* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet /0074(NLE) * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets direktiv om fastställande av krav avseende skydd av allmänhetens hälsa mot radioaktiva ämnen i dricksvatten (COM(2012)0147 C7-0105/ /0074(NLE)) Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet Föredragande: Michèle Rivasi PR\ doc PE v02-00 Förenade i mångfalden

2 PR_NLE-CN_art55am Teckenförklaring * Samrådsförfarande *** Godkännandeförfarande ***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen) ***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen) ***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen) (Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i förslaget till akt.) till ett förslag till akt Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs (exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa korrigeringsförslag. De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa korrigeringsförslag. Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. PE v /38 PR\ doc

3 INNEHÅLL Sida FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION...5 MOTIVERING...37 PR\ doc 3/38 PE v02-00

4 PE v /38 PR\ doc

5 FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION om förslaget till rådets direktiv om fastställande av krav avseende skydd av allmänhetens hälsa mot radioaktiva ämnen i dricksvatten (COM(2012)0147 C7-0105/ /0074(NLE)) (Samråd) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2012)0147), med beaktande av artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artiklarna 31 och 32 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C7-0105/2012), med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden, med beaktande av artiklarna 55 och 37 i arbetsordningen, med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A7-0000/2012), och av följande skäl: 1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet. 2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt. 4. Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag. 5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen. 1 Titeln Rådets direktiv om fastställande av krav avseende skydd av allmänhetens hälsa mot radioaktiva ämnen i dricksvatten Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av krav avseende skydd av allmänhetens hälsa mot radioaktiva ämnen i dricksvatten och om ändring av PR\ doc 5/38 PE v02-00

6 rådets direktiv 98/83/CE 2 Rättslig grund EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artiklarna 31 och 32, med beaktande av kommissionens förslag, som har utarbetats efter yttrande från en grupp personer som vetenskapliga och tekniska kommittén har utsett bland medlemsstaternas vetenskapliga experter i enlighet med artikel 31 i fördraget, med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, efter att ha hört Europaparlamentet, och EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 192.1, med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, med beaktande av Regionkommitténs yttrande 3 i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet 4, 3 EUT C... s.. 4 EUT C... s.. PE v /38 PR\ doc

7 Detta direktiv avser dricksvatten. Radionuklider i dricksvatten behandlas för närvarande i direktiv 98/83/EG (dricksvattendirektivet) där parametervärden för tritium och total indikativ dos fastställs. Kommissionen skulle i normala fall ha antagit åtgärder för kontrollfrekvenser och -metoder i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll (skulle genomförts 2000). Samma rättsliga grund som i direktiv 98/83/EG bör därför användas. Om radionuklider behandlas under Euratomfördraget medan alla andra cancerframkallande ämnen så som kemikalier behandlas under direktivet kan de kumulativa skadeeffekterna inte beräknas. Strålskyddsregler bör därför behandlas under direktivet i enlighet med Europaparlamentets omröstning om P7_TA(2011)0055 (betänkande Belet) av den 15 februari Skäl -1 (nytt) (-1) Enligt artikel 191 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bygger EU:s miljöpolitik på försiktighetsprincipen och principerna om förebyggande åtgärder och bidrar till att uppfylla mål som att bevara, skydda och förbättra miljön och att skydda människors hälsa. Se motivering till ändringsförslag 2 om ändring av den rättsliga grunden. 4 Skäl 1 (1) Intag av vatten är en av de vägar som radioaktiva ämnen kan föras in i människokroppen Enligt rådets direktiv 96/29/Euratom av den 13 maj 1996 om fastställande av (1) Intag av vatten är en av de vägar som skadliga ämnen kan föras in i människokroppen. PR\ doc 7/38 PE v02-00

8 grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning måste den bestrålning som hela befolkningen utsätts för till följd av olika verksamheter som medför risk för joniserande strålning hållas på en så låg nivå som rimligen går att åstadkomma. Se motivering till ändringsförslag 2 om ändring av den rättsliga grunden. 5 Skäl 2 (2) Med hänsyn till hur viktig kvaliteten på dricksvatten är för människors hälsa är det nödvändigt att på unionsnivå fastställa kvalitetskrav med indikatorparametrar och anta kontrollbestämmelser för iakttagandet av dessa krav. (2) För att kunna garantera en hög skyddsnivå för allmänhetens hälsa är det nödvändigt att fastställa gemensamma kvalitetskrav för dricksvatten med indikatorparametrar samt att anta kontrollbestämmelser för iakttagandet av dessa krav. Se motivering till ändringsförslag 2 om ändring av den rättsliga grunden. 6 Skäl 3 (3) Indikatorparametrar för radioaktiva ämnen samt därtill hörande kontrollbestämmelser har redan fastställts i (3) Indikatorparametrar för radioaktiva ämnen samt därtill hörande kontrollbestämmelser har redan fastställts i PE v /38 PR\ doc

9 del C i bilaga I respektive bilaga II till rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten. De parametrarna omfattas dock av de grundläggande normer som definieras i artikel 30 i Euratomfördraget. del C i bilaga I respektive bilaga II till rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten. Se motivering till ändringsförslag 2 om ändring av den rättsliga grunden. 7 Skäl 4 (4) Kraven på kontrollnivåer för radioaktivitet i dricksvatten bör därför antas i särskild lagstiftning som säkerställer en enhetlig, konsekvent och fullständig lagstiftning om strålskydd enligt Euratomfördraget. utgår Se motivering till ändringsförslag 2 om ändring av den rättsliga grunden. 8 Skäl 5 (5) De enligt Euratomfördraget antagna bestämmelserna i detta direktiv bör ha företräde framför bestämmelserna i direktiv 98/83/EG när det gäller förorening av dricksvatten genom radioaktiva ämnen. (5) I detta direktiv uppdateras de indikatorparametrar som anges i direktiv 98/83/EG, bilaga 1, del C och det införs regler för kontroll av förekomsten av radioaktiva ämnen i dricksvatten. PR\ doc 9/38 PE v02-00

10 Se motivering till ändringsförslag 2 om ändring av den rättsliga grunden. 9 Skäl 6 (6) Om en indikatorparameter inte iakttas bör den berörda medlemsstaten bedöma om det innebär någon risk för människors hälsa och om nödvändigt vidta åtgärder för att återställa vattnets kvalitet. (6) Om en indikatorparameter inte iakttas ska den berörda medlemsstaten fastställa orsaken till detta och vidta åtgärder för att trygga distributionen av vatten som uppfyller de kvalitetskrav som fastställs i detta direktiv. Konsumenterna har rätt till lättillgänglig information. 10 Skäl 7 (7) Konsumenterna bör på ett tillfredsställande och lämpligt sätt informeras om kvaliteten på dricksvattnet. (7) Konsumenterna bör få lättillgänglig information om kvaliteten på dricksvattnet. Konsumenterna har rätt till lättillgänglig information. PE v /38 PR\ doc

11 11 Skäl 8 (8) Naturligt mineralvatten och vatten som är läkemedel ska inte omfattas av direktivet, eftersom särskilda bestämmelser har antagits för dessa slag av vatten i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/54/EG av den 18 juni 2009 om utvinning och saluförande av naturliga mineralvatten och i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel. Övervakning av vatten som tappas på flaskor eller i behållare som är avsedda för försäljning, förutom mineralvatten, för att kontrollera att nivåerna av radioaktiva ämnen uppfyller parametervärdena i detta direktiv bör ske i enlighet med principerna om faroanalys och kritiska styrpunkter (HACCP) i enlighet med förordning (EG) nr 852/2004. (8) Naturligt mineralvatten och vatten som är läkemedel ska inte omfattas av direktivet, eftersom särskilda bestämmelser har antagits för dessa slag av vatten i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/54/EG av den 18 juni 2009 om utvinning och saluförande av naturliga mineralvatten och i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel. Kommissionen bör dock, senast två år efter direktivets ikraftträdande lägga fram ett förslag till översyn av direktiv 2009/54/EG för att anpassa kontrollkraven för naturligt mineralvatten till kraven i detta direktiv och i direktiv 98/83/EG. Övervakning av vatten som tappas på flaskor eller i behållare som är avsedda för försäljning, förutom mineralvatten, för att kontrollera att nivåerna av radioaktiva ämnen uppfyller parametervärdena i detta direktiv bör ske i enlighet med principerna om faroanalys och kritiska styrpunkter (HACCP) i enlighet med förordning (EG) nr 852/2004. Konsumenterna förväntar sig att kvalitetskraven för mineralvatten är minst lika stränga som för kranvatten. Det är därför lämpligt att be kommissionen att anpassa direktiv 2009/54/EC så att det blir så. PR\ doc 11/38 PE v02-00

12 12 Skäl 10a (nytt) (10a) Det är nödvändigt att hantera naturlig radioaktivitet och antropogena utsläpp på olika sätt och enligt olika dosimetriska kriterier. Medlemsstaterna ska se till att den kärntekniska verksamheten inte leder till förorening av dricksvattenresurserna. I motsats till naturlig radioaktivitet är den radioaktivitet som orsakas av mänsklig verksamhet ett problem som är lätt att hantera. Om analyser visar att parametervärdena överskrids är det uppenbart att ett fel har uppstått någonstans och måste åtgärdas för att undvika allvarligare problem i framtiden. 13 Skäl 11a (nytt) (11a) Kommissionen bör senast ett år efter detta direktivs ikraftträdande lägga fram en rapport om hur fosforgödselmedel bidrar till att yt- och grundvatten förorenas med uran. Rapporten bör om lämpligt åtföljas av ett förslag till ändring av förordning (EG) nr 2003/2003 vad beträffar fastställandet av maximihalter för förekomsten av uran i fosforgödselmedel¹. ¹ EUT L , s. 1. Or. en PE v /38 PR\ doc

13 Det finns inga EU-omfattande uppgifter om förekomsten av uran i grundvattnet. Det finns tecken som tyder på att forforgödselmedel bidrar till att vatten förorenas med uran, men det har inte genomförts några detaljerade studier. Eftersom det fastställs referenskoncentrationer för uran i dricksvatten i detta direktiv är det rimligt att analysera orsakerna till föroreningarna. 14 Artikel 1 I detta direktiv fastställs krav avseende skydd av allmänhetens hälsa mot radioaktiva ämnen i dricksvatten. I direktivet fastställs parametervärden, frekvenser och metoder för kontroll av radioaktiva ämnen. Detta direktiv rör harmoniserade krav på dricksvatten i syfte att skydda allmänhetens hälsa mot skadliga effekter av radioaktiva föroreningar i sådant vatten. Se motivering till ändringsförslag 2 om ändring av den rättsliga grunden. 15 Artikel 3 Detta direktiv ska tillämpas på dricksvatten, med de undantag som anges i artikel 3.1 i direktiv 98/83/EG och som fastställs i enlighet med artikel 3.2 i det direktivet. Detta direktiv ska tillämpas på dricksvatten enligt definitionen i artikel 2 i direktiv 98/83/EG med de undantag som anges i artikel 3.1 i direktiv 98/83/EG och som fastställs i enlighet med artikel 3.2 i det direktivet. Dricksvatten definieras i direktiv 98/83/EG. PR\ doc 13/38 PE v02-00

14 16 Artikel 4 Medlemsstaterna ska, utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 6.3 a i direktiv 96/29/Euratom, vidta alla nödvändiga åtgärder för att inrätta ett lämpligt kontrollprogram för att säkerställa att dricksvatten uppfyller de parametervärden som fastställs i detta direktiv. Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att inrätta ett lämpligt kontrollprogam för att säkerställa att dricksvatten uppfyller de parametervärden som fastställs i detta direktiv. Se motivering till ändringsförslag 2 om ändring av den rättsliga grunden. 17 Artikel 6 Medlemsstaterna ska se till att regelbundna kontroller av kvaliteten på dricksvatten utförs enligt bilaga II för att kontrollera att koncentrationerna av radioaktiva ämnen inte överstiger de parametervärden som fastställs i artikel 5. Medlemsstaterna ska se till att regelbundna kontroller av kvaliteten på dricksvatten utförs enligt bilaga II för att kontrollera att koncentrationerna av radioaktiva ämnen inte överstiger de parametervärden som fastställs i artikel 5. Kontrollerna ska utföras inom ramen för de kontroller som anges i artikel 7 i direktiv 98/83/EG. De innefattar referensanalyser för att fastställa förekomsten av radioaktiva ämnen i vattnet och optimera strategin för analyserna och för de regelbundna analyser som genomförs i enlighet med de metoder som anges i bilaga III. PE v /38 PR\ doc

15 För att myndigheterna ska få en överblick (till exempel kunna ta hänsyn till kumulativa effekter) är det viktigt att man inte inrättar två olika system för kontrollen av dricksvatten. 18 Artikel 8 punkt 2a (ny) 2a. Finansiering av kontrollerna ska ske i enlighet med kapitel VI i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd. 1 I de fall då föroreningarna orsakats av mänsklig verksamhet ska förorenaren stå för kostnaderna. 1 EUT L 165, , s. 1. Om kontrollerna påvisar en artificiell källa till föroreningarna är det i enlighet med principen om att förorenaren betalar den som orsakat föroreningarna som ska stå för kostnaden och inte vare sig den som utvinner vattnet eller allmänheten. 19 Artikel 9 punkt 2 2. Om de parametervärden som fastställs i artikel 5 inte efterlevs ska medlemsstaten bedöma om detta innebär någon risk för människors hälsa. I fall då det finns en sådan risk ska medlemsstaten vidta 2. Om de parametervärden som fastställts för radon och för den totala indikativa dosen från naturliga källor inte efterlevs, ska medlemsstaten bedöma om detta innebär någon risk för människors hälsa. I PR\ doc 15/38 PE v02-00

16 åtgärder för att återställa vattnets kvalitet. fall då det finns en sådan risk ska medlemsstaten vidta åtgärder för att återställa vattnets kvalitet. Om de parametervärden som fastställts för tritium och för den totala indikativa dosen från mänsklig verksamhet inte efterlevs ska medlemsstaten se till att det omedelbart inleds en undersökning för att fastställa ursprunget till föroreningen och bedöma dess art, omfattning och dosimetriska konsekvenser. Undersökningen ska omfatta samtliga miljöer som kan ha påverkats och samtliga exponeringsvägar. Medlemsstaten ska se till att nödvändiga åtgärder vidtas för att vattnet åter ska uppfylla parametervärdena. Åtgärderna ska i första hand riktas mot källan till föroreningarna. Till skillnad från naturlig radioaktivitet är den radioaktivitet som orsakas av mänsklig verksamhet ett problem som lätt kan hanteras. Om analyser visar att parametervärdena överskrids är det uppenbart att ett fel har uppstått någonstans och måste åtgärdas för att undvika allvarligare problem i framtiden. Samtliga exponeringsvägar måste beaktas, en förorening i dricksvattnet kan till exempel innebära att jordbruksprodukter förorenas genom bevattningsvattnet o.s.v. Om kontrollerna påvisar en artificiell källa till föroreningarna är det i enlighet med principen om att förorenaren betalar nödvändigt att efterforska den ansvarige som är skyldig att betala kostnaderna för korrigeringsåtgärderna. 20 Artikel 9 punkt 3 3. Om risken för människors hälsa inte kan anses vara av ringa betydelse ska medlemsstaten se till att konsumenterna underrättas om detta. 3. Medlemsstaten ser till att resultaten av de analyser som genomförs i enlighet med artikel 8 offentliggörs, görs tillgängliga på internet och inkluderas i de rapporter som föreskrivs i artikel 13 i direktiv 98/83/EG. Om risken för människors hälsa inte kan anses vara av ringa betydelse ska PE v /38 PR\ doc

17 medlemsstaten se till att konsumenterna omedelbart underrättas om detta. Konsumenterna har rätt till lättillgänglig information. För en övergripande uppfattning om vattenkvaliteten ska resultaten av de analyser som genomförs i enlighet med detta direktiv offentliggöras tillsammans med de övriga uppgifter som anges i direktiv 98/83/EG. 21 Artikel 9 punkt 3a (ny) 3a. Kommissionen ska göra den vetenskapliga dokumentation som ligger till grund för fastställandet av de totala indikativa doserna och de olika värden för aktivitetskoncentration som nämns i bilagorna tillgänglig på internet. Det är viktigt att oberoende laboratorier kan kontrollera hur siffrorna i bilagorna har fastställts (parametervärden för tritium och radon, total alfa- och betaaktivitet, referenskoncentrationer, detektionsgränser). 22 Artikel 9a (ny) Artikel 9a Ändring av direktiv 98/83/EG 1. I bilaga I ska avsnittet radioaktivitet i del C utgå. 2. I bilaga II, tabell A, andra stycket ska PR\ doc 17/38 PE v02-00

18 de två sista meningarna utgå., baserat på Euratom, medför att två direktiv blir tillämpliga samtidigt för tritium och den totala indikativa dosen, vilket inte är acceptabelt ur rättslig synpunkt. 23 Artikel 9b (ny) Artikel 9b Översyn av bilagorna 1. Minst vart femte år ska kommissionen se över bilagorna mot bakgrund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen och kan, genom delegerade akter i enlighet med artikel 9c, anta ändringar med hänsyn till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. 2. Kommissionen ska offentliggöra skälen till valet att ändra eller inte ändra bilagorna med hänvisning till den vetenskapliga dokumentation som beaktats. Nya vetenskapliga rön inom områdena för hälsa och miljöskydd samt utveckling av nya analysmetoder och förbättrad mätningsprecision (t.ex. genom detektionsgränser) kan göra det nödvändigt att anpassa bilagorna. Samma bestämmelse återfinns i artikel 11 i direktiv 98/83/EG om kvaliteten på dricksvatten. PE v /38 PR\ doc

19 24 Artikel 9c (ny) Artikel 9c Utövande av delegeringen 1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel. 2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 9b ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den *. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av femårsperioden. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. 3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 9b får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft. 4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna akt. 5. En delegerad akt som antas enligt artikel 9b ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade PR\ doc 19/38 PE v02-00

20 akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ. * datum för detta direktivs ikraftträdande. Nödvändigt med hänsyn till förändringen i den rättsliga grunden och införandet av artikel 9b. 25 Bilaga I rad 2 Radon 100 Bq/l Parlamentets ändringsförslag Radon 10 Bq/l Parametervärdet är inte detsamma som den totala indikativa dosen. Inom EU har det inte fastställts någon dosfaktor för radon. Ett parametervärde på 100 Bq/l medför dock en exponering på 0,5 msv/år om man utgår från ett genomsnittsvärde av de dosfaktorer som fastställts av FN (UNSCEAR) och USA (Nuclear Regulatory Commission) och ett intag av 730 l/år. Ett parametervärde på 10 är nödvändigt för att säkerställa en skyddsnivå på 0,1 msv/år för alla ålderskategorier. PE v /38 PR\ doc

21 26 Bilaga I rad 3 Tritium 100 Bq/l Parlamentets ändringsförslag Tritium 10 Bq/l Med en förekomst av tritium motsvarande 10 Bq/l är det uppenbart att det finns en förorening. Eftersom syftet här inte är att fastställa ett gränsvärde för hälsorisk utan ett gränsvärde för vidare kontroller bör värdet ligga på en ganska låg föroreningsnivå, så att man i tid kan undvika större föroreningar. Följaktligen ska små avvikelser leda till kontroller för att undvika framtida hälsorisker. 27 Bilaga I rad 4 Total indikativ dos 0,10 msv/år (Anmärkning 1) Anmärkning 1: Med undantag för tritium, kalium-40, radon och kortlivade sönderfallsprodukter av radon. Parlamentets ändringsförslag Total indikativ dos 0,10 msv/år (Anmärkning 1) (härrörande från naturliga källor) Anmärkning 1: Med undantag för kalium-40, radon och kortlivade sönderfallsprodukter av radon. PR\ doc 21/38 PE v02-00

22 I motsats till naturlig radioaktivitet är den radioaktivitet som orsakas av mänsklig verksamhet ett problem som lätt kan hanteras. Om analyser visar att gränsvärden överskrids är det uppenbart att ett fel har uppstått någonstans och måste åtgärdas för att undvika allvarligare problem i framtiden. 28 Bilaga I rad 4a (ny) Parlamentets ändringsförslag Total indikativ dos (orsakad av mänsklig verksamhet) 0,01 msv/år När det gäller antropogena källor kan man konstatera att om värdet på 0,01 överskrids är det uppenbart att ett fel har uppstått någonstans och måste åtgärdas för att undvika allvarligare problem i framtiden. 29 Bilaga II punkt 1 1. Allmänna principer och kontrollfrekvenser En medlemsstat behöver inte kontrollera om dricksvatten innehåller tritium eller radioaktivitet för att fastställa den totala indikativa dosen om den på grundval av annan kontroll har konstaterat att tritiumnivåerna och den beräknade totala 1. Allmänna principer och kontrollfrekvenser En medlemsstat är skyldig att kontrollera dricksvattnet med avseende på tritium och radon och för fastställande av den totala indikativa dosen för naturligt förekommande radioaktivitet och för radioaktivitet som orsakas av mänsklig PE v /38 PR\ doc

23 indikativa dosen ligger väl under parametervärdet. Om en medlemsstat på grundval av andra kontroller är säker på att radonnivåerna ligger klart under parametervärdena, behövs ingen kontroll av att dricksvattnet innehåller radon. I sådana fall ska medlemsstaten meddela kommissionen skälen för sitt beslut, inklusive resultaten av den andra utförda kontrollen. verksamhet. Kontrollerna ska omfatta både referensanalyser och regelbundna analyser. Referensanalyserna ska genomföras inom ramen för handläggningen av ansökan om tillstånd för dricksvattendistribution. För de distributionsnät som redan används ska medlemsstaterna fastställa inom vilka tidsramar analyserna ska genomföras utifrån mängden vatten som distribueras och den potentiella risknivån, både beträffande naturligt förekommande radioaktivitet och strålning som orsakas av mänsklig verksamhet. Referensanalyserna ska göra det möjligt att upptäcka och kvantifiera relevanta naturliga och artificiella radionuklider. För den naturliga radioaktiviteten ska man som minst fastställa aktiviteten för följande 9 radionuklider: uranium-238, uranium-234, radium-226, radon-222, bly-210, polonium-210, radium-228 (i förekommande fall utifrån dess direkta dotternuklid, aktinium-228), aktinium-227 (i förekommande fall utifrån dess direkta dotternuklid, torium-227). Beträffande påverkan av mänsklig verksamhet ska potentiella föroreningskällor identifieras och listan över vilka radionuklider som ska kontrolleras ska fastställas utifrån detta. Förutom de specifika kontroller som följer av resultatet av dessa efterforskningar ska referensanalysen alltid omfatta mätningar av tritium, kol- PR\ doc 23/38 PE v02-00

24 14, strontium-90 och plutoniumisotoper samt en gammaspektrometrianalys för att fastställa aktiviteten hos de vanligaste artificiella gammastrålande radionukliderna (till exempel kobolt-60, jod-131, cesium-134, cesium-137 och americium-241). Resultatet av referensanalyserna ska användas för att fastställa en strategi för de tester som ska ingå i de regelbundna kontrollerna. Med förbehåll för resultaten av referensanalyserna som kan leda till ytterligare förstärkning av kontrollerna ska de regelbundna kontrollerna utföras enligt den frekvens för utvidgad kontroll som anges i punkt 4. att begränsa provtagningarna till de fall där det finns källor till radioaktivitet inom avrinningsområdet är inte lämpligt. Även om man bedömer att det inte finns någon källa kan det finnas oväntade föroreningar, till exempel från sjukhus och soptippar. Det är därför nödvändigt att kräva en karakteriseringsanalys som innefattar alla viktiga radionuklider inför varje ny exploatering av en vattentäkt liksom vid redan exploaterade dricksvattentäkter. På grundval av dessa resultat kan sedan normala analyser utföras. 30 Bilaga II punkterna Radon och tritium utgår Kontroll av radon eller tritium i dricksvatten ska utföras om det finns en radon- eller tritiumkälla inom avrinningsområdet och det på grundval av andra övervakningsprogram eller undersökningar inte kan visas att radonoch tritiumnivån ligger väl under det indikativa parametervärdet på 100 Bq/l. Om det krävs kontroll av radon eller PE v /38 PR\ doc

25 tritium, ska den utföras enligt frekvensen för utvidgad kontroll. 3. Total indikativ dos Kontroll av total indikativ dos i dricksvatten ska utföras där det finns en källa till artificiell eller ökad naturlig radioaktivitet inom avrinningsområdet och det på grundval av andra övervakningsprogram eller undersökningar inte kan visas att den totala indikativa dosen ligger väl under det indikativa parametervärdet på 0,1 msv/år. Om kontroller av artificiella radionuklidnivåer krävs ska dessa utföras enligt den frekvens för utvidgad kontroll som anges i tabellen. Om kontroller av naturliga radionuklidnivåer krävs ska medlemsstaterna fastställa kontrollfrekvensen mot bakgrund av all tillgänglig information om variationen över tiden för nivåerna av naturliga radionuklider i olika typer av vatten. Beroende på de förväntade variationerna får kontrollfrekvensen variera mellan en enda begränsad mätning och frekvensen för utvidgad kontroll. Om det inte krävs mer än en enda begränsad kontroll för naturlig radioaktivitet ska en ny kontroll krävas åtminstone i de fall där en förändring i distributionen sker som kan påverka koncentrationerna av radionuklider i dricksvattnet. Om metoder för avlägsnande av radionuklider från dricksvatten har använts för att ett parametervärde inte ska överskridas ska kontrollerna utföras enligt frekvensen för utvidgad kontroll. Om resultaten av andra övervakningsprogram eller undersökningar än dem som krävs enligt första stycket i denna punkt används för att garantera efterlevnad av detta direktiv ska medlemsstaten meddela kommissionen skälen för sitt beslut, inklusive resultaten av dessa övervakningsprogram eller PR\ doc 25/38 PE v02-00

26 undersökningar. Se ändringsförslag till bilaga II, punkt I 31 Bilaga II punkt 4 tabellen anmärkning 2 Anmärkning 2: Volymerna beräknas som ett medelvärde under ett kalenderår. En medlemsstat får använda antalet invånare i ett vattenförsörjningsområde i stället för vattenvolymen för att fastställa lägsta frekvens, varvid antas att vattenförbrukningen är 200 l per dag och person. Anmärkning 2: Volymerna beräknas som ett medelvärde under ett kalenderår. En medlemsstat får använda antalet invånare i ett vattenförsörjningsområde i stället för vattenvolymen för att fastställa lägsta frekvens, varvid antas att vattenförbrukningen är 200 l per dag och person, under förutsättning att vattnet i fråga inte marknadsförs eller distribueras utanför detta område. 32 Bilaga III punkt 1 1. Screening för att fastställa överensstämmelse med total indikativ dos Medlemsstaterna får använda screeningmetoder för total alfaaktivitet och total betaaktivitet för att kontrollera det indikativa parametervärdet för total indikativ dos, med undantag för tritium, kalium-40, radon och kortlivade 1. Naturlig radioaktivitet 1.1. Screening för att fastställa överensstämmelse med total indikativ dos för naturligt förekommande radioaktivitet Medlemsstaterna får använda screeningmetoder för att identifiera vatten som kan misstänkas leda till att gränsvärdet för total indikativ dos överskrids och därför kräver ytterligare analyser. Medlemsstaterna måste kunna PE v /38 PR\ doc

27 sönderfallsprodukter av radon. Om den totala alfaaktiviteten och den totala betaaktiviteten understiger 0,1 Bq/l respektive 1,0 Bq/l får medlemsstaten anta att den totala indikativa dosen understiger det indikativa parametervärdet på 0,1 msv/år, och då behövs inga ytterligare radiologiska undersökningar. Detta gäller under förutsättning att det inte finns några andra informationskällor enligt vilka det förekommer specifika radionuklider i vattentäkten som riskerar att leda till en total indikativ dos som överstiger 0,1 msv/år. Om den totala alfaaktiviteten överstiger 0,1 Bq/l eller den totala betaaktiviteten överstiger 1,0 Bq/l ska en analys för specifika radionuklider krävas. Medlemsstaterna ska fastställa vilka radionuklider som ska mätas mot bakgrund av all relevant information om sannolika radioaktiva källor. Eftersom förhöjda tritiumnivåer kan vara en indikation på förekomsten av andra artificiella radionuklider bör tritium, total alfaaktivitet och total betaaktivitet mätas i samma prov. I stället för den screening av total alfaoch betaaktivitet som beskrivs ovan får medlemsstaterna bestämma sig för att använda andra tillförlitliga screeningmetoder för radionuklider för att ange förekomsten av radioaktivitet i dricksvatten. Om en av aktivitetskoncentrationerna överstiger 20 procent av referensvärdet, eller om tritiumkoncentrationen överstiger parametervärdet på 100 Bq/l, ska en analys av ytterligare radionuklider krävas. bevisa att metoden i fråga inte leder till falska negativa resultat (att vattnet anses hålla sig inom gränsvärdena för total indikativ dos medan konsumtion av det i själva verket leder till doser som är högre än parametervärdet på 0,1 msv/år). Kontrollstrategin ska ta hänsyn till resultaten av de radiologiska karakteriseringsanalyserna av vattnet. De medlemsstater som vill använda screeningmetoder baserade på mätningar av den totala alfa- och betaaktiviteten måste välja korrekta riktvärden inom vilka vattnet anses tjänligt, särskilt för total betaaktivitet, med beaktande av den kumulativa effekten av beta- och alfaaktivitet Val av riktvärde Beträffande total betaaktivitet eller total beta restaktivitet (efter att påverkan av kalium-40 tagits med i beräkningen) är ett riktvärde på 1 Bq/l inte nödvändigtvis en garanti för att vattnet uppfyller parametervärdet på 0,1 msv/år. Medlemsstaten ska fastställa aktivitetskoncentrationen av bly-210 och radium-228, två betastrålare med mycket hög radiotoxicitet. För en vuxen konsument uppnås värdet för total indikativ dos på 0,1 msv/år om PR\ doc 27/38 PE v02-00

28 Medlemsstaterna ska fastställa vilka radionuklider som ska mätas mot bakgrund av all relevant information om sannolika radioaktiva källor. aktivitetskoncentrationen i vattnet uppgår till 0,2 Bq/l (för den kumulativa aktivitetskoncentrationen av radium-228 och bly-210), det vill säga en femtedel av riktvärdet på 1 Bq/l; för referensgruppen barn under 1 år uppnås värdet för total indikativ dos från det att aktivitetskoncentrationen av radium-228 närmar sig 0,02 Bq/l eller aktivitetskoncentrationen av bly-210 närmar sig 0,06 Bq/l. Beträffande den totala alfaaktiviteten ska medlemsstaten fastställa förekomsten av polonium-210 eftersom ett riktvärde på 1 Bq/l inte nödvändigtvis är en garanti för att vattnet uppfyller parametervärdet på 0,1 msv/år. För referensgruppen barn under 1 år uppnås värdet för total indikativ dos från det att aktivitetsen hos polonium-210 uppgår till 0,02 Bq/l, det vill säga en femtedel av riktvärdet 0,1 Bq/l. 33 Bilaga III punkt 1a (ny) Beaktande av den kumulativa effekten av alfa- och betastrålning Den totala indikativa dosen innefattar strålningsdosen från samtliga radionuklider i vattnet, oavsett om de avger alfa- eller betastrålning. Resultaten från kontrollerna av total alfa- och betaaktivitet måste alltså bedömas tillsammans för att avgöra om värdet för den totala indikativa dosen överskrids. Medlemsstaterna ska se till att följande formel uppfylls: PE v /38 PR\ doc

29 Total alfaaktivitet / gränsvärde för riktvärdet för total alfaaktivitet + total betaaktivitet / riktvärdet för total betaaktivitet < 1 34 Bilaga III punkt 2 stycke 1 2. Beräkning av den totala indikativa dosen 1.2. Beräkning av den totala indikativa dosen Den totala indikativa dosen är den intecknade effektiva dosen för ett års intag till följd av alla radionuklider vilkas förekomst i en vattentäkt har upptäckts. Detta gäller radionuklider av naturligt och artificiellt ursprung, med undantag för tritium, kalium-40, radon och kortlivade sönderfallsprodukter av radon. Den totala indikativa dosen ska beräknas utifrån de radionuklidkoncentrationer och doskoefficienter för vuxna som anges i tabell A i bilaga III till direktiv 96/29/Euratom eller senare information som har godtagits av medlemsstatens behöriga myndigheter. Om följande formel uppfylls får medlemsstaten anta att den totala indikativa dosen understiger det indikativa parametervärdet på 0,1 msv/år, och då behövs inga ytterligare undersökningar: Den totala indikativa dosen är den intecknade effektiva dosen för ett års intag till följd av alla naturligt förekommande radionuklider vilkas förekomst i en vattentäkt har upptäckts, med undantag för tritium, kalium-40, radon och kortlivade sönderfallsprodukter av radon. Den totala indikativa dosen ska beräknas utifrån de aktivitetskoncentrationer av radionuklider och doskoefficienter som anges i tabell A i bilaga III till direktiv 96/29/Euratom eller senare information som har godtagits av medlemsstatens behöriga myndigheter. Beräkningen ska baseras på den känsligaste gruppen, den s.k. referensgruppen, utifrån en normalförbrukning som fastställs av kommissionen. För naturligt förekommande radionuklider utgörs referensgruppen av barn under 1 år. Om följande formel uppfylls får medlemsstaten anta att den totala indikativa dosen understiger det indikativa parametervärdet på 0,1 msv/år, och då behövs inga ytterligare undersökningar: PR\ doc 29/38 PE v02-00

30 35 Bilaga III punkt 2 stycke 3 Om formeln inte uppfylls ska parametervärdet endast anses ha överskridits om radionukliderna fortfarande förekommer i liknande aktivitetskoncentrationer i ett helt år. Medlemsstaterna ska fastställa vilka nya provtagningar som ska krävas för att se till att de uppmätta värdena är representativa för en genomsnittlig aktivitetskoncentration i ett helt år. Om formeln inte uppfylls ska kompletterande analyser utföras för att säkerställa att de uppnådda resultaten är representativa. Ju mer parametervärdet överskridits, desto mer brådskande är dessa kontrollanalyser. Medlemsstaterna ska fastställa vilka nya provtagningar som krävs och vilka tidsramar som ska hållas för att man ska vara säker på att parametervärdet för den totala indikativa dosen faktiskt överskridits. 36 Bilaga III punkt 2 tabellen Referenskoncentrationer för radioaktivitet i dricksvatten 1 Ursprung Nuklid Referenskoncentration U ,0 Bq/l U ,8 Bq/l Naturligt Ra-226 0,5 Bq/l Ra-228 0,2 Bq/l Pb-210 0,2 Bq/l Po-210 0,1 Bq/l C Bq/l Sr-90 4,9 Bq/l Pu-239/Pu-240 0,6 Bq/l Artificiellt Am-241 0,7 Bq/l Co Bq/l Cs-134 7,2 Bq/l Cs Bq/l PE v /38 PR\ doc

31 I-131 6,2 Bq/l 1 Den här tabellen innehåller de vanligaste naturliga och artificiella nukliderna. Referenskoncentrationer för andra radionuklider kan beräknas med de doskoefficienter för vuxna som anges I tabell A I bilaga III till direktiv 96/29/Euratom, eller senare information som erkänts av medlemsstatens behöriga myndigheter, samt ett antaget intag på 730 liter per år. 2 Ett milligram (mg) naturligt uran innehåller 12,3 Bq U-238 och 12,3 Bq U-234. I den här tabellen beaktas endast de radiologiska egenskaperna hos uran, inte dess kemiska toxicitet. Parlamentets ändringsförslag Referenskoncentrationer för naturligt förekommande radioaktivitet i dricksvatten 1 Nuklid Referenskoncentration Referensgrupp: U ,47 Bq/l < 1 år U ,35 Bq/l < 1 år Ra-226 0,11 Bq/l < 1 år Ra-228 0,02 Bq/l < 1 år Pb-210 0,06 Bq/l < 1 år Po-210 0,02 Bq/l < 1 år 1 Den här tabellen innehåller de vanligaste naturliga nukliderna. Referenskoncentrationer för andra radionuklider kan beräknas med de doskoefficienter som anges i tabell A i bilaga III till direktiv 96/29/Euratom, eller senare information som erkänts av medlemsstatens behöriga myndigheter. Beräkningen bör ske utifrån den känsligaste referensgruppen för att garantera att den totala indikativa dosen på 0,1 m inte överskrids oavsett konsumentens ålder. Kommissionen ska fastställa ett beräknat vattenintag för de olika ålderskategorierna. 2 Ett milligram (mg) naturligt uran innehåller 12,3 Bq U-238 och 12,3 Bq U-234. I den här tabellen beaktas endast de radiologiska egenskaperna hos uran, inte dess kemiska toxicitet. De av kommissionen föreslagna referenskoncentrationerna har beräknats utifrån doskoefficienterna för vuxna. Men beräkningar visar att för andra åldersgrupper (särskilt spädbarn och barn) skulle dessa referenskoncentrationer leda till att den totala indikativa dosen för exempelvis radon-228 skulle överstigas och bli upp till 12 gånger för hög. Av praktiska skäl är det olämpligt att ha olika referensberäkningar för olika åldersgrupper. För att vara konsekvent inom förslaget och för att säkerställa en skyddsnivå motsvarande 0,1 msv/år för samtliga åldersgrupper måste man vid beräkningarna utgå från den känsligaste gruppen. Eftersom inga EU-övergripande konsumtionsnivåer har fastställts för de olika åldersgrupperna har värdena här beräknats på grundval av rekommendationer från franska CIBLEX. För tydlighetens skull har värdena inte avrundats. PR\ doc 31/38 PE v02-00

32 37 Bilaga III punkt 2a (ny) 2a. Strålningseffekter från mänsklig verksamhet Medlemsstaterna ska fastställa vilka radionuklider som ska mätas på grundval av uppgifterna om potentiella antropogena källor till radioaktivitet. 2a.1. Kontroll av tritium Det ska genomföras en särskild analys för att fastställa tritiumnivån inom ramen för referensanalysen och då en regelbunden kontroll av denna parameter krävs. En aktivitetskoncentration som överstiger 10 Bq/l tyder på en anomali som måste efterforskas och kan också tyda på förekomst av andra artificiella radionuklider. Parametervärdet på 10 Bq/l utgör en övre gräns och om denna överskrids måste föroreningskällan efterforskas och allmänheten informeras. Referenskoncentrationen motsvarande parametervärdet på 0,01 msv/år uppgår till 680 Bq/l. 2a.2. Beräkning av den totala indikativa dosen orsakad av mänskliga aktiviteter Den totala indikativa dosen är den intecknade effektiva dosen för ett års intag till följd av alla radionuklider från antropogena källor vars förekomst i dricksvattnet har upptäckts, inklusive tritium. Den totala indikativa dosen ska beräknas utifrån de radionuklidkoncentrationer och doskoefficienter som anges i tabell A i bilaga III till direktiv 96/29/Euratom eller senare information som har godtagits av medlemsstatens behöriga myndigheter. Beräkningen ska göras utifrån den känsligaste gruppen, den s.k. PE v /38 PR\ doc

33 referensgruppen, utifrån en normalförbrukning som fastställs av kommissionen. Medlemsstaterna kan använda de referenskoncentrationer som motsvarar ett uppnått parametervärde på 0,01 msv/år. I detta fall kan medlemsstaterna om nedanstående formel uppfylls förutsätta att parametervärdet inte överstigits och att en utvidgad kontroll inte är nödvändig: n i 1 Där Ci ( obs) 1 C ( ref ) i Ci(obs) = observerad koncentration av radionuklid i Ci(ref) = referenskoncentration av radionuklid i n = antal upptäckta radionuklider. Om formeln inte uppfylls ska kompletterande analyser göras omgående för att avgöra om resultatet är korrekt och fastställa föroreningskällan. 38 Bilaga III punkt 2a (ny) tabell Parlamentets ändringsförslag Referenskoncentrationer för radioaktivitet från antropogena källor i dricksvatten 1 Nuklid Referenskoncentration Referensålder PR\ doc 33/38 PE v02-00

34 H3 680 Bq/l 2 7 år C Bq/l 2 7 år Sr-90 0,22 Bq/l < 1 år Pu-239/Pu-240 0,012 Bq/l < 1 år Am-241 0,013 Bq/l < 1 år Co-60 0,9 Bq/l < 1 år Cs-134 0,7 Bq/l Vuxen Cs-137 1,1 Bq/l Vuxen I-131 0,19 Bq/l 1 2 år 1 Den här tabellen innehåller de vanligaste artificiella radionukliderna. Referenskoncentrationer för andra radionuklider kan beräknas med de doskoefficienter som anges i tabell A i bilaga III till direktiv 96/29/Euratom, eller senare information som erkänts av medlemsstatens behöriga myndigheter. Beräkningen bör ske utifrån den känsligaste referensgruppen för att garantera att den totala indikativa dosen på 0,01 msv inte överskrids oavsett konsumentens ålder. Kommissionen fastställer ett beräknat intag för de olika ålderskategorierna. Det är nödvändigt att skilja mellan strålning från naturlig radioaktivitet och strålning som kommer från normalt fungerande kärnkraftsanläggningar (artificiell strålning och/eller från mänskliga aktiviteter). Denna distinktion mellan naturlig påverkan och påverkan från mänsklig verksamhet är för övrigt i linje med de distinktioner som fastställts av ICRP och återfinns även i direktiv 96/29/Euratom. 39 Bilaga III punkt 3 tabellen Parameter Detektionsgräns (Anmärkning 1) Anmärkning Radon 10 Bq/l Anmärkningarna 2 och 3 Tritium 10 Bq/l Anmärkningarna 2 och 3 Total alfa Total beta 0,04 Bq/l 0,4 Bq/l Anmärkning 2,4 Anmärkning 2,4 U-238 0,02 Bq/l Anmärkningarna 2 och 6 PE v /38 PR\ doc

35 U-234 0,02 Bq/l Anmärkningarna 2 och 6 Ra-226 0,04 Bq/l Anmärkning 2 Ra-228 0,08 Bq/l Anmärkningarna 2 och 5 Pb-210 0,02 Bq/l Anmärkning 2 Po-210 0,01 Bq/l Anmärkning 2 C Bq/l Anmärkning 2 Sr-90 0,4 Bq/l Anmärkning 2 Pu-239/Pu-240 0,04 Bq/l Anmärkning 2 Am-241 0,06 Bq/l Anmärkning 2 Co-60 0,5 Bq/l Anmärkning 2 Cs-134 0,5 Bq/l Anmärkning 2 Cs-137 0,5 Bq/l Anmärkning 2 I-131 0,5 Bq/l Anmärkning 2 Anmärkning 1: Detektionsgränsen ska beräknas enligt ISO , Bestämning av detektionsgräns och beslutströskelvärde vid mätning av joniserande strålning Del 7: Grunder och allmänna tillämpningar, med felsannolikheter av första och andra slaget på 0,05 vardera. Anmärkning 2 : Mätosäkerheter ska beräknas och rapporteras som standardosäkerheter eller som expanderade standardosäkerheter med en expansionsfaktor på 1,96, enligt Anvisningar för uppskattning av mätosäkerhet (ISO, Genève 1993, korrigerat omtryck Genève 1995). Anmärkning 3 : Detektionsgränsen för radon och tritium är 10 procent av parametervärdet 100 Bq/l. Anmärkning 4 : Detektionsgränsen för total alfa- och betaaktivitet är 40 procent av screeningvärdena på 0,1 Anmärkning 5: respektive 1,0 Bq/l. Den här detektionsgränsen gäller endast rutinscreening. För en ny vattenkälla där det är sannolikt att Ra-228 överskrider 20 procent av referenskoncentrationen ska detektionsgränsen för den första kontrollen vara 0,02 Bq/l för Ra-228-nuklidspecifika mätningar. Detta ska även gälla om en efterföljande återkontroll krävs. Anmärkning 6: Det låga värdet för den angivna detektionsgränsen för U beror på att hänsyn tas till den kemiska toxiciteten hos uran. Parlamentets ändringsförslag Nuklid Detektionsgräns (Anmärkning 1) Anmärkning Radon 5 Bq/l Anmärkningarna 2 och 3 Tritium 5 Bq/l Anmärkningarna 2 och 3 Total alfa 0,04 Bq/l Anmärkningarna 2 och 4 Total beta 0,4 Bq/l Anmärkningarna 2 och 4 U-238 0,02 Bq/l Anmärkningarna 2 och 5 U-234 0,02 Bq/l Anmärkningarna 2 och 5 Ra-226 0,04 Bq/l Anmärkning 2 PR\ doc 35/38 PE v02-00

36 Ra-228 0,01 Bq/l Anmärkning 2 Pb-210 0,02 Bq/l Anmärkning 2 Po-210 0,01 Bq/l Anmärkning 2 C Bq/l Anmärkning 2 Sr-90 0,1 Bq/l Anmärkning 2 Pu-239/Pu-240 0,01 Bq/l Anmärkning 2 Am-241 0,01 Bq/l Anmärkning 2 Co-60 0,1 Bq/l Anmärkning 2 Cs-134 0,1 Bq/l Anmärkning 2 Cs-137 0,1 Bq/l Anmärkning 2 I-131 0,1 Bq/l Anmärkning 2 Anmärkning 1: Detektionsgränsen ska beräknas enligt ISO , Bestämning av detektionsgräns och beslutströskelvärde vid mätning av joniserande strålning Del 7: Grunder och allmänna tillämpningar, med felsannolikheter av första och andra slaget på 0,05 vardera. Anmärkning 2 : Mätosäkerheter ska beräknas och rapporteras som standardosäkerheter eller som expanderade standardosäkerheter med en expansionsfaktor på 1,96, enligt Anvisningar för uppskattning av mätosäkerhet (ISO, Genève 1993, korrigerat omtryck Genève 1995). Anmärkning 3 : Detektionsgränsen för tritium är 50 procent av dess parametervärde på 10 Bq/l. Anmärkning 4 : Detektionsgränsen för total alfa- och betaaktivitet är 40 procent av screeningvärdena på 0,1 respektive 1,0 Bq/l. Dessa värden kan inte användas förrän man räknat bort en betydande påverkan av radionuklider med mycket hög radiotoxicitet (bly-210, radium-228 och polonium- 210). Anmärkning 5: Det låga värdet för den angivna detektionsgränsen för U beror på att hänsyn tas till den kemiska toxiciteten hos uran. Anpassning för att överensstämma med referenskoncentrationerna. De föreslagna detektionsgränserna är högst realistiska. PE v /38 PR\ doc

37 MOTIVERING Säkert dricksvatten för EU:s medborgare är av avgörande betydelse i policyer som gäller människors hälsa och skyddet av miljön. Dricksvattnets kvalitet regleras för närvarande i rådets direktiv 98/83/EG (dricksvattendirektivet) och omfattar även reglering av förorenande ämnen såsom giftiga kemikalier och radionuklider. Kraven för kontroll av tritium och total indikativ dos har emellertid ännu inte genomförts, trots att medlemsstaterna skulle uppfylla dricksvattendirektivet senast Med föreliggande förslag avser kommission att i stället för att inkludera respektive krav i dricksvattendirektivet införliva dem i en ny specifik lagstiftning på grundval av Euratomfördraget. Även om det bristande genomförandet av dricksvattendirektivet tas upp i förslaget är kommissionens synsätt otillfredsställande och behöver ändras när det gäller två huvudaspekter: 1. För det första är det viktigt för rättssäkerheten och konsekvensen i unionslagstiftningen om dricksvattnets kvalitet att behandla radionuklider på samma sätt som alla övriga cancerogena förorenande ämnen för att kunna ta hänsyn till kumulativa negativa effekter av olika förorenande ämnen. I enlighet med Europaparlamentets omröstning om P7_TA(2011)0055 (Beletbetänkandet) av den 15 februari 2011 bör därför reglerna för strålskydd hanteras inom fördraget. Föredraganden rekommenderar därför att den rättsliga grunden ändras till lämpliga bestämmelser om miljöskydd, dvs. artikel i Lissabonfördraget. Alla bilagor om parametervärden, kontroll av radioaktiva ämnen och metoder för provtagning och analyser bör därför regelbundet ses över av kommissionen mot bakgrund av vetenskapliga och tekniska framsteg, och i förekommande fall ändras med hjälp av delegerade akter. 2. För det andra bör viktiga distinktioner som fastställs av Internationella strålskyddskommissionen (ICRP) beträffande naturliga och artificiella radioaktiva källor liksom olika exponeringsgrupper, särskilt beträffande ålder, införlivas korrekt i förslaget. Föredraganden föreslår därför ändringsförslag som tar hänsyn till följande överväganden: (a) För att effektivt och konsekvent skydda folkhälsan i Europa behöver man skilja på vad som beror på naturlig radioaktivitet och det som härrör från den normala driften vid en kärnteknisk anläggning (artificiell radioaktivitet och/eller radioaktivitet av mänskligt ursprung). Distinktionen mellan naturlig påverkan och påverkan från mänskligt handlande överensstämmer dessutom med den distinktion som fastställs i rekommendationerna om systemet för strålskydd från Internationella strålskyddskommissionen (inkl. den senaste: Publikation ) som även återfinns i rådets direktiv 96/29 Euratom om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning. 1 ICRP, Internationella strålskyddskommissionens rekommendationer ICRP Publikation 103. Årsbok ICRP 37 (2 4). PR\ doc 37/38 PE v02-00

Innehåll SLUTRAPPORT 1 (22) 2015-06-09 Dnr 2014/34782 Saknr 1.1.4. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm

Innehåll SLUTRAPPORT 1 (22) 2015-06-09 Dnr 2014/34782 Saknr 1.1.4. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm SLUTRAPPORT 1 (22) GENERALDIREKTÖREN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1 Allmänt om radioaktiva ämnen i dricksvatten... 4 2.2 Relevanta svenska bestämmelser

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 31.5.2010 2008/0196(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumenträttigheter

Läs mer

Europaparlamentet. Antagna texter. Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg. Resolution Konsoliderad text Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga

Europaparlamentet. Antagna texter. Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg. Resolution Konsoliderad text Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Antagna teter - Tisdagen den 11 mars 2014 - Trafiksäkerheten hos nytto ***I -... Sida 1 av 39 http://www.europarl.europa.eu/sides/getdoc.do?pubref=-//ep//tet+ta+p7-ta-2... Europaparlamentet Inde Föregående

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 29. 6. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 163/41 RÅDETS DIREKTIV 1999/30/EG av den 22 april 1999 om gränsvärden för svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, partiklar och bly i luften

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 11.10.2012 2012/0150(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättande av en ram

Läs mer

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV 29.4.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 127/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar

Läs mer

(EGT L 123, 24.4.1998, s. 1) nr sida datum M1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 L 284 1 31.10.

(EGT L 123, 24.4.1998, s. 1) nr sida datum M1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 L 284 1 31.10. 1998L0008 SV 17.12.2012 024.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 98/8/EG av den 16

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om livsmedelshygien. Ändrat förslag till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om livsmedelshygien. Ändrat förslag till EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Ändrat förslag till Bryssel den 27.1.2003 KOM(2003) 33 slutlig 2000/0178 (COD) 2000/0179 (COD) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om livsmedelshygien Ändrat förslag

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2008/0016(COD) 13.5.2008 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande

Läs mer

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 II (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt) BESLUT KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 31 januari 2013 (OR. en) 5899/13 Interinstitutionellt ärende: 2013/0012 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 31 januari 2013 (OR. en) 5899/13 Interinstitutionellt ärende: 2013/0012 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 31 januari 2013 (OR. en) 5899/13 Interinstitutionellt ärende: 2013/0012 (COD) TRANS 32 AVIATION 12 MAR 12 ENER 21 ENV 74 IND 28 RECH 29 CAB 4 CODEC 193 FÖRSLAG från:

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.1.2014 COM(2014) 28 final 2014/0012 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 106-232

ÄNDRINGSFÖRSLAG 106-232 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2.10.2013 2013/0027(COD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 106-232 Förslag till betänkande (PE514.882v01) Åtgärder för att säkerställa en hög

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 ««««««««««««2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0165(COD) 3.3.2005 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 28.1.2009 KOM(2009) 21 slutlig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.3.2013 COM(2013) 130 final 2013/0072 (COD) C7-0066/2013 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 261/2004 om fastställande

Läs mer

ANTAGNA TEXTER. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. tisdagen den 15 november 2011 EUROPAPARLAMENTET 2011-2012

ANTAGNA TEXTER. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. tisdagen den 15 november 2011 EUROPAPARLAMENTET 2011-2012 EUROPAPARLAMENTET 2011-2012 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet tisdagen den 15 november 2011 P7_TA-PROV(2011)11-15 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 475.335 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG L 302/32 Europeiska unionens officiella tidning 17.11.2009 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tvistlösning online vid konsumenttvister

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tvistlösning online vid konsumenttvister EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.11.2011 KOM(2011) 794 slutlig 2011/0374 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tvistlösning online vid konsumenttvister MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2003L0087 SV 01.07.2013 005.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2003/87/EG av den

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) C7-0025/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om skydd för enskilda personer med avseende på behandling

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Europeiska kommissionen SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG M. O Briain SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 607 slutlig 2011/0268 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG)

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam ståndpunkt

Läs mer

(EGT L 255, 30.9.2005, s. 22)

(EGT L 255, 30.9.2005, s. 22) 2005L0036 SV 01.01.2007 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EG av den

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.3.2012 COM(2012) 93 final 2012/0042 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om bokföringsregler och handlingsplaner för utsläpp och upptag av växthusgaser

Läs mer

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR Bilagor till betänkande av 2013 års värdepappersmarknadsutredning Stockholm 2015 SOU 2015:2 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes

Läs mer