Innehåll SLUTRAPPORT 1 (22) Dnr 2014/34782 Saknr Näringsdepartementet Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll SLUTRAPPORT 1 (22) 2015-06-09 Dnr 2014/34782 Saknr 1.1.4. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm"

Transkript

1 SLUTRAPPORT 1 (22) GENERALDIREKTÖREN Näringsdepartementet Stockholm Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Allmänt om radioaktiva ämnen i dricksvatten Relevanta svenska bestämmelser om kvalitetskrav och kontroll av radioaktivitet i dricksvatten Relevanta svenska bestämmelser om kontrollprogram för dricksvatten Relevanta svenska bestämmelser om verksamhet med strålning Förslag till ansvarsfördelning gällande skyddet av allmänhetens hälsa mot radioaktiva ämnen i dricksvatten - från verksamhetsutövare till centrala myndigheter Verksamhetsutövaren, gällande ansvar Kontrollmyndigheten, gällande ansvar och reglering Förslag till verksamhetsutövarens ansvar när det gäller radioaktivitet i dricksvatten Ansvarsfördelning mellan de berörda statliga myndigheterna Strålsäkerhetsmyndigheten, Livsmedelsverket och Sveriges geologiska undersökning Införlivande av direktivets artiklar Artikel 1 och Artikel 3 Tillämpningsområden och undantag Artikel 4 och 5, Allmänna skyldigheter, parametervärden och kontrollpunkter Artikel 6 Kontroll och analys Artikel 7 Korrigerande åtgärder och information Artikel 8, 9 och Bilaga I Bilaga II Bilaga III Ytterligare förslag till ändringar i den nationella lagstiftningen och i myndigheternas bemyndiganden Konsekvensanalys... 18

2 LIVSMEDELSVERKET SLUTRAPPORT 2 (22) 6.1 Vilka berörs av regleringen? Kostnadsmässiga och andra konsekvenser som regleringen medför Kan förslaget få effekter för stat, landsting och kommuner? Tidpunkten för ikraftträdande och behov av informationsinsatser Slutsatser Bilaga 1. Naturligt förekommande radioaktiva ämnen i dricksvatten Bilaga 2. Analyskapacitet och metodik Bilaga 3. Artificiella radionuklider i dricksvatten Sammanfattning I denna rapport redovisas ett förslag till hur rådets direktiv 2013/51/Euratom av den 22 oktober 2013 om fastställande av krav avseende skydd av allmänhetens hälsa mot radioaktiva ämnen i dricksvatten, nedan kallat E-DVD, kan genomföras i svensk rätt. Rapporten innehåller även förslag på hur riktlinjer och vägledningar kan utarbetas och vilka konsekvenser förslaget får för berörda aktörer. I en delrapport som redovisades den 31 mars 2015 lämnades ett övergripande förslag på hur E-DVD kan genomföras i svensk rätt, hur ansvaret för de ingående frågorna kan fördelas mellan statliga myndigheter samt en redovisning av eventuella behov av författningsförändringar. För vissa av dessa förslag innehåller denna rapport förtydliganden, i andra delar hänvisas till den beskrivning som ges i delrapporten. Den ansvarsfördelning mellan statliga myndigheter som har föreslagits speglar i stort de nuvarande ansvarsområdena för respektive myndighet inom områdena riskbedömning, riskhantering och riskkommunikation. Dricksvattenföreskrifterna bör utgöra grunden för merparten av de nya reglerna för radioaktivitet i dricksvatten och en revidering av föreskrifterna kan genomföras till den 28 november 2015 då E-DVD ska ha genomförts i nationell rätt. Genomförandet av E-DVD kommer att medföra att dagens kontroll av radioaktiva ämnen i dricksvatten kommer att utökas i viss utsträckning. Kontroll av radon i dricksvatten regleras idag genom Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten, härefter dricksvattenföreskrifterna, och den kontroll som nu tillkommer genom E-DVD gäller främst i anslutning till parametrarna indikativ dos och tritium. När det gäller naturliga radionuklider kommer alla dricksvattenproducenter som tar sitt vatten från en grundvattentäkt eller ytvattenpåverkat grundvatten att beröras av ett nytt krav på kontroll av indikativ dos, ID, i form av en utvidgad undersökning med provtagnings- och analysfrekvens enligt bilaga 3 i dricksvattenföreskrifterna. Myndigheterna gör bedömningen att i de fall artificiella radionuklider kan påverka dricksvattenkvaliteten så är det rimligt att ansvaret för kontroll av dricksvattnet åvilar dricksvattenproducenten. Såvitt gäller ansvaret för att vidta eventuella åtgärder för artificiella radionuklider finner myndigheterna att även detta bör åligga

3 LIVSMEDELSVERKET SLUTRAPPORT 3 (22) dricksvattenproducenten. Detta är i linje med grundläggande regler om vattenproducentens ansvar för att vattnet som släpps ut är säkert/ hälsosamt och rent. Enligt miljölagstiftningen har dock den som är ansvarig för utsläppet, den s.k. förorenaren, ansvar för att åtgärda själva utsläppet samt för att bekosta åtgärderna som dricksvattenproducenten har tvingats vidta. Detta enligt principen om att förorenaren ska betala som gäller i svensk miljölagstiftning (2 och 10 kap. miljöbalken). Dricksvattenproducenten får istället begära ersättning från förorenaren för de kostnader som denne fått till följd av utsläppet. Även i de fall förhöjda nivåer av artificiella radioaktiva ämnen i dricksvattnet beror på en tidigare bedriven verksamhet som avslutats finns regler i 10 kap. miljöbalken om vem som ska vara betalningsansvarig så att den som drabbats ska få ersättning. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) bedömer, efter utvärdering av potentiella utsläppskällor för artificiella radionuklider, att merparten av dricksvattenproducenterna kan undantas från sådan kontroll. Ca tio utsläppskällor (verksamheter med strålning) kan dock utgöra en risk för dricksvattenkvaliteten. Enligt SSM och Sveriges geologiska undersökning (SGU) bedöms ett tjugotal dricksvattenproducenter befinna sig inom ett sådant avstånd från dessa potentiella utsläppskällor att en påverkan på dricksvattenkvaliteten är möjlig. De förslag som redovisas här innebär konsekvenser främst för de dricksvattenproducenter som idag omfattas av dricksvattenföreskrifterna och deras kontrollmyndigheter eftersom nya kontrollkrav införs. Kontrollkraven är avgränsade till de dricksvattenproducenter som tar sitt vatten från grundvatten eller ytvattenpåverkat grundvatten samt det fåtal som ligger i geografisk närhet till någon av det tiotal anläggningar som bedriver verksamhet med strålning och från vilka det finns en potentiell föroreningsrisk. För dricksvattenproducenterna innebär de nya reglerna främst ett utökat ansvar att undersöka och analysera dricksvattenprover. Kontrollmyndigheterna berörs eftersom de bl.a. ska bedriva kontroll av hur reglerna efterlevs samt kan behöva fastställa dricksvattenproducenternas förslag till kontrollprogram. De berörda statliga myndigheterna kommer att få ett utökat ansvar att vägleda och ge stöd. Allmänheten kan beröras på så sätt att man genom de nya kraven på kontroll får en minskad stråldos från dricksvatten vilket i sin tur innebär en säkrare strålmiljö i Sverige. 2. Inledning Radioaktiva ämnen i dricksvatten omfattas av Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten, härefter DVD. De kvalitetskrav beträffande radioaktiva ämnen som ställs har dock inte tillämpats sedan direktivets tillkomst, då det inte kompletterats med kontrollbestämmelser så som planerat. Inom den Europeiska unionen samlar samtidigt Euratomfördraget strålsäkerhetslagstiftningen för att säkerställa en enhetlig, konsekvent och fullständig lagstiftning om strålskydd. Därför har rådet genom E-DVD antagit ett separat direktiv om fastställande av krav avseende skydd av allmänhetens hälsa mot radioaktiva ämnen i dricksvatten. E-DVD har företräde framför DVD vad gäller kontroll av radioaktiva ämnen i dricksvatten. Regeringen har uppdragit åt Livsmedelsverket och SSM att gemensamt och i samråd med SGU utreda hur E-DVD kan genomföras i svensk rätt. Utredningen ska belysa vilka juridiska, ekonomiska och organisato-

4 LIVSMEDELSVERKET SLUTRAPPORT 4 (22) riska konsekvenser som genomförandet kan medföra. Utredningen ska, med beaktande av kostnadseffektivitet och administrativ börda, lämna förslag på ansvarsfördelning mellan berörda myndigheter utifrån deras uppgifter och ansvarsområden avseende framtagandet av: nya eller ändrade föreskrifter, vägledningar till företag, riktlinjer till kontrollmyndigheter, och riktlinjer för val av analysmetod för dricksvatten. Uppdraget ska redovisas i sin helhet senast den 15 juni En delredovisning innehållande en övergripande modell för genomförande av direktivet, en beskrivning av ansvarsfördelning mellan de berörda statliga myndigheterna samt förslag till författningsändringar lämnades till Näringsdepartementet den 31 mars i år. E-DVD syftar till att fastställa krav avseende skydd av allmänhetens hälsa mot radioaktiva ämnen i dricksvatten. Medlemsländerna ska senast den 28 november 2015 ha satt i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet, vilket ska meddelas till kommissionen. Närmare bestämt innebär E- DVD att medlemsstaterna ska fastställa parametervärden för radon, tritium och indikativ dos i dricksvatten samt upprätta program för kontroll av dessa parametrar. Vid upprättandet av kontrollprogrammen åligger det medlemsstaterna att se till att kvalitetssäkrade analyser används i kontrollen. Om parametervärdena överskrids ska orsaken till överskridandet omedelbart utredas. Vidare ska en bedömning göras avseende vilka risker detta kan vara förenat med för människors hälsa (riskbedömning). Vid behov ska korrigerande åtgärder för att sänka halten radioaktiva ämnen i dricksvattnet vidtas (riskhantering). Härutöver ställs vissa krav på information och råd till allmänheten om en risk ur strålskyddshänseende identifieras. E-DVD innehåller inte något krav på rapportering av utfallen av införda kontrollprogram till EU-kommissionen. I direktivet ges möjlighet att göra undantag från kontroll av exempelvis dricksvattenanläggningar inom särskilda områden om det på ett tillförlitligt sätt kan visas att halterna av radon, tritium eller indikativ dos under en viss tidsperiod inte förväntas överskrida de fastställda parametervärdena. Enskilda små vattenproducenter (enskilda brunnar) kan undantas från direktivets krav om medlemsstaterna tillgodoser ett grundläggande informations- och stödbehov riktat till dessa. 2.1 Allmänt om radioaktiva ämnen i dricksvatten Naturligt förekommande radioaktiva ämnen Naturligt förekommande radioaktiva ämnen såsom radon, uran och radium i dricksvatten kan vara en viktig källa till stråldos. Allt vatten som förekommer som grundvatten i berggrunden och i jordlagret innehåller mindre eller större koncentration av radon, uran och radium. Vatten med radonhalter över ett par hundra Bq/l förekommer i kallkällor, i grävda brunnar (även vid konstgjord infiltration av ytvatten) samt i brunnar som är borrade i berg där vattnet kommer från sprickor i

5 LIVSMEDELSVERKET SLUTRAPPORT 5 (22) berget. Höga radonhalter är vanliga i bergborrade brunnar där berggrunden består av uranrik granit eller pegmatit. Även i områden där berggrunden har låg halt av uran kan brunnar innehålla mycket radon. Man kan därför inte säkert säga vilken halt av radon en viss berggrund kan ge upphov till. Naturligt förekommande radionuklider har karterats vid olika tillfällen och med olika syften, se bilaga 1. Artificiella radionuklider Halterna av artificiella radionuklider i dricksvattnet är låga. Information om halter av artificiella radionuklider i dricksvatten kommer huvudsakligen från insamling av miljöövervakningsdata. Artificiella radionuklider i miljön härrör till stor del från kärnvapenprovsprängningar ( ) och från nedfall i samband med Tjernobylolyckan Utsläpp av begränsad omfattning sker också vid olika verksamheter med strålning, se bilaga Relevanta svenska bestämmelser om kvalitetskrav och kontroll av radioaktivitet i dricksvatten Dricksvattenföreskrifterna omfattar redan idag radon, tritium och indikativ dos genom särskilt angivna gränsvärden. Kontroll av radioaktivitet i dricksvatten är dock enbart föreskriven för radon med ett tillhörande krav på att dricksvattenproducenten vid överskridanden av gränsvärdet ska vidta åtgärder och uppfylla fastställda krav på information till kontrollmyndigheten och konsumenterna. 2.3 Relevanta svenska bestämmelser om kontrollprogram för dricksvatten I dricksvattenföreskrifterna finns grundläggande krav på kontroll av dricksvattnets kvalitet avseende ett stort antal parametrar. Dricksvattenföreskrifternas begrepp undersökning och undersökningsprogram motsvarar begreppen kontroll och kontrollprogram i E-DVD. Fortsättningsvis används här samma begrepp som i E-DVD. I dricksvattenföreskrifterna beskrivs också under vilka förutsättningar det är tillåtet att avvika från de grundläggande kraven och exempelvis göra undantag från att kontrollera alla parametrar eller minska de föreskrivna frekvenserna. I dricksvattenföreskrifterna finns bl. a. krav på att den som producerar dricksvatten ska upprätta förslag till program för regelbunden kontroll av dricksvattnets kvalitet. Livsmedelsverket ser denna kontroll som en del av den kontroll över den egna verksamheten som åligger alla livsmedelsföretag. 2.4 Relevanta svenska bestämmelser om verksamhet med strålning För all verksamhet med strålning gäller miljöbalken och strålskyddslagen (1988:220). För kärnteknisk verksamhet gäller dessutom lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Gemensamt för dessa lagar är att den som bedriver verksamhet med strålning är skyldig att iaktta alla de försiktighetsmått och begräsningar som krävs för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett strålsäkert sätt. Grundläggande för samtliga tre lagar är principen om att förorenaren ska betala, dvs. det är den som är ansvarig för verksamheten som släpper ut radioaktiva ämnen som

6 LIVSMEDELSVERKET SLUTRAPPORT 6 (22) har ansvar för de utsläpp och det avfall som genereras av verksamheten. Sker utsläpp utöver tillåtna gränsvärden ska åtgärder genast vidtas för att hindra detta och SSM ska underrättas. I 10 kap. miljöbalken finns bestämmelser om ansvar för den som orsakar en föroreningsskada. Med föroreningsskada avses en miljöskada som genom förorening av ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Med allvarlig miljöskada avses bl.a. en miljöskada som är så allvarlig att den genom påverkan på ett vattenområde eller grundvatten har en betydande negativ effekt på kvaliteten på vattenmiljön. Den som har förorenat är enligt 10 kap. miljöbalken skyldig att avhjälpa den skada föroreningen orsakat. 3. Förslag till ansvarsfördelning gällande skyddet av allmänhetens hälsa mot radioaktiva ämnen i dricksvatten - från verksamhetsutövare till centrala myndigheter. 3.1 Verksamhetsutövaren, gällande ansvar EU:s livsmedelslagstiftning gäller inte för dricksvatten före den punkt då dricksvattnet tappas ur exempelvis kranen/tanken. Enligt den svenska regleringen ska livsmedelslagstiftningen däremot tillämpas på dricksvatten från den punkt där det tas in i vattenverket, under beredning och distribution och fram till förbindelsepunkten eller fastighetsgränsen. Dricksvattenföreskrifterna gäller alla stora anläggningar för dricksvattenförsörjning, liksom alla offentliga och kommersiella verksamheter oberoende av storlek. Även livsmedelsföretag ska ha adekvat dricksvattenförsörjning och omfattas av föreskrifternas kvalitetskrav. Livsmedelslagstiftningen gäller inte enskild dricksvattenförsörjning (enskilda brunnar). Som för alla andra livsmedelsföretagare har producenter och tillhandahållare av dricksvatten ett ansvar för produktion, distribution och produktkvalitet. Det finns omfattande krav på dricksvattnets kvalitet från hälsomässig, estetisk och teknisk synpunkt, liksom hur kvaliteten ska kontrolleras. Även denna kvalitetskontroll åligger verksamhetsutövaren, liksom att utreda och åtgärda kvalitetsproblem. Om kvalitetsproblemen orsakas av en fastighetsinstallation behöver, verksamhetsutövaren inte åtgärda problemet, men fastighetsägaren ska informeras. Dricksvatten är i princip konsumerat i samma ögonblick som det har producerats och lämnat vattenverket. Det finns inga möjligheter att återkalla, beslagta eller sätta dricksvatten i karantän. Det är inte heller lämpligt att stänga ett vattenverk som producerar dåligt dricksvatten eftersom konsumenterna är beroende av dricksvattnet för fler hushållsändamål än mat och dryck, exempelvis tvätt, disk, dusch, bad och toalettspolning. Av den anledningen ställer dricksvattenföreskrifterna krav på verksamhetsutövaren att informera kontrollmyndigheter och konsumenter vid allvarliga problem med dricksvatten.

7 LIVSMEDELSVERKET SLUTRAPPORT 7 (22) 3.2 Kontrollmyndigheten, gällande ansvar och reglering Normalt är kommunen kontrollmyndighet för dricksvatten, men kommunen kan i vissa fall ha träffat en överenskommelse med Livsmedelsverket som i dessa fall övertar den offentliga dricksvattenkontrollen. Under senare år har Livsmedelsverket tagit över dricksvattenkontrollen på vissa livsmedelsföretag med egen dricksvattenförsörjning där verket redan har övrig kontroll. Som för övrig EU-lagstiftning kan de EU-gemensamma reglerna om offentlig kontroll av livsmedel inte tillämpas på offentlig kontroll av dricksvatten före kranen/tanken. Av den anledningen har Livsmedelsverket tagit fram nationella regler om offentlig kontroll av dricksvatten som i grunden liknar de som gäller för övrig offentlig livsmedelskontroll. Enligt 11 i dricksvattenföreskrifterna ska kontrollmyndigheten fastställa verksamhetsutövarens kontrollprogram, inklusive provtagningspunkter och frekvenser. Kravet på kontrollmyndighetens fastställande har sin bakgrund i artikel 7.2 i DVD, där det anges att de behöriga myndigheterna ska upprätta lämpliga kontrollprogram för allt dricksvatten. Eftersom kontrollmyndigheten i den svenska modellen fastställer programmet kan direktivets krav anses vara uppfyllda. 3.3 Förslag till verksamhetsutövarens ansvar när det gäller radioaktivitet i dricksvatten Som beskrivits ovan är den som producerar dricksvatten enligt dricksvattenföreskrifterna skyldig att upprätta ett förslag till kontrollprogram som sedan fastställs av kontrollmyndigheten. Denna modell utgör grunden för det föreliggande förslaget till genomförande av E-DVD beträffande naturligt förekommande radionuklider. Vidare ansvarar den som producerar dricksvatten för att utreda, åtgärda och informera om eventuella kvalitetsproblem. Dessa ansvarsförhållanden gäller redan idag för parametern radon och bör fortsättningsvis även inkludera andra naturligt förekommande radionuklider. Myndigheterna bedömer att det ovan beskrivna ansvarförhållandet bör gälla även för kontroll av artificiella radionuklider då med hänsyn till dricksvattenproducentens grundläggande ansvar för att vattnet är säkert, hälsosamt och rent. Om överskridanden av något parametervärde skulle identifieras har dock den som är ansvarig för utsläppet av artificiella radionuklider ett ansvar för att bära de kostnader som uppstår till följd av de åtgärder som behöver vidtas med anledning av föroreningen. Förorenarens ansvar för att åtgärda själva utsläppet fråntar dock inte dricksvattenproducenten från ansvaret att säkerställa att det vatten som levereras är säkert. Eftersom det är så pass få verksamheter som har potential att släppa ut radioaktiva ämnen i den omfattningen att dricksvattenkvaliteten skulle påverkas i någon större omfattning bedömer SSM att det endast i ett fåtal fall är relevant att dricksvattenproducenter inrättar ett program för att kontrollera artificiella radioaktiva ämnen. Myndigheterna bedömer att det efter det att dessa dricksvattenproducenter har kontrollerat dricksvattnet under en tid bör genomföras en förnyad bedömning av om det är möjligt att meddela ytterligare undantag från direktivet.

8 LIVSMEDELSVERKET SLUTRAPPORT 8 (22) 3.4 Ansvarsfördelning mellan de berörda statliga myndigheterna Strålsäker-hetsmyndigheten, Livsmedelsverket och Sveriges geologiska undersökning Vid genomförandet av E-DVD föreslås att Livsmedelsverket ansvarar för regler och resultatuppföljning. Förslaget grundar sig på myndighetens befogenheter att ställa krav på kontrollmyndigheter i förening med nuvarande ansvar för och redan etablerade system för ledning, samordning och återrapportering. Därutöver baserar sig förslaget på myndighetens befogenhet att ställa krav på verksamhetsutövare i den mån Livsmedelsverket är behörig kontrollmyndighet. SSM föreslås ansvara för riskbedömningar, kunskapsstöd och resultatutvärdering baserat på myndighetens sakkunskap om strålsäkerhet. SGU kan bidra med sin expertkompetens om naturlig radioaktivitet och om vilka geologiska förutsättningar som medför ökad risk för höga halter av radioaktiva ämnen och variationer i mellan olika delar av landet. Med hjälp av SGU:s databaser kan data utvärderas och tolkas. Regeltilllämpningen och skyddet av allmänhetens hälsa vid genomförandet av E-DVD är starkt beroende av SSM:s sakkunskap. Ett förslag gällande hur ansvarsförhållandena mellan myndigheterna ska tolkas i relation till direktivet har därför tagits fram. Följande huvudsakliga ansvarsfördelning föreslås mellan myndigheterna, vilken är identisk med den som tidigare föreslagits i delrapporteringen den 31 mars SSM är en förvaltningsmyndighet för frågor om skydd av människors hälsa och miljön mot skadlig verkan av joniserande strålning. Inom ramen för genomförandet av E-DVD föreslås SSM ansvara för: kartläggning av utsläppskällor av artificiella radionuklider, analys och sammanställning av tidigare kartläggningar av naturligt förekommande radioaktiva ämnen i samråd med SGU, framtagande av underlag för riskbedömning, riskhantering och riskkommunikation i samråd med Livsmedelsverket, att med Livsmedelsverket ha delat ansvar för riskkommunikation anpassat utifrån det informationsbehov som finns i det enskilda fallet, framtagande av underlag till kontrollprogram för naturligt förekommande och artificiella nuklider i samråd med Livsmedelsverket, framtagande av riktlinjer för val av analysmetod för dricksvatten, vid behov, utbildning i analys av dricksvatten, utbildning i riskbedömning och riskhantering i samverkan med Livsmedelsverket och SGU, analys av reglernas konsekvenser från strålsäkerhetssynpunkt utifrån data som Livsmedelsverket tillhandahåller, sammanställning av underlag som ska meddelas kommissionen enligt bilaga II, 2 E-DVD om undantag av kontroll, och

9 LIVSMEDELSVERKET SLUTRAPPORT 9 (22) att utgöra kontaktmyndighet tillsammans med Livsmedelsverket gentemot kommissionen för frågor om E-DVD. Livsmedelsverket är en förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor med huvuduppgift att arbeta för bl.a. säkra livsmedel och redlighet i livsmedelshanteringen. Livsmedelverket föreslås att inom ramen för genomförandet av E-DVD ansvara för: dricksvattenföreskrifterna, utbildning i riskbedömning och riskhantering i samverkan med SSM och SGU, framtagande av underlag för riskhantering och riskkommunikation i samråd med SSM, framtagande av underlag till kontrollprogram för naturligt förekommande och artificiella nuklider i samråd med SSM, det kontrollprogram för naturligt förekommande radioaktiva ämnen som utarbetats av SSM (i form av vägledning och riktlinjer till föreskrifterna) och att fastställa parametervärden för artificiella nuklider, att överföra information till kontrollmyndigheter och verksamhetsutövare baserat på de underlag som tagits fram av SSM enligt ovan, att med SSM ha delat ansvar för riskkommunikation anpassat utifrån det informationsbehov som finns i det enskilda fallet, att utgöra kontaktmyndighet tillsammans med SSM gentemot kommissionen för frågor om E-DVD. SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten och har till uppgift att tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU föreslås att inom ramen för genomförandet av E-DVD ansvara för: att bistå SSM med expertkompetens om den påverkan geologiska och hydrologiska förhållanden kan ha på genomförandet och tilllämpningen av direktivet i samband med analys av tidigare kartläggningar, utbildning i riskbedömning och riskhantering i samverkan med Livsmedelsverket och SSM.

10 LIVSMEDELSVERKET SLUTRAPPORT 10 (22) 4. Införlivande av direktivets artiklar 4.1 Artikel 1 och 2 Vad gäller bestämmelsen i artikel 1, som fastställer direktivets syfte, krävs inte någon särskild åtgärd för genomförande i svensk rätt. I artikel 2 återfinns definitioner. Definitionen av dricksvatten överensstämmer i princip med dricksvattendirektivet 98/83/EG (DVD) och är genomförd genom dricksvattenföreskrifterna. I dessa föreskrifter har tankbil/tankbåt förenklats till tankar, och vissa mindre anpassningar till formuleringar som används i livsmedelslagstiftningen har införts. Enligt DVD ingår i begreppet dricksvatten även vatten för andra hushållsändamål. I dricksvattenföreskrifterna har vatten för andra hushållsändamål uteslutits från definitionen av dricksvatten eftersom sådana ändamål inte omfattas av livsmedelslagstiftningen. Enligt 3 första stycket livsmedelslagen (2006:804) är vatten jämställt med livsmedel, men detta avser enbart vatten som är avsett eller rimligen kan förväntas förtäras av människor (jfr Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet). E-DVD omfattar, liksom DVD, även vatten för andra hushållsändamål. När det gäller radon är hälsorisken förknippad främst med vatten som används vid t.ex. dusch eller tvätt då det frigörs radionuklider som är skadliga för hälsan. SSM bedömer dock att användning av vatten, som inte också används som dricksvatten (exempelvis vid campingplats/annat sommarboende/tillfälligt boende) för andra hushållsändamål, sker i så liten omfattning att det inte utgör en hälsorisk. Undantag från att genomföra direktivet i den del det avser vatten som är avsett för andra hushållsändamål kan därmed göras med stöd av artikel 3.3 a i E-DVD då SSM gör bedömningen att det inte påverkar den berörda allmänhetens hälsa. Definitionen av radioaktivt ämne i artikel 2.2 E-DVD kommer att införas i strålskyddslagstiftningen inom ramen för genomförandet av rådets direktiv 2013/59/ Euratom av den 5 december 2013 om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd mot de faror som uppstår till följd av exponering för joniserande strålning, och om upphävande av direktiven 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom och 2003/122/Euratom. Att därutöver ha en definition av radioaktivt ämne i dricksvattenföreskrifterna är varken nödvändigt eller lämpligt. Vid behov kan vid senare tillfälle en hänvisning läggas till i föreskrifterna eller vägledningen. Definitionen av indikativ dos i artikel 2.3 E-DVD bör införlivas i svensk rätt exempelvis genom att begreppet förklaras i anslutning till regleringen av parametervärdet i dricksvattenföreskrifterna. I artikel 2.4 E-DVD definieras även parametervärde. Såsom dricksvattenföreskrifterna är uppbyggda idag använder man dock inte parametervärden utan gränsvärden. Vid överskridande av ett gränsvärde ska åtgärder alltid vidtas för att sänka halterna under detta. Ett parametervärde är enligt definitionen i E-DVD ett värde, som vid överskridande, medför en skyldighet att göra en utredning och riskbedömning samt när så

11 LIVSMEDELSVERKET SLUTRAPPORT 11 (22) är nödvändigt vidta åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten. För tritium och screeningsnivåerna för total alfaaktivitet och total betaaktivitet bör parametervärden användas. Beträffande radon och indikativ dos görs dock bedömning att värdena bör regleras som gränsvärden. Myndigheterna bedömer att en åtskillnad behöver göras i föreskrifterna mellan gränsvärden då åtgärder alltid krävs oavsett den individuella riskbedömningens utfall och parametervärden där kravet på åtgärder behöver göras endast om det bedöms nödvändigt efter riskbedömningen. 4.2 Artikel 3 Tillämpningsområden och undantag Underlag I E-DVD artikel 3 ges medlemsstaterna möjlighet att undanta små enskilda vattentäkter från kontroll. Detta avser vattentäkter som tillhandahåller mindre än 10 kbm per dag eller försörjer färre än 50 personer och inte är del i kommersiell eller offentlig verksamhet. Ett motsvarande undantag gäller redan i dricksvattenföreskrifterna och myndigheterna föreslår att undantaget ska gälla även för parametrar för radioaktivitet. Undantagen för naturligt mineralvatten och vatten som är läkemedel finns även dessa redan i dricksvattenföreskrifterna. Förslag till författningsändringar Inga författningsändringar anses behöva genomföras. Övrigt Skyldigheten att informera och ge råd i de fall små dricksvattentäkter undantas är desamma som i DVD. Bedömningen görs att Sverige som medlemsstat lever upp till denna skyldighet genom Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning som avseende radioaktiv strålning kompletteras med ytterligare information från de riskbedömningsunderlag SSM tagit fram. 4.3 Artikel 4 och 5, Allmänna skyldigheter, parametervärden och kontrollpunkter Underlag I enlighet med E-DVD ska medlemsstaterna inrätta lämpliga kontrollprogram som säkerställer att de parametervärden som ska fastställas i enlighet med direktivet iakttas. E-DVD omfattar parametrarna radon, tritium och indikativ dos. För dessa parametrar finns redan gränsvärden i bilaga 2 till dricksvattenföreskrifterna. Gränsvärdena motsvarar numeriskt de parametervärden som anges i E-DVD. Myndigheterna föreslår att dessa gränsvärden kvarstår i dricksvattenföreskrifterna vilket innebär att direktivets parametervärden redan kan anses fastställda. E-DVD medger att en riskbedömning görs om parametervärdet på 100 Bq/l för radon överskrids och att åtgärder för att sänka halten vidtas först om det anses föreligga en risk. SSM bedömer att en sådan riskbedömning för radon kan bli komplex och svår att hantera och administrera i praktiken, eftersom det finns risk

12 LIVSMEDELSVERKET SLUTRAPPORT 12 (22) att många vattenproducenter som utnyttjar grundvattentäkter kommer att överskrida 100 Bq/l för radon. Detta kan innebära en hög arbetsbelastning för kontrollmyndigheten som i många enskilda fall förväntas kunna lämna dricksvattenproducenten stöd vid dennes riskbedömningar. Eftersom kommunalt vatten levereras till ett stort antal personer anser SSM att de kollektiva stråldoserna måste hållas så låga som möjligt. Idag finns regelverket redan i praxis och det finns åtgärdstekniker för radon som möjliggör att radonhalten kan sänkas till under 100 Bq/l. Det dricksvatten som tillhandahålls användaren kan ibland härstamma från flera olika råvattentäkter med olika förekomst av radioaktivitet. Av den anledningen föreslås att kontroll av gränsvärdena för radon, tritium och indikativ dos ska ske hos användaren i enlighet med övriga kvalitetskrav på dricksvatten i dricksvattenföreskrifterna. Det föreslås alltså att möjligheten i E-DVD att utnyttja alternativa provtagningspunkter inte genomförs. Naturligt förekommande radioaktiva ämnen Parametern indikativ dos, ID, kan påvisa förekomst av både naturliga och artificiella radioaktiva ämnen. Radon och uran förekommer naturligt i den svenska berggrunden och kan påverka grundvattenkvaliteten (se bilaga 1). SSM i samråd med SGU gör bedömningen att halterna av naturligt förekommande radioaktiva grundämnen i ytvatten är mycket låga och att det därmed inte föreligger någon risk för överskridande av parametervärdet för radon eller för parametervärdet ID i dricksvatten som kommer från en ytvattentäkt. Såvitt gäller kontroll av radon samt ID, med avseende på naturliga radionuklider, har bedömningen därmed gjorts att endast dricksvatten som kommer från en grundvattentäkt eller ytvattenpåverkat grundvatten behöver kontrolleras. Ett sådant beslut om undantag måste enligt E- DVD meddelas EU- kommissionen. När det gäller E-DVD:s krav på kontroll av radon bedömer myndigheterna att detta i princip redan omfattas av dricksvattenföreskrifterna. För de dricksvattenproducenter som inte har installerat beredning för att ta bort radon ska dricksvattnet även fortsättningsvis kontrolleras med de intervall som föreskrivs i bilaga 3 i dricksvattenföreskrifterna. För det fall dricksvattenproducenten har installerat en beredning för att ta bort radon från dricksvattnet kan dricksvattnet normalt kontrolleras mer sällan efter beslut från kontrollmyndigheten. Krav på övervakning för att säkerställa beredningens effektivitet ingår redan idag i dricksvattenföreskrifterna. Dricksvattnet behöver dock ändå undersökas som verifiering av att beredningen fungerar tillfredställande. Dricksvattenproducenten bör bedöma hur ofta kontrollerna ska ske i dessa fall som en del av HACCP-planen. För kontroll av ID innebär förslaget att alla dricksvattenproducenter som omfattas av dricksvattenföreskrifterna och tar sitt vatten från en grundvattentäkt eller ytvattenpåverkat grundvatten kommer att behöva utföra minst en screeningkontroll av total alfaaktivitet och total betaaktivitet. Vidare kan en vattentäkt ha flera olika uttagsbrunnar med olika halter av radioaktiva ämnen. En screening kan visa på om det finns en risk för överskridande av parametervärdet för ID. Om denna enda kontroll visar på risk för överskridande av parametervärdet för ID kan ett kontrollprogram i syfte att övervaka förekomst av naturliga radionuklider behöva inrättas beroende på utfallet av en riskbedömning i det specifika fallet. Kontroll av ID i grundvattnet förslås då utföras i form av utvidgad kontroll med provtagnings- och

13 LIVSMEDELSVERKET SLUTRAPPORT 13 (22) analysfrekvens enligt bilaga 3, avsnitt C, del II i dricksvattenföreskrifterna. Dricksvattenföreskrifterna behöver då ändras så att ID omfattas av reglerna för utvidgad kontroll i bilaga 3. I de fall man efter en screening inte finner att det föreligger en risk för överskridande av parametervärdet för ID kan det ändå vara nödvändigt att efter ett bestämt tidsintervall genomföra ytterligare en screening av total alfaaktivitet och total betaaktivitet. Kontrollkravet kan i denna del utformas så att varje dricksvattenproducent som tar sitt vatten från grundvatten, efter beslut från kontrollmyndigheten, kan undanta parametern från kontroll under en särskilt angiven tidsperiod om det inte föreligger någon risk för överskridande av parametervärdet. Artificiella radionuklider Det finns även en potentiell risk att antropogena strålkällor skulle kunna avge olika typer av radionuklider till miljön. Sådana källor är till exempel kärnkraftsanläggningar, industrier, deponier och sjukhus. Tritium är en parameter som direkt indikerar utsläpp av artificiella radionuklider, men även den indikativa dosen påverkas av artificiella radionuklider. SSM har inom detta uppdrag genomfört en kartläggning av källor till artificiell radioaktivitet inom landet. SSM bedömer att merparten av vattenverken kan undantas från kontroll av artificiella radionuklider (dvs. varken tritium eller ID behöver kontrolleras). Bedömningen baseras på befintliga miljöövervakningsdata och en utvärdering av ca 70 verksamheter (utsläppskällor) där utsläpp av radioaktiva ämnen kan ske. Bedömningen har gjorts med avseende dels på vilka radioaktiva ämnen som används eller produceras i respektive verksamhet, dels mängden radioaktivitet som hanteras i dessa. Utsläpp från sjukhus bedöms utgöra en ytterst liten risk för förorening av vattentäkter då det huvudsakligen är kortlivade radioaktiva ämnen som används. Även risken för att eventuella utsläpp från deponier för radioaktivt avfall skulle kunna förorena en vattentäkt bedöms som låg. Utifrån dessa riskbedömningar uppskattar SSM att merparten av de ca 70 utsläppskällorna som har pekats ut utgör en försumbar risk. SSM har initierat ett valideringsprojekt avseende artificiella radionuklider för att verifiera att de utsläppskällor som har bedömts som låg risk och som teoretiskt inte påverkar dricksvattenkvaliteten, se bilaga 3. Projektet innebär provtagning och analys av vattenkvaliteten med avseende på artificiella radionuklider och kommer att pågå fram till hösten Resultatet från projektet utgör ett underlag som kan meddelas till kommissionen i enlighet med vad som anges i bilaga II (1), E-DVD. SSM bedömer dock att ca tio utsläppskällor, vilka framförallt utgörs av de kärntekniska anläggningarna samt ett fåtal industrier, eventuellt kan innebära en risk för förorening av vattentäkter. Med anledning av detta föreslår SSM att vattenverk som tar sitt vatten från vattenförekomster som även utgör recipienter för dessa utsläppskällor av artificiella radionuklider inledningsvis ska inrätta ett kontrollprogram avseende tritium och ID. För detta ändamål behöver de berörda vattenverken ha kännedom om de verksamheter som bedrivs inom deras respektive avrinningsområde.

14 LIVSMEDELSVERKET SLUTRAPPORT 14 (22) Baserat på vad som framkommer om risken för överskridande av tritium och ID efter att kontrollprogrammen har genomförts under en tid kan man sedan ta beslut om att eventuellt meddela ytterligare undantag från kontroll enligt direktivet Behov av författningsändringar En ändring föreslås av dricksvattenföreskrifterna så att kontroll av ID, med avseende på naturlig radioaktivitet, omfattas av reglerna för utvidgad kontroll i bilaga 3 i de fall dricksvattnet kommer från en grundvattentäkt eller ytvattenpåverkat grundvatten. Även kontroll av ID och tritium om det finns en risk för förorening av vattentäkter från utsläppskällor av artificiella radionuklider föreslås genomföras i reglerna för utvidgad kontroll i bilaga 3 till dricksvattenföreskrifterna. Övrigt I vägledningen till dricksvattenföreskrifterna införs en rekommenderad tidsperiod under vilken ID kan undantas från kontroll om övriga krav är uppfyllda. Underlag som SSM utarbetar tillsammans med SGU som grund för riskbedömning beträffande naturliga radionuklider samt motsvarande underlag om artificiella strålkällor från SSM samt underlag om kontrollprogram kommer att göras tillgängliga hos Livsmedelsverket och kontrollmyndigheten. Kompletterande vägledning som riktar sig till verksamhetsutövare och kontrollmyndigheter kommer att tas fram av Livsmedelsverket i samarbete med SSM. 4.4 Artikel 6 Kontroll och analys Underlag De principer för effektiv och representativ kontroll som slås fast i E-DVD samt kontrollfrekvenserna som regleras i E-DVD bilaga II, punkt 6 är desamma som i DVD och i dricksvattenföreskrifterna. Det krav på representativitet i kontrollen som anges i E-DVD kan anses motsvara vad som anges för de parametrar som kontrolleras enligt dricksvattenföreskrifterna. För att uppdatera lägesbilden av svenska laboratoriers analyskapacitet utfördes en enkätundersökning bland de laboratorier som har någon koppling till radiometriska vattenanalyser. Enkätundersökningen omfattade kommersiella laboratorier, universitetslaboratorier och myndighetslaboratorier. Undersökningen fokuserade på frågor kring kompetens, instrument och kvalitetssystem, se bilaga 2. Baserat på E-DVD:s krav och resultatet från enkätundersökningen bedömer SSM att det finns kapacitet för hantering av det analysbehov som ett kontrollprogram kan ge upphov till. För mätning av radon i vatten bedöms kompetens och mätkapacitet vara tillräcklig. Flera kommersiella laboratorier utför redan radonanalyser med ackrediterade metoder och SSM anser att dessa är mest lämpade att utföra analyserna. Mätkapacitet för tritium och total alfa- och betaaktivitet anses tillräcklig. I dagsläget finns inga laboratorier i Sverige som är ackrediterade för tritiumanalys eller total alfaaktivitet och total betaaktivitet i vatten och dessa analyser är bara tillgängliga hos universitets- och myndighetslaboratorier. Nuklidspecifika analyser

15 LIVSMEDELSVERKET SLUTRAPPORT 15 (22) kan utföras i varierande utsträckning av olika laboratorier. Det är för närvarande oklart hur kvaliteten för analys av tritium, screening av totalalfa- och betaaktivitet och analyser av specifika radionuklider ska kontrolleras. SSM utreder denna fråga. Förslag till författningsändringar SSM utreder för närvarande hur ett system för kvalitetskontroll av laboratorier ska utformas. Preliminärt kan förslag på detta lämnas under augusti september Artikel 7 Korrigerande åtgärder och information Underlag Om kontroll av dricksvatten visar att parametervärdena angivna i E-DVD inte iakttas ska en bedömning av om detta innebär en risk för människors hälsa göras och vid behov ska korrigerande åtgärder vidtas. E-DVD skiljer sig i denna del från dricksvattenföreskrifterna där man idag tillämpar ett krav på åtgärder för att återställa kvaliteten när ett gränsvärde överskrids, se 15 och 16 dricksvattenföreskrifterna. För radon bedömer SSM att uppmätta halter över parametervärdet på 100 Bq/l överskrids ska åtgärdas, se artikel 4 ovan, och att parametern således ska regleras i form av ett gränsvärde. Även indikativ dos bör regleras i form av ett gränsvärde. Korrigerande åtgärder bör dock avse det eller de radioaktiva ämnen som har bidragit till överskridande av gränsvärdet för den indikativa dosen. Enligt dricksvattenföreskrifterna åligger det den som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det från en distributionsanläggning att 1) utreda orsaken till överskridanden av en parameter, 2) bedöma hälsorisken, 3) vidta korrigerande åtgärder samt 4) informera och ge råd. Detta innebär såvitt gäller radon och indikativ dos där bedömningen görs att parametrarna bör regleras i form av gränsvärden, så är E-DVD:s krav på reglering av korrigerande åtgärder och information redan genomfört i dricksvattenföreskrifterna. Däremot bör tritium regleras i form av ett parametervärde. Vid överskridande av parametervärdet för tritium ska orsaken utredas och korrigerande åtgärder vid behov vidtas. En sådan reglering saknas i dricksvattenföreskrifterna. Vid kontroll av den indikativa dosen ska parametrarna total alfaaktivitet och total betaaktivitet screenas. Dessa parametrar och de värden som anges i bilaga III pukt1. b E-DVD kan anses utgöra en del av en undersökningsstrategi för att undersöka den indikativa dosen och behöver inte nödvändigtvis regleras som fastställda parametervärden. Inom ramen för undersökningsstrategin innebär dock ett överskridande av de fastställda värdena en plikt för dricksvattenproducenten att undersöka vidare för specifika radionuklider och i den bemärkelsen kan dessa parametrar anses utgöra parametervärden och inte gränsvärden. Vid överskridande av parametervärdena för tritium eller ID till följd av förorening med artificiella radionuklider åligger det dricksvattenproducenten att genomföra en orsaksutredning och informera kontrollmyndigheten. Utsläpparen har det grundläggande ansvaret för att hantera utsläppet och dess konsekvenser men

16 LIVSMEDELSVERKET SLUTRAPPORT 16 (22) dricksvattenproducenten har ansvaret att vidta åtgärder utifrån kravet att dricksvattnet ska vara säkert. Behov av författningsändringar En reglering med innebörd att ett överskridande av tritium medför skyldigheter att åtgärda överskridandet endast om man vid en riskbedömning har identifierat en risk för människors hälsa behöver införas. Övrigt De vägledningar och informationsstrategier som behövs som stöd för dricksvattenproducenter och kontrollmyndigheter kommer att utarbetas i samarbete mellan Livsmedelsverket och SSM. För artificiella radioaktiva ämnen och vid överskridande av tritium eller total alfaaktivitet och betaaktivitet lämnar SSM råd i varje enskilt fall om vilka eventuella korrigerande åtgärder som kan vidtas. Vid överskridande av total alfaaktivitet och total betaaktivitet avseende naturligt förekommande radioaktiva ämnen kommer SSM i samråd med SGU och Livsmedelsverket att ta fram generella riktlinjer för eventuella korrigerande åtgärder. Dessa riktlinjer för korrigerande åtgärder kan ingå i Livsmedelsverket vägledning till dricksvattenföreskrifterna. Informationsunderlag som krävs för att informera allmänheten kommer också att utarbetas av myndigheterna. De krav på råd om eventuella ytterligare försiktighetsåtgärder till följd av förhöjd radioaktivitet i dricksvatten som nämns i E-DVD hanteras av SSM. Dessa råd föreslås kommuniceras för det enskilda fallet av SSM, eller av en aktör som SSM bedömer lämplig. Om en förorening med artificiella nuklider skulle upptäckas anser myndigheterna att det beror på föroreningens ursprung och art hur ansvaret för de korrigerande åtgärderna och kontrollprogrammen exakt ska fördelas. En bedömning måste göras baserat på de grundläggande principer som redovisas ovan beträffande förorenaren och dricksvattenproducentens ansvar men vara anpassad för det enskilda fallet. 4.6 Artikel 8, 9 och 10 Införlivande, ikraftträdande och adressater 4.7 Bilaga I De parametervärdena för radon, tritium och total indikativ dos som anges i bilaga I i E-DVD finns redan i dagens dricksvattenföreskrifter.

17 LIVSMEDELSVERKET SLUTRAPPORT 17 (22) 4.8 Bilaga II Underlag Bilaga II anger principer för kontroll av radioaktiva ämnen. Under punkterna 1-4 anges krav på hur och när kontroll ska genomföras och de möjligheter till undantag från kontroll som direktivet ger. (Derogation i den engelska versionen har felaktigt översatts med avvikelse istället för undantag.) En medlemsstat är inte skyldig att kontrollera radon, tritium eller ID i de fall medlemsstaten kan förvissa sig om att nivåerna för parametrarna kommer att understiga gränsvärdena. Myndigheterna föreslår att ytvattentäkter undantas från kontroll avseende radon och indikativ dos och att detta undantag meddelas EU-kommissionen baserat på ett utlåtande från SSM. Myndigheterna föreslår vidare såvitt gäller radon och kontroll av ID med avseende på naturliga radionuklider att kontrollprogrammen baseras på de kontrollfrekvenser som anges i de befintliga dricksvattenföreskrifterna. Myndigheterna föreslår att samma kontrollfrekvenser ska gälla kontroll av tritium och ID med avseende på artificiella radionuklider, i de undantagsfall sådan kontroll bedöms vara nödvändig. Bedömningen görs att dessa frekvenser uppfyller direktivets krav på att inrätta lämpliga kontrollprogram. Enligt punkt 1 i bilaga II till E-DVD finns dessutom möjlighet att för naturliga radionuklider, med avvikelse från de minimikrav för provtagning som anges i punkt 6, fastställa en annan frekvens. En liknande undantagsmöjlighet finns i dagens dricksvattenföreskrifter och föreslås göras tillämplig på naturliga radionuklider. Förslag till författningsändringar Se avsnitt 4.3. Övrigt Vägledningar kommer att utarbetas av SSM och Livsmedelsverket. 4.9 Bilaga III Underlag I avvaktan på att SSM får möjlighet att färdigställa en analysstrategi och metodspecifikationer för analyser av ID och specifika nuklider, har Livsmedelsverket i samarbete med SSM utarbetat ett förslag till genomförande av bilaga III genom dricksvattenföreskrifterna. Förslaget utgör ett införlivande av bilaga III i E-DVD- i svensk rätt. Förslag till författningsändringar Screeningmetod och parametervärden (screeningnivåer) för total alfaaktivitet och total betaaktivitet, regler för undersökning av specifika radionuklider, samt regler om hur den indikativa dosen ska beräknas införlivas i dricksvattenföreskrifterna.

18 LIVSMEDELSVERKET SLUTRAPPORT 18 (22) Övrigt Vägledning för laboratorier utarbetas av SSM i anslutning till den analysstrategi som är under utarbetande. 5. Ytterligare förslag till ändringar i den nationella lagstiftningen och i myndigheternas bemyndiganden Den bedömning myndigheterna redovisade i delrapporteringen av regeringsuppdraget kvarstår och genomförandet av E-DVD medför i sig inte behov av några ändringar i Livsmedelsverkets bemyndiganden i livsmedelslagen och livsmedelsförordningen (2006:813). Däremot ser Livsmedelsverket behov av förtydligande när det gäller verkets bemyndiganden gällande befintliga dricksvattenföreskrifter. Vidare föreslår Livsmedelsverket att det införs en skyldighet att samråda med SSM innan verket meddelar föreskrifter avseende skydd mot radioaktivitet i dricksvatten, då regeltillämpningen är starkt beroende av SSM:s sakkunskap om strålskydd. Myndigheternas tidigare förslag om en mindre ändring i SSM:s instruktion i syfte att förtydliga myndighetens roll avseende framtagande av underlag för bedömningar, kontroll och analys gäller fortfarande. Myndigheterna drar slutsatsen att E-DVD till stor del kan genomföras i svensk rätt genom Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten med ovan nämnda ändringar i Livsmedelsverkets bemyndiganden. 6. Konsekvensanalys 6.1 Vilka berörs av regleringen? De dricksvattenproducenter som redan berörs av dricksvattenföreskrifterna kommer att beröras av de nya reglerna i olika utsträckning enligt vad som beskrivs nedan. Enskilda små dricksvattenproducenter (enskilda brunnar) är tänkta att undantas från direktivets krav under förutsättning att de ges grundläggande information och stöd. När det gäller indikativ dos, ID, kommer alla dricksvattenproducenter som tar sitt vatten från en grundvattentäkt, inklusive ytvattenpåverkat grundvatten, att beröras av ett nytt krav på kontroll i form av en utvidgad kontroll med provtagnings- och analysfrekvens enligt bilaga 3 i dricksvattenföreskrifterna, i syfte att utreda eventuell förekomst av naturliga radionuklider. Såvitt gäller radon kommer reglerna att förändas i mycket liten utsträckning. I stort görs bedömningen att det är de vattenproducenter som idag omfattas av krav på kontroll och analys av radon som kommer att beröras av reglerna. Ett fåtal dricksvattenproducenter kan komma att omfattas av ett krav på kontroll av dricksvattnet till följd av risker för föroreningar med artificiell radioaktivitet. SSM har analyserat vilka potentiella föroreningskällor som finns inom landet och bedömt för vilka av dessa verksamheter ett tillförlitligt underlag redan finns tillgängligt för att Sverige ska kunna meddela beslut om undantag från kontroll. Merparten av de verksamheter som släpper ut radioaktiva ämnen bedöms inte medföra någon risk för att dricksvattnet förorenas med radioaktiva ämnen och i denna del

19 LIVSMEDELSVERKET SLUTRAPPORT 19 (22) kan beslut om undantag från kontroll enligt direktivet meddelas. För ett 10-tal av dessa potentiella utsläppskällor vilka huvudsakligen omfattar de kärntekniska anläggningarna finns enligt SSM inte tillräckliga underlag för att en föroreningsrisk ska kunna avskrivas. Det går i dagsläget tyvärr inte att exakt peka ut vilka dricksvattenproducenter som kommer att beröras av ett kontrollkrav för artificiella radionuklider men SSM och SGU bedömer att ett avstånd av fem kilometer från de potentiella utsläppskällorna grovt betraktat kan vara ett mått på möjlig påverkan på grundvattnet. Ett tjugotal vattenverk befinner sig i dagsläget inom fem kilometers avstånd. Lokala hydrogeologiska förhållanden måste dock beaktas, exempelvis om en potentiell utsläppskälla befinner sig i samma grundvattenförekomst som ett vattenverk. Vidare bör utsläppskällors lägen i förhållande till de utpekade grundvattenförekomsterna inom vattenförvaltningen vägas in i bedömningen. Livsmedelsverket och SSM kommer att gå ut med information om detta i ett senare skede. Reglerna kommer även att beröra kontrollmyndigheterna som behöver känna till reglerna och som behöver kunna ge stöd till vattenproducenterna. Stöd kommer även att ges av SSM och Livsmedelsverket. 6.2 Kostnadsmässiga och andra konsekvenser som regleringen medför Kostnaden för dricksvattenproducenternas kontroll av radon beräknas påverkas i relativt liten omfattning utifrån att kraven på kontroll i stort kommer att vara desamma som gäller idag, se ovan. För kontroll av ID beräknas kostnaden för vattenproducenten utgöras främst av provtagning- och analyskostnader. SSM har sammanställt analysutbudet från de fyra befintliga laboratorierna i Sverige som kan genomföra screening för total alfaaktivitet och total betaaktivitet. Kostnaden för ett prov varierar mellan 375 kr till kronor. Branschen i form av Svenskt Vatten ser positivt på förslaget gällande kontroll av ID. Man anser att förslaget som innebär att kontroller av ID ska göras med vissa intervall i de fall man inte identifierar ett behov av att inrätta ett kontrollprogram enligt bilaga 3 dricksvattenföreskrifterna inte kommer att medföra några större konsekvenser för branschen. Däremot kommer branschen att påverkas av kostnader för åtgärder vid vattenverken i de fall det finns behov av att inrätta nya kontrollprogram till följd av att risk för överskridande av parametervärdet har identifierats, samt då det blir nödvändigt att vidta korrigerande åtgärder vid överskridanden. Det går inte att uppskatta hur många av grundvattentäkterna som har en potentiell risk för förhöjd strålning från naturligt förkommande radioaktivitet baserat på den kartläggning SSM genomfört tillsammans med SGU. Omfattningen av de åtgärder som krävs om en risk bekräftas kommer vara specifika för det enskilda fallet. För små kommersiella dricksvattenanläggningar kan ett eventuellt krav på att inrätta kontrollprogram samt att vidta korrigerande åtgärder medföra alltför stora kostnader för att verksamheten ska kunna drivas.

20 LIVSMEDELSVERKET SLUTRAPPORT 20 (22) Generellt är branschens uppfattning att det är av vikt att de föreskrivna kontrollfrekvenserna är i linje med övriga dricksvattenkontroller. Inledningsvis bedömer branschen att det kommer att vara brist på laboratoriekapacitet, vilket gör att det kan komma att ta tid för alla berörda verksamhetsutövare att uppfylla kontrollkraven för total alfaaktivitet och total betaaktivitet. Det finns ca 1800 grundvattentäkter knutna till allmänna vattenverk i Sverige enligt en uppskattning från SGU. Utöver dessa finns ytterligare minst 700 vattentäkter registrerade som kan vara berörda av förslaget. Ett stort mörkertal kan dock finnas. Myndigheterna bedömer inte att förslaget kommer att få effekter för jämställdhet eller miljö. Förslaget bedöms kunna få effekter för allmänheten på så sätt att det kan bidra till en ökad säkerhet såvitt gäller skydd mot radioaktiva ämnen i dricksvatten. Konsekvenserna av förslaget beträffande artificiell radioaktivitet har ännu inte analyserats i detalj. En mycket preliminär uppskattning har gjorts av vilka dricksvattenproducenter som ligger inom avrinningsområdena för det 10-tal utpekade verksamheterna med artificiell strålning. Analyskostnaderna för kontrollen av dessa skulle enligt beräkningarna uppgå till mellan 1000 och kr/år beroende på storleken på dricksvattenproduktionen. 6.3 Kan förslaget få effekter för stat, landsting och kommuner? Förslaget får konsekvenser för statliga myndigheter på så sätt att Livsmedelsverket och SSM får ett utökat och tydligare ansvar att vägleda och ge stöd inom de områden som kommer att regleras av de nya föreskrifterna. Regeringen föreslås ha ansvar för att meddela kommissionen undantag enligt direktivet. Med tanke på att det kommer att tillkomma krav för dricksvattenproducenter att undersöka förekomst av ID i dricksvatten som kommer från grundvattentäkter/ ytvattenpåverkat grundvatten, och i vissa undantagsfall undersökning av artificiella radionuklider, bedömer Livsmedelsverket att de nya reglerna kommer att medföra en ökad arbetsbelastning för kontrollmyndigheterna. Kontrollmyndigheterna ska bl.a. bedriva kontroll av hur reglerna efterlevs, fastställa dricksvattenproducenternas förslag till kontrollprogram och fatta andra nödvändiga beslut om bl.a. kontrollprogrammen. När radioaktivitet uppmärksammas i Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning tillkommer, förutom kontrollkostnader för enskilda brunnsägare, att lämna stöd och information till dessa, arbetsuppgifter som naturligt hamnar på Livsmedelsverket och kontrollmyndigheterna med stöd av SSM.

Kompletterande promemoria avseende förslagen om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten

Kompletterande promemoria avseende förslagen om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten 1 (8) Kompletterande promemoria avseende förslagen om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten I juli 2015 skickade Livsmedelsverket ut en remiss med förslag till ändring

Läs mer

Yttrande över förslag till ändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten

Yttrande över förslag till ändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

1. Livsmedelsverkets förslag i sammanfattning

1. Livsmedelsverkets förslag i sammanfattning 1 (21) Området för strategisk utveckling och stöd Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten 1. Livsmedelsverkets förslag i sammanfattning Rådets direktiv 2013/51/Euratom

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 21.6.2012 2012/0074(NLE) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi till utskottet för

Läs mer

Radioaktivitet i dricksvatten

Radioaktivitet i dricksvatten Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Radioaktivitet i dricksvatten (utkast för extern remiss) Fastställd: 20xx-xx-xx av avdelningschefen Innehåll 2 Lagstiftning... 4 2.1.x EU-regler om radioaktivitet

Läs mer

sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar Förslagen LIVSMEDELSVERKET PM 1 (5) Regelutvecklingsavdelningen H Eintrei

sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar Förslagen LIVSMEDELSVERKET PM 1 (5) Regelutvecklingsavdelningen H Eintrei LIVSMEDELSVERKET PM 1 (5) Förslag till förtydligande i 1 och 2 Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten samt i 3 verkets föreskrifter (LIVSFS 2008:13) om åtgärder mot sabotage och

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2013/51/EURATOM

RÅDETS DIREKTIV 2013/51/EURATOM L 296/12 Europeiska unionens officiella tidning 7.11.2013 DIREKTIV RÅDETS DIREKTIV 2013/51/EURATOM av den 22 oktober 2013 om fastställande av krav avseende skydd av allmänhetens hälsa mot radioaktiva ämnen

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV om fastställande av krav avseende skydd av allmänhetens hälsa mot radioaktiva ämnen i dricksvatten

RÅDETS DIREKTIV om fastställande av krav avseende skydd av allmänhetens hälsa mot radioaktiva ämnen i dricksvatten EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.3.2012 COM(2012) 147 final 2012/0074 (NLE) C7-0105/12 Förslag till RÅDETS DIREKTIV om fastställande av krav avseende skydd av allmänhetens hälsa mot radioaktiva ämnen

Läs mer

Radioaktiva ämnen i dricksvatten

Radioaktiva ämnen i dricksvatten Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Radioaktiva ämnen i dricksvatten Denna vägledning är ett komplement med rubriknumrering anpassad till Vägledning dricksvatten Fastställd: 2016-10-10 av avdelningschefen

Läs mer

Information för dig som hanterar eller producerar dricksvatten

Information för dig som hanterar eller producerar dricksvatten Information för dig som hanterar eller producerar dricksvatten Miljökontoret Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 83 10 miljo@horby.se www.horby.se Livsmedelverkets föreskrifter

Läs mer

Regler för dricksvatten och vattenverk

Regler för dricksvatten och vattenverk Reviderad november 2009 Regler för dricksvatten och vattenverk Information för den som hanterar eller producerar dricksvatten Miljö och hälsoskyddskontoret Kort om föreskrifterna för dricksvatten Från

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 21.9.2012 2012/0074(NLE) * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets direktiv om fastställande av krav avseende

Läs mer

Bilaga 1- Naturligt förekommande radioaktiva ämnen i dricksvatten

Bilaga 1- Naturligt förekommande radioaktiva ämnen i dricksvatten Promemoria Datum: 2015-02-06 Diarienr: SSM2014-5001 Handläggare: SSM och SGU Bilaga 1- Naturligt förekommande radioaktiva ämnen i dricksvatten 1. Introduktion Geologin har stor betydelse för grundvattnets

Läs mer

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd.

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd. Bilaga 1 Rapport Datum: 2016-02-12 Diarienr: SSM2014-1921 Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd. Sida 2 (283) Sida 3 (283) Införande av strålskyddsdirektivet

Läs mer

Föreskrifter om miljökvalitetsnormer

Föreskrifter om miljökvalitetsnormer Föreskrifter om miljökvalitetsnormer 22 FS 2015:xx Utkom från trycket den xx december 2015 Länsstyrelsen i X läns (Vattenmyndigheten i Y vattendistrikts) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster

Läs mer

Telefon Fax E-postadress. Telefon Mobiltelefon E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress

Telefon Fax E-postadress. Telefon Mobiltelefon E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress Information Sida 1 av 3 Gällande regler: LIVSFS 2005:20 (föreskrifter om hygien) och 2001:30 (föreskrifter om dricksvatten) Mer information om tillämpningen av reglerna återfinns i bilaga till blanketten.

Läs mer

Schysst vatten i kranen?

Schysst vatten i kranen? Schysst vatten i kranen? Kontroll av icke kommunala dricksvattentäkter som omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter Miljöskyddskontoret 2013 Sammanfattning Under sommarhalvåret 2013 har

Läs mer

små dricksvattenanläggningar

små dricksvattenanläggningar Information gällande små dricksvattenanläggningar Från 1 januari 2015 ska alla dricksvattenanläggningar registreras som en egen anläggning. Detta häfte ger information om vad som krävs och vilka handlingar

Läs mer

Bilaga 3- Artificiella radionuklider i dricksvatten

Bilaga 3- Artificiella radionuklider i dricksvatten Promemoria Datum: 2015-02-06 Diarienr: SSM2014-5001 Handläggare: SSM Bilaga 3- Artificiella radionuklider i dricksvatten 1. Introduktion Rådets direktiv 2013/51/Euratom ställer krav för kontroll av såväl

Läs mer

3 Livsmedelskontroll. Livsmedelslag (2006:804) Livsmedelslag [8651]

3 Livsmedelskontroll. Livsmedelslag (2006:804) Livsmedelslag [8651] Livsmedelslag [8651] 3 Livsmedelskontroll Livsmedelslag (2006:804) Lagens syfte och tillämpningsområde 1 [8651] Denna lag syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas

Läs mer

Provtagning enligt SLVFS 2001:30

Provtagning enligt SLVFS 2001:30 Provtagning enligt SLVFS 2001:30 Provtagning enligt föreskrifterna för dricksvatten (SLVFS 2001:30) Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ska regelbundet och i enlighet med Livsmedelsverkets

Läs mer

Anmälan om registrering avser: Anläggningen kommer att bedrivas: Anläggningens namn

Anmälan om registrering avser: Anläggningen kommer att bedrivas: Anläggningens namn Anmälan om registrering avser: Ny dricksvattenanläggning (beräknas starta åååå-mm-dd): Befintlig anläggning (sedan åååå-mm-dd): Betydande ändring av verksamhet i befintlig anläggning (till exempel ändrad

Läs mer

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Provtagning av dricksvatten från större vattentäkter och mindre vattentäkter med speciella regler

Provtagning av dricksvatten från större vattentäkter och mindre vattentäkter med speciella regler Miljöavdelningen Kundtjänst: 0910-73 50 00 www.skelleftea.se Provtagning av dricksvatten från större vattentäkter och mindre vattentäkter med speciella regler Följande undersökningar ska göras vid dricksvattenanläggningar:

Läs mer

LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren. 1. Förslaget i korthet

LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren. 1. Förslaget i korthet LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren 2014-06-17 Dnr: 470/2014 Saknr: 6.3 Nya regler om utförsel av vissa fiskarter från Östersjöområdet samt upphävande av Livsmedelsverkets

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Kalmar läns (Vattenmyndighet i Södra Östersjöns vattendistrikt) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 16.1.2013 2012/0074(NLE) * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets direktiv om fastställande av krav avseende

Läs mer

Innehåll 1 (54) KONSEKVENSUTREDNING Dnr 2016/ Område Strategisk utveckling och stöd Juridiska avdelningen Malin Malmström

Innehåll 1 (54) KONSEKVENSUTREDNING Dnr 2016/ Område Strategisk utveckling och stöd Juridiska avdelningen Malin Malmström 1 (54) Enligt sändlista Innehåll Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten.. 5 1. Livsmedelsverkets förslag i sammanfattning... 5 2. Bakgrund... 6 2.1 Dricksvattendirektivet...

Läs mer

Information om krav på dricksvatten från små dricksvattenanläggningar

Information om krav på dricksvatten från små dricksvattenanläggningar Information om krav på dricksvatten från små dricksvattenanläggningar Vad är dricksvatten? Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för mycket av den övriga livsmedelsproduktionen.

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.10.2003 SEK(2003)1127 slutlig 2001/0255(COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om

Läs mer

Dricksvatteninformation. Södertörns miljö- och hälsoskyddförbund

Dricksvatteninformation. Södertörns miljö- och hälsoskyddförbund Dricksvatteninformation Södertörns miljö- och hälsoskyddförbund ALLMÄN INFORMATION Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och det är viktigt att vattnet är rent och hälsosamt att dricka. Har du kommunalt

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Små vattenanläggningar. Vattenkvalité och provtagning

Små vattenanläggningar. Vattenkvalité och provtagning Små vattenanläggningar Vattenkvalité och provtagning Varför är det viktigt? Vatten - vårt viktigaste livsmedel Dryck och matlagning/beredning (även rengöring och hygien) en förutsättning för att kunna

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

1 Problemet och vad SSM vill uppnå

1 Problemet och vad SSM vill uppnå Sida: 1/6 Vårt datum: 2011-03-10 Vår referens: SSM 2011/1133 Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter om hantering av torv- och trädbränsleaska som är kontaminerad med cesium- 137 eller naturligt

Läs mer

Kontroll av mindre dricksvattenanläggningar i Uddevalla kommun 2013

Kontroll av mindre dricksvattenanläggningar i Uddevalla kommun 2013 Sprintrapport 2013 1 (5) Kontroll av mindre dricksvattenanläggningar i Uddevalla kommun 2013 Sammanfattning Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter ska tillämpas på vattenverk som tillhandahåller 10

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Ny förordning om spritdrycker Näringsdepartementet 2017-01-03 Dokumentbeteckning KOM(2016) 750 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

Till dig som har dricksvatten från enskild brunn

Till dig som har dricksvatten från enskild brunn 2009-07-06 1 (6) senast uppdaterad 2009.07.06 Till brunnsägare i Sigtuna kommun Till dig som har dricksvatten från enskild brunn Miljö- och hälsoskyddskontoret har genomfört en undersökning av dricksvattenkvaliteten

Läs mer

Förslag till ändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien (LIVSFS 2005:20)

Förslag till ändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien (LIVSFS 2005:20) PM 1 (5) Förslag till ändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien (LIVSFS 2005:20) Bakgrund I Sverige bekämpas salmonella i hela livsmedelskedjan, och lagstiftningens främsta syfte är

Läs mer

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning Det nya direktivet Den 5 december 2013 beslutade Rådet att fastställa ett nytt direktiv för strålskyddet som upphäver de tidigare

Läs mer

Offentlig dricksvattenkontroll mål, metodik

Offentlig dricksvattenkontroll mål, metodik Offentlig dricksvattenkontroll mål, metodik Vision för livsmedelskontrollen Professionell livsmedelskontroll för konsumenternas och företagens bästa Gemensamma nationella mål Exempel Mer omfattande kontroll

Läs mer

Föreslagna ändringar i föreskriften Nedan presenteras de föreslagna ändringarna i föreskriften.

Föreslagna ändringar i föreskriften Nedan presenteras de föreslagna ändringarna i föreskriften. 2016-10-13 Diarienummer 3.6.16-7754/16 Rubrik Konsekvensutredning avseende Statens jordbruksverk föreskrifter (2017:XX) om ändring i föreskrifterna (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av regler för genomförande av EU-rätten på EU-nivå Statsrådsberedningen 2013-11-21 Dokumentbeteckning KOM (2013) 751 Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Konsekvensutredning av förslag till föreskrifter om kontroll av ekologisk produktion

Konsekvensutredning av förslag till föreskrifter om kontroll av ekologisk produktion KONSEKVENSUTREDNING 1 (11) Enligt sändlista Konsekvensutredning av förslag till föreskrifter om kontroll av ekologisk produktion 1. Beskrivning av problemet och vad Livsmedelsverket vill uppnå Livsmedelsverket

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING HACCP-principerna

Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING HACCP-principerna Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll FÖRDJUPNING HACCP-principerna De sju HACCP-principerna Här följer en genomgång av de sju HACCP-principerna som finns angivna i lagstiftningen 1. Alla

Läs mer

Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen

Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen - Nordisk tillsynskonferens 7-8 februari 2017 Leo Jager, teamchef Handel och myndighetssamverkan Santépaketet: nya EU-regler om offentlig kontroll av bl.a. livsmedel

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Emma Thulin Johansson Tel: 010-698 11 57 emma.thulin-johansson @naturvardsverket.se 2015-05-05 Ärendenr: NV-07199-14 Översyn av föreskrifter om registrering

Läs mer

Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I

Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I P7_TA-PROV(20)045 Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 20 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om

Läs mer

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling Sveriges geologiska undersöknings författningssamling ISSN 1653-7300 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om kartläggning och analys av grundvatten; beslutade den 8 augusti 2013. SGU-FS 2013:1

Läs mer

Underlag för nämndbeslut om delegationsordning för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen

Underlag för nämndbeslut om delegationsordning för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen BILAGA 2006-09-14 1 (5) Avdelningen för juridik Staffan Wikell Underlag för nämndbeslut om delegationsordning för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen Frågor om godkännande och registrering av

Läs mer

Konsekvensutredning föreskrifter om naturligt förekommande radioaktivt material, NORM

Konsekvensutredning föreskrifter om naturligt förekommande radioaktivt material, NORM Sida: 1/9 Datum: 2010-10-05 Konsekvensutredning föreskrifter om naturligt förekommande radioaktivt material, 1. Beskrivning av problemet och vad SSM vill uppnå Problemet Nuvarande bestämmelser i strålskyddslagstiftningen

Läs mer

Egenkontroll För små och stora dricksvattenanläggningar

Egenkontroll För små och stora dricksvattenanläggningar MILJÖ & HÄLSOSKYDD Egenkontroll För små och stora dricksvattenanläggningar Alla livsmedelsföretag ska arbeta med egenkontroll. Till livsmedelsföretag räknas även dricksvattenproducenter. De flesta får

Läs mer

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling Sveriges geologiska undersöknings författningssamling ISSN 1653-7300 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter och allmänna råd om redovisning av förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för grundvatten;

Läs mer

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om ekologisk produktion i storhushåll

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om ekologisk produktion i storhushåll Miljöförvaltningen Livsmedelskontrollen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-08-30 Handläggare Lena Björklund-Stoehr Telefon: 08-508 28 187 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-09-20 p. 12 Yttrande över

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Kontrollhandbok Provtagning

Kontrollhandbok Provtagning Kontrollhandbok Provtagning Del 6 Provtagning för kontroll av salmonella Foto: Borbála Katona Innehåll Salmonella i livsmedelslagstiftningen... 3 Salmonellakrav i förordning (EG) nr 2073/2005... 3 Nationell

Läs mer

Delrapport 2009 Dricksvatten från privata vattenverk till livsmedelsanläggningar. Miljö- och hälsoskydd

Delrapport 2009 Dricksvatten från privata vattenverk till livsmedelsanläggningar. Miljö- och hälsoskydd Delrapport 2009 Dricksvatten från privata vattenverk till livsmedelsanläggningar Miljö- och hälsoskydd Rapportsammanställning: Annika Gustafsson, 21 januari 2010 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6782 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om åtgärder mot förorening från fartyg (TSFS 2010:96)

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om åtgärder mot förorening från fartyg (TSFS 2010:96) Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning 2014-09-22 TSF 2014-204 Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om åtgärder mot förorening från fartyg (TSFS 2010:96) Den föreslagna

Läs mer

Förslag till bestämmelser i förordning för att genomföra Nagoyaprotokollet

Förslag till bestämmelser i förordning för att genomföra Nagoyaprotokollet Promemoria 2016-05-26 M2016/01459/R Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Departementssekreterare Staffan Löwhagen Förslag till bestämmelser i förordning för att genomföra Nagoyaprotokollet

Läs mer

Bilaga 1 Författningstext avseende miljökvalitetsnormer

Bilaga 1 Författningstext avseende miljökvalitetsnormer Bilaga 1 Yttrande SOU 2005:59 1 Bilaga 1 Författningstext avseende miljökvalitetsnormer 2 kap. 7 Kraven på hänsyn enligt 2-6 gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

Kommittédirektiv. Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton. Dir. 2015:39. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015

Kommittédirektiv. Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton. Dir. 2015:39. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Kommittédirektiv Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton Dir. 2015:39 Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Anmälan avser (se även under övriga upplysningar) Anmälan om registrering Ny dricksvattenanläggning Anläggningen beräknas vara färdigställd (år, månad): Befintlig anläggning Anmälan om registrering av

Läs mer

Anmälan/ansökan om registrering/godkännande av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30

Anmälan/ansökan om registrering/godkännande av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Anmälan/ansökan om registrering/godkännande av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Anmälan/ansökan avser (se även under övriga upplysningar) Anmälan om registrering Ansökan om

Läs mer

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden.

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden. Konsekvensutredning Datum Vår referens Sida 2015-01-26 Dnr: 14-13006 1(14) Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Konsekvensutredning avseende upphävande av Post- och telestyrelsens

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2017 COM(2017) 640 final 2017/0282 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EESkommittén avseende

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av humanläkemedel; LVFS 2012:14 Utkom från

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

Bilaga 1 Samordning och finansiering, övervakning enligt ramdirektivet för vatten

Bilaga 1 Samordning och finansiering, övervakning enligt ramdirektivet för vatten Bilaga 1 Samordning och finansiering, övervakning enligt ramdirektivet för vatten Samordning och finansiering, övervakning enligt ramdirektivet för vatten Utgiven av: Ansvarig avd./enhet: Författare: Omslagsbild:

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Myndighetens namn Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Diarienummer 2009-7606 Konsekvensutredning avseende förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om krav på utbildning

Läs mer

Utvalda regler som gäller vid vattenburen smitta

Utvalda regler som gäller vid vattenburen smitta LIVSMEDELSVERKET 1 (5) Utvalda regler som gäller vid vattenburen smitta Innehåll och utformning Citat från lagstiftningen omges av citattecken Om citat innehåller innebär det att delar av en mening som

Läs mer

9. Grundvatten av god kvalitet

9. Grundvatten av god kvalitet 9. Grundvatten av god kvalitet Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Målet innebär i ett generationsperspektiv

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

Provtagning enligt SLVFS 2001:30

Provtagning enligt SLVFS 2001:30 Provtagning enligt SLVFS 2001:30 Provtagning enligt föreskrifterna för dricksvatten (SLVFS 2001:30) Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ska regelbundet och i enlighet med Livsmedelsverkets

Läs mer

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Konsoliderat lagstiftningsdokument 13.12.2011 EP-PE_TC2-COD(2009)0035 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 13 december 2011 inför antagandet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vad gäller förslag till Unece-handelsnormer

Läs mer

Typ av anläggning (beskrivning av verksamhetens art och omfattning)

Typ av anläggning (beskrivning av verksamhetens art och omfattning) 1 (6) Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Anmälan avser (se även under övriga upplysningar) Anmälan om registrering Ny dricksvattenanläggning Anläggningen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.1.2006 KOM(2006) 2 slutlig 2003/0165 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

Radon. Vad är radon? Hälsorisker 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Radon. Vad är radon? Hälsorisker 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Radon 1 Vad är radon? Kommer från radium-226, radioaktivt grundämne Dess atomkärnor faller sönder utan yttre påverkan Ädelgasen radon bildas Radonet sönderfaller till radondöttrar, som består av radioaktiva

Läs mer

Fritidsboende räknas som 1/12-dels person per månad. Dygnsmängden kan beräknas t ex genom att dela den årligen producerade mängden med 365.

Fritidsboende räknas som 1/12-dels person per månad. Dygnsmängden kan beräknas t ex genom att dela den årligen producerade mängden med 365. ANSÖKAN/ANMÄLAN DRICKSVATTENANLÄGGNING 1 (4) Ansökan/anmälan avser Ansökan om godkännande Anmälan om registrering Betydande ändring av anläggning/verksamhet (t ex antal anslutna, ändrad beredning) Beräknat

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av humanläkemedel;

Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av humanläkemedel; Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av humanläkemedel; beslutade den xxxx. LVFS 2012:XX Utkom från trycket den Läkemedelsverket föreskriver 1 med stöd av 4 kap. 6-7 samt 10 kap. 5 läkemedelsförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft; SFS 2004:661 Utkom från trycket den 6 juli 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Regeringen

Läs mer

Hur kan vi förbättra, styra och få mer nytta av recipientkontrollen? Vilka ska betala och varför?

Hur kan vi förbättra, styra och få mer nytta av recipientkontrollen? Vilka ska betala och varför? Hur kan vi förbättra, styra och få mer nytta av recipientkontrollen? Vilka ska betala och varför? Elisabeth Sahlsten, Kristina Samuelsson och Miriam Liberman Enheten för miljöövervakning Bakgrund I Sverige

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

Förslag för införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning Remiss från Strålsäkerhetsmyndigheten

Förslag för införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning Remiss från Strålsäkerhetsmyndigheten PM 2016:87 RV (Dnr 137-299/2016) Förslag för införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning Remiss från Strålsäkerhetsmyndigheten Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2011 KOM(2011) 377 slutlig 2011/0164 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott 1 ;

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott 1 ; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter () om kosttillskott 1 ; (H 165) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Föreskrifterna är beslutade

Läs mer

Yttrande över föreskrifter om genomförande av EU:s nya tobaksproduktdirektiv 2014/40/EU

Yttrande över föreskrifter om genomförande av EU:s nya tobaksproduktdirektiv 2014/40/EU Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun Radonmätningar i skolor och förskolor i Trelleborgs kommun Miljöförvaltningens rapport nr 1/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 3 LAGSTIFTNING 4 GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 5 DISKUSSION

Läs mer