Verksamhetsplan 2015 Kommunledningskontoret (KLK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015 Kommunledningskontoret (KLK)"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 Kommunledningskontoret (KLK) Enhetens uppdrag: Kommunledning inklusive stabsfunktioner ger strategiskt stöd och service till politik och förvaltning. Staben innefattar ekonomi, IT, upphandling, kansli, personal, information och näringsliv. Utöver detta finns även projekt för utveckling, internationella frågor samt säkerhetsarbete.

2 2(26) Vad är en verksamhetsplan? En verksamhetsplan är en skriven plan av de aktiviteter man planerar att genomföra i verksamheten. Verksamhetsplanen konkretiserar hur vision, mål och strategidokument ska förverkligas det kommande året. En verksamhetsplan är inte bara sammanbunden med politiska målsättningar, utan även med kommunens budget. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även den till grund för verksamhetsplanen, eftersom det ska finnas täckning i budgeten för aktiviteterna verksamheten planerar. Verksamhetsplanen ska vara realistisk och aktiviteterna som nämns i den ska vara sådana som verksamheten beräknar att genomföra. Verksamhetsberättelsen som skrivs till delårsbokslutet per sista augusti och till årsredovisningen efter årets slut återkopplas mot verksamhetsplanen för att stämma av om de aktiviteterna genomförts som planerat. Varje avsnitt i verksamhetsplanen inleds med en kortfattad instruktion. Prioriterade mål och planerade aktiviteter Kommunfullmäktige har till visionen antagit sex utvecklingsområden som är särskilt viktiga att satsa på. Till varje utvecklingsområde finns ett antal prioriterade, kommunövergripande mål. Dessa mål tillsammans med texten om utvecklingsområdet ger en tydlig bild av vad kommunen vill uppnå. Varje mål är knutet till en indikator. Indikatorerna är naturliga vägvisare för kommunfullmäktige för att se om vi är på väg att nå vision och utvecklingsområden. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen styr mot visionen och de sex utvecklingsområdena Vättern, Boende, Levande Hjo, Hållbarhet/Natur, Tillsammans och Besökare. Kommunfullmäktige har i budget och verksamhetsplan 2015 antagit 21 prioriterade målsättningar för att följa upp att verksamheten rör sig i riktning mot visionen och de sex utvecklingsområdena. Kommunstyrelsen har kompletterat med ett antal, mer konkreta mål. Av dessa fokuserar Ks förvaltning särskilt på nedanstående mål. I anslutning till varje mål anger verksamheten sitt planerade strategiska arbete och även planerade aktiviteter för att nå en högre grad av måluppfyllelse under 2015:

3 3(26) 1. I verksamhetsplanen får respektive verksamhet välja ut vilka politiska mål man känner ansvar för. Till dessa mål ska anges i löptext hur verksamheten avser att strategiskt arbeta mot varje utvalt mål och varför det kommer bidra till ökad måluppfyllelse. Det ska även göras en lista över de konkreta aktiviteter man planerar genomföra under året. Kommunfullmäktiges prioriterade mål 1: Hjo ska ha en positiv befolkningstillväxt Vår strategi för att nå målet: Detta mål kan ses som övergripande övriga mål, och arbetet för att uppnå övriga mål kan sammantaget ses som förvaltningens arbete för att uppnå målet om en positiv befolkningstillväxt. Hjo kommuns vision Tillsammans skapar vi framtidens Hjo och tillhörande utvecklingsområden anger färdriktningen för kommunens arbete. När vi arbetar på ett bra sätt enligt detta kommer det avspeglas i att ovanstående mål uppfylls. Nedan beskrivs i sammanfattande text exempel på hur förvaltningen tänker arbeta under 2015 för att nå detta övergripande mål. Utvecklingsområde Boende säger bl.a. att många uppskattar att Hjo särskilt prioriterar verksamheter som riktar sig till barn och unga. Kopplat till det är nybyggnationen 2015 av förskolan på Knäpplan. Även ambitionen att anlägga en actionpark är en konkret satsning riktad till barn och unga och som även syftar bidra till ett levande Hjo, vilket är ett annat utvecklingsområde. Vättern, är ett annat utvecklingsområde som vi ska satsa på 2015 genom att utveckla hamnområdet. Utvecklingsområde Hållbarhet & natur anger att genom vår småskalighet har Hjo unika förutsättningar att bli en miljövänlig och promenad- och cykelvänlig stad det ska vi ta tillvara på och göra till vår styrka. Därför kommer Hjo kommun 2015 satsa på utbyggnad av gång- och cykelvägar. Besökare är ett av visionens utvecklingsområden. Besöksnäringen är viktig för Hjo och uttrycks även i fullmäktigemål nr 18 att Hjo ska få fler besökare. De som besöker Hjo ska få upp ögonen för vår vackra kommun och den positiva atmosfär vi har. Ju fler som besöker Hjo, desto fler får upp ögonen för det här och blir presumtiva nya Hjobor. Vi är kända som det enkla, lättillgängliga och välkomnande Hjo, där vi låter hjärtat vara med. Så beskrivs utvecklingsområdet Tillsammans. Vi strävar efter ett mångkulturellt samhälle där alla känner sig välkomna och inkluderade, oavsett om man besöker eller flyttar till Hjo, om man är ung eller gammal, om man är från en annan del av Sverige eller från ett annat land. Vi ska under 2015 bl.a. arbeta med att utveckla frivilligorganisationen för att jobba med integration på ett bättre sätt. Detta arbete utifrån vår vision skapar stolthet och positiv anda i Hjo kommun. Allt arbete som anges i våra verksamhetsplaner syftar till att göra Hjo till en så pass bra kommun att folk vill leva här. Ovanstående är alltså ett axplock av vad vi ska göra för att uppnå detta.

4 4(26) Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Leva och Bo i Hjo Indikator: SCB befolkningsstatistik - Antal personer som bor i Hjo kommun Ambition st 8 805st Högre än föregående mätning

5 5(26) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 2: Hjo ska vara en attraktiv boendekommun Vår strategi för att nå målet: Ovanstående mål är nära sammankopplat med mål 1 om positiv befolkningstillväxt. Texten till mål 1 kan därför anses bidra till uppfyllelsen av även mål 2. Hjo kommun kan som arbetsgivare bidra till att Hjo är en attraktiv kommun att leva i, genom att vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunen står, liksom våra grannkommuner, inför stora pensionsavgångar. Samtidigt blir det kommunala uppdraget allt mer komplicerat, i kombination med krav på att vi som arbetsgivare använder skattemedel på ett så effektivt sätt som möjligt. Konkurrensen om framtidens arbetskraft blir allt hårdare. I denna konkurrens måste Hjo kommun utmärka sig som det självklara valet för kommande generations lärare, undersköterskor och andra. Att arbeta med arbetsgivarvarumärket Hjo kommun är av detta skäl en nödvändighet. Vi kan inte, och kanske inte heller ska, försöka konkurrera med löner och förmåner, för sådana satsningar tenderar att fungera endast kortsiktigt. Att istället arbeta för att vara en bra arbetsgivare, med genuint förankrade värderingar, där arbetsgivare och medarbetare är måna om varandra, har större effekt i ett långsiktigt perspektiv. Att vara en arbetsgivare med rykte om sig att vara en bra arbetsplats väger tyngre, ger mer och kostar mindre, än att konkurrera med löner och förmåner. Kommunen skall av dessa skäl under 2015 och framåt, arbeta med att färdigställa den ledarmodell som påbörjats och inleda arbetet med en medarbetarmodell. Genom besök på arbetsmässor, information på hemsida och på intranät, skall vi på ett tydligt och välkomnande sätt visa Hjo kommun som det självklara valet för blivande medarbetare. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Kompetensförsörjning Kommunen skall arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke för att öka sin attraktionskraft Personalchef Indikator: SCB medborgarundersökning Betygsindex för Hjo kommun som en plats att bo och leva på (NRI). 53 (medel 57) - 58 (medel 57) Ingen mätning görs

6 6(26) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 9: Hjo kommun ska aktivt bidra till att invånarna i Skaraborg ska ha Sveriges bästa hälsa 2020 Vår strategi för att nå målet: Strategiska områden och prioriteringar för folkhälsoarbetet 2015 Folkhälsoarbetet handlar om att med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser åstadkomma en god och jämlik hälsa för hela befolkningen. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete handlar om samarbete och ansvarsfördelning mellan olika samhällssektorer, myndigheter och organisationer. Folkhälsorådet är ett samverkansorgan mellan Hjo kommun och Västra Götalandsregionen, Östra Hälsooch sjukvårdsnämnden i syfte att initiera, utveckla och samordna resurser för att främja en god hälsa för kommuninvånarna. För folkhälsoarbetet på kommunnivå finns en folkhälsoplanerare anställd av Västra Götalandsregionen. Folkhälsoplaneraren ska i första hand arbeta med hälsofrämjande arbete på en strategisk nivå. Mål för folkhälsoarbetet Det övergripande nationella folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen där målet ska uppnås genom arbete med elva målområden. De elva nationella målområdena är: Mål 1 Delaktighet och inflytande i samhället Mål 7 Skydd mot smittspridning Mål 2 Ekonomiska och sociala förutsättningar Mål 8 Sexualitet och en god Mål 3 Barn och ungas uppväxtvillkor reproduktiv hälsa Mål 4 Hälsa i arbetslivet Mål 9 Fysisk aktivitet Mål 5 Miljöer och produkter Mål 6 Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Mål 10 Matvanor och livsmedel Mål 11 Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel För en mer övergripande bild av de elva målområdena kan de sammanföras till tre strategiska områden, där målområde 1-3 och delar av målområde 6 gäller faktorer på samhällsnivå, medan de övriga åtta främst berör faktorer i människors livsmiljöer eller fokuserar på en viss levnadsvana. Målområde: 4, 5, 7, 8, 9, 10 Målområde: 1, 2, 3, 6 Målområde: 11, delvis 6 Källa: Folkhälsopolitisk rapport 2010

7 Goda livsvillkor Grundläggande förutsättningar för en god folkhälsa och för att utjämna skillnader i hälsa är att skapa möjligheter till en bra start i livet, vilket kan främjas av miljön i hemmet, i förskolan, i skolan och fritiden samt av att nå en utbildningsnivå som ger möjlighet till arbete, ekonomiska villkor för självförsörjning och social trygghet. I Goda livsvillkor ingår också möjligheten till delaktighet och inflytande i samhället. Att barn, vuxna och äldre känner sig delaktiga och upplever att de kan påverka leder till ökad hälsa likaså att få tillgång till hälso- och sjukvård på lika villkor. Folkhälsorådet, kommunens verksamheter och samverkansparter ska: Verka för ökade möjligheter till inflytande och att kunna påverka den egna livssituationen Stödja arbetet för socioekonomisk analys och metodik Erbjuda föräldrastödjande verksamhet Stödja processen hälsofrämjande förskola, skola och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar Stödja processer för ökat arbetsdeltagande Verka för att äldre kan leva ett aktivt liv utifrån sina personliga förutsättningar och ge stöd för att behålla och utveckla sociala nätverk och mötesplatser Hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor Folkhälsoarbetet ska verka för hälsofrämjande livsmiljöer, skapa förutsättningar för en god fysisk och psykosocial miljön där vi bor, arbetar och tillbringar vår fritid. Vilket kan fungera som stödjande miljöer i arbetet med att främja fysisk aktivitet och goda matvanor. Livsmiljöerna kan också formas så att de minskar riskerna för smittspridning, olycksfall och våld. Folkhälsorådet, kommunens verksamheter och samverkansparter ska: Stödja arbetet med att lyfta in folkhälsoaspekten i samhällsplaneringen Stödja verksamheter som främjar fysisk aktivitet Stödja verksamheter som främjar goda matvanor 7(26) Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel Syftet med strategiområdet är att via samhällets åtgärder minska bruket och negativa effekter av alkohol och tobak, ge ett narkotika- och dopningsfritt samhälle samt minska skadeverkningarna av överdrivet spelande. Folkhälsorådet, kommunens verksamheter och samverkansparter ska: Stödja utvecklingen av det förebyggande arbetet kring tobak, alkohol, narkotika och dopning Friskvård för medarbetare Genom att arbeta främjande med friskvård ger varje satsad krona mer tillbaka än om kommunen enbart hade arbetat förebyggande. Kommunen kommer att bidra till en god hälsoutveckling genom att ge varje medarbetare möjlighet att ägna sig åt friskvårdsaktiviteter under arbetstid genom den friskvårdstimme som infördes från den 1 januari Genom samarbeten med leverantörer av bland annat gymverksamhet finns ytterligare möjligheter för medarbetaren att aktivera sig. Hälsoinspiratörerna, som kommer att få en nystart under 2015, kommer att ha till uppdrag att inspirera sina arbetskamrater till olika typer av aktiviteter. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Friskvård Kommunen kommer att fortsätta att fokusera PC på medarbetarnas möjligheter till friskvård. Nikotinavvänjning Genom information på kommunens intranät

8 8(26) fortsätter arbetet med att uppmuntra medarbetarna att sluta röka och/eller snusa med syfte att minska antalet nikotinanvändare i kommunen. Indikator: SKL Öppna jämförelser Självskattat allmänt hälsotillstånd (2020 ska 73% av Hjoborna skatta sitt allmänna hälsotillstånd som gott.) 66,2% 74% Ingen mätning görs

9 9(26) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 10: I Hjo ska vi ha ett gott företagsklimat Vår strategi för att nå målet: Mötesplatser och nätverkande Hjo kommun vill stärka näringslivsklimatet ytterligare. Att skapa attraktiva mötesplatser mellan näringsliv och Hjo kommun är helt avgörande för att vi tillsammans ska lyckas öka kännedom om varandra och bygga stolthet för att tillsammans skapa tillväxt och bli attraktiva både lokalt för nuvarande näringsidkare och invånare samt regionalt, nationellt och internationellt för att locka potentiella etablerare, invånare och spännande erfarenhetsutbyten samtidigt som vi marknadsför och sätter Hjo på kartan och 2014 har engagemanget och tillsammanskänslan ökat avsevärt. Hjo näringsliv har agerat mycket aktivt vid alla aktiviteter under Riktigt goda exempel 2014 var Öppet Hus på Industrin och vår gemensamma Näringslivstidning. Dessutom nysatsningar på handelsutveckling. Andra lyckade satsningar har varit When You Love the Earth, frukostmöten, Steps-to-Export, rekorddeltagande på Hjo näringslivsgala och ett flertal lyckade gemensamma mässor. Vi kommer att fortsätta jobba för att nå ännu fler lyckade resultat och för att skapa än bättre möten. Näringslivet har dessutom levererat mycket gott resultat både inom industri, handel och gröna näringar. Ett mycket gott exempel är att Hjo blev Årets Tillväxtkommun 2014 i Västra Götaland. SYNAs kriterier att öka omsättningen, öka vinsten och öka antalet anställda uppfylldes av så många som 18 företag, alla inom differentierade verksamheter. Handelns omsättning ökade både inom sällanköps- och dagligvaruhandeln. Vi klättrade även på Svenskt Näringslivs kommunrankings attitydundersökning, om än från en låg nivå. Vi ligger nu på plats 207 av 290 och ska naturligtvis inte nöja oss med detta. För att lyckas klättra så ska vi fortsätta på den lyckade inslagna vägen men vi måste skapa fler naturliga kontakter mellan näringsliv, politiker och olika tjänstemän. Därför ska fler tjänstemän och politiker delta aktivt i de mötesplatser som arrangeras. Vi ska göra arbetsplatsreportage kring bygglovshantering, planering, tillstånd, MÖS och Alkoholhandläggning för att skapa bättre förståelse för kommunens verksamhet. Vi ska öka antalet företagsbesök och framförallt bredda vårt eget deltagande till att gälla fler av oss tjänstemän. Gemensamma företagsfrukostar ska återigen förläggas ute hos näringslivet med start på Hjo kommun där alla nyckelpersoner ska delta. Vi ska verka för att stärka kontakterna vilket kan underlätta för samverkan kring exempelvis en gemensam kompetenspool, och samverkan kring mässor, öppet hus mm. Näringslivet efterfrågar förmöten vid upphandlingar. Informationsmöten bör ordnas och konkurrens vid prissättning av hyror bör redas ut. Samhällsbyggnad ansvarar men vi bjuder in. Framtidstro och entreprenörskap Vi vill vara med och skapa framtidstro för ungdomarna i Hjo. Vi ska försöka koppla skolan än mer till företagen och fortsätta att initiera och locka fler vuxna och elever att se potentialen i entreprenörskap. Utbildningsinsatser kommer att erbjudas näringslivet och företagens vänner såsom IDC, Högskolan med flera ska bjudas in för att ge stöd åt våra företag. Sommarlovskonceptet ska fortsatt erbjudas och kommunen satsar mer än någonsin tillsammans med Hjo Nyföretagarcentrum för att skapa än mer entreprenörskap. Grundskolan ska erbjudas att möta näringsliv, få delta på mässor, och inspireras till entreprenörskap och få delta i Möjligheternas Värld. Än mer samverkan med skolan i Hjo och högskolor. Ex Framtid 2015 för att locka högskolestudenter till Hjo. Vi vill verka för fler kontakter både

10 10(26) för jobb och examensarbeten. Internationell utveckling Potentialen med vårt EU-medlemskap ska tydliggöras och försök att söka projektmedel för att öka både kommunens och företagens verksamheter ska prioriteras. ESF-ansökningar planeras både för företagen inom management och internationalisering, arbetsmarknadsprojekt och projekt för handeln. EU-projekt för de gröna näringarna kommer också få hög prioritet. Utbildningsinsatser inom Exportfrågor, omvärldsanalys, marknadskommunikation och engelsk konversation kommer att stärka våra företag. 26 september i samband med Richard Rocks världspremiär ska Hjo kommun synas. Tillväxt på landsbygden gröna näringar Landsbygdsföretagen, grön näring av flera slag skapar stor tillväxt. Vi ska lägga mer fokus på och besöka dessa företag som levererar inom prioriterade frågor såsom livsmedel, förädling, besöksnäring, energi och miljöfrågor. Dessa frågor tillhör de mest viktiga inom EU varför vi bör satsa extra mycket här. Här är flera generationsskiften på gång. Projekt och marknadsföringsaktiviteter ska genomföras tillsammans med lantbrukarna för att sätta maten och förädlingen på kartan. Leader Östra Skaraborg ska kunna hjälpa fler av företagen till utveckling. Marknadskommunikation Marknadsföring, annonsering, tidningar, utskick, alltid synas att vi kommer från Hjo, alltid märkas att besökarna varit på besök i Hjo. Vårt platsvarumärke är värt guld! Alla ska få ett Hjärta med sig hem, ett erbjudande som signalerar Välkommen tillbaka! Att vi syns med en I Love Hjo kasse, en flagga, penna eller tub på olika mässor, publikfest på Axevalla, premiär av musikal eller ute på högskolor ger glädje, nyfikenhet och skapar intresse för Hjo. Ingen från Hjo kommun får någonsin åka utanför kommungränsen utan I Love Hjo, om än bara med en pin. En röd tråd ska genomsyra allt: kopplat till vårt EU-medlemskap, EU2020, SKL, VG2020, Skaraborgs kommunalförbund, Hjo kommuns vision och våra utvecklingsområden. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Arbetsplatsreportage, företagsbesök, näringslivsfrukostar ute hos näringslivet. Utbildningsinsatser och möten med finansiärer och "Företagens Vänner" Att skapa mötesplatser och bygga nätverk för att stärka näringslivsklimatet. Löpande Näringslivschef & EUstrateg För att skapa framtidstro och inspirera till entreprenörskap. För att skapa Internationell utveckling, erfarenhetsutbyte, marknadsutveckling och för att sätta Hjo näringsliv på kartan. Löpande Löpande Näringslivschef & EUstrateg Hjo Nyföretagarcentrum, sommarlovsentreprenörer, UF, Möjligheternas Värld EU-projektansökningar Näringslivschef & EUstrateg

11 11(26) Informations- och marknadsföringsprojekt med LRF samt Leader-projekt För att lyfta landsbygdstillväxt och gröna näringar. Löpande Näringslivschef & EUstrateg ELMIA, branschmässor, RichardRocks, Axevalla, Framtid2015 Marknadskommunikation och mässdeltagande för att lyfta Hjo näringsliv och locka fler affärer och potentiella kreativa entreprenörer samt studenter till Hjo. Löpande Näringslivschef & EUstrateg Indikator: Svenskt Näringslivs kommunranking Ambition Total placering på kommunrankingen Högre än föregående mätning

12 12(26) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 11: I Hjo ska man få ett gott bemötande och uppleva att det är enkelt att kontakta kommunen Vår strategi för att nå målet: En förutsättning för att nå hög kvalitet på kommunikationen med hjoborna är att de anställda är välinformerade om verksamheten och dess mål. Hjo kommuns verksamhet bygger till stora delar på mänskliga möten. Detta ställer särskilda krav på att alla anställda har tillgång till aktuell information och att förutsättningarna för kommunikation är goda. Inom en organisation finns ett samband mellan tillgång på information och ansvar. En välinformerad medarbetare känner delaktighet, motivation och tar ansvar. Medarbetarna inom Hjo kommun har en viktig roll som kunskapsbärare, marknadsförare och som kommunens ansikte utåt. Alla medarbetare har dessutom ett personligt ansvar för att hålla sig informerad och att informera andra, om allt som är av betydelse för de egna arbetsuppgifterna och det egna verksamhetsområdet. Samverkan och tvärkontakter inom kommunens olika verksamheter breddar perspektivet i informationsarbetet. Detta bidrar i sin tur till att skapa mervärden och stärka Hjo. För att medarbetarna i Hjo kommun ska få ett ramverk att förhålla sig till när det gäller kommunikation så ska detta formuleras i en kommunikationspolicy samt i riktlinjer för informations- och kommunikationsarbetet. Policyn och riktlinjerna ska fungera som ett hjälpmedel för samtliga verksamheter i kommunen. Ett internt uppslagsverk där du som medarbetare får tydliga riktlinjer för hur vi ska arbeta med externa och interna kommunikationsfrågor samt profilering. En förutsättning för att policyn ska vara till hjälp i utvecklingen av vårt informationsarbete, är att vi alla arbetar för att omsätta innehållet i den till konkreta handlingar. Kommunikationspolicyn är också ett verktyg för att nå den visionen och de strategier som kommunfullmäktige antagit. Under våren kommer Hjo kommuns intranät att lanseras. Detta kommer att bidra till att Hjo kommuns medarbetare på ett effektivt sätt kommer kunna få, söka och hitta rätt information, verktyg och person för att kunna genomföra vårt arbete, oberoende vad du är eller vilken enhet du representerar. Intern kommunikationen verkar för dialog mellan verksamheter och ökar kunskapen om kommunens totala arbete. En helhetssyn skapas bland medarbetarna som främjar vi-känslan och gör samtliga medarbetare till goda ambassadörer för kommunen. En välinformerad medarbetare med möjlighet att påverka, känner delaktighet och ansvar, vilket i sin tur ger engagemang och motivation i arbetet. Värdegrunden Det goda mötet kommer under 2015 att kompletteras med så väl en ledarmodell som en medarbetarmodell. Syftet med att arbeta fram dessa modeller handlar framförallt om att göra kommunens visionsmodell komplett. Vi skapar genom våra beteenden förväntningar från den som bor i Hjo eller som kommer hit som besöker eller på annat sätt nyttjar våra tjänster. Visionen och värdegrunder tillsammans handlar om att infria ett löfte. Ska Hjo kommun som arbetsgivare ha en möjlighet att uppfylla dessa förväntningar, måste vi som chefer och medarbetare vara överens om vilka spelregler som ska gälla. Ledarmodellen tas fram av kommunens chefer. Medarbetarmodellen tas fram av medarbetarna. Detta är en nödvändig förutsättning för att få förankring och genomslag i organisationen. Först då kan vi uppfylla det löfte vi gett!

13 13(26) Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig E-plattform Under våren 2015 så inleds ett samverkansprojekt tillsammans med Skövde. Där Hjo kommun tar del av och blir en del av Skövdes e-plattform. Under året kommer samtliga verksamheter att analyseras utifrån ett e-tjänsteperspektiv. Analysen utförs tillsammans med erfarna e-utvecklare från IT-enheten i Skövde, ITchef Hjo kommun samt deltagare från verksamheten. Syftet är att identifiera möjliga e-tjänster och digitala utvecklingsområden för respektive verksamhet. E-plattformen kommer lanseras under mars 2015, den kommer då samla Hjo kommuns befintliga e- tjänster samt kommande. Utbyggnaden kommer att vara ständigt pågående men grundstommen med samtliga verksamheter på plats kommer vara klar under E-plattform och e-tjänster syftar till att förbättra/ effektivisera kommunens interna och externa processer, kontakten mellan verksamheter och ut mot medborgare. Digitaliseringen av kommunens förvaltning och tjänster gör det möjligt att sköta kontakt med medborgarna oberoende av plats och tid (24/7 365 dagar om året), vilket ligger i linje med mål nr. 11. Satsningen ligger i linje med nationella och regionala initiativ, såsom Den Digitala Agendan. Lansering av e-plattform med tillhörande e- tjänster Dock är det inget slut på utveckling av e-tjänster- IT-chef Växel/Kundtjänst Ökad tillgänglighet och service i Stadshuset Hjo kommuns värdegrund står ständigt i fokus och på varje APT tar vi upp exempel på var vi kan utveckla oss genom exempel från det dagliga arbetet. Växelpersonalen har i uppgift att kontinuerligt var vaksamma på information som saknas i de verktyg som vi använder i kommunen och där ta egna initiativ till att uppdatera där det behövs och/eller ta kontakt med verksamheterna som behöver förändra eller förbättra något. Under våren kommer vi att öka tillgängligheten och servicen i Stadshuset genom att successivt få alla besökare att anmäla sig i kundtjänst. Vi vill säkerställa att alla som kommer till Stadshuset får den servicen som de efterfrågar. Finns inget slutdatum. Detta är ett arbete som pågår kontinuerligt Alla Informationschef Externa webben Informationsenheten kommer under SKL Informationschef

14 14(26) Det goda mötet våren att följa upp alla de frågeställningar som inte ger svar (Vissa delar kommer vi inte klara av pga att vi som kommun inte erbjuder vissa tjänster). När det gäller övriga frågeställningar kommer informationsenheten att återkoppla alla brister direkt till verksamheternas utnämnda webbredaktörer och verksamhetsdrivande chef och sätta deadlines för när informationen ska vara komplett. Värdegrunden Det goda mötet kommer under 2015 att kompletteras med så väl en ledarmodell som en medarbetarmodell. genomför nästa mätning i maj Till dess ska samtliga verksamhete r genomlyst sina sidor. Utvecklingsar beten pågår kontinuerligt för att möta morgondage ns behov Indikator: SCB:s medborgarundersökning - Betygsindex för bemötande och tillgänglighet (medel 58) - 59 (medel 58) Ingen mätning görs

15 15(26) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 12: I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen Vår strategi för att nå målet: Indikatorn till ovanstående mål Hjobornas nöjdhet med inflytande enligt SCBs medborgarundersökning visar att Hjo kommun gjort stora förbättringar inom detta område sedan 2012 års mätning. Bedömningen är att detta beror på visionsarbetet och den dialog som fördes där och som fortsatt sedan dess. Därför är det viktigt att fortsätta på det spåret och hålla i ambitionen att arbeta tillsammans. Ett framgångskoncept i demokratiarbetet har varit de tillfällen då kommunen anordnat öppna träffar av olika slag. Detta ska vi fortsätta med när det bedöms vara lämpligt. Kommunsekreteraren utgör stöd i förvaltningen när sådana träffas kan utformas. Kommunledningsgruppen har ansvar att beakta möjligheten att anordna dessa träffar när man diskuterar förvaltningens ärenden. För att Hjoborna ska känna sig delaktiga och att de har möjlighet att påverka behöver kommunen ha en tydlig och väl genomarbetad tanke med demokratiarbetet. Detta ska formuleras i en demokratistrategi som beskriver hur vi ska arbeta med detta. Ambitionen är att demokratistrategin ska tas fram under Vi ska formellt införa den nya projektmodellen 2015 enligt uppdrag från kommunstyrelsen. I praktiken har modellen redan börjat tillämpas till viss del, men tanken är att vi går i skarpt läge under våren En handbok ska tas fram och alla handläggare ska utbildas. Projektmodellen skapar tydliga strukturer för oss både i rena projektarbeten och i övrigt utredningsarbete. Modellen kan ses som en checklista som säkerställer att alla viktiga moment görs på rätt sätt i rätt tid. Ett av dessa moment är dialog med allmänheten eller andra intressenter. Att säkerställa att vi i våra arbeten får med det momentet kommer bidra till att Hjoborna känner sig delaktiga och lyssnade till i högre utsträckning. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Arbeta fram Se ovan Kommunsekreterare demokratistrategi Facebook Hjo kommun startar egen Facebooksida. Vi startar Informationschef Vi vill nå ut till fler personer, både upp sidan under våren. boende och de som är intresserade av vad som händer och sker i kommunen. Vi kommer framförallt att länka till material och händelser från vår externa webb. Sidan kommer att skötas av växeln/kundtjänst med hjälp av de olika verksamheterna i kommunen, för att kunna svara på ett snabbt och enkelt sätt. Måndag till fredag kommer den att tittas till dagligen mellan för att se vad som kommit in.

16 16(26) Indikator: SCB:s medborgarundersökning - Sammanfattande nöjd inflytande index (medel 39) - 44 (medel 40) Ingen mätning görs

17 17(26) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 15: Hjo ska ha ett levande centrum med en positiv handelsutveckling Vår strategi för att nå målet: Hjo ska ha ett levande centrum med en positiv handelsutveckling, detta skall uppnås genom fortsatt arbeta med gemenskap och samverkan mellan handlare, restauranger, fastighetsägare och kommunen. Återkommande möten i handelsstrategigruppen med representanter från handeln, fastighetsägarna och kommunen. Handeln vad det gäller dagligvaror och sällanköpsvaror mäts bäst genom försäljningsindex som presenteras varje höst för föregående år. Som mål för 2014/2015 är bygga vidare på den positiva trend som inleddes För att stärka den lokala handeln och köptrohet för de skall det utbud som finns inom kommunen presenteras för kommuninnevånarna och besökande genom en näringsbilaga med inriktning på handeln. Genom samverkan med Turism och Kultur arbeta för en positivt och trevlig bemötande vid arrangemang och aktiviteter med värdskap och öppettider som stärker både turism/kultur, restauranger, handeln och ett attraktivt Hjo. Med fastighetsägarna föra en fortlöpande dialog för att få lämplig verksamhet i de lokaler som blir tillgängliga. För att stärka ett levande centrum och centrumhandeln bör dock på sikt till mer centralt belägna lägenheter. Hur vi går vidare med utgång från tidigare projekt och vision "Tillsammans skapar vi framtidens Hjo" kan ett ESF, EU projekt "Innovativ Småstadshandel Skaraborg" med uppstart under 2015 och som pågår i tre år vara en bra möjlighet med fokusområdena Utbud, Gestaltning, Digitalisering, Bemötande, Tillgänglighet och Starta Eget. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Samverkan, tillsammans Återkommande informella frukostmöten med handlare, medlemmar Hjo Handel Kontinuerligt Näringsutvecklare (handel) Möten Möten, träffar med olika grupperingar. Handel, restauranger, fastighetsägare Genomförs varje halvår Näringsutvecklare (handel) samt inbjudna Möten med handelsstrategigrupp Näringsbilaga med inriktning handel Återkommande möten med handelsstrategigruppen för planering och lyftande av aktuella frågor, utredningar. Att med näringsbilaga kommunicera vårt utbud av handel, då främst till kommuninnevånarna Återkomman de enligt kalender Förhoppning svis två bilagor under 2015, vår samt höst Näringslivschef samt näringsutvecklare (handel) med vid behov adjungerad Näringsutvecklare (handel) i samverkan med Hjo Handel

18 18(26) Skyltning Evenemang Att lyfta skyltproblematiken så att handlarnas önskemål om bättre skyltning löses. Att stärka deltagandet och medverkande vid de aktiviteter som genomförs. Samt extra engagemang vi påsk, julmarknad samt handelsdag Näringsutvecklare (handel) i samverkan med stadsarkitekt och Hjo Handel Periodvis under 2014 Näringsutvecklare (handel) i samverkan med Hjo Handel och restauranger Indikator: Handeln i Sverige Försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln - Försäljningsindex i dagligvaruhandeln Högre än föregående mätning

19 19(26) Kommunstyrelsens mål 2015 för kommunledningskontoret Kommunstyrelsens mål 1: Hjo kommuns medborgare ska ha tillgång till lättillgänglig och relevant information om kommunens verksamheter Vår strategi för att nå målet: Med hjälp av god extern kommunikation kan vi sprida kunskap om tillvägagångssätt och möjligheter. Den syftar även till att skapa ett större engagemang bland medborgarna för kommunala frågor, med målet att stimulera till aktivitet och medinflytande. Genom att informera om hur medborgarnas skattepengar används och öka kunskapen om kommunens verksamhet, kan vi skapa större förståelse för kommunens agerande i olika situationer. Kommunen måste i alla aktiviteter som syftar till att skapa kommunikation utgå från mottagarnas situation, kunskaper och attityder. Informationsenheten kommer att ta aktiv del i framtagandet av övergripande information från kommunen men också kontinuerlig ha kontakt med verksamheternas ledningsgrupper och hjälpa dem i det strategiska arbetet med att ta fram relevant information och visa på vilka möjligheter som finns. Via webbgruppen, som har representanter från samtliga verksamheterna, kommer informationsenheten i samverkan med verksamheterna säkerställa att den informationen som publiceras är både lättillgänglig och relevant. Detta sker bland annat genom kontinuerliga genomgångar av befintlig information utifrån SKL:s granskning, Information till alla?. En granskning som genomförs av SKL varje år. Via den projektmodell som Hjo kommun inför under 2015 är projektägaren också ansvarig för kommunikationen. Att formulera budskapet på ett rakt och enkelt sätt, och paketera det väl är viktigt för att det ska nå fram till intressenterna. All information ska presenteras i en kommunikationsplan och aktivitetsplan. Här kommer informationsenheten vara sakkunnig och/eller projektdeltagare beroende på projektets omfång och säkerställa tillsammans med projektägaren att vi kontinuerligt informerar om projektet och att vi använder rätt kanaler. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Årsredovisning i kortformat Årsredovisningen som tas fram årligen är ett omfattande dokument med mycket ekonomisk rapportering, ofta uttryckt på ett fackmässigt och byråkratiskt sätt. För att förbättra informationen till kommunens invånare i framförallt kommunens ekonomi finns behov av att ge ut en lättläst och kortfattad skrift om detta. Skriften bör upprättas i samband med upprättandet av den ordinarie årsredovisningen och distribueras till Ek chef Externa webben hushållen när KF antagit årsredovisningen. Informationsenheten kommer under våren att följa upp alla de frågeställningar som inte ger svar i SKL:s granskning, Information till alla? (Vissa delar kommer vi inte klara av pga att vi som SKL genomför nästa mätning i juni Informationschef

20 Tillgängliga kontakter Tryckt material kommun inte erbjuder vissa tjänster). När det gäller övriga frågeställningar kommer informationsenheten att återkoppla alla brister direkt till verksamheternas utnämnda webbredaktörer och verksamhetsdrivande chef och sätta deadlines för när informationen ska vara komplett. Under året kommer vi att tillgängliggöra kontaktuppgifterna till anställda i Hjo kommun på vår hemsida. Besökaren kommer kunna söka på person och/eller tjänst. För att arbete vidare med visionen i Hjo kommer kommunen att ta fram en Hjo broschyr. Den ska beskriva lite allmänt om Hjo men framför allt visa på årliga satsningar. Detta för att visa att vi är en kommun som satsar framåt och där det är gott att leva. Utvecklingsområdena kommer att ligga i fokus. Tanken är att kommunen sedan fortsättningsvis ska ta fram en ny och aktuell broschyr varje år. Broschyren kommer att distribueras till samtliga hushåll i Hjo och användas som en del av vår marknadsföring av Hjo som boendeort. Till dess ska samtliga verksamhete r genomlyst sina sidor. Utvecklingsar beten pågår kontinuerligt för att möta morgondage ns behov Informationschef Informationschef 20(26) Indikator: Ambition 2015 SKL webbinformationsundersökning: -Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna enligt SKL? 65 (medel 74) 69 (medel 79) 72 (medel 78) Högre än föregående mätning SCB:s medborgarundersökning: -Medborgarnas omdöme av kommunens information enligt NII avsnitt Information* 49 (medel 52) - 54 (medel 52)

21 21(26) Kommunstyrelsens mål 11: Hjo kommun ska arbeta för att förebygga främlingsfientlighet Vår strategi för att nå målet: 2013 antog Hjo kommun en jämställdhets- och mångfaldspolicy. I denna framgår med all önskvärd tydlighet att alla, oavsett vem de är, ska känna sig välkomna och väntade till arbetsgivaren Hjo kommun. Kommunen är en politiskt styrd och skattefinansierad verksamhet, som verkar utifrån tanken om ett demokratiskt samhälle. Arbetsgivaren Hjo kommun och alla som verkar i den ska vara förebilder i arbetet att förebygga främlingsfientlighet. Jämställdhets- och mångfaldsplanen och vår värdegrund Det goda mötet, är våra verktyg i detta arbete. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Uppföljning sker i form av årlig redovisning.

22 2. I budgeten har politiken angett ett antal politiska prioriteringar som tilldelats extra medel. Dessa beskrivs här nedan i text utdragen från budget Beskriv i de fall det är relevant hur verksamheten avser använda tilldelade medel för att jobba mot angiven politisk prioritering. 22(26) Politiska prioriteringar 2015 RÖS Budget 2015: Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) förstärks med 3,85 % vilket innebär ett totalt kommunbidrag för Hjo kommun om tkr för 2015 jämfört med nuvarande budget 2014 om tkr. Budgetberedningen har beslutat tillföra = 224 tkr. Metakatalog Budget 2015: År 2014 avsattes 1 mkr för Metakatalog i investeringsbudgeten. Metakatalogen är en gemensam personalkatalog för kommunen med syfte att kvalitetssäkra personuppgifter. För detta kompenseras politikområdet med 250 tkr i kapitaltjänstkostnader. Plan 2015: Den 12 januari 2015 kommer basimplementationen av Metakatalogen att genomföras. Basimplementationen innebär att AD, Personec (personal), exchange kopplas samman med Metakatalogen som i sin tur är kopplad mot Skatteverkets befolkningsregister, på så viss garanteras att de personuppgifter som finns i tidigare nämnda system är korrekta. Under kommande månader kommer de identifierade verksamhetskritiska systemen att anslutas (enligt avtal). Därefter får en analys/värdering ske över vilka system som ytterligare bör anslutas utifrån ett ROI perspektiv. Evenemangsmedel Budget 2015: År 2014 tilldelades KS Förvaltning 300 tkr för evenemang återförs 300 tkr från politikområdets ram. Dessa medel ska istället tillföras Kultur, turism och fritid för att täcka behov av medel för tillfälliga kvalitativa utställningar och verksamhet i Kulturkvarteret Pedagogien samt för evenemang och aktiviteter såsom stadsfest, hälsovecka etc. Trapphusboende Budget 2015: Vård och omsorg har på uppdrag av omvårdnadsutskottet gjort en utredning av boendeformer inom LSS lagstiftningen, där s.k. trapphusboende kan vara ett alternativ. Utredningen har presenterats för budgetberedningen som ställde sig positiv till idén. Då utredningen behöver kompletteras med en del detaljer innan eventuellt införande beslutades att 1 mnkr avsätts i budgeten för Beloppet har tillförts politikområde KS förvaltning och kommer att överföras till Vård och omsorg i samband med eventuell uppstart av boendeformen. Plan 2015: Komplettering av VoO:s utredning ska göras med uppgifter om tillgängliga lägenheter, placering av personalbas samt en uppskattning av kostnader under första året. Detta underlag ska vara klart under april månad för att lämnas vidare till KS för beslut. Förhoppningen är dock att boendet kan komma igång efter sommaren.

23 23(26) 3. Avsnitt tre är uppdelat i tre delar. Först beskrivs viktiga händelser under det kommande året tillsammans med övrig verksamhetsutveckling som inte går att koppla till något särskilt mål eller till visionen. Sedan beskrivs hur verksamheten planerar att jobba med Hjo kommuns värdegrund Det goda mötet. Avslutningsvis berättar verksamheten om kända viktiga händelser framöver (längre perspektiv än ett år). Viktiga händelser och övrig verksamhetsutveckling under 2015 Under 2015 inleds IT-samverkans projekt med Skövde, avslut förväntas i december samma år. Projektet syftar till att knyta Hjo, Tibro och Skövdes IT-enheter närmare varandra, för att på så vis förbättra, effektivisera och öka säkerheten kring IT drift/support/leverans etc. För Hjos del innebär det första steget att vi går in en gemensam klientplattform och helpdesk med Skövde. Det andra steget som än så länge bara är en option innebär att servrar och back up flyttas till en gemensam serverhall, valet att använda sig av denna option beslutas i oktober Allteftersom IT- enheterna,- miljöerna, - infrastrukturerna mellan de tre kommunerna blir samma ökar möjligheterna till samverkan på även andra områden som på ett eller annat sätt inbegriper IT, såsom t.ex. upphandling/implementering av verksamhetssystem. Kommunledningskontoret är främst en stödfunktion för kommunens verksamheter. Under 2015 ska vi göra en översyn av denna funktion för att utvärdera hur vi kan arbeta på ett bättre och mer effektivt sätt. Såhär arbetar vi med Hjo kommuns värdegrund Det goda mötet 2015: Under 2015 planerar Kommunledningskontoret att fortsätta förankringsarbetet inom verksamheten med värdegrunden Det goda mötet. Dels genom fortsatta träffar där samtlig personal inom enheten deltar, samt genom samtal inom de egna arbetsgrupperna. Värdegrunden och den ledarmodell som arbetas fram ska bli en naturlig del i det dagliga arbetet och hållas levande genom att vi vid arbetsplatsträffar diskuterar frågor som berör Det goda mötet. Aktivitetsplan: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Viktiga händelser framtid Ett framtida arbete är att införa e-arkiv, vilket kommer underlätta och förbättra kommunens administration. Möjligheterna för e-arkiv tittas på i det större sammanhanget av olika samverkansgrupper, såsom SKL om Skaraborgs kommunalförbund. HjoTiBorg-samarbetet med en gemensam arkivarie innebär att Hjo, Tibro och Karlsborg gemensamt kommer titta på dessa möjligheter utifrån våra kommuners förutsättningar. Arkivarien håller i detta arbete. Kopplat till detta är en utredning om en eventuell gemensam arkivlokal för de tre kommunerna.

24 24(26) 4. Nedan finns möjlighet att ange nyckeltal som förtydligar vilka verksamhetsvolymer enheten producerar. T.ex. antal elever, antal barn i barnomsorgen, antal ärenden/personer i hemtjänsten osv. Det är önskvärt att kunna följa verksamhetsvolymerna över tid. Verksamhetsvolymer och nyckeltal Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Antal inkomna synpunkter Andel synpunkter som besvaras i rätt tid 79 % 75 % 67 % Antal inkomna frågor vid allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige Antal inkomna motioner till kommunfullmäktige Antal sidvisningar av hemsidan (www.hjo.se) Kännedom om varumärket I Love Hjo (Svema) 47,5% 49,3% Antal anmälningar till NäringslivsGalan Antal e-tjänster i Hjo kommun 6 6* * = anmälan till kulturskolan, bibliotekskatalog, felanmälan, lediga jobb, lokalbokning, synpunkten Nyckeltal -Uppföljning av hälsoläget utifrån målsättningen invånarna i Skaraborg ska ha Sveriges bästa hälsa i Sverige år 2020 (indikatorer kring fysisk aktivitet, fetma, allmäntillstånd, alkoholvanor, dagligrökare och psykiskt välbefinnande) Se öppna jämförelser folkhälsan

25 25(26) 5. Den ekonomiska ramen som ligger till grund för verksamhetens planering kommer från Hjo kommuns budget. I detta avsnitt kan även möjliga omfördelningar inom verksamhetens tilldelade ram beskrivas, både i tabellform och i löptext. Ekonomisk ram Kommunledningskontoret (Ks förvaltning) Drift Utfall 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Intäkter Kostnader Nettokostnader Tilldelad ram Resultat + 565* Kommunledning KS Samverkan Stab KS Projekt Näringsliv Summa Planerade förändringar utifrån tilldelad ram Kommunledningskontoret (Ks förvaltning) Budget Verksamhetsförändringar Föregående års budgetram Politiska prioriteringar och efterfrågeförändringar RÖS MÖS Avsättning / återföring evenemang Arkivarietjänst Ökade IT-kostnader Förstärkning verksamhetsskydd Visionsarbete, efterarbete Leva och bo-projekt (intranät och marknadsföring) Ökade kostnader kommunledning Stabsfunktioner (PA, avtalskatalog, internkontroll) PA-enheten engångsinsatser Telefonväxelbyte, ny upphandling Trapphusboende, reserv Delsumma politiska prioriteringar

26 26(26) Uppräkning personalkostnader Uppräkning övriga kostnader Förändring kapitaltjänstkostnader Rättelser Effektivisteringskrav Innevarande års budgetram Planerade förändringar: Löpande text här

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

Strategiskt folkhälsoprogram

Strategiskt folkhälsoprogram Kommunledning Folkhälsoplanerare, Therese Falk Fastställd: 2014-11-03 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 2/10 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning...

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Dokumenttyp Plan Fastställd 2014-11-24 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2015 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare Dnr 2014.000145

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun

Folkhälsoplan Essunga kommun Folkhälsoplan Essunga kommun 2016 2017 Dokumenttyp Plan Fastställd 2015-05-11, 31 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2016 2017 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun Töreboda kommun Folkhälsoplan 2015 Töreboda kommun 2015-08-05 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för hela samhället då invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Folkhälsa i Bollnäs kommun

Folkhälsa i Bollnäs kommun KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Karin Bjellman 2014-02-24 Dnr 13-0121 Folkhälsa i Bollnäs kommun 2014 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014 02 24 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016

Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016 Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016 1 Inledning Folkhälsorådet i Mariestad är ett politiskt övergripande rådgivande organ för Mariestads kommun där politiker från kommunen och hälso- och sjukvården samverkar

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan

POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan 2014-2019 Varför har vi en folkhälsoplan? Att människor mår bra är centralt för att samhället ska fungera både socialt och ekonomiskt. Därför är folkhälsoarbete

Läs mer

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA -

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - VERKSAMHETSPL AN 2015 1 HÄLSA - FOLKHÄLSA HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen God folkhälsa, ett mål för samhället

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Sofie Lagercrantz 2013-11-06 KS 2013/0267 50163 Kommunfullmäktige Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR SORSELE KOMMUN

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR SORSELE KOMMUN Vår vision är ett Sorsele som genomsyras av engagemang, omtanke och generositet. Att leva i Sorsele är att leva friskt och starkt, med kraft och glädje. Att bejaka sig själv och bekräfta sin omgivning.

Läs mer

Folkhälsoplan Sjöbo kommun. Inledning

Folkhälsoplan Sjöbo kommun. Inledning Folkhälsoplan Sjöbo kommun Inledning Världshälsoorganisationen, WHO definierade 1946 begreppet hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast frånvaro

Läs mer

Mål och inriktning för folkhälsoarbetet. Gott liv i Mölndal

Mål och inriktning för folkhälsoarbetet. Gott liv i Mölndal Gott liv i Mölndal! Mål och inriktning för folkhälsoarbetet Gott liv i Mölndal 1 Innehåll Vår vision 2 Strategiskt arbete för hälsa och social hållbarhet 3 Mål och inriktning 4 Mål i sammanfattning 5 Delaktighet,

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 Falköpings kommun

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 Falköpings kommun FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 Folkhälsoarbete i Folkhälsorådet i Falköping 1 är ett samverkansorgan mellan och Västra Götalandsregionen vars syfte är att initiera, utveckla och samordna det tvärsektoriella

Läs mer

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet 2017 Vad är folkhälsa? Folkhälsa handlar om människors hälsa i en vid bemärkelse. Folkhälsa innefattar individens egna val, livsstil och sociala förhållanden

Läs mer

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS Folkhälsopolitisk program för 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS2015.0118 Dokumenttyp: Program Dokumentet gäller för: Skövde kommun Diarienummer: KS2015.0118 Reviderad: Ej

Läs mer

Medel för särskilda folkhälsosatsningar

Medel för särskilda folkhälsosatsningar LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (5) Barbro Müller Medel för särskilda folkhälsosatsningar Beslutat 2011-11-28 Reviderat 2013-02-25 Reviderat 2015-01-12 LULEÅ KOMMUN Dnr 2 (5) Medel för särskilda folkhälsosatsningar

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2013 Falköpings kommun

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2013 Falköpings kommun FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2013 Folkhälsoarbete i Folkhälsorådet i Falköping 1 är ett samverkansorgan mellan och Västra Götalandsregionen vars syfte är att initiera, utveckla och samordna det tvärsektoriella

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2016-01-25 13 (2e) s10 Folkhälsopolicy (KS 2015. 126) Beslut Kommunstyrelsen skickar förslaget till folkhälsopolicy på remiss till nämnderna till och med den 3o

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Datum 2015-09-15 Ärende nr.2015-261.77 Verksamhetsplan 2016-2017 Lokalt folkhälsoarbete Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Innehållsförteckning Tibro kommuns folkhälsoarbete...

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg

Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg Juni 2010 kortversion Folkhälsoarbete handlar om att med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser åstakomma en god och jämlik hälsa för hela befolkningen.

Läs mer

Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN

Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om dessa riktlinjer... 3 2. Allmänt om folkhälsoarbete... 4 2.1 Hälsans bestämningsfaktorer... 4 2.2 Skillnaden mellan folkhälsa

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Tillsammans för en god och jämlik hälsa

Tillsammans för en god och jämlik hälsa Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Tillsammans för en god och jämlik hälsa Hälsa brukar för den enskilda människan vara en av de mest värdefulla sakerna i livet. Det finns ett nära samband

Läs mer

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan Dnr: 110-2012 Avtal om folkhälsosamordning i Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01 Mellan HSN 8 och Borås Stad 1 (7) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i Borås nedan kallad kommunen och Västra

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Presentation för landstingen norra Sverige Anette Levander

Presentation för landstingen norra Sverige Anette Levander Presentation för landstingen norra Sverige Anette Levander 24 november 2010 2011-04-18 Sid 1 Uppdraget Beskriva utvecklingen med fokus på 2004 2009; bestämningsfaktorerna och befolkningsgrupper Redovisa

Läs mer

Folkhälsostrategi Foto: Elvira Gligoric

Folkhälsostrategi Foto: Elvira Gligoric Folkhälsostrategi 2016-2019 Foto: Elvira Gligoric Inledning Vad är folkhälsa? Folkhälsa beskriver hur hälsan ser ut i en befolkning. Den visar hur stor del av befolkningen som drabbas av olika sjukdomar

Läs mer

Del 1. Vad är folkhälsa? Nationella mål Definitioner Ojämlik hälsa

Del 1. Vad är folkhälsa? Nationella mål Definitioner Ojämlik hälsa Del 1 Vad är folkhälsa? Nationella mål Definitioner Ojämlik hälsa Grundlagen har hälsoaspekter * Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans

Läs mer

Projektplan för värdeskapande visionsarbete

Projektplan för värdeskapande visionsarbete STAB Sida 1 (5) Enhet Datum Kansli 2012-02-21 Handläggare Edvin Ekholm/Annica Carter Allmänna utskottet Projektplan för värdeskapande visionsarbete Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

INLEDNING NATIONELLA OCH REGIONALA FOLKHÄLSOMÅL VAD ÄR FOLKHÄLSA?

INLEDNING NATIONELLA OCH REGIONALA FOLKHÄLSOMÅL VAD ÄR FOLKHÄLSA? HÖGANÄS KOMMUNS FOLKHÄLSOPROGRAM 2015-2018 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-xx-xx För revidering ansvarar: Kultur- och fritidsutskottet För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Kultur-

Läs mer

Målarbete och kompetensutveckling för folkhälsa och folkhälsoarbete

Målarbete och kompetensutveckling för folkhälsa och folkhälsoarbete Preventionscentrum Stockholm S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Handläggare: Carina Cannertoft Tfn: 08-508 430 28 Anders Eriksson Tfn: 08-508 430 22 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2004-12-09 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2005-01-28

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Folkhälsoplan.

Folkhälsoplan. Folkhälsoplan www.monsteras.se Foto: Claus Kempe God hälsa - mer än en livsstil Mönsterås kommuns långsiktiga folkhälsomål ska vara en kompass för hur folkhälsoarbetet ska utvecklas under åren 2016-2018.

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com

2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com 2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com 2 Långsiktigt folkhälsoarbete för god och jämlik hälsa i Årjängs kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Bakgrund 5 Folkhälsorådet

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN Sida 1 av 6 LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN 2011 2015 Förslag till Folkhälsopolicy av Beredningen för Folkhälsa, livsmiljö och kultur, Jämtlands läns landsting Antagen av Regionförbundets styrelse

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Folkhälsorådet Mariestads kommun

Verksamhetsplan 2014 Folkhälsorådet Mariestads kommun Verksamhetsplan 2014 Folkhälsorådet Mariestads kommun 1 Inledning Kommunstyrelsen har beslutat om att ta fram en Folkhälsostrategi för Mariestads kommun 2014-2017. Syftet med folkhälsostrategin är att

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18 Folkhälsoplan I Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kansliet Innehållsförteckning 1. Inledning/bakgrund... 1 1.1 Folkhälsa... 1 2. Syfte... 2 3. Folkhälsomål... 2 3.1

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Kommunledningskontoret (KLK)

Verksamhetsplan 2016 Kommunledningskontoret (KLK) Verksamhetsplan 2016 Kommunledningskontoret (KLK) Enhetens uppdrag: Kommunledning inklusive stabsfunktioner ger strategiskt stöd och service till politik och förvaltning. Staben innefattar ekonomi, IT,

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 Informations- och kommunikationspolicy Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY Bakgrund Det behöver tydliggöras att kommunens verksamhet bedrivs på uppdrag

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

1(9) Nämndsplan 2013 Laholmsnämnden

1(9) Nämndsplan 2013 Laholmsnämnden 1(9) Nämndsplan 2013 Laholmsnämnden 2(9) Innehållsförteckning Nämndsplan 2013... 1 Inledning... 3 Laholmsnämndens uppdrag... 4 Nämndsplan 2013... 5 Delaktighet och dialog... 5 Kunskap om invånarna och

Läs mer

Kommunstyrelsens prioriterade mål

Kommunstyrelsens prioriterade mål 2011 2014 Antaget: Kommunfullmäktige 2013-10-14 36 Kommunstyrelsens prioriterade mål För mandatperioden 2011 2014 BJURHOLMS KOMMUN 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Beskrivning av arbetsgång...

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD Verksamhetsplan 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FOLKHÄLSA... 3 FOLKHÄLSOARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN... 3 FOLKHÄLSORÅDET... 5 FOLKHÄLSORÅDETS UPPGIFT...

Läs mer

Robertsfors folkhälsopolitiskt program

Robertsfors folkhälsopolitiskt program Robertsfors folkhälsopolitiskt program 2014-2016 Innehåll 1. Varför behövs ett folkhälsopolitiskt program... 1 2. Hållbar utveckling och folkhälsa... 1 3. Vilket är målet för folkhälsoarbete i Sverige

Läs mer

Styrning, ledning och uppföljning

Styrning, ledning och uppföljning Kommunledningsförvaltningen Ärendenr: KS 2016/314 Fastställd: KS 2016-11-09 Reviderad: - RIKTLINJE Styrning, ledning och uppföljning 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Målstyrning... 4 Begrepp i målstyrningen...

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet i ett sammanhang

Läs mer

Nämndplan 2011 Lokala nämnden i Kungsbacka

Nämndplan 2011 Lokala nämnden i Kungsbacka Nämndplan 2011 Lokala nämnden i Kungsbacka Beslutad av Lokala nämnden i Kungsbacka 2011-05-09 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 LOKALA NÄMNDENS UPPDRAG... 3 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH

Läs mer

Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen

Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen 3 mars 2010 i Ånge. ARRANGÖRER: Länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län i samarbete med Statens folkhälsoinstitut. Välkomna! 2010-04-13 Sid 1

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81 Folkhälsoplan 214 Grästorp Fastställd av folkhälsorådet 213 1-21, 81 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Folkhälsorådets sammansättning... 3 3 Folkhälsomål 214... 4 3.1 Ökad trygghet och inflytande...

Läs mer

Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling.

Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling. Folkhälsoplan 2013 2014 1 Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling. Längre ner i visionstexten står det att Vi värnar om varandra och vårt samhälles

Läs mer

Folkhälsostrategi

Folkhälsostrategi Fritids- och kulturförvaltningen 1(7) Datum 2015-10-13 Handläggare Er Referens Vår Referens Sandra Beletic 090/001.871-15 Folkhälsostrategi 2016-2019 Beslutsversion 2015-10-13 Diarienummer: 090/001.871-15

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltning Folkhälsa. Folkhälsoplan 2015-2018. Vimmerby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 249

Kultur- och fritidsförvaltning Folkhälsa. Folkhälsoplan 2015-2018. Vimmerby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 249 Kultur- och fritidsförvaltning Folkhälsa Folkhälsoplan 2015-2018 Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 249 Folkhälsoplanen 2015-2018 Folkhälsoplanens mål och därmed handlingsplan bygger

Läs mer

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg 01054 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 Lokal nämnd i Falkenberg Innehållsförteckning Mål och inriktning - Nämndplan 2015 1 Inledning 3 Nämndens uppdrag 3 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 4 Invånarna

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Hälsosamma Skinnskatteberg

Hälsosamma Skinnskatteberg Hälsosamma Skinnskatteberg Folkhälsoplan 2012 2015 Skinnskattebergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-24, 77, Dnr 2012.0577.773 1. Alla har lika rätt till god hälsa För att skapa förutsättningar

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun!

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vision 2025 Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vår uppgift som kommun är att skapa förutsättningar för våra invånare att vara nöjda med att leva och bo i Skara. I Skara

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer