u d g o p p och ö g o ö o g o, ä ho gc föb d b o d u p p l l p l j u h d, å b l x d uppbg v ho E p, o g å p å g, h d j u få l ä p p lfv ll, h o o å g o f h u fol b o b v u p p d d få böj ll Koy 89 lu A l l o g f d g l h, d h d ho g ll fu få fö ud, fu gc o o ho g å ö h d bu d hl f ö ö b l, u ho ö fg, och o fol håll ög p å d d ä öfv ll ä o g, ull hälf f v o " J, u ä d ö, fu," d h o, d ho gc go v å g och å g o å d h ä d o, l ä d d h o c h ' p p, d å g u ä lyf f d o l ä d å p öfv ö l o v åp äg od ofu och b d d lpd p g l, b d b l j f g u, o låg h o p v på d u b o d, och d o l l ä d d ä g, o h få u få u l l fö ä fl vco f b ö l l o p och o h v p p I h gf g, of h på d v ; h uop h u u och l ä p g f h v o h d c fölup u å ö f v g, c, h v d gjod väl d Nu v o l y c öfv h, och d g ä l l d b d l u g N ä ll o o g, v d d dfåg I öfv v å h d h o å vd fö och v ä, d ull p å h, d d å håll Md äffäh, å oflb o o d o gfv d d y, h d d lå u l o g o b o p o ä, o hägd på vägg T v å g å g h d ho lå d b y p l, och h v d ä bf g, y c u bl f gl å g f d v c och o l d g f d h o l l H v f ö h d d c d ö d h bld h h j ä p å g å g o h jälf? " F u, " o p d f j u g d ä, " o c o g o ä l l, o o d l d f å o, och y c d b o g u ; d äg, ll ä o å l ä h u, och d å h dä och fåg, h v fu l l ' " "E h?" " J, fu, d ä f v H vll g å upp v å g, d l l å f pol, fö u ' d u ld p å ll fy u och " "Gå, A! Gå och, o du få g v g " " J g h, fu, och d ä poppfull d " " J, du å ff ll, o ö o ll j ä v ä g " " I d h ä v l l v l l? A c fu " " G å b, v å h v g " U v ä p å v g h o jälf d fö p p o I d flld y g ö föb h d p full d f, och b o f d ö d j u fö p å d b o g l d fl "Bzj! * o p d h o p, och h o v ä d g o och å g d v o, o u l l p h ö b l, d h o vll l ll h o o, ä d h o å g o ö d vd h : " g d, o, g d, " u l d ö p å h g p å M IUN 906 H o o å d d o ö b l, böjd g d öfv h o o, d l d g h d öfv h : " g d, gd, lå h o o v, d y j u h ä d ö d ll d ö d " "öd? J å, j J, d ä du, B g, d få b l ll y äfv v h o b o b, h ä, d! " " g d, o o, ä, h ä du!" " N j, j g ull f ll j ä v ä g, j g j g u l l f h " " H? M b, du v h v d du ä g, d f j u g å g Ko b Jg bo h v o h l ho b du o ll h o l l och u Ä d d u? l l j g lyf d hä?" " H, " u b flcö, " ö '! F u ' v u l l föö få v g, och o h p vll följ f, ll j g ll h y d llhop J g ä l l g p å v g g, h v ll h ö? " "Tll H o l d ' E u o p K ö ll h o l l " "Och h p? " " V följ f gd, ä gd " u g v o d y c få off och b d h u d ö d väll : " B g, B g, h u d b! " " J, gd, lå d b, lå d bl ll d ll h v d h v d b l ll y ä f v ; u o du d g, lå o b bl f d v g " " N j, j v o, v öfv l d ä och lå d y p d, h v d o ä häd J, B g, du v du v ll h v d j g g å g o! " " K ä, du vll j u f h, lå v f h ll v g, " u l d h d d o h Ho hd lu ö g o, och d flld följd d f v g, h d h d o p b TILL VÅBA LÄAEE! P Å FÖREKOMMEN A N L E N I N G bdj v h ä d g å g fö ll bäffd d v å o b l g p å g å d p b l ö d följog få o följd: j :o) A d dl oob å 904 offlggjod pog fö Idu lä päflg uyclg gf d fåg följog fö Idu obblo "ll ofåg f gfä hud do vlg boov" :o) A d llå ulud ä d Idu u publcd, f föf jälf välld föog f " o vd", o blö d d ufö p och Ull hvl Id-u och d lä äg föhdä ugö ocå, o v d fhåll, full flud oälg och lä hl 3:o) A dl v l o, Idu go H o od och d u ö, o o fldubbl l o ull o d u ho c f ö å o d E g l ölöpd ågåg h u bd pl fö d d u p å g och föll fup ä Uläd ö upplg f " o vdc, d ld o c ö och v å o c fäll d på oo olgh, då hc och häl b o y g g g j o ågo ovd pföhöjg f dg v p öfv ö o på h o o, och ä h ldg v fåg få h v d h u d ål, låg h o fv4:o) A åld fö hvj äv och d d h ä d u ä c ffö g, b bö å full l, och v bd ö f blod h d fo få h - op d ud c läg ä up ågo u p, och f d o g å d p g gglö odd f och o g h o o x l och l ä p d hoochol fbu 906 o ll off och y c ä d u o Rd f Idu h u ' Fu blv fäll lchä f v ä g ll fägg ho Ögy Fäg A-B, Göbog Obud ochol: Kugg 9 K Fö Bd TväJoho,

6 FRÅN KRITIAN IX: LIKBEGANGELE FOTO FÖR IUN AF JUNCKER-JENEN, KÖPENHAMN KONUNGEN CATRUM OLORI I KRITIANBORG LOTTKYRKA LIKTÅGET LÄMNAR LOTTKYRKAN 3 LIKTÅGET PAERAR KONGEN NYTORV 4 LIKTÅGET ANLÄNER TILL JÄRNVÄG TATIONEN 5 LIKBEGÄNGELEN I ROKILE OMKYRKA E KUNGLIGA PERONERNA ITTA TILL VÄNTER OM KITAN

7 - 9 - IUN 906 VECKAN IROTTLIF FRÅN TRAFTÄFLINGARNA Å BRUNNVIKEN HR UNTRÖM, PITEÅ, ME TORPE, E PRITAGARE I ALLMÄNNA LÖPNINGEN PÅ 3,000 METER TART TILL 3,000 METERLÖPNINGEN 3 AUTOMOBILTÄFLINGEN GÖTEBORG-TOCKHOLM EGRAREN INGENIÖR E ALMON ME REKAMRATER I IN FIATAUTOMOBIL 4 FIATAUTOMOBLEN INKOMMER TILL MÅLET I IROTTPARKEN OCH MOTTAGE AF GRFFVE CL VON ROEN AMT EN ÖFRIGA BETYRELEN FOTO FÖR IUN AF A BLOMBERG

8 IUN FRÅX ROTTNING OFIA OCH PRIN E U G E N BEÖK I P A R I FOTO F Ö R IUN A F HOFF O T O G R A F ALBIN PRIN E U G E N OCH BARON L E H U E N B E G E IG U T P Å E N AUTOMOBILTUR ROTTNINGEN LÄMNAR H O T E L CRIBE F Ö R E N PROMENA I VAGN 3 ROTT NINGEN OCH BARON CEERTRÖM P Ä PROMENA UTANFÖR MAELEINEKYRKAN UR AGKRONIKAN K ONUNG KRITIAN LIKFÄR Fögåd fdg bvd Köph oghögd f d pod ofg, då l f oug K IX ud od o föd go d ogudd go få loy ll jävägo fö po ll Pho, Rold doy I ogåg ä ug Fd och ug Gog f Gld, d ougflj dl, oug Hå, ohg f Mclbug- chw, p Cl f vg, äj M Fodoov d dö, hg och hg f Cubld d ol p fö fäd fu Ef d uglg låg o ll Rold, föd ud läo och locgg go d ll doy Pä ödg ägd bgfgco ud o högdlgh u dääd och ävo f ll d yäd fulg po j Wlhl, p Guf Adolf f vg l Vå pp uy föbjud o hvj dljd dogöl fö d popö ogf, hvd v häv vå lä ll d å d 90 ddld bld ROTTNING OFIA I PARI På d ll Rv h vå dog ud åg dg upphåll g P ällp d p Eug Få d h vl d f hufvudd ddl v hä åg f vå pfoogf g bld, o d udf od lläclg föl g jälfv BÖR h på d udgå og ÖTEBORG fd obyggd- och ädgb d häy ll fh lol, hvl äd ll u bbhåll upuglg pägl få böbyggd uppföd 844 vgd lödg d yd bl Byggd fö c bjöd j d äh fö publ hädl f ldf och p, o ud äll på fvåg f d u Hufvudädål d d vdg odg h oc v fläg d f fö olychädl, o lg d olläclg föbdl ll d öf våg bflg flol och bovåg, och föädggg h däfö oc på håll 3'lg och p ppupp- ROTTNINGEN LÄMNAR RETAURANT VOIIN FÖR A T T GÖRA E N AUTOMOBILTUR I BOULOGNERKOGEN 5 ROTTNINGEN UPPVAKTNING UTANFÖR 'VOIIN" I MITEN PRINEN A F W I E, T I L L H Ö G E R MR L E BRI OCH MR CHUEN 6 ROTTNINGEN TATFRU H E V I G MUNCK, BARON CEERTRÖM OCH MR CHUEN gåg ådo d föbdl ll d ol l öf våg och pphll vc ppuppgåg, o v hä lbld, ä uföd hv l o och dl g f åg ppg vä, o ld upp ll vc gll E dl f d o odgb ä dfulläg ou, hv ågfvd v doc å uppju ll ä u på gud f foogfg f d ö fö ARY MILOW f Nylg fld öfd fu My MFu Mlow f d häll äd vå Mlow v född Lodo d 9 j 85 Å 854 flyd ho öfv ll vg och bo g Göbog d, o llhöd f d böj f 850-l d flyd y flj Ä 859 bo g fu Mlow ochol, dä ho ud ol å uöfvd ggd olvh d 878 h ho v bo öfd Ho v älly f och lju polgh, äg h c, och h y på lfv v op Md v och lfvd följd ho hädl j blo o g lll bgäd väld, u äfv på lgo, pol, vmary MILOW p och o oåd Ho ägd o och vdhjäd y på g, och dg å by, d äfl, fläd och å voo fö h lldl fäd Ho åg ll och ll d äl ög äfö vblf ho ljuo äfv d ö äfö f ho ho äo d bä och föod äfö höd h ldg l ll o ågo, ldg fäll håd do Ho v däo lld gläg fdg d god ho hv och B, bb och o vä öj djup h bogåg och bv h c Zh Gäddg Af dö h v gf fö gåg d fh u å Hlldbg och d d fld öfv fö å hu Boy, ä gf d o Lgg Jööpg och ä d äd föf Ccl Mlow OMRÅE h d föflu vc PÅhfPORTEN uppv vå älg lldgl, älg fäflg på Buv och d o uoobllöpg Göbogochol Bld fäflg fä ä c h udö På hä "Topd", o gc o fö pg 3,000löpg fö lg hä, och hvl lä åf bld vå u ddld pobld d å o f ll uooblpo vä odd uoobllöpg ll d och fö äd fc vc fölopp f d äfld dd få Göbog dg på odgogo och d på fdg ' åg u f 0 på f ådd ål vd Idop ochol f F I A T-vg, Wlud vlocpdfb l 40 hä vg, föd f gö E lo, hvl llå fgc d g F I A Tvg d bf vd uäg v 0, 38 u och 5 ud Md hög fö äflg llå f ull väg u llygglägg på 8 0 u I bd f \ äglg å d l vg po v ädl god, lo d fö v pof på ägväd g CÖRENINGEN E C, hv välglbgd * vh bld ju fg b o hufvudd ä välb, od fdg d 7 och odg d 8 fbu Gd Ru Nol, Rggg 7, "Bf och d gold", o d h d pog hufvudub Fög å uy d åg å hfd lll bh vd Klpl, d hu ll fv, och ä däfö bä få ll åd g hyggd Go d u pllgd bf hopp u ådo bdg ll byggdfod, och d ädo o lläh offvllgh dyl fll, h ll äl u fövä cod ul ä d bä uö fö ögåbod äfv= o fö b och g =

9 AUGUT PALME AUGUT PALME LARJUBILEUM HAMNQVIT FOTO ETT KAEPE- A R A E L Ä A R I N N A, hu gl o, Augu Pl, fåd å d p l, v l g h ä? N ä hoo, fl och lä o y g lg, l go K u g ä d g å d, å ull c o d, d ä doc d g g, h å b g p p fyll 50 å Och f d h h l l b g j ä 30 vd h åld f dubbljublu, å v ä l d lfv g å d b o d d b ä d, h v l föäll v ä l d ä ocå g, h o d ll ä fd ll j u b l Af h Pl 3 0 å o c d ä 0 p å, d ä h, å o o g ä d ä, u v c l v och å g d g v h U d d v h g f l g uj få g å å flg ld o h V blo o h u u l d h ufö P u c c h o ä g d oll h p l o d " å u g b g g " l g å g o p gd hög ovlg h p u c c é v å ld, y pjä ä ä u l å g få u p l d å o d E l u p l " F och o ", d ä h P l d fgåg ufö d l g hufvudoll Ej u y b o l ä d, d 0 åg P l d b u d på c o Guf II Adolf H h ä d hf fö v hög E blc p å h p o v d U o d o f v ä d o l l h h bl p l följd b y d d : R o o, H l, Ohllo, E g o, Hjl Edhl, dvo Hl, d R, Ggo ä l d ä v h u ä ol g fl d b g p j ä, hvl, fövo d o o ä, y h fövu få c H h ufö d l g h u f v u d o l l M ä Olof, u, B o och B o, P å Cl X I I p å ä, o gjo h o o ll d föä fäll p å c f v å ö d l d bä c d fgu N u y h P l ll gld öfv ll d f o d, d ä gfv fäl ö p p g fö d o g d o M v ol h o p p då och då få å 93 h o o, ä d ö och blod å d b g äll g p d g l N ä ll h d h d j u lg, h P l j u b l å g o h p - ll d b g d M h h födg g ö d u y c, d ä h å g fd l y p d dg ä d g ä l d h d : Ch Molbcch Abou ä u 3 å d h fö d d oll G ö b o g, h - h d, d pl d olg g å g "få Y d ll H p d ", öfvll d fgåg H l u l g h h ll j u b l u - och c f ö ä l l g vl d y c F ö öfg ä h P l d lldl pcll b d u vd hjäl Molbch v c, o lgd ådpl Abou u b, l l g ll B l l och L Lucdo, ä ho p o, d h v l d v f ä l l d d ä h v ll d ä läp ä g ho, o hll c o d v offlggjod H P l o o h B o u o v l l och v y ll d o b l ä Augu Bouovll E y ll d v gf d p o u b, h v l ä d l ä d d A b o u u b, o ä hjäl Molbch d ä åld f ö v o oc fläg ll d p o, A u g u B o u o v l l, få hvl h Pl jälf ä o ä l g " p å b å ", o h vd j u b l u få fäll p å c I g, d ä ågfld f fd uppgf, o lgg b o d O-åg p ö Äfv o o p å g h h gjo lyc o fv d d y c väl, h u u h p å d jud göbog Tggud pd H P l ä g o u l p o, och h h åfv o g d o p o Älväd lä! N ull h ö h o o h flg h u vd u d b y b g, " ä h, f få v ä l l, h lg g d d b v ä l ä o l ffö ocv d b, d d b å d h u o g h d p l off, j u g " K u g E l på l u " ll å g o f h ällglod! I g f ö o l g, g fo, å g, å g " u h j ä d j u p " ä g ulg, g u d och b o å po lgd u o h A u g P l c u bo hufvudd, u ädg uppö bod d gp vä A h äfv äg d, b å d v ä och b u d, d ll v g p å j u b l u d g Ä l g, uppgf hägfv o äjäl gfv c H ä d oföbälg dl, få hjä ll fobjäll, och h h ä d håll f h ö g äfö ll h äld h c! COMMENTATOR KRITIKEN OM»EN TORA VREEN» V I B J U A hä d ylg åg o u d g f u l å d o " o v d ", å d d fö ä v d publc I d u o b l g I Göbog Hdloch jöfdg äg å b l d : " ä åhäd d, o lå vd läg f " o vd", d ll goäd o, d ll påglg lg f gl folp, yc bjud på f föhålld gudd vg f llåd d "v äpvå", ldg och dbld, o ll udlgh bä ovädgh gudpägl och o p väl yc d d väg d, hv d fog olf Kl fåfäg ö vd ä g A h ll ldg p d lyclg llfällgh, o ädlg föd d v fö offlgh, y ålud ovfvlg Ofd på ålddolg lldg pägl d v f gdolg glv äg, flä få d f håd och äfv ly ä vå dg och däll yg flöd f d vg o, d dg hä o d f, fö hvl ål v fö hög, o f u d bo på bo f odly, äld v, och o ju v Mcl gh, Kl XII, å fg föopplg" : v Noöpg Tdg u l g p å följd o " o v d " : 'Rd d dg upplg ä c obydlg b f vlg oul läggg ä ocå hl dåld och väldg ldäd, hv lf hä äd o ll ö äg udb fo Td äo voo äfv och vdplg, ovulh d j Käf lå ocå Högbg på, och d udlg gldg od lg ll böj fäd M ju lä, d fägl f d udlg l, och ll få l fö g, ju d fo ull d ll d och vlgh väfvd "folo" få, j, d ll d gd häg d ä och äg, d c ä f föf "ö", u gfv g jälf åo d d ulg ä, lälä vlg g ä j bo, d ä gdg och ogél, vädg d fol, ll hv ål d fv" föu o ä d l Väold Allhd h u flu d dj, f d u p p, h v u v fö: "All Idu lä, o u d hu åg ol do bo, ol ä h föul g v d udb goväld, och jg ä v på, d fl uppf d hl o d f föf " o vd" ä ld ho, åd d ho ld jodbud bfolg ud d lopp dov p och däfö ll ocå gåg fd d bl c uppgf fö lä fo f d v g jälf f bod och ud ö dl f lf på ld h Högbg hä fåg fol y på d gåg öd och d d odo fö o bä d ä d, o gö v ll ågo å fullolg ld få å god o ll ho d och gö, ä få d gl läd go d ll d fd ho Ehv d ö fö od lg och fäg ll h ä, hu bäl äg o o og ll o v låg, ld, doc ädg fd y H ll ögoblclg lägg ä ll hvl hög, golg, olg luf, o lgg öfv do Ocl h ll j udgå f ågo o o d v hvd bg, og, älfv låg å bu på, ll d d o, o ädlg fö d ö Fö få o g u d uppgf bo j g, bu h äg, lld p å ld J g ä l ochol ogfg, d f j g lfv och b Jg å u ll l d, u ll lgox! ä o bä IUN 906 A U G U T P A L M E OM AMBROIU follg h ocå bhä föf, ä h o fo olg gl hdlg ö och fu d gl öd d, ll, hv dlj ä d bod, o bä och lä låg, vdudlg g"

10 IUN 906 U d g Ögö dg lulg: - 94 lll hufvud jö öug o h bö pd g och åg fjäd g, oo llb, d å f g, d o få lv oo jä och f y, o yc oädlg Lou yc b ll g lll ju opp, o låg å ug och vljlö h, fylld h d y öhäl Ho och ä på, huu lfv ull u o gåg gl g fö d lll vl, och d flög odg go h hufvud, d äld c gjod hvd d ull fö b v g, o ld d d, g, o hjälp d, d fgo jälfv, å god d ud, böj lägg lf ll ä u v ågo o d Lll, lll b, d v ä o o å vll g h ögo, ho äd d, o o d v å yd o d lll I l gc u gd lä bg d öfv golfv, och lod g och föll d b hög, l gäll ö: ä l h ä v fö "d lä hu väj g vd d f fögä ll ybldd od fylld och äfv po ylg gd på, f h, c v hvl ohöd oogfull ujlg och hvl äglg vägd f hvj od på guldvåg d-;/' o d ovlg oh lu g ll ä och Ihåll ä ju ll ldov föu äd äll p blyg Nold och fåd oläg föu dl glöd, å f, udo ä gol öd ud d håd å, då hl vg blödd fö Kl XII: gä Ad lddl h åo hf d vdlg få ldd gd dböc Blo Nold, "äpvå", dä ll på öp ä föhålld yc fol, h v glöd och oäd, ll u d o lyc dd wo gö d äv och fdg lju d äll föl och ovul polgh, ll hvl pp, ågo lddl föå uppv oyc ju ud åd oädgh j fövå d pcf oläd po, o upp bld fjäll och flod och hvl d f g u och p o v lu, häl Olof Högbg o v åo oföllg vg" FABIAN WENT HUTRU BERÄTTELE AF ELLEN KLEMAN (Fo f fög :) \EN KVÄLLEN hd ho gå, ho od *' Ho hd å vå bä ovälgh, och ho hd ä d, o o ho ö o ågo ll och flg, o ho ldg ull u öfvv vä v, u böjd ho yc, ju ho åg på hoo, Fb och h ld hvd Ho hd ldg ä på d fö, och d äd h Ho ud och ud, o Fb gåg ull blfv o h, och vd d v d, o o d blfv ll og hjä Ho bhöfd å yc välgh, ho hd c ä å fö, u ud ho yc, d v, o o ho fö vd ylg ofll ll lglg blc äfö v d ä, o o ho åg ö g ll Fb, hugd f h ld och blc h ögo, y dä v lld å yc öh och äl fö h Ho v ädd fö Muz Wd, dä v ågo, o äd h v Rob Nodh v h, o hd äc h v o o ho ldg ull u glö d v, hod blc, o v o lg, d vgd h ädg ä på hoo äd o o, o oä o h Ho ud äu ä o älfg glädj vd få hoo g, och huu d fu bo ud h blc Ho v gld, ho c å hoo d, f ududo äd ho d å, o o ho d fg hoo, l d hoo gåg, ull ll blfv o fö g, och ho ull lpp ä på d, o föföjld h ädg, öfv ll N vd bodäd d H Glub, udyc, päld, och Gbl Böh åg jufpojg bo ll Lou hd u och ä öfv, d hvl vädg llv fu Lou Wd v c g bld d gl fu P Glub ld fg d Chlo Wd H lö d f bödfv å, å b och odd d d d ffö g Fu Jul åg vä öfv bod äg oglld på hoo, ho v dgd öfv h o uppföd Chlo lyd föödd ll hoo Ho hd pp o hoo o u l p llv, å o h och Gbl lld ggo pä d glp, h hd ädå c lyc fåg h Ho och ä på, Rob Nodh c dg hll hd o Och ädå v h c ll Aud fö jul Ho hd hf fövfld bf få Ch ldg däf v ll d y vä Rob hd få, ål och, och hvd d u v fö fol Chlo dog hop d f ögoby, ho v ld och oolg M på bjudg ho Glub ogo hd h lofv o, d v ho då Och d o h ocå, ll y åld f glädj och lf B flocd g og gfu vä u å vxljub voo äd g, och ulö pppjäo och glulo ly d gö g Rob hd lyf upp lll Ul Glub, d yg f ll d åg yo, och dd d h på g g, d d d lu g og d, jögo och lppd häd All å på Rob, h fc ll ögo ly H v å o och, och d "Och flc ho gå d d öd gullbd, d öd gullbd, d öd gullbd" v v och vx u och od bäd g- "Och ä du lll go, bd c å håd, bd c å håd, bd c å håd Och ä du lll go" PREIENTEN ROOEVELT O T T E R A L I C E OCH H E N N E MAKE MR NICHOLA HVILKA BRÖLLOP "HVITA LONGWORTH, F I R A E I ÖNAG I HUET" v åd öfvdådg glädj d hoo, g f, b och l Gbl och h dd fypol d vå f go, å golfv gugd ud pg, och d v c l o, c ll ull väj fö d Tä läg vägg och upp föyg uo d gl och ågo på d M ä gpol gc go u, då å d ll upp d v Rob, o högdlg bocd g fö gudo Böh, och d gg och bocg gå go hl d låg d och upp ll juåd g, v d ho o och ålg g fö boo ä gld d låg d u och go dö, d pol jubld få d gl lv g, och gl och ug ö föllo fäg: "Nu ä d jul g, u ä d jul g Och jul v ll på" o o få bäd gv och äl vx, och lågd gld g f go u, u föug, go ö och l g gl hd gå u g, Rob Nodh och b voo ouölg I f d djup föyg Lou Wd Ho hd lll Ul ä, och b lju, dug MAAME FALLIERE, EN NYE FRANKE PRE- I E N T E N MAKA, OM I E A A G A R I N F L Y T TAT I ELYÉEPALATET Lou' ögo följd Rob, dä h dd d b H hd h c l vd, och ho v ädd, h ull o, d v o o hjä log håd, b ho yc, h väd g o h Nu od h g, och d d dd og hoo " ö f hoo d fo gvä, d fo gvä, d fo gvä" Mlod g och föll Fb hd ö f Lou H d y, ä h fc h d d ofvd b ä Ho äc hoo d hd, d hvl ho c höll o b, och h y d ö och på gåg ldlfull föyg dul Nä Rob Nodh gc h go d ö, ög go, v d c, o och l däupp v, dä lj g u voo o ld bh, och dä v d blc ögo, o Lou Wd c ud glö Upp l g höd Lugo l ö, och h åg d o jä y och föv ud ly lju, d d jögo: " v d hlg ug åd g på väg bg fäl f Och l y d fö d l jä, b öfv Blh Gldlg d h Fäl fö h" Vå h o ll Åud Få d å öd, ugo g d u ö upp d lju luf ol ly öfv bjö, o få, hv lyf ljugö löjo o blå hl d hv, gld, ullg ol Bld äo äu päd och pp uvcld, hl luf ä fylld d dof f yupuc löf Hg å hv f hvppo blo I gog ä luf ll och h o på högodg dof f b, och åd böj pp f på d puc, bu M ä öfvödd d fjolå o, gulbu och hopod M opp och på g ju d y ödgul o Öfv blåbä fldd å hv och bl oblå fjäl ä y d o og, d vlo hul u llh I uhuggg, dä old ubb höj g öfv, o ä v f bäd g och, flä vd f få jö, o å ug, gld vågo l g o d upppld vd ly gulhv lägo ll d vd, l fuu Höjd på d d jö lju och ö blblå d M o väll yg g yl, o h lu ugg, f Nyå ä å bl på d lju, ll hl pd, oppd lfv å o ågfull bd vå vl, bl dg Och ududo o d, d fud, fo, o vd d hv ppo och d gul gullvfvo, o b ädgådäg pd, päd o, d blå pälhyc och d dg å pé M hv vå fo, ä lfv ä dg p äu fullh gyll lju? Lou Wd h o på bö ll Ugåd Hägg blo ufö h fö, och fågl

11 IUN h v dä u upphåll hl ogo väc h, d d äu v, och d låg ho v d lju u, dä d hv ullgd c ägd u dg All v g l d lll u, dä ho bo ll å ud flcd, ä ho o ll oföäld hv lcd äg d d lä ägohäg, o höllo upp f d fögylld g, d lll ud pgl på vägg och d å bu bo vd fö Ho lä blc vd og bld d äd föål, d läjfull följd d och väc ä f d, ä f d d All d gåg ho ofv d u! Ho lgg och ål och yc, d o llb, hl d gld, olg ugdod, o ä å bud vd få Ugåd och Aud ävd bl på udlg ä fäd och ovlg ä c g, o o d vo ho, o d v gå d o, y u d o hu fö gllgd, dä Fb f och o gå fö h Huu åg gåg o ud d låg dg h ho c å på pll lfö och d ll ooflygl, dä ho ud Fb hufvud och c, ä h lud öfv pulp Ho, huu d bb g bud ljud öfv lgolfv, ä h o upp ll ddg, och ho d bo föyg och ydd, och ho ocå, huu h ögo då ly, ä h böjd g d öfv h och y h på p M ho d f, hvd ho jälf ä och äd ä o o, o fläc h dvd Och hl v h v o d låg, låg dg M ho l och ydlg ä d, o ho c u få u ud ll d åd, o u ouplålg v och plåg h d äl f åg, d hågo, o äg ud ll d d Ud hl d låg d, o gå, v d på ho ä ä på blc, o ä och jg h Nä hl ho lö ögo, åg ho Rob Nodh ll d d hod ögo, och ho vd och väd g o ud ågo håd, o ho c vll och o ho c ud föå Ho hd vä, ädg vä, h ull o ll d, h ull v d o fö, h u, och Fb hd ocå vä på hoo M h o c, ädg v h uppg, och Fb hd åd upphö bdj hoo Ho v, d vå u c ld yc d hvd o dg, och huu d plågd Fb Rob bd u upp få böc M gc Fb fb, ud ho Rob gå f och, f och, på oo, o dju bu Aldg åg ho hoo f vd fö, ho åg d d ö ugg y dä ud d lö vdg ggo d låg, läpd lg och d udullg flh bä dv öfv öo ä o d på d låg, yväg, dä ol dd och l bjö päd, gö löf Ho cd och log å d, ho äd d ju ä ll, och å å ho g hd och p d d ho äd bä Ho gc väg f d lyclg häl, och ä ho ö d yobö, v ho go hg upp og ä v y och ll Hög upp gopp cd o, h yfvg, bu v vfd ol dofd g och åd, och g v hl och gl f bu b Ho gc låg få, d h bd öfv ol ly öfv hå och bäd b c, ho log och d o ol, lyclg o b Kyloco lg o äu gåg dlld ogllh, d blf d lldl y Ho höd d g lä g på d l g Vd dbu ld gc ho bjöhg Gågg låg ffö h ol, gulhv f fjolå llpd, v bld olål dd ll d vjd bjög ä väg ö bclug, ho g på gl oblup ubb Ho öp d dofäd luf go d f, vdgd äbo, och d lu ögo väd ho o ol Ho yc, ho vll ug lju d hl vl, d v, o o ho läg, läg u ugg och fu U löfdug på d d jö få Åudhåll gol gö, d gåg, d hl vå jubl d d o å höd ho g på gågg Ho öppd ögo och blf öd på hoo v ju c öjlg! Ho ä g upp, blf d, d plölg äl f fölg b och yl häd Huu ud Rob Nodh v hä? Ho v ju, h v ochol " ä jg, jg h y," d h lug "Jg od c u d c få vå på Aud Jg h å hl och g" Ho v c, hvd ho ull äg ll v H hd o å plölg, o o ho hd dö hoo ffö g, och d v ho, d v på hoo ho ä, hvj dg, hvj ud H hd g d på bdvd h och plocd d häd bld co och å Ho följd d blc d låg, hd öl, d h ld, u upphåll, fg och ofbu, o ädd fö c h d ll M d v dl å och obydlgh, u bd ll öfvgåg få d ll d d, Ho och höd ljud f h ö u följ d, hvd h d Fövd dogo v d ho hd f d låg v M ocå d blfu fäd och fläg All blf lju och gld o fö, dä ho låg lll, hv u på Ugåd v ll d gld, o gldo f, och ll v d Ch och Rob, o voo d v o bfl, ho ud hoo å åld o d gl dg, och d jubld o h dävd v o od dö, o föll bo H l o! Bä v fb I Lä! Elg! Hållb! Hvj ul äpld d vdd fbä Tllv o pcl f Wod f Abolg A F Clo ofb, Vbog Föälj u ho d fl ohdld go h hufvud, f ll blf d ll d, o ho vll, d fåg, o ho vll gö hoo M d v ocå, o vä vljo o h, d v äl f yggh och ädl fö gö d, o d h, d ull ho c gö, d vll ho c gö Och d ud d, d vlj ld o h, höd ho g plölg jälf hög fåg: "Hvfö h v c få Rob på hl v?" blf y Häd, o l d v, blfvo lldl ll f gg v H ud c ljug fö h ud c blfv ågo v på d v åd llh og d, och h yc, bbllh dg h jäl H äd d o lyc, o ldg ull o g, få v h äh, få l ll h, få h ljufv H hd c ä g å lug på läg, läg Nu o ho d fåg, d öd hoo pp, d v b d, h c ud v på d v lldl y og d Lou väd v o o od, ho y ul, väx och väx yd H pul bäd och g buld I ögoblc dogo fd go h jäl d ydlgh och lh, o ho d dud dödögoblc v lägd glöd hädl få bdoå, d v föäld, Mlgåd Fb All blod ud ll hjä, d blf bäd v, å ho å lyf ll häd och yc d o bö å ho och väd ä o c ågo v å åg ho på Rob H blc v ll och v d oädlg öh och djup og v c d v hod blc, o föfölj och plåg h, och o ho d vlg åg o g ol ö, ä ho log upp ögo Ufö ld ädgåddäg öfv d o loco låg bo få, äu, d lä o lälg, d flö lg ll låg, ljudd dllg, d v yloco Aud, o gd fö högäogg J v, d v ödg Lou lädd g hg Ho ull c y, c dg, d v högä u öfv ll, ho vll gå på yväg och ö yfol Ho vll häl på d gl guo, o oo gåd d häd hopäpp öfv plbo d d hopv, hv ädu och åboddv, på d ug vo, o go å djup, och d lug, ygg åpoj, o E L E O N O R A U E OM R E B E C K A W E T I " R O M E R H O L M " L ZACINKI FOTO Ho log häd fö päg hd v fö Hl d päd gl d gå H låg på ä bdvd h u våg äg ågo, u våg ö vd h H yc, u lä h hvj, o dog go h jäl, o v h ll, hvd ho äd, ll hvd ho ld, och oädlg dldd d h o öfv hoo å hd d ju ädå v å, ho höd hoo ll, d v d d föfälg, ougudlg, u ull ho föå och v d, u ä d v fö Fö, fö! Fb huu! H pg upp få äböjd ällg bdvd h f g uväg, g lög Gud hjälp d båd! å Lou g upp Md ll vädg-

12 IUN * Hyl & C:o F A-B ljffä 7 l h böjd ho hufvud, ä ho gc föb hoo på ogg v o o åd och å dg föb h, dä ho u d hoo vd d åg o ögoblc Någo hd bu o h Hod g, gg hd häd, ll v o föu M d v, o o ol c läg, o o gä c göd, och löfv c dofd Och ho v å ö, å ö, o o ho c od bä g oppböd Hv ull ho gå? H? Tll oo och of, l, o fö Och ogo o Fb och häd h Ho d d på väg E d åg ö upp o h Fb, Fb! v o o yfg h "u ä god, du ä å god," hvd d o h Och å yfd d g åg Ho g på vd väg Ho fö d ol Nu å ho v lug, ä, få l fö g hvd o häd Fövd fld g d föflu v ågo, o ho c u bä Hvd v d? v ågo, o hd föäd hl lfv ho d c, d hd blo gjo å od, ud låg d Ho yc, ho od böllopdä, d v å yc fäd äo, o d på h, bdvd h od Rob Nodh d hög lyf öfv h hufvud Nu d ho d, då v d, då böjd d, d v d v blc, o c läpp h, o hd KÖKALMANACK Rdgd f Iuh f Elbh ö Huodu ochol FÖRLAG TILL MATORNING FÖR VECKAN 5 FEBR3 MAR ÖNAG F u o : ögåbod; fäfylld ll d by p o ; jöl; ff ll d ju ppp M d d g : Cooé d obg; ocö d öd ö; fcdu på lf d lgy; puddg d o MÅNAG F u o : ögåbod; hch på lf ( f ödg) d fölod ä g g ; jöl; ll ll M d d g : Köo d chpgoå; ' fuopp TIAG F u o : ögåbod; hfgygö d jöl; öglåd d by p o ; jöl; ff ll M d d g : Fläol d pd po; lod jöl ON AG F u o : ögåbod; bäc d äggö; jöl; ff ll M d d g : Kof d d ö och lgo; öbäopp d vpd gädd och opo TORAG F u o : ögåbod; bff d p o ; jöl; ff ll M d d g : Ä d flä; ugp d yl FREAG F u o : ögåbod; upp p d yl; jöl; ff ll Mddg: Klffé d ; choldä d vpd gädd LÖRAG F u o : ögåbod; o d ä g g ; jöl; ff ll M d d g : Il opp; ogädd d d ö och pppo po TEATER OCH MUIK UEFÖRETÄLLNINGARNA å Kugl å yvä d f dv d uppädd u fffull och doc å o "L ogl d Cludo" fby fö d llv oplgh, o d K ubb och ogy påv h gäpl och o u o ll y ubo och fö fl dg fjäd h vd äg y f d v ydlg, d älg p och ojäh, o ll få fö fädd låg o gå löj öfv h lj å åld och uvä fdv o och ho publ fläd äl f bvh, hf gud d l dpoo, fö hvl oä ä l yc blg o ll d, hvl d glädj-fylld föbd o d väd älly högdud Nä d plägg, äl doc d bä, d yb oä å hä g få judo, och äu llfäll vd dg föällg f ud "H" odg f Ib "Rohol" bjud o, o v hopp, få ö d gl, d ä d o lljä l ug och fld Eloo u Fö Idu bl d doc fö ä u öjlg häo bg ä dogöl EN TREJE YMFONIKONERTEN f hof pll Bhovcyl hd, ulgv äfv d, ll pl fyll d väldg oplog d högd- fölopp Pog ldd f yfo : 4 b-du, hv yglglju vä och lg dådlu l lyclg oo ll ä ud h Jäfl bhäd jälfull föd Md oä h föåldd g d hälg opl bld ä jäfölv d b3'dd Lödg fföd ådgld llfyll, d glud bhöfv äd llb fö ågo d åld yog o llpl gåfvo däpå volo f-du och g-du, d fö gd Ldbg pcplä M ull og hä bld h u ö ågo f lj fh och ldlfull gg, d hl ld d bgåfvd föjäfull få d äfvd uppgf, hvl ho ydlg g upp d häföl och llv Afo flö d yfo : 6 f-du, d obld och ldlg f pol, dä d föbdgd ovädldg d ä ägd lå fl på y föd olflöd by g ä föfd och föhöjd gl Ko bvd f op och hg f l, o fffg dlogo d v bfllyg J Ng V JA I C H A ELMAN, d y udb, u ovdld ll fg yglg, h å d vol ld upp ochol ll föjug, o hvl ufb v hl godd åo M å ä d ocå äll bv h hög uppdf clgh på u yc j läg h åg hlgh fö hoo och fö och d uo, hvd h lgö ov déhåll fö pog uppog å old opoo o Llo, ypho pgol, Hdl, o f-du, Bch, Päludu, Bhov, Roc f-du och Pg-Au, Cpc-Eud och ll lg höllo dvdull ujlg d plob och olo, o j ågoäd vo d ug oä Vd fdo på ådg föffd ug El l åhö y jug d uföd f Mdloh volo, -é Rodo cpccoo, Mäch f To Aul, hvl ll h pld d ä o o copjö och ol på po h vd båd o dv hä föu oäd vuo, h E d g, o bld v g v god Chop- och chuol äd åhöo och fc ll go gläd ö g l å d (f 6 p) 4 : ög, / l, jov, ö (40 g), ö opo T l l f o : ö (0 g), ö opo B d g : ög, ub, ölj väl och d ö h p bo bö däf - och uvädg d l och få lgg ud Ajov, ub och flä d u E ldf ollåd öj d d ll ö och bö d d ö opo I hvj ög lgg jovhlfv och ög dlägg låd ä ll hvd d ygg uppå ö All Tl lägg floc ofvpå och öfvö d ö opo Låd god ugvä, och öa p l d d g (f 6 p) 4 g få, ll d äo vc ll dubbl ol b äggulo, ägghvo, 00 g oc, bu däf på bbod och dl V dl hy, dl f, dl, f hvl b lo, o läg6 bld gl, bu å, g på väl gjod och od plå4 d l joc gädd l o ( ) V l oud å lo äo väl uppjä, B d g Äggulo, ägghvogädd d god ugvä och fyljöl, g hvjöl, / hg p, oc, v och f d dl, ä d äo vp ull öfv ld, ll jä, hg ö, I V p öoc- l fullolg l l, ägg, 0 g ödl, 5 b böj jud och joc, vpg fo ll ä ll dl K ö b ä,o p p (f 6 p) E fjäddl f å B d g : Mjöl lju och äg, hvl ulpp ll f på jä uö d oc och g öbä, 3 l v, l f ldu och bld ä äf- p f jöl 750 g f jö- V co, l /» p, ooc, llä d öljd och l lå djup f och d lju I V pojöl B d g : V g f bä ö f upplö gl d- jöl llä l äd, ud ö d ll håd u lg gäd- flg ög, jä dö och d- ol, 'lä äo äo od M häll v öljd och g b, ll d bl dg och d påä o / l ocbödd fo och äll på ll bl, d å d ä jä ll v ll d col dubbl ol ö och oc og 8/4 opp l, oc äll l o 4 ö ll d bl hv och - llä, och d l opp o, få puddg ll jälp upp, b d uppjä dg, jä d d d pol jöl, u ö d d håll fo V v v uppvpd ägg och d ålld l d ll v g d d öfg, f dl M jöl llä, o U f obä ug äu fvo, g f bö å bhöfv, och dg få å jä o Bä o / l v påhäll E äc fö p, d oc och llä y fvo, o puddg g d fädgo opp vd, u lyfv d opo ll bcu ll d päcfc 3 gg go öv äf llä d ö opo, d uppvpd ägg gädd, l äd, och fä b o V ^ f og d yddo och lö E loc u ll, och d uhål uppfå fyll d fä, loc pålägg och ll obd d boullg, föu doppd h v ö by jäull, ll lägg och by vc, päd d buljog och få d d ä lu loc og I V upplägg på v f, g lpp bo och å häll öfv d v l ögåbod ELIABETH ÖTMAN följ h öfvll Äd ll dg Nu v d bo M gud, gud! Nu v ho ll, u föod ho ll gåfull oo, d hlg åg M gud, hvfö v v å l! I h hjä v d op, d läg f, ho ud l vd,, o hd vl ädd h, d d äu v d, o c hd u Tll hoo ull ho gå Ho v c, hvd ho hoppd, c hvd ho vll v b d, ho c ud v Fbo po å hjälp Ho g och gc väg få v o bly ld Ic lfvd vl ö ho Gd ll ogåd od öpp Fåpäd bvg och åbudp odo öfvgf på llgåd All hvld E judd hä väd på hufvud och åg f h, ldugåd d o (Fo) A-B IEPUEI TOCKHOLM H c h p å l f (f 6 p) g lf (), f hcd po lö, ö (40 g), RECEPT: 3 jöl, V l buljog, (o F ä f y l l d l l (f 6 p) på b), ppp, l, ägg o ll 3 d ll, l gul, dl joc gädd, cv, V l, hg oxö, of h g lf ö, V hg päc, B d g : Kö äö opo, ägg, Vj dl u g (j fö o) Lö fä gädd, V l, V4 hv- ö och jöl ö Buljog ppp, 3 f hcd yllö llä, och å få o 0 T l l g : 3 ö (60 Kö lägg och ufg f d yddo, hvf d g), 4 d l buljog Bdg: ll l, fd d d uppvpd äggul ölj väl, påä od, l- och gädd ufg få däf d v och få o o, d jud, och cof llä ll ll d äo ä ju Aäg g d fölod Kö vä d du doppd h v, b och dfv ägg ll by po älj Klädg-, Blu- och Fod-Äd bllg ä ågo uläd f Bgä pofv och jäfö! Pofv fo A-B I E N H U E T, T O C K H O L M Rl l, fvo, by f ö o c h däd g bff C h o l d ä (f 6 p) 4 d l jöl, 45 g ccopulv I V p Öoo!, 3 ä g g, 4 d l joc gädd, G bld gl, v v Bdg: Mjöl, chold, oc och d hl ägg häll ull och få ud vpg jud öfv ld, ll ä ä joc Kull flyf, och vpg fo, ll ä ä ll å llä d ll håd u lg gädd och d öljd d v v upplö gl Kä häll völjd och ocbödd fo och få l p å ll äll o å ä ll jälp upp, håll fo ögoblc v v v d jöl ll vpd gädd I l o p p (f G p) V hg jäo, l buljog, po, oc, l, hvb f f (f 6 p),3 g ' o x - ppp, d, äggulo, h ll bf lå, V dl j oc gädd l, V hvppp, hv- B d g : Mo ölj väl, jöfl, 3 ö (60 g), poug och påä od, ld vlö, 3 d l od v ll bul- och få o o V jog upphll dulg och öfvpol B d g : Kö, o bö hf- d ll v fö j lbb v häg 6 dg, ll f å- ll Buljog o upp, och d, vä d du, doppd o dlägg dä opp fh v, o c d o, yddo och vjoc fvo, bul lä på båd Äggulo vp d gädd do och bö ppp, oppål, och opp lllå ud l och hvjö E p ä- vpg på ld bl yd h, ö by dä, bff lägg och by h g på båd do upplägg på v vgf, p u vp d d od v och å häll öfv bff Lö

13 N:R 8 (999) P R E N U M E R A T O IN P R I PR ÅR: IUN, VANLIGA 9:E ÅRQ TORAGEN EN FEBRUARI 906 UPPLAGAN K R 6 : 5 0 IUN, P R A K T U P P L A G A N» 8: IUN, > 5 :0 BIBELUPPLAGAN U T G F IN N IG T I: H V A R J E I U N MOETINING» LÖNUMMERPRI: : Ö R E 0 FÖR FRITHIOF HELLBERG TORAG AN\ON-P<:: 5 MOTTAGN-T Ö K E P RM M FÖRE, Ö R E E F T E R K L 3 B I T R Ä A N E T E X T E N U T L A N N O N E R 4 Ö R E B Y R Å : H U F V U R E A K T O R o U T G I F V A R E : ALLM 40, R I K 5 REAKTIONEN 86 G O EXPEITIONEN A L L M T E L 6 I 47 5 K L I O4 K L ANNONKONTORET R E A K T Ö R E R : J N O R L I N G o B H Ö G M A N ALLA R O T T N I N G G A T A N T I L L BÖRA IUN REAKTION, N Å G O N RE-MELEM REAK Ä N A EJ , RIK- 6 TILL PERONLIGEN REAKTIONTELEFONER: 9 5 RIK KRIFVELER T I O N A N G E L Ä G E N H E T E R ALLM 46 FÖRNÄMTA HOBIKf MÖBLERING-fKT-BOL MALMÖ TOCKHOLM GÖTEBORG 8 B u b g o g 8 ä vg ö ffä o bch, Bäg Kölv E y Eu- = Ä N T R A C I T = d ulud få f o pd gufvo odu öfväff o fl&ä* 4 5 Mlgg, bg, ylg o d, oöd, ypplg, lö " Afgf 75 p å Pop go F u M B u, ägä obod åld fb- dg P och bvä lfölbdl d H j dö & o, läh od go d l och pbllg Göbog, Kog, pp läplg fö: od åo ädl god Holl, juhu, Hgåd, Affäoo, vlé: Fb, Ågbå, jubo, Pvboäd Koj å,50 p l Ioppl d födl på gldg Why Pov»»> _ ö odll K' Q Md P p pp j Md «Häf u håll: poflådo o Pu odf Illoll bllg 8 lbulj o lg öp ö 40 p låd, o, f hvj jäväg- och ågbåo MÄTERAMUELGATAN Föolvd od åfölj bällg l povg Å Klädöd Lo h l ö ä o y o b 6, AlTl oy 06 Rf: Fö Huld Lud Fd A-B Gfl Ogl- & B Föbud Pofbh' Gfl C Po på bgä KlädöL ORGLAR och PIANINON Ku Oudlg udvg ög, ll- Eää bä fb- äg, pofg f cög lä Blöd delv y d g b Ob! PofGulddlj l go f hv och oppfo, Bgä pu fdd fö lv pofv på Lod 3 Ofug 30 B, 3 A T Ö 43 8 Pu på Idu! A l T 84 h ä f På Välduälg I Lg 905 läd T L N I & A L M Q U IT, Av, f Ö plö d'hou (Gulddlj och äld hddplo) 3du lu l W h g l AKTIEBOLAGET, 3 f ö Lo Löd F ölföf H ochol ä flyd MM Nolog_ -, pp upp ylg och väl bläg lol Bgä pop N NYA ELEKTROMILITÄRA ColMfAox 855 (äfv blu, bläd c) P od, u åclg Hvj lv dpo y K Egé Ev Egé yg, R3530 All l 0 04 f*\ f M A % öfvflö- \ f läd Tdlg U l l Hyg Öfv-fö l d g d g o g Rl 5 05 Vd Rög jävägo f hy ädl vc och väl bläg öbld lägh pp opp o å 3 u och ö, pd fö l flj o, öpp blog Fluf och hälg u Bg och hdlbod, jävägo och po 4 All Tl Rög : 0 gö h vj u- P v l f o ä Huhållol b- ll d, och Åg o lv p o hol RIl 5 75 H G, ödbg Ipo-A-bol, 69 4 Hufvdoo: lupl 63 A ägä f- och hglg V u ä * Mgfb hg go, B, H u h å l l o l & Co Abog Colog, o V «o B M A R G A R I N F R I K A T E och fl j ä å ä fö Flygl, Po och Ogl JVfodlllog I d u M o d d g : d hlg och od uvl fö äog, u uo och xpdd o j pu u håll lö go ä bohdl ll dgooä, ll oc poof d få o o 50 ö äd povg ll pä Idu Exp, ochol All f uälld u öp f do fö väldu lo Lg- och Fllxpoo: Göbog, ochol, Mlö, Kugg 5 Vg 50 Blzg 0 Bgg g by Bgä pu Öfv,000 u lvd Md ldg f vh f fölg cuffä öfvg Udvg lä ll full clgh uppå v ll M, vå 900», Idu xp, ochol chwlz E N d b ä! E L E C T A Eu d c Qoloj ul B g ä p o f på vå y h fö v å och o ll l ä d g och b l u : H b u, P o p d o u, Ché, Ryé, Vol, hug, G l l c, M o u l 0 c bd, få 95 ö, v, hv, fägd och ulö V älj d gd old dyg d l l p v p o, p o o - o c h u l l f ll bod chwlz & Co, Luz 4 (chwz), d y g - E x p o K u g l Hoflv

14 UN 906 R u vä J J, åo o d, Rglbud väg föo of ä fll, bo på ågo g d g ä god ffo ä ll vlg, o dl Tvä hufvud gåg vc bo d åpp och lju v; I g d B od j h å hufvud vl väl fö föbu fdävd I å o d och d g ypo f d Vlg y ogo gd ugfä p jov Hvj lä ä : P Håo lub g d dlg v däf fo d f följd håv: 50 g älld och födld v- f u ffo o, hl* bulj hvf v och g vd fll f y do, h lul yc v o ud å g f u ) Nj, d b vu ll ö vädgo c u; däpå l vä go ) Åo ud ylg u vä d u; d föv väl od åd bö blo o jöl OB! Fö d fågvd äd- väd fl ål väd väd olg d ) v ll 0 å : å lg bu d v pvl gul på ä o bfg 3 E x) vå äg, ll hä- d Exfclo-Loc, hvl f öpp Håll lld hufvudvål ycäg, o lub ll u gö dl u bydl d u åyo lä lllu bu,, väg h v f j ood åyfd v 8-å flc V häv d hvgo luf lläd föhd dg d box v, d och jov fh och o bblub llodhåll Pfy-, ll v ll Tölö : 3 föä, bgg pod håll oföädd pc- och Fägffä Plg ho 7 - å g f ) Äu fö l bä ä lol-pod, öp pöfvd, y doc j v " f jov pfybod N bö gd huflldl oflg ) Udög bö p b u vud fu hvj gåg h vä fgö, o d bo på ågo og- d d d pod Hå bö äfv fl ll blo på blodb 3) o ågo fö I d" "K hvj väll yc og Nj, d ä odlg flä lö B h d o Mg f flqo I Ed å d W Z full op po v UO! F Y R T O R M E T fl N : 64 Köp å po fö 5 bä fäg fö b Iyg och flg ö b dd glyc, p och föod få lgd lä ol B h d ), ), 3) och 4) E fl o 0 ö byl v fb lllv (d ädd ll Å- ov pnhvab f Idu lä äg åbo ulgv på, f hvd lg Å Allå 35 ö ll d ud ooll' f : C ) och blf dld 686 Ljod vul äo, d läg, ol d fdlg håll f läöd läg og Tg å hvj väll bg F få äl och cllulo (h läg foltv); äc Föfågg äd ll do d o v 5) Nuh ypo c och gd d häd d of v- och hvj fö db dlg ä v ll åollä : 6 Abh, f 656, d 706, po äd bldg Gö d hvj älj o bu o 400 ll påf >7',l Idu lä' 6) ol bod på vul Ul I äu oudd läp ll L é ) Gd hvj E ) v ll L M d d od E c Å, f 653,väll, dg u och dg, å u och å 75 ho po och hdld väll d ocp (0 o/o) och u ) v ll Fovååg d 739, l ochol, lc-, äd ll blfv gf, å ll vä- på ogo d göåp och fu : 6 3) Af lppg och gud- föv Rg, bogä Vbog, håll och bbhåll ju och häd och lväl u dlg v Vd g f hud vc- lg lpbäg f åbo gf d M vo Elwch, f 660,hv ll huhållylo, u d upphåll Åo v fl d 79 fö öfg Öbg»v- ä F l o ) Pofo Bolu d på d häd pl, vo d ll bä oå och udhll of f o Lud ) ä v j ä äflo», dl 6 fö 890 Idu På ö po Ebo (yh blodb o d), hvl, ä Bä upplyg od N doc u o jg ull gå bä få d u ) Nj, låg få få go d hä väd E ll d föf, å bhdl ) Nj B y d Houg v, d ho- bldg åud o V d gåg dglg 3) lld ll of ) J, o gldö Rchd Å d 34 ug upplö l v, ä W Z 00 g dubbl gåg dglg d oä u ä fö äll- Kugg, ochol v d- v dl h äu bä N bod ubld ll oly äffd vå följd 4) v ll B ) : 5 lg ä Lyoc, dld 686 och v, o llä d ö lä, hvl og vo äa y v ll Avh : 3 oducd å, h föu glyc ll lög u ) N ll udv oc och bä fö fd I Gö u d d E W bö ådfåg Agcol och Åc ofvig och ö f ll lg, po ögolä bog gogå åd u äd bop Åbo f Ml och gö ll gypuddg, oppo fö d 50 Ad jugådg Tvä häd gåg dg: d Agcol (d 557), v o f f lg lju v, hvll bld olö, Mjo fullädg och f å, föä böd blo Olof oo Xoby ud - d box Ef häd og- udvg ddl vd Fcoå ägd ll fuo, ddg lx hgåd Ny'd och väll föä hög 00 g ( = g og gd l lo- l fö hulg oo Uppl, dä V dcgl) flyd f hvd lg l A på fo f oog- p fö fullädg u fö läk d v å M bö po o I o Uppld f lä full väg och og gd hä- o vd fololo ä 85 g d, häl vå gåg Å, hvl o h få F- d d o, f fjöl ä Ig o dg ) ä v c, CNBVAR f Idu läo upp ld lu f juohudl äfv od Vd vl N : 65 f full f fg lflg ll böd y å j ä bohdl od uohu å ulgv lld Hvd d hd d ä v jg j, öo, hvl»gå hu och föåg bv äd fågo v u få upplyg häo y» u p å päd ll do, och gfv ll- Å ä g - bgg hd f ö f 4 - å g d ydlg u å d fåg d gäll d d o h, d v j g d få y y N Vl Ä d d lä? Gf v ä oöjlg y g häo Bld co l l ä få åd go o ocu udög I ll hädl A d f vå läo, o ud och få vd upplyg ägd glyc och g \l d häd hol-tdg J g o j d ö fhjälp og c blo g- å lopp llfyllgöd bv d d bldg, gå ll fo ufö ädg ä på A ö l fågo, o v o uppo Mdbdv dyb dä åo bln : 647 Nä ä å ug, oäg Tvä gudlg på ogo yc 5-åg ö ) v ll u vd d lu udl p, 3 å, å olpp hå, o d ä häd v v och gd lu- dä, o h bgg hvd båd f 5 oo FödTölö : 3 ) l ulu bod v gjod ä v lg d cofv På d ä gåg bo däpå, jälfv o ull bö v, o äd v, lld l, d ä ll fö blfv häd hv W Z (blodb och vvgh) j bo udc d gu äu Tvä d olpp hå Ac Jäfö v ll B ) : 5 N : 646 lä o hä få gåg vc d åpp (l Äo d häd föyld, f A v ll 5-åg fu Mchl Agcol, f 557, bop åp upplö p) och lju v, d fög hopp få d b, d : 6 Åbo, hv o Ch f 55, do hå h f I: ödg v og, u d ju v C l d o v ll Tölö 586, bop Rvl, blf dld 584 Ä h å däo o, bö öd uf lå olbä d : 3 och ll B : 5 O o h o uppgfv o, f d v ä d d vålv I yc o o, ll flco ll d åoo ä hl ä u- 605, göfv, och o d (?) fö, fll bö udv podo vd d åld h vlgv öd häbokta FGÅTA h och blodb o Ch, f 593, d 669, po och håoljo, fll äo d N ju hvj väll gd L Oflg Tvä ogo och Ul äd hd 3 ö: d f öd All d ä bfll f d d»odl» dg hdi böo, j ä, fo d vlg boylög och Ch, o d 650 v p ä ; doo E Rodh, o oäd på (Odl öp fäghdl) M fö bof ö, o få väl d d boull och v, f 649, d 78, ldhöfdg, d födg W Z hvl öfv lä ll gd l bovl Ebo N: 650 Fö håll dyl M d j j, Pblö d g u l d d l j \d välduällg Lég Fö hvj huhll b: «uoodlg* f8*dl R A H E E Gj & C:o, ochol "M U M", LÄKARERÅ A W Fd Fl A B, ochol VAR TIFÖRRIF B u d - d UNLIGHTTvl 5 ll 0>5 p, poo- och ullf lläd! Pofv ogåd; lå ll bölloplädg f v, hv och ulö Hbg-d få 5 p 6 H E V N F B E R G, d f h ( b o I h o f l ), z ' R I C H Po fu jug M zu pchlch u wchflch Aubldug, f Tlh Uch - fu Ezh Aufuhllch Pop g Hll, Hz 3 R Ay, Po f df öj j böj väd A B Bldd flj og o cod h o Ö lä y ll ud vd uv o flj ud Ty och uläd f Mod vllo Fu zu Pulz, d (H) Fdch 0 ENGLIH ldy cv youg popl o fly, bod Lo Hög vl Bllg gv Eglh, Fch & uc p F hvj f dd Vy hlhy ubub of pcffä Lodo M : J, Old Hou, Blc hh Lodo E Egld bpg f ä Rfc M: Obh, Höd, E wd hlf ugf fö vål F öfvfd 50-ö vål håll å 85 ö p oglog 5 vål, o d öp d å I pägåd på ld d hälo o Köllg 4 åldg, ococh vc läg äh f og hol (öpp 96 30) Äl F Eu och vdg og udd d Colog, holläd Cco och väo åg flco ll go ll vål ll pp Bgä pu codg cch ofobdl M häväd g fö ä upplyg ll yohd A L Ld, Fö j d, d Fdd E d chlc och lg ä c d på h ä ddl ud jul och fö hälf läd g, u äfv f f ugu å 3 å 4 flco lld pfy ho vä d g do Icodg d O ho bgg ll od p V pägåd, C o, pvc bläg vd jö f, p, hv l c l få Målll o å Näjö f, ll ho lld Ohb K N Nlo, v ä o bäyohd, d Wu g "lg" o pd d volll hloopdof opl C loc od vg Tolp po od Hög blä ä åläd högld Bgä pop Pod: Thul YLT&AFT Kofobdl olhoév Böju / dg ä jg å gld fö jg få "To puddg'' A Cof d log å gl hä båd f v våg hålld 7 u och ö 3 o vdo äll, f, hög och vc bläg, lldl vd jö Vä, d yc o p, o ädgåd, hälg ogpod och läp d g uä ll po, hvloh ll ovlch Rlfo ju f på äll Nä upplyg lä ud d»v G», Ldöpg p Vd ålg h gfv d g läplg fäg ä Rpol, o föo 84 fägy, o fo och lä gl, polld y läh, d hvl äfv d of å»gläd> ul, h gjo Rpol oyc öfvll Bfg och fägo håll g o fco få L Rpol, 4 äldg, hl Pu p å Idu K o håg! N, g o upplö U N L G IH T T V Å L l od v o c h d lå lög ll, få c lo f vålåp, väd dubbl å y c o vu vlg åp Puc p Bgdob! Fä pod ä d d bolu ä dl bb och u obhg bo g fä, lfvjäc och olbä gö d ful hy hv och vc Oflb v g Fäpol håll g fö hy dlg båddl, Måg yg och chbf få hl dv P 3 p bu Expd o poföo ll ff bl åd blog och vc, o dgödld ROOR KORO Bä blogödg fö ll uväx älj ho fu-, föoch blohdlp, lffä, o v O Koo vd ffåg j f, öp g blogödg, u bd ffä fåg ff h åg, hvl ju lld f fäg Fb b Jg vo, HudvM T Gl-pö chol, 5 ^ l d d g 5

15 IUN 906 oo J Avdo Ku jugy, Mg och Pdgog Gy, OLON Huhållol I I f AKTIEBOLAG dfö lg ogl j : dgfvd op o ägh o u vd Gy Cl-Iu Ku -åg, böj d 5 p Pop på bgä go : J Avdo, d öbog, ochol * E b l d o c h o l 880 I god h bläg vd Obgu ug flco håll gudlg udvg ll o hö ll h öd El o f hdb oväfd Ku böj fb och lu j P 85 p åd bä f u håll Ed Rhö, Alv : A h c o o A Kjll b g Huhållol K u Mg och jugy A L L M O ll Mj Mj ll O Pop ochol, Mä-ulg 70, Gy - O R T O P -I Bubgo? 3, Mogg hvdg l V H 79 o 4 VllVl o 4 Pof : A Wd : Wllg T E L E F O N 8 68, 47 Co B 35, R I K T E L E F O N X 79» p TI) wh & C:o Mlö, Ö Kjg 5 bbdl Ä u T» Bgdob Fu Lopold Göbog F G Ö T E B O R G ll E N K I L A B U L II Bubgog pä 4 pof 660 Hb-c-ällp Po ö, å*äl ä o vo c på vå Ecl och lä b h ud hl å Föuj ödvädg Af åd f g bydl V öp b håbf Abolg Moll Ho, ochol, fö l * * holl, cl bläg vd Gu: Adolf og Ru ll od p Rll , Hl c3335 ätk*$ 3$3& l&olib Hu väd 4 Koo och p dg Pf, Bo, Fläo, Lä ul Iäd håpof å håll fl»b välj på Ob! V g j p d "Hå" H och Fu E ALMBERO, 58 Klbgg 58 p du o fäf jöbg, Noöpg K 0 L HOTELLPRIMÄVERflT I I E B I G * BOB KÖTTEXTRAKT? V I A - V» V» d häf upplö oh v, då fg, f- och lf buljog g håll Tllä l, ågo oppf, po ll böd, å bl d o vlg öopp h Buljog fäg bö v ögul j bu V E N E T O, R O M Ihfv: Cll & Azl l: l Fljholl, bläg d o og Mgu Rd och v Abdholl OBl v dg yg och oo ä pl och 'flyd buljog' Föälj go ll pc- & l l ö d o v ä d l g o c h h j ä l p d, ugfv dlhdld v o g och hu v äfv å 906 f bpöfvd pl o hll Md gåg ho Mjo W Å, öd, hl åd uod lg-dg u, hålld åol lluo öfv ll, o hö ll vå b dä få d päd å ll vux åld Twldffäd, ochol och åföljd f o dubbldg öblg, ä dg ägfld d A T 4333 g puofglf f 3 oo p å go d y och d bg, bllg, vd Nybog R 35 90, All Tl Ö 45 pg, d p håll bd hvj h -*************yyy>» Hvj huod, o jälf oby bläd föfädgd Bä och bllg öp: Mllh, bö j föu pu på pof, hälf å :60, hl å 3 + ^Jgg^T^^ hl + f pl bfilul uvl fh och y väl jud, fo, Nul Kävål ll yllvä och l» ä, och oföflolvål ll lvä väd läp- Fll y^cj/ojj- d, ho FälguT é Hdldp, lg ålud: öbl- ) I, Ölg 4 & 6, ÅLLC0CK PUT VA g vål o l v; ä vål ä upplö, llä ud o ufö ll ol vo 5f ochol 5 Bgä vå y llu ög 0 å 5 l lju v; d upädd lög ddopp plgg I f od Mod ö Bgä j pu, o äd g! Vd Vd yllvä bö åväl lög o ölj v hfv 36 å 38 gd» 4 plppglf få Tldholu B J v od d dg åbop F ho d fl pchdl bu X AMlbcTg, Tdhol Föäljg- Z Mo f l u, u J g Bdbg 7, Bg 3 N : R 9 TORA N Y G A T A N N : R 9 : T P A U L G A T A N väfbo f N vo Eg- f ö y l g, h o, v g b o T Jlg, ochol ~^ llfvdlj Köph 888 Gulddlj ochol 897 ö, xp d få Väfol ch, Öbo å 3 Väfu pågå ä ofbu Bällg og Mdl h v väd öfv 50 å Föfv f lä och åld f po hl d cvld väld & hvj yc G c hällblldo 3 REGERINGGATAN 3 opu ll ågo gf TOCKHOLM B B T U R P R U N G L I G A och E N A Ä K T pcl: P O R Ö A P L Å T R E T Bodux & Bogog-v Bllg p VITTELVATTEN, Kvlg jud byå, Tdhol Pöbl F öbl våg, % L Moé &&& ++*+***** + ******+*+ Högd & C:o ^^^^JTb j F HOUTZ, Målol, Fjäd häf f "Mo E" uäfbop dl, Ny od och läväfd ö ll o, gd, öblyg håll o poföo få Fu E Ado, Kppbd Rudbol Klfb foföpg MALMÖ BET PATENT oh dov lug! od g TJI pu på bgä El ÄR TIEN O M VILL F Ö R T J Ä N A KRIF O C H BLIF I N N E AGENT Ndlg, ILLUTRERAE PORTO PRILITOR FÖR E N, M O T 0 ÖRE 35 uppd c/ 60 äz jz ff K Klädöd I yol fö lädöd Nd M o ochol gfvd god ä å p Ludvg chlg, 7 Hollädg; R 70 57, All E E R T E G E T O M PORTRJ B R O C H! Mchpp Kväål c, lj och lfb v f hv foogf Koäl uföd o c h f olg lh g Klog gl Cl E hlbg, Vj g 8 Göbog p! Pä B ll og dglg lv Ku bä få fgdg Pop å bgä 7 G f u g T och fögåd å All Tl 8 75 Lo Bllqu llhdhåll ll följd p: "Ob! Afou åg vc Idu pä, öd d guldyc : 50 I b ä d l f o h å v :o, öd d vc boyc : Idu Robblo, öd ll gö 0:50 Idu Hjälpd, öd ll gö 0: 50 Ku håll ä bohdl ll Lä b, o fö d få Idu Expdo, o vo jä! BLIF ÅTERFÖRÄLJARE I (86 Hddplo och Gulddlj) och vd povg äd I U N EXTRAITVEGETA U PU CEVENOO E P I N A U PARI PANGAR FÖR VuOh d Lo h l ö Hvl bodd Ro, Väf- oyob 6, ALLMTAL TORKYRKAN 0 8 d, p Abolu Rf: Fö Huld Lud Fd ö uvl, bllg p R pofo ll ld- B Föbud Pop på bgä o Bodffö, M Kodög, (Hö f byllg) E ä hv bulldogg (h) V å gl och fll f på o pblö föäld f ll lu Vc xpl Lä upp g bulldogg Idu : d å P 75 v ll»hv bulldogg», Idu xp fö d 5 fb ^»» U ll lg öp bä och bllg ho C B TRANQVIT, Hlgbog gpl 00 ol ll llud Ä Mgdbug- o Wdgpl, Fol, Gu, Zo, Flöj, Kl, Occo, C, Ä Il Mdol, Mupl, äg och llbhö Pu d öfv 00 lluo äd pä bgä g och fco Tll lu ^ do, ^o UMET chwzbod * 5 Bblog, I d Lo gfv dglg u A\ ll, Olj-, Gobl- o Polål Gyllläd Lädpl Aälf äcal d 04 OB! Vålod lg Pol Pol og llbä g E Nodbg Augufull Po g flc f god& flj, u gl (v å Egl ågo y och f ö åo äll p dfölj flj uld Rf f v ä»påug»,nod Ao byå, Göbog <y<xd ^d/cp, Ehv pl f V» öfg 50 lg 5- och 6-ccod Guzo f f fb Föäd väläd d 0 v o, ol, äpp, äycl och plg, föpcd f låd, o fäf 0 fö 6 c c, 9 fö 5 cc Zo h föu o 05 L å luälj, p på d Z åg o d j bl ll blåh E Hllqu Muhdl, Mlö TJTTT ' lp C I B I L flyd Köx od ll lu Wll, Tulg, hl ä 45 Tl Bub 3 4 Buvg dfölj hvj fl Wlhlo Boyc A-B, ochol 906 J O H N F R Ö B E R G, PRIK GRATI, EJ F I N P O N G FRANKO ILLU

16 IUN 906 R u d fåg»vl fl v h?» ä, äd, v, ä, d, väd, På glv l u; Pppö äll Rud, v h d fl lvd uf lvd? vå ö lg; ä, ä, ä, d, v v ågo v, på f ll lg, full llföllg, od Och hvd ho ä, ä bo bhg; v ågo på och fg och lg, håll og få o ll v ågo fg Hvd ygg Bop gjod; dåd p o vg: A u g u Ed v v full Blulf Och hvd h däfö y bod 40 ö bägd Hopp u»åg» Kjolö u läp 50 ö, hvd jg g gå lll, bl l uppg Pllädlg 75 ö REAKTIONEN BREFLÅA: A d på fäd g j å vll P u Ed bdg ll Rlodä 75 ö P l Oöjlg!»Käl pyolog» ä bl g- Bdåö pclffä fö 50 ö LAGE A V u j fl å d o d ogll f o f f g dl Kgö (Pll ) 50 ö ugud fö d älo fö- Kppö gjod fällg 60 ö Q u c u och T o l ådd j ål : Lppdäö LÖNING-AR öfv pppog»blo d g vll jg äg, ppgf lfvdd, (odlb ud Tc! Ag d öj fö dg vll j g väg ), djvdd och jollägd, TILL TIFÖRRIFVET I N : R 4 C d o, Välg obdlg, lf och ll på våg håll NI ll Ed fgu full pd TOCKHOLM yvä c ldgåfv Ugåg blf J g äl dg ä, ö TREKANTEN: ) g, ) - däfö d lldglg blglg og d opp vll j g bä Expd poof o vo o, 3) gg, 4), 5) o, 6),fö åfågl! o o och öd åg» (I) åföljd f lvd pä ll 8 HUMLEGÅRGATAN 8 7) V ofv c häll fo povg F X» bud lyclg» y äd ll u ll på pl,»å hög ochd ö OMKATNINGGÅTAN: og, V- å full» o o ågo d»äg-»ac, ä g väljä p!» 9 ROTTNINGGATAN 9 Idu Möfdlg, bog, v, Nud, huu, x ll» bjug b E H Mup få fhä C g»ug blod» offco, xppo, I, gpol EXPEITIONEN BREFLÅA: olgg I, ochol po d äu ll fö Och hvd? d xpd? LOGOGRYFEN: T d v ä : vä, yc f ojä v bhöfv» L ä», Löpg 4 : p E dju, o dg ö vå lu, ä, äd,, d,,, v, väl å ll g och l gåg Lvd povg FREJA-MAGAINET l UNG, pålö flc, d god häl PLAT ö ll vå o vä- PLAT o väd ho ä, och god välg ä ug d föå god, bldd h f bl- ll ällp ll äld d, ö l öd, ö g dd, u l, 4-åg flc f bä fu, o ä däyg flj o f vv och Kug lgg och v dll op v ll»38 å», Noo dl flj gå fu ll- odg och o ö och hd- d Aobyå, Göbog hd bäd vd b ö- hfv ll d göoål EN bldd ug flc, v vd ldeld B l v d foogf ll»», F -h clg hdb Bä f lg göoål h och o glu p v ll»hfd», Idu xp ogå Ny Huhållol ocb Fdg UNG b ä flc, d god och vä- VENK jugy ö pl vd hol, ö pl på ld åo huhållbäd ll föod lg ä ug öd bdo dfölj å l pä 4 poc håll pl u g god flj l f och ä vllg dää- ylo v ll» U», Idu xp o huod hjälp v d - d v bhjälplg d föod OM huföåd ho bä uguhy Kfc, odo, löpå och foo- göoål v ll A J», Idu xp l ll ä ö pl föahy få I h gf ll»huod», p Hlg- hl f v b ä pl f duglg och väl bog UNG, hulg flc f god flj, ö- odd v d fh E d chlc och ANPRÅKLÖ y ll ågo y- pl v huod ll och v huhåll v o lg ä c ld v flc f bldd h hjälp, d hvjhd h fö-bf ll»a R», Boghol d på h ä ö ll åd f på ld- od göoål v ll lll UNG bä flc ö pl o läd g, u äfv f gdo ll 3 b o 63hjälpd»», vljug p bfö d pfy ho väu f v å och gå fu llhd v d O ho bgg flc f god flj ö pl ll»pållg», Idu xp f v b d f, foog, löp ll UNG C o, pflg h fö v huod UNG flc ö o f vv MAZETTI»uch Mu», Kd p hjälp och ällp Någo lö öp, hv l c o u d ll på ld f, ll ho lld I päg h hl f pl väd Tc fö v ud d d d ä bld gld, välg äv ä o bäo fljdl fö f hu-» 906», Uddvll p o Vll gä gö y fö g g "lg" hållfö No Icodgby- PLAT flj, gå fu llhd, v ll»a L», Hld p o pud d volå, Mllld g 7, hl ö f ug flc, o gogå UNG flc ö o bldd ll hloopdof opl Cé o bu 6 gåg bllg ä vlj FINN ågo l, vllg och bl- huhållol och ä v vd ll- h, o hjälp och ällp, ä v dd flc (ffö ll pållg och hd o hu föflld göo- vd hulg ylo o äg od vg äg Få bu å 0 och 50 ö välg), o vll hjälp ug ål Mul v ll»h E 906», öd ågo o flj vll ho h pc och odo d öl f h 3 å go- Elu p h på- och pol, å od uppgf o åld, föu- I lgg, bg, öd u- ddl o åg vc v GOUVERNANT No flj, bo vd byg, löpo g ll»8 ä», u p flc ö pl Odgv, vg på ld, ö gouv- äd ll»klöfvbld» Idu xp plog v»gld Ab» LEIGA PLATER, ul, fö vå b, 6 och EN bä flc d oludbygg- ud d Guol Aobyå, Två ug flco 7 å v d bygff jä d, ug bvåd och ö- ochol f god flj ö pl päuppgf o löpå ll»po- d, håll g pl flj», Idu xp HUHÅLLBTTRÄE Ug, huhåll- ll håd, häl öd vg Nold, dl åo ö fö v, bä flc ö pl Vllg o f vv lä ll hvd EN l pålö flc, d god fy å flc, dl fö gå fu bäd Lä vd bvåd v d lö- ll f h öd hö v häl och välg ä, ö f llh u ohu föod lä vllo d ll»bvä», Mölbo p ll»8 och 7 å», Idu xp f d flj på ld fö o f göoål v d foogf och uppv b vv och o dl flj gå gf o löpå, åld och byg EN ug flc, o vll gö y HUMÖRAR E dgd l flc fu llhd v bhjälplg få föu hfd pl ll dpo- fö g, Ö u g pl f- ö u ll ll vå o på vlg folhögol d fgöoål v d foo- Nl Gl, Öud lj fö dlg huhållgöoål ö ldgåd o flv lä v ll»fljdl"», Kdl huhåll fö d få huhållgf och f ll»e», B ö h, AlÖ, p Vd Kl lä vlg folung, bä flc, OLU gogå ä vllg dlg ll ohu v, pållg, odlg och c fö ålg läov u ^d pl, högol ä pl fö lä ldg göoål v o ug, få pl öfv o få 4 Hdlol, ö pl på oo föflld ll ö Ku böj lu f d ch ll»w A C N», Huodpl pl v jä byg ll fu E ll b u g v ll»v o, o, j och pågå 8 vco Läoä: Göbog vlg löjd (äfv väfg) vd f d ö läl Muc f Rochöld, Ldo R», Löpg p gy Lö 400 och bod ll vg bl ldg : ä G O A P L A T E R fö huhåll- och b- UNG flc ö, och fö vd UNG x åollä ö pl flj udv b åaög äd fö d 5 fb ov ll vull l : ä ä pl fö, ällp, väd, läo ll yl fö Kl lä fol- Lö ugö 500 jä f vv ö g Ic-Byå, Noöpg ubldg, pl flj o f ol vlg ä v ll»vlvv gå fu llhd Kug lg», Idu xp Kop öd od d fö Rl 96 Bfv o poo högol, Högld, dby l lgg ågo v vd lä byg ll»l», Idu löd v ' l»fljdl», EN ug flc f god flj ö xp u g pl flj häl på löbo p Lä, HULIG, bldd, 430 å bä d, dä ho v huod bim Uch fh j u g hjälplg op udv foåg flc, d ä och y, håll H gogå Ny Hu u c h b BuMchgug flc 6 : l u vd v- föålg, bvä pl ö bä hållol ochol och ä dplatökane vo Kdc, Covo ud v- uo v vd ldhuhåll v ll lg flcolo ö fö vå uglh Upplyg jä fooull Klvuch Roch (vull) oåd gf d ll»fd», ydv Ef, d f zu Bf :»Noläd» lä Idu xp v d byg, uppgf o lö- Aobyå, Mlö f v b fäl Wlc A d : F u Iv på äd ll fu El Gdd, lä, d ågåg vl OB! d Tubbop, Egld och F, ö pl wlg, Noöpg ATT föå h (d hjälp ll clg o God p Vd go No Id göf ylo) å äld, Vhul håll o god flög d 4 pl codgbvå 7 Ml lld Lä Äld obod d ö fö- po, ö äld, pålö fupl dlo flj v g g Rl All l 87 I flj bo å d uö ud d:»box 68», Boå å l, bä h, d ä huod d gld ly och god ä bläg Ed, lld, ö u gljg, bldd d, v ä»l V», Idu ågåg v d ph och odg ö h udcvgv, bä och UNG bä flc, full ug å- o gä vll lä ä vg, ö- xp f v b öd ä äfv v och f lä fö 3 flco o 7, väl l o f lgg och pl o hjälp ll ällp 9 och å vlg olä och oguppöp Ö ll : pl god flj, d ll på ld Ku- EN 8-å pålö flc ö d f bäd ågo ju pu Byg, uppgf o åld och po huhåll, dä hujugfu g på och ogf I- pl ho flg flj, häl på l- o bä odo fv ll»tllgfv» od löpo foogf äd jä upp fö göf göoål d f juvåd På lö fä d d, o f vv gå äll och Gud All Ed f God odo fo- fd, g u Ö v välg fu llhd hulg göoål lä ud d d v ll fu E Flobc, E- od äd ll doo Gäd v c ll»fljdl», ö- obyå, ochol Lä, bg, Göbog f Gj, Göbog, o lä dh p full op, ö ll ld ä udäl HUMÖRAR E bä flc (född udv flc jud l, I ug flj Ö ll vå y), ö pl f flj o o go judo hd d gld flc f f flj ll hvjug, bldd flc, hjälp å huod ll ällp å bv ol fö uppläg hd hjälp hu och oo v d, häl Göbog ll d och codg u flco ll 8 :d l Löpå, byg d foogf, o o poo åä- ug och p, gogå - äld äh ug ll o h håll få ju Fj ud och foogf äd ud d G u d, d ll»lä», Tåg- åg u lgg, ö pl göoål ÄHäl dd o flj- uö bläg pägåd å föå huhåll v ll bo M fl Aobyå, ochol, ä ld dl v fv d 0v ll yohd E Nz, d Fj Hl, Fol»clg» BARNKÖTERKA ll bjugfu, fbu ll»el å»; Idu xp KICKLIG lä ö fö" pållg och v håll pl ll hög PLAT ö på ld f bldd Kofo ud o udv åg olflco 5: l- offcflj Jööpg go oc- flc V på g hd föå HUHÅLLELEV ö pl p å l Tvä väluppfoxd go o u Ä: gogf, - hol Tjäbyå, Mulg huhåll Häl ll äld d ll d huhållol ll å ldgåd,, ho, ulä v - 8, R 90 7, All l 50 0, h Fodg, g u 300 fo ud å lä ll, o g ll codg fö d oo lö v ll fu R jö- hö ll l h öd g o dlg ofoudo å dg ll Mlop p Öpp 05 ö, Vog 5, Göbog o, jöbo v ll»hld», Gul Aobyå, vg Nä go yohd J FÖR f och bä A Jöo, Möå pålö flc, vlg bä och PLAT ö föå huhåll, l- Mlö odlg, f pl ldg få : l o huhållfö f bä d- -ÅRIG flc ö ud ogd flc Kug lgg, b, o f vv, o bo oofd fb yg flj på ld fö v fu bhjälplg d våd f g, l öd och född flj å ldgdo fö dld bä odo få fö3 b öd bö h g huhållgöoål H gogå og äfv å ll codg gld och god ly, v vl- gåd pl v ll»pållg lläov och huodol och udvg ll d g ud 6 vco få jul, o d föåg på g hd ö lg hjälp ll d öd och hvj- L L», Idu xp v ll»hulg fljdl», No- do äl övd p Bjjöloch föå ö pffä, ö- hd lä ylo o h BILA, hu lg flc ö pl d Aobyå, Göbog gåd, A H Noddh, yohd ll d fbu 906 v v åföljd f foogf och lö- Kug l, bg, öd, UNG hdlg flc få god h Vföljd f byg, f och foo- på ll»» Nyqv hdb Odlg, god ly ochol ö ldo ugf ll Gu K Ef, Yd I öph på ld (d - v»idog», Idu xp f v b d god huod ldg föof K o f o u d v g HUHÅLLERKA, pop, odlg, på- häll) ö pålö, äll, f UNG, ul flc f god f- g hulg göoål o f vv codg pägåd dllg, op på g hd ö och p flc j ud 30 å, lj, o u h pl, f och blfv dd o dl f- d flco ud d 6 ju9 huhåll, få pl ho bä ug- ll föå huhåll öd oföudd hädl bl ldg f lj v ll»0 06», Idu xp dl Ifvof pägåd, vc bl d v d uppgf å å l - bö v full ug god lg- fbu, ö g då pl f- -ÅRIG bä, l flc, ö ug läg vd IföjÖ Nä ddl d, löpo jä bygf- g, bg och l och v å- lj Ä ug odlg h pl äld flj o ällp och yohd A Jcobo d Bof och foogf, hvl åäd, go h öfg hulg ylo öd, lg, öd och hd- hjälp, ä ug hulg göoål öll (ölvbogkd jääd ll»a H God Pl», ud God fod Lö 50 p b Ä äfv v vd lä Häl ochol ll d äh väg) d Gul Aobyå, oc- å v d foogf ud d d b v o ll»f- v ll >;E», öd Tdgohol f v b»906», Kl p ljdl», p Göbog o ödl og, hl Öfg codgo å d udvll! VANLIN-0CKER,

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 hd hm på ydo ö boy och v ä mpo p g BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 öpp hu y bobu AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2009 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avg ugv: Sv-E Adofo Rdö, x: H Uu

Läs mer

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk! LD SKOG &

Läs mer

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm.

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm. Ccg på Kgg CAROLA TRÄFFAR ARTISTERNA Vly ö VIVA ANTON & SOFIA THE SEAN MAGPIE Jul Blg ÅRETS LÅTAR Ikväll äll d! V få lyf pkl fö fö gåg? 3 2013 Vly pduc v jullv på Kggl flkögkl. V bvk kl ålg ldfvl. Vly

Läs mer

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen Ådovg 2006 Fm å mmdg 2006 2005 2004 2003 2002 Fomägd 31/12 94 516 94 044 93 707 93 307 93 252 To, % 32,89 32,89 32,89 32,29 32,29 - vv ommu, % 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kommu Vmh ä, m 921,4 874,8 831,3

Läs mer

JOHAN NORDLING. Wettergren & Kerber. Direktör Dan. Broström 3$: N:R 14 (1265). 24:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN LÖSNUMMERPRIS: 12 ÖRE.

JOHAN NORDLING. Wettergren & Kerber. Direktör Dan. Broström 3$: N:R 14 (1265). 24:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN LÖSNUMMERPRIS: 12 ÖRE. N:R 4 (65). 4:D ÅRG. VNIG UPPGN ÖSNUMMRPRIS: ÖR. SÖNDGN 9 PRI 9. HUFVUDRDKTÖR OCH NSV. UTGFVR: JOHN NORDING. BITR. RDKTÖR: RNST HÖGMN. RD.-SKRTRR: IN WÄGNR. 3$: Wttg & Kb Dktö D. Btöm Pt väldtäd. F R S

Läs mer

Superhall hägrar vid västra Valhallavägen

Superhall hägrar vid västra Valhallavägen EN DEL A DIRETPRESS NUER 26. 28 JUNI 4 JULI 2014. ÅRGÅNG 46. Suphll hä d ä lhllä 700 y äd, udjd ädllé. Och u d ä u l phll d ä lhllä. f få y d hll lä Schl d d 1942, ä Awé, dd FU Cl. SIDAN 4 SOARTÄLING cyl!

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

VÄRLDENS STÖRSTA TIDNING MED GLADA NYHETER. På filmcasting Den nya svenska långfi lmen Jag saknar dig Sid. 27

VÄRLDENS STÖRSTA TIDNING MED GLADA NYHETER. På filmcasting Den nya svenska långfi lmen Jag saknar dig Sid. 27 VI ÖKAR, NU 60 000 x NR 11 2009 VÄRLDENS STÖRSTA TIDNING MED GLADA NYHETER PEACE En mod ö fö fd d. 8-9 Snn Nln E ä vln undb Sd. 5 Do & Kod Om fd fd och dömm. Sd. 12-13 På flmcn Dn ny vn lånf lmn J n d

Läs mer

HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING.

HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING. N:R 2ö (435) A. 27:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 2 ORE. SONDAGEN DEN 2 JULI 94. HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING. BITR. REDAKTOR: ERNST HÖGMAN. RED.SEKRETERARE: ELIN WAGNER.

Läs mer

Integritetsutredningen lyssna på kritiken! sid 2. Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 1 2010. Färdigskuret format 250x350 mm

Integritetsutredningen lyssna på kritiken! sid 2. Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 1 2010. Färdigskuret format 250x350 mm Dålig kuskp o lg häli sid 13 Igisudig lyss på kiik! sid 2 Fösäkigsbolg ås si sv sid 6 Nyhskl säk ffä www.scuiyus.co l 1 2010 Officill di E poduk få Illig vio vd ä? All l o illig övvkigsko, vd ä? Hu fug

Läs mer

Bollen rullar för epilepsi

Bollen rullar för epilepsi 3 2009 åå 39 uv v v ppföbud B u fö pp Väd Budp E B-Mchm: K ud må föbä! Dy Kh ämp md d f 9 Smhäd RÅd fö ud18 12 Dy Sv Epp 6 Kh ämp UEFA pj Om: cxp.cm. F d upp: cxp.cm, www.fu., J Zqv, Dbd 14 H du å bä?

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT:

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT: n å jpn f jub md v på ä bu v of --- b djup å f on nbb pgång ho ndhä p og å xdm om vn hjäd d vägbn gång hä fm- o f pänng vng bun d ynj n gb hö mnöjd ymdmå hnd ogn vjod y gfyg bb v ä fy på n pv p n fod få

Läs mer

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~ ollgid, ollgid, koymkik ~ 2015 ~ i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of - Plo, 360 f.k. p y z y g, c o yp ip p x ip l i g l di i. l ḷ i o c m o l i, i å l l f ö äck i g m b i o i ṣ d m o c q l

Läs mer

SIDAN 2 En av de två tjejgrupperna på Fritidsgården i Näsby. En gång i veckan träffar frtidsledare Leonora Krasniqi sina båda tjejgrupper.

SIDAN 2 En av de två tjejgrupperna på Fritidsgården i Näsby. En gång i veckan träffar frtidsledare Leonora Krasniqi sina båda tjejgrupper. P Ol Klo, vdlichf på Lmcl.. SIDAN 16 Vik fi io å om biofäomåd... SID 15 NR 1, FEBRUARI 2015 L L, kochf på omofövli i Kiid kommu. Omo om m Sypuk få mä, kud och pol. Livmdlvk äikommdio. Kommu livmdlpolicy.

Läs mer

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt,

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt, N:R 1 8 (957) TORDAGN HUFVUDRDAKTÖR D N 4 M A J 1905 OCH A N V. U T G I F V A R : FRITHIOF f ö h o h tll f ö m m l, t t k t mö v åot lätt, lftt l y, lk o m f l b p å ö ämk m m bjök omk. H o h j f ö m å

Läs mer

Facit Praktisk Ordkunskap 3

Facit Praktisk Ordkunskap 3 Fci Pkisk Odkuskp 3 Föf Aik Byd och Ki Sjöbck Nm bä om dig s. 4 V du Nods Vdig = Sockholm Th Big Appl = Nw Yok Ägl = IFK Göbog s.5 3. gällpll, gällmås slvmj suskpll åkmås gipll, gioll dullpll vikigp dummjös

Läs mer

ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift

ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift NOLLE-P FESTIVALER 1 0 ALLT DU BEHÖVER VETA Uapca Txa I YMUIDE ULDKORN V ha a bäa gy pé va g Löpg ä HALL MANUS TILL VD BRIAN E ROLAND SJÖ CAMPUSBOS TEMA Vä Löpg aj 2004 a: TINITUS PEPPARKAKSBUSET a: vg

Läs mer

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n Ådv 2005 O O Fm å mmd 2005 2004 2003 2002 2001 Fkmäd 31/12 94 044 93 707 93 307 93 252 93 125 T k 32,89 32,89 32,29 32,29 32,29 - vv kmmu k 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kmmu Vkmh äk 874,8 831,3 774,6

Läs mer

EnterCard &&&O FIL E:2. Net EM:2.1. Bac. eid. eid

EnterCard &&&O FIL E:2. Net EM:2.1. Bac. eid. eid nrcard h challng wa o cra d corlz a chnologlly advcd payn proc. h bu wa o clud a crd rd appl h proc. cc n l% n1 ng% or y % XL (P r G d ch 2:% % a o u: lv ol %P r d fo a r% co fin n nr oll l ng Pa y n %%

Läs mer

Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004

Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004 Sä at i di buti! Dagligauhadl bachitlij fö gtllpga baat på HACCP ligt EG 852/2004 S Dagligauhadl jauai 2007 Ihållt i bachägldig ha tagit fa i abtgupp d ptat få dlaa i S Dagligauhadl: Pä Bygd Aica Ha-Bg

Läs mer

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne Föl ill i fö D fli ilj S Suubil fö S Föl ill i fö D fli ilj S. Suubil fö S Pjvi: T A, Avli fö il uvli, Ri S. Tx: T A, M Åb, I Sll, J Hll, Vi Sövi, Ti Uz-F, Avli fö il uvli, Ri S Lyu: Di Rlby AB Illui:

Läs mer

Årsredovisning 2003 1

Årsredovisning 2003 1 Åov 2003 1 2 Åov Suv kou 2003. Suv kou, Koovc, p 2004. Ofoo: Suv hopp vå 2004 Fyfoo: P Wk Ihåföck Föo 5 Oo 6 Fövb Uvck 2003 7 F y 9 Poövk 14 Vkhövk Kou B- och ub 16 Fh 19 Kouy 21 Kuu- och f 24 L 26 Mjö

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

nya boendeformer väcker intresse drömläge för leif och marianne godisbutiken för vuxna Carl strömstadsbyggens nestor

nya boendeformer väcker intresse drömläge för leif och marianne godisbutiken för vuxna Carl strömstadsbyggens nestor ny bnfm väck in ömläg fö lif ch minn gibuikn fö vuxn BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/10 Cl ömbyggn n AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2010 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömbyggn ch ukmm vå gång p å. Anvig ugiv: Svn-Eik

Läs mer

Oskar Broberg Didrik Wachenfeldt

Oskar Broberg Didrik Wachenfeldt pll. tadachma av slv päglat ud kug tchs V av Sy ca 175-164 f.. Vkt: 15,78 gam. Stlk: 33 mm damt. ska Bbg Ddk Wachfldt J dlmsbak PDU xt ska Bbg Ddk Wachfldt Bld ch fmgvg éalst Fölagt, Fédéc at www.at.f

Läs mer

HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA

HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM MAGASI DIKT FÅ HJÄTAT M MDMÄSKIGHT CH GÄDJ I KYA Btic h vit md i Voi-pojktt i 10 å. u sikt ho på tt bli läk Btic Wlghw v b 7 å ä hs mmm dog. u ä ho 18 å och h vit

Läs mer

Hög kvalitet och bred kunskap

Hög kvalitet och bred kunskap 1-2010 Hö li b u i 18 19 Ku u fö uff iljö i 3 6 iåll Pii å å Väl ill å fö u i. S li i y bä. 2010 fö Wiüll l böj y ii å u ä u i iui. Vi ä ö ii å u i å y j å å. Däfö y j ä fi ö ii. Vi j i ii å Wiüll ibä

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer