Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-16"

Transkript

1 1 Plats och tid Kultur- och fritidskontoret i Lindesberg 14:00-16:45, ajournering kl. 15:15-15:30 ande Nafih Mawlod (S), vice ordförande Hans S Eriksson (S), ersättare för Carina Östrand (S) Farhia Ahmed Shekh (S) Gunnar Lindström (S) till och med 20 Jeanette Hermansson (V), ersättare för Gunnar Lindström (S) från och med 21 Jonas Bernström (S) Inger Griberg (MP) Bertil Jansson (M), ersättare för Anna Öfverström (M) Ulf Lager (C) Per Carlström (FP) Sven Öberg (KD) Sven-Ove Karlsson (SD) Övriga deltagande Linda Svahn, nämndsekreterare Johan Tranquist, förvaltningschef Natasha Anderberg, kultur- och fritidskonsulent Bo Jönsson (C), ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jonas Bernström (S) (ersättare Sven-Ove Karlsson (SD)) Justeringens plats och tid Kultur- och fritidskontoret Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Linda Svahn Ordförande Nafih Mawlod Justerare... Jonas Bernström ANSLAG BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kultur- och fritidsnämnden Anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidskontoret Anslaget tas ned Underskrift...

2 2 Kfn 14 Meddelanden Meddelanden anmäls och läggs till handlingarna. Följande meddelanden redovisas: 1. Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning 2011 presenteras. 2. Medborgarförslag om Tempelbacken överlämnas till budgetberedningen för ställningstagande i samband med arbetet med budget 2013, VP Nya hemsidan presenteras kort. 4. Föreningsträff för att informera om föreningsbidrag har genomförts med 160 anmälda deltagare. 5. Is för skridskoåkning på Lindesjön en bana kommer att plogas upp inom kort. 6. Gemensamt arbetsutskott med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har genomförts i början av februari Träff med Bergslagens Kommunalteknik för att diskutera is och kostnader för skötsel av ishallar. 8. Information om tillfälliga taxor och avgifter för Lindesberg Arena samt Folkets Hus.

3 3 Kfn 15 Delegationsbeslut Delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna. Följande delegationsbeslut anmäls: 1. Tillsättning av tjänsterna som museipedagog och arkivarie, båda 50 %, är nu utannonserade. 2. Museivärd Gunilla Larsson kommer att arbeta 25 % av sin tjänst på administrationen med bland annat bokningen av Folkets Hus. 3. Biblioteksassistent Marie Ekström kommer att arbeta 30 % av sin tjänst på administrationen med bokning av lokaler samt administration av hemsidan.

4 4 Kfn 16 Ekonomisk rapport Rapporten godkänns och läggs till handlingarna. Förvaltningschef Johan Tranquist rapporterar om det ekonomiska resultatet för januari 2012.

5 5 Kfn 17 Utdelning av föreningsbidrag 1. Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum beviljas ett driftsbidrag på kr för verksamhetsåret Löa Sportklubb beviljas ett investeringsbidrag på kr till inköp av ny gräsklippare. 3. NBV Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet beviljas ett driftsbidrag på kr till Musikens hus i Frövi. 4. Kulturens Bildningsverksamhets ansökan avslås. Ytterligare underlag, däribland verksamhetsberättelse, begärs in och eventuellt nytt beslut fattas senast i maj Underlaget ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast Linde Ridskola beviljas ett driftsbidrag på kr. 6. Grönbo Bygdegårdsförenings ansökan avslås då investeringen inte anses falla inom ramen för kultur- och fritidsnämndens föreningsbidrag. Ansökan överlämnas till kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott för fortsatt handläggning. 1. Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum ansöker om ett driftsbidrag på kr för verksamhetsåret Lindesbergs kommun är part i stiftelsen. År 2011 beviljades stiftelsen kr av kultur- och fritidsnämnden. 2. Löa Sportklubb ansöker om ett investeringsbidrag för inköp av ny fyrhjulsdriven åkgräsklippare på kr. I budgeten för investeringsbidrag finns totalt kr avsatta för år Föreningen Nyckelby IF beviljades kr år 2011 för att köpa en gräsklippare. De hade ansökt om kr. 3. NBV Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet ansöker om driftsbidrag på kr för Musikhuset i Frövi för Musikhuset har sex replokaler och plats för tolv musikgrupper. Idag är det fem grupper som har sin fasta hemvist i Musikhuset. År 2011 beviljades föreningen kr i bidrag. Musikhuset i Lindesberg får ett driftsbidrag på 75 % av kostnaden för verksamheten. 4. Kulturens Bildningsverksamhet ansöker om verksamhetsmedel. Kulturens Bildningsverksamhet är ett nyetablerat studieförbund i kommunen och har 13 medlemsorganisationer inom kulturområdet. Föreningen samarbetar i dagsläget med Lindesbergs folkdansgille.

6 6 5. Linde Ridskola ansöker om driftsbidrag på kr. Under år 2011 tilldelades föreningen kr i driftsbidrag och kr i förbättringsbidrag. Föreningen förväntas få ca kr i aktivitetsbidrag under år Grönbo Bygdegårdsförening ansöker om investeringsbidrag på kr till installation av värmepump och tilläggsisolering i föreningens bygdegård. Meddelas: Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum Löa Sportklubb NBV Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet Kulturens Bildningsverksamhet Linde Ridskola Grönbo Bygdegårdsförening Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott

7 7 Kfn 18 Lindlövens IF ansöker om kommunalt stöd 1. Ansökan om ersättning för inköp av plexiglas avslås. anses utrett och tidigare beslut återkallas inte. 2. Ansökan om akut ekonomiskt stöd på kr avslås med följande motivering: Föreningen har sedan tidigare en obetald skuld till Bergslagens Kommunalteknik på kr för elkostnader och istid i samband med lägerverksamhet under år Nämndens medel till föreningsstöd har minskat kraftigt inför Det är därför svårt att motivera att föreningen tilldelas ytterligare medel ur ett fördelningsprincipiellt rättviseperspektiv. Nämnden ger redan idag ett stort driftsstöd till föreningens anläggning. Föreningen har idag inga kostnader för driften av anläggningen och bör med egeninsatser och andra föreningsintäkter klara sin löpande verksamhet utan ytterligare stöd från kommunen. 3. Kultur- och fritidsnämnden har inte mandat att fatta beslut om en kommunal borgen för ett lån på kr. Nämnden anser dock att föreningens ekonomiska situation är ytterst allvarlig och att ytterligare lån på fastigheten inte är den rätta vägen till sunda finanser. överlämnas till kommunstyrelsen. Lindlövens IF har lämnat in en ansökan med ett antal olika önskemål. Det första handlar om föreningens tidigare inköp av plexiglas. Det andra avser ansökan om akut ekonomiskt stöd på kr. Det tredje är en ansökan om kommunal borgen på kr för att kunna ta upp nya lån på Lindehov. Nämnden och förvaltningen har haft en löpande diskussion och dialog med föreningen. Meddelas: Lindlövens IF Kommunstyrelsen

8 8 Kfn 19 Guldsmedshyttans SK ansöker om finansiering av extra istid 1. Guldsmedshyttans SK beviljas kr för utökad istid under vecka 10 år Driftstiden ska begränsas till kvalspelet. 2. Föreningen ska lämna in detaljerat behovsunderlag till kultur- och fritidsförvaltningen om drifttider den aktuella veckan, varefter kultur- och fritidsförvaltningen beställer uppdraget från Bergslagens Kommunalteknik. Guldsmedshyttans SK ansöker om extra istid vecka 10 år 2012 för kvalspel för A-laget och U-16 laget. Driftskostnaden för en hel isvecka ligger på ca kr. För närvarande pågår förhandlingar mellan kultur- och fritidsförvaltningen och ishockeyföreningarna om ett långsiktigt avtal kring antalet isveckor inför nästa säsong. Det föreslagna avtalet innebär att föreningarna själva ska bekosta tid utöver överenskommen driftstid. Förhandlingar pågår också mellan kultur- och fritidsförvaltningen och Bergslagens Kommunalteknik, som är ansvarig för driften av anläggningarna, om omfattningen och kostnadsnivån för driften av ishallarna. Ledamöternas förslag till beslut Jonas Bernström (S), Inger Griberg (MP) och Sven-Ove Karlsson (SD) föreslår att Guldsmedshyttans SK beviljas kr. Meddelas: Guldsmedshyttans SK Förvaltningschefen

9 9 Kfn 20 Verksamhetsberättelse och bokslut 2011 Verksamhetsberättelsen, årsredovisningen och bokslutet för 2011 godkänns och läggs till handlingarna. Kultur- och fritidschefen informerar om verksamhetsberättelsen, årsredovisningen och bokslutet 2011.

10 10 Kfn 21 Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplanen för år 2012 godkänns och läggs till handlingarna. Kultur- och fritidschefen föredrar verksamhetsplanen för 2012.

11 11 Kfn 22 Tillfälliga avgifter för hyra av Folkets Hus biograf 1. Tillfälliga avgifter för Folkets Hus biograf fastställs enligt följande: Biobesök privatpersoner, avgift i enlighet med nationella riktpriser. Konferens halvdag/kväll: kr (inklusive personal). Konferens heldag: kr (inklusive personal). Specialbokad biovisning företag kr plus ordinarie biljettpris. Föreningar och privatpersoner filmvisning i slutet sällskap 50 kr per deltagare, minimipris kr (inklusive personal). 2. et gäller till dess att gemensamma avgifter och taxor för uthyrning av kommunens lokaler fastställs. Innan beslut om avgifter och taxor för uthyrning av kommunens lokaler har fastställts behövs tillfälliga avgifter för verksamheten. Förslag till avgifter för Folkets Hus biograf: Biobesök privatpersoner, avgift i enlighet med nationella riktpriser. Konferens halvdag/kväll: kr (inklusive personal). Konferens heldag: kr (inklusive personal). Specialbokad biovisning företag kr plus ordinarie biljettpris. Föreningar och privatpersoner filmvisning i slutet sällskap 50 kr per deltagare, minimipris kr (inklusive personal). Meddelas: Förvaltningschefen

12 12 Kfn 23 Övrig fråga sista dag för att ansöka om driftsbidrag 1. Bidragsformerna Driftsbidrag och Uppdragsbidrag kan inte sökas löpande under året utan ansökningarna ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 31 mars om utbetalning kommer att fattas på nämndsammanträdet i maj och utbetalning sker under juni Då bidragsreglerna ändrats har det också kommit frågor om när det är sista dag för föreningarna att ansöka om driftsbidrag. Förvaltningschefen Johan Tranquist informerar kultur- och fritidsnämnden om att föreningarna numera ska ansöka på en särskild blankett senast den 31 mars 2012.

13 13 Kfn 24 Övrig fråga plintar som grävs ner vid elljusspåret i Rockhammar Förvaltningschef Johan Tranquist får i uppdrag att undersöka utplaceringen av plintar vid elljusspåret i Rockhammar. Jonas Bernström (S) efterfrågar information om vem det är som gräver ner plintar vid elljusspåret i Rockhammar och varför. Förvaltningschef Johan Tranquist tar på sig att undersöka saken närmare. Meddelas: Förvaltningschefen

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande.

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00 ande Bo Jönsson (c) ordförande Birgitta Duell (m) Magnus Nordkvist (m) Malin Laurberg (c) Åsa Karlsson-Öhrström (fp) Sivert Juneholm (v) Hans-Olof

Läs mer

Nafih Mawlod (S) och Pamela Hopkins (SD) ersättare John Omoomian (S) och Thord Durnell (SD) Kanslienheten, 27 maj kl. 13.00.

Nafih Mawlod (S) och Pamela Hopkins (SD) ersättare John Omoomian (S) och Thord Durnell (SD) Kanslienheten, 27 maj kl. 13.00. Plats och tid Lindesberg Arena, Aktiviteten, kl. 17.00-19.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Marita Haraldsson (MP) ej tjänstgörande 94-97 tjänstgörande

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209 Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl. 17.00-20.00 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Sammanträdesdalum Plats och tid Tranås Lawntennisklubbs klubbrum i Tennis-/Badmintonhallen, Bredstorps lp, Tranås kl. 14.00-16.55 Beslutat Per Ulfsbo (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2006-04-05 1 (28) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 5 april 2006 klockan 15.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15)

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd, onsdag 2004-04-21, kl 15.00-17.40 Beslutande Övriga deltagande Daniel Paulsson, fp,

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Gästvillan Orrefors kl 13.00-15.30 Beslutande Markus Lund (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Carina Akinder (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2012-04-11 1/17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2012-04-11 1/17 Fritidsnämnden 2012-04-11 1/17 Innehållsförteckning Muntlig information... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Reviderad budget 2012... 5 Bestämmelser ränte- och amorteringsfria lån... 6 Tillägg i delegationsplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19 Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19 Innehållsförteckning Rundvandring... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Muntlig information... 5 Granskning av underlag för föreningsbidrag... 6 Granskning av underlag för föreningsbidrag,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14 Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14 Innehållsförteckning Muntlig information... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Ändrat öppethållande Arena Skövde upplevelsebad... 5 Verksamhetsplan 2012-2014... 6 Medborgarförslag

Läs mer

Kultur och fritid blickar framåt

Kultur och fritid blickar framåt Kultur och fritid blickar framåt Kultur- och fritidsnämndens viljeinriktning 2013-2016 Innehållsförteckning Ordföranden har ordet...4 Förvaltningens uppdrag...6 Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tomelilla Golfkrog, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Kultur/fritidsnämnden 2007-11-07 1(24) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus 2007-11-07, kl 15.00 18.30 Beslutande Övriga närvarande Thore Ohlsson, fp ordf Ola Persson, s Jan

Läs mer

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson.

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-08-06 1 (20) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-08-06 klockan 10.00-16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16

PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16 PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16 Fritidsnämnden Plats och tid Skellefteå Kraft Arena - kl. 13.30 16.15 Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Fredrik

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer