Kartläggning ekonomiskt bistånd 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning ekonomiskt bistånd 2008"

Transkript

1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Forskning och utveckling Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ola Nordqvist 1 (9) Kartläggning ekonomiskt bistånd 2008 Bakgrund Den vanligaste orsaken till att människor kommer i kontakt med socialtjänstens individ- och familjeomsorg är behov av ekonomiskt bistånd. Verksamheten med ekonomiskt bistånd är den mest omfattande inom individ- och familjeomsorgen sett till antalet klienter som berörs. Ser man till kommunernas totala kostnader för individ- och familjeomsorg så gick 35 % av kostnaderna till ekonomiskt bistånd Under samma år var kostnaderna i Katrineholm närmare 50 % för ekonomiskt bistånd i förhållande till andra kostnader inom individ- och familjeomsorgen. Under februari 2008 genomfördes en undersökning av klienter som uppbar försörjningsstöd under denna period. Handläggarna fick fylla i en skattningsenkät (se bilaga) där man utifrån kännedom och journaler utgick från följande variabler: - Kön - Ålder - Invandrarbakgrund - Familjeförhållanden - Bostad - Utbildning - Sysselsättning - Arbetshinder - Annan inkomst Undersökningen omfattade 465 klienter. Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga gruppen klienter som uppbar försörjningsstöd under februari Kartläggningen skall bilda underlag för en diskussion om hur vi skall kunna möta de behov som berörda klienter har för att på sikt öka antalet individer som går till egen försörjning. Resultat Den skattade datan har matats in i programmet Buisness Intelligence 7.5. Därefter har analytiska sammanställningar och korstabelleringar genomförts. Resultatet presenteras med utgångspunkt från ovan nämnda variabler: SOCIALFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Drottninggatan 21 Forskning och utveckling Telefon: KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer Försörjningsstöd

2 2 (9) Kön Av de individer som uppbar försörjningsstöd fanns en överrepresentation av kvinnor, 263 kvinnor (57 %). Ålder Biståndsmottagandet bland unga vuxna är högt till riket sett. År 2006 mottog ca 10 % av de unga vuxna i åldersgruppen ekonomiskt bistånd. Gruppen unga vuxna i undersökningen upp till 25 år uppgick till 33 % av hela gruppen, de mellan år uppgick till 24 %. Största gruppen var åldersgruppen som uppgår till 129 st. (28 %). Ser man till helheten såg det ut enligt följande: 1 < 20 år 42 st. 9 % år 110 st. 24 % år 95 st. 21 % år 129 st. 28 % år 79 st. 17 % 6 65 år > 8 st. 2 % Det fanns en tydlig överrepresentation av kvinnor i gruppen <20 år, av 42 personer var 31 kvinnor. När det gäller invandrarbakgrund och ålder så fanns den tydligaste överrepresentationen i åldersgruppen år där 85 av 129 personer hade den bakgrunden. I åldersgruppen upp till 25 år är dock de med invandrarbakgrund färre, de motsvarade ungefär en tredjedel av gruppen som helhet. Invandrarbakgrund Det fanns en tydlig överrepresentation av klienter med invandrarbakgrund, av 465 klienter hade 240 (52 %) invandrarbakgrund. Andelen med invandrarbakgrund som är bosatta i Katrineholm är ca 12 %. Det fanns en tydligare överrepresentation bland kvinnliga individer med invandrarbakgrund, de motsvarade 143 av 263 personer. Under 2006 fick 13 % av de utrikes födda i hela landet ekonomiskt bistånd medan motsvarande för gruppen inrikes födda var drygt 2 %. Även om det inte är helt jämförbart så ligger gruppen av invandrare i Katrineholm som uppbär ekonomiskt bistånd troligtvis på ungefär samma nivå. Familjeförhållanden

3 3 (9) När det gäller familjeförhållanden så var vid mättillfället 317, (68 %) ensamstående och 146 (32 %) gifta eller sammanboende. Två svar saknades. 205 individer (45 %) hade hemmavarande barn, av dem hade 102 st. (47 %) ett barn, 72 st. (33 %) 2-3 barn och 42 st. (19 %) hade fler än fyra barn. Av de som hade hemmavarande barn så fanns det en tydlig överrepresentation av de individer som har invandrarbakgrund. Av 205 individer hade 143 invandrarbakgrund. Av gruppen unga vuxna upp till 25 år hade ca 40 % hemmavarande barn. Bostad Av de undersökta klienterna bodde 377 (82 %) i hyreslägenheter med eget kontrakt, 8 st. (2 %) hade en lägenhet med andrahandskontrakt, 16 st. (4 %) hade kontrakt via socialförvaltningen, 48 (10 %) individer var inneboende, en stor del av dessa var ungdomar upp till 25 år som fortfarande bodde hemma. Endast en person var bostadslös, detsamma gäller boende i bostadsrätt. Sex stycken hade annat boende, ej definierat. Utbildning När det gäller utbildning så var det en minoritet som hade utbildning motsvarande gymnasium, yrkesutbildning, högskola och/eller universitet. 110 personer (24 %) hade gymnasiebakgrund, 15 personer högskole- alternativt universitetsutbildning och fem annan yrkesutbildning. 106 personer (23 %) hade ej gått igenom grundskolan och 226 (49 %), hade enbart genomgången grundskola. 1 Ej grundskola 106 st. 23 % 2 Grundskola 226 st. 49 % 3 Gymnasium 110 st. 24 % 4 Universitet/hög. 15 st. 3 % 5 Annan yrkesutb. 5 st. 1 % När det gäller olika gruppers utbildningsbakgrund så kan man utläsa att av de 152 unga vuxna >25 år så hade 102 av 152 enbart grundskola eller ej fullstädig sådan. Ser man till gruppen år så saknar 66 av 96 en utbildning över grundskolenivå. I gruppen år saknades denna nivå för 93 av 130 individer. Det handlade generellt om två tredjedelar av grupperna som saknade gymnasium eller högre utbildning. Av de som inte genomgått grundskola hade 96 av 106 personer invandrarbakgrund. Det finns dock en överrepresentation av personer med invandrarbakgrund som hade högskole-/universitetsutbildning, 12 av 15 individer.

4 4 (9) Sysselsättning Ser man till vilken sysselsättning individerna hade så var 257 (58 %) arbetslösa, av dessa hade 106 personer en beviljad insats av socialtjänsten, exempelvis Jobbcentrum och språkpraktik. 81 (18 %) var sjukskrivna av dessa hade 44 personer ingen ersättning. 20 (5 %) personer hade någon typ av arbete, åtta av dessa hade heltidsarbete, 11 deltid/timanställning, två anställda med lönebidrag och en person OSA-anställning. 15 (3 %) hade någon form av praktik, utan eller med ersättning. 50 (11 %) personer studerade, av dessa läste 31 SFI. 27 (6 %) individer var föräldralediga18 (4 %) personer hade annan sysselsättning, vilket inkluderar någon form av pension eller vård av anhörig. Ser man till invandrarbakgrund så var det färre som var öppet arbetslösa än de individer som hade svensk bakgrund, 56 av 151 personer. Det var även färre som hade en beviljad insats inom socialtjänstens ram, 40 av 106. Det fanns dock ett större antal sjukskrivna bland klienterna med invandrarbakgrund, 56 av 81 personer. Fler var också föräldralediga, 22 av 27. När det gäller ålder fanns den högsta öppna arbetslösheten hos gruppen år, den uppgår till en tredjedel av gruppen, 50 av 151 individer. Denna grupp beviljades insatser inom socialtjänsten i högre grad än andra, 33 av 106 personer. Den största åldersgruppen av de som är sjukskrivna hittade man i åldersspannet 51-65, av de sjukskrivna 81 individer fanns 55 inom detta åldersspann. Könets betydelse avspeglar sig enbart i variabeln studier, där det finns en överrepresentation av kvinnor, av 51 som studerade var 36 kvinnor. 1 Arbetslös 151 st. 34 % 2 Heltidsarbete 8 st. 2 % 3 Deltid/timanst. 11 st. 2 % 4 Lönebidrag 2 st. 0 % 5 Praktik 15 st. 3 % 6 OSA el. liknande 1 st. 0 % 7 Studier 19 st. 4 % 8 SFI 31 st. 7 % 9 Insats soc.tjänst 106 st. 24 % 10 Annan sysselsätt. 18 st. 4 % 11 Föräldraledig 27 st. 6 % 12 Sjukskriven 37 st. 8 % 13 Sjukskriven, ej ers. 44 st. 10 %

5 5 (9) Arbetshinder Under detta avsnitt redogörs inte för procentandelen då en person kan ha fler arbetshandikapp Knappt hälften, 213 av de undersökta hade någon form av arbetshinder Det dominerande arbetshindret hos individerna var någon form handikapp, 126 personer hade detta hinder. 78 led av ett psykiskt handikapp och 48 av ett fysiskt handikapp. 34 personer var hindrade att arbeta p.g.a. sjukdom. Social problematik var hindrande för 77 personer, av dessa hade 30 missbruk och fem kriminalitet som hinder. 64 personer hade språkliga svårigheter som arbetshinder och 13 annat hinder, detta inkluderar vård av anhörig som hindrade dem att komma ut på den öppna arbetsmarknaden. När det gäller skillnader huruvida individerna har invandrarbakgrund eller ej, så visar det sig självklart i arbetshindret språksvårigheter och då främst i åldersgruppen år. Det finns även en överrepresentation bland de med invandrarbakgrund som hade ett fysiskt handikapp, 32 av 48 personer. Detta gäller även sjukdom där individer med invandrarbakgrund var 24 av 34 individer. Det går även att se en underrepresentation när det gäller variabeln social problematik, 19 av 77 personer. Ser man till skillnader mellan åldersgrupper, så finns det en viss överrepresentation bland unga vuxna >25 år när det psykiskt handikapp, där 34 av 78 hade denna typ av arbetshinder. Detta gäller även social problematik, där denna åldersgrupp var 34 av 77 st. 1 Fysikt handikapp 48 2 Psykiskt handikapp 78 3 Sjukdom 34 4 Missbruk 30 5 Kriminalitet 5 6 Annan social probl Språkliga svårigheter 64 8 Annat arbetshinder 13 Annan inkomst Andra inkomster förutom det ekonomiska biståndet hade knappt hälften av individerna 223 av 465 (48 %). Den dominerande inkomsten var av annan art, i de allra flesta fall någon form av pension, den gruppen uppgick till 85 individer, 35 % av de som hade inkomster. 48 personer (24 %) hade någon form av sjukersättning. 23 st. (10 %) hade någon form arbetsinkomst, lika många hade a-kassa och föräldrapenning. 17 personer (7 %) hade studiemedel, 24 personer (10 %) aktivitetsstöd och åtta personer (10 %) uppbar introduktionsersättning.

6 6 (9) 1 Arbetsinkomst % 2 Sjukpenning 13 5 % 3 Sjuk-aktiv.ersättning % 4 Föräldrapenning % 5 A-kassa eller dyl % 6 Studiemedel 17 7 % 7 Introduktionsersättning 8 3 % 8 Aktivitetsstöd % 9 Annan inkomst % Analys och sammanfattande diskussion Som tidigare nämnts är den vanligaste orsaken till att människor kommer i kontakt med socialtjänstens individ- och familjeomsorg behov av ekonomiskt bistånd. Det bör också nämnas att handläggningen av ekonomiskt bistånd är den mest politiskt styrda verksamheten inom socialtjänsten. Handläggningen påverkas exempelvis av förändring av våra trygghetssystem och av arbetsmarknadspolitiken både på riksnivå och på kommunal nivå. Denna karläggning och lägesrapport är ett sätt att få grepp om vad gruppen klienter som uppbär ekonomiskt bistånd har för bakgrund. Denna kunskap skall ligga till grund för en diskussion om hur vi skall kunna möta de behov som berörda klienter har för att på sikt öka antalet individer som går till egen försörjning. Detta kräver både externa och interna åtgärder. Samtidigt som denna undersökning genomfördes publicerades Rädda Barnens rapport Barnfattigdomen i Sverige. Denna typ av studier av ekonomisk utsatthet på riks- och kommunnivå har publicerats sedan Definitionen av barnfattigdom utgår från disponibel inkomst, låg inkomststandard och beroende av ekonomiskt bistånd. Årets rapport visar att andelen barn som lever i fattigdom har minskat sedan slutet av talet, däremot har klyftorna mellan barn med utländsk och svensk bakgrund ökat fram till senaste undersökningen som gjordes Andelen fattiga barn varierar dramatiskt mellan olika kommuner och ännu mer mellan storstädernas stadsdelar. Hur ser det då ut i Katrineholm? Som i övriga landet så lever relativt få barn med svensk bakgrund under fattigdomsgränsen 7,2 %, dock lever 36 % av de utrikesfödda barnen under fattigdomsgränsen det är en skillnad mellan gruppen med hela 29 %. Snittet för kommunen är 13,3 %. Detta placerar oss så långt ner som på plats 234 av 290 kommuner i landet. Rapporten pekar också på svåra ekonomiska förhållanden för barn som lever med en ensamstående förälder, även där är det svårast för barn med invandrarbakgrund. I riket som helhet lever cirka hälften av barnen med utländsk bakgrund med en ensamstående förälder under fattigdomsgränsen. Detta är anmärkningsvärda och allvarliga siffror. Kopplar vi ihop denna rapports siffror med våran undersökning så blir det tydligt att grupper av invandrare har mycket svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Som tidigare nämnts är de överrepresenterade i flera av variablernas. Bakom dessa siffror

7 7 (9) döljer sig med all sannolikhet mycket svåra ekonomiska förhållanden för familjer och individer och då särskilt barn under 18 år. Förutom att individer med invandrarbakgrund är klart överrepresenterade i vår studie, så är de på gruppnivå sämre rustade för arbetsmarknaden genom språkliga svårigheter och låg utbildning. Dessutom är det så att fler individer med invandrarbakgrund har fysikt handikapp och sjukdom som arbetshinder och är därigenom mer sjukskrivna än gruppen som helhet. I denna grupp sjukskrivna personer med invandrarbakgrund finns en relativt stor grupp som inte har någon ersättning. En annan grupp som avviker från gruppen som helhet är unga vuxna >25 år. Många av dessa individer har låg utbildning genom avhopp både i grundskola och gymnasium. De finns även en tydlig överrepresentation hos denna grupp som är arbetslösa utan sysselsättning. I denna grupp finns en överrepresentation av psykiskt handikapp och socialproblematik som arbetshinder. Många flickor, 4 av 10 har hemmavarande barn som gör de svårt att utbilda sig och att komma in på arbetsmarknaden. Vi har också genom vår budgetrådgivare märkt en ökad skuldsättning hos denna åldersgrupp. Dessutom så kommer vi troligtvis att märka av en ökad belastning av denna grupp då de individer från de stora barnkullarna födda i slutet av 80-talet och början av 90-talet kommer att söka ekonomiskt bistånd. Båda dessa grupper ökar när det gäller behovet av ekonomiskt bistånd. I Socialstyrelsens lägesrapport för 2007 pekar man på riskerna att en större del av dessa grupper kommer att få ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. I början av 2000-talet minskade behovet i landet av ekonomiskt bistånd i takt med att arbetsmarknaden förbättrades. Trots denna utveckling är många kvar i ett bidragsmottagande under lång tid. Skälen till att personer behöver ekonomiskt bistånd under lång tid är i regel komplexa. Forskning pekar på att ju längre bidragsmottagandet är så minskar sannolikheten för att komma till egen försörjning. Dessutom är det så att det långvariga bidragsmottagandet står för huvuddelen av kostnaden för det ekonomiska biståndet. De nya skärpta kraven för sjukersättning och aktivitetsersättning är regeländringar som kommer att påverka kommunerna framöver. Dessa regeländringar inom sjukförsäkringssystemet kan komma att kosta kommunerna över en halv miljard kronor de närmaste fyra åren enligt en beräkning genomförd av Sveriges Kommuner och Landsting. Utifrån detta ställs vi inom socialtjänsten för en stor utmaning. Hur skall vi arbeta vidare utifrån den kunskap vi har? Vilket stöd saknas för att bryta ett långvarigt bidragsmottagande och få fler individer att komma ut i egen försörjning? Hur kan vi arbeta med detta både internt inom förvaltningen och externt med våra olika samverkansparter? 52 % av dem som erhöll ekonomiskt bistånd under februari 2008 hade invandrarbakgrund. Utvecklingen av detta mönster är beroende av hur integrationsarbetet inom vår kommun fungerar. Behöver vår SFI utvecklas så att färre personer med invandrarbakgrund skall ha språkliga svårigheter som ett arbetshinder. Internt har vi arbetat med att bygga upp nya metoder för dem som har svårt att lära sig svenska genom att ge dem språkpraktik på arbetsplatser inom ramen för projektet

8 8 (9) Yrkessvenska. Socialförvaltningen har tillsammans med Viadidakt som ansvarar för integrationsarbete och SFI formulerat en skrivelse som antagits av Kommunstyrelsen. Skrivelsen handlar om hantering av statsbidrag för flyktingar i vår kommun. Tanken är att mål och uppdrag för integrationsfrågor konkretiseras och anges i uppföljningsbara mål och delmål så att man kan följa upp om insatserna är de rätta. När det gäller arbetshinder så har 48 personer fysiska handikapp och 78 någon form av psykiskt handikapp. Inom försörjningsstödet arbetar idag en rehabiliteringssamordnare som arbetar med denna grupp, förvaltningen har även avtal med en konsultläkare. Inom arbetsmarknadsprojektet KV-projektet finns även möjlighet till enklare funktionsbedömningar. Handläggarna för ekonomiskt bistånd upplever att det blivit svårare för personer med sjukdom eller handikapp att få sjukersättning och att man inom vården saknar insatser i form av uppföljning och olika sorters behandling. Socialförvaltningen behöver ha ett nära samarbete med Landstingets primärvård och psykiatri gällande personer med fysisk och psykisk ohälsa och då framförallt med öppenvårdspsykiatrin som arbetar med unga vuxna. Vi behöver också öka våra kunskaper om vad psykiatrin kan erbjuda i form av resurser för att hjälpa gruppen som lider av psykisk ohälsa och inte kan komma ut på arbetsmarknaden eller studera. Det bör också nämnas att rehabiliteringssamordnaren och 1:e socialsekreterare inom försörjningsstödet har fått i uppdrag att besöka primärvårdens vårdcentraler för att diskutera samarbete kring individärenden. När det gäller bostadssituationen för våra klienter så har handläggarna inom försörjningsstödet märkt av en ökande andel psykiskt sjuka personer som blir vräkta från sina hem p.g.a. störningar och obetalda hyror och personer med invandrarbakgrund som har svårigheter att sköta sina lägenheter med stora reparationskostnader som följd, trots att det kommunala fastighetsbolaget satsar på utbildning i boende för denna grupp. Handläggarna upplever också en förändrad attityd hos bostadsföretagen till att teckna kontrakt med Socialförvaltningen. Dessa problem kan inte vår förvaltning handha på egen hand, utan det krävs ett gemensamt uppdrag för flera av kommunens aktörer som vård- och omsorgsförvaltningen, det kommunala fastighetsbolaget, andra fastighetsägare och landstinget. 332 personer i undersökningen har ej fullständig grundskola eller gymnasium, av undersökningen kan man utläsa att det är främst unga vuxna och personer med invandrarbakgrund som återfinns i denna grupp. En mycket låg andel har yrkesutbildning eller en akademisk utbildning, vilket troligtvis säger att dessa vidareutbildningar leder till arbete. Här behöver vår förvaltning föra ett resonemang med bildningsförvaltning och Viadidakt utifrån vårt ansvar för samhällsplaneringen i vår kommun. Ingen skall gå igenom vårt utbildningssystem utan betyg i ämnen som ger behörighet till vidare studier. Ungefär hälften av individerna i undersökningen har ingen annan inkomst än ekonomiskt bistånd, vilket innebär att de står helt utan för våra trygghetssystem. Kan Jobbcentrum utöka sitt samarbete med företagen i kommunen och på detta sätt skapa förutsättningar för att fler kan hitta ett arbete som passar. Kan vi tillsammans med andra aktörer skapa nya vägar in på arbetsmarknaden i form av yrkesutbildningar

9 9 (9) och lärlingsplatser. Kan kommunens näringslivskontor var behjälplig med att ta fram praktikplatser hos företagen och att kartlägga framtida behov hos våra företagare både vad gäller utbildning och praktiska färdigheter. Kan även teknik- och fritidsförvaltning och andra förvaltningar göra det samma. Utifrån denna undersökning har vi sett vissa mönster som jag återigen vill nämna: - En signifikant överrepresentation av personer med invandrarbakgrund och unga vuxna i ett flertal variabler. - Att klyftorna troligtvis ökar mellan de som har utbildning och arbete och den grupp som uppbär ekonomiskt bistånd under längre tid. - Att en viktig väg ur ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd är högre utbildning. - Att vårt social trygghetssystem inte räcker till för denna grupp. - Att många arbetshinder kräver aktiv samverkan mellan olika parter inom kommun, stat, landsting och näringsliv. Som slutord måste vi se vikten av att samverka kring denna grupp som behöver ekonomiskt bistånd. Det kan i fortsättningen inte bara vara socialtjänstens ansvar och vi måste tillsammans möta gruppens behov och i ett gemensamt ansvar frigöra resurserna hos dessa individer. Dessutom bör man utifrån ett kommunalt perspektiv se detta gemensamma arbete som en investering för framtiden på samma sätt som man exempelvis tänker kring den kommunala infrastrukturen. Ola Nordqvist Utvecklingsledare Socialförvaltningen

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Individ- och familjeomsorg. Lägesrapport 2004

Individ- och familjeomsorg. Lägesrapport 2004 Individ- och familjeomsorg Lägesrapport 2004 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar

Läs mer

SVERIGES STRATEGIRAPPORT FÖR SOCIAL TRYGGHET OCH SOCIAL DELAKTIGHET 2006-2008

SVERIGES STRATEGIRAPPORT FÖR SOCIAL TRYGGHET OCH SOCIAL DELAKTIGHET 2006-2008 2007-04-03 Bilaga till protokoll nr 6 vid regeringssammanträde 2007-04-03 Socialdepartementet SVERIGES STRATEGIRAPPORT FÖR SOCIAL TRYGGHET OCH SOCIAL DELAKTIGHET 2006-2008 2 Innehållsförteckning 1. Gemensam

Läs mer

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service 20 U 2012:20 Dnr 2012/539-KSS-064 Vilka grupper är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering? Kartläggning av behovsgrupper i Västerås som

Läs mer

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och erfarenheter både i våra egna verksamheter och i övriga landet.

Läs mer

Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 2010

Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 2010 Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 21 I årsrapporten om hållbar utveckling med fokus på mänskliga rättigheter finns en del statistik på befolkningsnivå och uppföljning

Läs mer

Arbeta smartare, få tredubbel vinst

Arbeta smartare, få tredubbel vinst Arbeta smartare, få tredubbel vinst ett projekt inom socialtjänsten i Gävle Maj 2015 Smartare arbetssätt gav tredubbel vinst År 2015 Arbeta smartare, få tredubbel vinst ett projekt inom socialtjänsten

Läs mer

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Bilaga 1. Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 stockholm.se Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Dnr: 3.2-619/2013 Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 4 (31) Förord

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna

Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna 2009 09 24 Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna 2 Sammanfattning...4 1. Inledning...6 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Vräkningsförebyggande arbete. stöd till socialtjänsten och andra aktörer

Vräkningsförebyggande arbete. stöd till socialtjänsten och andra aktörer Vräkningsförebyggande arbete stöd till socialtjänsten och andra aktörer Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning

Läs mer

Igen och igen. - en rapport om dem som ombesöker socialtjänsten för att ansöka om ekonomiskt bistånd. Henrik Forsner

Igen och igen. - en rapport om dem som ombesöker socialtjänsten för att ansöka om ekonomiskt bistånd. Henrik Forsner Igen och igen - en rapport om dem som ombesöker socialtjänsten för att ansöka om ekonomiskt bistånd Henrik Forsner henrik.forsner@jarfalla.se Rapport Praktikerprojekt hösten 2012 2 Förord Denna rapport

Läs mer

Den ekonomiska situationen för studiemedelstagare med barn

Den ekonomiska situationen för studiemedelstagare med barn Diarienummer 2014-219-3658 Den ekonomiska situationen för studiemedelstagare med barn CSN, rapport 2014:3 Diarienummer 2014-219-3658 Den ekonomiska situationen för studiemedelstagare med barn Sammanfattning...

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Plan för genomförande av regeringens strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2007 2009 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning

Läs mer

Stockholms Stadsmissions Barn- och Ungdomsrapport 2015

Stockholms Stadsmissions Barn- och Ungdomsrapport 2015 Tredje årgången Stockholms Stadsmissions Barn- och Ungdomsrapport 2015 Tema: Ensamkommande flyktingbarn Omslagets citat är ett före detta ensamkommande flyktingbarns råd till de som bestämmer. Samtliga

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Preliminär slutrapport 2011-05-31

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Preliminär slutrapport 2011-05-31 Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Preliminär slutrapport 2011-05-31 payoff kunskapens

Läs mer

Fattigdom i folkhemmet från socialbidrag till självförsörjning

Fattigdom i folkhemmet från socialbidrag till självförsörjning Fattigdom i folkhemmet från socialbidrag till självförsörjning Matz Dahlberg Karin Edmark Jörgen Hansen Eva Mörk RAPPORT 2009:4 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering Heltidsmodellen Östersund, 2014-08-25 Payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport SUNDSAM Slutrapport från ett arbetsmarknadsprojekt i Sundsvall i samarbete mellan försäkringskassan, arbetsförmedlingen, socialtjänsten samt kommunens arbetsmarknadsenhet Författare:

Läs mer

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:2 BAKOM SIFFRORNA - unga som varken arbetade eller studerade 2000 2010 Susan Niknami och Lena Schröder Temagruppen Unga

Läs mer

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar 2015:13 Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar En utvärdering av satsningens effekter MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-22 2014/152-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-08-21 U2014/4884/SF Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategin

Kompetensförsörjningsstrategin Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2015-2020 Remiss Remissperiod 1 juli 31 oktober 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Syfte... 5 Det regionala kompetensplattformsuppdraget...

Läs mer

En utbildningsgaranti

En utbildningsgaranti En utbildningsgaranti möjligheter på regional nivå Jonas Olofsson Malmö högskolan Institutionen för hälso- och välfärdsstudier Alexandru Panican Socialhögskolan Lunds universitet December 2014 Förord Syftet

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013 Sundbybergs stad Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget Bilaga I Kommittédirektiv Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Dir. 2004:145 Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

En jobbpolitik där alla behövs. och får arbeta 100 % av sin förmåga

En jobbpolitik där alla behövs. och får arbeta 100 % av sin förmåga En jobbpolitik där alla behövs och får arbeta 100 % av sin förmåga Juni 2011 Innehållsförteckning FÖRORD...3 EN BREDDAD ARBETSMARKNAD GRUNDAD I SOCIAL MARKNADSEKONOMI...4 1 ERSÄTTNINGAR OCH VILLKOR VID

Läs mer

Boverket. Trösklar till bostadsmarknaden Om hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem

Boverket. Trösklar till bostadsmarknaden Om hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem Boverket Trösklar till bostadsmarknaden Om hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem Trösklar till bostadsmarknaden Om hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem Boverket februari 2010 Titel: Trösklar till

Läs mer

TRELLEBORG MOT TRENDEN

TRELLEBORG MOT TRENDEN TRELLEBORG MOT TRENDEN FÖRORD År 2013 bidrog Sveriges kommuner till försörjningen av drygt 400 000 människor, varav 140 000 barn, genom ekonomiskt bistånd. Drygt 400 000 människor som av olika anledningar

Läs mer