Styrelsens yttrande nr 1. Vattendirektivets åtgärdsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsens yttrande nr 1. Vattendirektivets åtgärdsprogram"

Transkript

1 Styrelsens yttrande nr 1 Motion nr 1 från Säffle norra lokalavdelning Motion nr 2 från Östra Ämterviks lokalavdelning Vendirektivets åtgärdsprogram Motion nr 1/2015 från Säffle norra LRF-avdelning angående Vendirektivets åtgärdsprogram Motion nr 2/2015 från Östra Ämterviks LRF-avdelning angående Vendirektivets åtgärdsprogram Från Säffle Norra LRF-avdelning har det inkommit en motion som kräver vendirektivets åtgärdsprogram förkastas i sin helhet, arbetet med bra ven startar om med lokala samarbeten och motionen går vidare till riksförbundsstämman. Östra Ämterviks LRFavdelning yrkar åtgärdsprogrammet omarbetas till en lista av underbyggda åtgärder. Styrelsen delar motionärernas oro om de åtgärdsprogram för bättre venkvalité som nu håller på samrådas. Styrelsen anser det finns många brister i processen, dialogen med berörda, brist på konsekvensanalyser, brister i finansering och en beslutsprocess som saknar viktiga politiska avvägningar mot andra intressen som producera mat och förnybar energi. Sverige har som nation förbundit sig arbeta för god status ska uppnås i våra vendrag genom antagandet av EU:s ramdirektiv för ven. God status är en mycket hög målsättning då det innebär en liten avvikelse från ett opåverkat ven. Sverige är förpliktat ta fram ett åtgärdsprogram som syftar till nå god status på våra ven. Beslut tas sedan i dec av vendelegationen. Åtgärdsprogrammet riktar sig till andra myndigheter som sedan kan välja styrmedel för åtgärder vidtas för nå god status. De styrmedel som kan komma ifråga är lagstiftning, ekonomiska stöd och rådgivning. Hur det slutliga utfallet blir är också då beroende av vilka val exempelvis jordbruksverket gör när de ska verkställa åtgärdsprogrammet. Avgörande för besluten ska bli väl avvägda när vendelegationen ska ta beslut om åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer är bra analyser av förslagens konsekvenser är gjorda. Dessa analyser är avgörande för ställningstagande om undantag eller sänkta krav när det gäller nå god status. Det som är oroväckande vi inte sett några sådana analyser ännu av någon kvalité. Motionärerna lyfter fram flera av föreslagna åtgärder saknar tillräcklig vetenskaplig grund. Åtgärder måste naturligtvis vila på vetenskaplig säker grund om myndigheterna överväger lagstiftningsåtgärder. Det måste vara grundläggande i en rättstat. Till sist vill styrelsen påminna om en av ramdirektivets grundartiklar:

2 Ju mer öppenhet man har när mål sätts upp, åtgärder bestäms och rapportering skall göras, desto mer kommer man genomföra direktivet med god vilja och desto större möjligheter får medborgarna påverka inriktningen på skyddet. Styrelsen anser det är ytterst angeläget vendirektivet blir det samverkansprojekt som det är avsett vara och inte nu som nu ett myndighetsprojekt där mindre och mindre insyn medges till allmänheten. tillsända en riksstämmomotion med en uppmaning om LRF verkar för politiska avvägningar sker av folkvalda och åtgärdsprogrammet blir till en hanterbar lista med väl underbyggda åtgärder där resultaten går värdera utifrån finansiering och verklig effekt på venkvalitén samt tillsända en skrivelse till länsstyrelsen och venmyndigheten utifrån motionärernas synpunkter och stämmans diskussioner.

3 Styrelsens yttrande nr 2 Motion nr 3 från Kristinehamns LRFavdelning Rättsosäkerhet runt skrotbilar på landsbygden Motion nr 3/2015 från Kristinehamns LRF-avdelning angående dumpning av skrotfordon. Motionärerna vill LRF arbetar för det blir enklare bli av med kvarlämnade fordon i markerna. Skrotningspremien avskaffades 2007 och sedan dess har antalet övergivna skrotbilar ökat. Det saknas idag ett incitament för en bilägare skrota sin bil och detta har noterats hos såväl bilskrotarna, som hos organisationen Håll Sverige rent. Enligt en prejudicerande dom i miljööverdomstolen; MÖD 2006:63, har man fastställt en markägare inte är ansvarig för avfall som han inte själv har dumpat, eller gett någon annan tillstånd till dumpa. Fastighetsägaren är inte heller ansvarig om han inte haft möjlighet förhindra eller försvåra nedskräpningen. I praktiken har dock ansvaret ofta hamnat hos markägaren och rättsläget förefaller ännu osäkert. Frågan har varit föremål för flera utredningar och i augusti 2014 beslutade regeringen om uppdra Naturvårdsverket ånyo utreda hur kommuner och staten kan ersättas för sitt omhändertagande av övergivna uttjänta fordon där ägare inte går finna Av detta framgår det huvudsakliga ansvaret faktiskt ligger på kommunerna och i andra hand Trafikverket och Polisen. Detta uppdrag ska vara redovisat i november Här behöver markägarperspektivet komma in och tidsperspektivet är viktigt. Det är ju inte acceptabelt markägaren får stå för miljökonsekvenserna i väntan på det utreds om ägaren inte går finna LRF behöver därför fästa än större intresse på Naturvårdsverkets utredning. göra en skrivelse i detta ämne till riksförbundsstyrelsen samt motionen därmed anses besvarad.

4 Styrelsens yttrande nr 3 Motion nr 4 från Fryksdalens lokalavdelning Självförsörjningsgrad av svenska livsmedel Motion nr 4/2015 från Fryksdalens lokalavdelning angående ökad självförsörjningsgrad av livsmedel i svenskt jordbruk I en motion till regionförbundsstämman framför Fryksdalens lokalavdelning krav LRF ska driva frågan om högre självförsörjningsgrad av svenska livsmedel. Som stöd för argumentationen presenterar motionären uppgifter om hur de svenska marknadsandelarna på den inhemska matmarknaden haft en negativ utveckling under en lång följd av år. Regionförbundsstyrelsen delar motionärens uppfning utvecklingen av den svenska livsmedelsproduktionen är mycket bekymmersam. Dessa kurvor måste vända och den svenska livsmedelsproduktionen ska öka. Självklart vill vi också höja självförsörjningsgraden, men det är inget självändamål den ökade produktionen ska avsättas på den inhemska marknaden så länge som importen framförallt består av lågprisprodukter. Att konkurrera med dessa varor innebär ytterligare prisdumpning av våra egna produkter. Vi behöver därför kraftsamla för höja produkternas värde och fortsätta marknadsföra våra svenska mervärden nu när våra konsumenter äntligen efterfrågar och har upptäckt fördelarna med våra närproducerade/svenska produkter. Vi behöver också ta marknadsandelar på exportmarknaden med hjälp av svenska premiumprodukter. En höjd självförsörjningsgrad är självklart viktigt, inte minst när man ser oroshärdar i vårt närområde och i andra delar av världen. Klimatförändringar kan också förändra livsmedelsförsörjningen på jorden. Ansvaret för självförsörjningsgraden ligger dock inte hos oss jordbrukare utan på samhället och politikerna. LRF arbetar redan hårt med marknadsföra våra svenska produkter och deras mervärden och även med påverka våra politiker i dessa frågor. tillstyrka regionens och riksförbundets fortsa arbete och motionen i övrigt anses besvarad

5 Styrelsens yttrande nr 4 Motion nr 5 Nyeds LRF-avdelning Rovdjursförvaltning Motion nr 5/2015 från Nyeds lokalavdelning angående nödvändiga förbättringar vad gäller rovdjursförvaltningen Från Nyeds LRF-avdelning har det kommit en motion som behandlar rovdjursförvaltningens många problemområden. Motionären yrkar regionförbundet verkar för riksdagens beslut om vargstammen skall minskas i de mest rovdjurskoncentrerade områdena, en konsekvensanalys genomförs som behandlar samtliga kostnader och samtliga kostnader skall ersättas av staten. Vidare yrkar motionären skyddsjakt skall kunna beviljas efter ett angrepp och skyddsjakt på enskildes initiativ skall kunna användas utanför inhägnat område. Slutligen yrkar motionären ansvaret för viltförvaltningen skall tillfalla en ny myndighet och nödvändiga ändringar genomförs i Art- och habitatdirektivet samt varje enskilt land skall ha bestämmanderätt när det gäller rovdjuren. Det är många viktiga aspekter som Nyeds LRF-avdelning lyfter och som behöver belysas. Vad gäller genomförandet av riksdagens beslut om vargstammen skall tillåtas glesas ut där rovdjurskoncentrationen är som störst finns en hel del kvar för myndigheterna åstadkomma. Årets licensjakt innebär, om länsstyrelsens beräkning stämmer, vargstammen i Värmland inför nästa år kommer vara på en oförändrad nivå. Länsstyrelsen medger de snarare underbeskat än överbeskat vargstammen inför årets licensjakt. Uppgiften för myndigheten är nu utvärdera utfallet av licensjakten, göra en ny populationsuppskning och därefter anpassa kommande licensjakt med syfte verka mot Naturvårdsverkets beslutade inriktningsmål om 7 föryngringar för Värmland. Styrelsen kommer i dialog och genom Erik Forsbergs medverkan i länets Viltförvaltningsdelegation i första hand verka för inriktningsmålet om 7 föryngringar uppnås snarast. När det gäller motionärens yrkan om en konsekvensanalys har SLU med anledning av propositionen En hållbar rovdjurspolitik (prop. 2012/13:191) ett regeringsuppdrag som skall slutredovisas under året. Utredningen skall analysera hur rovdjursangrepp påverkar landsbygdsföretagens hela ekonomi genom kartlägga kostnader, direkta och indirekta, för landsbygdsföretag, analysera alternativa ersättningsmodeller för lantbruksföretag samt utreda bidrag för förebyggande åtgärder vad gäller omfning. LRF följer arbetet genom medverkan i den expertgrupp som är kopplad till utredningen. LRF kommer, beroende på de resultat utredningen kommer fram till, använda rapporten i det fortsa påverkansarbetet, som går i motionärens riktning. Yrkandet om samtliga kostnader skall ersättas av samhället via viltskadeanslaget, och inte som nu delvis via landsbygdsprogrammet ligger väl i linje med den rovdjurspolicy som förbundsstyrelsen antog I den fastslår LRF rovdjursförekomst som leder till skada och skaderisk inte kan anses som normal affärsrisk och de kostnader som skador och förebyggande av skador medför, fullt ut skall bekostas av staten via viltskadeanslaget. Regeringen har nyligen meddelat de avser öka anslagen för viltskydd, vilket LRF krävt länge.

6 Även yrkandet om staten skall stå för kostnader som uppstår i samband med skyddsjakt ligger väl i linje med organisationens hållning. Riksförbundet har uppmärksammat ansvarigt departement på problemet och regionstyrelsen för diskussionen med länsstyrelsen i Värmland. Lägsta kravet är jaktledaren, som har ett mycket stort ansvar när det gäller utförandet av skyddsjakten, får täckning för sina kostnader via länsstyrelsen. När det gäller beslut om skyddsjakt är styrelsens uppfning antalet angrepp är irrelevant. Varje enskilt fall med specifika omständigheter behöver hanteras var för sig. Länsstyrelsen har även möjlighet ta beslut om skyddsjakt på eget initiativ om stor risk för skada föreligger, det vill säga även innan ett angrepp skett inom ett område. Styrelsen verkar för länsstyrelsen framdeles också skall ta sådana beslut jämte beslut om skyddsjakt efter angrepp. I de riktlinjer för skyddsjakt som länsstyrelsen tillsammans med Viltförvaltningsdelegationen håller på arbeta fram anges inget antal vad gäller angrepp för när skyddsjakt skall beviljas. Syftet med 28 i Jaktförordningen är förebygga angrepp på tamdjur. Angreppet måste vara pågående eller omedelbart förestående och du måste försöka skrämma bort rovdjuret först. Reglerna gäller både innanför och utanför inhägnat område. Så länge man följer villkoren ovan ser styrelsen inget hinder för paragrafen inte går nyttja på det sätt som motionären yrkar. Den nyligen nedlagda jaktlagsutredningen föreslog en ny viltförvaltningsmyndighet skulle inrättas och överta Naturvårdsverkets uppgifter. I riksförbundets yttrande till utredningen instämde styrelsen uppgifterna behöver upplåtas till en annan myndighet. Detta särskilt med tanke på förvaltningen vad gäller rovdjuren måste övergå från en förvaltning med bevarandefokus till en förvaltning som syftar till aktivt förvalta och balansera arterna. Frågan om en förflyttning av ansvaret för viltförvaltningen från Naturvårdsverket till annan myndighet är fortfarande aktuell och viktig för LRF. I det arbetet ingår påverkan och bevakande av lagstiftning rörande viltförvaltning och antalsreglerande jakt. Slutligen motionärens yrkande om driva frågan om genomförande av ändringar i Art- och habitatdirektivet samt varje lands rätt till beslut i frågor som rovdjursförvaltning. Miljökommissionären har fått ett tydligt uppdrag om se över både Art- och habitatdirektivet och Fågeldirektivet, vilket är en historisk framgång som LRF är mycket nöjd över. Arbetet kommer bevakas av LRFs kontor i Bryssel med stort stöd av riksförbundet. Målsättningen är vargen som art inte längre ska klassas som strikt skyddad i bilagan till direktivet. Vad gäller varje lands bestämmanderätt vad gäller rovdjursförvaltning så behöver vi ha i åtanke Sverige såväl genom riksdagsbeslut som åtaganden genom Bernkonventionen och Art- och habitatdirektivet samt Sveriges inträde i EU åtagit sig hålla livskraftiga stammar av rovdjur. Rätten förvalta rovdjuren och särskilt beaktandet av varje medlemslands specifika förutsättningar för förvalta rovdjur med socioekonomisk hänsyn måste tillfalla varje enskilt land. tillstyrka regionens och riksförbundets fortsa arbete enligt vad som anförts ovan samt motionen i övrigt anses besvarad med vad styrelsen framfört.

7 Styrelsens yttrande nr 5 Motion nr 6 Säffle norra LRF-avdelning Miljöåtagande för betesmark i områden med varg Motion nr 6/2015 från Säffle Norra lokalavdelning angående problematiken med uppfylla miljöåtaganden för betesmarker i områden med varg Från Säffle Norra LRF-avdelning har det kommit en motion som behandlar den problematik som kan uppstå i områden med varg vad gäller uppfylla miljöåtaganden kopplade till betesmarker. Motionären yrkar regionstyrelsen verkar för krav om återbetalning undanröjs i de fall betesdrift måste upphöra på grund av rovdjursförekomst och styrelsen lyfter problematiken kring återbetalningskrav med länsstyrelsen och länets riksdagsledamöter. Möjligheten till nyttja länets samtliga betesmarker genom hävd av tamdjur är en mycket viktigt fråga för styrelsen. Djurproduktionen står idag under stor press vad gäller lagstiftning och lönsamhet. Förekomst och angrepp av rovdjur är ytterligare en faktor som påverkar företagandet och lönsamheten vad gäller hållandet av tamdjur. För motionärens yrkan om kravet om återbetalning skall undanröjas krävs en dispens från villkoren vad gäller miljöåtagande för betesmark. Något undantag från villkoret går dock inte åstadkomma eftersom kravet är marken skall betas. I de fall där tamdjursägare på grund av rovdjursförekomst och/eller angrepp haft problem med uppfylla miljöåtaganden kopplade till betesmarker har länsstyrelsen angett sanktionen till noll kronor. Styrelsen anser länsstyrelsen agerande i dessa ärenden är fullgott. Vidare kommer styrelsen fortsätta bevaka frågan så länsstyrelsen forts agerar på detta sätt. Med anledning av motionen har styrelsen genom en skrivelse till Jordbruksverket uppmärksammat dem på problematiken med rovdjursförekomst och betesåtaganden med yrkan om Jordbruksverket ser över föreskrifterna, då det brådskar inför kommande åtagandeperiod. Djurägare med femåriga åtaganden vad gäller bete skall kunna gå ur åtagandet på grund av rovdjursproblematik utan återbetalningskrav för den del av perioden som åtagandet kunnat fullföljas samt uppsägandet av åtagandet inte skall medföra någon sanktion. tillstyrka regionens och riksförbundets fortsa arbete och motionen i övrigt anses besvarad.

8 Styrelsens yttrande nr 6 Motion nr 7 Östmarks LRF-avdelning Vargförvaltning Motion nr 7/2015 från Östmarks lokalavdelning angående lokalt deltagande i lokal förankring av rovdjursförvaltningen och kvalitetssäkring av varginventering Östmarks LRF-avdelning har skickat en motion till regionförbundsstämman angående yrkan om lokalbefolkningen bereds deltagande i den lokala förankringen av rovdjursförvaltningen. Vidare yrkar motionären statens uppgift om kvalitetssäkring av varg effektiviseras så inventeringen kan användas som ett verkligt stöd för älgförvaltningsgrupperna. Inventeringen av varg i Sverige är bland den med minst avvikelser i världen, men som med all populationsuppskning av vilt råder osäkerheter. Som vi alla mycket väl vet väcker rovdjuren mycket känslor hos lokalbefolkning, organisationer och allmänhet. Styrelsen ser det därför som viktigt inventeringsmetodiken och kvalitetssäkringen håller en mycket hög nivå. Trots detta såg vi under vinterns jakt det var stora avvikelser i det antal som uppskats och det verkliga. Detta är mycket olyckligt och gör det svårt bedriva en bra förvaltning. Inventeringsmetodiken, som är gemensam för samtliga län samt för Norge, är hårt styrd för resultaten skall vara jämförbara mellan områden och över tid. Inventeringarna är främst inriktade mot de reproducerande paren, och därför verksamheten koncentrerad till den period då det finns möjlighet särskilja paren från övriga vargar, det vill säga då det under vinterperioden är mest sannolikt för snötäckt mark. Strax efter avslutad inventeringssäsong i april kan man räkna med inventeringsresultatet stämmer allra bäst överens med verkligheten (om inte problem som exempelvis en snöfig vinter påverkat genomförandet). Efter det sker det dock en hel del; nya kullar föds, fjolåringar vandrar ut eller in, nya revir etableras och individer dör. Styrelsens åsikt är därför älgförvaltningsgrupperna behöver ha en nära och god dialog med länsstyrelsen vad gäller inventeringsresultat för ha möjligt beakta vargens påverkan på älgförvaltningen. Styrelsen är väl medveten om svårigheterna vad gäller Värmland med tanke på det stora antal revir och älgförvaltningsområdena i olika stor utsträckning berörs av flera vargrevir. Kunskapen som älgförvaltningsgrupperna måste få ta del av är hur stor del av reviret eller reviren som ingår älgförvaltningsområdet. Utifrån det går det sedan i genomsnitt räkna ut hur många älgar som årligen kommer tas av varg. Forskningsresultat visar ett vargrevir, oavsett flockstorlek, tar älgar om året. Det är av yttersta vikt älgförvaltningsgrupperna får tillgång till ett adekvat underlag för på så sätt ha bästa möjliga förutsättning till älgpopulationen förvaltas efter rådande foder- och betesskadesituation. Vargproblematiken får inte medföra en negativ kvalitet eller produktiv älgpopulation, men det är även av yttersta vikt ingen överskning av vargarnas påverkan på älgstammen sker med risk för ökade betesskador som följd.

9 I Viltförvaltningsdelegationen, där mandatet ägare och brukare av jordbruksmark representeras av Erik Forsberg, diskuteras såväl inventeringsmetodik som inventeringsresultat i syfte säkerställa inventeringen håller en hög kvalitetssäkring. Vid Viltförvaltningsdelegationens sammanträden finns möjligheten föra diskussionen om effektivisering av kvalitetssäkringen. Frågan om införande av trenduppskning över tid för rovdjuren, liknande den som görs i älgförvaltningen, bör även diskuteras i Viltförvaltningsdelegationen. Det skulle kunna fungera som ett komplement till kvalitetssäkringen, särskilt vid de tillfällen det uppstått svårigheter vid genomförandet av inventeringarna. Styrelsen har även lyft frågan om införande av trenduppskning samt kontinuerlig insamling av vargspillning genom en skrivelse till riksförbundet med yrkan om påverka Naturvårdsverket. Vad gäller det lokala deltagandet så ser styrelsen det som ytterst viktigt länsstyrelsens tjänstemän, rovdjursspårare och besiktningspersonal välkomnar ett lokalt engagemang och de är positiva till framåtsyftande samarbete med lokalbefolkningen. Dock är länsstyrelsen den ansvariga myndigheten för förvaltningen av rovdjuren i länet, vilket innebär de även har uppdraget uttala sig i ärenden som rör rovdjursförvaltningen. Dock måste det givetvis göras med respekt för lokalbefolkningen och de näringsverksamheter som påverkas av rovdjursförvaltningen. motionen anses besvarad och behandlad med vad styrelsen anfört.

10 Styrelsens yttrande nr 7 Motion nr 8 Filipstadsbygdens LRF-avdelning Licensjakt efter varg Motion nr 8/2015 från Filipstadsbygdens lokalavdelning angående tilldelning av varg inför licensjakt och försök till sabotage vid genomförande av licensjakten Från Filipstadsbygdens LRF-avdelning har det kommit en motion som behandlar tilldelningen av varg inför licensjakt samt de försök till sabotage under den nyligen genomförda licensjakten efter varg. Motionären yrkar regionförbundet verkar för en tilldelning om minst 50 vargar inför licensjakten 2016 samt riksförbundet kraftfullt markerar emot försök till sabotage av genomförande av beslutade licensjakter. Som motionären så väl beskriver så har årets licensjakt genomförts väl. Det är även riktigt länsstyrelsen troligen har underbeskat stammen. Även om Sverige är ett föregångsland när det gäller inventering av varg så vilar även vargförvaltningen som all annan viltförvaltning på mer eller mindre säkra populationsuppskningar och beräkningar av mortalitet. Spårningsförhållandena i södra delen av länet var dåliga inför tilldelningen. När länsstyrelsen tog beslutet om licensjakt saknades därför aktuella uppgifter om antalet vargar i respektive revir. Tilldelningen till licensjakten beslutades därför utifrån genomsnittlig gruppstorlek. Länsstyrelsen uppger själva det är mer troligt de underbeskat stammen än de överbeskat populationen. Uppgiften som länsstyrelsen nu har är utvärdera licensjakten, göra en ny populationsuppskning och därefter anpassa kommande förvaltningsåtgärd utifrån tillkommen kunskap, precis så som en adaptiv förvaltning skall fungera. Naturvårdsverket har beslutat om regionala miniminivåer för rovdjuren. För Värmlands län innebär det en miniminivå om 11 föryngringar med en förvaltningsinriktning mot målet 7 föryngringar. Styrelsen kommer i dialog och genom Erik Forsbergs medverkan i länets Viltförvaltningsdelegation i första hand verka för inriktningsmålet om 7 föryngringar uppnås, vilket innebär tilldelningen till licensjakterna de kommande åren behöver öka. Styrelsen kommer även verka för kommande beslut om licensjakt omfar hela revir snarare än ett visst antal vargar. Det är endast då jakten når sitt fulla syfte och det är också det som är bäst ur djuromsorgsperspektiv. Det är sorgligt demokratiskt fade beslut inte accepteras och respekteras av somliga grupper i samhället. Yttrandefriheten är en grundbult i vårt demokratiska rättssamhälle, men yttrandefriheten får inte agera som skydd för illegala handlingar oavsett form och art. Styrelsen vill uppmanna samtliga som upplever försök till sabotage, illegalt intrång samt andra liknande brott mot jaktförordningen polisanmäla händelserna. Såväl regionförbundet som riksförbundet tar starkt avstånd från sådana illegala handlingar, vilket vi markerar och framför i olika sammanhang till allmänhet, myndigheter och politiker. tillstyrka regionens och riksförbundets fortsa arbete och motionen i övrigt anses besvarad.

11 Strandskyddet och äganderätten Styrelsens yttrande nr 8 Motion nr 9 Östra Ämterviks LRF-avdelning Motion nr 9/2015 från Östra Ämterviks LRF-avdelning angående strandskydd och äganderätt Motionen vill strandskyddet helt avskaffas i glesbygd. Strandskyddet vållade en het deb i Värmland under Länsstyrelsen fick hård kritik för den inte tog tillräcklig hänsyn till landsbygdens utveckling och tack vare bland annat LRF:s arbete så sjönk arealen skyddad mark kraftigt från remiss till beslut. Dock kvarstod många områden som är lämpliga utveckla runt våra stora vendrag. Exempelvis runt Vänern, Klarälven och Frykensjöarna. Därför blev det också ett 100-tal överklagningar av beslutet, varav åtta var kommuner. Att hälften av kommunerna överklagade beslutet vittnar om beslutets legitimitet kan ifrågasättas. LRFs utgångspunkter var inget strandskydd i Värmland behövde utökas, åkermark inte ska ha strandskydd och jord- och skogsbruk oavsett storlek inte ska begränsas. Styrelsen har dock inga problem med gå ännu längre och kräva även den grundläggande nivån på 100 meter ska avskaffas på landsbygden. Detta skulle vända på bevisbördan där det generella skydd som idag inte behöver motiveras ersätts med en process där särskilt skyddsvärda områden kräver ett detaljerat underlag för underkastas ett skydd. Detta skulle sända en signal om landsbygden får förtroende ta vara på sin potential. Styrelsen bedömer inte det finns risk för överexploatering av landsbygden, då kommunerna behåller sina avvägningsinstrument i bygglovsprocessen. tillsända strandskyddsdelegationen en skrivelse i ärendet samt skriva en riksstämmomotion utifrån styrelsens yttrande och stämmans diskussioner.

12 Styrelsens yttrande nr 9 Motion nr 10 från Älvdals lokalavdelning Avvägningen mellan produktion och miljö i politiska beslut och myndighetsutövning Motion nr 10/2015 från Älvdals lokalavdelning angående produktion och miljö I en motion till regionförbundsstämman framför Älvdalens lokalavdelning krav om samhällsdiskussionen måste breddas från många gånger enbart handla om miljö till även handla om produktion. Styrelsen vill redan inledningsvis redovisa den till fullo delar motionärens uppfning. Systematiken i de svenska regelverken kring miljö vilar på en föråldrad syn på vilka som är de verkliga miljöutmaningarna och hur dessa bör hanteras. Detta syns bl.a. genom miljöintresset regelmässigt aldrig utsätt för avvägningar gentemot andra intressen och grundsynen är miljöhänsyn är liktydigt med stopp för mänsklig aktivitet. Det har nu gått 30 år sedan sälar och granar dog i stor skala på västkusten och under tiden som gått sedan dess har andra miljöproblem istället tornat fram som samhällets stora utmaningar. Ser vi till dagens kunskapsläge är den rimliga uppfningen, och de flesta miljöforskarnas slutsats, inte längre naturen ska bevaras till varje pris, slutsatsen är istället landskapet MÅSTE brukas. Detta bruk ska naturligtvis ske långsiktigt hållbart men förutsättningarna för oss i Värmland uppfylla det kriteriet är ytterligt gynnsamma och är inte ett hot för oss utan vår stora möjlighet! De överallt närvarande miljöperspektiven måste därför matchas genom varje beslut som berör de gröna näringarna i allt från tillstånds- till lagstiftningsärenden måste kompletteras med en tydligt redovisad bedömning av vad beslutet betyder för utvecklingen av produktion, arbetstillfällen och andra samhällsnyttor. uppdra åt regionförbundsstyrelsen göra en riksförbundsstämmomotion innebärande varje beslut som berör de gröna näringarna i allt från tillstånds- till lagstiftningsärenden måste kompletteras med en tydligt redovisad bedömning av vad beslutet betyder för utvecklingen av produktion, arbetstillfällen och andra samhällsnyttor.

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND. LRFs rovdjurspolicy. Antagen av LRFs styrelse

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND. LRFs rovdjurspolicy. Antagen av LRFs styrelse LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRFs rovdjurspolicy Antagen av LRFs styrelse 2013-03-19 2(5) Sammanfattning Rovdjursförvaltningen måste vara långsiktig, förutsägbar och rimlig för den enskilda. Rovdjurstrycket

Läs mer

Grunderna för skyddsjakt

Grunderna för skyddsjakt Grunderna för skyddsjakt SÅ FUNKAR DET Konventioner Varför samarbeta om naturen? Naturvårdsdirektiv Jaktlagstiftningen Undantag från fredning Skyddsjakt Delegering av beslutanderätt till Länsstyrelserna

Läs mer

Licensjakt efter varg 2017

Licensjakt efter varg 2017 PM 1 (6) NATURVÅRDSENHETEN Viltvård Tobias Hjortstråle Telefon 010-22 49 277 tobias.hjortstrale@lansstyrelsen.se Licensjakt efter varg 2017 Länsstyrelsens samlade bedömning är att inte ta ett beslut om

Läs mer

Svensk rovdjursförvaltning - Regional förvaltning, vem gör vad? Johan Nyqvist, rovdjursförvaltare, Länsstyrelsen i Jämtlands län

Svensk rovdjursförvaltning - Regional förvaltning, vem gör vad? Johan Nyqvist, rovdjursförvaltare, Länsstyrelsen i Jämtlands län Svensk rovdjursförvaltning - Regional förvaltning, vem gör vad? Johan Nyqvist, rovdjursförvaltare, Länsstyrelsen i Jämtlands län Rovdjursförvaltning Rovdjursförvaltningen är ordnad i flera lager, som en

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av mål för rovdjursstammarnas utveckling. Dir. 2010:65. Beslut vid regeringssammanträde den 10 juni 2010

Kommittédirektiv. Utvärdering av mål för rovdjursstammarnas utveckling. Dir. 2010:65. Beslut vid regeringssammanträde den 10 juni 2010 Kommittédirektiv Utvärdering av mål för rovdjursstammarnas utveckling Dir. 2010:65 Beslut vid regeringssammanträde den 10 juni 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska, mot bakgrund av riksdagens beslut

Läs mer

Rovdjurspolicy för Naturskyddsföreningen i Uppsala län 1

Rovdjurspolicy för Naturskyddsföreningen i Uppsala län 1 Rovdjurspolicy för Naturskyddsföreningen i Uppsala län 1 Bakgrund till rovdjurspolicy för Naturskyddsföreningen i Uppsala län Denna policy ska ses som ett stöd för föreningens medlemmar vid arbete med

Läs mer

skapat bristande förtroende för politiken och förvaltning.

skapat bristande förtroende för politiken och förvaltning. 2009-05-28 Miljödepartementet Politiska staben PM: Sammanfattande del av propositionen En ny rovdjursförvaltning Sverige ska ha livskraftiga stammar av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn och varje

Läs mer

Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning

Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning Naturvårdsverket Diarienummer NV-03359-14 Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning A Allmänt Beskrivning av problemet och vad

Läs mer

Remiss om genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige samt tillvägagångssätt

Remiss om genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige samt tillvägagångssätt Sida YTTRANDE 1(2) Datum 2010-11-02 218-4997-2010 Djurskydd & Vilt Lars Furuholm Naturvårdsverket Viltenheten 104 28 Stockholm Remiss om genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige samt tillvägagångssätt

Läs mer

Med stöd av första stycket får åtgärder vidtas för att "skrämma bort " följande rovdjur:

Med stöd av första stycket får åtgärder vidtas för att skrämma bort  följande rovdjur: 1. Skyddsjakt. JAKTFÖRORDNINGEN, 28, (1987:905.) (Förordning 2009:310) 28 1:a stycket. SKRÄMMA bort. Ej dödande. Med stöd av första stycket får åtgärder vidtas för att "skrämma bort " följande rovdjur:

Läs mer

Uppdrag att utreda gynnsam bevarandestatus för varg

Uppdrag att utreda gynnsam bevarandestatus för varg Regeringsbeslut I:1 2015-04-01 M2015/1573/Nm Miljö- och energidepartementet Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM Uppdrag att utreda gynnsam bevarandestatus för varg Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi NATURVÅRDSENHETEN Foto: Länsstyrelsen, Viltskadecenter och Dan Werner Informations- och kommunikationsstrategi för rovdjursfrågor i Västmanlands län 2010-2014 Diarienr: 511-4310-10 Förankrad i Viltförvaltningsdelegationen

Läs mer

Yttrande i mål nr angående skyddsjakt efter varg

Yttrande i mål nr angående skyddsjakt efter varg 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2014-02-20 Ärendenr: NV-01591-14 Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 STOCKHOLM Yttrande i mål nr 3428-14 angående skyddsjakt efter varg Naturvårdsverket

Läs mer

Synpunkter: Mål för rovdjuren SOU 2012:22 Diarienummer: M2012/982/Nm Sista svarsdatum för remissvaren är den 6 juli 2012.

Synpunkter: Mål för rovdjuren SOU 2012:22 Diarienummer: M2012/982/Nm Sista svarsdatum för remissvaren är den 6 juli 2012. YTTRANDE 2012-07-05 1 (5) Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM c/o Redovisningshuset Sundsesplanaden 2 registrator@environment.ministry.se S-824 30 HUDIKSVALL magnus.bergström@environment.ministry.se

Läs mer

Viltmyndigheten- jakt och viltförvaltning i en ny tid

Viltmyndigheten- jakt och viltförvaltning i en ny tid Viltmyndigheten- jakt och viltförvaltning i en ny tid -ett delbetänkande från (SOU 2013:71) Särskild utredare Håkan Larsson Särskild utredare Håkan Larsson Sekreterare Nina Nordengren (jurist) och Jens

Läs mer

Informations- och kommunikationsplan för rovdjursfrågor i Västmanlands län

Informations- och kommunikationsplan för rovdjursfrågor i Västmanlands län Natur- och kulturmiljöenheten Foto: och Viltskadecenter Informations- och kommunikationsplan för rovdjursfrågor i Västmanlands län 2009 Förankrad i Rovdjursgruppen vid möte den 13 november 2007 Beslutad

Läs mer

Naturvårdsverket David Hansson vargforvaltningsplan@naturvardsverket.se. Öster Malma 2011-09-14

Naturvårdsverket David Hansson vargforvaltningsplan@naturvardsverket.se. Öster Malma 2011-09-14 Naturvårdsverket David Hansson vargforvaltningsplan@naturvardsverket.se Öster Malma 2011-09-14 Remissvar angående listning av olägenheter som motiverar skyddsjakt Svenska Jägareförbundet, nedan kallat

Läs mer

Information om nya älgjakten

Information om nya älgjakten Information om nya älgjakten Problem med dagens älgförvaltning Ett komplicerat och svåröverskådligt system. 3 former av licensområden, sam- och storlicenser, älgskötselområden och 2 former av kalvjaktsområden

Läs mer

EU:s 7:e miljöhandlingsprogram Att leva gott inom planetens gränser

EU:s 7:e miljöhandlingsprogram Att leva gott inom planetens gränser 2013-02-20 Miljödepartementet EU:s 7:e miljöhandlingsprogram Att leva gott inom planetens gränser Svenska Jägareförbundet får härmed lämna följande yttrande över rubricerat förslag till program. Generellt

Läs mer

LRFs policy för förvaltning av älg och övriga vilda hjortdjur

LRFs policy för förvaltning av älg och övriga vilda hjortdjur LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Styrelsen 2012-03-20 LRFs policy för förvaltning av älg och övriga vilda hjortdjur Denna policy är avsedd att vara ett stöd för LRFs arbete i förvaltningen av älg och övriga vilda

Läs mer

LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND LRF Skåne

LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND LRF Skåne LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND 2014-12-05 Dnr 511-9757-2012, 1284 511-9749-2012, 1278 511-9771-2012, 1290 511-9747-2012, 1272 Länsstyrelsen i Skåne Miljöavdelningen Karin Emanuelsson 205 15 Malmö Angående

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lodjur och järv till vissa länsstyrelser

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lodjur och järv till vissa länsstyrelser 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dittrich Söderman, Hanna Tel: 010-698 1517 hanna.dittrich.soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-25 Ärendenr: NV-04080-15 Enligt sändlista Överlämnande

Läs mer

FAQ om Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till nya och utvidgade Natura 2000-områden den 31 mars 2016

FAQ om Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till nya och utvidgade Natura 2000-områden den 31 mars 2016 Datum 2016-03-31 Dnr 511-1375-15 1(5) FAQ om Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till nya och utvidgade Natura 2000-områden den 31 mars 2016 1. Vilken omfattning har förslaget? De nya områdena och de

Läs mer

Ny älgförvaltning 2012

Ny älgförvaltning 2012 Ny älgförvaltning 2012 - En introduktion Sveriges Lantbruksuniversitet Många beslut, lagar och regler att följa Beslutas av Detaljeringsgrad Lag Riksdag Lägst Förordning Regering Föreskrift Myndighet Högst

Läs mer

Yttrande över remiss angående åtgärder för samexistens mellan människa och varg

Yttrande över remiss angående åtgärder för samexistens mellan människa och varg 2013-08-30 1(13) Djurskydd & Vilt Maria Falkevik 054-197074 Miljödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se linnea.rosenlof@regeringskansliet.se Yttrande över remiss angående åtgärder för samexistens

Läs mer

Begäran om förslag till miniminivåer för björn, varg, järv och lo för rovdjursförvaltningsområden och län.

Begäran om förslag till miniminivåer för björn, varg, järv och lo för rovdjursförvaltningsområden och län. 1(9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Lindahl, Helene Tel: 010-698 1051 Helene.lindahl @naturvardsverket.se BEGÄRAN 2014-03-20 Ärendenr: NV-00552-14 Sändlista Begäran om förslag till miniminivåer

Läs mer

Kommunikationsplan för rovdjursfrågor i Västra Götalands län

Kommunikationsplan för rovdjursfrågor i Västra Götalands län Kommunikationsplan för rovdjursfrågor i Västra Götalands län 2015-2019 Foto: Mia Bisther och Kent-Åke Gustavsson Kommunikationsplan för rovdjursfrågor i Västra Götalands län Länsstyrelsens uppdrag Förekomsten

Läs mer

Anteckningar från mötet om varg i Bullaren 27 mars 2012

Anteckningar från mötet om varg i Bullaren 27 mars 2012 Anteckningar från mötet om varg i Bullaren 27 mars 2012 Deltagare från Länsstyrelsen: Anita Bergstedt-Söderström, rovdjursansvarig Mia Bisther, rovdjurshandläggare och spårare Lisa Karnfält, handläggare

Läs mer

Överklaganden av Länsstyrelsens i Örebro beslut om skyddsjakt efter varg i Nora kommun, länsstyrelsens dnr

Överklaganden av Länsstyrelsens i Örebro beslut om skyddsjakt efter varg i Nora kommun, länsstyrelsens dnr 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hollberg Malm, Malin Tel: 010-698 10 28 Malin.Hollberg-Malm@ @naturvardsverket.se BESLUT 2013-10-02 Ärendenr: NV-07296-13 NV-07298-13 Föreningen Nordulv Föreningen

Läs mer

Överklaganden av Länsstyrelsens i Blekinge läns beslut om skyddsjakt efter älg, länsstyrelsens dnr

Överklaganden av Länsstyrelsens i Blekinge läns beslut om skyddsjakt efter älg, länsstyrelsens dnr 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Ek, Hanna Tel: 010-698 10 96 Hanna.Ek@naturvardsverket.se BESLUT 2015-05-18 Ärendenr: Naturskyddsföreningen i Blekinge län Att: Owe Nodmar E-post: juvan@algonet.se

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Skåne

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Skåne LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND 2015-10-26 Dnr 511-9754-2012, 1293 511-9789-2012, 1257 511-9745-2012, 1256 Länsstyrelsen i Skåne Miljöavdelningen Karin Emanuelsson 205 15 Malmö Angående förslag till beslut avseende

Läs mer

Lägesrapport motioner och skrivelser Regionstämma LRF Sydost 2014

Lägesrapport motioner och skrivelser Regionstämma LRF Sydost 2014 Lägesrapport motioner och skrivelser Regionstämma LRF Sydost 2014 Motion nr 1-4 Mörbylångadalen, Sydöstra Öland, Ottenby och Torslunda LRF Sakägare Regionstämmans beslut i att satser Status regionen Status

Läs mer

Genetisk förstärkning av vargstammen

Genetisk förstärkning av vargstammen Genetisk förstärkning av vargstammen Genetisk förstärkning av vargstammen ett pussel för en livskraftig vargstam VARGEN ÄR EN NATURLIG del av den svenska faunan precis som älg, kungsörn och räv. Men vargen

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Mellersta rovdjursförvaltningsområdet

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Mellersta rovdjursförvaltningsområdet 1(8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hamplin, Göte Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2013-11-28 Ärendenr: NV-06674-13 Enligt sändlista Överlämnande av rätt att besluta

Läs mer

Jägareförbundet Mitt Norrland har inför valet 2014 ställt följande frågor om till de politiska partierna i Västernorrland

Jägareförbundet Mitt Norrland har inför valet 2014 ställt följande frågor om till de politiska partierna i Västernorrland Jägareförbundet Mitt Norrland har inför valet 2014 ställt följande frågor om till de politiska partierna i Västernorrland 1. Hur ser ditt parti på jaktens och jägarnas roll i samhället? 2. Sedan den nya

Läs mer

1. Hur ser ni på svensk rovdjursturism?

1. Hur ser ni på svensk rovdjursturism? 1. Hur ser ni på svensk rovdjursturism? Svenska Jägareförbundet har inga invändningar mot rovdjursturism i sig så länge den inte utformas på ett sätt som menligt påverkar andra aktörers möjlighet att bedriva

Läs mer

Övergripande riktlinjer för skötseln av kronhjortsstammen i Uppsala län

Övergripande riktlinjer för skötseln av kronhjortsstammen i Uppsala län Övergripande riktlinjer för skötseln av kronhjortsstammen i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 15 N AT U R M I L J Ö E N H E T E N ISSN 1400-4712 Foto framsida: cc.flickr.com/isfugl Länsstyrelsen

Läs mer

Livskraftig vargstam på 20 föryngringar, vem har tagit fram de siffrorna?

Livskraftig vargstam på 20 föryngringar, vem har tagit fram de siffrorna? 1 ( 7) Natur och Viltenheten Informationsmöte om vargflytt Plats: Bygdegården, Delsbo Antal besökare: ca 60 Dessa anteckningar är nedtecknade av Länsstyrelsen för att kunna vidareförmedla frågor och synpunkter

Läs mer

Skyddsjakt på varg i Forshyttan, Filipstads kommun, Värmlands län. Beslutet gäller under tiden från och med den 20 juni till och med den 31 juli 2012.

Skyddsjakt på varg i Forshyttan, Filipstads kommun, Värmlands län. Beslutet gäller under tiden från och med den 20 juni till och med den 31 juli 2012. 2012-06-19 9 218-3983-2012 1(5) Djurskydd & Vilt Lars Furuholm Skyddsjakt på varg i Forshyttan, Filipstads kommun, Värmlands län Beslut Länsstyrelsen i Värmlands län beslutar att ge tillstånd till skyddsjakt

Läs mer

KOMPLETTERING 2015-03-04 Ärendenr: NV-09515-13 NV-00326-14. Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm

KOMPLETTERING 2015-03-04 Ärendenr: NV-09515-13 NV-00326-14. Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Ek, Hanna Tel: 010-698 10 96 Hanna.Ek@naturvardsverket.se KOMPLETTERING 2015-03-04 Ärendenr: NV-09515-13 NV-00326-14 Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland REMISSYTTRANDE 2016-04-29 Länsstyrelsen Västra Götaland Yttrande om utökat strandskydd i 21 kommuner LRF Västra Götaland har beretts möjlighet att lämna yttrande

Läs mer

Beslut om licensjakt efter lo i Uppsala län 2017

Beslut om licensjakt efter lo i Uppsala län 2017 Beslut 1(23) 2016-12-19 218-8083-2016 LÄNSSTYRELSEN UPPSALA LÄN Sändlista Beslut om licensjakt efter lo i Uppsala län 2017 Beslut Länsstyrelsen Uppsala län beslutar om licensjakt efter högst fyra (4) lo

Läs mer

Nationell förvaltningsplan för varg

Nationell förvaltningsplan för varg Nationell förvaltningsplan för varg Förvaltningsperioden 2014 2019 December 2014 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer

Skyddsjakt på varg i Kristinehamns Kommun, Värmlands län

Skyddsjakt på varg i Kristinehamns Kommun, Värmlands län 2014-09-10 218-6246-2014 1(7) Djurskydd & Vilt Skyddsjakt på varg i Kristinehamns Kommun, Värmlands län Beslut Länsstyrelsen beslutar på eget initiativ att skyddsjakt på en (1) varg i Kristinehamns kommun,

Läs mer

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905)

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905) HFD 2015 ref 79 Överklagandeförbudet i 58 1 jaktförordningen står i strid med unionsrätten när det gäller beslut om jakt efter en art som är skyddad av EU:s livsmiljödirektiv. Lagrum: 58 1 jaktförordningen

Läs mer

Vägen mot visionen. Lantbrukarnas Riksförbund

Vägen mot visionen. Lantbrukarnas Riksförbund Lantbrukarnas Riksförbund Vägen mot visionen LRF byggs av medlemmarna som alla samlas kring en gemensam vision. Som stöd för att nå visionen finns Vägen mot visionen som är riksförbundsstämmans dokument

Läs mer

BEGÄRAN OM UPPGIFTER GÄLLANDE VARGAR I SVERIGE

BEGÄRAN OM UPPGIFTER GÄLLANDE VARGAR I SVERIGE BEGÄRAN OM UPPGIFTER GÄLLANDE VARGAR I SVERIGE På basen av ett klagomål som kommissionen nyligen har mottagit skulle vi vilja begära tilläggsuppgifter om vargpolitiken och licensjakten av vargar som nyligen

Läs mer

STRATEGI FÖR SVENSK VILTFÖRVALTNING

STRATEGI FÖR SVENSK VILTFÖRVALTNING STRATEGI FÖR SVENSK VILTFÖRVALTNING EN NYSTART FÖR SVENSK VILTFÖRVALTNING Naturen och samhället är i ständig förändring. Landskapet, klimatet och viltstammarna varierar över tiden, liksom samhällets prioriteringar

Läs mer

Yttrande över Vargkommitténs betänkande (SOU 2013:60) Naturskyddsföreningens dnr: 2013/018/1 Världsnaturfondens dnr:

Yttrande över Vargkommitténs betänkande (SOU 2013:60) Naturskyddsföreningens dnr: 2013/018/1 Världsnaturfondens dnr: Till registrator, Miljödepartementet Stockholm 2/9 2013 Yttrande över Vargkommitténs betänkande (SOU 2013:60) Naturskyddsföreningens dnr: 2013/018/1 Världsnaturfondens dnr: Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden

Läs mer

Presentation av Rovdjursutredningen Renforskningsdag, Jokkmokk 13 juni 2011 Thomas Nilsson Huvudsekreterare

Presentation av Rovdjursutredningen Renforskningsdag, Jokkmokk 13 juni 2011 Thomas Nilsson Huvudsekreterare Presentation av Renforskningsdag, Jokkmokk 13 juni 2011 Thomas Nilsson Huvudsekreterare Om rovdjursutredningen Regeringen beslutade den 10 juni 2010 om direktiv för utredningen Lars-Erik Liljelund är särskild

Läs mer

Sametinget. Ett parlament och en förvaltningsmyndighet. Samisk kultur Samiska språket Samiska näringar - rennäringen

Sametinget. Ett parlament och en förvaltningsmyndighet. Samisk kultur Samiska språket Samiska näringar - rennäringen Sametinget Ett parlament och en förvaltningsmyndighet Samisk kultur Samiska språket Samiska näringar - rennäringen Sametinget Vilka ramar styr oss? Sametingslagen 2 kap. Sametingets uppgifter 1 Sametinget

Läs mer

Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om omhändertagande av bilar. Svar på remiss. KS

Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om omhändertagande av bilar. Svar på remiss. KS VÅR REF: DNR T2011-007-3396 ER REF: KS001-1531-2011 Jarina Edlund Tillstånd 08-508 260 94 jarina.edlund@stockholm.se Till kommunstyrelsen Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om omhändertagande

Läs mer

Länsstyrelsen avlyser jakten om en varg fällts eller påskjutits med stöd av Länsstyrelsens i Jämtlands län beslut med dnr 218-8337-2013.

Länsstyrelsen avlyser jakten om en varg fällts eller påskjutits med stöd av Länsstyrelsens i Jämtlands län beslut med dnr 218-8337-2013. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hollberg Malm, Malin Tel: 010-698 10 28 Malin.Hollberg-Malm @naturvardsverket.se BESLUT 2014-01-10 Ärendenr: NV-09386-13 NV-09518-13 NV-09539-13 Föreningen

Läs mer

Med miljömålen i fokus

Med miljömålen i fokus Bilaga 2 Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten Delbetänkande av Miljömålsberedningen Stockholm 2014 SOU 2014:50 Begrepp som rör miljömålssystemet Miljömålssystemet Generationsmålet

Läs mer

Dokumentation av seminarium. Rovdjur och tamdjur går det ihop? 4 februari 2013

Dokumentation av seminarium. Rovdjur och tamdjur går det ihop? 4 februari 2013 Dokumentation av seminarium Rovdjur och tamdjur går det ihop? 4 februari 2013 Arrangörer: Rovdjurscentret De 5 Stora, LRF, Fåravelsförbundet och Länsstyrelsen Gävleborg Deltagare/målgrupp: Tamdjursägare,

Läs mer

Ny älgförvaltning 2012

Ny älgförvaltning 2012 Ny älgförvaltning 2012 - En introduktion Sveriges Lantbruksuniversitet Många beslut, lagar och regler att följa Beslutas av Detaljeringsgrad Lag Riksdag Lägst Förordning Regering Föreskrift Myndighet Högst

Läs mer

Sammanfattning av seminariet Skog-älg-rovdjur 2 april

Sammanfattning av seminariet Skog-älg-rovdjur 2 april Sammanfattning av seminariet Skog-älg-rovdjur 2 april Syftet med seminariet var att diskutera hur man kan skapa en högkvalitativ jaktbar älgstam som är i balans med betesresurserna samtidigt som den biologiska

Läs mer

Information om nya älgjaktsförslaget och varg

Information om nya älgjaktsförslaget och varg Information om nya älgjaktsförslaget och varg Sv. Jägarförbundet genomför ett antal presentationer av förslaget om nya älgjaktsregler samt aktuella vargfrågor. I vårt område har information genomförts

Läs mer

A Licensjakt efter varg

A Licensjakt efter varg 1(11) A Licensjakt efter varg Länsstyrelsen i ZZ län beslutar om licensjakt efter högst sex vargar. Beslutet gäller utan hinder av att beslutet överklagas. Beslutet delges genom kungörelsedelgivning. Skälen

Läs mer

April NATIONELL FÖRVALTNINGSPLAN Vilt Varg. Varg

April NATIONELL FÖRVALTNINGSPLAN Vilt Varg. Varg April 2016 NATIONELL FÖRVALTNINGSPLAN Vilt Varg Varg Nationell förvaltningsplan för varg Förvaltningsperioden 2014 2019 Justerad version januari 2016 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933

Läs mer

Protokoll fört vid viltförvaltningsdelegationens möte

Protokoll fört vid viltförvaltningsdelegationens möte 1(5) Viltförvaltningsdelegationen Protokoll fört vid viltförvaltningsdelegationens möte 2014-11-27 Plats: Länsstyrelsens sessionssal Närvarande: Peter Egardt (ordf.), Tomas Bergström, Stefan Holm, Bo Jansson,

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Korju sameby, Norrbottens län

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Korju sameby, Norrbottens län 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2013-02-08 Ärendenr: NV-00765-13 Korju sameby Ordförande Kent Alanentalo Västra Kuivakangas

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Norra rovdjursförvaltningsområdet

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Norra rovdjursförvaltningsområdet 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2012-01-12 Ärendenr NV-12739-11 Enligt sändlista Överlämnande av rätt att besluta

Läs mer

ISSN Sametinget föreskriver med stöd av 13 Viltskadeförordningen (2001:724) följande.

ISSN Sametinget föreskriver med stöd av 13 Viltskadeförordningen (2001:724) följande. Sametingets författningssamling Sametinget Adolf Hedinsvägen 58 981 33 Kiruna Tfn 0980 780 30 Fax 0980 780 31 ISSN 1654 0549 Föreskrifter om bidrag och ersättning för rovdjursförekomst i samebyar STFS

Läs mer

Vallande volontärer & framtida forskning

Vallande volontärer & framtida forskning Dokumentation från den 16 oktober 2013 Vallande volontärer & framtida forskning Den 16 oktober 2013 genomfördes ett seminarium med tema rovdjur-tamdjur. Det övergripande syftet var att minska och förebygga

Läs mer

Delegeringen gäller från och med den 4 december 2014 till och med den 30 november 2017.

Delegeringen gäller från och med den 4 december 2014 till och med den 30 november 2017. 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Skog, Mimmi Tel: 010-698 1771 mimmi.skog @naturvardsverket.se BESLUT 2014-12-04 Ärendenr: NV-06889-14 Enligt sändlista Delegering av beslut om licensjakt efter

Läs mer

Anmälan enligt lex Sarah enligt socialtjänstlagen (SoL) inom verksamhetsområde Barn och familj vid socialtjänsten i Motala kommun

Anmälan enligt lex Sarah enligt socialtjänstlagen (SoL) inom verksamhetsområde Barn och familj vid socialtjänsten i Motala kommun BESLUT inspektionenforvårdochomsorg Avdelning sydöst Cecilia Lobos Cecilia.Lobosgivo.se 2013-09-04 Dnr 8.1.2-30137/20131(5) Motala kommun Socialnämnden 591 86 Motala Ärendet Anmälan enligt lex Sarah enligt

Läs mer

Ansökan om tillstånd till kameraövervakning

Ansökan om tillstånd till kameraövervakning 1(8) Förvaltning Gith Nilsson Delg. kvitto Länsstyrelsen Värmland Djurskydd & Vilt 651 86 KARLSTAD Ansökan om tillstånd till kameraövervakning Beslut Länsstyrelsen meddelar Länsstyrelsen Värnland, djurskydd

Läs mer

Begäran om prövning av förslag till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021

Begäran om prövning av förslag till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 Begäran 2015-05-06 Diarienummer 537-34925-2014 Sida 1(6) Regeringen Miljö- och energidepartementet miljodepartementet.registrator @regeringskansliet.se Begäran om prövning av förslag till åtgärdsprogram

Läs mer

Miljönämnden 2012-08-16 42 1. Miljönämndens arbetsutskott 2012-08-09 42 1. Bilaga: Sammanfattning

Miljönämnden 2012-08-16 42 1. Miljönämndens arbetsutskott 2012-08-09 42 1. Bilaga: Sammanfattning Miljönämnden 2012-08-16 42 1 Miljönämndens arbetsutskott 2012-08-09 42 1 Dnr 2012-1665 Yttrande över miljödepartementets Promemoria om flyttning av båtar skrotbåtar Bilaga: Sammanfattning Ärendebeskrivning

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl i Hallands och Västra Götalands län

Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl i Hallands och Västra Götalands län 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-09-28 Ärendenr: NV-05553-15 Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl i Hallands och

Läs mer

Ny älgförvaltning 2012

Ny älgförvaltning 2012 Ny älgförvaltning 2012 - En introduktion Sveriges Lantbruksuniversitet Många beslut, lagar och regler att följa Beslutas av Detaljeringsgrad Lag Riksdag Lägst Förordning Regering Föreskrift Myndighet Högst

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Gotlands län

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Gotlands län 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-10-14 Ärendenr: NV-06582-15 Beslut om skyddsjakt efter

Läs mer

April NATIONELL FÖRVALTNINGSPLAN Vilt Järv. Järv

April NATIONELL FÖRVALTNINGSPLAN Vilt Järv. Järv April 2016 NATIONELL FÖRVALTNINGSPLAN Vilt Järv Järv Nationell förvaltningsplan för järv Förvaltningsperioden 2014 2019 Justerad version januari 2016 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933

Läs mer

Bilaga 1 Författningstext avseende miljökvalitetsnormer

Bilaga 1 Författningstext avseende miljökvalitetsnormer Bilaga 1 Yttrande SOU 2005:59 1 Bilaga 1 Författningstext avseende miljökvalitetsnormer 2 kap. 7 Kraven på hänsyn enligt 2-6 gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid

Läs mer

Naturvårdsverkets yrkanden Naturvårdsverket yrkar att kammarrätten meddelar prövningstillstånd.

Naturvårdsverkets yrkanden Naturvårdsverket yrkar att kammarrätten meddelar prövningstillstånd. 1(8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY ÖVERKLAGANDE 2013-06-27 Ärendenr: NV-04902-13 Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 STOCKHOLM Komplettering av överklagande av Förvaltningsrättens i Stockholm

Läs mer

Det nya älgförvaltningssystemet

Det nya älgförvaltningssystemet Sida 1/6 Ingemar Sjöberg Naturavdelningen 036-39 51 39 Land Till samtliga älgjaktsområden inom älgförvaltningsområde i Jönköpings län Det nya älgförvaltningssystemet Detta informationsbrev tar främst upp

Läs mer

Nationell förvaltningsplan för varg. Förvaltningsperioden

Nationell förvaltningsplan för varg. Förvaltningsperioden Nationell förvaltningsplan för varg Förvaltningsperioden 2014 2019 3 Naturvårdsverket Tel: 010-698 10 00 Fax: 010-698 10 99 E-post: registrator@naturvardsverket.se Postadress: Naturvårdsverket, 106 48

Läs mer

Skrivelse med anledning av ansökan om skyddsjakt på varg i sex vargrevir

Skrivelse med anledning av ansökan om skyddsjakt på varg i sex vargrevir Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM 2008-12-11 Skrivelse med anledning av ansökan om skyddsjakt på varg i sex vargrevir I en hemställan daterad den 30 oktober 2008 ansöker Svenska Jägareförbundet (SJF) om

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kontrollen av vargstammen. Regleringen för licens- och skyddsjakt av varg. Louise Wennerstrand 2016

EXAMENSARBETE. Kontrollen av vargstammen. Regleringen för licens- och skyddsjakt av varg. Louise Wennerstrand 2016 EXAMENSARBETE Kontrollen av vargstammen Regleringen för licens- och skyddsjakt av varg Louise Wennerstrand 2016 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi,

Läs mer

Uppdrag att göra en analys av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Uppdrag att göra en analys av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster Regeringsbeslut I:5 2015-02-12 M2015/772/Nm Miljö- och energidepartementet Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Box 1206 111 82 STOCKHOLM Uppdrag att göra en analys av forskning

Läs mer

Skydd av dricksvattentäkter hur går det till? Lag, förordning och allmänna råd

Skydd av dricksvattentäkter hur går det till? Lag, förordning och allmänna råd Skydd av dricksvattentäkter hur går det till? Lag, förordning och allmänna råd Halmstad 2009-04-01 Arne Joelsson Länsstyrelsen Hallands län Grundvatten av god kvalitet De regionala miljömålen innebär

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Planen revideras årligen och fastställas i augusti innevarande år av förbundsstyrelsen.

Planen revideras årligen och fastställas i augusti innevarande år av förbundsstyrelsen. Svenska Jägareförbundets Handlingsplan för Varg Giltighetstid Planen revideras årligen och fastställas i augusti innevarande år av förbundsstyrelsen. SAMMANFATTNING Genom en aktiv förvaltning skall säkerställas

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:755. En hållbar rovdjurspolitik. Förslag till riksdagsbeslut. Bakgrund. Kommittémotion

Motion till riksdagen 2015/16:755. En hållbar rovdjurspolitik. Förslag till riksdagsbeslut. Bakgrund. Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:755 av Jens Holm m.fl. (V) En hållbar rovdjurspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att licensjakt

Läs mer

Frågor och svar om nya älgförvaltningen

Frågor och svar om nya älgförvaltningen 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2012-10-01 Frågor och svar om nya älgförvaltningen Mot bakgrund av att såväl länsstyrelser som företrädare för intresseorganisationer framfört önskemål om

Läs mer

KD143 Kommittémotion. 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över befintliga

KD143 Kommittémotion. 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över befintliga Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3283 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) Jakt och viltvård Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

Undertecknade naturvårdsorganisationer i Gävleborg avger härmed synpunkter avseende eventuella beslut om lodjursjakt i Gävleborgs län 2010.

Undertecknade naturvårdsorganisationer i Gävleborg avger härmed synpunkter avseende eventuella beslut om lodjursjakt i Gävleborgs län 2010. Till Länsstyrelsen i Gävleborg Stefan Henriksson Naturförvaltningsenheten Undertecknade naturvårdsorganisationer i Gävleborg avger härmed synpunkter avseende eventuella beslut om lodjursjakt i Gävleborgs

Läs mer

Älgskötselområde ÄSO

Älgskötselområde ÄSO Älgskötselområde ÄSO Vad är ett älgskötselområde? - Egentligen inget nytt. Älgskötselområden har funnits även tidigare - En av två typer av områden som kan registreras hos Länsstyrelsen (och som är krav

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland PROTOKOLL Styrelsesammanträde Tid Kl 09.30-16.00 Plats Närvarande Övriga LRF, Köpmannagatan 2, Karlstad Patrik Ohlsson, ordförande Kristina Kikki Ahlstedt Karlsson

Läs mer

Varför stopp på eftersök på trafikskadat vilt?

Varför stopp på eftersök på trafikskadat vilt? Varför stopp på eftersök på trafikskadat vilt? Svenljungastrejken Vi accepterar varg men kräver ett tak på mellan 150 till 210 individer. Detta för att här går den absoluta gränsen för vad våra gröna näringar

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Skåne

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Skåne LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND 2015-10-26 Dnr 511-3720-2016, 1287 511-3721-2016, 1286 511-3722-2016, 1291 511-3723-2016, 1265 511-3724-2016, 1263 511-3725-2016, 1290 511-5127-2016, 1284 Länsstyrelsen i Skåne

Läs mer

Välkommen till en presentation och diskussion om Älgskötselområde. Orientering om ny älgförvaltning kretsen Sydöstra Gemensamt älgskötselområde?

Välkommen till en presentation och diskussion om Älgskötselområde. Orientering om ny älgförvaltning kretsen Sydöstra Gemensamt älgskötselområde? Välkommen till en presentation och diskussion om Älgskötselområde Orientering om ny älgförvaltning kretsen Sydöstra Gemensamt älgskötselområde? Problem med dagens älgförvaltning Ett komplicerat och svåröverskådligt

Läs mer

Svar på medborgarförslag 2013:02 ang vargens utbredande KS-2013/122

Svar på medborgarförslag 2013:02 ang vargens utbredande KS-2013/122 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/122 2013-04-25 Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag 2013:02 ang vargens utbredande KS-2013/122 Förslag till

Läs mer

Skyddsjakt på varg i Kristinehamns Kommun, Värmlands län

Skyddsjakt på varg i Kristinehamns Kommun, Värmlands län 2014-06-05 218-4323-2014 1(7) Djurskydd & Vilt Maria Falkevik Skyddsjakt på varg i Kristinehamns Kommun, Värmlands län Beslut Länsstyrelsen i Värmlands län beslutar på eget initiativ att skyddsjakt på

Läs mer

Stora rovdjur i Örebro län

Stora rovdjur i Örebro län Stora rovdjur i Örebro län Foto: lodjur: Glenn Mattsing, björn: Conny Lundström, varg och kungsörn: Roine Magnusson Publ.nr 2006:45 Riksdagen har bestämt att de stora rovdjuren björn, järv, lo, varg och

Läs mer

Dåligt beslutande - Varg

Dåligt beslutande - Varg Dåligt beslutande - Varg Några lätt överdrivna generaliseringar och överhoppade detaljer i det följande. De viktigaste av mina egna reflektioner framförs här. De har vanligen inte accepterats av vargetablissemanget

Läs mer

Yttrande i mål nr 4390-12 och 4396-12 angående talerätt mot beslut enligt jaktförordningen

Yttrande i mål nr 4390-12 och 4396-12 angående talerätt mot beslut enligt jaktförordningen 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2012-10-02 Ärendenr: NV-06619-12 NV-06620-12 Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm Yttrande i mål nr 4390-12 och 4396-12 angående talerätt

Läs mer