Avtalsförslag paketbil bilaga 2 ÅLR 2015/8888. PB 1060, Mariehamn. Telefon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtalsförslag paketbil bilaga 2 ÅLR 2015/8888. PB 1060, 22111 Mariehamn. marten.broman@regeringen.ax Telefon 04573450747"

Transkript

1 Bilaga 2 Avtalsförslag 1 AVTAL 1.1 Omfattning och ekonomiska villkor Ombud för avtal Kontaktpersoner under avtalstiden är: För den upphandlande enheten Namn Mårten Broman FO Nummer FO Adress PB 1060, Mariehamn E-post Telefon För leverantören Namn FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter Omfattning Leverantören åtar sig att tillhandahålla varan under avtalsperioden. Leverantören skall följa de krav som ställs i lagstiftningen, samt de uppställda kraven i förfrågningsunderlaget Avtalsperiod, uppsägning och förlängning Avtalet skall gälla 1 år från och med till och med med möjlighet till års förlängning (max avtalstid fyra år för ramavtal). Exakta datum regleras vid avtalstecknandet. Den upphandlande enheten förbehåller sig rätten att besluta om förlängningen. Den upphandlande enheten har rätt att säga upp avtalet med 6 månaders uppsägningstid under avtalsperioden. Leverantören har rätt att säga upp avtalet med 12 månaders uppsägningstid under avtalsperioden. Uppsägningen ska vara skriftlig. Den upphandlande enheten har rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan, om upphandlingsbeslutet upphävs av domstol. Leverantören har i så fall ingen rätt att erhålla någon ersättning med anledning av att avtalet upphör att gälla. 1(8)

2 En förutsättning för ramavtalets giltighetstid är att lagtinget årligen beviljar erforderliga medel för uppdraget Allmänt om priser och moms Priset inkluderar den kontraktsenliga produkten samt dokumentation av densamma. I priset ingår inte mervärdesskatt. Leverantören debiterar mervärdesskatt enligt gällande lag. Leverantören har ej rätt att ta ut någon faktureringsavgift Priser, ersättningar och avgifter Enligt anbud, angivna i förfrågningsunderlaget Prisjustering Priser enligt anbud är fasta under första avtalsåret. Framställan om förhandling om prisändring därefter ska vara den upphandlande enheten tillhanda för godkännande senast 30 kalenderdagar före ikraftträdande. För prishöjning ska kostnadshöjningar kunna vidimeras. Om överenskommelse därvid ej kan träffas har båda parter rätt att säga upp avtalet med tre månaders varsel, med senast överenskomna pris gällande under uppsägningstiden.. Vid ny prisöverenskommelse ska denna gälla i 12 månader därefter Fakturerings- och betalningsvillkor Betalningsvillkor Betalning erläggs inom 30 dagar räknat från fakturans ankomstdag. En förutsättning för att fakturan ska kunna betalas är att fakturan är korrekt. Varken fakturerings- eller expeditionskostnader får förekomma. Dröjsmålsränta erläggs enligt vad som stadgas i räntelagen (FFS 340/2002) Faktureringsvillkor Fakturering sker efter att leverans skett. Fakturan bör uppfylla de krav på fakturainnehåll som ställs i mervärdesskattelagen (FFS 1501/1993), 209e. I första hand ska e-faktura användas. E-faktura (enbart i Finvoice-standard): E-faktura adress: FI Operatör: Nordea Förmedlarens kod: NDEAFIHH PDF-fakturor: adress: Pappersfakturor: Ålands landskapsregering Beställare PB 2050 AX MARIEHAMN FINLAND 2(8)

3 1.1.8 Dröjsmålskostnader Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (FFS 340/2002). Eventuell räntefaktura ska innehålla uppgifter om räntesats, kapitalbelopp samt datum (fr.o.m./t.o.m.), för vilken periodräntan beräknas. Om fakturan är ofullständig eller felaktig så får dröjsmålsränta inte debiteras Ålands särställning avseende hantering av mervärdesskatt Utländska leverantörer som inte är registrerade i det finländska FO-registret bör bifoga ett källskattekort som erhålls från Ålands skattebyrå. Åland har en särställning inom EU och betraktas som tredje land i skattehänseende. Åland hör inte till EU:s mervärdesskatte- eller punktskatteområde. Däremot hör Åland tillsammans med Finland till EU:s tullunion. Ålands särställning utanför EU:s skatteområde innebär att en skattegräns uppstår mellan Åland och EU. Detta innebär i praktiken att varutrafiken befrias från avsändarområdets skatter och därefter uppbärs destinationsområdets skatter och avgifter Reklamationsrätt Betalning av faktura innebär inte att köparen avstått från rätten att påtala fel eller brister i produktens/tjänstens utförande. 1.2 Krav på varan/utförandet Språk Produkter, tjänster, fakturor, ev. utbildning och dokumentation som omfattas av detta avtal ska vara på svenska. Muntligt och skriftligt beställning och frågor ska tillhandahållas på svenska. Samtliga avtal och bilagor ska upprättas på svenska Krav på utförandet Se uppdragsbeskrivningen i anbudsförfrågan samt kravspecifikationen Beställningsrutiner Beställningar enligt detta avtal kan endast ske av godkända personer utsedda av den upphandlande enheten. En uppdaterad lista på behöriga beställare ska tillhandahållas av den upphandlande enheten och tillsändas leverantören. 1.3 Leveranskrav Leverans sker successivt efter avrop, dock senast 16 veckor från och med att beställningen har gjorts ska bilen vara levererad. Leveranstiden gäller för samtliga bilar under hela avtalsperioden. Varje år vid efterfrågan ska det finnas möjlighet att få 1-5 bilar levererade inom 16 veckor från att efterfrågan har konkurrensutsatts. 1.4 Leveransrutiner Leverans sker under ordinarie arbetstider som är vardagar mellan finsk tid. 1.5 Leveransavgifter Fri leverans till av köparen uppgiven adress. Villkor för särskilda hanteringskostnader, (t ex snabbakutleverans) får inte belasta priset utan specificeras separat. 1.6 Leveransplats Leveransadresser varierar beroende på vem som avropar. Adress uppges vid respektive avroparens beställning. 3(8)

4 1.7 Rutiner vid avvikelser Annullering av order accepteras till och med leverans har packats för köparens räkning och avser ej kundanpassade och specialtillverkade produkter. 1.8 Felbeställning Felbeställning krediteras, exklusive kostnader för säljaren. 1.9 Leveransförsening Vite Vid avvikelse från avtalet utgår vite i % på ordervärdet från och med första dagens utgång per vecka med: 5% 1.10 Vite i maximalt antal veckor Vite uttages maximalt vidstående antal veckor: 10 veckor 1.11 Hävningsrätt Efter maximalt antal veckor äger köparen rätt att häva köpet Leveransförseningsavisering Leveransförseningsavisering aviseras av säljaren i god tid före avtalad leveranstidpunkt för avroparens bedömning om senareläggning av leveransen kan accepteras Leveransförseningsaccept Kan senareläggning accepteras fastställs ny leveranstid. Vite utgår ej i sådant fall Ej leveransförseningsaccept Kan senareläggning ej accepteras föreslår säljaren ersättning av samma eller högre kvalitet, till oförändrad kostnad, ur eget sortiment eller annan på marknaden förekommande jämförbar produkt Fel eller brist i varan Är varan felaktig och beror det inte på köparen eller något i förhållande på köparens sida är säljaren skyldig att utan kostnad för köparen företa omleverenas eller avhjälpa felet. Köparen har dock rätt att kräva omleverans om felet är av väsentligt betydelse för honom och säljaren insett eller borde inse detta eller avhjälpande inte kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen. Sker inte rättelse enligt första stycket inom skälig tid efter det att köparen reklamerat felet har köparen rätt att antingen kräva prisavdrag som svarar mot felet eller låta avhjälpa felet på säljarens risk och bekostnad. Om felet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insett eller borde inse detta, får köparen häva köpet vad avser felaktiga varan. Köparen får även häva avtalet i dess helhet om avtalsbrott är av väsentlig betydelse för köparen vad avser hela avtalet och säljaren insett eller borde inse detta Vid fel eller brist i varan, ersättningsleverans Vid fel eller brist i varan svarar säljaren för att kostnadsfri ersättningsleverans omgående ( express - snabb leverans om så erfordras) tillsänds avropare efter godkännande av köparen Säljarens och köparens ansvar Säljarens ansvar omfattar inte fel orsakade av omständigheter som tillkommit efter att risken för varan gått över till köparen. Ansvaret omfattar således inte fel som orsakades av bland annat 4(8)

5 bristfällig underhåll, felaktig lagring eller oriktig montering från köparens sida, normal förslitning eller försämring eller genom köparens försorg genomförda reparationer. Säljaren ansvarar dock för fel som uppstått till följd av att säljarens instruktioner varit bristfälliga Reklamation Köparen får inte åberopa fel eller brist i varan om han inte reklamerar hos säljaren inom skälig tid efter det att han märkt eller borde märka felet eller bristen Reklamations tider Vid felaktig leverans gör säljaren, så snart han får meddelande från den avropande enheten en omleverans, tidsmässigt enligt överenskommelse med köparen. Om en vara avviker från kvalitets eller miljökrav enligt avtal reklameras felet inom två arbetsdagar från det att felet uppdagades. Köparen behöver inte betala för varor som inte beställts eller inte uppfyller avtalade kvalitets- och miljökrav Uppgiftslämnande vid avtalets upphörande Leverantören förbinder sig att vid avtalets upphörande lämna samtliga uppgifter som har betydelse för den upphandlande enheten, så att denne vid kommande upphandlingstillfälle kan ge anbudsgivare likvärdiga förutsättningar att beräkna sina anbud eller för att ta över uppdraget Avtalsuppföljning Avtalet ska vid behov följas upp, dock minst en gång per år. Leverantören ska delta i sådan uppföljning. Uppföljningen kan innehålla genomgång av avtalsvillkor, överenskommelser, statistik, underleverantörer etc Avtalshandlingar, överlåtelse och underleverantörer Avtalshandlingar, tillägg och ändringar och eventuella optioner Förekommer i handlingarna mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter, gäller de inbördes i nedan angiven ordning, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat: 1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Anbudsförfrågan 4. Allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av varor: JYSE 2014 varor 5. Anbudet Tillägg och ändringar Alla tillägg och/eller ändringar till avtalet, kräver parternas samtycke och ska ske skriftligen Optioner Om upphandlingen innehåller en option, men inga närmare bestämmelser om användningen, förbehåller sig den upphandlande enheten rätten att bestämma hur den ska användas Överlåtelse av avtal och ägarskifte Leverantören får inte utan den upphandlande enhetens skriftliga godkännande överlåta, upplåta eller pantsätta rättigheter enligt detta avtal, varken helt eller delvis till tredje part. Det informeras härmed om att möjligheten att godkänna överlåtelse av avtal är starkt begränsad enligt 5(8)

6 upphandlingslagstiftningen. Likaså ska skriftligt godkännande från den upphandlande enheten inhämtas i förväg vid väsentliga förändringar av ägarförhållanden hos leverantören. Vid underlåtenhet att inhämta upphandlande enhetens godkännande föreligger grund för hävning. Den upphandlande enheten har rätt att föra över kontraktet till en sådan tredje part som helt eller delvis tar över den upphandlande enhetens uppgifter Leverantörens avtal med underleverantörer Leverantören svarar för underleverantörers arbete i alla led som för sitt eget. Leverantören har rätt att byta ut eller lägga till underleverantörer under avtalsperioden för utförande av sitt uppdrag. Underleverantörer som leverantören behöver anlita för utförande av sitt uppdrag ska skriftligen godkännas av den upphandlande enheten. Vid underlåtenhet att inhämta sådant medgivande föreligger rätt till vite samt hävning. Leverantören ska kontrollera att underleverantörer fullgör sina skyldigheter enligt lag och avtal, till exempel avseende momsregistrering, inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter. Kontrollen ska utföras årligen. Den upphandlande enheten förbehåller sig rätten att ta del av leverantörens avtal med eventuella underleverantörer Försäkring, sekretess och vite Försäkringar Leverantören ska teckna och under avtalstiden ha en ansvarsförsäkring med ett försäkringsbelopp som motsvarar beloppet på en årsavgift för service och support. Leverantören ska på begäran till den upphandlande enheten lämna bevis om att sådan ansvarsförsäkring finns. Saknas föreskriven försäkring är detta att betrakta som ett väsentligt avtalsbrott och utgör skäl för hävning Säkerhet och sekretess Leverantören förbinder sig att inte till någon enskild eller juridisk person röja uppgifter som leverantören tar del av i samband med uppdraget, vare sig det sker muntligen, genom att en handling lämnas ut eller på annat sätt. Leverantören förbinder sig även att inte nyttja sådan uppgift utan särskilt, skriftligt, tillstånd från den upphandlande enheten. Leverantören ansvarar för att dess personal har erforderlig information gällande sekretessregler. Vidare förbinder sig leverantören att informera eventuella underleverantörer om tystnadsplikten. Sekretessen gäller även efter det att uppdraget har upphört. Leverantören svarar för att underleverantörerna följer dessa sekretessbestämmelser Vite och skadeståndsanspråk Krav på vite eller skadestånd ska skriftligen framställas senast tre månader efter det att felet, förseningen eller skadan upptäckts. Endera part äger ej rätt att begära skadestånd vid eventuell ogiltigförklaring av avtalet i det fall parten kände till ogiltighetsgrunden vid avtalets tecknande. Vite kan utkrävas om leverantören: inte utan dröjsmål eller inom tidsfrist som angivits i varning hörsammar en begäran från LR om rättelse av fel eller brist. Den upphandlande enheten har i sådant fall rätt att, istället för att häva avtalet, utkräva avtalsvite enligt avtalsvillkor för Allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av tjänster: JYSE 2014 Tjänster, varor: JYSE 2014 varor eller Avtalsvillkor för IT upphandlingar inom den offentliga sektorn, JIT 2007, med dess tillämpliga specialvillkor (välj utifrån vad som upphandlas) 6(8)

7 brister i sina skyldigheter a inhämta skri ligt godkännande från den upphandlande enheten före anlitande av underleverantör. Den upphandlande enheten har i sådant fall rätt att begära vite med för varje företag som anlitats utan den upphandlande enheten godkännande. Den upphandlande enheten är därutöver berättigad att häva avtalet Befrielsegrunder Part är befriad från sina åtaganden om denne visar att det inträffat ett hinder utanför dennes kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med före avtalsdagen och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, till exempel krigshändelse, strejk, bojkott eller blockad. Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal, eller av att leverantören ej följer på marknaden gängse tillämpade regler och principer, får inte åberopas som befrielsegrund. Det åligger leverantören att visa att arbetskonflikt inte beror på honom. Beror dröjsmålet på någon som part anlitat för att helt eller delvis fullgöra avtalet, är parten fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt första stycket. För att part ska ha rätt att göra gällande befrielsegrund enligt ovan ska denne utan dröjsmål underrätta motparten om uppkomsten därav, liksom om dess upphörande. Part ska informera motparten om när fullgörelse beräknas kunna ske. Parten är skyldig att genast utföra åligganden enligt avtal när händelsen av här angivet slag upphör. Föreligger ovan nämnda omständigheter har beställaren rätt att så länge de består, själva utföra leverantörens åtaganden. Ersättning till leverantören reduceras i förhållande till i vilken grad han inte kan fullgöra sina åtaganden. Om part häver avtalet enligt denna punkt, har andra parten rätt till ersättning för de kostnader som han intill tidpunkten för avtalets hävande haft för att fullgöra avtalet, dock inte för det som kan komma till nytta i hans verksamhet eller för vilket han i annan ordning erhåller ersättning Hävning och tvistelösning Hävning Den upphandlande enheten har rätt att häva avtalet och få ersättning för skada om leverantören: väsentligt misskö uppdraget misskö uppdraget och inte utan dröjsmål efter skriftlig anmodan (varning) vidtagit rättelse i väsentligt hänseende bru t mot avtalet och inte utan dröjsmål efter skriftlig anmodan vidtagit rättelse kommer på obestånd och inte ofördröjligen efter begäran ställer betryggande säkerhet för sitt åtagande inte fullgör eller på annat sätt missköter redovisning och betalning av skatter och avgifter utan medgivande från den upphandlande enheten överlåter avtalet på annan utan medgivande från den upphandlande enheten genomför ägarskifte av väsentlig betydelse för den upphandlande enheten utan medgivande från den upphandlande enheten anlitar underleverantör saknar föreskriven försäkring lämnat orik ga uppgi er i anbudet och dessa uppgi er har varit av väsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelning av avtal 7(8)

8 Om påtagliga brister förekommer med regelbundenhet oavsett om de var för sig åtgärdas inom rimlig tid kan en sådan regelbundenhet utgöra grund för såväl skadestånd som hävning av avtal. Om leverantören missköter uppdraget har den upphandlande enheten rätt att låta avhjälpa felet eller bristen på leverantörens risk och bekostnad eller begära sådant prisavdrag som motsvarar felet eller bristen. Hävning ska ske skriftligen. Den upphandlande enheten äger rätt att erhålla ersättning för uppkomna kostnader i samband med hävning. Leverantören har rätt att häva avtalet och få ersättning för skada om den upphandlande enheten väsentligt misskött uppdraget. Leverantören är i dessa fall berättigad till ersättning för utförd del av uppdraget, skälig kostnad för avveckling samt utebliven skälig vinst på den del av uppdraget som inte blivit utförd. Hävning ska ske skriftligen Tvistelösning Tvist med anledning av ingånget avtal ska i första hand lösas av parterna gemensamt. Kan inte parterna enas ska tvist istället avgöras i allmän domstol, enligt på Åland tillämpad lagstiftning och med den tingsrätt som första instans i vars domkrets den upphandlande enheten har sin hemvist. Leverantören får inte avbryta eller uppskjuta fullgörandet av de prestationer som avtalats under åberopande av att tvisteförfarande inletts eller pågår Underskrift Detta avtal har uppgjorts i två likalydande exemplar, ett för vardera parten. Datum: Den upphandlande enheten Leverantören 8(8)

1 Anbudsbegäran gällande upphandling av bilar

1 Anbudsbegäran gällande upphandling av bilar Diarienr: ÅLR2015/7690 Datum: 26.06.2015 1 Anbudsbegäran gällande upphandling av bilar Ålands landskapsregering, nedan förkortat landskapsregeringen, inbjuder leverantörer att lämna anbud på ramavtal för

Läs mer

BILAGA 3 AVTAL OM UPPHANDLING AV KONTORSMÖBLER

BILAGA 3 AVTAL OM UPPHANDLING AV KONTORSMÖBLER BILAGA 3 AVTAL OM UPPHANDLING AV KONTORSMÖBLER Avtalsparter Beställare 1. Ålands Hälso- och Sjukvård 2. Entreprenör... 1. Ålands Hälso- och Sjukvård Centrallagret PB 1055 2. Ålands Landskapsregering Serviceenheten

Läs mer

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Omfattning 2. Ekonomiska villkor 3. Överlåtelse och underleverantörer 4. Ansvar, tystnadsplikt och insyn 5. Kris och extra ordinär händelse samt befrielsegrunder

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Kansliavdelningen Allmänna byrån, personalenheten, K18

Protokoll fört vid enskild föredragning Kansliavdelningen Allmänna byrån, personalenheten, K18 PROTOKOLL Nummer 1 13.8.2012 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Kansliavdelningen Allmänna byrån, personalenheten, K18 Beslutande Föredragande Justerat Minister Personalsekreterare

Läs mer

Ålands digitala agenda Åda Ab Bilaga 1 Dnr 1/2014

Ålands digitala agenda Åda Ab Bilaga 1 Dnr 1/2014 Avtalsförslag 1 KONTRAKTETS PARTER Mellan Ålands Digitala Agenda, nedan kallat Åda och, nedan kallat leverantören, har följande Kontrakt slutits. 2 VILLKOR FÖR KONTRAKTETS GILTIGHET Besvärstid (två veckor)

Läs mer

2. Bilaga Allmänna villkor

2. Bilaga Allmänna villkor 2. Bilaga Allmänna villkor 2.1 Allmänna villkor Belysningsarmaturer 2.1.1 Bakgrund och syfte Dessa Allmänna villkor gäller för Avrop från Ramavtalet Belysningsarmaturer med dnr 96-89-2013. Leverans av

Läs mer

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande varandra stridande bestämmelser i dessa handlingar gäller följande rangordning: 1. Allmänt 1.1 Parter Parter i Avtalet är Kriminalvården och

Läs mer

2015-05-13 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL/RAMAVTAL AVSEENDE RÖJNING AV VEGETATION UNDER ROVDJURSAVVISANDE STÄNGSEL

2015-05-13 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL/RAMAVTAL AVSEENDE RÖJNING AV VEGETATION UNDER ROVDJURSAVVISANDE STÄNGSEL 2015-05-13 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL/RAMAVTAL AVSEENDE RÖJNING AV VEGETATION UNDER ROVDJURSAVVISANDE STÄNGSEL Dnr. 511-3295-2015 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad

Läs mer

Upphandling av mätmottagare. Diarienr 07-11991

Upphandling av mätmottagare. Diarienr 07-11991 Upphandling av mätmottagare Diarienr 07-11991 Innehåll Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 3 3.2 Juridisk ställning...

Läs mer

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Avtalsparter Mellan parterna EFG Kontorsmöbler AB med organisationsnummer 556279-4403 nedan kallad Ramavtalsleverantören och SKL Kommentus Inköpscentral AB med

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Avtal 1 AVTALSPARTER. Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12. LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD

Avtal 1 AVTALSPARTER. Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12. LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD DIARIENR: UE/120024 AVTALSNR: 36/12 Avtal Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12 1 AVTALSPARTER LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD Organisationsnr 232100-0156 Hemsida www.liv.se LEVERANTÖR OneMed

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

4. Kommersiella villkor

4. Kommersiella villkor Förfrågningsunderlag 2012-08-14 Upphandlingsansvarig LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Per Staaf Upphandling Tandtekniska tjänster UC-2012-29 Sista anbudsdag: 2012-09-24 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Upphandling av Spektrumanalysatorer. Diarienr 08-2460

Upphandling av Spektrumanalysatorer. Diarienr 08-2460 Upphandling av Spektrumanalysatorer Diarienr 08-2460 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Anbudsgivarens ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet... 3 3.1 Ekonomisk

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Bilaga. Allmänna villkor

Bilaga. Allmänna villkor Bilaga Klient Stationära datorer 1 (21) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Definitioner... 3 4 Avtalad specifikation... 5 5 Allmänt om genomförandet... 6 6 Leverans och leveranskontroll...

Läs mer

2015-03-09. Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen. Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen

2015-03-09. Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen. Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen 2015-03-09 Upphandlande organisation Region Östergötland Örjan Lehnberg Extern remiss Sänkaläsare med tillbehör UC-2013-213 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Vägledning: Kommersiella villkor 2014:1

Vägledning: Kommersiella villkor 2014:1 Vägledning: Kommersiella villkor 2014:1 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 1.1. Vad är kommersiella villkor? 4 1.2. Att utforma det optimala avtalet/avtalsvillkoret 5 1.3. Avtalsfriheten begränsas av

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Adress: Stortorget 20/Södra Storgatan 1

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Adress: Stortorget 20/Södra Storgatan 1 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2014 Kvalitetskategori B - HELSINGBORG Hotelltjänster 2014 Kvalitetskategori B Referensnr: Upph. ref.nr: 96-30-2014:023 96-30-2014 2014-07-01

Läs mer

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Förfrågningsunderlag Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun Granskad av: Johan Ejbe, Danderyds kommun Förfrågningsunderlag 2 (10) Upphandlingen

Läs mer

Standardvillkor för köp av varor för ISS Facility Services AB Version 1.4:2013

Standardvillkor för köp av varor för ISS Facility Services AB Version 1.4:2013 Standardvillkor för köp av varor för 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1.1 Standardvillkorens verkan Med standardvillkor menas dessa avtalsvillkor. Standardvillkoren skall gälla alla inköp av varor och produkter

Läs mer

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 2 Diarienr (åberopas vid korrespondens) RAMAVTAL HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND v4.5.16_1

Läs mer

Avtal om externa utförare av service- och omsorgsinsatser inom hemtjänst. enligt lag om valfrihetssystem, LOV

Avtal om externa utförare av service- och omsorgsinsatser inom hemtjänst. enligt lag om valfrihetssystem, LOV Bilaga 3 Avtal om externa utförare av service- och omsorgsinsatser inom hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV 1. Parterna Mellan nedanstående parter, staden och utförare, har följande avtal träffats.

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer