ROBOTAS AVLOPPSPUMPSTATIONER SERIE LINE AVSEDDA FÖR AVLOPP, DAGVATTEN OCH DRÄNERINGSVATTEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ROBOTAS AVLOPPSPUMPSTATIONER SERIE LINE AVSEDDA FÖR AVLOPP, DAGVATTEN OCH DRÄNERINGSVATTEN"

Transkript

1 PUMPBRUNNAR AVLOPPSSTATIONER LINE DRIFT OCH SKÖTSEL Datum: _dos_pumpbrunnar_avloppsstation_line.doc GENERELLA ANVISNINGAR ROBOTAS AVLOPPSPUMPSTATIONER SERIE LINE AVSEDDA FÖR AVLOPP, DAGVATTEN OCH DRÄNERINGSVATTEN Modell: Tankdiameter: Vikt utan pump: Transportmått: LINE E mm 140 Kg 2600x1030x1030 LINE E mm 180 Kg 2450x1288x1288 LINE D mm 190 Kg 2600x1288x1288 LINE D mm 300 Kg 3100x1700x1480 LINE-E 800 LINE-E 1000 LINE-D 1000 LINE-D 1500 Tack för att ni valde en pumpstation från Robota. Läs denna instruktion noggrant så kommer ni att erhålla en produkt med bästa möjliga funktion, driftsäkerhet och hållbarhet. Läs återkommande; Vid leveransmottagning Före förläggning Före inkoppling Före driftsättning Denna instruktion innehåller information som är sammanställd för att minimera skaderisker för brukare, installatörer och tredje man samt på egendom. Instruktionen medger ej rätt att frångå lokala bestämmelser, lagar och förordningar eller branschregler för el-, mark-, eller VVS-arbeten. Om tveksamhet råder var god kontakta Robota för rådgivning. 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.1 Allmänt om markförlagda pumpstationer sid Pumptank (pumpsump) sid Pump/pumpar sid Pumpstyrning sid Allmänt om handhavande sid Transport sid Leveranskontroll sid Förvaring/lagring sid Tillsyn och underhåll efter driftsättning sid Användande sid Markförläggning och anslutning sid Förläggningsschakt sid Anslutning av rör sid Återfyllning av pumpgrop/schakt sid Montering/demontering av pumpar sid Montering/justering av nivågivare sid Elinstallation sid Automatik-/styrskåp sid Funktionsöversikt sid Allmänt om driftsättning sid Driftsättning sid Denna anläggning sid. 14 2

3 1.1 ALLMÄNT OM MARKFÖRLAGDA PUMPSTATIONER Alla pumpstationer i denna instruktion består av pumptank, pump/pumpar, pump- och nivåstyrning och rörgarnityr. 1.2 Pumptank Tankarna finns i olika storlekar och utförande för olika önskemål och behov. Alla är i sitt grundutförande tillverkade i PEHD. Materialet används ofta till detaljer som utsätts för nötning såsom glidbanor, nötningsskydd, skärunderlägg till livsmedelsindustrin och beklädnader av silos. Materialet har en mycket liten förslitning för att inte lösa partiklar skall fastna på ytan. Vald pumptank skall vara anpassad till; Inflöde (beräknat max inflöde) i kombination med tankens storlek, utgående ledningsdimension, längd och nivåskillnad påverkar antal start och stopp på pumpar. Detta påverkar i sin tur pumpen/pumparnas livslängd. Är konsekvenserna stora vid driftstörning/bräddning bör även pumptankens reservmottagningsvolym maximeras. Pumpens flödeskapacitet i anläggningen. Hur fort pumpen pumpar ur pumptanken i förhållande till tankens storlek påverkar antalet start och stopp vilket direkt påverkar pumparnas livslängd. Pumpens fysiska storlek. Pumpen/Pumparnas elmotor (stator) skall omges av vätska när pumpning sker. Minst 80 % av motorns stator bör vara under vätskenivå vid pumpning. Läs mer i avsnittet injustering av nivågivare. Användningsområde. Avlopp, dagvatten, saltvatten och industriellt spillvatten mm. förutsatt att rätt pump användes. Markbeskaffenhet. Om pumptanken skall förläggas i exempelvis våtsjuk mark skall den vara anpassad till lämplig förankringsmetod och förläggningsdjup. Rådgör med Robota. Förläggningsdjup. Pumptankens totalhöjd (förläggningsdjup) beräknas med hänsyn till start och stoppnivå för pumparna, larmnivå, reservvolym, inkommande avloppslednings vattengångsnivå under markytan, frostfri nivå, och färdig mark nivå. Markbelastning. (t.ex. körbar yta) Beakta att om tankarna skall markförläggas så krävs extra frostskyddande åtgärder för pump och tryckledningsrör. Råder det tveksamhet om vald/levererad pumptanks lämplighet, var god kontakta Robota för information eller rådgivning före förläggning/montering. 3

4 1.3 Pump/pumpar Avloppspumpstationer är utrustad med en eller två dränkbara pumpar. Dessa väljs beroende på vätskan som skall pumpas, kapacitet som erfordras samt för lämplighet i applikationen. Valda pumpmodeller skall vara anpassade för: Vätska som skall pumpas. Pumpen skall vara tillverkad i lämpligt material för applikationen. Optimal funktion. Pumparna väljs normalt antingen med skärfunktion (grinder), virvelhjul (vortex) eller kanalhjul beroende på slammängd eller på typ av slam. Tryck och flödesbehov. Nivå och larmstyrning. Vanligtvis väljs nivågivare som ej är integrerade med pumpen för att underlätta felsökning, service och noggrannare inställning av pumpnivåer. I enklare anläggningar där konsekvenserna är små om driftstörningar uppstår kan nivåstyrningen vara integrerad i pumpen. Rörgarnityr. Röruppsättning i pumptanken som möjliggör montering eller demontering av pump utan att nedstigning i pumptanken är nödvändig. Automatikskåp. Innehåller motorskyddsfunktioner, drift och larmfunktioner på signal från nivågivare. Råder det tveksamhet om vald/levererad pumpmodells lämplighet och kapacitet, var god kontakta Robota för information eller rådgivning före inkoppling/driftsättning. 1.4 Pumpstyrning Alla pumpar behöver en styrautomatiksfunktion som sköter start och stopp av pumparna. I de allra flesta pumpstationsapplikationer är det nödvändigt med larmfunktioner vid hög nivå i pumptanken eller vid fel på pumpen. Nivågivare med flytkroppar, nivåvippor, är den mest vanligt förekommande lösningen för nivåavkänning i pumpstationer. Robota rekommenderar att i de flesta fall välja separata nivågivare för start, stopp och larm för att underlätta felsökning, service och noggrann inställning av pumpnivåer. Vanligtvis är dessa nivågivare avsedda för att kopplas in i ett automatikskåp för enkelpumpsdrift eller dubbelpumpsdrift. I dessa automatikskåp finns flera standardfunktioner såsom motorskyddsbrytare, drifttidsmätare och ljudlarm. För utomhus monterade automatikskåp utgår ljudlarm och ersätts med ljuslarm. I enklare anläggningar där konsekvenserna är små om driftstörningar uppstår kan nivåstyrningen vara integrerad i pumpen. Läs mer i avsnittet om placering av nivågivare samt avsnittet om automatikskåp/styrskåp. Råder det tveksamhet om vald/levererad pumpstyrnings lämplighet, var god kontakta Robota för information eller rådgivning före montering/inkoppling. 4

5 2.1 ALLMÄNT OM HANDHAVANDE Det är viktigt att hantera avloppspumpstationen och alla dess ingående komponenter väl för att försäkra sig om lång livslängd på pumpstationen och för att minimera risker för driftstörningar. Detta arbete måste ske i alla led såsom tillverkning, transport, förläggning, inkoppling, driftsättning och användande. För att minimera risk för felaktigt hanterande och användande så är det viktigt att kontroll, tillsyn och underhåll sker kontinuerligt. 2.2 Transport Alla tankar kan transporteras stående eller alternativt liggande med alla utskjutande delar väl skyddade/avlastade. Inget löst gods som kan ta skada eller skada pumptanken eller ingående komponenter får finnas i pumptanken under transport eller lyft. Lastning/lossning av tanken skall ske med lämpliga lyftband som förankras i de på pumptanken fabriksmonterade lyftöglorna. Vid lastning eller lossning med lyftanordning eller truck skall gällande säkerhetsregler följas. 2.3 Leveranskontroll Vid leveransmottagning skall omgående följande kontrolleras; Att kolliantal och sort överensstämmer med fraktsedel. Att mottaget material överensstämmer med följesedel. Att materialet överensstämmer med beställningsunderlag. Att levererat materialet inte är transportskadat eller är behäftat med andra fel. Att levererad pumputrustning och styrskåp samt övrig elektrisk utrustning motsvarar specifikationer som är angivna på respektive produkt. 2.4 Förvaring Pumptanken kan förvaras stående eller alternativt liggande med alla utskjutande delar väl skyddade/avlastade. Undvik punktbelastningar på tanken eller utskjutande delar. Se till att tanken ej kan välta eller rulla. Pumptankens öppningar/anslutningar skall vara förseglade/täckta. Kommer det in vatten/fukt i tanken före elektrisk installation/inkoppling kan fuktskador uppstå som kan orsaka framtida driftsproblem eller haverier. Förvara pump och automatikskåp separat inomhus. Att alla papper/handböcker tas om hand och förvaras torrt. Ta ur vippor ur pumptanken om driftsättning ej sker omgående. Vippor mm kan bli fuktskadade med haveririsk som följd. 5

6 2.5 Tillsyn och underhåll efter driftsättning Nivågivare skall hållas rena från fettavlagringar mm. Kontrolleras regelbundet. Kontrollera nivågivarnas placering. Start, stopp och larmnivåer. Tankens botten måste hållas rent från hårt sittande sediment. Pump/pumpar kan skadas om vätska inte kan sugas in i pumparna. Sand, grus och andra mindre eller större hårda material får aldrig finnas löst i pumpstationen. Kontrollera i pumphandboken om och när axeltätning på pump behöver bytas. Bedöm när detta bör ske. Kontakta gärna Robota för rådgivning. Pumpstationen behöver nästan inget underhåll men för att pumpstationen och manöveranordningen ska hållas i gott skick rekommenderas följande åtgärder: tvätt av pumpcisternen, rengöring av nivåvakterna samt funktionskontroll av styranordningen minst en gång om året. Håll alltid pumpstationens lock låst. 2.6 Användande Spola aldrig ner något av nedanstående eller liknande produkter då det kan orsaka dyra eller svårlösta driftstopp. Sanitetsprodukter Tops Torkpapper Kemikalier Olja Färg eller lösningsmedel Inga arbeten får ske i pumpstationen utan att strömmen är bruten och tanken är väl ventilerad. Tänk på sjukdoms- och skaderisker. Alla arbeten i och vid pumpstationen ska utföras av fackman. 6

7 3.1 MARKFÖRLÄGGNING OCH ANSLUTNING Alla markarbeten skall utföras på så sätt att risk för skada på person, egendom eller produkter minimeras. Mark AMA och andra branschregler, lokala föreskrifter och lagar skall alltid följas. Förläggningsdjup 3200 mm för fabriksgaranti. 3.2 Schakt Grop grävs/sprängs som är minst 800 mm djupare och 1000 mm bredare än pumptanken. Gropen skall permanentdräneras. Om dränering ej kan ske och/eller att det finns risk för att tanken kan flyta upp så ska såväl pumptanken som förläggningsmetod anpassas för att förhindra detta. I botten på gropen läggs ett jämt, plant och väl packat lager på minimum 300 mm av rörgravssand. Pumptanken lyftes ner med lyftband fästa i de lyftöglor som är monterade på tanken. Alla öppningar/anslutningar skall tätas för att förhindra att sand och jord kommer in i tanken och tanken inte fylls med vatten innan elektrisk installation och driftsättning skett. Nivågivare mm. kan bli skadade och orsaka driftstörningar eller haverier. Undvik om möjligt att placera pumptanken/schaktet på/vid körbara ytor. Om det ej går att undvika skall lämplig beteckning användas som avlastar tyngden från trafik på tanken. Avseende frysrisker åligger det beställare/entreprenör/installatör att bedöma och eventuellt vidtaga åtgärder för att undvika sådana problem. TOPPFYLLNING RÖRGRAVSSAND (SKIKT OM MIN 300MM) BEFINTLIG JORDMÅN STENFRITT ÅTERFYLLNINGSMATERIAL (SKIKT OM MINST 300MM) 7

8 3.3 Anslutning av rör Inkommande markavlopps-, ventilations eller bräddningsrör ansluts med 2 st. språng/rörböjar närmast pumptanken för att undvika sättningsskador. Utgående tryckledningsrör skall ej vara sträckt och ej riskera att bli hårt belastad av återfyllningsmassor. Anslutning av elkabelrör sker lämpligen på rörgenomföring som är placerad nära pumpstationens överdel/lock. Används ej denna röranslutning så skall denna proppas/tätas. Elkabelrör och elkablar skall ej vara sträckta och ej riskera att bli hårt belastad av återfyllningsmassor. En väl fungerande ventilation förlänger pumpstationens livslängd. En pumpstation utan ventilation skadas allvarligt. Luft skall alltid tillföras vid utpumpning t.ex. via ventilerad avloppsstam eller via ventilationsrör som monteras i direkt anslutning till pumptanken. 3.4 Återfyllning av grop/schakt med monterad pumptank Locket skall vara fast på pumptanken vid återfyllning. Återfyllning skall göras mycket försiktigt så att tank eller anslutna rör ej överbelastas eller skadas. Närmast tanken skall ett lager på minimum 300 mm av rörgravssand finnas. Närmast utanför sandlagret kan annat stenfritt återfyllnadsmaterial på minimum 300 mm användas. Undvik att återfylla med pinnmo. Använd fiberduk för att hålla återfyllnadsmassorna åtskilda. Återfyllningsmassor får ej packas så hårt att tanken skadas. Jordtrycket måste vara jämt fördelat runt pumptanken. Isoleringskiva med ca 1000 mm radie runt brunnen skall läggas ca 400 mm under färdig mark för att förhindra frysrisk av pumpbrunnens innanmäte rekommenderas. De översta mm kan fyllas med t.ex. planteringsjord. 4.1 MONTERING/DEMONTERING AV PUMPAR Montering/demontering av pump/pumpar sker via gejdrör genom att man drar upp pumpen/pumparna i kedja/rep som är fäst i pumpens handtag. Notera att man under inga omständigheter får lyfta eller sänka pumpen i elkabeln. Detta är förenat med livsfara samt att det skadar pumpen. Pumpen tar in vatten via kabeltätningen om den skadas. 8

9 5.1 KONTROLL/JUSTERING AV NIVÅGIVARE Start, stopp och larmnivåer skall anpassas efter anläggningens förutsättningar. Vid leverans är nivågivarna grundjusterade utan att de för den skull är optimerade för anläggningens förutsättningar. Nivågivarnas placering i tanken måste alltid kontrolleras före driftsättning eftersom deras placering kan ha ändras under transporter. Generellt gäller att nivågivare skall placeras på så sätt att risken minimeras att dessa fastnar eller störs av rör eller gejd mm. i pumpstationen. Nivågivarnas kablar måste alltid vara väl sträckta så att de inte riskerar att skadas av pumpen/pumparnas hydrauliska delar. Motvikter skall alltid finnas på nivågivare för start och stopp funktion. Motvikten placeras minst 120 mm från nivågivarens flytkropp. Placering av nivågivare; Stoppgivare skall bryta pumpningen innan det kommer in luft i pumparna. Stoppgivare skall normalt bryta pumpningen när pumpens överdel är i höjd med vattenytan. Stoppgivare kan bryta pumpningen när ca 30 % av pumpens motor är synlig förutsatt att pumpningstiden från att pumpens överdel är synlig tills denna nivå nås inte överskrider 30 sek. Startgivare skall placeras så att volymen av vätska mellan start och stoppnivå är tillräckligt stor för att inte pumpen skall starta mer än max 10ggr/timme. (kontrollera mot vad som är angivet i pumphandboken) Observera att pumptankens dimension och utformning också är av betydelse för hur många starter och stopp pumpen gör/timme. Larmgivare placeras så att den sluter så fort nivån i tanken är 100 mm högre än startnivå. Enkelpumps drift EKT1/EKP1 Dubbelpumps drift EKT2 1H 1H HÖG NIVÅ LARM HÖG NIVÅ LARM START PUMP 2 2H START 3H START PUMP 1 STOPP STOPP 9

10 6.1 ALLMÄNT OM ELINSTALLATION I första hand gäller branschregler, lokala föreskrifter, lagar och förordningar samt i andra hand de instruktioner som finns i pumphandbok som medföljer pumpen/pumparna. Elarbeten skall alltid utföras av fackmän med rätt behörighet. Planera alltid elinstallationsbehovet i god tid före installation och driftsättning. Varje pump och larmfunktion skall ha sin egen säkring/säkringsgrupp. Notera att vissa pumpar har i sin motorlindning/motorkabel två extra ledare för att stoppa pumpen om lindningen blir överhettad och/eller för att stoppa pumpen om vatten läcker in i oljekammare i axeltätningen. Elkabelrör mellan pumpstation och styrskåp skall dimensioneras så att alla motorkablar, nivågivarkablar och larmkablar etc. är lätt utbytbara eller åtkomliga för service. Notera att skarvning av nivågivarnas och/eller pump/pumparnas elkabel skall ej göras på elkopplingsplint i stationen eftersom de kan bli utsatta för korrosionsbenägna gaser eller av kondensvatten. Krympskarvning rekommenderas och/eller/alternativt en kapsling som monteras utanför pumpstationen för att vidarekoppla till styrskåp. Fäst märkskyltar för respektive nivågivare och pumpkabel både i pumpstationen och i automatikskåpet. Om jordfelsbrytare måste användas i anläggningen så rekommenderas att använda en separat jordfelsbrytare/ pump. 6.2 Automatik-/styrskåp För pumpar i 1-fasutförande med integrerad nivågivare eller i 3-fasutförande med integrerad nivågivare alternativt nivågivare som är kopplad till kontaktormotorskydd (med 220V spole) behövs i regel inget styrskåp. För sådana installationer kan man komplettera med ett larmskåp. Välj Robota larmskåp L-L alternativt L-SK. (båda kompletteras med larmgivare) L-L har 230V manöverspänning till larmgivare och L-SK 24 har 24V manöverspänning till larmgivare. Skåpet ger synbart larm på lampa/diod monterad på larmlådans kapsling. (tänk på larmlådans placering) Båda modellerna av larmskåp är försedda med en (1) slutande och två (2) brytande potentialfria kontakter. Till dessa kan man ansluta blixtljus, summer eller magnetventil som bryter vattentillförsel. L-L samt L-SK är avsedda för inomhusmontage. För anläggningar där man önskar möjlighet att kunna justera pumpnivåer, få bästa möjliga motorskyddsfunktioner och driftsäkerhet väljs styrskåp EKP 1S för enkelpumpsdrift och EKT 2S för dubbelpumpsdrift. Båda skåpen är för inomhusmontage. För utomhusmontage finns EKT 1SÄÄ för enkelpump och EKT 2SÄÄ för dubbelpump. 10

11 6.3 Funktionsöversikt Funktion / Komponent Enkelpump skåp EKT1/EKP1 Dubbelpump skåp EKT2 Start pump 1 (och 2) X X Stopp pump 1 (och 2) X X Larm för hög nivå X X Elektronisk motorskyddsfunktion pump 1 (och pump 2) X X Potential fria larmutgångar X X Pumpalternering Parallell drift Automatisk överkoppling vid fel av pump X X X Drifttidsmätare X X Summerlarm hög nivå EKT/ Larmlampa EKP X Pump i drift / Motorskydd utlöst / Larmlampa X X Det kan finnas ytterligare funktioner i automatikskåpen såsom värmeelement, larmsignal via radio eller GSM mm. om automatikskåpen beställts på sådant sätt. Återställning av larm sker genom att strömförsörjning bryts och därefter återinkopplas. 11

12 7.1 ALLMÄNT OM DRIFTSÄTTNING Vid driftsättning skall säkerhetstänkande vara högt prioriterat. El, maskinsäkerhetsföreskrifter såväl som lagar, regler och förordningar skall följas. I pumphandboken som medföljer pumpen/pumparna finns information av väsentlig betydelse som skall följas. Driftsättning skall inte omfatta bara att aktivera pumpanläggningen utan också att prova att alla drift och larmfunktioner fungerar både genom elektrisk simulation (steg 1) och praktiskt genom att pumpstationen fylls med vätska. (steg 2) Driftsättning skall göras av fackman med elektrisk behörighet och kunskap om anläggningens tänkta funktion. 12

13 7.2 Driftsättning 1) Läs pumphandbok. 2) Kontrollera att ström är bruten och ej kan aktiveras under pågående arbeten. 3) Säkerställ att inga olyckor kan hända. T.ex. fall eller elolyckor. 4) Kontrollera att alla rör och anslutningar är åtdragna och hela. 5) Kontrollera flödesriktning på backventil/backventiler. 6) Kontrollera att ventil/ventiler är öppna. 7) Kontrollera att inga hårda, fasta föroreningar finns i stationen som kan skada pump/pumpar. 8) Kontrollera att nivågivarna är oskadade, korrekt placerade och gör elektrisk uppmätning både för slutande och för brytande funktion. (funktionskontroll) 9) Kontrollera pumpens/pumparnas märk/motorskylt att de överensstämmer med beställning före montering. 10) Montera pumpar varligt i enlighet med pumphandbok och denna instruktion. 11) Sträck (spänn ej) alla elkablar och lyftrep så att de ej sugs in i pump/pumpar och orsakar skada. 12) Kontrollera att alla fästöglor i pumptankens överdel för elkablar är väl förankrade. 13) Ställ in amperetal enligt norm på motorskyddsbrytare. 14) Simulationstesta funktioner i automatikskåp. 15) Kontrollera rotationsriktning på sådant sätt som anges i pumphandboken. 16) Kontrollera före slutlig test (vattenfyllning av tank och aktivering av strömförsörjning) att inkommande markrör och bräddningsrör ej är blockerade. 13

14 8.1 Denna anläggning Nedan kan du eller installatören fylla i uppgifter som är viktiga om du behöver komma i kontakt med oss för rådgivning. Line 800E Line 1000E Line 1000D Line 1500D Totalhöjd mm Pumpmodell: Serienummer pump 1: Serienummer pump 2: Volttal: Amperetal: Varvtal: Anslutning (gäng eller fläns) och dimension: Kontaktuppgifter (installatörer etc.) Företag Kontaktperson Tel Företag Kontaktperson Tel Företag Kontaktperson Tel Robota AB Ritarslingan Täby Tel: Fax:

Lösningen på ditt avloppsproblem Serie Line avloppspumpstationer.

Lösningen på ditt avloppsproblem Serie Line avloppspumpstationer. Lösningen på ditt avloppsproblem Serie Line avloppspumpstationer. -E Pumpstation Line E Avloppspumpstation Serie Line -E med enkelpump enskild villa. Line -E är det självklara valet den som önskar en avloppspumpstation

Läs mer

EL & AUTOMATIK. FGC 323/L Omkopplare Hand-0-Auto x x x x x Dioder for visning av drift, högnivå,

EL & AUTOMATIK. FGC 323/L Omkopplare Hand-0-Auto x x x x x Dioder for visning av drift, högnivå, Sida: 1 (10) Automatikskåp för 1 eller 2 pumpar, digitala (vippor) eller analoga givare, max 5 kw/11 A, med eller utan huvudbrytare och inbyggda säkringar, direktstart, inomhus och utomhusutförande. Funktioner

Läs mer

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken 1 Innan detta avsnitt påbörjas förutsätts stationen vara installerad enligt Del I - Entreprenör El-montage Allt

Läs mer

Information om Lätt Tryck Avlopp (LTA)

Information om Lätt Tryck Avlopp (LTA) Information om Lätt Tryck Avlopp (LTA) Vad är en LTA-enhet? Om du bor i ett område med LTA-system, t ex Hornslandet utanför Västervik, behöver varje fastighet en egen liten villapumpstation som kallas

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858)

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 email:wavin@wavin.se 01/ /10 PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) Instruktion för installation,

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Installationer. Drift-och skötsel

Installationer. Drift-och skötsel Labko Sverige AB Box 6095 187 06 Täby Tel: 08-514 00 520 Fax: 08-514 00 529 E-mail: info@labko.se www.labko.se Installationer Drift-och skötsel Fettavskiljare RFD-0,3 Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 TEKNISKA

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp.

Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning, manöverreläer, lampor,

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Information om tryckavloppssystem

Information om tryckavloppssystem Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) 2 Vad är ett tryckavlopp? Du som har fått denna information bor i ett verksamhetsområde där avloppsvattnet måste pumpas bort från fastigheten.

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Nivåkontroll ER-8. Nivåkontroll typ ER-8.

Drift- och skötselanvisning. Nivåkontroll ER-8. Nivåkontroll typ ER-8. Nivåkontroll typ ER-8. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning, manöverreläer, lampor,

Läs mer

Topas Plus 8 Installationsanvisning

Topas Plus 8 Installationsanvisning Topas Vatten avloppsreningsverk Topas Plus 8 Kontaktinformation Topas Vatten Huvudkontor Tel: +46 8 767 00 30 E-post: info@topasvatten.se Webb: www.topasvatten.se Service Bengt Bengtsson Tel: + 46 8 540

Läs mer

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120816 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat en hydrofortank från Aqua Expert AB, ett ledande

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Integrerade avloppslösningar enkla att installera. Vogel Sekamatik ger dig pump och pumpstation i ett för montering inomhus

Integrerade avloppslösningar enkla att installera. Vogel Sekamatik ger dig pump och pumpstation i ett för montering inomhus Integrerade avloppslösningar enkla att installera Vogel ger dig pump och pumpstation i ett för montering inomhus Vogel Det enkla sättet att installera avlopp De kompakta avloppslösningarna Vogel för inomhusmontering

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Installations- och Konfigurationshandbok

Installations- och Konfigurationshandbok Automatikskåp Typ ABS CP 212 ON ON ON ON ON ON Installations- och Konfigurationshandbok www.sulzer.com 2 AUTOMATIKSKÅP TYP ABS CP 212, INSTALLATIONS- OCH KONFIGURATIONSHANDBOK AUTOMATIKSKÅP TYP ABS CP

Läs mer

GRUNDFOS UNILIFT CC. Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar

GRUNDFOS UNILIFT CC. Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar GRUNDFOS UNILIFT CC Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar Unilift CC Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar Utmärkta grund- och gråvattenpumpar Grundfos nya Unilift CC är

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Flygt Compit mini Pumpstation INSTALLATION OCH SKÖTSEL

Flygt Compit mini Pumpstation INSTALLATION OCH SKÖTSEL Flygt Compit mini Pumpstation INSTALLATION OCH SKÖTSEL Innehållsförteckning Säkerhet... 2 Allmänt... 3 Transport och förvaring... 3 Installation och Montering... 4 Anslutning av pump och nivåutrustning...

Läs mer

EuroFAM Omega Fettavskiljare

EuroFAM Omega Fettavskiljare www.wavin.se AB SVENSKA WAVIN Kjulamon 6 S-63506 Eskilstuna Tel: (0)16-5140000 Fax: (0)16-5140001 E-mail: wavinse@wavin.se 06/05 32EI01_r Fettavskiljare Installation, drift och skötsel Innehåll 1. ALLMÄNT...3

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning med LTA

Informationspaket för nyanslutning med LTA Informationspaket för nyanslutning med LTA Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet samt installationen av LTA-tanken.

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

Information till dig som fastighetsägare i södra Boviken angående installation och inkoppling till det kommunala vatten- och spillvattennätet.

Information till dig som fastighetsägare i södra Boviken angående installation och inkoppling till det kommunala vatten- och spillvattennätet. Information till dig som fastighetsägare i södra Boviken angående installation och inkoppling till det kommunala vatten- och spillvattennätet. Utbyggnaden av det kommunala vatten- och spillvattennätet

Läs mer

Installationsanvisning Topas Plus 10-80

Installationsanvisning Topas Plus 10-80 Topas Vatten avloppsreningsverk Installationsanvisning Topas Plus 10-80 Kontaktinformation Topas Vatten Huvudkontor Tel: +46 8 767 00 30 E-post: info@topasvatten.se Webb: www.topasvatten.se Service Bengt

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Bastuholmens Samfällighetsförening

Allmänna bestämmelser för Bastuholmens Samfällighetsförening 2009-12-01 Allmänna bestämmelser för Bastuholmens Samfällighetsförening Allmänt Bastuholmens Samfällighetsförening och dess deltagande fastigheter är bundna av anläggningsbeslutet registrerat 2009-10-01

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet

Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet Tryckavlopp i Höganäs kommun Med hjälp av ett tryckavloppssystem som kallas LTA, lågtryckavlopp, är det i de delar av kommunen där systemet

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) _ Vad är ett tryckavlopp? En vanlig orsak till att man måste ha ett tryckavloppssystem är att det är bergigt och svårt att få ner avloppsrör

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Före montage: Ytbehandling av obehandlade produkter

Före montage: Ytbehandling av obehandlade produkter Före montage: Ytbehandling av obehandlade produkter FMont-YB 2013/09 Produkter som ej är täckmålade eller laserade i fabrik skall alltid ytbehandlas in- och utvändigt före montage i vägg.* Instruktioner

Läs mer

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2 2.2 Användning 2.2 Utloppsenhet BLS-2 Utloppsenhet BLS-2 är den enhet som reglerar färgnivån i färglådan. Utloppsenheterna har ingen behörighet till varandra utan varje enhet lever sitt eget liv. 1 2.2.1

Läs mer

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del I Entreprenör/Fastighetsägare Anläggning: Boviken

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del I Entreprenör/Fastighetsägare Anläggning: Boviken Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del I Entreprenör/Fastighetsägare Anläggning: Boviken 1 Inventering av innehåll i Flygt LTA-paket Leveransinnehåll Flygt s LTA-paket levereras färdigmonterade

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Varför behövs fettavskiljare? Fett som släpps ut i avloppet skapar problem. I ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i avloppsvattnet

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

INTRÄDE I SLUTNA UTRYMMEN

INTRÄDE I SLUTNA UTRYMMEN ANVISNING 1(8) INTRÄDE I SLUTNA UTRYMMEN Innehållsförteckning: 1 SYFTE 2 DEFINITIONER 3 ANSVAR 4 BESKRIVNING 4.1 Inträdesvakt 4.2 Blindningar 4.3 Godkännande av blindningslista 4.4 Montering/demontering

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING L- & I-line Damm- & Bossavskiljare ZMA0405SE 2013-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) 2 Innehållsförteckning Information om tryckavloppssystem... 1 (LTA = Lätt Tryck Avlopp)... 1 Vad är ett tryckavlopp?... 3 Kontakta Byggnadsförvaltningen...

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S1 D-X är en liten kompakt värmepump för ytjordvärme.d-x står för direktförångning, även kallat direktexpansion, som innebär att köldmediet i systemet förångas

Läs mer

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Sololift+ Små avloppspumpstationer 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Sololift+ Små avloppspumpstationer 50 Hz GRUNDFOS DATAHÄFTE Sololift+ 50 Hz Innehåll Inledning Användning 3 Produktprogram 3 Funktion 3 Godkännanden 3 Sololift+ WC Sololift+ WC 4 Användning 4 Pumpad vätska 4 Egenskaper 4 Komponenter 4 Tekniska

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6254E

BRUKSANVISNING EE6254E BRUKSANVISNING EE6254E Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Checklista för val och installation av återströmningsskydd

Checklista för val och installation av återströmningsskydd Checklista för val och installation av återströmningsskydd Samtliga fastighetsägare i Borgholms kommun som är anslutna till den allmänna dricksvattenanläggningen skall förse inkommande dricksvattenledning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Omdränering Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Information till fastighetsägare Du gör precis rätt i att kontakta UMEVA när du ska ändra VA-förhållandet på huset! Vi ger råd och anvisningar

Läs mer

EuroREK NS2, NS4 & NS7 SL Fettavskiljare för inomhusinstallation (EN1825)

EuroREK NS2, NS4 & NS7 SL Fettavskiljare för inomhusinstallation (EN1825) www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 S-63506 Eskilstuna Tel: 016-541 00 00 E-mail: wavin@wavin.se 04/11 EuroREK NS2, NS4 & NS7 SL Fettavskiljare för inomhusinstallation (EN1825) Installation, drift

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING. Uponor Pumpbrunn

INSTALLATIONSANVISNING. Uponor Pumpbrunn INSTALLATIONSANVISNING Uponor Pumpbrunn Före installation Öppna förpackningen och kontrollera att alla delar finns med som behövs för installationen. Innehåll 1. Pumpmodul 2. Pumpbrunn med lock 3. Koppling

Läs mer

MARK- OCH VVS- INSTALLATION

MARK- OCH VVS- INSTALLATION 1 (9) MARK- OCH VVS- INSTALLATION Grundläggande handledning för installation av ACT Natural på en fastighet (Läs denna handledning noga innan installationsarbetet påbörjas!) 1. Allmänt Denna handledning

Läs mer

så här installerar du din LTA-station

så här installerar du din LTA-station så här installerar du din LTA-station Innehåll Allmänt om LTA.... 3 Detta ingår i ditt LTA-pumpstationspaket... 4 LTA pumpstation modell Compit.... 5 LTA-pump.... 6 Automatikskåp.... 7 Montagevinkel /

Läs mer

LTA LÅGTRYCKSAVLOPP VÄGLEDNING FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH ENTREPRENÖRER SPARA DEN HÄR INFORMATIONEN GÄLLER FRÅN OCH MED 2014-08-25

LTA LÅGTRYCKSAVLOPP VÄGLEDNING FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH ENTREPRENÖRER SPARA DEN HÄR INFORMATIONEN GÄLLER FRÅN OCH MED 2014-08-25 LTA LÅGTRYCKSAVLOPP VÄGLEDNING FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH ENTREPRENÖRER SPARA DEN HÄR INFORMATIONEN GÄLLER FRÅN OCH MED 2014-08-25 Innehåll 1. Allmänt om LTA... 2 2. Ordförklaring och definitioner... 3 3.

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING

ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING Vadstena Kommun, Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Rev 1.0, 2012-09-27 2 (5) INLEDNING Nedanstående punkter ska följas för att

Läs mer

Bredband via fiber - steg för steg

Bredband via fiber - steg för steg Bredband via fiber - steg för steg Steg vid installationen Installationen indelas i följande delar: Vi gör en markering med en käpp vid din tomtgräns, eller enligt bifogad karta, som visar varifrån du

Läs mer

Installation av pumpstation

Installation av pumpstation Installation av pumpstation COMPIT 900 Checklista Checklistan nedan ska fyllas i av fastighetsägaren innan driftsättning av avloppspumpen. Vår entreprenör som utför driftsättningen får inte godkänna avvikelser.

Läs mer

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm Sluten tank Sluten tank 3 m 3 utan larm Höjd: 1175 mm Bredd: 1630 mm Längd: 2400 mm Dim. tömningsrör: 200 mm Dim. anslutning: 110 mm Min/Max överfyllnad: 0,3-1 m RSK Uponor 5618243 1057366 RSK Uponor Produkt

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID SPEXHULTASJÖN INFORMATION OM ANSLUTNING

VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID SPEXHULTASJÖN INFORMATION OM ANSLUTNING 1 (8) VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID SPEXHULTASJÖN INFORMATION OM ANSLUTNING För områdena Rävsnäs, Stenören, Talludden, Vallbohaga, Spexhult, Solgläntan, Solhaga, Solbacka, Solvik och Soludden samt mellanliggande

Läs mer

Ta hand om ditt avlopp tips och råd

Ta hand om ditt avlopp tips och råd Ta hand om ditt avlopp tips och råd Alla avloppsanläggningar har en begränsad livslängd. När du tar hand om din anläggning så förlängs livslängden reningen blir bättre du och miljön blir vinnare Det finns

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION...

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... VATTENRENING INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... 2 INSTALLATION MELLAN PUMP OCH HYDROFOR... 4 INSTALLATION

Läs mer

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Översikt Handhavande av monteringsanvisningen Säkerhet Förutsättningar Avsett användningsområde Säkerhetsinstruktioner Ingrepp/ändringar och reservdelar Återvinning Standardskåp

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Fakta om oljeskimmers

Fakta om oljeskimmers Oljeskimmer. Det enkla sättet att avskilja olja från vatten Fakta om oljeskimmers Förhållandet mellan vatten och olja styrs av välkända principer Densitet: De flesta oljor är lättare (har en lägre densitet)

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion.

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion. Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-S Självövervakande katastrofskydd typ ERK-S. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet

Läs mer

Siloövervakning Silosäkerhet vid mottagning av pneumatiskt transporterat material

Siloövervakning Silosäkerhet vid mottagning av pneumatiskt transporterat material Siloövervakning Silosäkerhet vid mottagning av pneumatiskt transporterat material SILOÖVERVAKNING - De grundläggande principerna Vad är det och varför ska man ha det? Många industrier som t.ex livsmedel,

Läs mer

Miljövänlig avloppsrening

Miljövänlig avloppsrening Miljövänlig avloppsrening Paketlösning för avlopp! Typgodkänd slamavskiljare med alla delar för infiltration eller markbädd. Beprövad reningsmetod Låg uppflytningsrisk Hög finish Konkurrenskraftigt pris

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING 1 Presentation av enheten...2 1.1 Beskrivning...

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet)

Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet) Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet) När du har beställt en fiberanslutning från Utsikt Bredband (Utsikt) och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE. Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE. Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun Fettavlagringar i en spillvattenledning i Järfälla år 2009. Tekniska nämnden 2010-xx-xx INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Durgo Luftningsventiler

Durgo Luftningsventiler Durgo Luftningsventiler Luftningsventilens funktion Avloppsventilationens uppgift är att släppa in luft för att utjämna det undertryck som kan uppstå när vätska strömmar i ledningarna. Annars finns det

Läs mer

Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet.

Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet. OM EL Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet. 2 EL El är en förädlad form av energi som dagens samhälle behöver för att fungera. För att ingen

Läs mer

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift. LPS2000D/Q Böjt Utlopp

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift. LPS2000D/Q Böjt Utlopp Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Montering och drift LPS000D/Q Böjt Utlopp LPS allmänt LPS (Low Pressure Sewer) eller Tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på flera

Läs mer

Rostfri dräneringspump typ ABS Coronada 250

Rostfri dräneringspump typ ABS Coronada 250 1131-00 15970287SV (04/2015) SV Installations- oh bruksanvisning www.sulzer.om 2 Installations- oh bruksanvisning (Översättning av originalinstruktioner) Rostfri dräneringspump typ ABS Coronada 250 Symboler

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

SKT Suomi Oy. www.sktsuomi.fi. Montering och drift LPS2000D/Q

SKT Suomi Oy. www.sktsuomi.fi. Montering och drift LPS2000D/Q SKT Suomi Oy www.sktsuomi.fi Montering och drift LPS2000D/Q LPS allmänt LPS (Low Pressure Sewer) eller Tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på flera sätt. Den mest påtagliga skillnaden

Läs mer

AROS Manuell pump CARPU1001

AROS Manuell pump CARPU1001 AROS Manuell pump CARPU1001 Användarhandbok 10057013 V1.0 2012 12 04 SE enriching urban life Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 INLEDNING...3 PRODUKTÖVERSIKT...4 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 BETJÄNING...6

Läs mer

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun.

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Antagen av räddningschefen 2014-12-22 Information till allmänheten Inledning Lag

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

SÅ INSTALLERAR DU DIN LTA-STATION

SÅ INSTALLERAR DU DIN LTA-STATION Senast uppdaterad: 2012-02-21 SÅ INSTALLERAR DU DIN LTA-STATION Post Botkyrka kommun, 147 85 Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehåll Allmänt

Läs mer