VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011"

Transkript

1 1 Folkrörelsernas arkiv för Värmland VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 Folkrörelsernas arkiv för Värmland - centralarkiv för de ideella föreningarna i Värmlands län jobbar sedan 1949 med att förvara och förvalta arkiven efter tusentals värmländska föreningar. I enlighet med arkivets syfte stimuleras också användningen av arkiven i olika typer av forskning. Folkrörelsearkivet är till formen ideell förening och vid årsskiftet 2011/2012 var 178 organisationer medlemmar. Arkivet erbjuder sin service till medlemsorganisationerna, men också till många hundra andra aktiva föreningar. Det rör sig om tjänster som trygg förvaring, detaljförteckning/registrering, rådgivning och utbildning i arkivfrågor. Eftersom frivilligheten är genomgående i föreningslivets arkivvård krävs ständig information om nyttan av långsiktigt arkivbevarande. Föreningarna inser generellt den praktiska/administrativa nyttan av att bevara sina arkiv. Däremot har folkrörelsearkivet en viktig roll för att övertyga organisationerna om att deras arkiv är en omistlig resurs då det gäller att kartlägga den egna historien, att studera lokalhistorisk utveckling och dessutom för att trygga vetenskaplig forskning. Tillgängliggörandet av föreningsarkiven sker i dagligt forskarservicesamarbete inom ramen för det välrustade Arkivcentrum Värmland. Styrelse och övriga förtroendevalda Arkivets styrelse Mandattiden utgår Christer Alnebratt, ordförande 2012 Per Brunström, Karlstad 2013 Per-Olof Felth, Filipstad 2013 Åse Gustafsson, Karlstad 2012 Elsa Hallbäck, Kristinehamn 2012 Lena Hassellund, Kil 2013 Kjell-Arne Kamperin, Molkom, v ordförande 2013 Kerstin Meric, Sunne 2012 Leif Spännar, Grums 2012 Martin Stolare, Molkom 2012 Birgit Södervall, Edane 2013 Viola Jansson, Karlstad (suppleant) 2012 Elizabeth Johansson, Hammarö (suppleant) 2012 Lillemor Johansson, Hammarö (suppleant) 2012 Thomas Rehn, Karlstad (suppleant) 2012 Ruth Mofjell, Forshaga (hedersledamot) Revisorer Lars Gunnar Sander, Forshaga 2012 Hans Olsson, Karlstad 2012 Lennart Andersson, Forshaga (suppleant) 2012 Jens-Åke Nilsson, Karlstad (suppleant) 2012 Valberedning Inger Axelsson, Gräsmark 2012 Anders Bernspång, Karlstad 2012 Birgitta Staaff-Karlsson, Karlstad (sammankallande) 2012

2 2 Mötesverksamhet m m Den 5 maj höll Folkrörelsernas arkiv årsmöte i Arkivcentrum Värmland med 45 deltagare. Förutom ledamoten Rolf Bylund, som lämnade styrelsen, avtackades ekonomiassistenten Monica Gustafsson. Hon blev pensionär efter elva års tjänstgöring vid arkivet och fick många uppskattande ord om sina insatser. Som present överlämnades bl a en tavla med vackert Karlstadmotiv. Efter avtackningen beskrev representanter för Skårekyrkan sitt imponerande historieprojekt som resulterat i en osedvanligt fin 150-årsbok. I den nyskapande boken kallad En salig blandning har alla generationer fått komma till tals. Professionell layout, intresseväckande ämnesval och jättefint bildmaterial kittlar läsaren. I slutkapitlet Kyrkfika får man dessutom ett dussin riktigt goda recept att pröva på. Samtidigt framgår det tydligt att man använt Grava missionsförsamlings arkiv, som förvaras i Folkrörelsernas arkiv, för att få den historiska dimensionen. Det här är ett projekt som kan inspirera andra föreningar både i länet och utanför. Styrelsen har haft sex sammanträden under året, varav ett per capsulam. Arbetsutskottet har bestått av ordförande, v ordförande, Åse Gustafsson och Leif Spännar (ersättare). Arbetsutskottet har haft tre möten, varav ett per capsulam. Arkivchefen är föredragande och sekreterare i styrelse och arbetsutskott. Regional kulturplan Under 2011 har arbetet med den regionala kulturplan som ska ligga till grund då Region Värmland fr o m 2013 får rollen att fördela statsbidrag till regional kulturverksamhet, kommit igång på allvar. Folkrörelsearkivet, som erhållit statligt stöd sedan 1973, är involverat i arbetet. Kulturplanen ska bl a omfatta det som staten pekat ut som ett framtida stödområde regional enskild arkivverksamhet. I maj deltog ordföranden och arkivchefen i ett upptaktsmöte som skissade tidplan och hållpunkter för arbetet med kulturplanen. Region Värmlands Kulturparlament den 29 augusti blev ett viktigt avstamp då bl a arkivchefen medverkade i en späckad konferensdag med bortemot 200 deltagare (länets kulturpolitiker, kulturadministratörer, kulturutövare m fl). En kort presentation av arkivet och vad vi åstadkommit, vilken service vi erbjuder kommunerna och tankar kring framtiden hanns med. Det var ett unikt tillfälle att kunna fästa uppmärksamhet på föreningsarkivverksamheten i länet. Under hösten tillsattes arbetsgrupper för de olika områden som det statliga stödet kommer att omfatta. Till den enskilda arkivgruppen rekryterades v ordf Kjell-Arne Kamperin och arkivchefen. Övriga i gruppen var företrädare för Föreningen Värmlandsarkiv (arkivchef Thomas Kvarnbratt, Monica Elgh) samt Sten Fransson, Arvika, Kenneth Gustafsson, Forshaga och Olle Rodehn, Storfors. Sammankallande i gruppen var Lena Hassellund, Kil, även hon ledamot i arkivets styrelse. Från oktober till årsskiftet hann gruppen träffas vid 4 tillfällen och vi enades vid varje träff kring områden som skulle föras fram i en slutrapport. Parallellt med enskilda arkivgruppens möten anordnade kommunerna dialogträffar kring arbetet med kulturplanen. Arkivpersonal eller styrelseledamöter deltog i dialogträffar i Sunne, Torsby, Kristinehamn, Karlstad, Hammarö och Hagfors för att markera att arkivet arbetar med föreningslivet från samtliga kommuner. Oavsett vad som senare sker med kulturplanen så har kulturfrågorna diskuterats mycket bredare och uppmärksammats mer än vanligt. Det är positivt. Arbetet med kulturplanen kommer att accelerera under våren 2012 med Folkrörelsernas arkiv för Värmland som en aktiv part. Medlemmar och medlemskontakter Alla ideella föreningar i länet på distrikts- och lokal nivå kan söka medlemskap i Folkrörelsernas arkiv för Värmland. Medlemsavgiften är kronor per år för distriktsorganisationer/motsvarande och 300 kronor för lokala föreningar. I medlemskapet ingår vissa förmåner som en (1) avgiftsfri hyllmeter och prioritering vid rådgivning, leveranser och registreringsinsatser. Samtliga organisationer betalar 125 kronor per hyllmeter i serviceavgift för deponerat arkivmaterial. Avgiften inkluderar säker förvaring, förvaringsmedel, registerhållning och återsökning av uppgifter. Icke medlemmar betalar

3 3 en leveransavgift på 250 kronor per leveranstillfälle. Leveransavgiften ska täcka kostnader för administration, registerföring och den nödvändiga grovgenomgång av handlingarna som görs vid leveranstillfället. Grovgenomgången behövs för att få kontroll över innehållet i varje leverans till dess arkivet är detaljförtecknat. Folkrörelsearkivet uppmuntrar föreningarna att bli medlemmar, eftersom det ger en särställning i tillgången till service. Dessutom får medlemsorganisationerna inflytande på verksamheten i arkivföreningen. I bilaga 1 redovisas de 177 organisationer/föreningar som var medlemmar i arkivet vid årsskiftet 2011/2012. Under 2011 anslöt sig 11 nya medlemsorganisationer varav tre länstäckande/motsvarande och åtta lokala föreningar: Studieförbundet Vuxenskolan i Filipstad Centern i Filipstad Miljöpartiet de gröna i Värmland Bostadsrättsföreningen Kasernhöjden 11, Karlstad Föreningen Nordens lokalavd i Kristinehamn Svenska Livräddningssällskapet SLS Värmland Frykeruds Hembygdsförening Arvika lokalavd av Föreningen Norden Bostadsrättsföreningen Tjärnheden, Deje Solör Värmland Finnkulturförening Frykeruds Missionsförsamling I januari överlät medlemsorganisationen Friluftsfrämjandet i Värmland ansvaret för sitt arkiv till Folkrörelsernas arkiv genom en ekonomisk uppgörelse baserad på tio års förvaringskostnad. Man befarade att den nya organisation för Västsverige, som man blir del av, inte skulle engagera sig i Värmlandsmaterialet. Således ville man lösa detta medan man fortfarande var stadd vid kassa. Detta är en modell som ett par organisationer förhandlat fram under senare år. Arkivpersonalen ger råd om god arkivhantering per telefon, genom skriftlig information/lathundar och vid behov även genom personliga besök på föreningarnas expeditioner. Hemsidan innehåller också användbara tips om arkivering. Inför mera omfattande leveranser kan det vara fördelaktigt att arkivpersonal besöker organisationens lokaler för att skaffa sig en överblick över beståndet. Arkivet försöker motverka att gallringsbara handlingar kommer till arkivet i onödan. Särskilt som arkivets primära uppgift är att förvara och tillgängliggöra arkiv som har intresse i ett längre tidsperspektiv. För att ytterligare markera detta förhållande debiteras 500 kronor per hyllmeter och år för s k 10-årsmaterial. Det handlar om verifikationer och andra bokföringsunderlag som kräver aktiv gallringsbevakning och frakt till bränning. Här följer exempel på organisationskontakter under året. Besök hos Föreningen Nordens distrikt i samband med styrelsemöte. Ledde till att två lokalföreningar blev medlemmar och att leveranser inkom under året. Information för PRO Liv (prostataopererade) som efter mötet i Arkivcentrum Värmland skulle överväga medlemskap Besök hos HSO (Handikappföreningarnas samorganisation) med information om praktisk arkivhantering. Flera handikapporganisationer som är medlemmar i arkivet deltog. Påbörjat ett arkivprojekt hos SEKO Västra Svealand som fullföljs under 2012 Lokaler och samverkan Arkivcentrum Värmland Folkrörelsernas arkiv för Värmland är samlokaliserat med Värmlandsarkiv, landsarkiv i Värmlands län, Karlstads kommunarkiv och Landstingsarkivet i Arkivcentrum Värmland. I Arkivcentrum finns gemensam forskarexpedition med forskarsal, referensbibliotek,

4 4 kanslier samt stora arkivmagasin. Arkivcentrums gemensamma forskarsal har 40 platser (varav 23 datorutrustade) och en avskild hörna för besökande grupper. Vidare finns en hörsal för 60 personer, samlingssal i cafémiljö för motsvarande antal, grupprum samt pausrum för besökare. Arkivcentrum Värmland är ett väletablerat forskningscentrum med hög servicenivå (36 timmars öppethållande per vecka). Lokalerna är en naturlig träffpunkt för möten, föreläsningar, konferenser m m. Senaste tillskottet är ett välrustat sammanträdesrum för dussinet mötesdeltagare på plan 4. Forskarservicen i Arkivcentrum drivs i nära samverkan mellan de fyra arkiven och tjänstgöringen fördelas enligt överenskomna principer. Av stort värde för samtliga parter är det väl utvecklade samarbetet med Värmlands Släktforskarförening. Genom trevliga arrangemang, medlemsträffar och inte minst dagledigträffar, som arrangeras sedan något år tillbaka, lockar släktforskarföreningen många besökare till huset. Som regel tas leveranser av föreningsarkiv till Folkrörelsernas arkiv emot i Arkivcentrum och placeras i det närarkiv som finns till förfogande för nyinkomna arkiv. I november 2011 återupptogs mötesverksamhet med hyresvärden Landstingsfastigheter efter några års paus. Det är mycket positivt, eftersom arkiven kan ge konstruktiva synpunkter som hyresgäster i en byggnad som tar emot tusentals besökare årligen. Under 2011 moderniserade Bild, Text & Form logotypen för Arkivcentrum och lade till den geografiska bestämningen Värmland. Samverkansfrågor För att samverkan mellan institutionerna i Arkivcentrum Värmland ska fungera på bästa sätt har en lämplig struktur utvecklats för att hantera gemensamma frågor. En samordningsgrupp, som består av cheferna från resp institution sammanträder åtta-nio gånger per år med roterande ordförande- och sekreterarskap. Gruppen drar upp riktlinjer och beslutar i gemensamma frågor som gäller informationsinsatser, gemensamma arrangemang, policyfrågor, lokalerna etc. Sverige Amerika Centret disponerar ännu vissa lokaler i huset för projektändamål och deltar fortfarande i samordningsgruppens möten. Det har blivit en del förändringar i samordningsgruppen under Under våren tillträdde Annett Karlsson som ansvarig chef för Landstingsarkivet. I oktober lämnade Lena Fjellborg tjänsten som kommunarkivarie i Karlstad efter åtta år och övergick till en administrativ tjänst inom Karlstads Kultur- och fritidsförvaltning. Hon efterträddes som kommunarkivarie av Jon Räftegård. Samordningsgruppen avtackade Lena i början av november. Arbetsgruppen för forskarservicefrågor och expeditionstjänst är väl inarbetad och har normalt fyra möten per år. För att hålla en jämn och bra standard på den gemensamma forskarserviceverksamheten erbjuder institutionerna i Arkivcentrum gemensam kompetensutveckling för personalen. I början av oktober 2011 svarade folkrörelsearkivet för ett informationstillfälle om Hushållningssällskapets arkiv. Det var ett av flera kurstillfällen under året som behandlade källmaterialgrupper som ska hanteras via den gemensamma expeditionen. Målsättningen är primärt att höja kompetensen, men dessutom är det viktigt att ge de anställda ökade kunskaper i att bemöta besökarna. Under 2011 har en grupp kallad Visit AC arbetat med översyn av Arkivcentrum som besöksmiljö. Arkivchefen har ingått i gruppen och bl a deltagit i ett informationstillfälle om skyltning till kultur- och turistmål. Kontakter har också tagits med ansvarig på Karlstads kommun för att hitta ett bra sätt att skylta för tillresande. Gruppen har dessutom utformat en enkät som delats ut till besökare under andra halvåret. Tanken är att få en uppfattning om hur besökarna skaffar sig information om Arkivcentrum Värmland. Enkäten kommer att sammanställas under våren I likhet med tidigare år har flera externa besök tagits emot gemensamt och informerats av samordningsteamet. Följande har besökt oss under 2011:

5 5 9/2 Karlstads Kultur- och fritidsnämnd: Ordf Per-Inge Lidén, v ordf Linda Larsson och kulturoch fritidsdirektör Maths Ahrén 17/2 Ulf Sandberg, ordf i Arkivcentrum Dalarna 28/3 regionråd Catharina Segersten-Larsson (m) och riksdagsledamot Pia Hallström (m) 3/6 Sveriges Hembygdsförbund förlägger seminariet Släkt och hembygd till Arkivcentrum. Berith Sande informerade för samtliga arkivs räkning med bistånd av Annika Eriksson. Den 24 november träffade samordningsgruppen utredaren Christina Jonsson, Landstinget i Värmland. Hennes uppdrag var att kartlägga hur samverkan fungerar i Arkivcentrum idag och vilka önskemål vi övriga har på Landstingsarkivet som aktiv part framöver. Arkivdepå i Zakrisdal Folkrörelsernas arkiv slutförvarar arkiven i en bergdepå i stadsdelen Zakrisdal. Utrymmena hyste fram till 1990-talets början sprängteknisk verksamhet. Numera är den forna sprängämnestillverkningen nedlagd och ett antal bergrum har byggts om för arkivändamål. Sedan 2005 finns Värmlandsarkiv och Folkrörelsernas arkiv i ändamålsenliga lokaler i berget med Karlstads kommunarkiv som närmaste granne. Folkrörelsernas arkiv har en hyllkapacitet på närmare hyllmeter varav c a är tagna i anspråk. Sedan 2011 finns den separatuppvärmda friggeboden Zakristorpet under jord. Stugan är gemensam för arkiven och tänkt för personal som behöver arbeta längre tid under jord. Det går också att använda stugan för besökande forskare eller arkivmedlemmar, som behöver gå igenom större kvantiteter med arkiv. Då slipper man transportera handlingarna till Arkivcentrum. Lösningen är alltså både praktisk och miljövänlig. Värmlandsarkiv har också ett särskilt klimatarkiv i Zakrisdal som vid behov kan disponeras av Arkivcentrums övriga parter. Folkrörelsearkivet har inte personal stationerad i Zakrisdal. Ändå besöker personalen depån i Zakrisdal varje vecka för att plocka fram arkiv till forskare i Arkivcentrum och för att ställa upp nyförtecknade arkiv. Transporterna sköts i allmänhet av Värmlandsarkiv. Den 22 juni visade personal från Folkrörelsernas arkiv, Värmlandsarkiv och Karlstads kommunarkiv Arkivberget för dussinet intresserade besökare. Visningen som gjordes för femte året i sträck ingick i Karlstads Kulturförvaltnings satsning Upptäck Karlstad. Vid detta visningstillfälle medföljde en journalist och en fotograf från Nya Wermlands- Tidningen under hela visningen. Det ledde till att en mycket trevlig, informativ artikel publicerades i NWT den 29 juni. Ett helt mittuppslag och med en blänkare på sid 1 gav jättefin reklam för vårt Arkivberg. Många hade uppmärksammat artikeln eftersom den utformats på ett intresseväckande sätt för läsarna. Övrig samverkan samt styrelserepresentation Folkrörelsernas arkiv deltar aktivt i olika sammanslutningar m m enligt följande: Folkrörelsernas arkiv har en suppleantplats i Föreningen Värmlandsarkivs styrelse och representeras av arkivchefen. Folkrörelsernas arkiv är medlem i Folkrörelsernas Arkivförbund (FA), intresseorganisation för folkrörelse/föreningsarkiv och riksorganisationer av ideell karaktär. Arkivchefen är ledamot i FA:s styrelse. Ekonomiassistenten Monica Gustafsson är revisor i förbundet. Arkivchefen innehade sekreterarsysslan i Madli Kurdves Minnesfond för nordiskt och baltiskt arkivsamarbete fram till FA:s stämma i maj 2011 då fonden omorganiserades. Folkrörelsernas arkiv är med i Föreningen Bergslagsarkiv, som ger ut tidskriften Bergslagshistoria och anordnar seminarier och studieresor med Bergslagsanknytning. Arkivchefen är styrelseledamot. Arkivet är medlem i Föreningen Värmländsk Kultur, som sedan 1980 ger ut tidskriften Värmländsk kultur. Ekonomiassistenten Monica Gustafsson är revisorssuppleant. Nätverket Karlstadshistorikerna vill stimulera forskning och utgivning om Karlstad på talet. I nätverket, som leds av initiativtagaren f kulturchefen Kjell Fredriksson, finns bl a representanter från arkiv, bibliotek, museum, universitetet, länsstyrelsen, Karlstads kommun samt hembygdsintressen. Arkivchefen ingår i nätverket.

6 6 Under 2011 har arkivarie Åsa Vålvik deltagit i redaktionsgruppen för VärmlandsAnor Värmlands Släktforskarförenings tidskrift, som Arkivcentrums kontaktperson. Folkrörelsearkivet är medlem i Föreningen Värmlandslitteratur och Värmlands Hembygdsförbund. Under 2011 har ett samarbete inletts med den projektgrupp som planerar det nya Infanteribrigadmuseet vid Sandbäcken. Projektansvarige Björn Tomtlund har kunnat placera resurspersoner i Folkrörelsernas arkivs lokaler medan man arbetar med att skanna in underofficerskårens omfattande bildsamling. Efter regementsnedläggningen i Kristinehamn i början av 2000-talet överfördes bildsamlingen till Folkrörelsernas arkiv för Värmland. Under första halvåret 2011 sköttes digitaliseringen av Tommy Karlsson och under hösten tog Kjell Hasselroth vid. Arkivet anser att det är förnämligt att bilderna digitaliseras och blir användbara i det nya museet. Värdet på samlingen ökar också, eftersom många bilder kommer att identifieras. Samarbetet fortsätter under Ekonomi Allmänt Folkrörelsernas arkiv för Värmland genererar intäkter från medlemsavgifter, serviceavgifter, leveransavgifter, offentliga medel samt inkomster från vissa utbildningsinsatser. Karlstads kommun, Region Värmland och Riksarkivet har i likhet med tidigare år svarat för merparten av bidragsintäkterna. Region Värmland och Karlstads kommun svarar dessutom för arkivets andel av hyran i Arkivcentrum Värmland enligt en överenskommen fördelning sedan inflyttningen Under 2011 har bidrag erhållits från sju kommuner utanför värdkommunen Karlstad och sammanlagt har man skjutit till kronor. Det är en minskning med kronor p g a bortfall av bidrag från Grums kommun. Inte heller från Eda, Filipstad, Kil, Munkfors, Storfors, Sunne och Säffle erhåller Folkrörelsernas arkiv ekonomiskt stöd. Det är verkligen beklagligt eftersom arkivet förvarar, vårdar och tillgängliggör hundratals föreningsarkiv från var och en av dessa åtta kommuner. Serviceinsatsen som görs är fullt mätbar. I flera av kommunerna har arkivet dessutom satsat på uppsökande verksamhet under senare år. Inte minst i Bergslagskommunerna Filipstad och Storfors och i Grums kommun har särskilda riktade fältaktiviteter pågått under 2000-talet. Dagligen får föreningar, privatpersoner och yrkesforskare svar på olika frågeställningar ur de tusentals arkiv som förvaltas i folkrörelsearkivet. Arkivet har verkligen eftersträvat att upprätthålla en välfungerande service. Med personalinskränkningarna som skett ter det sig allt svårare att hinna handlägga alla ärenden omgående, eftersom trycket från allmänheten är stort. Under 2011 ökade organisationslivets ekonomiska insats från kronor till kronor. Det visar att organisationerna är angelägna att värna om den service som arkivet erbjuder. Tillskottet av medel från organisationshåll är mycket betydelsefullt, men för att kunna fortsätta bedriva konstruktiv verksamhet så krävs att basfinansieringen tryggas på ett bättre sätt. Arkivpersonalen försöker ständigt värva fler organisationer att bli betalande medlemmar och deponenter, vilket förstås bidrar till en stabilare ekonomi. Bokslut för 2011 Resultat- och balansrapporten för år 2011 finns i bilaga 2. Efter ytterligare ett verksamhetsår med oförändrade bidrag från folkrörelsearkivets offentliga huvudfinansiärer (Riksarkivet, Region Värmland, Karlstads kommun) ter sig ekonomin mycket bekymmersam. Driftskostnaderna har hållits på ett absolut minimum, men de allmänna löne- och kostnadsökningarna kan arkivet självfallet inte påverka. Intäkterna från organisationerna som nyttjar arkivets service ökade med kronor gentemot Det är intäkter som får allt större betydelse för arkivets finansiering. Effekten av personalöversynen som styrelsen genomförde under 2011 kommer att få ett tydligare genomslag under verksamhetsåret För att klara den ekonomiska

7 7 verksamheten framöver måste olika åtgärder vidtas, särskilt som kapitalet krymper oroväckande snabbt. I bokslut för 2011 har avsatta medel på kronor ( kronor för projekt TURteaterns arkiv och kronor för IT-insatser) lösts upp och tillförts rörelsen. Resterande avskrivning på kronor gällande arkivets datautrustning har genomförts. Dessutom skrivs kundfordringar på kronor av. Vidare görs en avsättning på kronor i årets bokslut. Det är medel som erhållits från Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv, öronmärkta för ett planerat marknadsföringsprojekt (ny tryckt information och moderniserad hemsida). Underskottet för år 2011 uppgår till ,63 kronor. Personal Under 2011 har följande personal varit anställd i Folkrörelsernas arkiv för Värmland: EwaHelena Adelwapen Karlsson, arkivassistent, 40 % tjänst Anneli Eide, kontorist, 50 % tjänstgöring t o m den 7 oktober Annika Eriksson, arkivarie, heltidsanställd Monica Gustafsson, ekonomiassistent med personalredovisningsansvar, 50 % tjänst t o m den 30 april, därefter pensionerad. Arbetsplatsens skyddsombud t o m 30 april. Berith Sande, arkivchef, heltidsanställd Åsa Vålvik, arkivarie, 85 % tjänstgöring Styrelsen gjorde under 2011 en översyn av personalorganisationen sett både till förekommande sysslor och med hänsyn till ekonomin. Efter Monica Gustafssons pensionsavgångs i slutet av april återbesattes inte ekonomiassistenttjänsten. Istället köptes tjänst för ekonomi- och personalhantering på timbasis från Värmlandsarkiv fr o m maj De arbetsuppgifter som låg i arkivets kontoristtjänst befanns överflödiga, vilket ledde till förhandling med Unionen och uppsägning av kontoristen p g a arbetsbrist. Folkrörelsernas arkiv kopplade in Trygghetsrådet och coachning vidtog. Anställningen upphörde den 7 oktober. Naturligtvis har förändringarna inneburit omställning för den kvarvarande personal, där bl a arkivarie Åsa Vålvik haft en viktig roll vid debiteringen av serviceavgifter. Vi strävar efter att rutinerna kring medlems- och kundkontakter ska vara alltmer databaserade för en så snabbt och friktionsfri hantering som möjligt. Och framför allt behöver personalen hjälpas åt. Kompetensutveckling och personalvårdande insatser under 2011: Internutbildningstillfällen i januari, mars, september, oktober Hela personalen Besök vid ABM-centrum Eskilskällan, Eskilstuna (Bergslags- Hela personalen arkivs årsmöte och studieresa) Kulturfrukostar på Värmlands museum vid flera tillfällen Flera ur personalen har deltagit, utspritt över året Inspirationsdag för arkivverksamma i Värmland Annika E, EwaHelena AK Studieresa till Brunskogs hembygdsgård, Brunsberg och Hela personalen Örtikultur, Brunsberg (Birgit Södervall ciceron) Kurs i hantering av hjärtstartare/defibrillator Hela personalen Studiebesök i Skoghalls Folkets Hus, utställning Annika E, Monica G, om folkparker Åsa V Den 15 juni avtackades Monica Gustafsson av Arkivcentrums samarbetsparter i Bror Almquistsalen. Samtidigt uppvaktades tre 60-åringar, varav en från folkrörelsearkivet, med blommor, vin och vänliga ord. En riktig överraskningsfest i bästa samverkansanda. Depåverksamhet Leveranser, registrering, ordnings- och förteckningsarbete Under 2011 inlämnades 94 arkivleveranser till Folkrörelsernas arkiv och dessa innehöll 167 olika arkivbildare. Leveransantalet är något lägre än föregående år, men det är ingen

8 8 tvekan om att medlemsorganisationer och andra arkivägare gärna vänder sig till arkivet för professionell hjälp. Studieförbundet Studiefrämjandet levererade arkiv från Värmland, Södra Värmland, Bergslagen och Örebro-Värmland. Så ser det ofta ut, d v s att man gått upp i större geografiska enheter, men väljer att deponera i Värmland. Ett fint samarbete med kommunarkivarie Kristina Eriksson, Filipstad har lett till kompletteringar av många lokala ABF-avdelningar och nykterhetsföreningars biblioteksverksamheter under året. Arkivhandlingarna har följt med till kommunen då litteraturen i de föreningsdrivna biblioteksverksamheterna överlämnades på och 60-tal. En särskilt unik leverans svarade Sten Fransson, Arvika för då han överlämnade 13 föreningsarkiv med bl a koppling till vänsterrörelser och till solidaritetsorganisationer inriktade på länder i Asien. Arkiven är unika för länet (vad arkivets samlingar beträffar) och har omhändertagits och förtecknats under året så att forskare ska kunna ta del av dessa omgående. Följande arkiv kom med i leveransen: Sveriges Kommunistiska Parti (SKP), Arvika, Sveriges Kommunistiska Parti (SKP), Karlstad, Röd ungdom, Arvika, Karlstad Clartésektion, Arvika FNL-grupp, Svensk-Kinesiska Vänskapsförbundet, Arvika, Kommittén för Kampuchea, Arvika, Arvika Afghanistankommitté, Arvika Palestinagrupp, Folkkampanjen Nej till Kärnkraft, Arvika, Arvika NEF-grupp (Nej till EEC), Stoppa BU-73- kommittén, Arvika och Bokhandeln Oktober, Arvika. Dessutom medföljde en fana från Arvika SKP, som bar tydlig prägel av att vara tillverkad av medlemmar. Här följer ytterligare några exempel på spännande leveranser under 2011: Frykeruds Hembygdsförening Värmlands Skogsmän Frykeruds Missionsförsamling OK Bjur, Storfors Ekomuseum Fryksdalen Hagfors Alpina 11 fanor/standar från GS-facket (före- 19 affischer från Kärngångarna skogs, grafiker, typografer) kraftsomröstningen 1980 I juni överlämnade f radiojournalisten (och läraren) Torsten Aurén, Karlstad, 36 rullband med bandregister och körordningar till Folkrörelsernas arkiv. Aurén var stationerad i Hagfors under sin aktiva tid och är bl a ihågkommen för sina uppskattade sändningar på söndagmornarna. Torsten Auréns journalistgärning och initiativet att arkivera banden i Folkrörelsernas arkiv uppmärksammades av SVT:s Johan Forsblad. Han intervjuade Torsten Aurén och arkivchefen i arkivlokalerna och inslaget sändes i Värmlands-Nytt den 31 oktober. Många hade uppmärksammat programinslaget ifråga. Aurén överlämnade även 9 CD-skivor med bearbetningar av ett urval från banden, gjorda av Thomas Kågström, Ekshärad, som en fin komplettering till originalbanden. Personalens insatser med att utarbeta detaljerade arkivförteckningar över föreningsarkiven har varit glädjande effektiva under Sammanlagt har 106 nya arkivförteckningar färdigställts medan kompletteringar och tillägg gjorts i 59 stycken. Genom dessa insatser har sökbarhet/tillgänglighet förbättrats i hela 861 arkivvolymer. Det är ett synnerligen gott arbetsresultat om man betänker personalinskränkningarna under året. Bl a har närmare femtiotalet arkiv med bakgrund i nuvarande SEKO (Facket för service och kommunikation) med föregångare förtecknats av Annika Eriksson. Hushållningssällskapets arkiv med ett 30-tal underavdelningar/underarkiv har skrivits in i förteckningsdatabasen Visual arkiv. Det skedde lagom till Folkrörelsearkivets internutbildningstillfälle om Hushållningssällskapets arkiv i början av oktober. Det har bedömts som angeläget att prioritera Hushållningssällskapet eftersom det är det mest omfattande och mest använda arkivet i våra samlingar. I övrigt skrivs alla nyförtecknade arkiv in i den digitala förteckningsdatabasen Visual Arkiv. En mer omfattande retroaktiv inskrivning behöver planläggas mer i detalj. Det gäller i så fall över olika arkiv. Folkrörelsernas arkiv har ingen daglig bemanning i arkivdepån i Zakrisdal. Personal åker ändå regelmässigt till arkivdepån varje vecka för att hämta arkiv som ska användas i Arkivcentrums forskarsal. I samband med dessa ärenden ställs också nya arkiv på plats i depån och registerförs. Arkivutrymmena i bergdepån krymper betänkligt, eftersom

9 9 leveranserna av föreningsarkiv kommer i en strid ström. Vi förutsätter att folkrörelsearkivet kan få del av hyllutrymmen i den utbyggnadsetapp som planeras under Annars är det risk för att leveransstopp måste till. Statistik rörande depåverksamheten under 2011 presenteras i bilaga 3. TUR-teaterns arkiv att levandegöra ett riksintressant teaterarkiv Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv beviljade under hösten 2010 Folkrörelsernas arkiv för Värmland medel för att kunna detaljregistrera och på bästa sätt levandegöra arkivet efter den fria gruppen TUR-teatern i Värmland. När man flyttade till Värmland 1974 och slog sig ner på Östanås gård i Älvsbacka, var det som pionjär bland fria grupper i landet. De fria grupperna höll i allmänhet till i storstäderna. Efter konkursen 1993 omhändertog Folkrörelsernas arkiv TUR-teaterns kvarlåtenskap ifråga om olika arkivhandlingar. Redan i slutet av 1990-talet försökte arkivet få ekonomiskt stöd till förteckningsinsatser, men inte förrän 2010 så var det möjligt. Arkivarie Annika Eriksson har genomfört en förnämlig insats med att iordningställa arkivet. Under arbetet med att levandegöra arkivet har kontakter tagits med Kjell-Arne Kamperin, styrelseledamot med stora kunskaper om länets teaterliv, Lill Nilsson, tidigare anställd i TUR-teatern i omgångar och med Birgitta Öjersson, numera boende på Östanås gård i Älvsbacka. Tack vare kontakten med Öjersson kunde TURteaterns arkiv kompletteras med ett 50-tal ljudband (kassettband och rullband). Det ger självfallet ytterligare en dimension att kunna bevara autentiskt ljud från olika föreställningar som satts upp. Tillsammans med sedvanlig dokumentation som protokoll, räkenskaper, personalhandlingar, kontrakt kring olika föreställningar m m ingår dessutom ovanligt spektakulärt källmaterial. Fantastiska affischer (som kommer att digitaliseras), originalskisser till kostymer, fotografier, flera filmer och videodokumentationer. Eftersom arkivet är så pass unikt har arkivet valt att inte gallra i TUR-teaterns arkiv. Vi hoppas kunna få in några skrivna berättelser som komplettering till arkivet. Dessutom kan det finnas möjligheter att förvärva den historik som skrevs på 1990-talet av en kulturarbetare. Ett fantastiskt arkiv som Folkrörelsernas arkiv nu lyckats registrera och förädla på ett lite mer ingående sätt än vi annars har möjlighet att göra för att främja forskning. Information, forskarservice Forskarservice allmänt I Arkivcentrum Värmland samverkar som nämnts ovan Folkrörelsernas arkiv för Värmland med tre offentliga arkivinstitutioner. Samverkan omfattar gemensam forskarservice, utåtriktade aktiviteter, marknadsföring av arkivbestånden, viss kursverksamhet och projektverksamhet. Arkivcentrums forskarexpedition med forskarsal är öppen måndagfredag. Arkiven håller öppet 36 timmar per vecka enligt en överenskommen fördelning. Samarbetet med Värmlands Släktforskarförening gör det möjligt att ha kvällsöppet två kvällar per vecka. Via den gemensamma forskarexpeditionen har besökarna tillgång till tusentals arkivförteckningar för offentliga och enskilda verksamheter (digitala resp i pappersform) och ett växande antal digitala (hjälp)register och databaser. De besökare som är inriktade på släktforskning tar del av folkbokföring och andra offentliga källor i de 23 forskardatorerna. Föreningsarkiven studeras nästan uteslutande i original, eftersom digitalisering av denna källmaterialgrupp hittills varit mycket sparsam. Studiecirklar, skolklasser, föreningar m fl grupper har tillgång till ett särskilt grupprum där man kan använda arkiven och prata sinsemellan utan att störa andra. Dessutom finns en avskild hörna i forskarsalen som kan disponeras av grupper. I nära anslutning till forskningslokalerna finns ett pentry/lunchrum för besökarnas räkning. Större grupper introduceras vanligen i Rolf Edbergsalen på plan 4 innan man slussas vidare till expeditionen för att ta del av arkivmaterial. Under 2011 minskade antalet besökare gentemot föregående år från till (se bilaga 3). Att besökstalet viker är en generell trend på landets arkivinstitutioner. Det beror i hög grad på att många av våra traditionella arkivbesökare väljer att forska hemifrån via internet. De som kommer till Arkivcentrum har ofta mera komplicerade frågeställningar

10 10 att lösa och kräver ganska mycket handledning. Vidare vill man förstås forska i originalhandlingar, vilket i hög grad gäller både förenings- och företagsarkiv. I expeditionsgruppen hanteras frågor ang forskarservice, kompetensutveckling, rutiner och förbättrad service till allmänheten. Värmlandsarkiv är sammankallande i denna grupp och ansvarar för schemaläggningen av arbetspassen i expeditionen. Arkivarie Åsa Vålvik representerar Folkrörelsernas arkiv i expeditionsgruppen. Folkrörelsearkivet bemannar forskarexpeditionen en heldag per vecka och finns dessutom på plats i snitt en kväll per månad. Successivt tillkommer ny arkivinformation inom verksamheterna, vilket förstås kräver kompetensutveckling av personalen som arbetar i forskarexpeditionen. Sedan Arkivcentrum öppnade 1998 har ett välplanerat kompetensutvecklingsprogram pågått, inte minst för att personalen ska lära känna respektive arkivs växande samlingar. Föreningsarkiven och forskningen 2011 Föreningsarkiven speglar hur vanligt folk gått samman för att lösa olika angelägna frågor i lokalsamhället. Således används föreningsarkiven frekvent av universitetsforskare, uppsatsskrivande studenter och grävintresserade hobbyforskare som vill kartlägga regionala och lokala förhållanden. Forskarservicesamarbetet med de övriga arkiven i Arkivcentrum Värmland sätter in föreningsarkiven i ett större sammanhang. Alltfler upptäcker värdet av att forska i de rikhaltiga föreningshandlingarna jämsides med de offentliga källorna och företagsarkiven. Under 2011 har 529 volymer tagits fram för forskares räkning. Av dessa har 74 volymer lånats ut externt. Precis som under fjolåret har fil dr Bode Janzon, Uppsala, använt en ansenlig mängd idrottsarkiv i sin forskning om den värmländska idrottsrörelsen I oktober behandlade Högre seminariet i historia vid Karlstads universitet ett avsnitt författat av Janzon om rekryteringen av medlemmar till de värmländska idrottsklubbarna. Kommentator var fil dr Peter Olausson. Arkivarie Åsa Vålvik och arkivchefen deltog Under året utgavs professor Martin Åbergs bok Swedish and German Liberalism. From Factions to Parties med jämförelser av liberala strömningar i Värmland och Schleswig-Holstein. En hel del stoff har vaskats fram ur värmländska föreningsarkiv och bokens fantastiska omslagsbild föreställande den s k Folkriksdagen 1896 är hämtad från Mauritz Hellbergs personarkiv i folkrörelsearkivet. I juli anlände Arvikabördige litteraturprofessorn Lars Burman, Uppsala universitet, för att ta del av passionsdiktning från 1600-talet i Karlstads Stifts- och läroverksbiblioteks handskriftssamling för en kommande bok. Han blev glatt överraskad, eftersom volymerna innehöll betydligt mer av substans än vad den översiktliga förteckningen avslöjade. Han gjorde det han betecknade som verkliga arkivfynd. I oktober gästade professor Christer Eriksson, GIH i Örebro, arkivet för att göra kompletteringar till sin forskning om Lesjöfors (förhållandet idrott och företagsledning) för en kommande vetenskaplig rapport. Förutom de nämnda universitetsforskarna har doktoranden Anders Forsell, som jämför det politiska livet i Filipstad med stationssamhället Skövde, presenterat sin avhandlingsskiss för kollegorna vid Karlstads universitet. I hans avhandling kommer främst liberalerna/de frisinnade att studeras och i Värmlandsdelen av forskningen hämtas i huvudsak källmaterialet från Folkrörelsernas arkiv för Värmland. Under hösten publicerade Värmlandsarkiv arkivguiden Ljus över Värmland författad av fil dr Peter Olausson, Karlstads universitet. Arkivguiden sätter fokus på utbildning och folkbildningsfrågor i Värmland och ger bl a förnämliga ingångar till källmaterial som finns i Folkrörelsernas arkiv för Värmland. Det rör det sig förstås om folkbildning i olika former, men även äldre tiders utbildning (i Karlstads Stifts- och Läroverksbiblioteks handskriftssamling) och lantbruksutbildningen (Hushållningssällskapet m fl arkiv i FA).

11 11 Eftersom boken gavs ut i anledning av Värmlandsarkivs 40-årsjubileum innehåller den en artikel om arkivveteranen Ruth Mofjell, som var med från starten Artikeln är skriven av arkivchefen. Det är viktigt att påvisa att arkivets rika samlingar används i avancerade akademiska studier. Varje år nyttjar också B-studenter i historia föreningsarkiven som utgångspunkt för sitt uppsatsskrivande. Antalet historiestudenter har ökat under de senaste åren vilket gör sitt till. Den 17 mars anordnade arkiven en studentinformationsdag inför studenternas förestående uppsatsperiod. I vanlig ordning valde ett antal studenter att forska i föreningsarkiv. En handfull kulturvetarstudenter producerade en affischutställning kallad Innanför murar och gränser som sitt examensarbete under våren. Man fick mycket hjälp med foto och grafisk produktion av Värmlandsarkiv. Dessutom hämtade man en hel del källmaterial från tiden kring andra världskriget från folkrörelsearkivet. Affischutställningen pryder numera det nya sammanträdesrummet på plan 4. Forskarförfrågningar och andra ärenden som innebär sökningar i arkivmaterial, tenderar att ligga fortsatt högt. Under 2011 har 301 ärenden handlagts. Det rör sig oftast om telefonfrågor, men e-postförfrågningarna ökar successivt. Ärendena är mycket varierande från ganska enkla att lösa till betydligt mera komplexa som kräver rätt lång tid att reda ut. Vid två tillfällen under året har släktforskargrupper fått specialvisning i Folkrörelsernas arkiv. Vi vill gärna få släktforskarna att upptäcka att deras förfäder ofta finns med i olika föreningsarkiv från hemtrakten. Då Släktforskningens Dag anordnades i Arkivcentrum den 17 mars fanns förstås folkrörelsearkivet med tillsammans med de övriga arkiven. 150 personer besökte huset under dagen. Kontakterna mellan folkrörelsearkivet och släktforskarfolket i länet har ökat på senare tid, vilket är positivt, eftersom man representerar en alltmer arkivanvändande kategori. Arkivarie Åsa Vålvik är Arkivcentrums representant i redaktionskommittén för släktforskarnas tidskrift VärmlandsAnor. I juni besökte en grupp från ABF Värmland arkivet för att få information och diskutera olika idéer inför sitt 100-årsjubileum Sannolikt väljer man utställningsformen istället för skriftlig dokumentation. Arbetet med 100-årshistorik fortsatte under året inom Karlstads Koloniträdgårdsförening och det är inte utan att man börjar bli nyfiken på slutprodukten. Efter ett berömvärt privat initiativ producerades en utställning om folkparkseran och den visades i Skoghalls Folkets hus under september-oktober. Gruppen har självfallet kunnat gräva i olika Folkets Hus och parkers arkiv i Folkrörelsernas arkiv för Värmland. Delar av personalen besökte den intresseväckande utställningen i september. Forskningschefen vid Centrum för Näringslivshistoria (CFN), fil dr Per Dahl, besökte Folkrörelsernas arkiv för att se på det personarkiv som arkivet förvarar efter ingenjören Gunnar Dahlgren, Trossnäs. Dahlgren fanns med i Baku i början av 1900-talet då bröderna Nobel utvann olja i sitt Naftabolag. Per Dahl ville gärna att dagboksanteckningar och en del andra handlingar efter Dahlgren skulle skannas för branobel.se. Det är en forskarsite som CFN bygger tillsammans med intressen i forna Ryssland. På det här sättet får forskare del av material som man minst väntar sig ska finnas på ett folkrörelse/föreningsarkiv. Nobelsidan öppnades under 2011 och byggs på successivt. Ett exempel på otraditionellt arkivanvändande under 2011 var då Dans i Värmland gjorde koreografi till intervjuer som finns i Folkrörelsernas arkiv. Man genomförde en turné på olika äldreboenden med tanken att väcka minnen till liv. Karlstads-Tidningen skildrade i en artikel då man besökte äldreboende på Hagaborg i Karlstad under våren. Tommy Karlsson-Staaff, student på C-nivå i Arkiv och informationsvetenskap vid Mitthögskolan, intervjuade arkivchefen för att höra hur Folkrörelsernas arkiv hanterar genusperspektiv när det gäller samlingarna. Han fick en hel del fakta om detta till livs.

12 12 Avslutningsvis är det ändå viktigt att tänka på att alla förfrågningar i föreningsarkiven vare sig det rör enkla uppgifter eller arbetet med mera komplicerad föreningsforskning och historiebeskrivning, är lika viktiga. De stora kvantiteterna arkiv (bortemot föreningsarkiv) som finns i Folkrörelsernas arkiv blir först levande om de används. Externa kontakter, arrangemang, kursverksamhet m m Arkivens Dag och utställning av föreningsfanor i Arvika Årets Arkivens Dag arrangerades i 100-årsfirande Arvika lördagen den 12 november. Arvika kommun hade efterlyst arrangemang under jubileumsåret 2011 och anslog till arkivets kostnader/utlägg i samband med satsningen. Arvika bibliotek, Arvika kommunarkiv, Solbergagymnasiet och den lokala släktforskargruppen var arkivens samarbetspartners vid planeringen och genomförandet av Arkivens Dag på Arvika bibliotek. Styrelseledamoten Birgit Södervall, Brunskog var arkivets lokala resursperson. Det blev ett lyckat arrangemang med mycket varierat innehåll i samverkan med våra partners i Arkivcentrum, Sverige Amerika Centret och de lokala förmågorna i Arvika. Folkrörelsernas arkiv hade redan i november 2010 vidtalats av Arvika bibliotek att satsa lite extra. Det resulterade i en utställning av Arvikafanor och standar med visst fokus på Edanebon Wolf Pagrotskys framställning av fanor från 1920-tal och framåt. Fullmäktigeordförande Sten Fransson invigde utställningen som programpunkt under Arkivens Dag till tonerna av en grupp från kommunala musikskolan. Utställningen visades sedan på den s k långa väggen i biblioteket t o m 25 november. Arkivens dag fick ett verkligt varierat programinnehåll. Besökarna kunde lyssna till Peter Olaussons presentation av arkivguiden Ljus över Värmland och träffa Solbergaelever som beskrev sitt temaarbete om Segerfors Bruk och visade en fin modell av bruket som man hade byggt. Landstingsarkivet beskrev sanatoriets historia, Sverige Amerika Centret presenterade nya rön om emigrationen till Norge, Arvika kommunarkiv visade sin fina bilddatabas och Värmlandsarkiv hade filmvisning och en miniutställning om pianotillverkningen i Arvika. Under hela dagen fanns Arvika släktforskargrupp till hands och hjälpte släktintresserade besökare. Det blev en i högsta grad lyckad tillställning. Besöksböcker som fanns utlagda tillsammans med uppgifter från bibliotekets maskinella besöksregistrering visade att c a 530 personer kommit till biblioteket under dagen. Utställningen av Arvikafanorna pågick november och var enligt bibliotekspersonalen mycket lyckad. Man noterade att ovanligt många biblioteksbesökare hade inriktat sig på att se utställningen, inte enbart låna böcker. Arkivchefen svarade för en programkväll den 21 november och presenterade bl a Värmlands ende fanmålare Wolf Pagrotsky, Edane. I samband med Arvikautställningen framställdes en s k roll-up, med hjälp av Bild, Text & Form. Den visar färggranna exempel ur arkivets fantastiska samling av värmländska föreningsfanor. Roll-uppen kommer förstås att kunna användas vid många andra tillfällen både i Arkivcentrum och utanför. Styrelsen konstaterade efter den genomförda Arvikaturnén att upplägget skulle kunna vara modell för hur vi presenterar oss i kommunerna och visar vad arkivet har att erbjuda föreningslivet och föreningsintresserade lokalt. Övriga externa kontakter och arrangemang Precis som tidigare år har det förekommit flera arrangemang samt en mängd externa kontakter i olika sammanhang. Här följer en kronologisk redovisning av dessa mars deltog arkivchefen i en träff som Riksarkivet anordnade för förenings- och företagsarkiven i landet innan övergången till ett nytt system för fördelning av statliga kulturpengar till regionerna. Förutom riksarkivarie Björn Jordell medverkade handläggare från Kulturrådet. 6 april träffade arkivchefen biträdande regiondirektören Lars Christensen och kulturstrategen Ulf Nordström för att presentera folkrörelsearkivets visioner, utmaningar och behov inför framtiden maj deltog Annika Eriksson i Folkrörelsernas Arkivförbunds stämma i LO-borgen i Stockholm. Torgny Larsson, Örebro valdes som ny ordförande i förbundet. 3 juni medverkade Folkrörelsernas arkiv då Sveriges Hembygdsförbund höll sin riksstämma i Karlstad. Arkivchefen planerade en förmiddag om släkt och hembygd tillsammans med Jan Eric Rosenqvist, Södermanland. Utöver arkivinnehåll fanns även Genline och Sveriges

13 13 Släktforskarförbund med vid träffen i Arkivcentrum som lockade drygt 30 deltagare från hela landet. 4 oktober ansvarade Folkrörelsernas arkiv för en internutbildning om Hushållningssällskapets arkiv. Förutom arkivchefen och Åsa Vålvik deltog Annika Eriksson med skönsång ur hemkonsulentens arkiv. Efteråt förevisades den miniutställning om Hushållningssällskapet och särskilt hemkonsulenten Magda Svenssons verksamhet, som finns i arkivets korridor på plan oktober svarade arkivchefen för en bibliotekskväll i Kristinehamns Bibliotek med rubriken Föreningsarkiven en guldgruva. Ett drygt trettiotal åhörare hade samlats och man visade stort intresse för föreningarnas källmaterial och fick tips om olika sökmöjligheter. 18 oktober träffade arkivchefen fyra representanter för Kulturnämnden i Kristinehamn för att informera om vilken service arkivet ger föreningarna i Kristinehamns kommun och skriva avtal om anslag för november deltog arkiven i Arkivcentrum i den värmländska bokmässan. En programpunkt var Peter Olausson presentation av den nya boken Ljus över Värmland. Bokmässan är en fin mötesplats för olika kulturinstitutioner och andra aktörer inom det värmländska kulturlivet och ger fina kontakter. Kursverksamhet Under vårterminen 2011 anordnades av allt att döma den sista kursen i arkivkunskap på Karlstads universitet. Arkivchefen har medverkat sedan starten höstterminen 1991 och handlett en avsevärd mängd arkivstudenter under åren. Arkivchefen svarade även denna sista kurs för de praktiska avsnitten. Två arkivstudenter valde att göra sina examensuppgifter i Folkrörelsernas arkiv. Det känns lite vemodigt att inte kunna bidra till att ungdomar tar sina första steg på arkivbanan även i fortsättningen. Information, mediakontakter Folkrörelsernas arkiv och Arkivcentrum har förekommit i media vid ganska många tillfällen under Det rör sig om dagspress, men även om TV-inslag vid flera tillfällen. Inte minst var mediebevakningen ovanligt intensiv i samband med Arkivens Dag i Arvika. Bl a pryddes Arvika Nyheters framsida av ett läckert färgfoto med arkivpersonal som visade upp NTO logen Anders Fryxells vackra fana. Dessutom hade samma tidning arkivets nya roll-up med färggranna fanor på baksidan. Även Värmlands Folkblad nappade på temat fanor och skrev om Arkivens Dag i Arvika. En journalist från Arvika Nyheter fanns dessutom på plats under själva arkivdagen, så måndagen efter fanns ett fylligt reportage från biblioteket med en trevlig bildkavalkad. Den fina marknadsföringen påverkade säkerligen att utställningen med Arvikafanorna blev välbesökt. Tidskriften Hammarö-Karlstad i Folkmun publicerade en artikel om folkrörelsernas kris i sitt juninummer. Bildmaterialet och viss föreningsstatistik var hämtad från folkrörelsearkivet. TV-kanalen Kanal 12 har fortsatt sin serie med Bilder från förr som presenteras av arkivpedagog Olle Nilsson, Värmlandsarkiv. Vid flera tillfällen har bilder hämtats från Folkrörelsernas arkiv. I augusti genomförde man dessutom en spökvandring i vårt arkivmagasin i Arkivcentrum Värmland. Ytterligare exempel på mediebevakning under året var den omfattande NWT-artikeln från visningen av bergdepån i Zakrisdal som har nämnts tidigare i berättelsen, liksom det fina inslaget om förre radiomannen Torsten Aurén i SVT:s Värmlands-Nytt. Arkivcentrums gemensamma webbplats innehåller en undersida som presenterar Folkrörelsernas arkiv. Adressen är Sidan är enkelt utformad med basinformation om folkrörelsearkivets verksamhet och om den service som erbjuds. Sidan innehåller dessutom vissa enklare tips om arkivhantering för föreningslivet och några exempel ur samlingarna.

14 14 Slutord Efter ännu ett livligt verksamhetsår kan styrelsen i Folkrörelsernas arkiv för Värmland konstatera att efterfrågan på tjänster fortsätter att öka från organisationshåll. Under 2011 anslöt sig dessutom 11 organisationer som nya medlemmar i arkivet. Universitetsforskarnas studier av de värmländska föreningsarkiven är mycket omfattande. Det visar på fördelarna att arkiven finns samlade centralt och tillgängliggörs i en välfungerande, gemensam forskningsmiljö som Arkivcentrum Värmland. Kontakterna med forskarorganisationerna, olika kulturyttringar i länet och kommunernas kulturförvaltningar/motsvarande har varit täta. Ett särskilt lyckat exempel var höstens gästspel i Arvika bibliotek. Beklagligt nog tillåter inte folkrörelsearkivets svaga ekonomi att samarbeten av det här slaget utvecklas i större omfattning. I så fall måste lokal sponsring till som i fallet med Arvika kommun. Under verksamhetsåret 2011 har arkivet varit delaktigt i arbetet med en regional kulturplan. Region Värmland ska utforma en sådan innan övergången till nytt system för fördelning av statsbidrag till kulturverksamheter i länet från Förutom mötesverksamhet med Region Värmland som värd har arkivet ingått i den enskilda arkivgrupp som arbetat under hösten. Arkivet har också deltagit i kommunernas dialogmöten kring kulturfrågorna för att markera att arkivet är en resurs för samtliga kommuner. Kulturfrågorna har således diskuterats mer än vanligt under 2011, inte minst i politikerleden. Särskilt positivt har det varit att arkivfrågorna funnits med i bilden. Styrelsen avser att genomföra en organisationsutredning under 2013 med fokus på organisationsutveckling. En oberoende utredare ska redovisa olika vägar att gå för att uppnå en långsiktigt stabil situation för föreningsarkivverksamheten, inte minst vad gäller finansieringen. Projektmedel till utredningen söks från Region Värmland. Genom att lyfta medlemsfrågor (ex aktiv värvning), förhållandet till Värmlandskommunerna (serviceåtaganden, bidragsbehov) och till huvudfinansiärerna Region Värmland och Karlstads kommun och se på ev samordningsvinster med parallella arkivorganisationer, hoppas styrelsen få verktyg att utveckla verksamheten. Som läget nu är begränsas folkrörelsearkivet ständigt av den svaga ekonomin. Målsättningen är självfallet att föreningsarkiven även framgent ska omhändertas på ett professionellt sätt och att föreningar och intresserade forskare ska kunna erbjudas snabb och effektiv service. Slutligen riktas ett tack till Karlstads kommun och de sju övriga kommuner som gett ekonomiskt stöd, till Region Värmland och våra medlemsorganisationer. Ett särskilt tack till Riksarkivets nämnd för Enskilda arkiv för det generösa bidraget till marknadsföringsinsatser och till Arvika kommun för anslag ur 100-årsfonden. Dessutom riktas ett stort Tack till våra samarbetspartners i Arkivcentrum Värmland. Till sist vill styrelsen även tacka personalen och betona att deras engagerade arbetsinsatser varit förutsättningen för en framgångsrik verksamhet under Karlstad i mars 2012 Christer Alnebratt Ordförande Per Brunström Per-Olof Felth Åse Gustafsson Elsa Hallbäck Lena Hassellund Kjell-Arne Kamperin Kerstin Meric Leif Spännar Martin Stolare Birgit Södervall /Berith Sande

15 15 Bilaga 1 Medlemsorganisationer i Folkrörelsernas arkiv för Värmland Bildningsorganisationer ABF Värmland Folkbildarna i Värmland Folkuniversitetet Karlstads Filmstudio Mowie Konstfrämjandet i Värmland Medborgarskolan Värmland Örebro NBV Värmland Riksteatern Värmland Sensus studieförbund Mellansverige Slottsbrons Musikkår Studiefrämjandet Norra Värmland Studiefrämjandet Värmland Bergslagen Studieförbundet Bilda Värmland Studieförbundet Vuxenskolan Filipstad Studieförbundet Vuxenskolan Södra Värmland Studieförbundet Vuxenskolan Värmland Ulvsby Folkdanslag Värmlands Konstförening Värmlands läns 4H Värmländska Folkdansringen Fackföreningar Bygg 29:an Värmland Fackförbundet ST avd 102 sektion 17 GS avd 11 Värmland/Dal Handelsanställdas Förbund avd 17 IF Metall Klarälven IF Metall Västra Värmland IF Metall Östra Värmland Ledarna Karlstadsdistriktet M.S.C. Livsmedelsarbetareförbundet LO-distriktet Örebro och Värmland Lärarförbundet Regionkontoret i Karlstad Pappers avd 36 Skoghall SAC Värmlands distrikt SEKO Post Värmland SEKO Tele Värmland klubb 701 SEKO Västra Svealand SKTF-Centret i Västerås Sv Elektrikerförbundet avd 16 Sv Kommunalarbetareförbundet avd Värmlands län Sv Målareförbundet avd 6 Svealand, Sektion 3 Unionen Värmland Värmlands Journalistförening Värmlands Polisförening Värmlands Tandläkareförening Idrottsföreningar Friluftsfrämjandet Värmland Färjestad BK, Karlstad Karlstad Båtklubb Karlstads Simsällskap Karlstads Tennisklubb Korpen Karlstad MIF Nya Korpen Värmland Värmlands Badmintonförbund Värmlands Bandyförbund Värmlands Bordtennisförbund Värmlands Fotbollsförbund Värmlands Friidrottsförbund Värmlands Golfdistriktförbund Värmlands Gymnastikförbund Värmlands Handikappidrottsförbund Värmlands Idrottsförbund Värmlands Ishockeyförbund Värmlands Orienteringsförbund Värmlands Ridsportförbund Värmlands Simförbund Värmlands Skidförbund Värmlands Skolidrottsförbund Värmlands Skyttesportförbund Västra Svealands Bågskytteförbund Nykterhetsorganisationer IOGT-NTO Logen 1032 Myran, Forshaga IOGT-NTO Logen 389 Ägir, Karlstad IOGT-NTO Värmland MHF Bergslagen Värmlands Länsråd NSF Värmlands distrikt Verdandi Värmland/Dal Vita Bandet Värmland/Dal Värmlands Blåbandsdistrikt Värmlands Nykterhetsförbund Politiska organisationer Arvika Arbetarekommun Centerkvinnorna i Värmland Centern i Filipstad Centerpartiet i Värmland Centerpartiets Ungdomsförbund Värmland Folkpartiet-Liberalerna Värmlands förbund Miljöpartiet de gröna i Värmland Moderaterna i Värmland S-Kvinnor i Värmland

16 16 Sjukvårdspartiet i Värmland Skoghalls Socialdemokratiska Arbetarekommun Socialdemokraterna i Karlstad SSU Värmland Unga Örnar Värmland Vänsterpartiet Värmland Värmlands Broderskapsdistrikt Värmlands Socialdemokratiska Partidistrikt Årjängs Socialdemokratiska Arbetarekommun Religiösa organisationer Baptisternas Svealandsdistrikt Frykeruds Missionsförsamling Hammarö-Skoghalls Missionsförsamling Hela Människan Värmland Svenska Kyrkans Unga i Karlstads stift Svenska Missionskyrkan/SMU i Örebro, Värmland/Dal Övriga organisationer Astma och Allergiföreningen Värmland Bergslagens Älghundsklubb Boda Hembygdsförening Borgebols Tomtägarförening Brf Brandmästaren, Karlstad Brf Kasernhöjden 11, Karlstad Brf Löved, Karlstad Brf Tjärnheden, Deje Civilförsvarsförbundet Värmland DHR Värmlands distrikt Folkets Hus och Parker i Värmland Forshaga Folkets Hus Forshaga Hembygdsförening Frykeruds Hembygdsförening Föreningen Rörelsehindrade Barn och Ungdomar Värmland Föreningen Grums Hembygdsarkiv Föreningen Karlstad Lever Föreningen Norden i Arvika Föreningen Norden i Hagfors Föreningen Norden i Kristinehamn Föreningen Norden i Torsby Föreningen Norden Värmlands distrikt Föreningen Värmlandslitteratur Föreningen Värmländsk Kultur Försvarsutbildarna Värmland Grava Hembygdsförening Hammarö Hembygdsförening Handikappförbunden Värmland Handikappföreningarna Karlstad Hjärt- och Lungsjukas förening Hagfors Munkfors Hjärt- och Lungsjukas förening i Karlstad Hjärt- och Lungsjukas förening i Värmland Hushållningssällskapet Värmland Hyresgästföreningen Värmland Hörselskadades Förening i Karlstad m o Hörselskadades Riksförbund Värmlandsdistriktet IKFF Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet ILCO Värmland Jägareförbundet Värmland Karlstads Dövas Förening Karlstads Koloniträdgårdsförening Karlstads Rotaryklubb LRF Värmland Länshemslöjdsföreningen i Värmland Nors Hembygdsförening NTF Värmland Nyeds Hembygdsförening Odd Fellowinstitutionernas i Karlstad gemensamma Ekonomiutskott Polisens Veteranklubb i Värmland PRO Forshaga PRO Handels PRO Karlstad Samorganisation PRO Karlstad Västra PRO Nyed PRO Värmland Rädda Barnens Distriktsförbund i Värmland Röda Korset Region Mellan Skoghalls Folketshusförening upa Solör Värmland Finnkulturförening SPF Värmlands distrikt Stiftelsen Erlandergården i Ransäter Sv Turistföreningen Södra Värmlandskretsen Svensk-Engelska Föreningen i Karlstad Svenska Livräddningssällskapet SLS Värmland Svenska Rasfjäderfäförbundet Synskadades Riksförbund SRF Värmland Villaägarna i Hammarö Vulkanerna Degerfors IF supporterklubb Värmlands Arkeologiska Sällskap Värmlands Biodlardistrikt Värmlands Hembygdsförbund Värmlands Idrottshistoriska Sällskap Värmlands läns Diabetesförening Värmlands läns Husmodersförbund Hem o Samhälle Värmlands Släktforskarförening Väse Hembygdsförening

17 17 FOLKRÖRELSERNAS ARKIV FÖR VÄRMLAND Bilaga 2 RESULTATRÄKNING Intäkter Bidragsintäkter Riksarkivet , ,00 RA projektbidrag teater ,00 0,00 Region Värmland , ,00 Karlstads kommun , ,00 Arvika kommun , ,00 Forshaga kommun 2 850, ,00 Grums kommun 2 000,00 0,00 Hagfors kommun , ,00 Hammarö kommun 6 400, ,00 Kristinehamns kommun 5 400, ,00 Torsby kommun 5 000, ,00 Årjängs kommun 3 400, ,00 Arbetsförmedlingen , ,00 Bidrag Jubileumsaktiviteter 0,00 0,00 Bidrag Jubileumsbok 0,00 0,00 Marknadsföringsprojekt ,00 Summa bidrag , ,00 Avgifter Medlemsavgift , ,00 Medlemsavgift , ,00 Serviceavgifter , ,00 Leveransavgift 9 250, ,00 Summa avgifter , ,00 Övriga intäkter Medlemskonsultation/utbildning , ,50 Övriga intäkter , ,00 Bokförsäljning egen 7 600,00 228,00 Summa övriga intäkter , ,50 Projekt Projektbidrag Access 0 0 Liv och arbete i Torsby kommun ,94 0,00 Summa projektintäkter ,94 0,00 Räntor 30,18 1,97 Summa intäkter , ,47 Upplösta avsättningar , ,00 Sammanräknade intäkter , ,47

18 18 FOLKRÖRELSERNAS ARKIV FÖR VÄRMLAND RESULTATRÄKNING Kostnader Personalkostnader Löner , ,39 Arbetsgivaravgifter , ,00 Arbetsmarknadsförsäkringar 8 313, ,00 Pensionskostnader , ,00 Reseersättningar 8 195, ,37 Kurser,konf.utbildning 1 254,00 0,00 Löneskatt , ,00 Övriga personalkostnader 2 622, ,75 Företagshälsovård 9 750, ,00 Personalutveckling 4 846, ,00 Summa personalkostnader , ,51 Materialkostnader Förbrukningsmaterial 8 201, ,80 Kontorsmaterial, trycksaker , ,60 Summa materialkostnader , ,40 Administrationskostnader Porto 6 340, ,00 Tele , ,00 Datatjänster/ Kommunikation , ,00 Övriga administrationskostnader 9 647, ,60 Summa administrationskostnader , ,60 Övriga kostnader Företagsförsäkring 3 710, ,00 Bevakning 6 812, ,75 Boken "I eldsjälars spår" 0,00 0,00 60-årsjubileet FA 0,00 0,00 Reklam 6 812,50 336,00 Övrigt , ,49 Summa övriga kostnader , ,24 Projekt Arkivens dag, Arkivcentrum 10 år 815, ,35 Liv och arbete i Torsby kommun ,00 0,00 Projekt Access 0 0 Summa projektkostnader , ,35 Förluster kundfordringar 1 125, ,00 Avskrivning inventarier , ,00 Räntekostnader 104,00 316,00 Summa kostnader , ,10 Avsättning , ,00 Sammanräknade kostnader , ,10 Årets resultat , , , ,47

19 19 FOLKRÖRELSERNAS ARKIV FÖR VÄRMLAND BALANSRÄKNING Tillgångar Inventarier 15198,00 0,00 Summa anläggningstillgångar ,00 0,00 Omsättningstillgångar Kassa 1 372,50 696,00 Postgiro , ,20 Bank , ,79 Bank, kapitalräkning ,66 0,00 KF-konto 301,84 303,81 Kundfordringar , ,00 Bidragsfordringar 9 391,00 0,00 Förutbetalda kostnader 3 619,00 Summa omsättningstillgångar , ,80 Summa tillgångar , ,80 Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserad vinst , ,99 Årets resultat , ,63 Summa eget kapital , ,36 Kortfristiga skulder Leverantörskulder , ,44 Böcker i kommision 0,00 0,00 Skatt, anställda , ,00 Arbetsgivaravgifter , ,00 Löneskatt , ,00 Uppl. Semesterlöner , ,00 Avsatta medel , ,00 Checkkredit ,00 Summa kortfristiga skulder , ,44 Summa Eget kapital och skulder , ,80

20 17 20 Bilaga 3 Statistik Besök, leveranser, forskarärenden och utlån mm Mottagna leveranser Mottagna arkivbildare Återtagna arkivbildare Nya förteckningar Kompletterade förteckningar Antal nya volymer Registrerade besök* Framtagna volymer till forskarsal Framtagna volymer för externlån Handlagda ärenden *Gemensamt för Arkivcentrum Värmland Typfördelning av förtecknade arkiv hos Folkrörelsernas Arkiv för Värmland år 2011 Bildningsorganisationer 340 Fackliga organisationer 1335 Idrottsföreningar 358 Nykterhetsföreningar 725 Politiska föreningar 617 Religiösa föreningar 711 Övriga ideella föreningar 1137 Person- och släktarkiv, samlingar 142 Summa 5365

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Vid Arkivens Dag i november var temat Orostider. Därför valde arkiven att hålla till i bergmagasinen i Zakrisdal. Besökarna möttes av soldater i olika mundering, lottor och luftskyddspersonal.

Läs mer

Arkivutbildning och informationsvetenskap

Arkivutbildning och informationsvetenskap Arkivutbildning och informationsvetenskap BEATA LOSMAN Läsåren 1990/91 och 1991/92 har landsarkivet i Göteborg haft ett givande samarbete med Bibliotekshögskolan i Borås samt stadsarkiven i Göteborg och

Läs mer

Östergötlands Arkivförbund

Östergötlands Arkivförbund Östergötlands Arkivförbund Verksamhetsberättelse 2013 1 Östergötlands Arkivförbund Verksamhetsberättelse 2013 Vattengränden 14 602 22 Norrköping 011-12 28 90 info@ostergotlandsarkivforbund.se www.ostergotlandsarkivforbund.se

Läs mer

Berättelse över verksamheten 2012

Berättelse över verksamheten 2012 Berättelse över verksamheten 2012 Bild på framsida: Nål för Frosta Härads Trädgårdsutställning i Höör, 1913 ur Höörs Försköningsförenings arkiv som bevaras i kommunarkivet i Höör. Verksamhetsberättelse

Läs mer

MARS 1999. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län. Folkrörelsernas arkiv 30 år. Folkrörelsernas arkiv har med sina snart 450 medlemsorganisationer

MARS 1999. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län. Folkrörelsernas arkiv 30 år. Folkrörelsernas arkiv har med sina snart 450 medlemsorganisationer MARS 1999 Aktstycket Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län Nya 1 Artisten Aldis Stevensen. Hon uppträdde i Folkparken i Örebro i september 1936. Foto: Walterström Atelier, Örebro. Knut Walterström drev

Läs mer

ABM i Värmland Tomas Jönsson 2006

ABM i Värmland Tomas Jönsson 2006 ABM i Värmland Tomas Jönsson 2006 Innehåll Inledning 3 Vad är ABM? 5 Internationellt och svenskt 7 ABM-institutioner i Värmland 11 A som i Värmlandsarkiv B som i Länsbiblioteket i Värmland M som i Värmlands

Läs mer

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008 ANGELÄGET 1/2008 Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008 Kallelse till riksstämma 2008 Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund

Läs mer

Kulturen i Värmland 2011

Kulturen i Värmland 2011 Kulturen i Värmland 2011 Rapport nr 6, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Text och faktasammanställning: Ulf Nordström, Region Värmland Foto framsida av Mats Bäcker från Wermland Operas

Läs mer

BIOGRAFRAPPORT 2013. Av: Ninni Norlinder, Biografutvecklare på Film i Värmland, 22 mars 2013. Film i Värmland

BIOGRAFRAPPORT 2013. Av: Ninni Norlinder, Biografutvecklare på Film i Värmland, 22 mars 2013. Film i Värmland BIOGRAFRAPPORT 2013 Av: Ninni Norlinder, Biografutvecklare på Film i Värmland, 22 mars 2013 Film i Värmland Innehåll Inledning sid 3 Metod sid 3 Läget för biograferna sid 4 Film i Värmlands arbete sid

Läs mer

MARS 2006. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län

MARS 2006. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län MARS 2006 Aktstycket Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län Örebros vackraste trädgård 1968, som tillhörde Morgan och Mayken Pernstig på Utmarksgatan (ur Läns-Postens arkiv). MARS 2006 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Aktstycket. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län MAJ 2001

Aktstycket. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län MAJ 2001 MAJ 2001 Aktstycket Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län 1 Karta över Svartå bruk upprättad 1868, Svartå hytta 1944 och utslag i hyttan 1965 med Harry Persson. 2 MAJ 2001 Verksamhetsberättelse 2000

Läs mer

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Dokumentnamn Dokument ID Instans kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Fastställt av [instans] [datum] Jönköping 2013 Lindfelt Information februari

Läs mer

Berättelse över verksamheten 2013

Berättelse över verksamheten 2013 Berättelse över verksamheten 2013 Bilder på framsida: Foto från Arkivens Dag i Kävlinge kommunhus samt från årets omflyttningar av arkivmaterial i magasin. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MEDLEMMAR Skånes Arkivförbund

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning IOGT-NTO Halland Innehållsförteckning Mötesprogram... Sid 3 Förslag till föredragningslista... Sid 4-5 Verksamhetsberättelse... Sid 6-11 Medlemsstatistik.... Sid 12 Resultaträkning och budget..... Sid

Läs mer

Ta fram arkivens forskningspotential!

Ta fram arkivens forskningspotential! Ta fram arkivens forskningspotential! RUNE HEDMAN- BO HAMMARLUND Arkivens värde Det lär inte ha undgått någon att mycket stora arkivbestånd förvaras i arkivdepåer runt om i landet. Bara i Riksarkivet och

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport

Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport. Kulturrådets skriftserie 2012:1 Innehåll Förord 5 Inledning 6 Sammanfattning 8 Slutsatser

Läs mer

RKIV FORS~NING. SVENSKA._ ARKIVSAMFUNDET -.. ... ""'... w!... 'l..

RKIV FORS~NING. SVENSKA._ ARKIVSAMFUNDET -.. ... '... w!... 'l.. ... ~.... RKIV OCH.. SAMHALLE -.. 'l.. ""'.......... w!.... FORS~NING. SVENSKA._ ARKIVSAMFUNDET ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 1994:1 Arkiv samhälle och forskning SVENSKA ARKIVSAMFUNDET ARKIV, SAMHÄLLE

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

ABM - det fjärde rummet

ABM - det fjärde rummet Sida 1 av 35 Regionbibliotek Västra Götaland, februari 2001 ABM - det fjärde rummet Rapport från ett idéprojekt - projektledare Tomas Olsson Innehåll: Förord ABM - en programförklaring ABM - vad är det?

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014 REGION VÄRMLAND. Sidan 1

DELÅRSRAPPORT 2014 REGION VÄRMLAND. Sidan 1 Sidan 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdrag och vision 3 Resultat strategiska mål 3 Samlad bedömning av Region Värmland väg mot vision 6 Enheten för regional tillväxt 7 Enheten för kultur 9 Enheten för folkhögskolor

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 information från arkiv gävleborg årgång 21 nr 1/2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Tack Barbro! Allt viktigt har gått som planerat under 2013. Arkiven har strömmat in och hanterats på sedvanligt professionellt

Läs mer

handelsplats wermland Enklare e-handel

handelsplats wermland Enklare e-handel handelsplats wermland Enklare e-handel En sammanfattning av Handelskammaren Värmlands initiativ att öka kunskapen om e-handel och både stimulera och aktivt arbeta med e-handelsutvecklingen i regionen.

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN, KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2015 Omslag: Bild från Kronoparkens parklek Fotograf: Claes Thimar KULTUR- OCH FRITIDSDIREKTÖREN

Läs mer

Orebro läns företagsarkivs verksamhetsberättelse för år 1998

Orebro läns företagsarkivs verksamhetsberättelse för år 1998 MAJ 1999 Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län Orebro läns företagsarkivs verksamhetsberättelse för år 1998 Örebro läns foretagsarkiv är en ideell organisation som är verksam på ArkivCentrum Örebro

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ordföranden sammanfattar året... 5 Bryggan i korthet... 5 Verksamhetens övergripande mål... 5 Därför behövs Bryggan... 6 Ett kallare samhällsklimat... 6 Dagligen påverkas 30 000

Läs mer

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015 Förord Det är glädjande att ta del av det som hänt och händer hos de organisationer som vi i Svenskt Friluftsliv har förmånen att fördela medel till. Under det gångna året har en organisation lagt om sitt

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Uppslag ur en volym i Svanå bruksarkiv (Surahammars bruks AB, Svanå gård, Brandförsäkringar G15:3)

Uppslag ur en volym i Svanå bruksarkiv (Surahammars bruks AB, Svanå gård, Brandförsäkringar G15:3) Är Ni beredda? Brand, översvämningar, klimatförändringar, byggnader som rasar ihop, konflikter och hot Orosrapporterna duggar tätt i nyhetsmedierna. Vi kan nog ibland lite till mans (och kvinns) känna

Läs mer