KALLELSE TILL KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE TILL KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN"

Transkript

1 KALLELSE TILL KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur- och fritidsnämnden kallar ordinarie ledamöter till sammanträde, torsdag den 24 april kl Biblioteket, Lindesberg. OBS! Gruppmöte för respektive politisk gruppering från kl Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personliga ersättare. OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Carina Östrand Ordförande Ayse Mertoglu Sekreterare Ledamot Ersättare Carina Östrand, ordförande (S) Thomas Lundkvist (S) Nafih Mawlod, vice ordförande (S) Carina Ekstrand (S) Gunnar Lindström (S) Hans S Eriksson (S) Jonas Bernström (S) Lena Kallionpää (S) Farhia Ahmed Shekh (S) Torbjörn Luth (S) Inger Griberg (MP Gunilla Remnert (V) Anna Öfverström (M) Såma Arif (M) Ulf Lager (C) Bertil Jansson (M) Per Carlström (FP) Bo Jönsson (C) Sven Öberg (KD Ingrid Åberg (KD) Sven-Ove Karlsson ( ) Tommy Söderqvist (SD) Föredragningslista Föredragande Sid.nr. Nr. Ärende 1. Godkännande av dagordning 3 2. Val av justerare 4 3. Föregående protokoll 5 4. Utredning om flytt av Lindesbergs tennisklubb Biblioteksplan Taxor och avgifter bokningsbara lokaler i 23 Lindesbergs kommun 7. Internkontroll 2014 för Kultur- och 24 fritidsnämnden 8. Ekonomi- månadsuppfölning Nomineringar till stipendier - Kulturstipendiet - Eldsjäl

2 Föredragningslista Föredragande Tid Sid.nr Nr. Ärende 10. Berglagspel besöker nämnden 15: Barnkonventionen Sara Gustavsson 15: Bidragsansökningar 54 - Lindesbergs Kraftsport - Lindesberg Golfklubb 13. Meddelande och Delegationsbeslut Rapport från Kulturtinget i Eskilstuna Carina Östrand, Inger Griberg och Nafih Mawlod Övrigt - Information om biblioteket Ramsberg kommer när lokalutredning är klar. - Information, BKT 68 Välkomna!

3 1. Godkännande av dagordning Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner dagordningen och lägger det till handlingarna. Sida 2 av 16

4 2. Val av justerare Förslag till beslut Till justerare av protokoll föreslår nämnden Sven Öberg (KD) och till ersättare Nafi Mawlod (S) Sida 3 av 16

5 3. Föregående protokoll Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner föregående protokoll och lägger det till handlingarna Handlingar protokoll KFN pdf (inkluderad nedan) Sida 4 av 16

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 4. Utredning om flytt av Lindesbergs tennisklubb Förvaltningschef, Henrik Arenvang, informerar nämnden om utredning om flytt av Lindesbergs tennisklubb Handlingar tennisklubb.pdf (inkluderad nedan) Sida 5 av 16

20 Kultur- och fritidsförvaltningen Henrik Arenvang Lindesberg Tennisklubb Utredning av förutsättningar för flytt av tennisanläggning Förslag till beslut: - Det finns inte förutsättningar för att flytta Lindesbergs tennisklubbs anläggning till ny plats inom kommande planeringsperiod Skäl till beslut: - Området som tennisklubben använder idag är inte högst prioriterad för bostäder i kommande fördjupad översiktplan (FÖP). - Gymnasieskolan och idrottsprofilen har inte behov av en tennisanläggning. - I investeringsbudgetarbete för kommande år finns högre prioriterade objekt än att investera tennisbanor och tennishall. Bakgrund: Lindesbergs tennisklubb har träffat representanter för Lindesbergs kommun för att diskutera förutsättningar för en flytt av tennisklubbens anläggning. Tennisklubben har skickat en skrivelse till kommunstyrelsen om begäran om utredning av en flytt. Kommunstyrelsen har lämnat över ärendet till Kultur- och fritidsnämnden. Henrik Arenvang Förvaltningschef Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Giro Organisationsnr: Sinderstalpsvägen 1 Dalkarlshyttan Bankgiro Lindesberg Lindesberg fax 20

21 5. Biblioteksplan Förvaltningschef, Henrik Arenvang, informerar nämnden om biblioteksplan Handlingar biblioteksplan.pdf (inkluderad nedan) Sida 6 av 16

22 Kultur-och fritidsförvaltningen Henrik Arenvang Kommunstyrelsen Uppdrag att ta fram förslag till Biblioteksplan Förslag till beslut: - Att uppdra till Kultur-och fritidsförvaltningen att ansvara för processen och utse processledare. Övriga förvaltningar avsätter tid, resurser och utser minst en representant som bistår processledare. - Att arbetet presenteras för kommunstyrelsen senast november 2014, och beslut kan tas av kommunfullmäktige under december Biblioteksplanen ska gälla från januari Bakgrund Bibliotekslag (2013:801) 17 Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Vad är en Biblioteksplan? Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 anta planer för biblioteksverksamheterna. En biblioteksplan är ett redskap för att strukturerat och i samverkan ta tillvara de biblioteksresurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och för att stimulera till utveckling. Men lagens ramar är vida och många kommuner står utan biblioteksplan, där Lindesberg är en kommun. Berörda parter Kultur- och fritidsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen två förvaltningar som berörs direkt. Även Socialförvaltningen och Arbetsmarknadsförvaltningen, biblioteken på lasarettet och Hinseberg omfattas av biblioteksplanen. Henrik Arenvang Förvaltningschef Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Giro Organisationsnr: Sinderstalpsvägen 1 Dalkarlshyttan Bankgiro Lindesberg Lindesberg fax 22

23 6. Taxor och avgifter bokningsbara lokaler i Lindesbergs kommun Förslag till beslut Att förvaltningen genom förvaltningschef, Henrik Arenvang och fritidskonsulent, Jonas Andersson, ansvarar för genomförande och återrapportering till kultur- och fritidsnämnden i oktober (sista dag för lämna ansökan för aktivitetsbidrag för våren 2014 är 25 augusti) Att utvärderingen ska gälla de föreningar som betalt hyra för lokaler gällande ungdomsverksamhet (3-20 år) i förhållande till de aktivitetsbidrag föreningen erhållit för sin ungdomsverksamhet (3-20 år). Tidsperioden är inomhussäsong och Utvärderingen ska svara på om någon förening fått mindre i aktivitetsbidrag än vad föreningen betalat i hyra för sin ungdomsverksamhet de två senaste säsongerna. Samt - att utvärderingen ska belysa konsekvenser av nyttjandegrad av lokaler - att utvärdera likhetsprincipen för föreningar och anläggningar Ärendebeskrivning En kommunstyrelseberedning tillsattes i april 2011 med uppdrag att till den 30 oktober 2011 ta fram ett regelsystem för avgifter och uthyrning av kommunens allmänna lokaler. KF 67, Riktlinjer för taxor och avgifter för bokningsbara lokaler i Lindesbergs kommun antas. Riktlinjerna gäller från och med 1 augusti Ingen interndebitering sker mellan kommunens förvaltningar vid bokning av lokaler med följande undantag: Folkets Hus Bio, konferensrum på Lindesberg Arena, Kulturums aula, Lindeskolans aula och Masugnens konferenslokaler. Utvärdering av införande av taxor och avgifter genomförs till i maj Uppföljning av ungdomsverksamhet genomförs till i maj Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för samordning av utvärdering och uppföljning. Sida 7 av 16

