NPF. i skolan. En skrift om hur arbetet i skolan kan bli bättre för barn med NPF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NPF. i skolan. En skrift om hur arbetet i skolan kan bli bättre för barn med NPF"

Transkript

1 NPF i skolan En skrift om hur arbetet i skolan kan bli bättre för barn med NPF

2 Om oss... Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), deras familjer och yrkesverksamma inom området. NPF är ett samlingsnamn för ett flertal olika diagnoser, som exempel ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, tvångssyndrom/ocd och tal-och språkstörningar. Vi arbetar för de barn, ungdomar och vuxna som finns bakom diagnoserna. Alla människor ska bli bemötta med respekt och få det stöd som de behöver både i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. Den NPF-vänliga skolan Trots skolpolitikernas tal om en skola för alla, så far många barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) illa när de går där. Flera klarar inte undervisningen eller de sociala kraven, vilket kan resultera i ideliga misslyckanden. Många lämnar skolan med låg självkänsla och luckor, dåligt rustade för en framtid i kunskapssamhället. Det är en förlust för oss alla eftersom barn med NPF, liksom andra barn, har fantastiska styrkor och resurser om de tas tillvara. Attention arbetar sedan länge för en fungerande skola för våra grupper och med den här lilla skriften vill vi visa hur hur man konkret kan arbeta för en NPF-vänlig skolmiljö. Tanken är att förmedla att det finns lösningar och verktyg för att skapa en rättvis skola där alla får plats. På riktigt. Ann-Kristin Sandberg Ordförande Attention Läs gärna mer om NPF i vår broschyr Vad är NPF? som kan beställas i Attentions webbutik Inehåll 2 Den NPF-vänliga skolan 3 Pedagogik för barn med NPF är bra för alla 4 Tina Höglunds tipsruta 5 Hjälpmedel som tar vid där förmågan brister 7 Lösningsfokus - ett resursaktiverande arbetssätt 8 Hej Astrid! Vad tycker du om skolan? 9 SPSM arbetar för en fungerande skola för alla 10 Litteraturtips 2

3 Pedagogik för barn med NPF är bra för alla Tina Höglund är specialpedagog och har arbetat många år inom särskolan, habiliteringen och grundskolan. Hennes engagemang för barnen med särskilda behov har också engagerat henne i Attentions styrelse - Många svårigheter som uppstår i skolmiljön kring de här barnen är bristande kunskap om funktionsnedsättningarna och hur man arbetar för att möta de här barnens behov. Det fina är ju att en baspedagogik som fungerar för barn med NPF fungerar för alla barn och gynnar hela skolutvecklingen, menar Tina. Det är också problematiskt när skolan inte har gedigen kunskap om de verktyg som finns att tillgå när På skolor idag finns det sällan förutsättningarna för gynnsamt pedagogiskt arbete kring de här det kommer till att planera insatser kring ett barn. - Idag blandar många skolor ihop vad en kartläggning, pedagogisk utredning och utvärdering är fastän det är tydligt eleverna formulerat i skollagen hur de olika delarna ska vara utformade. Så snart någon kring ett barn, förälder, pedagoger eller annan skolpersonal, uppmärksammar att ett barn riskerar att inte uppnå målen i skolan så ska det anmälas till rektorn som skyndsamt ska påbörja en pedagogisk utredning kring barnet. I den utredningen ska en kartläggning göras. - Kartläggningen ska göras på individ-, grupp- och organisationsnivå. Hur ser det ut i klassrum, på rasterna och finns det utbildningsbehov hos personalen? Vilka förutsättningar finns på organisationsnivå? Ofta riskerar allt fokus hamna på eleven. Vad ska eleven göra för att möta skolans behov istället för tvärtom. Många pedagoger upplever en stress när det kommer till de pedagogiska utredningarna och de insatser som åtgärdsprogrammen manar till. - På skolor idag finns det sällan förutsättningar för gynnsamt pedagogiskt arbete kring de här eleverna eftersom man inte räknat in tiden och det handlednings- och fortbildningsmässiga arbetet som exempelvis en pedagogisk utredning kräver. Då blir det istället något som läggs utöver ordinarie verksamhet och gör att många pedagoger upplever en stress. Här har rektorn utökat ansvar i och med nya skollagen och ska se till att det finns resurser till det här viktiga administrativa arbetet. Tina Höglunds tipsruta till pedagoger Kunskap gör skillnad! Ta reda på så mycket du kan om NPF. Det är en förutsättning att man förstår att svårigheterna inte är viljestyrda utan en del av barnets oförmåga och nedsättning. Sök också kunskap om åtgärdsprogram och hur de ska vara utformade för att fylla sin funktion. Tydliga mål. I åtgärdsprogrammet ska det vara tydliga mål som ska vara lätta att följa upp. Samarbeta med föräldrarna. Föräldrarna har värdefulla kunskaper om barnets förmågor som är ovärderliga i det pedagogiska arbetet. Bemötande. Bygg på det som fungerar och se barnet. Sätt dig in i barnets situation i möjligaste mån för att kunna möta det där det befinner sig. Förutsägbarhet. Besvara i förebyggande syfte, frågan Hur ska jag göra när olika situationer uppstår?. Strategier som måste ges på det sätt som barnet förstår. Bilder, sociala berättelser, serier är tacksamma att använda. För att skapa struktur kan man arbeta med dagsschema och arbetsordningar. Återkommande rutiner skapar trygghet. Barnet kan hushålla med energi eftersom det finns tydligt förmedlade förväntningar. Anpassning. Gå tillbaka till kartläggningen och se sedan över arbetsplats, arbetssätt, ta bort störande moment och ge instruktioner på anpassat sätt. Var lyhörd inför vad som fungerar för barnet. Anpassa kravsituationen men ge barnet också utmaningar och möjlighet att överträffa sin förmåga. Tydlighet i kommunikationen och inte massa prat. Visualisera vid behov och använd gärna sociala berättelser. Skapa motivation. Där barn tidigare skötte sig i rädsla för repressalier från sina lärare måste de nu istället hitta motivation i nyfikenheten och intresse. Beredskap. Viktigt att man som pedagog är förberedd på att situationer kan uppstå och i förväg veta hur man ska hantera dem. Belöningar. Belöna det som fungerar och låt det gälla både enskilde eleven men också hela gruppen. Uppmärksamma de fina stunderna. Hemuppgifter. Skolan måste hjälpa till att anpassa hemuppgifter efter elevens förutsättningar. Ibland kan skolan också behöva avlasta hemmet i form av läxhjälp i skolan eftersom läxor tenderar att skapa onödiga konflikter hemma. Alternativa läroverktyg. Gå tillbaka till kartläggning. Vad kan man erbjuda för hjälp som kan kompensera vissa svårigheter? Här är det viktigt att skaffa sig kunskap om vilka hjälpmedel som finns och hur man får dem att fungera. 3 4

4 Hjälpmedel som tar vid där förmågan brister Precis som vissa elever kan behöva glasögon för att hänga med i skolan så kan elever med exekutiva och kognitiva nedsättningar behöva exempelvis ett planeringsverktyg för att kunna delta i undervisningen. Det är egentligen inte konstigare än så och det är en stor fördel om skolan anammar den okonstlade attityden när det kommer till kognitiva hjälpmedel. Vi behöver ju alla olika slags redskap för att kunna ta del av vårt kunskapssamhälle. Mobiltelefonen som hjälpmedel Mobiltelefonen har seglat upp som ett klart favorithjälpmedel för många med kognitiva funktionsnedsättningar. Den smälter in och det blir inte ytterligare en sak att hålla reda på. Det är mycket vunnet om man riktigt lär känna sin telefon och vilka funktioner den har. Det finns idag också många appar som kan hjälpa till att skapa struktur. För en person med en nedsatt kognitiv förmåga, det vill säga svårigheter att minnas, planera och själv ha överblick, kan det behövas hjälpmedel som kompenserar just de bristande förmågorna. Hjälpmedel som påminner, ger översikt över aktiviteter och till exempel visualiserar abstrakta fenomen som tid. Många med NPF upplever att tillvaron är kaotisk eftersom det är svårt att hålla reda Exempel på hjälpmedel som kan fungera i skolan Om man är känslig mot stök och lättdistraherad: Hörselskydd. Många tycker att det är skönt att använda hörlurar som tar bort störande ljud. Skärmar. Att skärma av sin arbetsplats gör det ofta lättare att koncentrera sig. Audiofon. Med en audiofon kan man rikta ljudet från läraren till den enskilde eleven och filtrera bort bakgrundsljud. Behöver hjälp med att planera: Scheman. Det finns många olika scheman och det är bra att tänka på att samköra elevens olika scheman. Dvs samma scheman i datorn som i mobilen som den analoga. Behöver hjälp att minnas: Påminnelsetjänster i alla dess former. Finns bland på saker och åtaganden. Då kan man behöva en extern hjärna, som en exempelvis handdator/mobiltelefon/ipad eller dator, som avlastar den egna. En förutsättning för att ett hjälpmedel ska fungera är att eleven själv är motiverad att använda det och där är omgivningen viktig. Kunskap om hjälpmedel och deras effekter och förmågan att sälja in dem är a och o när man ska uppmuntra till användande. annat i mobilen och handdatorer. Bra om läraren tänker på att påminna och följa upp att eleven vet när saker och ting ska vara inne. Mailen Det är bra att använda mailen istället för att dela ut lösa lappar med information eftersom de lätt kommer bort. Komma till ro: Bolldyna. Många barn som är motoriskt oroliga har glädje av att sitta på en bolldyna. Den stimulerar till en dynamisk sittställning, något som bidrar till att öka koncentrationsförmågan. Taktila känselmaterial. Om man lider av rastlöshet eller har tics kan det vara lugnande att pilla eller klämma på någonting. Lite av energin kan då kanaliseras och det blir lättare att lyssna och fokusera. Musik. För många är musik något som skärmar av på ett rogivande sätt. På Hjälpmedelsinstitutets hemsida, får du tips om olika kognitiva hjälpmedel. Där kan du också gå kognitionsskolan, för att lära dig ytterligare om vad kognition är och hur bristande kognition tar sig uttryck. Hej Erika Dahlin, projektledare regeringsuppdraget Teknikstöd i skolan, Hjälpmedelsinstitutet (HI)! Hur tänker HI kring skolan och kognitiva hjälpmedel? - HI har idag två projekt där syftet är att stärka elever med kognitiva svårigheter för att underlätta övergången ut i arbetslivet. Det görs bland annat med hjälp av teknikstöd och samverkan runt eleven under gymnasietiden men vi tycker att det viktigt att stöd sätts in redan i grundskolan eller ännu tidigare. Hur kan skolan/eleven få tillgång till hjälpmedel? - En förutsättning för att eleven ska få tillgång till hjälpmedel är att kontaktpersoner runt eleven har kunskap om att det finns stöd att få. Ofta är samverkan mellan habilitering, specialpedagoger, skoldatatek med flera nödvändigt. Om eleven behöver pedagogiska hjälpmedel i skolan så är det skolans ansvar. Om eleven behöver samma hjälpmedel på fritiden kan en gränsdragningsproblematik uppstå. Då är det ofta landstingets policy som avgör om eleven får det specifika hjälpmedlet eller ej. Vad krävs för att ett hjälpmedel ska fungera i skolmiljö? - Kunskap i skolan! Både kunskap om den kognitiva funktionsnedsättningens konsekvenser för skolmiljön men också kunskap om användandet av olika teknikstöd. Finns det något hjälpmedel som ni särskilt vill slå ett slag för när det kommer till skolan? - Det vi sett generellt är att hjälpmedel som inte sticker ut fungerar bra i skolan. Många elever känner sig redan annorlunda och vill inte ha en pryl som göra att de känner sig ännu mer udda. Då använder de inte hjälpmedlet. Det har visat sig användbart med till exempel mobiler, datorprogram, ljudutjämningssystem, interaktiva tavlor. Hjälpmedel som alla använder. 5 6

5 Lösningsfokus - ett resursaktiverande arbetssätt Lösningsfokus är en terapi/coachingmodell utvecklad av amerikanske psykoterapeuten Steve de Shazer. Modellen har visat sig så enkel att använda - också för lekmän - att den snabbt spritt sig till många områden, inte minst skolan. Riksförbundet Attention använder sig av lösningsfokus som metod i förbundets olika projektaktiviteter. Hej Astrid! Vad tycker du om skolan? Astrid är 10 år och har ADHD och atypisk autism. Hon är oftast glad och sprallig men har svårt att koncentrera sig och blir lätt distraherad av det som händer runt henne. Några principer: Gör mer av det som fungerar. I varje situation och kring varje problem finns små framgångar - när saker och ting fungerar lite bättre. Genom att uppmärksamma, beskriva och sedan göra mer av det som fungerar kan vi aktivera de resurser vi behöver. Att stärka lösningar försvagar problem. Översätt problem till önskade lägen. Det är lättare att jobba med det man vill uppnå än att försöka undvika det man vill slippa. Om Oscars problem är koncentrationssvårigheter så hittar vi det önskade läget genom att fråga: hur vill du ha det istället. Då kanske Oscars önskade läge är bli bättre på att koncentrera sig. Tänk på vilka bilder koncentrationssvårigheter framkallar och jämför det med de bilder som vi ser framför oss när vi tänker på det önskade läget bättre på att koncentrera sig. Fokus på styrkor och resurser. Det är bara med hjälp av våra styrkor och resurser som vi kan hantera våra svagheter. En person med NPF har starka sidor precis som alla andra. Ibland kan till och med det som är ett symptom i en situation förvandlas till en resurs i ett annat. Desto mer vi vet om resurser och styrkor desto bättre rustade är vi att ta tag i svårigheter och svagheter. Prova att göra mer av det som fungerar Tre utvecklande frågor är en övning som drar uppmärksamhet till det som redan fungerar och förstärker det. Du kan använda den som coachingredskap eller som självreflektion. Beskriv först något du vill utveckla eller bli bättre på att hantera. Ställ sedan följande frågor till dig själv, eller någon du vill hjälpa att utvecklas. (1) Vad har du gjort hittills idag som du är nöjd med när det gäller (2) På en skala från 0 till 10 där 10 står för maximalt nöjd och 0 för motsatsen, hur nöjd är du med det? (3) Vad hoppas du kunna göra senare eller i morgon som du skulle känna dig nöjd med att ha gjort. *På sidan 10 finns litteraturtips om lösningsfokus. Vad tycker du om att göra i skolan? - Jag tycker om när vi har slöjd och jag får sy. Jag brukar få till fina figurer, tycker jag. Förut gjorde jag en ninja. Vad tycker du är svårt? - Jag tycker inte att någonting är svårt men det är tråkigt ofta. Det är jobbigt att sitta och sitta och sitta. Vad gör du då? - Min lärare säger att jag inte kan sitta så länge så då får jag sitta kortare än de andra. Jag kanske gör en uppgift och så kan jag ta en paus när min timstock har räknat ner tiden. Då får jag rita ett tag. Vad är en timstock? - Som en pinne med lampor på. När alla slocknat så är jag fri. Har du någonting annat i klassrummet som gör det lättare att vara där? - Jag har hörlurar med musik. Då räknar jag matte bättre. Om jag inte har musik kan jag inte matte alls. Hur ser ditt klassrum ut? - Förut var det väldigt stökigt och alla fick sitta tillsammans om de ville vid stora bord. Men nu har min lärare tagit bort jättemycket och alla sitter på sin plats. Min lärare säger att det blir lugnare. Har det blivit lugnare? - Vet inte. Men det är lugnt i vårt klassrum nu. Jo, det är lugnare. Hur ska en lärare vara tycker du? - Sträng så man vet vad man ska göra. Att de inte säger nu får ni göra vad som helst för då vet jag aldrig. Och sedan blir de arga för att jag inte har gjort något. Min lärare är bra för hon säger vad jag ska göra. Hur skulle skolan vara bättre tycker du? - Att jag hade kompisar. Och att man vet vad man ska göra på rasten. Sen vill jag äta i klassrummet för jag tycker att det är så bråkigt i matsalen. I Norge får de sitta i klassrummet och äta lunch. Har du någon kompis i skolan? - Nej, ingen. Men hemma har jag en. Karin. Varför är det svårt att få en kompis i skolan? - De flesta är typ rädda för mig när jag blir arg. Eller så retar de mig för att jag ska bli arg. Vad vill du att de ska göra när du blir arg? - De ska låta mig vara! Det är alltid någon lärare som springer efter mig och ska prata med mig när jag är arg. Men jag kan ju inte det! Jag är för arg då. Sen kan vi prata. Om de, till vilket pris som helst, måste det. 7 8

6 SPSM arbetar för en fungerande skola för alla Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) erbjuder skolor kompletterande specialpedagogiska resurser. Stödet kan handla om individers lärande, pedagogers arbete eller verksamhet och organisation. Målsättningen är att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga, ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Hej Maude Wildow, specialpedagog och rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)! Vad tycker ni att man ska tänka på, när det kommer till NPF i klassrummet? - Man bör arbeta både generellt och specifikt. Vi har en arbetsordning där vi tillsammans med skolan, Vi vill hitta kommer överens om vilka åtskolans egna gärder som behövs. Vi vill hitta skolans egna resurser. Detta beresurser höver inte vara en person. Exempel på detta kan vara pedagogiska strategier, anpassningar i miljön eller mer kompetens. Hur når ni ut till skolor? - Vi arbetar på olika nivåer för att nå ut till skolor. 9 Bland annat möter vi vartannat år kommunernas och friskolornas skolchefer. Detta kallas för samverkan med skolhuvudman och ligger som utgångspunkt för vårt arbete. SPSM ger också ut en tidning Lika värde. I nummer tre 2012, gjorde vi ett stort reportage om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Tidningen är kostnadsfri och bör finnas på skolor. Den går också att hitta på vår webbplats Har ni tagit fram något nytt material som ni kan berätta om? - Tidigare har vi gett ut boken Jag är inte så bra på barn som Oskar - hur kan vi bli det?. Den skildrar en verklig elev med autismspektrumstörning. Vi har följt Oskar under många år och han har nu gått ut gymnasiet. Nyligen gav vi också ut en fortsättning som heter Oskar visar vägen. Detta material erbjuder vi gratis och det går att ladda ned det på vår webbplats. Där kan man också som pedagog få råd och stöd. Bland annat kan man få svar på sina frågor genom att ställa dem till något som kallas för frågor och svar. Utbildning om NPF- neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Vi erbjuder utbildningar om NPF för personal inom skola, vård och omsorg. Vi bygger vidare på Riksförbundet Attentions gedigna kunskaper och anlitar läkare, psykologer, specialpedagoger och arbetsterapeuter, liksom personer med egna funktionsnedsättningar. Öppna kurser Skräddarsydd utbildning De öppna kurserna vänder sig till personal, Utbildningenfunktionsnedsättningar skräddarsys helt efter önskemål Utbildning om NPFneuropsykiatriska men alla intresserade är välkomna. och behov. Vi har utbildat inom skolor, komvi erbjuder utbildningsdagar Vi erbjuder utbildningar om NPFsom för grundkurser personal inom skola, vård och omsorg. Vi bygger vidare på muner, landsting, vårdföretag, socialtjänst, om NPF och temadagar inomkunskaper olika ämnesriksförbundet Attentions gedigna och anlitar läkare, psykologer, specialpedagoger och kriminalvården, behandlingshem m.fl. områden. Se vår hemsida. arbetsterapeuter, liksom personer med egna funktionsnedsättningar. Aktuella kurser: Öppna kurser Skräddarsydd utbildning För mer information och anmälan, besöka De öppna kurserna vänder sig tillattvälkommen personal, Uppdragsutbildning: Välkommen kontakta ossatt om du har vår frågor, Gunilla Simonsson, Utbildningen skräddarsys helt efterutbildningsönskemål hemsida eller kontakta oss31på men alla intresserade är välkomna. ansvarig, eller Marie Adolfsson, och488 behov. Vi har utbildat inomutbildningsskolor, komwww.attention-utbildning.se telefon eller mail Vi erbjuder utbildningsdagar grundkurser ledare, landsting, vårdföretag, socialtjänst, muner, om NPF och temadagar inom olika ämneskriminalvården, behandlingshem m.fl. områden. Se vår hemsida. För mer information och anmälan, välkommen att besöka vår hemsida eller kontakta oss på telefon eller mail Riksförbundet Attention 2012 Redaktör: Cecilia Brusewitz Grafisk form & illustration: Lovisa Schiller 10

7 Riksförbundet Attention Tjurhornsgränd Johanneshov Tel: E-post: Webbplats:

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla Kompisen Tryck: Katarina Tryck

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla Kompisen Tryck: Katarina Tryck Vad ar ADHD? Elsa tycker att det ar som att ha myror i brallan och i huvudet. Robin tycker att det ar som en jattesnabb bergochdalbana. Att ha ADHD kan vara bade en styrka och en utmaning. Har hittar du

Läs mer

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla kompisen Tryck: Katarina tryck

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla kompisen Tryck: Katarina tryck Vad ar Asperger? Det kan gora sa att man blir extra bra pa nagot, som Hampus som kan alla Sveriges kungar utantill. Det kan ocksa gora sa att man inte trivs nar det ar mycket folk, som Tova som hatar att

Läs mer

Höjd 21 cm. Vad ar ADHD. Jag kan alla svenska kungar sen Olof Skotkonung Hampus, 9 år. Myror i bade brallan och huvudet.

Höjd 21 cm. Vad ar ADHD. Jag kan alla svenska kungar sen Olof Skotkonung Hampus, 9 år. Myror i bade brallan och huvudet. Vad ar Asperger/AST? Det kan gora sa att man blir extra bra pa nagot, som Hampus som kan alla Sveriges kungar utantill. Det kan ocksa gora sa att man inte trivs nar det ar mycket folk, som Tova som hatar

Läs mer

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla Kompisen Tryck: Katarina Tryck

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla Kompisen Tryck: Katarina Tryck Vad ar Tourette? Ibland ar det ratt kul. Som nar Linneas hjarna gar jattefort och hon kommer pa massa roliga ideer. Ibland ar det jobbigt. Som nar Ibrahim vill lasa men kroppen rycker sa att han inte kan

Läs mer

Tydlighet och struktur i skolmiljö

Tydlighet och struktur i skolmiljö Tydlighet och struktur i skolmiljö Skoldagen 21 mars 2013 Evelyn Widenfalk Ehlin Leg. arbetsterapeut Jenny Rignell Leg. arbetsterapeut Definitioner Funktionsnedsättning: nedsättning av fysisk, psykisk

Läs mer

Attentions Skolplattform

Attentions Skolplattform Attentions Skolplattform INNEHÅLL En skola för alla hur når vi dit?...5 1. Kunskap, kompetens och bemötande...7 2. Tillgänglighet och anpassningar...7 3. Samverkan...9 4. Inkludering, delaktighet och inflytande...9

Läs mer

Attentions remissvar över promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter

Attentions remissvar över promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter Stockholm den 26 juni 2017 Till Utbildningsdepartementet 103 30 Stockholm Diarienummer: U2017/01365/UH Attentions remissvar över promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Attentions Ekonomikoll. www.attention-riks.se 1

Attentions Ekonomikoll. www.attention-riks.se 1 Attentions Ekonomikoll www.attention-riks.se 1 www.attention-riks.se 2 Vad är Ekonomikoll? Ett projekt som riktar sig till unga personer med ADHD och närliggande diagnoser Ska bidra till ökad medvetenhet

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

Barn som sakta faller ur skolan

Barn som sakta faller ur skolan Barn som sakta faller ur skolan en undersökning om situationen för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar www.attention-riks.se 1 Attention arbetar för Att människor med neuropsykiatriska

Läs mer

Tillsammans ger vi bättre stöd till eleverna. ett reportage om nya samverkansformer i Linköping

