Andelslaget Ålands Skogsägarförbund. Delningsprospekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Andelslaget Ålands Skogsägarförbund. Delningsprospekt"

Transkript

1 Andelslaget Ålands Skogsägarförbund Delningsprospekt Detta prospekt ( Prospektet ) har uppgjorts enligt Finlands värdepappersmarknadslag ( /746), finansministeriets förordning om prospekt som avses i 3-5 kap. i värdepappersmarknadslagen ( /1019) samt Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar med anledning av den planerade delningen av Andelslaget Ålands Skogsägarförbund. Prospektet har godkänts av Finansinspektionen (Dnr FIVA 23/ /2015) Godkännandet innebär inte att Finansinspektionen ansvarar för riktigheten för de i Prospektet angivna uppgifterna. Andelslaget Ålands Skogsägarförbundet har inte registrerat Prospektet eller ansökt om dess godkännande i något annat land än Finland. Andelarna som avses i Prospektet skall inte anses som ett erbjudande i andra länder än i Finland. Prospektet riktar sig inte till andelsägare med hemvist i USA, Kanada, Australien, Hong Kong eller Japan eller med hemvist i något annat land där distribution eller offentliggörande av Prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer enligt finsk lag. Andelslaget publicerar detta prospekt (detta prospekt och de genom hänvisning införlivade dokumenten tillsammans Prospekt ) endast för förverkligandet av delningen av andelslaget. I samband med delningen erhåller andelsägarna i Andelslaget Ålands Skogsägarförbund delningsvederlag i form av värdepapper i de mottagande andelslagen, men varken Andelslaget Ålands Skogsägarförbund eller något av de mottagande andelslagen erbjuder andra andelar eller värdepapper på grundval av detta Prospekt. För Prospektet gäller finsk lag. Tvist med anledning av innehållet i Prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av finsk domstol exklusivt. Prospektet och de handlingar som nämns häri samt eventuella kompletteringar till prospektet finns från och med 28 mars 2015 tillgängliga på Andelslaget Ålands Skogsägarförbunds kontor, på webbadressen Dokumenten kan även beställas per e-post telefon (018)

2 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. SAMMANFATTNING Allmänt om Andelslaget Ålands Skogsägarförbund och dess koncern Delningen i sammandrag Centrala risker I förhållande till Delningen och Transaktionerna I förhållande till koncernen Ålands Skogsindustrier Ab Skogen I förhållande till Ålands Skogsägare I förhållande till andelarna Ekonomisk information i utdrag Balansräkning (proforma) för Ålands Skogsindustrier och Ålands Skogsägare Resultaträkning (proforma) för Ålands Skogsindustrier och Ålands Skogsägare RISKFAKTORER I FÖRHÅLLANDE TILL SKOGSÄGARFÖRBUNDET, MOTTANDE ANDELSLAG, DELNINGEN OCH TRANSAKTIONEN Allmänt Risker som hänför sig till Delningen Risker som hänför sig till Transaktionen i vilken delningen ingår Risker som hänför sig till Koncernen och dess verksamhet Konkurrensrisker Risker förknippade med Koncernens geografiska verksamhetområde Samhälleliga risker och risker förknippade med norm- och lagförändringar Klimatrisker Risker i förhållande till bränsle- och elpriser Beroende av teknologi, utrustning och datasystem Risker förknippade till underleverantörer Risker förknippade till Koncernens kundantal samt kreditrisker Koncernens miljörisker samt arbetarskydd Valutarisker Risker som hänför sig till mottagande bolaget Ålands Skogsindustrier och dess verksamhet Allmänt Framtidsutsikter Risker som hänför sig till mottagande bolaget Ålands Skogsägare och dess verksamhet Risker som hänför sig till andelarna i Andelslaget och de Mottagande andelslagen ANSVARIGA FÖR PROSPEKTET Ansvarig för prospektet Styrelsens försäkran över uppgifterna i Prospektet (56)

3 5. SKOGSÄGARFÖRBUNDETS FÖRVALTNINGSRÅD,STYRELSE, REVISORER Förvaltningsråd Styrelse och VD Revisorer UPPGIFTER OM DELNINGEN Bakgrund till Delningen och om Transaktionen Bakgrund och Transaktionens ändamål De olika faserna Re-finansiering Delningen i sammandrag Bakgrund och syfte Godkännande av Delningsplanen Villkor för Delningen Verkställande Delningsvederlag och rättigheter i de Mottagande andelslagen Kvarvarande tilläggsandelar, obetalda andelar, hanteringen av andelar som tillhör andelägare som inte biträder Delningsbeslutet Förbindelser SKOGSÄGARFÖRBUNDET OCH DESS KONCERN Allmän information Koncernens verksamhetshistoria Beskrivning av koncernen och dess verksamhet Skogsägarförbundet Ab Skogen Information om Skogsägarförbundets andelar, tilläggsandelar och kapital Utdelningar Upplysningar om Andelslaget förvaltning Rättegångar Framtiden Ekonomisk information om Skogsägarförbundet och Skogsägarförbundets koncern Centrala redovisningsprinciper vid upprättande av koncernbokslutet och revision Balansräkning för Skogsägarförbundet och Skogsägarförbundets koncern Resultaträkning för Skogsägarförbundet och Skogsägarförbundets koncern Finansieringsanalys för Skogsägarförbundet och Skogsägarförbundets koncern Nyckeltal Skogsägarförbundets koncern ÅLANDS SKOGSÄGARES VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING Allmänt (56)

4 8.2. Förvaltning och revisorer Verksamhet Finansiering Rättegångar Ålands Skogsägares andelar och andelskapital ÅLANDS SKOGSINDUSTRIER VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING Allmänt Förvaltning och revisorer Verksamhet Finansiering Rättegångar Händelser viktiga med tanke på utvecklingen av affärsverksamheten Ålands skogsindustriers andelar och andelskapital PROFORMA UPPGIFTER OM ÅLANDS SKOGSÄGARE OCH ÅLANDS SKOGSINDUSTRIER Principerna för pro forma-informationen och den historiska information som nyttjats Balansräkning (proforma) för Ålands Skogsindustrier och Ålands Skogsägare Resultaträkning (proforma) för Ålands Skogsindustrier och Ålands Skogsägare Balansräkning räkning (proforma) för Ålands Skogsindustrier koncernen Resultaträkning (proforma) Ålands Skogsindustrier koncernen ÅLANDS SKOGSINDUSTRIER AB EFTER TRANSAKTIONEN Tillgångar som avses överföras till Ålands Skogsindustrier Ab Från Andelslaget Ålands Skogsägarförbund Från Carl Rundberg Ab Den planerade verksamheten, kapital- och ägostrukturen i Ålands Skogsindustrier Ab Förutsättningar för Transaktionen BESKATTNING AV ANDELAR I ANDELSLAG Andelsavgift annan investering Beskattning av utdelning av överskott (vinst) Beskattningen med anledning av delningen DOKUMENT SOM INFÖRLIVATS I PROSPEKTET GENOM HÄNVISNING BILAGOR (56)

5 2. SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall ses som en introduktion till de detaljerade uppgifter som finns i Prospektet. Sammanfattningen är inte fullständig och innehåller inte all information som andelsägare bör överväga. Andelsägare skall basera beslut på en bedömning av Prospektet i dess helhet. Andelslaget Ålands Skogsägarförbund kan endast hållas civilrättsligt ansvarig för information som ingår i den här sammanfattningen om sammanfattningen är vilseledande, inexakt eller inkonsekvent i förhållande till övriga delar av Prospektet. Enligt nationell lag i de enskilda medlemsstaterna i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan en kärande som väcker talan rörande informationen i detta Prospekt tvingas svara för översättning av Prospektet innan rättegången inleds Allmänt om Andelslaget Ålands Skogsägarförbund och dess koncern Andelslaget Ålands Skogsägarförbund ( Skogsägarförbundet eller Andelslaget ) är ett andelslag med ändamålet att främja dess medlemmars skogshushållning. Andelslaget är moderbolag till helägda Ab Skogen. Koncernens verksamhet består av köp och försäljning av virke, industriell bearbetning av skogs- och andra produkter samt handel med av koncernen framställda produkter och trävaror. Avverkningen av virket sker på Åland och i Åbolands Skärgård. Sågvaruprodukterna säljs på den lokala marknaden men majoriteten av produkterna går på export till övriga Europa. Koncernen producerar även bioenergi Delningen i sammandrag Skogsägarförbundets styrelse har godkänt en delningsplan ( Delningsplan ) enligt vilket Skogsägarförbundet delas så att Skogsägarförbundets alla tillgångar och skulder övergår till två övertagande andelslag; Ålands Skogsägare Andelslag ( Ålands Skogsägare eller Mottagande andelslag ÅSF1 ) och Ålands Skogsindustrier Andelslag ( Ålands Skogsindustrier eller Mottagande andelslag ÅSF2 ) (tillsammans Mottagande andelslag ), varvid Skogsägarförbundet upplöses ( Delningen ). Utgångspunkten vid delningen av Andelslaget har varit att alla tillgångar och skulder samt avtal, anbud och förbindelser som hänför sig till den industriella verksamheten skall tillfalla Ålands Skogsindustrier medan resterande tillgångar tillfaller Ålands Skogsägare. Mellan Skogsägarförbundet och bolaget Carl Rundberg Ab har ingåtts ett kombinationsavtal ( Överenskommelse ), avseende en rad företagsarrangemang ( Transaktionen ), vilkets målsättning är en sammanslagning av Skogsägarförbundets industriella trä- och skogsförädlingsverksamhet med Carl Rundberg Ab:s motsvarande verksamhet. Syftet med fördelningen i Delningen av Skogsägarförbundet är att avskilja trä- och skogsförädlingsverksamheten till ett eget bolag Ålands Skogsindustrier, som sedermera skall omvandlas till ett aktiebolag, för att på detta sätt uppnå den struktur som krävs för att förverkliga Överenskommelsens målsättning. Delningsplanen presenteras för godkännande på Skogsägarförbundets andelsstämma I samband med godkännandet av Delningsplanen beslutar andelsstämman samtidigt om grundandet av de Mottagande andelslagen och godkänner de i Delningsplanen för de Mottagande andelslagen presenterade stadgarna. Delningen träder i kraft då Skogsägarförbundets stämma godkänt Delningsplanen, övriga villkor för Delningen uppfyllts och verkställandet av Delningen har registrerats hos Patent- och registerstyrelsen. Planerad dag för verkställighet är (56)

6 Som delningsvederlag erhåller ägarna till andelar i Skogsägarförbundet andelar i Ålands Skogsägare och i Ålands Skogsindustrier så att varje andelsägare erhåller en (1) andel i Ålands Skogsägare och en (1) andel i Ålands Skogsindustrier mot varje betald andel i Skogsägarförbundet. Erhållandet av delningsvederlag kräver ingen åtgärd av andelsägarna. Tilläggsandelar i Skogsägarförbundet berättigar inte till delningsvederlag. De nya andelar som ges som Delningsvederlag medför ägarrättigheter från och med registreringen av de Mottagande andelslagen och andelarna i handelsregistret. Rösträtten i ett andelslag tillkommer medlemmarna, en röst per medlem. Medlemskap i de Mottagande andelslagen tillkommer automatiskt de andelsägare som varit medlemmar i Skogsägarförbundet. Andelsägare som inte är medlem i Skogsägarförbundet erhåller inte automatiskt något medlemskap i de Mottagande andelslagen. Varken andelarna i Ålands Skogsindustrier eller Ålands Skogsägare kommer att vara föremål för offentlig handel. Skogsägarförbundet tar inte ut några avgifter av andelsägarna med anledning av Delningen Centrala risker I förhållande till Delningen och Transaktionerna Det finns en risk att Delningen inte genomförs eller att den tidsmässigt skjuts upp. Delningen är villkorad. Ett godkännande av Delningsplanen förutsätter för det första att andelsstämman dessförinnan godkänner en stadgeändring av Skogsägarförbundets stadgar vilken ger en rätt för ägare av tilläggsandelar i Skogsägarförbundet att omvandla sin tilläggandel till insats (andel). För det andra krävs det enligt villkoren i Delningsplanen att det totala återbetalningsbeloppet för tilläggsandelarna i Skogsägarförbundet tio (10) dagar före planerad dag för registreringen av verkställigheten av delningen hos Patent och registerstyrelsen, måste vara mindre än 10 % av det nominella värdet av de andelar som ges i Delningsvederlag i de Mottagande andelslagen. För att nämnda villkor skall uppfyllas krävs att ägarna till tilläggsandelar nyttjar den möjlighet till omvandling som stadgeförändringen möjliggör. I det fall villkoren för Delningen inte uppfylls, någon borgenär motsätter sig Delningen och inte erhåller betalning eller betryggande säkerhet för sina fodringar eller Delningsplanen inte erhåller kvalificerad majoritet vid andelsstämman förfaller Delningen. Delningen är enligt Överenskommelsen det inledande företagsarrangemanget av flera planerade efter varandra följande företagsarrangemang vilka skall utmynna i en sammanslagning av Skogsägarförbundets industriella trä- och skogsförädlingsverksamhet med Carl Rundberg Ab:s motsvarande verksamhet. Det finns en risk att samtliga eller en del av de kommande företagsarrangemangen såsom de presenteras i detta prospekt inte genomförs. De efterföljande företagsarrangemangen kan falla på grund av klander mot fattade beslut eller på grund av att den kvalificerade majoritet som krävs för relevanta stämmobeslut inte uppnås. De Mottagande andelslagen bildas först i samband med Delningen. De proformauppgifter som ges avseende Ålands Skogsägare och Ålands Skogsindustrier ger beskriver nödvändigtvis inte bolagens faktiska verksamhet, resultat och ekonomiska ställning i det fall Delningen skulle ha genomförts under den presenterade tidsperioden och de ger heller inte nödvändigt en faktisk bild av bolagens kommande verksamhet, resultat eller ekonomiska ställning. 6(56)

7 Vidare kan avsaknaden av historisk information för Ålands Skogsägare och Ålands Skogsindustrier försvåra en jämförelse av de ekonomiska resultaten I förhållande till koncernen Ålands Skogsindustrier Ab Skogen Riskerna nedan utgår från en situation som om Delningen verkställts. Riskerna för Ålands Skogsindustrier är beskrivna på koncernbasis bestående av Ålands Skogsindustrier och Ab Skogen ( Koncernen Ålands Skogsindustrier ) eftersom Skogsägarförbundets huvudsakliga verksamhet drivs genom dotterbolaget Ab Skogen som efter Delningen kommer att utgöra ett dotterbolag till Ålands Skogsindustrier. Koncernen Ålands Skogsindustrier verkar på en mycket konkurrensutsatt marknad. Det finns en risk att Ålands Skogsindustrier inte kan anpassa sig till de priser marknaden uppställer. Koncernen Ålands Skogsindustrier verkar på en geografiskt begränsad marknad. En minskning av tillgången av skogsråvara på Åland, på grund av olika orsaker, kan påverka Koncernens resultat negativt. Ålands Skogsindustriers verksamhet påverkas av den politiska, ekonomiska och rättsliga utvecklingen i samhället. Denna utveckling och anpassning till utvecklingen kan komma att föranleda kostnader för Ålands Skogsindustriers affärsverksamhet. Speciellt förändringar inom miljöskyddslagstiftning eller arbetsskyddslagstiftningen kan föranleda kostnader för Koncernen Ålands Skogsindustrier. Förändringar i bränslepriser och energikostnaderna kan komma att påverka Koncernen Ålands Skogsindustriers resultat negativt bl.a. i form av ökade produktionskostnader och transportkostnader. Den verksamhet som Koncernen Ålands Skogsindustrier kommer att bedriva är beroende av tillgänglig råvara och på råvarans kvalité, vilka påverkas av rådande klimat. Förlust av betydande kundförhållanden kan komma att påverka Koncernen Ålands Skogsindustriers resultat. Valutakursförändringar kan påverka Koncernen Ålands Skogsindustrier lönsamhet. Koncernen Ålands Skogsindustriers verksamhet är känslig för olika former av tekniska fel och funktionsstörningar inom maskinerna vilka kan påverka produktionen negativt. Förutsättningarna för Koncernen Ålands Skogsindustriers verksamhet påverkas av det allmänna världsekonomiska läget I förhållande till Ålands Skogsägare Riskerna nedan utgår från situationen som om Delningen verkställts. Efter Delningen har Ålands Skogsägare inte nödvändigtvis tillgång till egna administrativa funktioner vilket inledningsvis kan påverka verksamheten negativt. En fortsatt nedåtgående lokal och nationell allmän ekonomi kan påverka Ålands Skogsägares inkomster negativt. 7(56)

8 I förhållande till andelarna Ett andelslag ansvarar med sin egen förmögenhet för sina förbindelser. Ägarna är inte personligen ansvariga för andelslagets skulder. Risken för medlemmarna är förlust av den insats man gjort, d.v.s. det andelskapital som man investerat i andelslaget och det teckningspris som man har betalat. Likviditeten för Skogsägarförbundets andelar och tilläggsandelar är synnerligen låg. Likviditeten för andelarna i de Mottagande andelslagen kommer också troligtvis att vara mycket låg. Skogsägarförbundet är inte ett börsandelslag och det finns i dagsläget varken planer eller förutsättningar för att Ålands Skogsägare eller Ålands Skogsindustrier skall bli ett börsandelslag. Det finns därmed inte någon fungerande andrahandsmarknad för en handel med Ålands Skogsägares eller Ålands Skogsindustriers andelar, vilket kan påverka andelarnas värde. Ålands Skogsägares och Ålands Skogsindustriers finansiella situation kan utvecklas så att inget överskott delas ut så att investeringen i andelar inte ger någon avkastning Ekonomisk information i utdrag Eftersom Ålands Skogsägare och Ålands Skogsindustrier (och den koncern som andelslaget bildar tillsammans med Ab Skogen) bildas först vid tidpunkten för verkställandet av Delningen finns det inga historiska bokslutsuppgifter för andelslagen. Därav presenteras nedan Ålands Skogsägares och Ålands Skogsindustriers (koncernsiffror) bokslutsuppgifter i form av pro forma resultat- och balansräkningar. Den nedan framställda pro forma-informationen är presenterad för att åskådliggöra hur resultatet av andelslagens verksamhet samt deras ekonomiska ställning skulle kunna se ut ifall delningen av Ålands Skogsägarförbund skulle ha skett tidigare. Informationen beskriver således en hypotetisk situation. De Mottagande andelslagens faktiska finansiella ställning vid tidpunkten för verkställandet av Delningen och framtiden kan vara en annan. Principerna som använts i sammanställningen av pro forma-information är följande: Presenterar pro forma balansräkningen för Ålands Skogsindustrier och Ålands Skogsägare per , antaget att delningen skulle ha skett Presenterar pro forma resultaträkningen för Ålands Skogsindustrier och Ålands Skogsägare för perioden , antaget att delningen skulle ha skett Pro forma-informationen baserar sig på det reviderade koncernbokslutet för Skogsägarförbundet och det reviderade bokslutet för dotterbolaget Ab Skogen för räkenskapsperioden som avslutades samt den fördelning av tillgångar som framgår av Delningsplanen. De tillgångar och skulder som de facto vid delningstidpunkt överförs till de mottagande bolagen kan väsentligen avvika från de tillgångar och skulder som presenteras i pro formainformationen, eftersom dessa kommer att baseras på de vid delningstidpunkten existerande tillgångarna och skulderna. 8(56)

9 Balansräkning (proforma) för Ålands Skogsindustrier och Ålands Skogsägare Baserad på Ålands Skogsägarförbunds balansräkning Bokslut 2014 Före delning Efter delning Efter delning AKTIVA Ålands Skogsägarförbund Ålands Skogsindustrier Ålands Skogsägare BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella tillgångar 3 221, ,77 0,00 Övr utg m lång verkningstid ,79 0, ,79 Totalt immateriella tillgångar , , ,79 Materiella tillgångar Mark- och vattenområden , , ,15 Byggnader och konstruktioner , ,29 0,00 Maskiner och inventarier , ,45 0,00 Övriga materiella tillgångar , ,83 0,00 Totalt materiella tillgångar , , ,15 Placeringar Andelar i företag inom samma koncern , , ,71 Övriga aktier och andelar , , ,14 Totalt placeringar , , ,85 BESTÅENDE AKTIVA , , ,79 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Material och förnödenheter , ,59 0,00 Förskottsbetalningar , ,95 0,00 Färdiga produkter/varor 0,00 0,00 0,00 Totalt omsättningstillgångar , ,54 0,00 Fordringar Kortfristiga Kundfordringar , ,49 0,00 Fordringar koncernbolag , ,66 0,00 Övriga fordringar 2 425, ,66 0,00 Resultatregleringar , ,09 0,00 Totalt fordringar , ,90 0,00 Kassa och bank 2 640, ,47 0,00 TOTALT RÖRLIGA AKTIVA , ,91 0,00 TOTALT AKTIVA , , ,79 PASSIVA EGET KAPITAL Andelskapital , , ,00 Andelskapital tilläggsandelar ,50 0,00 0,00 Totalt Andelskapital , , ,00 Reservfond , , ,00 Fond enl. bolagsordning eller stadgar ,02 0,00 0,00 9(56)

10 Totalt Fonder , , ,00 Fond för inbetalt fritt eget kapital 0, , ,79 Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder ,57 0,00 0,00 Räkenskapsperiodens vinst/förlust ,92 0,00 0,00 TOTALT EGET KAPITAL , , ,79 ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens , ,43 0,00 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Skulder till kreditinstitut , ,20 0,00 Pensionslån , ,84 0,00 Totalt Långfristigt , ,04 0,00 Kortfristigt Skulder till kreditinstitut , ,10 0,00 Pensionslån 2 962, ,70 0,00 Skulder till leverantörer , ,78 0,00 Skuld koncernbolag 8 432, ,01 0,00 Övriga skulder , ,41 0,00 Resultatregleringar , ,31 0,00 Totalt Kortfristigt , ,31 0,00 TOTALT FRÄMMANDE KAPITAL , ,35 0,00 TOTALT PASSIVA , , , Resultaträkning (proforma) för Ålands Skogsindustrier och Ålands Skogsägare Baserad på Ålands Skogsägarförbunds resultaträkning Bokslut Efter delning Ålands Skogsindustrier Efter delning Ålands Skogsägare Ålands Skogsägarförbund OMSÄTTNING , ,21 0,00 Övriga rörelseintäkter , ,77 0,00 Ökn(-) eller minskn(+) av lager färdiga varor och varor under tillv Material och tjänster , ,02 0,00 Personalkostnader , ,88 0,00 Avskrivningar enligt plan , ,33 0,00 Övriga rörelsekostnader , ,00 0,00 RÖRELSERESULTAT , ,75 0,00 Finansiella intäkter och kostnader , , ,20 VINST/FÖRLUST FÖRE , , ,20 EXTRAORDINÄRA POSTER 10(56)

11 Koncernbidrag 0,00 0,00 0,00 VINST FÖRE BOKSLUTS- DISPOSITIONER OCH SKATTER , , ,20 Bokslutsdispositioner Ökning(-) eller minskning(+) av avskrivn.diff , ,06 0,00 Direkta skatter , ,98-30,84 Latent skatteskuld RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT , , ,36 3. RISKFAKTORER I FÖRHÅLLANDE TILL SKOGSÄGARFÖRBUNDET, MOTTANDE ANDELSLAG, DELNINGEN OCH TRANSAKTIONEN 3.1. Allmänt Den som har för avsikt att fatta ett beslut om Delning och/eller teckna andelar i de Mottagande andelslagen bör innan detta bekanta sig med prospektet, dess bilagor samt de dokument som hänvisats till i prospektet. Tecknaren bör även ta i beaktande de riskfaktorer som hänför sig till Andelslagets och de Mottagande andelslagens verksamhet samt till investeringen i andelar i allmänhet. Andelslagets nuvarande eller historiska finansiella ställning är inte en garanti för framtida utveckling för de Mottagande andelslagen. Den framtida utvecklingen kan således avvika från den finansiella situation som presenteras i prospektet eller de framtidsutsikter som Andelslaget ger uttryck för i prospektet. I detta fall bör tecknaren särskilt observera riskerna kring Delningen som en inledande fas i det företagsarrangemang Andelslaget och Carl Rundberg Ab kommit överens om vars syfte är att sammanslå Skogsägarförbundets och Carl Rundberg Ab:s trä- och skogsförädlingsverksamheter ( Transaktionen ). En tecknare bör vidare ge akt på att Andelslaget är ett privat andelslag som varken är noterat eller underställt Finansinspektionens bevakning. Värdepapperen får inte tas upp till offentlig handel. Andelslaget är således inte skyldigt att efterleva den fortlöpande och regelbundna informationsskyldighet som framgår av värdepappersmarknadslagen. Inte heller kommer de Mottagande andelslagen att vara noterade eller underställda Finansinspektionens bevakning. Nedan beskrivna riskfaktorer är en beskrivning av de risker som enligt Skogsägarförbundets kännedom och uppfattning inverkar eller kan inverka på Skogsägarförbundets eller de Mottagande andelslagens verksamhet, finansiella situation, resultat, likviditet och/eller framtidsutsikter. Den ordning som riskfaktorerna presenteras i är inte en indikation på sannolikheten för att de skall inträffa eller på hur allvarliga eller betydande de är. Andra risker som Skogsägarförbundet för närvarande inte är medveten om, eller som Skogsägarförbundet för närvarande inte anser vara väsentliga, kan också ha en väsentligt negativ inverkan på Skogsägarförbundets och de Mottagande andelslagens verksamhet, finansiella situation, resultat, likviditet och/eller framtidsutsikter samt på värdet av andelarna i Skogsägarförbundet och de Mottagande andelslagen. Då Skogsägarförbundets och det helägda dotterbolaget Ab Skogens (tillsammans Koncernen ) verksamheter är så starkt införlivade i varandra och den huvudsakliga industriella verk- 11(56)

12 samheten bedrivs i dotterbolaget är samtliga riskfaktorer redovisade ur ett koncernperspektiv om inget annat anges Risker som hänför sig till Delningen Det finns en risk att Delningen inte genomförs eller att den tidsmässigt skjuts upp Delningsplanen presenteras för godkännande för Skogsägarförbundets andelsstämma För att stämman skall anses ha godkänt Delningsplanen krävs att det av styrelsen givna förslaget att omfatta Delningsplanen biträds med minst två tredjedelar av de vid stämman avgivna rösterna. Om kvalificerad majoritet inte uppnås för förslaget förfaller Delningsplanen. Delningens verkställande är vidare beroende av att Andelslagets borgenärer inte motsatt sig den eller om en borgenär motsatt sig Delningen att denna enligt en domstols dom har fått betalning eller betryggande säkerhet för sina fordringar. Om en borgenär har motsatt sig Delningen, förfaller Delningen då en månad förflutit från den för borgenärerna utsatta fristen att meddela att man motsätter sig Delningen. Handelsregistret kan skjuta upp behandlingen av ärendet, om andelslaget inom en månad från den utsatta dagen visar att det har väckt talan för fastställelse av att borgenären har fått betalning eller betryggande säkerhet för sin fordran eller om andelslaget och borgenären tillsammans begär att behandlingen av ärendet ska skjutas upp. Andelslaget kan inte garantera att Andelslagets borgenärer inte motsätter sig Delningen eller ett motsättande av en borgenär inte förskjuter på den planerade tidpunkten för verkställandet av Delningen. Ett villkor för att Delningen skall kunna verkställas är vidare att Skogsägarförbundets andelsstämma , innan man fattar beslut om Delning, godkänner en stadgeändring av Skogsägarförbundets stadgar vilken ger en rätt för ägare av tilläggsandelar i Skogsägarförbundet att omvandla sin tilläggandel till insats (andel). Beslutet kräver kvalificerad majoritet, d.v.s. styrelsen förslag om stadgeändring måste biträdas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Ifall stadgeändringen inte godtas förfaller Delningsplanen och ingen Delning kan verkställas. Ett ytterligare villkor för verkställighet av delningen är att det totala återbetalningsbeloppet för tilläggsandelarna i Skogsägarförbundet tio (10) dagar innan planerat datum för verkställighet inte får överskrida 10 % av det sammanlagda nominella värdet av de andelar som ges i vederlag i de mottagande andelslagen utan måste vara mindre eller lika med 10 %. Detta innebär att en del av nuvarande tilläggandelar måste omvandlas till andelar innan den planerade tidpunkten för verkställande av Delningen. Omvandlingen av tilläggsandelar är frivillig för deras ägare. Det finns en risk att tillräckligt antal andelar inte omvandlas för att villkoret skall uppfyllas och Delningen av denna anledning förfaller. Det finns även en möjlighet att någon klandrar det av andelsstämman antagna beslutet att ändra stadgarna och att domstol med anledning av klagan utfärdar ett verkställighetsbeslut vilket innebär att stadgeförändringen inte kan registreras. Tilläggsandelarna kan då inte omvandlas till andelar och Delningen förfallar då det vid tidpunkten för verkställigheten av Delningen kvarstår för många tilläggsandelar. En andelsägare som inte biträder delningsbeslutet har rätt att erhålla återbetalning av sin/sina insatser, dock inte anslutningsavgift, av de Mottagande andelslagen. Det finns en risk att så många andelsägare kräver återbetalning av sina insatser att det urholkar de Mottagande andelslagens egna kapital på ett sådant sätt att de i Transaktionen uppsatta miniminivåerna för eget kapital inte uppnås. 12(56)

13 De Mottagande andelslagen är solidariskt ansvariga för de av det ursprungliga andelslagets skulder som har uppkommit innan verkställandet av Delningen registrerats. Ett mottagande andelslag kan således bli ansvarig även för en skuld som den enligt Delningsplanen inte skall svara för, dock högst till värdet av de nettotillgångar som återstår för det eller övergår till det Risker som hänför sig till Transaktionen i vilken delningen ingår Det finns en risk att hela eller en del av Transaktionen såsom den presenteras i detta prospekt inte genomförs. Delningen är det inledande företagsarrangemanget av flera efter varandra följande företagsarrangemang i Transaktionen. De efterföljande företagsarrangemangen kan falla på grund av klander mot fattade beslut eller på grund av att den kvalificerade majoritet som krävs för relevanta stämmobeslut inte uppnås. I det fall något av de planerade företagsarrangemangen förfaller kommer inte de företagsarrangemang man därefter planerat att fullföljas och en sammanslagning av Skogsägarförbundets och Carl Rundberg Ab:s trä- och skogsförädlingsverksamheter kan inte genomföras på det sätt som beskrivs i detta prospekt. De företagsarrangemang i Transaktionen som vid den tidpunkten redan verkställts kvarstår dock. Om alla faser i den överenskomna kedjan av företagsarrangemang inte kan genomföras enligt planerad tidsplan finns det en risk för att Carl Rundberg Ab efter den i stöd av Överenskommelsen väljer att säga upp Överenskommelsen och Transaktionen kan inte slutföras. Vidare bör man notera att även om den för Transaktionen planerade tidsplanen kommer att hålla kommer det att gå en lång tid mellan Skogsägarförbundets andelsstämmas beslut om Delning och verkställandet av det sista företagsarrangemanget i Transaktionen, delningen av Carl Rundberg Ab. Detta innebär att förutsättningarna och utgångspunkterna för parternas bedömningar avseende parternas ekonomiska ställning och värdering av tillgångar och skulder inför ingåendet av överenskommelsen att genomföra Transaktionen kan komma att förändras på ett sätt som idag inte kan förutses på grund av t.ex. förändringar i bolagets finansiella ställning, världsekonomin, den nationella- och lokala ekonomin eller det allmänna marknadsläget inom branschen. Tidsutdräkten kan även få som följd att parterna vid aktuell tidpunkt inte längre uppfyller de ekonomiska villkor som uppställts för den utomstående re-finansiering Transaktionen i sin helhet kräver. Överenskommelsen gällande Transaktionen har ingåtts mellan Skogsägarförbundet och Carl Rundberg Ab, två juridiska personer som nödvändigtvis inte direkt kommer att vara parter i de planerade företagsarrangemangen vilket innebär en risk vid verkställandet av Transaktionen. Ägandet i och förvaltningen av de juridiska personer som kommer att vara parter i de specifika företagsarrangemangen kvarstår huvudsakligen dock hos samma juridiska och fysiska personer som hos Skogsägarförbundet och Carl Rundberg Ab. Andelsägaren bör vidare notera att varje i Transaktionen planerat företagsarrangemang har sina egna risker i förhållande till verksamheten hos det eller de bolag som är inblandade, de värdepapper som ges i vederlag, beskattningen samt även i förhållande till det specifika juridiska arrangemanget. Andelsägaren bör vid varje enskilt företagsarrangemang utgå från den information som erhålls av de bolag som är inblandade i det specifika arrangemanget (Skogsägarförbundet/Andelslaget Ålands Skogsindustrier/Ålands Skogsindustrier Ab/ Carl Rundberg Ab). 13(56)

14 3.4. Risker som hänför sig till Koncernen och dess verksamhet Konkurrensrisker Koncernens verksamhet är mycket konkurrensutsatt. Virkes- och massavedsförsäljningen riktar sig inte endast till köpare på den lokala marknaden utan återfinns inom Norden och Europa. De största skogs- och virkesbolagen i världen återfinns i Norden. Ab Skogen är en liten aktör som således konkurrerar på och om samma marknader som de största inom branschen och det är de på marknaden största aktörerna som bestämmer marknadspriserna vilka Koncernen måste anpassa sig till Risker förknippade med Koncernens geografiska verksamhetområde Skogsägarförbundets grundläggande verksamhet består av anskaffande av virke för återförsäljning till sitt helägda dotterbolag Ab Skogen. Skogsägarförbundet är helt och hållet beroende av att dess medlemmar och andra skogsägare säljer virke till Skogsägarförbundet. Det primära geografiska området för införskaffande av virke är landskapet Åland. Antalet skogsägare och skogsarealerna på Åland är dock begränsade. En minskning av tillgången av skogsråvara på Åland, på grund av olika orsaker, kan påverka Koncernens resultat negativt. Landskapet Ålands geografiska placering föranleder vidare att koncernen är beroende av transporter främst för att exportera slutprodukter till kunder utanför landskapet. Kostnadsökningar inom logistikbranscherna kan påverka koncernens verksamhet negativt Samhälleliga risker och risker förknippade med norm- och lagförändringar Koncernen arbetar kontinuerligt för att förbättra och minska miljöpåverkan. Skogsägarförbundet och Ab Skogen tillämpar i främsta hand PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) certifieringsregler. PEFC är ett system för certifiering av miljövänligt och resurshushållande skogsbruk. Reglerna är anpassade till småskaliga privata skogsbruk. Även skogsägarna på Åland är certifierade enligt PEFC. Utöver nationella lagar som rör miljöhänsyn, skogsbruk och ekonomi och bindande internationella överenskommelser skall medlemmarna i PEFC följa organisationens särskilda regler för skogsbruk och spårbarhet. Vidare är både Skogsägarförbundet samt Ab Skogen certifierade medlemmar i Forest Stewardship Council ( FSC ) en oberoende internationell skogsförvaltningsorgansation som uppmuntrar till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem. FSC och PEFC:s certifieringskriterier föregår ofta lagstiftningen inom området. Samtidigt som Skogsägarförbundet och Ab Skogen ser det som ett mervärde att vara medlemmar i de nämnda organisationerna och följa deras certifieringsregler innebär detta kostnader. En åtstramning av regelverket och införande av nya regleringar kan få negativa konsekvenser för Skogsägarförbundet och Ab Skogens resultat. Detsamma gäller nationell lagstiftning inom Koncernens verksamhetsområde som innebär att Koncernens verksamhet begränsas eller som tvingar Koncernen till investeringar. Någon sådan lagstiftning är däremot enligt Andelslagets styrelses vetskap för tillfället inte aktuell. Skogsägarförbundet köper virke från mindre familjeägda skogsbruk och privatpersoner. Skogsbruksåtgärderna som dessa vidtar är beroende av statliga stöd. Förändringar inom stödpolitiken påverkar Koncernens verksamhet. Inom landskapet Åland pågår för tillfället en revidering av- 14(56)

15 seenden stödet för skogsbruksåtgärder genom framtagandet av en ny landskapslag om stöd för hållbart skogsbruk vilken skall ersätta nuvarande landskapslag (1998:84) om stöd för skogsbruksåtgärder. I lagförslaget har man föreslagit en minskning av stödformerna men också en effektivisering av stöden så att de används för de åtgärder där det är mest motiverat och på ett sätt som medför störst samhällsnytta. De totala utbetalda medlen bedöms vara i paritet med tidigare. På vilket sätt och om den nya lagen kommer att påverka Koncernens verksamhet kan inte förutsägas innan lagen fått sin slutliga utformning. Koncernens uppfattning är dock att det finns, trots det ansträngda finansiella läget i Finland och Åland, ett politiskt skydd och en förståelse för de stöd som ges till skogsbruk. Koncernens verksamhet kan vidare påverkas av bl.a. naturskyddsbestämmelser eller lagstiftning inom arbetarskyddet Klimatrisker Koncernens verksamhet är beroende av mängden av tillgängligt virke och kvalitén på det till försäljning tillgängliga virket. Det som primärt påverkar dessa variabler är klimatet. Avverkningar delas idag in i sommardrivningar och vinterdrivningar. Vinterdrivningar är beroende av tjäle, eller längre period av torka, för att kunna avverkas. Milda och blöta vintrar kan leda till att en stor del av objekten blir oavverkade vilket leder till produktionsminskningar. Stormar har en positiv effekt på avverkningsvolymer eftersom de skapar aktivitet i skogen. Stormvirke håller dock en lägre kvalitet vilket gör att volymerna som kan sågas minskas. Regionala jämförelser visar att Koncernens primära verksamhetsområde inte drabbats av stormar med större stormfällningar som påföljd, vilket kan ha en förklaring i ett allmänt blåsigt klimat där skogarna redan anpassat sig Risker i förhållande till bränsle- och elpriser Koncernens verksamhet är genomgående från gallring och avverkning till försäljningen av den färdigt förädlade produkten- beroende av fossila bränslen. Marknadens oljepriser styr även Koncernens prissättning vid försäljningen av värme. Oljeprisets fluktuationer påverkar således Koncernens resultat. Likaså påverkas Koncernens kostnader av lagstiftningen inom bränsleområdet, såsom svaveldirektivet, som lett till ökade transportkostnader inom Östersjöområdet. Koncernens verksamhet är en av de största elförbrukarna inom landskapet Åland och kräver en stabil eltillförsel. Större och längre avbrott i elförsörjningen inom landskapet Åland får produktionsekonomiska konsekvenser för Koncernen. Koncernen arbetar kontinuerligt med att försöka minska sitt beroende av fossila bränslen och utomstående elproduktion Beroende av teknologi, utrustning och datasystem Förädlingsverksamheten är såsom samtliga industriella verksamheter i dag beroende av teknologi. Virkesförädlingen är en kapitalintensiv industri. För en mindre aktör på marknaden, såsom Koncernen, är det vidare ett faktum att de teknologiska lösningarna ofta är konstruerade för större aktörer vilket innebär att nyttjandegraden är avgörande för att få ned de fasta kostnaderna per nyttjad enhet. 15(56)

16 Nya tekniska lösningar infinner sig hela tiden och det är Koncernens ambition att kontinuerligt utvärdera dessa och bedöma om ny teknologi skall införas i verksamheten samt på vilket sätt finansiering skall ske. Något behov av större nyinvesteringar, förutom en värmepanna, inom en nära framtid föreligger dock inte. Verksamheten är känslig för olika former av tekniska fel och funktionsstörningar inom maskinerna vilka kan påverka produktionen negativt. Koncernen arbetar med förebyggande service för att minimera funktionsstörningar Risker förknippade till underleverantörer Koncernen är i avverkningsprocessen och transporterna beroende av underleverantörer Risker förknippade till Koncernens kundantal samt kreditrisker Majoriteten av Koncernens omsättning kommer från färre än tio kunder. Koncernen är därmed beroende av sina kundrelationer. Då kundrelationerna i huvudsak är långvariga bedöms kreditriskerna inte som ansenliga Koncernens miljörisker samt arbetarskydd I förädlingsprocessen, främst vid impregnering och målning hanteras även miljö- och hälsofarliga kemikalier. Vid hanteringen av miljöfarliga kemikalier föreligger alltid en risk att medlet kommer ut i omgivningen samt även en hälsorisk för de anställda som arbetar med processen. Koncernen följer gällande arbetsskyddsföreskrifter och miljöbestämmelser och har i övrigt stränga interna regler för hanteringen av miljöfarliga ämnen. Det föreligger även ett kontinuerligt arbete med säkerhetsbestämmelserna inom Koncernen för att minimera riskerna för arbetarna och omringliggande miljö Valutarisker Trots att koncernens handelsvaluta är euro bedöms en försvagning av den svenska kronan och USA dollarn påverka företagets lönsamhet negativt Risker som hänför sig till mottagande bolaget Ålands Skogsindustrier och dess verksamhet Allmänt Till Ålands Skogsindustrier överförs vid Delningen den industriella verksamheten från Skogsägarförbundet samt 80 % av ägandet i dotterbolaget Ab Skogen. Ålands Skogsindustrier och Ab Skogen kommer således att bilda en ny koncern. De risker som idag föreligger för Skogsägarförbundets koncern vilka ovan beskrivits under p. 3.3 kvarstår oförändrade för Koncernen Ålands Skogsindustrier efter Delningen. Därtill uppstår det en risk då dotterbolaget Ab Skogen inte till 100 % ägs av Ålands Skogsindustrier. En intressekonflikt gällande Ab Skogens intressen kan uppstå mellan Ålands Skogsindustrier och Ålands Skogsägare. Risken är dock liten och i allra högsta grad teoretisk då ägarna i de bägge mottagande andelslagen är desamma. 16(56)

17 Det finns en risk att de pro formauppgifter som ges i prospektet avseende Ålands Skogsindustrier inte nödvändigtvis beskriver bolagets faktiska verksamhet resultat och ekonomiska ställning i det fall Delningen skulle ha genomförts under den presenterade tidsperioden. Det finns även en risk att de ekonomiska proformasifforna inte heller nödvändigt ger en faktisk beskrivning av bolagets kommande verksamhet, resultat och ekonomiska ställning. Avsaknaden av historisk information avseende Ålands Skogsindustrier kan försvåra en jämförelse av ekonomisk resultat Framtidsutsikter Styrelsen för Skogsägarförbundet förväntar sig att det svåra allmänna konjunkturläget i Europa och Finland kommer att fortsätta under året 2015 vilket kan innebära att byggnationen i Europa stagnerar. Det finns en risk att detta för Ålands Skogsindustriers verksamhets del kommer att innebära en minskad efterfrågan på förädlade produkter. Styrelsen för Skogsägarförbundet förväntar sig vidare att det varma klimatet vid ingången av år 2015 kan komma att negativt påverka volymen för anskaffat virke för förädling vilket kan komma att påverka Ålands Skogsindustriers verksamhet Risker som hänför sig till mottagande bolaget Ålands Skogsägare och dess verksamhet Den verksamhet som i Delningen övergår till Ålands Skogsägare är skogsrådgivande verksamhet för dess medlemmar samt förvaltning av fastigheter och värdepapper. Verksamheten att agera som rådgivare till och intressebevakare för medlemmarnas intressen jämte förvaltare av investeringar kräver kunskap och kompetens. Då personalen genom Delningen övergår till Åland Skogsindustrier och Ålands Skogsindustrier inledningsvis inte har egen personal utan verksamheten primärt skall tillhandahållas av styrelse och förvaltningsråd finns det en risk att rådgivningsverksamheten och administrativa funktioner inledningsvis påverkas negativt. Placeringsportföljen består av investeringar i aktiebolag och andelslag. En nedåtgående trend i den allmänna ekonomin, eller inom de branscher inom vilka bolagen verkar eller i de enskilda bolagen i vilka Ålands Skogsägare har investerat innebär även en risk för att de inkomster som Ålands Skogsägare kan komma att erhålla genom sina placeringar minskar vilket kan påverka Ålands Skogägares verksamhet negativt. I ett andelslag finns alltid en risk för att medlemmarna begär avgång ur andelslaget vilket innebär att andelslaget är skyldigt att återbetala andelen (insatsen). I det fall antalet medlemmar som begär utträde är stort kan det påverka verksamheten negativt såtillvida att andelskapitalet påverkas samt att trovärdigheten att agera såsom företrädare för skogsägarna på Åland minskar. Det finns en risk att de pro formauppgifter som ges avseende Ålands Skogsindustrier inte nödvändigtvis beskriver bolagets faktiska verksamhet resultat och ekonomiska ställning i det fall Delningen skulle ha genomförts under den presenterade tidsperioden. Det finns även en risk att de ekonomiska proformasifforna inte heller nödvändigt ger en faktisk beskrivning av bolagets kommande verksamhet, resultat och ekonomiska ställning. Avsaknaden av historisk information avseende Ålands Skogsindustrier kan försvåra en jämförelse av ekonomiska resultat. 17(56)

18 3.7. Risker som hänför sig till andelarna i Andelslaget och de Mottagande andelslagen Ett andelslag ägs av dess medlemmar och dess beslutanderätt utövas av medlemmarna. Antalet medlemmar, antalet andelar och andelskapitalet varierar. Syftet med andelslagens verksamhet är att i avsikt att stödja medlemmarnas ekonomi eller näringsutövning driva ekonomisk verksamhet så att medlemmarna nyttjar andelslagets tjänster. Ett andelslag är en kapitalsammanslutning, som med sin egen förmögenhet ansvarar för sina förbindelser. Ägarna är således inte personligen ansvariga för andelslagets skulder. Risken för medlemmarna är förlust av den insats man gjort, d.v.s. det andelskapital som man investerat i andelslaget och det teckningspris som man har betalat. Likviditeten för Skogsägarförbundets andelar är i praktiken obefintlig då medlemskapet är förbundet med ägandet av skog på Åland. Likviditeten för tilläggsandelarna, vilkas ägande inte kräver medlemskap i Skogsägarförbundet, är även synnerligen låg. Likviditeten för andelarna i de Mottagande andelslagen kommer också troligtvis att vara mycket låg även om medlemskap i dessa andelslag inte förutsätter ett ägande av skog på Åland. Skogsägarförbundet är inte ett börsandelslag och det finns i dagsläget varken planer eller förutsättningar för att Ålands Skogsägare eller Ålands Skogsindustrier skall bli ett börsandelslag. Det finns därmed inte någon fungerande andrahandsmarknad för en handel med Ålands Skogsägares eller Ålands Skogsindustriers andelar, vilket kan påverka andelarnas värde. Ålands Skogsägares och Ålands Skogsindustriers finansiella situation kan utvecklas så att andelslagen inte har möjlighet att dela ut ränta eller annan form av överskott. Det finns således en risk att en investering i andelar inte ger någon avkastning. 4. ANSVARIGA FÖR PROSPEKTET 4.1. Ansvarig för prospektet Andelslaget Ålands Skogsägarförbund Företags- och organisationsnummer: Adress: Kyrkvägen 26, Godby Hemort: Finström, Åland 4.2. Styrelsens försäkran över uppgifterna i Prospektet Bolaget och dess styrelse svarar för innehållet i prospektet. Bolaget och dess styrelsemedlemmar försäkrar att, såvitt vi vet, uppgifterna i prospektet överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat, som sannolikt skulle kunna påverka betydelsen av prospektet. Finström den 27 april 2015 Andelslaget Ålands Skogsägarförbund Andelslaget Ålands Skogsägarförbunds styrelse 18(56)

19 5. SKOGSÄGARFÖRBUNDETS FÖRVALTNINGSRÅD,STYRELSE, REVISORER 5.1. Förvaltningsråd Helin Johan Jordbrukare Förvaltningsrådets ordförande Rosenberg Conny Jordbrukare Förvaltningsrådsmedlem Häggblom Vidar Jordbrukare Förvaltningsrådsmedlem Erickson Bernt Jordbrukare Förvaltningsrådsmedlem Sundberg Leif Jordbrukare Förvaltningsrådsmedlem Mörn Nicklas Jordbrukare Förvaltningsrådsmedlem Kuhlman Ola Jordbrukare Förvaltningsrådsmedlem Bengtz Staffan Jordbrukare Förvaltningsrådsmedlem Mattsson Tage Jordbrukare Förvaltningsrådsmedlem Strand Ingolf Jordbrukare Förvaltningsrådsmedlem Lundberg Anders IT-Tekniker Förvaltningsrådsmedlem Signell Egon Jordbrukare Förvaltningsrådsmedlem Förvaltningsrådsmedlemmarna kan kontaktas via Bolagets adress: Kyrkvägen 26, Godby 5.2. Styrelse och VD Sven-Olof Karlsson DI, egenföretagare Styrelsens ordförande Trygve Sundblom Jordbrukare Styrelsens viceordförande Sven-Anders Danielsson Jordbrukare Styrelsemedlem Harry Ekström Jordbrukare Styrelsemedlem Anders Å Karlsson Egen företagare Styrelsemedlem Joakim Blom VD Styrelsemedlem samt VD för Andelslaget Ålands Skogsägarförbund och VD för Ab Skogen Styrelsemedlemmarna och VD kan kontaktas via Bolagets adress: Kyrkvägen 26, Godby 5.3. Revisorer Kari Niukko CGR (2013 -) KPMG Slottsgatan 26 C, Åbo 19(56)

20 Erika Sjölund GRM (1998 -) Hermans & Revisorernas Ab Torggatan 5, Mariehamn Jan Kangashaka GRM, suppleant (2009 -) Ålands Företagsbyrå Ab Nygatan 9, Mariehamn 6. UPPGIFTER OM DELNINGEN 6.1. Bakgrund till Delningen och om Transaktionen Bakgrund och Transaktionens ändamål Skogsägarförbundet och Carl Rundberg Ab (FO-nummer ) har ingått en överenskommelse om ett arrangemang med syfte att sammanslå Skogsägarförbundets och Carl Rundberg Ab:s trä- och skogsförädlingsverksamheter ( Transaktionen ). Av Skogsägarförbundets andelsägare och tilläggsandelsägare har 20 st. ägare, varav 17 st. är medlemmar, representerande 19,37 % av det totala antalet tilläggsandelar och andelarna, st., förbundit sig att medverka till genomförandet av Transaktionen. Hur denna förbindelse påverkar Delningen se nedan p Av Carl Rundberg Ab:s aktieägare har ägare till st. aktier dvs. 73,72 % av det totala antalet aktier och röster i bolaget förbundit sig att medverka till genomförandet av Transaktionen. Syftet med arrangemanget är att effektivisera parternas trä- och skogsförädlingsverksamhet genom rationaliseringar och synergieffekter. Arrangemanget möjliggör också stordriftsfördelar, förbättrade utvecklingsmöjligheter och ett effektivare nyttjande av kapital. Avsikten är att den överenskomna Transaktionen skall utmynna i en sammanslagning av respektive parts trä- och skogsförädlingsverksamheter inom ramen för ett aktiebolag som bildas genom arrangemanget De olika faserna Transaktionen kommer att genomföras i tre faser. Fas I Första fasen av Transaktionen är den nu aktuella Delningen av Skogsägarförbundet till två nya andelslag, Ålands Skogsägare och Ålands Skogsindustrier ( Fas I ). Fas I beräknas vara slutförd då verkställandet av Delningen registrerats i handelsregistret, planerat datum är Fas II Den andra fasen av Transaktionen utgörs av en ombildning av andelslaget Ålands Skogsindustrier till ett aktiebolag, Ålands Skogsindustrier Ab ( Fas II ). Ombildningen av Ålands Skogsindustrier, beräknas att inledas i augusti 2015, omedelbart efter att Delningen verkställts, och beräknas kunna verkställas i december Vid bytet av företagsform kommer det aktiebolag som bildas att ha ett (1) aktieslag och samma antal aktier som antalet andelar i Ålands Skogsindustrier vid tidpunkten för verkställandet av omvandlingen. Antalet aktier skall enligt Överenskommelsen vara maximalt st. Antalet andelar i Ålands Skogsindustrier är i sin tur beroende av hur många tilläggsandelar i Skogsägarförbundet som innan verkställigheten av Delningen konverteras till andelar. 20(56)

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

Tillsammans. för skogens bästa AB SKOGEN

Tillsammans. för skogens bästa AB SKOGEN Tillsammans för skogens bästa AB SKOGEN Förbättrad konkurrenskraft för den åländska skogen Idag är konkurrensen inom skogsindustrin global. Tidigare kunde konkurrenten finnas i grannbyn, men nu kan det

Läs mer

Delningsprospekt. Carl Rundberg Ab

Delningsprospekt. Carl Rundberg Ab Delningsprospekt Carl Rundberg Ab 14.03.2016 Detta prospekt (detta prospekt och de genom hänvisning införlivade dokumenten tillsammans Prospekt ) har uppgjorts enligt Finlands värdepappersmarknadslag (14.12.2012/746),

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Lag om europaandelslag

Lag om europaandelslag Liite 4 Lagförslag Lag om europaandelslag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpliga bestämmelser och tillämpningsområde På ett europaandelslag tillämpas rådets förordning (EG) nr 1435/2003

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2013 422/2013 Lag om införande av lagen om andelslag Utfärdad i Helsingfors den 14 juni 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 010 T (23 464 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 309 T (488 T ) Periodens resultat uppgick till 183 T ( 336T ) Resultat per aktie 0,012

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, rättsserviceenheten, Rk1a

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, rättsserviceenheten, Rk1a PROTOKOLL Nummer 51 6.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, rättsserviceenheten, Rk1a Beslutande Föredragande Justerat Minister Wille Valve

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

2014-01-01-2014-06-30

2014-01-01-2014-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport, jan-jun 2014, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

DATUM 12 AUGUSTI 2015

DATUM 12 AUGUSTI 2015 DATUM 12 AUGUSTI Tillägg av den 12 augusti till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLÄGG TILL PROSPEKT... 3 SAMMANFATTNING... 4 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG...

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2011, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport jan-jun 2015, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Årsredovisning. för. Norra Åbyggeby Vägförening ( ) Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning. för. Norra Åbyggeby Vägförening ( ) Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Norra Åbyggeby Vägförening (716459-4793) Räkenskapsåret 130101-131231 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning, tillgångar 3 Balansräkning,

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 5A, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon 029 551 1000 Struktur- och bokslutsstatistik över företag UPPGIFTER OM FÖRET AGET 2014 Företagets namn och postadress:

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:23 2015-08-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2015-10-09.

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2017 Delårsrapport kvartal tre 2017 Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826 Comfort Window System AB (publ) Org. nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter och lagerförändring uppgick till 0 (64) tkr. Periodens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1

Delårsrapport kvartal 1 Delårsrapport kvartal 1 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 7,3 MSEK (7,0) Rörelseresultatet uppgick till 0,3 MSEK (0,0) Resultatet efter skatt blev 0,2 MSEK (-0,1) Resultatet efter skatt

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D.

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D. 1 (5) STOCKMANN OYJ ABP:S OPTIONSRÄTTER 2006 Stockmann Oyj Abp:s styrelse (styrelse) har vid sitt möte den 8.2.2006 beslutat att för Stockmann Oyj Abp:s (bolag) ordinarie bolagsstämma den 21.3.2006 föreslå

Läs mer

Förmögenhetskriterier

Förmögenhetskriterier Förmögenhetskriterier Övriga I denna anvisning används allmänt termen STEA-understöd, som avser statsunderstöd som beviljas allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social

Läs mer

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är HSB Vind Umeå ekonomisk förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Umeå, Umeå kommun. 2 ÄNDAMÅL Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Sida 1 av 7 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01 2007-06-30 Perioden 2007-01-01 2007-06-30 Bolagets nettoomsättning uppgick till 2 778 (2 820) tkr. Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer