EMEC Dokumentationsstöd Användarhandledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EMEC Dokumentationsstöd Användarhandledning"

Transkript

1 EMEC Dokumentationsstöd Användarhandledning 2003 AerotechTelub och FMV

2 EMEC Dokumentationsstöd Innehåll Innehåll Inledning Allmänt Systemkrav Installation Kända brister/svagheter... 2 Support och tekniska... data 2 Definitioner... 2 Användning Uppstartsalternativ... 4 Huvudmenyn... 5 Öppna senast... sparade projekt 5 Projekthantering... 5 Textunderhåll... 6 Inställningar... 6 Huvudfönstret... 6 Förklaringar... 6 Menyalternativ... 7 Fliksystemet... 7 Omfattning... 7 Bärare... 7 Typ av elektronik... 7 Signalöverföring... 7 Strömförsörjning/Elkvalitet... 7 Legala EMC-krav... 8 Standarder... 8 ESD Åska EMP Radio/Radar... 8 Radiostörning... 8 Utrustningsalstrad... störning 8 RÖS HPM Telekonflikt... 8 Hur gör jag för... att... 8 Skapa en elmiljöbeskrivning?... 8 Skapa en kravspecifikation?... 9 Skapa ett nytt... projekt? 9 Ta bort ett befintligt... projekt? 9 Ändra uppgifter... om ett projekt? 9 Systemadministration Textunderhåll AerotechTelub oc h FMV

3 Inledning 1 Inledning Allmänt EMEC Dokumentationsstöd är ett verktyg avsett att ta fram malldokument i syfte att specificera EMCrelaterade krav på utrustningar. Med utgångspunkt från av användaren angivna egenskaper hos utrustningen, kan följande dokument genereras av programmet: Kravspecifikation I kravspecifikationen anges elmiljöegenskaper som omfattar såväl begränsning av avgiven störning som tålighet mot störning. Syftet med dokumentet är att precisera elmiljöegenskaperna så att de operativa funktionskraven för utrustningen säkerställs. Elmiljöbeskrivning Elmiljöbeskrivningen beskriver förutsättningar och begränsningar avsedda som grundinformation inför kravsättning och utformning av utrustningens elmiljöegenskaper. Syftet med beskrivningen är att samla de parametrar som har betydelse för kravsättning och utformning av dess elmiljöegenskaper. Avsikten är även att från elmiljösynpunkt beskriva utförande och ange eventuella begränsningar vid användning, underhåll och modifiering. Observera att programmet i det närmaste är helt musstyrt, dvs. tangentbordet kan bara användas för att skriva in information i rutor där så är aktuellt. Allt annat utförs med musklick. Enda undantaget är några snabbkommandon, vilka visas intill respektive menyalternativ. Systemkrav Genereringen av dokument kräver ett installerat Microsoft Office 97 eller senare. I dagsläget måste Word-versionen vara svensk. Den senaste version som funktionen verifierats för är Microsoft Word 2002 (Office XP). OBS 1 : För att det ska fungera måste Word tillåta exekvering av makron. Detta anges i inställningarna för säkerhet. Den rekommenderade nivån är "medel" i vilken man får en fråga om man vill köra makrot eller ej. Om en för hög säkerhetsnivå är vald så kommer ingen dokument att genereras och man får ett meddelande om vad som är fel. OBS 2 : Ett annat krav är tills vidare att Word är helt avstängt, dvs. man får inte ha något annat Worddokument öppet, när det nya dokumentet ska genereras. Detta är en brist i programmet, men till dess en lösning hittats så krävs tyvärr detta förfarande. OBS 3 : Om man använder Word 2002 (Office XP) så bör man se till att ha samtliga s.k. "Service Pack" installerade. I annat fall kan Word-applikationen krascha omedelbart efter generering av dokument. Applikationen fungerar under alla versioner av Windows från Win 95 och framåt. Installation Installationen av EMEC Dokumentationsstöd startar då CD-skivan sätts in i CD ROM-läsaren. Om så inte sker, kör filen SETUP.EXE. EMEC Dokumentationsstöd går inte att installera på nätverk utan måste ligga lokalt på den egna 2003 AerotechTelub och FMV

4 2 EMEC Dokumentationsstöd datorn. Kända brister/svagheter Ingen programvara är, eller kommer någonsin att bli, helt perfekt. Så inte heller denna. Följande brister är kända, men har inte kunnat åtgärdas av olika orsaker. Dessa orsaker är främst av teknisk natur och är under utredning. Ett dokument kan inte skapas om något annat Word-dokument är öppet. Innan ett dokument skapas måste följaktligen alla andra dokument stängas. Om man ändrar sökväg eller annan inställning i fönstret "Inställningar" så måste programmet ibland startas om för att ändringarna ska effektueras. Support och tekniska data Ansvariga för sakinnehåll FMV: Göran Undén, KC Sensor & Telekom 013/ alt 070/ Leif Junholm, KC Sensor & Telekom 063/ alt 070/ Medverkande konsult: Ulf Nilsson, EMC Services 031/ alt 070/ Ansvarig för applikationsutveckling Jonathan Silvergran, AerotechTelub 070/ Tekniska Data EMEC Dokumentationsstöd är utvecklat i Borland Delphi. Databasmotorn är Apollo VCL med tabellformat HiPer-SIx. Hjälpfil och dokumentation är framställd med hjälp av Help & Manual. Definitioner Följande definitioner är desamma som återfinns i de genererade dokumenten: Apparat Med apparat avses en funktionell enhet med egen funktion bestående av kretsar och komponenter. Apparaten är fysiskt sammanhängande och kan hanteras separat. COTS Commercial-Off-The-Shelf, standardprodukter som finns kommersiellt tillgängliga i en leverantörs produktsortiment. Delsystem 2003 AerotechTelub oc h FMV

5 Inledning 3 Med delsystem avses en eller flera apparater, vilka är en del av ett system med uppgift att utföra en del av systemets uppgifter. Elektromagnetisk miljö, elmiljö Med elektromagnetisk miljö, elmiljö, avses alla elektromagnetiska fenomen existerande i en given volym. Elkvalitet Med elkvalitet avses alla typer av störningar på strömförsörjning (oberoende av försörjningsutrustning eller -system) och inte enbart de långvariga avvikelser man traditionellt vill undvika. Exempel på avvikelser är spänningsvariationer, långvarig och kortvarig över- och underspänning, spänningsavbrott, överlagrad främmande spänning, högfrekvensstörningar, distorsion och andra avvikelser från ideal sinusform, övertoner samt frekvensvariationer. Elmiljöegenskaper Med elmiljöegenskaper avses utrustnings tålighet mot elektromagnetisk miljö samt utrustnings påverkan på denna miljö. EMC EMC, Electromagnetic Compatibility, är utrustnings egenskap att fungera tillfredställande i sin elektromagnetiska miljö utan att oacceptabelt påverka någonting i denna miljö. Översätts med elektromagnetisk förenlighet, samexistens eller kompatibilitet. Då EMC råder existerar inga störningsproblem pga. elektromagnetisk störning. EMEC Systemsimulering Datorbaserat simuleringsverktyg för analys och beräkningar av elektromagnetiska egenskaper i installationer innehållande elektrisk och elektronisk utrustning. EMP EMP, Electromagnetic Pulse, elektromagnetisk puls alstrad vid sprängning av kärnladdning. ESD ESD, Electrostatic Discharge, urladdning av elektrostatiskt laddat föremål. Jämför begreppet statisk elektricitet; laddning bunden på föremål som är isolerat från zonens referens (jord). Funktionsmodell Funktionsmodell är en modell avsedd för utvärdering av idéer och metoder. HPM HPM, High Power Microwave, högeffekt pulsad mikrovåg. Avsiktligt genererad elektromagnetisk mikrovågspuls med hög effekt, som sänds mot system med elektronik för att åstadkomma funktionspåverkan genom störning eller förstörelse. Kabelklassning Med kabelklassning menas indelning av kablar i förläggningsgrupper med avseende på störningsgenerering och störningskänslighet. Kabelklassning tillämpas ofta trots avsaknad av övergripande zonindelning. Komponent Med komponent avses en elektrisk, elektronisk eller elektromekanisk enhet utan egen funktion avsedd att vara en del av en apparat. Exempel på komponenter är motstånd, kondensatorer, transistorer, transformatorer och olika typer av givare. Krigsmateriel Krigsmateriel är sådan materiel, som finns med i förteckning i Förordning om krigsmateriel, SFS 1992:1303. Obemannad - bemannad utrustning Obemannad utrustning är liktydigt med autonom eller fjärrstyrd utrustning. Systemet den tillhör kan 2003 AerotechTelub och FMV

6 4 EMEC Dokumentationsstöd dock vara bemannat. Oskyddad elmiljö Utrustning installerad i en elmiljö som saknar skalskydd. Utrustningen kommer därför att utsättas för odämpade externa elmiljöhot, exempelvis EMP, åska och radio-/radarfrekventa fält. Prototyp Prototyp är utrustning avsedd för utprovning av funktion och prestanda, men har ej slutgiltigt utförande. Provningsvärdig Utrustning med utförande, som kan förväntas uppfylla ställda krav vid provning. RÖS Med RÖS, röjande signaler, förstås icke önskvärda elektromagnetiska eller akustiska signaler, som alstras i informationsbehandlande utrustning såsom dator med kringutrustning, ordbehandlingsmaskiner, fjärrskrivmaskiner, krypteringsapparater och annan telekommunikationsutrustning och som, om de kan tydas av obehöriga, kan bidra till att sekretessbelagd information röjs. Skalskydd Skalskydd är de samlade installations- och byggnadsåtgärder, som vidtas för att uppnå önskad elmiljö. Skalskydd förknippas oftast med zongränsen mellan två zoner. Skyddad elmiljö Utrustning installerad i en elmiljö innanför ett skalskydd, som har tillräckligt goda egenskaper för att elmiljökrav enligt militära och/eller civila apparatstandarder ska kunna tillämpas. System Med system avses apparater eller delsystem, vilka kombineras för att uppfylla visst ändamål. Ett system har en funktion, vilken ej kan erhållas med ingående delsystem eller apparater. Telekonflikt Telekonflikt betecknar störningssituation mellan radiokommunikationssystem. Signifikant är att antenner ingår i kopplingsvägen för både önskad och oönskad signal. Utrustning Utrustning är en allmän term, som bl.a. används för system, delsystem eller apparat. Zonindelning - zongräns Zonindelning är ett planeringshjälpmedel, som syftar till att skapa zoner (volymer) med bestämda elmiljöer. Begränsningsytan mellan zoner benämns zongräns. Åska: Direkta effekter Olika former av förstörelse av ett system på grund av direktinslag av blixt varvid blixtkanalens ström passerar genom systemet. De direkta effekterna inkluderar punktering, deformation, brand, pulverisering och söndersprängning av utrustning. Åska: Indirekta effekter Elektriska transienter inducerade av elektromagnetiska fält från blixtnedslag. Blixtnedslagen kan vara såväl direktinslag som blixtnedslag i omgivningen. Användning Uppstartsalternativ Vid uppstart av programmet för första gången kommer man att direkt få upp rutan "Projekthantering". Anledningen till detta är att man måste ha definierat (skapat) ett projekt innan man kan gå vidare AerotechTelub oc h FMV

7 Användning 5 Vid normal användning, dvs. när det finns påbörjade projekt i listan, så kommer uppstart att kunna ske på ett av två möjliga sätt: 1) Man kommer direkt till huvudfönstret. 2) Man får upp huvudmenyn. Vilket av dessa två som inträffar är beroende av en inställning i programmet som återfinns under menyalternativet Arkiv Inställningar (se bild). Om rutan "Visa välkomstruta vid programstart" är kryssad så kommer huvudmenyn att visas, om inte så kommer man att komma direkt till huvudfönstret. På huvudmenyn (se bild nedan) så finns en kryssruta med mostvarande funktion. Huvudmenyn Öppna senast sparade projekt Ett tryck på denna knapp öppnar huvudfönstret med det projekt som senast användes. Projekthantering Ett tryck på denna knapp öppnar projekthanteringsfönstret från vilket man kan hantera sina befintliga projekt samt skapa nya AerotechTelub och FMV

8 6 EMEC Dokumentationsstöd I rutan "Aktuellt projekt" återfinns samtliga projekt som finns i databasen, dvs. de projekt som definierats. Observera att lagringen sker lokalt på den egna datorn, så det är bara egenhändigt skapade projekt som finns i databasen. Funktionen hos knapparna "Öppna aktuellt projekt", "Ändra aktuellt projekt" och "Radera aktuellt projekt" refererar alla till det projekt som vid tillfället visas i rutan "Aktuellt projekt". Textunderhåll Denna funktion är avsedd endast för administratörer av programmet. Se avsnittet "Systemadministration ". Inställningar Från detta fönster kan man göra inställningar avseende vilken version av Word man använder samt sökvägen till denna. Man kan även ange om man vill att programmet ska starta direkt med huvudfönstret öppet eller om man vill se huvudmenyn. Huvudfönstret Förklaringar På flikarna finns en del information att få vilken förklaras här nedan. Frågetecknet visar sig bredvid blockerade kryssrutor, och ger information om varför rutan/rutorna blockerats. Informationen visas när man pekar på frågetecknet med muspekaren AerotechTelub oc h FMV

