BRF TALLKRONAN Arsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRF TALLKRONAN Arsredovisning 2005-2006"

Transkript

1 BRF TALLKRONAN Arsredovisning Sida i (B) &SREDOVISNING I BRE: TALLKRONAN, organisationsnummer Härmed far styrelsen i3r Brf Tallkronan avge årsredovisning for verksamhetshet 1 juli juni 2006 samt infornera om budget for verksamhet shet Byggnaderna är belägna p& fastigheterna Sicklaön 84:8 och 84:9 i Nacka kommun. Taxeringsvärde byggnader (36.146) tkr och mark 22,455 (22.455) tkr, totalt (58.601) tkr, Byggnaderna är fullvardeförsakrade sedan år 1993 i försäkringsbolaget If. Försäkringsskyddet omfattar brand, vattenskada, inbrott, maskin, hyresförlust samt ansvar. I föreningen finns 140 Iggenheter och 4 hyreslokaler, varav 2 skall hyggas om till lägenheter. STYRELSE OCH FORVALTNING Styrelsen har hafl följande sammansättning: Anastasia Victorsson, ordfirande, Henrik Karlsson, vice ordförande, Stefan Jonsson, sekreterare, David Lindeen, kassör, Anders Gudmundsson, vice sekreterare. Suppleanter: Hans Landberg, Yung-I Lee. Samtliga ar i tur att avga vid ordinarie foreningsstamma. REVISORER Revisorer har varit: Bengt Rydberg (föreningens representant) ocli Ralf Toresson (extern revisor). Revisorssuppleanter har varit Peter Sundström (föreningens representant) och Jan Nordlöv (extern revisor). Samtliga ar i tur att avgå. Valberedning: Arthur Nielsen, Bo Stjembring och Carl Johan Wallin, sammankallande. Föregående föreningsstämma hölls den 24 oktober Styrelsen har under verksamhetsaret haft 12 protokoll förda sammanträden. NT~DANDE OCH UTTRADANDE MEDLEMMAR Datum Lgh nr Intriidande medlem Kristoffer Berg Peter Sundstrani Olle Blomberg Karin Johansson Ann Charlotte Wahlquist l27 Monika Greif Roland Carlstrbm O Maja Boström 05 1 O1 7 l46 Anders Gudmundsson 40? Paloma Svoroiio Kerstin Nygren Kerstin Ekman Ingemar MarkstrBm Michael Bergman Riita Radqi kovic l2 A Schön, K Ernback Uttriidande inedlem E Morell / K Jupén Joakim Arlund Lotta Wima K-J Karrströrn Jonas Andersson Sibyll Waltl Karin Bjtiorn dbo Kenneth Jildell Anna Samsson 40% Ulf Nordin D Murphy / A Albuquerque Camilla Dahlberg Peter Hedlund John Hallen Aniia Kristiansson Caroline Dettker

2 BRF TALLKRONAN hredovisning Tobias Frankman 87 Mats Broman 76 Angelica Hallencrantz 60 Joanna Forssberg 37 Ulf Liman 49 Bengt Forslund 12 Ulf o May-Britt Petriui Michael Kinnard Palorna Svorono Andreas Bergman Joakim Forssberg Birgitta Johansson Irkne Kramer Sara Peirini Sida 2 (8) UTESTAENDE LAN OCH INTECKNINGAR I FASTIGHETERNA PER DEN 30 Juni 2005 Lan~ivare Belopp Riintesats Bundet till Spintab kr 2,591 % rörlig ränta Pantbrev Intechinmr Innehavare I Sicklaön 84%: I Spintab ISicklaön84:9: Spintab Sammanlagt belopp , se aven sid 6 näst sista raden LONER OCH ARVODEN - Till anstalld personal (fastighetsskötsel och städning) har utbetalats kr. - Till styrelsen i form av arvoden kr. För överlatelser kr. (Enligt. stammobeslut av den 24 oktober 2005 faststäildes arvodet till högst h. samt I5.000 kr) - Administration kr. - Vicevardsawode kr. - Arbetsgivaravgifter om kr tilikornmer. REPARATIONER OCH UNDERHALL - Gardsbelysning har installerats. - Renovering av Breningens bastu har slutflsrts. - Ombyggnad av en fd hyreslokal till lagenheter har phbörjats. - Vid extrastämma 20 mars 2006 beslutades att stambyte och badrumsrenovering skall utföras. Stambyte omfattar silväl spillvatten-dagvattenstammar som vatten- och vissa värmestammar. Kostnaden uppskattas till ca 30 mkr. Arbetet b erhs paga ca 3 år. ÖVRIG VERKSAMHET Fdreningens expedition har varit öppen för kontakt med medlemmarna helgfria måndagar kl utom i juli och augusti. ch* YL

3 BRF TALLKRONAN Arsredovisning Sida 3 (e) FORENINGENS EKONOMI Arets resultat visar ett överskott av 1 d kr. Avskrivningar har gjorts med kr. Likviditeten har varit god under verksam hetsåret. Rantan pil likvida medel p% Föreningssparbanken fcilj er penningmarknadsrantan (S TIBOR l vec kaj m j nus bankens marginal (fn 0,438 %). Föreningen har aven likvida medel placerade j Ftireningssparbankens Obligationsfond Mega. Föreningen betalar inkomstskatt baserad pi taxeringsvärde, skulder och räntekostnader. FORSLAG TILL DISPOSITION AV RESULTAT Styrelsen fdreslår att Arets resultat, överskott kr, avsatts enligt fliljande: kr till yttre reparationsfonden, resterande kr, jämte från foregaende år balanserat resultat kr, summa kr balanseras i ny räkning. hai,

4 Brf Tallkronan Resultaträkning Not Rörelsens intakter Arsavgifter och hyror Ovriga rbrelseintakter Summa Intakter Rörelsens kostnader Fastig hetssk0tsel Reparationer och underhall Taxeburna utgifter och uppvarmning Fastighetsskatt Ovriga förvaltnings- och rbrelsekostnader Personal kostnader Avskrivningar Resultat fran finansiella investeringar Rdnteintakter och liknande resultatposter Rantekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat flire skatt Inkomstskatt Arets resultat \z Sida 4

5 Brf Tallkronan Not TILLGANGAR 1 Materiella anl~aaninastillaanaar Byggnader och mark Finansiella anldaaninastillaanaar Andra langfristiga vardepappersinnehav Summa anlaggnlngstillgangar Kortfristiqa fordrinqar Fdrutbetalda kostnader och upplupna intakter Kassa och bank Summa omsattnlngstillgangar SUMMA TILLGANGAR Sida 5

6 Brf Tallkronan EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapltal Not Bundet eaet ka~ital Insatser UpplAtelseavgifier Fareningens reparationsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Arets resultat Summa eget kapltal LBngfristlga skulder Skulder till kreditinstitut Summa Iingfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Ovriga skulder Forutbetalda avgifter och hyror Upplupna kostnader och förutbetalda intakter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Stallda sakerheter Fastighetsinteckningar Inga Inga Sida 6

7 Brf Tallkronan Notanteckningar Redovisningsprinciper Not 1 Tillarnpade redovisnings- och varderingsprinciper överensst8mmer med Arsredovisningslagen och god redovisningssed. Principerna ar oforandrade i jamflirelse med föregdende Ar, om hte annat anges nedan. Avskrivningar enligt plan har gjorts enligt följande: Byggnader 1,5% Not 2 Personalkostnader Lan styrelsen Ldn övrig personal ' Sociala kostnader Ovriga personalkostnader Totala personalkostnader Not 3 Byggnader och mark b Inggende ans kaff ningsvarde Inköp Farsaliningar UtgBende anskaffnlngsvarde IngAende avskrivningar enligt plan FörsAljningar Arets avskrivningar enligt plan UtgBende avskrivningar enligt plan Restvilrde enligt plan Taxeringsvarde byggnad Taxeringsvarde mark Totalt taxeringsvdrde Not 4 Andra 14nglrfstiga vardepappersinnehav MarknadsvgrdelBokfört varde Obligationsionder Not 5 Förandring av eget kapital Insatskapital UpplAtelseavgifter Rep.fond Balanserat resultat Belopp vid arets ingang f l Vinstdisposition enligt beslut av arets foreningsst4mrna O fjolarets resultat O Overfdrt till yttre reparationsfond O00 Arets resultat UtgAende balans &X Sida 7

8 Brf Tall kronan Underskrifter Nacka i Anastasia Victorsson / Henrik Karlsson tef fan Jonsson ~&visionsber~ttelse betraffande denna Arsredovisning har avgivits lo/// Sida 8

9 REVISIONSBERATTELSE Till FORENINGSSTAMMAN I BOSTADS~TTSF&ENINGEN TALLKRONAN Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens fljrvaltning i BRF Tallkronan för rakenskapsbet 1 juli juni Det är styrelsen som har ansvaret f3r rakenskapshandlingarna och Forvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen pa grundval av vår revision. Revisionen har utfirts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att Arsredovisningen inte innehaller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingama. I en revision ingar ocksa att prliva redovisningsprinciperna och styrelsens tilliimpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vart uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat viisentliga beslut, htgarder och fdrhaiianden i föreningen Mr att kunna bedöma om nhgon styrelseledamot ar ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har aven granskat om nagon styrelsel edamot p& annat siiti har handlat i strid med bostadsriittslagen, årsredovi sn j ng slagen eller fdreningens stadgar. Vi anser att var revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. hredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger darnied en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Vi tillstyrker att fdreningssthman fastställer resultaträkningen och balansrakningen for föreningen, disponerar resultatet enligt fdrslaget i forvaltningsberwtelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet %r räkenskapsåret. ' Ralf Toresson Extern revisor

10 BRF TALLKRONAN RESULTATBUDGET VE RKSAMHETSARE N VERKSAMHETENS INTAKTER Arsavgifter 3300 Hyror, lokaler momspl 3305 Hyror, lokaler ej momspl 3400 Varrnetilllgg 3600 Kakl lv avgifler 3970 Overlhtelse lagenheter 3980 Ovriga intakter Summa verksamhetens intakter Driftskostnader 4030 Ombyggnad lokaler till bostader 4045 Kabel TV avgift 4070 Vattenlavlopp 4080 UppvBrmning 4090 El 4045 Farsakring Sophamtning hushal1 41 O5 Sophamtning grov Snllrbjning 4120 TradgArdssklltsel 4150 Sotning Material, verktyg Ovriga kostnader Fastighetsskötsel Stadning 7330 Milersattning 7412 PensionsftlrsBkring 7510 Arbetsgivaravgifter 7533 LUneskatt 7431 AMF-avgifter 5770 Fastighetsskatt 7610 Utbildning 7690 Moms tastighetstjanster 6405 Administration 6410 Styrelsearvoden Styrelsearvoden fiverldtelser Styrelsearvoden stambyte styrelsearvoden lokalom byggnader 6420 Revisonarvode 6425 VlcevBrdsarvode 6430 Konsultawcde Summa driftskostnader Resultat efter drlbkostnader 4310 Tvattstuga 4315 Hissar 4320 Varmeanlaggning 4325 Vatten & avlopp 4330 Ventilation 4335 Elinstallationer 4345 Balkongrenoveringar 4350 Portarltak 4355 Sophus 4x1 Lds 4364 Underhalt malning 4365 Glrdsanlaggningar 4380 Lagenheter-lokaler (fd pannrum) 4385 Bastu 4390 Skador inkl fasadbalkar 4395 Ovrigt

11 4989 Skattenduklion Summa underhallskostnader Resultat efter rep. och underhall Bilaga I b Kapitalkostnader Avskrivningar 7921 Byggnader Summa avskrivningar ResulW sfkr avskrivningar Finansiella kostnader 8400 Rantekoslnader Summa nettor#ntekostnad Finansiella intakler 8300 Ranteintakter Summa nettoranieintakt Resultat fllre fondavslttnlngar Inkomstskatt ARETS RESULTAT

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

Org. nr 769613 6683. Arsredovisning 2008. Brf. Kalkbrottet

Org. nr 769613 6683. Arsredovisning 2008. Brf. Kalkbrottet Org. nr 769613 6683 Arsredovisning 2008 Brf. arg. nr 769613-6683 Arsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Brf. får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden 2008-01-01-2008-12-31.

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

for 76 9604~3020 Räke^kap såret

for 76 9604~3020 Räke^kap såret for 76 964~32 1 Räke^kap såret 27 Rrf Fyrtornet 1 1(11) 76964-32 Styrelsen for Rrf Fyrtornet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 27. FörvaltMingslierätteise Styrelse och revisorer Styrelsen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 716419-3653

Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 716419-3653 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2003

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2003 Org. nr. 716417-9629 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Västerbacken i Huddinge (716417-9629) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01--2003-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING FÖR HSB BRF TAFFELBERGET NR 271 Organisationsnummer 716418-6921 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen lämnar härmed redovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. ALLMÄNT OM FÖRENINGEN

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Arsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1

Arsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1 o Arsredovisning 2008 Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen. Gustafshög 1, Nacka Strand Perioden 2008-01-01 2008-12-31 Sidan l av 12 Förvaltningsberättelse Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2011 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 2011. Styrelsen har efter

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen sid I av 10 Styrelsens ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008-0 I-O I - 2008-12-3 I Bostadsrättsföreningen Iverson Orgnr. 71641 1-7447 Innehåll l-- Förvaltningsberättelse Verksamhetsberättelse Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros Årsredovisning för Brf Alphyddans Ros Räkenskapsåret 2008 Brf Alphyddans Ros 1(10) Styrelsen för Brf Alphyddans Ros får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2006 31/12 2006

ÅRSREDOVISNING 1/1 2006 31/12 2006 ÅRSREDOVISNING 1/1 2006 31/12 2006 Dagordning till Brf Teles årsmöte 2007 Onsdagen den 11 april 2007, kl. 18:00 Plats: Restaurang Tellus, Dialoggatan 11 (LM-området). 1. Mötets öppnande 2. Godkännande

Läs mer

(769607-8s56) BRF Eriksdal 1 (10) Arsredovisning. för 769607-8356

(769607-8s56) BRF Eriksdal 1 (10) Arsredovisning. för 769607-8356 BRF Eriksdal (769607-8s56) 1 (10) Arsredovisning för BRF Eriksdal 769607-8356 Räkenskapsåret 2010 2(10) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 20'l 0 Förva ltn i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening RAMLÖSAGÅRDEN i Helsingborg Ramlösagården i Helsingborg 1(12) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer