Kartläggning ekonomiskt bistånd 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning ekonomiskt bistånd 2008"

Transkript

1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Forskning och utveckling Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ola Nordqvist 1 (9) Kartläggning ekonomiskt bistånd 2008 Bakgrund Den vanligaste orsaken till att människor kommer i kontakt med socialtjänstens individ- och familjeomsorg är behov av ekonomiskt bistånd. Verksamheten med ekonomiskt bistånd är den mest omfattande inom individ- och familjeomsorgen sett till antalet klienter som berörs. Ser man till kommunernas totala kostnader för individ- och familjeomsorg så gick 35 % av kostnaderna till ekonomiskt bistånd Under samma år var kostnaderna i Katrineholm närmare 50 % för ekonomiskt bistånd i förhållande till andra kostnader inom individ- och familjeomsorgen. Under februari 2008 genomfördes en undersökning av klienter som uppbar försörjningsstöd under denna period. Handläggarna fick fylla i en skattningsenkät (se bilaga) där man utifrån kännedom och journaler utgick från följande variabler: - Kön - Ålder - Invandrarbakgrund - Familjeförhållanden - Bostad - Utbildning - Sysselsättning - Arbetshinder - Annan inkomst Undersökningen omfattade 465 klienter. Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga gruppen klienter som uppbar försörjningsstöd under februari Kartläggningen skall bilda underlag för en diskussion om hur vi skall kunna möta de behov som berörda klienter har för att på sikt öka antalet individer som går till egen försörjning. Resultat Den skattade datan har matats in i programmet Buisness Intelligence 7.5. Därefter har analytiska sammanställningar och korstabelleringar genomförts. Resultatet presenteras med utgångspunkt från ovan nämnda variabler: SOCIALFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Drottninggatan 21 Forskning och utveckling Telefon: KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer Försörjningsstöd

2 2 (9) Kön Av de individer som uppbar försörjningsstöd fanns en överrepresentation av kvinnor, 263 kvinnor (57 %). Ålder Biståndsmottagandet bland unga vuxna är högt till riket sett. År 2006 mottog ca 10 % av de unga vuxna i åldersgruppen ekonomiskt bistånd. Gruppen unga vuxna i undersökningen upp till 25 år uppgick till 33 % av hela gruppen, de mellan år uppgick till 24 %. Största gruppen var åldersgruppen som uppgår till 129 st. (28 %). Ser man till helheten såg det ut enligt följande: 1 < 20 år 42 st. 9 % år 110 st. 24 % år 95 st. 21 % år 129 st. 28 % år 79 st. 17 % 6 65 år > 8 st. 2 % Det fanns en tydlig överrepresentation av kvinnor i gruppen <20 år, av 42 personer var 31 kvinnor. När det gäller invandrarbakgrund och ålder så fanns den tydligaste överrepresentationen i åldersgruppen år där 85 av 129 personer hade den bakgrunden. I åldersgruppen upp till 25 år är dock de med invandrarbakgrund färre, de motsvarade ungefär en tredjedel av gruppen som helhet. Invandrarbakgrund Det fanns en tydlig överrepresentation av klienter med invandrarbakgrund, av 465 klienter hade 240 (52 %) invandrarbakgrund. Andelen med invandrarbakgrund som är bosatta i Katrineholm är ca 12 %. Det fanns en tydligare överrepresentation bland kvinnliga individer med invandrarbakgrund, de motsvarade 143 av 263 personer. Under 2006 fick 13 % av de utrikes födda i hela landet ekonomiskt bistånd medan motsvarande för gruppen inrikes födda var drygt 2 %. Även om det inte är helt jämförbart så ligger gruppen av invandrare i Katrineholm som uppbär ekonomiskt bistånd troligtvis på ungefär samma nivå. Familjeförhållanden

3 3 (9) När det gäller familjeförhållanden så var vid mättillfället 317, (68 %) ensamstående och 146 (32 %) gifta eller sammanboende. Två svar saknades. 205 individer (45 %) hade hemmavarande barn, av dem hade 102 st. (47 %) ett barn, 72 st. (33 %) 2-3 barn och 42 st. (19 %) hade fler än fyra barn. Av de som hade hemmavarande barn så fanns det en tydlig överrepresentation av de individer som har invandrarbakgrund. Av 205 individer hade 143 invandrarbakgrund. Av gruppen unga vuxna upp till 25 år hade ca 40 % hemmavarande barn. Bostad Av de undersökta klienterna bodde 377 (82 %) i hyreslägenheter med eget kontrakt, 8 st. (2 %) hade en lägenhet med andrahandskontrakt, 16 st. (4 %) hade kontrakt via socialförvaltningen, 48 (10 %) individer var inneboende, en stor del av dessa var ungdomar upp till 25 år som fortfarande bodde hemma. Endast en person var bostadslös, detsamma gäller boende i bostadsrätt. Sex stycken hade annat boende, ej definierat. Utbildning När det gäller utbildning så var det en minoritet som hade utbildning motsvarande gymnasium, yrkesutbildning, högskola och/eller universitet. 110 personer (24 %) hade gymnasiebakgrund, 15 personer högskole- alternativt universitetsutbildning och fem annan yrkesutbildning. 106 personer (23 %) hade ej gått igenom grundskolan och 226 (49 %), hade enbart genomgången grundskola. 1 Ej grundskola 106 st. 23 % 2 Grundskola 226 st. 49 % 3 Gymnasium 110 st. 24 % 4 Universitet/hög. 15 st. 3 % 5 Annan yrkesutb. 5 st. 1 % När det gäller olika gruppers utbildningsbakgrund så kan man utläsa att av de 152 unga vuxna >25 år så hade 102 av 152 enbart grundskola eller ej fullstädig sådan. Ser man till gruppen år så saknar 66 av 96 en utbildning över grundskolenivå. I gruppen år saknades denna nivå för 93 av 130 individer. Det handlade generellt om två tredjedelar av grupperna som saknade gymnasium eller högre utbildning. Av de som inte genomgått grundskola hade 96 av 106 personer invandrarbakgrund. Det finns dock en överrepresentation av personer med invandrarbakgrund som hade högskole-/universitetsutbildning, 12 av 15 individer.

4 4 (9) Sysselsättning Ser man till vilken sysselsättning individerna hade så var 257 (58 %) arbetslösa, av dessa hade 106 personer en beviljad insats av socialtjänsten, exempelvis Jobbcentrum och språkpraktik. 81 (18 %) var sjukskrivna av dessa hade 44 personer ingen ersättning. 20 (5 %) personer hade någon typ av arbete, åtta av dessa hade heltidsarbete, 11 deltid/timanställning, två anställda med lönebidrag och en person OSA-anställning. 15 (3 %) hade någon form av praktik, utan eller med ersättning. 50 (11 %) personer studerade, av dessa läste 31 SFI. 27 (6 %) individer var föräldralediga18 (4 %) personer hade annan sysselsättning, vilket inkluderar någon form av pension eller vård av anhörig. Ser man till invandrarbakgrund så var det färre som var öppet arbetslösa än de individer som hade svensk bakgrund, 56 av 151 personer. Det var även färre som hade en beviljad insats inom socialtjänstens ram, 40 av 106. Det fanns dock ett större antal sjukskrivna bland klienterna med invandrarbakgrund, 56 av 81 personer. Fler var också föräldralediga, 22 av 27. När det gäller ålder fanns den högsta öppna arbetslösheten hos gruppen år, den uppgår till en tredjedel av gruppen, 50 av 151 individer. Denna grupp beviljades insatser inom socialtjänsten i högre grad än andra, 33 av 106 personer. Den största åldersgruppen av de som är sjukskrivna hittade man i åldersspannet 51-65, av de sjukskrivna 81 individer fanns 55 inom detta åldersspann. Könets betydelse avspeglar sig enbart i variabeln studier, där det finns en överrepresentation av kvinnor, av 51 som studerade var 36 kvinnor. 1 Arbetslös 151 st. 34 % 2 Heltidsarbete 8 st. 2 % 3 Deltid/timanst. 11 st. 2 % 4 Lönebidrag 2 st. 0 % 5 Praktik 15 st. 3 % 6 OSA el. liknande 1 st. 0 % 7 Studier 19 st. 4 % 8 SFI 31 st. 7 % 9 Insats soc.tjänst 106 st. 24 % 10 Annan sysselsätt. 18 st. 4 % 11 Föräldraledig 27 st. 6 % 12 Sjukskriven 37 st. 8 % 13 Sjukskriven, ej ers. 44 st. 10 %

5 5 (9) Arbetshinder Under detta avsnitt redogörs inte för procentandelen då en person kan ha fler arbetshandikapp Knappt hälften, 213 av de undersökta hade någon form av arbetshinder Det dominerande arbetshindret hos individerna var någon form handikapp, 126 personer hade detta hinder. 78 led av ett psykiskt handikapp och 48 av ett fysiskt handikapp. 34 personer var hindrade att arbeta p.g.a. sjukdom. Social problematik var hindrande för 77 personer, av dessa hade 30 missbruk och fem kriminalitet som hinder. 64 personer hade språkliga svårigheter som arbetshinder och 13 annat hinder, detta inkluderar vård av anhörig som hindrade dem att komma ut på den öppna arbetsmarknaden. När det gäller skillnader huruvida individerna har invandrarbakgrund eller ej, så visar det sig självklart i arbetshindret språksvårigheter och då främst i åldersgruppen år. Det finns även en överrepresentation bland de med invandrarbakgrund som hade ett fysiskt handikapp, 32 av 48 personer. Detta gäller även sjukdom där individer med invandrarbakgrund var 24 av 34 individer. Det går även att se en underrepresentation när det gäller variabeln social problematik, 19 av 77 personer. Ser man till skillnader mellan åldersgrupper, så finns det en viss överrepresentation bland unga vuxna >25 år när det psykiskt handikapp, där 34 av 78 hade denna typ av arbetshinder. Detta gäller även social problematik, där denna åldersgrupp var 34 av 77 st. 1 Fysikt handikapp 48 2 Psykiskt handikapp 78 3 Sjukdom 34 4 Missbruk 30 5 Kriminalitet 5 6 Annan social probl Språkliga svårigheter 64 8 Annat arbetshinder 13 Annan inkomst Andra inkomster förutom det ekonomiska biståndet hade knappt hälften av individerna 223 av 465 (48 %). Den dominerande inkomsten var av annan art, i de allra flesta fall någon form av pension, den gruppen uppgick till 85 individer, 35 % av de som hade inkomster. 48 personer (24 %) hade någon form av sjukersättning. 23 st. (10 %) hade någon form arbetsinkomst, lika många hade a-kassa och föräldrapenning. 17 personer (7 %) hade studiemedel, 24 personer (10 %) aktivitetsstöd och åtta personer (10 %) uppbar introduktionsersättning.

6 6 (9) 1 Arbetsinkomst % 2 Sjukpenning 13 5 % 3 Sjuk-aktiv.ersättning % 4 Föräldrapenning % 5 A-kassa eller dyl % 6 Studiemedel 17 7 % 7 Introduktionsersättning 8 3 % 8 Aktivitetsstöd % 9 Annan inkomst % Analys och sammanfattande diskussion Som tidigare nämnts är den vanligaste orsaken till att människor kommer i kontakt med socialtjänstens individ- och familjeomsorg behov av ekonomiskt bistånd. Det bör också nämnas att handläggningen av ekonomiskt bistånd är den mest politiskt styrda verksamheten inom socialtjänsten. Handläggningen påverkas exempelvis av förändring av våra trygghetssystem och av arbetsmarknadspolitiken både på riksnivå och på kommunal nivå. Denna karläggning och lägesrapport är ett sätt att få grepp om vad gruppen klienter som uppbär ekonomiskt bistånd har för bakgrund. Denna kunskap skall ligga till grund för en diskussion om hur vi skall kunna möta de behov som berörda klienter har för att på sikt öka antalet individer som går till egen försörjning. Detta kräver både externa och interna åtgärder. Samtidigt som denna undersökning genomfördes publicerades Rädda Barnens rapport Barnfattigdomen i Sverige. Denna typ av studier av ekonomisk utsatthet på riks- och kommunnivå har publicerats sedan Definitionen av barnfattigdom utgår från disponibel inkomst, låg inkomststandard och beroende av ekonomiskt bistånd. Årets rapport visar att andelen barn som lever i fattigdom har minskat sedan slutet av talet, däremot har klyftorna mellan barn med utländsk och svensk bakgrund ökat fram till senaste undersökningen som gjordes Andelen fattiga barn varierar dramatiskt mellan olika kommuner och ännu mer mellan storstädernas stadsdelar. Hur ser det då ut i Katrineholm? Som i övriga landet så lever relativt få barn med svensk bakgrund under fattigdomsgränsen 7,2 %, dock lever 36 % av de utrikesfödda barnen under fattigdomsgränsen det är en skillnad mellan gruppen med hela 29 %. Snittet för kommunen är 13,3 %. Detta placerar oss så långt ner som på plats 234 av 290 kommuner i landet. Rapporten pekar också på svåra ekonomiska förhållanden för barn som lever med en ensamstående förälder, även där är det svårast för barn med invandrarbakgrund. I riket som helhet lever cirka hälften av barnen med utländsk bakgrund med en ensamstående förälder under fattigdomsgränsen. Detta är anmärkningsvärda och allvarliga siffror. Kopplar vi ihop denna rapports siffror med våran undersökning så blir det tydligt att grupper av invandrare har mycket svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Som tidigare nämnts är de överrepresenterade i flera av variablernas. Bakom dessa siffror

7 7 (9) döljer sig med all sannolikhet mycket svåra ekonomiska förhållanden för familjer och individer och då särskilt barn under 18 år. Förutom att individer med invandrarbakgrund är klart överrepresenterade i vår studie, så är de på gruppnivå sämre rustade för arbetsmarknaden genom språkliga svårigheter och låg utbildning. Dessutom är det så att fler individer med invandrarbakgrund har fysikt handikapp och sjukdom som arbetshinder och är därigenom mer sjukskrivna än gruppen som helhet. I denna grupp sjukskrivna personer med invandrarbakgrund finns en relativt stor grupp som inte har någon ersättning. En annan grupp som avviker från gruppen som helhet är unga vuxna >25 år. Många av dessa individer har låg utbildning genom avhopp både i grundskola och gymnasium. De finns även en tydlig överrepresentation hos denna grupp som är arbetslösa utan sysselsättning. I denna grupp finns en överrepresentation av psykiskt handikapp och socialproblematik som arbetshinder. Många flickor, 4 av 10 har hemmavarande barn som gör de svårt att utbilda sig och att komma in på arbetsmarknaden. Vi har också genom vår budgetrådgivare märkt en ökad skuldsättning hos denna åldersgrupp. Dessutom så kommer vi troligtvis att märka av en ökad belastning av denna grupp då de individer från de stora barnkullarna födda i slutet av 80-talet och början av 90-talet kommer att söka ekonomiskt bistånd. Båda dessa grupper ökar när det gäller behovet av ekonomiskt bistånd. I Socialstyrelsens lägesrapport för 2007 pekar man på riskerna att en större del av dessa grupper kommer att få ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. I början av 2000-talet minskade behovet i landet av ekonomiskt bistånd i takt med att arbetsmarknaden förbättrades. Trots denna utveckling är många kvar i ett bidragsmottagande under lång tid. Skälen till att personer behöver ekonomiskt bistånd under lång tid är i regel komplexa. Forskning pekar på att ju längre bidragsmottagandet är så minskar sannolikheten för att komma till egen försörjning. Dessutom är det så att det långvariga bidragsmottagandet står för huvuddelen av kostnaden för det ekonomiska biståndet. De nya skärpta kraven för sjukersättning och aktivitetsersättning är regeländringar som kommer att påverka kommunerna framöver. Dessa regeländringar inom sjukförsäkringssystemet kan komma att kosta kommunerna över en halv miljard kronor de närmaste fyra åren enligt en beräkning genomförd av Sveriges Kommuner och Landsting. Utifrån detta ställs vi inom socialtjänsten för en stor utmaning. Hur skall vi arbeta vidare utifrån den kunskap vi har? Vilket stöd saknas för att bryta ett långvarigt bidragsmottagande och få fler individer att komma ut i egen försörjning? Hur kan vi arbeta med detta både internt inom förvaltningen och externt med våra olika samverkansparter? 52 % av dem som erhöll ekonomiskt bistånd under februari 2008 hade invandrarbakgrund. Utvecklingen av detta mönster är beroende av hur integrationsarbetet inom vår kommun fungerar. Behöver vår SFI utvecklas så att färre personer med invandrarbakgrund skall ha språkliga svårigheter som ett arbetshinder. Internt har vi arbetat med att bygga upp nya metoder för dem som har svårt att lära sig svenska genom att ge dem språkpraktik på arbetsplatser inom ramen för projektet

8 8 (9) Yrkessvenska. Socialförvaltningen har tillsammans med Viadidakt som ansvarar för integrationsarbete och SFI formulerat en skrivelse som antagits av Kommunstyrelsen. Skrivelsen handlar om hantering av statsbidrag för flyktingar i vår kommun. Tanken är att mål och uppdrag för integrationsfrågor konkretiseras och anges i uppföljningsbara mål och delmål så att man kan följa upp om insatserna är de rätta. När det gäller arbetshinder så har 48 personer fysiska handikapp och 78 någon form av psykiskt handikapp. Inom försörjningsstödet arbetar idag en rehabiliteringssamordnare som arbetar med denna grupp, förvaltningen har även avtal med en konsultläkare. Inom arbetsmarknadsprojektet KV-projektet finns även möjlighet till enklare funktionsbedömningar. Handläggarna för ekonomiskt bistånd upplever att det blivit svårare för personer med sjukdom eller handikapp att få sjukersättning och att man inom vården saknar insatser i form av uppföljning och olika sorters behandling. Socialförvaltningen behöver ha ett nära samarbete med Landstingets primärvård och psykiatri gällande personer med fysisk och psykisk ohälsa och då framförallt med öppenvårdspsykiatrin som arbetar med unga vuxna. Vi behöver också öka våra kunskaper om vad psykiatrin kan erbjuda i form av resurser för att hjälpa gruppen som lider av psykisk ohälsa och inte kan komma ut på arbetsmarknaden eller studera. Det bör också nämnas att rehabiliteringssamordnaren och 1:e socialsekreterare inom försörjningsstödet har fått i uppdrag att besöka primärvårdens vårdcentraler för att diskutera samarbete kring individärenden. När det gäller bostadssituationen för våra klienter så har handläggarna inom försörjningsstödet märkt av en ökande andel psykiskt sjuka personer som blir vräkta från sina hem p.g.a. störningar och obetalda hyror och personer med invandrarbakgrund som har svårigheter att sköta sina lägenheter med stora reparationskostnader som följd, trots att det kommunala fastighetsbolaget satsar på utbildning i boende för denna grupp. Handläggarna upplever också en förändrad attityd hos bostadsföretagen till att teckna kontrakt med Socialförvaltningen. Dessa problem kan inte vår förvaltning handha på egen hand, utan det krävs ett gemensamt uppdrag för flera av kommunens aktörer som vård- och omsorgsförvaltningen, det kommunala fastighetsbolaget, andra fastighetsägare och landstinget. 332 personer i undersökningen har ej fullständig grundskola eller gymnasium, av undersökningen kan man utläsa att det är främst unga vuxna och personer med invandrarbakgrund som återfinns i denna grupp. En mycket låg andel har yrkesutbildning eller en akademisk utbildning, vilket troligtvis säger att dessa vidareutbildningar leder till arbete. Här behöver vår förvaltning föra ett resonemang med bildningsförvaltning och Viadidakt utifrån vårt ansvar för samhällsplaneringen i vår kommun. Ingen skall gå igenom vårt utbildningssystem utan betyg i ämnen som ger behörighet till vidare studier. Ungefär hälften av individerna i undersökningen har ingen annan inkomst än ekonomiskt bistånd, vilket innebär att de står helt utan för våra trygghetssystem. Kan Jobbcentrum utöka sitt samarbete med företagen i kommunen och på detta sätt skapa förutsättningar för att fler kan hitta ett arbete som passar. Kan vi tillsammans med andra aktörer skapa nya vägar in på arbetsmarknaden i form av yrkesutbildningar

9 9 (9) och lärlingsplatser. Kan kommunens näringslivskontor var behjälplig med att ta fram praktikplatser hos företagen och att kartlägga framtida behov hos våra företagare både vad gäller utbildning och praktiska färdigheter. Kan även teknik- och fritidsförvaltning och andra förvaltningar göra det samma. Utifrån denna undersökning har vi sett vissa mönster som jag återigen vill nämna: - En signifikant överrepresentation av personer med invandrarbakgrund och unga vuxna i ett flertal variabler. - Att klyftorna troligtvis ökar mellan de som har utbildning och arbete och den grupp som uppbär ekonomiskt bistånd under längre tid. - Att en viktig väg ur ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd är högre utbildning. - Att vårt social trygghetssystem inte räcker till för denna grupp. - Att många arbetshinder kräver aktiv samverkan mellan olika parter inom kommun, stat, landsting och näringsliv. Som slutord måste vi se vikten av att samverka kring denna grupp som behöver ekonomiskt bistånd. Det kan i fortsättningen inte bara vara socialtjänstens ansvar och vi måste tillsammans möta gruppens behov och i ett gemensamt ansvar frigöra resurserna hos dessa individer. Dessutom bör man utifrån ett kommunalt perspektiv se detta gemensamma arbete som en investering för framtiden på samma sätt som man exempelvis tänker kring den kommunala infrastrukturen. Ola Nordqvist Utvecklingsledare Socialförvaltningen

Verksamhetsrapport 2014:02

Verksamhetsrapport 2014:02 Analys av försörjningsstödets utveckling Jämförelse första helår 212 och 213 samt perioden 28-213 Verksamhetsrapport 214:2 Sammanfattning Försörjningsstödskostnaden ökade i jämförelse mellan 212 och 213

Läs mer

Hela Familjen. Ett projekt för barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd. Individ- och familjeomsorgen

Hela Familjen. Ett projekt för barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd. Individ- och familjeomsorgen Hela Familjen Ett projekt för barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd Individ- och familjeomsorgen Bakgrund v Ökat antal hushåll med försörjningsstöd v Långvarigt biståndsmottagande v Hög andel barn

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

Samordningsförbundet Västerås. Kartläggning 2012. Av hushåll med mycket långa bidragstider. Lena Östman, Socialkontor ekonomi 2012-06-01

Samordningsförbundet Västerås. Kartläggning 2012. Av hushåll med mycket långa bidragstider. Lena Östman, Socialkontor ekonomi 2012-06-01 Samordningsförbundet Västerås Kartläggning 2012 Av hushåll med mycket långa bidragstider Lena Östman, Socialkontor ekonomi 2012-06-01 Innehållsförteckning Bakgrund...2 Syfte...2 Mål...2 Organisation...2

Läs mer

Verksamhetsrapport 2013:02

Verksamhetsrapport 2013:02 Analys av försörjningsstödets utveckling Jämförelse första helår 211 och 212 samt perioden 28-212 Verksamhetsrapport 213:2 Sammanfattning För perioden 211 och 212 har kostnaden för försörjningsstödet minskat

Läs mer

Andel UVAS 2014 i åldersgrupper

Andel UVAS 2014 i åldersgrupper Andel UVAS 2014 i åldersgrupper Under 2014 var det nästan 165 000 unga i åldern 16-29 år som varken arbetade eller studerade. Här redovisar vi andelen UVAS i tre åldersgrupper. Andelen UVAS stiger med

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, programsekreterare 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning

Läs mer

Verksamhetsrapport 2012:01

Verksamhetsrapport 2012:01 Analys av försörjningsstödets utveckling Jämförelse första helår 21 och 211 samt perioden 28-211 Verksamhetsrapport 212:1 Sammanfattning För perioden helår 21 och 211 finner vi att kostnaden för försörjningsstödet

Läs mer

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Syftet med utökningen av statistiken är att fortlöpande och systematiskt kunna följa hur problem och behov

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-4-16 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Mars 21 E-post

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Kartläggning Ekonomiskt bistånd

Kartläggning Ekonomiskt bistånd 2014-05-26 Handläggare Kerstin Wigert Socialkontoret/Arbete och försörjning Kartläggning Ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd 1 januari 31mars, 2012, 2013 och 2014 Orsak i % 2010 2011 2012 2013 2014 Arbetslöshet

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Eva Hellstrand Datum 2016-10-06 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning

Läs mer

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen 1 (14) Hur försörjer man sig? - en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-3- Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Februari 21 E-post

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

PAJALA KOMMUN Socialtjänsten

PAJALA KOMMUN Socialtjänsten PAJALA KOMMUN Socialtjänsten Myndighet Ansökan om Försörjningsstöd/ Ekonomiskt bistånd Vad söker du hjälp till? Försörjningsstöd Annat ekonomiskt bistånd: Ansökan avser: Månad: Period : (ex. del av månad,

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun

Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun 2015-01-26 Åsa Dyckner Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Genomförande... 4 4 Socialstyrelsens definitioner av hemlöshet...

Läs mer

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2015-06-04 Diarienummer AMN-2015-0114 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Försörjningsmåttet 3 kv 2013 i Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål, Säffle Årjäng

Försörjningsmåttet 3 kv 2013 i Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål, Säffle Årjäng Försörjningsmåttet 3 kv 213 i Bengtsfors, DalsEd, Åmål, Säffle Årjäng Ulrica Sandzen 531526929 Försörjningsmåttet 3 kv 213 i Bengtsfors, DalsEd, Åmål, Säffle Årjäng Försörjningsmåttet Samordningsförbundet

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2016-01-13 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Statistik avseende ekonomiskt bistånd år 2016

Statistik avseende ekonomiskt bistånd år 2016 AoF.2017.0011 2017-01-20 Marinel Vezok 0413-628 08 Marinel.Vezok@eslov.se Nämnden för arbete och försörjning Statistik avseende ekonomiskt bistånd år 2016 Ärendebeskrivning Som bilaga/förklaring till bokslutet

Läs mer

Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker

Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker Vår handläggare Datum Vår beteckning Helene Björkqvist 2011-02-14 VIAN/2010:8-654 Förvaltningschef 2011:74 1 (5) Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd

Uppföljning ekonomiskt bistånd ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2017-01-18 Diarienummer AMN-2017-0002 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2015-05-08 Diarienummer AMN-2015-0114 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Tommy Berglund. Rapport: Samverkansprojekt AME-IFO Ludvika kommun. Kartläggning, metodutveckling och samverkanrutiner ungdomar år.

Tommy Berglund. Rapport: Samverkansprojekt AME-IFO Ludvika kommun. Kartläggning, metodutveckling och samverkanrutiner ungdomar år. Tommy Berglund Rapport: Samverkansprojekt AME-IFO Ludvika kommun. Kartläggning, metodutveckling och samverkanrutiner ungdomar 18-24 år. Inledning Arbetsförmedlingens egen återrapportering 2013 visar att

Läs mer

FRÅN KAOS TILL KAOSAM. - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund

FRÅN KAOS TILL KAOSAM. - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund FRÅN KAOS TILL KAOSAM - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund Lund 117 000 invånare 1000 hushåll per månad, knappt 1,6 % av befolkningen får försörjningsstöd Två tredjedelar är under 45 år, lika stor

Läs mer

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012 Revisionsrapport Arbete kring hemlösa Halmstads kommun Christel Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund 2 3 Granskningsresultat 3 3.1 Socialstyrelsens kartläggning av hemlösa 2011 3

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Uppföljning av. mål och. plan. 380 som. totalt. Karlstads kommun. karlstad.se. Kontaktcenter Västra Torggatan

Uppföljning av. mål och. plan. 380 som. totalt. Karlstads kommun. karlstad.se. Kontaktcenter Västra Torggatan Sid 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning, 2016-04-05 Malin Ronnby, 054-540 10 40 malin.ronnby@karlstad.se En stad för alla del 1 Egen försörjning och o bostad Uppföljning av mål

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Rapport om barnfamiljer i Stockholms stad 2010 som saknar stadigvarande bostad

Rapport om barnfamiljer i Stockholms stad 2010 som saknar stadigvarande bostad BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNST OCH FRI TID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-02-24 SDN 2011-03-24 Handläggare: Solveig Blid Telefon: 508 06 158 Till Bromma stadsdelsnämnd Rapport om barnfamiljer

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR. Din bakgrund. DELTA-verksamhet: ARBETSMARKNADSTORGET. 1. Kön Man. Kvinna. 2. Ålder. .. år.

FRÅGEFORMULÄR. Din bakgrund. DELTA-verksamhet: ARBETSMARKNADSTORGET. 1. Kön Man. Kvinna. 2. Ålder. .. år. FRÅGEFORMULÄR DELTA-verksamhet: ARBETSMARKNADSTORGET Din bakgrund 1. Kön Man. Kvinna. 2. Ålder.. år. 3. Familjesituation Bor hos föräldrar eller anhöriga. Ensamstående utan barn hemma. Ensamstående med

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-10-08 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Eva Hellstrand Datum 2016-11-03 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning

Läs mer

FRÅN KAOS TILL KAOSAM. - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund

FRÅN KAOS TILL KAOSAM. - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund FRÅN KAOS TILL KAOSAM - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund Kort bakgrund. Lunds kommun 119 000 invånare Ca. 1000 hushåll per månad, knappt 1,6 % av befolkningen får försörjningsstöd Hög andel får försörjningsstöd

Läs mer

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud Uppföljning av verksamheten med personligt ombud Hässleholm 1 september 2014 Projektledare Birgitta Greitz, Socialstyrelsen Verksamhet med personligt ombud Tio försöksverksamheter Utvärderingen av försöksverksamheterna

Läs mer

Aktivitetsersättning i Västra Skaraborg under hösten 2010

Aktivitetsersättning i Västra Skaraborg under hösten 2010 Aktivitetsersättning i Västra Skaraborg under hösten 1 1. SAMMANFATTNING Samordningsförbundet gav i maj 1 Försäkringskassan uppdraget att under hösten 1 kartlägga de ungdomar som uppbär aktivitetsersättning

Läs mer

Arbetslinjen och integration i Solna. Lars Rådén (M) Kommunalråd för arbete, integration och socialtjänst Solna Stad

Arbetslinjen och integration i Solna. Lars Rådén (M) Kommunalråd för arbete, integration och socialtjänst Solna Stad Arbetslinjen och integration i Solna Lars Rådén (M) Kommunalråd för arbete, integration och socialtjänst Solna Stad Solna i siffror 97 procent bor i flerfamiljshus. (54 BR / 46 HR / 3 V) Andel utlandsfödda

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2015-11-19 Diarienummer AMN-2015-0114 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Kartläggning Dua Södertälje kommun

Kartläggning Dua Södertälje kommun Kartläggning Dua kommun KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING SWECO STRATEGY Innehåll 1. Översikt befolkningen 16-24 år... 3 2. Unga som inte fullföljer gymnasiet... 4 2.1 Elever som saknar

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov.

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. BILAGA 1 MÅLGRUPP Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Antalet unga i som

Läs mer

Utredning av långtidsberoende 2013

Utredning av långtidsberoende 2013 RAPPORT 1(11) 2013-12-06 AVN 2013/0246-1 009 Handläggare, titel, telefon Anna Nilsson, utredare/statistik 011-15 23 71 Utredning av långtidsberoende 2013 Inledning Norrköpings kommun har en hög andel långtidsberoende

Läs mer

Socialförvaltningen C Svensson, A Nyström, K Svensson

Socialförvaltningen C Svensson, A Nyström, K Svensson Socialförvaltningen C Svensson, A Nyström, K Svensson Datum: 2010-02-25 Tjänsteställe: Handläggare: Beteckning: Er beteckning: Uppföljning av verksamheten med personligt ombud i Marks kommun 2009. Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Inventering av behov hos personer med psykisk funktionsnedsättning 2015 Resultat för Jönköpings kommun

Inventering av behov hos personer med psykisk funktionsnedsättning 2015 Resultat för Jönköpings kommun Inventering av behov hos personer med psykisk funktionsnedsättning 2015 Resultat för Jönköpings kommun -Gemensam sammanställning av Jönköpings kommun och psykiatriska kliniken i Jönköping Målgrupp: En

Läs mer

Gruppen lågutbildade i Sverige

Gruppen lågutbildade i Sverige Gruppen lågutbildade i Sverige Förändringar i livsvillkor 1990 2012 Sara Kjellsson Institutet för Social Forskning (SOFI) Stockholms Universitet Svenska befolkningen, åldrarna 20-69 år: 3 500 000 3 000

Läs mer

Ansökan till AMA En Väg In

Ansökan till AMA En Väg In Ansökan till AMA En Väg In Ansökan fylls i av den person som vill delta och de aktörer som ansöker tillsammans med hen. Tillsammans skapar vi vägar till arbete Innan du fyller i ansökan bör du ha tagit

Läs mer

Barnets/ungdomens kön? Antal Procent Pojke 244 55,6 Flicka 195 44,4 Total 439 100 Obesvarade 11 2,34

Barnets/ungdomens kön? Antal Procent Pojke 244 55,6 Flicka 195 44,4 Total 439 100 Obesvarade 11 2,34 Barnets/ungdomens kön? Pojke 244 55,6 Flicka 195 44,4 Total 439 100 Obesvarade 11 2,34 Födelseår 1979-1984 61 13,6 1985-1988 168 37,7 1989-1992 139 31,2 1992-1995 78 17,4 Total 446 100 Obesvarade 3 0,71

Läs mer

Bilaga 1: Kartläggning av målgrupp storlek och sammansättning, samt behov

Bilaga 1: Kartläggning av målgrupp storlek och sammansättning, samt behov Bilaga 1: Kartläggning av målgrupp storlek och sammansättning, samt behov Utifrån de redan befintliga samverkansprocesser som finns inom ramen för Framtid Kronoberg 1 har processen kring utarbetandet av

Läs mer

Vuxna utanför välfärdssystemet i Nyköping år 2008

Vuxna utanför välfärdssystemet i Nyköping år 2008 Rapport 2009-02-03 Vuxna utanför välfärdssystemet i Nyköping år 2008 Kartläggning hösten 2008 Anna Ulf Yngve 2 Innehåll Sammanfattning.3 Bakgrund 4 Syfte....5 Metod......5 Avgränsning...5 Resultat...5

Läs mer

Att söka försörjningsstöd

Att söka försörjningsstöd Att söka försörjningsstöd Hos kommunen kan du ansöka om försörjningsstöd om du inte klarar din egen försörjning. Du får samtidigt stöd och vägledning så att du så fort som möjligt kan klara din ekonomi

Läs mer

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost Tillsammans är vi starka Med fokus på samarbete Vi verkar i ett sammanhang som är större än den enskilda kommunen. I Skåne Nordost identifierar

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Statistik januari-december 2013

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Dnr 1/14 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse januari-december 213 Statistik januari-december 213 Bilaga till årsrapport avseende verksamheter som finansieras av Samordningsförbundet

Läs mer

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per januari 2014

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per januari 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-02-11 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av ekonomiskt bistånd per 2014

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Att investera i framtiden

Att investera i framtiden 2013 Arbetsmarknads- och familjenämnden Datum Diarienummer 1 (5) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Enheten för kvalitet Sofia Eriksson, 070-0866201 Att investera i framtiden -Rapport från utbildning

Läs mer

UNG. Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor

UNG. Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor UNG G A ID 2015 Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor Ung idag 2015 Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor Innehåll Inledning... 4 Behöriga till gymnasiet... 6 Utan gymnasieutbildning...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2016-02-19 Diarienummer AMN-2016-0053 Arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsberättelse 2015 Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården Nationella resultat och resultat Nässjö kommun Nytt för öppna jämförelser 2016 gemensam insamling Årets insamling har genomförts

Läs mer

Diagram2: Utbetalt ekonomiskt bistånd exklusive introduktionsersättning, tkr

Diagram2: Utbetalt ekonomiskt bistånd exklusive introduktionsersättning, tkr 2 (7) 3 (7) Inför valet 2006 hade de borgerliga partierna ett högt tonläge. Socialdemokraterna hade misslyckats med jobben. Trots hög tillväxt rådde massarbetslöshet i Sverige. Ännu värre, många fler än

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014

Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014 MEDDELANDE 1 (6) Enheten för social utveckling Birgitta Vigil Tfn.010-2231651 Socialnämnden Järfälla kommun 141 85 Järfälla Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014 Behörig nämnd

Läs mer

Ansökan om Försörjningsstöd/ Övrigt Ekonomiskt Bistånd. Legitimationskontroll Utförd av

Ansökan om Försörjningsstöd/ Övrigt Ekonomiskt Bistånd. Legitimationskontroll Utförd av Behov av tolk Språk Försörjningsstöd enligt riksnorm och skäliga kostnader Tidsperiod Övrigt ekonomiskt bistånd Ange vad Uppgifter som styrker inkomster och utgifter Tag med: Inkomstspecification, senaste

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 1: Kartläggning av målgrupp SWECO STRATEGY Innehåll 1. Översikt befolkningen 16-24 år... 3 2.

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015 Medborgarförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 16-64 år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel (%) 7,2 8,7 6,9 7, 4,2 8, 7,3 9,2 8,3 29 21 Värnamo

Läs mer

Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga, en delrapport

Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga, en delrapport 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga, en delrapport Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11

Läs mer

Rapport boendestöd per april 2013

Rapport boendestöd per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2013-05-23 Diarienummer UAN-2013-0312 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rapport boendestöd per april 2013 Förslag

Läs mer

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker Ny nationell statistik om ekonomiskt bistånd från 2017 Anette Agenmark Utgångspunkter för föredraget Vanliga frågor och missuppfattningar

Läs mer

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning,

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning, Måldokument för utskottet för Arbete och Försörjning, 2007 2010 Kommunfullmäktige antog 2006-12-18 Mål för Eslövs kommun 2007 2010. Dessa skall, som en grund, vara styrande för såväl utskottet som förvaltningen

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

Handlingsplan för vräkningsförebyggande

Handlingsplan för vräkningsförebyggande Handlingsplan för vräkningsförebyggande arbete Vräkningsförebyggande arbete var ett av fyra mål i Regeringens strategi 2007 2009 för att motverka hemlöshet 1. Merparten av dem som blir vräkta, cirka 85

Läs mer

Barn och föräldrars villkor idag - Barnkonventionen som verktyg för alla barns lika värde

Barn och föräldrars villkor idag - Barnkonventionen som verktyg för alla barns lika värde Barn och föräldrars villkor idag - Barnkonventionen som verktyg för alla barns lika värde 1 Rädda Barnen - Barnrättsorganisation Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder

Läs mer

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar ESLÖVS KOMMUN Sabina Lindell 0413-627 28 Utlåtande 110825 Vård- och omsorgsnämnden st.> INVESTOR D PEOPLE Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att

Läs mer

SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren

SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren - socialsekreterare möter nya grupper som söker försörjningsstöd efter förändringar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen Juni 2009

Läs mer

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Hyresrådgivare Sofie Jonsson Socialsekreterare Stina Mood Telefon 08-508 24 845 Telefon 08-508 24 272 Vräkningsförebyggande arbete

Läs mer

Aktivering av socialbidragstagare - om stöd och kontroll i socialtjänsten

Aktivering av socialbidragstagare - om stöd och kontroll i socialtjänsten Aktivering av socialbidragstagare - om stöd och kontroll i socialtjänsten Jenny Nybom 2015-02-04 Aktivering = förändringsarbetet inom försörjningsstöd, dvs. arbetet som syftar till att göra biståndsmottagare

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per februari 2014

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per februari 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-03-14 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av ekonomiskt bistånd per februari

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2014

Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2014 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-12-10 SN-2014/4111.719 1 (2) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun KS beslut 157 RAPPORT ENLIGT KS BESLUT 157 Sida Datum 2010-01-21 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun KS beslut 157 2

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per augusti 2013

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per augusti 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2013-09-02 UAN-2013-0092 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av ekonomiskt bistånd per augusti 2013

Läs mer

Unga med försörjningsstöd - september 2012

Unga med försörjningsstöd - september 2012 DNR -- -- Unga med försörjningsstöd - september Box 9, 9 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen ; Telefonplan DNR -- -- Sammanfattning Staben på avdelningen för social omsorg har gjort en undersökning av

Läs mer

KS Ärende 15. Från etablering till anställning

KS Ärende 15. Från etablering till anställning KS Ärende 15 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 2013-11-21 Handläggare: Stefan Larsson KS 2013.0330 Kommunstyrelsen Från etablering till anställning Sammanfattning Arbetsförmedlingen har

Läs mer

Samarbete ses ofta som den form som ska stödja människor med sammansatt

Samarbete ses ofta som den form som ska stödja människor med sammansatt Samarbete och ökat förtroende SAMARBETE OCH ÖKAT FÖRTROENDE MARIE FRIDOLF Samarbete ses ofta som den form som ska stödja människor med sammansatt proble matik så att de återfår arbetsförmågan (Andersson

Läs mer

Utrikes föddas etablering i arbets- och samhällslivet

Utrikes föddas etablering i arbets- och samhällslivet Utrikes föddas etablering i arbets- och samhällslivet Skolresultat, förvärvsarbete och inkomst för födda i olika regioner Binniam Kidane Karin Lundström facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Om rapporten

Läs mer

Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd

Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-11-26 Handläggare Joanna Millares Rosell Telefon: 08-508 25 402 Till Socialnämnden 2016-12-13 Revidering

Läs mer

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 203 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-09-25 SN 2011.0193 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Sammanfattning Genom

Läs mer