9 Användning 7 Grå rutor innehåller kompletterande information. Gula rutor innehåller uppmaningar / kritisk information. Menyalternativ Arkiv Projekthantering : Hantering av projekt (Välj/Ändra/Radera/Skapa) Inställningar: Val av aktiv Word-version Återgå till välkomstruta: Öppnar huvudmenyn Avsluta: Avslutar EMEC Dokumentationsstöd Skapa Elmiljöbeskrivning: Skapar en elmiljöbeskrivning utifrån gjorda val Kravspecifikation : Skapar en kravspecifikation utifrån gjorda val Visa Gjorda val: Visar en lista över vilka kryssrutor som markerats Hjälp Index: Visar en sammanfattning över hjälpsystemets innehåll Definitioner: Visar en lista över begrepp som används i programmet samt förklaringar till dessa Om EMEC Dokumentationsstöd: Visar information om kontaktpersoner, versionsinformation osv. Fliksystemet Omfattning På denna flik definieras utrustningens omfattning, tillverkningsstatus samt om den är avsedd för en skyddad eller oskyddad elmiljö. Bärare På denna flik anges vilken eller vilka bärare som kan vara aktuella för utrustningen. Här anges även om utrustningen innehåller sändar- eller mottagarantenn. Typ av elektronik På denna flik anges en eller flera olika typer av elektronik vilka kan ingå i utrustningen. De val som görs här påverkar endast elmiljöbeskrivningen och har inget med kravspecifikationen att göra. Signalöverföring På denna flik anges vilken/vilka typer av signalöverföringsmedel som utrustningen kan använda. De val som görs här påverkar endast elmiljöbeskrivningen och har inget med kravspecifikationen att göra. Strömförsörjning/Elkvalitet På denna flik definieras om utrustningen är avsedd att strömförsörja annan utrustning, om den endast har egen, inbyggd, strömförsörjning, om den strömförsörjs med lik- eller växelspänning och i så fall från vad, samt elkvalitetskrav på matningsspänningar AerotechTelub och FMV

10 8 EMEC Dokumentationsstöd Legala EMC-krav Här anges om utrustningen är klassad som krigsmateriel eller inte, samt om den omfattas av krav i något eller några EU-direktiv förutom de allmänna EMC-kraven. Standarder Här anges vilken/vilka typer av standarder som är tillämpliga för utrustningen samt om andra styrande dokument är tillämpliga. ESD Här anges om utrustningen omfattas av krav på tålighet mot ESD eller inte. Åska Här anges eventuella åskrelaterade krav på utrustningen. EMP Här anges om utrustningen omfattas av krav på tålighet mot EMP eller inte. Radio/Radar Här anges om utrustningen omfattas av krav relaterade till störningar från radio/radarfrekventa fält. Radiostörning Här anges om utrustningen omfattas av krav på alstrade radiofrekventa störningar. Utrustningsalstrad störning Här anges om utrustningen omfattas av krav på lågfrekventa störningar och transienter. RÖS Här anges om utrustningen omfattas av krav på tålighet mot RÖS eller inte. HPM Här anges om utrustningen omfattas av krav på tålighet mot HPM eller inte. Telekonflikt Här anges om utrustningen omfattas av frågor relaterade till telekonflikt eller inte. Hur gör jag för att... Skapa en elmiljöbeskrivning? För det första, se till så att alla Word-dokument är stängda. (Se mer information under avsnitt "Kända svagheter") Variant 1: Använd menyn. Klicka på "Skapa" och sedan "Elmiljöbeskrivning". Variant 2: Använd kortkommandot CTRL-E AerotechTelub oc h FMV

11 Användning 9 Skapa en kravspecifikation? För det första, se till så att alla Word-dokument är stängda. (Se mer information under avsnitt "Kända svagheter") Variant 1: Använd menyn. Klicka på "Skapa" och sedan "Kravspecifikation". Variant 2: Använd kortkommandot CTRL-K. Vilken variant av kravspecifikation som skapas (skyddad elmiljö eller oskyddad elmiljö) beror på vilken ruta som är kryssad under flik "Omfattning". Skapa ett nytt projekt? Gå till fönstret "Projekthantering". Detta görs antingen från huvudmenyn (Arkiv) eller från menyn i huvudfönstret. Tryck på knappen "Skapa nytt projekt" och fyll i de uppgifter som krävs. Ta bort ett befintligt projekt? Gå till fönstret "Projekthantering". Detta görs antingen från huvudmenyn (Arkiv) eller från menyn i huvudfönstret. Välj det projekt du vill ta bort i listan: Tryck på knappen "Radera aktuellt projekt" och följ sedan instruktionerna. Ändra uppgifter om ett projekt? Gå till fönstret "Projekthantering". Detta görs antingen från huvudmenyn (Arkiv) eller från menyn i huvudfönstret. Välj det projekt du vill ändra i listan: Tryck på knappen "Ändra aktuellt projekt" och ändra sedan de uppgifter du vill. Systemadministration Textunderhåll Skärmbilden för editering av textmassa innehåller följande komponenter: 2003 AerotechTelub och FMV

12 10 EMEC Dokumentationsstöd Tabellramen (överst) visar alla rader (poster) som finns i den aktiva tabellen. De olika kolumnerna visar: Index: Den ordning i vilken den till raden tillhörande texten kommer att visas i slutdokumentet. Villkor: Beteckningen på den eller de knappar som styr om den tillhörande texten kommer att visas eller inte i slutdokumentet. Aktuella beteckningar för de olika knapparna återfinns i systemdokumentationen. Logiska operatorer kan användas för att förfina villkoren, likväl som parenteser för att gruppera villkorssatser. Den enda avvikande operatorn är utropstecknet (!) som används för att beteckna att en knapp INTE är tryckt, t.ex.!om3 anger att knappen om3 inte får vara tryckt för att villkoret ska uppfyllas. Anmärkningar: Fritextfält för egna noteringar. Navigationsknapparna mitt på skärmbilden kan användas för att förflytta sig mellan olika rader i tabellen. Det går även bra att använda tangentbordet för många av åtgärderna. Aktuella kommandon visas då man för muspekaren över respektive knapp. Den stora rutan på den undre halvan av skärmbilden används för att visa/mata in den text som hör samman med aktuell rad i tabellen. Texten skrivs in precis som vanligt, men med vissa undantag. Till följd av det sätt på vilket texten omvandlas från rader lagrade i en tabell till formaterad text i ett Worddokument så måste alla formateringsinstruktioner (fet eller kursiverad stil, rad- och styckebrytningar osv.) anges med speciella koder. Dessa visas vid ett tryck på knappen "Visa koder" mitt på skärmen. Sättet att arbeta med texten liknar det som används för att formatera t.ex. web-sidor AerotechTelub oc h FMV

13 Sökord 11 Sökord - A - administratör 6 Apparat 2 - B - bemannad utrustning 2 bärare 7 - C - Commercial-Off-The-Shelf 2 COTS 2 - D - Delsystem 2 - E - Electromagnetic Compatibility 2 Electromagnetic Pulse 2 Electrostatic Discharge 2 Elkvalitet 2 elmiljö 2 Elmiljöbeskrivning 1 Elmiljöegenskaper 2 EMC 2 EMEC 2 EMEC Systemsimulering 2 EMP 2, 8 ESD 2, 8 - F - Funktionsjordledare 2 Funktionsmodell 2 - H - High Power Microwave 2 HPM 2, 8 huvudfönstret 4, 5 huvudmenyn 4 högeffekt pulsad mikrovåg 2 - I - Installation 1 inställningar 6 - K - Kabelklassning 2 Komponent 2 Kravspecifikation 1 Krigsmateriel 2 - L - Legala EMC-krav 8 - M - makro 1 Microsoft Word 1 - N - nätverk 1 - O - Obemannad utrustning 2 omfattning 7 Oskyddad elmiljö 2 - P - projekthantering 5 Prototyp 2 Provningsvärdig 2 - R - Radio/Radar 8 Radiostörning 8 RÖS 2, 8 - S - Signalöverföring AerotechTelub och FMV

14 12 EMEC Dokumentationsstöd Skalskydd 2 Skyddad elmiljö 2 Standarder 8 Strömförsörjning/Elkvalitet 7 System 2 - T - Telekonflikt 2, 8 Typ av elektronik 7 - U - Utrustning 2 Utrustningsalstrad störning 8 - W - Word 1 - Z - zongräns 2 Zonindelning 2 Åska 2, AerotechTelub oc h FMV

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Låt dig inte skrämmas även om du inte är bekant med makron. Ett makro är bara en inspelad rad tangenttryckningar och instruktioner som du kan använda för

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2013 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0 SPACEC@M LITE Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust SpaceC@m Lite. Inga särskilda kunskaper krävs för installation och användning

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 OneDrive 1 Innehåll ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2 Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 HANTERA DOKUMENT OCH FILER PÅ ONEDRIVE... 4 Skapa mapp... 4

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING

Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING 1 Innehåll Inledning... 3 Installation... 3 Programstart... 4 Huvudformulärets menysystem... 5 Arkiv/användarförteckning... 5 Arkiv/Avsluta... 5 Om/Manual...

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer

LATHUND INSTALLATIONSANVISNINGAR PROJEKTSTRUKTUR 1 SAMMANFATTNING... 2 1.1 FUNKTIONER I INSTALLATIONSPAKET... 2 2 TEKNISK PLATTFORM...

LATHUND INSTALLATIONSANVISNINGAR PROJEKTSTRUKTUR 1 SAMMANFATTNING... 2 1.1 FUNKTIONER I INSTALLATIONSPAKET... 2 2 TEKNISK PLATTFORM... 2013-12-05 Version 1.3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 2 1.1 FUNKTIONER I INSTALLATIONSPAKET... 2 2 TEKNISK PLATTFORM... 3 3 INSTÄLLNINGAR OCH... 4 3.1 INSTÄLLNINGAR I INTERNET EXPLORER... 4 3.1.1

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Vanliga frågor för VoiceXpress

Vanliga frågor för VoiceXpress Vanliga frågor för VoiceXpress 1) Hur stort ordförråd (vokabulär) innehåller VoiceXpress? VoiceXpress innehåller ett mycket omfattande ordförråd, och svaret på frågan varierar en aning beroende på hur

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVNING ] [ Detta smarta skärmtangentbord med virtuella musklicksfunktioner och ljuduppspelningsfunktion möjliggör snabb skrift

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Definitionerna i tabell 1 utgör grunden för de begrepp, som kommer till användning i denna standard.

Definitionerna i tabell 1 utgör grunden för de begrepp, som kommer till användning i denna standard. 1 1 (7) Grupp A26 MILJÖPROVNING AV AMMUNITION PROVNING AV SYSTEM INNEHÅLLANDE ELEKTRISKA TÄNDARE ORIENTERING Denna standard definierar hotbild, provningsmetoder och utvärdering vid provning av elektrisk

Läs mer

Word Online Version 1.0 Skolkontoret

Word Online Version 1.0 Skolkontoret Word Online Version 1.0 Skolkontoret 1 Innehåll Vad är Word Online?... 3 Arbeta i Word Online... 4 Logga in... 4 Skapa ett Worddokument via OneDrive... 4 Öppna ett redan skapat Worddokument i Word Online...

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office Installation av Vitec Mäklarsystem Office 2016-02-18 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 A. Förberedelser... 3 B. Läs noga igenom manualen... 3 C. Systemkrav - minimum... 3 D. Programsupport/Teknisk

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Användardokumentation för Rullande Resultatskärmar i lokalt nätverk

Användardokumentation för Rullande Resultatskärmar i lokalt nätverk Användardokumentation för Rullande Resultatskärmar i lokalt nätverk Cup- och Matchplaneringssystem för PC Efkon AB 2008-2014 Innehållsförteckning: 1 INLEDNING... 1 2 FÖRBEREDELSE OCH PLANERING AV NÄTVERKET...

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16)

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Hogia Personal version 13.1.138 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 12.1.16 till 13.1.138 av Hogia Personal. Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Vi har gjort

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

Människor i Nederluleå 1776-1805

Människor i Nederluleå 1776-1805 Människor i Nederluleå 1776-1805 Människor i Nederluleå 1776-1805 är en sammanställning av kyrkoarkivalier från Nederluleå församling åren 1776-1805. Under den tiden omfattade Nederluleå nuvarande Nederluleå,

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint 1 (13) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2007 - Windows 2011-07-06 Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Kom igång med RIB Karta 1.1

Kom igång med RIB Karta 1.1 Kom igång med RIB Karta 1.1 Introduktion... 3 Installation... 5 Rita på kartan... 9 Visa olika kartvyer... 11 LUPP och RIB Karta... 13 Spridning Luft och RIB Karta... 15 Dela information... 17 Hitta på

Läs mer

AVCAD 4.0 för Windows

AVCAD 4.0 för Windows BILAGA A Installation och konfigurering av SQL-server. Applikationen kan antingen köras mot MS SQL-server eller MS Access. Koppling mot MS-ACCESS databas. MS Access installeras och konfigureras automatiskt

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

ICAP Karl Johansgatan 42 www.icap.nu. Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1

ICAP Karl Johansgatan 42 www.icap.nu. Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1 Snabbguide Duxbury Braille Translator Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1 Innehåll Installation... 3 Installera SWIFT mall för Word... 7 Anpassa DBT... 8 Registrera

Läs mer

Köra programportalen med Windows 8

Köra programportalen med Windows 8 1 (8) Köra programportalen med Windows 8 Landstinget i Uppsala län 2 (8) Innehåll 1 Versioner...2 2 Bilagor...2 3 Syfte...3 4 Förutsättningar...3 5 Tillvägagångsätt...4 Bilaga...7 1 Versioner 0.1 Dokument

Läs mer

Handbok KSystemLog. Nicolas Ternisien

Handbok KSystemLog. Nicolas Ternisien Nicolas Ternisien 2 Innehåll 1 Använda KSystemLog 5 1.1 Inledning........................................... 5 1.1.1 Vad är KSystemLog?................................ 5 1.1.2 Funktioner......................................

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC 1 (11) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2003 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC. GS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC. GS5000PC kan köras under Windows 98, NT, 2000, XP. Rekommenderat minimikrav på datorn är internminne 1GB, processor

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem

Installation av. Vitec Mäklarsystem Installation av Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Installera Vitec Mäklarsystem... 3 3. Inställningar av rättigheter i Windows Vista och Windows 7... 7 4. Första gången du startar...

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

FOR BETTER UNDERSTANDING. Snabbguide. www.wordfinder.se

FOR BETTER UNDERSTANDING. Snabbguide. www.wordfinder.se FOR BETTER UNDERSTANDING Snabbguide www.wordfinder.se Tekniska förutsättningar WordFinder 10 Professional för Mac kräver följande: Processor: Intel Mac OS X 10.5 eller senare. Installation Installation

Läs mer

Kortdokumentation. Avancerade Wordfunktioner

Kortdokumentation. Avancerade Wordfunktioner Kortdokumentation Avancerade Wordfunktioner Olika typer av mallar När man arbetar med ett ordbehandlingsprogram finns det egentligen tre typer av mallar man kan använda för att automatisera sitt arbete;

Läs mer

Programinstallation Datorbaserat handsmörjningssystem

Programinstallation Datorbaserat handsmörjningssystem Programinstallation Datorbaserat handsmörjningssystem ASSALUB AB - 1 - www.assalub.se ASSALUB AB - 2 - www.assalub.se I26101-S-11.02 Innehållsförteckning 1 SYSTEMKRAV... 4 2 INSTALLATION... 5 2.1 Inkopiering

Läs mer

Med CW DoorDesign registreras all beslagning på dörren. För att hantera låsning och låsning mot dörr se manualen för CW KeyDesign.

Med CW DoorDesign registreras all beslagning på dörren. För att hantera låsning och låsning mot dörr se manualen för CW KeyDesign. CW Door Design Med CW DoorDesign registreras all beslagning på dörren. För att hantera låsning och låsning mot dörr se manualen för CW KeyDesign. Programdelar CW DoorDesign innehåller två delar: Låssystem

Läs mer

EasyProducer Kom igång guide

EasyProducer Kom igång guide EasyProducer Kom igång guide EasyProducer gör det möjligt för dig att på ett enkelt sätt förvandla ett Word dokument till en fullt synkroniserad digital talbok i DAISY-format (DTB). DTB skapade med EasyProducer

Läs mer

FaceMouse Artikelnummer:

FaceMouse Artikelnummer: FaceMouse Artikelnummer: 12010 1 Claro FaceMouse Välkommen till Claro FaceMouse. Claro FaceMouse är ett kraftfullt sätt att styra datorn med dina ansiktsuttryck och huvudets rörelser. INSTALLATION AV MEDFÖLJANDE

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC 1 (11) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2007 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

1. För att komma till inloggningen skriver du in följande adress i din webbläsare: http://skolpost.varnamo.se

1. För att komma till inloggningen skriver du in följande adress i din webbläsare: http://skolpost.varnamo.se 1. För att komma till inloggningen skriver du in följande adress i din webbläsare: http://skolpost.varnamo.se 2. När du är framme vid själva inloggningen, fönstret nedan, där du skriver in ditt användarnamn

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Arbetssätt i Skola24 Schema

Arbetssätt i Skola24 Schema Arbetssättet i Skola24 Schema liknar till allra största delen arbetssättet i Novaschem 2013, med den skillnaden att flera användare samtidigt kan göra ändringar i samma schema. I det här dokumentet beskrivs

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

Dollar Street Beta Version 1.0 Manual

Dollar Street Beta Version 1.0 Manual Dollar Street Beta Version 1.0 Manual Dollar Street på Internet: 1. Gapminder AB Dollar Street hittar du på www.gapminder.com som en Gapminder produkt. Alla Gapminder produkter handlar om internationella

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Manual TorTalk version 1.3

Manual TorTalk version 1.3 Manual TorTalk version 1.3 Introduktion TorTalk är ett program vars funktion är att läsa upp text med talsyntes. Målet är att det ska var så enkelt som möjligt att använda. Därmed har antal funktioner

Läs mer

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1.

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1. Användarmanual för GPSTrack-programvara Ladda ned GPS-loggerdata från GPS-locatorn.Anslut GPS-locatorn till datorn med USB-kabeln.. Obs! : Använd USB-kabeln som medföljer GPS-locatorn. Om du använder en

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om aktuella komponenter saknas på datorn.

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om aktuella komponenter saknas på datorn. installationsanvisning Hogia Bokslut Du laddar ner programmet från vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se under Nedladdningar Aktuell version. Här finns olika möjligheter att installera. Välj det alternativ

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för räknevägning på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för räknevägning på PC. RVS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för räknevägning på PC. RVS5000PC kan köras under Windows 98, NT, 2000, XP. Rekommenderat minimikrav på datorn är internminne 1GB, processor

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Nyhet. SMS funktion i Opus Dental. Sidan 1 av 12

Nyhet. SMS funktion i Opus Dental. Sidan 1 av 12 Nyhet SMS funktion i Opus Dental 2004 Sidan 1 av 12 OPUS SMS-funktion Opus SMS är tjänsten som förser Opus Dental med SMS - funktionalitet. Med Opus SMS kan Opus Dental: Skicka påminnelser via SMS Med

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support... 2 5. Start

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2012 Checklista Om du redan har ett löneprogram som kan skapa diskett eller annat datamedium med redovisning av kontrolluppgifter till Skatteverket

Läs mer

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1 Quick start manual Smart-House 2015-04-20 Rev 1.1 Innehåll Förord... 3 Programvara... 4 Hämta programvara... 4 PC krav... 4 Dokumentation... 5 Manualer... 5 Projektdokumentation... 5 Smart-Dupline... 5

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

BRUKSANVISNING. izoom 6

BRUKSANVISNING. izoom 6 BRUKSANVISNING izoom 6 2 Bruksanvisning izoom 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 INLEDNING... 4 2.0 INSTALLATION... 5 2.1 Starta izoom... 5 2.2 Avsluta izoom... 6 3.0 INSTÄLLNINGAR... 7 3.1 Aktivera / Inaktivera

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Datum Ert datum Vår beteckning 2004-04-06 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2

Datum Ert datum Vår beteckning 2004-04-06 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Ert datum Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Telefon 0243-445000 Telefax 0243-445497 www.banverket.se Instruktion Användarhandledning för Besiktningsplan

Läs mer

Instruktioner för användning av Accessapplikationen till uppföljning av skyddsvärda arter kärlväxter samt AnnexIIkärlväxter

Instruktioner för användning av Accessapplikationen till uppföljning av skyddsvärda arter kärlväxter samt AnnexIIkärlväxter Instruktioner för användning av Accessapplikationen till uppföljning av skyddsvärda arter kärlväxter samt AnnexIIkärlväxter Mats Blomqvist, HAFOK AB & Tobias Ekendahl, Länsstyrelsen i Jämtland Version

Läs mer

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator.

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator. Navirad User Tool 3,7 Manual för GPS 1 Easy, GPS 2, GPS 4 samt Navirad Elite. Du kan ladda ner programmet från följande websida: Leta upp fliken Download och följ instruktionerna. http://www.tmobilteknik.com

Läs mer

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om de saknas på datorn.

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om de saknas på datorn. INSTALLATIONSANVISNING HOGIA BOKSLUT Du laddar ner programmet från vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se under Nedladdningar Aktuell version. Här finns olika möjligheter att installera. Välj det alternativ

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för plock kontroll på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för plock kontroll på PC. PKS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för plock kontroll på PC. PKS5000PC kan köras under XP och Windows 7. Windows XP eller Windows 7 (32 bit). Minimum hårdvarukrav är interminne

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Innehåll 2002:1 (011212) 1

Innehåll 2002:1 (011212) 1 I Innehåll A Introduktion... 3 B CD-FSD... 5 B.1 Uppbyggnad CD-FSD... 6 B.2 Startmenyer... 7 Startmeny FSD... 7 Startmeny... 8 B.3 Navigeringsram/Aktuell info... 9 Navigeringsram... 9 Aktuell info... 10

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Version 2012-02-28 MANUAL. Inloggning och rapporter i LB-stöden (PROLAG) för LAG. MAN010 LB inloggning och rapporter LAG Sidan 1 av 11

Version 2012-02-28 MANUAL. Inloggning och rapporter i LB-stöden (PROLAG) för LAG. MAN010 LB inloggning och rapporter LAG Sidan 1 av 11 Version 2012-02-28 MANUAL Inloggning och rapporter i LB-stöden (PROLAG) för LAG MAN010 LB inloggning och rapporter LAG Sidan 1 av 11 Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: IT-förvaltningsenheten Datum

Läs mer

ALEPH ver. 16 Sökning

ALEPH ver. 16 Sökning Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 1 2. SÖK... 1 2.1 Avancerad sökning... 2 2.2 CCL flera databaser... 2 2.3 Flera fält... 3 2.4 Regler för sökning... 4 2.5

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Användarmanual Onepix MDX Installer 1.1 SVENSK

Användarmanual Onepix MDX Installer 1.1 SVENSK Användarmanual Onepix MDX Installer 1.1 SVENSK 2 Onepix1 1_IFU_MDX Installer 1 0_SE_004 Viktig information... 3 Systemkrav... 3 Om Onepix MDX Installer... 3 Installation av MDX-3 sensordrivrutin... 3 Installation

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch 70 80 60 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 40 20 30 Manual 2 Installation Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch Bankgirot

Läs mer

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP 2013, senast reviderad: den 11 juni 2014 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 3 Syfte... 3 Vem är denna handledning

Läs mer

Användarhandledning Plancenter Admin version 2011

Användarhandledning Plancenter Admin version 2011 Användarhandledning Plancenter Admin version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Admin...

Läs mer

NYTT LIV I EN UTTJÄNT DATOR

NYTT LIV I EN UTTJÄNT DATOR NYTT LIV I EN UTTJÄNT DATOR ÖVERSIKT SVÅRIGHETSGRAD Lätt Medel Svår SYSTEMKRAV Windows 8 Windows 7 Windows Vista Windows XP DET HÄR BEHÖVS Ett usb-minne på fyra gigabyte Lägg Chromium på ett usb-minne

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer