NPF. i skolan. En skrift om hur arbetet i skolan kan bli bättre för barn med NPF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NPF. i skolan. En skrift om hur arbetet i skolan kan bli bättre för barn med NPF"

Transkript

1 NPF i skolan En skrift om hur arbetet i skolan kan bli bättre för barn med NPF

2 Om oss... Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), deras familjer och yrkesverksamma inom området. NPF är ett samlingsnamn för ett flertal olika diagnoser, som exempel ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, tvångssyndrom/ocd och tal-och språkstörningar. Vi arbetar för de barn, ungdomar och vuxna som finns bakom diagnoserna. Alla människor ska bli bemötta med respekt och få det stöd som de behöver både i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. Den NPF-vänliga skolan Trots skolpolitikernas tal om en skola för alla, så far många barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) illa när de går där. Flera klarar inte undervisningen eller de sociala kraven, vilket kan resultera i ideliga misslyckanden. Många lämnar skolan med låg självkänsla och luckor, dåligt rustade för en framtid i kunskapssamhället. Det är en förlust för oss alla eftersom barn med NPF, liksom andra barn, har fantastiska styrkor och resurser om de tas tillvara. Attention arbetar sedan länge för en fungerande skola för våra grupper och med den här lilla skriften vill vi visa hur hur man konkret kan arbeta för en NPF-vänlig skolmiljö. Tanken är att förmedla att det finns lösningar och verktyg för att skapa en rättvis skola där alla får plats. På riktigt. Ann-Kristin Sandberg Ordförande Attention Läs gärna mer om NPF i vår broschyr Vad är NPF? som kan beställas i Attentions webbutik Inehåll 2 Den NPF-vänliga skolan 3 Pedagogik för barn med NPF är bra för alla 4 Tina Höglunds tipsruta 5 Hjälpmedel som tar vid där förmågan brister 7 Lösningsfokus - ett resursaktiverande arbetssätt 8 Hej Astrid! Vad tycker du om skolan? 9 SPSM arbetar för en fungerande skola för alla 10 Litteraturtips 2

3 Pedagogik för barn med NPF är bra för alla Tina Höglund är specialpedagog och har arbetat många år inom särskolan, habiliteringen och grundskolan. Hennes engagemang för barnen med särskilda behov har också engagerat henne i Attentions styrelse - Många svårigheter som uppstår i skolmiljön kring de här barnen är bristande kunskap om funktionsnedsättningarna och hur man arbetar för att möta de här barnens behov. Det fina är ju att en baspedagogik som fungerar för barn med NPF fungerar för alla barn och gynnar hela skolutvecklingen, menar Tina. Det är också problematiskt när skolan inte har gedigen kunskap om de verktyg som finns att tillgå när På skolor idag finns det sällan förutsättningarna för gynnsamt pedagogiskt arbete kring de här det kommer till att planera insatser kring ett barn. - Idag blandar många skolor ihop vad en kartläggning, pedagogisk utredning och utvärdering är fastän det är tydligt eleverna formulerat i skollagen hur de olika delarna ska vara utformade. Så snart någon kring ett barn, förälder, pedagoger eller annan skolpersonal, uppmärksammar att ett barn riskerar att inte uppnå målen i skolan så ska det anmälas till rektorn som skyndsamt ska påbörja en pedagogisk utredning kring barnet. I den utredningen ska en kartläggning göras. - Kartläggningen ska göras på individ-, grupp- och organisationsnivå. Hur ser det ut i klassrum, på rasterna och finns det utbildningsbehov hos personalen? Vilka förutsättningar finns på organisationsnivå? Ofta riskerar allt fokus hamna på eleven. Vad ska eleven göra för att möta skolans behov istället för tvärtom. Många pedagoger upplever en stress när det kommer till de pedagogiska utredningarna och de insatser som åtgärdsprogrammen manar till. - På skolor idag finns det sällan förutsättningar för gynnsamt pedagogiskt arbete kring de här eleverna eftersom man inte räknat in tiden och det handlednings- och fortbildningsmässiga arbetet som exempelvis en pedagogisk utredning kräver. Då blir det istället något som läggs utöver ordinarie verksamhet och gör att många pedagoger upplever en stress. Här har rektorn utökat ansvar i och med nya skollagen och ska se till att det finns resurser till det här viktiga administrativa arbetet. Tina Höglunds tipsruta till pedagoger Kunskap gör skillnad! Ta reda på så mycket du kan om NPF. Det är en förutsättning att man förstår att svårigheterna inte är viljestyrda utan en del av barnets oförmåga och nedsättning. Sök också kunskap om åtgärdsprogram och hur de ska vara utformade för att fylla sin funktion. Tydliga mål. I åtgärdsprogrammet ska det vara tydliga mål som ska vara lätta att följa upp. Samarbeta med föräldrarna. Föräldrarna har värdefulla kunskaper om barnets förmågor som är ovärderliga i det pedagogiska arbetet. Bemötande. Bygg på det som fungerar och se barnet. Sätt dig in i barnets situation i möjligaste mån för att kunna möta det där det befinner sig. Förutsägbarhet. Besvara i förebyggande syfte, frågan Hur ska jag göra när olika situationer uppstår?. Strategier som måste ges på det sätt som barnet förstår. Bilder, sociala berättelser, serier är tacksamma att använda. För att skapa struktur kan man arbeta med dagsschema och arbetsordningar. Återkommande rutiner skapar trygghet. Barnet kan hushålla med energi eftersom det finns tydligt förmedlade förväntningar. Anpassning. Gå tillbaka till kartläggningen och se sedan över arbetsplats, arbetssätt, ta bort störande moment och ge instruktioner på anpassat sätt. Var lyhörd inför vad som fungerar för barnet. Anpassa kravsituationen men ge barnet också utmaningar och möjlighet att överträffa sin förmåga. Tydlighet i kommunikationen och inte massa prat. Visualisera vid behov och använd gärna sociala berättelser. Skapa motivation. Där barn tidigare skötte sig i rädsla för repressalier från sina lärare måste de nu istället hitta motivation i nyfikenheten och intresse. Beredskap. Viktigt att man som pedagog är förberedd på att situationer kan uppstå och i förväg veta hur man ska hantera dem. Belöningar. Belöna det som fungerar och låt det gälla både enskilde eleven men också hela gruppen. Uppmärksamma de fina stunderna. Hemuppgifter. Skolan måste hjälpa till att anpassa hemuppgifter efter elevens förutsättningar. Ibland kan skolan också behöva avlasta hemmet i form av läxhjälp i skolan eftersom läxor tenderar att skapa onödiga konflikter hemma. Alternativa läroverktyg. Gå tillbaka till kartläggning. Vad kan man erbjuda för hjälp som kan kompensera vissa svårigheter? Här är det viktigt att skaffa sig kunskap om vilka hjälpmedel som finns och hur man får dem att fungera. 3 4

4 Hjälpmedel som tar vid där förmågan brister Precis som vissa elever kan behöva glasögon för att hänga med i skolan så kan elever med exekutiva och kognitiva nedsättningar behöva exempelvis ett planeringsverktyg för att kunna delta i undervisningen. Det är egentligen inte konstigare än så och det är en stor fördel om skolan anammar den okonstlade attityden när det kommer till kognitiva hjälpmedel. Vi behöver ju alla olika slags redskap för att kunna ta del av vårt kunskapssamhälle. Mobiltelefonen som hjälpmedel Mobiltelefonen har seglat upp som ett klart favorithjälpmedel för många med kognitiva funktionsnedsättningar. Den smälter in och det blir inte ytterligare en sak att hålla reda på. Det är mycket vunnet om man riktigt lär känna sin telefon och vilka funktioner den har. Det finns idag också många appar som kan hjälpa till att skapa struktur. För en person med en nedsatt kognitiv förmåga, det vill säga svårigheter att minnas, planera och själv ha överblick, kan det behövas hjälpmedel som kompenserar just de bristande förmågorna. Hjälpmedel som påminner, ger översikt över aktiviteter och till exempel visualiserar abstrakta fenomen som tid. Många med NPF upplever att tillvaron är kaotisk eftersom det är svårt att hålla reda Exempel på hjälpmedel som kan fungera i skolan Om man är känslig mot stök och lättdistraherad: Hörselskydd. Många tycker att det är skönt att använda hörlurar som tar bort störande ljud. Skärmar. Att skärma av sin arbetsplats gör det ofta lättare att koncentrera sig. Audiofon. Med en audiofon kan man rikta ljudet från läraren till den enskilde eleven och filtrera bort bakgrundsljud. Behöver hjälp med att planera: Scheman. Det finns många olika scheman och det är bra att tänka på att samköra elevens olika scheman. Dvs samma scheman i datorn som i mobilen som den analoga. Behöver hjälp att minnas: Påminnelsetjänster i alla dess former. Finns bland på saker och åtaganden. Då kan man behöva en extern hjärna, som en exempelvis handdator/mobiltelefon/ipad eller dator, som avlastar den egna. En förutsättning för att ett hjälpmedel ska fungera är att eleven själv är motiverad att använda det och där är omgivningen viktig. Kunskap om hjälpmedel och deras effekter och förmågan att sälja in dem är a och o när man ska uppmuntra till användande. annat i mobilen och handdatorer. Bra om läraren tänker på att påminna och följa upp att eleven vet när saker och ting ska vara inne. Mailen Det är bra att använda mailen istället för att dela ut lösa lappar med information eftersom de lätt kommer bort. Komma till ro: Bolldyna. Många barn som är motoriskt oroliga har glädje av att sitta på en bolldyna. Den stimulerar till en dynamisk sittställning, något som bidrar till att öka koncentrationsförmågan. Taktila känselmaterial. Om man lider av rastlöshet eller har tics kan det vara lugnande att pilla eller klämma på någonting. Lite av energin kan då kanaliseras och det blir lättare att lyssna och fokusera. Musik. För många är musik något som skärmar av på ett rogivande sätt. På Hjälpmedelsinstitutets hemsida, får du tips om olika kognitiva hjälpmedel. Där kan du också gå kognitionsskolan, för att lära dig ytterligare om vad kognition är och hur bristande kognition tar sig uttryck. Hej Erika Dahlin, projektledare regeringsuppdraget Teknikstöd i skolan, Hjälpmedelsinstitutet (HI)! Hur tänker HI kring skolan och kognitiva hjälpmedel? - HI har idag två projekt där syftet är att stärka elever med kognitiva svårigheter för att underlätta övergången ut i arbetslivet. Det görs bland annat med hjälp av teknikstöd och samverkan runt eleven under gymnasietiden men vi tycker att det viktigt att stöd sätts in redan i grundskolan eller ännu tidigare. Hur kan skolan/eleven få tillgång till hjälpmedel? - En förutsättning för att eleven ska få tillgång till hjälpmedel är att kontaktpersoner runt eleven har kunskap om att det finns stöd att få. Ofta är samverkan mellan habilitering, specialpedagoger, skoldatatek med flera nödvändigt. Om eleven behöver pedagogiska hjälpmedel i skolan så är det skolans ansvar. Om eleven behöver samma hjälpmedel på fritiden kan en gränsdragningsproblematik uppstå. Då är det ofta landstingets policy som avgör om eleven får det specifika hjälpmedlet eller ej. Vad krävs för att ett hjälpmedel ska fungera i skolmiljö? - Kunskap i skolan! Både kunskap om den kognitiva funktionsnedsättningens konsekvenser för skolmiljön men också kunskap om användandet av olika teknikstöd. Finns det något hjälpmedel som ni särskilt vill slå ett slag för när det kommer till skolan? - Det vi sett generellt är att hjälpmedel som inte sticker ut fungerar bra i skolan. Många elever känner sig redan annorlunda och vill inte ha en pryl som göra att de känner sig ännu mer udda. Då använder de inte hjälpmedlet. Det har visat sig användbart med till exempel mobiler, datorprogram, ljudutjämningssystem, interaktiva tavlor. Hjälpmedel som alla använder. 5 6

5 Lösningsfokus - ett resursaktiverande arbetssätt Lösningsfokus är en terapi/coachingmodell utvecklad av amerikanske psykoterapeuten Steve de Shazer. Modellen har visat sig så enkel att använda - också för lekmän - att den snabbt spritt sig till många områden, inte minst skolan. Riksförbundet Attention använder sig av lösningsfokus som metod i förbundets olika projektaktiviteter. Hej Astrid! Vad tycker du om skolan? Astrid är 10 år och har ADHD och atypisk autism. Hon är oftast glad och sprallig men har svårt att koncentrera sig och blir lätt distraherad av det som händer runt henne. Några principer: Gör mer av det som fungerar. I varje situation och kring varje problem finns små framgångar - när saker och ting fungerar lite bättre. Genom att uppmärksamma, beskriva och sedan göra mer av det som fungerar kan vi aktivera de resurser vi behöver. Att stärka lösningar försvagar problem. Översätt problem till önskade lägen. Det är lättare att jobba med det man vill uppnå än att försöka undvika det man vill slippa. Om Oscars problem är koncentrationssvårigheter så hittar vi det önskade läget genom att fråga: hur vill du ha det istället. Då kanske Oscars önskade läge är bli bättre på att koncentrera sig. Tänk på vilka bilder koncentrationssvårigheter framkallar och jämför det med de bilder som vi ser framför oss när vi tänker på det önskade läget bättre på att koncentrera sig. Fokus på styrkor och resurser. Det är bara med hjälp av våra styrkor och resurser som vi kan hantera våra svagheter. En person med NPF har starka sidor precis som alla andra. Ibland kan till och med det som är ett symptom i en situation förvandlas till en resurs i ett annat. Desto mer vi vet om resurser och styrkor desto bättre rustade är vi att ta tag i svårigheter och svagheter. Prova att göra mer av det som fungerar Tre utvecklande frågor är en övning som drar uppmärksamhet till det som redan fungerar och förstärker det. Du kan använda den som coachingredskap eller som självreflektion. Beskriv först något du vill utveckla eller bli bättre på att hantera. Ställ sedan följande frågor till dig själv, eller någon du vill hjälpa att utvecklas. (1) Vad har du gjort hittills idag som du är nöjd med när det gäller (2) På en skala från 0 till 10 där 10 står för maximalt nöjd och 0 för motsatsen, hur nöjd är du med det? (3) Vad hoppas du kunna göra senare eller i morgon som du skulle känna dig nöjd med att ha gjort. *På sidan 10 finns litteraturtips om lösningsfokus. Vad tycker du om att göra i skolan? - Jag tycker om när vi har slöjd och jag får sy. Jag brukar få till fina figurer, tycker jag. Förut gjorde jag en ninja. Vad tycker du är svårt? - Jag tycker inte att någonting är svårt men det är tråkigt ofta. Det är jobbigt att sitta och sitta och sitta. Vad gör du då? - Min lärare säger att jag inte kan sitta så länge så då får jag sitta kortare än de andra. Jag kanske gör en uppgift och så kan jag ta en paus när min timstock har räknat ner tiden. Då får jag rita ett tag. Vad är en timstock? - Som en pinne med lampor på. När alla slocknat så är jag fri. Har du någonting annat i klassrummet som gör det lättare att vara där? - Jag har hörlurar med musik. Då räknar jag matte bättre. Om jag inte har musik kan jag inte matte alls. Hur ser ditt klassrum ut? - Förut var det väldigt stökigt och alla fick sitta tillsammans om de ville vid stora bord. Men nu har min lärare tagit bort jättemycket och alla sitter på sin plats. Min lärare säger att det blir lugnare. Har det blivit lugnare? - Vet inte. Men det är lugnt i vårt klassrum nu. Jo, det är lugnare. Hur ska en lärare vara tycker du? - Sträng så man vet vad man ska göra. Att de inte säger nu får ni göra vad som helst för då vet jag aldrig. Och sedan blir de arga för att jag inte har gjort något. Min lärare är bra för hon säger vad jag ska göra. Hur skulle skolan vara bättre tycker du? - Att jag hade kompisar. Och att man vet vad man ska göra på rasten. Sen vill jag äta i klassrummet för jag tycker att det är så bråkigt i matsalen. I Norge får de sitta i klassrummet och äta lunch. Har du någon kompis i skolan? - Nej, ingen. Men hemma har jag en. Karin. Varför är det svårt att få en kompis i skolan? - De flesta är typ rädda för mig när jag blir arg. Eller så retar de mig för att jag ska bli arg. Vad vill du att de ska göra när du blir arg? - De ska låta mig vara! Det är alltid någon lärare som springer efter mig och ska prata med mig när jag är arg. Men jag kan ju inte det! Jag är för arg då. Sen kan vi prata. Om de, till vilket pris som helst, måste det. 7 8

6 SPSM arbetar för en fungerande skola för alla Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) erbjuder skolor kompletterande specialpedagogiska resurser. Stödet kan handla om individers lärande, pedagogers arbete eller verksamhet och organisation. Målsättningen är att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga, ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Hej Maude Wildow, specialpedagog och rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)! Vad tycker ni att man ska tänka på, när det kommer till NPF i klassrummet? - Man bör arbeta både generellt och specifikt. Vi har en arbetsordning där vi tillsammans med skolan, Vi vill hitta kommer överens om vilka åtskolans egna gärder som behövs. Vi vill hitta skolans egna resurser. Detta beresurser höver inte vara en person. Exempel på detta kan vara pedagogiska strategier, anpassningar i miljön eller mer kompetens. Hur når ni ut till skolor? - Vi arbetar på olika nivåer för att nå ut till skolor. 9 Bland annat möter vi vartannat år kommunernas och friskolornas skolchefer. Detta kallas för samverkan med skolhuvudman och ligger som utgångspunkt för vårt arbete. SPSM ger också ut en tidning Lika värde. I nummer tre 2012, gjorde vi ett stort reportage om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Tidningen är kostnadsfri och bör finnas på skolor. Den går också att hitta på vår webbplats Har ni tagit fram något nytt material som ni kan berätta om? - Tidigare har vi gett ut boken Jag är inte så bra på barn som Oskar - hur kan vi bli det?. Den skildrar en verklig elev med autismspektrumstörning. Vi har följt Oskar under många år och han har nu gått ut gymnasiet. Nyligen gav vi också ut en fortsättning som heter Oskar visar vägen. Detta material erbjuder vi gratis och det går att ladda ned det på vår webbplats. Där kan man också som pedagog få råd och stöd. Bland annat kan man få svar på sina frågor genom att ställa dem till något som kallas för frågor och svar. Utbildning om NPF- neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Vi erbjuder utbildningar om NPF för personal inom skola, vård och omsorg. Vi bygger vidare på Riksförbundet Attentions gedigna kunskaper och anlitar läkare, psykologer, specialpedagoger och arbetsterapeuter, liksom personer med egna funktionsnedsättningar. Öppna kurser Skräddarsydd utbildning De öppna kurserna vänder sig till personal, Utbildningenfunktionsnedsättningar skräddarsys helt efter önskemål Utbildning om NPFneuropsykiatriska men alla intresserade är välkomna. och behov. Vi har utbildat inom skolor, komvi erbjuder utbildningsdagar Vi erbjuder utbildningar om NPFsom för grundkurser personal inom skola, vård och omsorg. Vi bygger vidare på muner, landsting, vårdföretag, socialtjänst, om NPF och temadagar inomkunskaper olika ämnesriksförbundet Attentions gedigna och anlitar läkare, psykologer, specialpedagoger och kriminalvården, behandlingshem m.fl. områden. Se vår hemsida. arbetsterapeuter, liksom personer med egna funktionsnedsättningar. Aktuella kurser: Öppna kurser Skräddarsydd utbildning För mer information och anmälan, besöka De öppna kurserna vänder sig tillattvälkommen personal, Uppdragsutbildning: Välkommen kontakta ossatt om du har vår frågor, Gunilla Simonsson, Utbildningen skräddarsys helt efterutbildningsönskemål hemsida eller kontakta oss31på men alla intresserade är välkomna. ansvarig, eller Marie Adolfsson, och488 behov. Vi har utbildat inomutbildningsskolor, komwww.attention-utbildning.se telefon eller mail Vi erbjuder utbildningsdagar grundkurser ledare, landsting, vårdföretag, socialtjänst, muner, om NPF och temadagar inom olika ämneskriminalvården, behandlingshem m.fl. områden. Se vår hemsida. För mer information och anmälan, välkommen att besöka vår hemsida eller kontakta oss på telefon eller mail Riksförbundet Attention 2012 Redaktör: Cecilia Brusewitz Grafisk form & illustration: Lovisa Schiller 10

7 Riksförbundet Attention Tjurhornsgränd Johanneshov Tel: E-post: Webbplats:

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla Kompisen Tryck: Katarina Tryck

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla Kompisen Tryck: Katarina Tryck Vad ar ADHD? Elsa tycker att det ar som att ha myror i brallan och i huvudet. Robin tycker att det ar som en jattesnabb bergochdalbana. Att ha ADHD kan vara bade en styrka och en utmaning. Har hittar du

Läs mer

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla kompisen Tryck: Katarina tryck

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla kompisen Tryck: Katarina tryck Vad ar Asperger? Det kan gora sa att man blir extra bra pa nagot, som Hampus som kan alla Sveriges kungar utantill. Det kan ocksa gora sa att man inte trivs nar det ar mycket folk, som Tova som hatar att

Läs mer

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla Kompisen Tryck: Katarina Tryck

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla Kompisen Tryck: Katarina Tryck Vad ar Tourette? Ibland ar det ratt kul. Som nar Linneas hjarna gar jattefort och hon kommer pa massa roliga ideer. Ibland ar det jobbigt. Som nar Ibrahim vill lasa men kroppen rycker sa att han inte kan

Läs mer

Kognitivt stöd i skolan

Kognitivt stöd i skolan 1 Kognitivt stöd i skolan Studiematerialet Så här blev det för mig Angelica, Axel, Sara, Jacob och Anna berättar Studiematerialet Johanna, Philip och Anthon behöver olika inlärningsmiljöer Olika unga Lika

Läs mer

Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF

Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF Thomas Ahlstrand, samordnare NPF, SPSM Innehåll Information om SPSM samt den särskilda

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Attentions Ekonomikoll. www.attention-riks.se 1

Attentions Ekonomikoll. www.attention-riks.se 1 Attentions Ekonomikoll www.attention-riks.se 1 www.attention-riks.se 2 Vad är Ekonomikoll? Ett projekt som riktar sig till unga personer med ADHD och närliggande diagnoser Ska bidra till ökad medvetenhet

Läs mer

Körkort öppnar för jobb och ett annat liv

Körkort öppnar för jobb och ett annat liv Körkort öppnar för jobb och ett annat liv En enkätundersökning som visar på de möjligheter och utmaningar som personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever som bilförare. 2014-05-06 Denna

Läs mer

Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet. ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv

Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet. ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv Individuellt stöd som inte sticker ut Varje elev har sin egen lärstil och ingen vill bli utpekad som avvikande.

Läs mer

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS Att små barn har svårt att sitta still, koncentrera sig och kontrollera sina impulser är inget ovanligt. Men för de barn som har ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Läs mer

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS Att små barn har svårt att sitta still, koncentrera sig och kontrollera sina impulser är inget ovanligt. Men för de barn som lider av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Läs mer

Vägar till arbete. hur skolhuvudmän och gymnasieskolor underlättar övergången till arbetslivet för elever i behov av särskilt stöd

Vägar till arbete. hur skolhuvudmän och gymnasieskolor underlättar övergången till arbetslivet för elever i behov av särskilt stöd Vägar till arbete hur skolhuvudmän och gymnasieskolor underlättar övergången till arbetslivet för elever i behov av särskilt stöd Förord Denna skrift ska ge skolhuvudmän och gymnasieskolor idéer om hur

Läs mer

Riksförbundet Attention. Välkommen till Fördjupningskurs om NPF 24 oktober 2013 Kursledare: Urban Leijon. Dagens agenda

Riksförbundet Attention. Välkommen till Fördjupningskurs om NPF 24 oktober 2013 Kursledare: Urban Leijon. Dagens agenda Välkommen till Fördjupningskurs om NPF 24 oktober 2013 Kursledare: Urban Leijon www.attention-utbildning.se Dagens agenda 9.30 12.00 NPF - hur kan det yttra sig utifrån faktorer som diagnos, miljö, ålder

Läs mer

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D)

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Stockholm 2015-06-10 Arbetsmarknadsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 111 21 Stockholm Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta en särskild

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

Lyssna på mig! - Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar berättar om sin skolsituation

Lyssna på mig! - Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar berättar om sin skolsituation Lyssna på mig! - Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar berättar om sin skolsituation 2014-12-18 Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen

Läs mer

Remissvar på betänkandet SOU 2014:49 Våld i nära relationer - en folkhälsofråga förslag för ett effektivare arbete

Remissvar på betänkandet SOU 2014:49 Våld i nära relationer - en folkhälsofråga förslag för ett effektivare arbete Stockholm 2014-09-26 Till Samordnaren mot våld i nära relationer Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på betänkandet SOU 2014:49 Våld i nära relationer - en folkhälsofråga förslag för ett effektivare

Läs mer

Stöd och behandling för en enklare vardag

Stöd och behandling för en enklare vardag STOCKHOLM 2010-09-15 Stöd och behandling för en enklare vardag Nya förslag om vården för barn och unga vuxna med neuropsykiatriska diagnoser Alla barn har rätt till en god uppväxt Allt fler barn och unga

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31)

Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Stockholm 15 oktober 2012 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta

Läs mer

www.attention-riks.se

www.attention-riks.se www.attention-riks.se DAGENS AGENDA 1. Attention 2. Projektet Vägar till jobb 3. Vad presenterar vi för arbetsgivare 4. Projektets resultat och framtidsplaner 5. Frågor 6. Länkar och kontaktuppgifter Emma

Läs mer

Struktur och samspel med stöd av pekplattan

Struktur och samspel med stöd av pekplattan Struktur och samspel med stöd av pekplattan Johnny Andersson Thomas Ahlstrand SPSM 2014 SPSMs särskilda satsning neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Tourettes ADHD Autismspektrum I kombination

Läs mer

Synnedsättning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Synnedsättning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Att ha: Synnedsättning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ADHD OCD DAMP Dyskalkyli NPF Dyslexi Tourettes syndrom Aspbergers syndrom ADD 1 2 Antalet medlemmar med flera funktionsnedsättningar ökar.

Läs mer

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och huvudsymtomen är:

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och huvudsymtomen är: Ung med ADHD Det här faktabladet är skrivet till dig som är ung och har diagnosen ADHD. Har det hänt att någon har klagat på dig när du har haft svårt för att koncentrera dig? Förstod han eller hon inte

Läs mer

www.levamedadhd.se TIERP-MODELLEN EN SKOLA FÖR ALLA

www.levamedadhd.se TIERP-MODELLEN EN SKOLA FÖR ALLA PRODUCERAD I SAMARBETE MED JANSSEN-CILAG AB. www.levamedadhd.se TIERP-MODELLEN EN SKOLA FÖR ALLA Janssen-Cilag AB, Box 7073, SE-192 07 Sollentuna. Tel 08-626 50 00. Fax 08-626 51 00. www.janssen-cilag.se

Läs mer

Autismspektrumtillstånd AST

Autismspektrumtillstånd AST Autismspektrumtillstånd AST Malin Sunesson, specialpedagog Resursgrupp Au4sm malin.sunesson@orebro.se Centralt skolstöd orebro.se DSM-5 Autismspektrumtillstånd Autistiskt syndrom Desintegrativ störning

Läs mer

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Med fokus på livet efter studenten Susanne Borg och Pia Ekman arbetar på olika sätt för att unga med funktionsnedsättning

Läs mer

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i skolan. Ulrika Aspeflo www.aspeflo.se ulrika@aspeflo.se

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i skolan. Ulrika Aspeflo www.aspeflo.se ulrika@aspeflo.se Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i skolan Ulrika Aspeflo www.aspeflo.se ulrika@aspeflo.se Olika fast ändå lika ADHD Aspergers syndrom Bipolär sjukdom Tourette Inlärningssvårigheter Vad

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

www.attention-riks.se

www.attention-riks.se www.attention-riks.se DAGENS AGENDA 1. Om projektet Vägar till jobb 2. Om Aspergers syndrom (AS) 3. Konkreta tips och metoder 4. Stöd och insatser 5. Frågor 6. Vill du boka en projektinformatör/komma i

Läs mer

Delad kunskap nya möjligheter

Delad kunskap nya möjligheter Delad kunskap nya möjligheter Hur Riksförbundet Attentions lokalföreningar bedriver besöksverksamhet riktad mot anstalter Besöksverksamhet ger stöd innan och efter frigivning Häktning, rättegång och strafftid

Läs mer

STÖD VID MÖTEN. Om det här materialet

STÖD VID MÖTEN. Om det här materialet STÖD VID MÖTEN Om det här materialet Det är ofta i möten med okända människor och miljöer som en person med Aspergers syndrom upplever svårigheter. Här presenteras materialet "Stöd vid möten", som på ett

Läs mer

Barn med specialbehov. 4H Verksamhetsledardag, 25. mars, 2010 Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening

Barn med specialbehov. 4H Verksamhetsledardag, 25. mars, 2010 Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening Barn med specialbehov 4H Verksamhetsledardag, 25. mars, 2010 Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening Struktur 1. Barn med specialbehov vad är det? 2. Teori- Olika typer av specialbehov -Inlärningen

Läs mer

Utbildningspaket 2014

Utbildningspaket 2014 Utbildningspaket 2014 Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma inom kommun och landsting som i sin yrkesroll träffar föräldrar med kognitiva svårigheter eller deras barn. Det kan vara yrkesverksamma

Läs mer

Ekonomikoll. Om privatekonomi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Ekonomikoll. Om privatekonomi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Ekonomikoll Om privatekonomi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Innehåll Inledning 2 Vad är NPF? 3 Att tänka på 9 Vad är kognition? 12 Kognitiva hjälpmedel 15 Strategier och hjälpmedel 17 Bra

Läs mer

Det sitter inte i viljan. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och pedagogiska verktyg.

Det sitter inte i viljan. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och pedagogiska verktyg. Det sitter inte i viljan Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och pedagogiska verktyg. För att kunna stödja personer med neuropsykiatriska funktionshinder i vardag, studier och yrkesliv behöver vi

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln!

Välkommen till studiecirkeln! l a i r e t a m l e k r i Studiec s n n fi t e D tt ä s tt e d allti Välkommen till studiecirkeln! Det här är ett studiecirkelmaterial till boken Det finns alltid ett sätt lösningsfokus och adhd som är

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

PIL - Patientforum i Lund 2009 10 08. Cecilia Sjöbeck, specialpedagog Gunvor Damsby, leg logoped

PIL - Patientforum i Lund 2009 10 08. Cecilia Sjöbeck, specialpedagog Gunvor Damsby, leg logoped Det blir bäst om man gör rätt från början PIL - Patientforum i Lund 2009 10 08 Cecilia Sjöbeck, specialpedagog Gunvor Damsby, leg logoped Skånes Kunskapscentrum för Elever med Dyslexi Rådgivning och stöd

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK tillhör Habilitering & Hälsa och är ett komplement till habiliteringens

Läs mer

Förhållningssätt till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i skolan

Förhållningssätt till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i skolan Förhållningssätt till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i skolan Diana Lorenz, kurator Neuropediatriska Avdelningen Astrid Lindgrens Barnsjukhus 2011-03-31 Diana Lorenz 1 Neuropsykiatriska

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

En likvärdig utbildning för alla. tillsammans gör vi det möjligt

En likvärdig utbildning för alla. tillsammans gör vi det möjligt En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Tre skolmyndigheter Skolverket Skolinspektionen Specialpedagogiska skolmyndigheten Alla har rätt att lära på egna villkor Vi arbetar för

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR Åtgärdsprogram SKOLLAGEN Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Hur det är att leva med NPF

Hur det är att leva med NPF Hur det är att leva med NPF Göteborg 22 oktober 2015 Föreläsare: Anders Moberg www.attention-utbildning.se Vägen till diagnos Lekar Mamma VS Mig Mamma VS Barnavårdscentralen 2 ADHD klass Egen undervisning

Läs mer

En genomförandeplan för en pilotstudie i Östergötland och Västra Götaland

En genomförandeplan för en pilotstudie i Östergötland och Västra Götaland 1 2010 10 18 En genomförandeplan för en pilotstudie i Östergötland och Västra Götaland Inledning Målet med pilotstudien som genomförs under två terminer i Kungälv och Linköping är att starta olika processer

Läs mer

Sammanfattning av statistikuppgifter

Sammanfattning av statistikuppgifter Bilaga 1-10 Sammanfattning av statistikuppgifter Sammanfattning av statistik För att tidigt identifiera de barn och unga 0-16 år som kommer och eller är i behov av extra stöd har en första inventering

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

CHECKLISTA FÖR EXTRA ANPASSNINGAR, SÄRSKILT STÖD, ÅTGÄRDSPROGRAM

CHECKLISTA FÖR EXTRA ANPASSNINGAR, SÄRSKILT STÖD, ÅTGÄRDSPROGRAM CHECKLISTA FÖR EXTRA ANPASSNINGAR, SÄRSKILT STÖD, ÅTGÄRDSPROGRAM Efter kartläggningen görs en pedagogisk bedömning av elevens eventuella behov av särskilt stöd. Det är betydelsefullt att både kartläggningen

Läs mer

Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll

Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll Inledning Den här presentationen är framtagen inom Attentions projekt Ekonomikoll. Vi startade Ekonomikoll för att vi vet att många av Attentions medlemmar

Läs mer

"ALLT ÄR EN KAMP" - en undersökning om skolsituationen för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

ALLT ÄR EN KAMP - en undersökning om skolsituationen för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar "ALLT ÄR EN KAMP" - en undersökning om skolsituationen för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar November 2011 Denna undersökning är ett led i Attentions arbete för att förbättra skolsituationen

Läs mer

Sociala berättelser och seriesamtal

Sociala berättelser och seriesamtal Sociala berättelser och seriesamtal Claudia Chaves Martins, kurator Gun Persson Skoog, specialpedagog Autismcenter för barn & ungdom Agenda Presentation Bakgrund Seriesamtal Lunch Sociala berättelser Summering,

Läs mer

Jippie jag har ADHD Ett förhållningssätt till diagnoser

Jippie jag har ADHD Ett förhållningssätt till diagnoser Jippie jag har ADHD Ett förhållningssätt till diagnoser Jessica Stigsdotter Axberg Attitydambassadör Son med ADHD-diagnos Formgivare och grundare av Jippieserien Victor Axberg victor har alltid varit vild,

Läs mer

Kognitivt stöd i vardagen - När? Var? Hur?

Kognitivt stöd i vardagen - När? Var? Hur? Kognitivt stöd i vardagen - När? Var? Hur? Susanne Barkvik Cecilia Olsson 1 Copyright FKS 2011-11-01 2 är en ideell förening inom området kognitivt stöd medi syfte att: Samla och sprida kunskap omkring

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

Mall vid kartläggning

Mall vid kartläggning Mall vid kartläggning Skola: Elevens namn: Datum: Närvarande personer vid kartläggning: Situationer som fungerar bra för eleven Situationer som fungerar mindre bra för eleven Elevens starka och svaga sidor

Läs mer

Här följer exempel på vad som kan belysas och redovisas i utredning om elevens pedagogiska och sociala situation:

Här följer exempel på vad som kan belysas och redovisas i utredning om elevens pedagogiska och sociala situation: 1 (4) PEDAGOGISK OCH SOCIAL BEDÖMNING, SKOLA En pedagogisk bedömning för elever i grundskolan skall visa om eleven har förutsättningar att nå grundskolans kunskapsmål. Bedömningen görs av klasslärare/

Läs mer

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder DIANA LORENZ K U R A T O R, N E U R O L O G K L I N I K E N K A R O L I N S K A U N I V E R S I T E T S S J U K H U S d

Läs mer

Skola Elev Plan (SEP)

Skola Elev Plan (SEP) Artikel 23: Skola Elev Plan (SEP) pedagogiskt perspektiv Skola Elev Plan (SEP) Ulrika Aspeflo Denna kartläggning gäller vid frågeställning kring bristande måluppfyllelse, anpassad studiegång, ansökan till

Läs mer

ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1

ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 INNEHÅLL ADHD VAD OCH VARFÖR? JAG HAR ADHD VAD ÄR ADHD? SYMTOMEN IMPULSKONTROLLEN MISSFÖRSTÅDD OCH MISSLYCKAD RÄTT MILJÖ OCH STRATEGIER

Läs mer

ATTENTIONS UNGA VUXNA-PROJEKT DISKUSSIONSUNDERLAG - JAG HAR ADHD SE FILMEN

ATTENTIONS UNGA VUXNA-PROJEKT DISKUSSIONSUNDERLAG - JAG HAR ADHD SE FILMEN ATTENTIONS UNGA VUXNA-PROJEKT DISKUSSIONSUNDERLAG - JAG HAR ADHD Under våren 2012 tog Riksförbundet Attentions Unga vuxna-projekt fram filmen Jag har ADHD och kampanjsidan www.jagharadhd.se där du kan

Läs mer

Morgan Henricson Eskilstuna okt 2012. Om tidsenlig utbildning, tillgänglig undervisning och digital kompetens

Morgan Henricson Eskilstuna okt 2012. Om tidsenlig utbildning, tillgänglig undervisning och digital kompetens Morgan Henricson Eskilstuna okt 2012 Om tidsenlig utbildning, tillgänglig undervisning och digital kompetens De tre skolmyndigheterna Utbildningsdepartementet Skolverket Skolinspektionen SPSM Alla har

Läs mer

Ökad IT-användning förbättrar tillgängligheten för eleverna. ett reportage från Thorildskolan i Kungälv

Ökad IT-användning förbättrar tillgängligheten för eleverna. ett reportage från Thorildskolan i Kungälv Ökad IT-användning förbättrar tillgängligheten för eleverna ett reportage från Thorildskolan i Kungälv Nytt tänk kring stöd till elever Det var främst erbjudandet om ny teknik i klassrummen som gjorde

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Råd och stöd kring vardagssituationer

Råd och stöd kring vardagssituationer Råd och stöd kring vardagssituationer Kommunikation och socialt samspel Anneli Cajander specialpedagog Maria Nolemo logoped Vardagssituationer påverkas av Exekutiva funktioner Automatisering Perception

Läs mer

RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever

RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever 2014-04-11 1 ARBETSMILJÖ (FYSISK OCH SOCIAL) Fräscha och fina toaletter. Fräschare och vackrare toaletter Renare toaletter Renovera toaletterna

Läs mer

Hur bemöta personer med Aspergers syndrom?

Hur bemöta personer med Aspergers syndrom? Hur bemöta personer med Aspergers syndrom? Hur är vardagen?-vad lärare och andra bör veta Sanna Gröndahl, pedagogisk handledare susanna.grondahl@karkulla.fi Det som avviker, och därmed är onormalt, måste

Läs mer

Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn

Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Utbildningsdag Tierp 22 okt 2012 LYDIA SPRINGER SANDRA MELANDER lydia.springer@lul.se sandra.melander@lul.se Projektet finansieras av: SUF-Kunskapscentrum

Läs mer

Visa respekt mot vuxna och barn.

Visa respekt mot vuxna och barn. Föräldrarna förväntar sig att deras barn ska: Visa respekt mot vuxna och barn. Bete sig som folk. Uppföra sig väl mot andra elever och lärare. Låta bli att kränka någon. Vara trevliga mot andra elever

Läs mer

Hur vet man vilket stöd man ska ge vilken elev? vid rast/fritid för elever med NPF/AST och den hittar du under samma flik.

Hur vet man vilket stöd man ska ge vilken elev? vid rast/fritid för elever med NPF/AST och den hittar du under samma flik. 1 Hur vet man vilket stöd man ska ge vilken elev? Det händer att jag får den frågan då jag handleder skolpersonal, och det är förstås en svår fråga att svara på utan att ha träffat eleven eller genomfört

Läs mer

Vägledning för Elevhälsan

Vägledning för Elevhälsan Vägledning för Elevhälsan Med guide Ett elevärendes gång 1 Vägledning för Elevhälsan Följande skrift är en vägledning till Rektorer och Elevhälsoteam i elevhälsoarbetet. Skriften är en sammanfattning,

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Föräldrastödsprojektet 16-25

Föräldrastödsprojektet 16-25 Föräldrastödsprojektet 16-25 Ett treårigt stadsdelsöverskridande projekt i Göteborgs stad i samverkan med DART Startade 1/4-2013 Finansierat av Göteborgs stads särskilt avsatta medel för insatser riktade

Läs mer

Om ADHD. Om projektet

Om ADHD. Om projektet Ung kvinna ADHD 1 2 Om projektet Attentions jämställdhetsprojekt Ung kvinna ADHD startade hösten 2010 och har syftat till att stärka unga kvinnor med funktionsnedsättningen ADHD. I projektet har vi arbetat

Läs mer

2014-04-15. Temadag 24 april 2014 Skolfrånvaro Nacka. Skolan är samhällets viktigaste arbetsplats. Vilka spår lämnar skoltiden?

2014-04-15. Temadag 24 april 2014 Skolfrånvaro Nacka. Skolan är samhällets viktigaste arbetsplats. Vilka spår lämnar skoltiden? Temadag 24 april 2014 Skolfrånvaro Nacka Föreläsning Miriam Lindström Speciallärare och handledare www.attention-utbildning.se Skolan är samhällets viktigaste arbetsplats. En inkluderande skola innefattar

Läs mer

En skola i Täby med Aspergerprofil

En skola i Täby med Aspergerprofil En skola i Täby med Aspergerprofil www.mimersgymnasium.se Mimers gymnasium Mimers gymnasium är en skola anpassad för elever med aspergers syndrom, högfungerande autism och liknande tillstånd. Skolan arbetar

Läs mer

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 NPF i Sverige framsteg och utmaningar Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 Attention vi organiserar personer med NPF Vi driver på utvecklingen inom NPF Vi skapar medlemsnytta Vi sprider

Läs mer

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling.

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling. Därför tvåspråkighet Alla barn med hörselskada ska tidigt i livet utveckla både svenska och teckenspråk så att de senare kan välja vilken typ av kommunikation de vill använda. Det är valfrihet. På riktigt.

Läs mer

Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) - symtom, förhållningssätt och pedagogiska anpassningar

Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) - symtom, förhållningssätt och pedagogiska anpassningar Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) - symtom, förhållningssätt och pedagogiska anpassningar Leg psykolog Anna Karin Östlin Specialpedagog Karin Sandberg 2015-06-12 Disposition Vad

Läs mer

Handledning till studiematerialet

Handledning till studiematerialet Handledning till studiematerialet Handledning för dig som är ledare för studiecirkeln Introduktion Det här studiematerialet har tagits fram av Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Svenska OCD-förbundet

Läs mer

Därför är vi med i Netdoktors nätverk av experter

Därför är vi med i Netdoktors nätverk av experter Därför är vi med i Netdoktors nätverk av experter Det är jätteviktigt att lyfta detta aktuella ämne. Allt fler får diagnosen ADHD eller andra närliggande NPF diagnoser så det är viktigt att det finns bra

Läs mer

Om adhd en film om bemötande och förståelse i skolan

Om adhd en film om bemötande och förståelse i skolan Om adhd en film om bemötande och förståelse i skolan Frågor och förslag som uppmuntrar till diskussion 1 Inledning Ofta får barn och ungdomar med adhd svårigheter i skolan. I filmen Om adhd en film om

Läs mer

SPERES. Barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vikten av stöd och tidiga insatser för en god skolgång 5.2.

SPERES. Barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vikten av stöd och tidiga insatser för en god skolgång 5.2. SPERES Barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vikten av stöd och tidiga insatser för en god skolgång 5.2.2015 Vilka barn och unga handlar det om? Barn och unga med ADHD ADD Autism

Läs mer

Arbete och Studier. ADHD-center. ADHD-center, Habilitering & Hälsa SLL

Arbete och Studier. ADHD-center. ADHD-center, Habilitering & Hälsa SLL Arbete och Studier ADHD-center 1 2 Innehåll ADHD i skola/arbete Gymnasieutbildning Vuxenutbildning och Högskola ADHD i arbetslivet Sidan 3 ADHD i skola/arbete; Att planera och komma igång Att komma ihåg

Läs mer

Elevassistenter och det lärande uppdraget. Gun Stenmark

Elevassistenter och det lärande uppdraget. Gun Stenmark Elevassistenter och det lärande uppdraget Gun Stenmark 1 Problem Här kan det uppstå: gränsdragningssvårigheter mellan assistenterna osäkerhet om vem som ska assistera barnet med vad, samt när det ska ske

Läs mer

Vuxna med ADHD - arbetsliv Höganäsmodellen 1/12-09 Cecilia Johansson

Vuxna med ADHD - arbetsliv Höganäsmodellen 1/12-09 Cecilia Johansson Vuxna med ADHD - arbetsliv Höganäsmodellen 1/12-09 Cecilia Johansson ADHD hos vuxna Kort om vad ADHD är Tillkommande problem Arbetsliv Bemötande ADHD ett livslångt funktionshinder Förr trodde man att det

Läs mer

Uppdragsföreläsningar

Uppdragsföreläsningar Barn som väcker funderingar i förskolan Målgrupp Personal och föräldrar till barn i förskoleåldern. Rektorer för förskoleverksamhet. Personal inom BVC. Föreläsare Ulrika Aspeflo, leg. logoped Pris/Information

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 taby.se/anhorigstod samtalsgrupper Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

Inkludering, utan exkludering, eller tack vare?

Inkludering, utan exkludering, eller tack vare? Inkludering, utan exkludering, eller tack vare? Sedan en tid tillbaka pågår det livliga diskussioner kring inkludering och exkludering i samband med att man funderar kring särskilda undervisningsgrupper

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

Jakobsdal HVB, Credere.

Jakobsdal HVB, Credere. Vård & Omsorg Jakobsdal HVB, Credere. i Stenungsunds kommun. Behandlingsverksamheten riktar sig till flickor och pojkar mellan 12-18 år. Upptagningsområde: Hela landet SoL och LVU Foto: Ted Olsson Jakobsdal

Läs mer