VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011"

Transkript

1 1 Folkrörelsernas arkiv för Värmland VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 Folkrörelsernas arkiv för Värmland - centralarkiv för de ideella föreningarna i Värmlands län jobbar sedan 1949 med att förvara och förvalta arkiven efter tusentals värmländska föreningar. I enlighet med arkivets syfte stimuleras också användningen av arkiven i olika typer av forskning. Folkrörelsearkivet är till formen ideell förening och vid årsskiftet 2011/2012 var 178 organisationer medlemmar. Arkivet erbjuder sin service till medlemsorganisationerna, men också till många hundra andra aktiva föreningar. Det rör sig om tjänster som trygg förvaring, detaljförteckning/registrering, rådgivning och utbildning i arkivfrågor. Eftersom frivilligheten är genomgående i föreningslivets arkivvård krävs ständig information om nyttan av långsiktigt arkivbevarande. Föreningarna inser generellt den praktiska/administrativa nyttan av att bevara sina arkiv. Däremot har folkrörelsearkivet en viktig roll för att övertyga organisationerna om att deras arkiv är en omistlig resurs då det gäller att kartlägga den egna historien, att studera lokalhistorisk utveckling och dessutom för att trygga vetenskaplig forskning. Tillgängliggörandet av föreningsarkiven sker i dagligt forskarservicesamarbete inom ramen för det välrustade Arkivcentrum Värmland. Styrelse och övriga förtroendevalda Arkivets styrelse Mandattiden utgår Christer Alnebratt, ordförande 2012 Per Brunström, Karlstad 2013 Per-Olof Felth, Filipstad 2013 Åse Gustafsson, Karlstad 2012 Elsa Hallbäck, Kristinehamn 2012 Lena Hassellund, Kil 2013 Kjell-Arne Kamperin, Molkom, v ordförande 2013 Kerstin Meric, Sunne 2012 Leif Spännar, Grums 2012 Martin Stolare, Molkom 2012 Birgit Södervall, Edane 2013 Viola Jansson, Karlstad (suppleant) 2012 Elizabeth Johansson, Hammarö (suppleant) 2012 Lillemor Johansson, Hammarö (suppleant) 2012 Thomas Rehn, Karlstad (suppleant) 2012 Ruth Mofjell, Forshaga (hedersledamot) Revisorer Lars Gunnar Sander, Forshaga 2012 Hans Olsson, Karlstad 2012 Lennart Andersson, Forshaga (suppleant) 2012 Jens-Åke Nilsson, Karlstad (suppleant) 2012 Valberedning Inger Axelsson, Gräsmark 2012 Anders Bernspång, Karlstad 2012 Birgitta Staaff-Karlsson, Karlstad (sammankallande) 2012

2 2 Mötesverksamhet m m Den 5 maj höll Folkrörelsernas arkiv årsmöte i Arkivcentrum Värmland med 45 deltagare. Förutom ledamoten Rolf Bylund, som lämnade styrelsen, avtackades ekonomiassistenten Monica Gustafsson. Hon blev pensionär efter elva års tjänstgöring vid arkivet och fick många uppskattande ord om sina insatser. Som present överlämnades bl a en tavla med vackert Karlstadmotiv. Efter avtackningen beskrev representanter för Skårekyrkan sitt imponerande historieprojekt som resulterat i en osedvanligt fin 150-årsbok. I den nyskapande boken kallad En salig blandning har alla generationer fått komma till tals. Professionell layout, intresseväckande ämnesval och jättefint bildmaterial kittlar läsaren. I slutkapitlet Kyrkfika får man dessutom ett dussin riktigt goda recept att pröva på. Samtidigt framgår det tydligt att man använt Grava missionsförsamlings arkiv, som förvaras i Folkrörelsernas arkiv, för att få den historiska dimensionen. Det här är ett projekt som kan inspirera andra föreningar både i länet och utanför. Styrelsen har haft sex sammanträden under året, varav ett per capsulam. Arbetsutskottet har bestått av ordförande, v ordförande, Åse Gustafsson och Leif Spännar (ersättare). Arbetsutskottet har haft tre möten, varav ett per capsulam. Arkivchefen är föredragande och sekreterare i styrelse och arbetsutskott. Regional kulturplan Under 2011 har arbetet med den regionala kulturplan som ska ligga till grund då Region Värmland fr o m 2013 får rollen att fördela statsbidrag till regional kulturverksamhet, kommit igång på allvar. Folkrörelsearkivet, som erhållit statligt stöd sedan 1973, är involverat i arbetet. Kulturplanen ska bl a omfatta det som staten pekat ut som ett framtida stödområde regional enskild arkivverksamhet. I maj deltog ordföranden och arkivchefen i ett upptaktsmöte som skissade tidplan och hållpunkter för arbetet med kulturplanen. Region Värmlands Kulturparlament den 29 augusti blev ett viktigt avstamp då bl a arkivchefen medverkade i en späckad konferensdag med bortemot 200 deltagare (länets kulturpolitiker, kulturadministratörer, kulturutövare m fl). En kort presentation av arkivet och vad vi åstadkommit, vilken service vi erbjuder kommunerna och tankar kring framtiden hanns med. Det var ett unikt tillfälle att kunna fästa uppmärksamhet på föreningsarkivverksamheten i länet. Under hösten tillsattes arbetsgrupper för de olika områden som det statliga stödet kommer att omfatta. Till den enskilda arkivgruppen rekryterades v ordf Kjell-Arne Kamperin och arkivchefen. Övriga i gruppen var företrädare för Föreningen Värmlandsarkiv (arkivchef Thomas Kvarnbratt, Monica Elgh) samt Sten Fransson, Arvika, Kenneth Gustafsson, Forshaga och Olle Rodehn, Storfors. Sammankallande i gruppen var Lena Hassellund, Kil, även hon ledamot i arkivets styrelse. Från oktober till årsskiftet hann gruppen träffas vid 4 tillfällen och vi enades vid varje träff kring områden som skulle föras fram i en slutrapport. Parallellt med enskilda arkivgruppens möten anordnade kommunerna dialogträffar kring arbetet med kulturplanen. Arkivpersonal eller styrelseledamöter deltog i dialogträffar i Sunne, Torsby, Kristinehamn, Karlstad, Hammarö och Hagfors för att markera att arkivet arbetar med föreningslivet från samtliga kommuner. Oavsett vad som senare sker med kulturplanen så har kulturfrågorna diskuterats mycket bredare och uppmärksammats mer än vanligt. Det är positivt. Arbetet med kulturplanen kommer att accelerera under våren 2012 med Folkrörelsernas arkiv för Värmland som en aktiv part. Medlemmar och medlemskontakter Alla ideella föreningar i länet på distrikts- och lokal nivå kan söka medlemskap i Folkrörelsernas arkiv för Värmland. Medlemsavgiften är kronor per år för distriktsorganisationer/motsvarande och 300 kronor för lokala föreningar. I medlemskapet ingår vissa förmåner som en (1) avgiftsfri hyllmeter och prioritering vid rådgivning, leveranser och registreringsinsatser. Samtliga organisationer betalar 125 kronor per hyllmeter i serviceavgift för deponerat arkivmaterial. Avgiften inkluderar säker förvaring, förvaringsmedel, registerhållning och återsökning av uppgifter. Icke medlemmar betalar

3 3 en leveransavgift på 250 kronor per leveranstillfälle. Leveransavgiften ska täcka kostnader för administration, registerföring och den nödvändiga grovgenomgång av handlingarna som görs vid leveranstillfället. Grovgenomgången behövs för att få kontroll över innehållet i varje leverans till dess arkivet är detaljförtecknat. Folkrörelsearkivet uppmuntrar föreningarna att bli medlemmar, eftersom det ger en särställning i tillgången till service. Dessutom får medlemsorganisationerna inflytande på verksamheten i arkivföreningen. I bilaga 1 redovisas de 177 organisationer/föreningar som var medlemmar i arkivet vid årsskiftet 2011/2012. Under 2011 anslöt sig 11 nya medlemsorganisationer varav tre länstäckande/motsvarande och åtta lokala föreningar: Studieförbundet Vuxenskolan i Filipstad Centern i Filipstad Miljöpartiet de gröna i Värmland Bostadsrättsföreningen Kasernhöjden 11, Karlstad Föreningen Nordens lokalavd i Kristinehamn Svenska Livräddningssällskapet SLS Värmland Frykeruds Hembygdsförening Arvika lokalavd av Föreningen Norden Bostadsrättsföreningen Tjärnheden, Deje Solör Värmland Finnkulturförening Frykeruds Missionsförsamling I januari överlät medlemsorganisationen Friluftsfrämjandet i Värmland ansvaret för sitt arkiv till Folkrörelsernas arkiv genom en ekonomisk uppgörelse baserad på tio års förvaringskostnad. Man befarade att den nya organisation för Västsverige, som man blir del av, inte skulle engagera sig i Värmlandsmaterialet. Således ville man lösa detta medan man fortfarande var stadd vid kassa. Detta är en modell som ett par organisationer förhandlat fram under senare år. Arkivpersonalen ger råd om god arkivhantering per telefon, genom skriftlig information/lathundar och vid behov även genom personliga besök på föreningarnas expeditioner. Hemsidan innehåller också användbara tips om arkivering. Inför mera omfattande leveranser kan det vara fördelaktigt att arkivpersonal besöker organisationens lokaler för att skaffa sig en överblick över beståndet. Arkivet försöker motverka att gallringsbara handlingar kommer till arkivet i onödan. Särskilt som arkivets primära uppgift är att förvara och tillgängliggöra arkiv som har intresse i ett längre tidsperspektiv. För att ytterligare markera detta förhållande debiteras 500 kronor per hyllmeter och år för s k 10-årsmaterial. Det handlar om verifikationer och andra bokföringsunderlag som kräver aktiv gallringsbevakning och frakt till bränning. Här följer exempel på organisationskontakter under året. Besök hos Föreningen Nordens distrikt i samband med styrelsemöte. Ledde till att två lokalföreningar blev medlemmar och att leveranser inkom under året. Information för PRO Liv (prostataopererade) som efter mötet i Arkivcentrum Värmland skulle överväga medlemskap Besök hos HSO (Handikappföreningarnas samorganisation) med information om praktisk arkivhantering. Flera handikapporganisationer som är medlemmar i arkivet deltog. Påbörjat ett arkivprojekt hos SEKO Västra Svealand som fullföljs under 2012 Lokaler och samverkan Arkivcentrum Värmland Folkrörelsernas arkiv för Värmland är samlokaliserat med Värmlandsarkiv, landsarkiv i Värmlands län, Karlstads kommunarkiv och Landstingsarkivet i Arkivcentrum Värmland. I Arkivcentrum finns gemensam forskarexpedition med forskarsal, referensbibliotek,

4 4 kanslier samt stora arkivmagasin. Arkivcentrums gemensamma forskarsal har 40 platser (varav 23 datorutrustade) och en avskild hörna för besökande grupper. Vidare finns en hörsal för 60 personer, samlingssal i cafémiljö för motsvarande antal, grupprum samt pausrum för besökare. Arkivcentrum Värmland är ett väletablerat forskningscentrum med hög servicenivå (36 timmars öppethållande per vecka). Lokalerna är en naturlig träffpunkt för möten, föreläsningar, konferenser m m. Senaste tillskottet är ett välrustat sammanträdesrum för dussinet mötesdeltagare på plan 4. Forskarservicen i Arkivcentrum drivs i nära samverkan mellan de fyra arkiven och tjänstgöringen fördelas enligt överenskomna principer. Av stort värde för samtliga parter är det väl utvecklade samarbetet med Värmlands Släktforskarförening. Genom trevliga arrangemang, medlemsträffar och inte minst dagledigträffar, som arrangeras sedan något år tillbaka, lockar släktforskarföreningen många besökare till huset. Som regel tas leveranser av föreningsarkiv till Folkrörelsernas arkiv emot i Arkivcentrum och placeras i det närarkiv som finns till förfogande för nyinkomna arkiv. I november 2011 återupptogs mötesverksamhet med hyresvärden Landstingsfastigheter efter några års paus. Det är mycket positivt, eftersom arkiven kan ge konstruktiva synpunkter som hyresgäster i en byggnad som tar emot tusentals besökare årligen. Under 2011 moderniserade Bild, Text & Form logotypen för Arkivcentrum och lade till den geografiska bestämningen Värmland. Samverkansfrågor För att samverkan mellan institutionerna i Arkivcentrum Värmland ska fungera på bästa sätt har en lämplig struktur utvecklats för att hantera gemensamma frågor. En samordningsgrupp, som består av cheferna från resp institution sammanträder åtta-nio gånger per år med roterande ordförande- och sekreterarskap. Gruppen drar upp riktlinjer och beslutar i gemensamma frågor som gäller informationsinsatser, gemensamma arrangemang, policyfrågor, lokalerna etc. Sverige Amerika Centret disponerar ännu vissa lokaler i huset för projektändamål och deltar fortfarande i samordningsgruppens möten. Det har blivit en del förändringar i samordningsgruppen under Under våren tillträdde Annett Karlsson som ansvarig chef för Landstingsarkivet. I oktober lämnade Lena Fjellborg tjänsten som kommunarkivarie i Karlstad efter åtta år och övergick till en administrativ tjänst inom Karlstads Kultur- och fritidsförvaltning. Hon efterträddes som kommunarkivarie av Jon Räftegård. Samordningsgruppen avtackade Lena i början av november. Arbetsgruppen för forskarservicefrågor och expeditionstjänst är väl inarbetad och har normalt fyra möten per år. För att hålla en jämn och bra standard på den gemensamma forskarserviceverksamheten erbjuder institutionerna i Arkivcentrum gemensam kompetensutveckling för personalen. I början av oktober 2011 svarade folkrörelsearkivet för ett informationstillfälle om Hushållningssällskapets arkiv. Det var ett av flera kurstillfällen under året som behandlade källmaterialgrupper som ska hanteras via den gemensamma expeditionen. Målsättningen är primärt att höja kompetensen, men dessutom är det viktigt att ge de anställda ökade kunskaper i att bemöta besökarna. Under 2011 har en grupp kallad Visit AC arbetat med översyn av Arkivcentrum som besöksmiljö. Arkivchefen har ingått i gruppen och bl a deltagit i ett informationstillfälle om skyltning till kultur- och turistmål. Kontakter har också tagits med ansvarig på Karlstads kommun för att hitta ett bra sätt att skylta för tillresande. Gruppen har dessutom utformat en enkät som delats ut till besökare under andra halvåret. Tanken är att få en uppfattning om hur besökarna skaffar sig information om Arkivcentrum Värmland. Enkäten kommer att sammanställas under våren I likhet med tidigare år har flera externa besök tagits emot gemensamt och informerats av samordningsteamet. Följande har besökt oss under 2011:

5 5 9/2 Karlstads Kultur- och fritidsnämnd: Ordf Per-Inge Lidén, v ordf Linda Larsson och kulturoch fritidsdirektör Maths Ahrén 17/2 Ulf Sandberg, ordf i Arkivcentrum Dalarna 28/3 regionråd Catharina Segersten-Larsson (m) och riksdagsledamot Pia Hallström (m) 3/6 Sveriges Hembygdsförbund förlägger seminariet Släkt och hembygd till Arkivcentrum. Berith Sande informerade för samtliga arkivs räkning med bistånd av Annika Eriksson. Den 24 november träffade samordningsgruppen utredaren Christina Jonsson, Landstinget i Värmland. Hennes uppdrag var att kartlägga hur samverkan fungerar i Arkivcentrum idag och vilka önskemål vi övriga har på Landstingsarkivet som aktiv part framöver. Arkivdepå i Zakrisdal Folkrörelsernas arkiv slutförvarar arkiven i en bergdepå i stadsdelen Zakrisdal. Utrymmena hyste fram till 1990-talets början sprängteknisk verksamhet. Numera är den forna sprängämnestillverkningen nedlagd och ett antal bergrum har byggts om för arkivändamål. Sedan 2005 finns Värmlandsarkiv och Folkrörelsernas arkiv i ändamålsenliga lokaler i berget med Karlstads kommunarkiv som närmaste granne. Folkrörelsernas arkiv har en hyllkapacitet på närmare hyllmeter varav c a är tagna i anspråk. Sedan 2011 finns den separatuppvärmda friggeboden Zakristorpet under jord. Stugan är gemensam för arkiven och tänkt för personal som behöver arbeta längre tid under jord. Det går också att använda stugan för besökande forskare eller arkivmedlemmar, som behöver gå igenom större kvantiteter med arkiv. Då slipper man transportera handlingarna till Arkivcentrum. Lösningen är alltså både praktisk och miljövänlig. Värmlandsarkiv har också ett särskilt klimatarkiv i Zakrisdal som vid behov kan disponeras av Arkivcentrums övriga parter. Folkrörelsearkivet har inte personal stationerad i Zakrisdal. Ändå besöker personalen depån i Zakrisdal varje vecka för att plocka fram arkiv till forskare i Arkivcentrum och för att ställa upp nyförtecknade arkiv. Transporterna sköts i allmänhet av Värmlandsarkiv. Den 22 juni visade personal från Folkrörelsernas arkiv, Värmlandsarkiv och Karlstads kommunarkiv Arkivberget för dussinet intresserade besökare. Visningen som gjordes för femte året i sträck ingick i Karlstads Kulturförvaltnings satsning Upptäck Karlstad. Vid detta visningstillfälle medföljde en journalist och en fotograf från Nya Wermlands- Tidningen under hela visningen. Det ledde till att en mycket trevlig, informativ artikel publicerades i NWT den 29 juni. Ett helt mittuppslag och med en blänkare på sid 1 gav jättefin reklam för vårt Arkivberg. Många hade uppmärksammat artikeln eftersom den utformats på ett intresseväckande sätt för läsarna. Övrig samverkan samt styrelserepresentation Folkrörelsernas arkiv deltar aktivt i olika sammanslutningar m m enligt följande: Folkrörelsernas arkiv har en suppleantplats i Föreningen Värmlandsarkivs styrelse och representeras av arkivchefen. Folkrörelsernas arkiv är medlem i Folkrörelsernas Arkivförbund (FA), intresseorganisation för folkrörelse/föreningsarkiv och riksorganisationer av ideell karaktär. Arkivchefen är ledamot i FA:s styrelse. Ekonomiassistenten Monica Gustafsson är revisor i förbundet. Arkivchefen innehade sekreterarsysslan i Madli Kurdves Minnesfond för nordiskt och baltiskt arkivsamarbete fram till FA:s stämma i maj 2011 då fonden omorganiserades. Folkrörelsernas arkiv är med i Föreningen Bergslagsarkiv, som ger ut tidskriften Bergslagshistoria och anordnar seminarier och studieresor med Bergslagsanknytning. Arkivchefen är styrelseledamot. Arkivet är medlem i Föreningen Värmländsk Kultur, som sedan 1980 ger ut tidskriften Värmländsk kultur. Ekonomiassistenten Monica Gustafsson är revisorssuppleant. Nätverket Karlstadshistorikerna vill stimulera forskning och utgivning om Karlstad på talet. I nätverket, som leds av initiativtagaren f kulturchefen Kjell Fredriksson, finns bl a representanter från arkiv, bibliotek, museum, universitetet, länsstyrelsen, Karlstads kommun samt hembygdsintressen. Arkivchefen ingår i nätverket.

6 6 Under 2011 har arkivarie Åsa Vålvik deltagit i redaktionsgruppen för VärmlandsAnor Värmlands Släktforskarförenings tidskrift, som Arkivcentrums kontaktperson. Folkrörelsearkivet är medlem i Föreningen Värmlandslitteratur och Värmlands Hembygdsförbund. Under 2011 har ett samarbete inletts med den projektgrupp som planerar det nya Infanteribrigadmuseet vid Sandbäcken. Projektansvarige Björn Tomtlund har kunnat placera resurspersoner i Folkrörelsernas arkivs lokaler medan man arbetar med att skanna in underofficerskårens omfattande bildsamling. Efter regementsnedläggningen i Kristinehamn i början av 2000-talet överfördes bildsamlingen till Folkrörelsernas arkiv för Värmland. Under första halvåret 2011 sköttes digitaliseringen av Tommy Karlsson och under hösten tog Kjell Hasselroth vid. Arkivet anser att det är förnämligt att bilderna digitaliseras och blir användbara i det nya museet. Värdet på samlingen ökar också, eftersom många bilder kommer att identifieras. Samarbetet fortsätter under Ekonomi Allmänt Folkrörelsernas arkiv för Värmland genererar intäkter från medlemsavgifter, serviceavgifter, leveransavgifter, offentliga medel samt inkomster från vissa utbildningsinsatser. Karlstads kommun, Region Värmland och Riksarkivet har i likhet med tidigare år svarat för merparten av bidragsintäkterna. Region Värmland och Karlstads kommun svarar dessutom för arkivets andel av hyran i Arkivcentrum Värmland enligt en överenskommen fördelning sedan inflyttningen Under 2011 har bidrag erhållits från sju kommuner utanför värdkommunen Karlstad och sammanlagt har man skjutit till kronor. Det är en minskning med kronor p g a bortfall av bidrag från Grums kommun. Inte heller från Eda, Filipstad, Kil, Munkfors, Storfors, Sunne och Säffle erhåller Folkrörelsernas arkiv ekonomiskt stöd. Det är verkligen beklagligt eftersom arkivet förvarar, vårdar och tillgängliggör hundratals föreningsarkiv från var och en av dessa åtta kommuner. Serviceinsatsen som görs är fullt mätbar. I flera av kommunerna har arkivet dessutom satsat på uppsökande verksamhet under senare år. Inte minst i Bergslagskommunerna Filipstad och Storfors och i Grums kommun har särskilda riktade fältaktiviteter pågått under 2000-talet. Dagligen får föreningar, privatpersoner och yrkesforskare svar på olika frågeställningar ur de tusentals arkiv som förvaltas i folkrörelsearkivet. Arkivet har verkligen eftersträvat att upprätthålla en välfungerande service. Med personalinskränkningarna som skett ter det sig allt svårare att hinna handlägga alla ärenden omgående, eftersom trycket från allmänheten är stort. Under 2011 ökade organisationslivets ekonomiska insats från kronor till kronor. Det visar att organisationerna är angelägna att värna om den service som arkivet erbjuder. Tillskottet av medel från organisationshåll är mycket betydelsefullt, men för att kunna fortsätta bedriva konstruktiv verksamhet så krävs att basfinansieringen tryggas på ett bättre sätt. Arkivpersonalen försöker ständigt värva fler organisationer att bli betalande medlemmar och deponenter, vilket förstås bidrar till en stabilare ekonomi. Bokslut för 2011 Resultat- och balansrapporten för år 2011 finns i bilaga 2. Efter ytterligare ett verksamhetsår med oförändrade bidrag från folkrörelsearkivets offentliga huvudfinansiärer (Riksarkivet, Region Värmland, Karlstads kommun) ter sig ekonomin mycket bekymmersam. Driftskostnaderna har hållits på ett absolut minimum, men de allmänna löne- och kostnadsökningarna kan arkivet självfallet inte påverka. Intäkterna från organisationerna som nyttjar arkivets service ökade med kronor gentemot Det är intäkter som får allt större betydelse för arkivets finansiering. Effekten av personalöversynen som styrelsen genomförde under 2011 kommer att få ett tydligare genomslag under verksamhetsåret För att klara den ekonomiska

7 7 verksamheten framöver måste olika åtgärder vidtas, särskilt som kapitalet krymper oroväckande snabbt. I bokslut för 2011 har avsatta medel på kronor ( kronor för projekt TURteaterns arkiv och kronor för IT-insatser) lösts upp och tillförts rörelsen. Resterande avskrivning på kronor gällande arkivets datautrustning har genomförts. Dessutom skrivs kundfordringar på kronor av. Vidare görs en avsättning på kronor i årets bokslut. Det är medel som erhållits från Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv, öronmärkta för ett planerat marknadsföringsprojekt (ny tryckt information och moderniserad hemsida). Underskottet för år 2011 uppgår till ,63 kronor. Personal Under 2011 har följande personal varit anställd i Folkrörelsernas arkiv för Värmland: EwaHelena Adelwapen Karlsson, arkivassistent, 40 % tjänst Anneli Eide, kontorist, 50 % tjänstgöring t o m den 7 oktober Annika Eriksson, arkivarie, heltidsanställd Monica Gustafsson, ekonomiassistent med personalredovisningsansvar, 50 % tjänst t o m den 30 april, därefter pensionerad. Arbetsplatsens skyddsombud t o m 30 april. Berith Sande, arkivchef, heltidsanställd Åsa Vålvik, arkivarie, 85 % tjänstgöring Styrelsen gjorde under 2011 en översyn av personalorganisationen sett både till förekommande sysslor och med hänsyn till ekonomin. Efter Monica Gustafssons pensionsavgångs i slutet av april återbesattes inte ekonomiassistenttjänsten. Istället köptes tjänst för ekonomi- och personalhantering på timbasis från Värmlandsarkiv fr o m maj De arbetsuppgifter som låg i arkivets kontoristtjänst befanns överflödiga, vilket ledde till förhandling med Unionen och uppsägning av kontoristen p g a arbetsbrist. Folkrörelsernas arkiv kopplade in Trygghetsrådet och coachning vidtog. Anställningen upphörde den 7 oktober. Naturligtvis har förändringarna inneburit omställning för den kvarvarande personal, där bl a arkivarie Åsa Vålvik haft en viktig roll vid debiteringen av serviceavgifter. Vi strävar efter att rutinerna kring medlems- och kundkontakter ska vara alltmer databaserade för en så snabbt och friktionsfri hantering som möjligt. Och framför allt behöver personalen hjälpas åt. Kompetensutveckling och personalvårdande insatser under 2011: Internutbildningstillfällen i januari, mars, september, oktober Hela personalen Besök vid ABM-centrum Eskilskällan, Eskilstuna (Bergslags- Hela personalen arkivs årsmöte och studieresa) Kulturfrukostar på Värmlands museum vid flera tillfällen Flera ur personalen har deltagit, utspritt över året Inspirationsdag för arkivverksamma i Värmland Annika E, EwaHelena AK Studieresa till Brunskogs hembygdsgård, Brunsberg och Hela personalen Örtikultur, Brunsberg (Birgit Södervall ciceron) Kurs i hantering av hjärtstartare/defibrillator Hela personalen Studiebesök i Skoghalls Folkets Hus, utställning Annika E, Monica G, om folkparker Åsa V Den 15 juni avtackades Monica Gustafsson av Arkivcentrums samarbetsparter i Bror Almquistsalen. Samtidigt uppvaktades tre 60-åringar, varav en från folkrörelsearkivet, med blommor, vin och vänliga ord. En riktig överraskningsfest i bästa samverkansanda. Depåverksamhet Leveranser, registrering, ordnings- och förteckningsarbete Under 2011 inlämnades 94 arkivleveranser till Folkrörelsernas arkiv och dessa innehöll 167 olika arkivbildare. Leveransantalet är något lägre än föregående år, men det är ingen

8 8 tvekan om att medlemsorganisationer och andra arkivägare gärna vänder sig till arkivet för professionell hjälp. Studieförbundet Studiefrämjandet levererade arkiv från Värmland, Södra Värmland, Bergslagen och Örebro-Värmland. Så ser det ofta ut, d v s att man gått upp i större geografiska enheter, men väljer att deponera i Värmland. Ett fint samarbete med kommunarkivarie Kristina Eriksson, Filipstad har lett till kompletteringar av många lokala ABF-avdelningar och nykterhetsföreningars biblioteksverksamheter under året. Arkivhandlingarna har följt med till kommunen då litteraturen i de föreningsdrivna biblioteksverksamheterna överlämnades på och 60-tal. En särskilt unik leverans svarade Sten Fransson, Arvika för då han överlämnade 13 föreningsarkiv med bl a koppling till vänsterrörelser och till solidaritetsorganisationer inriktade på länder i Asien. Arkiven är unika för länet (vad arkivets samlingar beträffar) och har omhändertagits och förtecknats under året så att forskare ska kunna ta del av dessa omgående. Följande arkiv kom med i leveransen: Sveriges Kommunistiska Parti (SKP), Arvika, Sveriges Kommunistiska Parti (SKP), Karlstad, Röd ungdom, Arvika, Karlstad Clartésektion, Arvika FNL-grupp, Svensk-Kinesiska Vänskapsförbundet, Arvika, Kommittén för Kampuchea, Arvika, Arvika Afghanistankommitté, Arvika Palestinagrupp, Folkkampanjen Nej till Kärnkraft, Arvika, Arvika NEF-grupp (Nej till EEC), Stoppa BU-73- kommittén, Arvika och Bokhandeln Oktober, Arvika. Dessutom medföljde en fana från Arvika SKP, som bar tydlig prägel av att vara tillverkad av medlemmar. Här följer ytterligare några exempel på spännande leveranser under 2011: Frykeruds Hembygdsförening Värmlands Skogsmän Frykeruds Missionsförsamling OK Bjur, Storfors Ekomuseum Fryksdalen Hagfors Alpina 11 fanor/standar från GS-facket (före- 19 affischer från Kärngångarna skogs, grafiker, typografer) kraftsomröstningen 1980 I juni överlämnade f radiojournalisten (och läraren) Torsten Aurén, Karlstad, 36 rullband med bandregister och körordningar till Folkrörelsernas arkiv. Aurén var stationerad i Hagfors under sin aktiva tid och är bl a ihågkommen för sina uppskattade sändningar på söndagmornarna. Torsten Auréns journalistgärning och initiativet att arkivera banden i Folkrörelsernas arkiv uppmärksammades av SVT:s Johan Forsblad. Han intervjuade Torsten Aurén och arkivchefen i arkivlokalerna och inslaget sändes i Värmlands-Nytt den 31 oktober. Många hade uppmärksammat programinslaget ifråga. Aurén överlämnade även 9 CD-skivor med bearbetningar av ett urval från banden, gjorda av Thomas Kågström, Ekshärad, som en fin komplettering till originalbanden. Personalens insatser med att utarbeta detaljerade arkivförteckningar över föreningsarkiven har varit glädjande effektiva under Sammanlagt har 106 nya arkivförteckningar färdigställts medan kompletteringar och tillägg gjorts i 59 stycken. Genom dessa insatser har sökbarhet/tillgänglighet förbättrats i hela 861 arkivvolymer. Det är ett synnerligen gott arbetsresultat om man betänker personalinskränkningarna under året. Bl a har närmare femtiotalet arkiv med bakgrund i nuvarande SEKO (Facket för service och kommunikation) med föregångare förtecknats av Annika Eriksson. Hushållningssällskapets arkiv med ett 30-tal underavdelningar/underarkiv har skrivits in i förteckningsdatabasen Visual arkiv. Det skedde lagom till Folkrörelsearkivets internutbildningstillfälle om Hushållningssällskapets arkiv i början av oktober. Det har bedömts som angeläget att prioritera Hushållningssällskapet eftersom det är det mest omfattande och mest använda arkivet i våra samlingar. I övrigt skrivs alla nyförtecknade arkiv in i den digitala förteckningsdatabasen Visual Arkiv. En mer omfattande retroaktiv inskrivning behöver planläggas mer i detalj. Det gäller i så fall över olika arkiv. Folkrörelsernas arkiv har ingen daglig bemanning i arkivdepån i Zakrisdal. Personal åker ändå regelmässigt till arkivdepån varje vecka för att hämta arkiv som ska användas i Arkivcentrums forskarsal. I samband med dessa ärenden ställs också nya arkiv på plats i depån och registerförs. Arkivutrymmena i bergdepån krymper betänkligt, eftersom

9 9 leveranserna av föreningsarkiv kommer i en strid ström. Vi förutsätter att folkrörelsearkivet kan få del av hyllutrymmen i den utbyggnadsetapp som planeras under Annars är det risk för att leveransstopp måste till. Statistik rörande depåverksamheten under 2011 presenteras i bilaga 3. TUR-teaterns arkiv att levandegöra ett riksintressant teaterarkiv Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv beviljade under hösten 2010 Folkrörelsernas arkiv för Värmland medel för att kunna detaljregistrera och på bästa sätt levandegöra arkivet efter den fria gruppen TUR-teatern i Värmland. När man flyttade till Värmland 1974 och slog sig ner på Östanås gård i Älvsbacka, var det som pionjär bland fria grupper i landet. De fria grupperna höll i allmänhet till i storstäderna. Efter konkursen 1993 omhändertog Folkrörelsernas arkiv TUR-teaterns kvarlåtenskap ifråga om olika arkivhandlingar. Redan i slutet av 1990-talet försökte arkivet få ekonomiskt stöd till förteckningsinsatser, men inte förrän 2010 så var det möjligt. Arkivarie Annika Eriksson har genomfört en förnämlig insats med att iordningställa arkivet. Under arbetet med att levandegöra arkivet har kontakter tagits med Kjell-Arne Kamperin, styrelseledamot med stora kunskaper om länets teaterliv, Lill Nilsson, tidigare anställd i TUR-teatern i omgångar och med Birgitta Öjersson, numera boende på Östanås gård i Älvsbacka. Tack vare kontakten med Öjersson kunde TURteaterns arkiv kompletteras med ett 50-tal ljudband (kassettband och rullband). Det ger självfallet ytterligare en dimension att kunna bevara autentiskt ljud från olika föreställningar som satts upp. Tillsammans med sedvanlig dokumentation som protokoll, räkenskaper, personalhandlingar, kontrakt kring olika föreställningar m m ingår dessutom ovanligt spektakulärt källmaterial. Fantastiska affischer (som kommer att digitaliseras), originalskisser till kostymer, fotografier, flera filmer och videodokumentationer. Eftersom arkivet är så pass unikt har arkivet valt att inte gallra i TUR-teaterns arkiv. Vi hoppas kunna få in några skrivna berättelser som komplettering till arkivet. Dessutom kan det finnas möjligheter att förvärva den historik som skrevs på 1990-talet av en kulturarbetare. Ett fantastiskt arkiv som Folkrörelsernas arkiv nu lyckats registrera och förädla på ett lite mer ingående sätt än vi annars har möjlighet att göra för att främja forskning. Information, forskarservice Forskarservice allmänt I Arkivcentrum Värmland samverkar som nämnts ovan Folkrörelsernas arkiv för Värmland med tre offentliga arkivinstitutioner. Samverkan omfattar gemensam forskarservice, utåtriktade aktiviteter, marknadsföring av arkivbestånden, viss kursverksamhet och projektverksamhet. Arkivcentrums forskarexpedition med forskarsal är öppen måndagfredag. Arkiven håller öppet 36 timmar per vecka enligt en överenskommen fördelning. Samarbetet med Värmlands Släktforskarförening gör det möjligt att ha kvällsöppet två kvällar per vecka. Via den gemensamma forskarexpeditionen har besökarna tillgång till tusentals arkivförteckningar för offentliga och enskilda verksamheter (digitala resp i pappersform) och ett växande antal digitala (hjälp)register och databaser. De besökare som är inriktade på släktforskning tar del av folkbokföring och andra offentliga källor i de 23 forskardatorerna. Föreningsarkiven studeras nästan uteslutande i original, eftersom digitalisering av denna källmaterialgrupp hittills varit mycket sparsam. Studiecirklar, skolklasser, föreningar m fl grupper har tillgång till ett särskilt grupprum där man kan använda arkiven och prata sinsemellan utan att störa andra. Dessutom finns en avskild hörna i forskarsalen som kan disponeras av grupper. I nära anslutning till forskningslokalerna finns ett pentry/lunchrum för besökarnas räkning. Större grupper introduceras vanligen i Rolf Edbergsalen på plan 4 innan man slussas vidare till expeditionen för att ta del av arkivmaterial. Under 2011 minskade antalet besökare gentemot föregående år från till (se bilaga 3). Att besökstalet viker är en generell trend på landets arkivinstitutioner. Det beror i hög grad på att många av våra traditionella arkivbesökare väljer att forska hemifrån via internet. De som kommer till Arkivcentrum har ofta mera komplicerade frågeställningar

10 10 att lösa och kräver ganska mycket handledning. Vidare vill man förstås forska i originalhandlingar, vilket i hög grad gäller både förenings- och företagsarkiv. I expeditionsgruppen hanteras frågor ang forskarservice, kompetensutveckling, rutiner och förbättrad service till allmänheten. Värmlandsarkiv är sammankallande i denna grupp och ansvarar för schemaläggningen av arbetspassen i expeditionen. Arkivarie Åsa Vålvik representerar Folkrörelsernas arkiv i expeditionsgruppen. Folkrörelsearkivet bemannar forskarexpeditionen en heldag per vecka och finns dessutom på plats i snitt en kväll per månad. Successivt tillkommer ny arkivinformation inom verksamheterna, vilket förstås kräver kompetensutveckling av personalen som arbetar i forskarexpeditionen. Sedan Arkivcentrum öppnade 1998 har ett välplanerat kompetensutvecklingsprogram pågått, inte minst för att personalen ska lära känna respektive arkivs växande samlingar. Föreningsarkiven och forskningen 2011 Föreningsarkiven speglar hur vanligt folk gått samman för att lösa olika angelägna frågor i lokalsamhället. Således används föreningsarkiven frekvent av universitetsforskare, uppsatsskrivande studenter och grävintresserade hobbyforskare som vill kartlägga regionala och lokala förhållanden. Forskarservicesamarbetet med de övriga arkiven i Arkivcentrum Värmland sätter in föreningsarkiven i ett större sammanhang. Alltfler upptäcker värdet av att forska i de rikhaltiga föreningshandlingarna jämsides med de offentliga källorna och företagsarkiven. Under 2011 har 529 volymer tagits fram för forskares räkning. Av dessa har 74 volymer lånats ut externt. Precis som under fjolåret har fil dr Bode Janzon, Uppsala, använt en ansenlig mängd idrottsarkiv i sin forskning om den värmländska idrottsrörelsen I oktober behandlade Högre seminariet i historia vid Karlstads universitet ett avsnitt författat av Janzon om rekryteringen av medlemmar till de värmländska idrottsklubbarna. Kommentator var fil dr Peter Olausson. Arkivarie Åsa Vålvik och arkivchefen deltog Under året utgavs professor Martin Åbergs bok Swedish and German Liberalism. From Factions to Parties med jämförelser av liberala strömningar i Värmland och Schleswig-Holstein. En hel del stoff har vaskats fram ur värmländska föreningsarkiv och bokens fantastiska omslagsbild föreställande den s k Folkriksdagen 1896 är hämtad från Mauritz Hellbergs personarkiv i folkrörelsearkivet. I juli anlände Arvikabördige litteraturprofessorn Lars Burman, Uppsala universitet, för att ta del av passionsdiktning från 1600-talet i Karlstads Stifts- och läroverksbiblioteks handskriftssamling för en kommande bok. Han blev glatt överraskad, eftersom volymerna innehöll betydligt mer av substans än vad den översiktliga förteckningen avslöjade. Han gjorde det han betecknade som verkliga arkivfynd. I oktober gästade professor Christer Eriksson, GIH i Örebro, arkivet för att göra kompletteringar till sin forskning om Lesjöfors (förhållandet idrott och företagsledning) för en kommande vetenskaplig rapport. Förutom de nämnda universitetsforskarna har doktoranden Anders Forsell, som jämför det politiska livet i Filipstad med stationssamhället Skövde, presenterat sin avhandlingsskiss för kollegorna vid Karlstads universitet. I hans avhandling kommer främst liberalerna/de frisinnade att studeras och i Värmlandsdelen av forskningen hämtas i huvudsak källmaterialet från Folkrörelsernas arkiv för Värmland. Under hösten publicerade Värmlandsarkiv arkivguiden Ljus över Värmland författad av fil dr Peter Olausson, Karlstads universitet. Arkivguiden sätter fokus på utbildning och folkbildningsfrågor i Värmland och ger bl a förnämliga ingångar till källmaterial som finns i Folkrörelsernas arkiv för Värmland. Det rör det sig förstås om folkbildning i olika former, men även äldre tiders utbildning (i Karlstads Stifts- och Läroverksbiblioteks handskriftssamling) och lantbruksutbildningen (Hushållningssällskapet m fl arkiv i FA).

11 11 Eftersom boken gavs ut i anledning av Värmlandsarkivs 40-årsjubileum innehåller den en artikel om arkivveteranen Ruth Mofjell, som var med från starten Artikeln är skriven av arkivchefen. Det är viktigt att påvisa att arkivets rika samlingar används i avancerade akademiska studier. Varje år nyttjar också B-studenter i historia föreningsarkiven som utgångspunkt för sitt uppsatsskrivande. Antalet historiestudenter har ökat under de senaste åren vilket gör sitt till. Den 17 mars anordnade arkiven en studentinformationsdag inför studenternas förestående uppsatsperiod. I vanlig ordning valde ett antal studenter att forska i föreningsarkiv. En handfull kulturvetarstudenter producerade en affischutställning kallad Innanför murar och gränser som sitt examensarbete under våren. Man fick mycket hjälp med foto och grafisk produktion av Värmlandsarkiv. Dessutom hämtade man en hel del källmaterial från tiden kring andra världskriget från folkrörelsearkivet. Affischutställningen pryder numera det nya sammanträdesrummet på plan 4. Forskarförfrågningar och andra ärenden som innebär sökningar i arkivmaterial, tenderar att ligga fortsatt högt. Under 2011 har 301 ärenden handlagts. Det rör sig oftast om telefonfrågor, men e-postförfrågningarna ökar successivt. Ärendena är mycket varierande från ganska enkla att lösa till betydligt mera komplexa som kräver rätt lång tid att reda ut. Vid två tillfällen under året har släktforskargrupper fått specialvisning i Folkrörelsernas arkiv. Vi vill gärna få släktforskarna att upptäcka att deras förfäder ofta finns med i olika föreningsarkiv från hemtrakten. Då Släktforskningens Dag anordnades i Arkivcentrum den 17 mars fanns förstås folkrörelsearkivet med tillsammans med de övriga arkiven. 150 personer besökte huset under dagen. Kontakterna mellan folkrörelsearkivet och släktforskarfolket i länet har ökat på senare tid, vilket är positivt, eftersom man representerar en alltmer arkivanvändande kategori. Arkivarie Åsa Vålvik är Arkivcentrums representant i redaktionskommittén för släktforskarnas tidskrift VärmlandsAnor. I juni besökte en grupp från ABF Värmland arkivet för att få information och diskutera olika idéer inför sitt 100-årsjubileum Sannolikt väljer man utställningsformen istället för skriftlig dokumentation. Arbetet med 100-årshistorik fortsatte under året inom Karlstads Koloniträdgårdsförening och det är inte utan att man börjar bli nyfiken på slutprodukten. Efter ett berömvärt privat initiativ producerades en utställning om folkparkseran och den visades i Skoghalls Folkets hus under september-oktober. Gruppen har självfallet kunnat gräva i olika Folkets Hus och parkers arkiv i Folkrörelsernas arkiv för Värmland. Delar av personalen besökte den intresseväckande utställningen i september. Forskningschefen vid Centrum för Näringslivshistoria (CFN), fil dr Per Dahl, besökte Folkrörelsernas arkiv för att se på det personarkiv som arkivet förvarar efter ingenjören Gunnar Dahlgren, Trossnäs. Dahlgren fanns med i Baku i början av 1900-talet då bröderna Nobel utvann olja i sitt Naftabolag. Per Dahl ville gärna att dagboksanteckningar och en del andra handlingar efter Dahlgren skulle skannas för branobel.se. Det är en forskarsite som CFN bygger tillsammans med intressen i forna Ryssland. På det här sättet får forskare del av material som man minst väntar sig ska finnas på ett folkrörelse/föreningsarkiv. Nobelsidan öppnades under 2011 och byggs på successivt. Ett exempel på otraditionellt arkivanvändande under 2011 var då Dans i Värmland gjorde koreografi till intervjuer som finns i Folkrörelsernas arkiv. Man genomförde en turné på olika äldreboenden med tanken att väcka minnen till liv. Karlstads-Tidningen skildrade i en artikel då man besökte äldreboende på Hagaborg i Karlstad under våren. Tommy Karlsson-Staaff, student på C-nivå i Arkiv och informationsvetenskap vid Mitthögskolan, intervjuade arkivchefen för att höra hur Folkrörelsernas arkiv hanterar genusperspektiv när det gäller samlingarna. Han fick en hel del fakta om detta till livs.

12 12 Avslutningsvis är det ändå viktigt att tänka på att alla förfrågningar i föreningsarkiven vare sig det rör enkla uppgifter eller arbetet med mera komplicerad föreningsforskning och historiebeskrivning, är lika viktiga. De stora kvantiteterna arkiv (bortemot föreningsarkiv) som finns i Folkrörelsernas arkiv blir först levande om de används. Externa kontakter, arrangemang, kursverksamhet m m Arkivens Dag och utställning av föreningsfanor i Arvika Årets Arkivens Dag arrangerades i 100-årsfirande Arvika lördagen den 12 november. Arvika kommun hade efterlyst arrangemang under jubileumsåret 2011 och anslog till arkivets kostnader/utlägg i samband med satsningen. Arvika bibliotek, Arvika kommunarkiv, Solbergagymnasiet och den lokala släktforskargruppen var arkivens samarbetspartners vid planeringen och genomförandet av Arkivens Dag på Arvika bibliotek. Styrelseledamoten Birgit Södervall, Brunskog var arkivets lokala resursperson. Det blev ett lyckat arrangemang med mycket varierat innehåll i samverkan med våra partners i Arkivcentrum, Sverige Amerika Centret och de lokala förmågorna i Arvika. Folkrörelsernas arkiv hade redan i november 2010 vidtalats av Arvika bibliotek att satsa lite extra. Det resulterade i en utställning av Arvikafanor och standar med visst fokus på Edanebon Wolf Pagrotskys framställning av fanor från 1920-tal och framåt. Fullmäktigeordförande Sten Fransson invigde utställningen som programpunkt under Arkivens Dag till tonerna av en grupp från kommunala musikskolan. Utställningen visades sedan på den s k långa väggen i biblioteket t o m 25 november. Arkivens dag fick ett verkligt varierat programinnehåll. Besökarna kunde lyssna till Peter Olaussons presentation av arkivguiden Ljus över Värmland och träffa Solbergaelever som beskrev sitt temaarbete om Segerfors Bruk och visade en fin modell av bruket som man hade byggt. Landstingsarkivet beskrev sanatoriets historia, Sverige Amerika Centret presenterade nya rön om emigrationen till Norge, Arvika kommunarkiv visade sin fina bilddatabas och Värmlandsarkiv hade filmvisning och en miniutställning om pianotillverkningen i Arvika. Under hela dagen fanns Arvika släktforskargrupp till hands och hjälpte släktintresserade besökare. Det blev en i högsta grad lyckad tillställning. Besöksböcker som fanns utlagda tillsammans med uppgifter från bibliotekets maskinella besöksregistrering visade att c a 530 personer kommit till biblioteket under dagen. Utställningen av Arvikafanorna pågick november och var enligt bibliotekspersonalen mycket lyckad. Man noterade att ovanligt många biblioteksbesökare hade inriktat sig på att se utställningen, inte enbart låna böcker. Arkivchefen svarade för en programkväll den 21 november och presenterade bl a Värmlands ende fanmålare Wolf Pagrotsky, Edane. I samband med Arvikautställningen framställdes en s k roll-up, med hjälp av Bild, Text & Form. Den visar färggranna exempel ur arkivets fantastiska samling av värmländska föreningsfanor. Roll-uppen kommer förstås att kunna användas vid många andra tillfällen både i Arkivcentrum och utanför. Styrelsen konstaterade efter den genomförda Arvikaturnén att upplägget skulle kunna vara modell för hur vi presenterar oss i kommunerna och visar vad arkivet har att erbjuda föreningslivet och föreningsintresserade lokalt. Övriga externa kontakter och arrangemang Precis som tidigare år har det förekommit flera arrangemang samt en mängd externa kontakter i olika sammanhang. Här följer en kronologisk redovisning av dessa mars deltog arkivchefen i en träff som Riksarkivet anordnade för förenings- och företagsarkiven i landet innan övergången till ett nytt system för fördelning av statliga kulturpengar till regionerna. Förutom riksarkivarie Björn Jordell medverkade handläggare från Kulturrådet. 6 april träffade arkivchefen biträdande regiondirektören Lars Christensen och kulturstrategen Ulf Nordström för att presentera folkrörelsearkivets visioner, utmaningar och behov inför framtiden maj deltog Annika Eriksson i Folkrörelsernas Arkivförbunds stämma i LO-borgen i Stockholm. Torgny Larsson, Örebro valdes som ny ordförande i förbundet. 3 juni medverkade Folkrörelsernas arkiv då Sveriges Hembygdsförbund höll sin riksstämma i Karlstad. Arkivchefen planerade en förmiddag om släkt och hembygd tillsammans med Jan Eric Rosenqvist, Södermanland. Utöver arkivinnehåll fanns även Genline och Sveriges

13 13 Släktforskarförbund med vid träffen i Arkivcentrum som lockade drygt 30 deltagare från hela landet. 4 oktober ansvarade Folkrörelsernas arkiv för en internutbildning om Hushållningssällskapets arkiv. Förutom arkivchefen och Åsa Vålvik deltog Annika Eriksson med skönsång ur hemkonsulentens arkiv. Efteråt förevisades den miniutställning om Hushållningssällskapet och särskilt hemkonsulenten Magda Svenssons verksamhet, som finns i arkivets korridor på plan oktober svarade arkivchefen för en bibliotekskväll i Kristinehamns Bibliotek med rubriken Föreningsarkiven en guldgruva. Ett drygt trettiotal åhörare hade samlats och man visade stort intresse för föreningarnas källmaterial och fick tips om olika sökmöjligheter. 18 oktober träffade arkivchefen fyra representanter för Kulturnämnden i Kristinehamn för att informera om vilken service arkivet ger föreningarna i Kristinehamns kommun och skriva avtal om anslag för november deltog arkiven i Arkivcentrum i den värmländska bokmässan. En programpunkt var Peter Olausson presentation av den nya boken Ljus över Värmland. Bokmässan är en fin mötesplats för olika kulturinstitutioner och andra aktörer inom det värmländska kulturlivet och ger fina kontakter. Kursverksamhet Under vårterminen 2011 anordnades av allt att döma den sista kursen i arkivkunskap på Karlstads universitet. Arkivchefen har medverkat sedan starten höstterminen 1991 och handlett en avsevärd mängd arkivstudenter under åren. Arkivchefen svarade även denna sista kurs för de praktiska avsnitten. Två arkivstudenter valde att göra sina examensuppgifter i Folkrörelsernas arkiv. Det känns lite vemodigt att inte kunna bidra till att ungdomar tar sina första steg på arkivbanan även i fortsättningen. Information, mediakontakter Folkrörelsernas arkiv och Arkivcentrum har förekommit i media vid ganska många tillfällen under Det rör sig om dagspress, men även om TV-inslag vid flera tillfällen. Inte minst var mediebevakningen ovanligt intensiv i samband med Arkivens Dag i Arvika. Bl a pryddes Arvika Nyheters framsida av ett läckert färgfoto med arkivpersonal som visade upp NTO logen Anders Fryxells vackra fana. Dessutom hade samma tidning arkivets nya roll-up med färggranna fanor på baksidan. Även Värmlands Folkblad nappade på temat fanor och skrev om Arkivens Dag i Arvika. En journalist från Arvika Nyheter fanns dessutom på plats under själva arkivdagen, så måndagen efter fanns ett fylligt reportage från biblioteket med en trevlig bildkavalkad. Den fina marknadsföringen påverkade säkerligen att utställningen med Arvikafanorna blev välbesökt. Tidskriften Hammarö-Karlstad i Folkmun publicerade en artikel om folkrörelsernas kris i sitt juninummer. Bildmaterialet och viss föreningsstatistik var hämtad från folkrörelsearkivet. TV-kanalen Kanal 12 har fortsatt sin serie med Bilder från förr som presenteras av arkivpedagog Olle Nilsson, Värmlandsarkiv. Vid flera tillfällen har bilder hämtats från Folkrörelsernas arkiv. I augusti genomförde man dessutom en spökvandring i vårt arkivmagasin i Arkivcentrum Värmland. Ytterligare exempel på mediebevakning under året var den omfattande NWT-artikeln från visningen av bergdepån i Zakrisdal som har nämnts tidigare i berättelsen, liksom det fina inslaget om förre radiomannen Torsten Aurén i SVT:s Värmlands-Nytt. Arkivcentrums gemensamma webbplats innehåller en undersida som presenterar Folkrörelsernas arkiv. Adressen är Sidan är enkelt utformad med basinformation om folkrörelsearkivets verksamhet och om den service som erbjuds. Sidan innehåller dessutom vissa enklare tips om arkivhantering för föreningslivet och några exempel ur samlingarna.

14 14 Slutord Efter ännu ett livligt verksamhetsår kan styrelsen i Folkrörelsernas arkiv för Värmland konstatera att efterfrågan på tjänster fortsätter att öka från organisationshåll. Under 2011 anslöt sig dessutom 11 organisationer som nya medlemmar i arkivet. Universitetsforskarnas studier av de värmländska föreningsarkiven är mycket omfattande. Det visar på fördelarna att arkiven finns samlade centralt och tillgängliggörs i en välfungerande, gemensam forskningsmiljö som Arkivcentrum Värmland. Kontakterna med forskarorganisationerna, olika kulturyttringar i länet och kommunernas kulturförvaltningar/motsvarande har varit täta. Ett särskilt lyckat exempel var höstens gästspel i Arvika bibliotek. Beklagligt nog tillåter inte folkrörelsearkivets svaga ekonomi att samarbeten av det här slaget utvecklas i större omfattning. I så fall måste lokal sponsring till som i fallet med Arvika kommun. Under verksamhetsåret 2011 har arkivet varit delaktigt i arbetet med en regional kulturplan. Region Värmland ska utforma en sådan innan övergången till nytt system för fördelning av statsbidrag till kulturverksamheter i länet från Förutom mötesverksamhet med Region Värmland som värd har arkivet ingått i den enskilda arkivgrupp som arbetat under hösten. Arkivet har också deltagit i kommunernas dialogmöten kring kulturfrågorna för att markera att arkivet är en resurs för samtliga kommuner. Kulturfrågorna har således diskuterats mer än vanligt under 2011, inte minst i politikerleden. Särskilt positivt har det varit att arkivfrågorna funnits med i bilden. Styrelsen avser att genomföra en organisationsutredning under 2013 med fokus på organisationsutveckling. En oberoende utredare ska redovisa olika vägar att gå för att uppnå en långsiktigt stabil situation för föreningsarkivverksamheten, inte minst vad gäller finansieringen. Projektmedel till utredningen söks från Region Värmland. Genom att lyfta medlemsfrågor (ex aktiv värvning), förhållandet till Värmlandskommunerna (serviceåtaganden, bidragsbehov) och till huvudfinansiärerna Region Värmland och Karlstads kommun och se på ev samordningsvinster med parallella arkivorganisationer, hoppas styrelsen få verktyg att utveckla verksamheten. Som läget nu är begränsas folkrörelsearkivet ständigt av den svaga ekonomin. Målsättningen är självfallet att föreningsarkiven även framgent ska omhändertas på ett professionellt sätt och att föreningar och intresserade forskare ska kunna erbjudas snabb och effektiv service. Slutligen riktas ett tack till Karlstads kommun och de sju övriga kommuner som gett ekonomiskt stöd, till Region Värmland och våra medlemsorganisationer. Ett särskilt tack till Riksarkivets nämnd för Enskilda arkiv för det generösa bidraget till marknadsföringsinsatser och till Arvika kommun för anslag ur 100-årsfonden. Dessutom riktas ett stort Tack till våra samarbetspartners i Arkivcentrum Värmland. Till sist vill styrelsen även tacka personalen och betona att deras engagerade arbetsinsatser varit förutsättningen för en framgångsrik verksamhet under Karlstad i mars 2012 Christer Alnebratt Ordförande Per Brunström Per-Olof Felth Åse Gustafsson Elsa Hallbäck Lena Hassellund Kjell-Arne Kamperin Kerstin Meric Leif Spännar Martin Stolare Birgit Södervall /Berith Sande

15 15 Bilaga 1 Medlemsorganisationer i Folkrörelsernas arkiv för Värmland Bildningsorganisationer ABF Värmland Folkbildarna i Värmland Folkuniversitetet Karlstads Filmstudio Mowie Konstfrämjandet i Värmland Medborgarskolan Värmland Örebro NBV Värmland Riksteatern Värmland Sensus studieförbund Mellansverige Slottsbrons Musikkår Studiefrämjandet Norra Värmland Studiefrämjandet Värmland Bergslagen Studieförbundet Bilda Värmland Studieförbundet Vuxenskolan Filipstad Studieförbundet Vuxenskolan Södra Värmland Studieförbundet Vuxenskolan Värmland Ulvsby Folkdanslag Värmlands Konstförening Värmlands läns 4H Värmländska Folkdansringen Fackföreningar Bygg 29:an Värmland Fackförbundet ST avd 102 sektion 17 GS avd 11 Värmland/Dal Handelsanställdas Förbund avd 17 IF Metall Klarälven IF Metall Västra Värmland IF Metall Östra Värmland Ledarna Karlstadsdistriktet M.S.C. Livsmedelsarbetareförbundet LO-distriktet Örebro och Värmland Lärarförbundet Regionkontoret i Karlstad Pappers avd 36 Skoghall SAC Värmlands distrikt SEKO Post Värmland SEKO Tele Värmland klubb 701 SEKO Västra Svealand SKTF-Centret i Västerås Sv Elektrikerförbundet avd 16 Sv Kommunalarbetareförbundet avd Värmlands län Sv Målareförbundet avd 6 Svealand, Sektion 3 Unionen Värmland Värmlands Journalistförening Värmlands Polisförening Värmlands Tandläkareförening Idrottsföreningar Friluftsfrämjandet Värmland Färjestad BK, Karlstad Karlstad Båtklubb Karlstads Simsällskap Karlstads Tennisklubb Korpen Karlstad MIF Nya Korpen Värmland Värmlands Badmintonförbund Värmlands Bandyförbund Värmlands Bordtennisförbund Värmlands Fotbollsförbund Värmlands Friidrottsförbund Värmlands Golfdistriktförbund Värmlands Gymnastikförbund Värmlands Handikappidrottsförbund Värmlands Idrottsförbund Värmlands Ishockeyförbund Värmlands Orienteringsförbund Värmlands Ridsportförbund Värmlands Simförbund Värmlands Skidförbund Värmlands Skolidrottsförbund Värmlands Skyttesportförbund Västra Svealands Bågskytteförbund Nykterhetsorganisationer IOGT-NTO Logen 1032 Myran, Forshaga IOGT-NTO Logen 389 Ägir, Karlstad IOGT-NTO Värmland MHF Bergslagen Värmlands Länsråd NSF Värmlands distrikt Verdandi Värmland/Dal Vita Bandet Värmland/Dal Värmlands Blåbandsdistrikt Värmlands Nykterhetsförbund Politiska organisationer Arvika Arbetarekommun Centerkvinnorna i Värmland Centern i Filipstad Centerpartiet i Värmland Centerpartiets Ungdomsförbund Värmland Folkpartiet-Liberalerna Värmlands förbund Miljöpartiet de gröna i Värmland Moderaterna i Värmland S-Kvinnor i Värmland

16 16 Sjukvårdspartiet i Värmland Skoghalls Socialdemokratiska Arbetarekommun Socialdemokraterna i Karlstad SSU Värmland Unga Örnar Värmland Vänsterpartiet Värmland Värmlands Broderskapsdistrikt Värmlands Socialdemokratiska Partidistrikt Årjängs Socialdemokratiska Arbetarekommun Religiösa organisationer Baptisternas Svealandsdistrikt Frykeruds Missionsförsamling Hammarö-Skoghalls Missionsförsamling Hela Människan Värmland Svenska Kyrkans Unga i Karlstads stift Svenska Missionskyrkan/SMU i Örebro, Värmland/Dal Övriga organisationer Astma och Allergiföreningen Värmland Bergslagens Älghundsklubb Boda Hembygdsförening Borgebols Tomtägarförening Brf Brandmästaren, Karlstad Brf Kasernhöjden 11, Karlstad Brf Löved, Karlstad Brf Tjärnheden, Deje Civilförsvarsförbundet Värmland DHR Värmlands distrikt Folkets Hus och Parker i Värmland Forshaga Folkets Hus Forshaga Hembygdsförening Frykeruds Hembygdsförening Föreningen Rörelsehindrade Barn och Ungdomar Värmland Föreningen Grums Hembygdsarkiv Föreningen Karlstad Lever Föreningen Norden i Arvika Föreningen Norden i Hagfors Föreningen Norden i Kristinehamn Föreningen Norden i Torsby Föreningen Norden Värmlands distrikt Föreningen Värmlandslitteratur Föreningen Värmländsk Kultur Försvarsutbildarna Värmland Grava Hembygdsförening Hammarö Hembygdsförening Handikappförbunden Värmland Handikappföreningarna Karlstad Hjärt- och Lungsjukas förening Hagfors Munkfors Hjärt- och Lungsjukas förening i Karlstad Hjärt- och Lungsjukas förening i Värmland Hushållningssällskapet Värmland Hyresgästföreningen Värmland Hörselskadades Förening i Karlstad m o Hörselskadades Riksförbund Värmlandsdistriktet IKFF Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet ILCO Värmland Jägareförbundet Värmland Karlstads Dövas Förening Karlstads Koloniträdgårdsförening Karlstads Rotaryklubb LRF Värmland Länshemslöjdsföreningen i Värmland Nors Hembygdsförening NTF Värmland Nyeds Hembygdsförening Odd Fellowinstitutionernas i Karlstad gemensamma Ekonomiutskott Polisens Veteranklubb i Värmland PRO Forshaga PRO Handels PRO Karlstad Samorganisation PRO Karlstad Västra PRO Nyed PRO Värmland Rädda Barnens Distriktsförbund i Värmland Röda Korset Region Mellan Skoghalls Folketshusförening upa Solör Värmland Finnkulturförening SPF Värmlands distrikt Stiftelsen Erlandergården i Ransäter Sv Turistföreningen Södra Värmlandskretsen Svensk-Engelska Föreningen i Karlstad Svenska Livräddningssällskapet SLS Värmland Svenska Rasfjäderfäförbundet Synskadades Riksförbund SRF Värmland Villaägarna i Hammarö Vulkanerna Degerfors IF supporterklubb Värmlands Arkeologiska Sällskap Värmlands Biodlardistrikt Värmlands Hembygdsförbund Värmlands Idrottshistoriska Sällskap Värmlands läns Diabetesförening Värmlands läns Husmodersförbund Hem o Samhälle Värmlands Släktforskarförening Väse Hembygdsförening

17 17 FOLKRÖRELSERNAS ARKIV FÖR VÄRMLAND Bilaga 2 RESULTATRÄKNING Intäkter Bidragsintäkter Riksarkivet , ,00 RA projektbidrag teater ,00 0,00 Region Värmland , ,00 Karlstads kommun , ,00 Arvika kommun , ,00 Forshaga kommun 2 850, ,00 Grums kommun 2 000,00 0,00 Hagfors kommun , ,00 Hammarö kommun 6 400, ,00 Kristinehamns kommun 5 400, ,00 Torsby kommun 5 000, ,00 Årjängs kommun 3 400, ,00 Arbetsförmedlingen , ,00 Bidrag Jubileumsaktiviteter 0,00 0,00 Bidrag Jubileumsbok 0,00 0,00 Marknadsföringsprojekt ,00 Summa bidrag , ,00 Avgifter Medlemsavgift , ,00 Medlemsavgift , ,00 Serviceavgifter , ,00 Leveransavgift 9 250, ,00 Summa avgifter , ,00 Övriga intäkter Medlemskonsultation/utbildning , ,50 Övriga intäkter , ,00 Bokförsäljning egen 7 600,00 228,00 Summa övriga intäkter , ,50 Projekt Projektbidrag Access 0 0 Liv och arbete i Torsby kommun ,94 0,00 Summa projektintäkter ,94 0,00 Räntor 30,18 1,97 Summa intäkter , ,47 Upplösta avsättningar , ,00 Sammanräknade intäkter , ,47

18 18 FOLKRÖRELSERNAS ARKIV FÖR VÄRMLAND RESULTATRÄKNING Kostnader Personalkostnader Löner , ,39 Arbetsgivaravgifter , ,00 Arbetsmarknadsförsäkringar 8 313, ,00 Pensionskostnader , ,00 Reseersättningar 8 195, ,37 Kurser,konf.utbildning 1 254,00 0,00 Löneskatt , ,00 Övriga personalkostnader 2 622, ,75 Företagshälsovård 9 750, ,00 Personalutveckling 4 846, ,00 Summa personalkostnader , ,51 Materialkostnader Förbrukningsmaterial 8 201, ,80 Kontorsmaterial, trycksaker , ,60 Summa materialkostnader , ,40 Administrationskostnader Porto 6 340, ,00 Tele , ,00 Datatjänster/ Kommunikation , ,00 Övriga administrationskostnader 9 647, ,60 Summa administrationskostnader , ,60 Övriga kostnader Företagsförsäkring 3 710, ,00 Bevakning 6 812, ,75 Boken "I eldsjälars spår" 0,00 0,00 60-årsjubileet FA 0,00 0,00 Reklam 6 812,50 336,00 Övrigt , ,49 Summa övriga kostnader , ,24 Projekt Arkivens dag, Arkivcentrum 10 år 815, ,35 Liv och arbete i Torsby kommun ,00 0,00 Projekt Access 0 0 Summa projektkostnader , ,35 Förluster kundfordringar 1 125, ,00 Avskrivning inventarier , ,00 Räntekostnader 104,00 316,00 Summa kostnader , ,10 Avsättning , ,00 Sammanräknade kostnader , ,10 Årets resultat , , , ,47

19 19 FOLKRÖRELSERNAS ARKIV FÖR VÄRMLAND BALANSRÄKNING Tillgångar Inventarier 15198,00 0,00 Summa anläggningstillgångar ,00 0,00 Omsättningstillgångar Kassa 1 372,50 696,00 Postgiro , ,20 Bank , ,79 Bank, kapitalräkning ,66 0,00 KF-konto 301,84 303,81 Kundfordringar , ,00 Bidragsfordringar 9 391,00 0,00 Förutbetalda kostnader 3 619,00 Summa omsättningstillgångar , ,80 Summa tillgångar , ,80 Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserad vinst , ,99 Årets resultat , ,63 Summa eget kapital , ,36 Kortfristiga skulder Leverantörskulder , ,44 Böcker i kommision 0,00 0,00 Skatt, anställda , ,00 Arbetsgivaravgifter , ,00 Löneskatt , ,00 Uppl. Semesterlöner , ,00 Avsatta medel , ,00 Checkkredit ,00 Summa kortfristiga skulder , ,44 Summa Eget kapital och skulder , ,80

20 17 20 Bilaga 3 Statistik Besök, leveranser, forskarärenden och utlån mm Mottagna leveranser Mottagna arkivbildare Återtagna arkivbildare Nya förteckningar Kompletterade förteckningar Antal nya volymer Registrerade besök* Framtagna volymer till forskarsal Framtagna volymer för externlån Handlagda ärenden *Gemensamt för Arkivcentrum Värmland Typfördelning av förtecknade arkiv hos Folkrörelsernas Arkiv för Värmland år 2011 Bildningsorganisationer 340 Fackliga organisationer 1335 Idrottsföreningar 358 Nykterhetsföreningar 725 Politiska föreningar 617 Religiösa föreningar 711 Övriga ideella föreningar 1137 Person- och släktarkiv, samlingar 142 Summa 5365

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 Vid årsmötet den 6 maj 2013 bytte Folkrörelsernas arkiv för Värmland namn till Föreningsarkivet i Värmland. Enligt styrelsen, som lagt fram förslaget, var det ett naturligt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för i Halland, verksamhetsåret 2010 Styrelse och funktionärer Ordförande Barbro Maijgren Vice ordförande Olle Nilsson Sekreterare Bengt Lindqvist Kassör Allan Berg Ledamot Asta Berg

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 DIS-Bergslagen Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen Verksamhetsberättelse 2015 Göran Thomasson och Gun Utterström redovisar sitt arbete med nya kursmaterialet vid funktionärskonferens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Personal Vi har under 2015 haft två anställda, Sofie Tidblom på 75% och Gabriella Torsander på 100%. Arkivet har under våren haft hjälp av två praktikanter från Arbetsförmedlingen som hjälpt till med att

Läs mer

DIS-Bergslagen. Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen. Verksamhetsberättelse 2012

DIS-Bergslagen. Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen. Verksamhetsberättelse 2012 DIS-Bergslagen Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen Verksamhetsberättelse 2012 Årsmöte DIS-Bergslagen Söndagen den 24 februari 2013 kl. 15.00 Culturen, Västerås. Förslag

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

SÅ VÅRDAR VI VÅR HISTORIA - RÅD OCH ANVISNINGAR I SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR

SÅ VÅRDAR VI VÅR HISTORIA - RÅD OCH ANVISNINGAR I SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR ORDNA OCH BEVARA SÅ VÅRDAR VI VÅR HISTORIA - RÅD OCH ANVISNINGAR I SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR HISTORIK Vid mitten av 1960-talet togs initiativet till bildandet av ett folkrörelsearkiv i Jönköpings

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Folkrörelsernas arkiv för Värmland VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Foto: Börje Holmén, Värmlandsarkiv Annika Eriksson och Maria Olofson presenterar Accessprojektet på Arkivens dag Fler exempel från Access,

Läs mer

SLÄKTFORSKA FÖRENINGSARKIVET VÄSTERNORRLAND

SLÄKTFORSKA FÖRENINGSARKIVET VÄSTERNORRLAND SLÄKTFORSKA FÖRENINGSARKIVET VÄSTERNORRLAND Omslagsbilden fotad av Anna Porsmyr Version 1 2017 Föreningsarkivet Västernorrland www.foreningsarkivet.se OM FÖRENINGSARKIVET VÄSTERNORRLAND Föreningsarkivet

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 Helsingborg Verksamhetsberättelse för år 2011 Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Hans Johansson Olle Borg Dan Karlsson Anders Kjellvard Ann-Christine

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2011

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2011 Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2011 Nykterhetsfolkets länsarkiv Styrelse och funktionärer Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Revisorer

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Vid Arkivens Dag i november var temat Orostider. Därför valde arkiven att hålla till i bergmagasinen i Zakrisdal. Besökarna möttes av soldater i olika mundering, lottor och luftskyddspersonal.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2015

Verksamhetsberättelse för år 2015 Verksamhetsberättelse för år 2015 Helsingborg Verksamhetsberättelse för år 2015 Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Personal och arkivansvarig samt adjungerad sekreterare Revisorer Hans

Läs mer

VAD BÖR SPARAS? Protokoll

VAD BÖR SPARAS? Protokoll INNEHÅLL VAD BÖR SPARAS? s.1 Protokoll s.1 Verksamhets- och revisionsberättelser s.1 Utgående handlingar s.1 Matriklar, medlemsförteckningar s.2 Liggare s.2 Inkomna handlingar s.2 Statistik s.2 Ämnesordnade

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

Diarie-/dossierplan för Landsarkivet i Härnösand

Diarie-/dossierplan för Landsarkivet i Härnösand Diarie-/dossierplan för Landsarkivet i Härnösand 1983-1999 0 Arkivbildningens teori och regelsystem 01 Arkivteori, allmänt 02 Författningsfrågor 020 Allmänt 021 Remisser 022 Normer, generella föreskrifter

Läs mer

Medlemsavgifter Bilaga 9

Medlemsavgifter Bilaga 9 Medlemsavgifter Bilaga 9 Förslag till avgifter 2016 Styrelsen föreslår stämman att fastställa de anslutna hembygdsföreningarnas medlemsavgifter till SHF till 13 kronor per medlem i de till de regionala

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse Plats och tid Hushållningssällskapet, Karlstad kl 13.00-14.00 Beslutande Bengt-Olov Persson, Filipstad, ordförande Arne Olsson, Sunne 1. vice ordförande Thomas Backelin, Storfors, 2. vice ordförande Irène

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande Verksamhetsberättelse 2012 Region Mitt Meddelande ST inom Posten Region Mitt lämnar följande verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 2012-12-31. Region Uppsala Arbetsplatsombud under året. Brevterminal

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Kulturbidrag Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar och organisationer som bedriver en regelbunden kulturverksamhet inom exempelvis teater, dans, musik, bild och form, film och media,

Läs mer

Verksamhetsberättelse RSIS 2013

Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Inledning Rett Syndrom i Sverige, RSIS är en rikstäckande förening som bildades 1997. Föreningen riktar sig till både anhöriga och professionella som kommer i kontakt med

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016 216 216 Dagordning vid årsstämma den 23/3 217 1 Stämmans öppnande 2 Stämmans behöriga utlysande 3 Godkännande av dagordning 4 Val av ordförande för stämman 5 Val av sekreterare för stämman 6 Val av justerare

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2014

Verksamhetsberättelse för år 2014 Verksamhetsberättelse för år 2014 Helsingborg Verksamhetsberättelse för år 2014 Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Personal och arkivansvarig samt adjungerad sekreterare Hans Johansson

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum mot rasism i Trollhättan 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån Föreningsgatan 16 461 30 Trollhättan Telefon/fax:

Läs mer

TJÄNSTEFÖRESKRIFT FÖR VÄRMLANDSARKIV NR: 3.0

TJÄNSTEFÖRESKRIFT FÖR VÄRMLANDSARKIV NR: 3.0 DATUM VÅR BETECKNING 2008-11-26 Dnr 012/2008-1212 ERT DATUM ER BETECKNING HANDLÄGGARE Jan Löfgren 054 61 77 38 TJÄNSTEFÖRESKRIFT FÖR VÄRMLANDSARKIV NR: 3.0 Riktlinjer för leverans av arkivhandlingar Fastställd:

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2012-05-24 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid KilArena, torsdag 24 maj 2012, kl. 19.00 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

HÅLLBARHET. Ett arkiv skall återspegla föreningens verksamhet!

HÅLLBARHET. Ett arkiv skall återspegla föreningens verksamhet! Att ta hand om sina papper och skapa ett arkiv är viktigt både för föreningar, privatpersoner, företag och myndigheter. Arkivet blir en faktabank, dit man går för att jämföra och kontrollera uppgifter:

Läs mer

Protokoll Dnr /5372 Sammanträde Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv

Protokoll Dnr /5372 Sammanträde Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv 1 Protokoll Dnr 62-2011/5372 Sammanträde Riksarkivets nämnd 2012-01-31 för enskilda arkiv Närvarande: Björn Jordell, riksarkivarie, ordförande Yvonne Bergman, arkivchef, Arkivcentrum Örebro län Mats Danielsson,

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala

Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala Dnr ULA 16-2012/12407 Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala Organisation och arbetsuppgifter Landsarkiven var regionala statliga arkivmyndigheter med det särskilda ansvaret för den statliga arkivverksamheten

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 september 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län augusti 2014 10 958 (8,5 %) 4 799 kvinnor (7,8 %) 6 159 män

Läs mer

YLA ORDNA OCH BEVARA. för enskilda, föreningar, företag. Så här bevarar vi vår historia i. - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo

YLA ORDNA OCH BEVARA. för enskilda, föreningar, företag. Så här bevarar vi vår historia i. - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo ORDNA OCH BEVARA - Så här bevarar vi vår historia i YLA - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo för enskilda, föreningar, företag Råd och anvisningar i skötsel av handlingar Föreningsarkiv Att ta hand

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.se KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA Tid: Måndagen den 2 april 2012, kl 19.00 Plats: Nösnässkolan Den medlem

Läs mer

Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet. Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen

Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet. Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen Sida: 1 ( 4) Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet Verksamhetsberättelse 2013 1. Arbetsutskottets (AU) sammansättning Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen Vice

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

2011-12-13. Från 2012-01-01 utgör kommunalförbundet även regional kollektivtrafikmyndighet enligt lag om kollektivtrafik (2010:1065)

2011-12-13. Från 2012-01-01 utgör kommunalförbundet även regional kollektivtrafikmyndighet enligt lag om kollektivtrafik (2010:1065) FÖRBUNDSORDNING Region Värmland - kommunalförbund har tillkommit som ett led i ett fördjupat samarbete mellan kommunerna och landstinget i Värmland för att stärka den demokratiska förankringen i utvecklingsarbetet

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2013

Verksamhetsberättelse för år 2013 Verksamhetsberättelse för år 2013 Helsingborg Verksamhetsberättelse för år 2013 Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Revisorer Personal och arkivansvarig samt adjungerad sekreterare Hans

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 Fått arbete Under januari påbörjade 1 427 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Dusty Road Blues

Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Dusty Road Blues Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Dusty Road Blues Plats: Vänkretslokal på Tidagatan i Tidaholm Tid: Lördagen den 18 februari 2012, kl. 15.00 Närvarande: Årsmötesordföranden, 6 styrelseledamöter,

Läs mer

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde kommun Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Lena Träff (S) Jan-Erik Jansson (S) Annica Andersson, fritids- och kulturchef, och Pernilla Larsson sekreterare. Jan-Erik Jansson.

Lena Träff (S) Jan-Erik Jansson (S) Annica Andersson, fritids- och kulturchef, och Pernilla Larsson sekreterare. Jan-Erik Jansson. Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-25 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15- Beslutande Lena Träff (S) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson, fritids- och kulturchef,

Läs mer

Årsmöte 2015 24 mars. Årsta Scenfolk. Verksamhetsberättelse 2014 Ekonomisk berättelse 2014. Förslag Arbetsplan 2015 Budget 2015

Årsmöte 2015 24 mars. Årsta Scenfolk. Verksamhetsberättelse 2014 Ekonomisk berättelse 2014. Förslag Arbetsplan 2015 Budget 2015 Årsmöte 2015 24 mars Verksamhetsberättelse 2014 Ekonomisk berättelse 2014 Förslag Arbetsplan 2015 Budget 2015 Årsta Scenfolk FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA ÅRSMÖTE 2015 1. Öppnande 2. Fastställande av

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Sundhultmon i Ovansjöbygden. Längst till vänster syns Kung- Bengtstugan, Mellby och sedan de centrala delarna av Sundhultmon. I bakgrunden skymtar hoppbackarna och Cuba Arena.

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 8 augusti 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands i län juli 2014 10 585 (8,2 %) 4 538 kvinnor (7,4 %) 6 047 män (9,1 %) 2 816

Läs mer

PROTOKOLL Nr: 2013-004

PROTOKOLL Nr: 2013-004 Protokoll fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen för Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) enligt följande: Tid: 2013-05-25--26 Plats: Quality Hotell Prisma, Skövde Närvarande: Rangfors Vivi-Ann, ordf.

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av april 2012 2012-05-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av april 2012 Antalet lediga platser på ungefär samma nivå som i april 2011 Efterfrågan på arbetskraft var i april ungefär lika

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND Verksamhetsberättelse för år 2012. Styrelsen vill härmed avge följande berättelse.

FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND Verksamhetsberättelse för år 2012. Styrelsen vill härmed avge följande berättelse. FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND Verksamhetsberättelse för år 2012 Styrelsen vill härmed avge följande berättelse. Styrelsen Styrelsen, som består av 11 ordinarie ledamöter med en mandatperiod om två år, har

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 MSVR Sida: 1 ( 7) Region Gotland 2015-02-10 Mellersta samverkansrådet Verksamhetsberättelse 2014 Förslag till verksamhetsberättelse att antas vid granskande möte 2015-02-11 1. Arbetsutskottets (AU) sammansättning

Läs mer

Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson

Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson Förord Föreningsarkiven i Stockholms Län, FSL, bildades 1994 utifrån ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet och Folkrörelsernas

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 Folkdansringen i Örebro län VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Tur att Orsa spelmän hade tak över huvudet i alla fall! 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN FÖR 2010 Styrelsen för Folkdansringen i Örebro län, tillhörig Svenska

Läs mer

Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg

Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg Förord Föreningsarkiven i Stockholms Län, FSL, bildades 1994 utifrån ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet och Folkrörelsernas

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 Fått arbete Under februari påbörjade 1 422 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Inrapportering efter Arkivens dag 2016 Tjust släktforskarförening

Inrapportering efter Arkivens dag 2016 Tjust släktforskarförening Inrapportering efter Arkivens dag 2016 Tjust släktforskarförening Hur många institutioner och vilka andra samarbetspartners har medverkat i ett gemensamt arrangemang? 1 förening och 1 arkiv. På vilka platser

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s)

Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Kulturnämnden Plats och tid Bibliotekets Hörsal, kl 16.00-17.00 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Värmlands län Karlstad, 11 september 2017 Fredrik Mörtberg Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Färre fick jobb I augusti månad var det 1 373 personer som gick till arbete,

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 Föreningen Norden Örebroavdelningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 Styrelsens sammansättning: Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Övriga ledamöter: Suppleanter: Eva Bellsund Torgny Larson

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Dags igen att beskriva hembygdsrörelsen!

Dags igen att beskriva hembygdsrörelsen! FÖRENINGENS NAMN ADRESS POSTORT ENKÄTNUMMER nuari 2014 Dags igen att beskriva hembygdsrörelsen! Vid tre tillfällen 1998, 2003 och 2008, har Sveriges Hembygdsförbunds (SHF) cirka 2000 medlemsföreningar

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2007:26 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 17 september 2007 (Utl 2007:102) (Ersätter Kfs 1995:50) Innehållsförteckning

Läs mer

HÖGEREXTREMA GRUPPER I VÄRMLAND - AKTIVITETER 2013

HÖGEREXTREMA GRUPPER I VÄRMLAND - AKTIVITETER 2013 HÖGEREXTREMA GRUPPER I VÄRMLAND - AKTIVITETER 2013 INLEDNING 2013 var ett år då högerextremismen var väldigt synlig i det svenska samhället och runt om i Europa. I Sverige har flera uppmärksammade demonstrationer

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 14 januari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län december 2013 12 954 (9,9 %) 5 623 kvinnor (9,1 %) 7 331 män

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Välkommen till arkiven!!

Välkommen till arkiven!! Välkommen till arkiven!! Vimmerby kommunarkiv och föreningsarkiv Anki Heimonen, kommunarkivarie 0492-76 94 38 anki.heimonen@vimmerby.se Vad är arkiv? Bestånd av handlingar Institution där handlingar förvaras

Läs mer

Ordföranden har ordet 2009

Ordföranden har ordet 2009 Ordföranden har ordet 2009 Från VärmlandsAnor 2009:4 Jag har skrivit förut om det växande intresset för släktforskning. I höst kan jag åtminstone konstatera att intresset för Värmlands släktforskarförenings

Läs mer

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 2015 Årsmötesprotokoll för Svenska Ridtravarförbundet 2015 Plats: Sala stadsbibliotek Tid: Lördagen den 21 mars 2014, kl. 15.15. Närvarande: Valery Ahlrot, Kristina Lind, Annika Toth,

Läs mer

19 NOVEMBER 2015 SUNNE INSPIRATIONSKONFERENS LSS EN VÄRMLÄNDSK INSPIRATIONSDAG MED FOKUS PÅ VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

19 NOVEMBER 2015 SUNNE INSPIRATIONSKONFERENS LSS EN VÄRMLÄNDSK INSPIRATIONSDAG MED FOKUS PÅ VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING VÄLKOMMEN TILL INSPIRATIONSKONFERENS LSS EN VÄRMLÄNDSK INSPIRATIONSDAG MED FOKUS PÅ VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 19 NOVEMBER 2015 SUNNE KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND VÄLKOMMEN TILL INSPIRATIONSKONFERENS

Läs mer

SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne

SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne Kurser: Träningsläger för styrelsen Plattformen Grundläggande tränarutbildning GTU Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom Idrottspsykologi för barn

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer