Brf Spelmansgården i Landskrona

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Spelmansgården i Landskrona"

Transkript

1 26 augusti (8) i Landskrona Energideklaration ett samarbete mellan Landskrona och Annedalsvägen 9, LUND Tel Fax Organisationsnr , Säte Lund

2 26 augusti (8) Sammanfattning Den totala energianvändningen för var under 2007, kwh inkl fastighetselen, med en mot energiindex normalårskorrigerad förbrukning. Energiprestandan för fastigheten är 159 kwh/m² och år, vilket kan anses vara en något hög förbrukning. Förbrukningen för liknande fastigheter ligger normalt i intervallet kwh/m² och år enligt Boverkets beräkningsmodell. Med aktivering av föreslagna åtgärder kommer fastighetens energiprestanda att kunna förbättras från dagens 159 kwh/m² och år till 148 kwh/m² och år, motsvarande en energiminskning på 11 kwh/m² och år och en CO2 utsläppsminskning på 9,6 ton/år. 1 Bakgrund 1.1 Syfte Energideklarera byggnaden 1.2 Mål Att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i fastigheten och att ge förslag till lönsamma åtgärdsförslag för förbättrad energiprestanda. 1.3 Energideklarering Via en genomgång av förbrukningsstatistik och genom en besiktning (funktion/status) av byggnadens klimatskal och klimattekniska installationer, skapas ett underlag för att EVU ska kunna ta fram energieffektiva åtgärder. Dessa åtgärder, lämpliga och nödvändiga, syftar till att ge Er ett bättre inomhusklimat, lägre drift- och underhållskostnader och en säkrare funktion. EVU sammanställer besiktnings- och beräkningsresultaten i denna rapport, samt genererar den elektroniska energideklarationen som skickas in till Boverket, varav Ni också erhåller en kopia. Denna rapport kompletterar och fördjupar den lagstadgade rapporten. 1.4 Förutsättningar Väderlek Rådande väderlek var vid besiktningstillfället den 26 augusti, mulet väder svag sydvästlig vind. Temperatur +20,3 ºC.

3 26 augusti (8) Tillgängligt underlag Uppgifter om BOA och LOA, samt uppgifter om fastighetens värme-, fastighetsel- och kallvattenförbrukning för året Plan och konstruktionsritningar Besiktning Besiktningsman: Claus Holten Oberoende energiexpert: Claus Holten, Gunnar Jönsson HSB Ackrediterat kontroll organ: EVU AB ackrediterings nr Swedac Stickprov Ett urval av fyra stycken lägenheter, har blivit besiktigade ( lägenhetsnummer 18, 32, 54 och 76 ) 2 Beskrivning av fastigheten 2.1 Allmänt Byggår: 1989 (uppgift lantmäteriverket) Adress: Kavaljergården Ägare: Hsb Användning: I huvudsak bostäder BOA: m² LOA: 196 m² Atemp: (BOA+LOA) = m² Antal lägenheter: 95 st Antal lokaler: 1 st Antal byggnader: 8 st Konstruktion: tegelväggar Fönster: 3-glas Grundläggning: Platta på mark Ventilation: FTX Uppvärmningssätt: Fjärrvärme framstår som en mycket välskött förening, vilken kännetecknas av ordning och reda. 2.2 Energianvändning Total energianvändning för fastigheten uppgick till kwh, för året 2007, med en mot Energiindex normalårskorrigerad värmeförbrukning.

4 26 augusti (8) 2.3 Uppvärmning Av den totala energianvändningen för fastigheten, utgör kwh den del som går åt för att balansera transmissions- och ventilationsförlusterna. Omräknat till energi per Atemp. blir det specifika värmebehovet 113 kwh/m² och år. Värdena är normalårskorrigerade. Energiåtgången för tappvarmvattenproduktionen är inte medräknad. Det specifika värmebehovet kan anses vara något högt i Er fastighet. 2.4 Varmvatten Den totala energin för varmvattenanvändningen är beräknad till kwh, vilket motsvarar en specifik varmvattenanvändning på 34 kwh/m² och år. Värdet är framtaget med utgångspunkt från kallvattenförbrukningen, som år 2007 uppgick till m³. Energianvändningen har fördelats med hänsyn till Atemp. I våra beräkningar antar vi att 40 % av kallvattenförbrukningen bereds till varmvatten. Enligt beräkningarna är vattenförbrukningen i Er fastighet något hög. 2.5 Fastighetsel Fastighetselen är den el som bl.a. används till fläktar, pumpar och belysning i garage m.m. Förbrukningen av fastighetsel i denna fastighet uppgick 2007 till * kwh. Detta motsvarar 13 kwh/m² och år. I begreppet fastighetsel ingår inte elen för tvätt och torkning av tvätt. Därför har denna del schablonmässigt räknats ifrån i våra beräkningar. Er förbrukning av fastighetsel kan anses vara normal. *Elen för driften av FTX-aggregaten i lägenheterna har beräknats med utgångspunkt från till- och frånluftsfläktarnas märkeffekter. 2.6 Energiprestanda Med kännedom om energianvändningen för uppvärmnings- och tappvarmvattenproduktionen, samt fastighetselen och byggnadens Atemp. kan energiprestandan beräknas. Energiprestandan för är 159 kwh/m² och år.

5 26 augusti (8) 2.7 Slutsats energi Enligt Boverkets beräkningsmodell har Er fastighet en totalförbrukning som kan anses vara något hög. Intervallet för liknande fastigheter i Er klimatzon bör enligt beräkningsmodellen ligga mellan kwh/m² och år. Det som sticker ut en aning i fastighetens energianvändning, är energin för varmvattenproduktionen. 3 Beskrivning av tekniksystemet 3.1 Värme Fastigheten får sin uppvärmning tillgodosedd från fjärrvärmenätet. Värmen från fjärrvärmenätet växlas över i växlare i två undercentraler och fördelas ut i byggnaderna. Distributionsnätet för radiatorkretsen är vattenburet. 3.2 Ventilation Lägenheterna är ventilerade med hjälp av balanserad till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning på frånluften. Funktionssättet är att den förvärmda tilluften blåses in i sov- och vardagsrum. Den förbrukade frånluften tas ut via don i kök och våtutrymmen. 3.3 Tappvarmvatten Tappvarmvattensystemet är ett VVC - system. Uppmätta varmvattentemperaturer var vid besiktningstillfället 59,6ºC (VVCtemperaturerna före värmeväxlarna var 47 C). Rekommenderad temperatur i en genomströmningsberedare är 55 ºC. Lägsta temperaturnivån bör ej understiga 50ºC i VVC-kretsen. Denna temperaturgräns är satt för att undvika legionellatillväxt i systemet.

6 26 augusti (8) 4 Besiktning av teknikutrymmen och lägenheter 4.1 Undercentral Undercentralen är placerad i källaren på kvartersgården. Värmecentralen är installerad 1989 och är ansluten till styr- och reglersystemet TAC Konditionen i undercentralen upplevs allmänt som god. Dock gjordes följande noteringar: Reglerventilen på VV-kretsen är grovt överdimensionerad. Kvs-värde 9,2. Risken är att Ni kan få pendlande tappvarmvattentemperaturer. Denna temperaturpendling påverkar både komforten och energibehovet för varmvattenproduktionen på ett negativt sätt. Pumpstopp vid 20 C. Kan sänkas till 17 C cirkulationspumpar Äldre ej tryckreglerade Kommentar Den mycket överdimensionerade styrventilen på VV-kretsen förklarar pendlande i vattentemperaturen vid duschning. 4.2 Ventilation Bostäderna ventileras med hjälp av ett så kallat kryddhylleaggregat, Villavent VR-300 TK/B, med korsströmsvärmeväxlare. Kvartersgården betjänas av ett större aggregat med roterande värmeväxlare. Drifttid för TA1FF1 är 7 timmar vardagar, 9 timmar på lördag och söndag. Totalt timmar om året. 4.3 Tvättstuga och torkrum Två tvättstugor betjänar de boende i fastigheten. Tvättmaskinsbeståndet utgörs av 4 st kallvatten anslutna maskiner av märket Cylinda TMC Torkningen av tvätt sker med hjälp av två torktumlare Cylinda T 2000, en i varje tvättstuga samt av två torkskåp Wascator TS 3121.

7 26 augusti (8) 4.4 Lägenheter Ett urval av fyra lägenheter, har blivit besiktigade (Drottninggården 18,32,54 och 76). Allmänt kan sägas om lägenheterna att de överlag är utrustade med engreppsblandare i både badrum och kök. Badrummen är utrustade med snålspolande wc-stolar. Fönsterna är av treglastyp och i gott skick. Radiatorerna i fastigheten är panelradiatorer och utrustade med äldre termostatventiler av märket MMA. På grund av rådande väderlek kunde inte några rättvisande rumstemperaturer mätas upp. Därför kan vi inte avgöra om innetemperaturen i er fastighet är normal eller ej. 5 Kostnadseffektiva åtgärdsförslag 5.1 Injustering av radiatorkretsen Åtgärd Injustering av radiatorkrets samt nya termostater med maxbegränsning Investering kr Beskrivning Årlig energibesparing kwh Payoff-tid ca 4,3 år * Traditionell injustering av radiatorkretsen samt montering av nya termostater. * I mina beräkningar har jag använt ett fjärrvärmepris på 0,56 kr/kwh. 5.2 Pumpstopp vid 17 C Åtgärd Pumpstopp vid 17 C Investering 500 kr Årlig energibesparing kwh Payoff-tid 0,5 år * Beskrivning Pumpstopp ändras från 20 C till 17 C. Pumpens driftstid minskar med 800 timmar motsvarande kw. * I mina beräkningar har jag använt ett elpris på 0,9 kr/kwh.

8 26 augusti (8) 6 Övriga åtgärdsförslag 6.1 Byte av styrventil till tappvarmvattnet Bland de boende klagas det på pendlande temperaturer vid duschning. Orsaken till detta är en kraftigt överdimensionerad styrventil (Kvs 9,2) på tappvarmvattnet. En korrekt dimensionerad styrventil kommer att lösa detta problem. 7 Slutsats åtgärdsförslag Om åtgärdsförslaget under rubrik fem aktiveras, kommer fastighetens energiprestanda att kunna minskas från dagens 159 kwh/m² och år till 148 kwh/m² och år. Detta motsvarar en minskning på kwh/m² och år. Den minskning av energibehovet som åstadkoms vid ett genomförande av ovanstående förslag, resulterar även i en CO2 utsläppsminskning motsvarande 9,6 ton/år. 8 Underhållsplan Underhållsplanen tar upp en renovering av värmeväxlaren för varmvatten 2009, samt byte av cirkulationspump för varmvatten. Lämpligt i detta sammanhang är att byta den kraftigt överdimensionerade reglerventilen. I UH-planen finns byte av känselkropp till termostatventiler samt injustering radiatorventiler upptaget Ventiler till värmeledningar är planerat att bytas Då föreningen har en något hög förbrukning är det förmodligen klokt att göra en översyn och injustering av värmesystemet, och i detta sammanhang kan det, beroende på utrustningens kondition, vara klokt att tidigarelägga utbyte av injusteringsventiler etc.

Brf Runstenen i Landskrona

Brf Runstenen i Landskrona Datum 2009-01-21 1(7) i Landskrona Energideklaration ett samarbete mellan Landskrona och Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 www.evu.se Organisationsnr 556471-0423, Säte Lund

Läs mer

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund Typ av Energideklaration 2009-04-06 Anders Granlund 1(8) Projekt nr: 101694,000 Haninge Ålsta 3:119 Anders Granlund Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 Organisationsnr 556471-0423,

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning PO Nordquist Fastighet & Energi AB Kontrollrapport Energibesiktning Datum 2015-07-24 Sammanställning av energideklaration DOMSJÖ 4:125 Allmänna data: Fastighetsbeteckning: Domsjö 4:125 Adress: Verksamhet:

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning Sammanställning av energideklaration ÖVERSJÄLA 19:32 Allmänna data: Fastighetsbeteckning: Översjäla 19:32 Adress: Verksamhet: Byggnadstyp: Piastervägen 5, 89430 Själevad Bostadshus Friliggande byggnad

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: SARVEN 38 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-07-16 Byggnadens adress: VIVELVÄGEN 1 12533 ÄLVSJÖ Utetemperatur: 20 C Expert: Richard

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: VÄSTERHEJDE VIBBLE 1:462 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-02-12 Byggnadens adress: BJERSTORPSVÄGEN 21 62122 VISBY Utetemperatur:

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget 2012-12-11 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Brf Väduren HANINGE 2009-03-09

ENERGIDEKLARATION. Brf Väduren HANINGE 2009-03-09 ENERGIDEKLARATION Brf Väduren HANINGE 2009-03-09 BRF. VÄDUREN ENERGIDEKLARATION 2009-03-09 www.tqi.se Projektnummer: 200812006 TQI Consult VVS AB - Energideklaration Era fastigheter har i och med denna

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning PO Nordquist Fastighet & Energi AB Kontrollrapport Energibesiktning Datum 2015-01-21 Sammanställning av energideklaration SJÄLEVADS-MYCKLING 1:174 PO Nordquist Fastighet och Energi AB Sikelvägen 10, 894

Läs mer

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7 ÅTGÄRDSFÖRSLAG Energieffektiviserande åtgärder med ekonomisk lönsamhetsbedömning Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7 EnergiKompetent Gävleborg - fastighetssektorn Oktober 2012 Projektledare EnergiKompetent Gävleborg:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KLOCKARÄNGARNA 2:2 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-05-27 Byggnadens adress: KLOCKARÄNGARNA 1 74372 BJÖRKLINGE Utetemperatur: 11

Läs mer

Magnus Reidén 0581 812 34 Hällefors och Ljusnarsberg. Thomas Giege 0582 685190 Örebro, Hallsberg och Lekebergs kommun

Magnus Reidén 0581 812 34 Hällefors och Ljusnarsberg. Thomas Giege 0582 685190 Örebro, Hallsberg och Lekebergs kommun Thomas Giege 0582 685190 Örebro, Hallsberg och Lekebergs kommun thomas.giege@hallsberg.se ----------------------------------------- AnnSofi Stolt 019 58 80 00 Kumla kommun annsofi.stolt@kumla.se ------------------------------------------

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Flerbostadshus. Besiktningsuppgifter Besiktningsdatum: 2009-09-21. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Ånn 2

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Flerbostadshus. Besiktningsuppgifter Besiktningsdatum: 2009-09-21. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Ånn 2 ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Flerbostadshus SE-QE-Energi-SD-700, bil 3, Åtgärdsrapport, utg 6 2009-09-07 Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Ånn 2 Byggnadens adress: Dellensvägen 29-37 120 58

Läs mer

Energiberäkningar KV Gnejsen

Energiberäkningar KV Gnejsen 2010 Energiberäkningar KV Gnejsen Anders Strömberg & Magnus Olsson Riksbyggen Energi 2010-08-16 Innehållsförteckning 1. Bakgrund.... 1 2. Tillvägagångssätt... 1 3. Översikt... 2 Klimatskal... 2 Ventilation...

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KOSTA 36:72 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-06-24 Byggnadens adress: NORRA RINGVÄGEN 6 36052 KOSTA Utetemperatur: 15 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14-09-10 Fastighetsbeteckning: Ektorp 2:15 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Företag/ackreditering Slåbodabacken 1 / Haninge Caroline

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 30225

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 30225 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 556406 Byggnaden - Identifikation Län Halland Kommun Halmstad Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Luppen 20 Husnummer 1 Adress Frennarps Bygata 110 Prefix

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Flerbostadshus. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2009-03-16

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Flerbostadshus. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2009-03-16 ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Flerbostadshus SE-QE-Energi-SD-700, bil 3, Åtgärdsrapport, utg 2 2009-05-29 Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Silverfallet 1 Byggnadens adress: Bergviksgatan 17

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Ersmark 6:89 Månskensvägen 35

Energideklaration av fastigheten Umeå Ersmark 6:89 Månskensvägen 35 Energideklaration av fastigheten Umeå Ersmark 6:89 Månskensvägen 35 Datum 2015-04-10 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-04-10 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Ersmark 6:89 Kalkylerna

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: ÄMMENÄS 1:63. Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: ÄMMENÄS 1:63. Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: ÄMMENÄS 1:63 Byggnadens adress: 2014-08-21 Utetemperatur: VINKELGATAN 1 57082 MÅLILLA 15 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BÖ 67:15 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-15 Byggnadens adress: RANGELTORPSGATAN 29 41269 GÖTEBORG Utetemperatur: 10 C Expert:

Läs mer

Energideklaration med. Åtgärdsförslag för: BRF STOLMAKAREN 13

Energideklaration med. Åtgärdsförslag för: BRF STOLMAKAREN 13 Energideklaration med Åtgärdsförslag för: BRF STOLMAKAREN 13 Kund: Brf Stolmakaren 13 Adress: Döbelnsgatan 67A Postadress: 113 52 Stockholm Er referens: Rikard Gustafsson Vår referens: Maria Hyborn Olsen

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Datum för besiktning: 04/06-12. Fastighetsbeteckning: Talgoxen 5

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Datum för besiktning: 04/06-12. Fastighetsbeteckning: Talgoxen 5 ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Datum för besiktning: 04/06-12 Fastighetsbeteckning: Talgoxen 5 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Skandiag 3, Knislinge Sebastian Oliwers 1 Sammanfattning

Läs mer

ÖVERSIKTSRAPPORT ÅTGÄRDSFÖRSLAG

ÖVERSIKTSRAPPORT ÅTGÄRDSFÖRSLAG 2010 Medlem i branschorganisation Swetic BRF Tussmötet 1 ÖVERSIKTSRAPPORT ÅTGÄRDSFÖRSLAG ENERGIDEKLARATION Besiktningsman Dominique Grubestedt 2010-05-04 Rapport: Fastighetsuppgifter Kalkylerna grundas

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2014-04-08 Fastighetsbeteckning: Hanviken 22:1 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Företag/ackreditering Stjärnvägen 21 / Tyresö Olle

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NOLBY 5:95 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-08-30 Byggnadens adress: TRASTVÄGEN 10 86232 KVISSLEBY Utetemperatur: 17 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BERGSTENA 7:6 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-07-20 Byggnadens adress: BERGSTENA LEDSGÅRDEN 1 44192 ALINGSÅS Utetemperatur: 16

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: RÄVSAXEN 5. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: RÄVSAXEN 5. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: RÄVSAXEN 5 Byggnadens adress: 2014-09-16 Utetemperatur: ILLERVÄGEN 9 98137 KIRUNA 6 C Expert: Joel Dahl

Läs mer