Ifrågasatt konkurrensproblem avseende angörande av bussar vid flygterminal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ifrågasatt konkurrensproblem avseende angörande av bussar vid flygterminal"

Transkript

1 KKV1004, v1.3, BESLUT Dnr 186/ (6) Klagandebolagen genom Danowsky & Partners Advokatbyrå KB Box STOCKHOLM Ifrågasatt konkurrensproblem avseende angörande av bussar vid flygterminal Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket avskriver ärendet från ytterligare utredning. Ärendet Elva parkeringsbolag och hotell 1 (Klagandebolagen) har i skrivelse som kom in till Konkurrensverket den 26 mars 2012 anfört att Swedavia AB missbrukat sin dominerande ställning enligt 2 kap 7 konkurrenslagen (2008:579), KL, genom att den 20 mars 2012 meddela att företaget beslutat att från och med den 17 april 2012 införa angöringsavgifter för bussar som avlämnar passagerare vid terminalerna på Arlanda flygplats. Klagandebolagen, som samtliga bedriver privat långtidsparkerings- respektive hotellverksamhet inklusive busstransporter i anslutning till Arlanda flygplats, anser att det statligt ägda bolaget Swedavia, som också bedriver långtidsparkeringsverksamhet, har intressen i hotellverksamhet och bedriver egen bussverksamhet som konkurrerar med Klagandebolagens, genom sitt agerande påför Klagandebolagen en konkurrensnackdel. Klagandebolagen hemställde i sin anmälan att Konkurrensverket skulle meddela ett åläggande för Swedavia, jämväl interimistiskt och vid vite, att upphöra med detta missbruk. Vidare hemställde Klagandebolagen att Konkurrensverket alternativt skulle väcka talan med yrkande om förbud för Swedavia att tillämpa ett förfarande som utgör konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet enligt 3 kap. 27 KL. Den 4 april 2012 meddelade Swedavia att företaget vid koncernledningsmöte den 3 april 2012 beslutat att skjuta upp införandet av tidigare aviserad serviceavgift för bussangöring på Swedavias flygplatser till dess att Konkurrensverket meddelar sitt slutliga beslut i prövningen av frågan. 1 Annorlunda Bilar i Märsta Aktiebolag, Benstockens Parkering Airport Carservice Aktiebolag, Flygplatsparkering MA AB, Lunda Lindskrog Långtidsparkering AB, Måby Park Aktiebolag, SEBE Flygets Långtidsparkering AB, Arlanda Hotellby AB, Eurostop Hotell och Restauranger AB, JT Gruppen AB, Norse Hotels Scandinavia AB och Park Hotell Stockholm AB Adress Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon Fax

2 Dnr 186/ (6) Klagandebolagen har anfört bl.a. följande. Vissa av Klagandebolagen driver i privat regi långtidsparkeringar i anslutning till Arlanda. Andra av Klagandebolagen bedriver privat hotellverksamhet i anslutning till Arlanda. En oundgänglig del av parkeringsbolagens och hotellens verksamheter är att de transporterar sina respektive kunder med buss till och från Arlandas terminaler. Såväl parkeringsbolagen som hotellen agerar på mycket priskänsliga marknader. Swedavia bedriver också verksamhet med långtidsparkeringar vid Arlanda och erbjuder sina kunder transport med buss till och från Arlandas terminaler. Swedavia har även intressen i hotellverksamhet vid Arlanda som konkurrerar med de av Klagandebolagen som driver hotell. Swedavia kontrollerar ensamt marknaden för tillhandahållande av infrastruktur för transporter av personer till och från terminalområden på Arlanda. Swedavia har således en faktisk monopolställning på denna marknad. Infrastrukturen som Swedavia kontrollerar är en nödvändig förutsättning för att Klagandebolagen ska kunna bedriva sin verksamhet, då det saknas alternativa transportvägar. Swedavia har även en dominerande ställning på marknaden för långtidsparkering vid Arlanda samt har väsentliga ekonomiska intressen i de dominerande aktörerna på marknaden för hotellverksamhet i anslutning till Arlanda varvid bör understrykas att Swedavia också bedriver yrkesmässig busstrafik med transport av hotellgäster. De angöringsavgifter som Swedavia beslutat införa medför att Swedavias konkurrenter utan godtagbara skäl får tillgång till infrastrukturen på sämre villkor än Swedavias konkurrerande verksamhet. Swedavia har anfört bl.a. följande. Swedavia är ett statligt ägt bolag som bedrivs med uppdrag att äga, driva och utveckla flygplatser samt inom ramen för affärsmässighet aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn och bidra till att de av riksdagen beslutade transportpolitiska målen uppnås. Swedavia bekostar sin verksamhet, sin infrastruktur och sina investeringar genom intäkter från kunder, till skillnad från väg och järnväg som huvudsakligen får sin infrastruktur bekostad av statliga anslag. För att finansiera tillhandahållandet av adekvat infrastruktur för busstransporter i anslutning till respektive flygplats har Swedavia för avsikt att införa en avgift för samtliga bussar som angör flygplatserna Bromma, Landvetter och Arlanda. Den planerade angöringsavgiften har beräknats på så sätt att Swedavia endast får täckning för de kostnader som är direkt relaterade till infrastrukturen med tillhörande tjänster och produkter knutna till bussar. Avgiften bygger på principen pris efter prestation, bl.a. genom att avgiften tas ut per ton skattevikt och angöring för respektive fordon. Kostnadsberäkningen har utgått ifrån utnyttjandet av de vägar och områden som bussar och bussresenärer utnyttjar. Fördelningen på dessa vägar och områden har skett proportionerligt på basis av andelen bussresenärer i

3 Dnr 186/ (6) relation till resenärer med övriga trafikslag enligt Swedavias resvaneundersökningar. I linje med Swedavias miljöarbete kommer bussar som drivs med biobränsle att erhålla en rabatt på avgiften. Syftet är att stimulera ett skifte till förnybara bränslen i linje med Swedavias miljömål. Swedavias utgångspunkt är att respektive trafikslag ska bära de kostnader som verksamheten genererar för Swedavia. Avsikten är att alla bussaktörer som angör de berörda flygplatserna ska avgiftsbeläggas, inklusive Swedavias egna bussar. Redan idag erlägger järnvägsbolag, taxibolag, flygbolag och parkerande bilister avgifter för infrastrukturen på respektive flygplats. Det saknas godtagbara skäl till varför angörande bussar inte ska betala för de kostnader Swedavia har för att tillhandahålla relevant infrastruktur. Swedavia anser att den planerade avgiften är konstruerad på ett konkurrensneutralt sätt och har utformats i överensstämmelse med gällande konkurrensregler. Avgiften står i rimlig relation till kostnaderna samt det ekonomiska värdet av tjänsten och är baserad på objektiva och icke-diskriminerande grunder. Samtliga bussar som trafikerar de aktuella ytorna berörs av avgiften, inklusive Swedavias egna bussar, varför Swedavia bestrider att Swedavias bussar får en konkurrensfördel. Den 15 mars 2013 inkom Swedavia med en justering av den planerade angöringsavgiftens storlek. Efter att ha mottagit Klagandebolagens synpunkter på avgiftsunderlaget uppgav Swedavia att företaget så långt möjligt vill ha en samsyn kring trafikupplägget på Arlanda flygplats och därför har valt att göra en översyn av avgiftsunderlaget. Vid översynen valde Swedavia att exkludera de vägavsnitt som utgör allmän plats i för terminal 5 gällande detaljplans Lokalgata. Samma synsätt har tillämpats såvitt avser terminal 2 och 4, trots avsaknad av detaljplan. De ytor som inkluderats i avgiftsunderlaget är således, enligt Swedavia, de angöringsytor som är direkt kopplade till busstrafiken. Förändringen innebär att den totala kostnadsmassan justeras från 23,3 miljoner kronor per år till 14,1 miljoner kronor per år. Skäl för beslutet Konkurrensverket bedömer i varje enskilt fall om den fråga som anmäls ska granskas närmare. Detta sker med utgångspunkt i myndighetens prioriteringspolicy. Vid prioriteringen väger Konkurrensverket in hur allvarligt problemet eller företeelsen är, hur viktigt det är att få ett vägledande avgörande samt om någon annan myndighet eller aktör är bättre lämpad att agera i frågan. I bedömningen vägs även in Konkurrensverkets förutsättningar att utreda och bevisa en överträdelse.

4 Dnr 186/ (6) Förbudet mot missbruk av dominerande ställning Missbruk av dominerande ställning regleras av 2 kap. 7 KL och artikel 102 EUF. Om ett missbruk inte är enbart nationellt utan påverkar handeln mellan medlemsstater är Konkurrensverket enligt artikel 3.1 rådets förordning 1/2003 skyldigt att tillämpa det EU-rättsliga förbudet. Missbruk från ett eller flera företags sida av en dominerande ställning på marknaden är förbjudet. Ett sådant missbruk kan särskilt bestå i att direkt eller indirekt påtvinga någon oskäliga inköps- eller försäljningspriser eller andra oskäliga affärsvillkor, begränsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel för konsumenterna, tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa handelspartner får en konkurrensnackdel, eller ställa som villkor för att ingå ett avtal att den andra parten åtar sig ytterligare förpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med föremålet för avtalet. Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet Enligt 3 kap. 27 KL kan staten, en kommun eller ett landsting förbjudas att i en säljverksamhet tillämpa ett visst förfarande, om detta (i) snedvrider, eller är ägnat att snedvrida, förutsättningarna för en effektiv konkurrens på marknaden eller (ii) hämmar, eller är ägnat att hämma, förekomsten eller utvecklingen av en sådan konkurrens. Förbud får emellertid inte meddelas för förfaranden som är försvarbara från allmän synpunkt. Enligt 3 kap. 28 KL gäller detsamma en verksamhet i en annan juridisk person om staten, en kommun eller ett landsting direkt eller indirekt har ett dominerande inflytande över den juridiska personen exempelvis genom ägarskap. När det gäller en verksamhets effekter på konkurrensen är det, enligt förarbetena till lagrummet, viktigt att i det enskilda fallet ta ställning till om beteendet skadar drivkrafterna till konkurrens samt själva mekanismerna på marknadsplatsen. Konkurrensverkets bedömning Swedavia meddelade i mars 2012 att företaget hade beslutat att införa bussangöringsavgifter på Arlanda från och med den 17 april Den 4 april 2012 meddelade Swedavia att företaget beslutat att skjuta upp införandet av de planerade avgifterna i avvaktan på Konkurrensverkets beslut i frågan. Konkurrensverket inledde en granskning och inhämtade uppgifter från Swedavia och Klagandebolagen. Under ärendets handläggning har Swedavia sedermera meddelat att företaget genomfört en översyn av avgiftsunderlaget, vilket resulterat i att den tänkta avgiften nedjusterats. Den justerade avgiften har varken införts eller aviserats till marknaden. Under dessa omständigheter bedömer Konkurrensverket att det inte är möjligt att göra en prövning av avgiften utan att verkets beslut skulle utgöra ett förhandsbesked.

5 Dnr 186/ (6) Rätten för företag att få förhandsbesked avskaffades genom ikraftträdandet av rådets förordning 1/2003 och efterföljande ändringar i konkurrenslagen. Konkurrensverkets befogenhet att tillämpa artikel 102 EUF är enligt artikel 5 rådets förordning 1/2003 begränsad till enskilda ärenden, dvs. konkreta överträdelser. Konkurrensverket har ingen möjlighet att pröva hypotetiska eller framtida förfaranden eller ge förhandsbesked avseende tillämpningen av artikel 102 EUF. Även om det i vissa fall har förekommit att Marknadsdomstolen eller Konkurrensverket har ålagt företag att inte införa ett visst förfarande som ännu inte införts, men som ansetts utgöra ett missbruk 2, har det rört sig om fall där det ifrågasatta förfarandet har aviserats av det dominerande företaget. Centrala frågor i missbruksbedömningen i detta fall är om Klagandebolagen erbjuds tillträde till terminalområdet på skäliga och icke-diskriminerande villkor. I det aktuella fallet skulle ett missbruk av dominerande ställning t.ex. kunna uppstå om Swedavias angöringsavgifter skulle snedvrida konkurrensen på nedströmsmarknaden på så sätt att Klagandebolagens verksamheter skulle missgynnas i förhållande till Swedavias egna konkurrerande verksamheter. En bedömning av eventuella exploaterande eller utestängande effekter låter sig dock inte göras innan det finns ett beslut om avgiftens storlek. För att kunna göra en bedömning av eventuella utestängande effekter behövs vidare uppgift om hur den aktuella avgiften påverkar Swedavias priser på de berörda nedströmsmarknaderna. Eftersom den justerade avgiften inte har aviserats till marknaden, finns det dock inget pågående eller aviserat förfarande som Konkurrensverket kan pröva med stöd av 2 kap. 7 KL och artikel 102 EUF. Konkurrensverket finner inte heller skäl att pröva saken med stöd av regeln enligt 3 kap. 27 KL om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Mot bakgrund av ovanstående finner Konkurrensverket för närvarande inte tillräckliga skäl för att i sak pröva de förhållanden som Klagandebolagen tar upp. Konkurrensverkets beslut att inte utreda saken vidare innebär inte ett ställningstagande till om förfarandet, om det införs, skulle strida mot konkurrensreglerna. Vid ett eventuellt införande av de planerade bussangöringsavgifterna kan Konkurrensverket komma att pröva om förfarandet utgör ett missbruk av dominerande ställning. Konkurrensverket avskriver ärendet från vidare handläggning. Detta beslut kan inte överklagas. 2 Se bl.a. MD 2002:11 Saint Gobain Isover AB./. Nordvästra Skåne Södre Halland Energi AB och Konkurrensverkets beslut i dnr 682/95 Posten Sverige AB.

6 Dnr 186/ (6) Hur ni kan gå vidare De företag som berörs av detta beslut kan vända sig till domstol för att få saken prövad. En talan rörande konkurrensbegränsande samarbete mellan företag enligt 2 kap. 1 konkurrenslagen (2008:579) eller rörande missbruk av dominerande ställning enligt 2 kap. 7 konkurrenslagen väcks vid Marknadsdomstolen. En talan om förbud för konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet enligt 3 kap. 27 konkurrenslagen väcks vid Stockholms tingsrätt. Detta beslut har fattats av avdelningschefen Göran Karreskog. Föredragande har varit sakkunnige Owe Gärdin. Göran Karreskog Owe Gärdin Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats Kopia till: Swedavia AB

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:27 2005-08- 30 Dnr A 3/03

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:27 2005-08- 30 Dnr A 3/03 MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:27 2005-08- 30 Dnr A 3/03 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2003-11-13, dnr 475/2002, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE 1. FAC Flygbussarna Airport Coaches AB, Esplanaden

Läs mer

Påstått missbruk av dominerande ställning leveransvägran av tillträde till s.k. onlineförsäljning av fjärrtågbiljetter

Påstått missbruk av dominerande ställning leveransvägran av tillträde till s.k. onlineförsäljning av fjärrtågbiljetter KKV1004, v1.5, 2014-03-10 BESLUT 2014-05-14 Dnr 178/2014 1 (9) MTR Express (Sweden) AB Advokat Morvarid Dorkhan Nilsson Baker & McKenzie Advokatbyrå Box 180 101 23 STOCKHOLM Påstått missbruk av dominerande

Läs mer

Konkurrenslag (2008:579)

Konkurrenslag (2008:579) Konkurrenslag (2008:579) Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser 2 kap. Förbjudna konkurrensbegränsningar 3 kap. Åtgärder mot konkurrensbegränsningar 4 kap. Företagskoncentrationer 5 kap. Utredning av konkurrensärenden

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet - Luleå

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet - Luleå KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-06-22 Dnr 376/2010 1 (6) Lulebo AB, Lunet AB och Luleå kommun Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box 11918 404 39 Göteborg Ifrågasatt konkurrensbegränsning

Läs mer

Svensk författningssamling SFS_1993:20 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1993-01-14. Konkurrenslag (1993 :20) Näringsdepartementet

Svensk författningssamling SFS_1993:20 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1993-01-14. Konkurrenslag (1993 :20) Näringsdepartementet I Svensk författningssamling SFS_1993:20 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1993-01-14 Konkurrenslag (1993 :20) Näringsdepartementet Ändringar införda t.o.m. SFS 1994: 1846 Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Konkurrenslag; utfärdad den 18 juni 2008. SFS 2008:579 Utkom från trycket den 30 juni 2008 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens

Läs mer

41 KONKURRENSVERKET. Uppföljning kalkylstöd. Konkurrensverkets beslut. Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare.

41 KONKURRENSVERKET. Uppföljning kalkylstöd. Konkurrensverkets beslut. Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare. 41 KONKURRENSVERKET 9 2015-02-18 Dnr 168/2012 1(9) Sveriges Åkeriföretag Box 7248 103 89 Stockholm Uppföljning kalkylstöd Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare.

Läs mer

Påstått konkurrensproblem på marknaden för larmcentralstjänster

Påstått konkurrensproblem på marknaden för larmcentralstjänster KKV1024, v1.2, 2011-02-05 BESLUT 2012-03-06 Dnr 270/2011 1 (10) Kristianstads kommun 291 80 KRISTIANSTAD Påstått konkurrensproblem på marknaden för larmcentralstjänster Konkurrensverkets beslut 1. Räddningstjänsten

Läs mer

Vägledning: Köp från eget bolag 2013:3

Vägledning: Köp från eget bolag 2013:3 Vägledning: Köp från eget bolag 2013:3 Innehållsförteckning Om vägledningen 2 Inledning 4 1. Om in house-undantaget 6 1.1 Vad är in house-undantaget? 6 1.2 Det temporära undantaget 7 1.3 Restriktiv tillämpning

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:25 2005-06-30 Dnr A 4/04

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:25 2005-06-30 Dnr A 4/04 1 MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:25 2005-06-30 Dnr A 4/04 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut den 15 april 2004, dnr 727/2003, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Svenska försäkringsmäklares förening,

Läs mer

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning spisgas

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning spisgas KKV1004, v1.2, 2011-02-05 BESLUT 2012-04-19 Dnr 133/2012 1 (6) Fastighetsägarna Stockholm Box 12871 112 98 STOCKHOLM Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning spisgas Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket

Läs mer

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2001:4 2001-02-27 Dnr A 14/99

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2001:4 2001-02-27 Dnr A 14/99 AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2001:4 2001-02-27 Dnr A 14/99 1 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 1999-11-12, dnr 902/1998, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Konsortiet Scandinavian Airlines System,

Läs mer

Konkurrensfrågor och marknaden för hyresbostäder

Konkurrensfrågor och marknaden för hyresbostäder 2010-03-30 1 (12) Konkurrensfrågor och marknaden för hyresbostäder Anförande av Jan-Erik Ljusberg, stf generaldirektör Konkurrensverket, vid SABOs konferens i Stockholm den 30 mars 2010. Det talade ordet

Läs mer

Höganäs kommun köp av avfallshanteringstjänster från Nordvästra Skånes Renhållnings Aktiebolag

Höganäs kommun köp av avfallshanteringstjänster från Nordvästra Skånes Renhållnings Aktiebolag KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-06-24 Dnr 728/2014 1 (17) Höganäs kommun 263 82 Höganäs Höganäs kommun köp av avfallshanteringstjänster från Nordvästra Skånes Renhållnings Aktiebolag Beslut Höganäs

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:5 2005-02-09 Dnr A 3/04. ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2004-03-02, dnr 498/2002, se bilaga (ej bilagd här)

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:5 2005-02-09 Dnr A 3/04. ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2004-03-02, dnr 498/2002, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:5 2005-02-09 Dnr A 3/04 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2004-03-02, dnr 498/2002, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE VVS-Installatörerna, Box 17537, 118 91 STOCKHOLM

Läs mer

Svenska Hockeyligan AB, org.nr 556220-9519, Box 5095, 121 16 Johanneshov

Svenska Hockeyligan AB, org.nr 556220-9519, Box 5095, 121 16 Johanneshov KKV2000, v1.2, 2011-02-05 BESLUT 2012-09-20 Dnr 501/2012 1 (13) Part Svenska Hockeyligan AB, org.nr 556220-9519, Box 5095, 121 16 Johanneshov Ombud: Advokaterna Lennart Ernstson och Gunnar Blomberg, Wistrand

Läs mer

Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2006-06-07 i mål nr T 4231-04, se bilaga (ej bilagd här) Konkurrensverket, 103 85 STOCKHOLM

Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2006-06-07 i mål nr T 4231-04, se bilaga (ej bilagd här) Konkurrensverket, 103 85 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:12 Datum 2008-09-10 Dnr A 3/06 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2006-06-07 i mål nr T 4231-04, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE OCH MOTPART Konkurrensverket,

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:1 2015-02-10 Mål nr A 2/14

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:1 2015-02-10 Mål nr A 2/14 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:1 2015-02-10 Mål nr A 2/14 KÄRANDE Pizza24 Nordic AB, 556903-8853, Linjegatan 5, 302 50 Halmstad Ombud: advokaterna D. T. och Y. A., Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, 103 61

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 Stockholm Aktbilaga 51 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, tillika protokollförare, Karin Lindell, Per Eklund, Jonas Häckner, Jerker Holm och Anders Stenlund

Läs mer

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV?

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? En rapport skriven av Tom Madell på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2010:2 Tom

Läs mer

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Lars Matton 08-406 55 32 lars.matton@sabo.se

Läs mer

Kommittédirektiv. En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket. Dir. 2015:48. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket. Dir. 2015:48. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket Dir. 2015:48 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare får i uppdrag att utreda förutsättningarna

Läs mer

Mål A 3/06 Konkurrensverket./. Aktiebolaget Bil-Bengtsson m.fl.

Mål A 3/06 Konkurrensverket./. Aktiebolaget Bil-Bengtsson m.fl. 2006-09-25 Dnr 331/2004 1 (30) Marknadsdomstolen Box 2217 103 15 Stockholm Mål A 3/06 Konkurrensverket./. Aktiebolaget Bil-Bengtsson m.fl. Konkurrensverket får härmed utveckla grunderna för överklagandet.

Läs mer

avtalsvillkor för depå-/kontoavtal

avtalsvillkor för depå-/kontoavtal MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:4 2006-02-16 Dnr B 6/04 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MOTPART Nordnet Securities Bank AB, Box 14077, 167 14 BROMMA Ombud: jur kand Fredrik Lundblom och

Läs mer

Uppsala kommun och offentlig säljverksamhet

Uppsala kommun och offentlig säljverksamhet UPPSALA UNIVERSITET VT 2010 Företagsekonomiska institutionen Handelsrätt C Handelsrätt Uppsala kommun och offentlig säljverksamhet En studie av Uppsala Konsert och Kongress Författare: Nina Larsen Handledare:

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; låssmedsverksamhet.

Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; låssmedsverksamhet. KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-03-23 Dnr 588/2010 1 (11) Anmälande företag ASSA Sverige AB, org.nr 556061-8455, Box 371, 631 05 Eskilstuna Ombud: advokaten Johan Carle och jur.kand. Urszula Sieradzka,

Läs mer

YTTRANDE. EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) Dnr 37/2008 Stockholm den 8 september 2008

YTTRANDE. EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) Dnr 37/2008 Stockholm den 8 september 2008 YTTRANDE Dnr 37/2008 Stockholm den 8 september 2008 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2008/2861/OFA/BO EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) Sieps har ombetts yttra sig över betänkandet EU,

Läs mer

OSUND KONKURRENS. Fortfarande ett problem för små företag

OSUND KONKURRENS. Fortfarande ett problem för små företag OSUND KONKURRENS Fortfarande ett problem för små företag Rapport Juli 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Om konkurrenslagens regler om offentlig säljverksamhet

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:5 2013-04-12 Mål nr A 8/11

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:5 2013-04-12 Mål nr A 8/11 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:5 2013-04-12 Mål nr A 8/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd. 5, dom 2011-12-02 i mål nr T 31862-04, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE TeliaSonera Aktiebolag (publ),

Läs mer

Ärende 23. Inrättande av uppdrag som borgerlig begravningsförrättare

Ärende 23. Inrättande av uppdrag som borgerlig begravningsförrättare Ärende 23 Inrättande av uppdrag som borgerlig begravningsförrättare Tjänsteskrivelse 1 (4) 2015-07-24 KS 2014.0355 Handläggare Karin Jirénius Kommunfullmäktige Borgerliga begravningsförrättare Sammanfattning

Läs mer