24 7. Internkontroll 2014 för Kultur- och fritidsnämnden Förvaltningschef, Henrik Arenvang, informerar nämnden om internkontroll Handlingar kof-internkontroll.pdf (inkluderad nedan) Internkontrollplan 2014.pdf (inkluderad nedan) Sida 8 av 16

25 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL Kultur- och fritidsförvaltningen 1 Begreppet rimlig grad av säkerhet innebär att nämnder och bolagsstyrelser vid utformningen av rutiner ska göra en avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta. Vid bedömning av kontrollnytta, ska inte bara ekonomiska faktorer vägas in, utan även betydelsen av att upprätthålla förtroende för verksamheten hos olika intressenter. Målet ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet innebär att bland annat ha kontroll över ekonomi, prestation och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut genomförs och följs upp i förhållande till fastställd verksamhetsidé och mål. Målet tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten innebär att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser samt verksamhetsansvariga ska ha tillgång till rättvisande räkenskaper. Därutöver ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig redovisning av verksamhetens prestationer avseende kvantitet och kvalitet samt övrig relevant information om verksamheten och dess resursanvändning. Målet efterlevande av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. innefattar lagstiftning såväl som kommunens eller bolagets interna regelverk samt ingångna avtal med olika partner. 2 Kommunstyrelsen har enligt Kommunallagen (KL) 6:1 och 6:3 ansvar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt att ha uppsikt över övriga nämnder och bolags verksamhet. Denna uppsikt innebär en rätt att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar samt, om det är nödvändigt, lämna förslag till fullmäktige om förändringar. 3 Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7 och 9:9. För bolagen regleras ansvaret i aktiebolagslagen (AB). Det är alltid nämnderna och bolagsstyrelserna som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I ansvaret ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen i kommunen vid behov utfärda regler och anvisningar för den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att detta dokumenteras och antas av nämnder och bolagsstyrelser. Nämnder och bolagsstyrelser ska ha en fastställd rutin för: - hur planering och rapportering av internkontrollsarbetet ska gå till - introduktion av berörda nyanställda om vad intern kontroll innebär 4 Förvaltningschef eller VD svarar för att minst en gång om året skriftligt rapportera till nämnden eller styrelsen och ge en samlad bedömning om hur den interna kontrollen fungerar. Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till nämnd eller styrelse. 5 och 6 Avsikten med den interna kontrollen är att eventuella tveksamheter eller direkta felaktigheter ska kunna undanröjas eller stoppas. 25

26 Syftet med den omedelbara rapporteringen är att det inom förvaltningen/bolaget omgående ska kunna vidta åtgärder för att komma tillrätta med de fel och brister som har upptäckts. Fel och brister som noterats ska omedelbart bli föremål för utredning och dokumenteras. 7 Nämnder och bolagsstyrelser ska inom organisationen tydliggöra ansvaret för den interna kontrollen och innebörden av denna. Nämnder och styrelsen ska också planera och prioritera arbetet med utvecklingen av rutiner för att stärka den interna kontrollen. Som grund för planering, prioritering och uppföljning av internkontrollsarbetet ska en risk och väsentlighetsanalys göras. 8 Framtagande av kontrollplanen ska föregås av en dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys. Analysen avser att identifiera och kartlägga händelser som medför en risk att nå oönskat resultat. Vidare ska riskerna värderas utifrån sannolikheten för inträffande och konsekvensen av inträffande. Slutligen ska analysen innehålla beslut om hur riskerna ska hanteras genom att undvika risken genom att förändra/ta bort de effekter som ger upphov till risken. Det kan också handla om att begränsa risk till en accepterad nivå genom att minska sannolikheten och/eller konsekvensen att en händelse inträffar. 9 Intern kontrollplan för innevarande år ska antas senast under mars månad. Planen ska minst innehålla: Rutiner och kontrollmoment som ska genomföras och följas upp. Omfattning på uppföljningen (metod och frekvens). Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. Till vem uppföljningen ska rapporteras. När rapporteringen ska ske. Genomförd riskbedömning. 10 Genomförd uppföljning rapporteras till nämnden och bolagsstyrelsen oavsett utfall. Vid upptäckta brister lämnas också förslag till åtgärder för att förbättra kontrollen. 11 Kommunstyrelsen, eller den kommunstyrelsen utser, fastsäller vid utfärdandet av bokslutsanvisningarna när rapporten senast ska lämnas av nämnder och kommunala bolag. Rapporten ska innehålla omfattning av utförda uppföljningar, utfallet och eventuellt vidtagna åtgärder. Rapporten ska också vid behov innehålla förslag på åtgärder för förbättringar av kommungemensamma rutiner. Allvarligare brott mot eller brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till kommunstyrelsen. 26

27 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen. Nämnden ska därför se till att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde samt att internkontrollplaner tas fram som bygger på risk- och väsentlighetsanalyser. Förvaltningschef Inom nämndens ansvarar förvaltningschef/för att konkreta regler och anvisningar utformas för att upprätthålla en god intern kontroll. Dessa regler ska antas av nämnden Förvaltningschef är skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. Eventuella avvikelser ska snarast rapporteras till nämnde. Det är förvaltningschefens ansvar att omgående ta initiativ till åtgärder vid konstaterade brister. 27

28 Internkontrollplan Kultur- och fritidsförvaltningen 2014 Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollansvarig Metod Frekvens Rapporteras till Dokument Risk Redovisningskontroll Leverantörsfakturor Beslutsattest skett av ekonomienheten stickprov 1 gång per år förv.chef attestreglemente låg behörig person Representation Orsak och gäster finns ekonomienheten stickprov 1 gång per år förv.chef policy repr medel med vid representation Kontanthantering Kassahantering vid ekonomienheten stickprov 1 gång per år förv.chef riktlinjer för hög hela förvaltningen. kontanthantering Redovisningskontroll av ekonomienheten stickprov 1 gång per år förv.chef - " - hög handkassan 28

29 Internkontrollplan Kultur- och fritidsförvaltningen 2014 Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollansvarig Metod Frekvens Rapporteras till Dokument Risk Administrativ kontroll IT-säkerhet/sårbarhet dokumentation IT-enheten hela 1 gång per år förv.chef medel behörigheter " stickprov " driftrutiner " " " säkerhetskopiering " " " arkivering " " " uppdatering " " " skydd mot obehörig " " " åtkomst " " sekretess " " " Inköp Inköp görs av behörig ekonomienheten stickprov 1 gång per år förv.chef medel Policy för representation Reglerna följs ekonomienheten stickprov 1 gång per år förv.chef kontroll varje år medel Attest- och delegations- Att befintlig attestantför- ekonomienheten hela 1 gång per år förv.chef beslut i nämnden medel ordning teckning är aktuell 29

30 8. Ekonomi- månadsuppfölning Förslag till beslut Kultur- och fritidsförvaltningen godkänner månaduppföljningen och lägger det till handlingarna Handlingar KoF 2014 MÅNADSUPPF.pdf (inkluderad nedan) Sida 9 av 16

31 Månadsuppföljning mars 2014 Förvaltning: Kultur-o fritidsförvaltning Ack budget Budget + överskott Tkr jan-mars avvikelse - underskott Utfall per jan-mars Helårsprognos Budget 2014 Budget- Verksamhet Kostnad Intäkt Netto Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto avvikelse 40 Administration Anläggningar Föreningsbidrag Programverksamhet Biblioteksverksamhet Museiverksamhet Totalt Investeringsprojekt tkr Projekt Utfall Helårsprognos Budget 2014 Budgetavvikelse Inventarier Biblioteket Idrottsanläggningar Lekplatser Total Kommentarer till avvikelser, drift och investeringsprojekt: Rivning Stadsskogsvallen Sanering Munkhyttan Extra kostnad drift av Fritidsbyn, jmf med BKT:s budget Brandlarm vid stadsbiblioteket Vidtagna åtgärder: 31

32 9. Nomineringar till stipendier Ärendebeskrivning Kulturstipendium tusenkronor delas ut årligen som belöning eller stöd för arbete inom kulturområdet. Kulturstipendiet kan utdelas till en person bosatt eller född i Lindesbergs kommun, eller som på annat sätt har en nära anknytning till kommunen. Även till föreningar och organisationer som främjar kommunens kulturliv. Årets Eldsjäl tusenkronor delas ut jämna år som belöning, stöd eller uppmuntran till en person/ grupp av personer som genom sitt ideella engagemang har bidragit till lokal utveckling inom kultur- fritidsområdet. Samt varit en inspiratör och en förebild för andra. Mottagaren av utmärkelsen måste nomineras av annan person än stipendiaten Handlingar Nominerade och motiveringar 2014.pdf (inkluderad nedan) Reglemente stipendier.pdf (inkluderad nedan) Sida 10 av 16

33 Nomineringar till kultur- och fritidsförvaltningens stipendier 2014 Stipendier och statuter Årets Eldsjäl Ska tillfalla en person eller grupp som genom sitt ideella engagemang har bidragit till lokal utveckling inom kultur- och fritidsområdet samt varit inspiratör och förebild för andra. Prissumma: kr Årets Föreningsledare Ska tillfalla en person verksam i en förening i Lindesbergs kommun som gjort värdefulla insatser inom föreningslivet. Prissumma: kr Årets Kulturstipendium Ska tillfalla en person eller förening verksamma eller med anknytning till Lindesbergs kommun som arbetat förtjänstfullt inom kulturområdet. Prissumma: kr Tidigare stipendiater Eldsjäl/Föreningsledarstipendium (utdelning vartannat år) 1998 Bertil Andersson, Vedevåg 1999 Gunnar Kühne, Fellingsbro 2000 Dag Ängsved, Frövi 2001 Mona Karlsson, Lindesberg 2002 Gun Smeds, Lindesberg 2003 Robert Johansson, Lindesberg Ingen utdelning (pga köpstopp) 2006 Lars Frejd, Frövi 2007 Nonna Nilsson-Belova, Lindesberg 2008 Henry Nordlund, Lindesberg 2009 Torhild och Roland Palm, Vedevåg 2010 Björn Persson, Lindesberg 2011 Arne Evertsson, Storå 2012 Rainer Hickisch 2013 John Martinsson Fellingsbro GOIF 1 33

34 Kulturstipendium 1986 Britt-Inger Haenflein, Guldsmedshyttan Olle Lindberg, Lindesberg 1987 Konstnären Nick Furderer, Lindesberg Sven-Olof Axelsson, Fellingsbro 1988 Keramikern Gunilla Dovsten, Lindesberg Folke Wennberg, Storå 1989 Gun-Britt Wilhelmsson, Lindesberg Arpad Bikfalvy, Lindesberg 1990 Förf. Arne Johnsson, Lindesberg 1991 Musikern Thomas Lundkvist, Spannarboda/Stockholm 1992 Filmaren Nina Hedenius, Löa 1993 Konstnären Thomas Rydén, Lindesberg Konstnärinnan Ingnela Wik-Wilhelmson, Nyckelby 1994 Musikern Anders Borg, Garphyttan, Lindesberg 1995 Ann-Christin Wassberg, Lindesberg 1996 Förf. Åke Åkesson, Fellingsbro 1997 Bildkonstnären Hans Zättervall, Morskoga 1998 Slöjdaren Karin Svärd, Lindesberg Konstnären Allan Runefelt, Björkhyttan/Stockholm 1999 Förf. Eva B. Magnusson, Lindesberg 2000 Filmaren Lars Åby, Löa 2001 Guldsmeden Johnny Karlsson, Guldsmedshyttan 2002 Författaren Erik R. Lindström, Ramsberg 2003 Musikern Per-Göran Schill, Örebro 2004 Sofi Jeannin, London 2005 Ingen utdelning (p g a köpstopp) 2006 Stefan Jansson, Lindesberg 2007 Silversmeden och folkmusikern Kajsa Karlsson, Guldsmedshyttan 2008 Bild-, skulptur- och ordmakaren Monica Lehn Domnick, Lindesberg 2009 Konstnär Mona Qvist Stenbeck, Lindesberg 2010 Clas Thor, Astrid Lindén, Jan-Peter Lahall, Örebro 2011 Kapell Malén, Camilla Malén Friman, Klas Friman, Anna Johansson, Gusselhyttan och Lindesberg 2012 Jeanette Lindmark 2013 Börje Erlandsson 2 34

35 Nominerade 2014 Årets Eldsjäl Namn Ann Britta Forslund John Martinsson Benjamin Solvold Nonna Belova Nilsson Kjell Kleo Karlsson Sven Carlsson Pettri Jussila Matti Hämäläinen Ingemar Spjut Stefan Jansson Dan Waltersson Årets föreningsledare Namn Ismo & Marie Mäkiranta Gert Forsberg Ingrid Nordmark Erik Carlsson Rolf Karlsson Maja Frödén & Fia Lindstedt Förening, organisation Hammarbackens HBF Fellingsbro GoIF Rockviken Stråssa GF Flera föreningar Mynewsdesk IFK Lindesberg Lindesbergs VBK Förening, organisation Fellingsbro GoIF Guldsmedshytte SK Linde Fornminnes- och Hembygdsförening Wedevågs IF Lindesbergs Fotoklubb Lindesbergs VBK Kulturstipendiet Namn Förening, organisation Peter Fryxell - Jesper Hugosson Kulturskolan m.m Madeleine Carlsson Kulturskolan Lena Ehnvik - Jarl Magnusson Lindesbergs Auktionskammare Johan Wennman Kulturskolan m.m Marianne Degerman Lindesbergs Storband Madeleine Hessérus Svärdström Estetprogrammets Musikteaterprojekt Lindeskolan Christer Pilblad Studiefrämjandet Lindesbergs Filmstudio 3 35

36 Nomineringar, nominerad av och motiveringar Nominerade till årets eldsjäl 2014 Nominerad/nominerad av Ann Britta Forslund Stefan Helsing, Storå Ann Britta Forslund Göte Grund Ann Britta Forslund Olle Israelsson; Ida Jansson, Ann-Mari Söderberg, Ellen Lolck Madsen, Anita Gryth Anna Britta Forslund Assar Vestlund Anna Britta Forslund Sven-Åke Norén Motivering Jag nominerar Ann Britta Forslund till årets föreningsledare. Anna Britta är ordförande i Hammarbackens Hembygdsförening och har varit så de senaste 12 åren. Hon är en verklig eldsjäl som lägger ner mycket arbete för att föreningen skall leva vidare. Hammarbacken har blivit en mycket livaktig förening tack vara Anna Britta som jag anser var väl värd en uppmuntran för sitt mångåriga arbete! Hon lägger ideellt ned mängder med tid och stor energi och möda i Hammarbackens hembygdsförening.hennes engagemang och energi driver föreningen och kulturen samt historien om svunna tider framåt. Utan henne vore inte hammarbacken med omnejd så levande både historiskt och i nutid. Hon är en inspiratör och förebild för oss alla. inte bara inom föreningen utan till stor del för alla som besöker hammarbacken och/ eller söker fakta om bygden. Ni efterlyser kandidater till Årets Eldsjäl i Lindesbergs kommun, Jag skulle vilja komma med ett förslag. Har mina rötter i Guldsmedshyttan, där mina förfäder verkat, och har på äldre dagar blivit mer o merintresserad av de platser där förfäderna arbetat och slitit för sitt uppehälle. De flesta kontakter jag haft med trakten, har jag fått genom ordföranden i Hammarbackens Hembygdsförening, Anna Britta Forslund Adr: Hammarbacken Storå. En helt otrolig människa, som på ett helt fantastiskt sätt representerar sin hembygd. Som jag härmed nominerar till Årets eldsjäl. Anna-Britta har under ett stort antal år lagt ner hela sin själ och sitt hjärta i sitt arbete för Hammarbackens Hembygdsförening. Detta har inte bara hembygdsföreningen utan även hela bygden med omnejd haft stor glädje av. Hon är väl värd priset som Årets Eldsjäl i Lindesbergs kommun. Anna Britta har genom sina insatser i Hammarbackens hembygdsförening genom idogt arbete och inspiriration i föreningen sett till att bygden lever vidare. Jag som växte upp i Hammarbacken under mina första 16 år har följt föreningens idoga arbete att bevara miljöerna runt Hammarbacken, Gränshyttan, Nyberget och alla gamla torp. Det är en fröjd att komma till området runt Hammarbacken på somrarna, promenera runt på uppmärkta stigar och läsa om hur det var förr i tiden. Besöka platserna som förr sprudlat av liv på 1950 och 1960 talen. Återigen är det liv i 4 36

37 Anna Britta Forslund Thomas o Turid Gorne Anna Britta Forslund Henrik Axiö Anna Britta Forslund Simona Söderberg Anna Britta Forslund Stig och Gunnel Karlsson Anna Britta Forslund Nils Detlofsson stugorna och om man stannar upp vid sjön, ån eller vilande på en stubbe i skogen och sluter ögonen, ja då är man (jag) känslomässigt tillbaka hemma igen. Anna Britta har under flera år verkligen varit en eldsjäl för Hammarbackens Hembygdsförening och ständigt ordnat mycket lyckade sammankomster här uppe i skogarna! Midsommarafton är t.ex. en verklig "höjdare"! Hon har under många år varit den drivande kraften bakom alla evenemang Hammarbackens hembygdsförening haft. En förening som har Guldsmedshyttan och byarna längs med Stärnforsvägen som upptagningsområde.hennes många ideer och idoga arbete med kulturarrangemang med kommunens musiker, författare och poeter, föredragshållare, konstnärer, bildning i studiecirklar etc etc, gör bygden levande och engagerar många aktivister och besökare. Positivt för de boende, för turister, för näringslivet osv. Anna-Britta är en fantastisk eldsjäl som är hjärtat i Hammarbackens hembygdsförening, utan henne skulle denna förening troligtvis inte existera. Hon har under många år sett till att Hammarbackens hembygdsförening lever vidare och utvecklas. Hon både ordnar och fixar med massa nödvändiga praktiska detaljer, som att utstråla kärlek och värme till alla. En otroligt fantastisk och fin människa. Hon är definitivt värd att bli vald till årets Eldsjäl i Lindesbergs kommun. Anna Britta Forslund har på Ett Mycket förtjänstfullt och Gediget sätt, som Ordförande i Hammarbackens Hembygdsförening under många år sett till att föreningen är mycket fungerande. Det är mycket trivsamt att besöka sin födelsebygd med att titta in hos Anna Britta och få en kopp kaffe och våffla med vispgrädde. Man känner sej alltid välkommen. Själv har jag inte gjort så mycket eftersom hälsan inte ar den bästa men att se vad andra medlemmar i föreningen bidragit med blir man imponerad. Till detta fodras en Eldsjäl som leder detta. Anna Britta personifierar begreppet eldsjäl eftersom hon under en stor del av sitt liv brunnit för kultur, natur och föreningsliv. Hon har under många år haft olika roller inom dessa grenar men under de senaste ca 10 åren varit ordförande i Hammarbackens Hembygdsförening. Föreningen har under hennes ledning blivit en av de mest framgångsrika och beundrade föreningarna i vår del av Sverige med ett imponerande program och aktiviteter som drar besökare från andra kommuner och län. Innehållet har stor bredd med bl. a. auktioner, olika musikarrangemang, poesi konstutställningar sommaröppet café, midsommarfirande,torpvandringar, släkt- och 5 37

38 John Martinsson, Fellingsbro GoIF Fellingsbro GoIF hembygdsforskning, poesi, konstinstallationer i naturen, berättarkvällar, föreläsningar i olika ämnen, vinterspår, familjedag med fiske och det stora arrangemanget Forsens dag. Allt detta ska ses mot bakgrund av att endast en liten del av medlemmarna bor i och runt Hammarbacken. De flesta bor inte ens i Lindesbergs kommunen men har velat stödja föreningen mycket tack vare Anna Brittas oegennyttiga arbete och hennes ledarskap.föreningen har också under hennes ledning förvärvat och rustat hembygdsgården och den angränsande kulturmiljön med hytta och vattendrag med stora naturvärden. I detta arbete har länsstyrelsen bidragit med kunskap och medel. Under 2013 tog föreningen över arrendet av ett antal större och mindre sjöar i området och har gjort det tillgängligt för fiskeintresserade som kan köpa fiskekort av föreningen ( Anna Britta ) Föreningens hemsida bör också nämnas eftersom den tack vare Anna Britta och goda medarbetare har en väldigt hög kvalitet och ett unikt bildmaterial som gör att sidan har väldigt många besökare. Anna Britta är både en eldsjäl och en stor föreningsledare som förtjänar att uppmärksammas. Hon har numer t o m bosatt sig i bostaden ovanpå hembygdslokalen för att bättre kunna finnas på plats när det behövs. För att en så liten förening som Fellingsbro G o IF, orientering ska fungera och kunna arrangera tävlingar och ha ett bra ungdoms arbete måste det finnas eldsjälar och det är här John gör ett jätte jobb. Han ser till att allt fungerar och att alla trivs i klubben. När man började tala om att klubben skulle arrangera en etapp på 5-dagars 2010 tyckte jag att det var omöjlig att klara av det men inte John han såg det som en möjlighet och en utmaning. Det arbete som han lade ner på detta under 3 års tid var enormt i stort sätt ett heltids jobb. Och det gick mycket bra tackvare ett bra ledarskap från John och det blev en mycket bra tävling trots det urusla vädret. Även det ungdoms arbete som bedrivs i klubben sedan 2010 har John sett till att skapa resurser för att kunna genom föra mångfald i orienteringsporten. Här får alla svenska barn och invandrar barn möjlighet att vara med på lika villkor. Man får samma utrustning kläder och kompass utan kostnad och det är John som fixar pengar till detta via företag i Fellingsbro. Detta arbete gav ett stipendium från Orienteringssporten Gynnare som John fick hämta på O-ringen i Boden. De skapade en nyfikenhet från orienterings förbundet med ett besök från Svensk Skogssport (orienterarnas tidning) som skrev en 4 sidig artikel i tidningen som gav eko över hela orienterings Sverige där många hört av sig undrat hur vi fixat 6 38

39 John Martinsson, Fellingsbro GoIF Ismo Mäkiranta, Fellingsbro GoIF Benjamin Solvold, Rockviken Linda Solvold, Frövi Nonna Belova Nilsson, Stråssa GF Styrelsen Torsby Gymnastikförening Kjell Kleo Karlsson detta. Detta är det största som hänt kubben och mycket tack vare John. När det gäller arrangerande av tävlingar är också John mycket aktiv han fixar det mesta som skall fram till tävlingarna. Även kontakter med markägare och jägare är ett viktigt arbete då vi lånar våra tävlings arenor av markägare så det är mycket viktigt att vi har bra kontakt med markägare och jägarna och det sköter John på ett mycket bra sätt. John ser också till att våra kartor revideras och får fram pengar till detta då det är en ganska stor kostnad att revidera/rita nya kartor och det är viktigt för klubbens överlevnad och för att kunna ha ett bra ungdomsarbete och kunna arrangera tävlingar. Klubben är också mycket beroende av hjälp vid tävlingar och här har John skapat en mycket kunnig funktionärers stab som han ser till bjuda in på vår års fest varje å, det är en mycket uppskattad kväll. Ekonomin i klubben är mycket god tack vare att John vet var man kan söka pengar och har även bra kontakter hos företagen kring Fellingsbro. Det är många föreningar som avundas Fellingsbro GoIF orientering för att vi har John som eldsjäl i klubben och som fixar det mesta. John är en fantastisk ordförande och föreningsledare som bara ser möjligheter för verksamheten. Han har en sällsynt förmåga att göra "verkstad" av idéer och sätter alltid ungdomarnas bästa i fokus. Med mottot "Det svåra ordnar vi omedelbart, medan det omöjliga tar vi imorgon" är han en given kandidat till titeln årets eldsjäl. Jag tycker att priset för årets eldsjäl ska gå till Benjamin Solvold som initiativtagare och arrangör för Rockviken på prästryggens camping har lyckats sätta Frövi och Lindesbergs kommun på kartan. Han satsade första året över en halv miljon av sina privata pengar för att skapa och bygga Rockviken. De timmar han la ner på Rockviken är bara det värt priset och 2014 gör han trots en ekonomisk förlust festivalen igen via Föreningen Rockviken. Han kämpar hårt ideellt för att det ska bli en trevlig upplevelse i slutet av juli. Vi i Torsby Gymnastikförening vill gärna nominera Nonna Belova Nilsson till årets eldsjäl i Lindesberg. Hon är ett välkänt namn i hela gymnastiksverige och vi är mycket tacksam över det arbete hon gjort för den rytmiska gymnastiken i vårt land. Kleo behöver väl ingen närmare presentation då han sedan många år är delaktig i det mesta som rör idrott och 7 39

40 Nils-Erik Söderström Sven Carlsson Rolf Karlsson Pettri Jussila, Matti Hämäläinen samt Ingemar Spjut, IFK Lindesberg Ulrika Troedsson Stefan Jansson Sven Carlsson Dan Walterson, Lindesbergs VBK Håkan Viggeborn föreningsliv. Speaker inom idrotten och många andra sammanhang, ledande poster inom många föreningar bl. a. Lions, Odd Fellow och Munskänkarna. Han är den som är först och sist på alla möten, den som håller ordning på allt och har tid med ett personligt bemötande mot alla. Föreslår att Sven Carlsson, Lindesberg, tilldelas utmärkelsen Årets Eldsjäl pga av sitt idoga arbete med att marknadsföra kulturaktiviteter i Lindesbergs kommun genom MyNewsdesk med mera. Jag vill nominera Pettri Jussila, Matti Hämäläinen samt Ingemar Spjut till årens eldsjälar eftersom dessa människor gjort fina skidspår till oss i Lindesberg i flera år. I ur och skur har de försett oss skidåkare med fina skidspår på deras egna lediga tid. Både aktiva skidåkare och motionärer har kunnat åka skidor vid fritidsbyn tack vare deras fina arbete som tar mycket tid beroende på väder. Alla som åker skidor tänker nog inte på att det är mycket jobb med att ha fina spår, utan tänker bara att det ska finnas. Skidåkning har blivit en populär motionsform igen och då krävs så klart spår, men vad gjorde vi utan dessa spårdragare. Engagerar både barn och vuxna på scenen - bland annat Lindeskolans musikteaterprojekt Dan har under hela sitt vuxna liv engagerat sig i Volleybollsporten. Han inledde sin karriär som spelare, fortsatte som tränare och har haft de flesta styrelseuppdrag man kan tänka sig i föreningen. Den enorma arbetsinsats och engagemang som Dan lägger ned på Lindesberg Volley BK är ovärderligt och för utomstående svårt at förstå. Under hösten 2013 upplevde föreningen det största hotet för klubbens överlevnad. Fokus hamnade på misstag som begåtts utan ont uppsåt. Ett flertal av klubbens styrelsemedlemmar och ledargestalter hängdes ut i media under mycket stor press. Man pratade om klubbens nedläggning i media och uteslutande av styrande personer. Dan har under hela denna period kunnat fokusera och sett till att säker rättats till samt att rätt beslut tagits. Han tvivlade aldrig på föreningen och dess medlemmars förmåga att resa ur sig ur denna mediastorm. 8 40

41 Idag är vi på väg mot ännu ett slutspel i dameliten. Under hösten har ungdomssidan vuxit sig starkare än någonsin. Styrelse och kommittéer har blivit starkare och fler människor är engagerade i föreningen. Ett stort TACK till Dan Walterson för den enorma entusiasm och energi du tillför klubben! Nominerade till årets färeningsledare 2014 Nominerad/nominerad av Ismo & Marie Mäkiranta, Fellingsbro GoIF John Martinsson, Fellingsbro GoIF Gert Forsberg, Guldsmedshytte SK Maria Larsson Ingrid Nordmark, Linde Fornminnes- och Hembygdsförening Gudrun Högström Erik Carlsson, Wedevågs IF Wedevågs IF Motivering Jag nominerar Ismo och Marie Mäkiranta Fellingsbro Goif orientering till ledarstipendier, för deras insatser för orienteringen i Fellingsbro. Deras insats kan inte med ord beskrivas, vad deras förmåga att handha barnen detta har bidraget att vår ungdoms verksamhet har eskalerat fantastiskt. Utan deras insatsre har vi inte haft några orienterande ungdomar i dag. Vi har ökat från 10 st 2012 till 41 st Mars 2014 därav 12 st invandrar barn. För Gerts mångåriga arbete i Guldsmedshytte SK. Gert har varit verksam i föreningen sedan Det senaste projektet har varit att göra Råshallen till en året runt anläggning för ortens ungdomar. Gert är värd stipendiet för sina insatser för idrotten i Lindesbergs kommun. Ber att få nominera Ingrid Nordmark. ordförande i Linde Fornminnes- och Hembygdsförening. Föreningen har tack vare Ingrids arbete, idéer och förmåga att inspirera, varit livaktig både när det handlar om dåtid och nutid. Mycket har hänt: Intressanta vandringar till en gruva från 1400-talet, ödebyar och skogsupplevelser. Under några veckor på sommaren kunde man känna doften av kolarkojan, rysa till berättelser om morden i Munkhyttan. Vid Munkhyttans skola: Hade man aktiviteter för skolelever. Gökotta med lyssning av fågelsång. Serverades kaffe med våfflor. Undertecknade personer (ingår i styrelsen för Wedevågs Idrottsförening) nominerar Erik Carlsson, ordförande i Wedevågs Idrottsförening, som årets föreningsledare. Motiveringen är att: Erik under pågående årsmöte 2013 i Wedevågs 9 41

42 Rolf Karlsson, Lindesbergs Fotoklubb Sven Carlsson Maja Frödén & Fia Lindstedt, Lindesbergs VBK Håkan Viggeborn Idrottsförening (WIF) tar på sig rollen som ordförande utan tidigare erfarenhet av styrelsearbete Erik endast 21 år gammal kommer snabbt in i arbetet som ordförande Erik driver föreningens verksamhet framåt och utvecklar flera nya verksamheter, såsom innebandy och herrfotboll Erik har som målsättning att även integrera asylsökande liksom andra nyinflyttade i föreningens verksamhet Erik inspirerar och är en idékälla för att föreningens verksamhet ska utvecklas och synas Erik utvecklar föreningen i samarbete med Lindesbergs kommun och andra organisationer för att verksamheten ska utvecklas samt att Smedvallen och intilliggande anläggningar ska vårdas och utvecklas Erik arbetar för att Wedevågloppet utvecklas och växer Erik arbetar för att antalet medlemmar i föreningen ökar Erik alltid finns där för att nya idéer ska kunna bli verklighet Sammanfattningsvis har vi i Wedevågs Idrottsförening en ung ordförande som leder styrelsearbetet proffisionellt och ansvarstagande samtidigt som han aktivt deltar i verksamheten som ungdomsledare och i alla arbeten allt från att städa till att bygga om/reparera lokaler och anläggningar. Erik har genom sitt arbete engagerat hela föreningen och fått oss att inse att inget är omöjligt trots att vi är en relativt liten förening med cirka 250 betalande medlemmar! Lindesbergs Fotoklubb som fått nytt liv genom att synas mer i media. Fia och Maja har genom sitt engagemang inspirerat mängder av unga flickor att spela volleyboll. De har delvis offrat sina egna Volleybollkarriärer för att kunna arbeta med föreningens ungdomslag. Den satsning de gör av sin fritid har i allra största grad bidragit till expansionen av Lindesberg Volley BKs ungdomsverksamhet. Utöver träning av ungdomar så engagerar de sig i föreningens ungdomssektion och i distriktets volleybollstyrelse, samt utfört uppdrag åt Svenska Volleybollförbundet. Maja och Fias främsta styrkor är att kunna entusiasmera unga flickor inom idrotten, lära barnen att förstå varandras 10 42

43 olika sidor, lära utlagsammanhållning och sprida glädje. De har vid ett flertal tillfällen på eget initiativ anordnat träningsläger för ungdomarna. Lägren har inte alltid haft fokus på de idrottsliga prestationerna utan temat har varit sammanhållning och gemenskap. Bla har ungdomarna fått lära sig egenkomponerade danser som visats upp för bred publik. Fia och Majas engagemang sträcker sig långt utöver den som kan anses vara normalt eller rimligt. Belöningen de får är uppskattningen från styrelse, föräldrar och framförallt alla volleybollspelade tjejer! Tack till Fia och Maja för ovärderliga insatser inom Lindesberg Volley BK och Lindesberg. Nominerade till Kulturstipendiet 2014 Nominerad/nominerad av Peter Fryxell, Motordagen i Fellingsbro Marie Olsson, Fellingsbro Jesper Hugosson, Kulturskolan Daniel Heiniemi Madeleine Carlsson, Kulturskolan Motivering Motordagen i Fellingsbro har inte utställda bilar men väl över 500. Det r kultur och nostalgi. Hela dagen fylls av ideella krafter och motorintresserade med en mängd aktiviteter. Fellingsbro tillhör också Lindesbergs kommun. Härmed nominerar jag Jesper Hugosson vars insatser för denna kommun inom kulturområdet är helt ovärderliga. Han sporrar och utbildar musiker i parti och minut i sitt yrke, något han gör långt utöver vad tjänsten kräver. Han fostrar dem till medkännande människor och tränar dem i sitt kulturutövande. Hans egna framträdande är det väl få som inte har sätt. På dop, bröllop, eller andra uppträdanden. Det jag tycker som imponerar allra mest utöver de obetalda timmar sena kvällar inför konserter, musikteaterprojekt och andra event är hans goda humör och trevliga bemötande. Alltid ett leende till övers. Hans värde för Lindesberg kultur- & musikscen bör premieras och belönas. Vill nominera Madeleine Carlsson, kulturskolan Garnalia, till ett stipendie, vilket vet jag inte då hon platsar för alla tre. Madeleine leder dans för barn i ålder 3-4 år upp till sista årskurs på gymnasium. Jag har ett barnbarn (10 år) som deltar och fick då vara med på avslutningen i Lindeskolans aula i höstas. Vilken uppvisning. Helt makalöst vad hon fick till och med de allra minsta att utföra inför säkert hundra i publiken. Alla hade roligt, inget var för långt, alla ansträngde 11 43

44 Lena Ehnvik Gun Ehnvik Jarl Magnusson, Lindesbergs Auktionskammare Lennart Eldsfors Johan Wennman, Kulturskolan Ingrid & Katarina Erelöf sig och tyckte det var roligt att få visa upp sig inför publik. Madeleine har verkligen förmågan att locka fram självförtroende hos barnen på ett alldeles fantastiskt vis. Hon är verkligen värd ett av priserna. En sport intresserad operasjungande tjej på 27 år som lyckats med att kombinera opera och revy med hästar och basket. Ungdomsledare både i Basket och Ridsportförbundet. Med i Kyrkokören sedan 6 års ålder. Skivinspelning vid 7 års ålder. Startade Basketklubb under gymnasietiden och fick Mac Donalds ungdoms stipendium på Scandinavium vid 17 år. 12 år gammal sjöng hon i musikalen mannen från Nasaret. De turnerade i 4 år. Hon gick självklart Estet och var Lindeskolans Lucia. Då hade hon redan sjungit kör bakom Bergslagens lucia. Året efter var hon själv Luciakandidat. Vid 18 var hon själv musiklärare på Garnalia. ( år ) Familjen Arpad tog med Lena till Ungern och efter ett sångprov var hon antagen vid Musikkonservatoriet. Efter två år och ett lysande avgångsbetyg var det dags att gå på Operastudion i Stockholm. Sommaren tillbringar hon på Opera Skäret sedan 4 år. Nu i vår åker hon en kort tur till New York som sångstudent på Metropolitan. En upplevelse! I vinter har hon gästspelat med Gusselbyrevyn vilket måste vara rekord i kontraster! Gårdsauktioner är alltid en trevlig folkfest för alla, med ett myller av intressanta gamla, samt nyare föremål. Ett trevlig givande av åsikter, samtal om de olika föremålen. Just så som det alltid varit under historiens århundraden. Här ser jag Jarl Magnusson som en stor och viktig kulturbärare, på många sätt och vis, av det historiska arvet. Jarl har under många år, för stor trevnad för oss alla, med mycket arbete utfört ett stort antal gårdsauktioner. Oerhört viktigt att vi alla tillsammans fullföljer och håller den del av vår kultur levande. Johan är värd priset eftersom han under många år, via kulturskolan och inom ramen för sin musiklärartjänst i kommunen, att hjälpt ungdomar att hitta till musiken. Johan har stor förmåga att dela med sig av sin glädje i musik och spelsammanhang. Många barn, ungdomar och även vuxna har tack vare Johan fått stärkt självförtroende till att utvecklas i konstnärliga ämnen. Hans entusiasm och humor 12 44

45 Marianne Degerman Sven Carlsson Lindesbergs Storband Thomas Jonsergårdh Lindesbergs Storband Torsten Sandberg Madeleine Hessérus Svärdström Arne Johnsson smittar av sig till eleverna. Även privat är Johan engagerad i en rad olika kulturella sammanhang i Lindesbergs kommun. Etablerad konstnär som flyttat från Sundsvall till Lindesberg Storbandet startades för ca 25 år sedan genom dåvarande musikskolan. Dom är numera en förening med flera musikanter som började som elever. Under ca 12 års tid har storbandet haft konserter och samarbeten med flera ur Sveriges jazz- och artistelit. Jojje Wadenius, Svante Thuresson, Babbae Larsson, Triple&Touch mm. Det senaste samarbetet blev med Ramsbergs och Ljusnarsbergs kyrkokör då vi framförde Sacred Concert av Duke Ellington. I höst får vi göra samma konsert i Västerås Domkyrka med körer från Västerås stift. Lindesbergs storband håller en hög klass vilket gör att vi kan hålla på med artistsamarbeten. Lindesbergs Storband har med sin musikaliska envishet glatt och underhållit Kommunens invånare med många framträdande och kända artister under många år. Med nuvarande bandledaren Thomas Jonsergård har bandet fått en respekterad ställning och prövat olika typer av musik och artister men alltid med ett storbands styrka. Förra året Meta Roos och Roger Pontare och i år Ellingtons Sacred konsert med Kykokörer i Nora, Lindesberg och Kopparbergs kyrka! Madeleine Hessérus (det namn hon använder som författarnamn) är född 1953 i Stockholm men växte upp i Västerås. Hon har även bott flera år i Dalarna. Urprungligen utbildade hon sig till dansare men tvingades ge upp den banan efter en fotskada. Hon studerade sedan medicin och arbetade länge inom vården men även inom teatern och som lärare. Hon är numera, sedan cirka tio år bosatt i Lindesbergs kommun, på Vrälinge gård. mellan Frövi och Fellingsbro. Madeleine Hessérus är författare prosaist och dramatiker. Hon har givit ut fyra prosaböcker noveller och romaner: Inte vackrare än i Valparaíso. Noveller (1997), Den döda drottningen. Noveller (2001), Till Isola. Roman (2004), Staden utan kvinnor. Roman (2011). Dessa fyra böcker har säkrat henne en ställning som en av de intressantaste prosaisterna i samtida svensk litteratur. Hon har fått strålande omdömen av kritiker såväl i Sverige som utomlands (bland annat har hon blivit mycket uppmärksammad i Danmark). Hon har stor psykologisk insikt, hon förmår både skapa starka spänningar i sina berättelser samtidigt som de innehåller ett meditativt lugn och utrymme åt figurerna att utvecklas. Madeleine Hessérus 13 45

46 Estetprogrammets Musikteaterprojekt, Lindeskolan K-G Jonsson Christer Pilblad Jesper Hugosson Lindesbergs Filmstudio Per Östberg Svärdström förmår ockst samtidigt föra välgrundade och mycket intressanta och brännande aktuella resonemang om vår tid, vår kultur och vår civilisation. De två senaste böckerna, Till Isola och Staden utan kvinnor är delar av en planerad trilogi där grundidén är att undersöka människans förhållande till staden som civilisationsform. Hon berättar också om kvinnor och män, om motsättningar mellan kön och klasser, och om det som förenar. Hon kan utan hinder blomma ut i en essä inne i berättelsen och boken kan luta åt sagan och det lyriska allt detta utan att tappa något av den dramatiska nerven, utan att förlora fokus, och med bibehållen stark formuleringsförmåga. Hennes personporträtt är svåra att glömma. Hennes språk är mycket vackert, varierat och stringent, det rör sig över alla de nivåer som är nödvändiga för berättelsen. Detta gäller även personskildringarna, antingen det rör sig om en kvinna som avhänder sig staden och flyr till skogs, kvinnor i ett framtida Stockholm eller ett killgäng på drift i denna framtids Stockholms alla skikt, över och under jord, i spalhallar och på gator. Hon är nu inne i ett krävande arbete på en tredje roman med grundtemat staden och civilisationen. Det hela den boken och alla tillsammans i trilogin, lovar att bli ett av de stora romanbyggena, kanske ett av dem som kommer att stå sig som vittnesbörd om vår tid, våra sätt att tänka och leva. Madeleine Hessérus är en författare som mer än väl förtjänar att uppmärksammas med Lindesbergs kommuns Kulturstipendium. Jag har haft förmånen att under ett antal år, se föreställningarna som eleverna bjudit på och kunnat konstatera en positiv utveckling från år till år i form, konstnärskap, enskilda prestationer och ensambelspel. Årets föreställning Male Me Famous, toppar i mitt tycke och är en mycket värdig kandidat till årets kulturstipendium i Lindesbergs kommun. Jag vill nominera Christer Pilblad till årets kulturstipendium för sitt stora engagemang inom musik och kulturlivet i Lindesberg. Christer har genom sin entusiasm och sitt driv gett otroligt många ungdomar och vuxna möjlighet att både utvecklas och nå ut med sin musik. Lindesbergs filmstudio syftar till att främja intresset för film i konstnärligt och allmänkulturellt avseende. Föreningen förverkligar sitt syfte genom att arrangera visningar av värdefull film, eventuellt i samband med orienterande föredrag samt anordna diskussioner och studieverksamhet. Föreningen är ansluten till Sverige Förenade Filmstudios. Lindesbergs filmstudio visar god film vid sju tillfällen per 14 46

47 termin. Filmstudion har sedan 2013 ökat sitt medlemsantal med omkring 30 % (Från 80 till 106 medlemmar). Totala antalet besökare vid föreningens filmvisningar under 2013 var 504 personer. För att ytterligare bredda verksamheten erbjuds som sista film under terminen en "bonusfilm", där medlemmarna kan ta med sig en gäs. Lindesberg Jonas Anderson 15 47

48 48

49 49

50 10. Bergslagspel Bergslapsel besöker nämnden kl. 15:00. Sida 11 av 16

51 11. Barnkonventionen Ärendebeskrivning Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 och det innebär att vi folkrättsligt förbundit oss att följa konventionen. Därför ansvarara alla offentliga verksameter för att bidra till att barns rättigheter efterlevs och göra konventionen allmänt känd bland bar och vuxna. FN:s konvention handlar om barnens rättigeheter och fyra huvudprinciper följer nedan; Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde, ingen får diskrimineras Artikel 3: I alla beslut som rör barnet ska barnets bästa komma i främsta rummet Artikel 6: Varje barn har rätt till överlevnad och utveckling Artikel 12: Varje barn har rätt att uttrycka sin åsikt och bli lyssnad på Kultur- och fritidsnämnden får besök av projektledare för barn och unga på folkhälsoteamet i norra Örebro län, Sara Gustavsson ca. 15:30 för information om barnens rättigheter enligt barnkonventionen Handlingar Beslut Dnr Barnkonventionen Lindesbergs kommun _1.pdf (inkluderad nedan) Sida 12 av 16

52 52

53 53

54 12. Bidragsansökningar Förvaltningschef, Henrik Arenvang, informerar nämnden om bidragsansökningarna. Lindesbergs Kraftsport Lindesberg Golfklubb Handlingar Bidragsansökan Lindesbergs KSK pdf (inkluderad nedan) Bidragsansökan Lindesbergs Golfklubb pdf (inkluderad nedan) Sida 13 av 16

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 13. Meddelande och Delegationsbeslut Meddelande Samverkansprotokoll Den 20 mars 2014 Delegationsbeslut Investeringsbidrag till löparbrickor Sökande: Lindebygdens OK Sökt: kr. Beviljat: 0 Motiv: Föreningen söker medel från Riksidrottsförbundet till utrustningen i samband med deltagandet i Linde Sports Camp. Sida 14 av 16

67 14. Rapport från Kulturtinget i Eskilstuna Ärendebeskrivning Kulturting är en kreativ mötesplats för politiker, tjänstemän och andra kulturintresserade. Det arrangeras av Örebro läns landsting, Landstinget Västmanland och Landstinget Sörmland och har blivit en viktig arena för dialog och förmedling av kunskap kring aktuella kulturfrågor med huvudfokus på barn och unga. Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Carina Östrand, vice ordförande, Nafih Mawlod och ordinarie nämdledamot, Inger Girberg var den 4-5 mars 2014 i Eskilstuna för besök av kulturtinget. Information om kulturtinget rapporteras under nämndens sammanträde den 24 april Sida 15 av 16