Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh"

Transkript

1 Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Leif Johansson Foto: Caroline Hagström Vellinge.se

2 Vellinge kommun POST Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare. De ska fungera som vår kompass när vi känner oss osäkra hur vi ska agera. Värderingarna bildar samtidigt en kärna för det som kan sägas är vår kommunkultur. Värderingarna guidar oss i vårt sätt att agera internt, gentemot våra samarbetspartners och inte minst våra kunder. Våra fyra kärnvärden är följande: Glädje Vi känner glädje när vi arbetar eftersom vi är stolta över vad vi uträttar. Vi har kul på jobbet och det är en positiv energi som smittar av sig. Mod Vi är inte rädda för att prova nya vägar, för det utvecklar verksamheten. Vi visar mod genom att fatta beslut som vi står för och har kraft att genomföra. Trovärdighet Vi lever som vi lär och håller våra löften. Det kan vara svårt ibland, men är avgörande för att skapa bästa möjliga livskvalitet för kommuninvånarna. Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Visionen klädd i politiska ambitioner Du har just läst Plan för Omsorgsnämnden Syftet är att det ska bli lättare att förstå den politiska styrningen vad gäller verksamhetens inriktning och prioriteringar. Det ska också bli enklare att följa upp verksamheten. Den övergripande planen för Vellinge kommuns verksamhet är: Plan för Kommunstyrelsen I plandokumentet ingår också följande politiska planer: Plan för Miljö- och byggnadsnämnden Plan för Nämnden för gemensam medborgarservice Plan för Omsorgsnämnden Plan för Utbildningsnämnden MBN NGM ON UN Nästa revidering av de politiska planerna sker Ansvariga är ordförande i respektive styrelse och nämnd. Vellinge.se

3 Plan för Omsorgsnämnden Vellinge.se

4 Plan för Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden är politiskt ansvarig för omsorg, stöd och hjälp för medborgarna i Vellinge kommun. Utgångspunkten för verksamheten är alltid gällande lagstiftning. Denna plan utgör tillsammans med Omsorgsnämndens övriga styrdokument riktlinjer för all verksamhet inom omsorg, stöd och hjälp, oavsett om den bedrivs i kommunal eller annan regi. Här beskrivs Omsorgsnämndens långsiktiga ambition. Omsorgsnämnden ska i samarbete med Utbildningsnämnden och Nämnden för gemensam medborgarservice arbeta aktivt för att alla medborgare i Vellinge kommun får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Barnens behov är i centrum. Vellinge kommuns övergripande vision är: Bästa möjliga livskvalitet för dig! För Omsorgsnämndens verksamheter innebär det: Kvalitet Verksamheterna följs upp systematiskt och regelbundet eftersom vår ambition är att genomföra ständiga förbättringar. All personal är kompetent och har relevant utbildning. De insatser som beviljas stöds av kunskap och beprövad erfarenhet. Resultaten följs upp och dokumenteras. Genom samverkan med högskola och närliggande kommuner stimuleras evidensbaserad praktik. Allmänhetens behov av insyn blir tillgodosedd. Brukarens synpunkter återkopplas med hjälp av enkäter av hög kvalitet. Myndighetsbeslut är rättssäkra och medborgarna får hjälp att överklaga om de är missnöjda med beslutet. I allt arbete betonas ett övergripande samarbete med bland annat skola, skolhälsovård, fritidsverksamheter, polis, socialtjänst samt olika frivilligorganisationer. Samarbete med Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, närliggande kommuner och näringsliv är prioriterat. Miljö I Vellinge kommun njuter vi av vår natur och våra stränder och har en god boendemiljö och offentlig miljö för personer i alla åldrar. Kommunens verksamheter är lätta att få kontakt med och tillgängliga för alla. Kommunen kan bistå med bostadsanpassning om behov uppstår. För alla, och speciellt för våra äldre, är måltiden en källa till glädje och hälsa. Därför eftersträvar vi lokalt tillagad mat, serverad på ett njutbart sätt, i alla våra verksamheter. Omsorgsnämnden har ett hållbarhetsperspektiv i sina verksamheter. Detta innebär att verksamheter utvärderas efter social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Trygghet Medborgaren känner trygghet i att få hjälp när det behövs. Den personliga integriteten och bestämmanderätten över det egna livet värnas. Stor vikt läggs vid individens behov av trygghet. Det kan handla om trygghet i egna hemmet eller på vilket sätt personalen bemöter klienten med stöd och omsorg. Hänsyn tas till kultur, livsåskådning och tro. Barns bästa ska vara vägledande och Omsorgsnämnden sätter alltid barnens behov i centrum. Delaktighet Medborgarnas behov och önskemål sätts i centrum. Hjälp och stöd erbjuds utifrån individens egna behov och val. Individen kan själv välja vem som utför de insatser som beviljats. Kan man inte själv välja finns stöd och hjälp för att hitta det alternativ som passar just mig bäst. Medborgaren blir tillfrågad och lyssnad på och har inflytande över när och hur hjälpen ges. Alla får möjlighet till en meningsfull vardag och kan behålla sina intressen även när krafterna sviker. Varje individ blir bemött med respekt och värdighet. Vellinge kommuns omsorgsverksamhet genomsyras av 2

5 Foto: Kristina Almén Omsorgsnämndens kärnverksamheter Hemtjänst Kommuninvånares behov av hjälp och stöd i hemmet tillgodoses, efter behovsprövning. Individen och/eller dess företrädare kan själv välja vem som ska utföra deras hemtjänst då kommunen har avtal med olika utförare. För att underlätta valet finns information om varje utförare. Är individen och/eller dess företrädare inte nöjd med utföraren har man rätt att byta. Individen och/eller dess företrädare kan påverka hur den insats som har beviljats ska utföras, när den ska utföras och på vilket sätt. Med hjälp av hemtjänstinsatser ges individen möjlighet att bo kvar hemma så länge man kan och önskar. omtanke, glädje, mod och trovärdighet. Personalen arbetar förebyggande och ser det friska hos individen. Vi utgår ifrån att alla vill och kan ta ansvar för sitt eget liv men att förmågan ibland kan svikta. När så sker tar Omsorgsnämnden inte över ansvaret från individen. De insatser som sker syftar till att i så hög grad som möjligt stödja förmågan till eget ansvarstagande. God ekonomisk hushållning Ett preventivt arbete sparar resurser på sikt. Kan vi motverka missbruk, social och ekonomisk utsatthet så tar vi ansvar både för individernas livskvalitet och för skattebetalarnas pengar. Med tydliga upphandlingsunderlag och uppföljning av verksamheterna säkerställer vi att varje skattekrona används effektivt. Framtid Våra utmaningar för framtiden är: En åldrande befolkning samt ökande antal individer med insatser inom LSS kräver social innovation, det vill säga utveckling och kreativa lösningar. Hur vi rekryterar och behåller kompetent personal. Ökande krav på mottagning av flyktingar kräver nya lösningar. Konjunktursvängningar kan snabbt förändra förutsättningarna för Omsorgsnämnden. Vård- och omsorgs Vård- och omsorgsboende är till för de personer som har behov av vård- och omsorg dygnet runt. Parboende möjliggörs och provboende före beslut uppmuntras. Den som bor på ett vård- och omsorgsboende kan påverka hur den insats som beviljats utförs, när den utförs och på vilket sätt. God och näringsriktig mat är en viktig del av vardagen. Alla måltider som serveras på vård- och omsorgsboenden håller hög kvalitet och lagas om möjligt på plats och från grunden. Varje dag kan de boende välja mellan minst två huvudrätter och matsedeln är varierad. Både maten och måltidssituationen är anpassad efter de boendes behov och önskemål. Boende och anhöriga kan påverka verksamheten genom boenderåd och enkäter. Servicehus Ett servicehus är en social mötesplats. Där finns personal som ordnar aktiviteter både för de som bor på servicehuset, och för dem som bor kvar hemma. Personalen på servicehuset samarbetar med pensionärsföreningar och andra frivilligorganisationer, som arrangerar aktiviteter i huset. Det ordnas också särskilda aktiviteter och mötesplatser för de som vårdar en närstående. Servicehuset är öppet varje dag och lokalerna är tillgängliga såväl dagtid som kvällstid. Servicehusen har en restaurang som är öppen för alla. Här serveras lunch och bedrivs caféverksamhet varje dag. Alla måltider håller en hög kvalitet. Maten är näringsrik och måltidssituationen trivsam. Det finns olika råd med representanter för besökare, anhöriga och boende, för att medborgaren ska kunna påverka verksamheten 3

6 I anslutning till servicehusen finns det trygghetslägenheter. Till dessa lägenheter finns en bostadskö med särskilda regler. Anhörigstöd I Vellinge kommun får anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående, avlastning och hjälp i vardagen. Anhörigstödet utgår från att: Varje anhörig har ett unikt behov. Anhöriga måste aktivt erbjudas stöd. Stödet måste vara lättillgängligt, flexibelt och finnas i många olika former. Stödet måste tillföra något positivt för både anhörig och närstående. Stödet måste upplevas vara av god kvalitet. Förebyggande insatser Omsorgsnämnden vill genom förebyggande insatser stimulera till ett aktivt liv med hög livskvalitet. Verksamheterna uppmuntras till att arbeta preventivt och långsiktigt för att främja en god livskvalitet hos medborgarna. Omsorgsnämnden arbetar utifrån ett folkhälsofrämjande perspektiv för att förebygga missbruksproblem samt socialt utanförskap. Vård Kommunens huvudsakliga åtagande inom hälso- och sjukvården är att ansvara för insatser i hemsjukvård. Hemsjukvård ges i den enskildes bostad, på daglig verksamhet, dagverksamhet och korttidsboende. Åtgärderna omfattar sjukvård, rehabilitering och habilitering. Hälso- och sjukvården utgår från ett helhetsperspektiv och baseras på den enskildes livssituation. Samverkan med primärvård, specialistvård och utförare inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende är en förutsättning för samlad vård för den enskilde. Funktionsnedsättning och LSS De boende i Vellinge kommun som har en funktionsnedsättning och uppfyller lagens krav för stöd och insatser, får hjälp och stöd som syftar till att normalisera och underlätta i vardagen. Stödinsatserna bevarar eller förbättrar den motoriska eller psykiska förmågan och lindrar de besvär som funktionsnedsättningen medför. Delaktighet och möjligheten att påverka genomsyrar insatserna. Socialpsykiatri Omsorgsnämnden erbjuder bland annat boende, anhörigstöd, dagverksamhet, boendestöd, ledsagare och kontaktperson som insatser efter biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen. Verksamheten anpassas efter varje individs behov och eftersträvar normalisering. Särskild vikt läggs vid den grupp av unga vuxna som mår psykiskt dåligt. Även vad gäller socialpsykiatrin är ett normaliserande av vardagen viktigt, varför det finns stöd och insatser för meningsfull sysselsättning och arbete. Här betonas Amers (arbetsmarknadsenheten rehabilitering) betydelse, samt att det finns ett samarbete mellan kommun, andra myndigheter och näringsliv. Utgångspunkten är den enskildes behov. Ekonomi Genom ekonomisk rådgivning, försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser stödjer omsorgsnämnden individens möjligheter till självförsörjning. Missbruk, våld och hot Omsorgsnämnden förebygger aktivt missbruk genom preventivt arbete och identifiering av riskgrupper. De som är oroliga för annan person erbjuds stöd och hjälp anpassat efter deras individuella behov. Verksamheten är tillgänglig för missbrukare och deras närstående. Den erbjuder och förmedlar tjänster från såväl kommunala myndigheter som frivillig organisationer som Anonyma Alkoholister, kvinnojourer, Föräldraföreningen mot narkotika med flera. Våld i nära relationer uppmärksammas och handläggningen är skyndsam och relevant. Barn som bevittnat våld uppmärksammas särskilt. Barn och Ungdomsvård Omsorgsnämnden arbetar, i samarbete med Utbildningsnämnden och Nämnden för gemensam medborgarservice, aktivt för att barn och ungdomar i Vellinge kommun får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Barnens behov är i centrum. Vid misstanke om att barn far illa erbjuds stöd och hjälp utifrån barnets perspektiv. Familjerätt/Familjerådgivning Omsorgsnämnden erbjuder familjerådgivning i samarbete med Trelleborgs kommun samt egen rådgivning i familjerätt. Verksamheten uppmärksammar särskilt våld i nära relationer, barn som far illa och personer med funktionsnedsättning, psykisk ohälsa samt missbruk. Ensamkommande flyktingbarn Vellinge kommun har avtal med migrationsverket om att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Omsorgsnämndens verksamhet verkar för en framgångsrik integration i lokalt förenings- och näringsliv. 4

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING 2 Innehåll 1 Förord... 4 2 Politisk inriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden 2015-2018 5 3 Sigtuna kommuns vision 2030... 17 4 Sigtuna kommuns

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017

Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017 1 (39) Dnr: SN/2014:82 Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Södertull, foto: Maria Rasmusson Socialtjänsten Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81 UDDEVALLA Stadshuset

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Foto: Andreas Hillerborg Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Begrepp 5 3 Vad styr äldreomsorgen - nationella och lokala styrdokument

Läs mer

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 Nämndplan Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning 1.1 Marks kommuns vision Mark är känd som en attraktiv kommun. En kommun där det är bra att bo och verka. En kommun där

Läs mer

Socialtjänsten i Höör

Socialtjänsten i Höör individ och familjeomsorg För livets alla skeden funktionsnedsättning Ett liv så likt andras som möjligt äldreomsorgen I samråd med dig tillit Socialtjänsten i Höör curtis e modéer på tur med Skogsgläntans

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

INTERNBUDGET. för omsorgsförvaltningen. med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan

INTERNBUDGET. för omsorgsförvaltningen. med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan budget 2015 INTERNBUDGET för omsorgsförvaltningen med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan 2015 1 innehåll 1. Ordförandes inledning... 3 2. Omvärldsanalys... 4 3. Växjö

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

= ===== Majoritetsprogram

= ===== Majoritetsprogram Majoritetsprogram för Lidingö stad 2011-2014 1 Inledning Detta majoritetsprogram mellan Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna ligger till grund för den politik som koalitionen avser att föra under

Läs mer

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden Äldreplan 2015-2024 Uddevalla kommun Socialnämnden Innehåll Inledning... 3 1. Vad styr äldreomsorgen... 4 Nationella styrdokument... 4 Lokala styrdokument... 6 2. Värdegrund... 8 3. Äldreomsorgen i Uddevalla...

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans. Vuxenförvaltningen 2012-01-01

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans. Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Innehåll 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten... 1 2. Parter... 1 3. Giltighetstid...

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA

LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA Pensionärernas Riksorganisation Samorganisationen i Botkyrka 1 Förord Vid sin kongress i juni 2012 beslutade Pensionärernas Riksorganisation (PRO) att anta ett handlingsprogram

Läs mer

Anhörigstöd i Sala. Delrapport Kartläggning. Liselotte Eriksson, Marie Erlandsson Ek 2012-01-24

Anhörigstöd i Sala. Delrapport Kartläggning. Liselotte Eriksson, Marie Erlandsson Ek 2012-01-24 Anhörigstöd i Sala Delrapport Kartläggning Liselotte Eriksson, Marie Erlandsson Ek 2012-01-24 Sammanfattning Syftet med projekt Anhörigstöd är att bygga upp och utveckla såväl befintligt som nytt stöd

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer