Tillsammans. för skogens bästa AB SKOGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsammans. för skogens bästa AB SKOGEN"

Transkript

1 Tillsammans för skogens bästa AB SKOGEN

2 Förbättrad konkurrenskraft för den åländska skogen Idag är konkurrensen inom skogsindustrin global. Tidigare kunde konkurrenten finnas i grannbyn, men nu kan det största konkurrentföretaget finnas i till exempel Spanien. Skogsbolag världen över fusioneras för att uppnå synergieffekter och högre förädlingsvolymer samtidigt som bolagen investerar för framtiden och fasar ut mindre lönsamma produkter. Teknikutvecklingen gör också att världen blir allt mindre. Just nu befinner vi oss mitt i ett skede som många kallar den fjärde industriella revolutionen. Status quo kan aldrig vara önskvärt. Målsättningen med att bilda Ålands Skogsindustrier Ab är att tillsammans med skogsägarna förbättra hanteringen och rationaliteten samtidigt som vi värnar om den skogsråvara vi har; att kontinuerligt utveckla och förbättra den industri vi idag har och tillsammans med kunderna utveckla de produkter som efterfrågas imorgon. En samgång mellan två företag som har identiska verksamheter är en ideal ekvationen när det gäller mätbara synergier. Ålands Skogsindustrier Ab kommer vid samgåendet att ha två sågverk, två flisanläggningar, två hyvlerier och två impregneringsanläggningar. Idag går sågverken och flisanläggningarna på halvfart. På sikt är det därmed inte rationellt att upprätthålla flera produktionsanläggningar än vad som behövs, men samtidigt också som vidareförädling bör vara ett ledord för oss i framtiden. Finns det ett högre täckningsbidrag skall vi behålla förädlingsvärdet här hemma på Åland! Sågverken, det ena en klentimmerlinje och den andra en grovtimmerlinje kompletterar varandra. Dagens export av oförädlat timmer kan avslutas och kommer att kunna bytas mot en ökning i produktionen av sågad vara. Timmerlastbilar kommer alltid att kunna köra till den anläggning som är närmast samtidigt som samma skogsmaskin kommer att avverka i angränsande skiften. Vi kan därmed skapa en rationalitet i hanteringen samtidigt som vi kan öka volymerna som förädlas. För alla bolag inom skogsnäringen är volymerna som hanteras det viktigaste. Den positiva avverkningstrend som bolagen har åstadkommit sedan 2008, en ökning med 30 procent kan enligt vår uppfattning bibehållas. År 2014 avverkades m 3 men vi vet också att den årliga tillväxten uppgår till m 3 och att den årliga hållbara avverkningstakten uppgår till m 3. Avverkningsvolymerna och förädlingsvolymerna kan ökas, förädlingsgraden höjas, leveranssäkerheten och -tiderna kan förbättras. Det finns många möjligheter men självfallet också utmaningar. Vi har en gemensam råvara, en tro att sälja åländskt hållfast fiberrikt virke både lokalt och på export. Det är vår uppfattning att samgåendet tryggar och möjliggör en utveckling av träförädlingen på Åland och att det är till fördel för såväl skogsägare, andelsägare och aktieägare. Joakim Blom, VD Al. Ålands Skogsägarförbund Ab Skogen Kennet Berndtsson, VD Carl Rundberg Ab

3 Tidsplan Mars maj 2105 Offentliggörande om delning av Andelslaget Ålands Skogsägarförbund Andelsstämmobeslut om delning av Andelslaget Ålands Skogsägarförbund till andelslagen Åland Skogsägare och Ålands Skogsindustrier Juli augusti 2015 Delningen av Andelslaget Ålands Skogsägarförbund registrerad Kallelse till andelsstämma för beslut om ombildning av Andelslaget Ålands Skogsindustrier till aktiebolag December 2015 januari 2016 Verkställandet av ombildningen till aktiebolaget Ålands Skogsindustrier Ab Styrelserna i Ålands Skogsägare och Ab Skogen undertecknar fusionsplan Styrelserna i Carl Rundberg Ab och Ålands Skogindustrier Ab undertecknar delningsplan Mars april 2016 Stämmobeslut om fusion mellan Ålands Skogsindustrier Ab och Ab Skogen Stämmobeslut om delning av Carl Rundberg Ab till (nya) Carl Rundberg Ab och Ålands Skogsindustrier Ab Juli augusti 2016 Fusionen mellan Ab Skogen och Ålands Skogsindustrier Ab registrerad Delningen av Carl Rundberg Ab registrerad Andelslaget Ålands Skogsägarförbund ÅSF Andelslaget Ålands Skogsägare (ÅSF 1) Carl Rundberg Ab Andelslaget Ålands Skogsindustrier (ÅSF 2) (Nya) Carl rundberg Ab (CRAB 1) Ab Skogen Ålands Skogsindustrier Ab (ÅSI Ab)

4 Skogsindustrin på Åland Al. Ålands Skogsägarförbund (ÅSF) & Ab Skogen (ABS) Det finns totalt ca medlemmar i ÅSF. ÅSF, som sysslar med virkesförsörjning, äger alla aktier i ABS som idkar träförädling och dithörande försäljning. Innehar sågverk, hyvleri, impregneringanläggning, målningslinje, fjärrvärmeverk och flisanläggning i Godby samt ett vindkraftverk i Lemland. Dessutom har ÅSF ett visst eget skogsinnehav samt aktier. Avsikt och mål Avsikten är att sammanslå Ålands Skogsägarförbunds och Carl Rundbergs industriella verksamhet och skapa en sammanslagen träförädlingsindustri, Ålands Skogsindustrier Ab. Målet är att förbättra lönsamheten för ägare och skogsägare. Carl Rundberg Ab (CRAB) Det finns ca 650 aktieägare i CRAB. CRAB idkar virkesförsörjning, träförädling och dithörande försäljning. Innehar sågverk, hyvleri och impregneringsanläggning i Önningeby samt en flis anläggning i Möckelö. Dessutom har CRAB ett skogsfastighetsbestånd, lägenheter samt aktier.

5 Överenskommelsen Ålands Skogsägarförbund (ÅSF) och Carl Rundberg Ab (CRAB) har fört diskussioner och utrett alternativa modeller för en sammanslagning av parternas res pektive trä- och skogsförädlingsverksamheter inklusive handel med skogsprodukter och trävaror. Parternas diskussioner och förhandlingar har resulterat i en överenskommelse och parterna har även ansökt om och erhållit ett förhandsavgörande från beskattaren för sammanslagningen. Sammanslagningen skall ske så att bokföringsvärdet på de nettotillgångar som tillförs ÅSI skall vara lika stort från ÅSF och Ab Skogen å ena sidan och från CRAB å andra sidan. Bokföringsvärdet på nettotill gångarna skall inte vara lägre än 1,983 miljoner euro, vilket innebär att det egna kapitalet i ÅSI då delningen av CRAB verkställs skall utgöra minst 3,966 miljoner euro. Nettotillgångsvärde fastställs vid slutet av fas tre där CRAB förbundit sig att matcha det nettotillgångsvärdet som ÅSF plus Ab Skogen har. Utgångspunkterna har varit följande: Till det nya skogsindustribolaget överförs inte aktier, andelar, fastigheter eller lägenheter. Dessa övergår till nya ÅSF och nya CRAB, dock undantaget industri områdesfastigheterna och exempelvis direkta anslut ningar som ÅSI är beroende av. Parternas skogsindustriella verksamhet, virkesinköp, försäljning samt all förädlingsindustri sammanslås. Sammanslagningen sker genom delningar av ÅSF och CRAB genom vilka den skogsindustriella verksam heten, genom olika företagsarrangemang överförs till ett aktiebolag ÅSI Ab. Dagens ägare i ÅSF och CRAB skall få ett direkt ägande i ÅSI Ab. 20 stycken ägare i ÅSF, varav 17 stycken är medlem mar, vilka tillsammans innehar andelar respek tive tilläggsandelar i ÅSF, samt 73,72 pro cent av aktieägarna i CRAB har i ett separat avtal om sammanslagningens genomförande förbundit sig till att på andelsstämma respektive bolagsstämma rösta för och medverka till beslut. Samtliga styrelsemedlem mar i båda bolagen och samtliga förvaltningsråds medlemmar i ÅSF har godkänt sammanslagningen. ÅSF äger samtliga aktier i Ab Skogen. Parternas trä- och skogsförädlingsverksamhet effektivi seras genom rationaliseringar och synergieffekter. Sammanslagningen kommer att genomföras i tre faser. De i delningarna av ÅSF och CRAB övertagande bo lagen som mottar ÅSF :s och CRAB:s icke industriella verksamhet, ÅSF I och CRAB I, får inte bedriva med Ålands Skogsindustrier Ab konkurrerande verksamhet.

6

7 Ny struktur och ägarförhållande Ca andelsägare 100 % Ca 650 aktieägare* 45 % aktier 45 % 100 % aktier ÅSF 1 CRAB 1 Ålands Skogsindustri Ab 10 % aktier *ÅSF 1 äger 10,2% av aktierna i CRAB och erhåller som aktieägare i CRAB även 4,6% av ÅSI Ab. Utbytesförhållande 1 aktie i CRAB 1 andel i ÅSF 1 andel ÅSF 1 1 aktie 1 andel ÅSF 2 2 aktier 1 aktie ÅSI Ab CRAB 1

8 Delning av ÅSF Egendom som mottas: aktieinnehav, bl.a. 20% i Ab Skogen (blir därmed ägare i ÅSI Ab, och fastigheter. Syfte att tillvarata medlemmarnas (skogsägarnas) intressen. Ägs helt av andelsägarna. ÅSF 2 ÅSF1 Egendom som mottas: All skogsindustriell verksamhet, 80 % av aktierna i Ab Skogen. Skall ombildas till ett aktiebolag ÅSI Ab. Aktiebolaget skall sedan fusioneras med Ab Skogen. Delning av CRAB Egendom som mottas: fastigheter, aktier och andelar som inte är förknippade med den skogsindustriella verksamheten. ÅSI Ab CRAB1 Egendom som mottas: All skogsindustriell verksamhet.

9 Ålands Skogsindustrier Ab Synergier Snarlika verksamheter Identifierade synergier Ökad konkurrenskraft Nya produkter Ekonomisk styrka En sammanslagning av Andelslaget Ålands Skogsägarförbunds och Carl Rundberg Ab:s industriverksamheter kommer enligt bolagens beräkningar att ge betydande synergieffekter. Båda bolagens resultat belastas idag av stora planmässiga avskrivningar som hänför sig till industriverksamheten. Genom en sammanslagning av industriverksamheterna kommer dubbelinvesteringarna att upphöra och avskrivningarna kan över tiden halveras. Även inom den operativa driften beräknar man att uppnå samordningsfördelar. Bolagen uppskattar att sammanslagningen av de industriella verksamheterna kan komma att medföra synergivinster om 1 1,4 milj. euro. Uppskattningen utgår från respektive bolags historiska resultat. Man bör dock observera att den ekonomiska situationen vid verkställandet av delningen av Andelslaget Ålands Skogsägarförbund och vid verkställandet av delningen av Carl Rundberg Ab kan vara en annan än vid tidpunkten för senaste bokslut och att de nu uppskattade synergivinsterna kan vara mindre eller större.

10 Sammanslagningens tre faser Fas I Den första fasen innebär en total delning av ÅSF till två nya andelslag, Ålands Skogsägare och Ålands Skogsindustrier. Fas I är slutförd då verkställandet av delningen registrerats i handelsregistret, planerat datum 31 juli Fas II Den mellersta fasen är en ombildning av andels laget Ålands Skogsindustrier till ett aktiebolag (Ålands Skogsindustrier Ab). Ombildningen av Ålands Skogsindustrier beräknas börja i augusti 2015, omedel bart efter att delningen verkställts, och förväntas vara klar i december 2015 januari Delningen avser en total delning av Carl Rundberg Ab så att bolaget upplöses och alla tillgångar och skulder övergår till Ålands Skogsindustrier Ab och till ett nybildat bolag, Carl Rundberg Ab. Arrangemangen förväntas vara klara juli augusti Ingen av faserna kräver nytt kapital av ägarna. Fas III Den tredje fasen består av två parallella företags arrangemang en fusion och en delning. Fusion ingås mellan Ålands Skogsindustrier Ab och dess dotterbolag Ab Skogen, där Ålands Skogs industrier Ab är det övertagande bolaget. Det finns en risk att delningen av Andelslaget Ålands Skogsägarförbund och/eller Carl Rundberg Ab inte genomförs eller att de tidsmässigt skjuts upp på grund av klander emot fattade beslut eller på grund av att den kvalificerade majoritet som krävs för relevanta stämmobeslut inte uppnås. I det fall någon av de planerade faserna förfaller kommer inte de faser som därefter planerats att fullföljas och en sammanslagning av trä- och skogsförädlingsverksamheterna kan inte genomföras på det sätt som beskrivs i denna broschyr. De faser som vid den tidpunkten redan verkställts kvarstår dock. Delningen av Andelslaget Ålands Skogsägarförbund, fas I, är därtill villkorad. Ett godkännande av den delningsplan som styrelsen presenterar vid andelsstämman förutsätter förutom biträdande av en kvalificerad majoritet av medlemmarna vid andelsstämman att följande villkor uppfyllts: Att andelsstämman dessförinnan godkänt en stadgeändring av andelslagets stadgar vilken ger en rätt för ägare av tilläggsandelar i andelslaget att omvandla sin tilläggsandel till en insats (andel). Att det totala återbetalningsbeloppet för tilläggsandelarna i andelslaget tio (10) dagar före planerad dag för registreringen av verkställigheten av delningen hos Patent och registerstyrelsen, är mindre än 10 % av det nominella värdet av de andelar som ges i delningsvederlag i de andelslag som bildas vid delningen. För att detta villkor skall uppfyllas krävs att ägarna till tilläggsandelar nyttjar den möjlighet till omvandling som stadgeförändringen möjliggör.

11 Föreslagen styrelse i Ålands Skogsindustrier Ab samt Vd Sven-Olof Karlsson, ordförande Brage Eklund, viceordförande Sven-Anders Danielsson Johan Helin Anders Å Karlsson Robert Lindfors Jan Rundberg Kenneth Rundberg Joakim Blom, Vd

12 Detta är marknadsföringsmaterial Av finansinspektionen godkänt delningsprospekt upprättas både för delningen av Andelslaget Ålands Skogsägarförbund samt delningen av Carl Rundberg Ab. Innan beslut bör andelsägare/aktieägare bekanta sig med respektive prospekt. Delningsprospekten för respektive delning finns tillgängliga på och senast en vecka innan den andelsstämma/bolagsstämma som avser besluta om respektive delning av bolagen. Även boksluten för år 2014 samt övrig information om företagsarrangemangen finns tillgängliga på nämnda webbsidor. Kyrkvägen 26, AX Godby, Åland Önningebyvägen 587, AX Mariehamn, Åland AB SKOGEN Kyrkvägen 26, AX Godby, Åland

Omslagsfoto: Robert Jansson

Omslagsfoto: Robert Jansson Omslagsfoto: Robert Jansson Innehåll Innehåll, Kallelse till bolagsstämma... 1 Vd:s översikt... 2-3 1949-2014 65:e verksamhetsåret Styrelsens verksamhetsberättelse... 4-6 Nyckeltal och aktiedata... 7 Resultaträkning...

Läs mer

ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND

ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND ANDELSLAGET ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND BALANSBOK 1.1.2013 31.12.2013 ANDELSLAGET ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND STYRELSENS BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN 1.1 31.12.2013 INNEHÅLL VDs översikt... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...

Läs mer

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i Coeli Private Equity 2010 AB PRIVATE EQUITY

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i Coeli Private Equity 2010 AB PRIVATE EQUITY PROSPEKT 2010 Inbjudan till teckning av aktier i Coeli Private Equity 2010 AB PRIVATE EQUITY OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2010 AB, 556790-3330. Detta prospekt

Läs mer

Inbjudan att teckna konvertibla skuldebrev. Värmlands Finans Sverige AB (publ)

Inbjudan att teckna konvertibla skuldebrev. Värmlands Finans Sverige AB (publ) Inbjudan att teckna konvertibla skuldebrev Värmlands Finans Sverige AB (publ) Definitioner Värmlands Finans, Värmlands Finans Sverige AB, Bolaget Värmlands Finans Sverige AB (publ) med organisationsnummer

Läs mer

Europeiska Skogsfonden 3 AB. Memorandum november 2014

Europeiska Skogsfonden 3 AB. Memorandum november 2014 Europeiska Skogsfonden 3 AB Memorandum november 2014 MEMORANDUM EUROPEISKA SKOGSFONDEN 3 AB DEFINITIONER Bolaget eller Fonden Europeiska Skogsfonden 3 AB (publ.),org. nr. 556930-9940 Emissionen Emissionsvolym

Läs mer

ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND

ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND ANDELSLAGET ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND BALANSBOK 1.1.2014 31.12.2014 ANDELSLAGET ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND STYRELSENS BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN 1.1 31.12.2014 INNEHÅLL VDs översikt... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler i Rörvik Timber AB (publ)

Inbjudan till teckning av konvertibler i Rörvik Timber AB (publ) Inbjudan till teckning av konvertibler i Rörvik Timber AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren

Läs mer

Information till aktieägarna i Investmentaktiebolaget Latour (publ) och SäkI AB (publ) avseende fusion mellan bolagen

Information till aktieägarna i Investmentaktiebolaget Latour (publ) och SäkI AB (publ) avseende fusion mellan bolagen Information till aktieägarna i Investmentaktiebolaget Latour (publ) och SäkI AB (publ) avseende fusion mellan bolagen Detta dokument beskriver fusionen mellan Investmentaktiebolaget Latour (publ) ( Latour,

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Prognos 2013 5 Ordförande har ordet 6 Historia 7 Nutid

Läs mer

WINDCAP FOND 2 AB (PUBL) Erbjudande om att investera i vindkraft

WINDCAP FOND 2 AB (PUBL) Erbjudande om att investera i vindkraft WINDCAP FOND 2 AB (PUBL) Erbjudande om att investera i vindkraft Inbjudan till teckning av preferensaktier serie B. Teckningstid 20 april - 29 maj 2009 Sista likviddag 15 juni 2009 i Sammanfattning Om

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av obligation Capillum Holding AB (publ) Juni 2013

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av obligation Capillum Holding AB (publ) Juni 2013 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av obligation Capillum Holding AB (publ) Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... sid 3 Ordförande har ordet... sid 4 Historia... sid 5 Nutid... sid

Läs mer

Hybricon Bus Systems AB (publ)

Hybricon Bus Systems AB (publ) Hybricon Bus Systems AB (publ) Prospekt avseende emission samt inför notering på AktieTorget Maj/Juni 2015 1 (71) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980)

Läs mer

att teckna Kapitalandelsbevis Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i

att teckna Kapitalandelsbevis Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i FASTIGHETER ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III Prospekt Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Inbjudan Estea Sverigefastigheter att teckna

Läs mer

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum Informationsmemorandum Erbjudande till teckning av konvertibelt förlagslån och aktier Augusti 2014 I Korthet Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ); nedan även kallat Thenberg. Thenberg är en oberoende

Läs mer

LIFCO INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I LIFCO AB (PUBL) GLOBAL COORDINATOR OCH BOOKRUNNER

LIFCO INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I LIFCO AB (PUBL) GLOBAL COORDINATOR OCH BOOKRUNNER LIFCO INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I LIFCO AB (PUBL) GLOBAL COORDINATOR OCH BOOKRUNNER CO-LEAD MANAGER CO-LEAD MANAGER c VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 1 Framgångsrikt placerande i mer än 109 år Livränteanstalten Hereditas grundades 4.6.1905 baserat på näringstillstånd beviljat av Kejserliga Senaten.

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM VÄRDEPAPPERSNOTEN Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Denna värdepappersnot

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i O2 Vind AB

Inbjudan till teckning av aktier i O2 Vind AB Inbjudan till teckning av aktier i O2 Vind AB Joint Lead Managers Med O2 Vind eller Bolaget avses i detta prospekt O2 Vind AB, org.nr. 556694-7262. Med O2 eller Koncernen avses den koncern vari O2 Vind

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION ARBETSKOPIA EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION DEFINITIONER I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Ambia eller Ambia

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler i

Inbjudan till teckning av konvertibler i Inbjudan till teckning av konvertibler i Midway Holding AB (publ) MIDWAY HOLDING 1 Viktig information Prospektet har upprättats av Midway Holding i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ)

Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ) Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ) Generell information Metromark Hospitality Group AB

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB PRIVATE EQUITY 1 2 INNEHÅLL OM PROSPEKTET... ERBJUDANDET I SAMMANDRAG... SAMMANFATTNING... RISKFAKTORER... INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER...

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden Cryptzone AB (publ) l Prospekt avseende nyemission l April 2009 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under

Läs mer

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010 Prospekt avseende nyemission maj 2010 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under finansinspektionens tillsyn.

Läs mer

Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten

Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten Värmlandskooperativen vill i denna dokumentation påvisa utvecklad och kompletterande inriktning till Värmlands Kreditgarantiförenings

Läs mer

Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (Publ) Emission II

Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (Publ) Emission II ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon II Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (Publ) Emission II Att äga och förvalta fastigheter kräver en väl fungerande

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer