1. Tertialrapport januari-april 2015, Vallentuna kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Tertialrapport januari-april 2015, Vallentuna kommun"

Transkript

1

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS.226 ANDREAS FORSLUND SID 1/1 KOMMUNCONTROLLER KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Tertialrapport januari-april, Vallentuna kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner tertialrapporten. Ärendet i korthet Prognosen för Vallentuna kommun är ett positivt resultat på 16,9 miljoner kronor. Kommunens balanskravsresultat efter avdrag av realisationsvinster beräknas bli 15,9 miljoner kronor. Bifogad skrivelse innehåller en överblick av budget för, utfall per april samt en årsprognos. Handlingar 1. Tertialrapport januari-april, Vallentuna kommun 2. Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen, 99/ 3. Tertialrapport januari-april, Vallentuna kommun 4. Tertialrapport januari-april, samtliga nämnder Victor Kilén T.f. kommundirektör Annika Hellberg Ekonomichef Ska expedieras till: Akten KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

3 Vallentuna Tertialrapport januari-april, Vallentuna kommun

4 Ekonomisk analys Sammanfattning Det ekonomiska utfallet per april Det bokförda resultatet för kommunen per 30 april är 25,3 miljoner kronor. Bokfört resultat motsvarande period föregående år var 23,2 miljoner kronor. Årsprognos för Prognosen för kommunen som helhet är ett positivt resultat på 16,9 miljoner kronor. Kommunens balanskravsresultat efter avdrag av realisationsvinster beräknas bli 15,9 miljoner kronor. för året innehåller ett positivt resultat på 2,5 miljoner kronor enligt kommunplan Prognosen för ligger således 14,4 miljoner kronor bättre än budget. Överskottet beror främst på: Skatter och bidrag minskar med 8,3 mnkr Nämndernas resultat är positivt med 7,6 mnkr AFA förbättrar resultatet positivt med 7,5 mnkr Exploateringarna ger intäkter med 6,4 mnkr Intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning beräknas ge ett underskott på -8,3 miljoner kronor i förhållande till budget för. Nämnderna prognostiserar tillsammans ett överskott om 7,6 miljoner kronor och det beror på ett överskott på 4,1 miljoner kronor i socialnämnden, ungefär hälften av överskottet består av engångsintäkter som periodiserats. Prognosen för kommunstyrelsen är 2,9 miljoner kronor och innehåller att budgeten för oförutsedda utgifter (KSOF) inte kommer att nyttjas helt under året. AFA Försäkring har tagit beslut om återbetalning av premier under. Återbetalningen avser år 2004 och vår prognos är 7,5 miljoner kronor. Vallentuna kommun har fått exploateringsintäkter på 6,4 miljoner kronor från försäljning av tomter under första tertialet. Tertialrapport januari-april, Vallentuna kommun 2(8)

5 Resultaträkning Verksamhetsblock (tkr) Verksamhetens intäkter (+) Verksamhetens kostnader (-) Bokfört Prognos Prognosavvikelse mot budget Bokslut Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Gen.statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Periodens resultat (förändring av eget kapital) Avgår realisationsvinster Periodens resultat enl. balanskravet Kommentarer till avvikelse resultaträkning Det bokförda resultatet är positivt för januari till april med ett överskott på 25,3 miljoner kronor. Prognosen för helåret är positiv och visar ett överskott på 16,9 miljoner kronor vid årets slut. Det innebär en avvikelse på 14,4 miljoner kronor högre än budget. Verksamhetens nettokostnader innehåller nämndernas kostnader och intäkter, interna poster samt avskrivningar. Prognosen visar ökade intäkter och de utgörs främst av återbetalning av premier från AFA Försäkring 7,5 miljoner kronor och exploateringsintäkter 6,4 miljoner kronor. Nämnderna visar en positiv prognos om 7,6 miljoner kronor. Kommunens prognos innehåller dock ett sämre resultat för kapitalkostnader med 3,5 miljoner kronor. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning minskar med 8,3 miljoner kronor. Prognosen baseras på nya uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och omfattar bland annat ett nytt skatteunderlag samt förslag i regeringens vårproposition. Finansiella kostnader är 3,1 miljoner kronor lägre än budget och det beror på både lägre räntesatser och lägre inlåning. Realisationsvinsterna är markförsäljning av en del av marken vi köpte från Stockholms stad år Tertialrapport januari-april, Vallentuna kommun 3(8)

6 Driftredovisning Driftredovisning nämndernas verksamheter Nämnd belopp (tkr) Bokfört Tertialrapport januari-april, Vallentuna kommun 4(8) Prognos Prognosavvikelse mot budget Bokslut Kommunstyrelsen KS OF Överförmyndarnämnden Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Fritidsnämnden Kulturnämnden Barn- och ungdomsnämnden Skolpeng Utbildningsnämnden Gymnasiepeng Socialnämnden Summa nämnder Interna poster, övrigt Nämndernas nettokostnader exkl.avskrivningar Förtydligande av kolumnen "Prognosavvikelse mot budget". Ett positivt värde (+) = Bättre, kostnaderna har minskat enligt prognosen. Ett negativt värde (-) = Sämre, kostnaderna har ökat enligt prognosen. Kommentarer till avvikelse driftsredovisning Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens verksamheter omfattar kommunledningskontoret, räddningstjänst, samhällsbyggnadsförvaltningen och resultatenheterna TunaFastigheter samt avfallshantering. Prognosen visar ett överskott på 2,9 miljoner kronor. Kommunstyrelsen kan bidra med ett överskott främst genom att kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter inte till fullo nyttjas under året. Kommunledningskontoret visar ett underskott till följd av kostnader för en av kommunen begärd särskild revision samt en ökning av antalet sommarjobb för ungdomar. Överförmyndarnämnden Prognosen för helåret är att överförmyndarnämnden kommer att gå med underskott på 0,2 miljoner kronor. En stor bidragande orsak till det är att budgeten för år beslutades i november månad med en marginell höjning. I december månad skrevs ett nytt samverkansavtal med Täby kommun vilket gav en merkostnad på 0,2 miljoner kronor jämfört med föregående år. Den ökade kostnaden till Täby kommun fanns inte med i beräkningen när budgeten för beslutades. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Nämndens verksamheter beräknas följa budget vid årets slut. Lägre intäkter inom miljöskydd kompenseras av högre intäkter inom hälsoskydd och livsmedel. Dock är prognosen något osäker då nämnden ser en eventuell minskning av intäkterna avseende enskilda avlopp under året. Vakanser inom bygglovsverksamheten kommer att besättas under året och därigenom kommer mängden ärenden som hanteras att öka. Fritidsnämnden Prognosen för helåret är en budget i balans.

7 Kulturnämnden Prognosen för helåret är en budget i balans. Barn- och ungdomsnämnden Nämndens budget består av flera delar. Den fasta budgetramen omfattar 139,1 miljoner kronor. Prognosen för är att den fasta ramen håller budget. De intäktsfinansierade resultatenheterna är femton stycken. Sammanlagt ska de femton enheterna ha en balanserad budget, dock kommer vissa enheter att visa minus respektive plusresultat. en för skolpeng, föräldraavgifter och statsbidraget maxtaxa omfattar 561,2 miljoner kronor. Prognosen för skolpengen för är ett överskott på cirka 0,7 miljoner kronor. Utbildningsnämnden Nämndens budget består av en budgetram omfattande knappt 29,2 miljoner kronor, en resultatenhet som är intäktsfinansierad samt en budget för gymnasieskolpeng som omfattar 123,6 miljoner kronor. Den budget som ligger för gymnasieskolpengen är volymstyrd och baseras på befolkningsprognoser. Den totala prognosen för fasta ramen visar på ett nollresultat vid årets slut. Inom fasta ramen förväntas nämnden visa ett underskott mot budget medan tilläggspeng inom gymnasiesärskolan kommer att generera ett överskott. Prognosen för resultatenheten Vallentuna gymnasium är en ekonomi i balans vid årets slut. Avseende gymnasieskolpengen är prognosen att kunna gå jämnt upp mot budget. Den är baserad på faktiskt antal elever per program för vårterminen samt att höstterminen är uppdaterad med siffror från den nya befolkningsprognosen. Socialnämnden Nämndens budget uppgår till 443,1 miljoner kronor, budgeten inkluderar ett beviljat användande av eget kapital på en miljon kronor. Prognosen för de olika blocken visar på såväl över- som underskott. Totalt sett beräknas ett överskott på 4,1 miljoner kronor. Inom blocket "Individ och familjeomsorg" prognostiseras ett överskott på 2,1 miljoner kronor. Överskottet återfinns bland annat vad gäller placeringar och öppenvård. Nettokostnaderna för ekonomiskt bistånd beräknas till 13,5 miljoner kronor, vilket är 0,2 miljoner kronor högre än budgeterat. Äldreomsorgen uppvisar ett underskott på totalt 1,7 miljoner kronor. Behovet av hemtjänst har under senare halvåret ökat i större utsträckning än prognosen över befolkningsutvecklingen för målgruppen har visat. Kostnaden för hemtjänst beräknas till 52,0 miljoner kronor, vilket är 0,6 miljoner kronor högre än budgeterat. Även nettokostnaderna för boende för äldre beräknas bli högre än budgeterat. Underskottet prognostiseras till 1,9 miljoner kronor. Blocket "Funktionsnedsättning enligt SoL" prognostiseras ge ett överskott på 1,8 miljoner kronor. Det förväntade överskottet återfinns inom insatserna boende, boendestöd och daglig sysselsättning. Tertialrapport januari-april, Vallentuna kommun 5(8)

8 Investeringsredovisning Investeringsprojekt Bokfört Prognos Prognosavvikelse mot budget Totalt (tkr) Kommunstyrelsen Miljö- och samhällsbyggndsnämnden Fritidsnämnden Kulturnämnden Barn- och ungdomsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden Kommentarer till avvikelse investeringsredovisning en består av årets del i kommunplanen -2017, 128,2 miljoner kronor samt inte nyttjade medel från tidigare år 53,3 miljoner kronor. Prognosen är lägre än budgeterat inklusive inte nyttjat från föregående år. De största avvikelserna under är för projekten: Upprustning av torgytor 26,8 mnkr Cykelväg Kårsta-Ekskogen 12,8 mnkr Hammarbackens träningsskola 11,0 mnkr Karby förskolekapacitet 5,5 mnkr Ovanstående projekt har budget i år och flera även överförda medel från föregående år. Projekten kommer till stor del att genomföras kommande år vilket medför att prognosen för året blir lägre. Tertialrapport januari-april, Vallentuna kommun 6(8)

9 Måluppfyllelse Verksamhetsmål I kommunallagen står det att mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska finnas för den kommunala verksamheten. Målen och riktlinjerna ska omfatta både kommunens ekonomi och verksamhet. Enligt Vallentuna kommun innebär god ekonomisk hushållning att dagens kommuninvånare ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte skjuta upp betalningen till framtida generationer. Med god ekonomisk hushållning menas också att kommunen ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Vid varje ny mandatperiod beslutar de styrande politikerna i Vallentuna om en politisk handlingsplan som styr verksamheten de kommande åren. Utifrån handlingsplanen har kommunfullmäktige fastställt kommungemensamma mål grupperade inom fyra strategiska inriktningar: Kund/invånare God ekonomisk hushållning Tillväxt och utveckling Energi och miljö De kommungemensamma målen, tillsammans med de mål nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds verksamhetsplan. Dessutom finns flera olika styrdokument, såsom policys, strategier och visioner som kommunfullmäktige har antagit. Tillsammans skapar dessa förutsättningar för en god utveckling av Vallentuna kommun. Uppföljning av kommungemensamma mål Nedan sammanfattas ett urval av arbetet som pågår på alla nämnder för att uppnå de kommungemensamma målen. För en djupare beskrivning av av de olika målen, dess måluppfyllelse och nämndens kommentarer läs respektive nämnds tertialrapport. Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet Ett viktigt svar på hur kommunens verksamheter uppfattas ges av invånarna i Medborgarenkäten. Undersökningen genomförs som en postenkät av SCB vartannat år sedan 2005 och kommer nästa gång att genomföras under hösten. Kommunen informerar, kommunicerar och erbjuder digitala tjänster framförallt via kommunens webbplats vallentuna.se. Under kommer kommunen att utvidga möjligheterna för invånarna att använda e-legitimation, vilket underlättar att snabbt ta del av kommunens tjänster och service. Den tryckta informationen i lokalpressen ska ses över och kommunens användande av sociala media för att snabbt och effektivt nå olika målgrupper av invånare. De kommunala skolorna inför under en ny skolportal som kommunikationsverktyg för elever, vårdnadshavare och skolpersonal. Inom barn- och ungdomsnämndens verksamheter pågår det ett antal utvecklingsinsatser som syftar till att höja kvaliteten. Under sätts fokus särskilt på förskolans pedagogiska uppdrag och verksamhet, utveckling av fritidshemmet, systematiskt kvalitetsarbete och rektors pedagogiska ledarskap. Det sistnämnda är ett forskningsbaserat projekt tillsammans med Stockholms Universitet. Satsningarna syftar till att öka kompetensen och skapa samsyn kring våra verksamheter och uppdrag. Fritidsnämndens verksamheter planerar under året för kvalitetsarbete fokuserat på trygghet, tillgänglighet och ökad delaktighet för kommunens invånare, föreningslivet och besökare. Nämnden bidrar till Vallentuna som ett tryggt samhälle med rika möjligheter till aktiv meningsfull fritid för alla som bor i och besöker kommunen. Förvaltningen samordnar också det kommunövergripande arbetet med Tryggare Vallentuna. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt Inom socialtjänsten pågår ett stort antal utvecklingsaktiviteter för att ytterligare förbättra vår kostnadseffektivitet. Exempel på detta är: Införande av ekonomistyrningsmodul (System för förbättrad möjlighet för fördelning och uppföljning av resurser.) Utveckling av avtals- och uppdragsuppföljningar (Förbättrad systematik av uppföljning med mera.) Tertialrapport januari-april, Vallentuna kommun 7(8)

10 Förebyggande arbete "våld i nära relationer". Förbättrat arbete med riskbedömningar i kvalitetsregister. Den förväntade effekten av dessa utvecklingsaktiviteter är bland annat: Förbättrad kvalitetssäkring och effektivitet vad gäller ekonomistyrning/resursfördelning inom socialtjänsten. En tydligare uppföljning av verksamheten relaterad till uppsatta krav för såväl externa som interna utförare. Ökat fokus på våld i nära relationer för alla målgrupper, för tidig upptäckt och stöd. Fler kunder kommer att få systematiskt genomförda riskbedömningar som skapar förutsättningar för ett proaktivt arbete, vilket reducerar ökade omvårdnadsbehov. Kulturnämndens verksamheter har i år fokus på effektivt nyttjande av lokaler, genom samnyttjande och samarbete med andra förvaltningar. Förvaltningen planerar också för kompetensutveckling av medarbetare och utvecklad dialog med föreningar för att möjliggöra utveckling av kulturlivet i kommunens alla delar och ge invånarna närhet till vårt utbud. Vallentuna kommun har under den senaste tioårs haft ett positivt ekonomiskt resultat och en soliditet över riksgenomsnitt. Prognosen för visar också att det ekonomiska resultatet är positivt. sprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är att kostnaderna ryms inom budget. Genom att inte nyttja hela budgeten inom kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter kan kommunstyrelsen bidra till att skapa ett överskott för Vallentuna kommun. Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion Vallentuna kommun är en aktiv part i såväl regionala som sektoriella samarbeten. De viktigaste är Stockholm Business Alliance och arbetet med den så kallade RUFSen, Regional Utvecklingsplan för Stockholm, som nu uppdateras. Sektoriellt ingår Vallentuna i ett nära samarbete inom Nordostkommunerna (Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker och Norrtälje) där arbeten pågår efter den antagna visionen för tillväxt. Sedan förra året har även det så kallade Arlandasamarbetet (Sigtuna, Upplands Väsby, Knivsta, Vallentuna och Swedavia) intensifierats genom en formell politisk överenskommelse och uppstart av ett visions- och handlingsplanarbetet liknande Nordost. Ett nytt profileringsmagasin i marknadsföringssyfte kommer att delas ut i augusti-september till samtliga hushåll i Vallentuna och som bilaga i Svenska Dagbladet i Mälarregionen. Vallentuna har i mars rikets lägsta arbetslöshet tillsammans med Danderyds kommun. Även bland ungdomar är arbetslösheten mycket låg. Kommuninvånarna i Vallentuna ligger högst i Sverige i sitt självupplevda allmänna hälsotillstånd. Att kommuninvånarna mår bra styrker Vallentunas profil i regionen som en aktiv, attraktiv, småskalig och naturnära plats i storstadens absoluta närhet där efterfrågan på livskvalitet är lätt att realisera. Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar I kommunens verksamheter pågår aktiviteter för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling genom åtgärder inom miljö-, avfallshantering- och energiområdet. Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen ska miljöcertifieras under mandat. För närvarande pågår planering och förberedelser inför miljöutredning av kommunens verksamheter. Syftet är att kartlägga kommunens miljöpåverkan. Efter att miljöutredningen genomförts ska miljömål formuleras och antas, och därefter kan själva certifieringsprocessen påbörjas. I barn- och ungdomsnämndens verksamheter finns det flera initiativ för att öka miljömedvetenheten hos barn och elever. Genom att involvera barnen tidigt lär de sig att ta ansvar för miljön och vikten av att alla måste ta ett personligt ansvar. Ett par exempel på sådana initiativ finns beskrivet nedan under nämndens mål. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedriver sedan sex år tillbaka återkommande tillsyn av enskilda avlopp som, om de inte fungerar bra, kan bidra till övergödning av våra sjöar och vattendrag. Tillsyn sker varje år i skolor, förskolor, industrier med mera. Livsmedelsinspektörerna deltar i olika projekt som avser säkra kvaliteten på dricksvattnet. Radon- och bullerärenden handläggs i syfte säkra en god bebyggd miljö. Tertialrapport januari-april, Vallentuna kommun 8(8)

11 Tertialrapport januari-april, samtliga nämnder

12 Innehållsförteckning Kommunstyrelsen... 3 Måluppfyllelse... 3 Styrkort... 9 Barn- och ungdomsnämnden Måluppfyllelse Styrkort Utbildningsnämnden Måluppfyllelse Styrkort Fritidsnämnden Måluppfyllelse Styrkort Kulturnämnden Måluppfyllelse Styrkort Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Måluppfyllelse Styrkort Socialnämnden Måluppfyllelse Styrkort Överförmyndarnämnden Tertialrapport januari-april, samtliga nämnder 2(100)

13 Kommunstyrelsen Måluppfyllelse Under den här rubriken redovisas, per strategisk inriktning, kommungemensamma mål och nämndmål. Sammanställning mål Kommungemensamma mål Nämndens mål Totalt antal: 4 10 Antal uppnådda: Antal delvis uppnådda: 4 8 Antal ej uppnådda: 2 Strategiska inriktningar Kund/invånare Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. Ett viktigt svar på hur kommunens verksamheter uppfattas ges av invånarna i Medborgarenkäten. Undersökningen genomförs som en postenkät av SCB vartannat år sedan 2005 och kommer nästa gång att genomföras under hösten. Frågeblanketten skickas ut till ett urval på 1200 invånare i åldrarna år varav hälften brukar svara. Kommunen informerar, kommunicerar och erbjuder digitala tjänster framförallt via kommunens webbplats vallentuna.se. Sedan följs den väletablerade Funka nu strukturen, en kontinuerligt utvärderad standard som används av cirka 120 kommuner. För kommunorganisationens interna arbete används ett modernt Intranät. Under kommer kommunen att utvidga möjligheterna för invånarna att använda e- legitimation, vilket underlättar att snabbt ta del av kommunens tjänster och service. Den tryckta informationen i lokalpressen ska ses över och kommunens användande av sociala media för att snabbt och effektivt nå olika målgrupper av invånare. Vårt bildspråk, som är viktigt för hur kommunen presenteras, utvecklas genom ett nytt system för vår bildbank. Kontakterna med media utvecklas genom digitala pressrum med en ökad direktkontakt och tidig effektiv kommunikation. Kommunikationsplaner tas fram i allt fler sammanhang. De kommunala skolorna inför under en ny skolportal som kommunikationsverktyg för elever, vårdnadshavare och skolpersonal. Plattformen är Office 365, som är en tjänst från Microsoft. Tjänsten kombinerar molntjänster med lokala applikationer. Kommunstyrelsen har beslutat att en folkhälsopolicy ska tas fram i inledningen av mandat och att seminarier ska anordnas för politiker under framtagningsprocessen. Två seminarier kommer att erbjudas i september. Under våren har ett kommunövergripande arbete med att uppdatera kommunens risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och styrel, som visar samhällsviktiga elanvändare, pågått. Sammanställningen ska sedan skickas in till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) respektive Energimyndigheten. Reservkraft har också installerats i kommunhuset, då elförsörjning ofta bedöms som kritiskt för samhällsviktig verksamhet. Tertialrapport januari-april, samtliga nämnder 3(100)

14 Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete pågår kontinuerligt i verksamheterna. Medarbetare kan aktivt bidra till förbättringar och det förebyggande arbetsmiljöarbetet genom att dela med sig av riskobservationer, tillbud och olyckor på arbetsplatserna. För att kommunen ska bli än mer effektiv och serviceorienterad utvecklar kommunledningskontoret det interna arbetssättet och samarbetet med övriga förvaltningar i olika planeringsmöten, nätverk, arbetsgrupper och projekt. Nämndens mål: Den växande småstaden ska erbjuda trygga, tillgängliga bebyggelsemiljöer, grönområden, mötesplatser och stråk. Under uppdateras kommunens risk- och säkerhetsanalys (RSA). Analysen omfattar samtliga nämnders verksamhetsområden. Arbetet är nästan klart och bedöms vara slutfört innan sommaren. Analysen ska skickas in till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Parallellt genomförs en revidering av Styrel, ett dokument som beskriver samhällsviktiga användare inom kommunen. Planeringsunderlaget ska sedan lämnas till Energimyndigheten. Avdelningen exploatering och infrastruktur startar under en felanmälan där invånare kan anmäla och skicka in synpunkter på vägfrågor, avfallsfrågor och parkfrågor. Detta bidrar till att kvalitetssäkra drift- och underhållsåtgärderna samt att säkerställa så att kraven i entreprenaderna uppfylls. I både översiktlig- och detaljplanering ges stort fokus på att den fysiska strukturen ska ge förutsättningar för trygga och tillgängliga bebyggelsemiljöer, mötesplatser, grönområden och stråk. Nämndens mål: Kommunens lokaler ska vara säkra och sunda. Många av kommunens fastigheter är byggda på talet och är nu i skick att ersättas av nya/andra byggnader. Fastighetsavdelningen har anlitat en konsult som ska inventera installationer i kommunens byggnader. Inventeringen kommer att ligga till grund för en långsiktig underhållsplan. Ett förslag till underhållsplan för installationer förväntas vara klart innan sommaren. En inventering kommer att göras inom byggsidan för att utreda underhållsbehovet av våra fastigheter. Det arbetet är mer krävande och kommer att ta längre tid. Ett förslag till en långsiktig underhållsplan inom bygg förväntas vara klart i slutet av året. Underhållsplaner krävs för att säkra att kommunen har sunda fastigheter. I de fall där inomhusmiljön har konstaterats osund har paviljonger ersatt lokalerna. Paviljongerna hyrs in. Arbete pågår med att installera brandlarm i alla kommunens förskolor och skolor. Genom uppföljning av riskobservationer, tillbud och olyckor finns underlag för analys. Underlaget används i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kommunen arbetar proaktivt med att förebygga olyckor och risker i kommunens verksamheter. Elförsörjning är ofta kritisk för samhällsviktig verksamhet och reservkraft har därför installerats i kommunhuset under våren. Tertialrapport januari-april, samtliga nämnder 4(100)

15 Nämndens mål: I inledningen av mandat påbörja ett arbete med att etablera en folkhälsopolicy med sikte på förbättrad fysisk och psykisk hälsa för kommunens invånare. För att kunna få en god bild av såväl behov som lämpliga åtgärder anordnas seminarier i samarbete med landstinget. Implementeringen av policyn ska kunna inledas efter månader. Två seminarier planeras till september. Därefter kan ett förslag till policy tas fram. För närvarande pågår förberedelser inför seminarierna. Kommunstyrelsen kommer att ta ställning till vilka förtroendevalda som berörs. God ekonomisk hushållning Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Vallentuna kommun har under den senaste tioårs haft ett positivt ekonomiskt resultat och en soliditet över riksgenomsnitt. Prognosen för visar också att det ekonomiska resultatet är positivt. sprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är att kostnaderna ryms inom budget. Genom att inte nyttja hela budgeten inom kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter kan kommunstyrelsen bidra till att skapa ett överskott för Vallentuna kommun. För att verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt har Vallentuna kommun en modell för styrning och uppföljning av verksamheterna. Den ekonomiska uppföljningen sker varannan månad och uppföljning av mål sker efter fyra, åtta och tolv månader. Styrdokument och regler samlas i den kommunala författningssamlingen. Översyn av styrdokumenten pågår. Under de senaste åren har kommunfullmäktige fastställt ny finanspolicy, reglemente för internkontroll och lokal föreskrift för hantering av revisionens granskningsrapporter. Medarbetarenkätens mätning av den psykosociala arbetsmiljön visar att medarbetare överlag trivs med sin arbetssituation och sina chefer. Mätningen ger kommunens chefer underlag för arbetsmiljöplaner inom det systematiska arbetsmiljöarbetets ramar. En god arbetsmiljö bidrar till effektivitet och kvalitet. Tillsammans med en god lönepolitik, ett ambitiöst ledarutvecklingsprogram och välutvecklade stödsystem för personalrelaterade arbetsuppgifter har chefer i kommunen goda förutsättningar att vidmakthålla och utveckla medarbetares välmående till förmån för kundens förväntningar på kvalitet och uppdragsgivarens krav på effektivitet. Tillväxt och utveckling Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. Vallentuna kommun är en aktiv part i såväl regionala som sektoriella samarbeten. De viktigaste är Stockholm Business Alliance och arbetet med den så kallade RUFSen, Regional Utvecklingsplan för Stockholm, som nu uppdateras (senaste version är antagen 2010). Sektoriellt ingår Vallentuna i ett nära samarbete inom Nordostkommunerna (Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker och Norrtälje) där arbeten pågår efter den antagna visionen för tillväxt. Sedan förra året har även det så kallade Arlandasamarbetet (Sigtuna, Upplands Väsby, Knivsta, Vallentuna och Swedavia) intensifierats genom en formell politisk överenskommelse och uppstart av ett visions- och handlingsplanarbetet liknande Nordost. Ett nytt profileringsmagasin i marknadsföringssyfte kommer att delas ut i augusti-september till samtliga hushåll i Vallentuna och som bilaga i Svenska Dagbladet i Mälarregionen (cirka upplagor). Tertialrapport januari-april, samtliga nämnder 5(100)

16 Vallentuna har i mars rikets lägsta arbetslöshet tillsammans med Danderyds kommun. Även bland ungdomar är arbetslösheten mycket låg. Kommuninvånarna i Vallentuna ligger högst i Sverige i sitt självupplevda allmänna hälsotillstånd. Att kommuninvånarna mår bra styrker Vallentunas profil i regionen som en aktiv, attraktiv, småskalig och naturnära plats i storstadens absoluta närhet där efterfrågan på livskvalitet är lätt att realisera. För närvarande pågår arbete med flertalet detaljplaner som syftar till att möjliggöra nya bostäder i enlighet med visionen och ambitionen att aktivt bidra till en växande storstadsregionen. Antalet pågående och planerade detaljplaner samt fokus på en tätare bebyggelseutveckling på flertalet platser innebär förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande. Nämndens mål: All samhällsplanering tar sin utgångspunkt ur översiktsplanen. Arbete med fördjupningar av översiktsplanen, framtagande av sektorsunderlag och övergripande strategier med utgångspunkt från översiktsplanen pågår i olika skeden. Förslag till samrådhandling för fördjupad översiktsplan för norra Vallentuna och Lindholmen samt förslag till samråds- alternativt utställningshandling av fördjupad översiktsplan för Karby och Brottby kommer att lämnas till hösten. Förslag till samrådshandling för program för centrala Vallentuna har överlämnats till kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott. Förslag till cykelplan kommer att lämnas till hösten. Arbete med gångplan kan inledas efter att cykelplanen antagits. En övergripande bullerkartläggning har tagits fram och redovisats för kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott. Arbete med att ta fram en kommunövergripande hydrologisk grundvattenutredning kan påbörjas till hösten. Flertalet detaljplaner pågår. Detaljplaneringen följer översiktsplanens intentioner. Merparten av detaljplanerna syftar till att möjliggöra nya bostäder. Under april förväntas två detaljplaner antas. Ytterligare två planer förväntas vara klara för antagande under året. Hittills under året har en detaljplan sänts ut för granskning. Under året planeras ytterligare sju detaljplaner sändas ut för granskning alternativt samråd. Nämndens mål: Utreda hur Kristinebergsområdets miljöbelastning ur ett livscykelperspektiv kan minska, till exempel i fråga om avfallshantering, avlopp, dagvattenhantering, energiförsörjning, och energiförbrukning, samt ta fram ett miljöprogram för Kristinebergsområdet. Arbete med avgränsning och förslag till disposition av kommande miljöprogram pågår. Programarbetet avser att startas upp innan sommaren. Energi och miljö Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. I kommunens verksamheter pågår aktiviteter för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling genom åtgärder inom miljö-, avfallshantering- och energiområdet. Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen ska miljöcertifieras under mandat. För närvarande pågår planering och förberedelser inför miljöutredning av kommunens verksamheter. Syftet är att kartlägga kommunens miljöpåverkan. Efter att miljöutredningen genomförts ska miljömål formuleras och antas, och därefter kan själva certifieringsprocessen påbörjas. Tertialrapport januari-april, samtliga nämnder 6(100)

17 Nämndens mål: Miljöcertifiera kommunens verksamhet enligt ISO En preliminär kostnadsbedömning har tagits fram samt en plan för arbetet med att miljöcertifiera kommunen. I det kommande arbetet med att ta fram en miljöredovisning behöver troligen en konsult anlitas. Efter att kommunens miljöaspekter har kartlagts kan miljömål formuleras och antas. Först därefter kan certifieringsrevisionen genomföras. Nämndens mål: Arbeta enligt energiplanen. Under året ges stort fokus på att främja hållbara transporter inom samt till och från kommunen. Särskilt fokus är framtagande av cykelplan och att arbeta för att regionala transportsatsningar förverkligas som till exempel Roslagsbanan till Arlanda. För att möjliggöra att i framtiden lägga ut driften av vägbelysningen på entreprenad måste de äldre belysningscentralerna separeras från Elverkets. Arbetet med att separera kommunens belysningscentraler från Elverkets anläggningar är nästan slutfört. Upphandling av entreprenad för utbyte av kvicksilverarmaturer pågår och arbetet med utbytet förväntas starta i augusti. Nämndens mål: Arbeta enligt avfallsplanen. I oktober startade första området i Vallentuna med utsortering av matavfall. I april startade andra området. Införandet har nu kommit halvvägs och bland de som fått erbjudandet har 897 hushåll valt att ansluta sig, vilket motsvarar cirka 27 procent. Utöver det sorterar tio bostadsrättsföreningar matavfall och dessa omfattar totalt 758 hushåll. Nästa område, södra Vallentuna, kan starta matavfallsinsamling i oktober i år och det fjärde och sista området startar insamlingen i april I och med det har samtliga hushåll i kommunen erbjudits möjlighet att sortera ut sitt matavfall. Ny avfallstaxa har antagits och en avfallsbroschyr har delats ut till boende i kommunen. Inom Sörab-samarbetet pågår arbete i olika projektgrupper för att nå mål och aktiviteter i avfallsplanen. Arbete med handlingsplan för Sörab pågår. Vallentuna deltar bland annat i projektgrupperna "Matavfall" och "Grovavfall". Statistik från Avfall Sverige väntas till augusti. Avfallshanteringen utifrån avfallsplanen är en naturlig del av översikts- och detaljplaneringen. Inom kommunens egen verksamhet pågår också arbete för att förbättra avfallshanteringen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har infört källsortering. Kommunledningskontoret har även påbörjat en utredning som ser över möjligheterna till källsortering. Utredningen beräknas vara klar innan halvårsskiftet. Nämndens mål: Utreda förutsättningarna för att successivt ersätta kommunens fordonsflotta med fossilbränslefria fordon. Ej uppnått Utredningen kommer att genomföras under året om förutsättningarna för att successivt ersätta kommunens fordonsflotta med fossilbränslefria fordon. Tertialrapport januari-april, samtliga nämnder 7(100)

18 Nämndens mål: Utreda och föreslå lämpliga platser för laddstationer och tankmöjligheter för förnybara drivmedel. Ej uppnått Utredningen kommer att genomföras under hösten. Tertialrapport januari-april, samtliga nämnder 8(100)

19 Styrkort Sammanfattning av nämndens nyckeltal Kund/invånare Nöjd-Region-Index, NRI* totalt Nöjd-Medborgar-Index, NMI* totalt Nöjd-Inflytande-Index, NII* totalt Nöjd-Kund-Index (NKI) enligt Stockholm Business Alliance (SBA) Arbetslöshet, totalt 2,4 2,6 3,1 Verksamhet Årlig befolkningsutveckling - 1,1 1,3 Antal byggda bostäder Antal antagna detaljplaner Energiförbrukningen för uppvärmning, graddagskorrigerad förbrukning, kwh/m ,0 Ekonomi Kommunstyrelsens resultat (prognos ), mnkr 2,9 1,8 6,7 Positivt ekonomiskt resultat för kommunen (prognos ), mnkr Soliditet inklusive ansvarsförbindelse Soliditet exklusive ansvarsförbindelse Självfinansieringsgrad Medarbetare Sjukfrånvaro 8,4 5,6 6,2 Könsfördelning,andel män Tertialrapport januari-april, samtliga nämnder 9(100)

20 Analys - Kund/Invånare Rikets snitt Nöjd-Region-Index (NRI) totalt* Nöjd-Medborgar-Index (NMI) totalt* Nöjd-Inflytande-Index (NNI) totalt* Nöjd med kommunala gator och vägar* Nöjd med kommunala gång- och cykelvägar* Nöjd med renhållning* Nöjd-Medborgar-Index (NMI) inom området trygghet* Antal anmälda brott per 100 inv Nöjd-Kund-Index (NKI) enligt Stockholm Business Alliance (SBA) NKI för TunaFastigheter vägt genomsnitt** Tillgänglig information. SKL;s uppföljning kommunernas webb Tillgänglighet, telefoni. SKL:s mätning Bemötande, telefoni. SKL;s mätning Ungdomsarbetslöshet, Arbetsförmedlingens mätning 4,5 5,6 7,2 13,6 Arbetslösheten totalt, Arbetsförmedlingens mätning 2,4 2,6 3,1 7,9 *SCB;s medborgarenkät genomförs vartannant år, nästa mätning sker nu på hösten. Kommentar Medborgarenkäten genomförs för Vallentuna kommun på hösten vartannat år (ojämnt) och resultatet anges på en skala från 0 till 100. Nästa mätning kommer att genomföras under hösten. Enkäten går ut till 1200 invånare och cirka brukar svara. I den senast genomförda medborgarenkäten erhöll kommunen ett Nöjd-Region-Index (NRI) på 64 (65, år 2011) att jämföra med riksgenomsnittet för de deltagande 132 kommunerna på 58 (60, år 2011). Det är statistiskt säkerställt att det är ett klart högre betyg än snittet och likvärdigt med 2011 års mätning. Nöjd- Medborgar-Index (NMI) är för Vallentuna 56 (56 även år 2011) jämfört med 53 för snittet (54, år 2011). Det är ett högre betyg än genomsnittet. Nöjd-Inflytande-Index (NII) var för Vallentuna 37 (43, år 2011) i senaste mätningen och för kommunerna i genomsnitt 39. Trots att skillnaden mellan 37 och 43 är stor är sänkningen inte statistiskt säkerställd mot Med anledning av det låga betyget i 2012 års mätning av Nöjd-Kund-Index (NKI) i SBA:s undersökning togs ett åtgärdspaket fram för att uppnå målet NKI 75, vilket även rapporterades till Stockholm Business Alliance (SBA). I års mätning av NKI som publicerades i augusti fick Vallentuna kommun ett värde på 65 och har således inte nått målet, men det är en förbättring i förhållande till året före då NKI var 58. Mätningen innehåller fem olika delar varav miljötillsyn är en del. Inom miljötillsyn blev Vallentuna kommun års klättrare och ökade med 18 enheter från 57 till 75. Bygglov ökade från 50 till 58. Under år vidtogs åtgärder för att öka tillgängligheten bland annat tog konsultstöd in vilket även kommer att fortsätta under delar av. Åtgärderna beräknas att få en ökad tillgänglighet och bibehållen effektivitet. Kommunen kommer att få ta del av resultatet för års mätning under maj. Evimetrix har på uppdrag av fastighetsavdelningen i Vallentuna kommun under våren genomfört en enkätundersökning riktad till lokalhyresgäster i kommunen. Syftet med undersökningen är att mäta hyresgästernas värderingar av sin fysiska miljö samt fastighetsavdelningens kundvård och service, samt att följa upp mätningen som genomfördes Totalindexet (NKI) för fastighetsavdelningen för år blev 53, att jämföras med 2012 års index som var 57. På årsbasis har Vallentuna kommun knappt nio brott per hundra invånare vilket är lägre än riksgenomsnittet som uppgår till 15 brott och betydligt lägre än genomsnittet för länet som uppgår till 20 brott per hundra invå- Tertialrapport januari-april, samtliga nämnder 10(100)

21 nare. Det är en liten ökning i Vallentuna kommun jämfört med föregående år. Den främsta orsaken till ökningen av anmälda brott är en offensiv satsning från kommunens sida när det gäller klotter i offentlig miljö. Varje påträffat klotter anmäls och blir då ett brott i statistiken. Vallentuna kommun samarbetar med närpolisen genom Tryggare Vallentuna. Ett av fokusområdena är arbetet för att öka tryggheten i offentliga miljöer. Vallentuna har i mars rikets lägsta arbetslöshet med 2,4 procent. En bidragande orsak till det positiva resultatet är den så kallade Vallentunamodellen På väg. Den vänder sig till arbetslösa ungdomar mellan år. Målet är att skapa möjliga förutsättningar för ungdomarna att nå sina framtidsdrömmar genom motivation, aktivering, utbildning och matchning som kombineras med ett gott företagsklimat. Analys - Verksamhet Prognos Skötsel av vägar inkl gångbanor, tkr/m2 13,4-12,0 12,5 Skötsel av separata gång- och cykelvägar, tkr/m2 3,0-4,0 4,0 Planerat underhåll vägar inkl gångbanor, tkr/m2 3,0-3,6 3,7 Planerat underhåll separata gång- och cykelvägar, tkr/m2 0,0-0,0 0,0 Totalt innehav vägar inkl gångbanor, km 105,7-105,7 105,7 Totalt innehav separata gång- och cykelvägar, km 52,5-52,0 51,6 Förvaltningskostnad kommunens byggnader, kr/m2 BRA* Planerat underhåll av kommunens byggnader, kr/m2 BRA Energiförbrukning för uppvärmning, verklig förbrukning, kwh/m2 Energiförbrukning för uppvärmning, graddagskorrigerad förbrukning, kwh/m2 Procentandel av den totala omslutningen för akutunderhåll 494 * * 414 * , , Årlig befolkningsutveckling 1,4-1,1 1,3 Antal kommuninvånare Antal nystartade företag Antal företag totalt Antal byggda bostäder Antal antagna detaljplaner Antal planremisser Positivt ekonomiskt resultat för kommunen, mnkr Soliditet inklusive ansvarsförbindelse Soliditet exklusive ansvarsförbindelse Självfinansieringsgraden * Förvaltningskostnad exklusive kapitaltjänstkostnader, kostnad för inhyrda lokaler och städkostnader. Kommentar Under året planeras ny beläggning på cirka tio vägar varav Banvägen och Bällstabergsvägen är de Tertialrapport januari-april, samtliga nämnder 11(100)

22 största med vardera ca 3000 kvm. Vidare kommer Snapptunavägen och del av Ormstavägen beläggas båda belastas av busstrafik. Dessa har en omfattning av cirka 2000 kvm. Verksamhetsmåtten för förvaltningskostnaden beräknas bli något lägre för år det beror på att förvaltningsytan har ökat. Planerat underhåll av kommunens byggnader beräknas bli enligt budget. Nyckeltalen för energiförbrukningen har inte tagits fram för och inte heller en prognos för. Ett nytt system för framtagande av nyckeltalen håller på att införas. Förhoppningen är att talen ska kunna redovisas till tertialuppföljning nummer två det vill säga till och med augusti. Uppföljningen av antal byggstarter är endast möjlig att göra vid årsvis, men prognosen är att cirka 320 stycken. Flertalet detaljplaner pågår. Merparten av detaljplanerna syftar till att möjliggöra nya bostäder. Under april förväntas två detaljplaner antas. Ytterligare två planer förväntas vara klara för antagande under året. De detaljplaner som förväntas antas under året är, Manhemsvägen, Teknikhus Roslagsbanan, Hammarbacksskolan och Kårsta-Rickeby 1. Hittills under året har en detaljplan sänts ut för granskning. Under året planeras ytterligare sju detaljplaner sändas ut för granskning alternativt samråd. Antalet planremisser förväntas bli totalt åtta, flertalet planeras till hösten. Analys - Ekonomi Sammanfattning Kommunstyrelsens verksamheter omfattar kommunledningskontoret, räddningstjänst, samhällsbyggnadsförvaltningen och resultatenheterna TunaFastigheter samt avfallshantering. Prognosen visar ett överskott på 2,9 miljoner kronor. Kommunstyrelsen kan bidra med ett överskott främst genom att kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter inte till fullo nyttjas under året. Kommunledningskontoret visar ett underskott till följd av kostnader för en av kommunen begärd särskild revision samt en ökning av antalet sommarjobb för ungdomar. (Tkr) Sparande i eget kapital Avvikelse prognos Avvikelse Avvikelse Kommunstyrelsen- KLK Räddningstjänst KSOF, kommunstyrelsens oförutsedda Kommunstyrelsen- SBF exkl resultatenheter Resultatenhet TunaFastigheter Resultatenhet avfallshantering Totalt kommunstyrelsen Kommentar Tertialrapport januari-april, samtliga nämnder 12(100)

23 Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Verksamhet(tkr) Kommunledningskontorets verksamheter TOTALT Bokfört Prognos Avvikelse mot budget Bokfört Bokslut K I N Politisk verksamhet K I N Övrig kommungemensam verksamhet K I N Kansli, Arbetsmarknad, Information K I N Ekonomiavdelningen K I N HR-avdelningen K I N IT-avdelningen K I N Kommunikation och marknad K I N Kommun- och samhällsskydd Tertialrapport januari-april, samtliga nämnder 13(100)

24 Verksamhet(tkr) Bokfört Prognos Avvikelse mot budget Bokfört Bokslut K I N Räddningstjänst K I N Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter K I N * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto Kommentar Den samlade helårsprognosen för kommunledningskontorets verksamheter inklusive KSOF är ett överskott på tkr. Detta är under förutsättning att KSOF inte kommer att nyttjas i dess helhet. Politisk verksamhet Kommunfullmäktige beslutade i december om förändring av årsarvoden. Prognosen för hela verksamhetsområdet är att kostnaderna kommer att rymmas inom budget. Övrig kommungemensam verksamhet Prognosen visar på ett underskott på tkr. Orsaken till underskottet är att kommunen begärt en särskild revision som utförts under våren samt kostnader för juridiska tjänster. Kansli, Arbetsmarknad, Information Vallentuna kommun införde från och med en satsning på sommarjobb för ungdomar i åldern år. Arbetsmarknadsenheten har i dagsläget fått in cirka 520 ansökningar till sommarjobben jämfört med cirka 350 ansökningar år, en ökning med 70 stycken. På grund av ökat antal ansökningar prognostiserar AME ett underskott på 500 tkr. Kansliet kommer under året att införskaffa e-arkiv till kommunen. Avropsförfrågan är utskickad och tilldelningsbeslut förväntas fattas i slutet av juni månad. Kommunikation och marknad Vallentuna kommun kommer under året att se över näringslivsfunktionen, både när det gäller inriktning och omfattning. Under inleds arbetet för att skapa en helt ny fristående besökarwebb för "Upplev Vallentuna". KSOF (Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter) Prognosen för helåret är att KSOF endast används till en mindre del och därmed kan bidra med ett överskott på tkr. Tertialrapport januari-april, samtliga nämnder 14(100)

25 Driftsredovisning nämndens verksamheter Tkr Bokfört Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter Totalt Prognos Avvikelse mot budget Bokfört Tertialrapport januari-april, samtliga nämnder 15(100) Bokslut K I N Fysisk planering K I N Markreserven K I N Parkeringsverksamheten K I N Väghållning K I N Parkverksamheten K I N Natur- och vattenvård K I N Gemensam adm. (löner, material, utvecklingskostnader m.m. ) K I N Bostäder (brf) K I

26 Tkr Bokfört Prognos Avvikelse mot budget Bokfört Bokslut N Exploatering övrigt K I N Kommentarer till avvikelse Den samlade helårsprognosen för samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter exklusive resultatenheter visar ett överskott på 500 tkr. Gemensam administration (löner, material, utvecklingskostnader m.m. ) Förvaltningen har vakanta tjänster vilka kommer att tillsättas under året. För att verksamheterna ska kunna bedrivas enligt planerat har konsultstöd anlitats under rekryteringstiden. Prognosen pekar på att minskade lönekostnader på grund av vakanser kommer att täcka kostnader för konsultstöd. En del av de vakanta tjänsterna ska delvis finansieras genom debitering på investerings- och exploateringsprojekt, det är viss osäkert om debitering kan ske enligt plan. Fysisk planering Prognosen för fysisk planering är ett överskott på 500 tkr. Arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Gillinge är vilande. Eftersom arbetet är vilande är det inte aktuellt att göra en åtgärdsvalsstudie innan den fördjupade översiktsplanen har tagits fram. Avsatta medel för ekonomisk utredning för Roslagsbanan kommer inte att nyttjas då utredningen genomfördes under år. Väghållning Kostnaderna för vinterväghållningen kommer att överstiga budget med cirka 600 tkr. Många halkbekämpningsinsatser har utförts. Verksamheten beräknas att täcka underskottet inom den totala budgeten. Parkverksamheten Prognosen är att verksamheten kan bedrivas enligt budget. Kostnaderna för snöröjning har överskridit budget med cirka 150 tkr och även kostnader för utökade ytor. Prognosen är att minskat planerat underhåll ska täcka underskottet. Tertialrapport januari-april, samtliga nämnder 16(100)

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

1. Tertialuppföljningjanuari-augusti för kommunstyrelsen 2. Delårsrapport januari-augusti zol.5 (Kommunstyrelsen) g 136 VALLENTUNA KOMMUN

1. Tertialuppföljningjanuari-augusti för kommunstyrelsen 2. Delårsrapport januari-augusti zol.5 (Kommunstyrelsen) g 136 VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 20 1 5-10- 13 6 (32) g 136 Tertialrapporter kommunstyrelsen (KS.052) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att Kommunstyrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial PATRIC ANDERSSON SID 1/11 EKONOMICHEF PATRIC.ANDERSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial 1 2011 Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. att föreslå kommunfullmäktige

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Kommunstyrelsen. Verksamhetsplan 2014-2016

Kommunstyrelsen. Verksamhetsplan 2014-2016 2014 Kommunstyrelsen Verksamhetsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Nämndens verksamhetsplan... 3 Nämndens uppgift... 4 Förutsättningar... 5 Kommunens mål under treårsperioden... 6 Kund/invånare... 6 God

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Tjänsteskrivelse Tertialrapport januari-april 2014, Vallentuna kommun

Tjänsteskrivelse Tertialrapport januari-april 2014, Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -05-05 DNR KS.175 ANDREAS FORSLUND SID 1/1 KOMMUNCONTROLLER ANDREAS.FORSLUND@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Tertialrapport januari-april,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan 2014 Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2014-2016. Inledning Kommunplanen är

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet VALLENTUNA KOMMUN Utbildni ngsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I -06-04 6 (17) 5s0 Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

VaSaRu-uppföljning efter första tertialet 2009

VaSaRu-uppföljning efter första tertialet 2009 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kommunstaben TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 kommun@vallentuna.se Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt 08-587 850 37 1 Vallentunas

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017 2015 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2015-2017. Inledning Kommunplanen är antagen

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Vallentuna. Tertialrapport januari-april, Vallentuna kommun

Vallentuna. Tertialrapport januari-april, Vallentuna kommun 2016 Vallentuna Tertialrapport januari-april, Vallentuna kommun Innehållsförteckning Ekonomisk analys... 3 Sammanfattning... 3 Resultaträkning... 3 Driftredovisning... 5 Investeringsredovisning... 7 Måluppfyllelse...

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-20

KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-20 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-20 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, kommundirektör Annika Hellberg, ekonomichef Victor Kilén, förvaltningschef

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Månadsrapport per februari 2017

Månadsrapport per februari 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 143-2017-1.2.1. Sida 1 (5) 2017-02-23 Handläggare Annegret Wallin Telefon: 08-508 12 023 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2017-03-09

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Månadsuppföljning efter oktober 2009

Månadsuppföljning efter oktober 2009 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomiavdelningen TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 kommun@vallentuna.se Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt 08-587 850 37

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist Revisionsrapport 2010-06-30 Anneth Nyqvist 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 2.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m manträdesprotokol I 20L3-O2-t4 t4 (t7) 926 Förslag som säkerställer ett positivt resultat 2013 (KS 2012.580) Beslut Arbetsutskottet ställer sig

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Tjänsteskrivelse Utbildningsnämndens tertialrapport januari-april 2015

Tjänsteskrivelse Utbildningsnämndens tertialrapport januari-april 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING -05-18 DNR UN.003 ANNA ELIASSON SID 1/2 ANNA.ELIASSON@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Utbildningsnämndens tertialrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-03-10 Handläggare Jan Francke Telefon: 08-508 08 000 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Månadsrapport februari 2015 Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner

Läs mer

ANTAGEN AV UN 2011-12-08 DNR UN 2011.195 2 0 1 2-2 0 1 4 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Verksamhetsplan

ANTAGEN AV UN 2011-12-08 DNR UN 2011.195 2 0 1 2-2 0 1 4 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Verksamhetsplan ANTAGEN AV UN 2011-12-08 DNR UN 2011.195. 2 0 1 2-2 0 1 4 UTBILDNINGSNÄMNDEN Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2012-2014 Innehåll Utbildningsnämndens verksamhetsplan... 1 1. Inledning... 1 2. Utbildningsnämndens

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Medborgarundersökning 2014

Medborgarundersökning 2014 2015-01-29 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/99-013 Kommunstyrelsen Medborgarundersökning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Resultatet av medborgarundersökningen

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Månadsrapport november 2015

Månadsrapport november 2015 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-12-08 Handläggare Linda Yacoub 08-50820032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport november

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Utfallsprognos per 31 mars 2015

Utfallsprognos per 31 mars 2015 Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse -04-23 1(6) Henrik Nilsson 046 35 55 21 henrik.nilsson3@lund.se Kommunstyrelsen Utfallsprognos per 31 mars 1 Sammanfattning Årets första utfallsprognos

Läs mer