ROBOTAS AVLOPPSPUMPSTATIONER SERIE LINE AVSEDDA FÖR AVLOPP, DAGVATTEN OCH DRÄNERINGSVATTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ROBOTAS AVLOPPSPUMPSTATIONER SERIE LINE AVSEDDA FÖR AVLOPP, DAGVATTEN OCH DRÄNERINGSVATTEN"

Transkript

1 PUMPBRUNNAR AVLOPPSSTATIONER LINE DRIFT OCH SKÖTSEL Datum: _dos_pumpbrunnar_avloppsstation_line.doc GENERELLA ANVISNINGAR ROBOTAS AVLOPPSPUMPSTATIONER SERIE LINE AVSEDDA FÖR AVLOPP, DAGVATTEN OCH DRÄNERINGSVATTEN Modell: Tankdiameter: Vikt utan pump: Transportmått: LINE E mm 140 Kg 2600x1030x1030 LINE E mm 180 Kg 2450x1288x1288 LINE D mm 190 Kg 2600x1288x1288 LINE D mm 300 Kg 3100x1700x1480 LINE-E 800 LINE-E 1000 LINE-D 1000 LINE-D 1500 Tack för att ni valde en pumpstation från Robota. Läs denna instruktion noggrant så kommer ni att erhålla en produkt med bästa möjliga funktion, driftsäkerhet och hållbarhet. Läs återkommande; Vid leveransmottagning Före förläggning Före inkoppling Före driftsättning Denna instruktion innehåller information som är sammanställd för att minimera skaderisker för brukare, installatörer och tredje man samt på egendom. Instruktionen medger ej rätt att frångå lokala bestämmelser, lagar och förordningar eller branschregler för el-, mark-, eller VVS-arbeten. Om tveksamhet råder var god kontakta Robota för rådgivning. 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.1 Allmänt om markförlagda pumpstationer sid Pumptank (pumpsump) sid Pump/pumpar sid Pumpstyrning sid Allmänt om handhavande sid Transport sid Leveranskontroll sid Förvaring/lagring sid Tillsyn och underhåll efter driftsättning sid Användande sid Markförläggning och anslutning sid Förläggningsschakt sid Anslutning av rör sid Återfyllning av pumpgrop/schakt sid Montering/demontering av pumpar sid Montering/justering av nivågivare sid Elinstallation sid Automatik-/styrskåp sid Funktionsöversikt sid Allmänt om driftsättning sid Driftsättning sid Denna anläggning sid. 14 2

3 1.1 ALLMÄNT OM MARKFÖRLAGDA PUMPSTATIONER Alla pumpstationer i denna instruktion består av pumptank, pump/pumpar, pump- och nivåstyrning och rörgarnityr. 1.2 Pumptank Tankarna finns i olika storlekar och utförande för olika önskemål och behov. Alla är i sitt grundutförande tillverkade i PEHD. Materialet används ofta till detaljer som utsätts för nötning såsom glidbanor, nötningsskydd, skärunderlägg till livsmedelsindustrin och beklädnader av silos. Materialet har en mycket liten förslitning för att inte lösa partiklar skall fastna på ytan. Vald pumptank skall vara anpassad till; Inflöde (beräknat max inflöde) i kombination med tankens storlek, utgående ledningsdimension, längd och nivåskillnad påverkar antal start och stopp på pumpar. Detta påverkar i sin tur pumpen/pumparnas livslängd. Är konsekvenserna stora vid driftstörning/bräddning bör även pumptankens reservmottagningsvolym maximeras. Pumpens flödeskapacitet i anläggningen. Hur fort pumpen pumpar ur pumptanken i förhållande till tankens storlek påverkar antalet start och stopp vilket direkt påverkar pumparnas livslängd. Pumpens fysiska storlek. Pumpen/Pumparnas elmotor (stator) skall omges av vätska när pumpning sker. Minst 80 % av motorns stator bör vara under vätskenivå vid pumpning. Läs mer i avsnittet injustering av nivågivare. Användningsområde. Avlopp, dagvatten, saltvatten och industriellt spillvatten mm. förutsatt att rätt pump användes. Markbeskaffenhet. Om pumptanken skall förläggas i exempelvis våtsjuk mark skall den vara anpassad till lämplig förankringsmetod och förläggningsdjup. Rådgör med Robota. Förläggningsdjup. Pumptankens totalhöjd (förläggningsdjup) beräknas med hänsyn till start och stoppnivå för pumparna, larmnivå, reservvolym, inkommande avloppslednings vattengångsnivå under markytan, frostfri nivå, och färdig mark nivå. Markbelastning. (t.ex. körbar yta) Beakta att om tankarna skall markförläggas så krävs extra frostskyddande åtgärder för pump och tryckledningsrör. Råder det tveksamhet om vald/levererad pumptanks lämplighet, var god kontakta Robota för information eller rådgivning före förläggning/montering. 3

4 1.3 Pump/pumpar Avloppspumpstationer är utrustad med en eller två dränkbara pumpar. Dessa väljs beroende på vätskan som skall pumpas, kapacitet som erfordras samt för lämplighet i applikationen. Valda pumpmodeller skall vara anpassade för: Vätska som skall pumpas. Pumpen skall vara tillverkad i lämpligt material för applikationen. Optimal funktion. Pumparna väljs normalt antingen med skärfunktion (grinder), virvelhjul (vortex) eller kanalhjul beroende på slammängd eller på typ av slam. Tryck och flödesbehov. Nivå och larmstyrning. Vanligtvis väljs nivågivare som ej är integrerade med pumpen för att underlätta felsökning, service och noggrannare inställning av pumpnivåer. I enklare anläggningar där konsekvenserna är små om driftstörningar uppstår kan nivåstyrningen vara integrerad i pumpen. Rörgarnityr. Röruppsättning i pumptanken som möjliggör montering eller demontering av pump utan att nedstigning i pumptanken är nödvändig. Automatikskåp. Innehåller motorskyddsfunktioner, drift och larmfunktioner på signal från nivågivare. Råder det tveksamhet om vald/levererad pumpmodells lämplighet och kapacitet, var god kontakta Robota för information eller rådgivning före inkoppling/driftsättning. 1.4 Pumpstyrning Alla pumpar behöver en styrautomatiksfunktion som sköter start och stopp av pumparna. I de allra flesta pumpstationsapplikationer är det nödvändigt med larmfunktioner vid hög nivå i pumptanken eller vid fel på pumpen. Nivågivare med flytkroppar, nivåvippor, är den mest vanligt förekommande lösningen för nivåavkänning i pumpstationer. Robota rekommenderar att i de flesta fall välja separata nivågivare för start, stopp och larm för att underlätta felsökning, service och noggrann inställning av pumpnivåer. Vanligtvis är dessa nivågivare avsedda för att kopplas in i ett automatikskåp för enkelpumpsdrift eller dubbelpumpsdrift. I dessa automatikskåp finns flera standardfunktioner såsom motorskyddsbrytare, drifttidsmätare och ljudlarm. För utomhus monterade automatikskåp utgår ljudlarm och ersätts med ljuslarm. I enklare anläggningar där konsekvenserna är små om driftstörningar uppstår kan nivåstyrningen vara integrerad i pumpen. Läs mer i avsnittet om placering av nivågivare samt avsnittet om automatikskåp/styrskåp. Råder det tveksamhet om vald/levererad pumpstyrnings lämplighet, var god kontakta Robota för information eller rådgivning före montering/inkoppling. 4

5 2.1 ALLMÄNT OM HANDHAVANDE Det är viktigt att hantera avloppspumpstationen och alla dess ingående komponenter väl för att försäkra sig om lång livslängd på pumpstationen och för att minimera risker för driftstörningar. Detta arbete måste ske i alla led såsom tillverkning, transport, förläggning, inkoppling, driftsättning och användande. För att minimera risk för felaktigt hanterande och användande så är det viktigt att kontroll, tillsyn och underhåll sker kontinuerligt. 2.2 Transport Alla tankar kan transporteras stående eller alternativt liggande med alla utskjutande delar väl skyddade/avlastade. Inget löst gods som kan ta skada eller skada pumptanken eller ingående komponenter får finnas i pumptanken under transport eller lyft. Lastning/lossning av tanken skall ske med lämpliga lyftband som förankras i de på pumptanken fabriksmonterade lyftöglorna. Vid lastning eller lossning med lyftanordning eller truck skall gällande säkerhetsregler följas. 2.3 Leveranskontroll Vid leveransmottagning skall omgående följande kontrolleras; Att kolliantal och sort överensstämmer med fraktsedel. Att mottaget material överensstämmer med följesedel. Att materialet överensstämmer med beställningsunderlag. Att levererat materialet inte är transportskadat eller är behäftat med andra fel. Att levererad pumputrustning och styrskåp samt övrig elektrisk utrustning motsvarar specifikationer som är angivna på respektive produkt. 2.4 Förvaring Pumptanken kan förvaras stående eller alternativt liggande med alla utskjutande delar väl skyddade/avlastade. Undvik punktbelastningar på tanken eller utskjutande delar. Se till att tanken ej kan välta eller rulla. Pumptankens öppningar/anslutningar skall vara förseglade/täckta. Kommer det in vatten/fukt i tanken före elektrisk installation/inkoppling kan fuktskador uppstå som kan orsaka framtida driftsproblem eller haverier. Förvara pump och automatikskåp separat inomhus. Att alla papper/handböcker tas om hand och förvaras torrt. Ta ur vippor ur pumptanken om driftsättning ej sker omgående. Vippor mm kan bli fuktskadade med haveririsk som följd. 5

6 2.5 Tillsyn och underhåll efter driftsättning Nivågivare skall hållas rena från fettavlagringar mm. Kontrolleras regelbundet. Kontrollera nivågivarnas placering. Start, stopp och larmnivåer. Tankens botten måste hållas rent från hårt sittande sediment. Pump/pumpar kan skadas om vätska inte kan sugas in i pumparna. Sand, grus och andra mindre eller större hårda material får aldrig finnas löst i pumpstationen. Kontrollera i pumphandboken om och när axeltätning på pump behöver bytas. Bedöm när detta bör ske. Kontakta gärna Robota för rådgivning. Pumpstationen behöver nästan inget underhåll men för att pumpstationen och manöveranordningen ska hållas i gott skick rekommenderas följande åtgärder: tvätt av pumpcisternen, rengöring av nivåvakterna samt funktionskontroll av styranordningen minst en gång om året. Håll alltid pumpstationens lock låst. 2.6 Användande Spola aldrig ner något av nedanstående eller liknande produkter då det kan orsaka dyra eller svårlösta driftstopp. Sanitetsprodukter Tops Torkpapper Kemikalier Olja Färg eller lösningsmedel Inga arbeten får ske i pumpstationen utan att strömmen är bruten och tanken är väl ventilerad. Tänk på sjukdoms- och skaderisker. Alla arbeten i och vid pumpstationen ska utföras av fackman. 6

7 3.1 MARKFÖRLÄGGNING OCH ANSLUTNING Alla markarbeten skall utföras på så sätt att risk för skada på person, egendom eller produkter minimeras. Mark AMA och andra branschregler, lokala föreskrifter och lagar skall alltid följas. Förläggningsdjup 3200 mm för fabriksgaranti. 3.2 Schakt Grop grävs/sprängs som är minst 800 mm djupare och 1000 mm bredare än pumptanken. Gropen skall permanentdräneras. Om dränering ej kan ske och/eller att det finns risk för att tanken kan flyta upp så ska såväl pumptanken som förläggningsmetod anpassas för att förhindra detta. I botten på gropen läggs ett jämt, plant och väl packat lager på minimum 300 mm av rörgravssand. Pumptanken lyftes ner med lyftband fästa i de lyftöglor som är monterade på tanken. Alla öppningar/anslutningar skall tätas för att förhindra att sand och jord kommer in i tanken och tanken inte fylls med vatten innan elektrisk installation och driftsättning skett. Nivågivare mm. kan bli skadade och orsaka driftstörningar eller haverier. Undvik om möjligt att placera pumptanken/schaktet på/vid körbara ytor. Om det ej går att undvika skall lämplig beteckning användas som avlastar tyngden från trafik på tanken. Avseende frysrisker åligger det beställare/entreprenör/installatör att bedöma och eventuellt vidtaga åtgärder för att undvika sådana problem. TOPPFYLLNING RÖRGRAVSSAND (SKIKT OM MIN 300MM) BEFINTLIG JORDMÅN STENFRITT ÅTERFYLLNINGSMATERIAL (SKIKT OM MINST 300MM) 7

8 3.3 Anslutning av rör Inkommande markavlopps-, ventilations eller bräddningsrör ansluts med 2 st. språng/rörböjar närmast pumptanken för att undvika sättningsskador. Utgående tryckledningsrör skall ej vara sträckt och ej riskera att bli hårt belastad av återfyllningsmassor. Anslutning av elkabelrör sker lämpligen på rörgenomföring som är placerad nära pumpstationens överdel/lock. Används ej denna röranslutning så skall denna proppas/tätas. Elkabelrör och elkablar skall ej vara sträckta och ej riskera att bli hårt belastad av återfyllningsmassor. En väl fungerande ventilation förlänger pumpstationens livslängd. En pumpstation utan ventilation skadas allvarligt. Luft skall alltid tillföras vid utpumpning t.ex. via ventilerad avloppsstam eller via ventilationsrör som monteras i direkt anslutning till pumptanken. 3.4 Återfyllning av grop/schakt med monterad pumptank Locket skall vara fast på pumptanken vid återfyllning. Återfyllning skall göras mycket försiktigt så att tank eller anslutna rör ej överbelastas eller skadas. Närmast tanken skall ett lager på minimum 300 mm av rörgravssand finnas. Närmast utanför sandlagret kan annat stenfritt återfyllnadsmaterial på minimum 300 mm användas. Undvik att återfylla med pinnmo. Använd fiberduk för att hålla återfyllnadsmassorna åtskilda. Återfyllningsmassor får ej packas så hårt att tanken skadas. Jordtrycket måste vara jämt fördelat runt pumptanken. Isoleringskiva med ca 1000 mm radie runt brunnen skall läggas ca 400 mm under färdig mark för att förhindra frysrisk av pumpbrunnens innanmäte rekommenderas. De översta mm kan fyllas med t.ex. planteringsjord. 4.1 MONTERING/DEMONTERING AV PUMPAR Montering/demontering av pump/pumpar sker via gejdrör genom att man drar upp pumpen/pumparna i kedja/rep som är fäst i pumpens handtag. Notera att man under inga omständigheter får lyfta eller sänka pumpen i elkabeln. Detta är förenat med livsfara samt att det skadar pumpen. Pumpen tar in vatten via kabeltätningen om den skadas. 8

9 5.1 KONTROLL/JUSTERING AV NIVÅGIVARE Start, stopp och larmnivåer skall anpassas efter anläggningens förutsättningar. Vid leverans är nivågivarna grundjusterade utan att de för den skull är optimerade för anläggningens förutsättningar. Nivågivarnas placering i tanken måste alltid kontrolleras före driftsättning eftersom deras placering kan ha ändras under transporter. Generellt gäller att nivågivare skall placeras på så sätt att risken minimeras att dessa fastnar eller störs av rör eller gejd mm. i pumpstationen. Nivågivarnas kablar måste alltid vara väl sträckta så att de inte riskerar att skadas av pumpen/pumparnas hydrauliska delar. Motvikter skall alltid finnas på nivågivare för start och stopp funktion. Motvikten placeras minst 120 mm från nivågivarens flytkropp. Placering av nivågivare; Stoppgivare skall bryta pumpningen innan det kommer in luft i pumparna. Stoppgivare skall normalt bryta pumpningen när pumpens överdel är i höjd med vattenytan. Stoppgivare kan bryta pumpningen när ca 30 % av pumpens motor är synlig förutsatt att pumpningstiden från att pumpens överdel är synlig tills denna nivå nås inte överskrider 30 sek. Startgivare skall placeras så att volymen av vätska mellan start och stoppnivå är tillräckligt stor för att inte pumpen skall starta mer än max 10ggr/timme. (kontrollera mot vad som är angivet i pumphandboken) Observera att pumptankens dimension och utformning också är av betydelse för hur många starter och stopp pumpen gör/timme. Larmgivare placeras så att den sluter så fort nivån i tanken är 100 mm högre än startnivå. Enkelpumps drift EKT1/EKP1 Dubbelpumps drift EKT2 1H 1H HÖG NIVÅ LARM HÖG NIVÅ LARM START PUMP 2 2H START 3H START PUMP 1 STOPP STOPP 9

10 6.1 ALLMÄNT OM ELINSTALLATION I första hand gäller branschregler, lokala föreskrifter, lagar och förordningar samt i andra hand de instruktioner som finns i pumphandbok som medföljer pumpen/pumparna. Elarbeten skall alltid utföras av fackmän med rätt behörighet. Planera alltid elinstallationsbehovet i god tid före installation och driftsättning. Varje pump och larmfunktion skall ha sin egen säkring/säkringsgrupp. Notera att vissa pumpar har i sin motorlindning/motorkabel två extra ledare för att stoppa pumpen om lindningen blir överhettad och/eller för att stoppa pumpen om vatten läcker in i oljekammare i axeltätningen. Elkabelrör mellan pumpstation och styrskåp skall dimensioneras så att alla motorkablar, nivågivarkablar och larmkablar etc. är lätt utbytbara eller åtkomliga för service. Notera att skarvning av nivågivarnas och/eller pump/pumparnas elkabel skall ej göras på elkopplingsplint i stationen eftersom de kan bli utsatta för korrosionsbenägna gaser eller av kondensvatten. Krympskarvning rekommenderas och/eller/alternativt en kapsling som monteras utanför pumpstationen för att vidarekoppla till styrskåp. Fäst märkskyltar för respektive nivågivare och pumpkabel både i pumpstationen och i automatikskåpet. Om jordfelsbrytare måste användas i anläggningen så rekommenderas att använda en separat jordfelsbrytare/ pump. 6.2 Automatik-/styrskåp För pumpar i 1-fasutförande med integrerad nivågivare eller i 3-fasutförande med integrerad nivågivare alternativt nivågivare som är kopplad till kontaktormotorskydd (med 220V spole) behövs i regel inget styrskåp. För sådana installationer kan man komplettera med ett larmskåp. Välj Robota larmskåp L-L alternativt L-SK. (båda kompletteras med larmgivare) L-L har 230V manöverspänning till larmgivare och L-SK 24 har 24V manöverspänning till larmgivare. Skåpet ger synbart larm på lampa/diod monterad på larmlådans kapsling. (tänk på larmlådans placering) Båda modellerna av larmskåp är försedda med en (1) slutande och två (2) brytande potentialfria kontakter. Till dessa kan man ansluta blixtljus, summer eller magnetventil som bryter vattentillförsel. L-L samt L-SK är avsedda för inomhusmontage. För anläggningar där man önskar möjlighet att kunna justera pumpnivåer, få bästa möjliga motorskyddsfunktioner och driftsäkerhet väljs styrskåp EKP 1S för enkelpumpsdrift och EKT 2S för dubbelpumpsdrift. Båda skåpen är för inomhusmontage. För utomhusmontage finns EKT 1SÄÄ för enkelpump och EKT 2SÄÄ för dubbelpump. 10

11 6.3 Funktionsöversikt Funktion / Komponent Enkelpump skåp EKT1/EKP1 Dubbelpump skåp EKT2 Start pump 1 (och 2) X X Stopp pump 1 (och 2) X X Larm för hög nivå X X Elektronisk motorskyddsfunktion pump 1 (och pump 2) X X Potential fria larmutgångar X X Pumpalternering Parallell drift Automatisk överkoppling vid fel av pump X X X Drifttidsmätare X X Summerlarm hög nivå EKT/ Larmlampa EKP X Pump i drift / Motorskydd utlöst / Larmlampa X X Det kan finnas ytterligare funktioner i automatikskåpen såsom värmeelement, larmsignal via radio eller GSM mm. om automatikskåpen beställts på sådant sätt. Återställning av larm sker genom att strömförsörjning bryts och därefter återinkopplas. 11

12 7.1 ALLMÄNT OM DRIFTSÄTTNING Vid driftsättning skall säkerhetstänkande vara högt prioriterat. El, maskinsäkerhetsföreskrifter såväl som lagar, regler och förordningar skall följas. I pumphandboken som medföljer pumpen/pumparna finns information av väsentlig betydelse som skall följas. Driftsättning skall inte omfatta bara att aktivera pumpanläggningen utan också att prova att alla drift och larmfunktioner fungerar både genom elektrisk simulation (steg 1) och praktiskt genom att pumpstationen fylls med vätska. (steg 2) Driftsättning skall göras av fackman med elektrisk behörighet och kunskap om anläggningens tänkta funktion. 12

13 7.2 Driftsättning 1) Läs pumphandbok. 2) Kontrollera att ström är bruten och ej kan aktiveras under pågående arbeten. 3) Säkerställ att inga olyckor kan hända. T.ex. fall eller elolyckor. 4) Kontrollera att alla rör och anslutningar är åtdragna och hela. 5) Kontrollera flödesriktning på backventil/backventiler. 6) Kontrollera att ventil/ventiler är öppna. 7) Kontrollera att inga hårda, fasta föroreningar finns i stationen som kan skada pump/pumpar. 8) Kontrollera att nivågivarna är oskadade, korrekt placerade och gör elektrisk uppmätning både för slutande och för brytande funktion. (funktionskontroll) 9) Kontrollera pumpens/pumparnas märk/motorskylt att de överensstämmer med beställning före montering. 10) Montera pumpar varligt i enlighet med pumphandbok och denna instruktion. 11) Sträck (spänn ej) alla elkablar och lyftrep så att de ej sugs in i pump/pumpar och orsakar skada. 12) Kontrollera att alla fästöglor i pumptankens överdel för elkablar är väl förankrade. 13) Ställ in amperetal enligt norm på motorskyddsbrytare. 14) Simulationstesta funktioner i automatikskåp. 15) Kontrollera rotationsriktning på sådant sätt som anges i pumphandboken. 16) Kontrollera före slutlig test (vattenfyllning av tank och aktivering av strömförsörjning) att inkommande markrör och bräddningsrör ej är blockerade. 13

14 8.1 Denna anläggning Nedan kan du eller installatören fylla i uppgifter som är viktiga om du behöver komma i kontakt med oss för rådgivning. Line 800E Line 1000E Line 1000D Line 1500D Totalhöjd mm Pumpmodell: Serienummer pump 1: Serienummer pump 2: Volttal: Amperetal: Varvtal: Anslutning (gäng eller fläns) och dimension: Kontaktuppgifter (installatörer etc.) Företag Kontaktperson Tel Företag Kontaktperson Tel Företag Kontaktperson Tel Robota AB Ritarslingan Täby Tel: Fax:

bia HÄRDPLAST AB bia HÄRDPLAST AB AVLOPPSPUMPSTATIONER AVSEDDA FÖR AVLOPP, DAGVATTEN OCH DRÄNERINGSVATTEN MM.

bia HÄRDPLAST AB bia HÄRDPLAST AB AVLOPPSPUMPSTATIONER AVSEDDA FÖR AVLOPP, DAGVATTEN OCH DRÄNERINGSVATTEN MM. GENERELLA ANVISNINGAR bia HÄRDPLAST AB AVLOPPSPUMPSTATIONER AVSEDDA FÖR AVLOPP, DAGVATTEN OCH DRÄNERINGSVATTEN MM. Tack för att du valde en pumpstation från bia HÄRDPLAST AB. Läs denna instruktion noggrant

Läs mer

ANVISNING FÖR BRUNNAR

ANVISNING FÖR BRUNNAR Version 1.3 2013-01-28 Figur 1. IN UT IN PB (2) TS 900 1 st inlopp 110 mm KOMBIBRUNN 1 st utlopp 32 mm 1 st inlopp fördelnings-/utloppsbrunn, (utlopp borras av kund) VG 130 mm från botten 4 st utlopp (varav

Läs mer

Lösningen på ditt avloppsproblem Serie Line avloppspumpstationer.

Lösningen på ditt avloppsproblem Serie Line avloppspumpstationer. Lösningen på ditt avloppsproblem Serie Line avloppspumpstationer. -E Pumpstation Line E Avloppspumpstation Serie Line -E med enkelpump enskild villa. Line -E är det självklara valet den som önskar en avloppspumpstation

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

Manual Elstyrning EL110

Manual Elstyrning EL110 Manual Elstyrning EL110-1 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL110_rev1 100-110 2008-06-10 1 16 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING WSB CLEAN, 2 HUSHÅLL

LÄGGNINGSANVISNING WSB CLEAN, 2 HUSHÅLL 2014-06-27 LÄGGNINGSANVISNING WSB CLEAN, 2 HUSHÅLL Nedlyft av brunnen Brunnen skall stå på ett lager om 10-20cm packad grus eller makadam. Gropen grävs därför 10-20 cm djupare än brunnens planerade ingrävningsdjup

Läs mer

Installationer. Drift-och skötsel

Installationer. Drift-och skötsel Labko Sverige AB Box 6095 187 06 Täby Tel: 08-514 00 520 Fax: 08-514 00 529 E-mail: info@labko.se www.labko.se Installationer Drift-och skötsel Fettavskiljare RFD-0,3 Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 TEKNISKA

Läs mer

INSTALLATION & DRIFTINSTRUKTIONER. Aquatron Pumpbrunn 04

INSTALLATION & DRIFTINSTRUKTIONER. Aquatron Pumpbrunn 04 INSTALLATION & DRIFTINSTRUKTIONER Aquatron Pumpbrunn 04 Allmänt Kontrollera först höjdskillnaden. Pumpbrunnen levereras komplett med pump. Vid tveksamhet gällande dimensionering, rådfråga Avloppscenter

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken 1 Innan detta avsnitt påbörjas förutsätts stationen vara installerad enligt Del I - Entreprenör El-montage Allt

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Information om Lätt Tryck Avlopp (LTA)

Information om Lätt Tryck Avlopp (LTA) Information om Lätt Tryck Avlopp (LTA) Vad är en LTA-enhet? Om du bor i ett område med LTA-system, t ex Hornslandet utanför Västervik, behöver varje fastighet en egen liten villapumpstation som kallas

Läs mer

EL & AUTOMATIK. FGC 323/L Omkopplare Hand-0-Auto x x x x x Dioder for visning av drift, högnivå,

EL & AUTOMATIK. FGC 323/L Omkopplare Hand-0-Auto x x x x x Dioder for visning av drift, högnivå, Sida: 1 (10) Automatikskåp för 1 eller 2 pumpar, digitala (vippor) eller analoga givare, max 5 kw/11 A, med eller utan huvudbrytare och inbyggda säkringar, direktstart, inomhus och utomhusutförande. Funktioner

Läs mer

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR Installation 1:6 Råd och anvisningar för installation av samlingsbrunnar och fördelningsrör. Entreprenaden och dimensionering Installatören skall förvissa sig om att erforderliga tillstånd för utförandet

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING MARKBÄDD PÅ BURK ER5000 V

INSTALLATIONSANVISNING MARKBÄDD PÅ BURK ER5000 V INSTALLATIONSANVISNING MARKBÄDD PÅ BURK ER5000 V.0.1.2017 Innehåll. 1. Snabbinformation 2. Specifikationer på MARKBÄDD PÅ BURK ER5000 3. Luftningsalternativ tilluft/frånluft 4. Luftningsalternativ tilluft/frånluft

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

Drift och skötselanvisningar

Drift och skötselanvisningar Drift och skötselanvisningar VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 01 25 Sida 1 av 8 Dok. Nr. D1034 03 Innehåll 1. Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Översikt

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Installationsanvisning Ecobox Small

Installationsanvisning Ecobox Small Installationsanvisning Ecobox Small 1 Allmänna installationsanvisningar - schakt och föreskrifter OBS Lyft ALDRIG ECOBOX Small med Polonite säcken i monterad. 1. Utför schaktningsarbete för placering av

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Manual Elstyrning EL120

Manual Elstyrning EL120 Manual Elstyrning EL120-2 drifter Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL120_rev2 100-120 2008-09-22 1 16 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

Kompus. BAGA Water Technology AB. www.baga.se 1. Kompletta pumpstationer. Driftklara Hög kvalité Brett produktprogram Standard eller kundanpassat

Kompus. BAGA Water Technology AB. www.baga.se 1. Kompletta pumpstationer. Driftklara Hög kvalité Brett produktprogram Standard eller kundanpassat Kompus Kompletta pumpstationer Driftklara Hög kvalité Brett produktprogram Standard eller kundanpassat Utg: 1401 BAGA Water Technology AB www.baga.se 1 BAGA Kompus pumpstationer Kompus är en serie kompletta

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

Förberedelser innan leverans/inköp

Förberedelser innan leverans/inköp Förberedelser innan leverans/inköp Hej! Detta dokument är utformat för att ge all den information du behöver för att säkerställa en smidig leverans och installation av ditt spabad eller swimspa. Läs den

Läs mer

EuroPEK Filter -oljeavskiljare

EuroPEK Filter -oljeavskiljare www.wavin.se WAVIN Kjulamon 6 S-635 06 ESKILSTUNA Tel: 016-541 00 00 Fax: 016-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 02/06 EuroPEK Filter -oljeavskiljare Installation, drift och skötsel Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Instruktion Fläktar RGF

Instruktion Fläktar RGF 2009 In Instruktion Fläktar RGF Instruktionen ger information och dokumentation om fläktarnas teknik och skötsel. Den ska läsas av ansvarig personal och servicepersonal Åsa Grönberg Åkerstedts Verkstads

Läs mer

Information från Kungsörs KommunTeknik AB. Till dig som ska ha en villapump, LTA-enhet.

Information från Kungsörs KommunTeknik AB. Till dig som ska ha en villapump, LTA-enhet. Information från Kungsörs KommunTeknik AB Till dig som ska ha en villapump, LTA-enhet. JÄGARÅSEN Senast reviderad 2016-01-12 Information om villapump Denna informationstext är till för dig som ska ansluta

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Börja med att kontrollera att allt är med i leveransen och inget verkar skadat, vid tveksamhet kontakta oss direkt.

Börja med att kontrollera att allt är med i leveransen och inget verkar skadat, vid tveksamhet kontakta oss direkt. Tack för att du har valt att handla från Avloppscenter. För att du ska få allt att fungera så vill vi att ni tar er tid att läsa igenom denna installationsmanual. Börja med att kontrollera att allt är

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp.

Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning, manöverreläer, lampor,

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Oleopator-K/B utan slamfång Oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopator-K/B utan slamfång Oljeavskiljare av betong för markförläggning Installationsanvisning Oleopator-K/B utan slamfång Oljeavskiljare av betong för markförläggning Figur 1 P C D G F E B K Olja H J L M Q O O N O Innehåll: Uppbyggnad och ingående komponenter... 1 Halssystem...

Läs mer

bia HÄRDPLAST AB Installationsanvisning oljeavskiljare typ OAMS Manualen avser bia HÄRDPLAST AB prefabricerade oljeavskiljare typ OAMS.

bia HÄRDPLAST AB Installationsanvisning oljeavskiljare typ OAMS Manualen avser bia HÄRDPLAST AB prefabricerade oljeavskiljare typ OAMS. Installationsanvisning oljeavskiljare typ OAMS Läs denna manual före installationen. Manualen avser bia HÄRDPLAST AB prefabricerade oljeavskiljare typ OAMS. Manualen skall användas vid installation av

Läs mer

Fastighetsägarens egna arbete Vallebygden VA. Bakgrund:

Fastighetsägarens egna arbete Vallebygden VA. Bakgrund: Fastighetsägarens egna arbete Vallebygden VA Bakgrund: Fastighetsägarna har ansvaret att utföra en del egna arbeten (arbeten på egen tomt), de arbeten som utförs där kan i viss mån påverka stamnätens funktion

Läs mer

IN-DRÄN BIOBÄDD 5ce ANVISNING FÖR

IN-DRÄN BIOBÄDD 5ce ANVISNING FÖR ANVISNING IN-DRÄN BIOBÄDD 5CE Version 4.2-2013-05-21 1,2 m VG IN = 0,9 m 1 m Figur 1. VG UT = 0,1 m Ca. 2,4 m ANVISNING FÖR IN-DRÄN BIOBÄDD 5ce 12 FANN VA-teknik AB www.fann.se SS-EN 12566-3 Avlopp Reningsanläggning

Läs mer

LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION

LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION 1. Lysdioder för ärvärdesvisning. 2. Ratt för inställning av gränsvärde. 3. Omkopplare för avläst värde ( x1, x3, x10 ) 4. Nätspänningsindikering. 5. Indikering

Läs mer

Information om tryckavloppssystem

Information om tryckavloppssystem Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) 2 Vad är ett tryckavlopp? Du som har fått denna information bor i ett verksamhetsområde där avloppsvattnet måste pumpas bort från fastigheten.

Läs mer

Kompus. BAGA Water Technology AB. www.baga.se 1. Kompletta pumpstationer. Driftklara Hög kvalité Brett produktprogram Standard eller kundanpassat

Kompus. BAGA Water Technology AB. www.baga.se 1. Kompletta pumpstationer. Driftklara Hög kvalité Brett produktprogram Standard eller kundanpassat Kompus Kompletta stationer Driftklara Hög kvalité Brett produktprogram Standard eller kundanpassat Utg: 1101 BAGA Water Technology AB www.baga.se 1 BAGA Kompus stationer Kompus är en serie kompletta stationer

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID GISSHULTSSJÖN - INFORMATION OM ANSLUTNING

VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID GISSHULTSSJÖN - INFORMATION OM ANSLUTNING VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID GISSHULTSSJÖN - INFORMATION OM ANSLUTNING För Gisshults stugområde bygger Nässjö Affärsverk AB(NAV) allmän VA-anläggning med så kallad LPSteknik. Ledningsarbetet i stugområdet

Läs mer

Bio-Box + Bio-Box XL INSTALLATIONSANVISNING

Bio-Box + Bio-Box XL INSTALLATIONSANVISNING Bio-Box + Bio-Box XL INSTALLATIONSANVISNING 2, Allmänt 2, Placering 2, Inkommande och utgående avlopp 2, Reningsverkets ventilation 3, Installation 4, Storlek Bio-box 5, Storlek Bio-Box XL 6, Skötselråd

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Nivåkontroll ER-8. Nivåkontroll typ ER-8.

Drift- och skötselanvisning. Nivåkontroll ER-8. Nivåkontroll typ ER-8. Nivåkontroll typ ER-8. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning, manöverreläer, lampor,

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

Installation-, drift- och skötselanvisning för Wavin certaro NS oljeavskiljare

Installation-, drift- och skötselanvisning för Wavin certaro NS oljeavskiljare Juli 2013 Installation-, drift- och skötselanvisning för Wavin certaro NS oljeavskiljare Solutions for Essentials Innehållsförteckning 1. Certaro NS avskiljare 1.1. GENERELLT 1.2. HANTERING OCH KONTROLL

Läs mer

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120816 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat en hydrofortank från Aqua Expert AB, ett ledande

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Pumpstation PS1500. Installationsanvisning

Pumpstation PS1500. Installationsanvisning Pumpstation PS1500 Installationsanvisning Altech Pumpstation PS1500 Art nr Produkt 588 50 21 Altech PS 1500+1-faspump 588 50 20 Altech PS 1500+3-faspump Pumpstationen Altech PS 1500 levereras hopmonterad

Läs mer

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso.

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Installation... 3 Funktionsprovning... 4 Handhavande... 5 Felsökning... 6 Tekniska

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. för montering av. Vattenpumpar

INSTALLATIONSGUIDE. för montering av. Vattenpumpar INSTALLATIONSGUIDE för montering av Vattenpumpar Allmänt Pumptyper Valet av vattenpump beror helt på ändamålet. Ska du tömma poolen, pumpa upp dricksvatten ur brunnen eller göra gräsmattan grönare med

Läs mer

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso.

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Installation... 3 Funktionsprovning... 4 Handhavande... 5 Felsökning... 6 Tekniska

Läs mer

GRUNDFOS UNILIFT CC. Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar

GRUNDFOS UNILIFT CC. Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar GRUNDFOS UNILIFT CC Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar Unilift CC Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar Utmärkta grund- och gråvattenpumpar Grundfos nya Unilift CC är

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Bastuholmens Samfällighetsförening

Allmänna bestämmelser för Bastuholmens Samfällighetsförening 2009-12-01 Allmänna bestämmelser för Bastuholmens Samfällighetsförening Allmänt Bastuholmens Samfällighetsförening och dess deltagande fastigheter är bundna av anläggningsbeslutet registrerat 2009-10-01

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858)

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 email:wavin@wavin.se 01/ /10 PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) Instruktion för installation,

Läs mer

Installations- och Konfigurationshandbok

Installations- och Konfigurationshandbok Automatikskåp Typ ABS CP 212 ON ON ON ON ON ON Installations- och Konfigurationshandbok www.sulzer.com 2 AUTOMATIKSKÅP TYP ABS CP 212, INSTALLATIONS- OCH KONFIGURATIONSHANDBOK AUTOMATIKSKÅP TYP ABS CP

Läs mer

Specifikationer, installations -och bruksanvisning VIKTIGT! Läs dessa instruktioner INNAN Ni installerar och använder den här produkten.

Specifikationer, installations -och bruksanvisning VIKTIGT! Läs dessa instruktioner INNAN Ni installerar och använder den här produkten. Specifikationer, installations -och bruksanvisning VIKTIGT! Läs dessa instruktioner INNAN Ni installerar och använder den här produkten. SPARA DEN HÄR INSTRUKTIONSBOKEN Innehållsförteckning Allmän information

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

El-styrningslåda EL 19 Plc

El-styrningslåda EL 19 Plc Funktionsbeskrivning: Succé silo med mittuttag som matar en pellets brännare/panna och är försedd med en dragande alt. skjutande Maflex 90 skruv från mittuttaget som styrs externt. Funktion: Drift 1. Den

Läs mer

Motorventil Installation och underhåll

Motorventil Installation och underhåll 192011 Motorventil Installation och underhåll Denna manual är avsedd för Ventiler med serienummer som börjar med 19-. Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar ver.2015.12 MOA Säkerhetskrav installation 1. Montering och anslutning av elpatronen ska endast utföras av en kvalificerad installatör. 2. Anslut

Läs mer

Topas Plus 8 Installationsanvisning

Topas Plus 8 Installationsanvisning Topas Vatten avloppsreningsverk Topas Plus 8 Kontaktinformation Topas Vatten Huvudkontor Tel: +46 8 767 00 30 E-post: info@topasvatten.se Webb: www.topasvatten.se Service Bengt Bengtsson Tel: + 46 8 540

Läs mer

Integrerade avloppslösningar enkla att installera. Vogel Sekamatik ger dig pump och pumpstation i ett för montering inomhus

Integrerade avloppslösningar enkla att installera. Vogel Sekamatik ger dig pump och pumpstation i ett för montering inomhus Integrerade avloppslösningar enkla att installera Vogel ger dig pump och pumpstation i ett för montering inomhus Vogel Det enkla sättet att installera avlopp De kompakta avloppslösningarna Vogel för inomhusmontering

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) _ Vad är ett tryckavlopp? En vanlig orsak till att man måste ha ett tryckavloppssystem är att det är bergigt och svårt att få ner avloppsrör

Läs mer

Manual Elstyrning EL130

Manual Elstyrning EL130 Manual Elstyrning EL130-3 drifter Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL130_rev1 100-130 2008-06-10 1 20 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 1 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5.

Läs mer

Rotorslåtter Bruksanvisning

Rotorslåtter Bruksanvisning Rotorslåtter Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SKYDDSANORDNINGAR 7. HANDHAVANDE 8.

Läs mer

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING. Uponor Pumpbrunn

INSTALLATIONSANVISNING. Uponor Pumpbrunn INSTALLATIONSANVISNING Uponor Pumpbrunn Före installation Öppna förpackningen och kontrollera att alla delar finns med som behövs för installationen. Innehåll 1. Pumpmodul 2. Pumpbrunn med lock 3. Koppling

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

Slamavskiljare. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. BAGA Water Technology AB. www.baga.se. Utg: 1410

Slamavskiljare. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. BAGA Water Technology AB. www.baga.se. Utg: 1410 Slamavskiljare Läggningsanvisningar, drift och skötsel Utg: 1410 BAGA Water Technology AB www.baga.se 1 BAGA slamavskiljare Installationsanvisning Slamavskiljare Läggningsanvisningar Drift och installation

Läs mer

Vogel Sekamatik pump och pumpstation i ett

Vogel Sekamatik pump och pumpstation i ett INtegrerad avloppslösning för ENKEL montering inomhus Vogel pump och pumpstation i ett Det enkla sättet att installera avlopp inomhus De kompakta avloppslösningarna Vogel för inomhusmontering är perfekta

Läs mer

Bruksanvisning 2015-03-10. Optimal Förlängningsdel. Artikelnummer bruksanvisning: 95 001008

Bruksanvisning 2015-03-10. Optimal Förlängningsdel. Artikelnummer bruksanvisning: 95 001008 Bruksanvisning 2015-03-10 Optimal Förlängningsdel Artikelnummer bruksanvisning: 95 001008 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Introduktion 3 Användning 3 Rengöring 4 Övrig information

Läs mer

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift. LPS2000E/Ex

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift. LPS2000E/Ex Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Montering och drift PS2000E/Ex PS allmänt PS (ow Pressure Sewer) eller tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på flera sätt. Den mest

Läs mer

Tillverkardeklaration

Tillverkardeklaration Tillverkardeklaration ENT 7 Kapacitiv Nivåvakt Härmed försäkras att ovanstående produkt helt överenstämmer med kraven i följande harmoniserade Europeiska standarder. EN50081-1 : Elektromagnetisk kompabilitet

Läs mer

Installation Oljeavskiljare OLEOPASS G

Installation Oljeavskiljare OLEOPASS G 2013.02.01 1 (8) Installation Oljeavskiljare OLEOPASS G M L C K Innehåll: Uppbyggnad och ingående komponenter... 1 Användningsområde... 2 Personal, journal, tekniska ändringar... 2 Produktbeskrivning...

Läs mer

GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPAR SB&SBA. Dränkbara pumpar. för vattenförsörjning från grävda brunnar, sjöar och vattendrag

GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPAR SB&SBA. Dränkbara pumpar. för vattenförsörjning från grävda brunnar, sjöar och vattendrag GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPAR SB&SBA Dränkbara pumpar för vattenförsörjning från grävda brunnar, sjöar och vattendrag GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPLÖSNINGAR Grundfos har allt från små dränkbara pumpar för en- och

Läs mer

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. www.baga.se

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. www.baga.se Biomoduler Läggningsanvisningar, drift och skötsel www.baga.se Baga Water Technology AB Fiskhamnen 3 371 37 Karlskrona Tel: 0455-61 61 50 E-mail: info@baga.se Biomoduler Läggningsanvisningar Figur 1. BAGA

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Flygt TOP För hela kvarterets avlopp byggd efter dina specifikationer

Flygt TOP För hela kvarterets avlopp byggd efter dina specifikationer Flygt TOP För hela kvarterets avlopp byggd efter dina specifikationer Flygt TOP levereras i moduler och monteras på plats, antingen som en helhetslösning, eller med de moduler du behöver för att uppgradera

Läs mer

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen... 3 3 Verksamhetsområde... 3 3.1 Fastighetsägare...

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Bruksanvisning. Hydroforpump 230V 1,200 W Art.:

Bruksanvisning. Hydroforpump 230V 1,200 W Art.: Bruksanvisning Hydroforpump 230V 1,200 W Art.: 90 27 885 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Omdränering Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Information till fastighetsägare Du gör precis rätt i att kontakta UMEVA när du ska ändra VA-förhållandet på huset! Vi ger råd och anvisningar

Läs mer