FÖRVALTNINGSSTADGA KORSHOLMS KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRVALTNINGSSTADGA KORSHOLMS KOMMUN"

Transkript

1 KORSHOLMS KOMMUN GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE TRÄDER I KRAFT

2 FÖR KORSHOLMS KOMMUN Sida INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KAPITEL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde 5 2 Tvåspråkighet i kommunens verksamhet 5 3 Information 5 4 Kommuninvånarnas initiativ 6 5 Utlämnande av handlingar 6 6 Avgifter för handlingar 6 7 Namnteckning för kommunen och undertecknande av handlingar 6 KAPITEL II ORGANISATIONEN 8 Förtroendeorganen 7 9 Personalorganisationen 8 10 Personalorganisationens uppgifter Koncerntjänster Bildningstjänster Socialvårdstjänster Hälsovårdstjänster 9 11 Kommunens ledningsgrupp 9 12 Samarbete inom personalorganisationen 9 13 Samarbetskommittén Arbetarskyddskommissionen 10 KAPITEL III ORGANENS UPPGIFTER OCH BESLUTANDERÄTT Kommunstyrelsen och dess sektioner 15 Sammansättning och mandattid Kommunstyrelsens verksamhetsområde och uppgifter Kommunstyrelsens beslutanderätt Föredragning Sekreterare Tjänsteinnehavares beslutanderätt 13 Personalsektionen 21 Sammansättning och mandattid Personalsektionens verksamhetsområde och uppgifter Personalsektionens beslutanderätt Föredragning Sekreterare 14 Utvecklingssektionen 26 Sammansättning och mandattid Utvecklingssektionens verksamhetsområde och uppgifter Utvecklingssektionens beslutanderätt Föredragning Sekreterare 15 1

3 Kommundirektören 31 Behörighetsvillkor Ersättare Beslutanderätt 16 Nämnderna och deras sektioner samt råden 34 Kompetens Nämndernas och rådens sammansättning Uppgifter som är gemensamma för alla nämnder Beslutanderätt som är gemensam för alla nämnder Tjänsteinnehavarnas allmänna beslutanderätt Föredragning Sekreterare 18 Bildningsnämnden 41 Sammansättning Verksamhetsområde och uppgifter Beslutanderätt Föredragning 18 Bildningsnämndens sektioner 45 Sammansättning och val Uppgifter och beslutanderätt Föredragning 19 Direktioner för skolor 48 Sammansättning och val Direktionernas uppgifter Föredragning och närvarorätt Övrig representation 20 Byggnadsnämnden 52 Sammansättning Verksamhetsområde och uppgifter Beslutanderätt Tjänsteinnehavares beslutanderätt Föredragning 21 Centralvalnämnden 57 Sammansättning Verksamhetsområde, uppgifter och beslutanderätt Föredragning 22 Kultur- och fritidsnämnden 60 Sammansättning Verksamhetsområde och uppgifter Beslutanderätt Föredragning 22 Tillsynsnämnden 64 Sammansättning, verksamhetsområde, uppgifter och beslutanderätt 22 Samhällsbyggnadsnämnden 65 Sammansättning Verksamhetsområde och uppgifter Beslutanderätt 24 2

4 68 Föredragning 25 Samhällsbyggnadsnämndens sektioner Vägsektion 69 Sammansättning och val Sektionens uppgift Föredragning 25 Sektionen för städ- och matservice 72 Sammansättning och val Sektionens verksamhetsområde och uppgifter Sektionens beslutanderätt Föredragning 26 Socialnämnden 76 Sammansättning Verksamhetsområde, uppgifter och beslutanderätt Föredragning 26 Vårdnämnden 79 Sammansättning, verksamhetsområde, uppgifter och beslutanderätt Gemensamma bestämmelser för råden 27 Handikapprådet 81 Sammansättning Verksamhetsområde och uppgifter 27 Näringslivsrådet 83 Sammansättning Verksamhetsområde och uppgifter 28 Äldrerådet 85 Sammansättning Verksamhetsområde och uppgifter 28 Ungdomsfullmäktige 87 Sammansättning, verksamhet och uppgifter 28 KAPITEL IV PERSONALÄRENDEN 88 Tillämpning av bestämmelserna i kapitlet Inrättande och indragning av tjänster samt ombildning av tjänsteförhållande till arbetsförhållande Ledigförklarande av tjänst Behörighetsvillkor för tjänst Val av tjänsteinnehavare Arbetsavtal Val av tjänsteinnehavare för viss tid Prövotid Beslutanderätt i avlöningsfrågor Förändringar i tjänsteförhållande Avsked, uppsägning och permittering Tillstånd till bisyssla Avstängning från tjänsteutövning Skriftlig varning, muntlig eller skriftlig anmärkning 32 3

5 102 Uppgiftsbeskrivning för anställda Beslutanderätt i personalfrågor 33 KAPITEL V KOMMUNENS EKONOMI 104 Budgeten Redovisningsskyldiga och budgetansvariga Avskrivningsplan 34 KAPITEL VI SAMMANTRÄDESFÖRVARANDE 107 Tillämpning Tid och plats för sammanträde Kallelse till sammanträde Beredning av ärenden Fortsatt sammanträde Kallande av ersättare Sammanträdesrutiner Ordförandeskap Tillfällig ordförande Närvaro vid sammanträden Kommunstyrelsens representanter i kommunala organ Konstaterande av jäv Omröstning och val Uppgörande, justering och framläggande av protokoll Kommunstyrelsens och nämnders rätt att ta över ärenden till behandling 38 KAPITEL VII GRANSKNING AV FÖRVALTNING OCH EKONOMI 122 Extern och intern övervakning 39 Revisionsnämnden 123 Sammansättning Verksamhetsområde, uppgifter och beslutanderätt Val av revisor Uppgifter som tilldelas av revisionsnämnden Revisorns meddelande Revisionsberättelse 40 Intern kontroll och riskhantering 129 Syftet med den interna kontrollen Uppgifter för den interna kontrollen och riskhanteringen Ansvarsfördelning Koncernsamfund och koncernledning 41 ÖVRIGA STADGANDEN 133 Ikraftträdande 42 MOTIVERINGAR TILL N 43 4

6 FÖR KORSHOLMS KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige Träder i kraft KAPITEL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde I denna förvaltningsstadga, som uppgjorts enligt 50 i kommunallagen, ges bestämmelser om Korsholms kommuns förvaltningsorganisation och fördelningen av uppgifter och befogenheter, bestämmelser om det kommunala beslutsfattandet, befogenheter i personalärenden, kommunens ekonomi, intern kontroll och riskhantering samt mötesförfarandet. Förvaltningsstadgan kommer i andra hand i förhållande till följande instruktioner: Kommunfullmäktiges arbetsordning Arvodesstadga Instruktion för regionala tillsynsnämnden Instruktion för vårdnämnden Språkstadga 2 Tvåspråkighet i kommunens verksamhet Den svenska och den finska språkgruppens behov beaktas jämlikt i kommunens förvaltning och verksamhet. Kommunens service ordnas så att kommunens invånare och kunder inom all kommunal verksamhet kan få service på landets officiella språk. I språkförbindelsen, som fullmäktige har godkänt, ges närmare anvisningar om hur servicen ska ges på svenska och finska. I språkstadgan anges grunderna för språkkrav när personal anställs i Korsholms kommun. I språkförbindelsen anges att föredragningslistor, protokoll, bilagor och övriga handlingar uppgörs på svenska och hur de översätts till finska. 3 Information Kommunstyrelsen leder kommunens information och godkänner allmänna anvisningar för den kommunala informationen samt beslutar om vilka anställda inom kommunen som ska ansvara för informationen. 5

7 4 Kommuninvånarnas initiativ Kommunstyrelsen ska årligen före utgången av mars månad framlägga för fullmäktige en förteckning över de initiativ om den kommunala verksamheten som har tagits i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen. Fullmäktige kan samtidigt notera vilka initiativ som har slutbehandlats. När det är fråga om initiativ som tagits inom kommunstyrelsens eller en nämnds uppgiftsområde ska uppgifterna föreläggas kommunstyrelsen eller den behöriga nämnden på det sätt som organet beslutat. Om ett initiativ kräver särskild beredning ska den myndighet som har att behandla initiativet meddela initiativtagaren den beräknade behandlingstiden och vem som ger närmare upplysningar om behandlingen. Meddelandet ska ges inom två månader från det att initiativet lämnats in. 5 Utlämnande av handlingar Ett sådant kommunalt organ som avses i 4 och 14 1 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet kan till en underlydande tjänsteinnehavare delegera myndighetens rätt att besluta om utlämnande av en handling som hör till det egna verksamhetsområdet. 6 Avgifter för handlingar För utlämnande av en sedvanlig uppgift ur ett protokoll, en kopia eller någon annan utskrift tas en avgift. För utlämnande av en uppgift ur en handling, kopia eller någon annan utskrift som kräver särskilda åtgärder tas en avgift som kan graderas enligt vad informationssökningen kräver. Utöver denna avgift tas en avgift per sida. Kommunstyrelsen beslutar närmare om grunderna och beloppen för avgifter som omfattas av offentlighetslagstiftningen. 7 Namnteckning för kommunen och undertecknande av handlingar De avtal och förbindelser som ingås på kommunens vägnar undertecknas av kommundirektören eller dennes ersättare eller kommunstyrelsens ordförande och kontrasigneras av verksamhetschef, ekonomidirektören eller kanslichefen, om inte kommunstyrelsen har befullmäktigat andra personer för uppgiften. Kommundirektören kan även ensam underteckna eller befullmäktiga annan tjänsteinnehavare att underteckna avtal eller förbindelse, som grundar sig på beslut i fullmäktige, kommunstyrelsen eller dess sektioner. Kommunstyrelsens skrivelser och expeditioner undertecknas av kommundirektören eller dennes ersättare eller förvaltningsdirektören eller dennes ersättare eller andra av kommunstyrelsen befullmäktigade tjänsteinnehavare. 6

8 Planläggningschefen eller markanvändningsingenjören kan var för sig underteckna köpebrev, arrendeavtal eller annat avtal eller förbindelse som avser försäljning eller utarrendering av tomter för egnahemshus, parhus eller radhus eller företagstomter på detaljplanerade områden, då köpebrevet, arrendeavtalet, avtalet eller förbindelsen grundar sig på principer som godkänts av fullmäktige eller kommunstyrelsen. Avtal, förbindelser, expeditioner och andra handlingar som uppgörs i ärenden som andra organ fattar beslut om undertecknas av organets föredragande eller sekreterare, om inte organet befullmäktigat andra personer för uppgiften. Tjänsteinnehavare undertecknar beslut, avtal, förbindelser och andra handlingar i ärenden som tjänsteinnehavaren har rätt att besluta om. De handlingar som berör beredning undertecknas av den person som bereder ärendet. Protokollsutdrag undertecknas av protokollföraren eller annan person som är underställd organet och som har utsetts till uppgiften. KAPITEL II ORGANISATION 8 Förtroendeorganen Kommunens förtroendevaldaorganisation består av följande organ: organ kommunfullmäktige revisionsnämnden kommunstyrelsen bildningsnämnden byggnadsnämnden centralvalnämnden kultur- och fritidsnämnden samhällsbyggnadsnämnden socialnämnden sektion, direktion, råd personalsektionen utvecklingssektionen handikapprådet näringslivsrådet ungdomsfullmäktige äldrerådet svenska förskole- och utbildningssektionen finska förskole- och utbildningssektionen direktionen för Korsholms gymnasium direktionen för Korsholms högstadium direktionen för Mustasaaren keskuskoulu vägsektionen sektionen för städ- och matservice 7

9 tillsynsnämnden vårdnämnden miljösektionen 9 Personalorganisationen Kommunens förvaltning, ekonomi och verksamhet leds av kommundirektören, som är underställd kommunstyrelsen. Kommunens personalorganisation indelas i följande ansvarsområden under ledning av verksamhetschefer: ansvarsområde verksamhetschef koncerntjänster - koncernförvaltning förvaltningsdirektören - kommunutveckling utvecklingsdirektören - samhällsbyggnad tekniska direktören bildningstjänster bildningsdirektören hälsovårdstjänster vårddirektören socialvårdstjänster socialdirektören Verksamhetscheferna är arbetsgivarens representant inom respektive ansvarsområde. Verksamhetscheferna ansvarar för organiseringen av ansvarsområdets verksamhet. Verksamhetschef kan vid behov tillsätta ledningsgrupp för ansvarsområdet med uppgift att samordna verksamhet och personalresurser. Kommunstyrelsen beslutar på beredning av koncernförvaltningen om till vilket ansvarsområde varje organs personal hör. 10 Personalorganisationens uppgifter 10.1 Koncerntjänster Ansvarsområdet Koncerntjänster omfattar koncernförvaltning, kommunutveckling och samhällsbyggnad. Koncernförvaltningen ansvarar för förvaltningstjänster, ekonomitjänster, ITtjänster, personaltjänster och övergripande stödtjänster som information och upphandling. Koncernförvaltningen ansvarar för styrning och ledning av administrativa stödtjänster. Kommunutvecklingen ansvarar för kommunens strategiska utvecklings- och markanvändningspolitik, behovsprövning av investeringsprojekt, utveckling av näringslivet, kollektivtrafik, statistikproduktion, samordning av serviceproduktionen samt utvecklingsprojekt. Samhällsbyggnaden ansvarar för kommunalteknik, planläggning, fastighetsverket och vattentjänstverket samt förverkligande av investeringar i byggnader och kom- 8

10 munalteknik. Till samhällsbyggnad hör även tillsynsmyndigheterna byggnadstillsyn och Västkustens miljöenhet Bildningstjänster Bildningstjänster ansvarar för dagvård, förskola, grundläggande utbildning (årskurserna 1 9), morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn, Korsholms gymnasium, Korsholms vuxeninstitut, Korsholms musikinstitut, Korsholms bibliotek samt idrottsverksamhet, kulturverksamhet, nykterhetsärenden och ungdomsverksamhet Socialvårdstjänster Socialvårdstjänster ansvarar för familje- och individomsorgen samt äldreomsorgen och hemservicen Hälsovårdstjänster Hälsovårdstjänster ansvarar för primärhälsovården inom samarbetsområdet för Korsholm och Vörå. Vårdnämnden besluter med stöd av sin instruktion om organiseringen av hälsovårdscentralens verksamhet. 11 Kommunens ledningsgrupp Kommunen har en ledningsgrupp, som utses av kommundirektören. Ledningsgruppen bistår kommundirektören i ledningen och utvecklingen av kommunens verksamhet, ekonomi och förvaltning. 12 Samarbete inom personalorganisationen För att utveckla samarbetet mellan ansvarsområden kan kommundirektören tillsätta team bestående av anställd personal. Målsättningen är att genom organiserat arbete i tjänstemannateam skapa förutsättningar för att synpunkter från olika sektorer inom kommunen ska kunna beaktas vid till exempel beredningen av ärenden, utvecklingen av serviceproduktionen och planeringen av investeringar. Kommundirektören tillsätter åtminstone ett utvecklingsteam och ett välfärdsteam. Utvecklingsteamets uppgift är att ta initiativ till, utreda, bereda och utvärdera frågor som gäller markanvändning, planläggning, samordning och stöd för utvecklingen av serviceproduktionen samt investeringsprojekt. Välfärdsteamets uppgift är att ta initiativ till, utreda, bereda och utvärdera ärenden som föranleds av välfärdsstrategin, välfärdsberättelsen, utvecklingen av kommunens serviceproduktion samt gemensamma personalärenden. För att samordna verksamheten inom koncerntjänster kan en gemensam ledningsgrupp bildas av ansvarsområdenas ledningsgrupper. För att samordna verksamheten inom socialvårdstjänster och hälsovårdstjänster ska en gemensam ledningsgrupp bildas av ansvarsområdenas ledningsgrupper. 9

11 För att samordna verksamheten inom bildningstjänster tillsätter bildningsdirektören en ledningsgrupp. För särskilda uppdrag kan kommundirektören eller verksamhetscheferna tillsätta arbetsgrupper. 13 Samarbetskommittén För att förverkliga arbetsplatsdemokratin och arbetarskyddet finns en samarbetskommitté med nio ledamöter som har personliga ersättare. Personalen väljer sex ledamöter bland alla personalgrupper. Arbetsgivaren har tre representanter, som utses av personalsektionen. Samarbetskommittén utses för en period om fyra år. Samarbetskommittén utser inom sig ordförande och vice ordförande samt kallar en sekreterare. Samarbetskommitténs uppgift är att följa med, utveckla och styra den kommunala arbetsplatsdemokratin och arbetarskyddet samt att påverka de anställdas egna arbetsuppgifter och arbetsförhållanden inom givna ekonomiska ramar, så att kommunens målsättningar gemensamt uppnås. 14 Arbetarskyddskommissionen Arbetarskyddskommissionen tillsätts enligt lagen om tillsyn över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbetet på arbetsplatsen. KAPITEL III ORGANENS UPPGIFTER OCH BESLUTANDERÄTT KOMMUNSTYRELSEN OCH DESS SEKTIONER 15 Sammansättning och mandattid Kommunstyrelsen har tretton ledmöter med personliga ersättare. Fullmäktige väljer ledamöterna och ersättarna för två år. Fullmäktige utser en ordförande samt första och andra vice ordförande bland kommunstyrelsens ledamöter. Ordföranden och vice ordförandena i kommunstyrelsen ska vara ledamot eller ersättare i fullmäktige. 16 Kommunstyrelsens verksamhetsområde och uppgifter Kommunstyrelsen skapar förutsättningar för invånarnas välmående genom att påverka den samhälleliga utvecklingen, leda och utveckla den strategiska planeringen och kommunens förvaltning samt genom att styra och samordna organisationens verksamhet enligt Korsholmsstrategin och de av fullmäktige godkända strategiska målen. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens allmänna utveckling, kommunens förvaltning och ekonomi samt för koncernstyrningen. 10

12 Kommunstyrelsen kan inom kommunens alla verksamhetsområden ge de utlåtanden och göra de framställningar som kommunstyrelsen anser ligga i kommunens intresse. Kommunstyrelsen bereder de ärenden som ska behandlas av fullmäktige med de undantag som anges i 53 i kommunallagen, utövar tillsyn över lagligheten i fullmäktiges beslut, verkställer fullmäktiges beslut samt ger förklaring med anledning av besvär över fullmäktiges beslut, om kommunstyrelsen anser sig kunna omfatta fullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen har till uppgift att 1. styra kommunens utveckling, strategiska ledning samt uppföljning och utvärdering 2. följa upp de ekonomiska mål som fullmäktige satt upp samt övervaka att målen för verksamheten iakttas; 3. övergripande ansvara för service, ekonomi och markanvändning 4. övergripande ansvara för näringslivs- och markpolitik samt sysselsättning 5. följa med samkommuners verksamhet och annan interkommunal verksamhet, ansvara för övrig intressebevakning och vänortsverksamheten 6. verkställa ägarpolitik och ägarstyrning, styra och övervaka koncernen 7. verkställa och utveckla den interna kontrollen och riskhanteringen. Till kommunstyrelsens ansvarsområde hör dessutom de uppgifter som inte enligt denna stadga eller annan instruktion hör till annat förvaltningsorgans uppgiftsområde. 17 Kommunstyrelsens beslutanderätt Till kommunstyrelsens beslutanderätt hör förutom vad i lag, förordning, instruktion eller annan stadga bestämts att besluta om 1. att köpa eller byta fast egendom inom ramen för beviljat budgetanslag och enligt de direktiv och bestämmelser som fullmäktige utfärdat 2. att sälja eller byta egendom, som upptagits som bestående aktiva i kommunens balansräkning, såvida köpesumman understiger euro 3. att använda de markpolitiska tvångsmedel för att skaffa fast egendom som anges i markanvändnings- och bygglagen samt det markpolitiska programmet för Korsholms kommun 4. att ge i markanvändnings- och bygglagen avsedd bygguppmaning 5. att utfärda eller förlänga byggförbud då en detaljplan eller en generalplan utarbetas enligt markanvändnings- och bygglagen 6. att ingå markanvändningsavtal med markägare enligt av fullmäktige fastställda principerna 7. att besluta om utvecklingsområde enligt 111 i markanvändnings- och bygglagen 8. att uppta långfristiga lån inom de gränser som fullmäktige har fastställt i budgeten eller i ett särskilt beslut 9. att bevilja lån 11

13 10. att fastställa avgifter och övriga ersättningsgrunder för den service som kommunen erbjuder inom kommunstyrelsens uppgiftsområden 11. att bevilja befrielse från eller uppskov med att betala kommunalskatt, fastighetsskatt eller annan offentligrättslig avgift inom kommunstyrelsens uppgiftsområden 12. att bevilja befrielse från eller uppskov med att betala kommunal avgift och för den fastställd dröjsmålsränta inom kommunstyrelsens uppgiftsområden 13. att betala skadestånd för skada som uppstått inom kommunstyrelsens ansvarsområden, då kommunen bör anses vara ersättningsskyldig 14. att besluta om kommunens försäkringsskydd 15. att besluta om försäljning och byte av egendom upptagen under rörliga aktiva i kommunens balansräkning 16. att besluta om hur kommunens riskhantering realiseras och samordnas 17. att godkänna direktiv för intern kontroll och riskhantering, vilka ska tillämpas i kommunen och kommunkoncernen 18. att besluta i övriga frågor som gäller finansiering 19. att ge kommunens utlåtande om vägplaner för riksvägar och övriga statliga vägar 20. att ge utlåtanden om landskapsplanering, grannkommuners generalplaner samt om miljökonsekvensbedömningsprojekt utgående från utvecklingssektionens beredning 21. att godkänna prioritetsordning för grundförbättring och ytbeläggning av allmänna vägar, byggande av trafikleder för lätt trafik vid allmänna vägar samt för utbyggnad av vägbelysning enligt av fullmäktige godkända principer 22. att utse kommunens officiella annonsorgan samt 23. att befullmäktiga tjänsteinnehavare att avgöra ärenden som hör till kommunstyrelsens kompetens. 18 Föredragning Vid kommunstyrelsens sammanträden avgörs ärendena på föredragning av kommundirektören. Om föredraganden är förhindrad eller jävig föredras ärendena av förvaltningsdirektören. Om även förvaltningsdirektören är förhindrad eller jävig föredras ärendena av kanslichefen. Kommunstyrelsen kan också i enstaka fall och av särskilda skäl besluta att ett ärende avgörs på basis av ordförandens redogörelse. 19 Sekreterare Förvaltningsdirektören är sekreterare i kommunstyrelsen. 20 Tjänsteinnehavares beslutanderätt Ekonomidirektören besluter om upptagande av kortfristiga lån till det belopp fullmäktige fastställt. 12

14 PERSONALSEKTIONEN 21 Sammansättning och mandattid Kommunstyrelsen väljer en personalsektion som har fem ledamöter med personliga ersättare. Sektionen utses för kommunstyrelsens mandattid. Kommunstyrelsen utser en ordförande och en vice ordförande för sektionen. Ordföranden och vice ordföranden ska vara ledamot eller ersättare i fullmäktige. 22 Personalsektionens verksamhetsområde och uppgifter Personalsektionen bistår kommunstyrelsen i frågor som berör kommunen personalpolitik, övergripande arbetsgivar- och rekryteringsfrågor och utvecklar kommunens roll som arbetsgivare. Personalsektionen har till uppgift 1. att godkänna lönesättningsdirektiv 2. att godkänna direktiv för beviljande av prövningsbaserad tjänst- eller arbetsledighet med lön 3. att ta initiativ i frågor rörande den allmänna utvecklingen av personalpolitiken 4. att uppgöra förslag till personalpolitiska strategier 5. att ge direktiv för beslut i frågor som berör arbetsavtalsförhållanden och arbetstagare 6. att utveckla kommunens arbetarskyddsverksamhet i samarbete med arbetarskyddsmyndigheter och den interna arbetarskyddsorganisationen 7. att bereda val av tjänsteinnehavare för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 23 Personalsektionens beslutanderätt Personalsektionen beslutar i följande ärenden, om inte annat är stadgat eller bestämt: 1. att verkställa tjänste- och arbetskollektivavtal 2. att föra lokala förhandlingar enlig lag om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare 3. att ingå lokala avtal och föra lokala förhandlingar om tolkningen av tjänste- och arbetskollektivavtal 4. att utse arbetsgivarens representanter till samarbetskommittén och till arbetarskyddskommissionen 5. att utse de anställda som är i ledande eller självständig ställning 6. att besluta om kommunens sysselsättningsfrämjande åtgärder och planer 7. att befullmäktiga tjänsteinnehavare som underlyder kommunstyrelsen att avgöra ärenden som hör till personalsektionens kompetens. 13

15 24 Föredragning Vid personalsektionens sammanträden avgörs ärendena på föredragning av kommundirektören. Om föredraganden är förhindrad eller jävig fungerar HRchefen som föredragande. Personalsektionen kan också i enstaka fall och av särskilda skäl besluta att ett ärende avgörs på basis av ordförandens redogörelse. 25 Sekreterare HR-chefen är sekreterare i personalsektionen. UTVECKLINGSSEKTIONEN 26 Sammansättning och mandattid Kommunstyrelsen väljer en utvecklingssektion som består av nio ledamöter med personliga ersättare. Sektionen utses för kommunstyrelsens mandattid. Kommunstyrelsen utser en ordförande och en vice ordförande för sektionen. Ordföranden och vice ordföranden ska vara ledamot eller ersättare i fullmäktige. 27 Utvecklingssektionens verksamhetsområde och uppgifter Utvecklingssektionen bistår kommunstyrelsen i ärenden som gäller kommunens utveckling. Utvecklingssektionen har till uppgift 1. att vartannat år utarbeta ett strategiskt styrdokument för behandling i fullmäktige utgående från Korsholmsstrategin, den strategiska generalplanen och övriga av fullmäktige godkända styrdokument samt med beaktande av serviceutbudet i kommunen 2. att ansvara för den strategiska utvecklings- och markanvändningspolitiken samt kommunens strategiska markpolitik 3. att samordna kommunens investeringsprojekt och ge förslag om hur projekten beaktas i ekonomiplanens investeringsprogram 4. att ansvara för kommunens näringslivspolitik 5. att ansvara för utvecklingen av skärgården, turismen och landsbygdsnäringarna 6. att årligen för fullmäktige bereda förslag till planläggningsprogram för de kommande fem åren 7. att godkänna målsättningar för markanvändningen som grund för sådana markanvändningsplaner (generalplan eller detaljplan), som avviker från den strategiska generalplanen eller andra generalplaner 8. att ansvara för kommunens egna utvecklingsprojekt 9. att ansvara för kollektivtrafikens utveckling 10. att ansvara för marknadsföringen av kommunen 11. att för kommunstyrelsen bereda utlåtanden om landskapsplanering, grannkommuners generalplaner, vägplaner för riksvägar samt om miljökonsekvensbedömningsprojekt 14

16 28 Utvecklingssektionens beslutanderätt Utvecklingssektionen besluter i följande ärenden såvida annat inte är stadgat eller bestämt: 1. att besluta om att göra upp visionsplaner, stomplaner och motsvarande som underlag för utvecklingsplanering och markanvändning 2. att besluta om att ordna planeringstävling för markanvändning, husbyggnadsprojekt eller andra utvecklingsprojekt 3. att besluta om att delta i gemensamma och/eller EU-stödda projekt 4. att besluta om att bevilja understöd för allmännyttig verksamhet inom kommunstyrelsens ansvarsområde 5. att befullmäktiga tjänsteinnehavare som underlyder kommunstyrelsen att avgöra ärenden som hör till utvecklingssektionens kompetens. 29 Föredragning Vid sektionens sammanträden avgörs ärendena på föredragning av utvecklingsdirektören. Om föredraganden är förhindrad eller jävig föredras respektive ärende av förvaltningsdirektören. Kommundirektören kan i enstaka fall överta föredragningsrätten. Utvecklingssektionen kan också i enstaka fall och av särskilda skäl besluta att ett ärende avgörs på basis av ordförandens redogörelse. 30 Sekreterare Näringslivschefen är sekreterare i utvecklingssektionen. KOMMUNDIREKTÖREN 31 Behörighetsvillkor Av den som utses till kommundirektör krävs högre högskoleexamen och erfarenhet av offentlig förvaltning eller organisationsledning. 32 Ersättare Om kommundirektören är förhindrad eller jävig, sköter förvaltningsdirektören kommundirektörens uppgifter. Om även förvaltningsdirektören är förhindrad eller jävig, sköter kanslichefen kommundirektörens uppgifter. Om tjänsten är vakant eller om frånvaron varar längre tid än två månader, besluter kommunstyrelsen om hur kommundirektörens uppgifter ska skötas. 33 Beslutanderätt Förutom vad som stadgas i kommunallagen eller i andra lagar eller annars stadgas 15

17 har kommundirektören rätt att på kommunstyrelsens vägnar avgöra följande ärenden: 1. själv representera kommunen vid förhandlingar och representation eller utse någon annan kommunal tjänsteinnehavare eller kalla förtroendevald till detta uppdrag om inte kommunstyrelsen i enskilda fall beslutar annorlunda 2. om inte kommunstyrelsen annorlunda beslutar, själv eller genom befullmäktigat ombud föra kommunens talan vid domstolar och andra myndigheter liksom också vid sådana sammanslutningars och samfunds möten i vilka kommunen är medlem 3. besluta om understödsannonsering, uppvaktningar och annan kommunal representation enligt anvisningar av kommunstyrelsen 4. besluta om utarrendering och försäljning av tomter på planerade områden enligt av fullmäktige fastställda grunder samt 5. ge tillstånd att använda kommunens vapen eller logo. NÄMNDERNA OCH DERAS SEKTIONER SAMT RÅDEN 34 Kompetens Kommunens nämnder har totalansvar för att producera och utveckla kommunala tjänster inom sina uppgiftsområden med beaktande av kommunens övergripande vision och strategi, de mål som fullmäktige uppställt och de anslag som fullmäktige beviljat samt de direktiv som kommunstyrelsen utfärdat. 35 Nämndernas och rådens sammansättning Fullmäktige utser nämnderna för sin mandattid. Fullmäktige utser även handikapprådet, näringslivsrådet och äldrerådet för sin mandattid. Ordföranden och vice ordföranden i en nämnd ska vara ledamot eller ersättare i fullmäktige med undantag för tillsynsnämnden och vårdnämnden för vilka ordförandeskapet stadgas i särskilda instruktioner. 36 Uppgifter som är gemensamma för alla nämnder Varje nämnd ska inom sina uppgiftsområden 1. godkänna allmänna anvisningar 2. ansvara för beredningen av de ärenden som kommunstyrelsen eller fullmäktige avgör 3. se till att lagstadgade uppgifter utförs 4. föra kommunens talan i förvaltningsfrågor inom sina uppgiftsområden och ge kommunens utlåtande i frågor som hör till nämndens uppgiftsområde 5. regelbundet rapportera till kommunstyrelsen om situationen inom sina uppgiftsområden i enlighet med det rapporteringssystem som besluts av kommunstyrelsen 16

18 6. ansvara för informationen inom sina uppgiftsområden till kommunens invånare, kunder och andra kontaktgrupper. 37 Beslutanderätt som är gemensam för alla nämnder Varje nämnd ska inom sina uppgiftsområden 1. besluta i de frågor som organet med stöd av lag, förordning, annan kommunal instruktion, avtal, arbetsprogram eller denna stadga har rätt att avgöra 2. besluta om tyngdpunktsområdena och resursfördelningen med beaktande av de resurser som står till buds och de mål som ställs av fullmäktige med beaktande av effekterna i andra nämnders verksamhet 3. bevilja verksamhetsbidrag och andra bidrag inom ramen för budgeten samt övervaka användningen av dem 4. besluta om att delta i gemensamma projekt 5. godkänna rumsprogram och skissritningar för husbyggnadsprojekt som beaktats i investeringsprogrammet 6. besluta om att köpa, sälja, byta, hyra upp, hyra ut, donera och avskriva lös egendom 7. besluta om att betala skadeersättning i de fall där kommunen bör anses ersättningsskyldig 8. besluta om avgifter som uppbärs för den service kommunen erbjuder samt bevilja befrielse eller uppskov från dessa, om särskilda skäl föreligger 9. besluta om att teckna sakförsäkringar för egendom som nämnden förvaltar 10. besluta om att ingå avtal och övriga förbindelser som berör uppgiftsområdena 11. besluta om att inleda, ändra eller upphöra med verksamhet med beaktande av vad i budgeten och ekonomiplanen bestäms 12. befullmäktiga tjänsteinnehavare som underlyder nämnden att avgöra ärende som hör till nämndens eller sektionens kompetens. 38 Tjänsteinnehavarnas allmänna beslutanderätt Utöver vad som enligt denna stadga ankommer på en tjänsteinnehavare att besluta om har tjänsteinnehavaren inom sitt uppgiftsområde eller resultatenhet rätt att befullmäktiga en underställd tjänsteinnehavare att avgöra ärenden. 39 Föredragning Ärendena föredras i respektive organ i enlighet med bestämmelserna i denna stadga, såvida inte annat är stadgat i instruktionen för tillsynsnämnden och vårdnämnden. Föredragandens förslag utgör grund för beslutsfattandet. Om föredraganden är förhindrad eller jävig föredras ärendena av dennes ersättare om inte annat stadgas under respektive nämnd. Ett organ kan av särskilda skäl besluta att ett ärende ska behandlas utgående från ordförandens redogörelse. 17

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN Träder i kraft 8.12.2015 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN 1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens uppgift är att leda kommunens förvaltning och ekonomi samt svara för utveckling av kommunens

Läs mer

Den nya förvaltningsstadgan. V ä l k o m m e n!

Den nya förvaltningsstadgan. V ä l k o m m e n! Den nya förvaltningsstadgan V ä l k o m m e n! Förvaltningsstadgan (KomL 90 ) innehåller bestämmelser om åtminstone frågor som gäller Ordnandet av förvaltningen och verksamheten Besluts- och förvaltningsförfarandet

Läs mer

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9)

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9) Kristinestad Instruktion för vård- och omsorgscentralen 1 INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad 31.1.2011 ( 9) Samarbetsförfarande 7.12.2010 Vård- och omsorgsnämnd

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR KORSHOLMS KOMMUN

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR KORSHOLMS KOMMUN FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR KORSHOLMS KOMMUN Kommunfullmäktiges beslut 4.5.2017 2 Innehåll...1...1 DEL I...10 Ordnandet av förvaltningen och verksamheten...10 Kapitel 1...10 Ledningen av kommunen...10 1 Tillämpning

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice FÖRVALTNINGSSTADGA Kommunalförbundet Ålands Miljöservice Godkänd av styrelsen 6.5.52013 Godkänd av stämman 4.6.2013 Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice Ålands Miljöservice är ett kommunalförbund.

Läs mer

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

KARLEBY STAD. KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 1 INSTRUKTION FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK

KARLEBY STAD. KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 1 INSTRUKTION FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK NSTRUKTON FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNNGSVERK Godkänd av Karleby stadsfullmäktige den 12 maj 2003, ändrad av fge 25.10.2010 77. Träder i kraft den 1 januari 2004 1 KAPTLET RÄDDNNGSNÄMNDEN

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 508/2011 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad ============================================================= VERKSAMHETSSTADGA FÖR TEKNISKA NÄMNDEN, CENTRALEN FÖR TEKNISKA TJÄNSTER, SEKTIONEN

Läs mer

INSTRUKTION FÖR TEKNISKA CENTRALEN

INSTRUKTION FÖR TEKNISKA CENTRALEN INSTRUKTION FÖR TEKNISKA CENTRALEN Godkänd av stadsfullmäktige 17.12.2002 Ändring godkänd av stadsfullmäktige 09.09.2004 Ändring godkänd av stadsfullmäktige 14.12.2004 Ändring godkänd av stadsfullmäktige

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE Fullmäktige 14.11.2011 Gäller från 1.1.2012 Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012 1 Stadsstyrelsen och sektionerna 1 Stadsstyrelsen och

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Kfge Bilaga A-67 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND

Kfge Bilaga A-67 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND Kfge 02.09.2015 Bilaga A-67 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE 1 3 LAGSTIFTNING, TILLSYN OCH ANVISNINGAR

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR NÄRPES STAD

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR NÄRPES STAD FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR NÄRPES STAD Godkänd av stadsfullmäktige den 29 april 2013 60. Innehållsförteckning I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Tillämpning 5 2 Stadens verksamhetsidé 5 3 Stadens förvaltningsspråk

Läs mer

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 Justeringar i instruktionen för stadsstyrelsen och koncernförvaltningen/ försäljning av fastigheter som ingår i stadens målinriktade lokalitetsplan samt bedömning av detaljplaners

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN Kommunstyrelsens förslag 2.9.2008 FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN Träder i kraft 1.1.2009 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 1 Hur förvaltningsstadgan tillämpas och de kommunala instruktionerna...

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 1 Tillämpning 3. ORGANISATION 3 2 Förtroendemannaorganisationen 3 3 Personalorganisationen 3

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 1 Tillämpning 3. ORGANISATION 3 2 Förtroendemannaorganisationen 3 3 Personalorganisationen 3 LOJO FÖRVALTNINGSSTADGA Stadsfullmäktige 24.9.2003 83 I kraft från 1.1.2004 Ändring i stadsfullmäktige 8.11.2006 81: tillägg 15 punkt 16 Och ändring 38 I kraft från 9.11.2006 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 1

Läs mer

Reflektioner kring kommunalpolitikers arbetsgivarroll

Reflektioner kring kommunalpolitikers arbetsgivarroll Reflektioner kring kommunalpolitikers arbetsgivarroll Bjarne Andersson Sakkunnig, arbetslivsutveckling Kommunala arbetsmarknadsverket Raseborg 12.10.2010 BAKGRUNDEN Personalkostnaderna är hälften av budgeten,

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KRISTINESTADS MILJÖFÖRVALTNING Stadsfullmäktige _26 /

INSTRUKTION FÖR KRISTINESTADS MILJÖFÖRVALTNING Stadsfullmäktige _26 / INSTRUKTION FÖR KRISTINESTADS MILJÖFÖRVALTNING Stadsfullmäktige _26 / 1 2009 1 Innehåll 2 Miljönämnden Miljönämnden handhar den kommunala miljöhälsovården som även inkluderar veterinärvården samt miljövården.

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Upprättad: 2014-04-08 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-04-28, 52 Kontaktperson: André Enarsson Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller

Läs mer

Instruktion för Yrkesakademin i Österbotten Godkänd av samkommunstyrelsen 08.10.2014 112

Instruktion för Yrkesakademin i Österbotten Godkänd av samkommunstyrelsen 08.10.2014 112 Instruktion för Yrkesakademin i Österbotten Godkänd av samkommunstyrelsen 08.10.2014 112 1 Namn och verksamhetsorter Läroanstaltens namn är Yrkesakademin i Österbotten. Verksamhet bedrivs inom samkommunens

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN. Träder i kraft 1.1.2009

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN. Träder i kraft 1.1.2009 FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN Träder i kraft 1.1.2009 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 1 Hur förvaltningsstadgan tillämpas och de kommunala instruktionerna... 1 FÖRTROENDEORGANISATIONEN...

Läs mer

1 KAPITLET ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 KAPITLET ALLMÄNNA BESTÄMMELSER KARLEBY STAD FÖRVALTNINGSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 24.9.2012 Gäller fr.o.m. 1.1.2013 1 KAPITLET ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Tillämpning av förvaltningsstadgan och stadens instruktioner Fullmäktiges

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR INGÅ KOMMUN

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR INGÅ KOMMUN FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR INGÅ KOMMUN Uppdaterad av kommunfullmäktige 5.10.2015 53 Godkänd av kommunfullmäktige 12.11.2012 Träder ikraft 1.1.2013 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Hur förvaltningsstadgan tillämpas

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2010:13 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Reglemente för beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor;

Läs mer

Nämnden har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare.

Nämnden har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 2 07 01.1 INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADS MILJÖFÖRVALTNING Godkänd av stadsfullmäktige den 25 september 2013 1 Verksamhetsområde Helsingfors stads miljönämnd ansvarar tillsammans med Helsingfors stads

Läs mer

Samkommunen för ÖSTERBOTTENS FÖRBUND - POHJANMAAN LIITTO Godkänd Ändring (35 ) godkänd FÖRVALTNINGSSTADGA

Samkommunen för ÖSTERBOTTENS FÖRBUND - POHJANMAAN LIITTO Godkänd Ändring (35 ) godkänd FÖRVALTNINGSSTADGA Samkommunen för ÖSTERBOTTENS FÖRBUND - POHJANMAAN LIITTO Godkänd 5.5.2008 Ändring (35 ) godkänd 8.3.2010 FÖRVALTNINGSSTADGA Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 1 Tillämpning av förvaltningsstadgan och samkommunens

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom områdena för kultur, idrott och fritid.

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom områdena för kultur, idrott och fritid. REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 94 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Kommunfullmäktige föreskriver följande. 1 kap Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar

Läs mer

LOJO STADSSTYRELSENS INSTRUKTION

LOJO STADSSTYRELSENS INSTRUKTION 1 LOJO STADSSTYRELSENS INSTRUKTION Stadsfullmäktige 26.5.2004 59 I kraft från 1.1.2005 Ändring i stadsfullmäktige 12.11.2008 115: ändringar i 4, 10, 13, 14, 19 I kraft från 1.1.2009 Ändring i stadsfullmäktige

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 Nämnden ansvarar för det

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Organisationstillhörighet 1 Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation.

Organisationstillhörighet 1 Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation. 1 Reglemente för gemensamma nämnden för lönesamverkan mellan Fagersta, Avesta, Hedemora, Norbergs och Skinnskattebergs kommuner gällande från och med 2007-01-01. Reviderat 2013. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN 1 REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 315 Reviderat 1996-03-25, 39, 1997-03-24 37, 1998-10-26 131, 2001-02-26 24, 2005-04-25 68, 2011-09-26 154. Utöver vad som föreskrivs

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2011-01-01 Antagen: KF 334/2010, Rev KF 78/2011 Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

INSTRUKTION FÖR TEKNISKA NÄMNDEN OCH MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN SAMT TEKNISKA AVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR TEKNISKA NÄMNDEN OCH MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN SAMT TEKNISKA AVDELNINGEN Träder i kraft 11.11.2013 INSTRUKTION FÖR TEKNISKA NÄMNDEN OCH MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN SAMT TEKNISKA AVDELNINGEN I KAPITLET 1 Tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden samt miljö- och byggnadsnämndens

Läs mer

Stadsfullmäktige 26.5.2004 59 I kraft från 1.1.2005 Ändring i stadsfullmäktige 12.11.2008 115: ändringar 4, 10, 13, 14, 19 I kraft från 1.1.

Stadsfullmäktige 26.5.2004 59 I kraft från 1.1.2005 Ändring i stadsfullmäktige 12.11.2008 115: ändringar 4, 10, 13, 14, 19 I kraft från 1.1. 1 LOJO STADSSTYRELSENS INSTRUKTION Stadsfullmäktige 26.5.2004 59 I kraft från 1.1.2005 Ändring i stadsfullmäktige 12.11.2008 115: ändringar 4, 10, 13, 14, 19 I kraft från 1.1.2009 STADSSTYRELSEN 2 1 Verksamhetsidé

Läs mer

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN 1(5) FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.17 U02 Ersätter 3.4 U01 Gäller fr.o.m. 2016-11-01 REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antaget av Kommunfullmäktige den 17 december 2014, 175, senast reviderad av Kommunfullmäktige

Läs mer

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen.

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen. REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 263 SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd.

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 (6) Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 Mandattid Styrelsens mandattid ska räknas fr.o.m. det sammanträde då valet förrättas och intill

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente 1992-05-18, 84 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

LOJO FÖRVALTNINGSSTADGA

LOJO FÖRVALTNINGSSTADGA 1 LOJO FÖRVALTNINGSSTADGA Stadsfullmäktige 13.12.2012 33 I kraft från 1.1.2013 Stadsfullmäktige 12.6.2013 100; ändringar 20 och 24 I kraft från 13.6.2013 Stadsfullmäktige 10.12.2014 139, ändring 7 mom

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015.

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämnden utövar också ledningen av den

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

ARVODESSTADGA KORSHOLMS KOMMUN

ARVODESSTADGA KORSHOLMS KOMMUN www.korsholm.fi www.mustasaari.fi KORSHOLMS KOMMUN GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 10.12.2012 TRÄDER I KRAFT 1.1.2013 FÖR KORSHOLMS KOMMUN 1.1.2013 Innehållsförteckning Sida 1 Tillämpningsområde 2 2 Sammanträdesarvoden

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN Fullmäktige 5.11.2012 FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN Träder i kraft 1.1.2013 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 1 Hur förvaltningsstadgan tillämpas och de kommunala instruktionerna...

Läs mer

0 01 01.1. Helsingfors stadsstyrelse leder stadens förvaltning. Stadsstyrelsen har 15 ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare.

0 01 01.1. Helsingfors stadsstyrelse leder stadens förvaltning. Stadsstyrelsen har 15 ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 0 01 01.1 INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADSSTYRELSE Godkänd av stadsfullmäktige den 18 september 1996 1 Verksamhetsområde 2 Stadsstyrelsen Helsingfors stadsstyrelse leder stadens förvaltning. Stadsstyrelsen

Läs mer

Avfallsnämnden arbetar med avfallshanteringens myndighetsuppgifter i de kommuner som undertecknat avtalet.

Avfallsnämnden arbetar med avfallshanteringens myndighetsuppgifter i de kommuner som undertecknat avtalet. AVTAL OM GEMENSAM AVFALLSNÄMND UTKAST 19.5.2015 1. Avtalets syfte De undertecknade kommunerna kommer med detta avtal överens om att Raseborgs stads nämnd, som kallas för Nylands avfallsnämnd, fungerar

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva februari :4

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva februari :4 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2017 3:4 REGLEMENTE FÖR MILJÖNÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Miljönämnden

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-02-16 Ersätter: 2014-12-18 Gäller fr o m: 2017-03-01 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden Utöver

Läs mer

INSTRUKTION FÖR RASEBORGS STADSSTYRELSE, DESS SEKTIONER OCH AFFÄRS- VERKENS DIREKTIONER

INSTRUKTION FÖR RASEBORGS STADSSTYRELSE, DESS SEKTIONER OCH AFFÄRS- VERKENS DIREKTIONER 1 Utkast 27.10.2008 INSTRUKTION FÖR RASEBORGS STADSSTYRELSE, DESS SEKTIONER OCH AFFÄRS- VERKENS DIREKTIONER Godkänd av stadsfullmäktige den 2 KAPITEL 1 - STADSSTYRELSEN, DESS SEKTIONER OCH DIREKTIONER

Läs mer

KFS 205 Antagen: Kommunfullmäktige 8 november Gäller fr o m: 1 december Reviderad 28 oktober Reviderad

KFS 205 Antagen: Kommunfullmäktige 8 november Gäller fr o m: 1 december Reviderad 28 oktober Reviderad KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS 205 Antagen: Kommunfullmäktige 8 november 1993 143 Gäller fr o m: 1 december 1993. Reviderad 28 oktober 2002 114. Reviderad 2003-04-28 61. Reglemente

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige 1994-12-14, N 26, med ändringar antagna av kommunfullmäktige 2007-09-26, 94 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen samt

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2014 REGLEMENTE FÖR OMSORGSNÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Omsorgsnämndens

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2015-04-29, 62 Ansvarig: Skolchefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp: Minst

Läs mer

Reglemente för teknik- och fastighetsnämnden

Reglemente för teknik- och fastighetsnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2014-04-29 Gäller fr o m: 2015-01-01 Reglemente för teknik- och fastighetsnämnden Utöver det

Läs mer

REGLEMENTE FÖR RÄDDNINGSNÄMNDEN I FALKÖPINGS OCH TIDAHOLMS KOMMUNER

REGLEMENTE FÖR RÄDDNINGSNÄMNDEN I FALKÖPINGS OCH TIDAHOLMS KOMMUNER 2011:30 REGLEMENTE FÖR RÄDDNINGSNÄMNDEN I FALKÖPINGS OCH TIDAHOLMS KOMMUNER Antaget av kommunfullmäktige i Tidaholm 2010-12-13 att gälla från och med 2011-01-01. Ändring antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31.

Läs mer

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnd

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnd Reglemente för miljö- och byggnadsnämnd antagen i kf 2006-12-28 153 reviderad i kf 2011-02-03 15 Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Miljö och

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2007/0104 400 KFS 2009:20 Reglemente för Miljönämnden Östra Skaraborg (Antaget av kommunfullmäktige den 31 mars 2008, senast ändrat av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva januari :7

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva januari :7 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva januari 2013 3:7 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Socialnämndens

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015, 139 Reglementet gäller från och med 1 november 2015. 0 Uppdrag och verksamhet 1 Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Reglemente Avfallsnämnden

Reglemente Avfallsnämnden Reglemente Avfallsnämnden Mariestad och Gullspång Datum: 2012-01-18 Dnr: Sida: 2 (5) Avfallsnämndens verksamhetsområden 1 Avfallsnämnden har hand om avfallshanteringen i Gullspångs och Mariestads kommuner.

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

ESBO STADS PERSONALSTADGA

ESBO STADS PERSONALSTADGA Esbo stads personalstadga 5.1 1 (8) ESBO STADS PERSONALSTADGA Fullmäktige 14.11.2011 Gäller från 1.1.2012 1 Tillämpning av personalstadgan I personalstadgan fastställs beslutsfattandet och behörigheten

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Reglemente. Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun

Reglemente. Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun Sida 1/12 Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) eller i annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun 1(6) Reglemente för valnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Valnämnden 1. är kommunens organ för

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Beslutsdatum: 2016-05-17,

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Reglemente för nämnden för funktionshindrade

Reglemente för nämnden för funktionshindrade Reglemente för nämnden för funktionshindrade Kommunfullmäktige beslut den 6 december 2012 Nämnden för funktionshindrade fullgör stadens uppgifter enligt 1 i enlighet med de styrdokument som kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente. Svågadalsnämden

Reglemente. Svågadalsnämden Reglemente Svågadalsnämden Hudiksvalls kommun 2010 Reglemente för Svågadalsnämnden Nomineringar till nämnden sker via allmänna val inom Bjuråkers valdistrikt 2. Valbar är person som är folkbokförd inom

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva mars :18

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva mars :18 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva mars 2014 3:18 REGLEMENTE FÖR ARBETSLIVSNÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Arbetslivsnämndens

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dorotea kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-07, 44 1(7) FÖR SOCIALNÄMNDEN Socialnämndens verksamhet 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

K O N C E R N D I R E K T I V

K O N C E R N D I R E K T I V K O N C ERNDIREKTIV KIMITOÖNS KOMMUN Godkänt av fullmäktige 7.12.2011 1. KONCERNDIREKTIVETS MÅL OCH SYFTE Koncerndirektivet har som mål att bilda ett gemensamt synsätt och att stöda uppnåendet av de gemensamma

Läs mer

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente 2014-11-17 182 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer