Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sid 1 (21) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Hemlingbystugan, kl Paragraf Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Gefle vapen, Sekreterare Camilla Williamsson Ordförande Lars-Göran Ståhl (S) Birgittha Bjerkén (M) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Anslag sätts upp Anslag tas ned Förvaringsplats för protokollet Gefle Vapen Underskrift Camilla Williamsson Gävle kommun Box 801 Växel

2 Sid 2 (21) Ledamöter Närv. Frånv Tjänstgörande ersättare Paragraf Lars-Göran Ståhl (S) ordf Mona Kolarby (S) Markus Kristiansson (S) Maria Andersson (S) Ismet Uzun (S) Ylva Bandmann (MP) v. ordf Tobias Åkerlund (V) Kenneth Bognesand (M) Birgittha Bjerkén (M) Fredrik Fahlstedt (M) Niclas Bornegrim (M) Gunnar Kvist (FP) Erik Holmestig (C) Inga-Lill Hemström (S) Kerstin Brannerydh (M) Ersättare Närv. Frånv Inga-Lill Hemström (S) Leyla Tarhan (S) Per Gunnarsson (V) Robin Andersson (S) Kicki Larsson (MP) Lars-Åke Gyllenhammar (M) Margaretha Hofvenstam (FP) Anders Aldén (KD) Övriga Kajsa Ravin, Förvaltningschef Camilla Williamsson, Nämndsekreterare Anneli Westin, Administrativ chef Johan Öholm, chef Fritid Beryl Lunder, chef Konserthuset Ninni Berggren Magnusson, chef Kultur Andreas Tuveson, enhetschef Kultur & föreningsstöd David Karlsson, Nätverkstan Lotta Lekvall, Nätverkstan Lina Sohlén, projektsamordnare Andreas Rönnqvist, projektledare 94

3 Sid 3 (21) 91: Fastställande av föredragningslista 1. Mötets öppnande, upprop, tjänstgöringsordning 2. Val av justerare 3. Fastställande av föredragningslista 4. Anmälan av beredning 4 december 5. Utredning Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester 6. Information från förvaltningschefen 7. Fritidsgårdarna i Gävle, 14KFN Framtidens Arkiv i Gävle kommun, 12KFN Graffitiutredning, 14KFN Utredning likvärdig fritid, 14KFN Ansökning från klaverens Hus, 14KFN Återremiss Sammanträdesdagar 2015, 14KFN Attestförteckning 2015, 14KFN Internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 2015, 14KFN Delegeringsordning 2015, 14KFN Remiss- Medborgarförslag Sand på badplatsen i Testeboån vid Strömsbro skola, 14KFN Remiss Medborgarförslag Camping i anslutning till Valbobadet, 14KFN Inköp av Gunnar-Cyrén skulpturen 19. Redovisning av delegationsbeslut, 14KFN Ekonomisk månadsrapport, 14KFN Rapporter från förtroendeuppdrag 22. Kontaktpolitikerna rapporterar 23. Övriga frågor

4 Sid 4 (21) 92: Anmälan av beredning Ordförandeberedning inför dagens sammanträde har ägt rum den 4 december med ordförande Lars-Göran Ståhl (S), Tobias Åkerlund (V), Kenneth Bognesand (M) och förvaltningschef Kajsa Ravin samt berörda chefer och handläggare på förvaltningen.

5 Sid 5 (21) 93: Informationsärenden Informationsärenden Utredning Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester David Karlsson och Lotta Lekvall från Nätverkstan informerar nämnden om det pågående utredningsarbetet med Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester. Förvaltningschefen informerar Kajsa Ravin, förvaltningschef, informerar nämnden om att en medborgardialog kring utredningen av Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester tog plats den 1 december på Konserthuset, att Fängelsemuseet önskar 1:a hands kontrakt för att fortsätta hyra lokalerna, att ett nytt ärende uppstått för att köpa in Gunnar-Cyrén konstverket utanför Fängelsemuseet, att skridskoklubben GavleSkäret hört av sig och inte tycker de blir rätt prioriterade, att en namnpolicy på kommunala anläggningar håller på att tas fram inom kommunen, att avtalet med GIF håller på att tas fram i samband med arbetet med Gavlehov, att förvaltningen fått mycket positiv media under hösten angående Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester, att avdelningen Fritid har haft fem ungdomsdialoger angående Gavlehov, att Valbobadet stängde tillfälligt under hösten pga. av akut renovering i väntan på den planerade renoveringen, att Biblioteksutredningen pågår och att nämnden får information av båda konsulterna i februari 2015, att utredningen angående Stadsarkivets organisatoriska hemvist pågår och information kommer att ges till nämnden i början av 2015, att en översyn tillsammans med länsbiblioteken pågår gällande närbiblioteken, att det förbereds för en ny sorteringsmaskin på Stadsbiblioteket, att Kulturtrappan fungerat bra under hösten,

6 Sid 6 (21) att kampanjen Bibliotek mot rasism avslutas i december, att det pågår en diskussion angående spårbarhet på internet inom Bibliotekets lokaler, att Brynäsvallen nyinvigdes och Magnus Thierfelder invigde konstverket den 29 november, att Faust kommer till Gasklockorna i mars 2015, samt att Konstcentrum har haft vernissage 4 december. Utställningen heter Nyanser av kärlek, konstnären Ştefan Constantinescu. Fritidsgårdarna i Gävle Lina Sohlén, projektsamordnare, informerar nämnden om arbetet med fritidsgårdarna.

7 Sid 7 (21) 94: Framtidens arkiv i Gävle kommun Delges: Kommunledningskontoret Dnr 12KFN205 beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att godkänna att Gävle kommun tillsammans med länets övriga kommuner samverkar kring en strategi för digitalt bevarande och senare ett införande av ett e-arkiv, enligt bifogat samverkansavtal. I projektet Framtidens Arkiv i Gävle har funnits ett uppdrag att utreda om det finns intresse rörande samverkan med andra kommuner och intressenter. Efter ett antal olika möten hos Region Gävleborg, bl.a med länets kommunchefer, IT-chefer och arkivansvariga är intresset mycket stort för att samverka i den här frågan. Samtliga kommuner i länet vill delta. I och med att samarbetet påbörjas så snart samtliga parter undertecknat avtalet, tar vi ett regionalt grepp istället för som tidigare ett lokalt. Ekonomist sett kan deltagandet rymmas inom ramen för det lokala projektet Framtidens Arkiv i Gävle under de närmaste två åren. sunderlag Tjänsteskrivelse - Framtidens Arkiv i samverkan Samverkansavtal Framtidens Arkiv Preliminär Projektspecifikation Framtidens Arkiv i Samverkan Inlägg i debatt Birgittha Bjerkén (M)

8 Sid 8 (21) 95: Graffitiutredning Delges: Kommunledningskontoret Dnr 14KFN343 beslutar i enlighet med ordförandens reviderade förslag att anta utredningen som sin egen med tillägget, att punkterna under fortsatt arbete på sid. 6 är färdigt senast , samt att orden enligt kursbeskrivningen ovan stryks från den sista punkten på sid. 7 i utredningen. har haft i uppdrag att utreda möjligheterna att låta medborgarna bidra med konst i det offentliga rummet. Utredningen är ett resultat av ett kommunfullmäktigebeslut kopplat till en motion (S) som lades fram 27 september Under åren sedan 2010 har motionen tagits upp i olika sammanhang och under en längre period har stadsmiljögruppen, en förvaltningsövergripande grupp arbetat med frågan. Under 2014 har tjänstemän inom Kultur & fritid Gävle arbetat med utredningen av frågan och kopplat arbetet till tidigare ställningstaganden samt egna aktiviteter för att få ett bra underlag. sunderlag Tjänsteskrivelse - Graffitiutredning utredning enligt uppdrag efter motionen Betong är ingen sprakande färg Utredning enligt uppdraget Betong är inte en sprakande färg Efter en diskussion redigerar ordföranden beslutsförslaget på så sätt att anta utredningen som sin egen med tillägget, att punkterna under fortsatt arbete på sid. 6 är färdigt senast , samt att orden enligt kursbeskrivningen ovan stryks från den sista punkten på sid. 7 i utredningen. Inlägg i debatten Kicki Larsson (MP), Tobias Åkerlund (V), Birgittha Bjerkén (M) Markus Kristiansson (S), Inga-Lill Hemström (S), Maria Andersson (S)

9 Sid 9 (21) 96: Utredning likvärdig fritid Delges: Utbildning Gävle Dnr 14KFN353 beslutar att anta utredningen som sin egen utredning. Utredningen ska ses som ett avstamp för samarbetet mellan olika aktörer för en likvärdig fritid. I kommunplanen 2014 fick följande uppdrag: får i uppdrag att tillsammans med skolan utreda förutsättningarna att skapa verksamhet i eller i anslutning till fritidshem, fritidsgårdar och fritidsklubbar. Ambitionen är att ge unga upp till 9 10 år fri tillgång till kultur, lek, idrott och studieverkstad. Denna verksamhet bör arrangeras av Kultur- och fritidsnämnden i samverkan och med hjälp av föreningsliv, kulturskolan och studieförbund. Utredningen ska ses som ett avstamp för arbetet för att uppnå en likvärdig fritid inom Gävle kommun, där alla barn och ungdomar ges förutsättningar att ta del av kommunens fritidsutbud. sunderlag Tjänsteskrivelse - Utredning likvärdig fritid Utredning - Likvärdig fritid Inlägg i debatten Per Gunnarsson (V)

10 Sid 10 (21) 97: Ansökning från Klaverens Hus Delges: Klaverens Hus, Kunskaps- och kulturnämnden i Regionen Dnr 14KFN252 beslutar i enlighet med ordförandens reviderade förslag att förvaltningen inte får i uppdrag att anlita en extern expert för att utreda förutsättningar för att flytta Klaverens hus till Gävle, samt att förvaltningen får i uppdrag att inleda en diskussion tillsammans med Kunskaps- och kulturnämnden inom Regionen för att anlita en extern expert för att utreda förutsättningar för att flytta Klaverens Hus till Gävle. Föreningen Klaverens Hus har ansökt om hyresbidrag på 1,2 Mnkr från Kultur- och fritidsförvaltningen. Klaverens Hus har sedan starten 1998 funnits i Söderhamn. Dess verksamhet har enligt föreningens ordförande på kort tid utvecklats så att föreningen är rikstäckande med ett internationellt kontaktnät och idag fungerar som ett kammarmusik- och forskningscentrum med samlingarna som bas. Klaverens Hus behöver enligt föreningen vara på en större ort med fler institutioner att samverka med där man kan låta sina utåtriktade verksamheter utvecklas som det är tänkt. Viktiga är enligt föreningen Gävle Konserthus, Högskolan i Gävle och institutionerna i Silvanum. sunderlag Ansökan från Klaverens Hus Tjänsteskrivelse Ansökning från Klaverens Hus Efter en diskussion redigerar ordföranden beslutsförslaget på så sätt att att förvaltningen inte får i uppdrag att anlita en extern expert för att utreda förutsättningar för att flytta Klaverens hus till Gävle, samt att förvaltningen får i uppdrag att inleda en diskussion tillsammans med Kunskaps- och kulturnämnden inom Regionen för att anlita en extern expert för att utreda förutsättningar för att flytta Klaverens Hus till Gävle. Reservation Ylva Bandmann (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för att utredningen skall genomföras av oavsett, men gärna i samarbete med Kunskaps- och kulturnämnden inom Regionen. Inlägg i debatten Mona Kolarby (S), Kenneth Bognesand (M), Ylva Bandmann (MP), Birgittha Bjerkén (M), Fredrik Fahlstedt (M), Kerstin Brannerydh (M), Erik Holmestig (C)

11 Sid 11 (21) 98: Återremiss - Sammanträdesdagar Kultur- och fritidsnämnden 2015 Dnr 14KFN303 beslutar att fastställa nedanstående sammanträdesdagar för Sammanträdena börjar kl Vid heldag kl jan Utbildningsdagar ny mandatperiod 18 feb Sammanträde 9 mars Utbildning Roller och mandat Politiker och tjänstemän 18 mars Sammanträde 13 april (OBS mån) Sammanträde 27 maj Sammanträde 8 juni (OBS Mån) Sammanträde 19 aug Verksamhetsplanering heldag 23 september Sammanträde 4 november Sammanträde 16 december Sammanträde sunderlag Återresmiss - Tjänsteskrivelse - Sammanträdesdagar 2015

12 Sid 12 (21) 99: Attestförteckning 2015 Delges: Kommunledningskontoret, Revisionskontoret Dnr 14KFN317 beslutar att fastställa den för år 2015 upprättade attestförteckningen, samt att den överlämnas till kommunledningskontoret och kommunens revisorer. Kommunfullmäktige har antagit ett attestreglemente den 31 maj 1999 ( 125). Det gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, medelförvaltning och medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. sunderlag Tjänsteskrivelse - Fastställande av attestförteckning

13 Sid 13 (21) 100: Internkontrollplan för 2015 Delges: Kommunledningskontoret Dnr 14KFN318 beslutar att anta internkontrollplanen för Internkontroll av ekonomi och verksamhet antagen av KF ( 125). Den interna kontrollens syften innebär att kommunens organisation och ansvarfördelning måste utformas så att sambandet mellan mål och medel framgår på ett tydligt sätt. Likaså innebär syftet att verksamhetsplaneringen måste integrera arbetet med mål, budget och redovisning. sunderlag Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan för 2015 Planeringsrapport intern kontroll Inlägg i debatten Mona Kolarby (S)

14 Sid 14 (21) 101: Delegeringsordning 2015 Dnr 14KFN321 beslutar att anta delegeringsordningen I Kommunallagen (KL) 6 kap regleras hur beslutanderätt för kommunal verksamhet får delegeras. Med stöd av KL beslutar att följande bestämmelser beträffande delegation tills vidare skall gälla under förutsättning att besluten står i överensstämmelse med för kommunen och nämnden gällande reglementen, instruktioner och arbetsrättsliga avtal samt att de sker inom ramen för i budgeten anvisade medel. sunderlag Tjänsteskrivelse - Delegeringsordning för 2015 Delegeringsordning 2015 Inlägg i debatten Mona Kolarby (S)

15 Sid 15 (21) 102: Remiss - Medborgarförslag - Sand på badplatsen i Testeboån vid Strömsbro skola Delges: Medborgarförslagsställare, Kommunledningskontoret Dnr 14KFN314 Kultur- och fridsnämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget. Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige Förslaget, som innebär att Gävle kommun ska lägga ut ny sand på Strömsbrobadet, ska beslutas av. Ett förslag om att kommunen ska lägga ut sand på badplatsen i Testebo vid Strömsbro skola väcktes av Anna Nettelbladt. Med motiveringen att Strömsbrobadet är ett populärt och lättillgängligt bad med många besökare. Badet nyttjas inte bara av boende i närområdet utan badet har även besökare från andra områden. Anna Nettelbladt menar att efter en varm sommar är stranden sliten med stora gropar och hål. Lite ny sand på stranden skulle ge ett lyft till området. Kultur- och fritid planerar att lägga ut ny sand på ett flertal av Gävle kommuns offentliga badplatser inför säsongen Strömsbrobadet är en badplats som kommer att få ny sand. Förvaltningen förslår att bifalla medborgarförslaget. sunderlag Tjänsteskrivelse - Sand på badplatsen i Testeboån vid Strömsbro skola Inlägg i debatten Birgittha Bjerkén (M)

16 Sid 16 (21) 103: Remiss - Medborgarförslag - Camping i anslutning till Valbobadet Delges: Medborgarförslagsställare, Kommunledningskontoret Dnr 14KFN297 beslutar att avslå medborgarförslaget angående en camping i Valbo. Behovet av en camping/ställplats för husvagnar och husbilar i Valbo har påtalats tidigare och kommunen är beredd att stödja privata initiativ, både från entreprenörer och föreningsliv/idrottsföreningar. Kommunens stöd kan bestå av utredningsinsatser och planåtgärder men inte anläggande, drift och underhåll. Vad det gäller Engesbergs camping så finns idag inga planer på att den campingen ska läggas ned. sunderlag Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag - Camping i anslutning till Valbobadet Yttrande över medborgarförslag Camping i anslutning till Valbobadet

17 Sid 17 (21) 104: Inköp av Gunnar-Cyrén skulpturen Dnr 14KFN367 beslutar att köpa Gunnar Cyréns skulptur Människans Frihet av Konkursförvaltaren för Kulturföreningen Lättings. Kulturföreningen Lättings beställde och köpte med stöd av Sparbanksstiftelsen Nya och Gävle kommun skulpturen Människans Frihet av Gunnar Cyrén Skulpturen uppfördes på f.d. Fängelsets innergård, där den sista avrättningen ägde rum i Gävle. Kulturföreningen Lättings gick i konkurs i november Då föreningen står som formell ägare till skulpturen, riskerar den nu att säljas som en del i konkursboet. För att undvika att skulpturen lämnar Gävle kan Kultur & fritid genom egen finansiering och med stöd ur olika fonder inom Gävle kommun köpa den. Skulpturen kan genom avtal med Fastighetsverket, som äger marken, få stå kvar på den plats där den finns idag. sunderlag Tjänsteskrivelse Inköp av Gunnar Cyrén skulptur Inlägg i debatten Mona Kolarby (S), Birgittha Bjerkén (M), Margaretha Hofvenstam (FP), Kenneth Bognesand (M), Inga-Lill Hemström (S)

18 Sid 18 (21) 105: Redovisning av delegationsbeslut 2014 Dnr 14KFN59 har överlåtit sin beslutanderätt till kommitté, ordförande och tjänstemän i enlighet med s delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till. Redovisningen innebär inte att omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. Personal Beviljande av resa Bidrag & Stöd Arrangemangsstöd , Lotteri , Projektstöd , , , Underhållsbidrag , Övrigt stöd Planer övrigt Yttrande Samråd Yttrande detaljplan

19 Sid 19 (21) 106: Ekonomisk månadsrapport 2014 Dnr 14KFN76 Anneli Westin, administrativ chef, redogör för förvaltningens ekonomi per den 30 november 2014.

20 Sid 20 (21) 107: Rapporter 1. Rapporter från förtroendeuppdrag Förtroendevald Datum Uppdrag Lars-Göran Ståhl (S) 6-7 nov Rapport från erfarenhetskonferens i Umeå. Lars-Göran Ståhl (S) 13 nov Rapport från nätverksträff om storsjön. Lars-Göran Ståhl (S) 14 nov Rapport från ungdomsdialog på Solängsskolan gällande Gavlehov. Lars-Göran Ståhl (S) 26 nov Rapport från nätverksträff om storsjön. Birgittha Bjerkén (M) 29 nov Rapport från besök på Ponnyklubben. Inga-Lill Hemström (S), Lars-Göran Ståhl (S), Birgittha Bjerkén (M) mfl. 29 nov Rapport från invigning av Brynäsvallen och konstverket. Lars-Göran Ståhl (S) 30 nov Rapport från stipendieutdelning Kyrkans ungdomsgårdars stipendium. Inga-Lill Hemström (S), Mona Kolarby (S), Kicki Larsson (MP), Lars-Göran Ståhl (S) mfl. 1 dec Rapport från medborgardialog om Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester. Ylva Bandmann (MP) 2 dec Rapport från Gävle Teaterförenings styrelse. Lars-Göran Ståhl (S), Birgittha Bjerkén (M) 2 dec Rapport från möte med Stiftelsen Forsbacka bruk. Lars-Göran Ståhl (S) 3 dec Rapport från kulturfrukost. Birgittha Bjerkén (M) 7 dec Rapport från besök på Blåbärklubben. Ylva Bandmann (MP), Lars-Göran Ståhl (S) 10 dec Rapport från utdelning av Karin & Erik Engmans stipendium. Birgittha Bjerkén (M) 12 dec Rapport från möte med Stiftelsen Forsbacka bruk.

21 Sid 21 (21) Lars-Göran Ståhl (S), Birgittha Bjerkén (M), Kicki Larsson (MP), Inga-Lill Hemström (S) 14 dec Rapport från Julkonsert och utdelning av Ungdomsmusikoch Ungdomskulturstipendierna. 2. Kontaktpolitikerna rapporterar Kontaktpolitiker Konstcentrum Markus Kristiansson (S) rapporterar om möte med Konstcentrum. 3. Övrigt Förvaltningschef, Kajsa Ravin, tackar för samarbetet under den här mandatperioden. Ordföranden Lars-Göran Ståhl (S) tackar för den här mandatperioden och sin tid som ordförande. Övriga ledamöter tackar för mandatperioden.

Plats och tid Hemlingbystugan, HackstenHacksten, onsdagen 2014-12-17 kl. 13.30 - 1. Mötets öppnande, upprop, tjänstgöringsordning

Plats och tid Hemlingbystugan, HackstenHacksten, onsdagen 2014-12-17 kl. 13.30 - 1. Mötets öppnande, upprop, tjänstgöringsordning Kallelse Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde 2014-12-17 Plats och tid Hemlingbystugan, HackstenHacksten, onsdagen 2014-12-17 kl. 13.30 - Gruppmöte Kl. 12.30 13.30 Majoriteten Hacksten Opposition

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (11) Sammanträdesprotokoll 31-37 Plats och tid Bo Linde-salen, Konserthuset, onsdagen 17 april kl. 13:30-15.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens tid 2013-04-24 Sekreterare Camilla Williamsson Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (16) Sammanträdesprotokoll 17-30 Plats och tid Regenereringshuset, Gasklockorna, onsdagen 13 mars kl. 13:30-17.40 Närvarande Se sidan 2 Justeringens tid 2013-03-18 Sekreterare Camilla Williamsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (15) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadsbiblioteket, Rettigska rummet stora, 25 juni kl. 13.30-15.30 Paragraf 51-61 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Gefle Vapen 2014-07-02 Sekreterare

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (11) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-02-01 Plats Imagine, Konserthuset Tid Kl. 14.00-17.40 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (12) Sammanträdesprotokoll 51-60 Plats och tid Regenereringshuset, Gasklockorna, onsdagen 5 juni kl. 14.30 17.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens tid 2013-06-12 Sekreterare Camilla Williamsson

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (11) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2011-06-15 Plats Hacksten, Hemlingbystugan Tid Kl. 13.00-17:00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (10) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2011-11-16 Plats Suite Boulogne, Konserthuset Tid Kl. 14.00-17:00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats

Läs mer

Plats och tid Stadsbiblioteket, Rettigska rummet stora, onsdagen 2014-11-05 kl. 13.30 - 1. Mötets öppnande, upprop, tjänstgöringsordning

Plats och tid Stadsbiblioteket, Rettigska rummet stora, onsdagen 2014-11-05 kl. 13.30 - 1. Mötets öppnande, upprop, tjänstgöringsordning Kallelse Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde 2014-11-05 Plats och tid Stadsbiblioteket, Rettigska rummet stora, onsdagen 2014-11-05 kl. 13.30 - Gruppmöte Kl. 12.30-13.30 Majoriteten Rettigska

Läs mer

S A M M A N T R Ä D E S PR O T O K O L L

S A M M A N T R Ä D E S PR O T O K O L L S A M M A N T R Ä D E S PR O T O K O L L Sammanträdesdatum 2010-04-21 Sid 1 (11) Plats Gävle Teater Tid Kl. 14.00 17.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kultur & Fritid Gävle 2010-04-27

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (18) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Bo Linde, Gävle Konserthus, kl. 14:00-18:30 Närvarande Se sidan 2 Justeringens tid 2012-04-19 Sekreterare Camilla Williamsson Ordförande Lars-Göran Ståhl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (15) Sammanträdesprotokoll 73-82 Plats och tid Gävle Konserthus, onsdagen 16 oktober kl. 13.30 17.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens tid 2013-10-25 Sekreterare Camilla Williamsson Ordförande Lars-Göran

Läs mer

S A M M A N T R Ä D E S PR O T O K O L L

S A M M A N T R Ä D E S PR O T O K O L L S A M M A N T R Ä D E S PR O T O K O L L Kultur- och fritidsnämnd Sammanträdesdatum 2010-10-27 Sid 1 (12) Plats Folkteatern Gävleborg, Norra Rådmansgatan 23 Tid Kl. 14.00-17.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (11) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2011-05-24 Plats Tid Kl. 14.00-17:00 Valabogården, Vretas Hembygdsgård Närvarande Se sidan 2 Justeringens

Läs mer

SAM. Anslag/Bevis 2009-12-18. Sid 1 (12) Plats Tid. Närvarande. Justeringenss plats och tid. Kultur & Fritid Gävle 2009-11-25. Sekreterare.

SAM. Anslag/Bevis 2009-12-18. Sid 1 (12) Plats Tid. Närvarande. Justeringenss plats och tid. Kultur & Fritid Gävle 2009-11-25. Sekreterare. SAM MANTR ÄDESPROTOKOO LL Kultur- och fritidsnämnd Sammanträdesdatum 2009-11-18 Sid 1 (12) Plats Tid Musikhuset, Sjömanskyrkan Kl. 14.00-17.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringenss plats och tid Kultur &

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (16) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Furusalen, Konstcentrum, kl. 13:30-17.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens tid 2013-05-24 Sekreterare Camilla Williamsson Ordförande Lars-Göran Ståhl (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (10) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27, kl 13:30-15:25 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Näringsliv & arbetsmarknad Gävle, Ruddammsgatan 27, 2014-11-25

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl. 10.30-12.00 Peter Högberg (S), ordförande Daniel Nestor (S),

Läs mer

S A M M A N T R Ä D E S PR O T O K O L L

S A M M A N T R Ä D E S PR O T O K O L L S A M M A N T R Ä D E S PR O T O K O L L Kultur- och fritidsnämnd Sammanträdesdatum 2010-06-16 Sid 1 (11) Plats Engeltofta Tid Kl. 14.00-17.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kultur &

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige 20 september 1999 80 Gäller fr o m: 1 oktober 1999 Reviderad KF 2007-10-29 179, KF 2009-02-23, 34. 211 A REGLEMENTE FÖR BARN-

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-10 Sid 1 Plats Tid kl 13.15 16.00 Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

o Sammanträdesdatum Kultur-och fritidsnämnden

o Sammanträdesdatum Kultur-och fritidsnämnden o Kultur-och fritidsnämnden 2015-11-26 1 Plats och tid Beslutande stora sammanträdesrummet, biblioteket Malung, kl. 13:00-16:30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M) Anton Frid (S) Karin Ek-Lissbol

Läs mer

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-16 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Utses att justera Ulf Mellin Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-03-18 16:00

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. David Sharp (M) Jacqueline Adolfsson (M) Eva Leonardsson (FP) Karolina Glogowska (SD)

ANSLAGSBEVIS. David Sharp (M) Jacqueline Adolfsson (M) Eva Leonardsson (FP) Karolina Glogowska (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Detaljplan för del av Skogsborg Övriga deltagande 1:1 M.M. (ny förskola vid Ringvägen) ställs ut

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-09 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:50 Utses att justera Alma Nilsson Justeringens plats och tid Kommunhuset, Skärhamn 2015-11-10

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN Skellefteå kommun 2014-02-04 1 (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inom verksamheterna förskola, fritidshem,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (10) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-10-07 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle kl 14.00 15.20 Paragrafer 6-13 Närvarande Se sidan 2 Justeringens tid/plats 2016-10-14 Kommunledningskontoret

Läs mer

Datum. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl Beslutande

Datum. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 15.30 ande Övriga närvarande Jonny Clefberg (S) ordf. Mats Landqvist (S) vice ordf. Karl-Ivan Wiklund (S) Kjell Persson (S) för

Läs mer

Sekreterare Maria Blomberg. Ordförande Ingemar Lindaräng (FP) Justerare Erik Lundin (M) ANSLAG/BEVIS

Sekreterare Maria Blomberg. Ordförande Ingemar Lindaräng (FP) Justerare Erik Lundin (M) ANSLAG/BEVIS 1 Plats och tid Vävaren i Kommunhuset, klockan 10.00-12.00 Beslutande Ingemar Lindaräng (FP), ordförande Gunilla Sjösten (KD), vice ordförande Lennart Ärenman (KD) ersättare för Gun Jansson (C) Erik Lundin

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (13) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2010-10-13 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14.00 16.30 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Sida 1 av 7 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande ersättare Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 16.30 18.15 Carina Lorentzon (S) ordförande Christer Bohm (V) 1:e vice ordförande

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritids- och kulturnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritids- och kulturnämnden 2015-03-17 0 Innehållsförteckning Ärende 17 Information och visning av fritidsgården... 21 18 Budgetramar 2016-2018... 22 19 Mål och satsningar 2011-2014 - avstämning... 23 20 Mål och satsningar 2015-2018...

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum. Skolnämnden 2008-11-12. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum. Skolnämnden 2008-11-12. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Skolkansliet 2008-11-12 kl 14.00 17.10 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Kulturnämnden 2009-10-27 INNEHÅLL

Kulturnämnden 2009-10-27 INNEHÅLL INNEHÅLL 90. Ekonomisk rapport per 2009-09-30 91. Uppföljning av intern kontrollplan 2009 92. Kulturstipendium 93. S-gruppens förslag att äska medel från kommunfullmäktige 94. Ansökan om bidrag från Musikföreningen

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 Innehållsförteckning Ärende 8 Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2012... 11 9 Tillgänglighet till hembygdsförenings lokaler på Spinnet... 12 10 Bidrag

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Fredag 19 februari 2016, kl. 09.00 12.30, ajournering 10.00 10.15 Plats Svansjörummet Beslutande M Jannicke Wichne tjänstgör för Ylva Höglund (MBP) L Niklas Herneryd

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-19 215 Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Maria Svensson (C) tjänstgörande för Lill Karin Gustavsson (C) Ingegerd Kull Hanses (M) tjänstgörande för Björn Kruse (L)

Maria Svensson (C) tjänstgörande för Lill Karin Gustavsson (C) Ingegerd Kull Hanses (M) tjänstgörande för Björn Kruse (L) Kultur- och fritidsnämnden 2015-05-26 1 (9) Plats och tid Dala-Floda Värdshus Dala-Floda, kl. 09.00-10.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Christina

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & fritid, Gymnasiegatan 29, måndagen den 5 december 2016 kl 17:00 ande Jörgen Strende (S), Ordförande Peter Eclund (KD), 1:e vice ordförande Roger Magnusson (S) Stefan Grad (C) Torbjörn

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2003-01-15

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2003-01-15 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 1 Presentation av verksamheten Cheferna för biblioteks-, fritids- och kulturenheterna gör en kortare presentation av respektive verksamhet och de ekonomiska förutsättningarna

Läs mer

S A M M A N T R Ä D E S P R O T O K O L L

S A M M A N T R Ä D E S P R O T O K O L L S A M M A N T R Ä D E S P R O T O K O L L Kultur- och fritidsnämnd Sammanträdesdatum 2009-09-09 Sid 1 (14) Plats Tid Kl. 14.00-17.00 Folkets Hus Fyren, Norrsundet Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 19.50 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall(S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette

Läs mer

Behandlade ärenden fritidsnämnden

Behandlade ärenden fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2014-01-28 Behandlade ärenden fritidsnämnden 1 Uppföljning av verksamhetsmål för 2013. 2 Uppföljning av intern kontroll 2013. 3 Verksamhetsberättelse 2013. Bilaga 1. 4 Verksamhetsmål

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND A 15 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND Antaget av kommunfullmäktige i Hässleholm 2002-12-16, 226 Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-23 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-12-15 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Hörsalen, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17:00 18:42 Utses att justera Tina Baudino (S) Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (5) Sammanträdesprotokoll Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, kl. 08.30-15.30 Paragraf 143 145 145 justerades omedelbart Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25 1 (7) Jerker Carlsson, förvaltningschef Annelie Sandén, förvaltningssekreterare

Sammanträdesdatum Sida Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25 1 (7) Jerker Carlsson, förvaltningschef Annelie Sandén, förvaltningssekreterare Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Kisa Bibliotek 25 maj 2010 kl.13.00 Lena Käcker Johansson (kd), ordförande Bengt Nordin (m) Pia Tingvall (c) Conny Forsberg (s) Karin

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2013-06-10 25-29

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2013-06-10 25-29 Kultur- fritidsnämnden 25-29 2 Graffiti Plank Alingsås...6 Motion om att införa omsorgsnorm - Lena Klevenås (MP)...7 sutrdrag - Remiss KSAU 60 om användningen av Turbinhuset - Lena Klevenås (MP)...9 Delegationsbeslut

Läs mer

Datum. Justerare Shazia Qorbani Paragrafer 1-13 Ärendena har behandlats enligt MBL 19. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Datum. Justerare Shazia Qorbani Paragrafer 1-13 Ärendena har behandlats enligt MBL 19. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.20 ande Övriga deltagande Jonny Clefberg (S) ordf. Mats Landqvist (S) vice ordf. Karl-Ivan Wiklund (S) Shazia Qorbani (S) Örjan

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid kultur- och fritidsnämnden 2009-10-15 1 Plats och tid Fritidsgården Huset, torsdagen 15 okt, 2009, kl 19-20 Beslutande Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Stig

Läs mer

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson Demokratigruppen 2006-06-26 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl.18.00 19.00 Beslutande Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson Övriga deltagare Patrik Hjalmarsson Utses att justera

Läs mer

Reglemente för Kulturnämnden

Reglemente för Kulturnämnden Reglemente för Kulturnämnden Beslutat av kommunfullmäktige den 2015-06-17 Kulturnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter enligt 1 i enlighet med de styrdokument som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Läs mer

Lars Johansson (L), andre vice ordförande. Hans Richardsson (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Leiding (S)

Lars Johansson (L), andre vice ordförande. Hans Richardsson (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Leiding (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[7] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba, kl. 19:00 ande Marcus Ekman (S), ordförande Björn Lagerstedt (M) Ali

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Datum. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl Beslutande

Datum. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 15.38 ande Övriga närvarande Jonny Clefberg (S) ordf. Mats Landqvist (S) vice ordf. Karl-Ivan Wiklund (S) Kjell Persson (S) för

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Majvor Smedberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Majvor Smedberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Sjuntorpsrummet, kl. 16:00 Beslutande Ledamöter Carina Lorentzon (S), Ordförande Christer Bohm (V), 1:e vice ordförande Jolanta Walkow (S) Robert Ottosson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-11-23 1-12 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 15.30-17.00 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Barbro Gustafsson (M) i st f Jan

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Renhållningsstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2015-03-10

Renhållningsstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2015-03-10 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stora konferensrummet, Renhållningsverkets kontor, Traktorvägen 16, kl 18-20.22 Ordförande: Emma Nilsson (MP) Vice ordförande: Sven-Inge Cederfelt (V) 2:e vice ordförande:

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V)

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 9.00 12.15 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Reglemente REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Reglemente REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Kommunal författningssamling 05.01.1 Dokument Beteckning Reglemente 05.01.1 Organ Beslut av KF Kultur- och fritidsnämnden 1991-12-16, 162 rev. 1993-06-07, 139 rev. 1995-04-24, 113 rev. 1996-03-04, 30 rev.

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (8) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2010-03-10 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14.00 17.00 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

Ingela Wikander (KD), ordförande Jessica Kumlin (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Ann Zander (FP) Kommunkontoret, onsdag 19 november, kl 11.

Ingela Wikander (KD), ordförande Jessica Kumlin (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Ann Zander (FP) Kommunkontoret, onsdag 19 november, kl 11. FRITIDSFRÅGOR - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 09.00 11.30 Beslutande Ingela Wikander (KD), ordförande Jessica Kumlin (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Ann Zander

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00-19:55 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Håkan Harvigsson (ALP)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden 1 (20) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl 19.00-21.00. Beslutande Ersättare Övriga närvarande Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Malin Karlsson (FP), Irene Öman (M), Hans Heneby (M),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (20) Sammanträdesprotokoll Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, kl. 08.30-11.55 Paragraf 146 161 Paragraf 156 justerades omedelbart Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 17 Föreningsbidrag 2011... 19 18 Redovisning av intern kontrollplan för 2010... 20 19 Budgetramar 2012 2014... 21 20 Mål och satsningar 2011-2014... 22 21 Reglemente för fritids- och

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer