En sammanbunden stad 2035

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En sammanbunden stad 2035"

Transkript

1 En sammanbunden stad 2035 STRATEGI FOR SAMARBEJDET MELLEM HELSINGØR OG HELSINGBORG EN SAMMANBUNDEN STAD

2 2 EN SAMMANBUNDEN STAD 2035

3 Öresundsregionen Öresundsregionen är ett nordeuropeiskt tillväxtområde med nästan 4 miljoner invånare med Köpenhamn som metropol. Med invånare i sitt om - land, där Helsingborgs stad har ca invånare och Helsingörs kommun ca invånare, är vi aktiva medspelare i utvecklingen av den norra delen av Öresundsregionen. Helsingör och Helsingborg är två olika städer med en landsgräns mellan sig. Våra olikheter är en styrka som skapar attraktiv variation i utbudet av möjligheter och upplevelser. Vi kompletterar därmed varandra och skapar synergieffekter som ökar våra städers potential och attraktionskraft. Sedan 1995 har vi ett formellt samarbete över sundet. Syftet med vårt samarbete är att skapa tillväxt och goda levnadsvillkor för medborgarna i den norra delen av Öresundsregionen och i synnerhet i Helsingör- och Helsingborgs kommuner. Vårt samarbete omfattar såväl prioriterade strategiska insatser som mer konkret samarbete mellan verksamheter, institutioner och organisationer. Vi vill rikta ett särskilt tack till alla som bidrar med värdefulla insatser i vårt samarbete. Helsingör och Helsingborg den 1 mars 2013 Johannes Hecht-Nielsen Borgmester Helsingör Kommune Peter Danielsson Kommunstyrelsens ordförande Helsingborgs stad EN SAMMANBUNDEN STAD

4 Vision HELSINGØR OG HELSINGBORG EN SAMMANBUNDEN STAD 2035 OVERORDNET MÅL Det overordnede mål er at udvikle HH-området i forhold til områdets attraktivitet og vækst i forhold til arbejdspladser, virksomhedsetableringer, bosætning, oplevelser og infrastruktur. Ved at tale med en stemme sikrer vi en stærk udvikling af en sammenhængende Øresundsregion i den nordlige del. FOKUSOMRÅDER Indenfor HH-samarbejdet i perioden har vi valgt fire fokusområder. Tilgængelighed og Mobilitet Byudvikling, Miljø og Klima Erhvervsliv og Arbejdsmarked Kultur og Oplevelser Vi vil i arbejdet med fokusområderne sikre en optimal kobling mellem Helsingør og Helsingborg understøtte nærheden og integrationen gennem samarbejdsprojekter styrke dialogen og netværk som fremmer kommunernes naturlige vartegn 4 EN SAMMANBUNDEN STAD 2035

5 Tillgänglighet och mobilitet STÄRKA VISIONEN OM EN SAMMANHÄNGANDE ÖRESUNDSREGION En sammanhängande och god tillgänglighet är avgörande för en positiv utveckling av hela Öresundsregionen. En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör kommer därför att förändra Öresundsregionen så att utvecklingen får mycket bättre möjligheter att spridas till större delar för att öka tillväxt och hållbar samhällsutveckling. Då skapas en ökad kapacitet i trafiksystemet som bl.a underlättar för företagare att driva verksamhet, som skapar fler arbets - till fällen och utökade möjligheter att besöka området. Samtidigt stärks områdets tyngd i konkurrensen med andra metropolregioner. Vi arbetar samtidigt för klimatsmarta och hälsofrämjande transporter. PRIORITERADE STRATEGISKA INSATSER Helsingör och Helsingborg kommer att arbeta för utvecklingen från U till O och därmed en sammanhängande Circle City Line i Öresundsregionen genom insatser på flera plan med HH-gruppen som huvudaktör. Nyckeln till att realisera detta ligger dock i förverkligandet av en fast HH-förbindelse med väl fungerande landanslutningar. Arbetet kommer att bedrivas genom aktivt lobbyarbete och opinionsbildning. Helsingborg: Kommunstyrelsen Helsingør: Økonomiudvalget ANDRA MÅL OCH INSATSER Säkrare och förbättrad kollektivtrafik i området genom att skapa och utveckla bättre konkurrensvillkor för färjetrafik och förbindelse med t.ex direktbuss mellan städerna. Vi ska arbeta för att behålla, utveckla och bygga ut Öresundstågssystemet som den viktigaste nerven i den ring formiga stadsregionen runt Öresund. Helsingborg: Stadsbyggnadsnämnden, Kommunstyrelsen Helsingør: Økonomiudvalget, Teknisk Udvalg Ökat samarbete inom mobility management, för att öka antalet hållbara transportlösningar, både genom fysiska förändringar och genom att påverka medborgares och verksamheters transportvanor. Helsingborg: Stadsbyggnadsnämnden, Miljönämnden Helsingør: Idræts- og Sundhedsudvalget, Teknisk Udvalg EN SAMMANBUNDEN STAD

6 Byudvikling, miljø og klima EN BÆREDYGTIG UDVIKLING Helsingør og Helsingborg udgør sammen en akse i den nordlige del af Øresundsregionen. Der vil derfor blive arbejdet på en fælles strategi for den fremtidige planlægning målrettet vores fælles HH-interesser. Det være sig infrastruktur, erhvervsliv, boligudbud, faciliteter med mere, hvor syn ergieffekter kan opnås på tværs af Sundet. Dette gælder både i forhold til det fysiske miljø og infrastruktur og de sociale og økonomiske aspekter. Vi skal fremme energineutralt byggeri og klimarenovering, alternative energikilder og energibesparende køretøjer. Tilpasning til klimaforandringer skal i højere grad indgå i planlægningen. PRIORITEREDE STRATEGISKE INDSATSER Helsingør og Helsingborg vil arbejde for en fælles planstrategi for planlægningen målrettet HH-interesser. Helsingborg: Stadsbyggnadsnämnden, Kommunstyrelsen Helsingör: Økonomiudvalget Samarbejde omkring klimastrategierne på begge sider skal understøttes og styrkes for at nå det fælles mål om at re ducere CO 2 emission. Der skal tages hensyn til klimatilpasning ved kommunal planlægning og byggeri samt påvirke borgere og virksomheders adfærd i klimavenlig retning. Helsingborg: Miljönämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Kommunstyrelsen Helsingør: Ejendoms- og Miljøudvalget ANDRE MÅL OG INDSATSER Skabe et samlet fleksibelt boligmarked ved at kortlægge behov og synliggøre udbud af boligformer i HH-området, og en bedre håndtering af tilsvarende boligsociale udfordringer. Dette gøres ved at kortlægge udfordringerne i de sociale boligområder til gensidig nytte og anvendelse, samt inspirere til udvikling af nye løsninger. Helsingborg: Stadsbyggnadsnämnden, Kommunstyrelse, Socialnämnden Helsingør: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget Undersøge forudsætningerne for at sammenkoble byernes fjernvarmeanlæg gennem en fjernvarme ledning på havbunden. Helsingborg: Öresundskraft AB Helsingör: Forsyning Helsingør A/S 6 EN SAMMANBUNDEN STAD 2035

7 Näringsliv och arbetsmarknad EN SAMMANHÄNGANDE MARKNAD FÖR FÖRETAGARE OCH ARBETSKRAFT HH-området ska skapa förutsättningar för en ökad tillväxt i området bland annat genom att vi underlättar för de företagare som överväger eller vill etablera verksamhet i området. De kluster och branscher som dominerar i den norra delen av Öresundsregionen ska identifieras och synliggöras i syfte att öka utvecklingen av näringslivets möjligheter till nya nätverk och affärer över sundet. Helsingör Helsingborg ska utgöra en sammanhängande arbetsmarknad där kommunikationsmöjligheter ska underlättas och gränshinder så långt möjligt reduceras. Genom att visa Campus Helsingborg som en resurs för hela området kan vi attrahera yngre att stanna kvar eller flytta till området, samt öka möjligheten för näringslivet att förena kunskap och kompetens vid Campus Helsingborg för affärsmässig nytta. PRIORITERADE STRATEGISKA INSATSER Helsingör och Helsingborg ska arbeta för ett arrangemang, HH Business Week under Som en förberedelse ska en kartläggning av verksamhetsstruktur i kluster och branscher genomföras. Detta för att synliggöra marknadspotentialer i Norra Öresundsregionen och för målinriktad matchning inom identifierade kluster. Helsingör Helsingborg vill samverka kring en etableringstjänst och internationell marknadsföring, som kan attrahera internationella investerare och företagare. Tjänsten ska ge en snabb överblick över områdets lediga mark, utbyggnads- och verksamhetsområden. Helsingborg: Kommunstyrelsen, Stadsbyggnads nämnden Helsingör: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, Vækst & Viden Arbeta för att öka utbildning på andra sidan sundet genom att förbättra informationen om utbildnings- och forskningsmöjligheter, samt möjliggöra att mer praktik och utbildningar görs i samarbete. Helsingborg: Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden Helsingör: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, Børne- og Ungeudvalget ANDRA MÅL OCH INSATSER Öka kunskapen om och matcha kompetens, arbetskraft, arbetslösa och studerande över Sundet. Helsingborg: Utvecklingsnämnden Helsingör: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget EN SAMMANBUNDEN STAD

8 Kultur og oplevelser INTEGRATIONSMOTOR FOR HELE SAMARBEJDET Kulturen er med til at skabe koblinger mellem uddannelse, erhvervsliv og turisme samt øge forståelsen hos borgerne om den region de bor i. Samarbejdet styrker oplevelsen af både den fælles historie og identitet samt de konflikter og forskelle, som også præger et grænseland. En region med et mangfoldigt og inkluderende kulturliv af høj kvalitet, med flere stærke kulturområder og en høj innovationsgrad baseret på kultur skal brandes. Kulturen og idrætten skal fungere som samlende element for alle borgere; hvor indsatser for børn og unge prioriteres i særlig grad. Samarbejdet mellem skoler, kultur- og idrætsinstitutioner befordrer gensidigt kendskab og nysgerrighed hos børnene, og danner basis for mange af de kulturprojekter, ungdommen involveres i over Sundet. Kulturen og idrættens grænsebrydende potentiale skal også bruges på tværs af sociale skel, og være med til at løfte sociale indsatser i boligområderne. PRIORITEREDE STRATEGISKE INDSATSER Helsingør og Helsingborg arbejder for at skabe større og bedre fælles branding gennem fælles turismesamarbejde, pakkeløsninger, kulturkort med mere. Helsingborg: Kommunstyrelsen, Kulturnämnden Helsingør: Kulturudvalget, Vækst & Viden, VisitNordsjælland ANDRE MÅL OG INDSATSER Øge samhørighed og sproglig forståelse på tværs ved at skabe tværgående aktiviteter/events indenfor kultur, fritid, idræt for både HH-borgere og turister. Formidle en fælles identitet, samhørighed og mangfoldighed og skabe aktiviteter for børn og unge, som fremmer integrationen og gensidig forståelse. Helsingborg: Kulturnämnden, Idrott- och fritidsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen Helsingør: Kulturudvalget, Børne- og Ungeudvalget, Idræts- og Sundhedsudvalget Fremme forskning og innovation i private virksomheder gennem samarbejde med uddannelsesinstitutioner og regionale organisationer, som arbejder med vækst og iværksættere. Skabe nye innovationsplatforme og udvikle området som hjemsted for konferencer indenfor Viden og Innovation Helsingborg: Kommunstyrelsen Helsingør: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, Kulturudvalget 8 EN SAMMANBUNDEN STAD 2035

9 Organisation og økonomi HH-samarbejdet ledes af en styregruppe bestående af borgmesteren og kommunaldirektøren i Helsingør og kommunstyrelsens ordförande og stadsdirektören i Helsingborg som faste medlemmer. Herudover udpeges der en oppositionspolitiker fra hhv. Helsingborg og Helsingør. Erhvervslivet er repræsenteret ved en ud peget repræsentant fra Helsingborg og Vækst og Viden i Helsingør. Styregruppens møder forberedes af koordineringsgruppen som består af embedsmænd fra begge kommuner. Styregruppens opgave er at sikre strategiens gennemførsel. I denne strategi er der lagt vægt på prioriterede strategiske indsatser samt mere konkrete samarbejder mellem forvaltninger, institutioner og virksomheder på tværs af Sundet. I HH-samarbejdets årshjul er julemødet i december en affrapportering fra politikere og embedsmænd samt styregruppen om året som er gået. Mødet fungerer samtidigt som inspiration på tværs af faggrænser til nye tiltag. Styregruppen drøfter i begyndelse af året spørgsmål indenfor de prioriterede strategiske indsatser som der skal arbejdes med det efterfølgende år. På sommermødet inviteres interne og eksterne gæster til at indgå i uddybende drøftelser af de strategiske tiltag som styregruppen har drøftet på vintermødet. Udvalg og nämnder har mulighed for inden sommerferien at indsende handleplaner med eventuelle ønsker om medfinansiering til koordineringsgruppen. Fordeling af budgettet på 1,6 millioner danske kroner besluttes af styregruppen på efterårsmødet. Styregruppens handleplaner for tiltag indenfor det prioriterede strategiske indsatser tilgodeses først i budgettet. Restbeløbet kan eventuelt fordeles indenfor andre mål og indsatser i strategien for at sikre, at der bliver arbejdet i alle fokusområder. JULEMØDE (DEC) Fællesmøde efterfulgt af styregruppemøde AFRAPPORTERINGSMØDE oplæg fra politikere og embedsmænd samt styregruppe om året der gik EFTERÅRSMØDE (SEPT) Styregruppemøde PLANLÆGNINGS- OG BUDGETMØDE gennemgang af handleplaner og vedtagelse af budget for næste år VINTERMØDE (FEB/MAR) Styregruppemøde HANDLEPLANER FOR NÆSTE ÅR Koordineringsgruppen gennemgår indsendte planer og ønsker fra politike udvalg og nämnder samt styregruppen. Planer holdes op mod strategien for at sikre, at der bliver arbejdet i alle fokusområder TEMAMØDE status for dette års strategiske indsatser og drøftelse af strategiske spørgsmål for næste år SOMMERMØDE (JUN) Styregruppemøde med inviterede interne og eksterne gæster TEMAMØDE drøftelse af strategiske tiltag for næste år EN SAMMANBUNDEN STAD

10 Fakta og statistik HELSINGBORG HELSINGØR BEFOLKNINGSTAL (per den 31 december 2012) BEFOLKNINGSTAL (per den 1 januari 2012) ,7 % ,4 % ,1 % ,9 % ,7 % ,6 % ,6 % ,1 % Totalt ,00 % Totalt ,00 % Källa: Helsingborgs stads statistikdatabas Kilde: Danmarks Statistikbank VERKSAMHETER 5 största branscherna i nordvästra Skåne (2010) 25 % VERKSAMHETER 5 største branscher i Nordsjælland ud af virksomheder (2011) 25 % 25 % 1. Handel och transport 20 % ,7 % 2. Enheter för vård och omsorg ,1 % 15 % 3. Tillverknings- och utvinningsindustri ,7 % 4. Företagstjänster 10 % ,0 % 5. Utbildningsväsendet ,7 % Källa: SCB KULTUR Antal besökare på institutionerna (2011) 5 % 0 Handel och transport Vård och omsorg Industri 1. Handel 20 % 20 % ,0 % 2. Bygge og anlæg ,0 % 15 % 3. Rådgivning mv 15 % ,0 % 4. Sundhedsvæsen 10 % 10 % ,0 % 5. Operationel service ,0 % 5 % Kilde: Danmarks Statistikbank 0 Handel Bygge og anlæg Rådgivning mv 5 % KULTUR Antal besøgende på institutionerne (2012) Vård och omsorg Industri Utbildningsväsendet Företagstjänster 0 Sundshedsvæsen och transport Handel Operationel sevice Utbildningsväsendet Företagstjänster Fredriksdals Friluftsmuseum Kärnan Sofiero Dunkers Kulturhus Totalt Källa: Resurs AB och Turistekonomisk mätning för Helsingborg 2011 Kulturværftet Kronborg Slot Handels- og Søfartsmuseet Øresundsarkvariet Danmarks Tekniske Museum Helsingør Kommunes Museer Total Kilde: De enkelte insitutioner TURISM Antal övernattningar/besök: TURISM Antal overnatninger: Källa: Resurs AB och Turistekonomisk mätning för Helsingborg 2011 Kilde: VisitNordsjælland DAGLIG ÖVERFART HH-LEDEN 2011 Antal pendlare Antal fordon Antal resenärer Källa: Tendens Öresund/Källa: Danmarks Statistikbank 10 EN SAMMANBUNDEN STAD 2035

11 Historisk tillbakablick Helsingborg och Helsingör är gamla vänorter, formellt sedan år 1838 men kontakter över Öresund har förekommit under mer än 1000 år. Särskilt efter andra världskriget har handel och resor över Sundet ökat kraftigt. Även kontakterna mellan städernas invånare är alltmer omfattande. ÅR 1838 I februari 1838 företog Helsingborgs frivilliga brandkår ett fackeltåg med musik över Sundets is till Helsingör, där de trettio deltagarna hyllades med hurrarop och undfägnad på Hôtel d Öresund. Skålar dracks för kungarna av Sverige och Danmark, och när truppen på återvägen kommit mittsunds, sjöngs den svenska och danska folksången. En vecka senare, den 28 februari på själva Stenbocksdagen gjorde danskarna ett återbesök. Dikter skrevs och långa officiella skrivelser uppsattes som minne av vänner och grannar på andra sidan Sundet. (Ur Helsingborgs historia, del V:I, s ). PASSFRIHET Lördagen den 12 juli 1952 var en stor dag för Öresundstrafiken. Då infördes passfrihet mellan de nordiska länderna, vilket innebar en stor lättnad i resandet och en stimulans för turandet. Söndagen den 13 juli reste personer och bilar med DSB:s färjor. Totalt under den första passfria veckan åkte personer över sundet. Detta var en fyrdubbling mot det normala d v s innan passtvånget hade upphävts. Detta kom naturligtvis att locka även andra rederier till att starta trafik på Öresund både till Helsingör och till Köpenhamn. Karl XV på väg in i Helsingör hamn, där han gick iland för att äta lunch med den danska kungen på närliggande Marienlyst Kurhotel. (Illustreret Tidende 1862). GEMENSAMT SAMARBETSAVTAL Den 22 mars år 1995 träffades ett särskilt samarbetsavtal mellan Helsingør Kommune och Helsingborgs stad. Avtalets syfte är att nyttja de båda städernas gemensamma styrka för att uppnå en god samhällsutveckling i Öresundsregionens norra del. Exempel på tidigare samarbeten: Ansikte mot ansikte H99, Öresund Event, Gränslösa dagar, Gatuteaterfestival, Nordiska Bokens Dag, Gratis skolgång över Sundet, Gemensam skolgrupp, Gemensam Turistkarta och Guide, HH-gruppen, Cirkusskola, Orkesterutbyte, konferenser inom bland annat områdena klimat och näringslivsutveckling. EN SAMMANBUNDEN STAD

12 FOTO Sid 1: Luftfoto af Helsingør og Helsingborg. Foto: Arne Magnussen. Sid 2: Johannes Hecht-Nielsen og Peter Danielsson. Foto: Tanya Vorm. Sid 4: Studio-e, Anders Ebefeldt Sid 5: HH-gruppen, Sid 6: Colourbox. Sid 7: Colourbox. Foto: Dmitry Kalinovsky. Sid 8: Den Store Familie, gadeteater. Foto: Torben Sørensen. HH-STRATEGI VEDTAGET Helsingør Byråd, 28 januari 2013 Helsingborg Kommunfullmäktige, 27 februari EN SAMMANBUNDEN STAD 2035

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 MØRKETAL 4 OSÄKER FRAMTID 6 ØRESUNDSPENDLERENS HVERDAG 8 PENDLING 10 LIVET I METROPOLEN

Läs mer

Framtidens järnväg i Helsingborg

Framtidens järnväg i Helsingborg Framtidens järnväg i Helsingborg stadsutveckling och expansion mot Helsingör. Civilingeniør Sten Hansen. Atkins Danmark 1 Planeringschef Håkan Lindström, Helsingborgs Stad. E-post: Hakan.Lindstrom@helsingborg.se

Läs mer

De unges forslag til Kulturvision for Øresundsregionen

De unges forslag til Kulturvision for Øresundsregionen De unges forslag til Kulturvision for Øresundsregionen Öresundskomiteen havde inviteret 100 unge i alderen 16-20 år til at mødes den 14. november på Nationalmuseet i København. Gennem en energi fyldt dag

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Socialdemokraterna i Region Skåne Innehållsförteckning Att ta ansvar för välfärden... 3 Del I REGIONAL UTVECKLING... 3 1 Regional utveckling... 3 1.1 Aktiva

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Målet är mer än resan

Målet är mer än resan Målet är mer än resan vinster med internationellt ungdomssamarbete vinster 1med internationellt ungdomssamarbete Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Ett Stockholm i världsklass. STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O

Ett Stockholm i världsklass. STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O Ett Stockholm i världsklass STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O Utgångspunkter för visionen om Stockholm 2030 Stockholm är människornas

Läs mer

Februari 2015. Fiskeresursen - hur kan den fördelas?

Februari 2015. Fiskeresursen - hur kan den fördelas? Februari 2015 Fiskeresursen - hur kan den fördelas? ? Innehållsförteckning Bakgrund och läsanvisning...3 Avgränsning och definition...4 Projektets målsättning...4 Sammanfattning och reflektion...5 Vart

Läs mer

Vision för Öresundsregionen år 2070. www.oresund2070.se

Vision för Öresundsregionen år 2070. www.oresund2070.se Vision för Öresundsregionen år 2070 www.oresund2070.se Befolkningen kommer att öka med en miljon invånare och klimatet förändras. (sid 3 5 & 10) För att alla ska få plats behöver vi förtäta städerna och

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse Stadsledningskontoret Anna Jungmarker Telefon: 021-39 23 97 E-post: anna.jungmarker@vasteras.se Delges Energimyndigheten TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/386-KS Kommunstyrelsen 1 (2) Uthållig kommun- etappp

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

Fler och bättre jobb i Västsverige

Fler och bättre jobb i Västsverige Fler och bättre jobb i Västsverige En rapport från regionstyrelserna för Unionen Göteborg, Unionen SjuHall och Unionen Skaraborg/Väst Förord Facklig verksamhet handlar om att försvara medlemmars villkor,

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Den skandinaviska arenan

Den skandinaviska arenan Den skandinaviska arenan I det 600 km långa stråket Oslo-Göteborg-Öresund bor idag ca 8 miljoner människor. Inom en radie av 300 km från Göteborg finns 50% av Skandinaviens industriella kapacitet. 1 SYFTE

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

Nordisten Enheten för nordiska språk December 2011

Nordisten Enheten för nordiska språk December 2011 Nordisten Enheten för nordiska språk December 2011 LEDARE Av Kim Sandvad West Redaktör Selv om november måned allerede har lagt sit mørkeslør over landet, og frosten så småt er begyndt at bide i næsen,

Läs mer