FÖRVALTNINGSSTADGA KORSHOLMS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRVALTNINGSSTADGA KORSHOLMS KOMMUN"

Transkript

1 KORSHOLMS KOMMUN GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE TRÄDER I KRAFT

2 FÖR KORSHOLMS KOMMUN Sida INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KAPITEL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde 5 2 Tvåspråkighet i kommunens verksamhet 5 3 Information 5 4 Kommuninvånarnas initiativ 6 5 Utlämnande av handlingar 6 6 Avgifter för handlingar 6 7 Namnteckning för kommunen och undertecknande av handlingar 6 KAPITEL II ORGANISATIONEN 8 Förtroendeorganen 7 9 Personalorganisationen 8 10 Personalorganisationens uppgifter Koncerntjänster Bildningstjänster Socialvårdstjänster Hälsovårdstjänster 9 11 Kommunens ledningsgrupp 9 12 Samarbete inom personalorganisationen 9 13 Samarbetskommittén Arbetarskyddskommissionen 10 KAPITEL III ORGANENS UPPGIFTER OCH BESLUTANDERÄTT Kommunstyrelsen och dess sektioner 15 Sammansättning och mandattid Kommunstyrelsens verksamhetsområde och uppgifter Kommunstyrelsens beslutanderätt Föredragning Sekreterare Tjänsteinnehavares beslutanderätt 13 Personalsektionen 21 Sammansättning och mandattid Personalsektionens verksamhetsområde och uppgifter Personalsektionens beslutanderätt Föredragning Sekreterare 14 Utvecklingssektionen 26 Sammansättning och mandattid Utvecklingssektionens verksamhetsområde och uppgifter Utvecklingssektionens beslutanderätt Föredragning Sekreterare 15 1

3 Kommundirektören 31 Behörighetsvillkor Ersättare Beslutanderätt 16 Nämnderna och deras sektioner samt råden 34 Kompetens Nämndernas och rådens sammansättning Uppgifter som är gemensamma för alla nämnder Beslutanderätt som är gemensam för alla nämnder Tjänsteinnehavarnas allmänna beslutanderätt Föredragning Sekreterare 18 Bildningsnämnden 41 Sammansättning Verksamhetsområde och uppgifter Beslutanderätt Föredragning 18 Bildningsnämndens sektioner 45 Sammansättning och val Uppgifter och beslutanderätt Föredragning 19 Direktioner för skolor 48 Sammansättning och val Direktionernas uppgifter Föredragning och närvarorätt Övrig representation 20 Byggnadsnämnden 52 Sammansättning Verksamhetsområde och uppgifter Beslutanderätt Tjänsteinnehavares beslutanderätt Föredragning 21 Centralvalnämnden 57 Sammansättning Verksamhetsområde, uppgifter och beslutanderätt Föredragning 22 Kultur- och fritidsnämnden 60 Sammansättning Verksamhetsområde och uppgifter Beslutanderätt Föredragning 22 Tillsynsnämnden 64 Sammansättning, verksamhetsområde, uppgifter och beslutanderätt 22 Samhällsbyggnadsnämnden 65 Sammansättning Verksamhetsområde och uppgifter Beslutanderätt 24 2

4 68 Föredragning 25 Samhällsbyggnadsnämndens sektioner Vägsektion 69 Sammansättning och val Sektionens uppgift Föredragning 25 Sektionen för städ- och matservice 72 Sammansättning och val Sektionens verksamhetsområde och uppgifter Sektionens beslutanderätt Föredragning 26 Socialnämnden 76 Sammansättning Verksamhetsområde, uppgifter och beslutanderätt Föredragning 26 Vårdnämnden 79 Sammansättning, verksamhetsområde, uppgifter och beslutanderätt Gemensamma bestämmelser för råden 27 Handikapprådet 81 Sammansättning Verksamhetsområde och uppgifter 27 Näringslivsrådet 83 Sammansättning Verksamhetsområde och uppgifter 28 Äldrerådet 85 Sammansättning Verksamhetsområde och uppgifter 28 Ungdomsfullmäktige 87 Sammansättning, verksamhet och uppgifter 28 KAPITEL IV PERSONALÄRENDEN 88 Tillämpning av bestämmelserna i kapitlet Inrättande och indragning av tjänster samt ombildning av tjänsteförhållande till arbetsförhållande Ledigförklarande av tjänst Behörighetsvillkor för tjänst Val av tjänsteinnehavare Arbetsavtal Val av tjänsteinnehavare för viss tid Prövotid Beslutanderätt i avlöningsfrågor Förändringar i tjänsteförhållande Avsked, uppsägning och permittering Tillstånd till bisyssla Avstängning från tjänsteutövning Skriftlig varning, muntlig eller skriftlig anmärkning 32 3

5 102 Uppgiftsbeskrivning för anställda Beslutanderätt i personalfrågor 33 KAPITEL V KOMMUNENS EKONOMI 104 Budgeten Redovisningsskyldiga och budgetansvariga Avskrivningsplan 34 KAPITEL VI SAMMANTRÄDESFÖRVARANDE 107 Tillämpning Tid och plats för sammanträde Kallelse till sammanträde Beredning av ärenden Fortsatt sammanträde Kallande av ersättare Sammanträdesrutiner Ordförandeskap Tillfällig ordförande Närvaro vid sammanträden Kommunstyrelsens representanter i kommunala organ Konstaterande av jäv Omröstning och val Uppgörande, justering och framläggande av protokoll Kommunstyrelsens och nämnders rätt att ta över ärenden till behandling 38 KAPITEL VII GRANSKNING AV FÖRVALTNING OCH EKONOMI 122 Extern och intern övervakning 39 Revisionsnämnden 123 Sammansättning Verksamhetsområde, uppgifter och beslutanderätt Val av revisor Uppgifter som tilldelas av revisionsnämnden Revisorns meddelande Revisionsberättelse 40 Intern kontroll och riskhantering 129 Syftet med den interna kontrollen Uppgifter för den interna kontrollen och riskhanteringen Ansvarsfördelning Koncernsamfund och koncernledning 41 ÖVRIGA STADGANDEN 133 Ikraftträdande 42 MOTIVERINGAR TILL N 43 4

6 FÖR KORSHOLMS KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige Träder i kraft KAPITEL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde I denna förvaltningsstadga, som uppgjorts enligt 50 i kommunallagen, ges bestämmelser om Korsholms kommuns förvaltningsorganisation och fördelningen av uppgifter och befogenheter, bestämmelser om det kommunala beslutsfattandet, befogenheter i personalärenden, kommunens ekonomi, intern kontroll och riskhantering samt mötesförfarandet. Förvaltningsstadgan kommer i andra hand i förhållande till följande instruktioner: Kommunfullmäktiges arbetsordning Arvodesstadga Instruktion för regionala tillsynsnämnden Instruktion för vårdnämnden Språkstadga 2 Tvåspråkighet i kommunens verksamhet Den svenska och den finska språkgruppens behov beaktas jämlikt i kommunens förvaltning och verksamhet. Kommunens service ordnas så att kommunens invånare och kunder inom all kommunal verksamhet kan få service på landets officiella språk. I språkförbindelsen, som fullmäktige har godkänt, ges närmare anvisningar om hur servicen ska ges på svenska och finska. I språkstadgan anges grunderna för språkkrav när personal anställs i Korsholms kommun. I språkförbindelsen anges att föredragningslistor, protokoll, bilagor och övriga handlingar uppgörs på svenska och hur de översätts till finska. 3 Information Kommunstyrelsen leder kommunens information och godkänner allmänna anvisningar för den kommunala informationen samt beslutar om vilka anställda inom kommunen som ska ansvara för informationen. 5

7 4 Kommuninvånarnas initiativ Kommunstyrelsen ska årligen före utgången av mars månad framlägga för fullmäktige en förteckning över de initiativ om den kommunala verksamheten som har tagits i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen. Fullmäktige kan samtidigt notera vilka initiativ som har slutbehandlats. När det är fråga om initiativ som tagits inom kommunstyrelsens eller en nämnds uppgiftsområde ska uppgifterna föreläggas kommunstyrelsen eller den behöriga nämnden på det sätt som organet beslutat. Om ett initiativ kräver särskild beredning ska den myndighet som har att behandla initiativet meddela initiativtagaren den beräknade behandlingstiden och vem som ger närmare upplysningar om behandlingen. Meddelandet ska ges inom två månader från det att initiativet lämnats in. 5 Utlämnande av handlingar Ett sådant kommunalt organ som avses i 4 och 14 1 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet kan till en underlydande tjänsteinnehavare delegera myndighetens rätt att besluta om utlämnande av en handling som hör till det egna verksamhetsområdet. 6 Avgifter för handlingar För utlämnande av en sedvanlig uppgift ur ett protokoll, en kopia eller någon annan utskrift tas en avgift. För utlämnande av en uppgift ur en handling, kopia eller någon annan utskrift som kräver särskilda åtgärder tas en avgift som kan graderas enligt vad informationssökningen kräver. Utöver denna avgift tas en avgift per sida. Kommunstyrelsen beslutar närmare om grunderna och beloppen för avgifter som omfattas av offentlighetslagstiftningen. 7 Namnteckning för kommunen och undertecknande av handlingar De avtal och förbindelser som ingås på kommunens vägnar undertecknas av kommundirektören eller dennes ersättare eller kommunstyrelsens ordförande och kontrasigneras av verksamhetschef, ekonomidirektören eller kanslichefen, om inte kommunstyrelsen har befullmäktigat andra personer för uppgiften. Kommundirektören kan även ensam underteckna eller befullmäktiga annan tjänsteinnehavare att underteckna avtal eller förbindelse, som grundar sig på beslut i fullmäktige, kommunstyrelsen eller dess sektioner. Kommunstyrelsens skrivelser och expeditioner undertecknas av kommundirektören eller dennes ersättare eller förvaltningsdirektören eller dennes ersättare eller andra av kommunstyrelsen befullmäktigade tjänsteinnehavare. 6

8 Planläggningschefen eller markanvändningsingenjören kan var för sig underteckna köpebrev, arrendeavtal eller annat avtal eller förbindelse som avser försäljning eller utarrendering av tomter för egnahemshus, parhus eller radhus eller företagstomter på detaljplanerade områden, då köpebrevet, arrendeavtalet, avtalet eller förbindelsen grundar sig på principer som godkänts av fullmäktige eller kommunstyrelsen. Avtal, förbindelser, expeditioner och andra handlingar som uppgörs i ärenden som andra organ fattar beslut om undertecknas av organets föredragande eller sekreterare, om inte organet befullmäktigat andra personer för uppgiften. Tjänsteinnehavare undertecknar beslut, avtal, förbindelser och andra handlingar i ärenden som tjänsteinnehavaren har rätt att besluta om. De handlingar som berör beredning undertecknas av den person som bereder ärendet. Protokollsutdrag undertecknas av protokollföraren eller annan person som är underställd organet och som har utsetts till uppgiften. KAPITEL II ORGANISATION 8 Förtroendeorganen Kommunens förtroendevaldaorganisation består av följande organ: organ kommunfullmäktige revisionsnämnden kommunstyrelsen bildningsnämnden byggnadsnämnden centralvalnämnden kultur- och fritidsnämnden samhällsbyggnadsnämnden socialnämnden sektion, direktion, råd personalsektionen utvecklingssektionen handikapprådet näringslivsrådet ungdomsfullmäktige äldrerådet svenska förskole- och utbildningssektionen finska förskole- och utbildningssektionen direktionen för Korsholms gymnasium direktionen för Korsholms högstadium direktionen för Mustasaaren keskuskoulu vägsektionen sektionen för städ- och matservice 7

9 tillsynsnämnden vårdnämnden miljösektionen 9 Personalorganisationen Kommunens förvaltning, ekonomi och verksamhet leds av kommundirektören, som är underställd kommunstyrelsen. Kommunens personalorganisation indelas i följande ansvarsområden under ledning av verksamhetschefer: ansvarsområde verksamhetschef koncerntjänster - koncernförvaltning förvaltningsdirektören - kommunutveckling utvecklingsdirektören - samhällsbyggnad tekniska direktören bildningstjänster bildningsdirektören hälsovårdstjänster vårddirektören socialvårdstjänster socialdirektören Verksamhetscheferna är arbetsgivarens representant inom respektive ansvarsområde. Verksamhetscheferna ansvarar för organiseringen av ansvarsområdets verksamhet. Verksamhetschef kan vid behov tillsätta ledningsgrupp för ansvarsområdet med uppgift att samordna verksamhet och personalresurser. Kommunstyrelsen beslutar på beredning av koncernförvaltningen om till vilket ansvarsområde varje organs personal hör. 10 Personalorganisationens uppgifter 10.1 Koncerntjänster Ansvarsområdet Koncerntjänster omfattar koncernförvaltning, kommunutveckling och samhällsbyggnad. Koncernförvaltningen ansvarar för förvaltningstjänster, ekonomitjänster, ITtjänster, personaltjänster och övergripande stödtjänster som information och upphandling. Koncernförvaltningen ansvarar för styrning och ledning av administrativa stödtjänster. Kommunutvecklingen ansvarar för kommunens strategiska utvecklings- och markanvändningspolitik, behovsprövning av investeringsprojekt, utveckling av näringslivet, kollektivtrafik, statistikproduktion, samordning av serviceproduktionen samt utvecklingsprojekt. Samhällsbyggnaden ansvarar för kommunalteknik, planläggning, fastighetsverket och vattentjänstverket samt förverkligande av investeringar i byggnader och kom- 8

10 munalteknik. Till samhällsbyggnad hör även tillsynsmyndigheterna byggnadstillsyn och Västkustens miljöenhet Bildningstjänster Bildningstjänster ansvarar för dagvård, förskola, grundläggande utbildning (årskurserna 1 9), morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn, Korsholms gymnasium, Korsholms vuxeninstitut, Korsholms musikinstitut, Korsholms bibliotek samt idrottsverksamhet, kulturverksamhet, nykterhetsärenden och ungdomsverksamhet Socialvårdstjänster Socialvårdstjänster ansvarar för familje- och individomsorgen samt äldreomsorgen och hemservicen Hälsovårdstjänster Hälsovårdstjänster ansvarar för primärhälsovården inom samarbetsområdet för Korsholm och Vörå. Vårdnämnden besluter med stöd av sin instruktion om organiseringen av hälsovårdscentralens verksamhet. 11 Kommunens ledningsgrupp Kommunen har en ledningsgrupp, som utses av kommundirektören. Ledningsgruppen bistår kommundirektören i ledningen och utvecklingen av kommunens verksamhet, ekonomi och förvaltning. 12 Samarbete inom personalorganisationen För att utveckla samarbetet mellan ansvarsområden kan kommundirektören tillsätta team bestående av anställd personal. Målsättningen är att genom organiserat arbete i tjänstemannateam skapa förutsättningar för att synpunkter från olika sektorer inom kommunen ska kunna beaktas vid till exempel beredningen av ärenden, utvecklingen av serviceproduktionen och planeringen av investeringar. Kommundirektören tillsätter åtminstone ett utvecklingsteam och ett välfärdsteam. Utvecklingsteamets uppgift är att ta initiativ till, utreda, bereda och utvärdera frågor som gäller markanvändning, planläggning, samordning och stöd för utvecklingen av serviceproduktionen samt investeringsprojekt. Välfärdsteamets uppgift är att ta initiativ till, utreda, bereda och utvärdera ärenden som föranleds av välfärdsstrategin, välfärdsberättelsen, utvecklingen av kommunens serviceproduktion samt gemensamma personalärenden. För att samordna verksamheten inom koncerntjänster kan en gemensam ledningsgrupp bildas av ansvarsområdenas ledningsgrupper. För att samordna verksamheten inom socialvårdstjänster och hälsovårdstjänster ska en gemensam ledningsgrupp bildas av ansvarsområdenas ledningsgrupper. 9

11 För att samordna verksamheten inom bildningstjänster tillsätter bildningsdirektören en ledningsgrupp. För särskilda uppdrag kan kommundirektören eller verksamhetscheferna tillsätta arbetsgrupper. 13 Samarbetskommittén För att förverkliga arbetsplatsdemokratin och arbetarskyddet finns en samarbetskommitté med nio ledamöter som har personliga ersättare. Personalen väljer sex ledamöter bland alla personalgrupper. Arbetsgivaren har tre representanter, som utses av personalsektionen. Samarbetskommittén utses för en period om fyra år. Samarbetskommittén utser inom sig ordförande och vice ordförande samt kallar en sekreterare. Samarbetskommitténs uppgift är att följa med, utveckla och styra den kommunala arbetsplatsdemokratin och arbetarskyddet samt att påverka de anställdas egna arbetsuppgifter och arbetsförhållanden inom givna ekonomiska ramar, så att kommunens målsättningar gemensamt uppnås. 14 Arbetarskyddskommissionen Arbetarskyddskommissionen tillsätts enligt lagen om tillsyn över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbetet på arbetsplatsen. KAPITEL III ORGANENS UPPGIFTER OCH BESLUTANDERÄTT KOMMUNSTYRELSEN OCH DESS SEKTIONER 15 Sammansättning och mandattid Kommunstyrelsen har tretton ledmöter med personliga ersättare. Fullmäktige väljer ledamöterna och ersättarna för två år. Fullmäktige utser en ordförande samt första och andra vice ordförande bland kommunstyrelsens ledamöter. Ordföranden och vice ordförandena i kommunstyrelsen ska vara ledamot eller ersättare i fullmäktige. 16 Kommunstyrelsens verksamhetsområde och uppgifter Kommunstyrelsen skapar förutsättningar för invånarnas välmående genom att påverka den samhälleliga utvecklingen, leda och utveckla den strategiska planeringen och kommunens förvaltning samt genom att styra och samordna organisationens verksamhet enligt Korsholmsstrategin och de av fullmäktige godkända strategiska målen. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens allmänna utveckling, kommunens förvaltning och ekonomi samt för koncernstyrningen. 10

12 Kommunstyrelsen kan inom kommunens alla verksamhetsområden ge de utlåtanden och göra de framställningar som kommunstyrelsen anser ligga i kommunens intresse. Kommunstyrelsen bereder de ärenden som ska behandlas av fullmäktige med de undantag som anges i 53 i kommunallagen, utövar tillsyn över lagligheten i fullmäktiges beslut, verkställer fullmäktiges beslut samt ger förklaring med anledning av besvär över fullmäktiges beslut, om kommunstyrelsen anser sig kunna omfatta fullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen har till uppgift att 1. styra kommunens utveckling, strategiska ledning samt uppföljning och utvärdering 2. följa upp de ekonomiska mål som fullmäktige satt upp samt övervaka att målen för verksamheten iakttas; 3. övergripande ansvara för service, ekonomi och markanvändning 4. övergripande ansvara för näringslivs- och markpolitik samt sysselsättning 5. följa med samkommuners verksamhet och annan interkommunal verksamhet, ansvara för övrig intressebevakning och vänortsverksamheten 6. verkställa ägarpolitik och ägarstyrning, styra och övervaka koncernen 7. verkställa och utveckla den interna kontrollen och riskhanteringen. Till kommunstyrelsens ansvarsområde hör dessutom de uppgifter som inte enligt denna stadga eller annan instruktion hör till annat förvaltningsorgans uppgiftsområde. 17 Kommunstyrelsens beslutanderätt Till kommunstyrelsens beslutanderätt hör förutom vad i lag, förordning, instruktion eller annan stadga bestämts att besluta om 1. att köpa eller byta fast egendom inom ramen för beviljat budgetanslag och enligt de direktiv och bestämmelser som fullmäktige utfärdat 2. att sälja eller byta egendom, som upptagits som bestående aktiva i kommunens balansräkning, såvida köpesumman understiger euro 3. att använda de markpolitiska tvångsmedel för att skaffa fast egendom som anges i markanvändnings- och bygglagen samt det markpolitiska programmet för Korsholms kommun 4. att ge i markanvändnings- och bygglagen avsedd bygguppmaning 5. att utfärda eller förlänga byggförbud då en detaljplan eller en generalplan utarbetas enligt markanvändnings- och bygglagen 6. att ingå markanvändningsavtal med markägare enligt av fullmäktige fastställda principerna 7. att besluta om utvecklingsområde enligt 111 i markanvändnings- och bygglagen 8. att uppta långfristiga lån inom de gränser som fullmäktige har fastställt i budgeten eller i ett särskilt beslut 9. att bevilja lån 11

13 10. att fastställa avgifter och övriga ersättningsgrunder för den service som kommunen erbjuder inom kommunstyrelsens uppgiftsområden 11. att bevilja befrielse från eller uppskov med att betala kommunalskatt, fastighetsskatt eller annan offentligrättslig avgift inom kommunstyrelsens uppgiftsområden 12. att bevilja befrielse från eller uppskov med att betala kommunal avgift och för den fastställd dröjsmålsränta inom kommunstyrelsens uppgiftsområden 13. att betala skadestånd för skada som uppstått inom kommunstyrelsens ansvarsområden, då kommunen bör anses vara ersättningsskyldig 14. att besluta om kommunens försäkringsskydd 15. att besluta om försäljning och byte av egendom upptagen under rörliga aktiva i kommunens balansräkning 16. att besluta om hur kommunens riskhantering realiseras och samordnas 17. att godkänna direktiv för intern kontroll och riskhantering, vilka ska tillämpas i kommunen och kommunkoncernen 18. att besluta i övriga frågor som gäller finansiering 19. att ge kommunens utlåtande om vägplaner för riksvägar och övriga statliga vägar 20. att ge utlåtanden om landskapsplanering, grannkommuners generalplaner samt om miljökonsekvensbedömningsprojekt utgående från utvecklingssektionens beredning 21. att godkänna prioritetsordning för grundförbättring och ytbeläggning av allmänna vägar, byggande av trafikleder för lätt trafik vid allmänna vägar samt för utbyggnad av vägbelysning enligt av fullmäktige godkända principer 22. att utse kommunens officiella annonsorgan samt 23. att befullmäktiga tjänsteinnehavare att avgöra ärenden som hör till kommunstyrelsens kompetens. 18 Föredragning Vid kommunstyrelsens sammanträden avgörs ärendena på föredragning av kommundirektören. Om föredraganden är förhindrad eller jävig föredras ärendena av förvaltningsdirektören. Om även förvaltningsdirektören är förhindrad eller jävig föredras ärendena av kanslichefen. Kommunstyrelsen kan också i enstaka fall och av särskilda skäl besluta att ett ärende avgörs på basis av ordförandens redogörelse. 19 Sekreterare Förvaltningsdirektören är sekreterare i kommunstyrelsen. 20 Tjänsteinnehavares beslutanderätt Ekonomidirektören besluter om upptagande av kortfristiga lån till det belopp fullmäktige fastställt. 12

14 PERSONALSEKTIONEN 21 Sammansättning och mandattid Kommunstyrelsen väljer en personalsektion som har fem ledamöter med personliga ersättare. Sektionen utses för kommunstyrelsens mandattid. Kommunstyrelsen utser en ordförande och en vice ordförande för sektionen. Ordföranden och vice ordföranden ska vara ledamot eller ersättare i fullmäktige. 22 Personalsektionens verksamhetsområde och uppgifter Personalsektionen bistår kommunstyrelsen i frågor som berör kommunen personalpolitik, övergripande arbetsgivar- och rekryteringsfrågor och utvecklar kommunens roll som arbetsgivare. Personalsektionen har till uppgift 1. att godkänna lönesättningsdirektiv 2. att godkänna direktiv för beviljande av prövningsbaserad tjänst- eller arbetsledighet med lön 3. att ta initiativ i frågor rörande den allmänna utvecklingen av personalpolitiken 4. att uppgöra förslag till personalpolitiska strategier 5. att ge direktiv för beslut i frågor som berör arbetsavtalsförhållanden och arbetstagare 6. att utveckla kommunens arbetarskyddsverksamhet i samarbete med arbetarskyddsmyndigheter och den interna arbetarskyddsorganisationen 7. att bereda val av tjänsteinnehavare för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 23 Personalsektionens beslutanderätt Personalsektionen beslutar i följande ärenden, om inte annat är stadgat eller bestämt: 1. att verkställa tjänste- och arbetskollektivavtal 2. att föra lokala förhandlingar enlig lag om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare 3. att ingå lokala avtal och föra lokala förhandlingar om tolkningen av tjänste- och arbetskollektivavtal 4. att utse arbetsgivarens representanter till samarbetskommittén och till arbetarskyddskommissionen 5. att utse de anställda som är i ledande eller självständig ställning 6. att besluta om kommunens sysselsättningsfrämjande åtgärder och planer 7. att befullmäktiga tjänsteinnehavare som underlyder kommunstyrelsen att avgöra ärenden som hör till personalsektionens kompetens. 13

15 24 Föredragning Vid personalsektionens sammanträden avgörs ärendena på föredragning av kommundirektören. Om föredraganden är förhindrad eller jävig fungerar HRchefen som föredragande. Personalsektionen kan också i enstaka fall och av särskilda skäl besluta att ett ärende avgörs på basis av ordförandens redogörelse. 25 Sekreterare HR-chefen är sekreterare i personalsektionen. UTVECKLINGSSEKTIONEN 26 Sammansättning och mandattid Kommunstyrelsen väljer en utvecklingssektion som består av nio ledamöter med personliga ersättare. Sektionen utses för kommunstyrelsens mandattid. Kommunstyrelsen utser en ordförande och en vice ordförande för sektionen. Ordföranden och vice ordföranden ska vara ledamot eller ersättare i fullmäktige. 27 Utvecklingssektionens verksamhetsområde och uppgifter Utvecklingssektionen bistår kommunstyrelsen i ärenden som gäller kommunens utveckling. Utvecklingssektionen har till uppgift 1. att vartannat år utarbeta ett strategiskt styrdokument för behandling i fullmäktige utgående från Korsholmsstrategin, den strategiska generalplanen och övriga av fullmäktige godkända styrdokument samt med beaktande av serviceutbudet i kommunen 2. att ansvara för den strategiska utvecklings- och markanvändningspolitiken samt kommunens strategiska markpolitik 3. att samordna kommunens investeringsprojekt och ge förslag om hur projekten beaktas i ekonomiplanens investeringsprogram 4. att ansvara för kommunens näringslivspolitik 5. att ansvara för utvecklingen av skärgården, turismen och landsbygdsnäringarna 6. att årligen för fullmäktige bereda förslag till planläggningsprogram för de kommande fem åren 7. att godkänna målsättningar för markanvändningen som grund för sådana markanvändningsplaner (generalplan eller detaljplan), som avviker från den strategiska generalplanen eller andra generalplaner 8. att ansvara för kommunens egna utvecklingsprojekt 9. att ansvara för kollektivtrafikens utveckling 10. att ansvara för marknadsföringen av kommunen 11. att för kommunstyrelsen bereda utlåtanden om landskapsplanering, grannkommuners generalplaner, vägplaner för riksvägar samt om miljökonsekvensbedömningsprojekt 14

16 28 Utvecklingssektionens beslutanderätt Utvecklingssektionen besluter i följande ärenden såvida annat inte är stadgat eller bestämt: 1. att besluta om att göra upp visionsplaner, stomplaner och motsvarande som underlag för utvecklingsplanering och markanvändning 2. att besluta om att ordna planeringstävling för markanvändning, husbyggnadsprojekt eller andra utvecklingsprojekt 3. att besluta om att delta i gemensamma och/eller EU-stödda projekt 4. att besluta om att bevilja understöd för allmännyttig verksamhet inom kommunstyrelsens ansvarsområde 5. att befullmäktiga tjänsteinnehavare som underlyder kommunstyrelsen att avgöra ärenden som hör till utvecklingssektionens kompetens. 29 Föredragning Vid sektionens sammanträden avgörs ärendena på föredragning av utvecklingsdirektören. Om föredraganden är förhindrad eller jävig föredras respektive ärende av förvaltningsdirektören. Kommundirektören kan i enstaka fall överta föredragningsrätten. Utvecklingssektionen kan också i enstaka fall och av särskilda skäl besluta att ett ärende avgörs på basis av ordförandens redogörelse. 30 Sekreterare Näringslivschefen är sekreterare i utvecklingssektionen. KOMMUNDIREKTÖREN 31 Behörighetsvillkor Av den som utses till kommundirektör krävs högre högskoleexamen och erfarenhet av offentlig förvaltning eller organisationsledning. 32 Ersättare Om kommundirektören är förhindrad eller jävig, sköter förvaltningsdirektören kommundirektörens uppgifter. Om även förvaltningsdirektören är förhindrad eller jävig, sköter kanslichefen kommundirektörens uppgifter. Om tjänsten är vakant eller om frånvaron varar längre tid än två månader, besluter kommunstyrelsen om hur kommundirektörens uppgifter ska skötas. 33 Beslutanderätt Förutom vad som stadgas i kommunallagen eller i andra lagar eller annars stadgas 15

17 har kommundirektören rätt att på kommunstyrelsens vägnar avgöra följande ärenden: 1. själv representera kommunen vid förhandlingar och representation eller utse någon annan kommunal tjänsteinnehavare eller kalla förtroendevald till detta uppdrag om inte kommunstyrelsen i enskilda fall beslutar annorlunda 2. om inte kommunstyrelsen annorlunda beslutar, själv eller genom befullmäktigat ombud föra kommunens talan vid domstolar och andra myndigheter liksom också vid sådana sammanslutningars och samfunds möten i vilka kommunen är medlem 3. besluta om understödsannonsering, uppvaktningar och annan kommunal representation enligt anvisningar av kommunstyrelsen 4. besluta om utarrendering och försäljning av tomter på planerade områden enligt av fullmäktige fastställda grunder samt 5. ge tillstånd att använda kommunens vapen eller logo. NÄMNDERNA OCH DERAS SEKTIONER SAMT RÅDEN 34 Kompetens Kommunens nämnder har totalansvar för att producera och utveckla kommunala tjänster inom sina uppgiftsområden med beaktande av kommunens övergripande vision och strategi, de mål som fullmäktige uppställt och de anslag som fullmäktige beviljat samt de direktiv som kommunstyrelsen utfärdat. 35 Nämndernas och rådens sammansättning Fullmäktige utser nämnderna för sin mandattid. Fullmäktige utser även handikapprådet, näringslivsrådet och äldrerådet för sin mandattid. Ordföranden och vice ordföranden i en nämnd ska vara ledamot eller ersättare i fullmäktige med undantag för tillsynsnämnden och vårdnämnden för vilka ordförandeskapet stadgas i särskilda instruktioner. 36 Uppgifter som är gemensamma för alla nämnder Varje nämnd ska inom sina uppgiftsområden 1. godkänna allmänna anvisningar 2. ansvara för beredningen av de ärenden som kommunstyrelsen eller fullmäktige avgör 3. se till att lagstadgade uppgifter utförs 4. föra kommunens talan i förvaltningsfrågor inom sina uppgiftsområden och ge kommunens utlåtande i frågor som hör till nämndens uppgiftsområde 5. regelbundet rapportera till kommunstyrelsen om situationen inom sina uppgiftsområden i enlighet med det rapporteringssystem som besluts av kommunstyrelsen 16

18 6. ansvara för informationen inom sina uppgiftsområden till kommunens invånare, kunder och andra kontaktgrupper. 37 Beslutanderätt som är gemensam för alla nämnder Varje nämnd ska inom sina uppgiftsområden 1. besluta i de frågor som organet med stöd av lag, förordning, annan kommunal instruktion, avtal, arbetsprogram eller denna stadga har rätt att avgöra 2. besluta om tyngdpunktsområdena och resursfördelningen med beaktande av de resurser som står till buds och de mål som ställs av fullmäktige med beaktande av effekterna i andra nämnders verksamhet 3. bevilja verksamhetsbidrag och andra bidrag inom ramen för budgeten samt övervaka användningen av dem 4. besluta om att delta i gemensamma projekt 5. godkänna rumsprogram och skissritningar för husbyggnadsprojekt som beaktats i investeringsprogrammet 6. besluta om att köpa, sälja, byta, hyra upp, hyra ut, donera och avskriva lös egendom 7. besluta om att betala skadeersättning i de fall där kommunen bör anses ersättningsskyldig 8. besluta om avgifter som uppbärs för den service kommunen erbjuder samt bevilja befrielse eller uppskov från dessa, om särskilda skäl föreligger 9. besluta om att teckna sakförsäkringar för egendom som nämnden förvaltar 10. besluta om att ingå avtal och övriga förbindelser som berör uppgiftsområdena 11. besluta om att inleda, ändra eller upphöra med verksamhet med beaktande av vad i budgeten och ekonomiplanen bestäms 12. befullmäktiga tjänsteinnehavare som underlyder nämnden att avgöra ärende som hör till nämndens eller sektionens kompetens. 38 Tjänsteinnehavarnas allmänna beslutanderätt Utöver vad som enligt denna stadga ankommer på en tjänsteinnehavare att besluta om har tjänsteinnehavaren inom sitt uppgiftsområde eller resultatenhet rätt att befullmäktiga en underställd tjänsteinnehavare att avgöra ärenden. 39 Föredragning Ärendena föredras i respektive organ i enlighet med bestämmelserna i denna stadga, såvida inte annat är stadgat i instruktionen för tillsynsnämnden och vårdnämnden. Föredragandens förslag utgör grund för beslutsfattandet. Om föredraganden är förhindrad eller jävig föredras ärendena av dennes ersättare om inte annat stadgas under respektive nämnd. Ett organ kan av särskilda skäl besluta att ett ärende ska behandlas utgående från ordförandens redogörelse. 17

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 508/2011 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad ============================================================= VERKSAMHETSSTADGA FÖR TEKNISKA NÄMNDEN, CENTRALEN FÖR TEKNISKA TJÄNSTER, SEKTIONEN

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE Fullmäktige 14.11.2011 Gäller från 1.1.2012 Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012 1 Stadsstyrelsen och sektionerna 1 Stadsstyrelsen och

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN Kommunstyrelsens förslag 2.9.2008 FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN Träder i kraft 1.1.2009 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 1 Hur förvaltningsstadgan tillämpas och de kommunala instruktionerna...

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN. Träder i kraft 1.1.2009

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN. Träder i kraft 1.1.2009 FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN Träder i kraft 1.1.2009 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 1 Hur förvaltningsstadgan tillämpas och de kommunala instruktionerna... 1 FÖRTROENDEORGANISATIONEN...

Läs mer

Instruktion för Yrkesakademin i Österbotten Godkänd av samkommunstyrelsen 08.10.2014 112

Instruktion för Yrkesakademin i Österbotten Godkänd av samkommunstyrelsen 08.10.2014 112 Instruktion för Yrkesakademin i Österbotten Godkänd av samkommunstyrelsen 08.10.2014 112 1 Namn och verksamhetsorter Läroanstaltens namn är Yrkesakademin i Österbotten. Verksamhet bedrivs inom samkommunens

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN Fullmäktige 5.11.2012 FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN Träder i kraft 1.1.2013 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 1 Hur förvaltningsstadgan tillämpas och de kommunala instruktionerna...

Läs mer

Stadsfullmäktige 26.5.2004 59 I kraft från 1.1.2005 Ändring i stadsfullmäktige 12.11.2008 115: ändringar 4, 10, 13, 14, 19 I kraft från 1.1.

Stadsfullmäktige 26.5.2004 59 I kraft från 1.1.2005 Ändring i stadsfullmäktige 12.11.2008 115: ändringar 4, 10, 13, 14, 19 I kraft från 1.1. 1 LOJO STADSSTYRELSENS INSTRUKTION Stadsfullmäktige 26.5.2004 59 I kraft från 1.1.2005 Ändring i stadsfullmäktige 12.11.2008 115: ändringar 4, 10, 13, 14, 19 I kraft från 1.1.2009 STADSSTYRELSEN 2 1 Verksamhetsidé

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 (6) Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 Mandattid Styrelsens mandattid ska räknas fr.o.m. det sammanträde då valet förrättas och intill

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämden

Reglemente. Tekniska nämden Reglemente Tekniska nämden Hudiksvalls kommun 2010 Reglemente för tekniska nämnden Utöver vad kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns tekniska nämnd Verksamhetsområden

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Kommunkoncernen Nykarleby stad

Kommunkoncernen Nykarleby stad Kommunkoncernen Nykarleby stad KONCERNDIREKTIV Ett samfund där kommunen har bestämmande inflytande är kommunens dottersamfund. Kommunen jämte dottersamfunden bildar en kommunkoncern. Även en stiftelse

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde 1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE 1 Avtalets tillämpningsområde Detta avtal är ett avtal om det arbetarskyddssamarbete som avses i 23 1 och 2 mom. i lagen om tillsynen över arbetarskyddet

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente kommunstyrelsen Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

Kvarnen samkommun FÖRVALTNINGSSTADGA

Kvarnen samkommun FÖRVALTNINGSSTADGA Kvarnen samkommun FÖRVALTNINGSSTADGA Godkänd av samkommunstämman den 14.12.2010. Träder i kraft den 1.1.2011 Genom denna förvaltningsstadga upphävs tidigare förvaltningsstadga för Samkommunen för Kronoby

Läs mer

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning.

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO GRUNDAVTAL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Samkommunen för Österbottens förbund. Namnet kan även användas i formen Österbottens förbund.

Läs mer

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Godkända av sällskapets årsmöte 9.4.2015 och registrerade i föreningsregistret 4.5.2015. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun

Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun Sida 1 av 9 Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen (1991:900) gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsens uppgifter 1

Läs mer

Reglemente Avfallsnämnden

Reglemente Avfallsnämnden Reglemente Avfallsnämnden Mariestad och Gullspång Datum: 2012-01-18 Dnr: Sida: 2 (5) Avfallsnämndens verksamhetsområden 1 Avfallsnämnden har hand om avfallshanteringen i Gullspångs och Mariestads kommuner.

Läs mer

LOVISA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA

LOVISA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA LOVISA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige xx.xx.2015 INNEHÅLL KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 5 1 Tillämpning av förvaltningsstadgan och instruktioner för kommunen 5 2 Tvåspråkighet 5

Läs mer

Den nya kommunallagen

Den nya kommunallagen Den nya kommunallagen Översättarseminarium Borgå 21-22.4.2015 Välkommen Kursinnehåll Utgångspunkter för den nya kommunallagen Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser Vad förändras och vad är som förut?

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden,

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen 2013-01-24 Reglemente för kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen och nämnder i kommunallagen (1991:900) gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har två roller. Den

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

www.korsholm.fi Direktiv för uppvaktningar

www.korsholm.fi Direktiv för uppvaktningar www.korsholm.fi Direktiv för uppvaktningar Direktiven har godkänts 15.12.2005 av kommunstyrelsens personalsektion och träder i kraft 1.2.2006. Uppdaterat 23.3.2011 Innehåll Allmänt....................................................................

Läs mer

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga.

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga. Föa.1 ARVODESSTADGA FÖR HELSINGFORS STADS FÖRTROENDEVALDA Godkänd av stadsfullmäktige den 5 maj 2010 1 Tillämpning Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer

Reglemente för samverkansnämnden

Reglemente för samverkansnämnden Reglemente för samverkansnämnden Samverkansnämnden är en gemensam nämnd för Forshaga och Kils kommuner. Nämnden ingår Kils kommuns organisation. Kommunallagens regler om nämnder tillämpas även på gemensamma

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

November 02, 2009. samhlära1.notebook

November 02, 2009. samhlära1.notebook PRESIDENTBESLUT Huvudregeln är att presidenten fattar beslut i statsrådet (regeringens sammanträden) presidentföredragningen. Den minister till vars område ett ärende hör, framlägger ett beslutsförslag

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9 Ungdomsnämnden 9 28.01.2015 Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015 Ungdomsnämnden 9 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017. Enligt 65 i

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för socialnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 196, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE

INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE Innehåll Syfte och verksamhet... 3 Mandatperiod 3 Ungdomsfullmäktigeval... 3 Ekonomi..... 5 Mötespraxis... 5 Utträde ur ungdomsfullmäktige. 5 Ungdomsfullmäktiges styrelse

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 1 (5) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-07, 55. Redaktionella ändringar, kanslichef 2008-09-19. Ändringar antagna av kommunstyrelsen (KS) 2012-08-07, 145. Allmänna

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Överförmyndarnämndens reglemente

Överförmyndarnämndens reglemente Överförmyndarnämndens reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2005-03-30, 20 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: Kommunfullmäktige 2007-01-31,

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011-

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011- UTKAST Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011- Stadsfullmäktige Centralvalnämnden Revisionsnämnden Koncernbolag och -samfund - Borgå

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden

Reglemente för tekniska nämnden 1 (7) Ärendenummer KS2013/16 Reglemente för tekniska nämnden Antaget av kommunfullmäktige den 11 juni 2013, paragraf 55, ärendenummer KS2013/16. 1 Nämndens ansvarsområden 1.1 Verksamhetsområde och speciella

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet)

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) 1(5) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 213. Dnr: KS 1632/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) Utöver det som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från : 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014 Författningssamling Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer