Bilaga: Medlemsinformation inför Svensk Djursjukvårds extrastämma 20 november

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga: Medlemsinformation inför Svensk Djursjukvårds extrastämma 20 november"

Transkript

1 Bilaga: Medlemsinformation inför s extrastämma 20 november Fusion mellan föreningen och SLAs Djursjukvårdsgrupp lägesrapport och resultat av utredning november 2014 Bakgrund och uppdraget Tanken att fusionera och SLA Djursjukvårdsgruppen har diskuterats i många år och i början av året gav SLA:s centralstyrelse och föreningen (SvDv) styrelse i uppdrag till SvDv generalsekreterare och SLA:s VD att utreda samt ge förslag att föreläggas respektive styrelse, därefter ska förslaget underställas respektive förbunds stämma för beslut. Utredningen har omfattat: Organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av en upplösning av nuvarande föreningen samt av en fusion av den samma med SLA Djursjukvårdsgrupp. Framtiden för föreningen s nuvarande servicebolag SVDV Service AB, inkluderande VeTA-bolaget vid en fusion. Hur föreningens s tillgångar ska hanteras vid en fusion. Gemensam kommunikationsstrategi och kommunikationsplan för den nya sektionen efter fusionen. Den revision av SLAs stadgar som fusionen föranleder. Nedan följer resultat av utredningen, en preliminär tidplan och avslutningsvis frågor och svar. Förslag till gemensam organisation Djursjukvårdsgruppen mönstras ur sektion jordbruk och bildar en egen sektion som benämns. Inom ramen för den nya sektionen hanteras, förutom traditionella arbetsgivarfrågor även branschfrågor som rör djursjukvård. Sektionsstyrelse Styrelsen föreslås fram till ordinarie årsstämma 2016 bestå av en sammanslagning av Djursjukvårdsgruppens och s styrelser. Enligt SLAs stadgar kan en sektionsstyrelse bestå av högst tjugo ledamöter. Valbar till sektionsstyrelse är endast fullmäktig. Innan sammanslagning av styrelserna bör utredas vilka som redan är fullmäktige i de båda styrelserna. Skulle delar av styrelserna inte vara valda fullmäktige bör centralstyrelsen föreslå årsstämman 2014 att besluta om ett tillfälligt undantag till dess fullmäktige valts på sedvanligt sätt och ordinarie stämma ägt rum under våren Arbetsutskott Den nya sektionsstyrelsen som tillsätts vid halvårsskiftet 2015 bör utse ett arbetsutskott (AU) med uppgift att underlätta en sammanjämkning av de båda organisationerna. AU bör bestå av fyra personer två från s gamla styrelse och två från Djursjukvårdsgruppens gamla styrelse.

2 ny styrelse from 2016 Inför valet av sektionsstyrelse på 2016 års stämma föreslås att styrelsen minskas till 11 personer. Styrelsens sammansättning föreslås av SLAs valberedning i vilken representanter från sektionen ska ingå. Styrelsen ska väl representera branschens avseende företagsstorlek, struktur och geografisk belägenheter. Ansvarsfördelning i nya sektionen Den nya sektionen består av två delar, en arbetsgivardel och en branschdel. Branschansvarig ansvarar inför sektionsstyrelsen och SLAs VD för branschfrågor inklusive branschsigillet. Avtalsansvarig förhandlare ansvarar för arbetsgivarfrågor inför SLAs förhandlingschef enligt gängse ordning. SLAs centralstyrelse föreslås utökas så att den nya sektionen - i likhet med de övriga sektionerna Skog, Jord och Trädgård vardera - tilldelas 2 platser i SLAs centralstyrelse. I övrigt gäller de regler som anges i SLAs stadgar avseende sektionsstyrelse. Förslag till ekonomiadministration, budgetrutiner, rum m.m. All ekonomiadministration rörande sektionen hanteras av SLA s delägda servicebolag Arbio AB, där också alla är anställda. Ett rum avdelas för s räkning på Storgatan 19. Rutiner för budget, prognos, resultatredovisning m.m. sker i enlighet med de rutiner som gäller för SLA och Arbio AB. Nedan följer skisser som visar föreslagen medlemsdemokrati och organisation. Medlemsdemokrati SLA Val- bered- ningar CENTRALSTYRELSE Kommer bestå av 8 fullmäk8ge, varav 2 från SvDv Sek8onsstyrelser 4 stycken Förbunds- /Sek8onsstämmor totalt 159 ord. fullmäk1ge 2 distriktsstyrelser 9 valkretsar 7 gruppstyrelser Företagsvis utsedda fullmäk8ge Distriktsstämmor Valkretsar (geografiska) Gruppstämmor Medlemmar SVENSK DJURSJUKVÅRD

3 SLA:s organisation, med SvDv SLA Centralstyrelse Skogs- sek2onsstyrelse Jordbruks- sek2onsstyrelse Trädgårds- sek2onsstyrelse Svensk Djursjukvård 2 distrikt 1 gruppstyrelse 9 valkretsar 4 gruppstyrelser 3 gruppstyrelser SLA:s kansliorganisation, med SvDv VD Katarina Novák Sekreterare AneMe Jansson KommunikaNon/InformaNon Emma Terander, Sophie Åhsberg AdministraNon* Branschfrågor, SvDv Maria Lundwall Förhandlingschef/ chefsjurist Maria Möller Förhandling/rådgivning HK Stockholm Maria Möller Lisa Strandberg T,J NN J Maud P Rådström S Regionkontor Lena Andersson J,T Jonas Palmqvist J,T Ann- Soffie Perrin S Henrik Persson J,T Lars- O Söderberg SvDv, J,T Björn Jonasson S Kajsa Dahlerus SvDv, J Juridik Maria Möller Lisa Strandberg Jonas Palmqvist Kajsa Dahlerus Arbetsmiljö Camilla Backlund** * Arbio AB, ägs gemensamt av SLA, TMF, FSI och GFF J = Jordbruk och djursjukvård T = Trädgård och golf ** Delas mellan SLA, Grafiska Företagen och IKEM S = Skogsbruk SvDv = Svensk Djursjukvård SVENSK DJURSJUKVÅRD

4 Medlems- och serviceavgifter Föreningen fastställer medlemsavgift och serviceavgifter för 2015 vid extra årsstämma den 20 november Hela årsavgiften, som liksom tidigare ska finansiera branschverksamheten i sin helhet, faktureras medlemmarna i början I samband med fusionen överförs det som återstår av dessa medel till ARBIO som ansvarar för branschfrågornas ekonomi från och med 1 juli Från och med 2016 kommer en gemensam medlems- och serviceavgift att gälla för medlemskap i den nya sektionen / SLA. Serviceavgiften kommer då att baseras på lönesumman, liksom är fallet inom SLA idag. Med bibehållen omfattning på verksamheten kommer det totala kostnadsuttaget för medlemsföretagen att bli lägre än 2015, då synergier uppnås när det gäller bland annat styrelsekostnader och over head. Tidpunkt för stämmobeslut och för ikraftträdande av den nya organisationen Denna rapport jämte förslag till ny organisation m.m. framlägges för föreningen vid extra årsstämma den 20 november Föreningen och SLA fattar slutligt beslut om fusionen vid ordinarie stämmor april Den sammanslagna organisationen föreslås träda i kraft per halvårsskiftet Beslut om nedläggning av föreningen Föreningen löses upp. För upplösande av föreningen krävs beslut av två på varandra följande årsmöten med minst två månaders mellanrum, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. För besluts giltighet krävs minst tre fjärdedelars majoritet av röstberättigade närvarande ombud. Vid upplösning äger medlem inte rätt att kräva någon del av föreningens tillgångar. Upplösande årsmöte beslutar om överlåtelse om föreningens tillgångar. Första beslutet om upplösning tas vid extra årsmöte den 20 november 2014 och det andra tas vid ordinarie årsstämma den 16 april 2015, vid detta tillfälle fattas även beslut om överlåtelse av föreningens tillgångar. I föreningen finns kapital på motsvarande xxx tkr. I det av föreningen helägda servicebolaget SVDV Service AB fanns vid årsbokslut för 2013 ett fritt eget kapital på xxx tkr. Det fria egna kapitalet kommer att utdelas till ägarna/föreningen efter årsbokslut för Föreningens förmögenhet överlåts på SLA i samband med fusionen. Detta ska betraktas som s insats i SLAs gemensamma medlemskassa. SLAs gemensamma kassa och dess avkastning utgör en stark ekonomisk buffert för SLAs medlemmar, vilket möjliggör större satsningar och omfattande aktiviteter i bransch- och arbetsgivarfrågor utan att medlems- och serviceavgifter behöver höjas. Nyttjandet av SLAs gemensamma kassa beslutas av centralstyrelsen i vilken den nya sektionen kommer att ha 2 av 8 platser. Sektionen kommer därmed att ha likvärdig påverkansmöjligheter över den gemensamma kassan som övriga sektioner. I sammanhanget ska särskilt nämnas de donationer som skänkts till föreningen till minne av Lars Ericksson inte kommer att ingå i SLAs kassa. Idag uppgår saldot till till xxx kr som delas ut i form av resebidrag till anställda i djursjukvårdsföretag 2 gånger årligen. De donerade medlen kommer att avsättas i särskilt konto och resebidrag kommer att fortsätta utdelas på samma sätt som idag även också efter fusionen. Förslag till hanteringen av SVDV Service AB inkluderande VeTA-bolaget Vid fusionen mellan föreningen och Djursjukvårdsgruppen inom SLA kan inte föreningens idag helägda bolag SVDV Service AB inkluderande VeTA-bolaget medfölja i fusionen. Föreningen ska därför överlåta bolaget före fusionen. Det är föreningens uppfattning att den utbildnings- och kursverksamhet som idag bedrivs inom bolaget har ett mycket stort värde för djursjukvårdsföretagen och deras anställda, exempel på en särskild värdefull aktivitet är de sedan 35 år tillbaka årligen arrangerade VeTA-dagarna. Det är också föreningens uppfattning att företagets värde, utöver de likvida medlen, i hög grad utgörs av den nuvarande personalens know how, kontaktnät och långa erfarenhet i bolaget. Föreningen kommer därför att så långt det är möjligt underlätta för nuvarande personal att överta bolaget och fortsätta bedriva utbildningsverksamheten på nuvarande nivå. Samtidigt ska överlåtelsen ske på affärsmässigt och juridiskt korrekta grunder. ser goda möjligheter till fortsatt samarbete efter överlåtelsen. Exempelvis kan specifika sponsoravtal kring arrangemanget VeTA-dagarna vara ett möjligt samarbetsområde.

5 Under perioden oktober-december 2014 utreder föreningens jurister och skatteexperter tillsammans med personalen och bolagets styrelse hur överlåtelsen kan ske på bästa möjliga sätt med ambitionen att överlåtelseavtal tecknas runt årsskiftet 2014/2015 och att överlåtelsen träder i kraft den 1 juni Medlemskap efter fusionen Medlemsföretag ska vara medlem i både branschdelen och arbetsgivardelen. Även företag utan anställd personal kan vara medlem i SLA och i sektionen. Utredning och förslag till stadgeändringar för SLA i och med att en fjärde sektion bildas Ändamålsparagrafen 1 Paragrafen ändras och kompletteras med att branschfrågor kan hanteras för de delbranscher som efter förfrågan och beslut av stämman får godkännande. Medlemsparagrafen 2 Paragrafen kompletteras med regler att medlem är skyldig att vara medlem både i arbetsgivar- och branschdel. Sektioner 7 Ändras och kompletteras med en fjärde sektion. Fullmäktige 17 Kompletteras med skrivningar om att sektion som inte har distrikt eller grupp kan välja fullmäktige vartannat år på sektionsnivå efter av centralstyrelsen beslutad metod. Förhandlingsdelegerade 23 Paragrafen kompletteras med. Medlemsregler som idag ingår i s stadgar och regelverk överförs till sektionens visions-, mål- och verksamhetsdokument, i den mån kommande medlemsmöten så beslutar. Exempel på detta är regelverk kopplat till Branschsigillet. Förslag till hur fullmäktige ska väljas Sektionen kommer, till skillnad från övriga sektioner, inte att ha distrikt eller grupper. Fullmäktige väljs enligt SLAs stadgar vartannat år på distrikts- alt gruppnivå. Val av fullmäktige kommer därför att ske direkt på sektionsnivå. Val kan ske i samband med sektionens ordinarie höstmöte vartannat år, då även en stämma med syfte att välja fullmäktige äger rum. Nominering till valet kan ske genom att medlemmarna uppmanas att föreslå kandidater direkt till stämman varefter de närvarande medlemmarna utser fullmäktige. Val av fullmäktige kan även ske på samma sätt som för distrikt inom jordbrukssektionen. Systemet är elektroniskt kommer att testas i samband med valet Antalet fullmäktige är avhängigt lönesumman för hela sektionen minskad med den lönesumma som genereras av de stora företag som enligt stadgarna har rätt att utse egna fullmäktige. Förslag till ny bemanning i Centralstyrelsen och Valberedningen Enligt SLAs stadgar ska Centralstyrelsen bestå av två representanter från varje sektion. I dagsläget består styrelsen av sex ledamöter. I och med bildande av en fjärde sektion utökas styrelsen med två ledamöter från. SLAs VD är inte ledamot av styrelsen utan föredragande, SLAs vice VD är sekreterare. Valberedningen består idag av åtta ledamöter, tre från skogssektionen, tre från jordbrukssektionen och två från trädgårdssektionen. En av ledamöterna i valberedningen representerar djursjukvården just nu. Förslagsvis utökas valberedningen inledningsvis med två personer så att djursjukvården erhåller två platser och jordbrukssektionen återigen erhåller tre platser.

6 Tidplan Datum Aktivitet 25 september 2014 Kallelse till extra årsstämma skickad 6 november 2014 Dagordning och beslutsunderlag skickas till medlemmarna 20 november 2014 Extra årsstämma. Beslut 1 om föreningens upplösning. Fastställande av verksamhetsplan, budget och avgifter för februari 2015 Kallelse till ordinarie årsstämma i skickas. 16 mars 2015 Dagordning och beslutsunderlag skickas till medlemmarna. 15 april 2015 Årsstämma SLA. Beslut om att genomföra fusionen april 2015 Årsstämma. Beslut 2 om föreningens upplösning. Beslut om att genomföra fusionen Beslut om personval för juni 2015 Överlåtelsen av SVDV Service AB träder i kraft. 1 juli 2015 Föreningen upplöses och fusionen genomförs. Frågor och svar Varför fusion 2015? Vi verkar inom en växande bransch där frågorna blir allt mer integrerade och arbetsgivarfrågor och branschfrågor går ofta hand i hand. En fusion med SLA ger en större dignitet då vi tillsammans får en starkare röst. Det sker stora förändringar i branschen vilket kräver att vi anpassar föreningens arbetssätt och organisation för att skapa stabilitet och kontinuitet för våra stora och små medlemmar. Det finns alltså ett behov av att utveckla vår förening och därför är timingen för en fusion god. Blir det inte för mycket att hantera både arbetsgivar- och branschfrågor i samma organisation? Det blir mycket material och diverse frågeställningar att sätta sig in i och ta ställning till. Å andra sidan är det samma medlemmar i båda föreningarna så medlemmarna behöver redan idag ha uppfattningar när det gäller båda verksamheterna. Dessutom kan sakfrågorna vinna på att belysas från båda hållen innan besluten fattas. Branschfrågor kan vävas in i arbetsgivarstrategier på ett förtjänstfullt sätt och vise versa. Finns det exempel på andra som gjort samma resa? Det finns lång erfarenhet av att framgångsrikt driva arbetsgivar- och branschfrågor parallellt i andra föreningar inom Svenskt Näringsliv t.ex. Vårdföretagarna, Tjänsteföretagen, Kemi- och Innovationsföretagen IKEM, Byggindustrierna och Städföretagen. Hur och av vem ska branschfrågorna drivas? Det kan upplevas som att arbetsgivar- och branschfrågorna blandas ihop och därmed blir otydligare och försvagas för medlemmarna i en sammanslagen förening. Å andra sidan kan arbetsgivarfrågor och branschfrågor ges individuella verksamhetsplaner och mål som åtskiljs tydligt i den nya organisationen. I förslaget så öronmärks Generalsekreteraren för att driva branschfrågorna, precis som idag. Djursjukvårdens branschfrågor blir en del av Svenskt Näringsliv som är en etablerad, landsomfattande organisation vilket ger ökad stabilitet och ett väl utvecklat näringspolitiskt nätverk. Fler dörrar öppnas till beslutsfattare och politiker.

7 Hur förändras styrelsearbetet? Under det första halvåret efter fusionen kommer båda styrelserna att finnas kvar och samverka i en övergångsstyrelse. Utredningen föreslår att det inom övergångsstyrelsen bildas ett arbetsutskott med ansvar för integrering och anpassning av den nya sektionen mot en gemensam styrelse bestående av 11 personer Uppdelning av styrelsearbetet i arbetsutskott föreslås fortsätta, vilket minskar belastningen på styrelsen i sin helhet. Utredningen uppskattar att hela styrelsen behöver sammanträffa 4 gånger per år. Kan vi medlemmar påverka lika mycket? Det direkta medlemsinflytandet som idag råder i SvDv minskar i och med att branschfrågorna blir en del av det större SLA/ Svenskt Näringsliv. Systemet med indirekt demokrati där medlemsinflytandet sker via valda fullmäktige kan eventuellt medföra att medlemmarnas personliga engagemang i branschfrågor minskar eller distanseras. De allra flesta av våra medlemmar är dock redan idag medlemmar i SLAs djursjukvårdsgrupp och vana vid systemet med indirekt demokrati och kommer inte att uppleva det som en förändring. Medlemmar kan också uppleva att demokratin stärks då övergripande beslut om ekonomi och medlemsavgifter fattas av fullmäktige i SLA Förbundsstämman. Blir det dyrare att vara medlem? En fusion innebär en effektivisering och kostnadsbesparing för medlemsföretagen i och med att styrelsemöten och andra aktiviteter kan äga rum i en och samma organisation. Den totala avgiften per medlemsföretag kommer därför att bli lägre efter fusionen än i nuvarande situation med två separata föreningar och organisationer. Vad händer med VeTA? Vid fusionen mellan föreningen och Djursjukvårdsgruppen inom SLA kan inte föreningens idag helägda bolag SVDV Service AB inkluderande VeTA-bolaget medfölja i fusionen. Föreningen ska därför överlåta bolaget före fusionen. Det är föreningens uppfattning att den utbildnings- och kursverksamhet som idag bedrivs inom bolaget har ett mycket stort värde för djursjukvårdsföretagen och deras anställda, exempel på en särskild värdefull aktivitet är de sedan 35 år tillbaka årligen arrangerade VeTA-dagarna. Det är också föreningens uppfattning att företagets värde, utöver de likvida medlen, i hög grad utgörs av den nuvarande personalens know how, kontaktnät och långa erfarenhet i bolaget. Föreningen kommer därför att så långt det är möjligt underlätta för nuvarande personal att överta bolaget och fortsätta bedriva utbildningsverksamheten på nuvarande nivå. Samtidigt ska överlåtelsen ske på affärsmässigt och juridiskt korrekta grunder. ser goda möjligheter till fortsatt samarbete efter överlåtelsen. Exempelvis kan specifika sponsoravtal kring arrangemanget VeTA-dagarna vara ett möjligt samarbetsområde. Även andra typer av samarbeten som ger win-win effekter för det nya bolaget och s medlemmar kan bli aktuella, som exempel kan nämnas marknadsföringsplats på s forum mot rabatterade kurser för medlemsföretagens anställde till en eller flera av bolagets kurser. Vad händer med branschsigillet? Vid en fusion kommer branschsigillet och etikrådet att kvarstå i sin nuvarande form. Maria Lundvall Generalsekreterare Katarina Novak Vd SLA

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Partiet och de parlamentariska grupperna

Partiet och de parlamentariska grupperna Mats Einarsson Partiet och de parlamentariska grupperna Ett diskussionsunderlag med utgångspunkt i stadgarnas 126 Bilaga: Vänsterpartiets normalstadgar för parlamentariska grupper Vänsterpartiet 2012 1

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

FEBRUARI 2003 SYSTEMREVISION 2003:1. Styrning och kontroll inom kooperation utan gränser

FEBRUARI 2003 SYSTEMREVISION 2003:1. Styrning och kontroll inom kooperation utan gränser FEBRUARI 2003 SYSTEMREVISION 2003:1 Styrning och kontroll inom kooperation utan gränser Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 6 2.1 Bakgrund och syfte... 7 2.2 Angreppssätt... 7 2.3 Metod och

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET MOTIONER TILL ÅRSMÖTET Motioner till s årsmöte 2015 samt styrelsens svar Motion om Västsahara sid 2 Styrelsens svar sid 3 Motion om föreningsstödet sid 4 Styrelsens svar sid 6 Motion om rättvisa banker

Läs mer

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Jeanette Adolfsson och Ulla-Britt Blomquist Foto: Björn Svensson, Bildarkivet URN:NBN:se:hi-2013-13319

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-11-07 Arbetet med vägledningen har genomförts av ett arbetsutskott med följande deltagare; Magnus Lundsten,

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Till statsrådet Ylva Johansson

Till statsrådet Ylva Johansson Till statsrådet Ylva Johansson Den 30 juni 2014 beslutade Arbetsmarknadsdepartementet att tillsätta en utredning för att utreda förutsättningarna för matchningsanställningen (A 2014:D). Enligt direktivet

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer