Musik och risk i en existentiell och genusordnad värld

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Musik och risk i en existentiell och genusordnad värld"

Transkript

1 Musik och risk i en existentiell och genusordnad värld Om risker bland ungdomar Margareta Bohlin Högskolan Väst Göteborgs Universitet

2 Risker och musik Vi tar risker, unga som gamla. Vi behöver ta vissa (balanserade) risker för att utvecklas och förändras. Dock involverar vi oss i aktiviteter som vi vet kan skada vår hälsa och vår nästa. Hörselrisker ses inte som en risk påsamma sätt som traditionella risker (t ex fortkörning och rökning). Ungdomar som tar stora risker tenderar även att lyssna mycket på stark musik, gåpårockkonserter osv (Zuckerman, 2000) Ungdomar som tar stora risker för att fåstarka upplevelser lyssnar mycket påheavy metal och annan rockmusik enligt Arnett (1992)

3 Margareta Bohlin och Soly Erlandsson Institutionen för Individ och Samhälle Högskolan Väst/ Göteborgs Universitet Risktagande och starka ljud bland ungdomar (studie 1)

4 Ungdomars risktagande Syftet är r att undersöka riskbeteende och riskbedömning bland svenska ungdomar. Syftet är r också att studera ungdomars självexponering för f r starka ljud och relationer till annat risktagande (t ex drog- och alkoholanvändning ndning och fortkörning). rning). Eftersom kön k n har visats påverka p riskbeteende och riskbedömning har analysen ett könsteoretiskt förhf rhållningssätt.

5 Metod Instrument Demografiska frågor kring kön, ålder och skola The Adolescent Risk Taking Questionnaire (ARQ by Gullone, Moore, Moss & Boyd, 2000) mäter både riskbeteende och riskbedömning Frågor om hörselskyddsanvändning och hörselstatus Hearing Symtoms Description (HSD av Olsen Widén & Erlandsson, 2004 och Adolescent Habit and use of Hearing protection (AHH av Olsen Widén & Erlandsson, 2004)

6 Metod Deltagare Deltagare: 310 ungdomar (143 kvinnor och 167 män) Ålder mellan 15 och 20 år Tre gymnasieskolor; större stad, mellanstorstad och landsort. Svarsfrekvens: 84.2%

7 Resultat Samband Studien har visat att det finns samband mellan generellt riskbeteende och riskbeteende när det gäller hörselskadande ljud Sambanden gäller både för riskbeteende (r=.573) och riskbedömning (r=.399)

8 Bedömning och beteende Unga kvinnor bedömer risker som mer farliga än vad män gör Unga kvinnor deltar i riskfyllda aktiviteter i lika stor utsträckning som män

9 Samhällsförändring Samhällsförändring som ökad jämställdhet kan påverka beteende före bedömning och attityder Upplevelsemässigt tar unga kvinnor större risker än män Kvinnor använder skydd i större utsträckning (kondomer, hörselskydd osv.) Kulturella skillnader mellan länderna Skillnad i tid

10 Bohlin, M., Sorbring, E. & Erlandsson, S (2010) Ungdomars röster om risktagande (Studie 2)

11 Syfte Studien syftar till att genom fokusgrupper och enskilda intervjuer belysa problematiken kring riskbeteende, dess innebörder och meningsgivare för unga män och kvinnor som utsätter sig för risker. Avsikten är ocksåatt försöka identifiera ungdomarnas erfarenheter och uppfattningar kring olika riskbeteenden.

12 Metod Deltagare Ungdomar från urval i studie 1, 8 personer Ungdomar från fler gymnasium, 8 personer Jämn könsfördelning Ålder år 3 deltagare i varje fokusgrupp (4 grupper) 4 personer i enskilda intervjuer

13 Metod Instrument Intervjuguide med vinjetter -ljudkänslighet -tinnitus -streetracing -droger och alkohol Ostrukturerade frågor i form av samtal mellan medlemmarna i fokusgrupperna och mellan intervjuare och enskilda deltagare. Fenomenologisk ansats (Interpretative phenomenological analysis)

14 Intervjuer med ungdomar Risktagande kan anses handla om två övergripande dimensioner men innehållet i dessa skiljer sig mellan unga kvinnor och män Existentiell identitet Social identitet

15 Risktagandets dimensioner och teman Existentiell identitet Social identitet - Transcendens ~ närvaro av hot och lust (tjejer) ~ liv och död (killar) - Introspektion ~ kontroll och maskering (tjejer) ~ gränsöverskridande (killar) - Villkorlig frihet ~ medveten sårbarhet (tjejer) ~ frihet och ansvar (killar) - Uttrycksmöjligheter ~ idealbildens pålaga (tjejer) ~ möjlighet att vara ohämmad (killar) - Individualitet ~ bryta mot och följa krav (tjejer) ~ undertryckande av sårbarhet (killar) - Tillgänglighet ~ sociala begränsningar (tjejer) ~ social påverkan och kontroll (killar)

16 Existentiell identitet transcendens -Det känns bra att åka snabbt I bilar, det är spännande -Och när du kör påskumpiga vägar pirrar det i magen. Det är kul! -Men, det beror påvem som kör -Om någon kör säkert och kan bilen, är du inte lika rädd.. (Women, focus group 2) -Känslan när du känner adrenalinet att köra såfort att det blir farligt.och ibland gör du det bara för att leka med polisen men fart är alltid spännande. (Man, focus group 1).

17 Existentiell identitet introspektion -Jag känner.när jag lyssnar påmin I-pod, att jag vill att det ska vara högt. När jag cyklar blir ljuden dämpade, t ex ljuden från bilar och sånt dåvill jag att musiken ska vara starkare än de andra ljuden... (Women 1, individual interview) -Du vill se hur långt du kan gå, pusha dig själv hur fort du vågar köra. Du har varit uppe I 140 och nu kanske du kan köra ännu fortare du puschar dig själv och ibland sitter någon bredvid dig det blir värre när någon sitter bredvid och sporrar dig, peppar dig: Kör fortare, fortare. Kanske vet du att du inte kan hantera farten men det blir en (Man, focus group)

18 Existentiell identitet Villkorlig frihet -Du har dåligt samvete för att du är deprimerad du känner att du inte har någon orsak att vara det Jag ska ju inte gåomkring och känna såhär när det är såmycket våld och fattigdom I världen så många människor som har det värre än jag... (Woman, individual interview 2) -Sen börjar du reflektera över människors värde vilken risk är det? Ska vi riskera en hel generation för att studera.en sten, från yttre rymden? / / Ibland känner jag att jag kan läsa om miljoner av människor som dör av svält och sedan vänder jag bladet och där kan jag läsa att 10 biljoner har betalats för att studera hierarkin I forntiden! (Man, individual interview 1)

19 Social identitet uttrycksmöjligheter -Det är som när man var barn och inte ville ha hjälm, du ville inte ha den det var liksom töntigt att använda den ingen annan hade hjälm - Ja, springa omkring med gula saker i örat! (Women, focus group 1) -Om en tjej tävlar och vinner över en kille, tja, jag tror han skulle bli förödmjukad. Men om en kille vinner över en annan kille, så skulle han (förloraren) se upp till honom. Men om en tjej vinner blir man förödmjukad. - (Int: Varför är det så?) -Jag tror inte att vi killar kan acceptera att en tjej kan göra saker bättre än vi. (Men, focus group 2)

20 Social identitet individualitet -En av mina kompisar, när hon drack.jag har aldrig sett någon I hela mitt liv som däckar efter bara en öl. Hon överdrev! (Woman, focus group 2). -Jag tror att killar har mer svårt att förståen person vid problem du vet, vi är väldigt så, inga problem och sånt. En tjej skulle säga om hon hade problem, för tjejer är mer ordentliga. De förstår andra människor bättre. (Man, focus group 1)

21 Social identitet tillgänglighet -Kvinnor ska vara så du känner press att vara smart, vacker, framgångsrik och du förväntas att uppnå..och vara påsamma nivåsom killarna karriär, mamma, städtant, allt du ska vara allt och till påköpet ska du se bra ut! (Woman, focus group 1) -En kompis till mig skulle tänka att en kille kan dricka mycket alkohol, men om en tjej drack tills hon däckade skulle han inte se henne som en bra tjej. / / Jag tror att en tjej som blir stupfull, hon riskerar att bli utnyttjad och utsätter sig för våld och sexuellt utnyttjande. (Man, focus group 2)

22 Risker och musik Mönster i risktagande bland unga kvinnor och män. (Studie 4) 310 ungdomar från tidigare studie (15-20 år) på 3 gymnasieskolor Syftet var att undersöka mönster för hur unga män och kvinnor i Sverige bedömer och engagerar sig i riskfyllda aktiviteter, samt vilka samband som finns mellan risker i miljöer där musik spelas påhög ljudvolym och riskbedömning och riskbeteende i traditionell bemärkelse.

23 Resultat De mönster som finns bland de svenska ungdomarna skiljer sig från mönstren bland de australiska ungdomarna både i bedömning och beteende Mönstren skilde sig mellan kvinnor och män. Mönstren bland män verkade passa in bättre påriskskalans utformning än bland kvinnor. Skalan är alltsåanpassad mer efter mäns bedömningar och beteenden. När vi lägger in hörselrisker i analysen blir det en egen faktor när det gäller bedömning men lägger sig i olika faktorer i beteendet. Vad beror skillnaderna på? Kön, kultur, hur risker definineras?

24 Ungdomars attityder, riskperception och beteende i ljudrika miljöer (Studie 4) Enkätstudie med 543 (270 kvinnor/273 kvinnor, år Gymnasieskola i västra Sverige. Syftet att studera svenska ungdomars riskperception, attityder och beteende i sammanhang där musik spelas påhög ljudvolym och hur socialt kön påverkar perception, attityder och beteenden. 5 delskalor; 1) Attityder till stark musik, 2) Upplevd känslighet för buller och upplevelse av sårbarhet, 3) Normer och ideal om risker och risktagande, 4) riskperception i ljudrika miljöer, 5) Hörselskyddsanvändning och vanor i musiksammanhang.

25 Resultat Attityder och risk perception förklarade hörselskyddsanvändning. Personer som är negativa till starka ljud och som tyckte att det var en riskfylld aktivitet tenderadeatt använda hörselskydd påklubbar och diskotek. Ljudkänslighet, känslan av osårbarhet och risk hög riskperception förklarar hörselskyddsanvändning påkonserter. Variabeln kön bidrog inte enskilt till att förklara skyddande beteende på klubbar och konserter Återigen, det verkar inte finnas könskillnader mellan unga kvinnor och män i beteende, i det här fallet hörselbeteende

26 Några tolkningar Kulturella och historiska skillnader om vad som betraktas som risk och hur man förhåller sig Vardagsföreställningar, politik, forskning verkar vara könsmärkt och stereotyp när det gäller risktagande Sällan forskning, politik, vardagsföreställningar tar hänsyn till de existentiella dimensionerna som kan utgöra risktagande. Hörselrisker betraktas inte som risk i traditionell bemärkelse, trots kunskap om hörselnedsättning.

27 Hot eller utveckling? Psykologiska, sociologiska och existentiella aspekter utifrån ett genusperspektiv pårisktagande är grundläggande för analysen av unga människors bedömningar och handlingar i samtidssamhället. Det inte enbart är det framtida hälsotillståndet vägs in i bedömningen och risktagandet, utan även känslan av att vara fri, levande och att hitta sig själv. Det kan ocksåhandla om att fylla existentiell tomhet. Hot och utveckling Hur arbetar vi preventivt?

Det goda åldrandet frisk också efter 85

Det goda åldrandet frisk också efter 85 Det goda åldrandet frisk också efter 85 Berit Lundman Universitetslektor, docent i omvårdnad Efter att vi hört en hel del om olika sjukdomstillstånd som är vanliga bland äldre och hur man kan förebygga

Läs mer

Barn i familjer med knapp ekonomi. 2011-01-20 Anne Harju 1

Barn i familjer med knapp ekonomi. 2011-01-20 Anne Harju 1 Barn i familjer med knapp ekonomi 2011-01-20 Anne Harju 1 Dagens upplägg Allmänt om barnfattigdom Barnperspektiv Barns erfarenheter, upplevelser och strategier 2011-01-20 Anne Harju 2 Barnfattigdom Samhällelig

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

Alkohol och sexuellt risktagande

Alkohol och sexuellt risktagande Alkohol och sexuellt risktagande Anna Bredström, PhD Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) Linköpings universitet anna.bredstrom@liu.se Smittskyddsinstitutet (2011) Alkohol

Läs mer

Om känslornas inverkan på våra beslut

Om känslornas inverkan på våra beslut Om känslornas inverkan på våra beslut Katarina Gospic, 27 år, har disputerat i neuroekonomi. Hennes avhandling handlar om vad som händer i hjärnan när vi fattar beslut och hur vi reglerar våra känslor.

Läs mer

Individer och gemensk aper

Individer och gemensk aper Individer och gemenskaper 9 Individer och gemensk aper I samhällskunskap betyder individ samma sak som människa. Vi människor lever tillsammans i olika typer av gemenskaper, till exempel familjen, föreningar,

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Grundutbildning. för Junisledare

Grundutbildning. för Junisledare Kurspass 6 Ledarskap Fakta 1. Ledarskap hos Junis IOGT-NTOs Juniorförbund vill att Du som ledare: ska ha kännedom om och dela våra värdegrundsfrågor. Dessa är våra fyra profiler: Drogfrihet, Demokrati,

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet Att vara ung i LULEÅ Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 14 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande och politik 16 Hälsa och trygghet

Läs mer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Ida Ekman C-uppsats i psykologi, HT 2008 Handledare: Lena Almqvist Examinator:

Läs mer

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET ,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Förord Internet genomsyrar samhället sedan 1990-talet

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Lust och risk ett spel om sexuell hälsa och riskbeteende

Lust och risk ett spel om sexuell hälsa och riskbeteende Lust och risk ett spel om sexuell hälsa och riskbeteende 1 Pedagogiskt Centrum GR Utbildning - Pedagogiskt Centrum syftar till att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Lång och biffig men lätt och smal

Lång och biffig men lätt och smal Lång och biffig men lätt och smal I simningen vill man se biffig ut, men när man är i skolan vill man inte se så biffig ut. Så säger Jenny, simmare. En perfekt idrottskropp följer inte alltid utseendeidealen.

Läs mer

Ungas framtid. En hermeneutisk studie om hur ungdomar upplever sin framtid.

Ungas framtid. En hermeneutisk studie om hur ungdomar upplever sin framtid. Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Vt 2012 Ungas framtid En hermeneutisk studie om hur ungdomar upplever sin framtid. Uppsats kandidatnivå Författare: Madeleine Bengtsson

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor Polisutbildningen vid Umeå universitet Vårterminen, 2004 Moment 4 Fördjupningsarbete Rapport nr. 74 Mäns våld mot kvinnor Individens eller samhällets ansvar? Författare: Linda Engström Mäns våld mot kvinnor.

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Kopp, Svenny (1998) Studie över nybesök på barnpsykiatrisk mottagning 1992-1996. Sahlgrenska sjukhuset. Fortsättning på sidan 54

Kopp, Svenny (1998) Studie över nybesök på barnpsykiatrisk mottagning 1992-1996. Sahlgrenska sjukhuset. Fortsättning på sidan 54 Kvinnor och män Ett bra bemötande är lika viktigt för både kvinnor och män med funktionshinder, och många frågor som gäller bemötande är gemensamma för båda könen. Men kvinnor och män bemöts ofta olika.

Läs mer

Få kvinnor inom bilportens litteratur

Få kvinnor inom bilportens litteratur Få kvinnor inom bilportens litteratur Ämne: Sv/so Namn: Tove Andersson Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning FÅ KVINNO INOM BILSPORTENS LITTERATUR... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs. HANDLEDARE: Susanne Gustafsson-Larsson

ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs. HANDLEDARE: Susanne Gustafsson-Larsson MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt Arbete ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs HANDLEDARE: Susanne Gustafsson-Larsson SAMMANFATTNING: Kvinnomisshandel har länge varit ett stort problem i samhället men

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Depression bland unga tjejer och killar

Depression bland unga tjejer och killar Kandidatuppsats, FRI 302 Sociologiska Institutionen Box 114, 221 00 Lund 41-60 poäng Vårterminen 2007 Depression bland unga tjejer och killar Sofie Andersson Handledare: Carl- Göran Heidegren Abstract

Läs mer

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät Att vara ung i Halmstads kommun LUPP - Ungdomsenkät Innehåll 6 Fritid Skola 16 Inflytande Hälsa och trygghet 24 Framtid och arbete Ungdomsrapporten LUPP Ett stort TACK till er 1 989 unga halmstadbor som

Läs mer

Vad menas med att ha kul i sin idrott?

Vad menas med att ha kul i sin idrott? Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Campus Växjö Vad menas med att ha kul i sin idrott? - En intervjustudie om hur unga fotbollsspelande tonårstjejer upplever sin idrott. Annika

Läs mer

Mod, är det att hoppa

Mod, är det att hoppa Utmana rädslan Mod är årets tema på Allt för hälsan-mässan. Utan mod fastnar du lätt i livet och kan bli överkörd av andra. Ta din rädsla i hand, våga mer och du kommer att må bättre. text Maria Gerolfson

Läs mer