ROBOTAS AVLOPPSPUMPSTATIONER SERIE LINE AVSEDDA FÖR AVLOPP, DAGVATTEN OCH DRÄNERINGSVATTEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ROBOTAS AVLOPPSPUMPSTATIONER SERIE LINE AVSEDDA FÖR AVLOPP, DAGVATTEN OCH DRÄNERINGSVATTEN"

Transkript

1 PUMPBRUNNAR AVLOPPSSTATIONER LINE DRIFT OCH SKÖTSEL Datum: _dos_pumpbrunnar_avloppsstation_line.doc GENERELLA ANVISNINGAR ROBOTAS AVLOPPSPUMPSTATIONER SERIE LINE AVSEDDA FÖR AVLOPP, DAGVATTEN OCH DRÄNERINGSVATTEN Modell: Tankdiameter: Vikt utan pump: Transportmått: LINE E mm 140 Kg 2600x1030x1030 LINE E mm 180 Kg 2450x1288x1288 LINE D mm 190 Kg 2600x1288x1288 LINE D mm 300 Kg 3100x1700x1480 LINE-E 800 LINE-E 1000 LINE-D 1000 LINE-D 1500 Tack för att ni valde en pumpstation från Robota. Läs denna instruktion noggrant så kommer ni att erhålla en produkt med bästa möjliga funktion, driftsäkerhet och hållbarhet. Läs återkommande; Vid leveransmottagning Före förläggning Före inkoppling Före driftsättning Denna instruktion innehåller information som är sammanställd för att minimera skaderisker för brukare, installatörer och tredje man samt på egendom. Instruktionen medger ej rätt att frångå lokala bestämmelser, lagar och förordningar eller branschregler för el-, mark-, eller VVS-arbeten. Om tveksamhet råder var god kontakta Robota för rådgivning. 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.1 Allmänt om markförlagda pumpstationer sid Pumptank (pumpsump) sid Pump/pumpar sid Pumpstyrning sid Allmänt om handhavande sid Transport sid Leveranskontroll sid Förvaring/lagring sid Tillsyn och underhåll efter driftsättning sid Användande sid Markförläggning och anslutning sid Förläggningsschakt sid Anslutning av rör sid Återfyllning av pumpgrop/schakt sid Montering/demontering av pumpar sid Montering/justering av nivågivare sid Elinstallation sid Automatik-/styrskåp sid Funktionsöversikt sid Allmänt om driftsättning sid Driftsättning sid Denna anläggning sid. 14 2

3 1.1 ALLMÄNT OM MARKFÖRLAGDA PUMPSTATIONER Alla pumpstationer i denna instruktion består av pumptank, pump/pumpar, pump- och nivåstyrning och rörgarnityr. 1.2 Pumptank Tankarna finns i olika storlekar och utförande för olika önskemål och behov. Alla är i sitt grundutförande tillverkade i PEHD. Materialet används ofta till detaljer som utsätts för nötning såsom glidbanor, nötningsskydd, skärunderlägg till livsmedelsindustrin och beklädnader av silos. Materialet har en mycket liten förslitning för att inte lösa partiklar skall fastna på ytan. Vald pumptank skall vara anpassad till; Inflöde (beräknat max inflöde) i kombination med tankens storlek, utgående ledningsdimension, längd och nivåskillnad påverkar antal start och stopp på pumpar. Detta påverkar i sin tur pumpen/pumparnas livslängd. Är konsekvenserna stora vid driftstörning/bräddning bör även pumptankens reservmottagningsvolym maximeras. Pumpens flödeskapacitet i anläggningen. Hur fort pumpen pumpar ur pumptanken i förhållande till tankens storlek påverkar antalet start och stopp vilket direkt påverkar pumparnas livslängd. Pumpens fysiska storlek. Pumpen/Pumparnas elmotor (stator) skall omges av vätska när pumpning sker. Minst 80 % av motorns stator bör vara under vätskenivå vid pumpning. Läs mer i avsnittet injustering av nivågivare. Användningsområde. Avlopp, dagvatten, saltvatten och industriellt spillvatten mm. förutsatt att rätt pump användes. Markbeskaffenhet. Om pumptanken skall förläggas i exempelvis våtsjuk mark skall den vara anpassad till lämplig förankringsmetod och förläggningsdjup. Rådgör med Robota. Förläggningsdjup. Pumptankens totalhöjd (förläggningsdjup) beräknas med hänsyn till start och stoppnivå för pumparna, larmnivå, reservvolym, inkommande avloppslednings vattengångsnivå under markytan, frostfri nivå, och färdig mark nivå. Markbelastning. (t.ex. körbar yta) Beakta att om tankarna skall markförläggas så krävs extra frostskyddande åtgärder för pump och tryckledningsrör. Råder det tveksamhet om vald/levererad pumptanks lämplighet, var god kontakta Robota för information eller rådgivning före förläggning/montering. 3

4 1.3 Pump/pumpar Avloppspumpstationer är utrustad med en eller två dränkbara pumpar. Dessa väljs beroende på vätskan som skall pumpas, kapacitet som erfordras samt för lämplighet i applikationen. Valda pumpmodeller skall vara anpassade för: Vätska som skall pumpas. Pumpen skall vara tillverkad i lämpligt material för applikationen. Optimal funktion. Pumparna väljs normalt antingen med skärfunktion (grinder), virvelhjul (vortex) eller kanalhjul beroende på slammängd eller på typ av slam. Tryck och flödesbehov. Nivå och larmstyrning. Vanligtvis väljs nivågivare som ej är integrerade med pumpen för att underlätta felsökning, service och noggrannare inställning av pumpnivåer. I enklare anläggningar där konsekvenserna är små om driftstörningar uppstår kan nivåstyrningen vara integrerad i pumpen. Rörgarnityr. Röruppsättning i pumptanken som möjliggör montering eller demontering av pump utan att nedstigning i pumptanken är nödvändig. Automatikskåp. Innehåller motorskyddsfunktioner, drift och larmfunktioner på signal från nivågivare. Råder det tveksamhet om vald/levererad pumpmodells lämplighet och kapacitet, var god kontakta Robota för information eller rådgivning före inkoppling/driftsättning. 1.4 Pumpstyrning Alla pumpar behöver en styrautomatiksfunktion som sköter start och stopp av pumparna. I de allra flesta pumpstationsapplikationer är det nödvändigt med larmfunktioner vid hög nivå i pumptanken eller vid fel på pumpen. Nivågivare med flytkroppar, nivåvippor, är den mest vanligt förekommande lösningen för nivåavkänning i pumpstationer. Robota rekommenderar att i de flesta fall välja separata nivågivare för start, stopp och larm för att underlätta felsökning, service och noggrann inställning av pumpnivåer. Vanligtvis är dessa nivågivare avsedda för att kopplas in i ett automatikskåp för enkelpumpsdrift eller dubbelpumpsdrift. I dessa automatikskåp finns flera standardfunktioner såsom motorskyddsbrytare, drifttidsmätare och ljudlarm. För utomhus monterade automatikskåp utgår ljudlarm och ersätts med ljuslarm. I enklare anläggningar där konsekvenserna är små om driftstörningar uppstår kan nivåstyrningen vara integrerad i pumpen. Läs mer i avsnittet om placering av nivågivare samt avsnittet om automatikskåp/styrskåp. Råder det tveksamhet om vald/levererad pumpstyrnings lämplighet, var god kontakta Robota för information eller rådgivning före montering/inkoppling. 4

5 2.1 ALLMÄNT OM HANDHAVANDE Det är viktigt att hantera avloppspumpstationen och alla dess ingående komponenter väl för att försäkra sig om lång livslängd på pumpstationen och för att minimera risker för driftstörningar. Detta arbete måste ske i alla led såsom tillverkning, transport, förläggning, inkoppling, driftsättning och användande. För att minimera risk för felaktigt hanterande och användande så är det viktigt att kontroll, tillsyn och underhåll sker kontinuerligt. 2.2 Transport Alla tankar kan transporteras stående eller alternativt liggande med alla utskjutande delar väl skyddade/avlastade. Inget löst gods som kan ta skada eller skada pumptanken eller ingående komponenter får finnas i pumptanken under transport eller lyft. Lastning/lossning av tanken skall ske med lämpliga lyftband som förankras i de på pumptanken fabriksmonterade lyftöglorna. Vid lastning eller lossning med lyftanordning eller truck skall gällande säkerhetsregler följas. 2.3 Leveranskontroll Vid leveransmottagning skall omgående följande kontrolleras; Att kolliantal och sort överensstämmer med fraktsedel. Att mottaget material överensstämmer med följesedel. Att materialet överensstämmer med beställningsunderlag. Att levererat materialet inte är transportskadat eller är behäftat med andra fel. Att levererad pumputrustning och styrskåp samt övrig elektrisk utrustning motsvarar specifikationer som är angivna på respektive produkt. 2.4 Förvaring Pumptanken kan förvaras stående eller alternativt liggande med alla utskjutande delar väl skyddade/avlastade. Undvik punktbelastningar på tanken eller utskjutande delar. Se till att tanken ej kan välta eller rulla. Pumptankens öppningar/anslutningar skall vara förseglade/täckta. Kommer det in vatten/fukt i tanken före elektrisk installation/inkoppling kan fuktskador uppstå som kan orsaka framtida driftsproblem eller haverier. Förvara pump och automatikskåp separat inomhus. Att alla papper/handböcker tas om hand och förvaras torrt. Ta ur vippor ur pumptanken om driftsättning ej sker omgående. Vippor mm kan bli fuktskadade med haveririsk som följd. 5

6 2.5 Tillsyn och underhåll efter driftsättning Nivågivare skall hållas rena från fettavlagringar mm. Kontrolleras regelbundet. Kontrollera nivågivarnas placering. Start, stopp och larmnivåer. Tankens botten måste hållas rent från hårt sittande sediment. Pump/pumpar kan skadas om vätska inte kan sugas in i pumparna. Sand, grus och andra mindre eller större hårda material får aldrig finnas löst i pumpstationen. Kontrollera i pumphandboken om och när axeltätning på pump behöver bytas. Bedöm när detta bör ske. Kontakta gärna Robota för rådgivning. Pumpstationen behöver nästan inget underhåll men för att pumpstationen och manöveranordningen ska hållas i gott skick rekommenderas följande åtgärder: tvätt av pumpcisternen, rengöring av nivåvakterna samt funktionskontroll av styranordningen minst en gång om året. Håll alltid pumpstationens lock låst. 2.6 Användande Spola aldrig ner något av nedanstående eller liknande produkter då det kan orsaka dyra eller svårlösta driftstopp. Sanitetsprodukter Tops Torkpapper Kemikalier Olja Färg eller lösningsmedel Inga arbeten får ske i pumpstationen utan att strömmen är bruten och tanken är väl ventilerad. Tänk på sjukdoms- och skaderisker. Alla arbeten i och vid pumpstationen ska utföras av fackman. 6

7 3.1 MARKFÖRLÄGGNING OCH ANSLUTNING Alla markarbeten skall utföras på så sätt att risk för skada på person, egendom eller produkter minimeras. Mark AMA och andra branschregler, lokala föreskrifter och lagar skall alltid följas. Förläggningsdjup 3200 mm för fabriksgaranti. 3.2 Schakt Grop grävs/sprängs som är minst 800 mm djupare och 1000 mm bredare än pumptanken. Gropen skall permanentdräneras. Om dränering ej kan ske och/eller att det finns risk för att tanken kan flyta upp så ska såväl pumptanken som förläggningsmetod anpassas för att förhindra detta. I botten på gropen läggs ett jämt, plant och väl packat lager på minimum 300 mm av rörgravssand. Pumptanken lyftes ner med lyftband fästa i de lyftöglor som är monterade på tanken. Alla öppningar/anslutningar skall tätas för att förhindra att sand och jord kommer in i tanken och tanken inte fylls med vatten innan elektrisk installation och driftsättning skett. Nivågivare mm. kan bli skadade och orsaka driftstörningar eller haverier. Undvik om möjligt att placera pumptanken/schaktet på/vid körbara ytor. Om det ej går att undvika skall lämplig beteckning användas som avlastar tyngden från trafik på tanken. Avseende frysrisker åligger det beställare/entreprenör/installatör att bedöma och eventuellt vidtaga åtgärder för att undvika sådana problem. TOPPFYLLNING RÖRGRAVSSAND (SKIKT OM MIN 300MM) BEFINTLIG JORDMÅN STENFRITT ÅTERFYLLNINGSMATERIAL (SKIKT OM MINST 300MM) 7

8 3.3 Anslutning av rör Inkommande markavlopps-, ventilations eller bräddningsrör ansluts med 2 st. språng/rörböjar närmast pumptanken för att undvika sättningsskador. Utgående tryckledningsrör skall ej vara sträckt och ej riskera att bli hårt belastad av återfyllningsmassor. Anslutning av elkabelrör sker lämpligen på rörgenomföring som är placerad nära pumpstationens överdel/lock. Används ej denna röranslutning så skall denna proppas/tätas. Elkabelrör och elkablar skall ej vara sträckta och ej riskera att bli hårt belastad av återfyllningsmassor. En väl fungerande ventilation förlänger pumpstationens livslängd. En pumpstation utan ventilation skadas allvarligt. Luft skall alltid tillföras vid utpumpning t.ex. via ventilerad avloppsstam eller via ventilationsrör som monteras i direkt anslutning till pumptanken. 3.4 Återfyllning av grop/schakt med monterad pumptank Locket skall vara fast på pumptanken vid återfyllning. Återfyllning skall göras mycket försiktigt så att tank eller anslutna rör ej överbelastas eller skadas. Närmast tanken skall ett lager på minimum 300 mm av rörgravssand finnas. Närmast utanför sandlagret kan annat stenfritt återfyllnadsmaterial på minimum 300 mm användas. Undvik att återfylla med pinnmo. Använd fiberduk för att hålla återfyllnadsmassorna åtskilda. Återfyllningsmassor får ej packas så hårt att tanken skadas. Jordtrycket måste vara jämt fördelat runt pumptanken. Isoleringskiva med ca 1000 mm radie runt brunnen skall läggas ca 400 mm under färdig mark för att förhindra frysrisk av pumpbrunnens innanmäte rekommenderas. De översta mm kan fyllas med t.ex. planteringsjord. 4.1 MONTERING/DEMONTERING AV PUMPAR Montering/demontering av pump/pumpar sker via gejdrör genom att man drar upp pumpen/pumparna i kedja/rep som är fäst i pumpens handtag. Notera att man under inga omständigheter får lyfta eller sänka pumpen i elkabeln. Detta är förenat med livsfara samt att det skadar pumpen. Pumpen tar in vatten via kabeltätningen om den skadas. 8

9 5.1 KONTROLL/JUSTERING AV NIVÅGIVARE Start, stopp och larmnivåer skall anpassas efter anläggningens förutsättningar. Vid leverans är nivågivarna grundjusterade utan att de för den skull är optimerade för anläggningens förutsättningar. Nivågivarnas placering i tanken måste alltid kontrolleras före driftsättning eftersom deras placering kan ha ändras under transporter. Generellt gäller att nivågivare skall placeras på så sätt att risken minimeras att dessa fastnar eller störs av rör eller gejd mm. i pumpstationen. Nivågivarnas kablar måste alltid vara väl sträckta så att de inte riskerar att skadas av pumpen/pumparnas hydrauliska delar. Motvikter skall alltid finnas på nivågivare för start och stopp funktion. Motvikten placeras minst 120 mm från nivågivarens flytkropp. Placering av nivågivare; Stoppgivare skall bryta pumpningen innan det kommer in luft i pumparna. Stoppgivare skall normalt bryta pumpningen när pumpens överdel är i höjd med vattenytan. Stoppgivare kan bryta pumpningen när ca 30 % av pumpens motor är synlig förutsatt att pumpningstiden från att pumpens överdel är synlig tills denna nivå nås inte överskrider 30 sek. Startgivare skall placeras så att volymen av vätska mellan start och stoppnivå är tillräckligt stor för att inte pumpen skall starta mer än max 10ggr/timme. (kontrollera mot vad som är angivet i pumphandboken) Observera att pumptankens dimension och utformning också är av betydelse för hur många starter och stopp pumpen gör/timme. Larmgivare placeras så att den sluter så fort nivån i tanken är 100 mm högre än startnivå. Enkelpumps drift EKT1/EKP1 Dubbelpumps drift EKT2 1H 1H HÖG NIVÅ LARM HÖG NIVÅ LARM START PUMP 2 2H START 3H START PUMP 1 STOPP STOPP 9

10 6.1 ALLMÄNT OM ELINSTALLATION I första hand gäller branschregler, lokala föreskrifter, lagar och förordningar samt i andra hand de instruktioner som finns i pumphandbok som medföljer pumpen/pumparna. Elarbeten skall alltid utföras av fackmän med rätt behörighet. Planera alltid elinstallationsbehovet i god tid före installation och driftsättning. Varje pump och larmfunktion skall ha sin egen säkring/säkringsgrupp. Notera att vissa pumpar har i sin motorlindning/motorkabel två extra ledare för att stoppa pumpen om lindningen blir överhettad och/eller för att stoppa pumpen om vatten läcker in i oljekammare i axeltätningen. Elkabelrör mellan pumpstation och styrskåp skall dimensioneras så att alla motorkablar, nivågivarkablar och larmkablar etc. är lätt utbytbara eller åtkomliga för service. Notera att skarvning av nivågivarnas och/eller pump/pumparnas elkabel skall ej göras på elkopplingsplint i stationen eftersom de kan bli utsatta för korrosionsbenägna gaser eller av kondensvatten. Krympskarvning rekommenderas och/eller/alternativt en kapsling som monteras utanför pumpstationen för att vidarekoppla till styrskåp. Fäst märkskyltar för respektive nivågivare och pumpkabel både i pumpstationen och i automatikskåpet. Om jordfelsbrytare måste användas i anläggningen så rekommenderas att använda en separat jordfelsbrytare/ pump. 6.2 Automatik-/styrskåp För pumpar i 1-fasutförande med integrerad nivågivare eller i 3-fasutförande med integrerad nivågivare alternativt nivågivare som är kopplad till kontaktormotorskydd (med 220V spole) behövs i regel inget styrskåp. För sådana installationer kan man komplettera med ett larmskåp. Välj Robota larmskåp L-L alternativt L-SK. (båda kompletteras med larmgivare) L-L har 230V manöverspänning till larmgivare och L-SK 24 har 24V manöverspänning till larmgivare. Skåpet ger synbart larm på lampa/diod monterad på larmlådans kapsling. (tänk på larmlådans placering) Båda modellerna av larmskåp är försedda med en (1) slutande och två (2) brytande potentialfria kontakter. Till dessa kan man ansluta blixtljus, summer eller magnetventil som bryter vattentillförsel. L-L samt L-SK är avsedda för inomhusmontage. För anläggningar där man önskar möjlighet att kunna justera pumpnivåer, få bästa möjliga motorskyddsfunktioner och driftsäkerhet väljs styrskåp EKP 1S för enkelpumpsdrift och EKT 2S för dubbelpumpsdrift. Båda skåpen är för inomhusmontage. För utomhusmontage finns EKT 1SÄÄ för enkelpump och EKT 2SÄÄ för dubbelpump. 10

11 6.3 Funktionsöversikt Funktion / Komponent Enkelpump skåp EKT1/EKP1 Dubbelpump skåp EKT2 Start pump 1 (och 2) X X Stopp pump 1 (och 2) X X Larm för hög nivå X X Elektronisk motorskyddsfunktion pump 1 (och pump 2) X X Potential fria larmutgångar X X Pumpalternering Parallell drift Automatisk överkoppling vid fel av pump X X X Drifttidsmätare X X Summerlarm hög nivå EKT/ Larmlampa EKP X Pump i drift / Motorskydd utlöst / Larmlampa X X Det kan finnas ytterligare funktioner i automatikskåpen såsom värmeelement, larmsignal via radio eller GSM mm. om automatikskåpen beställts på sådant sätt. Återställning av larm sker genom att strömförsörjning bryts och därefter återinkopplas. 11

12 7.1 ALLMÄNT OM DRIFTSÄTTNING Vid driftsättning skall säkerhetstänkande vara högt prioriterat. El, maskinsäkerhetsföreskrifter såväl som lagar, regler och förordningar skall följas. I pumphandboken som medföljer pumpen/pumparna finns information av väsentlig betydelse som skall följas. Driftsättning skall inte omfatta bara att aktivera pumpanläggningen utan också att prova att alla drift och larmfunktioner fungerar både genom elektrisk simulation (steg 1) och praktiskt genom att pumpstationen fylls med vätska. (steg 2) Driftsättning skall göras av fackman med elektrisk behörighet och kunskap om anläggningens tänkta funktion. 12

13 7.2 Driftsättning 1) Läs pumphandbok. 2) Kontrollera att ström är bruten och ej kan aktiveras under pågående arbeten. 3) Säkerställ att inga olyckor kan hända. T.ex. fall eller elolyckor. 4) Kontrollera att alla rör och anslutningar är åtdragna och hela. 5) Kontrollera flödesriktning på backventil/backventiler. 6) Kontrollera att ventil/ventiler är öppna. 7) Kontrollera att inga hårda, fasta föroreningar finns i stationen som kan skada pump/pumpar. 8) Kontrollera att nivågivarna är oskadade, korrekt placerade och gör elektrisk uppmätning både för slutande och för brytande funktion. (funktionskontroll) 9) Kontrollera pumpens/pumparnas märk/motorskylt att de överensstämmer med beställning före montering. 10) Montera pumpar varligt i enlighet med pumphandbok och denna instruktion. 11) Sträck (spänn ej) alla elkablar och lyftrep så att de ej sugs in i pump/pumpar och orsakar skada. 12) Kontrollera att alla fästöglor i pumptankens överdel för elkablar är väl förankrade. 13) Ställ in amperetal enligt norm på motorskyddsbrytare. 14) Simulationstesta funktioner i automatikskåp. 15) Kontrollera rotationsriktning på sådant sätt som anges i pumphandboken. 16) Kontrollera före slutlig test (vattenfyllning av tank och aktivering av strömförsörjning) att inkommande markrör och bräddningsrör ej är blockerade. 13

14 8.1 Denna anläggning Nedan kan du eller installatören fylla i uppgifter som är viktiga om du behöver komma i kontakt med oss för rådgivning. Line 800E Line 1000E Line 1000D Line 1500D Totalhöjd mm Pumpmodell: Serienummer pump 1: Serienummer pump 2: Volttal: Amperetal: Varvtal: Anslutning (gäng eller fläns) och dimension: Kontaktuppgifter (installatörer etc.) Företag Kontaktperson Tel Företag Kontaktperson Tel Företag Kontaktperson Tel Robota AB Ritarslingan Täby Tel: Fax:

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift. LPS2000D/Q Böjt Utlopp

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift. LPS2000D/Q Böjt Utlopp Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Montering och drift LPS000D/Q Böjt Utlopp LPS allmänt LPS (Low Pressure Sewer) eller Tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på flera

Läs mer

Bruksanvisning i original Oljedim- och oljerökfilter A smoke 20 A smoke 40 A smoke 120 Inklusive Heat Treat Version

Bruksanvisning i original Oljedim- och oljerökfilter A smoke 20 A smoke 40 A smoke 120 Inklusive Heat Treat Version SE Bruksanvisning i original Oljedim- och oljerökfilter A smoke 20 A smoke 40 A smoke 120 Inklusive Heat Treat Version A smoke 40 1 (22) 1 GRUNDLÄGGANDE INFORMATION Läs och förstå bruksanvisning före ingrepp

Läs mer

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd Komplett Infiltrationspaket 1 m³ BDT Med slamavskiljare, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk. Bäddens storlek är cirka 24 kvadratmeter

Läs mer

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift LPS1000EIV

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift LPS1000EIV Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Montering och drift LPS1000EIV LPS allmänt LPS (Low Pressure Sewer) eller tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på flera sätt. Den

Läs mer

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift. LPS2000E/Ex

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift. LPS2000E/Ex Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Montering och drift LPS2000E/Ex LPS allmänt LPS (Low Pressure Sewer) eller tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på flera sätt. Den

Läs mer

Montering och drift LPS2000E/Ex

Montering och drift LPS2000E/Ex Montering och drift LPS000E/Ex Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Jan 0 Höganäs LPS allmänt LPS (Low Pressure Sewer) eller Tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på

Läs mer

så här installerar du din LTA-station

så här installerar du din LTA-station så här installerar du din LTA-station Innehåll Allmänt om LTA.... 3 Detta ingår i ditt LTA-pumpstationspaket... 4 LTA pumpstation modell Compit.... 5 LTA-pump.... 6 Automatikskåp.... 7 Montagevinkel /

Läs mer

Uponor Infiltrationssystem INSTALLATIONSANVISNINGAR

Uponor Infiltrationssystem INSTALLATIONSANVISNINGAR Uponor Infiltrationssystem INSTALLATIONSANVISNINGAR 12 2012 76006 Det är viktigt med ett väl fungerande avloppssystem Innehåll Inledning...2 Tänk på detta innan du installerar...5 Så här monterar du Uponor

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Water & Wastewater Installations-, drift- och underhållsmanual 2004 Ready 4 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi och -symboler...3

Läs mer

Juni 2000. Enskilt avlopp. Teknisk Data Uponal infiltrationssystem. Handledning Monteringsanvisning

Juni 2000. Enskilt avlopp. Teknisk Data Uponal infiltrationssystem. Handledning Monteringsanvisning Juni 2000 Enskilt avlopp Teknisk Data Uponal infiltrationssystem Handledning Monteringsanvisning Denna katalog är framtagen för dig som står i begrepp att beställa, eller själv vara med och lägga eget

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8122.211 Mini Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi och -symboler...3

Läs mer

Handbok för montering, drift och underhåll

Handbok för montering, drift och underhåll Water & Wastewater Handbok för montering, drift och underhåll Flygt 3033 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Inspektera leveransen...3 Produktgaranti...3

Läs mer

Börja med att kontrollera att allt är med i leveransen och inget verkar skadat, vid tveksamhet kontakta oss direkt.

Börja med att kontrollera att allt är med i leveransen och inget verkar skadat, vid tveksamhet kontakta oss direkt. Tack för att du har valt att handla från Avloppscenter. För att du ska få allt att fungera så vill vi att ni tar er tid att läsa igenom denna installationsmanual. Börja med att kontrollera att allt är

Läs mer

Uponor Infiltrationssystem

Uponor Infiltrationssystem Installationsanvisningar Uponor InfiltrationsSYSTEM Uponor Infiltrationssystem 12 2010 76006 Tillförlitliga lösningar från Uponor Vi gratulerar till ett kvalitetsval! Med Uponors avloppssystem behandlas

Läs mer

En guide för felsökning av enskilt avlopp med IN-DRÄN teknik

En guide för felsökning av enskilt avlopp med IN-DRÄN teknik En guide för felsökning av enskilt avlopp med IN-DRÄN teknik 08-761 02 21 www.fann.se Version 2.1-2015-04-01 Stopp i avloppet Passiva system, dit infiltrationer och markbäddar med IN- DRÄN moduler räknas,

Läs mer

SÅ INSTALLERAR DU DIN LTA-STATION

SÅ INSTALLERAR DU DIN LTA-STATION Senast uppdaterad: 2012-02-21 SÅ INSTALLERAR DU DIN LTA-STATION Post Botkyrka kommun, 147 85 Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehåll Allmänt

Läs mer

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual Installationsoch användarmanual Integrerad systemtank Styrsystem: CS300 6300i, 6500i, 8500i, 8750i Gratulerar till ditt val av ECOScience produkt Vi är övertygade om att ditt val kommer att uppfylla alla

Läs mer

SUPPORTLAGRET KALLHÄLL Dahl Sverige AB Supportlagret Godsmottagningen Gullivervägen 2. 176 77 Järfälla

SUPPORTLAGRET KALLHÄLL Dahl Sverige AB Supportlagret Godsmottagningen Gullivervägen 2. 176 77 Järfälla HUVUDKONTOR Dahl Sverige AB Ulvsättrav. 76 77 Järfällla Box 67, 77 22 Järfälla Växel 08-583 595 00 Fax rec 08-583 595 99 HUVUDKONTOR 2 Dahl Sverige AB Karlsbodavägen 2 68 67 Broa Box 076, 6 Broa Växel

Läs mer

Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning

Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Detta är en instruktion för hur du som fastighetsägare på bästa sätt skall kunna ansluta din fastighet till bredband hos Utsikt Bredband AB (nedan

Läs mer

Installationsmanual. BioKube Mars 3000. AB IFO Vattenrening

Installationsmanual. BioKube Mars 3000. AB IFO Vattenrening Adress: Johannesfredsvägen 9 C, 168 69 Bromma Installationsmanual BioKube Mars 3000 Innehåll 1 Introduktion -------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual Installationsoch användarmanual Integrerad systemtank Styrsystem: CS500 6300i, 6500i, 8500i, 8750i Gratulerar till ditt val av ECOScience produkt Vi är övertygade om att ditt val kommer att uppfylla alla

Läs mer

CTC EcoAir Polar Edition Modell 107 109 Uteluftsvärmepump

CTC EcoAir Polar Edition Modell 107 109 Uteluftsvärmepump 161 501 96/2 2009-05-11 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Polar Edition Modell 107 109 Uteluftsvärmepump 1 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Introduktion

Läs mer

EcoTec värmesystem AB. Underlag för Drift och Underhåll av pelletsanläggning försedd med BioLine brännare upp till 300kW

EcoTec värmesystem AB. Underlag för Drift och Underhåll av pelletsanläggning försedd med BioLine brännare upp till 300kW EcoTec värmesystem AB Underlag för Drift och Underhåll av pelletsanläggning försedd med BioLine brännare upp till 300kW Anläggningen består av pelletspanna med brännare, silos och tillhörande kringutrustning.

Läs mer

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se AVLOPPSBOKEN GUIDE I MILJÖHANTERING AV AVLOPP UTGÅVA 6 Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.dahl.se www.baga.se www.bioptech.se www.fann.se www.flygt.se

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8104.082/.181 Major Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet... 3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

Instruktioner för installation och underhåll av oljeisolerade distributionstransformatorer

Instruktioner för installation och underhåll av oljeisolerade distributionstransformatorer Instruktioner för installation och underhåll av oljeisolerade distributionstransformatorer UNITRAFO Electric AB Askims Industriväg 1A 436 34 Askim Tel 031-68 56 20 Sidan 1 av 21 INNEHÅLL Viktig information!

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F2300. Luft/vatten-värmepump IHB SE 1138-2 031740 LEK

Installatörshandbok NIBE F2300. Luft/vatten-värmepump IHB SE 1138-2 031740 LEK Installatörshandbok Luft/vatten-värmepump IHB SE 1138-2 031740 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 7 Transport och förvaring 7 Uppställning 7 Bipackade

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8101.050/.083/.160/.172 Minex Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet... 3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi

Läs mer