Ålands digitala agenda Åda Ab Bilaga 1 Dnr 1/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ålands digitala agenda Åda Ab Bilaga 1 Dnr 1/2014"

Transkript

1 Avtalsförslag 1 KONTRAKTETS PARTER Mellan Ålands Digitala Agenda, nedan kallat Åda och, nedan kallat leverantören, har följande Kontrakt slutits. 2 VILLKOR FÖR KONTRAKTETS GILTIGHET Besvärstid (två veckor) och väntetid (tre veckor) löper parallellet från delfående av tilldelningsbeslut. Detta Kontrakt äger giltighet när väntetiden har upphört och upphandlingen vunnit laga kraft. 3 KONTRAKTETS GILTIGHETSTID Avtalet är giltigt under tre år från det att upphandlingen lagligen avslutats. Åda äger rätt att förlänga avtalet med ytterligare ett år efter avtalstiden utgång. Åda måste påkalla denna rätt till förlängning senast ett halvår innan avtalet upphör att gälla. 4 KONTRAKTETS OMFATTNING Leverantören skall, i enlighet med villkoren i detta Kontrakt jämte i förekommande fall tillhörande bilagor, leverera: 1. Webbpubliceringsverktyg och landskapsregeringens webbplats x EUR 2. Utveckling av webbplatser, per timme x EUR 3. Support x EUR 4. Utbildning för administratörer av webbplatser x EUR Implementeringen avseende punkt 1 beräknas ske under perioden 3 april 10 juni Beställning av ytterligare webbplatser sker därefter. Supporten omfattar följande [ ]. Utbildning omfattar följande [ ]. 5 UPPDRAGET 5.1 Ansvar för utfört uppdrag Åda granskning och godkännande av leverantörens förslag, åtgärder eller handlingar befriar inte leverantören från ansvar avseende fel i handlingar eller i utfört uppdrag. 1

2 Om leverantören omarbetar handlingar, som upprättats eller tillhandahållits av leverantören och som granskats av Åda, har leverantören inte rätt till ersättning för sådant arbete om detta ej skriftligen överenskommits med Åda. 5.2 Erforderlig information m.m. Om det efter ingånget Kontrakt visar sig att viss information, underlag, tjänst eller utrustning är nödvändig för uppdragets fullgörande skall leverantören utan extra kostnad införskaffa informationen, underlaget, utföra tjänsten eller ställa utrustningen till förfogande som om detta varit fullständigt angivet och beskrivet i Kontraktet. 5.3 Allmänna krav för arbetets utförande Leverantören skall utföra uppdraget fackmässigt och iakttaga god sedvänja inom branschen. Leverantören svarar för allt som erfordras för uppdragets genomförande i enlighet med vad som angetts i Kontraktet eller som eljest måste anses ingå i uppdraget. Leverantören skall vid utförandet av uppdraget efter bästa förmåga iaktta rationell planering, noggrant följa uppgjorda tidsplaner samt även i övrigt vinnlägga sig om att i alla avseenden på bästa sätt tillvarata Åda intressen. Leverantören garanterar dessutom att uppdraget kommer att utföras med för ändamålet kompetent personal samt att resultatet kommer att stå i överensstämmelse med givna förutsättningar. I leverantörens uppdrag ingår att inhämta yttrande, begära godkännande eller tillstånd och göra anmälningar som anges i kontraktet eller som eljest måste anses ingå i uppdraget. Åda skall biträda leverantören i sådant arbete. Leverantören skall förvissa sig om såväl syftet och användningsområdet av uppdragsresultatet som vilken personalkategori som skall använda resultatet. 5.4 Leverantörens opartiskhet Leverantören får inte åta sig arbete för tredje man om sådant arbete medför att leverantörens objektivitet kan ifrågasättas och inte heller i övrigt agera på sätt som medför att objektiviteten kan ifrågasättas. 5.5 Kontaktpersoner Projektledare/kontaktpersoner hos Åda är: Projektledare/kontaktpersoner hos leverantören är: 5.6 Platsen för uppdragets utförande Uppdraget utförs i anvisade lokaler på Åland, Finland eller enligt överenskommelse. 6 TEKNISKA SPECIFIKATIONER M.M. Leverantören skall leverera i enlighet med följande tekniska specifikation: Bilaga 2 Kravspecifikation för webbpubliceringsverktyg 2

3 Bilaga 3 Kravspecifikation för webbplats, som även utgör grundpaket för ytterligare framtida webbplatser Om leverantören skulle finna att den tekniska specifikationen i något avseende är ofullständig eller oklar, åligger det denne att snarast skriftligen underrätta Åda därom. Åda skall inom skälig tid efter sådan underrättelse meddela leverantören vad som skall gälla med avseende på den tekniska specifikationen. 7 KVALITETSARBETE Anbudsgivaren ska ha ett aktivt arbete för kvalitetssäkringsåtgärder. Redogör för anbudsgivarens arbete med detta. 8 KONTRAKTSFORM 8.1 Fast pris Priset avseende punkterna 1 samt 4 är fast och skall således ej justeras för valuta och/eller index eller justeras på annat sätt. Priset avseende position 2-3 avser timpris på löpande räkning. Samtliga priser inkluderar resekostnader och traktamentsersättning samt övriga med uppdraget förenade kostnader. 8.2 Mervärdesskatt På ovan angivet pris tillkommer mervärdesskatt. 8.3 Ålands särställning avseende hantering av mervärdesskatt Utländska leverantörer som inte är registrerade i det finländska FO-registret bör bifoga ett källskattekort som erhålls från Ålands skattebyrå. Åland har en särställning inom EU och betraktas som tredje land i skattehänseende. Åland hör inte till EU:s mervärdesskatte- eller punktskatteområde. Däremot hör Åland tillsammans med Finland till EU:s tullunion. Ålands särställning utanför EU:s skatteområde innebär att en skattegräns uppstår mellan Åland och EU. Detta innebär i praktiken att varutrafiken befrias från avsändarområdets skatter och därefter uppbärs destinationsområdets skatter och avgifter. 9 BETALNINGSVILLKOR M M 9.1 Betalningsvillkor Betalning erläggs inom 30 dagar räknat från fakturans ankomstdag. En förutsättning för att fakturan ska kunna betalas är att fakturan är korrekt. Varken fakturerings- eller expeditionskostnader får förekomma. Dröjsmålsränta erläggs enligt vad som stadgas i räntelagen (340/2002). 3

4 9.2 Faktureringsvillkor Pappersfakturor: Åda Ab Elverksgatan 10 AX MARIEHAMN FINLAND 9.3 Specificering av faktura På fakturan skall alltid anges Åda benämning tjänst som leveransen avser, avtalat pris för samtliga positioner i kontraktet, totalt avtalat pris, mervärdesskatt, avtalad leveranstidpunkt och mängd/antal som omfattas av aktuell leverans. På faktura skall anges om det är delfaktura eller slutfaktura. 9.4 Dröjsmålskostnader Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (FFS 340/2002). Eventuell räntefaktura ska innehålla uppgifter om räntesats, kapitalbelopp samt datum (fr.o.m./t.o.m.), för vilken periodräntan beräknas. Om fakturan är ofullständig eller felaktig så får dröjsmålsränta inte debiteras. 9.5 Reklamationsrätt Betalning av faktura innebär inte att köparen avstått från rätten att påtala fel eller brister i produktens/tjänstens utförande. 10 LEVERANS 10.1 Leveransplan Leverantören skall leverera enligt följande. 1. Webbpubliceringsverktyg och webbplats skall implementeras under perioden april juni Implementering av ytterligare webbplatser enligt separat överenskommelse under avtalets giltighetstid. 3. Support efter godkännande av leverans av punkt Utbildning [ ] 10.2 Leveransvillkor Leverans sker fritt installerat och färdigt att tas i bruk i av Åda angivna lokaler. Med färdigt att tas i bruk avses att webbplatserna utan ytterligare åtgärder av Åda skall kunna användas för sitt avsedda ändamål. Leverantören skall före överlämnandet ha genomfört acceptanstest Acceptanstest Acceptanstestning av position 1, Webbpubliceringsverktyg och landskapsregeringens webbplats, görs av Åda innan lansering, se punkt 10.4 nedan Leveranstidpunkt och godkännande av leverans. Hittade fel skall vara korrigerade inom en vecka. 4

5 10.4 Leveranstidpunkt och godkännande av leverans Aktiv leveranstidpunkt, vilket är detsamma som tidpunkt för lansering, skall för position 1 vara senast den 10 juni Vid denna tidpunkt skall leveransen även vara godkänd av Åda Kod Webbplatsens kod kan granskas och korrigeras av annan extern part utan kostnad för projektet. 11 LEVERANSFÖRSENING 11.1 Anmälan angående leveransförsening Finner leverantören att avtalad leveranstid inte kan hållas eller framstår detta som sannolikt, skall han utan uppskov, med angivande av beställningsnummer, skriftligen meddela Åda på följande sätt: [Mejladress, kontaktperson] Därvid skall anges orsaken till förseningen samt såvitt möjligt den tidpunkt då leverans/delleverans beräknas kunna ske. Underlåter leverantören att utan uppskov lämna sådant meddelande har Åda rätt till ersättning för den skada som kunde ha undvikits om meddelandet lämnats i rätt tid. Om leveransförseningen beror på Åda eller på något förhållande som Åda svarar för eller på omständighet enligt Force majeure (JYSE, punkt 14) skall leveranstiden, efter anmälan enligt ovan, förlängas till en med hänsyn till omständigheterna motiverad tidpunkt Vite Om leverans/delleverans av position 1 Webbpubliceringsverktyg och landskapsregeringens webbplats inte fullgjorts inom avtalad tid och leveranstiden inte förlängts enligt punkten "Anmälan angående leveransförsening" är Åda berättigat till vite beräknat 10 % av priset, inklusive eventuell prisjustering dock exklusive mervärdeskatt, för den försenade leveransen/delleveransen för varje påbörjad 7 dagarsperiod under vilken förseningen varar. Åda äger rätt att efter eget val tillgodogöra sig upplupet vite antingen genom att vid betalningen för den försenade leveransen/delleveransen göra avdrag på priset eller genom att till leverantören framställa särskilt krav om betalning. Framställs sådant särskilt krav skall betalning erläggas inom 30 dagar från den dag kravet framställts. Åda rätt till vite enligt ovan är dock maximerat till 25 % av priset för den försenade leveransen/delleveransen, exklusive mervärdeskatt. 12 GARANTIÅTAGANDE Rättelse av fel inom sex månader efter leverans. 5

6 Leverantören förbinder sig, att i enlighet med vad här nedan anges, avhjälpa alla uppkommande fel i konstruktion, material, arbete eller tillverkning. Leverantörens ansvar avser endast fel, som visar sig inom sex månader räknat från leveransdagen definierad i punkt "Leveranstidpunkt". 13 ÄGANDE- OCH NYTTJANDERÄTT 13.1 Äganderätt Äganderätten samt alla andra immateriella rättigheter som hänför sig till levererat grundpaket, dvs. webbpubliceringsverktyg och webbplats, skall vara Ådas Nyttjanderätt Senast vid leverans/delleverans skall leverantören, om Åda så begär - utan särskild ersättning - tillhandahålla Åda tillräckligt utförliga uppgifter och tekniskt underlag för att Åda skall kunna ombesörja montage, igångsättning, drift och underhåll (inbegripet löpande underhåll) av varans alla delar. Åda nyttjanderätt innefattar en rätt att kopiera, reproducera, självständigt sammanställa och översätta till annat språk sådana uppgifter och sådant underlag i dess helhet eller i delar, i den utsträckning Åda behöver för nämnda nyttjande. 14 RANGORDNING MELLAN KONTRAKTSHANDLINGAR I detta kontrakt ingående kontraktstext, bilagor, underbilagor och andra referenser, vilka uttryckligen intagits i kontraktet, äger i fall av motstridighet giltighet i här nämnd ordning. Skulle uppgifter i bilagor strida mot varandra gäller bilagorna i angiven ordning (numrering). 15 SKILJEFÖRFARANDE Tvist i anledning av detta kontrakt skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Helsingfors skiljedomsinstitut/allmän underrätt på Åland. Leverantören får inte avbryta eller uppskjuta fullgörande av de prestationer som åvilar leverantören enligt detta kontrakt under åberopande av att skiljeförfarande påkallats eller pågår. 16 TILLÄMPLIG LAG Detta kontrakt skall regleras enligt finsk lag, utan tillämpning av lagvalsregler. 17 ÄNDRINGAR I OCH TILLÄGG TILL KONTRAKTET SAMT PARTSBYT Om Åda eller leverantören finner det erforderligt att göra ändring i eller tillägg till kontraktet eller till kontraktet hörande bilaga eller annan referens skall leverantören skriftligen redovisa konsekvenserna därav för Åda. 6

7 Oavsett om sådan ändring eller tillägg initieras av Åda eller av leverantören och oavsett om den påverkar prestanda/funktion/pris/leveranstid eller annat avtalat villkor skall ändringen eller tillägget föregås av leverantörens skriftliga anbud och Åda skriftliga kontrakt innan den får utföras. Leverantören skall medverka till att inverkan på kostnader och tidplaner blir så gynnsamma som möjligt för Åda. Part äger inte rätt, att utan den andra partens skriftliga medgivande sätta annan i sitt ställe. 18 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR I övrigt skall Allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av tjänster JYSE 2009 TJÄNSTER- gälla. 7

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Standardvillkor för IT-projekt från IT-Integration AB. gällande från 2013-01-01

Standardvillkor för IT-projekt från IT-Integration AB. gällande från 2013-01-01 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas vid uppdrag där IT-Integration har ansvar att genomföra ett uppdrag att utveckla IT-system med överenskomna egenskaper. Dessa allmänna bestämmelser

Läs mer

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Avtalsparter Mellan parterna EFG Kontorsmöbler AB med organisationsnummer 556279-4403 nedan kallad Ramavtalsleverantören och SKL Kommentus Inköpscentral AB med

Läs mer

Bilaga 7 - Mall för avropsavtal

Bilaga 7 - Mall för avropsavtal 1/24 Bilaga 7 - Mall för avropsavtal Innehållsförteckning 1 Avropsavtalets art samt tillämpning av ramavtal... 3 2 Definitioner... 3 3 Avropsavtalets omfattning... 3 4 Verktygets standardfunktioner...

Läs mer

AVTALSUTKAST AVTALSUTKAST AVSEENDE BETESDRIFT PÅ FYRA ÖAR I LURÖ SKÄRGÅRD

AVTALSUTKAST AVTALSUTKAST AVSEENDE BETESDRIFT PÅ FYRA ÖAR I LURÖ SKÄRGÅRD AVTALSUTKAST AVTALSUTKAST AVSEENDE BETESDRIFT PÅ FYRA ÖAR I LURÖ SKÄRGÅRD Gulmarkerad text kommer att tas bort eller kompletteras i det slutliga avtalet 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se Sida 1av 6 KONTRAKT Detta avtal har träffats mellan å ena sidan Företagsnamn, Org. Nr:, Adress, nedan kallad Fastighetsägaren. och å andra sidan Gotlands Energi AB, 556008-2157, Box 1095, 621 21 Visby,

Läs mer

Bilaga. Allmänna villkor

Bilaga. Allmänna villkor Bilaga Klient Stationära datorer 1 (21) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Definitioner... 3 4 Avtalad specifikation... 5 5 Allmänt om genomförandet... 6 6 Leverans och leveranskontroll...

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR ALV 93 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR fastställda av Grafiska Leverantörsföreningen 1993. Utarbetade i samråd med Grafiska Industriförbundet och Svenska Tidningsutgivareföreningen. 1. Tillämpning Dessa allmänna

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Ramavtal - Personalsystem

Ramavtal - Personalsystem 1/15 Ramavtal Mellan Ekonomistyrningsverket, nedan kallat ESV och, organisationsnummer 556620-5992, nedan kallat Leverantör, med adress Box 174, 751 04 Uppsala, har följande ramavtal slutits efter av ESV

Läs mer

2015-03-09. Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen. Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen

2015-03-09. Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen. Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen 2015-03-09 Upphandlande organisation Region Östergötland Örjan Lehnberg Extern remiss Sänkaläsare med tillbehör UC-2013-213 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

4. Kommersiella villkor

4. Kommersiella villkor Förfrågningsunderlag 2012-08-14 Upphandlingsansvarig LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Per Staaf Upphandling Tandtekniska tjänster UC-2012-29 Sista anbudsdag: 2012-09-24 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90)

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) 1 (10) Dnr 93-25-9 TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) Detta tillägg gäller tillsammans med IT-Företagens Allmänna bestämmelser Avtal 90 (version 90) och är avsett att användas vid leverans av standardprodukter

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

BILAGA 3 AVTAL OM UPPHANDLING AV KONTORSMÖBLER

BILAGA 3 AVTAL OM UPPHANDLING AV KONTORSMÖBLER BILAGA 3 AVTAL OM UPPHANDLING AV KONTORSMÖBLER Avtalsparter Beställare 1. Ålands Hälso- och Sjukvård 2. Entreprenör... 1. Ålands Hälso- och Sjukvård Centrallagret PB 1055 2. Ålands Landskapsregering Serviceenheten

Läs mer

Avtal. Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005. Moms reg nummer:

Avtal. Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005. Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005 Personaluthyrning Upph. ref.nr: 96-107-2011 2013-03-01 Slutdatum: 2015-02-28 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

1 Anbudsbegäran gällande upphandling av bilar

1 Anbudsbegäran gällande upphandling av bilar Diarienr: ÅLR2015/7690 Datum: 26.06.2015 1 Anbudsbegäran gällande upphandling av bilar Ålands landskapsregering, nedan förkortat landskapsregeringen, inbjuder leverantörer att lämna anbud på ramavtal för

Läs mer

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande varandra stridande bestämmelser i dessa handlingar gäller följande rangordning: 1. Allmänt 1.1 Parter Parter i Avtalet är Kriminalvården och

Läs mer

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon 1 (4) Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon När du köper reservdelar eller reparation hos Swecon Anläggningsmaskiner AB gäller i första hand garantibestämmelserna

Läs mer

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning 2012-02-10 002/2012 1(8) Sista anbudsdag: 2012-03-09 kl. 16.30 Anbudets giltighet: 2012-07-08 Upphandlingsförfarande: förenklad upphandling Anbudsmärkning: dnr 002/2012 Upphandling av konsultuppdrag -

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer