Verksamhetsplan Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen. Fastställd i kommunalförbundets direktion , beslut 2009:10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2009. Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen. Fastställd i kommunalförbundets direktion 2009-06-10, beslut 2009:10"

Transkript

1 Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen Fastställd i kommunalförbundets direktion , beslut 2009:10

2 Verksamhetsplan Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen... 3 Tidplan... 4 AVDELNING/STATION: Räddning. 4 AVDELNING/STATION: Skydd... 6 AVDELNING/STATION: Skydd, men Krisberedskap i synnerhet... 7 AVDELNING/STATION: Kramfors, Härnösand och Sollefteå heltidsstationer... 8 AVDELNING/STATION: Deltidsverksamheten AVDELNING: Kansli

3 Räddningstjänsten Höga Kusten -Ådalen ÖVERGRIPANDE INFORMATION, LEDORD OCH INRIKTNING: 2009 Förändringens år 2009 blir ett förändringens år för räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Det som fortfarande ligger högt på dagordningen är att agera för att verksamheten skall integreras bättre så att fördelarna med förbundsbildningen verkligen kommer till sin rätt. Bortsett från att vi skall fortsätta att göra allt som vi redan är bra på skall vi under 2009 ägna särskilt ägna energi åt: 1. Implementeringen av nya befälsorganisationen. 2. Utarbeta ett förslag till utryckningsorganisation som klarar uppgiften och ryms inom de ekonomiska ramar som givits. 3. Intern utbildning och övning. 4. Arbetsmiljö (inkl fysisk träning). 5. Brandskydd i egna hem och i skolmiljöer. 6. Specialisering och tydliggörande av ansvar. 7. Uppbyggnad av kanslifunktionen och utveckling av administrativa rutiner Nedanstående punkter är de ledord och inriktningsområden som alla ska utforma sina mål utifrån, på respektive avdelning. 1. Intern utbildning och övning Räddningstjänstens enda möjlighet att bibehålla och utveckla sin förmåga är att säkerställa att intern utbildning och övning genomförs på ett strukturerat och genomtänkt sätt skall planering och uppföljning förbättras ytterligare. 2. Arbetsmiljö (inklusive fysisk träning) Fortsatt uppföljning av att fysisk träning bedrivs på ett smart sätt, fungerande rutiner för tillbud och skador samt ett nytt samverkansavtal är tre delar inom arbetsmiljöområdet som kommer att ges särskild uppmärksamhet under Brandskydd i skolor och egna hem Det brinner skolor och förskolor i princip varje dag någon stans i Sverige. Personsäkerheten är oftast inte det huvudsakliga problemet men däremot så är det stora ekonomiska värden som står på spel. Dessutom så innebär bränderna och de förstörda lokalerna ofta väldigt stora praktiska bekymmer för skolverksamheten. Hela läsår i provisoriska lokaler är inte befrämjande för inlärning. Vi har en viktig roll att spela för att få denna fråga prioriterad. Lagens krav på ett likvärdigt skydd oavsett var du bor innebär att glesbygden måste ges ökat stöd. Dessutom så sker många bränder och andra olyckor i hemmiljön varför detta skall prioriteras. Brandskyddsföreningens satsning på s.k. brandsäkra hem bör vi bevaka 4. Specialisering och tydliggörande av ansvar 2009 skall bli året då vi gick från ord till handling. Det finns ett flertal områden som har varit föremål för specialiseringsresonemang under förbundets första år men få beslut har tagits skall detta ändras. Strategisk utplacering av resurser, materieldepå, luftdepå, skogsbranddepå, stor skadeplats, mm 5. Löpande arbetsplanering för året Förbundet ska utan störningar i sin löpande planering klara arbetsmiljökrav, samverkansavtal och andra lagar/regler/policys totalt för året. Vi planerar per avdelning: Räddning, Skydd, Kansli, Deltid, Heltiddstationer gemensamt (H-sand, K-fors, S-å) samt en särskild plan för Krisberedskap. 3

4 Tidplan Aktivitet Datum Datum JANUARI Verksamhetsplan del 1, utkast från avdelningschefer klart 25-jan Granskning av utkast till VP 25-jan 30-jan Instruktion till verksamhetsplanering till övriga skickas ut 01-feb FEBRUARI Central samverkan Verksamhetsplan del 1, utkast till planering från övriga chefer klart 11-feb Verksamhetsplan för 2009 beslutas 18-feb MARS APRIL Sommarsemester Semesterplanering klar 01-apr Instruktion till uppföljning del , VP skickas ut 04-apr MAJ Uppföljning av Verksamhetsplan 2009, del 1, klart 15-maj Samverkan Kramfors kl 08,30 25-maj JUNI Direktionsmöte Kramfors kl 09,30 10-jun Besparingsförslag (underlag klart) Tertialuppföljning (T1) angående prestation, ekonomi och löner (prognos) JULI AUGUSTI Instruktion till uppföljning del , VP skickas ut 01-aug Uppföljning av Verksamhetsplan 2009, del 2, klart 15-aug Direktionsmöte, Härnösand kl 09,30 26-aug SEPTEMBER Återrapportering till revisorerna angående kommentarer i rev berättelse Delårsredovisning 2008 (per ) klart 18-sep OKTOBER Direktionsmöte, Sollefteå kl 13,30 15-okt Skyddsronder 06-okt 24-okt Direktiv kring budget och verksamhetsplanering 2010 skickas ut till avdelningar 15-okt NOVEMBER Budget och verksamhetsplanering 2010 klart från avdelningarna 05-nov Instruktion till uppföljning T 3 och helår 2008, VP skickas ut 05-dec DECEMBER Direktionsmöte, Sollefteå kl 13,30 02-dec Budget och verksamhetsplanering 2010 beslutas 02-dec JANUARI 2010 Uppföljning av del 3 och helår 2009, klart 16/ Årsuppföljning till Länsstyrelsen och Räddningsverket 31/ Bokslut och Årsredovisning 2009 Datum? 4

5 Avdelning: Räddning Ansvarig avdelningschef: Rolf Melin Intern Utbildning All hel och deltidspersonal skall öva enligt gällande handlingsprogram, AFS samt övriga regelverk Förbättra information via hemsidan Arbetsmijö och Säkerhetsfrågor Fortsatt kontroll av att rutiner för tillbuds och skaderapportering fungerar Fortsatt uppföljning av att fysisk träning bedrivs på rätt sätt Brandskydd i skolor och egna hem Skiftpersonalen skall deltaga i utbildning av skolelever och övriga kommuninnevånare Specialisering och tydliggörande av ansvar Ny befälsorganisation skall uppstartas Löpande planering för året Verksamheten både operativ och stationsarbeten skall bedrivas enligt givna regler och tilldelade medel Utreda på vilket sätt material och utrustning skall hanteras för att bibehålla och säkra dess duglighet Vi skall löpande följa utvecklingen av räddningsutrustning, samt fortsätta arbetet med övriga räddningstjänster i länet. Fordon, Materiel o utrustning Vi skall löpande följa utvecklingen av räddningsutrustning, samt fortsätta arbetet med övriga räddningstjänster i länet. Hantering och ansvar för RUHB material. Operativ verksamhet Ny befäls och utryckningsorganisation Utarbeta ett förslag till utryckningsorganisation som klarar uppgiften och ryms inom de ekonomiska ramar som givits Erfarenhetsåterföring Förbättrad olycksutredning samt delgivning mellan utryckningsstyrkorna 5

6 AVDELNING/STATION: Skydd Ansvarig avdelningschef: Per-Erik Hörner 1. Intern utbildning och övning Öka förmågan att genomföra fler tillsyner inom organisationen. Kvalitetssäkra och under året göra periodvisa uppföljningar Klart: Arbetsmiljö (inklusive fysisk träning) Skapa utrymme för avdelningens inspektörer att under kontorspass medverka i den dagliga fysträningen Klart/Ansvarig: PE Genomföra SBA/Internkontroll på alla brandstationer inom förbundet Klart/Ansvarig: GO Brandskydd i skolor och egna hem Fortsätta den årliga satsningen på skolan under hösten 2009 i årskurserna 4 och 7 Klart/Ansvarig. UK Fortsätta satsa på att sälja brandsäkert hem inom förbundet Klart/Ansvarig: rapportering 4. Specialisering och tydliggörande av ansvar Satsa på specialisering inom brandfarlig vara. Klart/Ansvarig: rapportering 5. Löpande arbetsplanering för skyddsavd. Vi ska fortsätta satsa på specialisering inom vårt område, försöka att utvidga våra säljkurser till medborgarna. Vi förväntar oss också en tydlig inriktning av det nya ledarskapet som inleds 1:a april, hur ska vi vara formerade, vem leder vad o.s.v. Följa fastlagd tillsynsplan 6

7 6. Krisberedskap AVDELNING/STATION: Skydd, men Krisberedskap i synnerhet Ansvarig avdelningschef: Per-Erik Hörner, ansvarig för rapportering: Pernilla Lilliesköld Övning/utbildning Vid behov stödja kommunerna att utbilda krisledningsorganisation i krisledningsplanen och gemomgång av funktionernas tänkta uppgifter i staben Erbjuda kommunerna minst två mindre gemensamma övningar i WIS Verka för att följande övningar genomförs med stöd av länsstyrelsen: 1. Stabschefsutbildning anpassad för kommunal ledning 2. Gemensam stabsutbildning (fas 2, hel dag med inslag av praktiska övningar) 3. Utbildning i mediahantering (för beslutsfattare m fl, t ex kommunchef, politiker, förvaltningschefer, beredskapssamordnare, informationsansvarig) 4. WIS-utbildning 5. Utbildning upplysningscentral & informationsorganisation (specifik utbildning för Sollefteå, Kramfors & Härnösand) Risk- och sårbarhetsanalys Stödja kommunerna i 2 fördjupade analyser/kommun samt hjälpa till att sammanställa rapporterna. Övrigt Stödja kommunerna vid eventuell revidering av krisledningsplanerna Genomföra gemensamt erfarenhetsutbyte mellan kommunerna med inriktning på krisledningsplan Stödja kommunerna med förslag till funktionskort för staben Ta fram förslag till mall för förvaltningsvisa krisledningsplaner 7

8 AVDELNING/STATION: Kramfors, Härnösand och Sollefteå heltidsstationer Ansvarig för rapportering: Stig Olson, Thomas Berglund, Jan Norlén 1. Intern utbildning och övning Följa förbundets policy och gällande regler, samt arbeta för en god kunskap/kompetens om sina arbetsområden och säkerhet på arbetsplatsen och inom vårt arbetsområde. Intern utbildning för styrkeledare: Intern utbildning för BM: 20 tim/sl 100 tim/bm Uppföljning: 31/8 & 31/12 2. Arbetsmiljö (inklusive fysisk träning) Följa förbundets arbetsmiljöregler löpande för att främja god hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Uppföljning: 31/8 & 31/12 Fysisk träning Bedriva allsidig och regelbunden träning med dokumenterad uppföljning Uppföljning: 31/8 & 31/12 3. Brandskydd i skolor och egna hem Målet är att öka förståelsen för brandskyddets prioritering i skolan bland annat genom - Utbildning för åk 1, 4, 7 samt skyddsavdelningens inriktning på utbildning - Dagisveckor - Utvärdering av utbildning Stationschefer ansvarar för att det finns en bra dokumentation kring på vilket sätt utbildningarna genomförs och vad det leder till genom att dra slutsatser. Uppföljning: 31/8 & 31/12 4. Specialisering och tydliggörande av ansvar Målet är att gå från ord till handling och tydliggöra allas ansvar. En stor del är att införa ekonomiska ansvar för vissa områden genom granskningsattest Stationschefer ansvarar för att det finns en bra dokumentation kring ansvarfördelningen. Uppföljning: 31/12 Löpande arbetsplanering för året Följa samverksansavtal Arbetsplatsträffar: 4 st/år 8

9 Samverksansmöte n 3: 4 st/år Utvecklningssamtal: klart 1/12 Skyddsronder: 1 ggr/år Uppföljning: 31/12 9

10 AVDELNING/STATION: Deltidsverksamheten Ansvarig för rapportering: Allan Bengtsson 1. Intern utbildning och övning 7 st från deltiden på Räddningstinsats under at Räddningsledare A under 2009 Följa lagda årsprogram för årsutbildning - 50 tim för övning. 60 % ligger lika på basövningar, 20 % ligger på lokalanpassade övningar, 20 % förbättringsövningar på gruppnivå. Dokumentering av deltidens övningar sker av heltidsstationerna i Core och följs upp på individnivå, som det ej gjorts tidigare. Klart/Ansvarig: Allan Bengtsson Arbetsmiljö genomföra skyddsronder 1 ggr/år uppföljning av fysisk träning/tester ska dokumenteras och följas upp på individnivå hitta en gemensam nivå för att genomföra fysträning på arbetstid. alkoholpolicy, tester (ett antal flygande blåsningar per ställe) följa samverksansavtalet Övergripande för förbundet är att lokalerna på deltiden delvis är i dåligt skick och är under översikt för omförhandling eller omflyttning. Klart/Ansvarig: Allan Bengtsson Löpande arbetsplanering Avdelningschef ska ha en god och kontinuerlig kontakt med stationerna, minst 2 ggr per år på plats. Avdelningschef ska också delta vid minst 2 övningar per år/station 10

11 AVDELNING: Kansli Ansvarig för rapportering: Kicki Viklund Ekonomi/personal Utveckla, fastställ och dokumentera förbundets lönerutiner, definitioner Klart: 31/12 Utveckla, fastställ och dokumentera förbundets instruktioner/introduktion för nyanställda Klart 31/12 Kompetensundersökning och dokumentation i förbundet via enkät Klart 31/12 Nytt system för avtalshantering Klart 31/12 Arbetsmiljö Utveckla, fastställ och dokumentera förbundets arbetsmiljörutiner Klart 31/12 Kompetensutveckla inom området kommunala pensioner för att öka förståelsen i förbundet Klart 31/8 IT Utarbeta IT-strategi med tillhörande IT-policy för användare Klart: 31/5 Utveckla, fastställ och dokumentera förbundets rutiner kring inköp, installation och support Klart: 31/5 Utveckla, fastställ och dokumentera förbundets systemdokumentation, med tillhörande inventeringslista Klart: 31/5 Löpande arbetsplanering: Ge ekonomi-/personal/it-stöd till ledning/räddningschef, avdelningschefer och stationschefer. Arbeta med budget och all slags ekonomisk uppföljning månadsvis. Göra ekonomiska utredningar och ekonomiska analyser Arbeta aktivt med uppföljning och upprättande av verksamhetsplan och aktivt med diverse personalfrågor. Övergripande ansvar för IT/telefoni, avtal- och arkiv/diarium. Samverkan, direktion, förhandling Löpande stöd/supportfunktion i it, ekonomi och personalfrågor, från litet till stort. 11

R ÄDDNINGSTÄNSTEN H ÖGA KUSTEN ÅDALEN

R ÄDDNINGSTÄNSTEN H ÖGA KUSTEN ÅDALEN R ÄDDNINGSTÄNSTEN H ÖGA KUSTEN ÅDALEN ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING RÄDDNINGSCHEFEN OM 2009 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE EKONOMI 1 ORGANISATION OCH UPPDRAG 2 VERKSAMHET OCH MÅLUPPFYLLELSE 5 PERSONAL

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION Plats och tid Brandstationen i Härnösand, 2008-09-30, klockan 13.30 15.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jan Johansson (ordförande),

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Innehåll. Sida 1(23) 2014-11-25

Innehåll. Sida 1(23) 2014-11-25 Innehåll Sida 1(23) Sida 2(23) INNEHÅLL INLEDNING... 3 1. VISION OCH STRATEGI... 4 2. UPPDRAGET... 5 RISKANALYS... 5 VERKSAMHETSINRIKTNING... 5 ÖVERGIRPANDE MÅL... 5 ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDER... 6 3. VERKSAMHET...

Läs mer

Styrning i Landskrona kommun

Styrning i Landskrona kommun Styrning i Landskrona kommun Ett delprojekt inom ramen för projektet På rätt kurs hur kommunens politiska målsättningar blir åtgärder och insatser kopplade till ekonomi och uppföljning Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Årsredovisning 2013. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Färgelanda Mellerud Trollhättan Vänersborg

Årsredovisning 2013. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Färgelanda Mellerud Trollhättan Vänersborg Årsredovisning 2013 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Färgelanda Mellerud Trollhättan Vänersborg 1 Innehåll Förord 3 Direktionens ordförande Året som gått Direktion 6 Revision 7 Norra Älvsborgs 8

Läs mer

Uppföljning av granskningar år 2011 och 2012

Uppföljning av granskningar år 2011 och 2012 Revisionsrapport Lisbet Östberg Revisionskonsult Uppföljning av granskningar år 2011 och 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund och revisionskriterier...

Läs mer

ETT FRAMGÅNGSRIKT HELSINGBORG. Riktlinjer mål- och resultatstyrning balanserad styrning

ETT FRAMGÅNGSRIKT HELSINGBORG. Riktlinjer mål- och resultatstyrning balanserad styrning ETT FRAMGÅNGSRIKT HELSINGBORG Riktlinjer mål- och resultatstyrning balanserad styrning Innehåll Förord 4 Läsanvisning 4 Helsingborgs vision 5 Balanserad styrning stadens styrmodell 7 Mål- och resultatstyrning

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning 2012 Fastställd 2012-01-24 Samverkan 2012-01- Innehållsförteckning STYRDOKUMENT... 4 ORGANISATION... 5 STYRNING/LEDNING... 5 Mötesforum... 5 Arbetsprocess... 5 Kalendarium och protokoll...

Läs mer

Stabila förutsättningar

Stabila förutsättningar Stabila förutsättningar - en utredning av Höglandets räddningstjänstförbund Höglandet Slutversion 2007-06-11 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och slutsats... 4 Förbundets mål och inriktning...

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Årsplan för säkerhetsarbetet 2015

Årsplan för säkerhetsarbetet 2015 Årsplan för säkerhetsarbetet 2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Årsplan för säkerhetsarbetet Plan/Program Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 37 (38) 63 ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN 2014 SAMT FRÅGA OM ANSVARSFRIHET Dnr: LKS

Läs mer

Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan

Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan Handlingsprogram för skydd mot olyckor Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan Höga Kusten Ådalen Härnösand, Kramfors, Sollefteå Programmet omfattar perioden 1 januari 2012 31 december 2015 1 Titel:

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009

Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009 1 Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009 Uppgifter om sökande arbetsplats/enhet Enhet/arbetsplats: Östersund Städ & Hemservice - Serviceförvaltningen Enhetschef/kontaktperson:

Läs mer

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10 Landskrona stads Handlingsprogram för skydd mot olyckor. tillika handlingsprogram för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten 2012-2014 Förslag till beslut om antagande RN

Läs mer

Granskning avseende efterlevnad av personal- och arbetsmiljöpolicy Landstinget Gävleborg

Granskning avseende efterlevnad av personal- och arbetsmiljöpolicy Landstinget Gävleborg www.pwc.se Revisionsrapport Louise Cedemar Lars-Åke Ullström November 2014 Granskning avseende efterlevnad av personal- och arbetsmiljöpolicy Landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Stabsinstruktion STAB SÖRMLAND

Stabsinstruktion STAB SÖRMLAND Stabsinstruktion STAB SÖRMLAND 2014 05 27 Antaget av Räddningschefsgruppen i Södermanland Räddningstjänsten Eskilstuna Räddningstjänsten Flen Räddningstjänsten Strängnäs Sörmlandskustens Räddningstjänst

Läs mer

Brand scoopet. Förnyelse pågår TEMA. Att mötas efter insatsen sida 6 Brandskydd för. DESSUTOM Ökat antal älgolyckor RiB-konferenser

Brand scoopet. Förnyelse pågår TEMA. Att mötas efter insatsen sida 6 Brandskydd för. DESSUTOM Ökat antal älgolyckor RiB-konferenser Brand scoopet Nr 4/2013 Att mötas efter insatsen sida 6 Brandskydd för nyanlända sida 8 "Den gemensamma verksamhetsplanen ska vara verksamhetens röda tråd och utgå ifrån uppdraget." Eva-Marie Wiik Hultén

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola Kvalitetsredovisning 2010 Ödeborgs förskola Innehållsförteckning Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...4 2.1 Kommunpolitiska mål...4

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell för planering kbm rekommenderar 2007:3 kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell

Läs mer

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten ÅM-A 2010/0191 Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten Riktlinjer inkl handlingsplan för 2010 RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖARBETET UNDER 2010 Arbetsgivarens ansvar Riksåklagaren har det övergripande ansvaret

Läs mer

Årsredovisning 2008. Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör

Årsredovisning 2008. Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör Foto: Anders Geidemark Ekhage, Kungsör Årsredovisning 2008 Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör Station Köping, huvudstation Station Arboga Station Kungsör Station Kolsva

Läs mer

Årsredovisning 2013. Lena Simenius Peters Avdelningschef Ekonomiavdelningen A0016/14. Bilaga 1. www.rsgbg.se

Årsredovisning 2013. Lena Simenius Peters Avdelningschef Ekonomiavdelningen A0016/14. Bilaga 1. www.rsgbg.se 2014 02 03 Lena Simenius Peters Avdelningschef Ekonomiavdelningen A0016/14 Bilaga 1 www.rsgbg.se Innehållsförteckning 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 1.1 Räddningstjänstförbundets uppdrag... 4 1.2 Händelser

Läs mer

Hantering av IT inom Vimmerby kommun

Hantering av IT inom Vimmerby kommun www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Göran Persson- Lingman Certifierad kommunal revisor Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor 10 april 2015 Hantering av IT

Läs mer