Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina"

Transkript

1 LÄRARHANDLEDNING

2 Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med en grupp lärare, som våren 2009 reste till Kina för att möta svenska och kinesiska företag, organisationer och studenter. Syftet med resan var att på plats uppleva den utveckling Kina och de svensk-kinesiska relationerna genomgått de senaste åren och lärarnas uppgift var att förmedla sina intryck till svenska gymnasieelever. Kinas långa historia, kultur och seder är omfattande områden, som det här materialet inte gör anspråk på att täcka. Det avser i första hand att ge en bild av hur relationerna mellan länderna ser ut idag och är tänkt att fungera som inspiration och stöd för diskussioner och arbeten om Kina. Ambitionen är också att ge en inblick i den påverkan Kina har på Sverige och elevernas vardag idag och i framtiden. 2 LÄRARHANDLEDNING SVERIGE OCH KINA

3 Ett material för många olika ämnen Relationer mellan Sverige och Kina fanns redan på 1700-talet med handeln via Ostindiska Kompaniet. Idag är utbytet mellan Sverige och Kina omfattande och såväl stora multinationella bolag som små företag finns på plats i Kina eller bygger en stor del av sin verksamhet på relationer med det väldiga landet. Men Kina är mer än en handelspartner. Alltfler svenskar åker dit för att studera, turismen till Kina ökar och svensk forskning står högt i kurs där. Både enskilda svenskars och svenska företags engagemang i Kina rymmer många olika perspektiv, vilket gör att diskussioner och reflektioner lämpar sig för flera skolämnen som samhällskunskap, historia, företagande, marknadsföring, geografi, turism, miljö... Listan kan göras lång. Målet med materialet är att ge dig som lärare inspiration och idéer till att föra samtal om globalisering och Sveriges relationer med Kina med dina elever. Materialet Sverige och Kina består av ett magasin och en lärarhandledning med förslag på lektionsupplägg samt tillhörande övningsuppgifter. Samma uppgifter finns också i ett separat arbetshäfte. Om magasinet Magasinet innehåller artiklar om svenska företag och organisationer i Kina, svenska och kinesiska studenter samt korta frågor och svar om kinesiska ungdomars funderingar kring olika frågor. Artiklarna är skrivna av de gymnasielärare som besökte Peking våren Tanken med magasinet är att det ska kunna fungera fristående som inspirerande läsning. Men magasinet ska också kunna vara ett första ställe för eleverna att leta efter information när de arbetar med uppgifterna. Om lärarhandledningen Lärarhandledningen är tänkt att vara ett stöd till läraren i planeringen av hur uppgifterna kan genomföras. De kan givetvis behöva anpassas utifrån den klass läraren möter. Handledningen innehåller en introduktionsövning som rekommenderas som inledning till arbetet med Sverige och Kina, oavsett vilket ämne läraren undervisar i. Därefter följer åtta uppgifter, av varierande omfattning. Varje uppgift inleds med en kort text om syfte och koppling till kursplanens mål. Därefter kommer förslag på metod för att genomföra uppgiften. Varje uppgift har en inledande text och en uppsättning frågor som finns både i lärarhandledningen och i elevernas arbetsmaterial. Uppgifterna är framtagna med utgångspunkt från kursplanerna i samhällskunskap och företagsekonomi. Om elevernas arbetsmaterial Materialet innehåller samma uppgifter med frågor som i lärarhandledningen. Syftet med denna del av materialet är endast att förenkla för läraren att kopiera och dela ut underlag för arbetet och frågorna, diskussionen, uppsatsen eller debatten. I de uppgifter där eleverna förväntas svara på frågor skriftligen görs det på separata papper eller block. LÄRARHANDLEDNING SVERIGE OCH KINA 3

4 Introduktionsuppgift: Kina sedan länge föremål för svenskt intresse Fungera som en introduktion till materialet Ge en inblick i hur relationerna mellan Sverige och Kina har utvecklats Samhällskunskap Övningen hjälper eleven att fördjupa sina kunskaper om och reflektera över samarbete och konflikter i internationella relationer, Övningen hjälper eleven att utveckla sin kunskap om levnadsvillkor i olika länder och samhällssystem. Företagsekonomi Övningen ger eleven möjlighet att reflektera över samband mellan produktionskostnader i olika delar av världen samt företagens lokalisering och internationella handel. Övningen hjälper eleven att utveckla sin förmåga att vara initiativkraftig, kreativ och ansvarstagande. Övningen lämpar sig även för andra ämnen, exempelvis Historia och Geografi. Inom ämnet Geografi har bland annat A-kursen som mål att öka elevernas insikter om den roll som människan spelar som aktiv brukare och förändrare av jordytan och om vårt ömsesidiga beroende på lokal, regional och global nivå. Inom Historia bidrar övningen till att eleven utvecklar kunskaper om historiska strukturer, utvecklingslinjer och förändringsprocesser som ger sammanhang och bakgrund för individ och samhälle. Övningen inleds med en förutsättningslös diskussion om Kina. Ett tips för att starta diskussionen kan vara att se filmen En glokal generation, som finns på Här följer vi några kinesiska ungdomars vardag och får höra deras tankar kring skolan, familjen och framtiden. Ett alternativ är att utgå från en aktuell tidningsartikel som på något sätt berör Kina. Det kan till exempel handla om handel, turism, ekonomi, historia eller en aktuell händelse. Ställ frågor som: Vad tänker ni på när jag säger Kina? Vilka särskilda händelser förknippar ni med Kina? Känner ni till några kinesiska företag? Ge exempel på något i er vardag som kommer från Kina. 4 LÄRARHANDLEDNING SVERIGE OCH KINA

5 Introduktionsuppgiften handlar om Kinas och Sveriges relationer med utgångspunkt i historien. Arbetet med introduktionsuppgiften ger eleverna en bra grund att stå på inför de följande övningsuppgifterna i materialet. Sverige och Kina en lång relation Kina har världens största befolkning, omkring 1,3 miljarder människor. Det som sker i Kina påverkar därmed också var femte människa i världen. För att förstå hur samhället ser ut och hur det påverkar dem som lever och verkar i Kina behövs en kort tillbakablick. Arbeta två och två och lös tillsammans uppgifterna nedan. Kina är ett land med en historia som sträcker sig långt tillbaka. Tidvis har landet slutit sig mot omvärlden, medan andra perioder har präglats av större öppenhet. En sådan period var 1700-talet, då handeln med Europa blomstrade i handelskompanier, de olika nationella ostindiska kompanierna. Varför bildades det ursprungliga Svenska Ostindiska Companiet? Under vilka år var handelskompaniet verksamt? Vad handlade man med import och export? 1993 bildades det nya Svenska Ostindiska Companiet AB, SOIC AB. Vad var syftet? Sök på internet och beskriv några konkreta resultat av SOIC AB:s verksamhet för relationen mellan Sverige och Kina. De senaste 60 åren har Kina genomgått stora förändringar. Deng Xiaoping kom till makten i Kina Med honom förändrades landets politiska och ekonomiska situation. Vad tror ni att det berodde på? Vad innebar det? Många av dagens svenska företag var tidiga att starta verksamhet i Kina, till exempel Ericsson på 1890-talet (se Sök på nätet för att ta reda på när andra svenska företag etablerade relationer med Kina och vad de handlade med. Titta till exempel på Centrum för Näringslivshistoria och använd företagens webbplatser. Hur många svenska företag är idag verksamma i Kina? Inom vilka branscher? Huawei, ZTE Wistron Telecom och Lenovo är några kinesiska företag som har verksamhet i Sverige. Undersök vad de gör och till vilka de vänder sig med sina produkter. Kina har de senaste åren genomgått en stark utveckling och är idag en av världens snabbast växande ekonomier. Inte bara för svenska företag är Kina ett givet land att etablera sig i; även allt fler svenska ungdomar väljer att studera eller arbeta i Kina. Vad tror ni det är som lockar ungdomar att studera och/eller arbeta i Kina? Vilka är de vanligaste anledningarna för svenska företag att etablera sig där idag? LÄRARHANDLEDNING SVERIGE OCH KINA 5

6 Uppgift 1: Studier för framtiden Att visa betydelsen av utbildning Att få en förståelse för kinesiska ungdomars förutsättningar att studera Att reflektera över sina egna möjligheter Att inspirera eleverna att studera utomlands Samhällskunskap Övningen hjälper eleven att utveckla sin kunskap om levnadsvillkor i olika länder och samhällssystem. Övningen hjälper eleven att utveckla sin förmåga att kritiskt granska samhällsförhållanden samt sin förmåga att kunna se konsekvenser av olika handlingsalternativ för sig själv och för samhället. Övningen hjälper eleven att utveckla kunskap om och förståelse av det mångkulturella samhället. Starta gärna övningen i helgrupp med en allmän diskussion kring fortsatta studier. Hur tänker eleverna kring framtiden i termer av studier? Vad är det som motiverar alternativt hindrar dem att studera vidare? Eleverna löser sedan uppgifterna nedan enskilt eller i mindre grupper genom att använda sig av magasinet, att se filmen En glokal generation (finns på eller genom att söka information på internet. Kina har högst antal studenter i världen, 23 miljoner under I takt med att befolkningen har fått det bättre och möjligheterna att studera har ökat har antalet studenter stigit kraftigt sedan För de flesta kineser är det prestigefullt att studera vidare och många känner höga krav på att lyckas. Vilka faktorer kan motivera en ung person i Kina att utbilda sig, enligt ungdomarna i filmen En glokal generation? Varför just dessa faktorer? Motivera. I magasinet Sverige och Kina berättas om en av Kinas bästa skolor, The High School Affiliated to Renmin University of China. Vilket budskap tycker du att skolan sänder ut till sina elever med begreppet Think different på väggen och vad tror du en sådan skola försöker uppnå? Varför är det viktigt för ungdomar i Kina att lära sig engelska? Läs artikeln om EF Smart School i magasinet och se filmen En glokal generation. Reflektera och motivera ditt svar. Av filmen En glokal generation framgår att utbildningen i Sverige och Kina skiljer sig något åt. Ange tre saker som är olika. Vilka konkurrensfördelar har du som svensk elev gentemot en kinesisk elev? Allt fler väljer att studera utomlands, enstaka terminer eller en hel utbildning. Kinesiska universitet lockar många utländska ungdomar, som vill lära sig språket och upptäcka en ny kultur och Kina är ett attraktivt land för svenska utbytesstudenter. Tänk dig in i att du förbereder dig för att åka till Kina för att studera. Svara på nedanstående frågor. Finns det ytterligare information som skulle vara användbar för en blivande utbytesstudent? 6 LÄRARHANDLEDNING SVERIGE OCH KINA

7 Vad tror du att du och andra ungdomar kan lära sig av att vara, och studera, i Kina? Vilka möjligheter och utmaningar finns det? Finns det stipendier att söka och var? Ge exempel på universitet som har engelskspråkiga kurser. Vilka kurser handlar det om? Vad finns det för möjligheter att söka studiemedel via CSN för studier i Kina? Vad behöver någon från Kina tänka på om han eller hon skulle flytta till Sverige för att studera? Vilka utmaningar och möjligheter tror du att ungdomar från Kina ställs inför när de kommer till Sverige för att studera? LÄRARHANDLEDNING SVERIGE OCH KINA 7

8 Uppgift 2: Satsningar för ett hållbart samhälle Att belysa det kinesiska samhällets miljöutmaningar Att lyfta fram svenska företags kompetens inom området Att få eleven att fundera över sin egen roll och sina möjligheter att påverka Företagsekonomi Övningen hjälper eleven att reflektera över etiska och miljömässiga frågor som en del av ekonomiskt beslutsfattande. Övningen låter eleven reflektera över vilka konsekvenser internationellt ekonomiskt samarbete har för individ, företag och samhälle. Övningen hjälper eleven att utveckla sin förmåga att reflektera över företagens ansvar och möjligheter att med medveten rationell resurshantering bidra till en för samhället hållbar utveckling. Samhällskunskap Övningen hjälper eleven att utveckla kunskaper för att kunna ta ställning och agera i lokala, regionala och globala frågor som är av betydelse för ett hållbart samhälle. Övningen hjälper eleven att utveckla sin förmåga att formulera frågor, argumentera och uttrycka ståndpunkter samt utvecklar den egna förmågan att aktivt delta i samhällslivet och påverka samhällsutvecklingen. Övningen hjälper eleven att utveckla sin kunskap om levnadsvillkor i olika länder och samhällssystem. Övningen lämpar sig även för andra ämnen, exempelvis Geografi. Inom ämnet Geografi har bland annat A-kursen som mål att öka elevernas insikter om den roll som människan spelar som aktiv brukare och förändrare av jordytan och om vårt ömsesidiga beroende på lokal, regional och global nivå. Förbered gärna eleverna inför uppgiften genom att låta dem fundera över vad de själva gör för att minska påverkan på miljön. Inled arbetet genom en gemensam diskussion kring miljöfrågor i vardagen. Eleverna svarar sedan på frågorna enskilt eller i mindre grupper. Uppgiften innehåller en fördjupning, som med fördel arbetas med i något större grupper. Låt grupperna redovisa sina arbeten för resten av klassen med hjälp av ritningar och motiveringar till resultatet. Kinas snabba ekonomiska utveckling har en baksida: miljöpåverkan. De senaste åren har de styrande i Kina satt ett tydligare fokus på miljöfrågor för att försöka vända trenden och öka miljömedvetenheten. Den snabba ekonomiska utvecklingen i Kina är en starkt bidragande orsak till belastningen på miljön. Förklara sambandet. På vilka sätt skiljer sig miljöpåverkan i Kinas storstäder och på landsbygden? 8 LÄRARHANDLEDNING SVERIGE OCH KINA

9 Svenska företag och svensk forskning ligger långt framme på miljöområdet och har högt förtroende på den internationella marknaden. Ta reda på några svenska företag som arbetar med miljöteknik, såväl lokala som över hela Sverige. Nämn också vilken/vilka inriktningar varje företag har. Finns det några som exporterar till Kina? Vilka yrken finns på dessa företag och vilken utbildning och kompetens krävs för att jobba hos dem? Varför tror du att företaget behöver just detta? Många företag strävar efter att deras produkter ska ha så låg miljöpåverkan som möjligt. Ett sätt är att utveckla smartare förpackningar, som Ecolean (se magasinet Sverige och Kina, sidan 6). Ge exempel på förpackningar som skulle kunna göras med större miljöhänsyn och på vilket sätt det skulle kunna ske. Vilka faktorer eller egenskaper är avgörande för om en förpackning, eller tillverkningen av den, ska kunna anses ge mindre belastning på miljön jämfört med andra alternativa förpackningar? FÖRDJUPNINGSUPPGIFT I magasinet Sverige och Kina berättas om det svenska företaget Sweco, som arbetar med arkitektur och teknik för hållbar stadsplanering. De har projekterat sådana städer i Kina. I Sverige finns exempel som Bo01 i Malmö och Hammarby Sjöstad i Stockholm. Läs texten på sidan 14 och sök på internet för att lösa uppgiften nedan. Rita och planera en egen hållbar stad. Tänk på att ta med olika aspekter som exempelvis trafiklösningar, boende, avfallshantering, uppvärmning och energianvändning. Redogör för stadsplaneringen skriftligt eller genom en muntlig redovisning. LÄRARHANDLEDNING SVERIGE OCH KINA 9

10 Uppgift 3: Arbeta i Kina möjligheter och utmaningar Att reflektera över arbetsmarknaden i Kina Att lära mer om skillnaderna och likheterna mellan länder Att få en förståelse för samhällsstrukturerna i Kina Samhällskunskap Övningen hjälper eleven att utveckla sin kunskap om levnadsvillkor i olika länder och samhällssystem. Övningen utvecklar elevens förmåga att kritiskt granska samhällsförhållanden samt förmågan att kunna se konsekvenser av olika handlingsalternativ för sig själv och för samhället. Inled övningen genom att prata om det sociala skyddsnät som finns i Sverige. Anser eleverna att det finns bra förutsättningar för att bo, leva och arbeta i Sverige? Varför? Varför inte? Eleverna löser sedan uppgifterna nedan enskilt eller i mindre grupper. Avsluta gärna med en gemensam diskussion baserad på frågorna. Den stora tillväxten i Kinas ekonomi har lyft hundratals miljoner människor ur fattigdom och in på arbetsmarknaden. I Sverige har vi ett socialt skyddsnät som säkerställer rättigheter för arbetstagare och medborgare. Vårt samhälle skiljer sig en del från Kina på en del punkter. Kartlägg sociala skillnader mellan Kina och Sverige när det gäller: a) anställningstrygghet b) föräldraledighet c) semester d) sjukvård Sverige har i de flesta fall bättre socialt skyddsnät än Kina. Analysera vilka konsekvenser det kan innebära om ett land har: a) alltför stort socialt skyddsnät b) alltför litet socialt skyddsnät Många unga kineser satsar på karriären och förbereder sig för arbetsmarknaden genom att studera hårt och målmedvetet. Barn och unga har ofta höga krav på sig från familjen eftersom de flesta är ensambarn på grund av statens ettbarnspolitik. Diskutera vilka för- och nackdelar ettbarnspolitiken kan ha för de ungdomar som växer upp som ensambarn. Kinesiska elever är ofta väldigt studiemotiverade på alla nivåer. Vad tror du driver dem? 10 LÄRARHANDLEDNING SVERIGE OCH KINA

11 Uppgift 4: En ny arbetsmarknad växer fram Att få en förståelse för hur samhällsförändringarna har påverkat Kinas arbetsmarknad. Att reflektera över hur samarbete mellan länder kan leda till bättre förutsättningar för företagande, handel och arbetskraft på olika marknader. Samhällskunskap Övningen hjälper eleven att utveckla sin kunskap om levnadsvillkor i olika länder och samhällssystem. Övningen hjälper eleven att utveckla sin förmåga att kritiskt granska samhällsförhållanden och kunna se konsekvenser av olika handlingsalternativ. Företagsekonomi Övningen hjälper eleven att utveckla sin kunskap om företagens betydelse för samhällets utveckling. Övningen hjälper eleven att reflektera över vilka konsekvenser internationellt ekonomiskt samarbete har för individ, företag och samhälle. Övningen hjälper eleven att utveckla ett historiskt och internationellt perspektiv på företagande och dess villkor. Eleverna löser uppgiften enskilt eller i mindre grupper. Avsluta gärna med en gemensam diskussion kring möjligheter och utmaningar på Kinas arbetsmarknad. Det allt öppnare samhället i Kina innebär nya möjligheter och förutsättningar för företagande. Resonera om hur förutsättningarna har förändrats för den som vill starta och driva företag i Kina. I magasinet Sverige och Kina, sidan 3, berättar Timothy Zhang om sin väg till ett jobb på den svensk-kinesiska PR-byrån Eastwei. Jobb inom PR-branschen är relativt nytt och okänt i Kina. Kan du komma på fler yrken som är nya på arbetsmarknaden i Kina? Hur kan det komma sig att just dessa yrken har vuxit fram? Kan Sverige vara med och bidra till denna utveckling på arbetsmarknaden? Utveckla ditt svar. LÄRARHANDLEDNING SVERIGE OCH KINA 11

12 Uppgift 5: Goda relationer mellan länder Att få en förståelse för hur samverkan mellan olika länder fungerar Att reflektera över möjligheterna med internationellt samarbete Att öka kunskaperna om svenska organisationers funktioner i Kina Samhällskunskap Övningen hjälper eleven att fördjupa sina kunskaper om, och reflektera över, samarbete och konflikter i internationella relationer. Övningen hjälper eleven att utveckla kunskaper om och förståelse av hur politiska system fungerar. Förslagsvis inleds övningen med att eleverna löser uppgifterna nedan enskilt eller i mindre grupper. Den som vill kan avsluta lektionen med en gemensam diskussion om svenska möjligheter att påverka händelser i Kina. Exempel på utgångspunkt för diskussionen skulle kunna vara händelser förknippade med OS i Peking 2008 eller mjölkskandalen som inträffade Relationer mellan världens länder är viktiga ur många perspektiv, såsom konflikthantering, samarbete för att minska påverkan på miljön, kulturella utbyten och turism. Handel mellan länder bidrar till den ekonomiska utvecklingen i världen. För ett, relativt sett, litet land som Sverige är det av stor betydelse att andra länder investerar i svenska företag och svensk forskning. Varför är det viktigt för Sverige att Kina och andra länder väljer att investera i vårt land? Ofta representeras ett land utomlands genom sin ambassad. Vilken roll har ambassaden? Vilken är ambassadens främsta uppgift? Vilka är det som jobbar där (Är det i huvudsak svenskar? Utbildning? Antal?) I vilka ärenden kan man som svensk medborgare vända sig till ambassaden i Kina? Sverige har inte ambassadörer i alla länder. Varför inte? En del länder ställer högre krav på de inresande än andra. Kina är ett exempel på länder som kräver att medborgare från andra länder har visum för att komma in i landet. Hur fungerar ett visum? Hur går man tillväga för att skaffa ett visum? Vilka anledningar kan göra att en visumansökan avslås? 12 LÄRARHANDLEDNING SVERIGE OCH KINA

13 Uppgift 6: Det kinesiska företagsklimatet Att reflektera över olika förutsättningar för företagande Att öka förståelsen för olika organisationsformer Företagsekonomi Övningen hjälper eleven att utveckla en beredskap inför förändringar beträffande såväl verksamhet, organisation som arbetssätt. Övningen hjälper eleven att reflektera över vilka konsekvenser internationellt ekonomiskt samarbete har för individ, företag och samhälle. Låt eleverna svara på frågorna nedan enskilt eller i mindre grupper. Sista delen av uppgiften lämpar sig väl för en diskussion i större grupp. Många svenska företag har verksamhet i Kina i form av egna fabriker eller kontor. Det är företag som till exempel Ericsson, som vänder sig till andra företag, och Ikea, som producerar konsumentvaror, men också SEB, som tillhandahåller banktjänster till sina företagskunder i Kina. Gemensamt för dem är att de verkar på en marknad som till stora delar skiljer sig från den svenska. Ge exempel på vilka svårigheter som kan möta ett svenskt företag i Kina. Exportrådet finns på plats på många ställen i världen, inklusive Kina. Redogör för Exportrådets verksamhet. Anta att du skulle vilja starta företag i Kina. Vilka är de viktigaste förberedelserna för etableringen? I magasinet Sverige och Kina, sidan 12, finns en artikel om tryckeriet Elanders, som startade sin verksamhet i Kina sommaren En av Elanders kunder är ett annat företag; Sony Ericsson. Handel mellan företag brukar förkortas B2B. Vad betyder det? Vilka annorlunda förutsättningar har ett företag som handlar med andra företag jämfört med sådana som riktar sin huvudsakliga verksamhet till privatpersoner? I artikeln om Elanders pratar Magnus Nilsson om framgångskonceptet att kombinera svenskt ledarskap med den kinesiska företagskulturen. I kinesiskt näringsliv är hierarkiska organisationer vanligare än det som brukar kallas platta organisationer. Jämför platta organisationer med hierarkiska organisationer och beskriv likheter/skillnader. Analysera för- och nackdelar. Vilken form av organisation skulle du föredra att arbeta vid? Motivera ditt svar. Riv Pyramiderna är ett uttryck som en gång myntades av Jan Carlzon, före detta VD för SAS. Vad tror du att han menade med detta? LÄRARHANDLEDNING SVERIGE OCH KINA 13

14 Uppgift 7: Kinesisk turism en möjlighet för Sverige Att reflektera över förutsättningar för företagande och lokalisering ur olika miljömässiga och etiska perspektiv Att söka information om vilka lagar och regler på miljöområdet som styr företagandet Samhällskunskap Övningen hjälper eleven att utveckla kunskap om och förståelse av det mångkulturella samhället. Övningen hjälper eleven att utveckla sin kunskap om levnadsvillkor i olika länder och samhällssystem. Eleverna löser uppgiften i mindre grupper. Inom ramen för fördjupning kan redovisningen göras genom ett kollage med bild och text, en fiktiv reseberättelse i form av en uppsats eller varför inte genom ett upplägg för en paketresa. Det bedöms att drygt 120 miljoner kineser har fått så god ekonomi att de har råd att semestra utomlands. En bidragande orsak till att allt fler reser utanför Kinas gränser är också mindre stränga regler för medborgarna vad gäller resande. I Sverige finns det mycket som lockar. Fundera på och diskutera i grupper vad semester betyder för er. Tror ni att det är samma betydelse för någon som bor i Kina? Varför / varför inte? Varför skulle kinesiska turister välja Sverige? Om du skulle locka turister från Kina till Sverige och till din ort, vilka kvaliteter och aktiviteter skulle du då framhålla? FÖRDJUPNINGSUPPGIFT Kina är ett fascinerande land som lockar allt fler svenska resenärer varje år. Det jättelika landet erbjuder storstadspuls, kultur och shopping men också fantastisk mat, sol och bad och naturupplevelser. Tänk dig att du ska spendera fyra veckor i Kina. Hur skulle din drömresa se ut? Gör också en budget för resan. 14 LÄRARHANDLEDNING SVERIGE OCH KINA

15 Uppgift 8: Produktion på bortaplan Att reflektera över produktionskostnader i olika delar av världen Att få en ökad förståelse för stora och små svenska företags handel med Kina Företagsekonomi Övningen hjälper eleven att reflektera över vilka konsekvenser internationellt ekonomiskt samarbete har för individ, företag och samhälle. Övningen hjälper eleven att utveckla sin förmåga att kritiskt granska samhällsförhållanden samt sin förmåga att kunna se konsekvenser av olika handlingsalternativ för sig själv och för samhället. Den första delen av uppgiften kan med fördel lösas enskilt, medan den andra lämpar sig bättre för arbete i mindre grupper. Den som väljer att göra fördjupningen kan låta olika grupper i klassen arbeta mot varsitt företag och sedan göra ett gemensamt studiebesök. I magasinet Sverige och Kina, sidan 11, kan du läsa om det svenska inredningsföretaget Chang & Biörck. De designar och säljer sina produkter i Sverige men produktionen sker i Kina. Leta upp andra exempel på företag som arbetar på samma sätt som Chang & Biörck. Vad är det som har gjort att man har lyckats? Kan du hitta några gemensamma egenskaper? Vilka är de främsta anledningarna till att ett företag väljer att producera i Kina? Det finns flera sätt att göra affärer med Kina. Redogör för de möjligheter som finns. Ta reda på om det finns några företag på din ort som gör affärer med kinesiska företag. På vilket sätt har de kontakter med Kina? Köper de eller säljer varor eller tjänster? Vad betyder samarbetet för människorna på orten? Är Kina framtidens marknad för våra varor? Motivera ditt svar. FÖRDJUPNINGSUPPGIFT Intervjua någon från ett företag från uppgiften ovan. Om det är möjligt så gör också ett studiebesök på företaget. LÄRARHANDLEDNING SVERIGE OCH KINA 15

16 KONCEPT: Springtime DESIGN: Irons Design ILLUSTRATION: Tobias Flygar FOTO: Ben McMillan TRYCK: Åtta45, Solna, 2009.

Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning

Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning Sammanfattning Varför handlar Sverige med omvärlden? Hur ser den internationella handeln ut? Den här lärarhandledningen har tagits fram i

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

Att arbeta strukturellt

Att arbeta strukturellt Sara Lind och Rebecca Zakrison Socionomprogrammet, 210 poäng, Ersta Sköndal Högskola C-uppsats, Vetenskapsteori och metod 15 hp, SEL 62, VT-13 Grundläggande nivå Handledare: Johan Gärde Examinator: Lars

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier.

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:22 Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Tillsammans. En handledning för en tobaksfri skola

Tillsammans. En handledning för en tobaksfri skola Tillsammans mot tobak En handledning för en tobaksfri skola 1 Inledning Tobak är ett av vår tids största folkhälsoproblem. Det här materialet handlar om hur vi, tillsammans, kan göra något åt det. Vi vänder

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Mellan jobb - en kvalitativ fallstudie av Outplacement Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Deirdre Net Susanna Stenson Handledare: Lars Walter Juni, 2013 Abstract Examensarbete,

Läs mer

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Siw Hammar & Lotta Svensson Arbetsrapport från FoU-Centrum Söderhamn Innehåll: Förord Del 1: sida Inledning: ungdomar socialt

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Många vill - få kommer till skott. Varför studerar inte fler utomlands?

Många vill - få kommer till skott. Varför studerar inte fler utomlands? Många vill - få kommer till skott Varför studerar inte fler utomlands? Många vill - få kommer till skott Varför studerar inte fler utomlands? Diarienr.: 51:12/13 Publiceringsdatum: 2013-05-24 Författare

Läs mer

Varför är din iphone så stor?

Varför är din iphone så stor? Varför är din iphone så stor? En studie om ipad i förskolan Anna Lundholm Ehn och Erika Olsson Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 hp Varför är din iphone så stor? En studie om

Läs mer

SE HUNGERN LÄRARHANDLEDNING AV: TOVE SWAHN SEALY

SE HUNGERN LÄRARHANDLEDNING AV: TOVE SWAHN SEALY SE HUNGERN LÄRARHANDLEDNING AV: TOVE SWAHN SEALY 1 SE HUNGERN - LÄRARHANDLEDNING Den här programserien är UR:s bidrag till kampanjen Hungerhjälpen som år 2013 utmanade gymnasieelever landet runt att samla

Läs mer

SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT

SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT ESF Jämt drivs av länsstyrelserna och är ett nationellt projekt som tillhandahåller processtöd i jämställdhetsintegrering. Projektet finansieras

Läs mer