Verksamhetsplan 2015 Kommunledningskontoret (KLK)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015 Kommunledningskontoret (KLK)"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 Kommunledningskontoret (KLK) Enhetens uppdrag: Kommunledning inklusive stabsfunktioner ger strategiskt stöd och service till politik och förvaltning. Staben innefattar ekonomi, IT, upphandling, kansli, personal, information och näringsliv. Utöver detta finns även projekt för utveckling, internationella frågor samt säkerhetsarbete.

2 2(26) Vad är en verksamhetsplan? En verksamhetsplan är en skriven plan av de aktiviteter man planerar att genomföra i verksamheten. Verksamhetsplanen konkretiserar hur vision, mål och strategidokument ska förverkligas det kommande året. En verksamhetsplan är inte bara sammanbunden med politiska målsättningar, utan även med kommunens budget. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även den till grund för verksamhetsplanen, eftersom det ska finnas täckning i budgeten för aktiviteterna verksamheten planerar. Verksamhetsplanen ska vara realistisk och aktiviteterna som nämns i den ska vara sådana som verksamheten beräknar att genomföra. Verksamhetsberättelsen som skrivs till delårsbokslutet per sista augusti och till årsredovisningen efter årets slut återkopplas mot verksamhetsplanen för att stämma av om de aktiviteterna genomförts som planerat. Varje avsnitt i verksamhetsplanen inleds med en kortfattad instruktion. Prioriterade mål och planerade aktiviteter Kommunfullmäktige har till visionen antagit sex utvecklingsområden som är särskilt viktiga att satsa på. Till varje utvecklingsområde finns ett antal prioriterade, kommunövergripande mål. Dessa mål tillsammans med texten om utvecklingsområdet ger en tydlig bild av vad kommunen vill uppnå. Varje mål är knutet till en indikator. Indikatorerna är naturliga vägvisare för kommunfullmäktige för att se om vi är på väg att nå vision och utvecklingsområden. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen styr mot visionen och de sex utvecklingsområdena Vättern, Boende, Levande Hjo, Hållbarhet/Natur, Tillsammans och Besökare. Kommunfullmäktige har i budget och verksamhetsplan 2015 antagit 21 prioriterade målsättningar för att följa upp att verksamheten rör sig i riktning mot visionen och de sex utvecklingsområdena. Kommunstyrelsen har kompletterat med ett antal, mer konkreta mål. Av dessa fokuserar Ks förvaltning särskilt på nedanstående mål. I anslutning till varje mål anger verksamheten sitt planerade strategiska arbete och även planerade aktiviteter för att nå en högre grad av måluppfyllelse under 2015:

3 3(26) 1. I verksamhetsplanen får respektive verksamhet välja ut vilka politiska mål man känner ansvar för. Till dessa mål ska anges i löptext hur verksamheten avser att strategiskt arbeta mot varje utvalt mål och varför det kommer bidra till ökad måluppfyllelse. Det ska även göras en lista över de konkreta aktiviteter man planerar genomföra under året. Kommunfullmäktiges prioriterade mål 1: Hjo ska ha en positiv befolkningstillväxt Vår strategi för att nå målet: Detta mål kan ses som övergripande övriga mål, och arbetet för att uppnå övriga mål kan sammantaget ses som förvaltningens arbete för att uppnå målet om en positiv befolkningstillväxt. Hjo kommuns vision Tillsammans skapar vi framtidens Hjo och tillhörande utvecklingsområden anger färdriktningen för kommunens arbete. När vi arbetar på ett bra sätt enligt detta kommer det avspeglas i att ovanstående mål uppfylls. Nedan beskrivs i sammanfattande text exempel på hur förvaltningen tänker arbeta under 2015 för att nå detta övergripande mål. Utvecklingsområde Boende säger bl.a. att många uppskattar att Hjo särskilt prioriterar verksamheter som riktar sig till barn och unga. Kopplat till det är nybyggnationen 2015 av förskolan på Knäpplan. Även ambitionen att anlägga en actionpark är en konkret satsning riktad till barn och unga och som även syftar bidra till ett levande Hjo, vilket är ett annat utvecklingsområde. Vättern, är ett annat utvecklingsområde som vi ska satsa på 2015 genom att utveckla hamnområdet. Utvecklingsområde Hållbarhet & natur anger att genom vår småskalighet har Hjo unika förutsättningar att bli en miljövänlig och promenad- och cykelvänlig stad det ska vi ta tillvara på och göra till vår styrka. Därför kommer Hjo kommun 2015 satsa på utbyggnad av gång- och cykelvägar. Besökare är ett av visionens utvecklingsområden. Besöksnäringen är viktig för Hjo och uttrycks även i fullmäktigemål nr 18 att Hjo ska få fler besökare. De som besöker Hjo ska få upp ögonen för vår vackra kommun och den positiva atmosfär vi har. Ju fler som besöker Hjo, desto fler får upp ögonen för det här och blir presumtiva nya Hjobor. Vi är kända som det enkla, lättillgängliga och välkomnande Hjo, där vi låter hjärtat vara med. Så beskrivs utvecklingsområdet Tillsammans. Vi strävar efter ett mångkulturellt samhälle där alla känner sig välkomna och inkluderade, oavsett om man besöker eller flyttar till Hjo, om man är ung eller gammal, om man är från en annan del av Sverige eller från ett annat land. Vi ska under 2015 bl.a. arbeta med att utveckla frivilligorganisationen för att jobba med integration på ett bättre sätt. Detta arbete utifrån vår vision skapar stolthet och positiv anda i Hjo kommun. Allt arbete som anges i våra verksamhetsplaner syftar till att göra Hjo till en så pass bra kommun att folk vill leva här. Ovanstående är alltså ett axplock av vad vi ska göra för att uppnå detta.

