Vetenskap,*media*&*exper1s*II*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vetenskap,*media*&*exper1s*II*"

Transkript

1 Vetenskap,media&exper1sII Exper1sensvan/makt MatsFridlund Dagensklass E9(ny9)risksamhälle? Risk&vetenskapligexper1s Rä9&vetenskapligexper1s Poli1k/policy&vetenskapligexper1s Enpostmodernrepresenta1onskris?

2 Risk&vetenskap Likhetermellanrisk&vetenskap Risk&vetenskapharliknandespråk Tankena6riskerkanmätasochvärderasobjek=vt Vetenskapligriskvärdering A6bestämmavemsomärmestriskutsa6 Hjälpakonsumenterräknautmindreriskablaprodukter&tjänster Objek1v vetenskaplig risk? Begrepp:Risk,chans,sannolikhet Prak1ker:spel,försäkringar,ak=er E9risksamhälle?Tämjandetavrisk Tidigmodernitet riskeruppfa9assomokontrollerbara Riskeromöjligaa6kontrollerasavsocialaaktörer Sjukdomar,oväder,bränder,y6renaturkraGer Högmodernitet 1800Stalet&1digt1900Stal risktämjd! Tilltro=llframsteg,ökandekontrollövernaturen Riskerminskar,sjukdomarochfarorunderkontroll Risk&sannolikhetbä6reförstådda,minskaderiskexponeringar OcksånyakvarståenderiskersåsomarbetsplatsJochtrafikolyckor Trendbro9underKallakriget Modernis=ska=lltronunderminerad Framsteggavökadsäkerhet&nyafaror Nyamänniskoskapaderiskerhotarekosystem

3 E9risksamhälle?Utbredningenavrisk Viharinträ9ie9 risksamhälle undersenmoderniteten! Samhälletsfrämstabekymmerharförändratfokus(Beck,Giddens) Frånproduk=onavförtjänst/ar1klar(goods)=llreglering& fördelningavbekymmer(bads) Storskaligaekologiska,nukleära,kemiska&gene=skahot E9risksamhälle?Utbredningenavrisk Riskhargå9frånextern1llsamhällsskapad TidigS&högmodernitet:Riskfrånokontrollerad=llkontrollerbar Senmodernitet:riskerblirkonsekvenserfrånmänskligthandlande Modernitetenharinträ9i reflexivmodernism! Modernitetenharblivitinåtvändochsjälvreflexiv Vi9spriddamänniskoskapadeglobalarisker Irreversibla&bortomåtgärdgenomförsäkring&kompensa=on Tradi=oneravvetenskapliganalysochrä6sligaeGerforskningar

4 E9risksamhälle? Naturensförmänskligande Mänskligdominansöverbiologisknatur Ökandemänskligaingreppistyrningenavnaturen! Vi!har!by!okontrollerbara!risker!i!den!naturliga!världen!mot! riskfyllda!teknologier!vars!säkerhet!kri9skt!beror!på!hur!väl!de!är! konstruerade,!använda!och!hanterade.!på!så!vis,!även!om! avancerade!samhällen!9ll!stor!del!kan!vara!befriade!från! beroendet!av!vädrets!nycker,!är!de!nu!beroende!för!sin!säkerhet!av! det!goda!uppträdandet!hos!operatörerna!av!kärnkraaverk!och!de! ins9tu9oner!som!vaktar!dem.!det!är!de!mänskliga!reglerarna!av! riskfyllda!teknologier!lika!mycket!som!naturens!risker!som!ska! fruktas.!(yearley,130) Vetenskapligexper1sstörre&delvisnyrollide9a Regleranderolla6hanteranyutbreddamänniskoskapaderiskoroer Riskkalkylerförriskablaprocesserinkluderarsocialtförtroende Riskvärderingsomvetenskap Objek1vtbesvara:Hur!stor!säkerhet!är!9llräcklig!säkerhet? Konsekvensperspek1v ledandemetodisktsynsä9 Imatema1sktsannolikhetsmässiga&ekonomiskatermer Risk=produktavenfarasSannolikhetxfaransKostnad Kostnadsny9oanalysavprisetföra9minimerariskerna Storosannolikfaralikvärdigmedmersannolikmenmindrefarligrisk Oaabaseradpåsta1s1sktrepresenta1v genomsni9sperson

5 Riskkalkylersbetänkligaobjek1vitet Problemomhurjämföraolikarisker Matema1skriskvärderingiprak1ken Problemomhurvärderaolikarisker Problemmedbristpåempiriskariskdata Sannolikheter&konsekvenseravstorafarorendasthypote=ska Exempel:KärnkraGverk,galnakosjukan,storaterrorista6acker Riskvärderingoundvikligttveksam,grova&snabbakalkyler Problemvidjämförelseavolikarisker Kostnaderochvärdepådödsfallintelikvärdiga Problema91llämpapåickeSgenomsni9ligapersoner Medelåldersmänsomorealis=sknorm,oGalegaltifrågasa6 Matema1skriskvärderingiprak1ken Det!är!helt!enkelt!inte!möjligt!a!komma!fram!9ll!en!objek9v!lösning! på!frågan!om!hur!många!skador!som!är!likvärdigt!med!e! Riskkalkylersbetänkligaobjek1vitet genomsnisdödsfall.!därför!verkar!objektvitetsanspråken!hos!det! Problemomhurjämföraolikarisker vedertagna!kostnadsnyoperspek9vet!a!lida!från!extrema! Problemomhurvärderaolikarisker begränsningar!utom!i!ar9ficiellt!begränsade!omständigheter (132) Problemmedbristpåempiriskariskdata Sannolikheter&konsekvenseravstorafarorendasthypote=ska Exempel:KärnkraGverk,galnakosjukan,storaterrorista6acker Riskvärderingoundvikligttveksam,grova&snabbakalkyler Problemvidjämförelseavolikarisker Kostnaderochvärdepådödsfallintelikvärdiga Problema91llämpapåickeSgenomsni9ligapersoner Medelåldersmänsomorealis=sknorm,oGalegaltifrågasa6

6 Allmänhetensriskförståelse Allmänhetensbrister röranderiskförståelse Varför!fruktar!folk!fel!!låg!sannolikhet!!risker?! Varför!förstår!folk!ej!a!vissa!risker!är!för!dyra!a!eliminera?!! Ex.kärnkraGsnarareänbilar,tågolyckor Professionellariskvärderingsgemenskapenserfolksomejobjek1va Komplexitetenhosriskuppfa9ningar Intemotsa9a1llriskJnjuteravhögriskbeteendentrotskändarisker Skillnadiriskvärderingnärsjälvutsä6ersigmotnärannangördet Meroroadeöver dread riskeränandralikvärdigarisker Problemförpoli1k&riskvärdering Poli=kbaseradpåallmänhetensuppfa6ningarblirovetenskaplig Vidgakostnadsny6oanalys=llinkluderaallmänhetenspreferenser Riskivetenskapsstudier Fokuspå visshet and o/visshet iriskkalkyler Fastslåhierarkifrånkändarisker=llokändaovissheter Riskerharkändaodds,ovissheterendastgenerella omständigheterkända EnandraickeSvisshet okunskap (unknownunknowns) Aspekteravriskkalkylsomejinkluderassomokända Poten=ellafaktorerkanmöjligtvisändrakalkylenpåe6okäntsä6 EntredjeickeSvisshet obestämbarhet Ovisshetberoendepåhurmellanhänderkommera6agera Mänskligtbeteendeintetagitshänsyn=lliriskkalkyler Jmf.Gårdagensklassom Vetenskapensallmänhetsförståe

7 Riskivetenskapsstudier riskerna!för!kökonsumenterna!orsakade!av!galnakosjukan!styrs!av! Fokuspå visshet and o/visshet iriskkalkyler osäkerhet!och!okunskap!om!mekanismen!för!sjukdomens!infek9on! och!spridning!men!även!9ll!lika!delar!av!obestämbarheter!i!slakteriers! Fastslåhierarkifrånkändarisker=llokändaovissheter Riskerharkändaodds,ovissheterendastgenerella prak9ska!verksamhet!!om!...!infekterbara!material!fak9skt! omständigheterkända avlägsnas!enligt!angivna!räsliga!direk9v. (Yearley,138) EnandraickeSvisshet okunskap (unknownunknowns) Aspekteravriskkalkylsomejinkluderassomokända Poten=ellafaktorerkanmöjligtvisändrakalkylenpåe6okäntsä6 EntredjeickeSvisshet obestämbarhet Ovisshetberoendepåhurmellanhänderkommera6agera Mänskligtbeteendeintetagitshänsyn=lliriskkalkyler Jmf.Gårdagensklassom Vetenskapensallmänhetsförståe Riskivetenskapsstudier Allmänhetensuppfa9ningavriskexper1s(Wynne) Exper1s,allmänhetenochoviss okunskap RiskexperterbehandlarallaformeravickeJkunskapsomsta=s=sk& kvan=fierbarosäkerhettrotsdessomöjlighet Allmänhetkanvarameralertförokunskap&använderexperterssvar omokunskapsomcentralaindikatorerifalldegåra6litapå Exper1s,allmänhetenoch obestämbarhet AllmänhetenoGaavsevärtmerinsiktsfullomobestämbarhetän expertersomärmeravlägsnafrånrelevantaerfarenhetsinsikter RiskkalkylernedsmutsadeavickeSobjek1vadata&okunskap Ejbindandeanledningvarförallmänhetenaccepteradesspåståenden

8 Risksamhälle?Krisförvetenskap&teknik Vetenskap&teknikikrispgany9riskmedvetande(Beck) En!betydande!avmonopolisering!av!vetenskapliga! kunskapsanspråk 1. Systema1skanalysavvetenskapensprak1kuppmärksammardess svagheter 2. Vetenskapoförmögena9erbjudaeffek1vtbistånd&försäkran motglobalakatastrofalarisker 3. Vetenskapligkunskapo1llräckligförframgångsrikriskanalys! [De!nya!storskaliga!riskerna]!är!ohjälpliga!faror!påtvingade! medborgares!alarmerade!säkerhetsmedvetande.!kalkylen!av!risk,! på!vilken!administra9on!av!faror!grundar!sin!ra9onalitet!och! säkerhetsgaran9er,!misslyckas!följdaktligen.!!(beck,139) Företag&intressegrupperbestridervetenskapliga värderingar Ta en 15 min rast 8 minutes left of break 7 minutes left of break 6 minutes left of break 9 minutes left of break 5 minutes left of break 14 minutes left of break 4 minutes left of break 13 minutes 3 left minutes of break left of break 2 minutes left of break 12 minutes left of break 1 minutes left of break 11 minutes left of break 10 minutes left of break

9 Lagen&vetenskap Lagen&vetenskapenliknandeempiriskaak1viteter Fastslåfakta Konstruerasanning Undersökabevis Taframlagarsomstyrsamhället Vetenskapenidomstolen Rä6stekniskaundersökningar Vetenskapligaexpertvi6nen Expertvi9nenharpriviligeradkunskap Mo6asoGaunderdånigt&oemotsagt Opar=skt?vi6neförenpart/sida Vetenskapligkontra.legalexper1s Likhetermellanlagen&vetenskapen Skillnadermellanlagen&vetenskapen Systema1skobalans:legala&vetenskapligakonven1oner Tvivelnormaltinomvetenskapenochtolerantmotanomalier Olikamodelleravverklighetenharolikastyrkor&svagheter VisshetcentralslutsatsJ bortom'rimligt'tvivel Jidomstolen Osäkerhetmindrecentralutgångspunktilabbet Domstolarvik1gaia9dekonstrueravetenskapligauktoritet Vetenskapensifrågasä6smeridomstolenänilabbet Vetenskapensberoendeav=llit&värderingifrågasä6sidomstolen

10 Närvetenskapenfårsindagirä9en Hurvetendomstolvadsomär bravetenskap? 1923Fryedomen:(omlögndetektorer) densakfrånvilkenslutsatsengörsmåstevara1llräckligt etableradföra9havunnitallmänacceptansinomdetspecifika fältsomden1llhör 1997Daubertsfingervisare: 1. Testbar 2. Redovisad&acceptabelfelfrekvens 3. FramgångsrikpeerSreview&publicering 4. Vidaspriddacceptansidenvetenskapligagemenskapen 1&2fokuspåmetodminstrealis1sk,medan3&4mergörlig Erkännerejfulltomfa6ningensomvetenskapberorpåkompetent omdöme Vetenskapförpoli1skrådgivning Vetenskapligagemenskapensfördelarvidrådgivning Mestauktorita=vakunskapsanspråkomhurnaturenfungerar Oberoende&förplik=gade=llkorrekt&objek=vförståelse Emeller1d,vetenskapligarådejvisatsigvaradebästa rekommenda=onerna ExpertrådommulJochklövsjuka Riskuppska6ningarinompoli=skaområdensomkärnkraGssäkerhet Motsa6asidoridomstolarmedoensevetenskapligaexpertvi6nen Varför?!Konven1onellaförklaringar 1. Opar1skhethosvetenskapensindivider&grupperkomprome9erad 2. Poli=kens transsvetenskapliga frågorejforskningsfrågor Vetenskapslikafaktafrågorutanpassandeomständigheterföra9ge avgörandekorrektasvar

11 Denöverkri1skamodellen(Collingridge&Reeve) Vetenskapsompoli1skrådgivningenmissriktadambi1on Poli1ksåopåverkadavvetenskapligrådgivningsommöjligt 1. Oaafelak1gtantagandevetenskapärpoli1sktoberoende OGaejfalleta6vetenskapbedrivitsenbartförkunskapocha6 sedandennakunskapråkarvarapoli=sktrelevant 2. Poli1skaproblemoaaikorsningarmellandiscipliner Forskareoensedådevanaa6värderainomendisciplin 3. Poli1sktorienteradvetenskapleder1llkonstantoenighet Y9erligareforskningtenderara6ökaosäkerheter&argument Förlorareideba6enstöderforskningomvinnaressvagheter 4. Denmy1skairrelevansprincipen Denmy1skairrelevansprincipen Argumenterarmotdetmy1skaidealeta9vetenskapliga rådgivareskallvaraopar1ska Gårmotidealeta6vetenskapsmänskavaraneutralainför konsekvensernaavderasrådgivning Likgil=ghetinförucalletärejmoralisktförsvarbart&poli=skt genomförbartberoendepådeallvarligakonsekvenserna Vetenskapligrådgivningbörvaramerkonserva=vochförsik=gän normalvetenskap Försik=ghetsprincipen gerrådeta6väljalågkostnadsjoch lågriskalterna=v Poli1kskallvarasåokänsligtförvetenskapligrådgivning sommöjligt

12 E9alterna1v?Epistemiskgemenskap Kunskapsgemenskap:Tvärna1onellagemenskaperav poli1skarådgivareförenadeavsinexper1s en!epistemisk!gemenskap!är!e!nätverk!av!professionella!med! erkänd!exper9s!och!kompetens!inom!e!speciellt!område!och!e! auktorita9vt!anspråk!på!poli9skt!relevant!kunskap!inom!dea! område!eller!problemområde.!![v]ad!som!förenar!medlemmar!av! en!epistemisk!gemenskap!är!deras!delad!övertygelse!eller!tro!på! sanningen!och!9llämpbarheten!hos!speciella!kunskapsformer!eller! specifika!sanningar. (Yearley,166) Centraltpåstående Möjliga6geeniganalysmedoberoendeavpoli=skaherrar Existeraren intersubjek1vförståelse inomgemenskap Emeller1d,exempelpåmotsatsen Ingårvetenskapenie9mergenerelltpostmodernt1llstånd? Intenågonpriviligeradrepresenta=vteknik&perspek=v Ärdetenpostmodernkrisivetenskapen? Förlustavtropåframsteg,förbä6ring&auktoritet,endavägen Snararemul=plicitet,mångfald,likvärdigaperspek=vochkategorier Paradexempel påpostmodernavetenskaper Quantumosäkerhet,kaos&katastrofteori Yearleyförkastarnågonpostmodernkris Paradexemplenexemplifieraejobestämbarhet&slumputanlagar Denverkligavetenskapskrisenrörtradi1onellavetenskapsområden Snarare,krisenrörallmänhetensbristpå=lltro=llvetenskapensråd Vetenskapenharall1dvaritpostmodern Vetenskapensrepresenta=onermotsa6konstensall=dargumenterats

Vetenskap,*media*&*exper1s*I*

Vetenskap,*media*&*exper1s*I* Vetenskap,media&exper1sI Vetenskapenioffentligheten MatsFridlund Dagens'klass' Centralafrågoromvetenskapenioffentligheten Allmänhetens'förståelse'av'vetenskap' Yearley,Kapitel8: Experts(in(public:((Publics

Läs mer

Kursvärdering: Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv (2LK099), HT16

Kursvärdering: Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv (2LK099), HT16 Kursvärdering: Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv (2LK99), HT6 respondenter: 6 : Svarsfrekvens: 62,5 % Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla

Läs mer

Kursvärdering: Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv (2LK099), VT16

Kursvärdering: Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv (2LK099), VT16 Kursvärdering: Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv (2LK99), VT16 respondenter: 19 : Svarsfrekvens: 57,89 % Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat

Läs mer

Hållbar utveckling och kärnavfall

Hållbar utveckling och kärnavfall Hållbar utveckling och kärnavfall Mikael Karlsson Svenska Naturskyddsföreningen SKB-dagen 2005-04-21 Hållbar utveckling Allmänt: - Människan är moraliskt skyldig att värna livsvillkoren för nuvarande och

Läs mer

NALEKONOMI OCH STATSVETENS

NALEKONOMI OCH STATSVETENS NATIONALEKONOMI OCH UNIVERSITETET I STATSVETENSKAP LINKÖPING 1. Mötetsöppnande LarsPförklarademötetöppnat. 2. Godkännandeavdagordningen LarsPföredrogföreslagendagordning. Styrelsenbeslutade: attgodkännadagordningen.

Läs mer

Vetenskaplighet och forskningse2k HT 2015. Föreläsning 7: Ramar och rela+vism (och social konstruk+on)

Vetenskaplighet och forskningse2k HT 2015. Föreläsning 7: Ramar och rela+vism (och social konstruk+on) Vetenskaplighet och forskningse2k HT 2015 Föreläsning 7: Ramar och rela+vism (och social konstruk+on) Ontologi, rela2vism, konstruk2vism Ontologi: läran om vad som finns, och hur det är beskaffat X- rela2vism:

Läs mer

Moralisk naturalism. Enklaste form: varje moralisk term är synonym med någon term som refererar ;ll en naturlig egenskap

Moralisk naturalism. Enklaste form: varje moralisk term är synonym med någon term som refererar ;ll en naturlig egenskap Moralisk realism Moraliska omdömen kan vara bokstavligen sanna, oberoende av människors uppfa8ningar, existerar objek;va moraliska fakta Ontologisk posi;on, u8alar sig om vad som existerar Moralisk realism

Läs mer

Fik$onalism. Två olika posi$oner: Inte två versioner av samma teori, utan två dis$nkta posi$oner

Fik$onalism. Två olika posi$oner: Inte två versioner av samma teori, utan två dis$nkta posi$oner Fik$onalism Två olika posi$oner: Hermeu$sk fik$onalism Försöker beskriva hur vi använder det moraliska språket Revolu$onär fik$onalism Vill ersä*a nuvarande moraliskt språk med moralisk fik$on Inte två

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

VT16 SVK Missbildningar, trauma och ont i magen- en fördjupningskurs i barnkirurgi

VT16 SVK Missbildningar, trauma och ont i magen- en fördjupningskurs i barnkirurgi VT6 SVK Missbildningar, trauma och ont i magen- en fördjupningskurs i barnkirurgi respondenter: : Svarsfrekvens:,3 % Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter.

Läs mer

HUMANISTISK OCH SAMHÄLLSVETENSKAPLIG SPECIALISERING

HUMANISTISK OCH SAMHÄLLSVETENSKAPLIG SPECIALISERING HUMANISTISK OCH SAMHÄLLSVETENSKAPLIG SPECIALISERING Ämnet humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering möjliggör en tvärvetenskaplig eller inomvetenskaplig fördjupning inom ett valt kunskapsområde.

Läs mer

DANSTEORI. Ämnets syfte

DANSTEORI. Ämnets syfte DANSTEORI Ämnet dansteori är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas i dansvetenskap men även kulturvetenskap ingår. Med hjälp av begrepp, teorier och metoder från dessa områden kan dans förstås

Läs mer

Guds existens. Mats Selander CredoAkademin. måndag 11 februari 13

Guds existens. Mats Selander CredoAkademin. måndag 11 februari 13 Guds existens Mats Selander CredoAkademin William Lane Craig KALAMARGUMENTET 1. ALLT SOM BÖRJAR EXISTERA HAR EN ORSAK 2. UNIVERSUM HAR BÖRJAT EXISTERA 3. DÄRFÖR HAR UNIVERSUM EN ORSAK KALAMARGUMENTET 1.

Läs mer

NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING

NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING Ämnet naturvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning förbereder

Läs mer

MEDIER, SAMHÄLLE OCH KOMMUNIKATION

MEDIER, SAMHÄLLE OCH KOMMUNIKATION MEDIER, SAMHÄLLE OCH KOMMUNIKATION Ämnet medier, samhälle och kommunikation har sin bas inom medie- och kommunikationsvetenskap, journalistikvetenskap och samhällsvetenskap. Det behandlar såväl traditionella

Läs mer

Skolan ska skapa positiva lärmiljöer och alla ska bemötas på ett respektfullt sätt.

Skolan ska skapa positiva lärmiljöer och alla ska bemötas på ett respektfullt sätt. Lillsjöskolan har närhet till Odensalabäcken, skog, grönområden och fotbollsplan/skridskobana. Personalen på skolan är kunnig, engagerad och arbetar för elevernas bästa. Lillsjöskolans anda skall präglas

Läs mer

ATT UNDERVISA I NATUR- VETENSKAP UTIFRÅN SAMHÄLLSFRÅGOR KATARINA OTTANDER

ATT UNDERVISA I NATUR- VETENSKAP UTIFRÅN SAMHÄLLSFRÅGOR KATARINA OTTANDER ATT UNDERVISA I NATUR- VETENSKAP UTIFRÅN SAMHÄLLSFRÅGOR KATARINA OTTANDER Vem är jag? Naturbrukslärare à Lärare i biologi och naturkunskap Disputerade 2015 i naturvetenskapernas didaktik Delad tjänst mellan

Läs mer

Kunskap, vetenskap och forskning. Eva Lindh 27 Februari 2014

Kunskap, vetenskap och forskning. Eva Lindh 27 Februari 2014 Kunskap, vetenskap och forskning Eva Lindh Waterworth(eva@informa4k.umu.se) 27 Februari 2014 Dagens agenda Vad är kunskap? Vad är vetenskap? Krav på vetenskaplig kunskap Skillnad mellan forskning och utredning

Läs mer

Kursschema, Vetenskapsteori, , må Introduktion Vetenskap som hypotesprövning.

Kursschema, Vetenskapsteori, , må Introduktion Vetenskap som hypotesprövning. Kursschema, Vetenskapsteori, 31.10. -12.12. 2011, må 10-12. 31.10 Introduktion. 7.11 Vetenskap som hypotesprövning. 14.11 Vetenskapliga förklaringar I. 21.11 Vetenskapliga förklaringar II. 28.11 Tolkning

Läs mer

0. Meta-etik Grunderna

0. Meta-etik Grunderna Vad är meta-etik? Vilka typer av frågor försöker man besvara inom metaetiken? 1. Semantiska. T. ex.: Vad betyder moraliska utsagor? 2. Metafysiska/ontologiska. T. ex.: Finns det moraliska fakta? 3. Kunskapsteoretiska.

Läs mer

Exempel. Borde denna nya vetskap underminera vår tilltro till övertygelsen att Napoleon förlorade slaget?

Exempel. Borde denna nya vetskap underminera vår tilltro till övertygelsen att Napoleon förlorade slaget? 1. Evolutionära undermineranden av moralen MORALENS EVOLUTION: FÖRELÄSNING 7 - Epistemologiskt underminerande 2. Harmans utmaning - Reduktion? 3. Reliabilism och koherentism Exempel Den generella tanken

Läs mer

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: PSYKOLOGI Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta

Läs mer

Ett verktyg för att positionera och avgöra var i Fyrfältaren gruppen eller organisationen tycks befinna sig.

Ett verktyg för att positionera och avgöra var i Fyrfältaren gruppen eller organisationen tycks befinna sig. Ett verktyg för att positionera och avgöra var i Fyrfältaren gruppen eller organisationen tycks befinna sig. Gör så här: Steg 1; Ange i vilken grad du tycker att nedanstående påståenden karaktäriserar

Läs mer

Sju steg som utvecklar ditt ledarskap. Bengt Kallenberg

Sju steg som utvecklar ditt ledarskap. Bengt Kallenberg Sju steg som utvecklar ditt ledarskap Bengt Kallenberg Sju steg som utvecklar dig som ledare Intentioner och mål Dina ledstjärnor och främsta egenskaper Känn din ledarstil En ledare i balans Mod och delegering

Läs mer

Religionsvetenskap II Delkurs 2: Teori och metod

Religionsvetenskap II Delkurs 2: Teori och metod Religionsvetenskap II Delkurs 2: Teori och metod Att skriva en uppsats Ferdinando Sardella, Fil. dr., VT10 ferdinando.sardella@lir.gu.se Översikt Grunden Brister, analys och kritik Grunden Traditionell

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3 Varför är distinktionen mellan vetenskap och pseudovetenskap viktig? God och dålig vetenskap. Definition av vetenskap

Bild 1. Bild 2. Bild 3 Varför är distinktionen mellan vetenskap och pseudovetenskap viktig? God och dålig vetenskap. Definition av vetenskap Bild 1 God och dålig vetenskap Distinktionen mellan vetenskap och pseudovetenskap. Bild 2 Definition av vetenskap Vetenskapens väsen bestäms i termer av nödvändiga och tillräckliga villkor. Villkoren formuleras

Läs mer

FILOSOFI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FILOSOFI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FILOSOFI Filosofi är ett humanistiskt ämne som har förgreningar i alla områden av mänsklig kunskap och verksamhet, eftersom det behandlar grundläggande frågor om verklighetens natur, kunskapens möjlighet

Läs mer

Lärarhandledning: Sluta tafsa. Författad av Jenny Karlsson

Lärarhandledning: Sluta tafsa. Författad av Jenny Karlsson Lärarhandledning: Sluta tafsa Författad av Jenny Karlsson Artikelnummer: T42516 Ämnen: Religion, Samhällskunskap Målgrupp: Grundskola 7-9, Gymnasium Speltid: 20 min Produktionsår: 2016 INNEHÅLL: Skolans

Läs mer

Inbyggda#datorer# Inbyggda#system# Arduino#Uno#SMD# H.#Inbyggda#system# # ###Arduino#och#cyber7fysisk#programmering### ##

Inbyggda#datorer# Inbyggda#system# Arduino#Uno#SMD# H.#Inbyggda#system# # ###Arduino#och#cyber7fysisk#programmering### ## Inbyggda#datorer# H.#Inbyggda#system# # ###Arduino#och#cyber7fysisk#programmering### ## Datateknik# Luleå#tekniska#universitet# De#flesta#datorer#är#små# och#inbyggda#(dolda).## Sådana#har#specialiserad#

Läs mer

Momentplanering: Vetenskapliga begrepp i samhällsdebatten och samhällsvetenskaplig metod

Momentplanering: Vetenskapliga begrepp i samhällsdebatten och samhällsvetenskaplig metod Momentplanering: Vetenskapliga begrepp i samhällsdebatten och samhällsvetenskaplig metod Vi har vid det här laget konstaterat att det krävs stort utrymme, vanligen en rapport, för att försöka påvisa något

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

VT15-4FE11E Examensarbete i redovisning och finansiering för Civilekonomprogrammet-30 hp

VT15-4FE11E Examensarbete i redovisning och finansiering för Civilekonomprogrammet-30 hp VT15-FE11E Examensarbete i redovisning och finansiering för Civilekonomprogrammet-0 hp : Vilket sammanfattande omdöme ger du kursen? Vilket sammanfattande omdöme ger du kursen? Mycket bra (16,7%) Ganska

Läs mer

Professionalism. Ylva Hasselberg, ylva.hasselberg@professionsföbundet.se

Professionalism. Ylva Hasselberg, ylva.hasselberg@professionsföbundet.se Professionalism Ylva Hasselberg, ylva.hasselberg@professionsföbundet.se Det institutionaliserade samhället Skråtvånget avskaffas 1846 Aktiebolagslag 1848 Näringsfrihet införs 1864 Arbetarskyddslag för

Läs mer

Identitet. Religionskunskap 1 De sista lektionerna innan

Identitet. Religionskunskap 1 De sista lektionerna innan Identitet Religionskunskap 1 De sista lektionerna innan 1. måndag 27/4 lektion 2. måndag 4/5 lektion 3. OBS! fredag 8/5 lektion 4. måndag 11/5 lektion 5. måndag 18/5 studiedag 6. måndag 25/5 lektion för

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 5

Moralfilosofi. Föreläsning 5 Moralfilosofi Föreläsning 5 Naturalism Naturalism Form av kognitivism Naturalismen säger att värdesatser är påståenden om empiriska fakta Värdeomdömen kan (i princip) testas empiriskt och vara sanna eller

Läs mer

Välkommen! Det börjar snart. Framtidens kund - en omvärldsspaning. TEK Verksamhet för framtiden Gullbranna 24 oktober2012

Välkommen! Det börjar snart. Framtidens kund - en omvärldsspaning. TEK Verksamhet för framtiden Gullbranna 24 oktober2012 - en omvärldsspaning Välkommen! Det börjar snart Bengt Wahlström Företag & Framtid AB TEK Verksamhet för framtiden Gullbranna 24 oktober2012 och omvärlden och omvärlden och omvärlden och omvärlden och

Läs mer

Kunskap och intresse. Peter Gustavsson, Ph D. Företagsekonomi Ekonomiska institutionen Linköpings Universitet

Kunskap och intresse. Peter Gustavsson, Ph D. Företagsekonomi Ekonomiska institutionen Linköpings Universitet Kunskap och intresse Peter Gustavsson, Ph D Företagsekonomi Ekonomiska institutionen Linköpings Universitet Kunskap Fakta Insikt om samband Förståelse Fakta kommer fram som ett resultat av observationer

Läs mer

Fysisk aktivitet som prevention. FYSS/FaR VT2016. Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter.

Fysisk aktivitet som prevention. FYSS/FaR VT2016. Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter. Fysisk aktivitet som prevention. FYSS/FaR VT201 respondenter: 27 : Svarsfrekvens: 40.74 % Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter. Jag uppfattar att jag genom

Läs mer

Framgångskonceptet. - hur kan det se ut?

Framgångskonceptet. - hur kan det se ut? Framgångskonceptet - hur kan det se ut? 1 Ni har svaren - jag ställer frågorna Vilka faktorer konstituerar kvalitet i en akademisk utbildning? Hur åstadkomma kvalitet för att nå framgång i en yrkesspecialitet?

Läs mer

PERSONLIGT LEDARSKAP

PERSONLIGT LEDARSKAP PERSONLIGT LEDARSKAP 1 Uppdrag CHEF och LEDARE Att leda sig själv öka sin självkännedom Att leda andra förstå individer och hantera gruppers utveckling Att leda verksamhet våga förändring och utveckling

Läs mer

Vetenskapsteori. Skriv gärna i fritext dina synpunkter om momentet (styrkor/svagheter).

Vetenskapsteori. Skriv gärna i fritext dina synpunkter om momentet (styrkor/svagheter). Vetenskapsteori respondenter: 24 : Svarsfrekvens: 25.00 % Mycket dålig 0 (0.0%) Dålig 0 (0.0%) Lite bristande 2 (.%) Övervägande bra 2 (.%) Bra 2 (.%) Mycket bra 0 (0.0%) Medelvärde Standardavvikelse Variationskoefficient

Läs mer

Sju steg som utvecklar ditt ledarskap. Bengt Kallenberg

Sju steg som utvecklar ditt ledarskap. Bengt Kallenberg Sju steg som utvecklar ditt ledarskap Bengt Kallenberg Sju steg som utvecklar dig som ledare Intentioner och mål Dina ledstjärnor och främsta egenskaper Känn din ledarstil En ledare i balans Mod och delegering

Läs mer

Ulla Sontag-Himmelroos skolkurator, specialsocialarbetare Vasa 10.04.2014

Ulla Sontag-Himmelroos skolkurator, specialsocialarbetare Vasa 10.04.2014 Ulla Sontag-Himmelroos skolkurator, specialsocialarbetare Vasa 10.04.2014 Innehåll Inledning - olika synsätt och utgångslägen Frånvaro-närvaro-delaktig? DEL I: En process - från dialog till delaktighet

Läs mer

Opinion och attityder till förvaring av använt kärnbränsle

Opinion och attityder till förvaring av använt kärnbränsle Opinion och attityder till förvaring av använt kärnbränsle Centrum för Riskforskning, HHS SKB:s samhällsseminarium Gimo Herrgård, Östhammar 17 november 2006 Disposition Projektets uppläggning Förändring

Läs mer

TL8 Reservdelar Spare parts

TL8 Reservdelar Spare parts TL8 Reservdelar Spare parts Översikt/Overview 2008-04-01 Kari Laine 1 7 00:01 C:\ReservdelskatalogTL8\Sid 2. TL Översikt.doc Innehållsförteckning/Contents 2008-04-01 Kari Laine 1 7 00:02 Ant Qty Art. nr

Läs mer

Vem vill bli entreprenör?

Vem vill bli entreprenör? Vem vill bli entreprenör? Kristina Nyström Ratio och KTH kristina.nystrom@ratio.se och Karl Wennberg Ratio och Handelshögskolan I Stockholm karl.wennberg@ratio.se Vi forskar om Företagandets villkor lagar,

Läs mer

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att bedöma kvaliteten av animationer när det gäller form, innehåll och teknik.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att bedöma kvaliteten av animationer när det gäller form, innehåll och teknik. ANIMATION Animation är en uttrycksform för att illustrera rörelse i bild och förekommer både som egen konstform och som verktyg för visualisering eller effekter i till exempel spelfilm, reklamfilm och

Läs mer

Lokal arbetsplan 2010/2011

Lokal arbetsplan 2010/2011 Lokal arbetsplan 2010/2011 Sofielundsskolan Arbetslag 8-9 Lokal arbetsplan vid Sofielundsskolan Huvudsyftet med den lokala arbetsplanen är att för alla i organisationen tydliggöra de mål som satts upp

Läs mer

Moralfilosofi (10,5 hp) HT 2012

Moralfilosofi (10,5 hp) HT 2012 Värdeteori /metaetik Moralfilosofi (10,5 hp) HT 2012 Fritz-Anton Fritzson, doktorand i praktisk filosofi e-post: fritz-anton.fritzson@fil.lu.se Personlig hemsida: http://www.fil.lu.se/persons/person.asp?filpers=774

Läs mer

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA Avfall Vilhelmina DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA 0 77 49 8% 48 Skriven i kommunen Är du som fyller i enkäten folkbokförd i kommunen? 0 8 6 4 Ja Nej Ja 95 (63.76 %) Nej 54 (36.4 %) Svar

Läs mer

PENSIONO FINTECHBOLAG SOM UTMANAR OCH DIGITALISERAR

PENSIONO FINTECHBOLAG SOM UTMANAR OCH DIGITALISERAR INVESTMENT PITCH PENSIONO FINTECHBOLAG SOM UTMANAR OCH DIGITALISERAR Varför Pensiono Etablerat Fintechbolag som utmanar och digitaliserar en gammalmodig lönsam bransch. 9 av 10 svenskar kan sänka sina

Läs mer

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA Avfall Vännäs DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA 0 8 304 3 303 Skriven i kommunen Är du som fyller i enkäten folkbokförd i kommunen? 0 8 4 Ja Nej Ja 98 (98.35 %) Nej 5 (.65 %) Svar 303

Läs mer

PROTOKOLL Svar på motion 2014:06 från Germund Sjövall (MP) om en gemensam värdegrund inför en oviss framtid KS-2014/716

PROTOKOLL Svar på motion 2014:06 från Germund Sjövall (MP) om en gemensam värdegrund inför en oviss framtid KS-2014/716 Kommunstyrelsens arbetsutskott 73 Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 Svar på motion 2014:06 från Germund Sjövall (MP) om en gemensam värdegrund inför en oviss framtid Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kursplaner SAMHÄLLSKUNSKAP

Kursplaner SAMHÄLLSKUNSKAP Kursplaner SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnets syfte Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika

Läs mer

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kunskaper Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem

Läs mer

Lönekriterier för sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor

Lönekriterier för sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor Lönekriterier för sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor Generella utgångspunkter Lönebildningen och lönesättningen ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska

Läs mer

för sls aktuellt 2010/2011

för sls aktuellt 2010/2011 annonsprislista & utgivningsplan för sls aktuellt 2010/2011 UTBILDNING Den Medicinska riksstämman den 25 27/11 Sidan 13 14 VETENSKAP Epigenetik: både arv och miljö har betydelse Sidan 5 KVALITET Lovisa

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITETS PEDAGOGISKA MERITERINGSMODELL att bedöma pedagogisk skicklighet

UMEÅ UNIVERSITETS PEDAGOGISKA MERITERINGSMODELL att bedöma pedagogisk skicklighet UMEÅ UNIVERSITETS PEDAGOGISKA MERITERINGSMODELL att bedöma pedagogisk skicklighet Anders Fällström, prorektor Nils Eriksson, utbildningsledare Katarina Winka, pedagogisk utvecklare Umeå universitet Med

Läs mer

Q1 Känner du arbetsglädje i skolan?

Q1 Känner du arbetsglädje i skolan? Trygghet och studiero, åk -, Ht- Q1 Känner du arbetsglädje i skolan? Svarade: 1 Hoppade över: 0 Trivs du i skolan? Har du någon att vara med... Lyssnar vuxna på vad du... Är stämningen bra i klassen? Är

Läs mer

Praktik på Handelsprogrammet i Gy11

Praktik på Handelsprogrammet i Gy11 Praktik på Handelsprogrammet i Gy11 Hösten 2013 kommer den första årskurs tre göra praktik (arbetsplatsförlagt lärande = apl) i Gy11. De stora förändringarna är att praktiken blir mer styrd då kurserna

Läs mer

Ing 1a. Välkomna! Vad händer idag? Ingenjörsmässighet - Engineering skills. Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET

Ing 1a. Välkomna! Vad händer idag? Ingenjörsmässighet - Engineering skills. Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET Välkomna! Ing 1a Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET Vad händer idag? LTH Ingenjörshögskolan 2016 Ingenjörsmässighet - Engineering skills TIK Ing ITIK Ingenjörsmässigt skrivande Studieverkstaden

Läs mer

På gång inom funktionshinderområdet

På gång inom funktionshinderområdet På gång inom funktionshinderområdet Anhörigriksdagen 2016 Susanne Lövgren Nationell samverkansansvarig Sid 1 Maj 2016 Anhörigriksdagen Sid 2 Maj 2016 Anhörigriksdagen Aktuellt inom området Med fokus på

Läs mer

Sociala innovationer och socialt entreprenörskap. Omvärldsförändringar Projekt Mittuniversitetet Hur ser vi på området? Specifika faktorer Slutsatser

Sociala innovationer och socialt entreprenörskap. Omvärldsförändringar Projekt Mittuniversitetet Hur ser vi på området? Specifika faktorer Slutsatser Sociala innovationer och socialt entreprenörskap Omvärldsförändringar Projekt Mittuniversitetet Hur ser vi på området? Specifika faktorer Slutsatser Några förändrade perspektiv påverkar inriktningen på

Läs mer

Niondeklassare positiva till skolor som erbjuder förmåner En undersökning om hur niondeklassarna tänker kring gymnasieskolornas marknadsföring

Niondeklassare positiva till skolor som erbjuder förmåner En undersökning om hur niondeklassarna tänker kring gymnasieskolornas marknadsföring Niondeklassare positiva till skolor som erbjuder förmåner En undersökning om hur niondeklassarna tänker kring gymnasieskolornas marknadsföring Gymnasium.se Hovslagargatan 3 SE 103 88 STOCKHOLM 08-50 91

Läs mer

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2009 TALARE Kommunlex Katarina Lindblad Socialstyrelsen Helena Forssell Kristinehamn kommun

Läs mer

Photo: Stenberg & Kain

Photo: Stenberg & Kain Compact ci*es? Hållbar förtätning? Compact ci*es? Hållbar förtätning? Forskningen & poli;ken argumenterar för mer kompakta städer högre täthet & mer funk;onsblandning Compact ci*es? Hållbar förtätning?

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Samhällskunskap 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod SAMSAM02 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Aktuellt läromedel för kursen. Vt 13 är detta: Almgren/Höjelid/Nilsson: Reflex 123 Gleerups Utbildning AB,

Läs mer

SWOT-analys som del i organisationsutredningen DSF Fullmäktige 2016

SWOT-analys som del i organisationsutredningen DSF Fullmäktige 2016 SWOT-analys som del i organisationsutredningen 2015 DSF Fullmäktige 2016 Styrkor/fördelar med föreningen som den fungerar nu: Starka som grupp för att synliggöra, bevaka och utveckla professionen Stor

Läs mer

Forskningsetik Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr

Forskningsetik Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr Forskningsetik Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr Detta moment Etiska principer Forskningsetiska aspekter Forskningsfusk Försökspersoner Etisk granskning 2 1 Var är vi nu? Vetenskapsteoretiska

Läs mer

Lokal arbetsplan 2010/2011

Lokal arbetsplan 2010/2011 Lokal arbetsplan 2010/2011 Sofielundsskolan Arbetslag Bilingual Lokal arbetsplan vid Sofielundsskolan Huvudsyftet med den lokala arbetsplanen är att för alla i organisationen tydliggöra de mål som satts

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Organisationsteori. Distanskurs samhällsentreprenörskap 16/11-09

Organisationsteori. Distanskurs samhällsentreprenörskap 16/11-09 Organisationsteori Distanskurs samhällsentreprenörskap 16/11-09 Varför relevant med organisationsteoretiska perspektiv? Alternativa perspektiv möjliggöra utveckling Kritisk analys Förståelse av egen praktik

Läs mer

Idrott och hälsa för alla. - hur vi hittar vägarna

Idrott och hälsa för alla. - hur vi hittar vägarna Idrott och hälsa för alla - hur vi hittar vägarna En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Alla har rätt att lära på egna villkor Vi arbetar för att barn, unga och vuxna, oavsett

Läs mer

SORTERING OCH SÖKNING

SORTERING OCH SÖKNING Algoritmer och Datastrukturer Kary FRÄMLING Kap. 9, Sid 1 C-språket 2/Kary Främling v2000 och Göran Pulkkis v2003 SORTERING OCH SÖKNING Sortering är ett av de bästa exemplen på problem där valet av lösningsalgoritm

Läs mer

Skolår 1 3. Skriftligt omdöme ÄMNE Namn: År: Termin: Undervisande lärare: Kunskapsutveckling. Kommentar till kunskapsbedömningen.

Skolår 1 3. Skriftligt omdöme ÄMNE Namn: År: Termin: Undervisande lärare: Kunskapsutveckling. Kommentar till kunskapsbedömningen. 2008 09 15 FÖRSLAG Skolår 1 3 Skriftligt omdöme ÄMNE Eleven beräknas nå målen i år 3 (5) under förutsättning att utveckling sker i nuvarande takt Ja Osäkert Skolår 4 5 Skriftligt omdöme - ÄMNE Eleven beräknas

Läs mer

Handlingsplansworkshop

Handlingsplansworkshop Handlingsplansworkshop Socialdemokraterna framtidspartiet Inledning Varför finns vi? För att påverka! Hur gör vi det? Genom att driva opinion för våra idéer. Genom att vinna val så att vi kan genomföra

Läs mer

evolutionära perspektiv på kost, livsstil och hälsa

evolutionära perspektiv på kost, livsstil och hälsa evolutionära perspektiv på kost, livsstil och hälsa av Christian Arnet och Göran Burenhult Boken är ett initiativ att genom den senaste forskningen inom hälsosam livsstil i ett evolutionärt perspektiv,

Läs mer

BILDANALYS ANALYSERA BILDER

BILDANALYS ANALYSERA BILDER BILDANALYS ANALYSERA BILDER GÖR EN BILDANALYS Er uppgift: 1. Beskriv på allt du ser på för någon som inte ser bilden, utan att lägga in värderingar. 2. Nu lägger du in dina värderingar. Tolka vad du tycker

Läs mer

LEDARSKAP OCH ORGANISATION

LEDARSKAP OCH ORGANISATION LEDARSKAP OCH ORGANISATION Ämnet ledarskap och organisation är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik. Med hjälp av begrepp, teorier

Läs mer

ETISKA GRUNDBEGREPP ETIK MORAL MAKT ANSVAR

ETISKA GRUNDBEGREPP ETIK MORAL MAKT ANSVAR ETISKA GRUNDBEGREPP ETIK MORAL MAKT ANSVAR Självbestämmande Människor bör så långt som möjligt själva bestämma över sina handlingar. Förutsättningar för självbestämmande: Relevant information Möjlighet

Läs mer

Välkommen till Bockstensskolan. 15 Maj 2016

Välkommen till Bockstensskolan. 15 Maj 2016 Välkommen till Bockstensskolan Organisation läsåret 2016-2017 Bockstensskolan tillhör team Centrum-Nord. Ansvarig rektor för F-2 samt fritidshemmet Martin Enander Jenny Eriksson ansvarig rektor för år

Läs mer

Objektivism. Föreläsning Objektivismen är (i likhet med naturalismen) en kognitivistisk teori

Objektivism. Föreläsning Objektivismen är (i likhet med naturalismen) en kognitivistisk teori Objektivism Föreläsning 6 Objektivismen är (i likhet med naturalismen) en kognitivistisk teori Men objektivister (till skillnad från naturalister) hävdar att det inte går att reducera värdeomdömen till

Läs mer

Enkät fristående kurs Diabetes HT-11

Enkät fristående kurs Diabetes HT-11 https://websurvey.textalk.se/se/report.php?reportid=43&admin=&fullscreen= Sida av 7 22--3 Enkät fristående kurs Diabetes HT- Antal erhållna enkätsvar: 8. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de

Läs mer

Journalistik och nyhetsvärdering

Journalistik och nyhetsvärdering Journalistik och nyhetsvärdering 18 nov 2008 Litt: Litt: Hadenius m.fl. 8, 9 Hvitfelt & Nygren, kap 5, 10 Spelregler fö för press, radio och TV 1 Definition: Journalistik, benämning på såväl insamling,

Läs mer

Kan man säga nej till uthyrningar?

Kan man säga nej till uthyrningar? Kan man säga nej till uthyrningar? Vi har fått frågor om vad som gäller för offentligt finansierade institutioner i samband med uthyrning av lokaler till externpart. Riksutställningar har här gjort en

Läs mer

Forskningsetik Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr

Forskningsetik Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr Forskningsetik Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr Detta moment Etiska principer Forskningsetiska aspekter Forskningsfusk Försökspersoner Etisk granskning 2 Etik, moral och juridik Begreppen

Läs mer

Analysförmåga. Jag tror att det blir så för att (orsak) För att det ska bli så måste (orsak) Det kan leda till att (konsekvens)

Analysförmåga. Jag tror att det blir så för att (orsak) För att det ska bli så måste (orsak) Det kan leda till att (konsekvens) Analysförmåga Jag tror att det blir så för att (orsak) För att det ska bli så måste (orsak) Det kan leda till att (konsekvens) Vad som kan hända då är att (konsekvens) I stället kan man (föreslå lösning)

Läs mer

APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14. Specialpedagogik 2, 100 poäng

APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14. Specialpedagogik 2, 100 poäng Elev: Klass: VO11 APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14 Kurs: Specialpedagogik 2, 100 poäng Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kursen: SPECIALPEDAGOGIK 2 1. Planering,

Läs mer

Mycket hög kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys

Mycket hög kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys Sid 1 (6) kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys Kulturvetenskapliga utbildningar Umeå universitet tilldelas omdömet mycket hög kvalitet för kandidatexamen i kulturanalys i Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Sid 1 (5) a omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Matematik Matematisk statistik Umeå universitet erhåller omdömet mycket hög kvalitet på kandidatexamen i matematik. Masterexamen i matematisk

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖSTERGÖTLANDS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖSTERGÖTLANDS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖSTERGÖTLANDS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Macromedia Flash MX 2004

Macromedia Flash MX 2004 Mittuniversitetet ITM Telefon 0771-97 50 00 Erik Öberg Macromedia Flash MX 2004 Visuell kommunikation Detta exemplar tillhör: VT 2005 Laborationskompendium för Macromedia Flash Uppgift 1 Texthanteringen

Läs mer

Bedömning av företagspresentation ur ett investeringsperspektiv

Bedömning av företagspresentation ur ett investeringsperspektiv Finns som pdf på cdn Bedömning av företagspresentation ur ett investeringsperspektiv (Bedömningar 1-5 från Håller inte alls med Håller verkligen med samt alternativet Saknas ) Det presenterande bolagets

Läs mer

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare Ungdomarna i STOPP ett projekt mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering Inledning Under våren 2010 beslutade Inga Johansson

Läs mer

Arbetsområde: Revolution åk 8 (svenska och historia)

Arbetsområde: Revolution åk 8 (svenska och historia) Arbetsområde: Revolution åk 8 (svenska och historia) Läroplanens mål: Historia Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska

Läs mer

MANUAL. till bedömningsformulär i verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet

MANUAL. till bedömningsformulär i verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet Sektionen för Hälsa Samhälle Sjuksköterskeprogrammet MANUAL till bedömningsformulär i verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet 080901/rev.090818 Lisbeth Blom Ann-Christin Olsson Birgitta

Läs mer

Utvecklingsområden - Furulundsskolan

Utvecklingsområden - Furulundsskolan Utvecklingsområden - Furulundsskolan 1. Normer och värden 2. Utveckling/Lärande/Kunskaper 3. och inflytande 4. Hälsa, fysisk aktivitet och miljö 1 Normer och värden MÅL ATT UPPNÅ 1.1 Mobbing och kränkande

Läs mer

ABC-dans. ABC-dans, vad är det? Hur har idén uppkommit?

ABC-dans. ABC-dans, vad är det? Hur har idén uppkommit? ABC-dans, vad är det? ABC-dans Tänk om man kunde "sälja" Square Dance till alla under årets alla dagar i stället för några veckor före en kursstart, en kursstart som kanske inte samlar tillräckligt många

Läs mer

2016-03-09. Lafa enheten för sexualitet och hälsa. Maja Österlund. Lafa enheten för sexualitet och hälsa. maja.osterlund@sll.se

2016-03-09. Lafa enheten för sexualitet och hälsa. Maja Österlund. Lafa enheten för sexualitet och hälsa. maja.osterlund@sll.se Maja Österlund maja.osterlund@sll.se Vikten av god sexuell hälsa En god grund för att komma igång Tips och metoder för att prata sexualitet, relationer och normer God sexuell och reproduktiv hälsa är en

Läs mer

Dagboken ANNELIE DREWSEN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN. Kapitel 2 sår (s 6, rad 7), hål i huden / en skada

Dagboken ANNELIE DREWSEN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN. Kapitel 2 sår (s 6, rad 7), hål i huden / en skada ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ANNELIE DREWSEN Kapitel 2 sår (s 6, rad 7), hål i huden / en skada Kapitel 6 struntar i (s 15, rad 6) gör inte eftersom det inte är viktigt prasslar (s 16, rad 5) låter när man

Läs mer