S A M M A N T R Ä D E S PR O T O K O L L

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S A M M A N T R Ä D E S PR O T O K O L L"

Transkript

1 S A M M A N T R Ä D E S PR O T O K O L L Kultur- och fritidsnämnd Sammanträdesdatum Sid 1 (12) Plats Folkteatern Gävleborg, Norra Rådmansgatan 23 Tid Kl Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kultur & Fritid Gävle Paragrafer Sekreterare Lina Svensson Ordförande Ylva Bandmann (MP) Ywonne Elmsund (M) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts genom anslag. Organ Kultur- och fritidsnämnd Sammanträdesdatum Anslag sätts upp Anslag tas ned Förvaringsplats för protokollet Kultur & Fritid Gävle, Gefle Vapen, Gävle Underskrift Lina Svensson

2 Kultur- och fritidsnämnd Sid 2 (12) Ledamöter Ylva Bandmann (MP), ordf. Mona Kolarby (S) Maria Andersson (S) Inga-Lill Hemström (S) Kenneth Bognesand (M) Ywonne Elmsund (M) Örjan Larsson (M) Gunnar Kvist (FP) Max Hebert (V) Cristina Ng de Gracia (KD) Tjänstgörande Ersättare Yvonne Bäckius (S) Anneli Ellebo (S) Sture Carlberg (FP) Ersättare Daniel Olsson (S) Karin Wiebe (M) Maritta Holmgren (M) Dan Lorén (MP) Anders Aldén (KD) Övriga närvarande Lisbeth Forslund Bernt Jonsson Mats Öström Lina Svensson Johan Öholm Anna Livion Ingvarsson Beryl Lunder Marie-Louise Andersen Daniel Starnberg Lars Sandberg Staffan Stahl Fakhroddin Fani 54 Moa Hjertsson 60 Gabriella Stjerneklev 60 Karl Nässén 60 Kurt Nylander 60 Marcus Hellsten 60 Bibliotekschef Chef för Fjärran Höjderbadet Kultur- och fritidschef Nämndsekreterare Chef Friluftsavdelningen Chef Konstcentrum Chef Konserthus/Symfoniorkester Informationschef Webbdesigner Chef Idrott Planeringssekreterare Integrationsstrateg Jämställdhetsstrateg, KLK Assistent, Idrottsavdelningen Ungdomsstrateg Teaterchef, Folkteatern Gävleborg Kommunikationsstrateg, Folkteatern Gävleborg

3 Kultur- och fritidsnämnd Sid 3 (12) 51 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs efter följande ändringar: Integrationsstrateg Fakhroddin Fani, Invandrarcentrum, informerar om arbetet med Gävle kommuns integrationsplan innan beslut fattas i ärende med rubrik Uppföljning av Gävle kommuns integrationsplan. Information från stipendiekommittén om Ungdomsmusikstipendium 2010 och Ungdomskulturstipendium 2010 läggs till dagordningen. Information om Konserthuset & Symfoniorkesterns deltagande i ett vänortsutbyte med Zhuhai i Kina läggs till dagordningen.

4 Kultur- och fritidsnämnd Sid 4 (12) 52 Anmälan av beredning Ordförandeberedning inför dagens sammanträde har ägt rum den 12 oktober med ordförande Lars-Göran Ståhl (S), vice ordförande Ylva Bandman (MP), Max Hebert (V), Kenneth Bognesand (M) och förvaltningschef Mats Öström samt berörda chefer och handläggare på förvaltningen.

5 Kultur- och fritidsnämnd Sid 5 (12) Invandrarcentrum 53 Dnr 10KFN Uppföljning av Gävle kommuns integrationsplan Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag att ordföranden på delegation skall ges möjlighet att godkänna förvaltningens rapport gällande uppföljning av Gävle kommuns integrationsplan, att förvaltningen därefter skall sända rapporten till Invandrarcentrum, samt att ge förvaltningen i uppdrag att på nämndens sammanträde den 15 december återrapportera ärendet till Kultur- och fritidsnämnden. Ärende Integrationsstrateg Fakhroddin Fani, Invandrarcentrum, informerar nämnden om arbetet med Gävle kommuns integrationsplan. Invandrarcentrum uppdrar samtliga nämnder och bolag att till dem överlämna en uppföljning av hur arbetet med Gävle kommuns integrationsplan fortskrider. Invandrarcentrum kommer därefter att sammanställa de inlämnade uppgifterna och avrapportera resultatet till Kommunstyrelsen. Uppgifterna skall vara Invandrarcentrum tillhanda senast den 20 november. Då Kultur- och fritidsnämnden sammanträder först den 15 december föreslår ordföranden att denne på delegation skall ges möjlighet att godkänna förvaltningens rapport gällande uppföljning av Gävle kommuns integrationsplan, att förvaltningen därefter skall sända rapporten till Invandrarcentrum, samt att ge förvaltningen i uppdrag att på nämnden sammanträde den 15 december återrapportera ärendet till Kultur- och fritidsnämnden. Beslutsunderlag Skrivelse angående uppföljning av Gävle kommuns integrationsplan, daterad Skrivelse från Invandrarcentrum daterad

6 Kultur- och fritidsnämnd Sid 6 (12) KLK 54 Dnr 10KFN Remiss GIS-strategi Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att, efter en redaktionell ändring av texten, anta förslaget till yttrande som sitt eget. Ärende Kultur- och fritidsnämnden har givits möjlighet att yttra sig över ett förslag till GIS-strategi Gävle kommun. Förkortningen GIS står för geografiskt informationssystem. Beslutsunderlag Remiss från Kommunledningskontoret daterad Förslag till yttrande daterat Inlägg i debatten Kenneth Bognesand (M), Gunnar Kvist (FP), Mona Kolarby (S)

7 Kultur- och fritidsnämnd Sid 7 (12) 55 Dnr 10KFN Inbjudan Idrott och lokal utveckling Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ersättning för förlorad arbetsförtjänst och km-ersättning skall utbetalas till de ledamöter och ersättare i Kultur- och fritidsnämnden som normalt sett skulle ha arbetat, men istället väljer att den 9:e och/eller den 10:e november delta i träffarna på tema idrott och lokal utveckling. Ärende Inom projektet Attraktiv arbetsplats inbjuder Gästriklands idrottsförbund till träffar på temat idrott och lokal utveckling. Träffarna äger rum den 9:e och 10:e november. Ordföranden föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta att förlorad arbetsförtjänst skall utbetalas till de ledamöter och ersättare i Kultur- och fritidsnämnden som normalt sett skulle ha arbetat, men istället väljer att den 9:e och/eller den 10:e november delta i träffarna på tema idrott och lokal utveckling. Inget sammanträdesarvode eller förrättningsarvode kommer enligt förslaget att utbetalas. Beslutsunderlag Ordförandens förslag till beslut daterat Inbjudan från Gästriklands idrottsförbund Inlägg i debatten Maria Andersson (S) Yrkande Maria Andersson (S) yrkar på att även km-ersättning skall utgå för de ledamöter och ersättare som väljer att delta i träffarna. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Maria Anderssons (S) yrkande och på det ursprungliga beslutsförslaget. Ordföranden finner bifall för Maria Anderssons yrkande.

8 Kultur- och fritidsnämnd Sid 8 (12) B&U, UAG 56 Dnr 10KFN Biblioteksplan Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att tillsätta en utredning med syfte att ta fram förslag till ny biblioteksplan. att Kultur- och fritidsnämnden skickar skrivelsen till Barn- och ungdomsnämnden samt Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för beslut i respektive nämnd om deltagande i arbetet med gemensam biblioteksplan. Ärende Kultur- och fritidsnämnden antog en plan för bibliotekets verksamhet Bibliotek Det är nu dags att revidera biblioteksplanen i enlighet med den nya framtidsvisionen Vision I kommunen finns biblioteksverksamhet även under Barn- och ungdomsnämnden samt Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. En nära samverkan mellan dessa biblioteksverksamheter är av strategisk betydelse för att biblioteken ska vara ett kraftfullt redskap för att stödja och stimulera kunskap och kompetensutveckling hos både elever och vuxna. Förvaltningen föreslås därför få i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag till ny biblioteksplan tillsammans med de två övriga förvaltningarna Barn & Ungdom och Utbildning & Arbete, för beslut i respektive nämnd samt Kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Inlägg i debatten Mona Kolarby (S)

9 Kultur- och fritidsnämnd Sid 9 (12) 57 Dnr 10KFN Karin och Erik Engmans stipendium 2010 Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med stipendiekommitténs förslag att Karin och Erik Engmans stipendium 2010 tilldelas Weronica Bela och Anna Åstrand. Ärende Karin och Erik Engmans stipendium grundar sig på en donation från Gävlebon Erik Engman, som avled 2001, och delades första gången ut Enligt testamentet skall varje år två unga lovande konstnärer i Gävle dela på ett belopp som uppgår till 80 % av fondens årliga avkastning. Stipendiets ändamål är att stimulera konstnärer till utbildning och fortbildning. Beloppet uppgår i år till kronor vardera till de två stipendiaterna. Beslutsunderlag Stipendiekommitténs skrivelse daterad

10 Kultur- och fritidsnämnd Sid 10 (12) 58 Dnr 10KFN Kyrkans ungdomsgårdars stipendium 2010 Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med stipendiekommitténs förslag att Kyrkans ungdomsgårdars stipendium 2010 tilldelas Angelica Vester, Viktoria Cederholm och David Henning. Ärende Kyrkans ungdomsgårdars stipendium delas varje år ut till välmeriterade ungdomsledare som på sin fritid gjort goda insatser för ungdomar. Beslutsunderlag Stipendiekommitténs skrivelse daterad

11 Kultur- och fritidsnämnd Sid 11 (12) 59 Informationsärenden och rapporter 1. Information från stipendiekommittén Stipendiekommitténs ordförande Ylva Bandmann (MP) informerar om att Frida Svéden och Ellinor Gjelness tilldelas 2010 års ungdomsmusikstipendier. Årets ungdomskulturstipendier tilldelas Montana Sholars, Jakob Hultin, Martin Piazolla och Matilda Rune. 2. Delårsbokslut 2, Kultur- och fritidsnämnden Dnr: 10KFN Kultur- och fritidschef Mats Öström och förvaltningens verksamhetschefer svarar på frågor om Delårsbokslut Information Folkteatern Gävleborg Teaterchef Kurt Nylander och kommunikationsstrateg Marcus Hellsten berättar om Folkteaterns historia, framtid och repertoar. 4. Jämresursen Lars Sandberg och Gabriella Stjerneklev från idrottsavdelningen lämnar tillsammans med jämställdhetsstrateg Moa Hjertson en rapport över aktuellt läge i projektet Jämresursen. Avrapporteringen skall ligga till grund för vidare arbete i de politiska grupperna. 5. Aktuellt läge i ridsportsutredningen (Lervik) Idrottschef Lars Sandberg lämnar en rapport kring aktuellt läge i ridsportsutredningen. 6. LUPP enkätundersökning riktad till ungdomar Ungdomsstrateg Karl Nässén och planeringssekreterare Staffan Stahl svarar på frågor och redogör för en enkätundersökning som riktar sig till ungdomar.

12 Kultur- och fritidsnämnd Sid 12 (12) 7. HelGe bibliotekssamarbete Bibliotekschef Lisbeth Forslund informerar nämnden om bibliotekssamarbete. År 2006 gick sex kommunbibliotek i länet samman om en gemensam biblioteksdatabas. Det innebar att biblioteken enades om att det samlade mediebeståndet och låntagarregistret skulle vara gemensamt. Biblioteken skulle uppfattas som ett bibliotek. Den gemensamma katalogen kallas HelGe efter den gamla beteckningen för Helsingland och Gestrikland. År 2009 anslöt sig ytterligare tre kommuner i länet och under nästa år, 2011, planerar Gävle bibliotek att ansluta sin databas till HelGe. 8. Avtackning av KFN den 20 december Kultur- och fritidschef Mats Öström inbjuder Kultur- och fritidsnämnden till avtackning och summering av mandatperioden. Avtackningen hålls den 20 december klockan Plats meddelas senare. 9. Delegationsrapport 10. Rapporter från förtroendeuppdrag Inget att rapportera. 11. Förtroendemannaråd Inget att rapportera. 12. Övriga frågor Kultur- och fritidschef Mats Öström svarar på frågor om aktuellt läge i Kultur & Fritids kommunikation med Pingstkyrkan kring planer på att bygga en idrottshall i Hedvigslund. Kultur- och fritidschef Mats Öström svarar på frågor om byggnation av en friidrottshall/multisporthall i Gävle. Beryl Lunder berättar om Konserthuset & Symfoniorkesterns deltagande i ett vänortsutbyte med Zhuhai i Kina.

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (13) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2010-10-13 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14.00 16.30 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-29 Sid 1 Plats Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Tid kl 13.15-17.15 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (10) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2009-02-04 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14.00 17.00 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (20) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2011-04-13 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14:00 17.00 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-03-05 Sid 1 Plats Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Tid kl 13.15-16.30 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

Plats och tid Stadsbiblioteket, Rettigska rummet stora, onsdagen 2014-11-05 kl. 13.30 - 1. Mötets öppnande, upprop, tjänstgöringsordning

Plats och tid Stadsbiblioteket, Rettigska rummet stora, onsdagen 2014-11-05 kl. 13.30 - 1. Mötets öppnande, upprop, tjänstgöringsordning Kallelse Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde 2014-11-05 Plats och tid Stadsbiblioteket, Rettigska rummet stora, onsdagen 2014-11-05 kl. 13.30 - Gruppmöte Kl. 12.30-13.30 Majoriteten Rettigska

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (17) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-11-17 Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 17 november 2014, kl. 15.00-16.52 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl. 10.00-14.30 Beslutande Elena Fridfelt, ordf (C) Klas Nordh (FP) 34-38 och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29)

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 17 september 2009, kl. 17.00-19.05 (ajournering 18.05-18.30) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson (m) Christer Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (28) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Kultur/fritidsnämnden 2007-11-07 1(24) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus 2007-11-07, kl 15.00 18.30 Beslutande Övriga närvarande Thore Ohlsson, fp ordf Ola Persson, s Jan

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer.

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-12-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 19 december, 2012 klockan 19.00 21.30 Beslutande Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Eva Leskelä (S) Kommunhuset plan 6, måndag den 31 maj. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Eva Leskelä (S) Kommunhuset plan 6, måndag den 31 maj. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25 1 Plats och tid Beslutande Lokal: Smedby kursgård Tisdag den 25 maj 2010, kl. 18.00-19.55 Anitha Hector (M), ordf. Kjell Söderqvist (S) Charlotte Rantanen (KD), tjg.ers.

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Lars Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Lars Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-01-13 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2014-01-13 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olofsson (C ) Göran Landström (M) Claes Brandén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden Tid och plats 2013-06-13 Kommunhuset klockan 13.30-16.10. Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice ordförande Magnus Kjellberg

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer