EMEC Dokumentationsstöd Användarhandledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EMEC Dokumentationsstöd Användarhandledning"

Transkript

1 EMEC Dokumentationsstöd Användarhandledning 2003 AerotechTelub och FMV

2 EMEC Dokumentationsstöd Innehåll Innehåll Inledning Allmänt Systemkrav Installation Kända brister/svagheter... 2 Support och tekniska... data 2 Definitioner... 2 Användning Uppstartsalternativ... 4 Huvudmenyn... 5 Öppna senast... sparade projekt 5 Projekthantering... 5 Textunderhåll... 6 Inställningar... 6 Huvudfönstret... 6 Förklaringar... 6 Menyalternativ... 7 Fliksystemet... 7 Omfattning... 7 Bärare... 7 Typ av elektronik... 7 Signalöverföring... 7 Strömförsörjning/Elkvalitet... 7 Legala EMC-krav... 8 Standarder... 8 ESD Åska EMP Radio/Radar... 8 Radiostörning... 8 Utrustningsalstrad... störning 8 RÖS HPM Telekonflikt... 8 Hur gör jag för... att... 8 Skapa en elmiljöbeskrivning?... 8 Skapa en kravspecifikation?... 9 Skapa ett nytt... projekt? 9 Ta bort ett befintligt... projekt? 9 Ändra uppgifter... om ett projekt? 9 Systemadministration Textunderhåll AerotechTelub oc h FMV

3 Inledning 1 Inledning Allmänt EMEC Dokumentationsstöd är ett verktyg avsett att ta fram malldokument i syfte att specificera EMCrelaterade krav på utrustningar. Med utgångspunkt från av användaren angivna egenskaper hos utrustningen, kan följande dokument genereras av programmet: Kravspecifikation I kravspecifikationen anges elmiljöegenskaper som omfattar såväl begränsning av avgiven störning som tålighet mot störning. Syftet med dokumentet är att precisera elmiljöegenskaperna så att de operativa funktionskraven för utrustningen säkerställs. Elmiljöbeskrivning Elmiljöbeskrivningen beskriver förutsättningar och begränsningar avsedda som grundinformation inför kravsättning och utformning av utrustningens elmiljöegenskaper. Syftet med beskrivningen är att samla de parametrar som har betydelse för kravsättning och utformning av dess elmiljöegenskaper. Avsikten är även att från elmiljösynpunkt beskriva utförande och ange eventuella begränsningar vid användning, underhåll och modifiering. Observera att programmet i det närmaste är helt musstyrt, dvs. tangentbordet kan bara användas för att skriva in information i rutor där så är aktuellt. Allt annat utförs med musklick. Enda undantaget är några snabbkommandon, vilka visas intill respektive menyalternativ. Systemkrav Genereringen av dokument kräver ett installerat Microsoft Office 97 eller senare. I dagsläget måste Word-versionen vara svensk. Den senaste version som funktionen verifierats för är Microsoft Word 2002 (Office XP). OBS 1 : För att det ska fungera måste Word tillåta exekvering av makron. Detta anges i inställningarna för säkerhet. Den rekommenderade nivån är "medel" i vilken man får en fråga om man vill köra makrot eller ej. Om en för hög säkerhetsnivå är vald så kommer ingen dokument att genereras och man får ett meddelande om vad som är fel. OBS 2 : Ett annat krav är tills vidare att Word är helt avstängt, dvs. man får inte ha något annat Worddokument öppet, när det nya dokumentet ska genereras. Detta är en brist i programmet, men till dess en lösning hittats så krävs tyvärr detta förfarande. OBS 3 : Om man använder Word 2002 (Office XP) så bör man se till att ha samtliga s.k. "Service Pack" installerade. I annat fall kan Word-applikationen krascha omedelbart efter generering av dokument. Applikationen fungerar under alla versioner av Windows från Win 95 och framåt. Installation Installationen av EMEC Dokumentationsstöd startar då CD-skivan sätts in i CD ROM-läsaren. Om så inte sker, kör filen SETUP.EXE. EMEC Dokumentationsstöd går inte att installera på nätverk utan måste ligga lokalt på den egna 2003 AerotechTelub och FMV

4 2 EMEC Dokumentationsstöd datorn. Kända brister/svagheter Ingen programvara är, eller kommer någonsin att bli, helt perfekt. Så inte heller denna. Följande brister är kända, men har inte kunnat åtgärdas av olika orsaker. Dessa orsaker är främst av teknisk natur och är under utredning. Ett dokument kan inte skapas om något annat Word-dokument är öppet. Innan ett dokument skapas måste följaktligen alla andra dokument stängas. Om man ändrar sökväg eller annan inställning i fönstret "Inställningar" så måste programmet ibland startas om för att ändringarna ska effektueras. Support och tekniska data Ansvariga för sakinnehåll FMV: Göran Undén, KC Sensor & Telekom 013/ alt 070/ Leif Junholm, KC Sensor & Telekom 063/ alt 070/ Medverkande konsult: Ulf Nilsson, EMC Services 031/ alt 070/ Ansvarig för applikationsutveckling Jonathan Silvergran, AerotechTelub 070/ Tekniska Data EMEC Dokumentationsstöd är utvecklat i Borland Delphi. Databasmotorn är Apollo VCL med tabellformat HiPer-SIx. Hjälpfil och dokumentation är framställd med hjälp av Help & Manual. Definitioner Följande definitioner är desamma som återfinns i de genererade dokumenten: Apparat Med apparat avses en funktionell enhet med egen funktion bestående av kretsar och komponenter. Apparaten är fysiskt sammanhängande och kan hanteras separat. COTS Commercial-Off-The-Shelf, standardprodukter som finns kommersiellt tillgängliga i en leverantörs produktsortiment. Delsystem 2003 AerotechTelub oc h FMV

5 Inledning 3 Med delsystem avses en eller flera apparater, vilka är en del av ett system med uppgift att utföra en del av systemets uppgifter. Elektromagnetisk miljö, elmiljö Med elektromagnetisk miljö, elmiljö, avses alla elektromagnetiska fenomen existerande i en given volym. Elkvalitet Med elkvalitet avses alla typer av störningar på strömförsörjning (oberoende av försörjningsutrustning eller -system) och inte enbart de långvariga avvikelser man traditionellt vill undvika. Exempel på avvikelser är spänningsvariationer, långvarig och kortvarig över- och underspänning, spänningsavbrott, överlagrad främmande spänning, högfrekvensstörningar, distorsion och andra avvikelser från ideal sinusform, övertoner samt frekvensvariationer. Elmiljöegenskaper Med elmiljöegenskaper avses utrustnings tålighet mot elektromagnetisk miljö samt utrustnings påverkan på denna miljö. EMC EMC, Electromagnetic Compatibility, är utrustnings egenskap att fungera tillfredställande i sin elektromagnetiska miljö utan att oacceptabelt påverka någonting i denna miljö. Översätts med elektromagnetisk förenlighet, samexistens eller kompatibilitet. Då EMC råder existerar inga störningsproblem pga. elektromagnetisk störning. EMEC Systemsimulering Datorbaserat simuleringsverktyg för analys och beräkningar av elektromagnetiska egenskaper i installationer innehållande elektrisk och elektronisk utrustning. EMP EMP, Electromagnetic Pulse, elektromagnetisk puls alstrad vid sprängning av kärnladdning. ESD ESD, Electrostatic Discharge, urladdning av elektrostatiskt laddat föremål. Jämför begreppet statisk elektricitet; laddning bunden på föremål som är isolerat från zonens referens (jord). Funktionsmodell Funktionsmodell är en modell avsedd för utvärdering av idéer och metoder. HPM HPM, High Power Microwave, högeffekt pulsad mikrovåg. Avsiktligt genererad elektromagnetisk mikrovågspuls med hög effekt, som sänds mot system med elektronik för att åstadkomma funktionspåverkan genom störning eller förstörelse. Kabelklassning Med kabelklassning menas indelning av kablar i förläggningsgrupper med avseende på störningsgenerering och störningskänslighet. Kabelklassning tillämpas ofta trots avsaknad av övergripande zonindelning. Komponent Med komponent avses en elektrisk, elektronisk eller elektromekanisk enhet utan egen funktion avsedd att vara en del av en apparat. Exempel på komponenter är motstånd, kondensatorer, transistorer, transformatorer och olika typer av givare. Krigsmateriel Krigsmateriel är sådan materiel, som finns med i förteckning i Förordning om krigsmateriel, SFS 1992:1303. Obemannad - bemannad utrustning Obemannad utrustning är liktydigt med autonom eller fjärrstyrd utrustning. Systemet den tillhör kan 2003 AerotechTelub och FMV

6 4 EMEC Dokumentationsstöd dock vara bemannat. Oskyddad elmiljö Utrustning installerad i en elmiljö som saknar skalskydd. Utrustningen kommer därför att utsättas för odämpade externa elmiljöhot, exempelvis EMP, åska och radio-/radarfrekventa fält. Prototyp Prototyp är utrustning avsedd för utprovning av funktion och prestanda, men har ej slutgiltigt utförande. Provningsvärdig Utrustning med utförande, som kan förväntas uppfylla ställda krav vid provning. RÖS Med RÖS, röjande signaler, förstås icke önskvärda elektromagnetiska eller akustiska signaler, som alstras i informationsbehandlande utrustning såsom dator med kringutrustning, ordbehandlingsmaskiner, fjärrskrivmaskiner, krypteringsapparater och annan telekommunikationsutrustning och som, om de kan tydas av obehöriga, kan bidra till att sekretessbelagd information röjs. Skalskydd Skalskydd är de samlade installations- och byggnadsåtgärder, som vidtas för att uppnå önskad elmiljö. Skalskydd förknippas oftast med zongränsen mellan två zoner. Skyddad elmiljö Utrustning installerad i en elmiljö innanför ett skalskydd, som har tillräckligt goda egenskaper för att elmiljökrav enligt militära och/eller civila apparatstandarder ska kunna tillämpas. System Med system avses apparater eller delsystem, vilka kombineras för att uppfylla visst ändamål. Ett system har en funktion, vilken ej kan erhållas med ingående delsystem eller apparater. Telekonflikt Telekonflikt betecknar störningssituation mellan radiokommunikationssystem. Signifikant är att antenner ingår i kopplingsvägen för både önskad och oönskad signal. Utrustning Utrustning är en allmän term, som bl.a. används för system, delsystem eller apparat. Zonindelning - zongräns Zonindelning är ett planeringshjälpmedel, som syftar till att skapa zoner (volymer) med bestämda elmiljöer. Begränsningsytan mellan zoner benämns zongräns. Åska: Direkta effekter Olika former av förstörelse av ett system på grund av direktinslag av blixt varvid blixtkanalens ström passerar genom systemet. De direkta effekterna inkluderar punktering, deformation, brand, pulverisering och söndersprängning av utrustning. Åska: Indirekta effekter Elektriska transienter inducerade av elektromagnetiska fält från blixtnedslag. Blixtnedslagen kan vara såväl direktinslag som blixtnedslag i omgivningen. Användning Uppstartsalternativ Vid uppstart av programmet för första gången kommer man att direkt få upp rutan "Projekthantering". Anledningen till detta är att man måste ha definierat (skapat) ett projekt innan man kan gå vidare AerotechTelub oc h FMV

7 Användning 5 Vid normal användning, dvs. när det finns påbörjade projekt i listan, så kommer uppstart att kunna ske på ett av två möjliga sätt: 1) Man kommer direkt till huvudfönstret. 2) Man får upp huvudmenyn. Vilket av dessa två som inträffar är beroende av en inställning i programmet som återfinns under menyalternativet Arkiv Inställningar (se bild). Om rutan "Visa välkomstruta vid programstart" är kryssad så kommer huvudmenyn att visas, om inte så kommer man att komma direkt till huvudfönstret. På huvudmenyn (se bild nedan) så finns en kryssruta med mostvarande funktion. Huvudmenyn Öppna senast sparade projekt Ett tryck på denna knapp öppnar huvudfönstret med det projekt som senast användes. Projekthantering Ett tryck på denna knapp öppnar projekthanteringsfönstret från vilket man kan hantera sina befintliga projekt samt skapa nya AerotechTelub och FMV

8 6 EMEC Dokumentationsstöd I rutan "Aktuellt projekt" återfinns samtliga projekt som finns i databasen, dvs. de projekt som definierats. Observera att lagringen sker lokalt på den egna datorn, så det är bara egenhändigt skapade projekt som finns i databasen. Funktionen hos knapparna "Öppna aktuellt projekt", "Ändra aktuellt projekt" och "Radera aktuellt projekt" refererar alla till det projekt som vid tillfället visas i rutan "Aktuellt projekt". Textunderhåll Denna funktion är avsedd endast för administratörer av programmet. Se avsnittet "Systemadministration ". Inställningar Från detta fönster kan man göra inställningar avseende vilken version av Word man använder samt sökvägen till denna. Man kan även ange om man vill att programmet ska starta direkt med huvudfönstret öppet eller om man vill se huvudmenyn. Huvudfönstret Förklaringar På flikarna finns en del information att få vilken förklaras här nedan. Frågetecknet visar sig bredvid blockerade kryssrutor, och ger information om varför rutan/rutorna blockerats. Informationen visas när man pekar på frågetecknet med muspekaren AerotechTelub oc h FMV

9 Användning 7 Grå rutor innehåller kompletterande information. Gula rutor innehåller uppmaningar / kritisk information. Menyalternativ Arkiv Projekthantering : Hantering av projekt (Välj/Ändra/Radera/Skapa) Inställningar: Val av aktiv Word-version Återgå till välkomstruta: Öppnar huvudmenyn Avsluta: Avslutar EMEC Dokumentationsstöd Skapa Elmiljöbeskrivning: Skapar en elmiljöbeskrivning utifrån gjorda val Kravspecifikation : Skapar en kravspecifikation utifrån gjorda val Visa Gjorda val: Visar en lista över vilka kryssrutor som markerats Hjälp Index: Visar en sammanfattning över hjälpsystemets innehåll Definitioner: Visar en lista över begrepp som används i programmet samt förklaringar till dessa Om EMEC Dokumentationsstöd: Visar information om kontaktpersoner, versionsinformation osv. Fliksystemet Omfattning På denna flik definieras utrustningens omfattning, tillverkningsstatus samt om den är avsedd för en skyddad eller oskyddad elmiljö. Bärare På denna flik anges vilken eller vilka bärare som kan vara aktuella för utrustningen. Här anges även om utrustningen innehåller sändar- eller mottagarantenn. Typ av elektronik På denna flik anges en eller flera olika typer av elektronik vilka kan ingå i utrustningen. De val som görs här påverkar endast elmiljöbeskrivningen och har inget med kravspecifikationen att göra. Signalöverföring På denna flik anges vilken/vilka typer av signalöverföringsmedel som utrustningen kan använda. De val som görs här påverkar endast elmiljöbeskrivningen och har inget med kravspecifikationen att göra. Strömförsörjning/Elkvalitet På denna flik definieras om utrustningen är avsedd att strömförsörja annan utrustning, om den endast har egen, inbyggd, strömförsörjning, om den strömförsörjs med lik- eller växelspänning och i så fall från vad, samt elkvalitetskrav på matningsspänningar AerotechTelub och FMV

10 8 EMEC Dokumentationsstöd Legala EMC-krav Här anges om utrustningen är klassad som krigsmateriel eller inte, samt om den omfattas av krav i något eller några EU-direktiv förutom de allmänna EMC-kraven. Standarder Här anges vilken/vilka typer av standarder som är tillämpliga för utrustningen samt om andra styrande dokument är tillämpliga. ESD Här anges om utrustningen omfattas av krav på tålighet mot ESD eller inte. Åska Här anges eventuella åskrelaterade krav på utrustningen. EMP Här anges om utrustningen omfattas av krav på tålighet mot EMP eller inte. Radio/Radar Här anges om utrustningen omfattas av krav relaterade till störningar från radio/radarfrekventa fält. Radiostörning Här anges om utrustningen omfattas av krav på alstrade radiofrekventa störningar. Utrustningsalstrad störning Här anges om utrustningen omfattas av krav på lågfrekventa störningar och transienter. RÖS Här anges om utrustningen omfattas av krav på tålighet mot RÖS eller inte. HPM Här anges om utrustningen omfattas av krav på tålighet mot HPM eller inte. Telekonflikt Här anges om utrustningen omfattas av frågor relaterade till telekonflikt eller inte. Hur gör jag för att... Skapa en elmiljöbeskrivning? För det första, se till så att alla Word-dokument är stängda. (Se mer information under avsnitt "Kända svagheter") Variant 1: Använd menyn. Klicka på "Skapa" och sedan "Elmiljöbeskrivning". Variant 2: Använd kortkommandot CTRL-E AerotechTelub oc h FMV

11 Användning 9 Skapa en kravspecifikation? För det första, se till så att alla Word-dokument är stängda. (Se mer information under avsnitt "Kända svagheter") Variant 1: Använd menyn. Klicka på "Skapa" och sedan "Kravspecifikation". Variant 2: Använd kortkommandot CTRL-K. Vilken variant av kravspecifikation som skapas (skyddad elmiljö eller oskyddad elmiljö) beror på vilken ruta som är kryssad under flik "Omfattning". Skapa ett nytt projekt? Gå till fönstret "Projekthantering". Detta görs antingen från huvudmenyn (Arkiv) eller från menyn i huvudfönstret. Tryck på knappen "Skapa nytt projekt" och fyll i de uppgifter som krävs. Ta bort ett befintligt projekt? Gå till fönstret "Projekthantering". Detta görs antingen från huvudmenyn (Arkiv) eller från menyn i huvudfönstret. Välj det projekt du vill ta bort i listan: Tryck på knappen "Radera aktuellt projekt" och följ sedan instruktionerna. Ändra uppgifter om ett projekt? Gå till fönstret "Projekthantering". Detta görs antingen från huvudmenyn (Arkiv) eller från menyn i huvudfönstret. Välj det projekt du vill ändra i listan: Tryck på knappen "Ändra aktuellt projekt" och ändra sedan de uppgifter du vill. Systemadministration Textunderhåll Skärmbilden för editering av textmassa innehåller följande komponenter: 2003 AerotechTelub och FMV

12 10 EMEC Dokumentationsstöd Tabellramen (överst) visar alla rader (poster) som finns i den aktiva tabellen. De olika kolumnerna visar: Index: Den ordning i vilken den till raden tillhörande texten kommer att visas i slutdokumentet. Villkor: Beteckningen på den eller de knappar som styr om den tillhörande texten kommer att visas eller inte i slutdokumentet. Aktuella beteckningar för de olika knapparna återfinns i systemdokumentationen. Logiska operatorer kan användas för att förfina villkoren, likväl som parenteser för att gruppera villkorssatser. Den enda avvikande operatorn är utropstecknet (!) som används för att beteckna att en knapp INTE är tryckt, t.ex.!om3 anger att knappen om3 inte får vara tryckt för att villkoret ska uppfyllas. Anmärkningar: Fritextfält för egna noteringar. Navigationsknapparna mitt på skärmbilden kan användas för att förflytta sig mellan olika rader i tabellen. Det går även bra att använda tangentbordet för många av åtgärderna. Aktuella kommandon visas då man för muspekaren över respektive knapp. Den stora rutan på den undre halvan av skärmbilden används för att visa/mata in den text som hör samman med aktuell rad i tabellen. Texten skrivs in precis som vanligt, men med vissa undantag. Till följd av det sätt på vilket texten omvandlas från rader lagrade i en tabell till formaterad text i ett Worddokument så måste alla formateringsinstruktioner (fet eller kursiverad stil, rad- och styckebrytningar osv.) anges med speciella koder. Dessa visas vid ett tryck på knappen "Visa koder" mitt på skärmen. Sättet att arbeta med texten liknar det som används för att formatera t.ex. web-sidor AerotechTelub oc h FMV

13 Sökord 11 Sökord - A - administratör 6 Apparat 2 - B - bemannad utrustning 2 bärare 7 - C - Commercial-Off-The-Shelf 2 COTS 2 - D - Delsystem 2 - E - Electromagnetic Compatibility 2 Electromagnetic Pulse 2 Electrostatic Discharge 2 Elkvalitet 2 elmiljö 2 Elmiljöbeskrivning 1 Elmiljöegenskaper 2 EMC 2 EMEC 2 EMEC Systemsimulering 2 EMP 2, 8 ESD 2, 8 - F - Funktionsjordledare 2 Funktionsmodell 2 - H - High Power Microwave 2 HPM 2, 8 huvudfönstret 4, 5 huvudmenyn 4 högeffekt pulsad mikrovåg 2 - I - Installation 1 inställningar 6 - K - Kabelklassning 2 Komponent 2 Kravspecifikation 1 Krigsmateriel 2 - L - Legala EMC-krav 8 - M - makro 1 Microsoft Word 1 - N - nätverk 1 - O - Obemannad utrustning 2 omfattning 7 Oskyddad elmiljö 2 - P - projekthantering 5 Prototyp 2 Provningsvärdig 2 - R - Radio/Radar 8 Radiostörning 8 RÖS 2, 8 - S - Signalöverföring AerotechTelub och FMV

14 12 EMEC Dokumentationsstöd Skalskydd 2 Skyddad elmiljö 2 Standarder 8 Strömförsörjning/Elkvalitet 7 System 2 - T - Telekonflikt 2, 8 Typ av elektronik 7 - U - Utrustning 2 Utrustningsalstrad störning 8 - W - Word 1 - Z - zongräns 2 Zonindelning 2 Åska 2, AerotechTelub oc h FMV

Introduktion till Winbas. säljstöd

Introduktion till Winbas. säljstöd Introduktion till Winbas säljstöd Inledning Säljstöd ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Säljstöd Arkiv------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

1 Allmänt om ERIT. Handbok ERIT Sid 1 (14) 12FMV8449-1

1 Allmänt om ERIT. Handbok ERIT Sid 1 (14) 12FMV8449-1 Handbok ERIT Sid 1 (14) 1 Allmänt om ERIT ERIT är ett hjälpsystem för inleverans av ritningar till Försvarsmaktens system för dokumentationshantering, BORIS och för anläggningsdokumentation BRA. För leveranser

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

Axalon Office Connector SP Användarhandledning

Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP 2013, senast reviderad: den 8 juni 2015 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 4 Syfte... 4 Vem är denna handledning

Läs mer

Förkortningar och begrepp i CD POINT

Förkortningar och begrepp i CD POINT Förkortningar och begrepp i CD POINT Förkortningar och begrepp i CD POINT Sida 2 () Förkortningar och begrepp i CD POINT A Dennna förteckning innehåller begrepp och förkortningar som förekommer i dokumenten

Läs mer

Vanliga frågor för VoiceXpress

Vanliga frågor för VoiceXpress Vanliga frågor för VoiceXpress 1) Hur stort ordförråd (vokabulär) innehåller VoiceXpress? VoiceXpress innehåller ett mycket omfattande ordförråd, och svaret på frågan varierar en aning beroende på hur

Läs mer

Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial. Datum: 2013-11-04 Rev:

Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial. Datum: 2013-11-04 Rev: Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial Datum: 2013-11-04 Rev: UTBILDNINGSMETERIAL 2 (54) 1 Innehåll 2 Inledning... 5 3 Förutsättningar... 5 4 Mål... 6 5 Del 1 Inledning

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Handbok för administratörer. SITHS Admin

Handbok för administratörer. SITHS Admin Handbok för administratörer SITHS Admin SITHS Admin Handbok 2 Handbok för administratörer. SITHS Admin (2010-03-19, Release v2.8) 2010 TeliaSonera Sverige AB SITHS Admin Handbok 3 Index administrera funktion,

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Handledning till Gustav 2006

Handledning till Gustav 2006 Handledning till Gustav 2006 Folkbildningsförbundet STUDIEFÖRBUNDENS INTRESSEORGANISATION Denna manual är producerad med hjälp av Doc-To-Help, från ComponentOne, Inc. Alla varumärken tillhör respektive

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Användarguide. Solid AB

Användarguide. Solid AB Användarguide Solid AB Copyright 2003-2005, Solid AB Solid AB Sjöviksbacken 24 SE - 117 43 Stockholm SWEDEN Telefon: +46 8-685 10 00 Fax: +46 8-685 10 20 E-post: info@solid.se www.solid.se UG 559 050 920D

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0

LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0 LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Läs mer

I EIO FORM, ca 150 st olika dokumentmallar, ingår nedanstående ämnen:

I EIO FORM, ca 150 st olika dokumentmallar, ingår nedanstående ämnen: Sida 1 av 18 För att ladda ner hela innehållet på denna sida som PDF, Klicka här! 1. Allmänt om EIO FORM EIO har samlat alla sina ca 150 olika dokumentmallar i en enda produkt EIO FORM. För att använda

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY

KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2. You'll find the answers to all your questions on the KASPERSKY

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Användarguide Pyramid Business Studio

Användarguide Pyramid Business Studio Användarguide till Pyramid Business Studio innehåller: Användarguide Pyramid Business Studio Version 3.39 Bekanta dig med Pyramids terminologi. Lär dig hur du manövrerar i Pyramid och att förstå dess struktur.

Läs mer

Voxit Budgie, Talsyntes

Voxit Budgie, Talsyntes Voxit Budgie, Talsyntes Manual Version 2.0 För Microsoft Windows 98 Microsoft Windows Me Microsoft Windows NT 4.0 Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Innehåll Innehåll...2 LICENSAVTAL...3 1 Inledning...7

Läs mer

Lunar Förstoringsprogram Version 8.0

Lunar Förstoringsprogram Version 8.0 Lunar Förstoringsprogram Version 8.0 För Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2007 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.dolphinuk.co.uk

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Chaos desktop manual. Version 4.3

Chaos desktop manual. Version 4.3 Chaos desktop manual Version 4.3 Innehållsförteckning System... 1 Systemkrav... 1 Reset... 2 Generellt... 4 Installera CAD Funktioner... 4 Desktop batch... 6 Registrering... 7 Installationsfiler... 12

Läs mer

Boolware Handbok drift. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com

Boolware Handbok drift. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com Boolware Handbok drift SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com Copyright 2001-2015 Softbool AB. All rights reserved. All Softbool products are trademarks or registered trademarks of Softbool AB. Other

Läs mer

RISKBEDÖMNING. Användarhandbok. Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB

RISKBEDÖMNING. Användarhandbok. Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB RISKBEDÖMNING Användarhandbok Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB Svensk Dataförvaltning AB, Telefon 031-711 96 30, info@sdfab.se 1 1 INSTALLATION...4 1.1 HÅRD OCH MJUKVARUKRAV...

Läs mer