4 4(26) Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Leva och Bo i Hjo Indikator: SCB befolkningsstatistik - Antal personer som bor i Hjo kommun Ambition st 8 805st Högre än föregående mätning

5 5(26) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 2: Hjo ska vara en attraktiv boendekommun Vår strategi för att nå målet: Ovanstående mål är nära sammankopplat med mål 1 om positiv befolkningstillväxt. Texten till mål 1 kan därför anses bidra till uppfyllelsen av även mål 2. Hjo kommun kan som arbetsgivare bidra till att Hjo är en attraktiv kommun att leva i, genom att vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunen står, liksom våra grannkommuner, inför stora pensionsavgångar. Samtidigt blir det kommunala uppdraget allt mer komplicerat, i kombination med krav på att vi som arbetsgivare använder skattemedel på ett så effektivt sätt som möjligt. Konkurrensen om framtidens arbetskraft blir allt hårdare. I denna konkurrens måste Hjo kommun utmärka sig som det självklara valet för kommande generations lärare, undersköterskor och andra. Att arbeta med arbetsgivarvarumärket Hjo kommun är av detta skäl en nödvändighet. Vi kan inte, och kanske inte heller ska, försöka konkurrera med löner och förmåner, för sådana satsningar tenderar att fungera endast kortsiktigt. Att istället arbeta för att vara en bra arbetsgivare, med genuint förankrade värderingar, där arbetsgivare och medarbetare är måna om varandra, har större effekt i ett långsiktigt perspektiv. Att vara en arbetsgivare med rykte om sig att vara en bra arbetsplats väger tyngre, ger mer och kostar mindre, än att konkurrera med löner och förmåner. Kommunen skall av dessa skäl under 2015 och framåt, arbeta med att färdigställa den ledarmodell som påbörjats och inleda arbetet med en medarbetarmodell. Genom besök på arbetsmässor, information på hemsida och på intranät, skall vi på ett tydligt och välkomnande sätt visa Hjo kommun som det självklara valet för blivande medarbetare. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Kompetensförsörjning Kommunen skall arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke för att öka sin attraktionskraft Personalchef Indikator: SCB medborgarundersökning Betygsindex för Hjo kommun som en plats att bo och leva på (NRI). 53 (medel 57) - 58 (medel 57) Ingen mätning görs

6 6(26) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 9: Hjo kommun ska aktivt bidra till att invånarna i Skaraborg ska ha Sveriges bästa hälsa 2020 Vår strategi för att nå målet: Strategiska områden och prioriteringar för folkhälsoarbetet 2015 Folkhälsoarbetet handlar om att med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser åstadkomma en god och jämlik hälsa för hela befolkningen. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete handlar om samarbete och ansvarsfördelning mellan olika samhällssektorer, myndigheter och organisationer. Folkhälsorådet är ett samverkansorgan mellan Hjo kommun och Västra Götalandsregionen, Östra Hälsooch sjukvårdsnämnden i syfte att initiera, utveckla och samordna resurser för att främja en god hälsa för kommuninvånarna. För folkhälsoarbetet på kommunnivå finns en folkhälsoplanerare anställd av Västra Götalandsregionen. Folkhälsoplaneraren ska i första hand arbeta med hälsofrämjande arbete på en strategisk nivå. Mål för folkhälsoarbetet Det övergripande nationella folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen där målet ska uppnås genom arbete med elva målområden. De elva nationella målområdena är: Mål 1 Delaktighet och inflytande i samhället Mål 7 Skydd mot smittspridning Mål 2 Ekonomiska och sociala förutsättningar Mål 8 Sexualitet och en god Mål 3 Barn och ungas uppväxtvillkor reproduktiv hälsa Mål 4 Hälsa i arbetslivet Mål 9 Fysisk aktivitet Mål 5 Miljöer och produkter Mål 6 Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Mål 10 Matvanor och livsmedel Mål 11 Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel För en mer övergripande bild av de elva målområdena kan de sammanföras till tre strategiska områden, där målområde 1-3 och delar av målområde 6 gäller faktorer på samhällsnivå, medan de övriga åtta främst berör faktorer i människors livsmiljöer eller fokuserar på en viss levnadsvana. Målområde: 4, 5, 7, 8, 9, 10 Målområde: 1, 2, 3, 6 Målområde: 11, delvis 6 Källa: Folkhälsopolitisk rapport 2010

7 Goda livsvillkor Grundläggande förutsättningar för en god folkhälsa och för att utjämna skillnader i hälsa är att skapa möjligheter till en bra start i livet, vilket kan främjas av miljön i hemmet, i förskolan, i skolan och fritiden samt av att nå en utbildningsnivå som ger möjlighet till arbete, ekonomiska villkor för självförsörjning och social trygghet. I Goda livsvillkor ingår också möjligheten till delaktighet och inflytande i samhället. Att barn, vuxna och äldre känner sig delaktiga och upplever att de kan påverka leder till ökad hälsa likaså att få tillgång till hälso- och sjukvård på lika villkor. Folkhälsorådet, kommunens verksamheter och samverkansparter ska: Verka för ökade möjligheter till inflytande och att kunna påverka den egna livssituationen Stödja arbetet för socioekonomisk analys och metodik Erbjuda föräldrastödjande verksamhet Stödja processen hälsofrämjande förskola, skola och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar Stödja processer för ökat arbetsdeltagande Verka för att äldre kan leva ett aktivt liv utifrån sina personliga förutsättningar och ge stöd för att behålla och utveckla sociala nätverk och mötesplatser Hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor Folkhälsoarbetet ska verka för hälsofrämjande livsmiljöer, skapa förutsättningar för en god fysisk och psykosocial miljön där vi bor, arbetar och tillbringar vår fritid. Vilket kan fungera som stödjande miljöer i arbetet med att främja fysisk aktivitet och goda matvanor. Livsmiljöerna kan också formas så att de minskar riskerna för smittspridning, olycksfall och våld. Folkhälsorådet, kommunens verksamheter och samverkansparter ska: Stödja arbetet med att lyfta in folkhälsoaspekten i samhällsplaneringen Stödja verksamheter som främjar fysisk aktivitet Stödja verksamheter som främjar goda matvanor 7(26) Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel Syftet med strategiområdet är att via samhällets åtgärder minska bruket och negativa effekter av alkohol och tobak, ge ett narkotika- och dopningsfritt samhälle samt minska skadeverkningarna av överdrivet spelande. Folkhälsorådet, kommunens verksamheter och samverkansparter ska: Stödja utvecklingen av det förebyggande arbetet kring tobak, alkohol, narkotika och dopning Friskvård för medarbetare Genom att arbeta främjande med friskvård ger varje satsad krona mer tillbaka än om kommunen enbart hade arbetat förebyggande. Kommunen kommer att bidra till en god hälsoutveckling genom att ge varje medarbetare möjlighet att ägna sig åt friskvårdsaktiviteter under arbetstid genom den friskvårdstimme som infördes från den 1 januari Genom samarbeten med leverantörer av bland annat gymverksamhet finns ytterligare möjligheter för medarbetaren att aktivera sig. Hälsoinspiratörerna, som kommer att få en nystart under 2015, kommer att ha till uppdrag att inspirera sina arbetskamrater till olika typer av aktiviteter. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Friskvård Kommunen kommer att fortsätta att fokusera PC på medarbetarnas möjligheter till friskvård. Nikotinavvänjning Genom information på kommunens intranät

8 8(26) fortsätter arbetet med att uppmuntra medarbetarna att sluta röka och/eller snusa med syfte att minska antalet nikotinanvändare i kommunen. Indikator: SKL Öppna jämförelser Självskattat allmänt hälsotillstånd (2020 ska 73% av Hjoborna skatta sitt allmänna hälsotillstånd som gott.) 66,2% 74% Ingen mätning görs

9 9(26) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 10: I Hjo ska vi ha ett gott företagsklimat Vår strategi för att nå målet: Mötesplatser och nätverkande Hjo kommun vill stärka näringslivsklimatet ytterligare. Att skapa attraktiva mötesplatser mellan näringsliv och Hjo kommun är helt avgörande för att vi tillsammans ska lyckas öka kännedom om varandra och bygga stolthet för att tillsammans skapa tillväxt och bli attraktiva både lokalt för nuvarande näringsidkare och invånare samt regionalt, nationellt och internationellt för att locka potentiella etablerare, invånare och spännande erfarenhetsutbyten samtidigt som vi marknadsför och sätter Hjo på kartan och 2014 har engagemanget och tillsammanskänslan ökat avsevärt. Hjo näringsliv har agerat mycket aktivt vid alla aktiviteter under Riktigt goda exempel 2014 var Öppet Hus på Industrin och vår gemensamma Näringslivstidning. Dessutom nysatsningar på handelsutveckling. Andra lyckade satsningar har varit When You Love the Earth, frukostmöten, Steps-to-Export, rekorddeltagande på Hjo näringslivsgala och ett flertal lyckade gemensamma mässor. Vi kommer att fortsätta jobba för att nå ännu fler lyckade resultat och för att skapa än bättre möten. Näringslivet har dessutom levererat mycket gott resultat både inom industri, handel och gröna näringar. Ett mycket gott exempel är att Hjo blev Årets Tillväxtkommun 2014 i Västra Götaland. SYNAs kriterier att öka omsättningen, öka vinsten och öka antalet anställda uppfylldes av så många som 18 företag, alla inom differentierade verksamheter. Handelns omsättning ökade både inom sällanköps- och dagligvaruhandeln. Vi klättrade även på Svenskt Näringslivs kommunrankings attitydundersökning, om än från en låg nivå. Vi ligger nu på plats 207 av 290 och ska naturligtvis inte nöja oss med detta. För att lyckas klättra så ska vi fortsätta på den lyckade inslagna vägen men vi måste skapa fler naturliga kontakter mellan näringsliv, politiker och olika tjänstemän. Därför ska fler tjänstemän och politiker delta aktivt i de mötesplatser som arrangeras. Vi ska göra arbetsplatsreportage kring bygglovshantering, planering, tillstånd, MÖS och Alkoholhandläggning för att skapa bättre förståelse för kommunens verksamhet. Vi ska öka antalet företagsbesök och framförallt bredda vårt eget deltagande till att gälla fler av oss tjänstemän. Gemensamma företagsfrukostar ska återigen förläggas ute hos näringslivet med start på Hjo kommun där alla nyckelpersoner ska delta. Vi ska verka för att stärka kontakterna vilket kan underlätta för samverkan kring exempelvis en gemensam kompetenspool, och samverkan kring mässor, öppet hus mm. Näringslivet efterfrågar förmöten vid upphandlingar. Informationsmöten bör ordnas och konkurrens vid prissättning av hyror bör redas ut. Samhällsbyggnad ansvarar men vi bjuder in. Framtidstro och entreprenörskap Vi vill vara med och skapa framtidstro för ungdomarna i Hjo. Vi ska försöka koppla skolan än mer till företagen och fortsätta att initiera och locka fler vuxna och elever att se potentialen i entreprenörskap. Utbildningsinsatser kommer att erbjudas näringslivet och företagens vänner såsom IDC, Högskolan med flera ska bjudas in för att ge stöd åt våra företag. Sommarlovskonceptet ska fortsatt erbjudas och kommunen satsar mer än någonsin tillsammans med Hjo Nyföretagarcentrum för att skapa än mer entreprenörskap. Grundskolan ska erbjudas att möta näringsliv, få delta på mässor, och inspireras till entreprenörskap och få delta i Möjligheternas Värld. Än mer samverkan med skolan i Hjo och högskolor. Ex Framtid 2015 för att locka högskolestudenter till Hjo. Vi vill verka för fler kontakter både

10 10(26) för jobb och examensarbeten. Internationell utveckling Potentialen med vårt EU-medlemskap ska tydliggöras och försök att söka projektmedel för att öka både kommunens och företagens verksamheter ska prioriteras. ESF-ansökningar planeras både för företagen inom management och internationalisering, arbetsmarknadsprojekt och projekt för handeln. EU-projekt för de gröna näringarna kommer också få hög prioritet. Utbildningsinsatser inom Exportfrågor, omvärldsanalys, marknadskommunikation och engelsk konversation kommer att stärka våra företag. 26 september i samband med Richard Rocks världspremiär ska Hjo kommun synas. Tillväxt på landsbygden gröna näringar Landsbygdsföretagen, grön näring av flera slag skapar stor tillväxt. Vi ska lägga mer fokus på och besöka dessa företag som levererar inom prioriterade frågor såsom livsmedel, förädling, besöksnäring, energi och miljöfrågor. Dessa frågor tillhör de mest viktiga inom EU varför vi bör satsa extra mycket här. Här är flera generationsskiften på gång. Projekt och marknadsföringsaktiviteter ska genomföras tillsammans med lantbrukarna för att sätta maten och förädlingen på kartan. Leader Östra Skaraborg ska kunna hjälpa fler av företagen till utveckling. Marknadskommunikation Marknadsföring, annonsering, tidningar, utskick, alltid synas att vi kommer från Hjo, alltid märkas att besökarna varit på besök i Hjo. Vårt platsvarumärke är värt guld! Alla ska få ett Hjärta med sig hem, ett erbjudande som signalerar Välkommen tillbaka! Att vi syns med en I Love Hjo kasse, en flagga, penna eller tub på olika mässor, publikfest på Axevalla, premiär av musikal eller ute på högskolor ger glädje, nyfikenhet och skapar intresse för Hjo. Ingen från Hjo kommun får någonsin åka utanför kommungränsen utan I Love Hjo, om än bara med en pin. En röd tråd ska genomsyra allt: kopplat till vårt EU-medlemskap, EU2020, SKL, VG2020, Skaraborgs kommunalförbund, Hjo kommuns vision och våra utvecklingsområden. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Arbetsplatsreportage, företagsbesök, näringslivsfrukostar ute hos näringslivet. Utbildningsinsatser och möten med finansiärer och "Företagens Vänner" Att skapa mötesplatser och bygga nätverk för att stärka näringslivsklimatet. Löpande Näringslivschef & EUstrateg För att skapa framtidstro och inspirera till entreprenörskap. För att skapa Internationell utveckling, erfarenhetsutbyte, marknadsutveckling och för att sätta Hjo näringsliv på kartan. Löpande Löpande Näringslivschef & EUstrateg Hjo Nyföretagarcentrum, sommarlovsentreprenörer, UF, Möjligheternas Värld EU-projektansökningar Näringslivschef & EUstrateg

11 11(26) Informations- och marknadsföringsprojekt med LRF samt Leader-projekt För att lyfta landsbygdstillväxt och gröna näringar. Löpande Näringslivschef & EUstrateg ELMIA, branschmässor, RichardRocks, Axevalla, Framtid2015 Marknadskommunikation och mässdeltagande för att lyfta Hjo näringsliv och locka fler affärer och potentiella kreativa entreprenörer samt studenter till Hjo. Löpande Näringslivschef & EUstrateg Indikator: Svenskt Näringslivs kommunranking Ambition Total placering på kommunrankingen Högre än föregående mätning

12 12(26) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 11: I Hjo ska man få ett gott bemötande och uppleva att det är enkelt att kontakta kommunen Vår strategi för att nå målet: En förutsättning för att nå hög kvalitet på kommunikationen med hjoborna är att de anställda är välinformerade om verksamheten och dess mål. Hjo kommuns verksamhet bygger till stora delar på mänskliga möten. Detta ställer särskilda krav på att alla anställda har tillgång till aktuell information och att förutsättningarna för kommunikation är goda. Inom en organisation finns ett samband mellan tillgång på information och ansvar. En välinformerad medarbetare känner delaktighet, motivation och tar ansvar. Medarbetarna inom Hjo kommun har en viktig roll som kunskapsbärare, marknadsförare och som kommunens ansikte utåt. Alla medarbetare har dessutom ett personligt ansvar för att hålla sig informerad och att informera andra, om allt som är av betydelse för de egna arbetsuppgifterna och det egna verksamhetsområdet. Samverkan och tvärkontakter inom kommunens olika verksamheter breddar perspektivet i informationsarbetet. Detta bidrar i sin tur till att skapa mervärden och stärka Hjo. För att medarbetarna i Hjo kommun ska få ett ramverk att förhålla sig till när det gäller kommunikation så ska detta formuleras i en kommunikationspolicy samt i riktlinjer för informations- och kommunikationsarbetet. Policyn och riktlinjerna ska fungera som ett hjälpmedel för samtliga verksamheter i kommunen. Ett internt uppslagsverk där du som medarbetare får tydliga riktlinjer för hur vi ska arbeta med externa och interna kommunikationsfrågor samt profilering. En förutsättning för att policyn ska vara till hjälp i utvecklingen av vårt informationsarbete, är att vi alla arbetar för att omsätta innehållet i den till konkreta handlingar. Kommunikationspolicyn är också ett verktyg för att nå den visionen och de strategier som kommunfullmäktige antagit. Under våren kommer Hjo kommuns intranät att lanseras. Detta kommer att bidra till att Hjo kommuns medarbetare på ett effektivt sätt kommer kunna få, söka och hitta rätt information, verktyg och person för att kunna genomföra vårt arbete, oberoende vad du är eller vilken enhet du representerar. Intern kommunikationen verkar för dialog mellan verksamheter och ökar kunskapen om kommunens totala arbete. En helhetssyn skapas bland medarbetarna som främjar vi-känslan och gör samtliga medarbetare till goda ambassadörer för kommunen. En välinformerad medarbetare med möjlighet att påverka, känner delaktighet och ansvar, vilket i sin tur ger engagemang och motivation i arbetet. Värdegrunden Det goda mötet kommer under 2015 att kompletteras med så väl en ledarmodell som en medarbetarmodell. Syftet med att arbeta fram dessa modeller handlar framförallt om att göra kommunens visionsmodell komplett. Vi skapar genom våra beteenden förväntningar från den som bor i Hjo eller som kommer hit som besöker eller på annat sätt nyttjar våra tjänster. Visionen och värdegrunder tillsammans handlar om att infria ett löfte. Ska Hjo kommun som arbetsgivare ha en möjlighet att uppfylla dessa förväntningar, måste vi som chefer och medarbetare vara överens om vilka spelregler som ska gälla. Ledarmodellen tas fram av kommunens chefer. Medarbetarmodellen tas fram av medarbetarna. Detta är en nödvändig förutsättning för att få förankring och genomslag i organisationen. Först då kan vi uppfylla det löfte vi gett!

13 13(26) Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig E-plattform Under våren 2015 så inleds ett samverkansprojekt tillsammans med Skövde. Där Hjo kommun tar del av och blir en del av Skövdes e-plattform. Under året kommer samtliga verksamheter att analyseras utifrån ett e-tjänsteperspektiv. Analysen utförs tillsammans med erfarna e-utvecklare från IT-enheten i Skövde, ITchef Hjo kommun samt deltagare från verksamheten. Syftet är att identifiera möjliga e-tjänster och digitala utvecklingsområden för respektive verksamhet. E-plattformen kommer lanseras under mars 2015, den kommer då samla Hjo kommuns befintliga e- tjänster samt kommande. Utbyggnaden kommer att vara ständigt pågående men grundstommen med samtliga verksamheter på plats kommer vara klar under E-plattform och e-tjänster syftar till att förbättra/ effektivisera kommunens interna och externa processer, kontakten mellan verksamheter och ut mot medborgare. Digitaliseringen av kommunens förvaltning och tjänster gör det möjligt att sköta kontakt med medborgarna oberoende av plats och tid (24/7 365 dagar om året), vilket ligger i linje med mål nr. 11. Satsningen ligger i linje med nationella och regionala initiativ, såsom Den Digitala Agendan. Lansering av e-plattform med tillhörande e- tjänster Dock är det inget slut på utveckling av e-tjänster- IT-chef Växel/Kundtjänst Ökad tillgänglighet och service i Stadshuset Hjo kommuns värdegrund står ständigt i fokus och på varje APT tar vi upp exempel på var vi kan utveckla oss genom exempel från det dagliga arbetet. Växelpersonalen har i uppgift att kontinuerligt var vaksamma på information som saknas i de verktyg som vi använder i kommunen och där ta egna initiativ till att uppdatera där det behövs och/eller ta kontakt med verksamheterna som behöver förändra eller förbättra något. Under våren kommer vi att öka tillgängligheten och servicen i Stadshuset genom att successivt få alla besökare att anmäla sig i kundtjänst. Vi vill säkerställa att alla som kommer till Stadshuset får den servicen som de efterfrågar. Finns inget slutdatum. Detta är ett arbete som pågår kontinuerligt Alla Informationschef Externa webben Informationsenheten kommer under SKL Informationschef

14 14(26) Det goda mötet våren att följa upp alla de frågeställningar som inte ger svar (Vissa delar kommer vi inte klara av pga att vi som kommun inte erbjuder vissa tjänster). När det gäller övriga frågeställningar kommer informationsenheten att återkoppla alla brister direkt till verksamheternas utnämnda webbredaktörer och verksamhetsdrivande chef och sätta deadlines för när informationen ska vara komplett. Värdegrunden Det goda mötet kommer under 2015 att kompletteras med så väl en ledarmodell som en medarbetarmodell. genomför nästa mätning i maj Till dess ska samtliga verksamhete r genomlyst sina sidor. Utvecklingsar beten pågår kontinuerligt för att möta morgondage ns behov Indikator: SCB:s medborgarundersökning - Betygsindex för bemötande och tillgänglighet (medel 58) - 59 (medel 58) Ingen mätning görs

15 15(26) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 12: I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen Vår strategi för att nå målet: Indikatorn till ovanstående mål Hjobornas nöjdhet med inflytande enligt SCBs medborgarundersökning visar att Hjo kommun gjort stora förbättringar inom detta område sedan 2012 års mätning. Bedömningen är att detta beror på visionsarbetet och den dialog som fördes där och som fortsatt sedan dess. Därför är det viktigt att fortsätta på det spåret och hålla i ambitionen att arbeta tillsammans. Ett framgångskoncept i demokratiarbetet har varit de tillfällen då kommunen anordnat öppna träffar av olika slag. Detta ska vi fortsätta med när det bedöms vara lämpligt. Kommunsekreteraren utgör stöd i förvaltningen när sådana träffas kan utformas. Kommunledningsgruppen har ansvar att beakta möjligheten att anordna dessa träffar när man diskuterar förvaltningens ärenden. För att Hjoborna ska känna sig delaktiga och att de har möjlighet att påverka behöver kommunen ha en tydlig och väl genomarbetad tanke med demokratiarbetet. Detta ska formuleras i en demokratistrategi som beskriver hur vi ska arbeta med detta. Ambitionen är att demokratistrategin ska tas fram under Vi ska formellt införa den nya projektmodellen 2015 enligt uppdrag från kommunstyrelsen. I praktiken har modellen redan börjat tillämpas till viss del, men tanken är att vi går i skarpt läge under våren En handbok ska tas fram och alla handläggare ska utbildas. Projektmodellen skapar tydliga strukturer för oss både i rena projektarbeten och i övrigt utredningsarbete. Modellen kan ses som en checklista som säkerställer att alla viktiga moment görs på rätt sätt i rätt tid. Ett av dessa moment är dialog med allmänheten eller andra intressenter. Att säkerställa att vi i våra arbeten får med det momentet kommer bidra till att Hjoborna känner sig delaktiga och lyssnade till i högre utsträckning. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Arbeta fram Se ovan Kommunsekreterare demokratistrategi Facebook Hjo kommun startar egen Facebooksida. Vi startar Informationschef Vi vill nå ut till fler personer, både upp sidan under våren. boende och de som är intresserade av vad som händer och sker i kommunen. Vi kommer framförallt att länka till material och händelser från vår externa webb. Sidan kommer att skötas av växeln/kundtjänst med hjälp av de olika verksamheterna i kommunen, för att kunna svara på ett snabbt och enkelt sätt. Måndag till fredag kommer den att tittas till dagligen mellan för att se vad som kommit in.

16 16(26) Indikator: SCB:s medborgarundersökning - Sammanfattande nöjd inflytande index (medel 39) - 44 (medel 40) Ingen mätning görs

17 17(26) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 15: Hjo ska ha ett levande centrum med en positiv handelsutveckling Vår strategi för att nå målet: Hjo ska ha ett levande centrum med en positiv handelsutveckling, detta skall uppnås genom fortsatt arbeta med gemenskap och samverkan mellan handlare, restauranger, fastighetsägare och kommunen. Återkommande möten i handelsstrategigruppen med representanter från handeln, fastighetsägarna och kommunen. Handeln vad det gäller dagligvaror och sällanköpsvaror mäts bäst genom försäljningsindex som presenteras varje höst för föregående år. Som mål för 2014/2015 är bygga vidare på den positiva trend som inleddes För att stärka den lokala handeln och köptrohet för de skall det utbud som finns inom kommunen presenteras för kommuninnevånarna och besökande genom en näringsbilaga med inriktning på handeln. Genom samverkan med Turism och Kultur arbeta för en positivt och trevlig bemötande vid arrangemang och aktiviteter med värdskap och öppettider som stärker både turism/kultur, restauranger, handeln och ett attraktivt Hjo. Med fastighetsägarna föra en fortlöpande dialog för att få lämplig verksamhet i de lokaler som blir tillgängliga. För att stärka ett levande centrum och centrumhandeln bör dock på sikt till mer centralt belägna lägenheter. Hur vi går vidare med utgång från tidigare projekt och vision "Tillsammans skapar vi framtidens Hjo" kan ett ESF, EU projekt "Innovativ Småstadshandel Skaraborg" med uppstart under 2015 och som pågår i tre år vara en bra möjlighet med fokusområdena Utbud, Gestaltning, Digitalisering, Bemötande, Tillgänglighet och Starta Eget. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Samverkan, tillsammans Återkommande informella frukostmöten med handlare, medlemmar Hjo Handel Kontinuerligt Näringsutvecklare (handel) Möten Möten, träffar med olika grupperingar. Handel, restauranger, fastighetsägare Genomförs varje halvår Näringsutvecklare (handel) samt inbjudna Möten med handelsstrategigrupp Näringsbilaga med inriktning handel Återkommande möten med handelsstrategigruppen för planering och lyftande av aktuella frågor, utredningar. Att med näringsbilaga kommunicera vårt utbud av handel, då främst till kommuninnevånarna Återkomman de enligt kalender Förhoppning svis två bilagor under 2015, vår samt höst Näringslivschef samt näringsutvecklare (handel) med vid behov adjungerad Näringsutvecklare (handel) i samverkan med Hjo Handel

18 18(26) Skyltning Evenemang Att lyfta skyltproblematiken så att handlarnas önskemål om bättre skyltning löses. Att stärka deltagandet och medverkande vid de aktiviteter som genomförs. Samt extra engagemang vi påsk, julmarknad samt handelsdag Näringsutvecklare (handel) i samverkan med stadsarkitekt och Hjo Handel Periodvis under 2014 Näringsutvecklare (handel) i samverkan med Hjo Handel och restauranger Indikator: Handeln i Sverige Försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln - Försäljningsindex i dagligvaruhandeln Högre än föregående mätning

19 19(26) Kommunstyrelsens mål 2015 för kommunledningskontoret Kommunstyrelsens mål 1: Hjo kommuns medborgare ska ha tillgång till lättillgänglig och relevant information om kommunens verksamheter Vår strategi för att nå målet: Med hjälp av god extern kommunikation kan vi sprida kunskap om tillvägagångssätt och möjligheter. Den syftar även till att skapa ett större engagemang bland medborgarna för kommunala frågor, med målet att stimulera till aktivitet och medinflytande. Genom att informera om hur medborgarnas skattepengar används och öka kunskapen om kommunens verksamhet, kan vi skapa större förståelse för kommunens agerande i olika situationer. Kommunen måste i alla aktiviteter som syftar till att skapa kommunikation utgå från mottagarnas situation, kunskaper och attityder. Informationsenheten kommer att ta aktiv del i framtagandet av övergripande information från kommunen men också kontinuerlig ha kontakt med verksamheternas ledningsgrupper och hjälpa dem i det strategiska arbetet med att ta fram relevant information och visa på vilka möjligheter som finns. Via webbgruppen, som har representanter från samtliga verksamheterna, kommer informationsenheten i samverkan med verksamheterna säkerställa att den informationen som publiceras är både lättillgänglig och relevant. Detta sker bland annat genom kontinuerliga genomgångar av befintlig information utifrån SKL:s granskning, Information till alla?. En granskning som genomförs av SKL varje år. Via den projektmodell som Hjo kommun inför under 2015 är projektägaren också ansvarig för kommunikationen. Att formulera budskapet på ett rakt och enkelt sätt, och paketera det väl är viktigt för att det ska nå fram till intressenterna. All information ska presenteras i en kommunikationsplan och aktivitetsplan. Här kommer informationsenheten vara sakkunnig och/eller projektdeltagare beroende på projektets omfång och säkerställa tillsammans med projektägaren att vi kontinuerligt informerar om projektet och att vi använder rätt kanaler. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Årsredovisning i kortformat Årsredovisningen som tas fram årligen är ett omfattande dokument med mycket ekonomisk rapportering, ofta uttryckt på ett fackmässigt och byråkratiskt sätt. För att förbättra informationen till kommunens invånare i framförallt kommunens ekonomi finns behov av att ge ut en lättläst och kortfattad skrift om detta. Skriften bör upprättas i samband med upprättandet av den ordinarie årsredovisningen och distribueras till Ek chef Externa webben hushållen när KF antagit årsredovisningen. Informationsenheten kommer under våren att följa upp alla de frågeställningar som inte ger svar i SKL:s granskning, Information till alla? (Vissa delar kommer vi inte klara av pga att vi som SKL genomför nästa mätning i juni Informationschef

20 Tillgängliga kontakter Tryckt material kommun inte erbjuder vissa tjänster). När det gäller övriga frågeställningar kommer informationsenheten att återkoppla alla brister direkt till verksamheternas utnämnda webbredaktörer och verksamhetsdrivande chef och sätta deadlines för när informationen ska vara komplett. Under året kommer vi att tillgängliggöra kontaktuppgifterna till anställda i Hjo kommun på vår hemsida. Besökaren kommer kunna söka på person och/eller tjänst. För att arbete vidare med visionen i Hjo kommer kommunen att ta fram en Hjo broschyr. Den ska beskriva lite allmänt om Hjo men framför allt visa på årliga satsningar. Detta för att visa att vi är en kommun som satsar framåt och där det är gott att leva. Utvecklingsområdena kommer att ligga i fokus. Tanken är att kommunen sedan fortsättningsvis ska ta fram en ny och aktuell broschyr varje år. Broschyren kommer att distribueras till samtliga hushåll i Hjo och användas som en del av vår marknadsföring av Hjo som boendeort. Till dess ska samtliga verksamhete r genomlyst sina sidor. Utvecklingsar beten pågår kontinuerligt för att möta morgondage ns behov Informationschef Informationschef 20(26) Indikator: Ambition 2015 SKL webbinformationsundersökning: -Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna enligt SKL? 65 (medel 74) 69 (medel 79) 72 (medel 78) Högre än föregående mätning SCB:s medborgarundersökning: -Medborgarnas omdöme av kommunens information enligt NII avsnitt Information* 49 (medel 52) - 54 (medel 52)

21 21(26) Kommunstyrelsens mål 11: Hjo kommun ska arbeta för att förebygga främlingsfientlighet Vår strategi för att nå målet: 2013 antog Hjo kommun en jämställdhets- och mångfaldspolicy. I denna framgår med all önskvärd tydlighet att alla, oavsett vem de är, ska känna sig välkomna och väntade till arbetsgivaren Hjo kommun. Kommunen är en politiskt styrd och skattefinansierad verksamhet, som verkar utifrån tanken om ett demokratiskt samhälle. Arbetsgivaren Hjo kommun och alla som verkar i den ska vara förebilder i arbetet att förebygga främlingsfientlighet. Jämställdhets- och mångfaldsplanen och vår värdegrund Det goda mötet, är våra verktyg i detta arbete. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Uppföljning sker i form av årlig redovisning.

22 2. I budgeten har politiken angett ett antal politiska prioriteringar som tilldelats extra medel. Dessa beskrivs här nedan i text utdragen från budget Beskriv i de fall det är relevant hur verksamheten avser använda tilldelade medel för att jobba mot angiven politisk prioritering. 22(26) Politiska prioriteringar 2015 RÖS Budget 2015: Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) förstärks med 3,85 % vilket innebär ett totalt kommunbidrag för Hjo kommun om tkr för 2015 jämfört med nuvarande budget 2014 om tkr. Budgetberedningen har beslutat tillföra = 224 tkr. Metakatalog Budget 2015: År 2014 avsattes 1 mkr för Metakatalog i investeringsbudgeten. Metakatalogen är en gemensam personalkatalog för kommunen med syfte att kvalitetssäkra personuppgifter. För detta kompenseras politikområdet med 250 tkr i kapitaltjänstkostnader. Plan 2015: Den 12 januari 2015 kommer basimplementationen av Metakatalogen att genomföras. Basimplementationen innebär att AD, Personec (personal), exchange kopplas samman med Metakatalogen som i sin tur är kopplad mot Skatteverkets befolkningsregister, på så viss garanteras att de personuppgifter som finns i tidigare nämnda system är korrekta. Under kommande månader kommer de identifierade verksamhetskritiska systemen att anslutas (enligt avtal). Därefter får en analys/värdering ske över vilka system som ytterligare bör anslutas utifrån ett ROI perspektiv. Evenemangsmedel Budget 2015: År 2014 tilldelades KS Förvaltning 300 tkr för evenemang återförs 300 tkr från politikområdets ram. Dessa medel ska istället tillföras Kultur, turism och fritid för att täcka behov av medel för tillfälliga kvalitativa utställningar och verksamhet i Kulturkvarteret Pedagogien samt för evenemang och aktiviteter såsom stadsfest, hälsovecka etc. Trapphusboende Budget 2015: Vård och omsorg har på uppdrag av omvårdnadsutskottet gjort en utredning av boendeformer inom LSS lagstiftningen, där s.k. trapphusboende kan vara ett alternativ. Utredningen har presenterats för budgetberedningen som ställde sig positiv till idén. Då utredningen behöver kompletteras med en del detaljer innan eventuellt införande beslutades att 1 mnkr avsätts i budgeten för Beloppet har tillförts politikområde KS förvaltning och kommer att överföras till Vård och omsorg i samband med eventuell uppstart av boendeformen. Plan 2015: Komplettering av VoO:s utredning ska göras med uppgifter om tillgängliga lägenheter, placering av personalbas samt en uppskattning av kostnader under första året. Detta underlag ska vara klart under april månad för att lämnas vidare till KS för beslut. Förhoppningen är dock att boendet kan komma igång efter sommaren.

23 23(26) 3. Avsnitt tre är uppdelat i tre delar. Först beskrivs viktiga händelser under det kommande året tillsammans med övrig verksamhetsutveckling som inte går att koppla till något särskilt mål eller till visionen. Sedan beskrivs hur verksamheten planerar att jobba med Hjo kommuns värdegrund Det goda mötet. Avslutningsvis berättar verksamheten om kända viktiga händelser framöver (längre perspektiv än ett år). Viktiga händelser och övrig verksamhetsutveckling under 2015 Under 2015 inleds IT-samverkans projekt med Skövde, avslut förväntas i december samma år. Projektet syftar till att knyta Hjo, Tibro och Skövdes IT-enheter närmare varandra, för att på så vis förbättra, effektivisera och öka säkerheten kring IT drift/support/leverans etc. För Hjos del innebär det första steget att vi går in en gemensam klientplattform och helpdesk med Skövde. Det andra steget som än så länge bara är en option innebär att servrar och back up flyttas till en gemensam serverhall, valet att använda sig av denna option beslutas i oktober Allteftersom IT- enheterna,- miljöerna, - infrastrukturerna mellan de tre kommunerna blir samma ökar möjligheterna till samverkan på även andra områden som på ett eller annat sätt inbegriper IT, såsom t.ex. upphandling/implementering av verksamhetssystem. Kommunledningskontoret är främst en stödfunktion för kommunens verksamheter. Under 2015 ska vi göra en översyn av denna funktion för att utvärdera hur vi kan arbeta på ett bättre och mer effektivt sätt. Såhär arbetar vi med Hjo kommuns värdegrund Det goda mötet 2015: Under 2015 planerar Kommunledningskontoret att fortsätta förankringsarbetet inom verksamheten med värdegrunden Det goda mötet. Dels genom fortsatta träffar där samtlig personal inom enheten deltar, samt genom samtal inom de egna arbetsgrupperna. Värdegrunden och den ledarmodell som arbetas fram ska bli en naturlig del i det dagliga arbetet och hållas levande genom att vi vid arbetsplatsträffar diskuterar frågor som berör Det goda mötet. Aktivitetsplan: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Viktiga händelser framtid Ett framtida arbete är att införa e-arkiv, vilket kommer underlätta och förbättra kommunens administration. Möjligheterna för e-arkiv tittas på i det större sammanhanget av olika samverkansgrupper, såsom SKL om Skaraborgs kommunalförbund. HjoTiBorg-samarbetet med en gemensam arkivarie innebär att Hjo, Tibro och Karlsborg gemensamt kommer titta på dessa möjligheter utifrån våra kommuners förutsättningar. Arkivarien håller i detta arbete. Kopplat till detta är en utredning om en eventuell gemensam arkivlokal för de tre kommunerna.

24 24(26) 4. Nedan finns möjlighet att ange nyckeltal som förtydligar vilka verksamhetsvolymer enheten producerar. T.ex. antal elever, antal barn i barnomsorgen, antal ärenden/personer i hemtjänsten osv. Det är önskvärt att kunna följa verksamhetsvolymerna över tid. Verksamhetsvolymer och nyckeltal Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Antal inkomna synpunkter Andel synpunkter som besvaras i rätt tid 79 % 75 % 67 % Antal inkomna frågor vid allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige Antal inkomna motioner till kommunfullmäktige Antal sidvisningar av hemsidan (www.hjo.se) Kännedom om varumärket I Love Hjo (Svema) 47,5% 49,3% Antal anmälningar till NäringslivsGalan Antal e-tjänster i Hjo kommun 6 6* * = anmälan till kulturskolan, bibliotekskatalog, felanmälan, lediga jobb, lokalbokning, synpunkten Nyckeltal -Uppföljning av hälsoläget utifrån målsättningen invånarna i Skaraborg ska ha Sveriges bästa hälsa i Sverige år 2020 (indikatorer kring fysisk aktivitet, fetma, allmäntillstånd, alkoholvanor, dagligrökare och psykiskt välbefinnande) Se öppna jämförelser folkhälsan

25 25(26) 5. Den ekonomiska ramen som ligger till grund för verksamhetens planering kommer från Hjo kommuns budget. I detta avsnitt kan även möjliga omfördelningar inom verksamhetens tilldelade ram beskrivas, både i tabellform och i löptext. Ekonomisk ram Kommunledningskontoret (Ks förvaltning) Drift Utfall 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Intäkter Kostnader Nettokostnader Tilldelad ram Resultat + 565* Kommunledning KS Samverkan Stab KS Projekt Näringsliv Summa Planerade förändringar utifrån tilldelad ram Kommunledningskontoret (Ks förvaltning) Budget Verksamhetsförändringar Föregående års budgetram Politiska prioriteringar och efterfrågeförändringar RÖS MÖS Avsättning / återföring evenemang Arkivarietjänst Ökade IT-kostnader Förstärkning verksamhetsskydd Visionsarbete, efterarbete Leva och bo-projekt (intranät och marknadsföring) Ökade kostnader kommunledning Stabsfunktioner (PA, avtalskatalog, internkontroll) PA-enheten engångsinsatser Telefonväxelbyte, ny upphandling Trapphusboende, reserv Delsumma politiska prioriteringar

26 26(26) Uppräkning personalkostnader Uppräkning övriga kostnader Förändring kapitaltjänstkostnader Rättelser Effektivisteringskrav Innevarande års budgetram Planerade förändringar: Löpande text här

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2013 Falköpings kommun

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2013 Falköpings kommun FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2013 Folkhälsoarbete i Folkhälsorådet i Falköping 1 är ett samverkansorgan mellan och Västra Götalandsregionen vars syfte är att initiera, utveckla och samordna det tvärsektoriella

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18 Folkhälsoplan I Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kansliet Innehållsförteckning 1. Inledning/bakgrund... 1 1.1 Folkhälsa... 1 2. Syfte... 2 3. Folkhälsomål... 2 3.1

Läs mer

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81 Folkhälsoplan 214 Grästorp Fastställd av folkhälsorådet 213 1-21, 81 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Folkhälsorådets sammansättning... 3 3 Folkhälsomål 214... 4 3.1 Ökad trygghet och inflytande...

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Robertsfors folkhälsopolitiskt program

Robertsfors folkhälsopolitiskt program Robertsfors folkhälsopolitiskt program 2014-2016 Innehåll 1. Varför behövs ett folkhälsopolitiskt program... 1 2. Hållbar utveckling och folkhälsa... 1 3. Vilket är målet för folkhälsoarbete i Sverige

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD Verksamhetsplan 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FOLKHÄLSA... 3 FOLKHÄLSOARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN... 3 FOLKHÄLSORÅDET... 5 FOLKHÄLSORÅDETS UPPGIFT...

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Arbete och Socialtjänst

Verksamhetsplan 2015 Arbete och Socialtjänst Verksamhetsplan 2015 Arbete och Socialtjänst Enhetens uppdrag: Området omfattar Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg, öppenvård, arbetsmarknadsenhet samt integrationoch flyktingmottagning. Individ

Läs mer

Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte. Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015

Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte. Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015 Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015 Välkommen Kommunstyrelsens ordförande Bengt Sjöberg hälsade alla välkomna till Töreboda. Han berättade om kommunens

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet i ett sammanhang

Läs mer

Regional konferens i Södermanland. Anita Linell. 23 september 2011. 2011-09-27 Sid 1

Regional konferens i Södermanland. Anita Linell. 23 september 2011. 2011-09-27 Sid 1 Regional konferens i Södermanland Anita Linell 23 september 2011 2011-09-27 Sid 1 Uppdraget från regeringen Beskriva utvecklingen med fokus på 2004 2009. Redovisa genomförda åtgärder. Föreslå framtida

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Folkhälsoplan Bergs kommun

Folkhälsoplan Bergs kommun Folkhälsoplan Bergs kommun Augusti 2006 December 2010 2006-05-21 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Övergripande vision för Bergs kommun 5 Målområde - Delaktighet och inflytande 6 Målområde - Trygga

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Kultur, turism och fritid

Verksamhetsplan 2015 Kultur, turism och fritid Verksamhetsplan 2015 Kultur, turism och fritid Enhetens uppdrag: Kultur, turism och fritidsverksamheten ansvarar för bibliotek, kulturarrangemang, turism, kulturskola samt övrig kulturverksamhet i kommunen,

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

FOLKHÄLSA I NYNÄSHAMN

FOLKHÄLSA I NYNÄSHAMN Presentation FOLKHÄLSA I NYNÄSHAMN I en attraktiv kommun som jobbar för allas framtid mår, och trivs, människor bra. Skärgårdskommun nära storstad 26 000 invånare 30 minuter till Globen Havshorisonten

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5:

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5: Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-28 15(20) Kommunfullmäktige Dnr 13.K0374 106 Folkhälsopolitiskt program, aktivitetsplan 2014-2017 Sammanfattning Kommunens folkhälsoråd har i uppdrag att genom

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Folkhälsoplan 2014-2015

Folkhälsoplan 2014-2015 Folkhälsoplan 2014-2015 Antagen av folkhälsorådet den 26 februari 2014, 5 Inledning En av de stora strategiska utmaningar som Sverige står inför är att stimulera en god hälsa på lika villkor. Folkhälsoarbete

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Sammanställning av samrådsremiss: Folkhälsoplan för Borlänge Kommun 2008-2011.

Sammanställning av samrådsremiss: Folkhälsoplan för Borlänge Kommun 2008-2011. Sammanställning av samrådsremiss: Folkhälsoplan för Borlänge Kommun 2008-2011. Borlänge kommun har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram ett förslag till folkhälsoplan för Borlänge Kommuns långsiktiga,

Läs mer

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Dnr KK09/250 Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Beslutad i kommunstyrelsen 2011-XX-XX Beslutad i kommunfullmäktige 2011-XX-XX Förord Alla globala problem är lokala någonstans.

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program Folkhälsopolitiskt program Flens kommun Förslag 2008-2011 Innehållsförteckning Inledning Folkhälsa och folkhälsoarbete Folkhälsa och hälsa Folkhälsoarbete Hälsans bestämningsfaktorer Risk och skyddsfaktorer

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Ett gott liv i Mora Folkhälsoprogram 2010-2012

Ett gott liv i Mora Folkhälsoprogram 2010-2012 Ett gott liv i Mora Folkhälsoprogram 2010-2012 Alla har lika rätt till god hälsa För att skapa förutsättningar för en god hälsa i Mora kommun krävs samarbete mellan kommunala verksamheter, hälso- och sjukvård,

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 POLICY Dnr KK13/167 Kommunikationspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Verksamhetsplan kommunstyrelsen

Verksamhetsplan kommunstyrelsen Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 sidan 1 av 6 Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 Mål... 2 Inriktning... 2 Vara en del

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Varumärket Kinda Kommunfullmäktige 97 20140929 Nära i Kinda - A different Kinda life Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Inledning Vi vill att Kinda kommun ska vara en attraktiv kommun för medarbetare, kommuninvånare,

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun Dokumenttyp Dokumentägare Kommunledningskontoret Dokumentnamn Program, IT-vision, handlingsplan och -utvecklingsplan Dokumentansvarig IT-chef Beslutad/Antaget

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN KARLSTADS KOMMUN Strategisk plan 1 LAGSTIFTNING VISION Livskvalitet Karlstad 100 000 KOMMUNFULLMÄKTIGE REGLEMENTE BOLAGSORDNING STRATEGISK PLAN PRIORITERA FÖLJA

Läs mer

Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa. 2011-05-05 Sid 1

Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa. 2011-05-05 Sid 1 Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa 2011-05-05 Sid 1 Folkhälsopolitiken Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Social hållbarhet i ledning och styrning

Social hållbarhet i ledning och styrning Social hållbarhet i ledning och styrning PLATS FÖR BUDSKAP Elisabeth Bengtsson Folkhälsochef elisabeth.m.bengtsson@skane.se Det motsägelsefulla Skåne. Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark

Läs mer

Verksamhetsplan Näringsliv 2013

Verksamhetsplan Näringsliv 2013 Verksamhetsplan Näringsliv 2013 Kommunikation/marknadsföring Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan.

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer