NALEKONOMI OCH STATSVETENS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NALEKONOMI OCH STATSVETENS"

Transkript

1 NATIONALEKONOMI OCH UNIVERSITETET I STATSVETENSKAP LINKÖPING 1. Mötetsöppnande LarsPförklarademötetöppnat. 2. Godkännandeavdagordningen LarsPföredrogföreslagendagordning. Styrelsenbeslutade: attgodkännadagordningen. 3. Valavmötesordförande LarsPföreslogssommötesordförande. Styrelsenbeslutade: attväljalarsptillmötesordförande. 4. Valavsekreterare LarsKföreslogssomsekreterare. Styrelsenbeslutade: attväljalarsktillsekreterare. 5. Valavjusterare Jenniferföreslogssomjusterare. Styrelsenbeslutade: attväljajennifertilljusterare. 6. Föregåendemötesprotokoll LarsKföredrogkortföregåendemötesprotokoll. Styrelsenbeslutade: attnoterainformationen. Protokollfrånstyrelsemöte FLiNS FöreningenLinköpingsNationalekonomerochStatsvetare Datum: Tid:11:00 13:00 Plats:Alurama,Kårallen Närvarande:LarsPetersson,JenniferJansson,LarsKarlsson,EmeliMårtensson,Ida Arvidsson,JennieBardosson,KalleTörnmarck( 10 ) Frånvarande:LinneaIngebrand,PhilipRasch. 7. Informationfrånordförandeochviceordförande a) Kalasmottagningen JenniferhadefåttinformationfrånKalasommässan,vilketskullehämtasundertisdagen elleronsdagen.monternskullemonterasunderonsdagsmorgonen.idameddeladeatt rollupsärbeställdaunderföregåendeveckamenännuintelevererats. Åttautställarbiljetterochtvåbiljettertillscenshoweningår. Jenniferföreslogattköpainlakanatttäckaöverbordenmed. Idaföreslogattköpaingodistillmontern. LP JJ LK Sidan1av5

2 Styrelsenbeslutade: attavsätta200krförinköpavlakan,jenniferansvararförinköp. attavsätta200krförinköpavgodistillmässan,larspansvararförinköp. attjenniferansvararföruthämtningavmässpaketet. atthelastyrelsenskahamedflins pikéochhuvtröjanundermässan. b) Aktivitetsutskott LarsPförklaradeattFLiNStidigarehaftettaktivitetsutskottsomexempelvisanordnat innebandyspelunderterminen,vilkettidigarevaritmycketuppskattat.erikramstedti ettanharvisatintresseförattarrangeraidrottsaktiviteterförflinsmedlemmar,vilket styrelsenansågvoreettutmärkttillskotttillföreningensverksamhet. Styrelsenbeslutade: attstartaettaktivitetsutskott. attutseerikramstedttillsammankallandeföraktivitetsutskottet. attinadjungeraerikramstedtistyrelsentillsvidare. c) Enkätundersökning Studielivocharbetsliv LarsPhadefåttettmailomenenkätundersökningfrånExternrelationerochSkill,där FLiNSharmöjlighetenattläggatilltreegnafrågortillsektionensmedlemmar. Styrelsenbeslutade: attdeltaienkätundersökningen. atttillhandahållaenlistamedföreningensmedlemmarsmailadresserförattgenomföra undersökningen. 8. Informationfrånkassör a) Sektionströjorna fakturering Styrelsenbeslutade: attbordläggafrågantillsvidare. b) Beställatygmärken fakturering Styrelsenbeslutade: attbordläggafrågantillsvidare. c) Bankkort Styrelsenbeslutade: attbordläggafrågantillsvidare. 9. Informationfrånsekreterare/info ansvarig LarsKmeddeladeattsenasteprotokolletförsvunnitienhårddiskkraschundersommaren.Detskadock intevaranågraproblemmedattskrivaomprotokollet. Styrelsenbeslutade: attnoterainformationen. 10. Informationfrånutbildningsbevakareochmasteransvarig a) Besökpåkurserochprogram Emeliskulledelautinformationomtentamentillettorochfrikursare,främstdesomläser statsvetenskap. StyrelsenharunderterminsstartenbesöktochinformeratPolkandettan,Stats ochnek1, MasterprogrammeniInternationellarelationerochPolicyanalys. LarsPuppmärksammadeattingenkursutvärderingskickatsutförMikroekonomin,Emeli skulleundersökasaken. Kalleskulleförsökaordnamerinformationpåengelskatillutbytesstudenter. LP JJ LK Sidan2av5

3 Styrelsenbeslutade: attnoterainformationen. 11. Informationfrånspons ochmarknadsansvarig a) Roll ups Idahadebeställttvårollupsunderföregåendevecka,vilketkostadecirka2000kr.Idahade kommitöverensmedpeteromattenskaförvarashosprogrammetochenilastaren. Programmetkommerheltattståförfinansieringen. Styrelsenbeslutade: attnoterainformationen. b) SponstillFLiNS dagen AkademikerförbundetsponsradeFLiNS dagenundernolle pmed1700kr.etttackska riktastillakademikerförbundetviahemsidanochpolemiken. AcademicWorksponsrademedtrycksaker. Styrelsenbeslutade: atttackaakademikerförbundetförsponsringpåflins dagenviahemsidanochnästa nummeravpolemik. 12. Informationfrånarbetsmarknadsansvarig 13. Polemik a) Datumförarbetsmarknadsdag Jenniehadeundersöktdatumförarbetsmarknadsdag.Ettförslagvarislutetavoktober ellernovember.förhoppningsviskandensammanfallamedexamenssittningendär alumnernärvarar. Styrelsenbeslutade: attbordläggafrågan. a) Nyredaktör StyrelsenmåsteutlysapostensomPolemikredaktörförattkunnatillsättaennysåfort sommöjligt. Styrelsenbeslutade: attutlysapostensompolemikredaktörviamailtillföreningensmedlemmar. 14. InformationfrånFBI Ingeninformationfanns. 15. FLiNS dagen a) KortredogörelseförFLiNS dagen Styrelsenanordnade23augustiiTrädgårdsföreningen.Därbjödstyrelsenpåmat finansieradavakademikerförbundet,anordnadequizochoverallsprovning.dagen besöktesocksåavakademikerförbundetochacademicworks.somprisiquizenutdelades trelivstidsmedlemskapiflins. 32personergickmediFLiNSoch56beställdeoveraller. Styrelsenansågattdagenvarmycketlyckadochattdetvarbraatthaoverallsprovningen underflins dagen. Styrelsenbeslutade: attnoterainformationen. LP JJ LK Sidan3av5

4 attdenvinnandegruppenifrågesportenunderflins dagenficklivstidsmedlemskapiflins samtstoraochsmåmärken. 16. Resa 17. Lastaren a) Biljettsläpp Frågorharinkommittillstyrelsenangåendebiljettsläppetfrånpersonersomintekanköa omandrakanköpaenbiljettextra. Styrelsenvaröverensomatthadenallmännaprincipenomattenbiljettperpersonska gälla,samtatttillämpaettsystemmedtvåreservlistordärdesomköarmenintefårbiljett harföreträdeochenreservlistafördesominteköar.reservlistantillämpassedanimånav plats. Förslagfannsomattbeviljaenpersonundantagfrånattköaeftersomdenneansågshaså passbraskältillattintekunnaköaattdenneändåbörfååka. Tyvärrkrockadebiljettsläppetmedenföreläsningförettornadådennaflyttats,dettaär dockingetsomstyrelsenkantahänsyntillinuläget. Styrelsenbeslutade: attdengenerellaprincipenenbiljettperköandepersonskagälla. attbeviljaenpersonundantagochdärmedgedennamöjlighetattköpaenbiljettutanatt köa,medröstsiffrorna5 2. Protokollsanteckning: LarsPeterssonochJenniferJanssonreserveradesigmotbeslutetattbeviljaenperson undantagfrånattköa. b) Övrigt resa Styrelsenföreslogattbjudadeköandepånågot,exempelviskaffefrånBaljan. Styrelsenföreslogsatthaettresemöteden7september11 12iAlurama. Emelimottoggärnatipspåolikaaktiviteterunderresan. Styrelsenbeslutade: attavsätta100krförattbjudadeköandepånågot,exempelviskaffe. attsammanträdaden7september11 12iAluramaförattplaneraresanytterligare. a) Schema 18. Hemsidan FLiNSkommerattansvaraförLastarvaktmåndagarochonsdagar.Styrelsenanseratt ansvaretbörkunnafördelasmuntligttillsvidareutanstyrelsebeslut. Styrelsenbeslutade: attstyrelsengemensamtansvararförlastarvakt. b) KodtillLastaren PersonersominteskahatillgångtillkodentillLastarenverkarhahaftdet,LarsKföreslog därförattallakodertilldörrenbörbytas. Styrelsenbeslutade: attbytaallakodertilllastardörren. a) Bilder+info Meraktuellinformationbörfinnaspåhemsidan.LarsKskauppdaterahemsidansåfort hanhinner. LP JJ LK Sidan4av5

5 Styrelsenbeslutade: attlarskskauppdaterahemsidanmedaktuellinfromation b) Mötesprotokoll Allaprotokollviharskapublicerassåfortsommöjligt.Publiceringenharsläpatendel undervåren. Styrelsenbeslutade: attnoteradeinformationen. 19. Övrigatillagdafrågor a) Logga LarsKföreslogattbytatextpåFLiNSlogga,från UniversitetetiLinköping till Linköpings Universitet. Styrelsenbeslutade: attbordläggafrågan. 20. Kommandemöten LarsPmeddelarnästamöteviamail. Styrelsenbeslutade: attnoterainformationen. 21. Mötetsavslutande LarsPförklarademötetavslutat. LarsPetersson,mötesordförande JenniferJansson,justeringsperson LarsKarlsson,sekreterare LP JJ LK Sidan5av5

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 20120511 Plats: Luftrummet, Kårallen Närvarande: Erik Arfvidsson, Jakob Fridell, Anders Güetller, Martin

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 19 Äskning från Draglaget, lades till dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 19 Äskning från Draglaget, lades till dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-16 Tid: 17:15 Plats: A36 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Sonja

Läs mer

1. Preliminärer. Godkännande av föredragningslistan. Val av justeringsmän. Adjungeringar: Uppföljning av beslut

1. Preliminärer. Godkännande av föredragningslistan. Val av justeringsmän. Adjungeringar: Uppföljning av beslut Sidan 1 av 5 Kl: 12:00 Mötesnummer: 05-2008/2009 Plats: Styrelserummet Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande Rickard Gustafsson rickardg Vice ordf. Erik Karlsson kerik Sekreterare Otto Kahne kahne

Läs mer

Studentens. IT-guide. Denna guide ger en orientering om de IT-tjänster som universitetet erbjuder.

Studentens. IT-guide. Denna guide ger en orientering om de IT-tjänster som universitetet erbjuder. Studentens IT-guide IT spelar en allt viktigare roll på universitetet. Man måste ha tillgång till dator och kunna använda Internet. Framför allt måste man som student kvittera ut sitt Lukaskonto, IT-kontot,

Läs mer

Verksamhetsplan F1 röj, Lund 2011 Ansvariga: Malin Sohlmér Alexander Fredh-Ojala 1 Verksamhetsplan: F1 röj 25 m 2 minröj F1 röj är en stor studentsammankomst som är planerad att inträffa under ett veckoslut

Läs mer

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades.

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades. Mötesprotokoll Datum:2014-05-02 Tid:12:15 Plats:R27 Närvarande: Karin Elgh, Mikael Mäkinen, Henrik Lillberg, Nikodemus Rudolfsson, Josef Kling, Olof Karlsson, Amanda Forsén, Nopparat Ngaon, Mikaela Hahn,

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #2 Tisdag 29/7 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.45 23.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 18:50.2 Val av sekreterare

Läs mer

Protokoll SNAPS styrelsemöte 2015-01-27 kl. 18.00 Skype + BMC

Protokoll SNAPS styrelsemöte 2015-01-27 kl. 18.00 Skype + BMC Protokoll SNAPS styrelsemöte 2015-01-27 kl. 18.00 Skype + BMC Närvarolista Mötesordförande: Adam Andrén SNAPS styrelse: Ordförande Adam Andrén (AA), sekreterare Lina Dahlin (LD), kassör Patrik Kagebeck

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2015-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Pernilla Lindau Sekr. Anton Håkansson Hampus Ragnar Andreas Stagnebo Julia Lennartsson Karl Borg Martin Sigvardsson

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #1 Tisdag 8/7 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.30 21.30.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarar mötet öppnat 18:46..2 Val av sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande PROTOKOLL 2013-03-05 Adelöv Framtidsgrupp Datum 2013-03-05 Tid 19.00 Plats Närvarande Adjungerad Adelövs skola Ingemar Karlsson Kjell Persson Uno Ljungberg Eva Engström Kristina Karlsson Gunilla Jansson

Läs mer

POLEMIKEN - NR 1 2014

POLEMIKEN - NR 1 2014 POLEMIKEN - NR 1 2014 2 POLEMIKEN - NR 1 2014 Polemiken Medlemstidning för Föreningen Linköpings Nationalekonomer och statsvetare. Tidningen utkommer fyra gånger per år inklusive specielnummret Nollemiken.

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-02 Tid: 12.15 Plats: P30 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Gustav

Läs mer

SMC Västra Götaland. Efter lottning inträder Lillemor Johansson och Lars Lind som beslutande suppleant.

SMC Västra Götaland. Efter lottning inträder Lillemor Johansson och Lars Lind som beslutande suppleant. Protokoll: Fört vid möte med styrelsen för SMC Västra Götaland. Tid: söndag den 1 mars 2015, samling klockan 10.30. Plats: Lantmäterikontoret, Sveagatan 12, Alingsås. Närvarande: Ledamöter: Jan Rickardsson,

Läs mer

Lathund för Lindesbergs Tennisklubbs bokningssystem. www.bokatennis.nu/lindesberg

Lathund för Lindesbergs Tennisklubbs bokningssystem. www.bokatennis.nu/lindesberg Lathund för Lindesbergs Tennisklubbs bokningssystem www.bokatennis.nu/lindesberg Innehållsförteckning Allmänt... 4 Spelkonto... 4 Bokningssystemet... 4 Registrering... 4 Bokning av tennistid... 4 Avbokning

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Adress: Sal E51 Styrelsemöte nr 16, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-05- 19 Tid: 17.35-19.46 Närvarande: Emma Hedman (Mottagningsansvarig),

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM Linköpings Universitet 2014.08.13 VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM LiU-ID Som ny student behöver du först skapa ett temporärt LiU-ID (studentkonto). På www.liu.se/antagen finns anvisningar

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

4TPresentationavkassörsaspirantenMichaelFärdig.

4TPresentationavkassörsaspirantenMichaelFärdig. VÄSINA GÖTAIAND Protokoll: Fört vid möte med styrelsen ftir SMC Västra Götaland' Tid: 15 januari 2014, klockan 18.30-21'10' Plats: Lantmäterikontoret på Sveagatan l2 i Alingsås' Närvarande: Ledamöter:

Läs mer

Nollemiken 2013 psst, glöm inte att gilla FLiNS på facebook 1

Nollemiken 2013 psst, glöm inte att gilla FLiNS på facebook 1 Nollemiken 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Redaktörens hörna Ordförandets spalt FBI Chefs spalt Årets Nolla 2012 Årets Fadder 2012 FLiNS presentation Kår, sektion, festeri Vad är FLiNS? Utmanande, jobbigt,

Läs mer

Avtalsbokning Resebokare företag. För dig som är reseansvarig på företaget

Avtalsbokning Resebokare företag. För dig som är reseansvarig på företaget Avtalsbokning Resebokare företag För dig som är reseansvarig på företaget LOGGA IN Du loggar in på startsidan på www.sj.se Resebokare företag: du som har behörighet att boka resor åt fler på ditt företag

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 1/2015

Protokoll styrelsemöte 1/2015 Sidan 1 av 6 Protokoll styrelsemöte 1/2015 Partille Ridklubb 2015-03-22 kl 17 Klubbstugan, Åstebo Närvarande: Jessica Ahlström, Björn Aronsson, Jenny Björkqvist, Ulrika Hallberg, Jens Howander, Martina

Läs mer

Ö verenskommelse mellan Fo rela sare och SISU Idrottsutbildarna Stockholm

Ö verenskommelse mellan Fo rela sare och SISU Idrottsutbildarna Stockholm Ö verenskommelse mellan Fo rela sare och SISU Idrottsutbildarna Stockholm Här kan du läsa om vilka förväntningar vi som utbildningsorganisation har på dig i egenskap av föreläsare hos oss, samt vad du

Läs mer

Innehåll. Om Polemik. Medverkande i detta nummer

Innehåll. Om Polemik. Medverkande i detta nummer NOLLEMIK 02009 Innehåll Redaktörens spalt 3 FLiNS-ordförandens spalt 4 FBI-chefens spalt 5 Årets Nolla 2008 6 Årets Fadder 2008 7 Campusguiden 8 FLiNS - din sektion 11 FLiNS styrelse 09/10 12 FBI 09/10

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1. Verksamhetsområde 1.1 Styrelsen under verksamhetsår 2012/2013 Ordförande: Eric Åhlin Vice ordförande: Linnea Burke Rolfhamre Sekreterare: Matthias Ekström Kassör: Lina

Läs mer

2. Val av sekreterare och justerare för mötet Annette Söderlund är sekreterare. Ulrika valdes till justerare.

2. Val av sekreterare och justerare för mötet Annette Söderlund är sekreterare. Ulrika valdes till justerare. Protokoll, styrelsemöte per telefon Fredagen den 15 april 2011 kl. 13-14 Deltagande; Beatrice Norberg, Sofia Dahlquist, Hugo Wester, Jessica Andersson Sjögerén, Lotte Edsbrand, EvaTua Ekström, Ulrika Sjöstrand,

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #9 Onsdag 17/10 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 22:00.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18:00..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Läs mer