Tillsammans ger vi bättre stöd till eleverna. ett reportage om nya samverkansformer i Linköping Tillsammans ger vi bättre stöd till eleverna ett reportage om nya samverkansformer i Linköping Kunskapsutbyte som skapar nya möjligheter Ny teknik kan utgöra ett bra stöd för elever i skolarbetet. Men

Läs mer

Till dig som har ett syskon med adhd eller add

Till dig som har ett syskon med adhd eller add Till dig som har ett syskon med adhd eller add Namn: Hej! Den här broschyren är skriven till dig som har ett syskon med adhd eller add. När det i broschyren bara står adhd så betyder det både adhd och

Läs mer

Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF

Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF ALINGSÅS 2014-10-29 Thomas Ahlstrand, samordnare NPF Innehåll Information om SPSM

Läs mer

Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF

Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF Autism & AspergerföreningenDistrikt Göteborg Onsdagen 22april 2015 Thomas Ahlstrand,

Läs mer

Körkort öppnar för jobb och ett annat liv

Körkort öppnar för jobb och ett annat liv Körkort öppnar för jobb och ett annat liv En enkätundersökning som visar på de möjligheter och utmaningar som personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever som bilförare. 2014-05-06 Denna

Läs mer

www.attention-riks.se

www.attention-riks.se www.attention-riks.se DAGENS AGENDA 1. Om projektet Vägar till jobb 2. Om Aspergers syndrom (AS) 3. Konkreta tips och metoder 4. Stöd och insatser 5. Frågor 6. Vill du boka en projektinformatör/komma i

Läs mer

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS Att små barn har svårt att sitta still, koncentrera sig och kontrollera sina impulser är inget ovanligt. Men för de barn som har ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Läs mer

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS Att små barn har svårt att sitta still, koncentrera sig och kontrollera sina impulser är inget ovanligt. Men för de barn som lider av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Läs mer

1

1 www.supermamsen.com 1 Skolan ser: En elev som fungerar. Jobbar på. Har vänner. Det är inga problem i skolan! Hemmet ser: Ett barn som trotsar, inte orkar med Inte orkar träffa vänner... Inte orkar fritidsaktiviteter

Läs mer

Arbeta med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)

Arbeta med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) Arbeta med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) Projektledare, Vägar till jobb ingela.halvarsson@attention-riks.se 1 Mina erfarenheter Möten med människor Möten med kommuner/myndigheter Möten

Läs mer

Kognitivt stöd i skolan

Kognitivt stöd i skolan 1 Kognitivt stöd i skolan Studiematerialet Så här blev det för mig Angelica, Axel, Sara, Jacob och Anna berättar Studiematerialet Johanna, Philip och Anthon behöver olika inlärningsmiljöer Olika unga Lika

Läs mer

Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF

Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF Thomas Ahlstrand, samordnare NPF, SPSM Innehåll Information om SPSM samt den särskilda

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet. ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv

Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet. ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv Individuellt stöd som inte sticker ut Varje elev har sin egen lärstil och ingen vill bli utpekad som avvikande.

Läs mer

www.attention-riks.se

www.attention-riks.se www.attention-riks.se DAGENS AGENDA 1. Om projektet Vägar till jobb 2. Om Aspergers syndrom (AS) 3. Konkreta tips och metoder 4. Stöd och insatser 5. Frågor 6. Vill du boka en projektinformatör/komma i

Läs mer

Uppdragsutbildning. Våra föreläsningar kombinerar förståelse och praktiska strategier för att underlätta vardagen.

Uppdragsutbildning. Våra föreläsningar kombinerar förståelse och praktiska strategier för att underlätta vardagen. Uppdragsutbildning Provivus har en mängd olika föreläsningar och skräddarsyr gärna utifrån verksamhetens behov. Här nedan beskriver vi våra olika föreläsningar. Kolla även gärna in våra populära processutbildningar:

Läs mer

Satsning på god ljudmiljö och olika lärstilar. ett reportage från Tornhagsskolan i Linköping

Satsning på god ljudmiljö och olika lärstilar. ett reportage från Tornhagsskolan i Linköping Satsning på god ljudmiljö och olika lärstilar ett reportage från Tornhagsskolan i Linköping Tornhagsskolan satsar på god ljudmiljö och olika lärstilar Klassrum utrustade med ljudutjämningssystem, interaktiv

Läs mer

Inkludering. Skolan är samhällets viktigaste arbetsplats. 16 juni 2015 Örnsköldsvik

Inkludering. Skolan är samhällets viktigaste arbetsplats. 16 juni 2015 Örnsköldsvik 16 juni 2015 Örnsköldsvik Grundkurs NPF för skolan Miriam Lindström Speciallärare och handledare www.attention-utbildning.se 1 We have to teach the children we have Not the children we want to have Not

Läs mer

Stöd och behandling för en enklare vardag

Stöd och behandling för en enklare vardag STOCKHOLM 2010-09-15 Stöd och behandling för en enklare vardag Nya förslag om vården för barn och unga vuxna med neuropsykiatriska diagnoser Alla barn har rätt till en god uppväxt Allt fler barn och unga

Läs mer

Månadsbrev Mars 2014 Nacka 2014-03-24

Månadsbrev Mars 2014 Nacka 2014-03-24 Månadsbrev Mars 2014 Nacka 2014-03-24 Pris till Järlas elever Ett stort och varmt grattis till våra elever i åk 6! Under vecka 12 var det vernissage i Stadshuset för utställningen Framtidens stad i Nacka

Läs mer

Riksförbundet Attention. Välkommen till Fördjupningskurs om NPF 24 oktober 2013 Kursledare: Urban Leijon. Dagens agenda

Riksförbundet Attention. Välkommen till Fördjupningskurs om NPF 24 oktober 2013 Kursledare: Urban Leijon. Dagens agenda Välkommen till Fördjupningskurs om NPF 24 oktober 2013 Kursledare: Urban Leijon www.attention-utbildning.se Dagens agenda 9.30 12.00 NPF - hur kan det yttra sig utifrån faktorer som diagnos, miljö, ålder

Läs mer

Riksförbundet Attentions intressepolitiska program 2011 2015. Det här vill vi!

Riksförbundet Attentions intressepolitiska program 2011 2015. Det här vill vi! Riksförbundet Attentions intressepolitiska program 2011 2015 Det här vill vi! Om oss... Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF),

Läs mer

KUNSKAP GÖR SKILLNAD. Katherine Wiklund

KUNSKAP GÖR SKILLNAD. Katherine Wiklund KUNSKAP GÖR SKILLNAD Katherine Wiklund TILLGÄNGLIGHET Fysisk miljö Psykosocial miljö Kommunikation Information Bemötande Attityder TILLGÄNGLIGHET OM Lättillgängligt Mångfald Demokrati Glädje Oberoende

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Problematisk frånvaro Hemmasittare. Vilken benämning ska vi använda? Vad säger forskningen 2014-02-03

Problematisk frånvaro Hemmasittare. Vilken benämning ska vi använda? Vad säger forskningen 2014-02-03 Problematisk frånvaro Hemmasittare Miriam Lindström Föreläsare, handledare, speciallärare Vilken benämning ska vi använda? Hemmasittande Långvarig ogiltig frånvaro Skolk Skolvägran, (skolfobi), ångestrelaterad

Läs mer

Utbildningspaket 2014

Utbildningspaket 2014 Utbildningspaket 2014 Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma inom kommun och landsting som i sin yrkesroll träffar föräldrar med kognitiva svårigheter eller deras barn. Det kan vara yrkesverksamma

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

STÖD VID MÖTEN. Om det här materialet

STÖD VID MÖTEN. Om det här materialet STÖD VID MÖTEN Om det här materialet Det är ofta i möten med okända människor och miljöer som en person med Aspergers syndrom upplever svårigheter. Här presenteras materialet "Stöd vid möten", som på ett

Läs mer

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och huvudsymtomen är:

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och huvudsymtomen är: Ung med ADHD Det här faktabladet är skrivet till dig som är ung och har diagnosen ADHD. Har det hänt att någon har klagat på dig när du har haft svårt för att koncentrera dig? Förstod han eller hon inte

Läs mer

Första linjens tillgänglighet för elever med autism och/eller adhd

Första linjens tillgänglighet för elever med autism och/eller adhd Första linjens tillgänglighet för elever med autism och/eller adhd CHECKLISTOR OCH ANDRA ANPASSNINGAR Funktionskompetens För att skolan ska vara tillgänglig för alla bör den vara funktionskompetent. Med

Läs mer

En inkluderande skola Stöd, inspiration och nya perspektiv

En inkluderande skola Stöd, inspiration och nya perspektiv En inkluderande skola Stöd, inspiration och nya perspektiv Det här materialet består av sammanfattad kunskap från projektet En inkluderande skola som Friends genomförde tillsammans med organisationen Underbara

Läs mer

Remissvar på Mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81 )

Remissvar på Mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81 ) Stockholm 29 februari 2016 Till Utbildningsdepartementet U2015/04749/S Remissvar på Mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81 ) Riksförbundet Attention är en intresseorganisation

Läs mer

Elever med ADHD. ADHD kräver nya pedagogiska arbetssätt i klassrummet. Verktyg och vägledning för din skolvardag!

Elever med ADHD. ADHD kräver nya pedagogiska arbetssätt i klassrummet. Verktyg och vägledning för din skolvardag! Elever med ADHD Inbjudan till konferens i Stockholm den 20-21 april 2010 TALARE Speciellt inbjuden talare Marita Hovmark Journalist, tidigare redaktör och ordförande inom Attention ADHD kräver nya pedagogiska

Läs mer

Utmaningar i fo rskolan

Utmaningar i fo rskolan Studiematerial Utmaningar i fo rskolan Att förebygga problemskapande beteenden Utgiven av Gothia Fortbildning, 2015 Författare: David Edfelt, leg. psykolog, provivus.se Handledning, utbildning och utveckling

Läs mer

Autismspektrumtillstånd AST

Autismspektrumtillstånd AST Autismspektrumtillstånd AST Malin Sunesson, specialpedagog Resursgrupp Au4sm malin.sunesson@orebro.se Centralt skolstöd orebro.se DSM-5 Autismspektrumtillstånd Autistiskt syndrom Desintegrativ störning

Läs mer

Riksförbundet Attention: Vi är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vi företräder våra

Riksförbundet Attention: Vi är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vi företräder våra Riksförbundet Attention: Vi är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vi företräder våra 15 500 medlemmar Vi driver på utvecklingen inom NPF Vi sprider

Läs mer

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder DIANA LORENZ K U R A T O R, N E U R O L O G K L I N I K E N K A R O L I N S K A U N I V E R S I T E T S S J U K H U S d

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Docent i psykologi Specialpedagog Rektor Föreståndare Skoldatatek Specialpedagog Projektledare Stockholms stad Specialpedagog & IKT skolutvecklare

Läs mer

Föräldrastödsprojektet 16-25

Föräldrastödsprojektet 16-25 Föräldrastödsprojektet 16-25 Ett treårigt stadsdelsöverskridande projekt i Göteborgs stad i samverkan med DART Startade 1/4-2013 Finansierat av Göteborgs stads särskilt avsatta medel för insatser riktade

Läs mer

En likvärdig utbildning för alla. tillsammans gör vi det möjligt

En likvärdig utbildning för alla. tillsammans gör vi det möjligt En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Alla har rätt att lära på egna villkor Vi arbetar för att barn, unga och vuxna, oavsett funktionsförmåga, ska nå målen för sin utbildning.

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

En likvärdig utbildning för alla

En likvärdig utbildning för alla Barn som utmanar En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Britt-Lis Persson Linus Skarp Funktionsnedsättningar En diagnos är en indikation om en funktionsnedsättning och ska vara

Läs mer

»INGEN SKA BEHÖVA HA EN DIAGNOS FÖR ATT FÅ STÖD«

»INGEN SKA BEHÖVA HA EN DIAGNOS FÖR ATT FÅ STÖD« 16 Reportage. Diagnoser i skolan»ingen SKA BEHÖVA HA EN DIAGNOS FÖR ATT FÅ STÖD«text & foto Erika Granath Frågan»varför?«glöms ofta bort när en elev inte klarar kunskapsmålen, menar Ulla Ek, professor

Läs mer

Mall vid kartläggning

Mall vid kartläggning Mall vid kartläggning Skola: Elevens namn: Datum: Närvarande personer vid kartläggning: Situationer som fungerar bra för eleven Situationer som fungerar mindre bra för eleven Elevens starka och svaga sidor

Läs mer

Hjälpreda. Planering för elever med funktionsnedsättningar i skolan från förskoleklass till och med gymnasiet

Hjälpreda. Planering för elever med funktionsnedsättningar i skolan från förskoleklass till och med gymnasiet Hjälpreda Planering för elever med funktionsnedsättningar i skolan från förskoleklass till och med gymnasiet Innehåll: Sid Planering för elever med fysiska funktionsnedsättningar 2 Hjälpredan 3 Hjälpreda

Läs mer

Skolguiden. Vad har elever med NPF rätt till?

Skolguiden. Vad har elever med NPF rätt till? Skolguiden Vad har elever med NPF rätt till? 1 INNEHÅLL Vad har eleven rätt till? 4 Vad säger skollagen? 4 Olika omfattande stöd i skolan 5 Hur gör man för att få stöd? 8 Vart vänder man sig om det inte

Läs mer

Autism vad innebär det och hur kan jag som pedagog arbeta för att möta barnet/eleven

Autism vad innebär det och hur kan jag som pedagog arbeta för att möta barnet/eleven Autism vad innebär det och hur kan jag som pedagog arbeta för att möta barnet/eleven Malin Sunesson, specialpedagog malin.sunesson@orebro.se Centralt skolstöd orebro.se DSM-5 Autism Autistiskt syndrom

Läs mer

Hur det är att leva med NPF

Hur det är att leva med NPF Hur det är att leva med NPF Göteborg 22 oktober 2015 Föreläsare: Anders Moberg www.attention-utbildning.se Vägen till diagnos Lekar Mamma VS Mig Mamma VS Barnavårdscentralen 2 ADHD klass Egen undervisning

Läs mer

Öppen föreläsning om barn och ungdomar med adhd

Öppen föreläsning om barn och ungdomar med adhd Öppen föreläsning om barn och ungdomar med adhd Agenda 1. Vad är adhd? 2. Hur vanligt är det? 3. Vilka upptäcks? 4. Vad innebär svårigheterna? 5. Vad vet vi om hjärnan och adhd? 6. Vilken hjälp finns att

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR Åtgärdsprogram SKOLLAGEN Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1 (5) Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Edsta Fritids 2011/2012 Planen reviderad oktober 2011 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling utgår från Skollagen

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Välkommen till TAKK för Språket. september- oktober 2015

Välkommen till TAKK för Språket. september- oktober 2015 Välkommen till TAKK för Språket september- oktober 2015 Värdegrund för flerspråkighet Interkulturalitet Mänskliga rättigheter Nationell lagstiftning. AKK- Alternativ och kompletterande kommunikation Metoder

Läs mer

Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette Åkerström Kördel, Elinor

Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette Åkerström Kördel, Elinor JONNY VILL VARA ENSAM Om trötta föräldrar och karusellen med professionella Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Albatross föräldraenkät 2012. En kvantitativ mätning bland skolans föräldrar Hösten 2012

Albatross föräldraenkät 2012. En kvantitativ mätning bland skolans föräldrar Hösten 2012 Albatross föräldraenkät 2012 En kvantitativ mätning bland skolans föräldrar Hösten 2012 Bakgrundsdata Har du något barn som gått ut eller slutat på Albatross? 88 svar 20 % Barnets kön Markera ditt barns

Läs mer

Specialpedagogik 1, 100 poäng

Specialpedagogik 1, 100 poäng Specialpedagogik 1, 100 poäng Kurskod: SPCSPE01 Kurslitteratur: Specialpedagogik 1, Larsson Iréne, Gleerups Utbildning ISBN:978-91-40-68213-0 Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande

Läs mer

Stockholm den 15 juni 2016. Till Socialdepartementet. Dnr S2016/02084/SF

Stockholm den 15 juni 2016. Till Socialdepartementet. Dnr S2016/02084/SF Stockholm den 15 juni 2016 Till Socialdepartementet Dnr S2016/02084/SF Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras familjer.

Läs mer

Delad kunskap nya möjligheter

Delad kunskap nya möjligheter Delad kunskap nya möjligheter Hur Riksförbundet Attentions lokalföreningar bedriver besöksverksamhet riktad mot anstalter Besöksverksamhet ger stöd innan och efter frigivning Häktning, rättegång och strafftid

Läs mer

Synnedsättning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Synnedsättning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Att ha: Synnedsättning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ADHD OCD DAMP Dyskalkyli NPF Dyslexi Tourettes syndrom Aspbergers syndrom ADD 1 2 Antalet medlemmar med flera funktionsnedsättningar ökar.

Läs mer

Barn med specialbehov. 4H Verksamhetsledardag, 25. mars, 2010 Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening

Barn med specialbehov. 4H Verksamhetsledardag, 25. mars, 2010 Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening Barn med specialbehov 4H Verksamhetsledardag, 25. mars, 2010 Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening Struktur 1. Barn med specialbehov vad är det? 2. Teori- Olika typer av specialbehov -Inlärningen

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Arbete med barn och elever med autism

Arbete med barn och elever med autism Arbete med barn och elever med autism Stödmaterialet har arbetats fram av Stöd- och hälsoenheten 1 2016-01-20 Inledning Denna information vänder sig till rektorer, förskolechefer och pedagoger som arbetar

Läs mer

NYA LÄRMILJÖER SKAPAR EN SKOLA FÖR ALLA

NYA LÄRMILJÖER SKAPAR EN SKOLA FÖR ALLA NYA LÄRMILJÖER SKAPAR EN SKOLA FÖR ALLA Ett projekt i samarbete med Specialpedagogiska Skolmyndigheten Falköping, 20120129 PROJEKTTEAMET Titti Ljungdahl Johanna Cayton Stig Jansson Anna Sundqvist Sofia

Läs mer

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i skolan. Ulrika Aspeflo www.aspeflo.se ulrika@aspeflo.se

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i skolan. Ulrika Aspeflo www.aspeflo.se ulrika@aspeflo.se Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i skolan Ulrika Aspeflo www.aspeflo.se ulrika@aspeflo.se Olika fast ändå lika ADHD Aspergers syndrom Bipolär sjukdom Tourette Inlärningssvårigheter Vad

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Arbetsterapeuter kan bidra i skolan

Arbetsterapeuter kan bidra i skolan Arbetsterapeuter kan bidra i skolan Maria Johansson, Leg arbetsterapeut Camilla Grimheden, Leg arbetsterapeut Köping 5 april 2017 Innehåll Inledning Arbetsterapeutens bidrag Film Kaffe Kartläggningar och

Läs mer

Skolguiden. Vad har elever med NPF rätt till?

Skolguiden. Vad har elever med NPF rätt till? Skolguiden Vad har elever med NPF rätt till? 1 Innehåll Vad har eleven rätt till? 4 Vad säger skollagen? 4 Olika omfattande stöd i skolan 5 Hur gör man för att få stöd? 8 Vart vänder man sig om det inte

Läs mer

Resursskolor. Rektor Agneta Malm. Verksamhetsbeskrivning. Prestationer

Resursskolor. Rektor Agneta Malm. Verksamhetsbeskrivning. Prestationer Resursskolor Rektor Agneta Malm Verksamhetsansvarig för Resursskolor Tel: 013-26 39 90, 070-558 57 58 E-post: agneta.malm@linkoping.se Verksamhetsbeskrivning Resursskolorna bedriver undervisning i SU-grupp,

Läs mer

Till dig som bryr dig

Till dig som bryr dig Till dig som bryr dig i Uppdrag från regeringen Regeringen har tagit initiativ till en rikstäckande satsning för att öka kunskapen om och förändra attityder till psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Läs mer

Neuropsykiatri i förskolan

Neuropsykiatri i förskolan Neuropsykiatri i förskolan Leg. Psykolog George Rein Omtolkning av beteende Beteenden vid funktionsnedsättning är normala beteenden De uppträder mer intensivt och mer frekvent eftersom personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2014

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2014 Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2014 taby.se/anhorigstod SAMTALSGRUPPER Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

I Vallentuna erbjuds barn med grav språkstörning en speciell språkträning, TINS

I Vallentuna erbjuds barn med grav språkstörning en speciell språkträning, TINS Barn- och ungdomsförvaltningen Resurscentrum TINS - LättLäst I Vallentuna erbjuds barn med grav språkstörning en speciell språkträning, TINS Barnen får språkträning varje dag, på flera olika sätt och i

Läs mer

Lek. Undersökande lek Symbollekar och fantasilekar

Lek. Undersökande lek Symbollekar och fantasilekar FUNGERANDE VARDAG Lek Undersökande lek Symbollekar och fantasilekar Innan det blir lek Att ha trygga relationer Att bli lekt med att vara betydelsefull Att uppleva intersubjektivitet att lekupplevelsen

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

Vad får språkstörning för konsekvenser för utveckling och lärande? Ida Eriksson, leg. psykolog och Mia Walther, specialpedagog

Vad får språkstörning för konsekvenser för utveckling och lärande? Ida Eriksson, leg. psykolog och Mia Walther, specialpedagog Vad får språkstörning för konsekvenser för utveckling och lärande? Ida Eriksson, leg. psykolog och Mia Walther, specialpedagog Resurscenter Stockholm Uppdraget för Resurscenter tal och språk Instruktion

Läs mer

Bemötande och beteendeanalys

Bemötande och beteendeanalys Bemötande och beteendeanalys Skoldagen 21 mars 2013 Christina Tysk Leg. Psykolog Agenda Beteendeanalys Förhållningssätt och bemötande - LUNCH Falldiskussion i grupper Beteendeanalys Situation ( gör att

Läs mer

Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3

Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3 Storyline Hjulius Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3 Eleverna får träffa Hjulius som är en hasselmus. Han bor i området och har helt plötsligt

Läs mer

Elevens och hans/hennes vårdnadshavares egna åsikter/synpunkter kring skolsituationen är nödvändiga att ta med i sammanställningen.

Elevens och hans/hennes vårdnadshavares egna åsikter/synpunkter kring skolsituationen är nödvändiga att ta med i sammanställningen. SEP Skola Elev Plan Denna kartläggning gäller vid frågeställning kring bristande måluppfyllelse, anpassad studiegång, ansökan till särskild undervisningsgrupp eller vid problematisk skolfrånvaro. Den skrivs

Läs mer

Såhär vill jag ha det i skolan

Såhär vill jag ha det i skolan Av leg. logopeder Ida Rosqvist & Julia Andersson Widgitsymboler Widgit Software/Hargdata 2017. Planera, organisera, genomföra och avsluta skolarbete Det är bra om mina föräldrar får veta läxor och annan

Läs mer

Vägar till arbete. hur skolhuvudmän och gymnasieskolor underlättar övergången till arbetslivet för elever i behov av särskilt stöd

Vägar till arbete. hur skolhuvudmän och gymnasieskolor underlättar övergången till arbetslivet för elever i behov av särskilt stöd Vägar till arbete hur skolhuvudmän och gymnasieskolor underlättar övergången till arbetslivet för elever i behov av särskilt stöd Förord Denna skrift ska ge skolhuvudmän och gymnasieskolor idéer om hur

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SOLHAGENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 5 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

En bra lärmiljö på lika villkor

En bra lärmiljö på lika villkor En bra lärmiljö på lika villkor Sammanfattande rapport Gladenbring Sirpa 2017-01-01 0 Innehåll En bra lärmiljö på lika villkor... 2 Målgrupp... 2 Arbetssätt... 2 Teoretiska utgångspunkter... 3 Praktiskt

Läs mer