Arbetsterapins framtid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsterapins framtid"

Transkript

1 Arbetsterapins framtid Strategisk agenda Strategisk plan Fullmäktige 2010

2 FSAs vision Arbetsterapeuter ska medverka till att ge medborgarna ett bättre liv och bidra till att uppfylla WHOs mål för hälsa. 1 Arbetsterapeuter ska verka för att alla har tillgång till individ- och/eller miljöinriktade åtgärder utifrån individens behov och önskemål. Vi vill därför satsa på professionsutveckling och forskning för att möta denna efterfrågan och medverka till ett samhälle som ger alla en likvärdig möjlighet att förverkliga sina livsmål.. 1 i enlighet med Ottawadeklarationen 1986 Övergripande strategi för FSAs strategiska agenda FSA ska utveckla arbetsterapeuternas professionella roll, arbetsmarknad, arbetsformer och livsinkomst genom fokusering på patienters/kunders behov och efterfrågan. Detta ska ske genom aktiva medlemmar i en kompetent och effektiv medlemsorganisation med stor servicekänsla. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2010 Utgiven av FSA, Box 760, Nacka ISBN: - 2 -

3 FSAs agenda och strategier för Bakgrund FSA har sedan 2001 arbetat mål- och processinriktat. Förbundets strategiska arbete har haft sina utgångspunkter i den omvärldskarta som speglat de vikigaste drivkrafter som ansågs påverka arbetsterapi, arbetsterapeuter och därmed FSA åren 2001 till Medlemmars, förtroendevaldas, förbundsstyrelsens och kansliets engagemang och delaktighet har varit en förutsättning för förbundets framgång i det strategiska arbetet. Detta arbetssätt vill förbundsstyrelsen fortsätta med även för en kommande åttaårsperiod. Omvärldskarta och process FSA har under lång tid arbetat mål- och processinriktat. Förbundets strategiska arbete för åren har sina utgångspunkter i den omvärldskarta som identifierar och dokumenterar de samhällsförändringar vi förutser på makronivå och som speglar de vikigaste drivkrafterna som anses påverka arbetsterapi, arbetsterapeuter och därmed FSA. Medlemmars, förtroendevaldas, förbundsstyrelsens och kansliets engagemang och delaktighet har varit en förutsättning för att kunna formulera omvärldskartan. De tre första strategierna är resultatet av den konsekvensanalys som gjorts utifrån omvärldskartan och FSAs möjligheter och styrkor i förhållande till den. En förutsättning för måluppfyllelse av förbundets strategiska agenda är de två strategierna kring FSAs styrka och service. Fullmäktige 2008 fastställde den strategiska agendan för perioden Inom ramen för agendan har förbundsstyrelsen utarbetat en strategisk plan för kommande fullmäktigeperiod

4 Omvärldskarta över a Samhälle och kultur Vård och omsorg kommer i allt högre utsträckning styras av nationella riktlinjer och internationella överenskommelser. Den svenska politiska makten minskar relativt sett och samverkan inom EU blir allt viktigare. Samhällsfinansiering via skatter, sociala försäkringssystem mm minskar till förmån för en grundtrygghet som kompletteras av avgifter. Brukarorganisationer blir allt starkare. Villkoren inom vård och omsorg påverkas allt mer av opinionsbildningen i massmedia. Etiska och moraliska frågor kräver en bättre utvecklad humanistisk helhetssyn. Influenser från andra kulturer ökar mångfalden och påverkar de sociala normerna och samspelet att bli mer mångfacetterat. Delaktighet i betydelsen av tillgänglighet till samhällslivet och den fysiska omgivningen blir allt viktigare i samhällsplaneringen. Traditionella medlemskap i organisationer minskar till förmån för lösare anknytning som i nätverk. Detta påverkar såväl fackliga, professionella, politiska och andra samhällsorganisationer. Arbetst fram Ekonomi och politik Ekonomin driver fram rationaliseringar och nya organisationsformer. Professionen måste kunna påvisa nyttan och effekten av olika insatser i samhällsekonomiska termer. Patienten/klienten och patient-/brukarorganisationer blir allt viktigare aktörer vid fördelningen av vårdresurser. Nya producenter ger andra konkurrensvillkor på vård- och omsorgsmarknaden. Vårdgivare får ökat ansvar för prioriteringar och resultat i produktionen. Utbildning oc Implementering av FoU betydelse för kvalitete Krav på kvalitet får allt Nya arbetsområden til rar utbildningskraven. Nya teknologiska land krav på utbildning och sionen. Ökade krav på delakti påverkar innehållet i u ning. Etiskt förhållningssätt blir en avgörande fakt professionen. Estetiska och kulturella design och funktionsa betydelse

5 rbetsterapins framtid erapins tid Patienter / klienter Patienten/klienten ställer krav på delaktighet, valfrihet, jämlikhet och tillgänglighet men patient/klient med låg autonomi riskerar att ställas utanför. Patientens/klientens ökade kunskap om tillgång på relevant information om behandling/åtgärd ställer större krav på individinriktade interventioner. Förändringar av sjukdomspanoramat medför ökade behov av olika vårdinsatser och rehabilitering. Befolkningen blir allt äldre och kräver ökade insatser för prevention, vård och omsorg. Öppenheten för komplementära metoder ökar. Vårdkedjan kring patienten/klienten organiseras allt oftare i nätverk över huvudmannaskapsgränser. Patienten/klienten får tillgång till nya teknologiska landvinningar som ger möjlighet till ökad delaktighet, valfrihet och tillgänglighet. Möten mellan patienten/klienten och arbetsterapeuten får allt större betydelse. Behovet av stöd till närstående ökar. h forskning får allt större n i yrkesutövandet. större betydelse. lkommer och föränd- vinningar ger ökade forskning för profes- ghet och tillgänglighet tbildning och forsk- och gott bemötande or för respekt för dimensioner som npassning ökar i Arbetsliv Den lokala lönebildningen ökar i betydelse och politikens inflytande minskar. Central detaljstyrning av arbetslivsvillkoren minskar till förmån för lokala lösningar. Arbetsorganisation och arbetsmiljö med fokus på individen kommer att prioriteras. Anställningsformerna blir mer flexibla. Jämlikhet och mångfald ökar i betydelse. Ledarskap får allt större betydelse. Demografin kräver olika typer av organisation. Kompetens kommer att efterfrågas före en viss yrkestitel

6 Strategisk agenda Strategisk plan Den strategiska agendan innehåller en övergripande strategi som sedan uttrycks i fem strategiområden för FSA under perioden Den processorienterade strategiska planen utgår från visionen och den strategiska agendan. Planen uttrycker vad FSA ska prioritera i sitt strategiska arbete under fullmäktigeperioden. Basverksamheten beskrivs sällan i planen men utgör plattform för en framgångsrik verksamhet. Graden av aktivitet kopplas till den budget förbundet har. Strategiområde 1 - om behov och efterfrågan FSA ska utifrån behov och efterfrågan som finns på individ-, grupp- och samhällsnivå bidra till ständigt bättre lösningar med ökad kvalitet. FSA ska därför systematiskt och på ett hållbart sätt analysera patientens/klientens ändrade behov av arbetsterapeutisk kompetens så att ökad delaktighet och valfrihet i samhället uppnås. Det vill säga kvaliteten på de arbetsterapeutiska insatserna måste kontinuerligt utvecklas för att möta de nya behoven. Omvärldens attityder måste påverkas så att kompetensen alltid efterfrågas där den gör störst nytta, vilket kan vara på individ-, grupp- och/eller samhällsnivå. Detta kräver ett innovativt och framtidsorienterat arbete med en tydlig kundorientering och insatser av hög kvalitet. Insatserna ska kontinuerligt utvärderas och omvärderas utifrån nyttan för patienten/klienten. FSA ska - utveckla en informationstjänst på webbplatsen som ska ge patienter/klienter information om professionens kompetens och dess möjlighet till att bidra med stöd hjälp - utforma informationsmaterial som påvisar värdet av arbetsterapi - aktivt arbeta för att arbetsterapeuters utökade kompetens om samspelet mellan hälsa och aktivitet tillvaratas och återfinns i verksamheter som behandlar och förebygger ohälsa - ha fortsatt fördjupad dialog och samarbete med de brukarorganisationer och intresseföreningar som ligger nära arbetsterapeuternas verksamhetsområden - använda de nationella riktlinjerna för att påvisa professionens kompetens - implementera FSAs kvalitetskriterier för arbetsterapeutisk verksamhet - fortsätta att implementera FSAs syn på närståendefrågor - fortsätta arbetet med att fördjupa professionens kompetens med fokus på etiska/moraliska frågor ur ett mångfaldsperspektiv

7 Strategisk agenda Strategisk plan Strategiområde 2 - om professionella tjänster FSA ska aktivt och kontinuerligt utveckla arbetsterapins professionella tjänster. I ökad utsträckning handlar detta om fördjupningar, breddningar, aktualiseringar av kärnkompetensen men också av nya kunskaper från andra områden som krävs när samhället blir alltmer komplicerat och gränsöverskridande. FSA ska därför aktivt arbeta med utbildnings- och forskningsfrågor så att arbetsterapeuter kan möta framtida förändringar. Nya arbetsområden kommer att utvecklas, kontinuerlig kompetensutveckling kommer att krävas och nya kunskaper och förändringar i praxis blir nödvändig. Det vill säga att arbetsterapeuten måste ges möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling och också vara medveten om det egna ansvaret i denna process. Eftersom många patienter/klienter i dag ställer nya krav på arbetsterapeuten måste utbildning och forskning i arbetsterapi återspegla såväl den nya aktiva omvärldsorienterade patienten/klienten som den med nedsatt autonomi. Den teknologiska utvecklingen kommer i ökad omfattning skapa nya möjligheter för patient/klient och arbetsterapeuter. Arbetsterapeutens unika bemötande, som har sin utgångspunkt i patientens/klientems vardagssituation, kommer att få större betydelse då fria vårdval är allt vanligare. FSA ska - aktivt arbeta för att utbildningen till arbetsterapeut utvecklas så att den motsvarar samhällets behov och de krav patienten/klienten har - bevaka, kartlägga och initiera nya verksamhetsområden så att arbetsterapeutens kompetens tillvaratas - tydliggöra värdet av arbetsterapeuters kontinuerliga kompetensutveckling - tillhandahålla efterfrågade kompetensutvecklingsmöjligheter genom studiematerial, kurser, konferenser och professionsnätverk - bevaka utvecklingen av ny teknik och implementera densamma i den arbetsterapeutiska verksamheten - analysera, utveckla och implementera bemötande frågor som rör arbetsterapeuter och arbetsterapi - betona vikten av att forskning utvecklas i enlighet med samhällets efterfrågan - stödja implementeringen av forskningsresultat mot kliniskt verksamma arbetsterapeuter - utveckla och tydliggöra professionens delaktighet i strävan mot en hållbar utveckling - 7 -

8 Strategisk agenda Strategisk plan Strategiområde 3 - om ökad arbetstillfredsställelse FSA ska vidareutveckla arbetsterapins organisations- och leveranssystem för att skapa bättre kvalitet, ökad effektivitet, bättre arbetsmiljö, bättre lön och anställningsvillkor och därmed ökad arbetstillfredsställelse. FSA ska därför lägga ökat fokus på hur de professionella tjänsterna kommer till nytta för patienter/klienter och på hur kvaliteten och effektiviteten i arbetsterapins resurser ska stärkas. Det vill säga dagens organisations- och leveranssystem har skapats på grundval av gamla traditioner. Här finns stora möjligheter att frigöra och omfördela resurser vilket ger ökad motivation och effektivitet för arbetsterapeuterna. Det kan också leda till ökat ansvarstagande för de professionella grupperna som har den direkta patientkontakten. Detta leder i sin tur till möjlighet att direkt påverka arbetslivets villkor och arbetsmiljö. FSA ska - bevaka organisationsförändringar i svensk hälso- och sjukvård och andra för arbetsterapeuter relevanta verksamhetsområden som är kopplade till övergripande nationella och internationella riktlinjer och strategier - initiera och implementera utvecklingsmöjligheter för professionen utifrån nationella och internationella riktlinjer - identifiera och tydliggöra möjligheter till ökad effektivitet i verksamheten, något som borde frigöra medel och resurser till förmån för förbättrade villkor i arbets livet ägna ökad uppmärksamhet åt och proaktivt bemöta nya organisationsformer och nya potentiella arbetsgivare till gagn för arbetsterapeuter - stödja det egna företagandet bland medlemmarna då friare etableringsrätt och större frihet att välja vårdgivare ökar möjligheten att starta egen verksamhet - i ökad grad initiera och utveckla samarbete över yrkesgränserna till förmån för nya former av team och nätverk till gagn för patienten/klienten - satsa resurser på utbildning i chef- och ledarskapsfrågor för att förstärka arbetsterapeutens inflytande i vård och omsorg - uppmuntra medlemmar att se eget chef- och ledarskap som en karriärväg - utarbeta och implementera studiematerial kring lön och karriär - stärka arbetsterapeutens kunskap om kostnadseffektivitet och prioriteringar för att i hälsoekonomiska termer kunna motivera ökade arbetsterapeutiska insatser - fokusera på hur mötet mellan patient/klient och arbetsterapeut kan förbättras för att öka kvaliteten och förtroendet för professionen.

9 Strategisk agenda Strategisk plan Strategiområde 4 - om FSAs styrka FSAs styrka är att så gott som alla examinerade arbetsterapeuter och arbetsterapeutstudenter är medlemmar i förbundet. FSAs styrka bygger också på medlemmarnas känsla av samhörighet, aktiva engagemang och delaktighet i förbundets verksamhet. FSA ska kännetecknas av en kompetent och effektiv förtroende- och tjänstemannaorganisation. FSA ska därför upprätthålla sin höga representativitet och uppfattas som ett starkt förbund. FSA ska också inspirera och motivera medlemmar att aktivt delta i förbundets verksamhet. Medlemmar ska känna att man kan bidra till förbundets fortsatta utveckling, både vad gäller arbetslivsfrågor som professionsfrågor. FSA ska ha företrädare som uppfattas som kompetenta och engagerade. Det vill säga att ett medlemskap i FSA ska vara självklart för en arbetsterapeut och en arbetsterapeutstudent. Medlemskapet ska vara en naturlig del i arbetsterapeutprofessionen. Den lokala organisationen ska fortsättningsvis vara navet i FSAs verksamhet. Med stöd från förbundsstyrelse, centrala råd, utskott, grupper och kansliets personal kommer en aktiv lokal verksamhet med kunniga, engagerade medlemmar och förtroendevalda ge stora framgångar för arbetsterapeuter. Detta kräver en effektiv information och kommunikation.. FSA ska - utarbeta rekryteringsverktyg som kretsföreträdare kan använda i sin argumentation för medlemskap i FSA - ge aktivt stöd till FSAstud för att fortsättningsvis ha en stark och engagerad studentorganisation - tydligare kommunicera förbundets insatser inom olika strategiområden för att skapa en större kännedom och delaktighet bland medlemmarna - ge yngre medlemmar större utrymme i förbundets verksamhet - tillse att kunskapsutveckling av centrala och lokala företrädare sker kontinuerligt för att proaktivt bemöta kommande förändringar i arbetsterapeuternas arbetsliv och professionsutövande - tillhandahålla grundläggande utbildning för lokala fackliga företrädare. Centrala kansliet ska vara motor i att tillse att lokala företrädare har kunskap i sitt uppdrag - förmedla kunskap till medlemmar och förtroendevalda om vad som händer i omvärld och invärld i det som berör arbetsterapeutens profession och arbetsliv - verka för en transparent organisation som tydligt hänger ihop från central nivå till lokal nivå

10 Strategisk agenda Strategisk plan Strategiområde 5 - om FSAs service FSA ska upplevas som en öppen och tillgänglig organisation. Medlemmar i FSA ska känna nytta av sitt medlemskap och uppleva god individuell service med hög kvalitet. FSA ska därför tillse att central och lokal organisation har stor samverkan, att informations- och kommunikationskanalerna upplevs som tillgängliga och värdefulla. Den enskilde medlemmen ska uppleva att det är nära till FSAs företrädare och att den information som ges är kunskapsrelevant och att man får ett bra bemötande. Det vill säga en öppen och tillgänglig organisation innebär att medlemmarna vet vem som är deras företrädare och hur man får kontakt. Medlemmens fackliga företrädare ska ha den kunskap som krävs för att vägleda och ge handlingsalternativ utifrån medlemmens behov på ett kompetent, engagerat och respektfullt sätt. FSA ska - fortsätta arbetet med att utveckla den lokala kretsorganisationen så att den känns relevant och effektiv för respektive krets - aktivt arbeta för att alla legitimerade arbetsterapeuter oavsett tjänstebenämning, anställningsform eller verksamhetsområde finner en naturlig hemvist och ett stöd i förbundet - arbeta för förbättrad tillgänglighet och bemötande både på central och lokal nivå - stimulera medlemmar att delta i olika professionella nätverk och fackliga mötesplatser. Dessa kan vara lokala, regionala, nationella och/eller internationella - fortsättningsvis utveckla webbplatsen så att den är en naturlig hemvist för kunskapsutveckling i både fackliga och professionsfrågor. Detta avser såväl central webbplats som de lokala hemsidorna

11 - 11 -

12 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Tel Fax E-post. Adress. Planiavägen 13. Box Nacka

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val Del 2 Rapporter Motioner Propositioner Val Fullmäktige 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2012 1(86) Förbundsstyrelsens rapport Verksamheten 1 januari 31 augusti 2012... 3 Motion nr

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion: Arbetsgivarverket Foto: Getty Images, Arbetsgivarverket, Catharina Biesèrt Tryck: Tabergs Media Group

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Mål för kongressperioden 2014 2016

Mål för kongressperioden 2014 2016 MÅL för kongressperioden 2014 2016 Mål för kongressperioden 2014 2016 Fastställda av kongressen i oktober 2013 Vision 1 Psykologförbundet är ett förbund för alla psykologer i Sverige Psykologerna arbetar

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 20 3 Policy- och verksamhetsinriktning 2013-2016 Kapitel 1. Arbetsglädje & stolthet... 4 1.1 Våra prioriteringar... 4 1.2

Läs mer

Riktlinjer för kompetensutveckling

Riktlinjer för kompetensutveckling Riktlinjer för kompetensutveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR KOMPETENSUTVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Kompetens och kompetensutveckling är ord som vi kan

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Ledningsstaben 2008-05-09 LiÖ 2008-35 Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Landstingets politiska majoritet har lämnat bifogat förslag

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Officersförbundets fackliga program

Officersförbundets fackliga program Officersförbundets fackliga program Fastställt av Förbundsmötet 2011 Fackligt program Officersförbundets fackliga program är medlemmarnas inriktning för förbundets verksamhet. Programmet fastställs vid

Läs mer

Programförklaring IF Metall

Programförklaring IF Metall Programförklaring IF Metall 1 2 Innehåll Inledning 5 Sverige i världen 7 Globaliseringen utmaning utan motstycke 7 Offensivt internationellt samarbete 8 Mot hänsynslös exploatering 10 Samarbete möjlighet

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö En hälsosam vårdmiljö är förutsättningen för god och säker vård. Det leder till bra resultat

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014

Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer. Chefen har en avgörande inverkan på verksamheters effektivitet, produktivitet, innovationsförmåga och arbetsmiljö.

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Vem bestämmer? 2014-11-07

Vem bestämmer? 2014-11-07 www.pwc.se? En översiktlig kartläggning av styrning och ansvar för insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, tre landsting och sju kommuner 2014-11-07 Innehållsförteckning Rapport Sidan Uppdrag avgränsning

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer