FÖRVALTNINGSSTADGA KORSHOLMS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRVALTNINGSSTADGA KORSHOLMS KOMMUN"

Transkript

1 KORSHOLMS KOMMUN GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE TRÄDER I KRAFT

2 FÖR KORSHOLMS KOMMUN Sida INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KAPITEL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde 5 2 Tvåspråkighet i kommunens verksamhet 5 3 Information 5 4 Kommuninvånarnas initiativ 6 5 Utlämnande av handlingar 6 6 Avgifter för handlingar 6 7 Namnteckning för kommunen och undertecknande av handlingar 6 KAPITEL II ORGANISATIONEN 8 Förtroendeorganen 7 9 Personalorganisationen 8 10 Personalorganisationens uppgifter Koncerntjänster Bildningstjänster Socialvårdstjänster Hälsovårdstjänster 9 11 Kommunens ledningsgrupp 9 12 Samarbete inom personalorganisationen 9 13 Samarbetskommittén Arbetarskyddskommissionen 10 KAPITEL III ORGANENS UPPGIFTER OCH BESLUTANDERÄTT Kommunstyrelsen och dess sektioner 15 Sammansättning och mandattid Kommunstyrelsens verksamhetsområde och uppgifter Kommunstyrelsens beslutanderätt Föredragning Sekreterare Tjänsteinnehavares beslutanderätt 13 Personalsektionen 21 Sammansättning och mandattid Personalsektionens verksamhetsområde och uppgifter Personalsektionens beslutanderätt Föredragning Sekreterare 14 Utvecklingssektionen 26 Sammansättning och mandattid Utvecklingssektionens verksamhetsområde och uppgifter Utvecklingssektionens beslutanderätt Föredragning Sekreterare 15 1

3 Kommundirektören 31 Behörighetsvillkor Ersättare Beslutanderätt 16 Nämnderna och deras sektioner samt råden 34 Kompetens Nämndernas och rådens sammansättning Uppgifter som är gemensamma för alla nämnder Beslutanderätt som är gemensam för alla nämnder Tjänsteinnehavarnas allmänna beslutanderätt Föredragning Sekreterare 18 Bildningsnämnden 41 Sammansättning Verksamhetsområde och uppgifter Beslutanderätt Föredragning 18 Bildningsnämndens sektioner 45 Sammansättning och val Uppgifter och beslutanderätt Föredragning 19 Direktioner för skolor 48 Sammansättning och val Direktionernas uppgifter Föredragning och närvarorätt Övrig representation 20 Byggnadsnämnden 52 Sammansättning Verksamhetsområde och uppgifter Beslutanderätt Tjänsteinnehavares beslutanderätt Föredragning 21 Centralvalnämnden 57 Sammansättning Verksamhetsområde, uppgifter och beslutanderätt Föredragning 22 Kultur- och fritidsnämnden 60 Sammansättning Verksamhetsområde och uppgifter Beslutanderätt Föredragning 22 Tillsynsnämnden 64 Sammansättning, verksamhetsområde, uppgifter och beslutanderätt 22 Samhällsbyggnadsnämnden 65 Sammansättning Verksamhetsområde och uppgifter Beslutanderätt 24 2

4 68 Föredragning 25 Samhällsbyggnadsnämndens sektioner Vägsektion 69 Sammansättning och val Sektionens uppgift Föredragning 25 Sektionen för städ- och matservice 72 Sammansättning och val Sektionens verksamhetsområde och uppgifter Sektionens beslutanderätt Föredragning 26 Socialnämnden 76 Sammansättning Verksamhetsområde, uppgifter och beslutanderätt Föredragning 26 Vårdnämnden 79 Sammansättning, verksamhetsområde, uppgifter och beslutanderätt Gemensamma bestämmelser för råden 27 Handikapprådet 81 Sammansättning Verksamhetsområde och uppgifter 27 Näringslivsrådet 83 Sammansättning Verksamhetsområde och uppgifter 28 Äldrerådet 85 Sammansättning Verksamhetsområde och uppgifter 28 Ungdomsfullmäktige 87 Sammansättning, verksamhet och uppgifter 28 KAPITEL IV PERSONALÄRENDEN 88 Tillämpning av bestämmelserna i kapitlet Inrättande och indragning av tjänster samt ombildning av tjänsteförhållande till arbetsförhållande Ledigförklarande av tjänst Behörighetsvillkor för tjänst Val av tjänsteinnehavare Arbetsavtal Val av tjänsteinnehavare för viss tid Prövotid Beslutanderätt i avlöningsfrågor Förändringar i tjänsteförhållande Avsked, uppsägning och permittering Tillstånd till bisyssla Avstängning från tjänsteutövning Skriftlig varning, muntlig eller skriftlig anmärkning 32 3

5 102 Uppgiftsbeskrivning för anställda Beslutanderätt i personalfrågor 33 KAPITEL V KOMMUNENS EKONOMI 104 Budgeten Redovisningsskyldiga och budgetansvariga Avskrivningsplan 34 KAPITEL VI SAMMANTRÄDESFÖRVARANDE 107 Tillämpning Tid och plats för sammanträde Kallelse till sammanträde Beredning av ärenden Fortsatt sammanträde Kallande av ersättare Sammanträdesrutiner Ordförandeskap Tillfällig ordförande Närvaro vid sammanträden Kommunstyrelsens representanter i kommunala organ Konstaterande av jäv Omröstning och val Uppgörande, justering och framläggande av protokoll Kommunstyrelsens och nämnders rätt att ta över ärenden till behandling 38 KAPITEL VII GRANSKNING AV FÖRVALTNING OCH EKONOMI 122 Extern och intern övervakning 39 Revisionsnämnden 123 Sammansättning Verksamhetsområde, uppgifter och beslutanderätt Val av revisor Uppgifter som tilldelas av revisionsnämnden Revisorns meddelande Revisionsberättelse 40 Intern kontroll och riskhantering 129 Syftet med den interna kontrollen Uppgifter för den interna kontrollen och riskhanteringen Ansvarsfördelning Koncernsamfund och koncernledning 41 ÖVRIGA STADGANDEN 133 Ikraftträdande 42 MOTIVERINGAR TILL N 43 4

6 FÖR KORSHOLMS KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige Träder i kraft KAPITEL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde I denna förvaltningsstadga, som uppgjorts enligt 50 i kommunallagen, ges bestämmelser om Korsholms kommuns förvaltningsorganisation och fördelningen av uppgifter och befogenheter, bestämmelser om det kommunala beslutsfattandet, befogenheter i personalärenden, kommunens ekonomi, intern kontroll och riskhantering samt mötesförfarandet. Förvaltningsstadgan kommer i andra hand i förhållande till följande instruktioner: Kommunfullmäktiges arbetsordning Arvodesstadga Instruktion för regionala tillsynsnämnden Instruktion för vårdnämnden Språkstadga 2 Tvåspråkighet i kommunens verksamhet Den svenska och den finska språkgruppens behov beaktas jämlikt i kommunens förvaltning och verksamhet. Kommunens service ordnas så att kommunens invånare och kunder inom all kommunal verksamhet kan få service på landets officiella språk. I språkförbindelsen, som fullmäktige har godkänt, ges närmare anvisningar om hur servicen ska ges på svenska och finska. I språkstadgan anges grunderna för språkkrav när personal anställs i Korsholms kommun. I språkförbindelsen anges att föredragningslistor, protokoll, bilagor och övriga handlingar uppgörs på svenska och hur de översätts till finska. 3 Information Kommunstyrelsen leder kommunens information och godkänner allmänna anvisningar för den kommunala informationen samt beslutar om vilka anställda inom kommunen som ska ansvara för informationen. 5

7 4 Kommuninvånarnas initiativ Kommunstyrelsen ska årligen före utgången av mars månad framlägga för fullmäktige en förteckning över de initiativ om den kommunala verksamheten som har tagits i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen. Fullmäktige kan samtidigt notera vilka initiativ som har slutbehandlats. När det är fråga om initiativ som tagits inom kommunstyrelsens eller en nämnds uppgiftsområde ska uppgifterna föreläggas kommunstyrelsen eller den behöriga nämnden på det sätt som organet beslutat. Om ett initiativ kräver särskild beredning ska den myndighet som har att behandla initiativet meddela initiativtagaren den beräknade behandlingstiden och vem som ger närmare upplysningar om behandlingen. Meddelandet ska ges inom två månader från det att initiativet lämnats in. 5 Utlämnande av handlingar Ett sådant kommunalt organ som avses i 4 och 14 1 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet kan till en underlydande tjänsteinnehavare delegera myndighetens rätt att besluta om utlämnande av en handling som hör till det egna verksamhetsområdet. 6 Avgifter för handlingar För utlämnande av en sedvanlig uppgift ur ett protokoll, en kopia eller någon annan utskrift tas en avgift. För utlämnande av en uppgift ur en handling, kopia eller någon annan utskrift som kräver särskilda åtgärder tas en avgift som kan graderas enligt vad informationssökningen kräver. Utöver denna avgift tas en avgift per sida. Kommunstyrelsen beslutar närmare om grunderna och beloppen för avgifter som omfattas av offentlighetslagstiftningen. 7 Namnteckning för kommunen och undertecknande av handlingar De avtal och förbindelser som ingås på kommunens vägnar undertecknas av kommundirektören eller dennes ersättare eller kommunstyrelsens ordförande och kontrasigneras av verksamhetschef, ekonomidirektören eller kanslichefen, om inte kommunstyrelsen har befullmäktigat andra personer för uppgiften. Kommundirektören kan även ensam underteckna eller befullmäktiga annan tjänsteinnehavare att underteckna avtal eller förbindelse, som grundar sig på beslut i fullmäktige, kommunstyrelsen eller dess sektioner. Kommunstyrelsens skrivelser och expeditioner undertecknas av kommundirektören eller dennes ersättare eller förvaltningsdirektören eller dennes ersättare eller andra av kommunstyrelsen befullmäktigade tjänsteinnehavare. 6

8 Planläggningschefen eller markanvändningsingenjören kan var för sig underteckna köpebrev, arrendeavtal eller annat avtal eller förbindelse som avser försäljning eller utarrendering av tomter för egnahemshus, parhus eller radhus eller företagstomter på detaljplanerade områden, då köpebrevet, arrendeavtalet, avtalet eller förbindelsen grundar sig på principer som godkänts av fullmäktige eller kommunstyrelsen. Avtal, förbindelser, expeditioner och andra handlingar som uppgörs i ärenden som andra organ fattar beslut om undertecknas av organets föredragande eller sekreterare, om inte organet befullmäktigat andra personer för uppgiften. Tjänsteinnehavare undertecknar beslut, avtal, förbindelser och andra handlingar i ärenden som tjänsteinnehavaren har rätt att besluta om. De handlingar som berör beredning undertecknas av den person som bereder ärendet. Protokollsutdrag undertecknas av protokollföraren eller annan person som är underställd organet och som har utsetts till uppgiften. KAPITEL II ORGANISATION 8 Förtroendeorganen Kommunens förtroendevaldaorganisation består av följande organ: organ kommunfullmäktige revisionsnämnden kommunstyrelsen bildningsnämnden byggnadsnämnden centralvalnämnden kultur- och fritidsnämnden samhällsbyggnadsnämnden socialnämnden sektion, direktion, råd personalsektionen utvecklingssektionen handikapprådet näringslivsrådet ungdomsfullmäktige äldrerådet svenska förskole- och utbildningssektionen finska förskole- och utbildningssektionen direktionen för Korsholms gymnasium direktionen för Korsholms högstadium direktionen för Mustasaaren keskuskoulu vägsektionen sektionen för städ- och matservice 7

9 tillsynsnämnden vårdnämnden miljösektionen 9 Personalorganisationen Kommunens förvaltning, ekonomi och verksamhet leds av kommundirektören, som är underställd kommunstyrelsen. Kommunens personalorganisation indelas i följande ansvarsområden under ledning av verksamhetschefer: ansvarsområde verksamhetschef koncerntjänster - koncernförvaltning förvaltningsdirektören - kommunutveckling utvecklingsdirektören - samhällsbyggnad tekniska direktören bildningstjänster bildningsdirektören hälsovårdstjänster vårddirektören socialvårdstjänster socialdirektören Verksamhetscheferna är arbetsgivarens representant inom respektive ansvarsområde. Verksamhetscheferna ansvarar för organiseringen av ansvarsområdets verksamhet. Verksamhetschef kan vid behov tillsätta ledningsgrupp för ansvarsområdet med uppgift att samordna verksamhet och personalresurser. Kommunstyrelsen beslutar på beredning av koncernförvaltningen om till vilket ansvarsområde varje organs personal hör. 10 Personalorganisationens uppgifter 10.1 Koncerntjänster Ansvarsområdet Koncerntjänster omfattar koncernförvaltning, kommunutveckling och samhällsbyggnad. Koncernförvaltningen ansvarar för förvaltningstjänster, ekonomitjänster, ITtjänster, personaltjänster och övergripande stödtjänster som information och upphandling. Koncernförvaltningen ansvarar för styrning och ledning av administrativa stödtjänster. Kommunutvecklingen ansvarar för kommunens strategiska utvecklings- och markanvändningspolitik, behovsprövning av investeringsprojekt, utveckling av näringslivet, kollektivtrafik, statistikproduktion, samordning av serviceproduktionen samt utvecklingsprojekt. Samhällsbyggnaden ansvarar för kommunalteknik, planläggning, fastighetsverket och vattentjänstverket samt förverkligande av investeringar i byggnader och kom- 8

10 munalteknik. Till samhällsbyggnad hör även tillsynsmyndigheterna byggnadstillsyn och Västkustens miljöenhet Bildningstjänster Bildningstjänster ansvarar för dagvård, förskola, grundläggande utbildning (årskurserna 1 9), morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn, Korsholms gymnasium, Korsholms vuxeninstitut, Korsholms musikinstitut, Korsholms bibliotek samt idrottsverksamhet, kulturverksamhet, nykterhetsärenden och ungdomsverksamhet Socialvårdstjänster Socialvårdstjänster ansvarar för familje- och individomsorgen samt äldreomsorgen och hemservicen Hälsovårdstjänster Hälsovårdstjänster ansvarar för primärhälsovården inom samarbetsområdet för Korsholm och Vörå. Vårdnämnden besluter med stöd av sin instruktion om organiseringen av hälsovårdscentralens verksamhet. 11 Kommunens ledningsgrupp Kommunen har en ledningsgrupp, som utses av kommundirektören. Ledningsgruppen bistår kommundirektören i ledningen och utvecklingen av kommunens verksamhet, ekonomi och förvaltning. 12 Samarbete inom personalorganisationen För att utveckla samarbetet mellan ansvarsområden kan kommundirektören tillsätta team bestående av anställd personal. Målsättningen är att genom organiserat arbete i tjänstemannateam skapa förutsättningar för att synpunkter från olika sektorer inom kommunen ska kunna beaktas vid till exempel beredningen av ärenden, utvecklingen av serviceproduktionen och planeringen av investeringar. Kommundirektören tillsätter åtminstone ett utvecklingsteam och ett välfärdsteam. Utvecklingsteamets uppgift är att ta initiativ till, utreda, bereda och utvärdera frågor som gäller markanvändning, planläggning, samordning och stöd för utvecklingen av serviceproduktionen samt investeringsprojekt. Välfärdsteamets uppgift är att ta initiativ till, utreda, bereda och utvärdera ärenden som föranleds av välfärdsstrategin, välfärdsberättelsen, utvecklingen av kommunens serviceproduktion samt gemensamma personalärenden. För att samordna verksamheten inom koncerntjänster kan en gemensam ledningsgrupp bildas av ansvarsområdenas ledningsgrupper. För att samordna verksamheten inom socialvårdstjänster och hälsovårdstjänster ska en gemensam ledningsgrupp bildas av ansvarsområdenas ledningsgrupper. 9

11 För att samordna verksamheten inom bildningstjänster tillsätter bildningsdirektören en ledningsgrupp. För särskilda uppdrag kan kommundirektören eller verksamhetscheferna tillsätta arbetsgrupper. 13 Samarbetskommittén För att förverkliga arbetsplatsdemokratin och arbetarskyddet finns en samarbetskommitté med nio ledamöter som har personliga ersättare. Personalen väljer sex ledamöter bland alla personalgrupper. Arbetsgivaren har tre representanter, som utses av personalsektionen. Samarbetskommittén utses för en period om fyra år. Samarbetskommittén utser inom sig ordförande och vice ordförande samt kallar en sekreterare. Samarbetskommitténs uppgift är att följa med, utveckla och styra den kommunala arbetsplatsdemokratin och arbetarskyddet samt att påverka de anställdas egna arbetsuppgifter och arbetsförhållanden inom givna ekonomiska ramar, så att kommunens målsättningar gemensamt uppnås. 14 Arbetarskyddskommissionen Arbetarskyddskommissionen tillsätts enligt lagen om tillsyn över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbetet på arbetsplatsen. KAPITEL III ORGANENS UPPGIFTER OCH BESLUTANDERÄTT KOMMUNSTYRELSEN OCH DESS SEKTIONER 15 Sammansättning och mandattid Kommunstyrelsen har tretton ledmöter med personliga ersättare. Fullmäktige väljer ledamöterna och ersättarna för två år. Fullmäktige utser en ordförande samt första och andra vice ordförande bland kommunstyrelsens ledamöter. Ordföranden och vice ordförandena i kommunstyrelsen ska vara ledamot eller ersättare i fullmäktige. 16 Kommunstyrelsens verksamhetsområde och uppgifter Kommunstyrelsen skapar förutsättningar för invånarnas välmående genom att påverka den samhälleliga utvecklingen, leda och utveckla den strategiska planeringen och kommunens förvaltning samt genom att styra och samordna organisationens verksamhet enligt Korsholmsstrategin och de av fullmäktige godkända strategiska målen. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens allmänna utveckling, kommunens förvaltning och ekonomi samt för koncernstyrningen. 10

12 Kommunstyrelsen kan inom kommunens alla verksamhetsområden ge de utlåtanden och göra de framställningar som kommunstyrelsen anser ligga i kommunens intresse. Kommunstyrelsen bereder de ärenden som ska behandlas av fullmäktige med de undantag som anges i 53 i kommunallagen, utövar tillsyn över lagligheten i fullmäktiges beslut, verkställer fullmäktiges beslut samt ger förklaring med anledning av besvär över fullmäktiges beslut, om kommunstyrelsen anser sig kunna omfatta fullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen har till uppgift att 1. styra kommunens utveckling, strategiska ledning samt uppföljning och utvärdering 2. följa upp de ekonomiska mål som fullmäktige satt upp samt övervaka att målen för verksamheten iakttas; 3. övergripande ansvara för service, ekonomi och markanvändning 4. övergripande ansvara för näringslivs- och markpolitik samt sysselsättning 5. följa med samkommuners verksamhet och annan interkommunal verksamhet, ansvara för övrig intressebevakning och vänortsverksamheten 6. verkställa ägarpolitik och ägarstyrning, styra och övervaka koncernen 7. verkställa och utveckla den interna kontrollen och riskhanteringen. Till kommunstyrelsens ansvarsområde hör dessutom de uppgifter som inte enligt denna stadga eller annan instruktion hör till annat förvaltningsorgans uppgiftsområde. 17 Kommunstyrelsens beslutanderätt Till kommunstyrelsens beslutanderätt hör förutom vad i lag, förordning, instruktion eller annan stadga bestämts att besluta om 1. att köpa eller byta fast egendom inom ramen för beviljat budgetanslag och enligt de direktiv och bestämmelser som fullmäktige utfärdat 2. att sälja eller byta egendom, som upptagits som bestående aktiva i kommunens balansräkning, såvida köpesumman understiger euro 3. att använda de markpolitiska tvångsmedel för att skaffa fast egendom som anges i markanvändnings- och bygglagen samt det markpolitiska programmet för Korsholms kommun 4. att ge i markanvändnings- och bygglagen avsedd bygguppmaning 5. att utfärda eller förlänga byggförbud då en detaljplan eller en generalplan utarbetas enligt markanvändnings- och bygglagen 6. att ingå markanvändningsavtal med markägare enligt av fullmäktige fastställda principerna 7. att besluta om utvecklingsområde enligt 111 i markanvändnings- och bygglagen 8. att uppta långfristiga lån inom de gränser som fullmäktige har fastställt i budgeten eller i ett särskilt beslut 9. att bevilja lån 11

13 10. att fastställa avgifter och övriga ersättningsgrunder för den service som kommunen erbjuder inom kommunstyrelsens uppgiftsområden 11. att bevilja befrielse från eller uppskov med att betala kommunalskatt, fastighetsskatt eller annan offentligrättslig avgift inom kommunstyrelsens uppgiftsområden 12. att bevilja befrielse från eller uppskov med att betala kommunal avgift och för den fastställd dröjsmålsränta inom kommunstyrelsens uppgiftsområden 13. att betala skadestånd för skada som uppstått inom kommunstyrelsens ansvarsområden, då kommunen bör anses vara ersättningsskyldig 14. att besluta om kommunens försäkringsskydd 15. att besluta om försäljning och byte av egendom upptagen under rörliga aktiva i kommunens balansräkning 16. att besluta om hur kommunens riskhantering realiseras och samordnas 17. att godkänna direktiv för intern kontroll och riskhantering, vilka ska tillämpas i kommunen och kommunkoncernen 18. att besluta i övriga frågor som gäller finansiering 19. att ge kommunens utlåtande om vägplaner för riksvägar och övriga statliga vägar 20. att ge utlåtanden om landskapsplanering, grannkommuners generalplaner samt om miljökonsekvensbedömningsprojekt utgående från utvecklingssektionens beredning 21. att godkänna prioritetsordning för grundförbättring och ytbeläggning av allmänna vägar, byggande av trafikleder för lätt trafik vid allmänna vägar samt för utbyggnad av vägbelysning enligt av fullmäktige godkända principer 22. att utse kommunens officiella annonsorgan samt 23. att befullmäktiga tjänsteinnehavare att avgöra ärenden som hör till kommunstyrelsens kompetens. 18 Föredragning Vid kommunstyrelsens sammanträden avgörs ärendena på föredragning av kommundirektören. Om föredraganden är förhindrad eller jävig föredras ärendena av förvaltningsdirektören. Om även förvaltningsdirektören är förhindrad eller jävig föredras ärendena av kanslichefen. Kommunstyrelsen kan också i enstaka fall och av särskilda skäl besluta att ett ärende avgörs på basis av ordförandens redogörelse. 19 Sekreterare Förvaltningsdirektören är sekreterare i kommunstyrelsen. 20 Tjänsteinnehavares beslutanderätt Ekonomidirektören besluter om upptagande av kortfristiga lån till det belopp fullmäktige fastställt. 12

14 PERSONALSEKTIONEN 21 Sammansättning och mandattid Kommunstyrelsen väljer en personalsektion som har fem ledamöter med personliga ersättare. Sektionen utses för kommunstyrelsens mandattid. Kommunstyrelsen utser en ordförande och en vice ordförande för sektionen. Ordföranden och vice ordföranden ska vara ledamot eller ersättare i fullmäktige. 22 Personalsektionens verksamhetsområde och uppgifter Personalsektionen bistår kommunstyrelsen i frågor som berör kommunen personalpolitik, övergripande arbetsgivar- och rekryteringsfrågor och utvecklar kommunens roll som arbetsgivare. Personalsektionen har till uppgift 1. att godkänna lönesättningsdirektiv 2. att godkänna direktiv för beviljande av prövningsbaserad tjänst- eller arbetsledighet med lön 3. att ta initiativ i frågor rörande den allmänna utvecklingen av personalpolitiken 4. att uppgöra förslag till personalpolitiska strategier 5. att ge direktiv för beslut i frågor som berör arbetsavtalsförhållanden och arbetstagare 6. att utveckla kommunens arbetarskyddsverksamhet i samarbete med arbetarskyddsmyndigheter och den interna arbetarskyddsorganisationen 7. att bereda val av tjänsteinnehavare för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 23 Personalsektionens beslutanderätt Personalsektionen beslutar i följande ärenden, om inte annat är stadgat eller bestämt: 1. att verkställa tjänste- och arbetskollektivavtal 2. att föra lokala förhandlingar enlig lag om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare 3. att ingå lokala avtal och föra lokala förhandlingar om tolkningen av tjänste- och arbetskollektivavtal 4. att utse arbetsgivarens representanter till samarbetskommittén och till arbetarskyddskommissionen 5. att utse de anställda som är i ledande eller självständig ställning 6. att besluta om kommunens sysselsättningsfrämjande åtgärder och planer 7. att befullmäktiga tjänsteinnehavare som underlyder kommunstyrelsen att avgöra ärenden som hör till personalsektionens kompetens. 13

15 24 Föredragning Vid personalsektionens sammanträden avgörs ärendena på föredragning av kommundirektören. Om föredraganden är förhindrad eller jävig fungerar HRchefen som föredragande. Personalsektionen kan också i enstaka fall och av särskilda skäl besluta att ett ärende avgörs på basis av ordförandens redogörelse. 25 Sekreterare HR-chefen är sekreterare i personalsektionen. UTVECKLINGSSEKTIONEN 26 Sammansättning och mandattid Kommunstyrelsen väljer en utvecklingssektion som består av nio ledamöter med personliga ersättare. Sektionen utses för kommunstyrelsens mandattid. Kommunstyrelsen utser en ordförande och en vice ordförande för sektionen. Ordföranden och vice ordföranden ska vara ledamot eller ersättare i fullmäktige. 27 Utvecklingssektionens verksamhetsområde och uppgifter Utvecklingssektionen bistår kommunstyrelsen i ärenden som gäller kommunens utveckling. Utvecklingssektionen har till uppgift 1. att vartannat år utarbeta ett strategiskt styrdokument för behandling i fullmäktige utgående från Korsholmsstrategin, den strategiska generalplanen och övriga av fullmäktige godkända styrdokument samt med beaktande av serviceutbudet i kommunen 2. att ansvara för den strategiska utvecklings- och markanvändningspolitiken samt kommunens strategiska markpolitik 3. att samordna kommunens investeringsprojekt och ge förslag om hur projekten beaktas i ekonomiplanens investeringsprogram 4. att ansvara för kommunens näringslivspolitik 5. att ansvara för utvecklingen av skärgården, turismen och landsbygdsnäringarna 6. att årligen för fullmäktige bereda förslag till planläggningsprogram för de kommande fem åren 7. att godkänna målsättningar för markanvändningen som grund för sådana markanvändningsplaner (generalplan eller detaljplan), som avviker från den strategiska generalplanen eller andra generalplaner 8. att ansvara för kommunens egna utvecklingsprojekt 9. att ansvara för kollektivtrafikens utveckling 10. att ansvara för marknadsföringen av kommunen 11. att för kommunstyrelsen bereda utlåtanden om landskapsplanering, grannkommuners generalplaner, vägplaner för riksvägar samt om miljökonsekvensbedömningsprojekt 14

16 28 Utvecklingssektionens beslutanderätt Utvecklingssektionen besluter i följande ärenden såvida annat inte är stadgat eller bestämt: 1. att besluta om att göra upp visionsplaner, stomplaner och motsvarande som underlag för utvecklingsplanering och markanvändning 2. att besluta om att ordna planeringstävling för markanvändning, husbyggnadsprojekt eller andra utvecklingsprojekt 3. att besluta om att delta i gemensamma och/eller EU-stödda projekt 4. att besluta om att bevilja understöd för allmännyttig verksamhet inom kommunstyrelsens ansvarsområde 5. att befullmäktiga tjänsteinnehavare som underlyder kommunstyrelsen att avgöra ärenden som hör till utvecklingssektionens kompetens. 29 Föredragning Vid sektionens sammanträden avgörs ärendena på föredragning av utvecklingsdirektören. Om föredraganden är förhindrad eller jävig föredras respektive ärende av förvaltningsdirektören. Kommundirektören kan i enstaka fall överta föredragningsrätten. Utvecklingssektionen kan också i enstaka fall och av särskilda skäl besluta att ett ärende avgörs på basis av ordförandens redogörelse. 30 Sekreterare Näringslivschefen är sekreterare i utvecklingssektionen. KOMMUNDIREKTÖREN 31 Behörighetsvillkor Av den som utses till kommundirektör krävs högre högskoleexamen och erfarenhet av offentlig förvaltning eller organisationsledning. 32 Ersättare Om kommundirektören är förhindrad eller jävig, sköter förvaltningsdirektören kommundirektörens uppgifter. Om även förvaltningsdirektören är förhindrad eller jävig, sköter kanslichefen kommundirektörens uppgifter. Om tjänsten är vakant eller om frånvaron varar längre tid än två månader, besluter kommunstyrelsen om hur kommundirektörens uppgifter ska skötas. 33 Beslutanderätt Förutom vad som stadgas i kommunallagen eller i andra lagar eller annars stadgas 15

17 har kommundirektören rätt att på kommunstyrelsens vägnar avgöra följande ärenden: 1. själv representera kommunen vid förhandlingar och representation eller utse någon annan kommunal tjänsteinnehavare eller kalla förtroendevald till detta uppdrag om inte kommunstyrelsen i enskilda fall beslutar annorlunda 2. om inte kommunstyrelsen annorlunda beslutar, själv eller genom befullmäktigat ombud föra kommunens talan vid domstolar och andra myndigheter liksom också vid sådana sammanslutningars och samfunds möten i vilka kommunen är medlem 3. besluta om understödsannonsering, uppvaktningar och annan kommunal representation enligt anvisningar av kommunstyrelsen 4. besluta om utarrendering och försäljning av tomter på planerade områden enligt av fullmäktige fastställda grunder samt 5. ge tillstånd att använda kommunens vapen eller logo. NÄMNDERNA OCH DERAS SEKTIONER SAMT RÅDEN 34 Kompetens Kommunens nämnder har totalansvar för att producera och utveckla kommunala tjänster inom sina uppgiftsområden med beaktande av kommunens övergripande vision och strategi, de mål som fullmäktige uppställt och de anslag som fullmäktige beviljat samt de direktiv som kommunstyrelsen utfärdat. 35 Nämndernas och rådens sammansättning Fullmäktige utser nämnderna för sin mandattid. Fullmäktige utser även handikapprådet, näringslivsrådet och äldrerådet för sin mandattid. Ordföranden och vice ordföranden i en nämnd ska vara ledamot eller ersättare i fullmäktige med undantag för tillsynsnämnden och vårdnämnden för vilka ordförandeskapet stadgas i särskilda instruktioner. 36 Uppgifter som är gemensamma för alla nämnder Varje nämnd ska inom sina uppgiftsområden 1. godkänna allmänna anvisningar 2. ansvara för beredningen av de ärenden som kommunstyrelsen eller fullmäktige avgör 3. se till att lagstadgade uppgifter utförs 4. föra kommunens talan i förvaltningsfrågor inom sina uppgiftsområden och ge kommunens utlåtande i frågor som hör till nämndens uppgiftsområde 5. regelbundet rapportera till kommunstyrelsen om situationen inom sina uppgiftsområden i enlighet med det rapporteringssystem som besluts av kommunstyrelsen 16

18 6. ansvara för informationen inom sina uppgiftsområden till kommunens invånare, kunder och andra kontaktgrupper. 37 Beslutanderätt som är gemensam för alla nämnder Varje nämnd ska inom sina uppgiftsområden 1. besluta i de frågor som organet med stöd av lag, förordning, annan kommunal instruktion, avtal, arbetsprogram eller denna stadga har rätt att avgöra 2. besluta om tyngdpunktsområdena och resursfördelningen med beaktande av de resurser som står till buds och de mål som ställs av fullmäktige med beaktande av effekterna i andra nämnders verksamhet 3. bevilja verksamhetsbidrag och andra bidrag inom ramen för budgeten samt övervaka användningen av dem 4. besluta om att delta i gemensamma projekt 5. godkänna rumsprogram och skissritningar för husbyggnadsprojekt som beaktats i investeringsprogrammet 6. besluta om att köpa, sälja, byta, hyra upp, hyra ut, donera och avskriva lös egendom 7. besluta om att betala skadeersättning i de fall där kommunen bör anses ersättningsskyldig 8. besluta om avgifter som uppbärs för den service kommunen erbjuder samt bevilja befrielse eller uppskov från dessa, om särskilda skäl föreligger 9. besluta om att teckna sakförsäkringar för egendom som nämnden förvaltar 10. besluta om att ingå avtal och övriga förbindelser som berör uppgiftsområdena 11. besluta om att inleda, ändra eller upphöra med verksamhet med beaktande av vad i budgeten och ekonomiplanen bestäms 12. befullmäktiga tjänsteinnehavare som underlyder nämnden att avgöra ärende som hör till nämndens eller sektionens kompetens. 38 Tjänsteinnehavarnas allmänna beslutanderätt Utöver vad som enligt denna stadga ankommer på en tjänsteinnehavare att besluta om har tjänsteinnehavaren inom sitt uppgiftsområde eller resultatenhet rätt att befullmäktiga en underställd tjänsteinnehavare att avgöra ärenden. 39 Föredragning Ärendena föredras i respektive organ i enlighet med bestämmelserna i denna stadga, såvida inte annat är stadgat i instruktionen för tillsynsnämnden och vårdnämnden. Föredragandens förslag utgör grund för beslutsfattandet. Om föredraganden är förhindrad eller jävig föredras ärendena av dennes ersättare om inte annat stadgas under respektive nämnd. Ett organ kan av särskilda skäl besluta att ett ärende ska behandlas utgående från ordförandens redogörelse. 17

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap.

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. 120 Lagförslag 1. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om ordnandet av social- och hälsovården 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att 1) främja och upprätthålla

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Ett språk eller två?

Ett språk eller två? Jan-Erik Enestam Marcus Henricson 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Magma-studie 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Utgivare:

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Sisältö 1 Inledning 3 2 Kommuninvånarna bygger den kommunala självstyrelsen 5 3 Kommuninvånarna är en resurs i arbetet för

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om registret över domares bindningar och bisysslor samt vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Du har rätt kräv att den förverkligas! alltså vad statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram 2012 2015 förpliktigar till

Du har rätt kräv att den förverkligas! alltså vad statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram 2012 2015 förpliktigar till Du har rätt kräv att den förverkligas! alltså vad statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram 2012 2015 förpliktigar till Innehåll Du har rätt kräv att den förverkligas! alltså vad statsrådets

Läs mer

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD 2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TRESTEGSMODELLEN... 5 En god skoldag... 6 ALLMÄNT STÖD... 7 INTENSIFIERAT STÖD... 8 Pedagogisk bedömning... 8 Plan för lärande... 8

Läs mer

Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland

Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland Innehåll 1 Inledning... 4 2 Arbetslagstiftningen... 5 Allmänt... 5 Arbetsavtalslag (55/2001)... 6 Lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 RF:s Stadgar I lydelse efter RF-stämman 2013 Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 Ändrade paragrafer har markerats med ändr 2013, med undantag för paragrafer där enbart följdändring eller korr.ändringar

Läs mer

Ordens Allmänna Lag Kapitel I - XII

Ordens Allmänna Lag Kapitel I - XII Kapitel I - XII Fastställd vid General Konvent i Visby 2013 att gälla från den 4 augusti 2013. Innehållsförteckning Paragraf Rubrik Sida 1 Kapitel I. Organisation 1.1 1 Fyra organisatoriska nivåer 6 1.2

Läs mer

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas. modell för personal- och utbildningsplan

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas. modell för personal- och utbildningsplan Akava Finlands näringsliv Kyrkans arbetsmarknadsverk Kommunala arbetsmarknadsverket Finlands Fackförbunds Centralorganisation Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Statens arbetsmarknadsverk De centrala

Läs mer

RP 284/2014 rd. utses en mekanism för att främja, skydda och följa upp konventionens nationella genomförande.

RP 284/2014 rd. utses en mekanism för att främja, skydda och följa upp konventionens nationella genomförande. RP 284/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och av det fakultativa protokollet till konventionen samt med förslag

Läs mer

Goda resultat genom lönesystemet. Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen

Goda resultat genom lönesystemet. Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen Goda resultat genom lönesystemet Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen Goda resultat genom lönesystemet Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen KT Kommunarbetsgivarna Helsingfors

Läs mer

1 (92) Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän

1 (92) Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän 1 (92) Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän 2 (92) Förord Frågan om uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän har varit en av de prioriterade frågor som SKL:s styrelse

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola. Utbildningsstyrelsen

Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola. Utbildningsstyrelsen Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola Utbildningsstyrelsen Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola 2007 Samarbetsgruppens medlemmar: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer