Studenternas fältstudier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studenternas fältstudier"

Transkript

1

2 Vikten av att vara internationell Lima och Lund BYTER ERFARENHETER GENOM arkeologin Studenternas fältstudier Nordisk Jazz Från Småland till Zimbabwe Copyright Internationella programkontoret Texter: Linnea Holtze, Anders Ahlstrand och Jöns Ahlén. Global Reporting sid 6 9 och sid Lennart Köhler sid Annika Wallin sid 18. Foto omslag: GettyImages/Studio Paggy, retusch Alex&Martin. Foto inlaga: GettyImages/MIXA sid 3. istockphoto, Shutterstock och Johnér/Magnus Ragnvid sid 4 5. Jesper Klemedsson sid 6 (övre bild). Charlotte Carlberg Bärg sid 6 (nedre bild), 7 9 och istockphoto sid 10. Alex&Martin sid 12. Johnér/Elliot Elliot sid 16. Emil Kieri sid 17. Alice Tavaya sid 19. Mia Laurén sid 20. Grafisk form/illustrationer och layout: Matador kommunikation AB. Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2012.

3 Internationalisering inom högre utbildning 3 Varför är det viktigt med internationalisering? Det räcker egentligen med att vända på frågan för att få ett självklart svar: Var skulle vi ha varit utan internationellt utbyte och inflöde av idéer och erfarenheter från andra länder? Inom forskningen har internationella kontakter länge varit en viktig del i arbetet. Idag sträcker sig internationaliseringen inom högre utbildning mycket längre. Utbytesstudier är en självklar del i många grundutbildningar, liksom kurslitteratur från andra länder och internationella teman i undervisningen. Och genom Bolognaprocessen har vi i Europa skapat ett system med gemensamma utbildningsnivåer, poängsystem och examina. Arbetsmarknaden efterfrågar personer med internationellt inriktade utbildningar och internationella kontakter. Dagens studenter kommer att ha möjlighet att arbeta utomlands, i internationella organisationer eller i företag med internationella kunder. Regeringens mål är att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. I propositionen Ny värld ny högskola, 2004, presenterade regeringen förslag för att öka den högre utbildningens internationalisering och attraktivitet. Och i propositionen Gränslös kunskap högskolan i globaliseringens tid, 2008, lämnade regeringen förslag om gemensamma examina och redogjorde för hur internationaliseringen av den högre utbildningen bör främjas. Internationellt samarbete ger möjlighet till fördjupade kunskaper hos lärare och studenter. Det bidrar till långsiktig kvalitetsutveckling i hela organisationen och är grundläggande för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. I den här broschyren kan du läsa om hur internationella projekt och utbyten leder till kvalitet och positiv utveckling för såväl verksamhet som individer.

4 4 Internationalisering inom högre utbildning Vikten av att vara internationell Varför ska ett lärosäte arbeta med internationalisering? Frågan kan tyckas onödig att ställa i dessa tider av globalisering och europeisering. Men svaret är essentiellt för alla institutioner som vill utveckla hållbara strategier. Särskilt med tanke på att huvudmän och intressenter ställer allt större krav på lärosätena. I tider av ekonomisk motgång räknas varje krona. Jag tycker att det är glädjande att allt fler lärosäten inte bara har anammat internationalisering som sådant, utan också tydligt har definierat hur internationalisering bidrar till att de uppfyller sina uppdrag. Genom detta visar de att internationalisering inte är ett mål i sig utan en metod som stödjer dem i arbetet med måluppfyllelse och kvalitetsutveckling inom utbildning, forskning och sina övriga samhällsuppdrag. När det nu är budgetnedskärningar på många håll kommer internationaliseringen inte bara att behöva bevisa sitt värde, utan också behöva visa på ökad inverkan trots mindre budget. Att mäta effekterna av internationalisering får därmed ökad prioritet. Mätningar bör dock göras med försiktighet, så att man inte blandar ihop det som är kvalitet inom olika processer (exempelvis studentservice) med kvaliteten på själva utbildningen (till exempel förväntade studieresultat). Vi får inte heller glömma Einsteins ordstäv: allt som räknas går inte att räkna, och allt som går att räkna räknas inte. Det mest intressanta är inte siffrorna utan vad siffrorna antyder. Nu, mer än någonsin, är det dags att titta på resultat och effekter snarare än bara produkterna av internationalisering.

5 Internationalisering inom högre utbildning 5 Framgångsrikt internationaliseringsarbete kräver struktur, engagemang, tid, och mest av allt: lärare. Forskning har visat att kvaliteten på lärarna är den, institutionsmässigt, allra viktigaste faktorn för studenternas lärande. Lärarkåren är kärnan i utbildningens kvalitet. Därför kan internationalisering som inte involverar lärarna knappast leda till att förbättra utbildningens kvalitet. En fråga som därför ofta ställs är: Hur får vi våra lärare att internationalisera kursplanen? Som jag ser det bör denna fråga ställas omvänt. Institutionerna borde regelbundet svara på frågan: Hur kan internationalisering stödja lärare, forskare och övrig personal i det dagliga arbetet? Om de gjorde det skulle de se kraftigt ökade vinster med internationalisering i framtiden. Adinda van Gaalen, Senior Policy Officer, Nuffic Adinda van Gaalen ligger bakom ett flertal rapporter om kvalitetssäkring inom internationalisering, utgivna av EAIE (European Association for International Education). Nuffic är en icke vinstdrivande, offentligt finansierad, organisation som arbetar med internationalisering av högre utbildning i Nederländerna.

6 6 Internationalisering inom högre utbildning Lima och Lund byter erfarenheter genom arkeologin

7 Internationalisering inom högre utbildning 7 Utbytet mellan universiteten i Lund och Lima blev en framgångsrik korsbefruktning mellan två olika arkeologiska traditioner. De nya influenserna har berikat studenter och lärare på bägge sidor av Atlanten. Arkeologi är ett internationellt ämne och nästan alla vill ut och gräva, därför är utbytet med Peru drömmen för våra studenter. Här får de egna ansvarsområden på utgrävningsplatsen och de kan vara med och bearbeta och analysera fynden efteråt i universitetets arkeologiska laboratorium. Det säger Fanni Faegersten, internationell koordinator vid Lunds universitet med ansvar för utbytet med Universidad Católica i Lima, som har finansierats genom Linnaeus- Palmeprogrammet. Blivit bättre på att arbeta i fält Arkeologiutbytet mellan Lund och Lima har pågått i tre år. Erfarenheterna av utbytet har varit mycket positiva, trots att arkeologifakulteterna arbetar med olika förutsättningar. I Lund har man exempelvis kunnat dra fördel av peruanernas kunskap och erfarenhet i praktiskt fältarbete, medan Universidad Católica å andra sidan har haft stort utbyte av Lundakollegornas kunskaper i digitala analysverktyg. Lundastudenten Clara Alfsdotter berättar att utbildningen i Lima är mer praktiskt inriktad. Det första som hände henne var att hon skickades iväg till en utgrävningsplats i landets norra delar i en och en halv månad. Där var det bara att stiga ner i en grav och börja arbeta. I Sverige är vi mer teoretiska, här blir man väldigt duktig på att arbeta i fält. 3D-teknik stor vinst för peruanerna För arkeologerna på Universidad Católica i Lima har utbytet inneburit stora tekniska framsteg tack vare den kunskap i digital arkeologi som finns i Lund. Under 2011 har två peruanska masterstudenter vistats i Lund för att sätta sig in i hur 3D-teknik kan användas för att analysera arkeologiska fynd. Vi har olika styrkor, olika saker att erbjuda varandra och massor att lära. Det är just därför som denna typ av utbyten är viktiga, säger den peruanske studenten Julio Saldaño. Lärarna gästföreläser Gästlärare från Lima föreläser med jämna mellanrum på kursen i Andean Archaeology i Lund, som är ett resultat av Linneaus-Palmesamarbetet. Gästlärarna blir en tillgång för alla kategorier av studenter. Ofta håller professor Kristina Jennbert från Lund och hennes främsta samarbetspart i Lima, professor Luis Jaime Castillo Butters, föreläsningar ihop. På båda sidor Atlanten. Fanni Faegersten ser projektet som mer än bara ett vetenskapligt utbyte. Fanni Faegersten, internationell koordinator Lunds universitet Enligt henne bygger det på relationer mellan enskilda människor som med sitt engagemang kan få projektet att växa. Allt internationellt utbyte handlar om att påverka och låta sig påverkas. Det är inspirerande att se hur studenter och lärare utvecklats och hur både deras vetenskapliga och privata liv ofta har tagit en ny vändning. Om Linnaeus-Palme Linnaeus-Palme är ett internationellt utbytesprogram som ska stimulera samarbete mellan universitet och högskolor i Sverige och i utvecklingsländer. Det ger ekonomiskt stöd till erfarenhetsutbyte för lärare och studenter inom såväl grundutbildning som avancerade nivåer på universitet och högskolor.

8 8 Internationalisering inom högre utbildning Studenternas fältstudier utvecklar verksamheten På Raoul Wallenberg Institutet i Lund tar många studenter chansen att göra fältstudier med hjälp av Internationella programkontorets MFS-stipendium. Erfarenheterna som studenterna samlar på sig ute i världen kommer sedan hela institutet till godo genom seminarier och forskningsprojekt. Mänskliga rättigheter är ett utåtriktat ämne och jag kan inte tänka mig något som är mer relevant för MFS-studier. Våra studenter är oerhört intresserade av att åka ut i världen och undersöka hur man kan förändra genom att uppfylla de mänskliga rättigheterna, säger Linda Hiltmann, MFS-handläggare på Raoul Wallenberg Institutet, som är en oberoende akademisk institution med fokus på mänskliga rättigheter och humanitär rätt. Studenternas utlandserfarenhet viktig pusselbit i verksamheten Förutom noggranna förberedelser lägger Raoul Wallenberg Institutet stor vikt vid att verkligen ta tillvara på studenternas erfarenheter från sina fältstudier. När studenterna kommer tillbaka till Sverige arrangeras ett seminarium där de får presentera sina resultat. Det händer också att institutet involverar hemvändande studenter i forskningsprojekt, när det finns pågående projekt som överensstämmer med studenternas kompetensområden.

9 Internationalisering inom högre utbildning 9 Rekryterar bland studenterna Tidigare MFS-stipendiater deltar också i informations möten och delar med sig av sina erfarenheter till andra studenter som funderar på att åka ut i fält. På Raoul Wallenberg Institutet finns även flera anställda som rekryterats efter avslutade MFS-studier. Det är ofta drivna studenter som kunnat genomföra en bra fältstudie och förutom stort intresse för sitt ämne har de även en internationell kompetens. Det ser vi förstås som en merit här. Har lett till ny kurs på masternivå Linda Hiltmann menar att MFS också påverkat och utvecklat utbildningen, bland annat genom att det skapats en ny kurs på mastersnivå, Human Rights in the Field. Kursen är mycket uppskattad av studenterna, som efterlyst praktiska erfarenheter i den akademiska undervisningen. Här får kursdeltagarna välja ett land, formulera ett fiktivt projekt och skriva en ansökan med relevanta forskningsfrågor i fält. Om Minor Field Studies (MFS) Genom MFS kan studerande vid svenska universitet och högskolor få stipendium för att samla material till sin uppsats eller sitt examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen. Fältstudien ska utföras i ett utvecklingsland och ämnet ska vara kopplat till utvecklingsfrågor.

10

11 Internationalisering inom högre utbildning 11 Få saker är så gränsöverskridande som musik. På det sättet är det också en perfekt utgångspunkt för internationellt samarbete och utbyte. Kungliga Musikhögskolan i Stockholm är grundare och samordnare av nätverket NordPULS ett samarbete inom rytmisk musik rock, pop och jazz mellan 27 musikhögskolor i Norden och Baltikum. Genom samarbetet, som finansierats med stöd av det nordiska Nordplusprogrammet, kan lärarna träffas regelbundet och utbyta kunskaper, idéer och färdigheter. För lärarna, som ofta är mycket specialiserade på vissa instrument och typ av musik, är det ovärderligt att kunna träffa kollegor från andra länder. När lärare med specialistkompetens, till exempel en elgitarr lärare, får möjlighet att träffa andra med samma inriktning från hela Norden, då uppstår vad vi kallar en kritisk massa. Det är genom det fysiska mötet som projektet kommer till liv. Annars blir det bara en teoretisk idé uppifrån, säger Johan Falk, internationell samordnare. Har startat internationellt masterprogram På Kungliga Musikhögskolan har samarbetet resulterat i skapandet av ett nytt utbildningsprogram: Nomazz Nordisk master i jazz. Utbildningsprogrammet drivs tillsammans med Kungliga musikakademin i Århus och Sibeliusakademin i Helsingfors. Programmet är utformat så att alla studenter reser som en grupp, och studerar en termin vid respektive universitet. Under den sista terminen får studenterna återvända till sitt hemlärosäte för att göra examensarbetet. Mellan erbjuder man också en intensivkurs på fem dagar kallad Nomazz Meets the Baltics, med studenter från det gemensamma masterprogrammet tillsammans med utvalda studenter från de baltiska länderna. Det har varit en unik möjlighet för studenter och lärare att, med sina olika bakgrunder och stilar, blanda och länka samman sina kunskaper. Ett utmärkt tillfälle för ömsesidig inspiration och kreativitet på hög nivå. Om Nordplus Högre utbildning Nordplus Högre utbildning är ett samarbetsprogram för universitet och högskolor inom Norden och Baltikum. Det finansieras av Nordiska ministerrådet och ger ekonomiskt stöd till bland annat student- och lärarutbyten, projektsamarbeten och nätverksarbete.

12 12 Internationalisering inom högre utbildning Våra internationella studenter gör att vi får ett annat samtal med större bredd och spänst i diskussionerna. Det leder till en mångfald i perspektiv i undervisningen

13 Internationalisering inom högre utbildning 13 Internationaliserering är vägen, inte målet Internationellt utbyte för lärare och studenter är en framgångsfaktor för att höja kvaliteten på universitetets utbildningar. Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet, vill att både studenter och lärare ska kunna möta världen under sina studier i Uppsala och därmed få en multikulturell kompetens. Våra internationella studenter gör att vi får ett annat samtal med större bredd och spänst i diskussionerna. Det leder till en mångfald i perspektiv i undervisningen, säger Eva Åkesson. Öppet sinne för andras perspektiv Själv har Uppsala universitets rektor studerat utomlands två gånger. Ett halvår under doktorandtiden var hon i Jena i Östtyskland, för deras framstående laserforskning. Under två år var hon post doc i Minnesota. Min främsta lärdom är att man kan göra saker på väldigt olika sätt. Det handlar till exempel om hur man jobbar tillsammans. Jag lärde mig att resultatet verkligen kan bli bättre om man tar till sig av varandras perspektiv, berättar Eva Åkesson. Studenterna spelar en av huvudrollerna i internationaliseringsarbetet på universitetet. Lärarna är deras motspelare. Och nu växer det internationella lärarutbytet. Nya undervisningsformer och nya grepp i undervisningen är viktiga. Vi lever i en komplex värld och lärarna ska kunna hantera heterogena grupper med studenter från många olika delar av världen. De ska kunna ta vara på de erfarenheter som finns i studentgruppen för att höja kvaliteten på undervisningen, säger Eva Åkesson. Tålamod, uthållighet och allas ansvar Tålamod och uthållighet är framgångsfaktorer för själva internationaliseringsarbetet. Det tar tid att bygga och fördjupa relationer med andra universitet över hela världen, så att de studenter och lärare som kommer dit får en bra och givande tid där. Det är också viktigt att inte begränsa arbetet till utbyten för studenter och lärare. Jag måste förmedla att det är allas ansvar att arbete med internationalisering. Det gäller lärare, forskare och administratörer. Alla ska delta och få erfarenhet av de internationella utbytena, säger Eva Åkesson. Eva Åkesson konstaterar att internationaliseringen i grunden kan stärka demokratin. Det är svårare att fostra fördomar och aggressioner gentemot det främmande i en organisation och ett samhälle där många har stor internationell erfarenhet. Därför är internationaliseringen viktig för att utveckla mångfalden och förståelsen i samhället.

14 14 Internationalisering inom högre utbildning Allt internationellt utbyte handlar om att påverka och låta sig påverkas. Det är inspirerande att se hur studenter och lärare utvecklas och hur både deras vetenskapliga och privata liv ofta tar en ny vändning

15 Internationalisering inom högre utbildning 15

16 16 Internationalisering inom högre utbildning Förståelse, säkerhet och trovärdighet Internationella programkontoret erbjuder möjlighet till internationella kontakter för alla som arbetar inom utbildnings området. Det vet Christina Wessman Engberg, administrativ koordinator på Högskolan på Gotland, som genom Erasmusprogrammet fått möjlighet att jobbskugga i Nice. En fantastisk möjlighet! Jag åker gärna igen om jag får chansen, säger hon.

17 Internationalisering inom högre utbildning 17 År 2009 började Högskolan på Gotland sin anpassning till utbildningsmodellen Liberal Arts Education, en amerikansk modell som även finns vid europeiska lärosäten och kännetecknas av djupa ämneskunskaper och bred bildning kombinerat med engagemang i aktuella samhällsfrågor, flexibelt lärande och vetenskaplig mångfald. Att främja internationalisering genom utbyten länder emellan är en viktig del. Christina Wessman Engberg, som då huvudsakligen arbetade med handläggning av examensärenden, kände att hon i samband med förändringsarbetet ville ta reda på mer om hur administrationen fungerar vid andra lärosäten som använder modellen. Och hon ville veta hur det i praktiken gick till med tillgodoräknande av poäng och examina när studenter flyttar runt i Europa. Bolognaprocessen hade tio år på nacken, men klaffade verkligen samordningen av högre utbildning i Europa? Fick följa de franska kollegornas arbete Via en egen kontakt i Frankrike kom Christina Wessman Engberg till en engelsktalande avdelning med många internationella studenter vid universitetet Sofia Antipolis i Nice. Där skuggade hon under två veckor ett helt team administratörer som sysslade med uppgifter som motsvarade hennes egna på hemmaplan. Jag var med och tittade på när de arbetade, studerade deras process och jämförde med hur jag gjorde hemma. Det var skönt att få bekräftat att samordningen fungerar i praktiken, säger hon. Känner större trovärdighet i sin yrkesroll Efter hemkomsten ville Christina Wessman Engberg gärna dela med sig av sina upplevelser. Självklart till kollegerna, men framförallt till sina studenter. Nu kunde hon på ett helt annat sätt främja deras rörlighet och hjälpa dem till internationella erfarenheter. Alla upplevelser berikar, men när jag möter studenter vill jag kunna inspirera, uppmuntra och vägleda med en säkerhet och ett engagemang. Efter min vistelse i Nice kände jag att jag fått en mycket större förståelse för studiesystemet i Europa. Jag kunde med säkerhet säga att såhär kan du göra jag vet att det fungerar! Om Erasmus för lärare och administratörer Erasmus för lärare och administratörer vänder sig till lärare och övrig personal vid universitet och högskolor. Genom programmet kan du söka stipendium för att bland annat undervisa, arbeta med kursutveckling eller delta i fortbildning och jobbskuggning vid ett partneruniversitet i Europa. Christina Wessman Engberg

18 18 Internationalisering inom högre utbildning Internationella finansstudier i Milano Genom Erasmusprogrammet tog Andreas Karlsson chansen att utveckla sin engelska, få bra meriter och roliga upplevelser. Han fick också vänner från hela världen och ett jobb i London. Namn: Andreas Karlsson Ålder: 25 år Studerat: Master of Science in Finance, vid Handelshögskolan i Göteborg. Examen våren Andreas Karlsson har varit på två Erasmusutbyten. Det första gjorde han när han läste sin Bachelor of Science. Då studerande han nationalekonomi på engelska, tillsammans med belgiska studenter i staden Leuven. När jag fick chansen att göra ännu ett utbyte ville jag plugga i en internationell miljö tillsammans med folk från hela världen. Anderas valde därför att göra delar av sin masterutbildning vid Bocconi i Milano. Det är ett universitet med inriktning mot ekonomi, finans och juridik där många av kurserna på masternivå ges på engelska. Vänner från hela världen Andreas blev en del av ett gäng på trettio utbytesstudenter som kom från bland annat Australien, Nya Zeeland, Argentina, Kina, Kanada, USA, Tyskland, Norge och Sverige. Vi blev väldigt tighta och vännerna är min största behållning från utbytet. Att möta personer från andra länder gör att man får nya insikter. Jag blev också sporrad av att höra hur det fungerar i andra länder när man vill skaffa sig meriter och praktik. Erfarenheter som gav jobb Nyligen blev Andreas klar med sin examen och han har redan fått jobb på ett konsultföretag i London. Erfarenheterna från Erasmus hade stor betydelse för att han fick jobbet. Konsult företaget är multinationellt och det krävs att medarbetarna har varit i en internationell miljö tidigare. Det är en fördel att ha insikt om att personer från olika kulturer samarbetar på olika sätt. Jag märkte i våra grupparbeten i Italien att jag som svensk gärna vill styra upp saker och arbeta strukturerat i längre processer. Så gör man inte i en del andra kulturer, säger Andreas och skrattar. Andreas Karlssons tre tips till blivande Erasmusstudenter. Våga kliva ur din comfort zone och se till att du får kompisar i det nya landet. Kom ihåg att alla utbytesstudenter som du träffar på plats sitter i samma båt alla vill ha nya vänner. Försök att hitta boende på egen hand (inte studentkorridor). Då kommer man lättare in i den inhemska kulturen eftersom man får försöka kommunicera med grannar och andra i omgivningen. Res så mycket du kan inom landet. Åk till små städer och byar som du inte hade besökt om du hade varit på en vanlig turistresa. Om Erasmus för studenter Som Erasmusstudent läser du på en högskola eller ett universitetet i ett annat europeiskt land i 3 12 månader, på samma villkor som de inhemska studenterna, dock utan att behöva betala någon terminsavgift. Genom Erasmus kan studenter också praktisera på ett företag eller en organisation i Europa. Samtliga Erasmusstudenter får ett stipendium från Europeiska kommissionen.

19 Internationalisering inom högre utbildning 19 Från Småland till Zimbabwe via FN i Genève Att praktisera på ett FN-högkvarter står högt på önskelistan hos många studenter. För affärsjuristen Madeleine Sundell blev praktiken på International Labour Organization, ILO, möjlig tack vare Sidas resestipendium. Kunskaperna från praktiken i Genève fick hon användning för under ett skolprojekt i Zimbabwe. När 27-åriga Madeleine Sundell från Småland hade avslutat sin utbildning i affärsjuridik på Handelshögskolan i Göteborg, bestämde hon sig för att söka praktik. Valet föll på ILO, FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. De arbetar med spännande frågor som jag är intresserad av. Sidas resestipendium gjorde att jag kunde finansiera uppehället på ett tryggt sätt, vilket annars hade varit för dyrt i Genève, berättar Madeleine.

20 20 Internationalisering inom högre utbildning Att vara nära makten häftigt och frustrerande Praktiken på ILO innebar att hon fick sitta med på toppmöten och ta fram underlag till konventioner. Att befinna sig nära makten är häftigt men också komplicerat, eftersom det är svårt att skapa förändring inom en stor och byråkratisk organisation. Madeleine som också har varit delegat på FN i New York, tyckte inte att hon kunde nöja sig med att stoppa in mänskliga rättighetskonventioner i arkivskåpet. FN-högkvarteren har den bästa informationen, men den når inte alltid ut dit den behövs på fältet. Så om den inte når ut till dem som jobbar i praktiken, vad är den då värd? Folkbildningsprojekt i Zimbabwe Madeleine beslöt sig för att ta saken i egna händer och använda sina kunskaper i Zimbabwe. När hon åkte dit hade hon ett tydligt uppdrag: Att informera lärare och studenter på en grundskola om mänskliga rättigheter, hiv/aids och barnrättsfrågor. Projektet, som bedrevs i huvudstaden Harare, kom Madeleine i kontakt med genom Frälsningsarmén och Scouterna där hon engagerat sig under många år. Erfarenheterna från praktiken i Genève har förstås betytt jättemycket. Jag fick verktygen för att kommunicera ut den världsunika information som FN besitter. Man måste kunna leva ut sina rättigheter och det är viktig att de barn jag hade kontakt med vet om det. De behöver drömma om en bättre framtid. Om de vet att de får lov att drömma och agera själva kanske det öppnar möjligheter för dem i framtiden. Engagerar sig även på hemma plan Madeleine poängterar att problemen inte bara finns i utvecklingsländerna. Även i Sverige behöver arbetet med barns rättigheter förbättras. Hon har engagerat sig i och arbetat för Nätverket för barnkonventionen, som granskar hur Sverige tillämpar FN:s konvention om barnets rättigheter. Endast var fjärde barn i Sverige vet om sina rättigheter, säger hon. Just nu arbetar Madeleine Sundell som jurist på egna byrån i Göteborg. Men det är uppenbart att hon i framtiden kommer att ha världen som sin arbetsplats. Om Sidas resestipendium Sidas resestipendium riktar sig till studenter och nyutexaminerade som fått obetald praktik utomlands, företrädesvis inom FN och EU. Syftet är att främja intresset för utvecklingsfrågor bland yngre akademiker.

21 Internationalisering inom högre utbildning 21 Deltagandet i programmen Inom högre utbildning handlägger Internationella programkontoret program som ger stöd till studentoch lärarmobilitet, personalutbildning för anställda på lärosäten, stipendier för fältstudier, praktikutbyten, intensivprogram och olika samarbets- och kursutvecklingsprojekt. Här följer en statistisk översikt över deltagandet i programmen, med fokus på mobiliteten. Intresset för att studera och praktisera utomlands inom Internationella programkontorets program har ökat de senaste läsåren. Statistiken visar på en stadig ökning sedan 2009/10. Detta är också i linje med uppgifter från Högskoleverket och SCB, som visar på en generell ökning av antalet studenter som väljer att studera utomlands. Lärar- och personalutbytet gick däremot ner mellan läsåren 2009/10 och 2010/11. Till stor del beror detta på en nedgång i antalet lärare som deltog i Nordplusprogrammet och en nedgång i personalutbytet inom Erasmusprogrammet. Det är svårt att värdera dessa förändringar på kort sikt. Främst på grund av den tillfälliga Mobilitetssatsningen (se faktaruta), där Internationella programkontoret fick särskilda medel att fördela under 2010 och Sannolikt bidrog detta till att lärare tog del av möjligheterna inom den satsningen istället för att söka inom de ordinarie programmen. Om man räknar med Mobilitetssatsningen i statistiken så har istället antalet lärare som åkt på utbyte ökat under dessa år. Den långsiktiga trenden inom lärar- och personalutbytet är ganska stabil Antal utresande studenter inom Internationella programkontorets program, exkl Mobilitetssatsningen Studier Läsår 2010/ Praktik Läsår 2009/ Utresande studenter totalt Utresande studenter inom respektive program läsåret 2010/11, exkl Mobilitetssatsningen Linnaeus-Palme Nordplus* IAESTE** MFS** Sida rese-stipendium** Comenius.assistenter ASEM-DUO Erasmus Praktik Studier Totalt Totalt, exl mobilitetsatsningen * Inkl. korttidsmobilitet, så kallad expressmobilitet ** Gäller kalenderåret 2011

22 22 0 Internationalisering inom högre utbildning Utresande lärare/personal inom respektive program läsåret 2010/11, exkl Mobilitetssatsningen Fullständig statistik över deltagandet i våra program hittar du på vår webbplats, Erasmus Linnaeus-Palme Nordplus Tempus förberedande besök* Erasmus Mundus förberedande Totalt, exkl mobilitetssatsningen * Inkl. korttidsmobilitet, så kallad expressmobilitet Förändring i antal utresande lärare/personal Om mobilitetssatsningen Mobilitet för lärare och studenter på högskola var en tillfällig satsning för svenska lärosäten under 2010 och 2011, med syfte att ge fler svenska lärare och studenter möjlighet att undervisa och studera utomlands. Förutom att vara ett bidrag till utresande lärare och studenter fick även medlen användas för vikariekostnader för lärare som deltog inom programmen Linnaeus-Palme, Erasmus och Nordplus Högre utbildning. Lärosätena har nu slutrapporterat sina aktiviteter inom satsningen. Det var totalt 36 lärosäten som utnyttjade möjligheterna. Ett stort antal studenter och lärare fick del av medlen, vilket gjorde satsningen lyckosam. I synnerhet visar siffrorna över antalet deltagande lärare att satsningen bidrog positivt till lärosätenas internationalisering Läsåret 2009/10 Läsåret 20010/11 Nedgång framförallt inom Nordplus och personalmobiliteten inom Erasmus Antal utresande inom Mobilitetssatsningen Utresande studenter 509 Utresande lärare

23 Internationalisering inom högre utbildning 23 Internationella programkontoret Internationella programkontoret ansvarar för flera program som ger möjlighet till internationellt samarbete och utbyte för lärosäten i Sverige. Det kan handla om allt ifrån internationellt student- och lärarutbyte, till större utvecklingsprojekt mellan institutioner vid lärosäten i olika länder. Vi ansvarar också för ett av de stipendieprogram som vänder sig till avgiftsskyldiga studenter från länder utanför Europa. Hitta ditt program All information om hur ditt lärosäte ansöker till de olika programmen hittar du på vår webbplats, Där finns också information om rapportering och administration av projekt inom programmen, och kontaktuppgifter till ansvariga handläggare. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du behöver mer information. För dig som arbetar som internationaliserings ansvarig Behöver du stöd i arbetet med att informera kollegor och studenter om internationalisering och vad det kan leda till? På programkontoret.se hittar du uppgifter om olika lärosätens deltagande i våra program, liksom uppföljningar och utvärderingar av internationaliseringens effekter. Där finns också broschyrer, filmer och annat informationsmaterial du kan använda för att informera studenter och lärare om möjligheter till studier, praktik och kompetensutveckling utomlands.

24 Internationella programkontoret för utbildningsområdet Box , Stockholm Tel: Fax:

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office Utbytesstudier Din väg till nya upplevelser International Office Ta chansen att bli utbytesstudent! Som student vid Umeå universitet kan du studera vid något av våra drygt 440 partneruniversitet runt om

Läs mer

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap En hel värld väntar dig Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap Ersta Sköndal högskola 2015 0 INNEHÅLL Inledning..2 1. Minor Field Studies...3 2. Erasmus (Europa).4 3. Nordplus (Norden)...5

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier 1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier Fastställda av Utbildningsnämnden den 18 september 2002. 1. STUDENTUTBYTEN 1.1 Studentutbyten inom Erasmus Erasmus ingår i Sokrates

Läs mer

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget!

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget! Sikte på utlandet Våga ta steget! Hur fungerar ett utbyte? Vad finns det egentligen för möjligheter för dig som student vid LTH när du har sikte på utlandet? LTH:s Internationella avdelning tillsammans

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

Introduktion för nya handläggare

Introduktion för nya handläggare 2013-05-07 Jacob Dygeus Anna Angermann Introduktion för nya handläggare Presentation av UHRs program Upplägg på workshopen Information om UHR och våra program Frågor och svar Vilka är UHR? Ny myndighet

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Sandra Fagerlund, Maria Fotiadis Forssjö 2014-05-13 Juridicum Juridiska institutionen Agenda Allmän information Kurser på engelska?

Läs mer

Internationell utblick

Internationell utblick 2014-11-14 Internationell utblick studier, praktik och arbete utomlands Nina Ahlroos Euroguidance Sweden Sambandet mobilitet - vägledning Europeiska unionens utvidgning har gett en ökad potential för rörlighet

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ Sammanhanget Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Socialt arbete utan gränser

Socialt arbete utan gränser Socialt arbete utan gränser Låt din socionomutbildning få internationella inslag Ersta Sköndal högskola ska främja förståelsen för internationellt arbete och en hållbar global utveckling. Arbetet ska

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck Studera utomlands STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck BILDER: Eva Dalin (s. 6, 9, 13, 15), Erik Lundback (omslag, s. 4, 5, 10, 14, 17) och Westend61 (s. 7) ISBN

Läs mer

International Office (IO)

International Office (IO) International Office (IO) http://lnu.se/student/studera-utomlands/mobilitetsgruppen Jobbar med utresande utbytesstudenter och inresande utbytesstudenter. Vi på International Office är 5 internationella

Läs mer

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Inom ramen för SIDA: s program Minor Field Studies (MFS) kan Högskolan Dalarna erbjuda stipendier på 25 000

Läs mer

Nordplus Högre Utbildning

Nordplus Högre Utbildning 2014-11-14 Katrin Lilliehöök Nordplus Högre Utbildning Möjligheter för utresande studenter Nordplus högre utbildning Studenter kan beviljas bidrag för 1-12 månaders heltidsstudier eller praktik i ett annat

Läs mer

Statistiken med kommentarer

Statistiken med kommentarer Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 1302 Statistiken med kommentarer Internationell mobilitet en övergripande bild Syftet med detta Statistiska meddelande (SM) är att ge en bild av den internationella

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Annika Holm 013-282615 Jessica Yeh 013-281202 Origo, rum 2201 international@lith.liu.se Vilka är vi och vad gör vi? Vi är internationella

Läs mer

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig.

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig. Jag är jätteglad och nöjd över att jag gjorde utbytesstudier. Under både min praktik och mina kurser lärde jag mig väldigt mycket om mig själv, om kommunikation och jag fick kunskaper om den holländska

Läs mer

From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014

From: Netigate <info@netigate.se> Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se <si@si.se> Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by novakova@vse.cz 8/29/2014 1:32:25 PM (01:34:28) Adress-

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

Internationell mobilitet 53

Internationell mobilitet 53 Internationell mobilitet Efter att ha ökat i tio år minskade antalet inresande studenter till Sverige läsåret med nästan 3 procent och det beror framför allt på införandet av studieavgifter. Det är främst

Läs mer

Internationell studentmobilitet

Internationell studentmobilitet Internationell studentmobilitet En ökad internationalisering anses vara en förutsättning för en positiv utveckling av världsekonomin. Länder blir mer beroende av varandra och det blir allt viktigare för

Läs mer

Info om utbytesstudier för LTH-studenter INTERNATIONELLA AVDELNINGEN, LTH

Info om utbytesstudier för LTH-studenter INTERNATIONELLA AVDELNINGEN, LTH Info om utbytesstudier för LTH-studenter INTERNATIONELLA AVDELNINGEN, LTH Program IAESTE om praktik Studera utomlands på olika sätt Vart kan du åka När kan du åka Så här söker du Siri Kiessling, om sitt

Läs mer

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 UF 20 SM 1302 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 I korta drag Fler svenskar studerar

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Nulägesbeskrivning. En genomgång av nuläget gällande internationalisering vid Högskolan i Gävle. STÖDJANDE DOKUMENT TILL INTERNATIONELL STRATEGI

Nulägesbeskrivning. En genomgång av nuläget gällande internationalisering vid Högskolan i Gävle. STÖDJANDE DOKUMENT TILL INTERNATIONELL STRATEGI Nulägesbeskrivning En genomgång av nuläget gällande internationalisering vid Högskolan i Gävle. STÖDJANDE DOKUMENT TILL INTERNATIONELL STRATEGI Innehållsförteckning Nulägesbeskrivning.... Internationella

Läs mer

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige 2014-11-14 Rebecka Herdevall Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige Capacity Building and Joint Master Degrees Kapacitetsuppbyggnad Capacity Building for Higher Education Rebecka Herdevall

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Studera utomlands genom Handelshögskolan

Studera utomlands genom Handelshögskolan Studera utomlands genom Handelshögskolan - skaffa dig en merit utöver det vanliga! 2009-03-11 Kajsa Gerdin, utlandsavdelningen vid Handelshögskolan Handelshögskolan 1923 Handelshögskolan startar sin verksamhet.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

2011-04-19 UPPSALA STUDENTKÅRS INTERNATIONELLA ÅSIKTSPROGRAM Antaget av Uppsala studentkårs fullmäktige 2007-01-16 Reviderat av Uppsala studentkårs fullmäktige 2009-09-22 Integrering av de internationella

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! - En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Till dig som har tänkt åka utomlands och studera: det är glädjande att du har

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Jag har haft det jättekul, haft det jättejobbigt, upplevt helt underbara stunder och en del jobbiga. Anna, Uganda

Jag har haft det jättekul, haft det jättejobbigt, upplevt helt underbara stunder och en del jobbiga. Anna, Uganda Jag har lärt mig oerhört mycket både om arbetsterapi och mig själv under mitt utbyte. När jag kom hem så kände jag att om jag klarar detta så kan jag nog klara av precis vad som helst. Johanna, Belgien

Läs mer

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Helena Björck Internationell handläggare helena.bjorck@su.se Sektionen för internationell mobilitet Studentavdelningen Dagens agenda

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER Vårterminen2013 Internationalisering Vilka stipendier kan man söka att studera utomlands? NORDPLUS STIPENDIER Vi har utbyten inom 2 nätverk DANOSFI NORLYS DANOSFI Högskolan

Läs mer

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning?

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet genom att ge förutsättningar

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

Internationellt utbyte

Internationellt utbyte Internationellt utbyte Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete - ABS Socionomprogrammet Oktober2009 INTERNATIONELLA ABS Under dina år på socionomutbildningen kommer du få många möjligheter

Läs mer

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands Som student vid BTH finns stora möjligheter till att studera vid ett universitet i något annat land som vi har ett utbytesavtal

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Internationalisering i utbildningen

Internationalisering i utbildningen Internationalisering i utbildningen Anna Hjelmstedt, Universitetslektor, Ordförande i barnmorskeprogrammets internationella kommitté, KI 19 maj 2015 1 KIs övergripande mål för internationalisering Samtliga

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

Hur kan vi underlätta samarbete med utländska lärosäten?

Hur kan vi underlätta samarbete med utländska lärosäten? Hur kan vi underlätta samarbete med utländska lärosäten? Rapport från en hearing Forum för internationalisering 12 april 2011 Stockholm Hearing 12 april I denna skrift redovisas vad som kom fram vid den

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen Kvalitetssäkring av avtalsprocessen -internationella samarbetsavtal inom grundutbildning steg för steg Avsikten med detta stöddokument är att kvalitetssäkra internationella samarbetsavtal inom grundutbildningen

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Examina Civilekonomtiteln Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier

Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier Lunds universitet Rektor Juridiska avdelningen Barbro Molander Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier Anmälan NN har i anmälan till Högskoleverket anfört bl.a. följande. Han är inskriven

Läs mer

2014-11-26. Kunskap. Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv

2014-11-26. Kunskap. Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv 2014-11-26 Kunskap 2 Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv 09:30 Registrering, frukostfika 10:00 Välkommen och introduktion Daniel Edquist enhetschef UHR 10:30 Floristernas yrkesråd,

Läs mer

Välkommen till specialiseringsvalsinformation

Välkommen till specialiseringsvalsinformation Välkommen till specialiseringsvalsinformation Agenda för detta informationspass Kl. 13.15-14.00 Examina Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik Platsgaranti Hur man söker kurser till hösten Vilket

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Vad händer nu? Ansökan Språkintyg Finansiering Försäkring Begrepp och ord Att

Läs mer

Vad gör en naturvetare?

Vad gör en naturvetare? Vad gör en naturvetare? HÖGSKOLAN I Halmstad 035-16 71 00 www.hh.se/set FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR PÅ HÖGSKOLAN I HALMSTAD Med en akademisk examen i bagaget ökar dina valmöjligheter och din trygghet på

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52. Utländska gäststudenter i Linköping 2009

Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52. Utländska gäststudenter i Linköping 2009 Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52 Utländska gäststudenter i Linköping 2009 Enligt statistik från OECD ( Education at a Glance ) fanns det år 2006 i hela

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport

Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport 1. Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet i Norrköping. 2. Vilket Universitet, land och stad åkte du till? Jiao Tong University i Shanghai,

Läs mer

Program för högre utbildning 2009 Internationella programkontoret (IPK)

Program för högre utbildning 2009 Internationella programkontoret (IPK) Internationella programkontorets rapportserie 26 Program för högre utbildning 2009 Internationella programkontoret (IPK) Internationella programkontoret för utbildningsområdet Box 22007 104 22 Stockholm

Läs mer

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Upprättad av: Version: Maria Evans, HUV Cathrine Gladh, NMT Olof Nilsson, processledare 1.0 Dokumentansvarig: Datum Maria Evans, HUV

Läs mer

1 (6) FAKTABLAD FAKTABLAD

1 (6) FAKTABLAD FAKTABLAD 1 (6) FAKTABLAD FAKTABLAD vid lärosäten i Stockholmsregionen 2010-2011 Länsstyrelsen arbetar för att stärka Stockholm som kunskapsregion. Faktabladen är en del av Länsstyrelsens arbete med att utveckla

Läs mer

Utbytesstudier 2012/2013. The world is my oyster /Shakespeare

Utbytesstudier 2012/2013. The world is my oyster /Shakespeare Utbytesstudier 2012/2013 The world is my oyster /Shakespeare Idag: USBE information - Utbytesmöjligheter - Avtal/Stipendier - Behörighet - Ansökan - Urval - Tillgodoräknande - Praktisk information Utbytesstudenter

Läs mer

ERASMUS. Vill du studera eller praktisera i Europa?

ERASMUS. Vill du studera eller praktisera i Europa? ERASMUS Vill du studera eller praktisera i Europa? Erasmus ger dig möjligheter Upplev ett annat land och en annan kultur. Träffa nya vänner. Förbättra dina språkkunskaper. Vässa på ditt cv. Att studera

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

INTERNATIONALISERING SOM UTVECKLINGSKRAFT

INTERNATIONALISERING SOM UTVECKLINGSKRAFT INTERNATIONALISERING SOM UTVECKLINGSKRAFT HAR DET HÄNT NÅGOT? HÄNDER DET NÅGOT? Bengt Landfeldt 2012-11-19 Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den. Det här är Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den. Det här är Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den. Det här är Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Universitetens uppgift är att utveckla och bringa kunskap till människorna om livet, samhället

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

La bella Italia på Fyrisskolan!

La bella Italia på Fyrisskolan! La bella Italia på Fyrisskolan! De kulturella inslagen bland eleverna på Fyrisskolan är stora. Personalens ambition är att ta vara på elevernas bakgrund och främja möten mellan olika kulturer genom språk,

Läs mer

Survey Speldesign och programmering Förväntningsenkät 2012

Survey Speldesign och programmering Förväntningsenkät 2012 1 of 11 2012-10-10 09:37 Survey Speldesign och programmering Förväntningsenkät 2012 Helena Petrini Number of evaluated questionnaires: Question Result n Frågor om dina förväntningar på dina studier vid

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Svenska studenter utomlands

Svenska studenter utomlands Svenska studenter utomlands Först 1989 tilläts svenska studenter ta med sig studiemedlen utomlands, något som gjorde att svenska studenter i utlandet blev allt fler. Under 2000-talet har antalet varit

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Utlandsstudier och tillgodoräknande. Informationsträff 18 oktober 2012

Utlandsstudier och tillgodoräknande. Informationsträff 18 oktober 2012 Utlandsstudier och tillgodoräknande Informationsträff 18 oktober 2012 Hela processen - från ansökan till examen Hela processen måste fungera Konsekvenser kan komma långt efter: För studenten (CSN/TG/Examen)

Läs mer